Gribe karfl büyük önlem...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gribe karfl büyük önlem..."

Transkript

1 UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi Özel donan ml Hijyenmobil araçlar yla temizlik çal flmalar n sürdüren Belediyesi, ilçede bulunan okullar ve kamu kurumlar n ilaçlama ve dumanlama yoluyla dezenfekte ediyor. Belediyesi, son günlerde artan grip salg n tehlikesine karfl önlem almak amac yla stanbul genelinde bafllat lan okullar n temizleme ve ilaçlama çal flmas na farkl ve özel bir yöntemle katk sa l yor. ilçe s n rlar içerisinde bulunan 43 okulun 1150 s n f ve ba ms z bölümünde ve kamu kurumlar nda (idari birimler, laboratuarlar, koridorlar, spor salonlar, bekleme odalar v.b) 4 gün boyunca sürecek olan duman yoluyla dezenfekte ve ayn zamanda ilaçlama çal flmas sürüyor. Proje çerçevesinde ibadethaneler ve okul servis araçlar da dezenfekte ediliyor. sayfa 3 te Baflkan Yard. Abdullah Çuhac : Hedefimiz; en modern, en baflar l zab ta teflkilat... Zab tadan Sorumlu Baflkan Yard mc s Çuhac, Baflar, a r ve belirli bir emek sonucu oluflur. Hedefimiz daha aktif, daha modern bir zab ta teflkilat n n belediyemiz bünyesinde vatandafl - m za daha iyi hizmet verebilmesini sa lamakt r dedi. 8-9 Stratejik plan ve 2010 y l bütçesi Meclis te onayland Belediyesi nin 2010 Mali Y l Bütçesi, 2010 y l Performans Program ve Stratejik Plan belediye meclisi taraf ndan kabul edildi. Belediyesi nin 2010 y l bütçesi 130 milyon TL olarak belirlenirken, harcamalar için herhangi bir borç al nmamas da öngörüldü. 11 de Sahaflar nda 3. kez bulufltu Kültür hayat m za de er katmaya devam eden Belediyesi, stanbullu sahaflarla el ele düzenledi i 3. Sahaf Festivali ni Taksim Gezi Park nda gerçeklefltirdi. 4-5

2 2 Etkinlik KASIM nun ünlü müdavimleri ile Sohbetleri Belediyesi, geçmiflle bugünü, Sohbetleri nde buluflturuyor. Seçkin konuflmac ve davetlilerin kat ld sohbetlerde nun dünü, bugünü ve gelece i konufluluyor. Sohbetleri 2009 Güz dönemi ilk program na Mehmet Teoman, Selim Atakan ve Ayça Varl er kat ld. Sohbetleri'nin bu ayki konuklar, Türk Pop müzi ine unutulmaz eserler kazand ran, Söz Yazar, Foto raf Sanatç s Mehmet Teoman, Besteci ve Müzisyen Selim Atakan ile Solist ve Oyuncu Ayça Varl er oldu. Sohbet öncesi söz alan, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 2009 güz dönemi Sohbetleri nde bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Demircan: Yine çok de erli konuflmac larla birlikteyiz. Kat lan herkese teflekkür ediyorum dedi. Sohbetlerin çok ilgi gördü ünü söyleyen Baflkan Demircan: Art k sohbetlerimizi ayl k de il de, 15 günlük veya haftal k olarak düzenlemek istiyoruz dedi. Sohbet ilk olarak Söz Yazar, Foto raf Sanatç s Mehmet Teoman la bafllad. Teoman, 2 y ld r foto raf çekmeye bafllad n söyledi. Mehmet Teoman an lar n : Öncelikle ben na stiklal Caddesi olarak bakm - yorum. her zaman beni koruyan bir yer oldu. Benim na bir borcum vard ve bunu m ad na bir beste yaparak ödedi imi düflünüyorum dedi. Teoman n ayr ca, nda ve stiklal Caddesi nde arkadafllar yla yapt yaramazl klar anlatmas salonda nefleli anlar yaflatt. Teoman n ard ndan söz alan ve ile ilgili an lar n anlatan Besteci ve Müzisyen Selim Atakan ise, müzik hayat n n 1990 y l nda nda bafllad n ifade etti. Atakan: Karaköy den yürüyerek Taksim e ç kar, profiterol al r, o zaman n modas gri renkli pantolonlarla stiklal Caddesi nde gezerdik dedi. Ayr ca Atakan nota kitaplar - na de inerek, günümüzde yeni nota kitaplar n n bulunmad n söyledi. Öte yandan Solist ve Oyuncu Ayça Varl er, 16 yafl ndan 26 yafl na kadar Amerika da hayat n sürdürdü ünü söyledi. Varl er: Ama ne yaz k ki geldi imde kendi ana dilimle flark söyleyemedi imi fark ettim. Bu yüzden uzun zaman içime kapand m. Mehmet Teoman la tan flt m ve bu hayat mda dönüm noktas oldu. Ben flark söylemeyi o ndan ö rendim dedi. Ayr ca Varl er, davetlilere Kald r mlar ve m adl parçalar Selim Atakan n çald Piyano eflli- inde seslendirdi. Sohbet sonunda Foto raf Sanatç s Mehmet Teoman a ait foto raflardan bir bölümü sinevizyonda gösterilirken, programa kat lan davetliler büyük memnuniyet duyduklar n dile getirdi. Program sonunda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan konuflmac lara günün an s na birer plaket ve çiçek takdim edildi.

3 KASIM Manflet 3 nda griple mücadelede son ad m: Dumanlama Yöntemi Belediyesi ilçede bulunan okullar ve kamu kurumlar n ilaçlama ve dumanlama yoluyla dezenfekte ediyor. Ö rencilerin daha sa l kl ortamlarda e itim görebilmelerini sa lamak amac yla özel donan ml Hijyenmobil araçlar yla sürdürdü ü temizlik çal flmalar okullar n tatil olmas nedeniyle h zland r ld. 1. sayfadan devam... Son günlerde tüm dünyada sa l tehdit eden salg n hastal klara karfl, Halk n n ve özellikle ö rencilerin korunmas için ellerinden gelen çabay gösterdiklerini söyleyen Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Her fley sa l kl ve mutlu bir ortamda yaflam sürebilmek için. Bu nedenle sa l a, hijyene ve bu konuda al nacak önlemlere büyük önem veriyoruz. Bu konuda bundan sonra da teknolojinin en son imkanlar n kullanmaya devam edece iz fleklinde konufltu. Kas mpafla Cezayirli Gazi Hasanpafla lkö retim Okulu ndaki hijyen çal flmalar nda konuflan Demircan, daha önce de okullarda temizlik yapt klar n ifade ederek, "Son günlerdeki grip salg n tehdidiyle birlikte çal flmalara h z verdik. 15 günde bir bu çal flmalar yap yoruz. Hem slak hem de dumanl dezenfekte yap yoruz. Dumanl çal flmada raflar ve ortam n havas temizleniyor dedi. 45 kiflilik uzman ekip çal fl yor Belediyesi taraf ndan özel donan ml 4 Hijyenmobil arac ve özel e itimli 27 temizlik personeli ile ilçe okullar nda uygun temizlik maddeleri ve vakumlu araçlarla yap lan toz ve bakteriden ar nd r larak hijyenik bir ortam sa lanmas çal flmalar flimdi de dumanlama çal flmalar yla geniflletiliyor. Grip salg n na karfl yürütülen ilaçlama çal flmalar nda 4 veteriner, 8 ilaçlama ekibi, 2 doktor, 4 firma görevlisi 18 kiflilik ekip olmak üzere hijyen çal flmalar nda toplam 45 kifli görev al yor. Belediyesi ilaçlama çal flmalar n farkl bir yöntemle gerçeklefltiriyor. Sa l k Bakanl taraf ndan kapal yaflam alanlar nda güvenle kullan m onaylanan Fum spore OPP isimli ithal ilaç kullan l yor. Hava ve yüzeyleri ayn anda ve tek bir ifllemle dezenfekte edebilen toksin olmayan tek dezenfektan olan bu ilaç, en ücra noktalara kadar etkili olabiliyor. Sahip oldu u fungisit, bakterisit ve virütik etkisini 1 ay kadar devam ettirebiliyor.

4 4 Kültür & Sanat KASIM Taksim Gezi Park kitaplarla doldu... Sahaflar nda 3. Birçok konuda ilklere imza atan Belediyesi, stanbullu sahaflarla el ele kültür hayat m za de er katmaya devam ediyor. 3. Sahaf Festivali, stanbul un orta yeri Taksim Meydan ndaki Gezi Park nda yap ld.

5 KASIM Kültür & Sanat 5 kez bulufltu 2008 y l May s ay nda birincisi Galata Sahaf Festivali ad nda düzenlenen muhteflem buluflma daha büyük bir heyecanla ve genifl kat l mla Sahaf Festivali olarak düzenleniyor. Galata Kulesi Meydan nda 24 sahafla bafllayan bu güzel buluflma flimdi stanbul genelindeki 65 sahaf n kat l m yla festivale dönüfltü. Etkinlik kapsam nda sahaflar 25 Eylül 21 Ekim tarihleri aras nda binlerce kitapseverle bulufltu. Baflkan Demircan, aç l flta yapt - konuflmada nun bir kültür merkezi oldu unu vurgulayarak Daha önce Galata Meydan nda az say da ve sadece ndan sahaflarla birlikte bulufltuk. Ancak bu üçüncü buluflmada stanbul un genelinden gelen 65 sahafla birlikte festivali düzenliyoruz dedi. Sahaflar n kültür hayat m zdaki önemine de inen Baflkan Demircan flöyle devam etti: Kültürün, sanat n, stanbul un kalbi burada, nda atmaya devam edecek. Sahaflar - m z, nun en eski esnaflar - d r. nu en iyi onlar bilir. Onlar; nun olmas n sa layan önemli aktörlerdir. Eskiyi bilirler, anlat r, ö retirler Sadece bize de il, tüm Türkiye, tüm dünyaya kaynakl k ederler. Sahaflar, belgelerin, kitaplar n, kartpostallar n dönemlerinden günümüze gelmesini sa layan, onlara sahip ç kan kifliler. Geçmifl, bugün ve gelecek aras nda köprü kifliler. Biz sahaflara destek olmaya ve bu festivalin sadece ve stanbul u de il tüm Türkiye yi kucaklamas için çal flmalar m za devam edece iz. Sahaf Festivali nde birbirinden de erli koleksiyonlar, eserler yer ald. Kartpostallardan sigaral klara, siyah beyaz hat ra foto raflardan sinema afifllerine merakl s için hayli ilginç ve de erli eserler festival standlar nda sat fla sunuldu. Bakan Günay dan sahaflara ziyaret Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, 3. Sahaf Festivali ni ziyaret etti. Bakan Günay, Taksim Gezi Park ndaki festival alan ndaki sahaflar Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ile birlikte gezdi. Bakan Günay, kültür hayat na katk s ndan dolay Baflkan Demircan a teflekkür etti. Gezi s ras nda Bakan Günay, dünyaca ünlü romanc Gabriel Garcia Marquez in Yüzy ll k Yaln zl k adl roman n sat n alarak Baflkan Demircan a hediye etti. Sahaflarla sohbet eden Bakan Günay, Türkiye de bütün sahaflar bir araya getiren bir etkinlik yoktu. Bu nedenle sizleri burada görmek çok güzel. Belediyesi nin kültür hayat m za olan katk lar n yak ndan takip ediyor ve takdir ediyorum. Bu festival de kültür hayat m - za büyük katk lar sunuyor. Türkiye nin ve özellikle 2010 Kültür Baflkenti stanbul un hak etti i kültür buluflmalar ndan biri. Devam edece ini biliyorum. Gelecek y l daha fazla say da sahaf burada görmekten memnuniyet duyaca m dedi.

6 6 Kültür KASIM Konsoloslar ve Kültür atefleleri hemfikir un y ld z Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, ilçede görev yapan konsoloslar ve kültür atefleleri ile yapt kahvalt l toplant da 2010 y l nda birlikte yap lacak projeleri de erlendirdi., 2010 da kültür projeleriyle Avrupa Kültür Baflkenti stanbul un lokomotifi olacak. Taksim Titanic City Hotel de düzenlenen kahvalt l toplant da 2010 y l kültür ajandas n oluflturduklar n belirten Ahmet Misbah Demircan, bu konuda konsoloslardan ve kültür ateflelerinden katk sa lamalar n istedi. Belediyesi Kültür Ekibinin yan s ra talya, Almanya, ABD, Fransa, Venezuela, fiili, Peru, Polonya, Macaristan, Suriye, Hindistan, Romanya ve Avusturya ülkelerini temsilen kat lan konsoloslar ve kültür atefleleri nin haz r bulundu- u toplant da 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul da yeni y lda yap lacak olan etkinlikler ve kültür projeleri de erlendirildi. Toplant da Kefken Çevre Yaz Kamp da tan t ld nda bulunan yabanc kültür merkezi temsilcileri ile ortak projelerde hangi konularda katk sa layabileceklerini aç klayan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, etkinlik alan, konaklama ve ulafl m konusunda mevcut imkanlar dile getirdi. Belediyesi nin kültür çal flmalar ile Kefken Çevre Yaz Kamp n n da tan t m n n yap ld toplant - da, söz alan konsoloslar ve kültür atefleleri, Belediyesi ile ortaklafla yapmak istedikleri projeleri hakk nda konufltu.

7 KASIM Kültür & Sanat 7 nda sanata ve sanatç ya destek sürüyor Baflkan sanatç larla bulufltu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve sinema sanatç lar, Tarihi Sinemas nda gerçekleflen buluflmada Türk Sinemas n, Yeflilçam ve Belediyesi nin sanata olan deste ini konufltu. Sinema ve TV dizilerinden tan - d m z bir çok ünlü ismin bir araya geldi i program, Belediyesi nin sanata ve sanatç - ya verdi i deste i bir kez daha ortaya koydu. Sinema Sanatç lar Nejat fller, Rutkay Aziz, Erkan Can, Mesut Akusta, Aytaç Arman, Yüksel Ar - c, Kenan Bal, Güven K raç ve Yalç n Güzelce nin yan s ra Yönetmen Önder Çakar, Prof. Dr. Nilüfer Narl, Sinemas Sahibi Pervin Tan ile Sinemas Genel Müdürü Temel Kerimo lu nun kat ld buluflmada Türk Sinemas n n geliflen konumu ve gelece i konufluldu. Özellikle Yeflilçam Ödülleri baflta olmak üzere Belediyesi nin önemli sanat çal flmalar - na imza att n belirten sanatç - lar, Baflkan Ahmet Misbah Demircan a teflekkür ettiler. Baflkan Demircan da, belediye olarak sinemaya ve sanata olan desteklerinin devam edece ini belirtti.

8 8 Röportaj Belediye Baflkan Y Hedef: En modern, en b Röportaj: Zafer TAHMAZ Zab ta teflkilat n n vizyonunun geliflmesi ve istenilen düzeye ulaflmas için gece gündüz demeden yo un çaba sarf ettiklerini belirten Zab tadan Sorumlu Baflkan Yard mc s Çuhac, Baflar, a r ve belirli bir emek sonucu oluflur. Kolay olmayana talibiz. Hedefimiz daha aktif, daha modern bir zab ta teflkilat n n belediyemiz bünyesinde vatandafl m za daha iyi hizmet verebilmesini sa lamakt r fleklinde konufltu. Öncelikle sizi k saca tan yabilir miyiz? y l nda istanbul da do dum. Aslen Sivas Koyulhisarl y m. lk ve orta ö renimimi stanbul stinye de, Liseyi Gültepe Endüstri Meslek Lisesi nde tamamlad m. ki y ll k sosyal bilimler, dört y ll k iflletme fakültesi mezunuyum. Bahçeflehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaflt rma Sistemleri (Kent Yönetimi) bölümünde yüksek lisans yapmaktay m. Mesle e Büyükflehir Belediyesi nde zab ta memuru olarak bafllad m. De iflik birimlerde de iflik rütbelerde çal flt ktan sonra en son zab ta müdür yard mc l görevindeyken, Büyükflehir Belediyesi nden ayr l p, Belediye Baflkanl Zab ta Müdürlü ü görevine, 1 y l müdürlük yapt ktan sonra da baflkan yard mc l görevine atand m. Halen Zab tadan Sorumlu Baflkan Yard mc s olarak göreve devam etmekteyim. Yaklafl k 18 y ld r zab ta teflkilat n n içindeyim. Belediye Zab tas na Avrupa Birli i normlar nda ça dafl bir standart kazand rarak, Türkiye deki bütün belediye zab talar n hedeflenen kalite standartlar na ulaflt rmak ve kent yaflam kalitesini art rmak için çeflitli sivil toplum kurulufllar nda ve Belediye Zab tas Dayan flma Vakf nda yöneticilik yapmaktay m. Belediye Zab tas n n vizyonunu geniflletmek ve mesleki bilgileri paylaflmak üzere çeflitli belediyelerde e itimler verdim. Evli ve 2 çocuk babas y m. Çal flmalar n z hakk nda bilgi alabilir miyiz? Size ba l birimler nelerdir? - Dinlerin ve kültürlerin birlikte iç içe yaflad tarihi dokusu, tabi güzellikleri, e lence yerleri, turistik iflletmeleri, sinema salonlar, uluslar aras kongre salonlar ve buralarda icra edilen kültürel faaliyetleri nedeniyle insan sirkülasyonunun en yo un yafland, yerleflik nüfusun yan nda gündüzleri 3 milyonu, geceleri ise 1 milyonu bulan nüfusu ile stanbul un gözbebe i konumundaki lçemizde zab ta müdürlü ü ve çevre denetim ekiplerimizin çal flmalar 24 saat esas na göre planlanm flt r. Zab ta halkla iç içe bulunan üniformal bir teflkilat olman n sorumlulu unu tafl makta olup, belediye s n rlar içerisinde beldenin düzen, sa l k ve huzurunu temin eden ve koruyan belediye suçlar n n ifllenmesini önleyici tedbirler alan ve ifllenen belediye suçlar n n takibi ile yükümlü bir kolluk kuvvetidir. Görev ana bafll klar m z n içinde zab tan n, - Nizam ve intizam ile ilgili görevleri - Denetim ile ilgili görevleri - Trafik ile ilgili görevleri - Yard m ile ilgili görevleri - Sa l k ile ilgili görevleri - mar ve Gecekondu ile ilgili görevleri - Çevre ile ilgili görevleri - Merasim, tören ve protokol ile ilgili görevleri - Pazar yerleri ile ilgili görevleri - Seyyar ve iflgallerle ilgili görevleri - Nüfus ve eflyadan tahliye ilgili görevleri - Tabii afetlerle ilgili görevleri bulunmaktad r. Bu ana bafll klar alt nda teflkilat yap m z içerisinde ilçemizi iki bölgeye ay rarak birinci bölge ve ikinci bölge evrak denetim amirlikleri, trafik amirli i, Pazar denetim amirli i, gece nöbetçi amirli i, ruhsat denetim ve mühürleme ekibi, çevre denetim ekibi, imar ve gecekondu ekibi, nöbetçi flikayet ve kontrol ekibi, seyyar denetim ve dilenci ekibi, stiklal Caddesi Cadde kontrol ve denetim ekibi, zab ta komuta gündüz ve gece ekibi, Talimhane ekibi, Fatih Sultan Caddesi ve Müverrih Ali Caddesi ekibi, K z lay Meydan ve Kas mpafla ekipleri ile na hizmet etmekte, di er müdürlükler revlerinin ifas konusunda yard maktad r.

9 KASIM 9 ard mc s Abdullah Çuhac : aflar l zab ta teflkilat... in de gö- mc olun- Taksim ve stiklal Caddesi konusunda neler söylemek istersiniz? Böylesine gözde bir ilçenin zab ta çal flmalar na getirdi i yük ne boyuttad r? - Sorumlulu umuz ve yetki alan m z genifl. Yaya sirkülasyonunun Türkiye de en fazla yafland bir stiklal Caddesi turizmin ve turizm sektörünün stanbul daki kalbi say lan Talimhane Oteller Bölgesi nin, stanbul un dünyaya aç lan kap s ard nda hemen hemen bütün ülke konsolosluklar n n mevcut oldu u, e lence sektörünün merkezi, kültürel faaliyetlerin kalbinin att bir ilçede görev yapman n sorumlulu u ve bilinci içerisinde belediye baflkan m z n bize sundu u en ileri teknolojileri, hizmet araçlar n, imkanlar ve tasar m harikalar denebilecek proje ve yenilikleri ve bunlar kullanabilecek nitelikli personeli ile hizmet etmeye devam etmekteyiz. Örne in dünyada nadir emsali bulunan bir sistemle stiklal Caddesi ve çevresindeki ba lant l sokaklarda 43 noktada 110 hareketli bariyeri, radyo frekans kullanarak stiklal Caddesi nde kurdu umuz cadde komuta merkezinde ve uzaktan kumanda sistemi ile belirtilen saatlerde araç girifl ç k fllar n kontrol alt nda tutmak, ayn sisteme entegre edilerek faaliyete geçirilen kamera destekli araç plaka tan ma sistemiyle kontrollü geçiflleri sa lamak, yine ayn sistemle çal flan talimhane oteller bölgesini kontrol alt nda tutmak görevlerimiz aras ndad r. Görev alan n z içerisinde karfl laflt n z en büyük sorun nedir? Buna ne gibi bir çözüm uygulad n z ya da uygulamaktas n z? - Tarihi dokusu nedeniyle nda y k lmaya yüz tutmufl, metruk ve harap binalar n olmas s k s k yang n ve çökmelerin yaflanmas, dar sokaklar sebebiyle acil müdahalede (ifl makineleri, itfaiye, cankurtaran v.s.) zorluk çekilmesi bizi de s k nt ya sokmaktad r. E lence sektörünün yo un oldu u bölgemizde gürültü ile ilgili flikayetlere an nda müdahale etmek için bakanl ktan yetki devri alarak oluflturdu umuz çevre flefli imizle gürültü denetimi çal flmalar yapmaktay z. Sigara yasa n n yürürlü e girdi i tarihten itibaren kapal alanlar n d fl nda yo un iflgal taleplerinin artmas, karfl laflt m z problemlerdendir. Çözüm aflamas nda çal flmalar m z devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hangi çal flmalar ve yenilikleri yapmay planlad n z? - Haz rl klar n tamamlad m z ve k sa süre içerisinde hizmete bafllayacak olan zab ta ekiplerimiz ve araçlar m z n modernizasyonu kapsam nda Türkiye de ilk olarak zab ta araçlar n n tamam n bilgisayar donan m ile kuflatarak daha sa l kl ve h zl hizmet vererek, flikayetleri sonuçland rma süresini minimuma indirmeyi planlad k. Araç trafi ine kapal alanlarda stiklal Caddesi ve Talimhane Bölgesi nde ekiplerimize kolayl k sa lamas, kontrol ve denetimlerin aksamamas için elektrikle çal - flan ekip araçlar m z ve memurlar m z n kullanmas için e itimini tamamlad m z ginger (iki tekerlekli motorsuz araç) araçlar m z hizmete sokuyoruz. Son olarak vatandafllar m za söylemek istedikleriniz, beklenti ve tavsiyeleriniz nelerdir? - Zab ta teflkilat n n vizyonunun geliflmesi ve istenilen düzeye ulaflmas için gece gündüz demeden yo un çaba sarf ediyoruz. Baflar, a r ve belirli bir emek sonucu oluflur. Kolay olmayana talibiz. Hedefimiz daha aktif, daha modern bir zab ta teflkilat n n belediye bünyesinde vatandafl m za daha iyi hizmet verebilmesini sa lamakt r. Vatandafllar - m z n bize güvenmesini, her konuda destek ve katk lar n bekliyoruz.

10 10 Etkinlik KASIM nu yak ndan tan ma f rsat bin ö renci Kültür Gezileri nde Kültür ve sanat n merkezi nda, ö rencilere yönelik olarak düzenlenen kültür gezileri bafllad. Belediyesi taraf ndan ndaki ilkö retim ve ortaö retim okullar ndaki ö rencilere yönelik düzenlenen gezilere ilgi her zamanki gibi yo un oluyor. Belediyesi taraf ndan organize edilen Kültür gezileri 5. y l nda. Avrupa 2010 Kültür Baflkenti stanbul un incisi nun tarihi ve kültürel de erlerinin korunmas ve tan t lmas, sosyal geliflme hedefi, geçmiflten günümüze gelen kültürel miras n n gelecek nesillere tan t lmas ve kal - c l n sa lanmas amac yla h z kesmeden devam ediyor. Kültür gezileri, ö rencilere önce yaflad klar ilçenin de erlerini tan may ö retiyor. Avrupa 2010 Kültür Baflkenti kapsam nda tarihi doku tan t l rken, kültür bilincini oluflturuluyor. Bu gezilerle, ö renciler yaflad klar kente sahiplilik duygusunu gelifltiriyor. Tarihi kültürel de erlerin korunmas bilinci de gezilerde afl lan rken, sosyal geliflmelerine de katk da bulunuluyor. Günübirlik düzenlenen kültür gezileri program nda Miniatürk, Panaroma 1453, Koç Müzesi, Galata Kulesi, Belediyesi Gençlik Merkezi, stanbul Modern Sanatlar Müzesi, Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi ve Belediyesi ziyaretleri yer al yor. Yaklafl k 10 bin ö rencinin kat lmas planlanan Kültür Gezileri 11 Haziran 2010 tarihine kadar sürecek.

11 KASIM Haber 11 Stratejik plan ve bütçe Meclis te onayland 2010 bütçesi 130 milyon TL Belediyesi nin 2010 Mali Y l Bütçesi, 2010 y l Performans Program ve Stratejik Plan belediye meclisi taraf ndan kabul edildi. Belediyesi nin 2010 y l bütçesi 130 milyon TL olarak belirlenirken, harcamalar için herhangi bir borç al nmamas da öngörüldü. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, oylama öncesinde meclise hitap etti. Baflkan Demircan, Seçim döneminde ve sonras nda sahada halk m za söylediklerimizi yani vaadlerimizi bu bütçeye koyduk. Stratejik plana tek tek iflledik Kültür Baflkenti stanbul da önümüzdeki 5 y l sürecinde hizmetlerimizde daha verimli olaca z. Stratejik planda tek tek neler yapaca m z ka t üzerine iflledik. Geliflmifl ülkelerdeki gibi neler yapaca m z zaman dilimlerine göre, kaç metre yol yapaca - m z, kaç park yapaca - m z ve di er bütün hizmetlerimizi bu plana koyduk. Okmeydan ndaki tapu sorununu çözüyoruz. Bunu da bu plana koyduk. Tarlabafl yenileme projesinin de sonuna geldik. Bunu da bütçemize koyduk. Yap lan bu plan ve bütçe hay rl u urlu olsun dedi say l Belediye Kanunu nun 18 ve 41 inci maddeleri gere ince haz rlanan 2010 Mali Y l Tahmini Bütçesi oy çoklu u ile kabul edildi. Belediyesi meclis üyelerinin kat ld oylamalar öncesinde AK Parti Grubu ad na Baflkan Yard mc s Özcan Tokel konufltu. Tokel, 5 y l kapsayan stratejik plan n, y l y l neler yap laca n gösterdi ini, belirterek, Hangi y l kaç park, kaç km yol, hangi kültürel etkinlikler, personele yönelik çal flmalar, velhas l ad m ad m nelerin yap laca tüm detaylar yla verilmektedir dedi. Özcan Tokel, Belediyesi Stratejik plan nda belediyenin misyon ve vizyonunun günümüz flartlar ve daha büyük Özcan Tokel hedefler çerçevesinde revize edildi ini kaydetti. Tokel, stratejik plan n incelendi inde en önemli özelli inin ise seçim döneminde Baflkan Demircan n vaatleriyle örtüfltü ünün alt n çizdi. Tokel flöyle devam etti: Bunun bize göre anlam, asl nda bu stratejik plan n daha yeni ç km fl oldu umuz seçimlerde halk m z taraf ndan onayland d r. Halk m z bu stratejik plan onaylam fl ve tüm bunlar gerçeklefltirmek üzere say n baflkan m z ve meclisimizi görevlendirmifltir. Bu nedenle stratejik plan n kabulü yönünde oy kullanaca m z grubumuz ad na bildiriyorum. Belediyesi, örnek belediye Belediyesi nin geçmifl befl y lda baflard klar yla örnek belediye oldu unu vurgulayan Tokel, Öncelikli olarak biliflim sektörüne büyük yat r m yap lm fl, Belediyesi Ak ll Kent Otomasyon Sistemi ile Ak ll Belediye haline gelmifl, bu örnek çal flmas pek çok belediyeye ilham kayna olmufl, bu anlamda Belediyesi pek çok belediyeye dan flmanl k yapar hale gelmifltir dedi.

12 12 Haber KASIM Baflkan Demircan efsane yönetmeni a rlad Coppola nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, düzenledi i bir organizasyonla Baba filminin efsanevi yönetmeni Francis Ford Coppola y nda a rlayarak stanbul un ve Türkiye nin kültürünü tan tt. Belediyesinin düzenledi i bir organizasyonla stanbul a gelen efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola, Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan a rland. Türk Mutfa ve Saray Mutfa n n seçkin örneklerini tadan Coppola, Türkiye ye 5 inci gelifli oldu unu, stanbul un kültür hayat n gözlemleye- rek filmi için ilginç bir hikaye arad n söyledi y l nda kültürel etkinliklere de efliyle birlikte kat laca n ifade eden Coppola, ve Kas mpafla ya hayran oldu unu ve film platosu için stanbul un tarihi ve kültürel miras ndan yararlanaca na dikkat çekti. Coppola, Filmime konu olacak hikayeleri seçmek için stanbul u gözlemliyorum. nun fantastik dokusu ve genç insanlar n canl l, e lence hayat hepsi beni etkiledi dedi. Sinema klasi i 'Goodfather' (Baba) baflta olmak üzere çok say da ödüllü filme imza atan dünyan n en ünlü yönetmenlerinden Francis Ford Coppola y Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan düzenledi i bir organizasyonla Galata da bulunan Kiva Han da a rlad. Organizasyonda stanbul un kültürel miras n tan tmak için ünlü yönetmene nun tarihi mekanlar gezdirildi ve Türk Anadolu yemeklerinden ikramlar sunuldu. Davette Demircan n yan s ra Faruk Eczac bafl da semt sakini olarak yer ald. Türk yemekleri çok lezzetli Türk yemeklerini çok sevdi ini ve lezzetli buldu unu belirten Coppola ya, kestane afl, teflrübe, pehli-pilav, flifl berek, fellah köfte, deniz börülcesi, labada, ebe gümeci, kuflburnu flerbeti, un helvas, çerkez kaba gibi Anadolu nun çeflitli yemekleri ikram edildi. Yemek sonras Demircan taraf ndan Coppola ya, bir fincan kahvenin 40 y l hat r oldu u belirtilerek, Anadolu nun vazgeçilmez tatlar ndan biri olan bak r kap içinde Türk kahvesi hediye edildi. Demircan, Coppola ya dostluklar n n bir ömür boyu sürmesi temennisinde bulundu. Özellikle, Kas mpafla ve Galata dan çok etkilendi ini ifade eden Coppola, Türk filmlerini de be endi ini ifade ederek, iki Türk filmi sat n ald n ve bunlar izleyece ini söyledi.

13 KASIM Haber 13 Dünya flehirleriyle iliflkilerimiz s cak... K rg zistan a dost eli Belediyesi, uluslararas alanda aktif roller üstlenmeye devam ediyor. Dünyan n farkl ülkelerinden birçok kentle irtibat bulunan gözde ilçe na K rg zistan Baflkonsolosu Arstanbaev den s cak ziyaret. K rg zistan Baflkonsolosu Mirlan Arstanbaev, Baflkan Ahmet Misbah Demircan a nezaket ziyaretinde bulundu. Baflkonsolos Arstanbaev, nun tarihi dokusuna ve farkl kültürlerin bir arada yaflamas ndan dolay ortaya ç kan renklili- e hayran kald n söyledi. Baflkonsolos, Böylesine güzel ilçede, dünya kentinde bulunmak bizleri de onurland r yor. K rg zistan daki belediyelerle Belediyesi nin irtibatlar n sa lay p, daha s k iliflkiler kurulmas n arzuluyoruz dedi. Baflkan Ahmet Misbah Demircan da konuk Baflkonsolos Arstanbaev ve Konsolos Aybek Mamatbekov un belediyeye yapt klar ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Baflkan Demircan, bir dünya kenti. Dolay s yla farkl ülkelerdeki belediyelerle iliflkilere önem veriyoruz. K rg zistan daki belediyelerle kültürel iflbirliklerinden biz de memnuniyet duyar z diye konufltu. Baflkan Demircan, konuk Baflkonsolos Arstanbaev e, üzerinde Galata Kulesi figürünün yer ald gümüfl bir taba günün an s na hediye etti.

14 14 Etkinlik KASIM Turabibaba Kütüphanesi nin yeni konuklar : sveçli Yazarlar Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi Yazar Söyleflileri Projesi kapsam nda sveçli 3 yazar, çocuklarla bir araya gelerek söylefli gerçeklefltirdi. 90 çocu un kat ld program renkli görüntülere sahne oldu. Türkçe ye çevrilen Talih Y ld z kitab n n yazar ngelin Angerborn, Elveda Bay Muffin adl kitab n yazar Ulf Nilsson ve Mucize Çocuk kitab n n yazar Ulf Stark, 8 Ekim Perflembe günü Turabi Baba Kütüphanesi nde çocuklarla bir araya geldi. Söyleflide nun çeflitli ilkö retim okullar ndan gelen çocuklar sveçli yazarlarla sohbet etme imkan buldu. HER ÇOCU A B R K TAP projesi kapsam nda yay mlanan kitaplar: Pippi Uzunçorap / Astrid Lindgren Milena Diye Bir K z Sevdim / Per Nilsson Ellika Tomson'un Keflif Günlü ü / Asa Lind Talih Y ld z / Ingelin Angerborn Mucize Çocuk / Ulf Stark Elveda Bay Muffin / Ulf Nilsson fiansl y m!, fianss z m! / Thomas Halling Bö ürtlen Çetesi: Hazine Peflinde / Stefan Casta Gökyüzü Okulu / Ewa Malmborg Eski fieyler Okulu / Adam Dahlin Turabi Baba Kütüphanesi e itim y l nda oldu u gibi, e itim y l nda da, çocuk, genç ve yetiflkinlerden oluflan her yafl grubu okuyucuya kütüphaneyi sevdirerek okuma al flkanl kazand rmak ve kütüphaneyi sosyal yaflam n ayr lmaz bir parças haline getirmek amac yla, yafl gruplar na uygun etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu hedef do rultusunda geçen y l Türk yazarlarla buluflan Turabi Baba Kütüphanesi okuyucular, bu y l sveçli çocuk edebiyat yazarlar ile bulufltu. sveçli çocuk edebiyat yazarlar ile yap lan söylefli, sabah ve ö leden sonra olmak üzere, 90 ilkö retim okulu ö rencisiyle, iki oturum halinde gerçeklefltirildi. Her Çocu a Bir Kitap sveç Hükümeti nin katk lar yla, gerçeklefltirilen proje kapsam nda 10 sveçli yazar n kitab Türkçeye çevrildi ve bas ld. Anadolu nun de iflik flehirlerinde ya da büyük flehirlerin yoksul semtlerinde e itim görmekte olup, nitelikli kitaplar alma imkân bulamayan ö rencilere bu kitaplar n ulaflt r lmas n hedefleyen çal flma kapsam nda Belediyesi de projeye dahil olarak sveçli yazarlarla çocuklar buluflturdu.

15 KASIM Aç l fl 15 Belediyesi nden Muhtarlara destek... Bülbül Muhtarl yenilendi Tarlabafl Bülbül Mahallesi Muhtarl, Belediyesi nin katk lar yla yeni ve modern binas na kavufltu. Aç l fla kat lan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Tarlabafl na yeni bir heyecan getiriyoruz dedi. Belediyesi nin destekleriyle yenilenen Bülbül Mahallesi Muhtarl n n aç l fl n gerçeklefltiren Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Tarlabafl na yeni bir heyecan getiriyoruz dedi. Belediyesi hizmetlerine aral ks z devam ediyor Aç l flta Tarlabafl Projesi ile ilgili bilgiler de veren Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Tarlabafl projesi 278 binay kapsayan bir proje. Ciddi bir noktaya geldik. Anlaflmalar m z %47 noktas nda. Mülk sahiplerinin yan s ra burada oturan kirac lar da unutmad k dedi. Demircan, bölgede yenili in kendini hissettirdi ini belirterek, di er mahallelerde oldu u gibi bu mahallede de ciddi iyilefltirmelerin yap ld n, çekim alanlar oluflturmaya devam ettiklerini söyledi. Baflkan Demircan, Karpuz Sokak tan Turan Caddesi ne tafl nan muhtarl n aç l fl n n ard ndan halk n sorunlar n dinleyerek Mahalle Muhtar R dvan Yeflilmen ile uzun süre sohbet etti. Aç l fla Ak Parti lçe Baflkan Rüstem Dindarol un yan s ra çok say da vatandafl da kat ld.

16 / Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) Guerrilla Lighting gönüllüleri nda Ifl k flovu büyüledi Çevreye duyarl ayd nlatma tasar m n n öneminin vurguland Guerrilla Lighting de, Belediyesi nin katk lar yla 60 a yak n gönüllü, büyük fenerler ve tafl nabilir ayd nlatma ayg tlar kullanarak fiiflhane deki tarihi binalar ayd nlatt. Professional Lighting Design Türkiye dergisi Türkiye de bir ilke imza att. Avrupa da baflar ile uygulanan Guerrilla Lighting etkinli i Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da kat l m yla nda gerçekleflti. 60 kiflilik ekip fiiflhane deki Belediyesi Binas, Vergi Dairesi, Sarkuysan Binas ve Galata Kulesi ni el fenerleriyle ayd nlatt. Görünürlük Projesi 09 kapsam nda gerçekleflen etkinli i 400 ün üzerinde kifli ilgi ile izledi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da haz r bulundu u ve koordinasyonu Emre Günefl taraf ndan yap lan etkinlikte kalabal k; gerillalar ile birlikte her binan n haz rlan fl ndan ayd nlat lmas na kadar tüm süreci izleme flans buldu. Belediye Baflkanl k Binas n n ard ndan Vergi Dairesi ve Sarkuysan binas ile devam eden etkinlik Galata Kulesi ile son buldu. Galata meydan ndaki kalabal k ve çoflku görülmeye de erdi y l ndan bu yana Manchester, Londra, Birmingham, Dublin gibi düzenlendi i flehirlerde büyük ilgi gören Guerrilla Lighting performans nda; 2 y ld r ayd nlatma tasar - m üzerine profesyonel olarak çal - flan Faruk Uyan ve daha önce Guerrilla Lighting organizasyonlar nda yer alan rlandal Chantelle Stewart tasar mc olarak yer ald. Kentteki yanl fl fl k uygulamalar n n varl ndan yola ç karak gelifltirilen bu benzersiz performansta; 4 farkl mekân, en az 4 dakika boyunca gerillalar taraf ndan fl kla boyand. Professional Lighting Design Türkiye Dergisi-PLD Türkiye nin giriflimiyle Türkiye de ilk kez gerçekleflen bu muhteflem ayd nlatma flöleni esnas nda çekilen foto raflar ise ayn akflam Görünürlük Projesi 09 kapan fl partisinde sergilendi.

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever:

Müflterisi ihtiyaç sahibi, tedarikçisi hay rsever: nda Ramazan baflkad r Belediyesi nin Ramazan ay boyunca her mahallede gerçeklefltirdi i sokak iftarlar büyük coflkuyla geçiyor. Sokaklara kurulan iftar sofras na oturan vatandafllar, oruçlar n Baflkan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı