Gribe karfl büyük önlem...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gribe karfl büyük önlem..."

Transkript

1 UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi Özel donan ml Hijyenmobil araçlar yla temizlik çal flmalar n sürdüren Belediyesi, ilçede bulunan okullar ve kamu kurumlar n ilaçlama ve dumanlama yoluyla dezenfekte ediyor. Belediyesi, son günlerde artan grip salg n tehlikesine karfl önlem almak amac yla stanbul genelinde bafllat lan okullar n temizleme ve ilaçlama çal flmas na farkl ve özel bir yöntemle katk sa l yor. ilçe s n rlar içerisinde bulunan 43 okulun 1150 s n f ve ba ms z bölümünde ve kamu kurumlar nda (idari birimler, laboratuarlar, koridorlar, spor salonlar, bekleme odalar v.b) 4 gün boyunca sürecek olan duman yoluyla dezenfekte ve ayn zamanda ilaçlama çal flmas sürüyor. Proje çerçevesinde ibadethaneler ve okul servis araçlar da dezenfekte ediliyor. sayfa 3 te Baflkan Yard. Abdullah Çuhac : Hedefimiz; en modern, en baflar l zab ta teflkilat... Zab tadan Sorumlu Baflkan Yard mc s Çuhac, Baflar, a r ve belirli bir emek sonucu oluflur. Hedefimiz daha aktif, daha modern bir zab ta teflkilat n n belediyemiz bünyesinde vatandafl - m za daha iyi hizmet verebilmesini sa lamakt r dedi. 8-9 Stratejik plan ve 2010 y l bütçesi Meclis te onayland Belediyesi nin 2010 Mali Y l Bütçesi, 2010 y l Performans Program ve Stratejik Plan belediye meclisi taraf ndan kabul edildi. Belediyesi nin 2010 y l bütçesi 130 milyon TL olarak belirlenirken, harcamalar için herhangi bir borç al nmamas da öngörüldü. 11 de Sahaflar nda 3. kez bulufltu Kültür hayat m za de er katmaya devam eden Belediyesi, stanbullu sahaflarla el ele düzenledi i 3. Sahaf Festivali ni Taksim Gezi Park nda gerçeklefltirdi. 4-5

2 2 Etkinlik KASIM nun ünlü müdavimleri ile Sohbetleri Belediyesi, geçmiflle bugünü, Sohbetleri nde buluflturuyor. Seçkin konuflmac ve davetlilerin kat ld sohbetlerde nun dünü, bugünü ve gelece i konufluluyor. Sohbetleri 2009 Güz dönemi ilk program na Mehmet Teoman, Selim Atakan ve Ayça Varl er kat ld. Sohbetleri'nin bu ayki konuklar, Türk Pop müzi ine unutulmaz eserler kazand ran, Söz Yazar, Foto raf Sanatç s Mehmet Teoman, Besteci ve Müzisyen Selim Atakan ile Solist ve Oyuncu Ayça Varl er oldu. Sohbet öncesi söz alan, Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, 2009 güz dönemi Sohbetleri nde bulunmaktan duydu u memnuniyeti dile getirdi. Demircan: Yine çok de erli konuflmac larla birlikteyiz. Kat lan herkese teflekkür ediyorum dedi. Sohbetlerin çok ilgi gördü ünü söyleyen Baflkan Demircan: Art k sohbetlerimizi ayl k de il de, 15 günlük veya haftal k olarak düzenlemek istiyoruz dedi. Sohbet ilk olarak Söz Yazar, Foto raf Sanatç s Mehmet Teoman la bafllad. Teoman, 2 y ld r foto raf çekmeye bafllad n söyledi. Mehmet Teoman an lar n : Öncelikle ben na stiklal Caddesi olarak bakm - yorum. her zaman beni koruyan bir yer oldu. Benim na bir borcum vard ve bunu m ad na bir beste yaparak ödedi imi düflünüyorum dedi. Teoman n ayr ca, nda ve stiklal Caddesi nde arkadafllar yla yapt yaramazl klar anlatmas salonda nefleli anlar yaflatt. Teoman n ard ndan söz alan ve ile ilgili an lar n anlatan Besteci ve Müzisyen Selim Atakan ise, müzik hayat n n 1990 y l nda nda bafllad n ifade etti. Atakan: Karaköy den yürüyerek Taksim e ç kar, profiterol al r, o zaman n modas gri renkli pantolonlarla stiklal Caddesi nde gezerdik dedi. Ayr ca Atakan nota kitaplar - na de inerek, günümüzde yeni nota kitaplar n n bulunmad n söyledi. Öte yandan Solist ve Oyuncu Ayça Varl er, 16 yafl ndan 26 yafl na kadar Amerika da hayat n sürdürdü ünü söyledi. Varl er: Ama ne yaz k ki geldi imde kendi ana dilimle flark söyleyemedi imi fark ettim. Bu yüzden uzun zaman içime kapand m. Mehmet Teoman la tan flt m ve bu hayat mda dönüm noktas oldu. Ben flark söylemeyi o ndan ö rendim dedi. Ayr ca Varl er, davetlilere Kald r mlar ve m adl parçalar Selim Atakan n çald Piyano eflli- inde seslendirdi. Sohbet sonunda Foto raf Sanatç s Mehmet Teoman a ait foto raflardan bir bölümü sinevizyonda gösterilirken, programa kat lan davetliler büyük memnuniyet duyduklar n dile getirdi. Program sonunda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan konuflmac lara günün an s na birer plaket ve çiçek takdim edildi.

3 KASIM Manflet 3 nda griple mücadelede son ad m: Dumanlama Yöntemi Belediyesi ilçede bulunan okullar ve kamu kurumlar n ilaçlama ve dumanlama yoluyla dezenfekte ediyor. Ö rencilerin daha sa l kl ortamlarda e itim görebilmelerini sa lamak amac yla özel donan ml Hijyenmobil araçlar yla sürdürdü ü temizlik çal flmalar okullar n tatil olmas nedeniyle h zland r ld. 1. sayfadan devam... Son günlerde tüm dünyada sa l tehdit eden salg n hastal klara karfl, Halk n n ve özellikle ö rencilerin korunmas için ellerinden gelen çabay gösterdiklerini söyleyen Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Her fley sa l kl ve mutlu bir ortamda yaflam sürebilmek için. Bu nedenle sa l a, hijyene ve bu konuda al nacak önlemlere büyük önem veriyoruz. Bu konuda bundan sonra da teknolojinin en son imkanlar n kullanmaya devam edece iz fleklinde konufltu. Kas mpafla Cezayirli Gazi Hasanpafla lkö retim Okulu ndaki hijyen çal flmalar nda konuflan Demircan, daha önce de okullarda temizlik yapt klar n ifade ederek, "Son günlerdeki grip salg n tehdidiyle birlikte çal flmalara h z verdik. 15 günde bir bu çal flmalar yap yoruz. Hem slak hem de dumanl dezenfekte yap yoruz. Dumanl çal flmada raflar ve ortam n havas temizleniyor dedi. 45 kiflilik uzman ekip çal fl yor Belediyesi taraf ndan özel donan ml 4 Hijyenmobil arac ve özel e itimli 27 temizlik personeli ile ilçe okullar nda uygun temizlik maddeleri ve vakumlu araçlarla yap lan toz ve bakteriden ar nd r larak hijyenik bir ortam sa lanmas çal flmalar flimdi de dumanlama çal flmalar yla geniflletiliyor. Grip salg n na karfl yürütülen ilaçlama çal flmalar nda 4 veteriner, 8 ilaçlama ekibi, 2 doktor, 4 firma görevlisi 18 kiflilik ekip olmak üzere hijyen çal flmalar nda toplam 45 kifli görev al yor. Belediyesi ilaçlama çal flmalar n farkl bir yöntemle gerçeklefltiriyor. Sa l k Bakanl taraf ndan kapal yaflam alanlar nda güvenle kullan m onaylanan Fum spore OPP isimli ithal ilaç kullan l yor. Hava ve yüzeyleri ayn anda ve tek bir ifllemle dezenfekte edebilen toksin olmayan tek dezenfektan olan bu ilaç, en ücra noktalara kadar etkili olabiliyor. Sahip oldu u fungisit, bakterisit ve virütik etkisini 1 ay kadar devam ettirebiliyor.

4 4 Kültür & Sanat KASIM Taksim Gezi Park kitaplarla doldu... Sahaflar nda 3. Birçok konuda ilklere imza atan Belediyesi, stanbullu sahaflarla el ele kültür hayat m za de er katmaya devam ediyor. 3. Sahaf Festivali, stanbul un orta yeri Taksim Meydan ndaki Gezi Park nda yap ld.

5 KASIM Kültür & Sanat 5 kez bulufltu 2008 y l May s ay nda birincisi Galata Sahaf Festivali ad nda düzenlenen muhteflem buluflma daha büyük bir heyecanla ve genifl kat l mla Sahaf Festivali olarak düzenleniyor. Galata Kulesi Meydan nda 24 sahafla bafllayan bu güzel buluflma flimdi stanbul genelindeki 65 sahaf n kat l m yla festivale dönüfltü. Etkinlik kapsam nda sahaflar 25 Eylül 21 Ekim tarihleri aras nda binlerce kitapseverle bulufltu. Baflkan Demircan, aç l flta yapt - konuflmada nun bir kültür merkezi oldu unu vurgulayarak Daha önce Galata Meydan nda az say da ve sadece ndan sahaflarla birlikte bulufltuk. Ancak bu üçüncü buluflmada stanbul un genelinden gelen 65 sahafla birlikte festivali düzenliyoruz dedi. Sahaflar n kültür hayat m zdaki önemine de inen Baflkan Demircan flöyle devam etti: Kültürün, sanat n, stanbul un kalbi burada, nda atmaya devam edecek. Sahaflar - m z, nun en eski esnaflar - d r. nu en iyi onlar bilir. Onlar; nun olmas n sa layan önemli aktörlerdir. Eskiyi bilirler, anlat r, ö retirler Sadece bize de il, tüm Türkiye, tüm dünyaya kaynakl k ederler. Sahaflar, belgelerin, kitaplar n, kartpostallar n dönemlerinden günümüze gelmesini sa layan, onlara sahip ç kan kifliler. Geçmifl, bugün ve gelecek aras nda köprü kifliler. Biz sahaflara destek olmaya ve bu festivalin sadece ve stanbul u de il tüm Türkiye yi kucaklamas için çal flmalar m za devam edece iz. Sahaf Festivali nde birbirinden de erli koleksiyonlar, eserler yer ald. Kartpostallardan sigaral klara, siyah beyaz hat ra foto raflardan sinema afifllerine merakl s için hayli ilginç ve de erli eserler festival standlar nda sat fla sunuldu. Bakan Günay dan sahaflara ziyaret Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay, 3. Sahaf Festivali ni ziyaret etti. Bakan Günay, Taksim Gezi Park ndaki festival alan ndaki sahaflar Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ile birlikte gezdi. Bakan Günay, kültür hayat na katk s ndan dolay Baflkan Demircan a teflekkür etti. Gezi s ras nda Bakan Günay, dünyaca ünlü romanc Gabriel Garcia Marquez in Yüzy ll k Yaln zl k adl roman n sat n alarak Baflkan Demircan a hediye etti. Sahaflarla sohbet eden Bakan Günay, Türkiye de bütün sahaflar bir araya getiren bir etkinlik yoktu. Bu nedenle sizleri burada görmek çok güzel. Belediyesi nin kültür hayat m za olan katk lar n yak ndan takip ediyor ve takdir ediyorum. Bu festival de kültür hayat m - za büyük katk lar sunuyor. Türkiye nin ve özellikle 2010 Kültür Baflkenti stanbul un hak etti i kültür buluflmalar ndan biri. Devam edece ini biliyorum. Gelecek y l daha fazla say da sahaf burada görmekten memnuniyet duyaca m dedi.

6 6 Kültür KASIM Konsoloslar ve Kültür atefleleri hemfikir un y ld z Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, ilçede görev yapan konsoloslar ve kültür atefleleri ile yapt kahvalt l toplant da 2010 y l nda birlikte yap lacak projeleri de erlendirdi., 2010 da kültür projeleriyle Avrupa Kültür Baflkenti stanbul un lokomotifi olacak. Taksim Titanic City Hotel de düzenlenen kahvalt l toplant da 2010 y l kültür ajandas n oluflturduklar n belirten Ahmet Misbah Demircan, bu konuda konsoloslardan ve kültür ateflelerinden katk sa lamalar n istedi. Belediyesi Kültür Ekibinin yan s ra talya, Almanya, ABD, Fransa, Venezuela, fiili, Peru, Polonya, Macaristan, Suriye, Hindistan, Romanya ve Avusturya ülkelerini temsilen kat lan konsoloslar ve kültür atefleleri nin haz r bulundu- u toplant da 2010 Avrupa Kültür Baflkenti stanbul da yeni y lda yap lacak olan etkinlikler ve kültür projeleri de erlendirildi. Toplant da Kefken Çevre Yaz Kamp da tan t ld nda bulunan yabanc kültür merkezi temsilcileri ile ortak projelerde hangi konularda katk sa layabileceklerini aç klayan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, etkinlik alan, konaklama ve ulafl m konusunda mevcut imkanlar dile getirdi. Belediyesi nin kültür çal flmalar ile Kefken Çevre Yaz Kamp n n da tan t m n n yap ld toplant - da, söz alan konsoloslar ve kültür atefleleri, Belediyesi ile ortaklafla yapmak istedikleri projeleri hakk nda konufltu.

7 KASIM Kültür & Sanat 7 nda sanata ve sanatç ya destek sürüyor Baflkan sanatç larla bulufltu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan ve sinema sanatç lar, Tarihi Sinemas nda gerçekleflen buluflmada Türk Sinemas n, Yeflilçam ve Belediyesi nin sanata olan deste ini konufltu. Sinema ve TV dizilerinden tan - d m z bir çok ünlü ismin bir araya geldi i program, Belediyesi nin sanata ve sanatç - ya verdi i deste i bir kez daha ortaya koydu. Sinema Sanatç lar Nejat fller, Rutkay Aziz, Erkan Can, Mesut Akusta, Aytaç Arman, Yüksel Ar - c, Kenan Bal, Güven K raç ve Yalç n Güzelce nin yan s ra Yönetmen Önder Çakar, Prof. Dr. Nilüfer Narl, Sinemas Sahibi Pervin Tan ile Sinemas Genel Müdürü Temel Kerimo lu nun kat ld buluflmada Türk Sinemas n n geliflen konumu ve gelece i konufluldu. Özellikle Yeflilçam Ödülleri baflta olmak üzere Belediyesi nin önemli sanat çal flmalar - na imza att n belirten sanatç - lar, Baflkan Ahmet Misbah Demircan a teflekkür ettiler. Baflkan Demircan da, belediye olarak sinemaya ve sanata olan desteklerinin devam edece ini belirtti.

8 8 Röportaj Belediye Baflkan Y Hedef: En modern, en b Röportaj: Zafer TAHMAZ Zab ta teflkilat n n vizyonunun geliflmesi ve istenilen düzeye ulaflmas için gece gündüz demeden yo un çaba sarf ettiklerini belirten Zab tadan Sorumlu Baflkan Yard mc s Çuhac, Baflar, a r ve belirli bir emek sonucu oluflur. Kolay olmayana talibiz. Hedefimiz daha aktif, daha modern bir zab ta teflkilat n n belediyemiz bünyesinde vatandafl m za daha iyi hizmet verebilmesini sa lamakt r fleklinde konufltu. Öncelikle sizi k saca tan yabilir miyiz? y l nda istanbul da do dum. Aslen Sivas Koyulhisarl y m. lk ve orta ö renimimi stanbul stinye de, Liseyi Gültepe Endüstri Meslek Lisesi nde tamamlad m. ki y ll k sosyal bilimler, dört y ll k iflletme fakültesi mezunuyum. Bahçeflehir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaflt rma Sistemleri (Kent Yönetimi) bölümünde yüksek lisans yapmaktay m. Mesle e Büyükflehir Belediyesi nde zab ta memuru olarak bafllad m. De iflik birimlerde de iflik rütbelerde çal flt ktan sonra en son zab ta müdür yard mc l görevindeyken, Büyükflehir Belediyesi nden ayr l p, Belediye Baflkanl Zab ta Müdürlü ü görevine, 1 y l müdürlük yapt ktan sonra da baflkan yard mc l görevine atand m. Halen Zab tadan Sorumlu Baflkan Yard mc s olarak göreve devam etmekteyim. Yaklafl k 18 y ld r zab ta teflkilat n n içindeyim. Belediye Zab tas na Avrupa Birli i normlar nda ça dafl bir standart kazand rarak, Türkiye deki bütün belediye zab talar n hedeflenen kalite standartlar na ulaflt rmak ve kent yaflam kalitesini art rmak için çeflitli sivil toplum kurulufllar nda ve Belediye Zab tas Dayan flma Vakf nda yöneticilik yapmaktay m. Belediye Zab tas n n vizyonunu geniflletmek ve mesleki bilgileri paylaflmak üzere çeflitli belediyelerde e itimler verdim. Evli ve 2 çocuk babas y m. Çal flmalar n z hakk nda bilgi alabilir miyiz? Size ba l birimler nelerdir? - Dinlerin ve kültürlerin birlikte iç içe yaflad tarihi dokusu, tabi güzellikleri, e lence yerleri, turistik iflletmeleri, sinema salonlar, uluslar aras kongre salonlar ve buralarda icra edilen kültürel faaliyetleri nedeniyle insan sirkülasyonunun en yo un yafland, yerleflik nüfusun yan nda gündüzleri 3 milyonu, geceleri ise 1 milyonu bulan nüfusu ile stanbul un gözbebe i konumundaki lçemizde zab ta müdürlü ü ve çevre denetim ekiplerimizin çal flmalar 24 saat esas na göre planlanm flt r. Zab ta halkla iç içe bulunan üniformal bir teflkilat olman n sorumlulu unu tafl makta olup, belediye s n rlar içerisinde beldenin düzen, sa l k ve huzurunu temin eden ve koruyan belediye suçlar n n ifllenmesini önleyici tedbirler alan ve ifllenen belediye suçlar n n takibi ile yükümlü bir kolluk kuvvetidir. Görev ana bafll klar m z n içinde zab tan n, - Nizam ve intizam ile ilgili görevleri - Denetim ile ilgili görevleri - Trafik ile ilgili görevleri - Yard m ile ilgili görevleri - Sa l k ile ilgili görevleri - mar ve Gecekondu ile ilgili görevleri - Çevre ile ilgili görevleri - Merasim, tören ve protokol ile ilgili görevleri - Pazar yerleri ile ilgili görevleri - Seyyar ve iflgallerle ilgili görevleri - Nüfus ve eflyadan tahliye ilgili görevleri - Tabii afetlerle ilgili görevleri bulunmaktad r. Bu ana bafll klar alt nda teflkilat yap m z içerisinde ilçemizi iki bölgeye ay rarak birinci bölge ve ikinci bölge evrak denetim amirlikleri, trafik amirli i, Pazar denetim amirli i, gece nöbetçi amirli i, ruhsat denetim ve mühürleme ekibi, çevre denetim ekibi, imar ve gecekondu ekibi, nöbetçi flikayet ve kontrol ekibi, seyyar denetim ve dilenci ekibi, stiklal Caddesi Cadde kontrol ve denetim ekibi, zab ta komuta gündüz ve gece ekibi, Talimhane ekibi, Fatih Sultan Caddesi ve Müverrih Ali Caddesi ekibi, K z lay Meydan ve Kas mpafla ekipleri ile na hizmet etmekte, di er müdürlükler revlerinin ifas konusunda yard maktad r.

9 KASIM 9 ard mc s Abdullah Çuhac : aflar l zab ta teflkilat... in de gö- mc olun- Taksim ve stiklal Caddesi konusunda neler söylemek istersiniz? Böylesine gözde bir ilçenin zab ta çal flmalar na getirdi i yük ne boyuttad r? - Sorumlulu umuz ve yetki alan m z genifl. Yaya sirkülasyonunun Türkiye de en fazla yafland bir stiklal Caddesi turizmin ve turizm sektörünün stanbul daki kalbi say lan Talimhane Oteller Bölgesi nin, stanbul un dünyaya aç lan kap s ard nda hemen hemen bütün ülke konsolosluklar n n mevcut oldu u, e lence sektörünün merkezi, kültürel faaliyetlerin kalbinin att bir ilçede görev yapman n sorumlulu u ve bilinci içerisinde belediye baflkan m z n bize sundu u en ileri teknolojileri, hizmet araçlar n, imkanlar ve tasar m harikalar denebilecek proje ve yenilikleri ve bunlar kullanabilecek nitelikli personeli ile hizmet etmeye devam etmekteyiz. Örne in dünyada nadir emsali bulunan bir sistemle stiklal Caddesi ve çevresindeki ba lant l sokaklarda 43 noktada 110 hareketli bariyeri, radyo frekans kullanarak stiklal Caddesi nde kurdu umuz cadde komuta merkezinde ve uzaktan kumanda sistemi ile belirtilen saatlerde araç girifl ç k fllar n kontrol alt nda tutmak, ayn sisteme entegre edilerek faaliyete geçirilen kamera destekli araç plaka tan ma sistemiyle kontrollü geçiflleri sa lamak, yine ayn sistemle çal flan talimhane oteller bölgesini kontrol alt nda tutmak görevlerimiz aras ndad r. Görev alan n z içerisinde karfl laflt n z en büyük sorun nedir? Buna ne gibi bir çözüm uygulad n z ya da uygulamaktas n z? - Tarihi dokusu nedeniyle nda y k lmaya yüz tutmufl, metruk ve harap binalar n olmas s k s k yang n ve çökmelerin yaflanmas, dar sokaklar sebebiyle acil müdahalede (ifl makineleri, itfaiye, cankurtaran v.s.) zorluk çekilmesi bizi de s k nt ya sokmaktad r. E lence sektörünün yo un oldu u bölgemizde gürültü ile ilgili flikayetlere an nda müdahale etmek için bakanl ktan yetki devri alarak oluflturdu umuz çevre flefli imizle gürültü denetimi çal flmalar yapmaktay z. Sigara yasa n n yürürlü e girdi i tarihten itibaren kapal alanlar n d fl nda yo un iflgal taleplerinin artmas, karfl laflt m z problemlerdendir. Çözüm aflamas nda çal flmalar m z devam ediyor. Önümüzdeki dönemde hangi çal flmalar ve yenilikleri yapmay planlad n z? - Haz rl klar n tamamlad m z ve k sa süre içerisinde hizmete bafllayacak olan zab ta ekiplerimiz ve araçlar m z n modernizasyonu kapsam nda Türkiye de ilk olarak zab ta araçlar n n tamam n bilgisayar donan m ile kuflatarak daha sa l kl ve h zl hizmet vererek, flikayetleri sonuçland rma süresini minimuma indirmeyi planlad k. Araç trafi ine kapal alanlarda stiklal Caddesi ve Talimhane Bölgesi nde ekiplerimize kolayl k sa lamas, kontrol ve denetimlerin aksamamas için elektrikle çal - flan ekip araçlar m z ve memurlar m z n kullanmas için e itimini tamamlad m z ginger (iki tekerlekli motorsuz araç) araçlar m z hizmete sokuyoruz. Son olarak vatandafllar m za söylemek istedikleriniz, beklenti ve tavsiyeleriniz nelerdir? - Zab ta teflkilat n n vizyonunun geliflmesi ve istenilen düzeye ulaflmas için gece gündüz demeden yo un çaba sarf ediyoruz. Baflar, a r ve belirli bir emek sonucu oluflur. Kolay olmayana talibiz. Hedefimiz daha aktif, daha modern bir zab ta teflkilat n n belediye bünyesinde vatandafl m za daha iyi hizmet verebilmesini sa lamakt r. Vatandafllar - m z n bize güvenmesini, her konuda destek ve katk lar n bekliyoruz.

10 10 Etkinlik KASIM nu yak ndan tan ma f rsat bin ö renci Kültür Gezileri nde Kültür ve sanat n merkezi nda, ö rencilere yönelik olarak düzenlenen kültür gezileri bafllad. Belediyesi taraf ndan ndaki ilkö retim ve ortaö retim okullar ndaki ö rencilere yönelik düzenlenen gezilere ilgi her zamanki gibi yo un oluyor. Belediyesi taraf ndan organize edilen Kültür gezileri 5. y l nda. Avrupa 2010 Kültür Baflkenti stanbul un incisi nun tarihi ve kültürel de erlerinin korunmas ve tan t lmas, sosyal geliflme hedefi, geçmiflten günümüze gelen kültürel miras n n gelecek nesillere tan t lmas ve kal - c l n sa lanmas amac yla h z kesmeden devam ediyor. Kültür gezileri, ö rencilere önce yaflad klar ilçenin de erlerini tan may ö retiyor. Avrupa 2010 Kültür Baflkenti kapsam nda tarihi doku tan t l rken, kültür bilincini oluflturuluyor. Bu gezilerle, ö renciler yaflad klar kente sahiplilik duygusunu gelifltiriyor. Tarihi kültürel de erlerin korunmas bilinci de gezilerde afl lan rken, sosyal geliflmelerine de katk da bulunuluyor. Günübirlik düzenlenen kültür gezileri program nda Miniatürk, Panaroma 1453, Koç Müzesi, Galata Kulesi, Belediyesi Gençlik Merkezi, stanbul Modern Sanatlar Müzesi, Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi ve Belediyesi ziyaretleri yer al yor. Yaklafl k 10 bin ö rencinin kat lmas planlanan Kültür Gezileri 11 Haziran 2010 tarihine kadar sürecek.

11 KASIM Haber 11 Stratejik plan ve bütçe Meclis te onayland 2010 bütçesi 130 milyon TL Belediyesi nin 2010 Mali Y l Bütçesi, 2010 y l Performans Program ve Stratejik Plan belediye meclisi taraf ndan kabul edildi. Belediyesi nin 2010 y l bütçesi 130 milyon TL olarak belirlenirken, harcamalar için herhangi bir borç al nmamas da öngörüldü. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, oylama öncesinde meclise hitap etti. Baflkan Demircan, Seçim döneminde ve sonras nda sahada halk m za söylediklerimizi yani vaadlerimizi bu bütçeye koyduk. Stratejik plana tek tek iflledik Kültür Baflkenti stanbul da önümüzdeki 5 y l sürecinde hizmetlerimizde daha verimli olaca z. Stratejik planda tek tek neler yapaca m z ka t üzerine iflledik. Geliflmifl ülkelerdeki gibi neler yapaca m z zaman dilimlerine göre, kaç metre yol yapaca - m z, kaç park yapaca - m z ve di er bütün hizmetlerimizi bu plana koyduk. Okmeydan ndaki tapu sorununu çözüyoruz. Bunu da bu plana koyduk. Tarlabafl yenileme projesinin de sonuna geldik. Bunu da bütçemize koyduk. Yap lan bu plan ve bütçe hay rl u urlu olsun dedi say l Belediye Kanunu nun 18 ve 41 inci maddeleri gere ince haz rlanan 2010 Mali Y l Tahmini Bütçesi oy çoklu u ile kabul edildi. Belediyesi meclis üyelerinin kat ld oylamalar öncesinde AK Parti Grubu ad na Baflkan Yard mc s Özcan Tokel konufltu. Tokel, 5 y l kapsayan stratejik plan n, y l y l neler yap laca n gösterdi ini, belirterek, Hangi y l kaç park, kaç km yol, hangi kültürel etkinlikler, personele yönelik çal flmalar, velhas l ad m ad m nelerin yap laca tüm detaylar yla verilmektedir dedi. Özcan Tokel, Belediyesi Stratejik plan nda belediyenin misyon ve vizyonunun günümüz flartlar ve daha büyük Özcan Tokel hedefler çerçevesinde revize edildi ini kaydetti. Tokel, stratejik plan n incelendi inde en önemli özelli inin ise seçim döneminde Baflkan Demircan n vaatleriyle örtüfltü ünün alt n çizdi. Tokel flöyle devam etti: Bunun bize göre anlam, asl nda bu stratejik plan n daha yeni ç km fl oldu umuz seçimlerde halk m z taraf ndan onayland d r. Halk m z bu stratejik plan onaylam fl ve tüm bunlar gerçeklefltirmek üzere say n baflkan m z ve meclisimizi görevlendirmifltir. Bu nedenle stratejik plan n kabulü yönünde oy kullanaca m z grubumuz ad na bildiriyorum. Belediyesi, örnek belediye Belediyesi nin geçmifl befl y lda baflard klar yla örnek belediye oldu unu vurgulayan Tokel, Öncelikli olarak biliflim sektörüne büyük yat r m yap lm fl, Belediyesi Ak ll Kent Otomasyon Sistemi ile Ak ll Belediye haline gelmifl, bu örnek çal flmas pek çok belediyeye ilham kayna olmufl, bu anlamda Belediyesi pek çok belediyeye dan flmanl k yapar hale gelmifltir dedi.

12 12 Haber KASIM Baflkan Demircan efsane yönetmeni a rlad Coppola nda Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, düzenledi i bir organizasyonla Baba filminin efsanevi yönetmeni Francis Ford Coppola y nda a rlayarak stanbul un ve Türkiye nin kültürünü tan tt. Belediyesinin düzenledi i bir organizasyonla stanbul a gelen efsanevi yönetmen Francis Ford Coppola, Baflkan Ahmet Misbah Demircan taraf ndan a rland. Türk Mutfa ve Saray Mutfa n n seçkin örneklerini tadan Coppola, Türkiye ye 5 inci gelifli oldu unu, stanbul un kültür hayat n gözlemleye- rek filmi için ilginç bir hikaye arad n söyledi y l nda kültürel etkinliklere de efliyle birlikte kat laca n ifade eden Coppola, ve Kas mpafla ya hayran oldu unu ve film platosu için stanbul un tarihi ve kültürel miras ndan yararlanaca na dikkat çekti. Coppola, Filmime konu olacak hikayeleri seçmek için stanbul u gözlemliyorum. nun fantastik dokusu ve genç insanlar n canl l, e lence hayat hepsi beni etkiledi dedi. Sinema klasi i 'Goodfather' (Baba) baflta olmak üzere çok say da ödüllü filme imza atan dünyan n en ünlü yönetmenlerinden Francis Ford Coppola y Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan düzenledi i bir organizasyonla Galata da bulunan Kiva Han da a rlad. Organizasyonda stanbul un kültürel miras n tan tmak için ünlü yönetmene nun tarihi mekanlar gezdirildi ve Türk Anadolu yemeklerinden ikramlar sunuldu. Davette Demircan n yan s ra Faruk Eczac bafl da semt sakini olarak yer ald. Türk yemekleri çok lezzetli Türk yemeklerini çok sevdi ini ve lezzetli buldu unu belirten Coppola ya, kestane afl, teflrübe, pehli-pilav, flifl berek, fellah köfte, deniz börülcesi, labada, ebe gümeci, kuflburnu flerbeti, un helvas, çerkez kaba gibi Anadolu nun çeflitli yemekleri ikram edildi. Yemek sonras Demircan taraf ndan Coppola ya, bir fincan kahvenin 40 y l hat r oldu u belirtilerek, Anadolu nun vazgeçilmez tatlar ndan biri olan bak r kap içinde Türk kahvesi hediye edildi. Demircan, Coppola ya dostluklar n n bir ömür boyu sürmesi temennisinde bulundu. Özellikle, Kas mpafla ve Galata dan çok etkilendi ini ifade eden Coppola, Türk filmlerini de be endi ini ifade ederek, iki Türk filmi sat n ald n ve bunlar izleyece ini söyledi.

13 KASIM Haber 13 Dünya flehirleriyle iliflkilerimiz s cak... K rg zistan a dost eli Belediyesi, uluslararas alanda aktif roller üstlenmeye devam ediyor. Dünyan n farkl ülkelerinden birçok kentle irtibat bulunan gözde ilçe na K rg zistan Baflkonsolosu Arstanbaev den s cak ziyaret. K rg zistan Baflkonsolosu Mirlan Arstanbaev, Baflkan Ahmet Misbah Demircan a nezaket ziyaretinde bulundu. Baflkonsolos Arstanbaev, nun tarihi dokusuna ve farkl kültürlerin bir arada yaflamas ndan dolay ortaya ç kan renklili- e hayran kald n söyledi. Baflkonsolos, Böylesine güzel ilçede, dünya kentinde bulunmak bizleri de onurland r yor. K rg zistan daki belediyelerle Belediyesi nin irtibatlar n sa lay p, daha s k iliflkiler kurulmas n arzuluyoruz dedi. Baflkan Ahmet Misbah Demircan da konuk Baflkonsolos Arstanbaev ve Konsolos Aybek Mamatbekov un belediyeye yapt klar ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getirdi. Baflkan Demircan, bir dünya kenti. Dolay s yla farkl ülkelerdeki belediyelerle iliflkilere önem veriyoruz. K rg zistan daki belediyelerle kültürel iflbirliklerinden biz de memnuniyet duyar z diye konufltu. Baflkan Demircan, konuk Baflkonsolos Arstanbaev e, üzerinde Galata Kulesi figürünün yer ald gümüfl bir taba günün an s na hediye etti.

14 14 Etkinlik KASIM Turabibaba Kütüphanesi nin yeni konuklar : sveçli Yazarlar Belediyesi Turabi Baba Kütüphanesi Yazar Söyleflileri Projesi kapsam nda sveçli 3 yazar, çocuklarla bir araya gelerek söylefli gerçeklefltirdi. 90 çocu un kat ld program renkli görüntülere sahne oldu. Türkçe ye çevrilen Talih Y ld z kitab n n yazar ngelin Angerborn, Elveda Bay Muffin adl kitab n yazar Ulf Nilsson ve Mucize Çocuk kitab n n yazar Ulf Stark, 8 Ekim Perflembe günü Turabi Baba Kütüphanesi nde çocuklarla bir araya geldi. Söyleflide nun çeflitli ilkö retim okullar ndan gelen çocuklar sveçli yazarlarla sohbet etme imkan buldu. HER ÇOCU A B R K TAP projesi kapsam nda yay mlanan kitaplar: Pippi Uzunçorap / Astrid Lindgren Milena Diye Bir K z Sevdim / Per Nilsson Ellika Tomson'un Keflif Günlü ü / Asa Lind Talih Y ld z / Ingelin Angerborn Mucize Çocuk / Ulf Stark Elveda Bay Muffin / Ulf Nilsson fiansl y m!, fianss z m! / Thomas Halling Bö ürtlen Çetesi: Hazine Peflinde / Stefan Casta Gökyüzü Okulu / Ewa Malmborg Eski fieyler Okulu / Adam Dahlin Turabi Baba Kütüphanesi e itim y l nda oldu u gibi, e itim y l nda da, çocuk, genç ve yetiflkinlerden oluflan her yafl grubu okuyucuya kütüphaneyi sevdirerek okuma al flkanl kazand rmak ve kütüphaneyi sosyal yaflam n ayr lmaz bir parças haline getirmek amac yla, yafl gruplar na uygun etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu hedef do rultusunda geçen y l Türk yazarlarla buluflan Turabi Baba Kütüphanesi okuyucular, bu y l sveçli çocuk edebiyat yazarlar ile bulufltu. sveçli çocuk edebiyat yazarlar ile yap lan söylefli, sabah ve ö leden sonra olmak üzere, 90 ilkö retim okulu ö rencisiyle, iki oturum halinde gerçeklefltirildi. Her Çocu a Bir Kitap sveç Hükümeti nin katk lar yla, gerçeklefltirilen proje kapsam nda 10 sveçli yazar n kitab Türkçeye çevrildi ve bas ld. Anadolu nun de iflik flehirlerinde ya da büyük flehirlerin yoksul semtlerinde e itim görmekte olup, nitelikli kitaplar alma imkân bulamayan ö rencilere bu kitaplar n ulaflt r lmas n hedefleyen çal flma kapsam nda Belediyesi de projeye dahil olarak sveçli yazarlarla çocuklar buluflturdu.

15 KASIM Aç l fl 15 Belediyesi nden Muhtarlara destek... Bülbül Muhtarl yenilendi Tarlabafl Bülbül Mahallesi Muhtarl, Belediyesi nin katk lar yla yeni ve modern binas na kavufltu. Aç l fla kat lan Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Tarlabafl na yeni bir heyecan getiriyoruz dedi. Belediyesi nin destekleriyle yenilenen Bülbül Mahallesi Muhtarl n n aç l fl n gerçeklefltiren Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan, Tarlabafl na yeni bir heyecan getiriyoruz dedi. Belediyesi hizmetlerine aral ks z devam ediyor Aç l flta Tarlabafl Projesi ile ilgili bilgiler de veren Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Tarlabafl projesi 278 binay kapsayan bir proje. Ciddi bir noktaya geldik. Anlaflmalar m z %47 noktas nda. Mülk sahiplerinin yan s ra burada oturan kirac lar da unutmad k dedi. Demircan, bölgede yenili in kendini hissettirdi ini belirterek, di er mahallelerde oldu u gibi bu mahallede de ciddi iyilefltirmelerin yap ld n, çekim alanlar oluflturmaya devam ettiklerini söyledi. Baflkan Demircan, Karpuz Sokak tan Turan Caddesi ne tafl nan muhtarl n aç l fl n n ard ndan halk n sorunlar n dinleyerek Mahalle Muhtar R dvan Yeflilmen ile uzun süre sohbet etti. Aç l fla Ak Parti lçe Baflkan Rüstem Dindarol un yan s ra çok say da vatandafl da kat ld.

16 / Belediyesi nin ücretsiz yay n d r. Genel Yay n Yönetmeni: Zafer TAHMAZ Teknik Haz rl k & Bask : AKADEM (0212) Guerrilla Lighting gönüllüleri nda Ifl k flovu büyüledi Çevreye duyarl ayd nlatma tasar m n n öneminin vurguland Guerrilla Lighting de, Belediyesi nin katk lar yla 60 a yak n gönüllü, büyük fenerler ve tafl nabilir ayd nlatma ayg tlar kullanarak fiiflhane deki tarihi binalar ayd nlatt. Professional Lighting Design Türkiye dergisi Türkiye de bir ilke imza att. Avrupa da baflar ile uygulanan Guerrilla Lighting etkinli i Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da kat l m yla nda gerçekleflti. 60 kiflilik ekip fiiflhane deki Belediyesi Binas, Vergi Dairesi, Sarkuysan Binas ve Galata Kulesi ni el fenerleriyle ayd nlatt. Görünürlük Projesi 09 kapsam nda gerçekleflen etkinli i 400 ün üzerinde kifli ilgi ile izledi. Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan n da haz r bulundu u ve koordinasyonu Emre Günefl taraf ndan yap lan etkinlikte kalabal k; gerillalar ile birlikte her binan n haz rlan fl ndan ayd nlat lmas na kadar tüm süreci izleme flans buldu. Belediye Baflkanl k Binas n n ard ndan Vergi Dairesi ve Sarkuysan binas ile devam eden etkinlik Galata Kulesi ile son buldu. Galata meydan ndaki kalabal k ve çoflku görülmeye de erdi y l ndan bu yana Manchester, Londra, Birmingham, Dublin gibi düzenlendi i flehirlerde büyük ilgi gören Guerrilla Lighting performans nda; 2 y ld r ayd nlatma tasar - m üzerine profesyonel olarak çal - flan Faruk Uyan ve daha önce Guerrilla Lighting organizasyonlar nda yer alan rlandal Chantelle Stewart tasar mc olarak yer ald. Kentteki yanl fl fl k uygulamalar n n varl ndan yola ç karak gelifltirilen bu benzersiz performansta; 4 farkl mekân, en az 4 dakika boyunca gerillalar taraf ndan fl kla boyand. Professional Lighting Design Türkiye Dergisi-PLD Türkiye nin giriflimiyle Türkiye de ilk kez gerçekleflen bu muhteflem ayd nlatma flöleni esnas nda çekilen foto raflar ise ayn akflam Görünürlük Projesi 09 kapan fl partisinde sergilendi.

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016

Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı. Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Meslek Lisesi Koçları Programı Okul Şirket Buluşması 23 Şubat 2016 Meslek Lisesi Koçları Programı Okul & Şirket Buluşması, 23 Şubat 2016, 09:00 16:30 Koç Holding, Nakkaştepe

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 03/11/2014 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1- Revizyon Uygulama İmar Planına Ait Komisyon Raporu

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden

Esra. Öztay Güraras. Hisseden Bir Heykel Sanatç s. nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden BD KASIM 2014 Ifl Aln nda Hisseden Bir Heykel Sanatç s Esra Öztay Güraras Pir Sultan Abdal heykeli Yazan: O UZ HAN ÖZTAY Ö nce, bahçeden kopard çiçeklerden, otlardan, duvar diplerinden toplad irili ufakl

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

UYGULAMALI MESLEK EĞİTİMİ konulu proje ile Belçika ya gitti. Okul Müdürü Mehmet BİCİK Proje

UYGULAMALI MESLEK EĞİTİMİ konulu proje ile Belçika ya gitti. Okul Müdürü Mehmet BİCİK Proje Burhaniye Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 21.11.2015-11.12.2015.12.2015 tarihleri arasında AB projeleri kapsamında SAĞLIK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AB de TIP BİLİŞİMİ KONUSUNDA UYGULAMALI MESLEK

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ERZURUM PALANDÖKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı