Verzeichnis der zitierten Schriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verzeichnis der zitierten Schriften"

Transkript

1 Verzeichnis der zitierten Schriften Abbasgi4 Cengii; Ktdem Tazminatl ve Uygulamasl, Ankara Acar, Biro!: Ozel Maliyet Bedeli, in: Vergi Diinyasl, ytl19, Sayt 232, Arahk 2000, S Achleitner, Ann-Kristin/Behr, Giorgo: International Accounting Standards, 2. Aufl., Miinchen Ak, Bulent: Menkul Ktymetlerin Degerlemesine ili~kin Hiikiimlerin Tarihinden Sonraki Uygulamasl, in: Vergi Diinyasl, ytl 18, Sayt 220, Araltk 1999, S Akar, Ytldmm: Finansman Giderleri, SPK-Raporu, unveroffentlicht, Ankara Akbcg, Ercan: Finansal Kiralama Bedellerinin Gider Kaydt, in: Vergi Diinyasl, y tl 15, Sayt 174, ~ubat 1996, S Akbulak, Yavui; TTK'run 324 iincii Maddesinin Onemi, in: Vergi Diinyasl, ytl 21, Sayt 245, Ocak 2002, S AkdeniiJ Gryas: Gelir Vergisi, istanbul Akdogan, Nalan/Aydtn, Hamdi: Muhasebe Teorileri, Ankara Akdogan, Nalan: ytllara Yaygm in~aat ve Onanm i~leri Yapan Firmalarda Yeni Tekdiizen Muhasebe Sisteminin Kullantlmastnda Ozellik Gi:isteren Hesaplar, in: Yakla~tm, Ytl1, Sayt 9, Eyliil1993, S Akdogan, Nalan/Tenker, No/at: Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 5. Basl, istanbul Akdogan, Nalan/Tenker, No/at: Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 7. Basl, Ankara Akdogan, Nalan: Finansal Kiralama i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesinde las 17 Nolu Standart Hiikiimleri ile Tiirkiye Uygulamaslrun Kar~tla~ttrtlmasl, in: MODA V, Muhasebe Bilim Diinyasl D., Cilt 1, Sayt 1, Mart 1999, S Akdogan, Nalan: Yatlrtmlarm Muhasebele~tirilmesi Standardt TMS Hiikiimlerinin incelenmesi, in: MODAV, Muhasebe ve Bilim Diinyasl D., Cilt 1, Sayt 4, ~ubat 2000, S Akdogan, Nalan: Ara~ttrma Geli~tirme Maliyetlerinin Kapsamt ve Muhasebele~tirilme Esaslan - (TMS-15), in: Muhasebe ve Denetime Bakt~, Ytl 1, Sayt 1, Nisan 2000, S

2 Akgiif, Oztin: Sermaye Piyasasmda Son Geli~meler, in: Ankan, Tiirkan/ Kiifiikberksun, Serdar (Derlryenler): Muhasebe Uzmanhgt ve Sermaye Piyasasl, istanbul1975, S Akgiin, Ali ihsan: Tekduzen Muhasebe Sistemine Gore Kar Dagttlm Tablosu ve Bir Uygulama, in: Vergi Sorunlan, Yll17, Sayt115, Nisan 1998, S Akmct, Miisliim: Baji;1mslZ idari Otoriteler ve Ombudsman, istanbul Akmtiirk, TUTg,ut: Satlm Akdinde Hasarm intikali, Ankara AkkfDIa, Mustqfa: Die Verbindlichkeit von privatrechtlichen Vertragen fur das Steuerrecht. Grenzen der Umdeutung von Vertragen fur steuerliche Zweeke, Ankara Akmansu, Mehmet: Sermaye Piyasasl Kanunun Getirdikleri, in: SermfDIe Pfyasast Kurulu (Hrsg.): Tiirkiye'de Sermaye Piyasasl (Ata<;:lar ve Kurulu~lar), istanbul 1984, S Akyo4 ihsan: iktisadi i~letmelere Dahil Alacak ve Bon;:larm Degerlemesi ve Vadeli <;:eklerde Reeskont Uygulamasl, in: Vergi Diinyasl, Yll 13, Sayt 157, Eyliil 1994, S Akyo4 M. Emin: Donem Sonu i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesi, in: Vergi Dunyasl, Y1l19, Sayt220, Ocak 2000, S Akyo4 M. Emin/Kiifiik, Muz4fer. Tekduzen Hesap Plam ve Mali Tablolar, Cilt 1, Ankara Ak(yo4 M. Emin/ Kiifiik, Muz4fer. Tekduzen Hesap Plam ve Mali Tablolar, Cilt 2, Ankara Ak(yo4 M. Emin: Donem Sonu i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesi, in: Vergi Dunyasl, Y1l20, Sayt244, Araltk 2001, S Ak(yo4 M. Emin: Enflasyon ve Turk Vergi Sistemi, in: Yakla~tm, Y1l10, Saytl09, Ocak 2002, S Ak(yo4 M. Emin: Repo Gelirleri Donemsel Ayrtma Tabi Tutulacak m1?, in: Yakla~tm, Y1l10, Saytll0, ~ubat 2002, S Altmbtlf, HidfDIet: Mevcudarda Amortisman ve Yenileme Fonu Uygulamasl, in: Vergi Dunyasl, Y1l20, Sayt244, Araltk 2001, S Altmok, Selim: Turk Vergi Hukukunda Degerleme, istanbul Anderson, Viktor. Grundsatze ordnungsgemiifier Bilanzierung in der Rechtsprechung der Finanzgerichte, Heidelberg AnsfDI, Tugrul: Anonim ~irkeder Hukuku, Ankara Ara4 Fatih: Bon;:lar Hukuku, Ozel Bore;: ili~kileri, 3. Basl, Ankara Anca, Mehmet Nadir Y 1lmda Alacak ve Bore;: Senederinin Reeskont Y oluyla Degerlemesi ve Degerleme i~leminin Muhasebe Kaytdarma intikali, in: Vergi Sorunlan, Y1l14, Sayt79, Nisan 1995, S

3 Ankan, A. Naci: Degeri Dii~en Mallarda Degerleme ve Takdir Komisyonuna Ba~vuru ~eldi, in: Vergi Diinyasl, Yll19, Say:1226, Haziran 2000, S Ankan, A. Naci: Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu Ac;tsmdan Kar~lhklar, in: Vergi Diinyasl, Y1l20, Say:1232, Arahk 2000, S Ankan, Tiirkan/Kiifiikberkslln, Serdar (Derleyenler): Muhasebe Uzmanhgt ve Sermaye Piyasasl, Tiirkiye Muhasebe Uzmanlan Demegi (Hrsg.), istanbul Ankan, Tiirkan: Ara~ttrma ve Geli~tirme Harcamalarmm Muhasebele~tirilmesi, istanbul Ankan, V IIral: Bagh ~irkederde Degerleme Problemleri, in: Holding ~irkederde Muhasebe, istanbul 1974, S Ankan, Vllral: Yorum, in: Tiirkfye Mllhasebe Uzmanlan Demeii (Hrsg.): Muhasebecinin Sosyal Sorumlulugu, istanbul 1976, S Ankan, Vllral: Tiirk Vergi Hukukunda Kar~lhklar, in: Maliye Enstitiisii Konferanslan, Seri 22, istanbul 1982, S Ankan, Ya4Ja: Beitrag, in: TORMOB (Hrsg.): Tiirkiye'de Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmederinin Geli~imi, Ankara 1994, S Anog/II, Osman: Vadeli Mevduat Hesaplannda Degerleme, in: Y akla~1m, Y II 8, Say:1 88, Nisan 2000, S Anog/II, Osman: Fevkalade Amortisman Uygulamasl, in: Yakla~1m, Yll 9, Say:1 103, Temmuz 2001, S Arkan, Sabih: Ticari i~letme Hukuku, 6. Bask!, Ankara Arslan, Cenk Mllrat: Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu <;er~evesinde Degerleme 61~iileri, in: Vergi Diinyasl, Yll 16, Say:1196, Arahk 1997, S Arslan, Erdogan: Yeni Muhasebe Standardan Uygulamasl Ba~larken, in: Yakla ~1m, Yll1, Say:12, ~ubat 1993, S Arslan, Erdogan: i~letme Aktifinde Kay:1dt Hazine Bonosu ve Devlet Tahvil Faizlerinin Elde Etme Zamaru ve Tahakkuk Esasl, in: Vergi Diinyasl, Yll 15, Say:1184, Arahk 1996, S Ars/an, Mehmet/Erkllf, Hakan: Deger Artt~ Fonunun Sermayeye llavesi, in: Yakla~1m, Y1l4, Say:139, Mart 1996, S Ars/an/I, Hanl: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hiikiimler, 3. Basl, istanbul Arslan/z, Hanl: Gizli Y edek Ak~eleri, in: iktisat ve Maliye Mecmuasl, Cilt VII, Say:19, Yll Arahk 1960, S Ars/an/t, Hanl: Anonim ~irkeder, 3. Basl, istanbul Asian, Erdogan: Finansal Kiralama ve Bit Daru~tay Karan, in: Yakla~1m, Yll 4, Say:137, Ocak 1996, S

4 Ataman, Omit: Genel Muhasebe, Muhasebede Donem i<;i i~lemler, Cilt 1, istanbul1996. Atan, Turhan: Anonim ~irkederde idare Meclisi Azalannm Hukuki Mesuliyeti, Ankara o. A. Atefli, D. Erkan: Amortisman Hesaplama Yontemleri ve Muhasebesi, in: Vergi Sorunlart, Y1112, Saytl12, Ocak 1998, S Atef/i, D. Erkan: Vadeli Banka Kredilerinin Donem Sonu itibariyle Heniiz 0- denmemi~ Cari Y11a Ait Faizlerinin (Ktst Donem Faizleri) Gider Kaydma ili~kin Gorii~ler - I, in: Yakla~un, Y1110, Saytll0, ~ubat 2002, S Ayaii Canp: Donemsellik Kavraml ve Finansal Kiralama Bedelinin Gider Kayill, in: Vergi Diinyasl, Y1113, Sayt146, Ekim 1993, S Ayaii Canp: Alacak ve Bor~larda Reeskont, in: TORMOB (Hrsg.): Donem Sonu i~lemleri, Ankara 2000, S Ayaii Canp: ~iipheli Alacaklar, in: Vergi Diinyasl, Y1120, Sayt244, AralIk 2001, S Aydin, Fa~1: in~aat ve Onarma i~lerinde i~in Bitim Tarihi, in: Vergi Sorunlart, Y1110, Sayt1994/VI, S Aydin, Hamdi: Menkul KIymet Yatlrtmlart A~1S1ndan Sermaye Piyasl Kanunu'na Gore Yaytnlanan Finansal Tablo ve Raporlartn Yeterliligi, Bursa Aydin, Oktqy: Amerika Birle~ik Devlederinin Ozel Kesim Kurulu~lartnca Saptanan Muhasebe Standardart, SPK Ara~tlrma Raporu, unveroffendicht, Ankara Aydin, Sinan: Stoklarda Deger Dii~iikliigu, in: Vergi Sorunlart, Y11 16, SaYll04, MaYls 1997, S Aydogdu, ismail: Finansal Kiralama i~lem1erinin Vergilendirilmesi, in: Vergi Sorunlart, Y1117, SaYl119, Agustos 1998, S Aytkoglu, Zaif Figen: Finansman Giderleri ile ilgili Yasal Diizenlemeler ve Uluslararasl Muhasebe Standardart ile Muhasebe Temel Kavramlart A~lsmdan incelenmesi, in: MODAV, 99/2, S Aytkog/u, Figen: Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama ~irkederinde Muhasebe Uygulamalart, in: Y akla~un, Y 11 4, SaYl 42, Haziran 1996, S Aykln, Hasan: Repo ve Ters Repo i~lemlerine Konu Olan Menkul KIymederin Degerlemesi Sorunu ve Gelinen Nokta, in: Yakla~un, Y11 9, SaYl 99, Mart 2001, S Aytaf' Ziihtii: Halka A~1k Anonim Ortakllklarda Kar Dagttlml, in: Sermqye Pfyasa St Kurulu (Hrsg.): 15. Y11 Sempozyumu, Ankara 1998, S Aytaf, Ziihtii: Sermaye Piyasasl Hukuku ve Hisse Senederi, Ankara

5 Babe4 Mathias: Zur Bewertbarkeit von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, in: ZfbF, 50.Jg. (1998), S Babufcu, Kiirfad S.: Finansman giderlerinden Uretim Maliyetine Pay Verilmesinin Kamuya A<;1klanacak Mali Tablolara Etkileri, SPK Yeterlilik Etiidii, unveroffentlicht, Ankara Backhaus, Klaus: Die Gewinnrealisation bei mehrperiodigen Lieferungen und Leistungen in der Aktienbilanz, in: ZfbF, 32. Jg. (1980), S Baetge, jb"rg/rnj1, Heinz-Peter. Was bedeutet,fair presentation'?, in: Ballwieser, Wof gang (Hrsg.): US-amerikanische Rechnungslegung, Grundlagen und Vergleiche mit dem deutschen Recht, 4. Aufl., Stuttgart 2000, S Baetge, jb"rg/ziilch, Henning. Fair Value-Accounting, in: BFuP, 53. Jg. (2001), S Bahar, Cevdet Okan: ~irkederde Sermayenin Kar~ilikslz Kalmasl ve Yapllacak i~lemler, in: Vergi Diinyasl, Y1l20, Sayt231, Kaslffi 2000, S Baktr, TunC!)': Hangi Alacaklann Hangi ~ardarda ~iipheli Alacak Olarak Kabul Edilecegine - Kimler Tarafindan Ne Zaman Kar~ilik Aynlacagtna ve Yapllacak Muhasebe Kaytdanna ili~kin Bazl Tespider, in: Miikellefin Derigisi, Say! 87, Mart 2000, S Baklactoj,lu, Sadtk: Tiirk Ticaret Kanunu'nun Degerlemeye ili~kin Hiikiimleri Hakkmda Bazl Gorii~ler, in: FS KarC!)'alftn, S Baklactoj,lu, S adtk: Finansman Giderlerinin Satln Alman ve U retilen Mal Maliyetine Dahil Edilip Edilmemesine ili~kin Bir Dan1~tay Karan ve Konu Hakkmdaki Dii~iinceler, in: Vergi Diinyasl, Y 1l 13, Sayt163, Mart 1995, S Baklactoj,lu, S adtk: Tiirk Vergi Sisterninde Finansal Kiralama i~lemlerinin Vergilendirilmesi Konusunda Dii~iinceler, in: Vergi Diinyasl, Yll 15, Sayt 180, Agustos 1996, S Ballwieser, Wo!J!,ang. Zur Begriindbarkeit informationsorientierter J ahresabschlussverbesserungen, in: ZfbF 34. Jg. (1982), S Ballwieser, Wo!J!,ang. Die Entwicklung der Theorie der Rechnungslegung in den USA, in: Wagner, Franz W. (Hrsg.): Okonornische Analyse des Bilanzrechts, ZfbF, Sonderheft 32 (1993), S Ballwieser, Wo!J!,ang. HGB-KonzernabschluBbefreiung und privates Rechnungslegungsgrernium, in: FS Weber, S Ballwieser, Wo!J!,ang. Grenzen des Vergleichs von Rechnungslegungssystemen, in: FS KropiJ, S Ballwieser, Wo!J!,ang (Hrsg.): US-amerikanische Rechnungslegung, 4. Aufl., Stuttgart

6 Ba{, Sryit Ahmet: Sermaye Piyasasl Mevuattna Gore $upheli Alacaklar ve Vergi Matralurun Tespitinde $upheli Alacaklar A<;lsmdan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, in: Yakla~lm, ytl6, Sayt 64, Nisan 1994, S Baf, Sryit Ahmet: Reponun Hukuki Mahiyeti ve i~leme Konu Olan Menkul Ktymetlerin Degerlemesi, in: Mukellefin Dergisi, Sayt 88, Nisan 2000, S Ba{aran, Funda: Alman ve Turk Bilan<;o Hukuklannda Gaynmaddi iktisadi Ktymetleri Aktifle~tirme $artlan, istanbul Ba{aran, Murat: Menkul Klymetlerin Degerlemesinde Tarim Uygulamasl, in: Vergi Sorunlan Dergisi, ytl24, Sayt 159, Araltk 2001, S Bafbakan/tk Dev/et P/an/ama Tefki/att (Hrsg.): Muhasebe Usullerinin Islam ve Yeknesakla~ttrtlmasl (Giri~), istanbul Bafbakanltk Yiiksek Denet/eme Kuru/u (Hrsg.): Kamu iktisadi Tesebbusleri, Genel Sorunlan ve Almmasl Gereken Tedbirler, Ankara Bafbakan/tk Yiiksek Denetleme Kuru/u (Hrsg.): Tekduzen Genel Hesap Plam ve A<;tklamalan, Ankara Bafbul,og/u, Tank: Uygulamah Turk Ticaret Kanunu, A<;tklamalar, i<;tihatlar, Ankara Bafterzi, 5 ii/ryman: i~sizlik Sigortasl, Ankara Battre4 Omer Faruk: Teoride ve Turk Vergi Sisteminde Degerleme, istanbul Bqydemir, Mehmet: i~ ve Vergi Hukukunda Ktdem Tazminatt ve Muhasebesi, 2. Bask!, istanbul Bqyrak, Ahmet: V adesi Ge1memi~ Senede Baglt Alacaklann Degerlemesi, in: V ergi Dunyasl, Ytl8, Sayt 102, $ubat 1989, S Beisse, Heinrich: Die wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze in der neueren deutschen Rechtsprechung, in: StuW, 58. Jg. (1981), S Beisse, Heinrich: Gewinnrealisierung - Ein systematischer Dberblick uber Rechtsgrundlagen, Grundtatbestande und grundsiitzliche Streitfragen, in: Ruppe, Hans-Georg (Hrsg.): Gewinnrealisation im Steuerrecht, Koln 1981, S Beisse, Heinrich: Zum Verhiiltnis von Bilanzrecht und Betriebswirtschaftslehre, in: StuW, 14. (61.) Jg. (1984), S Beisse, Heinrich: Rechtsfragen der Gewinnung von GoB, in: BFuP, 42. Jg. (1990), S Beisse, Heinrich: Zum neuen Bild des Bilanzrechtssystems, in: FS Moxter, S Beisse, Heinrich: Normqualitiit und Normstruktur von Bilanzvorschriften und Standards, in: BB, 54. Jg (1999), S Beisse, Heinrich: Die paradigmatischen GoB, in: FS Miiller, S

7 Bektiire, Sabri: Vergi Bilam;:osu Nedir?, in: Eski~ehir itia D., Cilt V, Saytl, ytl 1969, S BekMre, Sabri: Muhasebe ilkeleri ve Uygulamasl, Ankara Bektore, Sabri/Benligirqy, ytlmai/erdogan, Nllrten: Tekduzen Hesap Plaruna Gore Envanter ve Bilan<;o, Eski~ehir Benligirqy, ytlmai: Maddi Sabit V arhklarda Aktifle~tirme ve Edinim sonrasl Harcamalann Muhasebele~tirilmesi, in: AU iibf D., Eski~ehir 1980, S Benligirqy, ytlmai/kepekp, Celal: Muhasebe Kavram ve ilkelerinin Muhasebe Uygulamalanna Etkisi, in: Anadolll Universitesi (Hrsg.): Turkiye VII. Muhasebe Egitirni Sempozyumu, Eski~ehir 1985, S Benligirqy, ytlmai: Ozel in~aat i~lerinde Ticari Kazancm Tesbiti, in: AU iibf D., Cilt 6, No 1-2, Eski~ehir 1988, S Berndt, Thomas: Grundsatze ordnungsmamger passiver Rechnungsabgrenzung, Wiesbaden Befe, T qyflln: Yonetim Kurulunun Da~ttlan Kar Paymm Ger<;ek Olmamasmdan Dogan Sorumlulugu, in: Yakla~lm, Ytll, Sayt 7, Temmuz 1993, S Brytk, Recep: Ara~t1rma ve Geli~tirme (Ar-Ge) HarcamaSl Yapan Mukelleflere Sagianan Vergisel Te~vikler, Bu Harcamalartn Gider veya Maliyet Kaydt, in: Vergi Dunyasl, Ytl18, Sayt215, Temmuz 1999, S Brytk, Recep/ Aydw, Ktratlt: Giderler ve indirimier, Ankara Bifer, Hiisamettin: Repo ve Ters Reponun Mevzuattaki Konumu ve 67 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi, in: Vergi Diinyasl, Ytl 19, Sayt 223, Mart 2000, S Biergans, Enno: Einkommensteuer und Steuerbilanz, 4. Aufl., Munchen Bilgin, Yiiksel: Anonim Ortakhklarda Kar Da~tlm1 ve Kara Kattlan Ki~iler, Ankara Bilginoglll, Fahir. Tekduzen Muhasebe Sisterninde Maliyet Muhasebesi, in: Muhasebe Enstitiisu D., Ytl 7, Sayt23-24, ~ubat-mayts I-II, S Bilginoglll, Fahir. Genel Hesap Planlan ve Sermaye Piyasasl Standart Genel Hesap Plam, in: Muhasebe Enstitiisu D., Ytll0, Sayt38, Kaslm 1984, S Bilginoglll, Fahir. Muhasebe ilke ve Kurallannm Avrupa Topiulugu Yonergeleri Dogrultusunda Duzenlenmesi, in: Muhasebe Enstitiisu D., Sayt 47-48, ~ubat-mayts 1987, S Bilginoglll, Fahir. Bilan<;o Kurarrurun Muhasebe Hukuku A<;lsmdan Onemi, in: tu. i~l. Fak. D., Cilt 21, Saytl-2, Nisan-Kaslm 1992, S Bilginoglll, Fahir. Turk Muhasebe Hukuku'nda Degerleme EsasIan, in: tu. i~l. Fak. D., Cilt 25, Saytl, Nisan 1996, S

8 Bilginoglu, Fahir. Turk Muhasebe Hukukunun Kavramsal <;:en;:evesi, in: Sosyal Bilimler Dergisi, II (2-3) 1996, S Birch, L. Michael: The Evaluation of Accounting and Auditing Practices in Turkey from the Intenational Accounting Standards Point of View, in: Anadolu Universitesi (Hrsg.): Turkiye VI. Muhasebe Egitimi Sempozyumu, Uluslararasl Muhasebe ve Denetim Sorunlan, Alanya 1984, S Birch, L. Michael: Uluslararasl Muhasebe Standartlan AC;:lsmdan Turkiye'deki Muhasebe ve Denetim Uygulamalanntn Degerlendirilmesi, in: Muh. Enst. Derg., Sayt 35, Mayts 1984, S Birse4 Mahmut T.: Yargttay Kararlan I~li?;t Alttnda $irket Kan Konusunda Anonim $irket ile Pay Sahibi Arasmdaki Menfaat <;:at1~masl, Ankara Birse4 Mahmut T.: Anonim $irketler Hukukunda Kar Kavramt, eilt I, izmir Bliimich, Walter. Einkommensteuergesetz, Bd. 1, 10. Aufl., Munchen BodatWc, Ernst. Bewertung und Darstellung nicht abgerechneter Leistungen bei Langfristiger Fertigung im JahresabschluB, in: DB, 24. Jg. (1971), S Borchers, Hans-Jiirgen: Untersuchung uber die Abgrenzung des Bilanzvermogens, unter besonderer Beriicksichtigung der Bilanzierung fremden Eigentums, Mannheim Backing, Hans-Joachim/Benecke, Birka: Die fair value-bewertung von Finanzinstrumenten, in: Ballwieser, Wo!fgang (Hrsg.): US-amerikanische Rechnungslegung, 4. Aufl., Stuttgart 2000, S Bulut, A. Vahap: $upheli Ticari Alacaklar ve Bu Alacaklara Aynlan Kar~thklar, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Say! 341,1 Nisan 2001, S Bulut, Mehmet. Finansal Kiralama Bedelinin Gider Yaztlmasl, in: Maliye ve Sigorta Yorumlarl, Sayt 204, 15. Temmuz 1995, zitiert nach Yzlma:v KaZlm: VUK, GVK, KVK ve KDVK ac;:tsmdan Degedeme, 2. Bask!, Ankara 2000, S Bulutoglu, Kenan: Turk Vergi Sistemi, 5. Basl, istanbul Bumin Dogrusa~' Menkul Ktymerlerde Degerleme ve Parantn Yeni Yonu, in: Dunya, Ekonorni-Politika, 6 Agustos Bi!Jiikz{tk, Refit Emre: Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu, Tekduzen Hesap Plaru ve Vergi Usul Kanunu Ac;:tsmdan Degedeme, in: Muhasebe ve Denetime Bak!~, Ytl2, Sayt 6, $ubat 2002, S Bi!Jiikmirza, Kamil: Maliyet ve Yonetim Muhasebesi, 5. Bask!, Ankara

9 Canog/u, Mehmet Ali/ Haczriistemo!/u, Riistem: Vergi Uygulamalan ve Muhasebesi, istanbul Canog/u, Mehmet Ali: Sermaye Piyasasl Kurulunun Mali Tablolara ili~kin Uygulama Standartlan ile Vergi Usul Kanunu Hiikiimlerinin Kar~tla~ttnlmasl (II), in: Vergi Diinyasl, ytll0, Sayt 124, Arahk 1991, S Canog/u, M. Ali: Komisyoncu Eliyle Satt~lar, in: Miikellefin Dergisi, Sayt 86, ~ubat 2000, S Canstzlar, Dogan: Te~vik, Vergi ve Devlet ihale Mevzuatt Yoniinden Finansal Kiralama, in: Yakla~tm, Ytll, Sayt 5, Mayts 1993, S Carstens, Karl: Grundgedanken der amerikanischen Verfassung und ihre Verwirklichung, Berlin Cemalczlar, O:rgiif. Genel Muhasebe Teori ve Uygulama, Eski~ehir Cemalczlar, O:rgii//Once, Saime: Muhasebenin Kuramsal Yaplsl, Eski~ehir Cemalczlar, O:rgiil: Muhasebe Terimlerinin Yerle~mesinde TMUDESK ve MO- DAV'm Sorumlulugu, in: MODAV, Muhasebe Bilim ve Diinya D., eilt 2, Sayt 1, Mart 2000, S C'!)han, Burhan: Vergi Muhasebesi Yoniinden Degerleme, izmir Clemm, Hermann: Grundprobleme der Gewinn- und Verlustrealisation bei langfristiger Auftragsfertigung und langfristiger Vermietung, in: RIppe, Hans-GeotE (Hrsg.): Gewinnrealisierung im Steuerrecht, Koln 1981, S Coenenberg, Ado!! Gerhard: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Grundfragen der Bilanzierung nach betriebswirtschaftlichen, handelsrechtlichen, steuerrechtlichen und intemationalen Grundsatzen, 16. Aufl., Landsberg/ Lech Crezelius, Georg. Bestimmte Zeit und passive Rechnungsabgrenzung, in: DB, 51. Jg. (1998), S Curtius-Hartung, RNdo!f. Immaterielle Werte - ohne Firmenwert - in der Ertragsteuerbilanz, in: StbJb 1969/70, S Ciiruk, TutEut: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi ve Finansal Kiralamaom (Leasing) Muhasebele~tirilmesi, in: Yakla~tm, Ytl5, Sayt 60, Arahk 1997, S <;abuk, Adem: Envanter ve Bilanc;o, Bursa <;akmak, Timur. Gayrimaddi Haklann Amortismant, in: Vergi Diinyasl, Y tl 18, Sayt 209, Ocak 1999, S <;am, MuZaffer. Gartmaddi Haklann Niteligi, Degerleme ve Amortisman Aytrma llkeleri, in: Vergi Diinyasl, Ytl 7, Sayt 85, Eyliil1988, S

10 (:elik, Celal/Vura4 Selim: Kurumlar Vergisi Miikellefleri A9smdan Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonosu Faizlerinde Elde Etme, in: Vergi Diinyasl, ytl 15, Sa)'l179, Temmuz 1996, S r;;elik, Celal: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerinde Vergi Mevzuatma AyIon Diizenlemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Miikelleflerinde Mali Kann Tespiti, in: Vergi Diinyasl, ytl16, Sa)'l187, Mart 1997, S r;;etin, Mehmet Ali: Gaynmaddi Haklar ve Amortismant, in: Vergi Sorunian, Y tl 16, Sa)'l109, Ekim 1997, S r;;etin, Tuncay: Hizmet i~lemlerinde Vergiyi Doguran Olay ve Hizmetin Tamamlanmasl Ozerine Dii~iinceler, in: Miikellefin Dergisi, Sa)'l 89, Ma)'ls 2000, S r;;evik, Orban Nun: Anonim ~irketler, 2. Basl, Ankara r;;evik, Orban Nun: Semaye Piyasasl Mevzuatt, Ankara Pftp, BulenI'. Menkul Ktymet Degerlemesi ve Menkul Ktymetlerde D6nem Gelirinin Hesaplanmasmda Ortaya ~tkan Soruniar, in: Y akla~lm, Y tl 9, Sa)'l 107, Kaslm 2001, S Dagustii, Mustaf(l'. Alacak ve Borc;1arda Reeskont, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Sa)'l 232, Araltk 2000, S Deger, Nun: Ktdem Tazminatt Uygulamasl ve Vergisel Boyutu, in: Yakla~lm, ytl 8, Sa)'l 86, ~ubat 2000, S Degirmenci, Sabahattin: Muhasebenin TemelOgeleri ve llkelerinin Vergi Usul YasaSl Kar~lsmdaki Durumunun incelenmesi, in: Anadolu Universitesi (Hrsg.): VII. Muhasebe Egitimi Sempozyumu, Eski~ehir 1985, S Demir, Ahmet: Tekdiizen Muhasebe Sistemi, 3. BasIo, istanbul Demir, Jerej US GAAP, las ve Muhasebe Sistemimizde Stok Degerleme Olc;:ii ve Y6ntemleri, in: Yakla~lm, Ytl8, Sa)'l93, Eyliil2000, S Demir, J erej i~letmeye Dahil Hisse Senetlerinin Vergisel Boyutlan - I, in: Yakla ~lm, Ytl9, Sa)'l108, Araltk 2001, S Demirci, AWli: Manipiilasyona Tabi Tutulan Mallarda Maliyetler ve Stok Degerlemesi, in: Vergi Diinyasl, Ytl8, Sa)'l99, Kaslm 1989, S Demirdag, LevenI'. Tek Diizen Muhasebe Sistemi ve Vergi Yasalan ile ili~kisi, istanbul Demming, Claudia: US-amerikanische Rechnungslegung, in: GraJer, Horst/ Demming, Claudia (Hrsg.): Intemationale Rechnungslegung, Stuttgart 1994, S Dogan, Hasan: Muhasebe Sistemi Tebligi, Uygunlugu ve Uygulanabilirligi, in: Vergi Diinyasl, Ytl13, Sa)'l153, Ma)'ls 1994, S

11 Dogant!), ismail: Turk Ticaret Kanunu $erhi, Cilt 1, 2. Basl, Ankara Dogrue4 Emin: Ozel Maliyet Bedeli, in: Uygulamah Mevzuat Dergisi, Yll 1, Sayl 8, Temmuz 1990, S Dogrue4 Emin: Alacak Senetleri Reeskontu, in: Uygulamah Mevzuat Dergisi, Yll 2, Say113, Ocak 1991, S Dogruso"v A. Bllmin: Yeniden Degedeme ve i~ Ortakhklan, in: Yakla~lm, Yll 1, Say! 11, Kaslm 1993, S Domani;, Ht!)ri: Anonim $irketler Hukuku ve Uygulamasl, TTK $erhi II, istanbul Doyrango 4 Nllran COiner!: Aracl Kururnlarda Repo, Ters Repo i~lemlerinin 67 Seri No'lu Kururn1ar Vergisi Genel Tebligi Kapsammda Degedeme i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesi, in: Mukellefin Dergisi, Say! 87, Mart 2000, S Do/4 Brigitte: Bilanzierung langfristiger Fertigung. Eine theoretische und empirische Untersuchung aktienrechtlicher Rechnungslegung, Frankfurt a.m. u.a Dol/erer, Georg. Grundsiitze ordnungsmiibiger Bilanzierung, deren Entstehung undermittlung,in:bb, 14.Jg. (1959),S Dol/erer, Georg. Rechnungslegung nach dem neuen Aktiengesetz und ihre Auswirkungen auf das Steuerrecht, in: BB, 20.Jg. (1965), S Dbl/erer, Georg. Die Bedeutung des Begriffs "Wirtschaftsgut" bei der aktiven Rechnungsabgrenzung, in: BB, 20.Jg (1965), S Dol/erer, Georg. Statische oder dynamische Bilanz?, in: BB, 23. Jg. (1968), S Dol/erer, Geotg: Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz, in: BB, 24.Jg. (1969), S Dol/erer, Georg. MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr, in: BB, 26. Jg. (1971), S Dbl/erer, Georg. Zur Bilanzierung des schwebenden Vertrags, in: BB, 29. Jg. (1974), S Dbl/erer, Georg. Zur Problematik der Anschaffungs- und Herstellungskosten, in: JbFfSt 1976/77, S Dol/erer, Georg. Grundsiitze ordnungswidriger BuchfUhrung. Systematische Fehler in den Bilanzen, in: BB, 37.Jg. (1982), S Dol/erer, Georg. Handelsbilanz ist gleich Steuerbilanz, in: Jotg, Baetge (Hrsg.): Der JahresabschluB im Widerstreit der Interessen, Dusseldorf 1983, S Dol/erer, Georg. Steuerbilanz und Beutesymbol, in: BB, 43. Jg. (1988), S

12 Diillerer, Georg. Handelsbilanz und Steuerbilanz nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes, in: FS Ciemm, S Duman, Omer. Vadeli Mevduat Hesaplannda Degerleme ve Faiz Gelirinin Elde Edilmesi, in: Vergi Diinyasl, ytl20, Say! 241, Eyliil2001, S Duman, Omer. Degersiz Alacaklar ve Vazgec;:ilen Alacaklar, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Say! 244, Arahk 2001, S Dumlu, Selahattin: Vergi Usul Kanunu ~erh ve izahlan, Alakah Mevzuat - Kararlar - is:tihatlar - Umumi Tebligler - Fihristler, Cilt 1, istanbul Dura~ Mustcifa: Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu, Tart1~malar, in: Sermt!)e Pfyasast Kurulu (Hrsg.): 15. ytl Sempozyumu, Ankara 1988, S Duran, Uitft: idare Hukuku Ders Notlan, istanbul Duran, Uitft: Diizenleme Yetkisi Ozerk Saytlabilir rni?, in: idare Hukuku ve ilirnleri D., ytl4 (1983), Say! 1-3, S Durlamk, S. Sabit: Menkul Ktyrnetlerin Degerlemesi, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Say! 232, Arahk 2000, S Durmuf, Ahmet Ht!)ri: Envanterde Degerleme ve Muhasebe i~lemleri, istanbul Diit!ya Bankasz: Tiirkiye Cumhuriyeti Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Geli~irnini is:eren Rapor (Tiirks:e Terciime), Washington Edizdogan, Nihat. Tiirkiye'de Sermaye Piyasaslnln Tarihsel Geli~irni, in: Bursa itia, i~l. Fak. D., Cilt 1, Say! 1, Mart 1982, S Eges'!Y' Muzqffer. Bilans:o, Dogu~u-Yaplsl-Analizi, Ankara Eibelshauser, Manfred: lmmaterielle Anlagewerte in der hochstrichterlichen Finanzrechtsprechung, Wiesbaden Ekici, M. Hadi: Opsiyon Kontratlanrun Mahiyeti ve Vergi Kanunlan AS:1S1ndan Degerlemesi, in: Vergi Diinyasl, ytl19, Say! 225, May!s 2000, S Elaldt, Nqat. Ozel Maliyet Bedelleri, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Say! 244, Arahk 2001, S Engel-Ciric, Dqan: Einschrankung der Aussagekraft des J ahresabschlusses nach las durch bilanzpolitische Spielraume, in: DStR, 40.Jg. (2002), S Erarslan, Hasan: Finansal Kiralama Uygulamasmda Kaqtla~tlan Ba~ltca Sorunlar ve <::oziim Yollan, in: Vergi Sorunlan, ytl14, Say! 8, Mart 1995, S Erdem, Ht!)rettin: Maliyet Bedeli Artlnm1 - Yeniden Degerleme - Yenileme Fonu Mevzuatt ve Muhasebesi, in: Yakla~1ffi, Ytl 4, Sayl 47, Kaslm 1996, S

13 Erdem, Hcryrettin: Gelecek Aylara ve Ytllara Ait Giderler, in: Yakla~lm, Y114, Say! 48, Arahk 1996, S Erdem, Hcryrettin: Gelecek Aylara ve Ytllara Ait Gelirler, in: Yakla~1m, Y11 5, Sayl 49, Ocak 1997, S Erdem, Hcryrettin: Vergilendirilmesi ve Muhasebe Uygulamasl Yoniinden Gelecek Aylara ve Ytllara Ait Gelirler, in: Yakla~1m, Y115, Say! 49, Ocak 1997, S Erdem, Hcryrettin: Biiriin Yonleriyle Ozel Maliyet Bedeli ve Muhasebele~tirilmesi, in: Yakla~1m, Y115, Say! 57, Eyliil1997, S Erdem, Hcryrettin: Sermaye Yedekleri, Vergilendirilmesi ve Muhasebelqtirilmesi, in: Yakla~1m, Y116, Say! 64, Nisan 1998, S Erdikler, Jaban: Finansal Kiralama Giderleri, in: Vergi Diinyasl, Y11 13, Say! 150, $ubat 1994, S Erdikler, Jaban: Ticari Kazanca Dahil Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Dzerine Kopan Ertma, in: Vergi Diinyasl, Say! 224, Nisan 2000, S Erdogan, Nurten: Giiniimiizde Ara~ttrma ve Geli~tirme Maliyetleri Nas11 Muhasebele~tiril-meli?, in: AD iibf D., Cilt 14, Say! 1-2, Eski~ehir 1998, S Eren, Fikret: Borc;:lar Hukuku, Genel Hiikiimler, 7. Bask!, istanbul Ergin, Hiisryin: Ara~t1rma ve Geli~tirme Faaliyetleri ile ilgili Harcamalarm Muhasebele~tirilmesi, in: AD ti.b.f. D., Cilt 3, No 2, Eski~ehir 1983, S Ergincry, Akif. Vergi Hukuku, ilkeler - Vergi Teknigi, TUrk Vergi Sistemi, Ankara Ergiin, Or han: 4369 Sayili Yasa ile VUK'da Yap11an Degi~iklikler <;:enrevesinde Ara~ttrma ve Geli~tirme Giderleri ile ilgili Bir Degerlendirme, in: Y akla~1m, Y116, Say! 72, Arahk 1998, S Erime;V Riiftii: Muhasebecinin Sosyal Sorumlulugu ve Vergi Denetimi, in: Muhasebecinin Sosyal Sorumluluklan, in: Tiirkfye Muhasebe Uzmanlan Dernegi (Hrsg.): Muhasebecinin Sosyal Sorumlulugu, istanbul 1976, S Erime;V Riiftii: Kar~iliklar ve Ktdem Tazminatt, in: to. i~l. Fak. Muhasebe Enstiriisii D., Y118, Say! 27, $ubat 1982, S Erime;V Riiftii: $irketlerde Kar Dagtt1m1, Yedek Ak<;:eler ve Vergileme, istanbul Eri" Giinen: A<;:1klamah-i<;:tihatlt Uygulamah Anonim $irketler Hukuku, Ankara Erkan, Mehmet/Karofam, Hasan: Hisse Senedi Altm-Sat1m Kazancmm Vergilendirilmesindeki Sorunlar ve <;:oziim Onerileri, in: Vergi Diinyasl, Y 11 19, Say! 226, Haziran 2000, S

14 Eroglu, Nurettin: Ac;1ldamah ve is;tihatb Vergi Usul Kanunu, 2. Baskl, Ankara Eroguv Ozhan: Turk Sennaye Piyasasmdaki Son Geli~meler, in: Muhasebe Uzmanhgt ve Sennaye Piyasasl, istanbul Ero4 Ahmet/Ytldmm, A. Ercan: Menkul Ktymetlerin Vergilendirilmesi, Ankara 200l. Ero4 Ahmet/Yzldmm, Ercan A.: Repo ve Ters Repo i~lemlerinin Vergilendirilmesi, in: Yakla~tm, Y1l10, Sayt 110, ~ubat 2002, S. 61-7l. Ef, Mecit: Kurulu~ Doneminde ( ) Tiirkiye Sermaye Piyasasl (Geli~meler, Sorunlar), Kutahya Emma, ibrahim Ozer. Tiirkiye'de Muhasebe like ve Kurallarmm Uygulanmasl ve Almmasl Gerekli Tedbirler, in: Turkiye Muhasebe Uzmanlan Derne/i (Hrsg.): Muhasebecinin Sosyal Sorumluluklan, istanbul 1979, S Euler, Roland: Grundsatze ordnungsmiilliger Gewinnrealisierung, Dusseldorf Euler Roland: Das System der Grundsatze ordnungsmiilliger Bilanzierung, Stuttgart Euler, Roland: Bilanzrechtstheorie und intemationale Rechnungslegung, in: FS Beisse, S Euler, Roland: Steuerbilanzielle Konsequenzen der intemationalisierten Rechnungslegung, in: StuW, 75 (28.) Jg. (1998), S Euler, Roland: Immaterielle Vennogenswerte - Stellungnahme zum E-DRS 14, in: BB, 56. Jg. (2001), S Euler, Roland: Paradigmenwechsel im handelsrechtlichen Einzelabschluss: Von den GoB zu den las?, in: BB, 57. Jg. (2002), S Ewert, Ralf. Zur Beziehung zwischen Investitionsvolumen, Fremdfinanzierung und Bilanzkennzahlen, in: ZfbF, 36. Jg. (1984), S l. Ewert, Ralf/ Stefani, Ulrike: Wirtschaftspriifung, in: Jost, Peter-J. (Hrsg.): Die Prinzipal-Agenten-Theorie in der Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart 2001, S Eyibilir, ihsan: Finansal Kiralama (Leasing), in: Malfye ve Cumriil Bakanltgt, Artlfttrma, Planlama ve Koordinaryon IVtrulu (Hrsg.): Hesap Uzmanlan Kurulu Konferanslan, Ankara 1989, S Eyimqya, ()~ir. Tekduzen Hesap Plant ve Vergi Usul Kanununda Kar~iliklar- 2, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Sayt 344, 15 Mayts 2001, S F~!(joglu, Necmeddin: Bors:lar Hukuku, Hususi Ktstm, eilt I, istanbul

15 F~ifoiJu, Necmeddin: Bor~lar Hukuku, ikinci K1S1m, Akclin Muhtelif Nevileri (Ozel Bon; ili~kileri) eilt I, istanbul Freericks, Wo!fj,ang. Bilanzierungsfahigkeit und Bilanzierungspflicht in Handelsund Steuerbilanz, Koln u.a GenfYiirek, Levent: Donem Sonu i~lemlerinin Vergi Kanunlan A<;1smdan Degerlenclirilmesi, in: Vergi Sorunlan Dergisi, Yll 20, Sayt 149, ~ubat 2001, S Giritli, jsmet/ Bilgen, Pertev/ Akgiiner, T qyfun: idare Hukuku, istanbul Gormen, Musa: Mali Tablolara ili~kin Uygulama Standartlan, Ankara GiiZiibifyiik, A. jeref/tan, Turgut: idare Hukuku, eilt 1, Genel Esaslar, Ankara Groh, Manfred: Abzinsung von Verbindlichkeitsruckstellungen?, in: BB, 43. Jg (1988), S Groh, Manfred: Verbindlichkeitsruckstellungen und Verlustruckstellung: Gemeinsamkeiten und Unterschiede, in: BB, 43. Jg. (1988), S Giicenme, Omit: Muhasebe ve Envanter, Bursa Giicenme, Omit: Tekdiizen Hesap Planma Gore Ticaret i~letmelerinde Muahsebe ve Envanter i~lemleri, Bursa Giilerman, Adnan: ~iipheli Alacaklan Hukuki Yaplsl, izlenmesi ve Kar~ilik AyrllmaSl, in: Yakla~1m, Y1l8, Sayt 89, Mayts 2000, S Giiltekin, Mehmet: Repo i~lemlerine Konu Olan Menkul Kiymetlerin Degerlemesi, in: Miikellefin Dergisi, Sayl 87, Mart 2000, S Giindqy, Malik: Ticaret Unvaru, i~letme Ad! ve Markarun Ticari i~letmenin Unsurlan Olarak Vergi Uygulamasmdaki Yeri, in: Vergi Sorunlan, Yll 20, Sayt 150, Mart 2001, S Giindqy, Metin: idare Hukuku Dersleri, Ankara Giindogdu, Muhittin: Vadesi izleyen Yll i9nde Olan Krecli Faizlerinde Donemsellik Sorunu ile Kist Donem Faiz Gideri Hesaplanmasma ili~kin Degerlenclirme, in: Vergi Sorunlan, Y1l20, Sayt 151, Nisan 2001, S Giindii:v N Kemal/Perrin, Necati: Aynlacak ~iipheli Alacak Kar~ilil?;1 Tutanntn Tespiti ve Muhasebesi, in: Vergi Sorunlan, Yll 16, Sayt 109, Ekim 1997, S Giindii:v M. Kemal/ Perrin, Necati: Amortismanlar ve Yeniden Degerleme, Ankara Giindii:v N. Kemal/ Perrin, Necati: Amortismanlar ve Yeniden Degerleme, 2. Baskl, Ankara

16 Giineser, Giircan: Mallann Degerlemesi, in: Vergi Sorunlan, Y 11 9, Say /N, S Giineser, Giircan: Ayr1lmas1 Ongoriilen Kanunen Kabul Ekilmeyen Gider Niteligindeki Kaqiliklar ve Yap11an Reeskondann Vergi Yiikiine Etkisi Var mt?, in: Yakla~1Ill, Y114, Sayt 37, Ocak 1996, S GiinC{, Turan: Yiiriitme Orgarurun Diizenleyici i~lemleri, Ankara Giingijr, A. Feridun: Finansal Kiralama Uygulamasmda Gers:ek Finansal Kiralama - Taksidi Sat1~ Aynmt ve Geregi, in: Vergi Diinyas1, Y11 13, Sayt 143, Temmuz 1993, S Giingor, A. Feridun: Doviz Cinsinden Bors:lan1larak Edinilen Hisse Senederinin Degerlenmesi, in: Yakla~1Ill, Y118, Sayt 91, Temmuz 2000, S Giirol, Urel: Yeniden Degerleme, in: Miikellefin Dergisi, Sayt 85, Ocak 2000, S Giivemli, Oktqy: Amortisman ve Uygulamalan, istanbul Giizel, Bqyram: Ozel Maliyet Bedelinin Muhasebesi ve Donem Sonu i~lemleri, in: Vergi Sorunlan, Y1120, Sayt 159, Araltk 2001, S Giizeldal, Omer. Repo ve Ters Repo i~lemlerinin Vergilendirilmesi, in: Vergi Diinyas1, Y1120, Sayt 235, Mart 2001, S Hactriistemojiu, Riistem/Pekdemir, R cep/tiirker, Masum/Arslan, Erdoj,an: Ornekler Ie Tekdiizen Hesap Plam Ac,:tklamalan ve Mali Tablolar, Ankara Hactriistemoglu, Riistem/ Pekdemir, R cep/tiirker, Masum/ Arslan, Erdogan: Ornekler Ie Tekdiizen Hesap Plam As:1klamalan ve Mali Tablolar, Geni~letilmi~ 2. Bask!, Ankara Haller, Axel: Die Grundlagen der externen Rechnungslegung in den USA: unter besonclerer Beriicksichtigung cler rechdichen institutionellen uncl theoretischen Rahmenbedingungen, Stuttgart Haller, Axel: Positive Accounting Theory: Die Erforschung cler Beweggriincle bilanzpolitischen Verhaltens, in: DBW, 54. Jg. (1994), S Hartmann-Wendels, Thomas: Agency-Theorie und Publilzitatspflicht nichtborsennotierter Kapitalgesellschaften, in: BFuP, 44. Jg. (1992), S Hartung, Werner. Bewertung von Rechnungsabgrenzungsposten?, in: BB, 49 Jg. (1994), S Hasanejendioglu, Devrim: Aktif ve Pasif Ges:ici Hesap Ktymederi, in: Vergi Diinya S1, Y1120, Sayt 232, Araltk 2000, S Haug, Wo!fgang. Leasing als Mittel der Unternehmensfinanzierung in: JbFfSt 1985/86, S

17 Hax, Herbert: Rechnungslegungsvorschriften - Notwendige Rahmenbedingungen fur den Kapitalmarkt?, in: FS Busse von Co/be, S Hqyn, Sven: Die International Accounting Standards (feil II), in: WPg, 47. Jg. (1994), S Hellermann, Johannes: Private Standardsetzung im Bilanzrecht - Offentlich-rechtlich gesehen, in: NZG, 3. J g. (2000), S Hlfl~ Mesut: Sermaye ;lirketlerinde Kar Dagtttml, in: Vergi Raporu, Y tl 9, SayJ. 53, Haziran-Temmuz 2001, S HiffafmaiJ Mazhar. Bilan<;o Analiz Teknigi, Ankara HifftlfmaiJ Mazhar. Tarihsel Geli~imi i<;erisinde Muhasebenin Teorisi ve Teknik Yaptst, Ankara HiffafmaiJ Mazhar. Genel Muhasebe Teorisi ve Uygulama Esaslan, Ankara HiffafmaiJ Mazhar. Konusu Kalmayan Kar~t1tk1artn Muhasebe Teknigi bakurundan Tabi Tutulacag; i~lemlerle ilgili Etiit, i~bankasma Verilen Miitalaa, zitiert nach Tekinalp, Unal: Anonim Ortakltgtn Bilan<;osu ve Yedek Ak<;eleri, 2. Bast, istanbul 1979, S. 252 f. Hi/kert, Otto/Krause, Wotfgang. Controllingprobleme im langfristigen AnlagegeschaEt, in: DB, 31. Jg. (1978), S und S Hirsch, Ernst E.: Pratik Hukukta Metot, Ankara Hirsch, Ernst E.: Die Einfliisse und Wirkungen ausliindischen Rechts auf das heutige tiirkische Recht, in: Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht, Bd. 116 (1954), S Hirsch, Ernst E.: Das neue Tiirkische Handelsgesetzbuch, Geschichte, Ursachen und Ergebnisse einer Gesetzesreform, in: Gierke, J. von (Hrsg.): Sonderdruck aus "Zeitschrift fur das gesamte Handelsrecht und Konkursrecht", Bd. 119, Heft 4, Stuttgart 1956, S Hirsch, Ernst E.: Das Tiirkische Aktienrecht, Frankfurt, Berlin Hirsch, Ernst E.: Rezeption als sozialer ProzeB, Erliiutert am Beispiel der Tiirkei, Berlin Hirsch, Ernst E./Tekinalp Unal: Das tiirkische Aktien- und GmbH-Recht, 2. Aufl., Baden-Baden His, Eduard: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Vierte Abteilung: Handelsregister, Geschiiftsfirmen und kaufmiinnische Buchfiihrung, Bern Homme~ Michael: Grundsiitze ordnungsmiibiger Bilanzierung fur Dauerschuldverhiiltnisse, Frankfurt

18 Homme~ Michael: Internationale Bilanzrechtskonzeptionen und immaterielle Vermogensgegenstande, in: ZfbF, 49. Jg. (1997), S Homme~ Michael: Bilanzierung immaterieller Anlagewerte, Stuttgart Hommelhof, Peter/Schwab, Martin: Staatsersetzende Privatgremien im Unternehmensrecht, in: FS Kruse, S Hommelhrf, Peter. Deutscher KonzernabschluB: International Accounting Standards und das Grundgesetz, in: FS Oderslg, S Hommelhqif, Peter. Vollausschiittungsgebot und Verbot stiller Reserven, Ein Plidoyer fur die Novellierung des 29 Abs. 1 GmbHG, in: GmbHR, 70 Jg. (1979), S Hommelhrf, Peter/Schwab, Martin: Gesellschaftliche Selbststeuerung im Bilanzrecht - Standard Setting Bodies und staatliche Regulierungsverantwortung nach deutschem Recht, in: BFuP, 50. Jg. (1998), S Hondu, Selfuk: Finansal Kiralama Kanununa Gore "sat, geri al" (sale and lease back) i~lemleri ve Konuya ili~kin Da01~tay Gorii~leri, in: Vergi Diinyasl, Y 11 19, Sayt 227, Temmuz 2000, S Icking, Jan: Die Rechtsnatur des Handelsbilanzrechts, Berlin jdtydk: Muhasebenin Temel Kavramlarl ve Genel Kabul Gormii~ Muhasebe Prensipleri, TC. Ba~bakanhk Devlet Planlama Te~kilat1 (Hrsg.), istanbul Iflk, Ekrem: Alacak ve Bor<; Senetlerinde Reeskont Uygulamasl, in: Vergi Sorunlan, Y119, Sayt 1990/IV, S jmregun, Ogu.z: Anonim Ortakltklar, 3. Bask!, istanbul jpekoglu, Ayla: Vade Farklanrun Vergi Kanunlan Kar~lsmdaki Durumu, in: Vergi Diinyasl, Y1118, Sayt 213, Mayts 1999, S Jacob, Hans-Joachim: Die Grundsatze der Rechnungslegung im Lichte neuerer Entwicklungen, in: FS Muller, S Jung, Alwin: Erfolgsrealisation im industriellen Anlagengeschaft. Ein Ansatz zur Operationalisierung einer zusatzlichen Angabenpflicht, Frankfurt a. M. u.a Kabaalioglu, Haluk A.: Tiirk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Finansal Bilgi Alma Hakkt, in: Muhasebe Enstitiisii D., Y11 6, Sayt 21-22, Agustos-Kas1m 1980, S Kabaalioglu, Haluk: Sermaye Piyasasmda Kamuyu Aydmlatma llkesi, istanbul

19 Kabaalioglu, Haluk: Sermaye Piyasasmda Kamuyu Aydmlatma llkesi, in: Muhasebe Enstitiisii D., Sayt 43-44, Yll12 (1986), S Kahle, Holger. Bilanzieller Gaubigerschutz und intemationale Rechnungslegungsstandards, in: ZfB, 72. Jg. (2002), S Kamakgiin, Kadir. Alacaklarm Gider Kaydedilmesi ve Muhasebele~tirilmesi, in: Vergi Sorunlan, Yll16, Sayt 108, Ey1Ul1997, S Kane#, Selim: Vergi Hukuku, 2. Bast, istanbul Karadogan, Ugur. Kredi Faizlerinin Gider Olarak Dikkate Almabilmesi i9n Vadesinin Beklenmesi Gerekmedigi, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Sayt 341, 1 Nisan 2001, S Karaduman, Mehmet. i~letme Bilan~olannm Yeniden Degerlendirilmesi, Ankara Karagozoglu, H. Fevt/: Vergi Usul Kanunu ve Uygulamasl, Ankara Karahasan, Mustafa Refit. Tiirk Bor~ Hukuku, Ozel Bor~ ili~kileri, eilt 1, istanbul Karahasan, Mustafa Refit. Tiirk Bor9ar Hukuku, Ozel Bor~ ili~kileri, Cilt 2, istanbul Karakof, Yusuf. Gelir Vergisinde Vergiyi Doguran Olay (I) (Gelirin Elde Edilmesi), in: Vergi Diinyasl, Yll15, Sayt 181, EyIUl1996, S Karakof, Yusuf. Gelir Vergisinde Vergiyi Doguran Olay (II) (Gelirin Elde Edilmesi), in: Vergi Diinyasl, Yll15, Sayt 182, Ekim 1996, S Karapznar, Recep: Tek Diizen Hesap Plaru <;er~evesinde D6nem Sonu Muhasebe i~lemleri ve Ticari Kardan Mali Kara Ge9~ (I), in: Vergi Sorunlan, Yll 15, Sayt 100, Ocak 1997, S Karapznar, Recep: Tek Diizen Hesap Plaru <;er~evesinde D6nem Sonu Muhasebe i~lemleri ve Ticari Kardan Mali Kara Ge9~ (II), in: Vergi Sorunlan, Yll15, Sayt 101, ~ubat 1997, S Karqyalpn, Y r1far. Ticaret Hukuku, 1. Giri~-Ticari i~letme, 3. Basl, Ankara Karqya/;tn Y r1far. Bilan~o Hukuku A~smdan Ktdem TazrI)inatl, Eski~ehir Karqya/;tn, Y r1far. Bilan~o Hukuku, Ankara Karqyalfn, Y r1far. Yeniden Degerleme, Ankara Karqyalpn, Y r1far. Muhasebe Hukuku, Ankara Karqya/;tn, Yr1far. Sermaye Piyasasl Hukukunda Yeni Geli~meler, in: BATIDER, eilt XVIII, Sayt 4, Yll1996, S Karqyalpn, Y r1far. Ozel Hukukta Meseleler ve G6rii~ler, Hukuki Miitalalalar ( ) V, Ankara 1997, S Karqyalpn, Y r1far. A t~ Konu~masl, in: Sermqye Pfyasast Kurt/lu (Hrsg.): 15. Yll Sempozyumu, Ankara 1998, S

20 Karctoilu, Rqat: Tekduzen Hesap Plaruna Gore Yeniden Degerleme Muhasebesi, in: Vergi Diinyas1, Ytl14, Sayt 155, Temmuz 1994, S Kargiizoilu, Fevzj: Vergi Usul Kanunu ve Uygulamas1, Ankara Karyagdz, Nazmi: Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas1 Kanunu Kurumlar ve Gelir Vergisi Kanunu Kapsammda Kar Dagtt1m1, istanbul Kava~ Hasan: Kar~iliklarla ilgili Mevzuat ve Standart Genel Hesap Plaru'nda Kar~iliklann Diizenlenmesi, in: Uygulamalt Mevzuat Dergisi, Y tl 1, Sayt 2, Ocak 1990, S Kava~ Hasan: Mali ve Ticari Kann Belirlenmesi ve Muhasebele~tirilmesi, in: Uygulamalt Mevzuat Dergisi, Ytll, Sayt 5, Nisan 1990, S Kava~ Hasan: Ktdem Tazminatt Kar~iligtrun (Standart Genel Hesap Plaruna Gore) Muhasebele~tirilmesi, in: Uygulamalt Mevzuat Dergisi, Ytl 1, Sayt 3, ~ubat 1999, S Kava~ Hasan/ Akkqya, Adem: Get<;ege Uygunluk ve UluslararaS1 Kaqtla~ttrmalar A<;1smdan Repo ve Ters Repo i~lemleri'nin Muhasebesi (Bankalar ve AraC1 Kurumlar Uygulamalannm Ele~tirisi), in: Muhasebe ve Denetime Bakt~, ytl 1, Sayt 4, Mayts 2001, S Kqya, Gmer. Stoklarm Degerlemesinde Finansman Giderlerinin Durumu, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Sayt 338, 15 ~ubat 2001, S Kaya, Gmer. AR-GE Giderleri Konusunda Mevcut Duzenlemeler ve Bu Giderlerin Muhasebelqtirme Usulu - 2, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Sayt 346, 15 Haziran 2001, S Kaynak, Hartin: Banka Kredi Giderlerinde Donemsellik ilkesi ve Tahakkuk Esa Sl Uygulamalannda Karma~a, in: Vergi Dunyas1, Ytl20, Sayt 229, Eylill2000, S Kaynak, Hartin: Maddi ve Gayri Maddi Duran Varhklarda Amortisman, Ankara Kayrak, Metin: Yillara Sari in~aat ve Onanm i~lerinde Donem Sonu i~lemleri, in: Vergi Dunyas1, Ytl20, Sayt 244, Araltk 2001, S Kaifm, Metin/Yalpn, Hiisf!Jin: i~letmeye Dahil iktisadi Ktymederi Degerleme, istanbul KeitiJ Isabel: Immaterielle Guter in der internationalen Rechnungslegung, Dusseldorf Kenan, Bulutoglu: Turk Vergi Sistemi, 5. Basili~, istanbul Ktratlz, Aydm: Alacak ve Bors: Senederi Reeskontu ve Ozellik Arzeden Baz1 Hususlar, in: Vergi Dunyas1, Ytl20, Sayt 244, Araltk 2001, S Ktrman, Ahmet: Menkul Ktymederin Degerlemesinde VUK Madde 279 Sorunu - I, in: Yakla~lffi, Ytl7, Sayt 83, Kaslffi 1999, S

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR

İçindekiler. Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR İçindekiler Birinci Bölüm GENEL AÇIKLAMALAR 1. Muhasebenin Tanımı... 3 2. Muhasebenin Temel Kavramları... 4 2.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı:... 4 2. 2. Kişilik Kavramı... 5 2.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı...

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...XXI TABLO LİSTESİ...XXIV GRAFİK LİSTESİ...XXIV GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KUR FARKI KAVRAMI, MAHİYETİ VE MUHASEBE STANDARTLARINDA KUR FARKLARI I. DÖVİZLİ İŞLEMLERİN TÜRK EKONOMİSİ

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1. İŞLETME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER... 1 1.1. İşletme Kavramı, Amaçları ve Fonksiyonları... 1 1.2. İşletmelerin Sınıflandırılması... 2 1.3.Tacir...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO

ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO 4. HAFTA ISL203 ENVANTER VE BİLANÇO Aktif Hesapların Envanteri (Menkul Kıymetler) Yard.Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 11 Menkul Kıymetler Grubu Menkul kıymetler, işletmenin geçici

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008

Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 25 Aralık 2008 VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Dönem Biterken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Ersun BAYRAKTAROĞLU Ortak,YMM Vergi Hizmetleri PwC Gündem Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Genel Hatırlatmalar Değerlemelerde Dikkat

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM 24 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28861 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI Eğitim programımıza; SPK sınavlarına hazırlananlar; Bankaların Hazine Fon Yönetimi,Risk

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014-31 MART 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.048.530 50.309.627

Detaylı

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292

AKTIF TOPLAMI 1,291, ,642 1,630,590 1,177, ,192 1,470,292 KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (31.03.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 23,811 33,219 57,030 9,512 30,278

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014-30 EYLÜL 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 46.524.971,56 44.485.342,44

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL KAVRAMLAR... 1 1.1. MUHASEBENİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1.2. BANKACILIĞININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 3 1.2.1. Bankaların Sınıflandırılması... 7 1.3. TÜRKİYE FİNANSAL

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 11. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 12 Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22Uzun Vadeli Ticari Alacaklar ve Muhasebe Kayıtları (2) Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 122-Alacak Senetleri Reeskontu

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan

GENEL MUHASEBE. Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan Editörler Doç.Dr.Doğan Kutukız & Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan GENEL MUHASEBE Yazarlar Doç.Dr. Cantürk Kayahan Yrd.Doç.Dr. Ali Gürel Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Güngör Yrd.Doç.Dr. Serdar Kuzu Dr. Tuğçe Uzun Adem

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 13.717.290 A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 6.201.151 a.) Kasa b.) Alınan Çekler c.) Bankalar 4.485.851 d.) Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () e.) Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı