Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi"

Transkript

1 Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi 30 Eylül 2007 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

2 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi Yönetim Kurulu'na: 1. Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi nin (Banka) 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle hazırlanan bilançosu, aynı tarihte sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosu, nakit akıģ tablosu, özkaynak değiģim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiģ bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulu nun Sorumluluğuna ĠliĢkin Açıklama: 2. Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arz eden ölçüde yanlıģ bilgi içermeyecek Ģekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluģturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim KuruluĢunun Sorumluluğuna ĠliĢkin Açıklama: 3. Bağımsız denetimi yapan kuruluģ olarak üzerimize düģen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim GerçekleĢtirecek KuruluĢların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Uluslararası Denetim Standartlarına uyumlu olarak gerçekleģtirilmiģtir. Finansal tabloların önemlilik arz edecek ölçüde bir hata içermediğine iliģkin makul güvence sağlayacak Ģekilde bağımsız denetim planlanmıģ ve gerçekleģtirilmiģtir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmıģ; bu tekniklerin seçimi mesleki kanaatimize göre yapılmıģ, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiģtir. AĢağıda belirtilen bağımsız denetim görüģünün oluģturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıģtır. Bağımsız Denetçi GörüĢü: 4. GörüĢümüze göre, iliģikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Kuveyt Türk Katılım Bankası Anonim ġirketi nin 30 Eylül 2007 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, açıklama ve genelgelere uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi An Affiliated Firm of Ernst & Young International Fatma Ebru Yücel, SMMM Sorumlu Ortak, BaĢdenetçi 12 Aralık 2007 Ġstanbul, Türkiye

3 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi 1 II. Bankanın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu III. hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 1 Bankanın yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama 1 IV. Bankada nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar 2 V. Bankanın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi 2 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço 3 II. Bilanço dıģı hesaplar tablosu 5 III. Gelir tablosu 6 IV. Özkaynak değiģim tablosu 7 V. Nakit akıģ tablosu 9 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar 10 II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar 12 III. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar 12 IV. Kar payı gelir ve giderine iliģkin açıklamalar 13 V. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar 13 VI. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar 13 VII. ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin açıklamalar 14 VIII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar 14 IX. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar 15 X. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar 15 XI. SatıĢ amaçlı duran varlıklar ve durdurulan faaliyetlere iliģkin açıklamalar 15 XII. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar 16 XIII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar 16 XIV. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar 17 XV. KarĢılıklar ve koģullu yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 17 XVI. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar 17 XVII. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar 18 XVIII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar 19 XIX. Hisse senetleri ve ihracına iliģkin açıklamalar 19 XX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar 19 XXI. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar 19 XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliģkin açıklamalar 19 XXIII. Diğer hususlara iliģkin açıklamalar 19 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar 20 II. Kredi riskine iliģkin açıklamalar 22 III. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar 24 IV. Operasyonel riske iliģkin açıklamalar 25 V. Kur riskine iliģkin açıklamalar 25 VI. Likidite riskine iliģkin açıklamalar 27 VII. Finansal varlık ve borçların gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine iliģkin açıklamalar 28 VIII. BaĢkalarının nam ve hesabına yapılan iģlemler, inanca dayalı iģlemlere iliģkin açıklamalar 28 IX. Faaliyet bölümlerine iliģkin açıklamalar 28 BEġĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR I. Bilançonun aktif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 30 II. Bilançonun pasif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar 41 III. Nazım hesaplara iliģkin açıklama ve dipnotlar 48 IV. Gelir tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 50 V. Özkaynak değiģim tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 55 VI. Nakit akıģ tablosuna iliģkin açıklama ve dipnotlar 56 VII. Bankanın dahil olduğu risk grubuna iliģkin açıklamalar 58 VIII. Bankanın yurt içi, yurt dıģı, kıyı bankacılığı bölgelerindeki Ģube veya iģtirakler ile yurt dıģı temsilciliklerine iliģkin açıklamalar 59 IX. Bilanço sonrası hususlara iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 60 ALTINCI BÖLÜM DĠĞER AÇIKLAMALAR I. Bankanın faaliyetine iliģkin diğer açıklamalar 61 YEDĠNCĠ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU I. Bağımsız denetim raporuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar 62

4 NĠN 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN DOKUZ AYLIK KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Banka nınyönetim Merkezinin Adresi: Büyükdere Cad. No: Mecidiyeköy / ĠSTANBUL Banka nın Telefon Numarası: Banka nın Fax Numarası: Banka nın Ġnternet Sayfası Adresi: Ġrtibat için Elektronik Posta Adresi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan dokuz aylık konsolide olmayan finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır. BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER BANKA NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR BANKA NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe bin Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden, ifade edilerek hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. 12 Aralık 2007 Mohammad S.A.I. Alomar Yönetim Kurulu BaĢkanı Azfar Hussain Qarni Denetim Komitesi Üyesi Khaled N. Abdulaziz Al Fouzan Denetim Komitesi Üyesi Ufuk Uyan Ahmet Karaca Ġsmail Hakkı YeĢilyurt Genel Müdür Finansal Bütçe ve Raporlamadan Raporlama Sorumlu Genel Müdürü Müdür Yardımcısı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler Ad-Soyad/Unvan: Ġsmail Hakkı YeĢilyurt / Bütçe ve Raporlama Müdürü Tel No: Fax No:

5 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN DĠPNOTLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Bankanın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden bankanın tarihçesi Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. (Banka) Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ndan alınan 28 ġubat 1989 tarihli izinle Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ġ. adıyla kurulmuģ olup, faaliyetlerine 31 Mart 1989 tarihinde baģlamıģtır Sayılı Bankacılık Kanununa uyum sağlanması amacıyla, Banka nın 26 Nisan 2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıģ olan ana sözleģme değiģikliği ile unvan değiģikliğine gidilmiģ ve Banka nın unvanı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir. Ana faaliyet alanı, Banka nın kendi sermayesine ilaveten yurt içinden ve dıģından Özel Cari Hesaplar ve Kâr ve Zarara Katılma Hesapları yolu ile fon toplayıp ekonomiye fon tahsis etmek, mevzuat çerçevesinde her türlü finansman faaliyetinde bulunmak, zirai, sınai ve ticari faaliyet ve hizmetlerle iģtigal eden gerçek ve tüzel kiģilerin yatırım faaliyetlerini teģvik etmek, bu faaliyetlere iģtirak etmek ve müģterek teģebbüs ortaklıkları teģkil etmek ve bütün bu hizmet ve faaliyetleri faizsiz olarak yapmak iģlemlerini kapsamaktadır. II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama 30 Eylül 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Banka hisselerinin %62.23 ü Kuveyt te mukim Kuwait Finance House a, %18.72 si Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları na, %9.00 u Kuveyt te mukim The Public Institution For Social Security e ve %9.00 u Islamic Development Bank a ait olup geriye kalan %1.05 oranındaki hisseler diğer gerçek ve tüzel kiģilere aittir. III. Banka nın yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının nitelikleri, varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklamalar Ġsim Görevi Göreve Atanma Tarihi Öğrenim Durumu Pay Oranı Mohammad S.A.I. ALOMAR Yönetim Kurulu BaĢkanı 19/07/2000 Lisans - Abdullah TĠVNĠKLĠ Y.K. BaĢkan Yardımcısı 16/05/2001 Yüksek Lisans % Azfar Hussain QARNI Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 23/05/2003 Yüksek Lisans - Dr. Adnan ERTEM Y.K. Üyesi 18/10/2002 Doktora - Kenan KARADENĠZ Y.K. Üyesi 26/05/2006 Lisans - Khaled Nasser Abdulaziz AL FOUZAN Y.K. ve Denetim Komitesi Üyesi 02/08/2006 Lisans - Fawaz KH E AL SALEH Y.K. Üyesi 20/10/2006 Lisans % Shaeen H.A. KH: SH. ALGHANEM Y.K. Üyesi 18/12/2006 Lisans - Ufuk UYAN Y.K. Üyesi, Genel Müdür 10/05/1999 Yüksek Lisans % Ahmet KARACA Gnl Md. Yrd. 12/07/2006 Yüksek Lisans % Ahmet Süleyman KARAKAYA Gnl Md. Yrd. 14/01/2003 Lisans - Bilal SAYIN Gnl Md. Yrd. 20/08/2003 Lisans % Hüseyin Cevdet YILMAZ Gnl Md. Yrd. 16/12/2003 Lisans - Ġrfan YILMAZ Gnl Md. Yrd. 27/10/2005 Lisans % RuĢen Ahmet ALBAYRAK Gnl Md. Yrd. 05/05/2005 Yüksek Lisans % Prof.Dr. Sabahattin ZAĠM Denetçi 12/04/1995 Doktora % Asım ÖZGÖZÜKARA Denetçi 22/11/1988 Lisans - Miktat YETĠM Denetçi 26/04/2006 Ön Lisans - Banka nın Yönetim Kurulu BaĢkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcılarının Banka sermayesindeki pay oranı %0.16 tir (31 Aralık %0.13). (1)

6 30 EYLÜL 2007 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SONA EREN ARA IV. Banka da nitelikli pay sahibi olan kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar Ad Soyad/Ticari Ünvanı Pay Tutarları (Nominal) Pay Oranları ÖdenmiĢ Paylar (Nominal) ÖdenmemiĢ Paylar Kuwait Finance House 161,810 % ,810 - Vakıflar Genel Müdürlüğü Mazbut Vakıfları 48,670 % ,670 - Toplam 210,480 % ,480 - V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarını içeren özet bilgi Banka nın faaliyet alanı, kurumsal bankacılık, uluslararası bankacılık hizmetleri, bireysel bankacılık ve kredi kartı iģlemlerini kapsamaktadır. Banka nın ana faaliyet alanı katılım bankası olarak faizsiz bankacılık kuralları içerisinde cari hesaplar ve kar/zarar katılma hesapları yoluyla fon toplayıp müģterilerine fon kullandırmaktır. 30 Eylül 2007 tarihi itibariyle Banka 1,716 personeli (31 Aralık ,392) ile faaliyet göstermektedir. (2)

7 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço II. Bilanço DıĢı Hesaplar Tablosu III. Gelir Tablosu IV. Özkaynak DeğiĢim Tablosu V. Nakit AkıĢ Tablosu

8 30 EYLÜL 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR AKTĠF KALEMLER Dipnot (BeĢinci Bölüm) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (I-a) 41, , ,392 40, , ,888 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) (I-b) 7,922 1,085 9, Alım Satım Amaçlı Menkul Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Diğer Menkul Kıymetler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 7,753 1,085 8, III. BANKALAR VE DĠĞER MALĠ KURULUġLAR (I-c) 13, , ,361 19,294 75,794 95,088 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) (I-d) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĠLER (I-e) 2,490, ,911 2,872,405 1,989, ,550 2,311, Krediler 2,425, ,911 2,807,811 1,935, ,550 2,257, Takipteki Krediler 116, , , , Özel KarĢılıklar (-) (51,844) - (51,844) (63,828) - (63,828) VII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FV (Net) (I-f) - 6,078 6, VIII. IġTĠRAKLER (Net) (I-g) Özkaynak Yönetimine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler IX. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (I-h) 12,963-12,963 14,091-14, Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 12,963-12,963 14,091-14,091 X. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Net) (I-i) Özkaynak Yönetimine Göre Konsolide Edilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olamayan Ortaklıklar XI. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR (Net) (I-j) 145, , , , Finansal Kiralama Alacakları 165, , , , Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler ( - ) (20,488) - (20,488) (27,460) - (27,460) XII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR (I-k) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIII. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) (I-l) 68, ,514 66, ,038 XIV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-m) 1,392-1,392 1,703-1, ġerefiye Diğer 1,392-1,392 1,703-1,703 XV. VERGĠ VARLIĞI (I-n) 9,392-9,392 18,909-18, Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı 9,392-9,392 18,909-18,909 XVI. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (I-o) XVII. DĠĞER AKTĠFLER (I-p) 14,656 16,012 30,668 10,692 3,571 14,263 AKTĠF TOPLAMI 2,805, ,192 3,538,084 2,317, ,537 2,936,082 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (3)

9 30 EYLÜL 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR PASĠF KALEMLER Dipnot BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) (BeĢinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. TOPLANAN FONLAR (II-a) 1,114,217 1,434,763 2,548, ,956 1,461,934 2,369,890 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (II-b) 4, , III. ALINAN KREDĠLER (II-c) - 529, , , ,739 IV. PARA PĠYASALARINDAN ALINAN BORÇLAR V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) VI. MUHTELĠF BORÇLAR (II-d) 32, ,763 29, ,230 VII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR (II-d) 8,942 5,608 14,550 6,128 1,665 7,793 VIII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN DOĞAN BORÇLAR (Net) (II-e) 31 1,250 1, Finansal Kiralama Borçları 34 1,318 1, Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer ErtelenmiĢ Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (3) (68) (71) - (57) (57) IX. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR (II-f) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar X. KARġILIKLAR (II-g) 31,205 4,147 35,352 34,751 1,024 35, Genel KarĢılıklar 16,673 4,147 20,820 12,409 1,024 13, Yeniden Yapılanma KarĢılığı ÇalıĢan Hakları KarĢılığı 7,828-7,828 10,470-10, Diğer KarĢılıklar 6,704-6,704 11,872-11,872 XI. VERGĠ BORCU (II-h) Cari Vergi Borcu ErtelenmiĢ Vergi Borcu XII. SATIġ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ĠLĠġKĠN BORÇLAR (II-i) XIII. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER (II-j) XIV. ÖZKAYNAKLAR (II-k) 369, , , , ÖdenmiĢ Sermaye 260, , , , Sermaye Yedekleri 23,250-23, Hisse Senedi Ġhraç Primleri 23,250-23, Hisse Senedi Ġptal Kârları Menkul Değerler Değer ArtıĢ Fonu Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢı < ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Sen Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısmı) SatıĢ Amaçlı Duran Varlıklar Değer ArtıĢları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri 31,207-31,207 15,347-15, Yasal Yedekler 7,907-7,907 6,095-6, Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler 23,300-23,300 9,252-9, Diğer Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar 54, ,379 31, , GeçmiĢ Yıllar Kâr ve Zararları 3-3 (3,798) - (3,798) Dönem Net Kâr ve Zararı 54, ,376 35, , Azınlık Hakları (II-l) PASĠF TOPLAMI 1,560,997 1,977,087 3,538,084 1,225,821 1,710,261 2,936,082 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (4)

10 30 EYLÜL 2007 VE 31 ARALIK 2006 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TABLOLARI Dipnot CARĠ DÖNEM ( ) ÖNCEKĠ DÖNEM ( ) (BeĢinci Bölüm) TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1,477,362 1,643,890 3,121, ,391 1,407,430 2,216,821 I. GARANTĠ ve KEFALETLER (III-a) 876, ,030 1,625, , ,395 1,049, Teminat Mektupları 876, ,173 1,328, , , , Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler 172,643 8, , ,471 18, , DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler 32,256 2,005 34, , , , Diğer Teminat Mektupları 671, ,665 1,113, Banka Kredileri - 10,016 10,016-13,668 13, Ġthalat Kabul Kredileri - 10,016 10,016-13,668 13, Diğer Banka Kabulleri Akreditifler - 271, , , , Belgeli Akreditifler - 101, , , , Diğer Akreditifler - 169, , , , Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Diğer Garantilerimizden - 15,570 15, Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (III-a) 315,939 7, , ,829 11, , Cayılamaz Taahhütler 315,939 7, , ,829 11, , Vadeli, Aktif Değer Alım-Satım Taahhütleri ĠĢtir. ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz 264, , , , Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 51,910 7,402 59,312 44,751 11,613 56, Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (III-b) 284, ,458 1,172,398 40, , , Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar 284, ,458 1,172,398 40, , , Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri 284, ,710 1,171,650 40, , , Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri 249, , , , , Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri 35, , ,215 40, , , Diğer Vadeli Alım-Satım ĠĢlemleri Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV + V+VI) 6,757,076 9,018,921 15,775,997 4,702,660 6,463,739 11,166,399 IV. EMANET KIYMETLER 757, , , , , , MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler Tahsile Alınan Çekler 666, , , ,930 74, , Tahsile Alınan Ticari Senetler 90,411 56, , ,148 66, , Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler - 2,751 2, ,752 3, Emanet Kıymet Alanlar 62 6,295 6, V. REHĠNLĠ KIYMETLER 5,999,542 8,851,541 14,851,083 4,050,280 6,318,515 10,368, Menkul Kıymetler 1,629-1,629 2,079-2, Teminat Senetleri 113, , ,938 97, , , Emtia 889,956 51, , ,864 57, , Varant Gayrimenkul 4,227, ,531 4,880,636 2,615, ,155 3,156, Diğer Rehinli Kıymetler 767,207 7,454,761 8,221, ,436 5,110,284 5,649, Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 8,234,438 10,662,811 18,897,249 5,512,051 7,871,169 13,383,220 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (5)

11 30 EYLÜL 2007 VE 2006 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT GELĠR TABLOLARI GELĠR VE GĠDER KALEMLERĠ BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠMDEN GEÇMĠġ ÖNCEKĠ DÖNEM Dipnot (BeĢinci Bölüm) Toplam Toplam Toplam Toplam I. KAR PAYI GELĠRLERĠ (IV-a) 256,934 91, ,242 70, Kredilerden Alınan Kar Payları 236,248 83, ,880 63, Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Gelirler 8,173 2,929 6,190 2, Bankalardan Alınan Gelirler Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Gelirler Menkul Değerlerden Alınan Gelirler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklardan Finansal Kiralama Gelirleri 11,745 4,558 12,172 4, Diğer Kar Payı Gelirleri II. KAR PAYI GĠDERLERĠ (IV-b) 146,229 52, ,744 41, Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları 123,137 44, ,892 37, Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları 22,974 7,963 9,756 4, Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Kar Payları Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları Diğer Kar Payı Giderleri III. NET KAR PAYI GELĠRĠ [ I - II ] 110,705 39,199 68,498 28,799 IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ 58,989 21,243 35,227 10, Alınan Ücret ve Komisyonlar 71,384 25,728 43,783 14, Nakdi Kredilerden 32,332 11,413 21,026 5, Gayri Nakdi Kredilerden 13,109 5,118 5,833 2, Diğer (IV-l) 25,943 9,197 16,924 6, Verilen Ücret ve Komisyonlar 12,395 4,485 8,556 3, Nakdi Kredilere 1, Gayri Nakdi Kredilere Diğer (IV-l) 11,186 4,106 8,286 3,382 V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ (IV-c) VI. NET TĠCARĠ KAR/ZARAR (IV-d) 6,372 8,585 11,696 (326) 6.1 Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı (2,462) 3,868 2,911 (170) 6.2. Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı 8,834 4,717 8,785 (156) VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ (IV-e) 23,633 7,620 11,255 3,913 VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 199,699 76, ,676 43,007 IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) (IV-f) 32,612 12,733 28,017 14,583 X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) (IV-g) 101,766 38,686 76,190 26,577 XI. NET FAALĠYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 65,321 25,228 22,469 1,847 XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/(ZARAR) XIV. NET PARASAL POZĠSYON KARI / ZARARI XV. VERGĠ ÖNCESĠ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) (IV-h) 65,321 25,228 22,469 1,847 XVI. VERGĠ KARġILIĞI (-+) (IV-i) 9,945 9, Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı 9,517 9, XVII. VERGĠ SONRASI FAALĠYET KAR/ZARARI (XVI-+XVII) (IV-j) 55,376 15,283 22,469 1, Durdurulan Faaliyetlerden Diğer XVIII. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI (XVIII+XIX) (IV-k) 55,376 15,283 22,469 1, Grubun Kârı / Zararı 55,376 15,283 22,469 1, Azınlık Hakları Kârı / Zararı Hisse BaĢına Kâr / Zarar (Tam YTL) ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. (6)

12 30 EYLÜL 2007 VE 2006 TARĠHLERĠNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI Dipnot (BeĢinci Bölüm) ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı / (Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değer. Değer ArtıĢ Fonu Azınlık Hakkı Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Hakkı Toplam Özkaynak BAĞIMSIZ DENETĠMDEN GEÇMĠġ CARĠ DÖNEM ( ) I. Sonu Bakiyesi 200, ,095-9,252-35,501 (3,798) ,238 Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden IV. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden VI. Riskten Korunma ĠĢlemlerinden Nakit AkıĢ Riskinden Korunma YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kârı , ,376 VIII. Kâr Dağıtımı ,812-14,048 - (22,189) 3, (2,528) 8.1 Dağıtılan Temettü (2,528) (2,528) 8.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar ,812-14,048 - (19,661) 3, Diğer IX. Sermaye Artırımı 59,812-23, (13,312) , Nakden (II k) 46,500-23, , Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer ArtıĢları ĠĢtirakler, Bağlı Ort. Ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri Menkul Değer Değer ArtıĢ Fonu ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhracı Kur Farkları Diğer 13, (13,312) X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar XIII. Ġkincil Sermaye Benzeri Borçlar XIV. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XIII+XIV) 260,000-23,250-7,907-23,300-55, ,836 ĠliĢikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır (7)

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı