Verzeichnis der zitierten Schriften

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verzeichnis der zitierten Schriften"

Transkript

1 Verzeichnis der zitierten Schriften Abbasgi4 Cengii; Ktdem Tazminatl ve Uygulamasl, Ankara Acar, Biro!: Ozel Maliyet Bedeli, in: Vergi Diinyasl, ytl19, Sayt 232, Arahk 2000, S Achleitner, Ann-Kristin/Behr, Giorgo: International Accounting Standards, 2. Aufl., Miinchen Ak, Bulent: Menkul Ktymetlerin Degerlemesine ili~kin Hiikiimlerin Tarihinden Sonraki Uygulamasl, in: Vergi Diinyasl, ytl 18, Sayt 220, Araltk 1999, S Akar, Ytldmm: Finansman Giderleri, SPK-Raporu, unveroffentlicht, Ankara Akbcg, Ercan: Finansal Kiralama Bedellerinin Gider Kaydt, in: Vergi Diinyasl, y tl 15, Sayt 174, ~ubat 1996, S Akbulak, Yavui; TTK'run 324 iincii Maddesinin Onemi, in: Vergi Diinyasl, ytl 21, Sayt 245, Ocak 2002, S AkdeniiJ Gryas: Gelir Vergisi, istanbul Akdogan, Nalan/Aydtn, Hamdi: Muhasebe Teorileri, Ankara Akdogan, Nalan: ytllara Yaygm in~aat ve Onanm i~leri Yapan Firmalarda Yeni Tekdiizen Muhasebe Sisteminin Kullantlmastnda Ozellik Gi:isteren Hesaplar, in: Yakla~tm, Ytl1, Sayt 9, Eyliil1993, S Akdogan, Nalan/Tenker, No/at: Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 5. Basl, istanbul Akdogan, Nalan/Tenker, No/at: Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, 7. Basl, Ankara Akdogan, Nalan: Finansal Kiralama i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesinde las 17 Nolu Standart Hiikiimleri ile Tiirkiye Uygulamaslrun Kar~tla~ttrtlmasl, in: MODA V, Muhasebe Bilim Diinyasl D., Cilt 1, Sayt 1, Mart 1999, S Akdogan, Nalan: Yatlrtmlarm Muhasebele~tirilmesi Standardt TMS Hiikiimlerinin incelenmesi, in: MODAV, Muhasebe ve Bilim Diinyasl D., Cilt 1, Sayt 4, ~ubat 2000, S Akdogan, Nalan: Ara~ttrma Geli~tirme Maliyetlerinin Kapsamt ve Muhasebele~tirilme Esaslan - (TMS-15), in: Muhasebe ve Denetime Bakt~, Ytl 1, Sayt 1, Nisan 2000, S

2 Akgiif, Oztin: Sermaye Piyasasmda Son Geli~meler, in: Ankan, Tiirkan/ Kiifiikberksun, Serdar (Derlryenler): Muhasebe Uzmanhgt ve Sermaye Piyasasl, istanbul1975, S Akgiin, Ali ihsan: Tekduzen Muhasebe Sistemine Gore Kar Dagttlm Tablosu ve Bir Uygulama, in: Vergi Sorunlan, Yll17, Sayt115, Nisan 1998, S Akmct, Miisliim: Baji;1mslZ idari Otoriteler ve Ombudsman, istanbul Akmtiirk, TUTg,ut: Satlm Akdinde Hasarm intikali, Ankara AkkfDIa, Mustqfa: Die Verbindlichkeit von privatrechtlichen Vertragen fur das Steuerrecht. Grenzen der Umdeutung von Vertragen fur steuerliche Zweeke, Ankara Akmansu, Mehmet: Sermaye Piyasasl Kanunun Getirdikleri, in: SermfDIe Pfyasast Kurulu (Hrsg.): Tiirkiye'de Sermaye Piyasasl (Ata<;:lar ve Kurulu~lar), istanbul 1984, S Akyo4 ihsan: iktisadi i~letmelere Dahil Alacak ve Bon;:larm Degerlemesi ve Vadeli <;:eklerde Reeskont Uygulamasl, in: Vergi Diinyasl, Yll 13, Sayt 157, Eyliil 1994, S Akyo4 M. Emin: Donem Sonu i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesi, in: Vergi Dunyasl, Y1l19, Sayt220, Ocak 2000, S Akyo4 M. Emin/Kiifiik, Muz4fer. Tekduzen Hesap Plam ve Mali Tablolar, Cilt 1, Ankara Ak(yo4 M. Emin/ Kiifiik, Muz4fer. Tekduzen Hesap Plam ve Mali Tablolar, Cilt 2, Ankara Ak(yo4 M. Emin: Donem Sonu i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesi, in: Vergi Dunyasl, Y1l20, Sayt244, Araltk 2001, S Ak(yo4 M. Emin: Enflasyon ve Turk Vergi Sistemi, in: Yakla~tm, Y1l10, Saytl09, Ocak 2002, S Ak(yo4 M. Emin: Repo Gelirleri Donemsel Ayrtma Tabi Tutulacak m1?, in: Yakla~tm, Y1l10, Saytll0, ~ubat 2002, S Altmbtlf, HidfDIet: Mevcudarda Amortisman ve Yenileme Fonu Uygulamasl, in: Vergi Dunyasl, Y1l20, Sayt244, Araltk 2001, S Altmok, Selim: Turk Vergi Hukukunda Degerleme, istanbul Anderson, Viktor. Grundsatze ordnungsgemiifier Bilanzierung in der Rechtsprechung der Finanzgerichte, Heidelberg AnsfDI, Tugrul: Anonim ~irkeder Hukuku, Ankara Ara4 Fatih: Bon;:lar Hukuku, Ozel Bore;: ili~kileri, 3. Basl, Ankara Anca, Mehmet Nadir Y 1lmda Alacak ve Bore;: Senederinin Reeskont Y oluyla Degerlemesi ve Degerleme i~leminin Muhasebe Kaytdarma intikali, in: Vergi Sorunlan, Y1l14, Sayt79, Nisan 1995, S

3 Ankan, A. Naci: Degeri Dii~en Mallarda Degerleme ve Takdir Komisyonuna Ba~vuru ~eldi, in: Vergi Diinyasl, Yll19, Say:1226, Haziran 2000, S Ankan, A. Naci: Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu Ac;tsmdan Kar~lhklar, in: Vergi Diinyasl, Y1l20, Say:1232, Arahk 2000, S Ankan, Tiirkan/Kiifiikberkslln, Serdar (Derleyenler): Muhasebe Uzmanhgt ve Sermaye Piyasasl, Tiirkiye Muhasebe Uzmanlan Demegi (Hrsg.), istanbul Ankan, Tiirkan: Ara~ttrma ve Geli~tirme Harcamalarmm Muhasebele~tirilmesi, istanbul Ankan, V IIral: Bagh ~irkederde Degerleme Problemleri, in: Holding ~irkederde Muhasebe, istanbul 1974, S Ankan, Vllral: Yorum, in: Tiirkfye Mllhasebe Uzmanlan Demeii (Hrsg.): Muhasebecinin Sosyal Sorumlulugu, istanbul 1976, S Ankan, Vllral: Tiirk Vergi Hukukunda Kar~lhklar, in: Maliye Enstitiisii Konferanslan, Seri 22, istanbul 1982, S Ankan, Ya4Ja: Beitrag, in: TORMOB (Hrsg.): Tiirkiye'de Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmederinin Geli~imi, Ankara 1994, S Anog/II, Osman: Vadeli Mevduat Hesaplannda Degerleme, in: Y akla~1m, Y II 8, Say:1 88, Nisan 2000, S Anog/II, Osman: Fevkalade Amortisman Uygulamasl, in: Yakla~1m, Yll 9, Say:1 103, Temmuz 2001, S Arkan, Sabih: Ticari i~letme Hukuku, 6. Bask!, Ankara Arslan, Cenk Mllrat: Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu <;er~evesinde Degerleme 61~iileri, in: Vergi Diinyasl, Yll 16, Say:1196, Arahk 1997, S Arslan, Erdogan: Yeni Muhasebe Standardan Uygulamasl Ba~larken, in: Yakla ~1m, Yll1, Say:12, ~ubat 1993, S Arslan, Erdogan: i~letme Aktifinde Kay:1dt Hazine Bonosu ve Devlet Tahvil Faizlerinin Elde Etme Zamaru ve Tahakkuk Esasl, in: Vergi Diinyasl, Yll 15, Say:1184, Arahk 1996, S Ars/an, Mehmet/Erkllf, Hakan: Deger Artt~ Fonunun Sermayeye llavesi, in: Yakla~1m, Y1l4, Say:139, Mart 1996, S Ars/an/I, Hanl: Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hiikiimler, 3. Basl, istanbul Arslan/z, Hanl: Gizli Y edek Ak~eleri, in: iktisat ve Maliye Mecmuasl, Cilt VII, Say:19, Yll Arahk 1960, S Ars/an/t, Hanl: Anonim ~irkeder, 3. Basl, istanbul Asian, Erdogan: Finansal Kiralama ve Bit Daru~tay Karan, in: Yakla~1m, Yll 4, Say:137, Ocak 1996, S

4 Ataman, Omit: Genel Muhasebe, Muhasebede Donem i<;i i~lemler, Cilt 1, istanbul1996. Atan, Turhan: Anonim ~irkederde idare Meclisi Azalannm Hukuki Mesuliyeti, Ankara o. A. Atefli, D. Erkan: Amortisman Hesaplama Yontemleri ve Muhasebesi, in: Vergi Sorunlart, Y1112, Saytl12, Ocak 1998, S Atef/i, D. Erkan: Vadeli Banka Kredilerinin Donem Sonu itibariyle Heniiz 0- denmemi~ Cari Y11a Ait Faizlerinin (Ktst Donem Faizleri) Gider Kaydma ili~kin Gorii~ler - I, in: Yakla~un, Y1110, Saytll0, ~ubat 2002, S Ayaii Canp: Donemsellik Kavraml ve Finansal Kiralama Bedelinin Gider Kayill, in: Vergi Diinyasl, Y1113, Sayt146, Ekim 1993, S Ayaii Canp: Alacak ve Bor~larda Reeskont, in: TORMOB (Hrsg.): Donem Sonu i~lemleri, Ankara 2000, S Ayaii Canp: ~iipheli Alacaklar, in: Vergi Diinyasl, Y1120, Sayt244, AralIk 2001, S Aydin, Fa~1: in~aat ve Onarma i~lerinde i~in Bitim Tarihi, in: Vergi Sorunlart, Y1110, Sayt1994/VI, S Aydin, Hamdi: Menkul KIymet Yatlrtmlart A~1S1ndan Sermaye Piyasl Kanunu'na Gore Yaytnlanan Finansal Tablo ve Raporlartn Yeterliligi, Bursa Aydin, Oktqy: Amerika Birle~ik Devlederinin Ozel Kesim Kurulu~lartnca Saptanan Muhasebe Standardart, SPK Ara~tlrma Raporu, unveroffendicht, Ankara Aydin, Sinan: Stoklarda Deger Dii~iikliigu, in: Vergi Sorunlart, Y11 16, SaYll04, MaYls 1997, S Aydogdu, ismail: Finansal Kiralama i~lem1erinin Vergilendirilmesi, in: Vergi Sorunlart, Y1117, SaYl119, Agustos 1998, S Aytkoglu, Zaif Figen: Finansman Giderleri ile ilgili Yasal Diizenlemeler ve Uluslararasl Muhasebe Standardart ile Muhasebe Temel Kavramlart A~lsmdan incelenmesi, in: MODAV, 99/2, S Aytkog/u, Figen: Finansal Kiralama ve Finansal Kiralama ~irkederinde Muhasebe Uygulamalart, in: Y akla~un, Y 11 4, SaYl 42, Haziran 1996, S Aykln, Hasan: Repo ve Ters Repo i~lemlerine Konu Olan Menkul KIymederin Degerlemesi Sorunu ve Gelinen Nokta, in: Yakla~un, Y11 9, SaYl 99, Mart 2001, S Aytaf' Ziihtii: Halka A~1k Anonim Ortakllklarda Kar Dagttlml, in: Sermqye Pfyasa St Kurulu (Hrsg.): 15. Y11 Sempozyumu, Ankara 1998, S Aytaf, Ziihtii: Sermaye Piyasasl Hukuku ve Hisse Senederi, Ankara

5 Babe4 Mathias: Zur Bewertbarkeit von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, in: ZfbF, 50.Jg. (1998), S Babufcu, Kiirfad S.: Finansman giderlerinden Uretim Maliyetine Pay Verilmesinin Kamuya A<;1klanacak Mali Tablolara Etkileri, SPK Yeterlilik Etiidii, unveroffentlicht, Ankara Backhaus, Klaus: Die Gewinnrealisation bei mehrperiodigen Lieferungen und Leistungen in der Aktienbilanz, in: ZfbF, 32. Jg. (1980), S Baetge, jb"rg/rnj1, Heinz-Peter. Was bedeutet,fair presentation'?, in: Ballwieser, Wof gang (Hrsg.): US-amerikanische Rechnungslegung, Grundlagen und Vergleiche mit dem deutschen Recht, 4. Aufl., Stuttgart 2000, S Baetge, jb"rg/ziilch, Henning. Fair Value-Accounting, in: BFuP, 53. Jg. (2001), S Bahar, Cevdet Okan: ~irkederde Sermayenin Kar~ilikslz Kalmasl ve Yapllacak i~lemler, in: Vergi Diinyasl, Y1l20, Sayt231, Kaslffi 2000, S Baktr, TunC!)': Hangi Alacaklann Hangi ~ardarda ~iipheli Alacak Olarak Kabul Edilecegine - Kimler Tarafindan Ne Zaman Kar~ilik Aynlacagtna ve Yapllacak Muhasebe Kaytdanna ili~kin Bazl Tespider, in: Miikellefin Derigisi, Say! 87, Mart 2000, S Baklactoj,lu, Sadtk: Tiirk Ticaret Kanunu'nun Degerlemeye ili~kin Hiikiimleri Hakkmda Bazl Gorii~ler, in: FS KarC!)'alftn, S Baklactoj,lu, S adtk: Finansman Giderlerinin Satln Alman ve U retilen Mal Maliyetine Dahil Edilip Edilmemesine ili~kin Bir Dan1~tay Karan ve Konu Hakkmdaki Dii~iinceler, in: Vergi Diinyasl, Y 1l 13, Sayt163, Mart 1995, S Baklactoj,lu, S adtk: Tiirk Vergi Sisterninde Finansal Kiralama i~lemlerinin Vergilendirilmesi Konusunda Dii~iinceler, in: Vergi Diinyasl, Yll 15, Sayt 180, Agustos 1996, S Ballwieser, Wo!J!,ang. Zur Begriindbarkeit informationsorientierter J ahresabschlussverbesserungen, in: ZfbF 34. Jg. (1982), S Ballwieser, Wo!J!,ang. Die Entwicklung der Theorie der Rechnungslegung in den USA, in: Wagner, Franz W. (Hrsg.): Okonornische Analyse des Bilanzrechts, ZfbF, Sonderheft 32 (1993), S Ballwieser, Wo!J!,ang. HGB-KonzernabschluBbefreiung und privates Rechnungslegungsgrernium, in: FS Weber, S Ballwieser, Wo!J!,ang. Grenzen des Vergleichs von Rechnungslegungssystemen, in: FS KropiJ, S Ballwieser, Wo!J!,ang (Hrsg.): US-amerikanische Rechnungslegung, 4. Aufl., Stuttgart

6 Ba{, Sryit Ahmet: Sermaye Piyasasl Mevuattna Gore $upheli Alacaklar ve Vergi Matralurun Tespitinde $upheli Alacaklar A<;lsmdan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, in: Yakla~lm, ytl6, Sayt 64, Nisan 1994, S Baf, Sryit Ahmet: Reponun Hukuki Mahiyeti ve i~leme Konu Olan Menkul Ktymetlerin Degerlemesi, in: Mukellefin Dergisi, Sayt 88, Nisan 2000, S Ba{aran, Funda: Alman ve Turk Bilan<;o Hukuklannda Gaynmaddi iktisadi Ktymetleri Aktifle~tirme $artlan, istanbul Ba{aran, Murat: Menkul Klymetlerin Degerlemesinde Tarim Uygulamasl, in: Vergi Sorunlan Dergisi, ytl24, Sayt 159, Araltk 2001, S Bafbakan/tk Dev/et P/an/ama Tefki/att (Hrsg.): Muhasebe Usullerinin Islam ve Yeknesakla~ttrtlmasl (Giri~), istanbul Bafbakanltk Yiiksek Denet/eme Kuru/u (Hrsg.): Kamu iktisadi Tesebbusleri, Genel Sorunlan ve Almmasl Gereken Tedbirler, Ankara Bafbakan/tk Yiiksek Denetleme Kuru/u (Hrsg.): Tekduzen Genel Hesap Plam ve A<;tklamalan, Ankara Bafbul,og/u, Tank: Uygulamah Turk Ticaret Kanunu, A<;tklamalar, i<;tihatlar, Ankara Bafterzi, 5 ii/ryman: i~sizlik Sigortasl, Ankara Battre4 Omer Faruk: Teoride ve Turk Vergi Sisteminde Degerleme, istanbul Bqydemir, Mehmet: i~ ve Vergi Hukukunda Ktdem Tazminatt ve Muhasebesi, 2. Bask!, istanbul Bqyrak, Ahmet: V adesi Ge1memi~ Senede Baglt Alacaklann Degerlemesi, in: V ergi Dunyasl, Ytl8, Sayt 102, $ubat 1989, S Beisse, Heinrich: Die wirtschaftliche Betrachtungsweise bei der Auslegung der Steuergesetze in der neueren deutschen Rechtsprechung, in: StuW, 58. Jg. (1981), S Beisse, Heinrich: Gewinnrealisierung - Ein systematischer Dberblick uber Rechtsgrundlagen, Grundtatbestande und grundsiitzliche Streitfragen, in: Ruppe, Hans-Georg (Hrsg.): Gewinnrealisation im Steuerrecht, Koln 1981, S Beisse, Heinrich: Zum Verhiiltnis von Bilanzrecht und Betriebswirtschaftslehre, in: StuW, 14. (61.) Jg. (1984), S Beisse, Heinrich: Rechtsfragen der Gewinnung von GoB, in: BFuP, 42. Jg. (1990), S Beisse, Heinrich: Zum neuen Bild des Bilanzrechtssystems, in: FS Moxter, S Beisse, Heinrich: Normqualitiit und Normstruktur von Bilanzvorschriften und Standards, in: BB, 54. Jg (1999), S Beisse, Heinrich: Die paradigmatischen GoB, in: FS Miiller, S

7 Bektiire, Sabri: Vergi Bilam;:osu Nedir?, in: Eski~ehir itia D., Cilt V, Saytl, ytl 1969, S BekMre, Sabri: Muhasebe ilkeleri ve Uygulamasl, Ankara Bektore, Sabri/Benligirqy, ytlmai/erdogan, Nllrten: Tekduzen Hesap Plaruna Gore Envanter ve Bilan<;o, Eski~ehir Benligirqy, ytlmai: Maddi Sabit V arhklarda Aktifle~tirme ve Edinim sonrasl Harcamalann Muhasebele~tirilmesi, in: AU iibf D., Eski~ehir 1980, S Benligirqy, ytlmai/kepekp, Celal: Muhasebe Kavram ve ilkelerinin Muhasebe Uygulamalanna Etkisi, in: Anadolll Universitesi (Hrsg.): Turkiye VII. Muhasebe Egitirni Sempozyumu, Eski~ehir 1985, S Benligirqy, ytlmai: Ozel in~aat i~lerinde Ticari Kazancm Tesbiti, in: AU iibf D., Cilt 6, No 1-2, Eski~ehir 1988, S Berndt, Thomas: Grundsatze ordnungsmamger passiver Rechnungsabgrenzung, Wiesbaden Befe, T qyflln: Yonetim Kurulunun Da~ttlan Kar Paymm Ger<;ek Olmamasmdan Dogan Sorumlulugu, in: Yakla~lm, Ytll, Sayt 7, Temmuz 1993, S Brytk, Recep: Ara~t1rma ve Geli~tirme (Ar-Ge) HarcamaSl Yapan Mukelleflere Sagianan Vergisel Te~vikler, Bu Harcamalartn Gider veya Maliyet Kaydt, in: Vergi Dunyasl, Ytl18, Sayt215, Temmuz 1999, S Brytk, Recep/ Aydw, Ktratlt: Giderler ve indirimier, Ankara Bifer, Hiisamettin: Repo ve Ters Reponun Mevzuattaki Konumu ve 67 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebligi, in: Vergi Diinyasl, Ytl 19, Sayt 223, Mart 2000, S Biergans, Enno: Einkommensteuer und Steuerbilanz, 4. Aufl., Munchen Bilgin, Yiiksel: Anonim Ortakhklarda Kar Da~tlm1 ve Kara Kattlan Ki~iler, Ankara Bilginoglll, Fahir. Tekduzen Muhasebe Sisterninde Maliyet Muhasebesi, in: Muhasebe Enstitiisu D., Ytl 7, Sayt23-24, ~ubat-mayts I-II, S Bilginoglll, Fahir. Genel Hesap Planlan ve Sermaye Piyasasl Standart Genel Hesap Plam, in: Muhasebe Enstitiisu D., Ytll0, Sayt38, Kaslm 1984, S Bilginoglll, Fahir. Muhasebe ilke ve Kurallannm Avrupa Topiulugu Yonergeleri Dogrultusunda Duzenlenmesi, in: Muhasebe Enstitiisu D., Sayt 47-48, ~ubat-mayts 1987, S Bilginoglll, Fahir. Bilan<;o Kurarrurun Muhasebe Hukuku A<;lsmdan Onemi, in: tu. i~l. Fak. D., Cilt 21, Saytl-2, Nisan-Kaslm 1992, S Bilginoglll, Fahir. Turk Muhasebe Hukuku'nda Degerleme EsasIan, in: tu. i~l. Fak. D., Cilt 25, Saytl, Nisan 1996, S

8 Bilginoglu, Fahir. Turk Muhasebe Hukukunun Kavramsal <;:en;:evesi, in: Sosyal Bilimler Dergisi, II (2-3) 1996, S Birch, L. Michael: The Evaluation of Accounting and Auditing Practices in Turkey from the Intenational Accounting Standards Point of View, in: Anadolu Universitesi (Hrsg.): Turkiye VI. Muhasebe Egitimi Sempozyumu, Uluslararasl Muhasebe ve Denetim Sorunlan, Alanya 1984, S Birch, L. Michael: Uluslararasl Muhasebe Standartlan AC;:lsmdan Turkiye'deki Muhasebe ve Denetim Uygulamalanntn Degerlendirilmesi, in: Muh. Enst. Derg., Sayt 35, Mayts 1984, S Birse4 Mahmut T.: Yargttay Kararlan I~li?;t Alttnda $irket Kan Konusunda Anonim $irket ile Pay Sahibi Arasmdaki Menfaat <;:at1~masl, Ankara Birse4 Mahmut T.: Anonim $irketler Hukukunda Kar Kavramt, eilt I, izmir Bliimich, Walter. Einkommensteuergesetz, Bd. 1, 10. Aufl., Munchen BodatWc, Ernst. Bewertung und Darstellung nicht abgerechneter Leistungen bei Langfristiger Fertigung im JahresabschluB, in: DB, 24. Jg. (1971), S Borchers, Hans-Jiirgen: Untersuchung uber die Abgrenzung des Bilanzvermogens, unter besonderer Beriicksichtigung der Bilanzierung fremden Eigentums, Mannheim Backing, Hans-Joachim/Benecke, Birka: Die fair value-bewertung von Finanzinstrumenten, in: Ballwieser, Wo!fgang (Hrsg.): US-amerikanische Rechnungslegung, 4. Aufl., Stuttgart 2000, S Bulut, A. Vahap: $upheli Ticari Alacaklar ve Bu Alacaklara Aynlan Kar~thklar, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Say! 341,1 Nisan 2001, S Bulut, Mehmet. Finansal Kiralama Bedelinin Gider Yaztlmasl, in: Maliye ve Sigorta Yorumlarl, Sayt 204, 15. Temmuz 1995, zitiert nach Yzlma:v KaZlm: VUK, GVK, KVK ve KDVK ac;:tsmdan Degedeme, 2. Bask!, Ankara 2000, S Bulutoglu, Kenan: Turk Vergi Sistemi, 5. Basl, istanbul Bumin Dogrusa~' Menkul Ktymerlerde Degerleme ve Parantn Yeni Yonu, in: Dunya, Ekonorni-Politika, 6 Agustos Bi!Jiikz{tk, Refit Emre: Turk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasl Kanunu, Tekduzen Hesap Plaru ve Vergi Usul Kanunu Ac;:tsmdan Degedeme, in: Muhasebe ve Denetime Bak!~, Ytl2, Sayt 6, $ubat 2002, S Bi!Jiikmirza, Kamil: Maliyet ve Yonetim Muhasebesi, 5. Bask!, Ankara

9 Canog/u, Mehmet Ali/ Haczriistemo!/u, Riistem: Vergi Uygulamalan ve Muhasebesi, istanbul Canog/u, Mehmet Ali: Sermaye Piyasasl Kurulunun Mali Tablolara ili~kin Uygulama Standartlan ile Vergi Usul Kanunu Hiikiimlerinin Kar~tla~ttnlmasl (II), in: Vergi Diinyasl, ytll0, Sayt 124, Arahk 1991, S Canog/u, M. Ali: Komisyoncu Eliyle Satt~lar, in: Miikellefin Dergisi, Sayt 86, ~ubat 2000, S Canstzlar, Dogan: Te~vik, Vergi ve Devlet ihale Mevzuatt Yoniinden Finansal Kiralama, in: Yakla~tm, Ytll, Sayt 5, Mayts 1993, S Carstens, Karl: Grundgedanken der amerikanischen Verfassung und ihre Verwirklichung, Berlin Cemalczlar, O:rgiif. Genel Muhasebe Teori ve Uygulama, Eski~ehir Cemalczlar, O:rgii//Once, Saime: Muhasebenin Kuramsal Yaplsl, Eski~ehir Cemalczlar, O:rgiil: Muhasebe Terimlerinin Yerle~mesinde TMUDESK ve MO- DAV'm Sorumlulugu, in: MODAV, Muhasebe Bilim ve Diinya D., eilt 2, Sayt 1, Mart 2000, S C'!)han, Burhan: Vergi Muhasebesi Yoniinden Degerleme, izmir Clemm, Hermann: Grundprobleme der Gewinn- und Verlustrealisation bei langfristiger Auftragsfertigung und langfristiger Vermietung, in: RIppe, Hans-GeotE (Hrsg.): Gewinnrealisierung im Steuerrecht, Koln 1981, S Coenenberg, Ado!! Gerhard: Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse: Grundfragen der Bilanzierung nach betriebswirtschaftlichen, handelsrechtlichen, steuerrechtlichen und intemationalen Grundsatzen, 16. Aufl., Landsberg/ Lech Crezelius, Georg. Bestimmte Zeit und passive Rechnungsabgrenzung, in: DB, 51. Jg. (1998), S Curtius-Hartung, RNdo!f. Immaterielle Werte - ohne Firmenwert - in der Ertragsteuerbilanz, in: StbJb 1969/70, S Ciiruk, TutEut: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligi ve Finansal Kiralamaom (Leasing) Muhasebele~tirilmesi, in: Yakla~tm, Ytl5, Sayt 60, Arahk 1997, S <;abuk, Adem: Envanter ve Bilanc;o, Bursa <;akmak, Timur. Gayrimaddi Haklann Amortismant, in: Vergi Diinyasl, Y tl 18, Sayt 209, Ocak 1999, S <;am, MuZaffer. Gartmaddi Haklann Niteligi, Degerleme ve Amortisman Aytrma llkeleri, in: Vergi Diinyasl, Ytl 7, Sayt 85, Eyliil1988, S

10 (:elik, Celal/Vura4 Selim: Kurumlar Vergisi Miikellefleri A9smdan Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonosu Faizlerinde Elde Etme, in: Vergi Diinyasl, ytl 15, Sa)'l179, Temmuz 1996, S r;;elik, Celal: Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliglerinde Vergi Mevzuatma AyIon Diizenlemeler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Miikelleflerinde Mali Kann Tespiti, in: Vergi Diinyasl, ytl16, Sa)'l187, Mart 1997, S r;;etin, Mehmet Ali: Gaynmaddi Haklar ve Amortismant, in: Vergi Sorunian, Y tl 16, Sa)'l109, Ekim 1997, S r;;etin, Tuncay: Hizmet i~lemlerinde Vergiyi Doguran Olay ve Hizmetin Tamamlanmasl Ozerine Dii~iinceler, in: Miikellefin Dergisi, Sa)'l 89, Ma)'ls 2000, S r;;evik, Orban Nun: Anonim ~irketler, 2. Basl, Ankara r;;evik, Orban Nun: Semaye Piyasasl Mevzuatt, Ankara Pftp, BulenI'. Menkul Ktymet Degerlemesi ve Menkul Ktymetlerde D6nem Gelirinin Hesaplanmasmda Ortaya ~tkan Soruniar, in: Y akla~lm, Y tl 9, Sa)'l 107, Kaslm 2001, S Dagustii, Mustaf(l'. Alacak ve Borc;1arda Reeskont, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Sa)'l 232, Araltk 2000, S Deger, Nun: Ktdem Tazminatt Uygulamasl ve Vergisel Boyutu, in: Yakla~lm, ytl 8, Sa)'l 86, ~ubat 2000, S Degirmenci, Sabahattin: Muhasebenin TemelOgeleri ve llkelerinin Vergi Usul YasaSl Kar~lsmdaki Durumunun incelenmesi, in: Anadolu Universitesi (Hrsg.): VII. Muhasebe Egitimi Sempozyumu, Eski~ehir 1985, S Demir, Ahmet: Tekdiizen Muhasebe Sistemi, 3. BasIo, istanbul Demir, Jerej US GAAP, las ve Muhasebe Sistemimizde Stok Degerleme Olc;:ii ve Y6ntemleri, in: Yakla~lm, Ytl8, Sa)'l93, Eyliil2000, S Demir, J erej i~letmeye Dahil Hisse Senetlerinin Vergisel Boyutlan - I, in: Yakla ~lm, Ytl9, Sa)'l108, Araltk 2001, S Demirci, AWli: Manipiilasyona Tabi Tutulan Mallarda Maliyetler ve Stok Degerlemesi, in: Vergi Diinyasl, Ytl8, Sa)'l99, Kaslm 1989, S Demirdag, LevenI'. Tek Diizen Muhasebe Sistemi ve Vergi Yasalan ile ili~kisi, istanbul Demming, Claudia: US-amerikanische Rechnungslegung, in: GraJer, Horst/ Demming, Claudia (Hrsg.): Intemationale Rechnungslegung, Stuttgart 1994, S Dogan, Hasan: Muhasebe Sistemi Tebligi, Uygunlugu ve Uygulanabilirligi, in: Vergi Diinyasl, Ytl13, Sa)'l153, Ma)'ls 1994, S

11 Dogant!), ismail: Turk Ticaret Kanunu $erhi, Cilt 1, 2. Basl, Ankara Dogrue4 Emin: Ozel Maliyet Bedeli, in: Uygulamah Mevzuat Dergisi, Yll 1, Sayl 8, Temmuz 1990, S Dogrue4 Emin: Alacak Senetleri Reeskontu, in: Uygulamah Mevzuat Dergisi, Yll 2, Say113, Ocak 1991, S Dogruso"v A. Bllmin: Yeniden Degedeme ve i~ Ortakhklan, in: Yakla~lm, Yll 1, Say! 11, Kaslm 1993, S Domani;, Ht!)ri: Anonim $irketler Hukuku ve Uygulamasl, TTK $erhi II, istanbul Doyrango 4 Nllran COiner!: Aracl Kururnlarda Repo, Ters Repo i~lemlerinin 67 Seri No'lu Kururn1ar Vergisi Genel Tebligi Kapsammda Degedeme i~lemlerinin Muhasebele~tirilmesi, in: Mukellefin Dergisi, Say! 87, Mart 2000, S Do/4 Brigitte: Bilanzierung langfristiger Fertigung. Eine theoretische und empirische Untersuchung aktienrechtlicher Rechnungslegung, Frankfurt a.m. u.a Dol/erer, Georg. Grundsiitze ordnungsmiibiger Bilanzierung, deren Entstehung undermittlung,in:bb, 14.Jg. (1959),S Dol/erer, Georg. Rechnungslegung nach dem neuen Aktiengesetz und ihre Auswirkungen auf das Steuerrecht, in: BB, 20.Jg. (1965), S Dbl/erer, Georg. Die Bedeutung des Begriffs "Wirtschaftsgut" bei der aktiven Rechnungsabgrenzung, in: BB, 20.Jg (1965), S Dol/erer, Georg. Statische oder dynamische Bilanz?, in: BB, 23. Jg. (1968), S Dol/erer, Geotg: Die MaBgeblichkeit der Handelsbilanz fur die Steuerbilanz, in: BB, 24.Jg. (1969), S Dol/erer, Georg. MaBgeblichkeit der Handelsbilanz in Gefahr, in: BB, 26. Jg. (1971), S Dbl/erer, Georg. Zur Bilanzierung des schwebenden Vertrags, in: BB, 29. Jg. (1974), S Dbl/erer, Georg. Zur Problematik der Anschaffungs- und Herstellungskosten, in: JbFfSt 1976/77, S Dol/erer, Georg. Grundsiitze ordnungswidriger BuchfUhrung. Systematische Fehler in den Bilanzen, in: BB, 37.Jg. (1982), S Dol/erer, Georg. Handelsbilanz ist gleich Steuerbilanz, in: Jotg, Baetge (Hrsg.): Der JahresabschluB im Widerstreit der Interessen, Dusseldorf 1983, S Dol/erer, Georg. Steuerbilanz und Beutesymbol, in: BB, 43. Jg. (1988), S

12 Diillerer, Georg. Handelsbilanz und Steuerbilanz nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes, in: FS Ciemm, S Duman, Omer. Vadeli Mevduat Hesaplannda Degerleme ve Faiz Gelirinin Elde Edilmesi, in: Vergi Diinyasl, ytl20, Say! 241, Eyliil2001, S Duman, Omer. Degersiz Alacaklar ve Vazgec;:ilen Alacaklar, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Say! 244, Arahk 2001, S Dumlu, Selahattin: Vergi Usul Kanunu ~erh ve izahlan, Alakah Mevzuat - Kararlar - is:tihatlar - Umumi Tebligler - Fihristler, Cilt 1, istanbul Dura~ Mustcifa: Turk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasl Kanunu, Tart1~malar, in: Sermt!)e Pfyasast Kurulu (Hrsg.): 15. ytl Sempozyumu, Ankara 1988, S Duran, Uitft: idare Hukuku Ders Notlan, istanbul Duran, Uitft: Diizenleme Yetkisi Ozerk Saytlabilir rni?, in: idare Hukuku ve ilirnleri D., ytl4 (1983), Say! 1-3, S Durlamk, S. Sabit: Menkul Ktyrnetlerin Degerlemesi, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Say! 232, Arahk 2000, S Durmuf, Ahmet Ht!)ri: Envanterde Degerleme ve Muhasebe i~lemleri, istanbul Diit!ya Bankasz: Tiirkiye Cumhuriyeti Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim Hizmetlerinin Geli~irnini is:eren Rapor (Tiirks:e Terciime), Washington Edizdogan, Nihat. Tiirkiye'de Sermaye Piyasaslnln Tarihsel Geli~irni, in: Bursa itia, i~l. Fak. D., Cilt 1, Say! 1, Mart 1982, S Eges'!Y' Muzqffer. Bilans:o, Dogu~u-Yaplsl-Analizi, Ankara Eibelshauser, Manfred: lmmaterielle Anlagewerte in der hochstrichterlichen Finanzrechtsprechung, Wiesbaden Ekici, M. Hadi: Opsiyon Kontratlanrun Mahiyeti ve Vergi Kanunlan AS:1S1ndan Degerlemesi, in: Vergi Diinyasl, ytl19, Say! 225, May!s 2000, S Elaldt, Nqat. Ozel Maliyet Bedelleri, in: Vergi Diinyasl, ytl 20, Say! 244, Arahk 2001, S Engel-Ciric, Dqan: Einschrankung der Aussagekraft des J ahresabschlusses nach las durch bilanzpolitische Spielraume, in: DStR, 40.Jg. (2002), S Erarslan, Hasan: Finansal Kiralama Uygulamasmda Kaqtla~tlan Ba~ltca Sorunlar ve <::oziim Yollan, in: Vergi Sorunlan, ytl14, Say! 8, Mart 1995, S Erdem, Ht!)rettin: Maliyet Bedeli Artlnm1 - Yeniden Degerleme - Yenileme Fonu Mevzuatt ve Muhasebesi, in: Yakla~1ffi, Ytl 4, Sayl 47, Kaslm 1996, S

13 Erdem, Hcryrettin: Gelecek Aylara ve Ytllara Ait Giderler, in: Yakla~lm, Y114, Say! 48, Arahk 1996, S Erdem, Hcryrettin: Gelecek Aylara ve Ytllara Ait Gelirler, in: Yakla~1m, Y11 5, Sayl 49, Ocak 1997, S Erdem, Hcryrettin: Vergilendirilmesi ve Muhasebe Uygulamasl Yoniinden Gelecek Aylara ve Ytllara Ait Gelirler, in: Yakla~1m, Y115, Say! 49, Ocak 1997, S Erdem, Hcryrettin: Biiriin Yonleriyle Ozel Maliyet Bedeli ve Muhasebele~tirilmesi, in: Yakla~1m, Y115, Say! 57, Eyliil1997, S Erdem, Hcryrettin: Sermaye Yedekleri, Vergilendirilmesi ve Muhasebelqtirilmesi, in: Yakla~1m, Y116, Say! 64, Nisan 1998, S Erdikler, Jaban: Finansal Kiralama Giderleri, in: Vergi Diinyasl, Y11 13, Say! 150, $ubat 1994, S Erdikler, Jaban: Ticari Kazanca Dahil Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri Dzerine Kopan Ertma, in: Vergi Diinyasl, Say! 224, Nisan 2000, S Erdogan, Nurten: Giiniimiizde Ara~ttrma ve Geli~tirme Maliyetleri Nas11 Muhasebele~tiril-meli?, in: AD iibf D., Cilt 14, Say! 1-2, Eski~ehir 1998, S Eren, Fikret: Borc;:lar Hukuku, Genel Hiikiimler, 7. Bask!, istanbul Ergin, Hiisryin: Ara~t1rma ve Geli~tirme Faaliyetleri ile ilgili Harcamalarm Muhasebele~tirilmesi, in: AD ti.b.f. D., Cilt 3, No 2, Eski~ehir 1983, S Ergincry, Akif. Vergi Hukuku, ilkeler - Vergi Teknigi, TUrk Vergi Sistemi, Ankara Ergiin, Or han: 4369 Sayili Yasa ile VUK'da Yap11an Degi~iklikler <;:enrevesinde Ara~ttrma ve Geli~tirme Giderleri ile ilgili Bir Degerlendirme, in: Y akla~1m, Y116, Say! 72, Arahk 1998, S Erime;V Riiftii: Muhasebecinin Sosyal Sorumlulugu ve Vergi Denetimi, in: Muhasebecinin Sosyal Sorumluluklan, in: Tiirkfye Muhasebe Uzmanlan Dernegi (Hrsg.): Muhasebecinin Sosyal Sorumlulugu, istanbul 1976, S Erime;V Riiftii: Kar~iliklar ve Ktdem Tazminatt, in: to. i~l. Fak. Muhasebe Enstiriisii D., Y118, Say! 27, $ubat 1982, S Erime;V Riiftii: $irketlerde Kar Dagtt1m1, Yedek Ak<;:eler ve Vergileme, istanbul Eri" Giinen: A<;:1klamah-i<;:tihatlt Uygulamah Anonim $irketler Hukuku, Ankara Erkan, Mehmet/Karofam, Hasan: Hisse Senedi Altm-Sat1m Kazancmm Vergilendirilmesindeki Sorunlar ve <;:oziim Onerileri, in: Vergi Diinyasl, Y 11 19, Say! 226, Haziran 2000, S

14 Eroglu, Nurettin: Ac;1ldamah ve is;tihatb Vergi Usul Kanunu, 2. Baskl, Ankara Eroguv Ozhan: Turk Sennaye Piyasasmdaki Son Geli~meler, in: Muhasebe Uzmanhgt ve Sennaye Piyasasl, istanbul Ero4 Ahmet/Ytldmm, A. Ercan: Menkul Ktymetlerin Vergilendirilmesi, Ankara 200l. Ero4 Ahmet/Yzldmm, Ercan A.: Repo ve Ters Repo i~lemlerinin Vergilendirilmesi, in: Yakla~tm, Y1l10, Sayt 110, ~ubat 2002, S. 61-7l. Ef, Mecit: Kurulu~ Doneminde ( ) Tiirkiye Sermaye Piyasasl (Geli~meler, Sorunlar), Kutahya Emma, ibrahim Ozer. Tiirkiye'de Muhasebe like ve Kurallarmm Uygulanmasl ve Almmasl Gerekli Tedbirler, in: Turkiye Muhasebe Uzmanlan Derne/i (Hrsg.): Muhasebecinin Sosyal Sorumluluklan, istanbul 1979, S Euler, Roland: Grundsatze ordnungsmiilliger Gewinnrealisierung, Dusseldorf Euler Roland: Das System der Grundsatze ordnungsmiilliger Bilanzierung, Stuttgart Euler, Roland: Bilanzrechtstheorie und intemationale Rechnungslegung, in: FS Beisse, S Euler, Roland: Steuerbilanzielle Konsequenzen der intemationalisierten Rechnungslegung, in: StuW, 75 (28.) Jg. (1998), S Euler, Roland: Immaterielle Vennogenswerte - Stellungnahme zum E-DRS 14, in: BB, 56. Jg. (2001), S Euler, Roland: Paradigmenwechsel im handelsrechtlichen Einzelabschluss: Von den GoB zu den las?, in: BB, 57. Jg. (2002), S Ewert, Ralf. Zur Beziehung zwischen Investitionsvolumen, Fremdfinanzierung und Bilanzkennzahlen, in: ZfbF, 36. Jg. (1984), S l. Ewert, Ralf/ Stefani, Ulrike: Wirtschaftspriifung, in: Jost, Peter-J. (Hrsg.): Die Prinzipal-Agenten-Theorie in der Betriebswirtschaftslehre, Stuttgart 2001, S Eyibilir, ihsan: Finansal Kiralama (Leasing), in: Malfye ve Cumriil Bakanltgt, Artlfttrma, Planlama ve Koordinaryon IVtrulu (Hrsg.): Hesap Uzmanlan Kurulu Konferanslan, Ankara 1989, S Eyimqya, ()~ir. Tekduzen Hesap Plant ve Vergi Usul Kanununda Kar~iliklar- 2, in: Maliye ve Sigorta Yorumlan, Sayt 344, 15 Mayts 2001, S F~!(joglu, Necmeddin: Bors:lar Hukuku, Hususi Ktstm, eilt I, istanbul

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI

EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI EDİMİN BAŞLANGIÇTAKİ İMKÂNSIZLIĞI DOKTORA TEZİ DANIŞMAN Doç. Dr. Şahin AKINCI HAZIRLAYAN Mehmet ALTUNKAYA KONYA 2004 İÇİNDEKİLER

Detaylı

' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya

' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya TÜR!{ EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ALMANCA DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Nevzat ~ZAYDIN (* ),.. GİRİŞ : Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul

Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Banka Muhasebesi Mesut Yıldırım Yayın No: 258 Temmuz 2008, İstanbul Türkiye Bankalar Birliği Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler-İSTANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks : 212-282 09 46 Web

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE PAYINI GERİ ÖDEME YASAĞI

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE PAYINI GERİ ÖDEME YASAĞI ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE PAYINI GERİ ÖDEME YASAĞI Dr. Beşir Fatih DOĞAN * I. YASAĞIN ÖNEMİ VE AMACI Her anonim şirket Türk Ticaret Kanunu gereği belli miktarda sermaye ile kurulmak (TTK m. 272) ve bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005.

BİRİNCİ YARIYIL. Ders Kitabı: Bilge, N. (2002) Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitapevi, 2005. BİRİNCİ YARIYIL İŞL 113 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı. Sosyal yaşamı düzenleyen kurallar. Türk toplumunda hukukun kaynakları. Kamu hukuku ve özel hukuk ayırımı. Kanunlar

Detaylı

TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ. Cenk NARTER 107615016

TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ. Cenk NARTER 107615016 TİCARİ İŞLETME KİRASI SÖZLEŞMESİ Cenk NARTER 107615016 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Danışman: Doç. Dr. Burak ÖZEN 2009 ii TİCARİ İŞLETME

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 17 Sayı: 2 Yıl: 2009 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (Dekan) Editörler

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 31MART TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO... 1-2 ÖZET KONSOLİDE GELİR TABLOSU

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı