önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önemli olan iflimizi nas l yapt m z."

Transkript

1 önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004

2 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü olmay sürekli k lmak. Misyon Yat r mlar n finansman nda sa lad katk ile ülke ekonomisine, Yeniliklere aç k yap s yla sektörün geliflimine, Çözüm odakl yaklafl m yla müflterilerine, Kaynak kulland r m nda verimlili e gösterdi i özen sayesinde hissedarlar na, Etik rekabet kurallar çerçevesinde hareket ederek rakiplerine, nsan kaynaklar na verdi i önemle çal flanlar na, karfl sorumlu bir anlay fl çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren bir flirket olmak. çindekiler Ön kapak içi Vizyon, Misyon / 1 fiirket Profili / 3 Genel Hedeflerimiz / 4 Yönetim Kurulu Mesaj / 6 Yönetim Kurulu / 8 Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler / 10 Finansal Kiralama Sektöründeki Geliflmeler / 12 Faaliyetler / 20 Mali Tablolar n Analizi / 22 Üst Yönetim / 24 Ba ms z Denetim Raporu / 48 Finansal Kiralama Tan mlar / Arka kapak içi Adresler

3 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <1 fiirket profili 1987 y l nda kurulan Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. (Yap Kredi Leasing), öncü kimli i ve kalite anlay fl na dayal çözümleri ile finansal kiralama sektörünün liderleri aras nda yer almaktad r. Yap Kredi Leasing müflteri memnuniyetine odakl ifl yaklafl m ile, sektör ayr m olmaks z n KOB lerden büyük ölçekli flirketlere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri kitlesine hizmet vermektedir. Yap Kredi Leasing, müflterilerine stanbul daki Genel Müdürlü ü ve Adana, Ankara, Bursa ve zmir'deki 4 temsilcili inin yan s ra ana hissedar Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin 400 ü aflk n flubesi arac l yla yayg n bir co rafi alanda hizmet sunmaktad r. Sektördeki deneyimi, genç ve nitelikli insan kayna, güçlü mali yap s, genifl finansman olanaklar, yüksek likiditesi ve etik kurallara ba l l Yap Kredi Leasing in rekabet gücünü oluflturan bafll ca unsurlard r. Yap Kredi Leasing Multilease Association üyesi olan tek Türk finansal kiralama flirketidir y l nda halka aç lan Yap Kredi Leasing in hisseleri "YKFIN" kodu ile stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir.

4 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <2 nas l Baflar y getiren yapt m z seçimlerdir.

5 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <3 GENEL HEDEFLER M Z Etkin bir iletiflim içinde çal flan, kaliteli ve verimli bir flirket olmak, Önemli bir marka olman n sorumlulu u ile kurum kültürümüzü günün de iflen koflullar na göre uyarlayarak geçmiflten gelece e aktarmak, Kaynaklar m z yat r m yapan müteflebbis kurulufllara etkin bir flekilde aktarmak, Riski sektörel anlamda da tmak, Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin misyonu do rultusunda kârl çal flarak ortaklar m za de er yaratmak, Rakiplerimizle iyi iliflkiler içinde etik rekabet kurallar ile yar flmak, Özgüvenimiz ve becerilerimizle ülkemizin önde gelen finansal kiralama flirketleri aras ndaki yerimizi korumak, Dinamik organizasyon yap s ile sa l kl ve kal c çözümler üreterek müflteri memnuniyetini art rmak, Sistemli raporlama ve yaz l prosedürler ile kurumsallaflman n süreklili ini sa lamakt r. seçiyoruz? fl stratejilerimizi, müflterilerimizi ve ekibimizi özenle seçerek hissedarlar m za en yüksek de eri yaratmay hedefliyoruz.

6 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <4 Yönetim Kurulu Mesaj De erli hissedarlar m z, müflterilerimiz ve çal flma arkadafllar m z, Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. nun 2004 y l bilanço ve kâr zarar tablosunu görüfl ve onaylar n za sunuyoruz. Sektörün en köklü firmalar ndan olan fiirketimiz bugüne dek, büyük yat r m projelerinden KOB lerin küçük ölçekli ifllemlerine kadar çok say da finansal kiralama ifllemini gerçeklefltirmek sureti ile her sektör ve ölçekteki yat r mc lar desteklemifltir y l nda elde edilen makroekonomik sonuçlar, Türkiye ekonomisinde son üç y ld r sürdürülebilir bir geliflme sürecinin yafland n teyit etmifltir. Kesintisiz devam eden büyüme sonucunda, 2004 y l nda Gayri Safi Milli Has la da %9,9 oran nda bir art fl gerçekleflirken, dezenflasyon süreci baflar yla yönetilmifl ve tek haneli enflasyon rakamlar na inilmifl, bütçe aç hedeflenenin oldukça alt nda gerçekleflmifl, d fl ticaret hacmi rekor seviyeye ulaflm flt r. Di er yandan, uluslararas arenada da olumlu geliflmeler yaflanm flt r. IMF destekli istikrar program n n yeni bir stand-by ile devam ettirilecek olmas ve 17 Aral k tarihinde al nan AB nin Türkiye ile müzakerelere 2005 y l n n sonbahar nda bafllama karar, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri kuvvetlendirmifltir. Uygulanan baflar l ekonomik programlar çerçevesinde yakalanan istikrar sonucunda ülke riski azalm fl, yabanc yat r mc lar için cazip bir ortam oluflmufltur.

7 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <5 Özetledi imiz bu makroekonomik ortam, finansal kiralaman n ekonomik büyümedeki rolünü art rm fl, 2004 y l nda %35 oran nda büyüyen sektörde toplam ifllem hacmi 2,9 milyar dolara ulaflm flt r. Yap Kredi Leasing 2004 y l nda da temel ilkelerinden ödün vermeden, yüksek ciro hedefinden ziyade dengeli sektörel da l m gözeterek aktif kalitesini korumay hedeflemifltir. Yap Kredi Leasing olarak müflteri iliflkilerinde etik de erlere ba l l a ve fleffafl a büyük önem veriyoruz. Bu yaklafl m karfl l kl güvenin ve uzun vadeli iflbirli inin temelini oluflturmaktad r. Bunun yan s ra, Yap Kredi Leasing in müflteri memnuniyeti odakl yaklafl m ile h zl karar alan, farkl çözümler üreten bir flirket olma özelli i müflteri iliflkilerini kal c k lmaktad r. Sektörde öncü olman n gereklerinden birinin de deneyimli ve e itimli insan kayna yla çal flmak oldu unun bilincindeyiz. Kurum kültürümüzü, vizyonumuzu ve misyonumuzu benimsemifl ve bunu sundu umuz hizmetlere yans tan çal flanlar m zla gurur duyuyoruz. Do ru insan kayna sürekli geliflimimizin teminat d r. Güçlü ve do ru kurumsal yönetim uygulamas üzerinde önemle durdu umuz bir di er konudur y l nda bafllad m z kurumsal yönetim ilkelerinin eksiksiz uygulanmas n amaçlayan çal flmalar m za SPK n n belirledi i normlar çerçevesinde baflar yla devam ediyoruz. Amac m z bu çal flmalar en k sa sürede tamamlayarak hayata geçirmektir. Finansal kiralama sektörünün 2005 y l nda da büyümesini sürdürece ini öngörüyoruz. Süregelen dezenflasyonist süreçte, Yap Kredi Leasing in güçlü sermayesi sektördeki rekabet avantajlar ndan birini oluflturmaktad r. Bu avantaj m z, müflterilerimize cazip kredi imkanlar yla yans tmaya devam edece iz. Sahip oldu u deneyim, teknolojiyi hizmet kalitesinin süreklili inde en etkin flekilde kullanmas ve insan kayna n n profesyonelli i ile Yap Kredi Leasing sektörün önde gelen flirketlerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Her zaman yan m zda olan müflterilerimize, hissedarlar m za ve çal flanlar m za Yönetim Kurulumuz ad na teflekkürlerimizi sunuyoruz. Ömer Kemal Gürer Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Birol Sümer Genel Müdür

8 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <6 Yönetim Kurulu

9 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <7 1 ÖMER KEMAL GÜRER Yönetim Kurulu Baflkan / Murahhas Üye 2 SMA L REHA UZ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 3 AHMET MESUT GÜRAYLI Murahhas Üye 4 Av. Dr. MUSTAFA ÜNAL Üye 5 SEM H ÇA LAR Üye 6 HAfi M FIRAT ÇEL KKAN Üye 7 B ROL SÜMER Genel Müdür

10 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <8 Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler 2004 y l GSMH büyüme h z %9,9 olarak gerçekleflmifltir. D fl Ticaret (milyar ABD dolar ) GSMH Büyümesi (%) 27,8 hracat thalat 54,5 31,3 41,4 36,0 51,6 47,3 69,3 62,8 97,2 6,3 7,9 5,9 9, , Kaydedilen ekonomik geliflmeler do rultusunda 2004 Türkiye ekonomisi aç s ndan umut veren bir y l olmufltur. IMF destekli maliye ve para politikalar n n baflar yla uygulanmas ekonomik göstergelere yans maya devam etmifltir. Di er taraftan, Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin Ekim 2005 te bafllamas yönünde al nan karar, mali piyasalar olumlu yönde etkilemifltir. Türkiye ekonomisinin iki y ld r sürdürdü ü büyüme trendi 2004 y l nda daha da güçlenmifltir y l GSMH büyüme h z %9,9 olarak gerçekleflmifltir y l nda %8,8 olan sanayi üretimi 2004 y l nda %9,8 e yükselmifltir. malat sanayi sektöründeki y ll k art fl ise %10,4 olurken 2004 y l imalat sanayi kapasite kullan m oran da %81,6 olarak gerçekleflmifltir. malat sanayindeki bu yüksek kapasite kullan m yeni yat r mlar gerekli k lmaktad r. Y l baz nda özel sektör makine teçhizat yat r m ve sermaye mal ithalat nda görülen art fllar yat r mlardaki yükselifl e ilimini ortaya koymaktad r.

11 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <9 TEFE baz nda y ll k enflasyon 2004 y l sonunda %13,84 olarak gerçekleflmifltir. %9,32 olarak gerçekleflen TÜFE art fl ise belirlenen resmi hedefin alt nda kalm fl, bu sonuçla Türkiye ilk kez üç y l üst üste TÜFE oran n y ll k hedefinin alt nda tutmay baflarm flt r y l nda ihracat 2003 y l na göre %32,8 artarak 62,8 milyar dolar, ithalat %40,1 artarak 97,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmifl, d fl ticaret aç 34,4 milyar dolara ç km flt r y l nda ihracatta gerçekleflen 15,5 milyar dolarl k art flta temel belirleyici imalat sanayi ihracat nda gözlenen art fl olmufltur. Türkiye nin yapt ihracat n %93,5 i imalat sanayi ürünlerinden oluflmaktad r y l nda ithalatta gerçekleflen 27,8 milyar dolarl k art fl incelendi inde bu toplamdan en fazla pay 15,4 milyar dolar ile hammadde ithalat n n ald gözlenmektedir y l nda bütçe disiplini önemli oranda sa lanm fl, bütçe aç hedeflenen 45,8 milyar YTL nin alt nda 30,3 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. Beklenenin alt nda gerçekleflen faiz ödemeleri ve gelirlerdeki iyileflme, bütçe aç n afla ya çeken faktörler olmufltur. Maliye tan ml faiz d fl fazla, hedeflenen 20,2 milyar YTL nin üzerinde 26,2 milyar YTL, IMF tan ml faiz d fl fazla ise 21,8 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. Merkez Bankas 2004 y l içinde faiz oranlar nda 4 kez indirime gitmifl, y l n bafl nda %26 olan gecelik faiz oranlar y l sonunda %18 e gerilemifltir. Konsolide bütçe toplam borç stoku 2004 y l sonunda 236 milyar dolar seviyesine yükselmifl olup, GSMH ye oran %75,3 olarak gerçekleflmifltir. Hazine nin 2004 y l ndaki toplam net borçlanmas n n toplam ödemelerine oran, s k bütçe disiplini ve yüksek faiz d fl fazla sayesinde son birkaç y la göre gerileyerek %89 olarak gerçekleflmifltir. Hazine nin 2003 y l nda %46 olan TL cinsinden sabit faizli ihalelerdeki ortalama borçlanma maliyeti ise 2004 y l nda %25 e gerilemifltir y l nda MKB Ulusal-100 endeksi %34 oran nda de er kazan rken y l sonu kapan fl de eri olmufltur.

12 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <10 Finansal Kiralama Sektöründeki Geliflmeler 2004 y l nda sektörün toplam ifllem hacmi %35 art fl ile 2,9 milyar dolara ulaflm flt r. Leasing sektörü toplam ifllem hacmi (milyon ABD Dolar ) Leasing sektörü ifllemlerinin mal grubu baz nda da l m %6,7 %7,2 %3,6 %4,9 %1,5 %12,7 %4,2 %2,7 %26,8 %14,4 %15,3 Kara ulafl m araçlar fl ve inflaat makinalar Makina ve ekipmanlar T bbi cihazlar Tekstil makinalar Turizm ekipmanlar Elektronik ve optik cihazlar Bas n-yay n donan m Büro ekipmanlar Gayrimenkuller Di er Finansal kiralama sektöründe faaliyet gösteren 77 finansal kiralama flirketi, 5 özel finans kurumu, 11 yat r m kalk nma bankas bulunmaktad r. Bunlar n 39 u F DER üyesidir. F DER e üye ilk 10 flirketin yaratt ifllem hacmi, sektör hacminin %71 ini oluflturmaktad r. Finansal kiralama sektöründe 2004 y l toplam ifllem hacmi 2,9 milyar dolara ulaflm fl olup, geçen y la göre sektör ifllem hacminde dolar baz nda %35 art fl gerçekleflmifltir. Bu ifllem hacmi sektörde bugüne kadar gerçekleflen en yüksek tutard r y l n n 3,5 milyar dolarl k bir ifllem hacmi ile tamamlanaca öngörülmektedir y l nda ülkemizin lokomotif sektörleri aras nda yer alan tekstil yat r mlar nda gerileme görülürken, otomotiv yan sanayii, ifl ve inflaat makineleri ve dayan kl tüketim mallar üretimine yönelik finansal kiralama ifllemlerindeki art fllar, sektörün ifllem hacminin artmas ndaki bafll ca etken olmufltur.

13 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 < y l nda finansal kiralama yat r mlar içerisinde en büyük a rl %26,8 ile makine ve ekipman oluflturmufl; bunu %15,3 ile ifl ve inflaat makineleri, %14,4 ile kara ulafl m araçlar ve %12,7 ile tekstil makineleri izlemifltir. Y l n son çeyre inde gayrimenkul, ifl ve inflaat makineleri, matbaa makineleri ve turizm yat r mlar nda büyük art fl n finansal kiralama ifllem hacmine önemli etkisi olmufltur. Y llar itibariyle sektörün ortalama yat r m tutar n n bin dolar aras nda seyretti i görülmektedir. Bu gösterge finansal kiralaman n KOB lerin orta ölçekli yat r mlar n n finansman nda önemli bir yer tuttu una iflaret etmektedir y l nda bu seyir devam etmifl, sözleflme bafl na ortalama ifllem tutar yaklafl k 102 bin dolar olurken, a rl kl talebin yine KOB 'lerden geldi i gözlemlenmifltir y l düflük enflasyon, büyüme ve ihracatta sa lanan baflar yla, ekonomide canlanman n bafllad ve gelece e iliflkin olumlu beklentilerin artt bir y l olmufltur. Düflük enflasyon ortam nda yat r mc lar n daralan kâr marjlar n n yat r mlar n geri ödeme sürelerinin uzamas yönünde yapaca etki, uzun vadeli borçlanma imkan sa layan finansal kiralamay cazip k lacak; yaflanan dezenflasyonist süreçte toplam yat r m pastas nda finansal kiralaman n ald pay n artmas na neden olacakt r y l nda yap lan yat r mlarda finansal kiralama sektörünün pay %7,1 olarak gerçekleflmifltir. Bu oran art rman n bafll ca yollar ndan biri; sektörün uzun vadeli finansman sa layarak bunu müflterilerine yans tmas d r. Finansman sa lamada karfl lafl lan zorluklar n, Türkiye nin uluslararas arenada olumluya dönen görünümünün etkisiyle uzun vadeli ve düflük faizli finansman kaynaklar na daha kolay ulafl labilmesiyle nispi olarak afl lmas beklenmektedir. Di er yandan, ekonomik büyüme ve de iflen piyasa flartlar na paralel ihtiyaçlar karfl layacak olan operasyonel kiralama ve alt kiralama gibi ürün çeflitlemesi konusundaki düzenlemelerin yap lmas finansal kiralama flirketlerinin hareket kabiliyetini art racakt r.

14 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <12 Faaliyetler Yap Kredi Leasing, Türk finansal kiralama sektöründe y llara dayanan deneyimiyle flekillendirdi i stratejileri sayesinde etkin konumunu korumaktad r. Kendini sürekli yenileyen bir kurum Yap Kredi Leasing, Türk finansal kiralama sektöründe y llara dayanan deneyimiyle flekillendirdi i stratejileri sayesinde etkin konumunu korumaktad r. fiirket, piyasa flartlar n gözeten bir yaklafl mla oluflturdu u kalite anlay fl na dayal ifl stratejilerini, müflteri odakl yaklafl m, uzmanl, sa lam mali yap s ve teknolojik üstünlü ü ile birlefltirerek, tercih edilen bir finansal kiralama flirketi olma özelli ini sürdürmektedir. Aktif pazarlama Yap Kredi Leasing in müflteri iliflkileri ve pazarlama stratejilerinin oda nda; Müflterilerine en kaliteli hizmeti en iyi koflullarda sunmak, Müflterileri ve sat c lar ile uzun süreli ve kal c iliflkiler gelifltirmek, Müflteri iliflkilerinde fleffafl k ve etik kurallar gözetmek, Tüm pazarlama kanallar n kullanarak kredibilitesi yüksek potansiyel müflterilere ulaflmak ve portföyüne dahil etmek yer almaktad r.

15 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <13 Yap Kredi Leasing, stanbul daki Genel Müdürlü ü, Adana, Ankara, Bursa, zmir de yerleflik temsilcilikleri ve ülke çap nda 400 ü aflk n flubesi ile hizmet veren Yap ve Kredi Bankas A.fi. yi de içine alan pazarlama a ile genifl bir co rafyaya da lm fl müflteri portföyüne eriflmektedir. Bunun yan s ra Bankan n ifltiraki olan di er finansal kurumlar ile oluflturdu u sinerji, Yap Kredi Leasing in pazardaki konumunu pekifltirmektedir. Yap Kredi Leasing, merkez ve temsilciliklerinde görev yapan deneyimli pazarlama ekibi ile çal flmakta, proaktif pazarlama politikas çerçevesinde do rudan müflteri ve sat c firma ziyaretleri ile verimli iflbirliklerinin oluflturulmas için çaba sarf etmektedir. Yenilikçi ve müflteri odakl yap s ile müflterilerinin yat r mlar na uygun çözümler sunmaya devam eden Yap Kredi Leasing, 2004 y l nda adet proje ile 162 milyon dolar tutar nda ifllem hacmi gerçeklefltirmifltir. Yerli veya yabanc firmalar n Türkiye de temsilciliklerini yürüten sat c firmalar ile stratejik iflbirli i gelifltirilmesi Yap Kredi Leasing in pazarlama politikalar n n önemli unsurlar ndand r. Bu çerçevede, 2004 y l nda yerli makina üretimi yapan yeni sat c firmalar kazanma amaçl araflt rmalara a rl k verilirken, iflbirli i yürütülen ve potansiyel sat c firmalara ziyaretler gerçeklefltirilmifltir. Bu firmalarla iflbirli inin gelifltirilmesi için organizasyonlar düzenlenmifl; ekipman ile ilgili sat c seminerleri gerçeklefltirilmifl ve kampanya uygulamalar sürdürülmüfltür. Yap Kredi Leasing, internet kanal n n pazarlama ve sat flta artan oranda kullan m n hedeflemektedir. fiirket, adresindeki yenilenen web sitesinde, interaktif finansal kiralama hizmetleri sunmaktad r. Sitede ziyaretçilere finansal kiralama ifllemleri konusunda detayl bilgi verilmekte, de iflik mal cinsleri ve para birimlerinde ödeme planlar ç kar lmakta ve müflterilerin on-line baflvurular de erlendirilmek üzere kabul edilmektedir. Etkin kredilendirme ve risk izleme süreçleri Aktif kalitesinin korunmas, do ru müflteriye, do ru vade ve teminat koflullar çerçevesinde kredi tahsis edilmesi ile mümkündür. Yap Kredi Leasing de kredi portföyünün kalitesi; müflteriyle ilgili mali analiz, kredilendirme ve risk ölçümleme süreçlerinde koordinasyonun eflgüdümlü olarak yürütülmesiyle sa lanmaktad r.

16 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <14 nas l Müflterinin ihtiyac n anlamak kaliteli hizmetin ön kofluludur.

17 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <15 Krediler ve Risk zleme Bölümü nce gerçeklefltirilen kredi analizi ve de erlendirmesi kapsam nda firmalar n kredi talepleri; mali performanslar, geri ödeme kabiliyetleri, ekipman n niteli inin yan s ra ekonomik ve sektörel koflullar da dikkate al narak detayl bir biçimde incelenmektedir. Kredi önerisi kredi komitesine sunularak belirlenen vade, tutar ve teminat koflullar çerçevesinde kredi tahsis karar na var lmaktad r. Tahsis edilen kredilerin geri ödenme süreci Risk zleme Birimi taraf ndan etkin bir flekilde takip edilmektedir. Bunun neticesinde 2004 y l nda kanuni takip sürecine al nan müflteri say s ve risk tutar düflmüfltür. sunuyoruz Yenilikçi ve müflteri odakl yap m z ile müflterimizin yat r mlar na göre özel tasarlanm fl çözümleri uygun koflullarda sunuyoruz.

18 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <16 Faaliyetler Yap Kredi Leasing, markas yla özdefl, deneyim ve güvene dayal ulusal ve uluslararas sayg n piyasa konumunu 2004 y l nda da korumufltur. Kreditörlerle iyi iliflkiler Yap Kredi Leasing, markas yla özdefl, deneyim ve güvene dayal ulusal ve uluslararas sayg n piyasa konumunu 2004 y l nda da korumufltur. fiirket, yerli ve yabanc kreditörler ile iyi ve kal c iliflkilerini gelifltirerek devam ettirirken, özellikle ithalat n finansman na ve forfaiting ifllemlerine yönelik olarak yeni kreditörler kazanm flt r. Yap Kredi Leasing 2004 y l nda da uzun vadeli yurt d fl kredi kaynaklar n tercih etmifltir. fiirket, yurt d fl piyasalardan kaynak yaratma kabiliyetini Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin yayg n muhabir a ndan yararlanarak gelifltirmifltir. Yap Kredi Leasing ayr ca özel finans kurumlar, ihracat sigorta kurulufllar, banka garantisiz uzun vadeli finansman sa layan FMO, IFC gibi uluslararas kurulufllar n olanaklar ndan da yararlanm flt r. Önceki y llarda oldu u gibi 2004 y l nda da çeflitli teknikler içeren "proje finansman " enstrümanlar kullan larak yat r mlar n kendi içinde finansman sa lanm flt r. Böylelikle vade ve para birimi uyumsuzluklar n n engellenmesi yolunda do al bir emniyet sistemi oluflturulmufltur y l içinde uluslararas piyasalardaki Türkiye riskine bak fl aç s n n daha olumluya dönmesiyle birlikte borçlanma vadeleri uzam flt r. Yap Kredi Leasing de bu çerçevede 2004 y l nda daha uzun vadeli borçlanarak, pasif yap s n n ortalama vadesini uzatm flt r. Düflük maliyetli ve uzun vadeli finansman alternatiflerinin önümüzdeki dönemde daha da artma e ilimi gösterece i öngörülmektedir y l içinde düflük seviyelerde seyreden Libor ve Euribor oranlar sebebiyle söz konusu faiz bazlar nda yükselme e ilimleri göz önüne al narak kullan lan kredilerde sabit faiz yap s tercih edilmifltir. Yap Kredi Leasing, ihracatç firmalar n yat r mlar n desteklemek amac yla Dünya Bankas kaynakl ve proje baz nda kulland r lmak üzere 20 milyon dolar tutar nda uzun vadeli kredi imkan sa lam flt r. Finansal kiralamaya konu yat r m mallar n n orta ve uzun vadeli finansman nda, yurt d fl ihracat sigorta kurulufllar ndan kredi kullan mlar 2004 y l nda da sürdürülmüfltür. Yap ve Kredi Bankas A.fi. arac l ile Hermes (Almanya), Sace ( talya), ERG ( sviçre) ve US Exim (ABD) gibi ihracat kredi kurulufllar (ECA) kanallar na kolayl kla ulafl labilmifl ve projesine göre 5-7 y la varan vadelerde finansman olana sa lanm flt r. Bunun yan s ra Uzakdo u da Kore, Tayvan gibi ülkelerin ihracat kredisi kurulufllar n n finansman olanaklar ndan da yararlan lm flt r. Bilgi teknolojileri Yap Kredi Leasing kuruluflundan bu yana tüm ifl süreçlerine ve hizmetlerine teknolojinin sundu u olanaklar yans tmak üzere yat r mlar n art rarak sürdürmekte ve bilgi teknolojisi altyap s n güncellemektedir.

19 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <17 fiirket, teknoloji konusundaki yetkinli i sayesinde rekabet flartlar nda piyasa beklentilerini ve daha fazlas n karfl lama, müflteri taleplerine etkin ve yeterli derecede cevap verebilme ve kaynaklar n daha verimli kullan lmas n sa lama hedeflerine ulaflabilmektedir. Yap Kredi Leasing bilgi teknolojisi konusunda Yap ve Kredi Bankas A.fi. Teknoloji Yönetimi nden yaz l m gelifltirme, donan m ve a bak m ile yard m masas konular nda hizmet ve destek almaktad r. Yap Kredi Leasing, ifllemlerinde PC, LAN ve WAN bilgi ifllem altyap s ile MS SQL Server 2000 veritaban flebekesi kullanmaktad r y l nda, Yap ve Kredi Bankas A.fi. Teknoloji Yönetimi önderli inde YTL yaz l m projesi yürütülmüfl ve baflar yla tamamlanm flt r. Bilgi teknolojileri konusunda yeni proje çal flmalar sürdürülmektedir. Kurum kültürünü ve misyonunu benimsemifl insan kayna Yap Kredi Leasing çal flan n n yetkin, verimli, katma de er yaratan ve müflteri odakl olma niteliklerini korumas, fiirket içinde çal flan memnuniyetinin art r lmas, kurum kültürünü ve misyonunu benimsemifl olan personelin yetifltirilmesi ile mümkündür. Bu döngünün sa lanmas, insan kaynaklar politikas n n öncelikli hedefidir y l nda kurulan ve sadece müdür ve müdür yard mc lar için uygulanan Hedeflere ve Yetkinliklere Dayanan Performans Yönetimi sistemi 2004 y l nda tüm fiirket çal flanlar na uygulanm flt r. Yap Kredi Leasing çal flanlar n n demografik özellikleri* Personel Say s 64 Yafl Ortalamas 32 Ö renim Seviyesi Lisansüstü 4 Üniversite 44 Lise 14 Ortaö retim 2 *2004 y l sonu itibariyle.

20 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <18 nas l Öncü olabilmek için sektörünüze ve müflterilerinize yol gösterebilmeniz gerekir.

21 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <19 Ayr ca 2004 y l nda yöneticilere 360 Derece Testi uygulanm flt r. Yöneticinin kendisini nas l gördü ünün yan nda, ba l oldu u yöneticisi, kendisine ba l çal flanlar ve kendisi ile efl seviyede olan yöneticiler taraf ndan nas l alg land n n ölçümlenmesi amac n tafl yan test sonras nda, kat l mc lar sonuçlar do rultusunda gerekli aksiyon planlar n haz rlayarak tatbik etmeye bafllam fllard r. Yap Kredi Leasing in öncelikli hedeflerinden birini oluflturan e itim, fiirket bütçesinden önemli bir pay almaktad r y l nda flirket içi e itimler a rl k kazanmakla birlikte, profesyonel e itim kurumlar n n programlar na da kat l m sa lanm flt r. öncülük ediyoruz? Yetkin, verimli ve katma de er yaratan insan kayna m z baflar m z n teminat d r.

22 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <20 Mali Tablolar n Analizi Finansal göstergeler (YTL) Toplam aktifler Özsermaye Ödenmifl sermaye (tarihi de er) Toplam gelirler Dönem kâr (zarar ) (*) ( ) Finansal kiralama alacaklar Ortakl k yap s ve pay oran (%) Yap ve Kredi Bankas A.fi. 66,32 65,40 Di er flirketler 0,29 1,21 Halka aç k 33,39 33,39

23 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <21 (*) Bilanço kârl l na ana hedefleri aras nda yer veren Yap Kredi Leasing in, 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasas Kurulu Seri:XI, No:20 tebli esaslar na göre haz rlanan mali tablolar nda YTL tutar nda dönem zarar mevcuttur. Bu zarar n ve aktif toplam ndaki de iflikli in nedenleri afla da k saca özetlenmifltir. Vergi Usul Kanunu nda, Nisan 2003 tarihinde, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra gerçeklefltirilecek finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesini de içeren bir tak m düzenlemeler yap lm flt r. 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap lan finansal kiralama ifllemleri afla da özetlenen flekilde kay tlara yans t lmaktad r: a. Anapara ve faiz tutarlar gelir olarak yaz lmaktad r. b. Bu ifllemlere ait anapara tutar, bilançoda sabit k ymet olarak kaydedilmektedir. c. Sabit k ymetler üzerinden amortisman ayr larak, gider kaydedilmektedir. Bu düzenleme ile 1 Temmuz 2003 sonras yap lan finansal kiralama ifllemleri ise afla da özetlenen flekilde kay tlara yans t lmaktad r: a. Sadece faiz tutarlar gelir olarak yaz lmaktad r. b. Bu ifllemlere ait anapara tutar, bilançoda finansal kiralama alaca olarak yer almakta olup, dövizli ifllemler kur de erlemesine tabi tutulmaktad r. Bu bilgiler fl nda, 2003 y l sonu itibariyle anapara geliri amortisman giderinden YTL yüksek oluflmufl; 2004 y l sonunda ise 1 Temmuz 2003 öncesi ifllemlerin anapara tutar azalarak, amortisman giderinden YTL daha düflük gerçekleflmifltir. Ayr ca, mevcut kanunda 2003 y l nda yap lan bu düzenleme gere i, anaparan n sabit k ymet olarak de il, finansal kiralama alaca olarak kay tlara al nmas, bilançonun aktifinde yer alan parasal olmayan kalemlerin (sabit k ymetler) küçülmesine ve parasal kazanc n azalmas na neden olmufltur. Bilanço büyüklü ünde önemli a rl olan sabit k ymetlerin 2003 y l na göre %44 oran nda düflmesi sebebiyle aktif büyüklü ü %22 oran nda azalm flt r y l boyunca, ana orta m z Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin sahiplik sorunu çözülememifl ve sürekli gündemde kalm flt r. Bu durum fonlama maliyetlerinin yükselmesine ve yat r m tutar n n hedeflenenin alt nda gerçekleflmesine sebep olmufl, aktif büyüklü ümüzü ve piyasa etkinli imizi olumsuz yönde etkilemifltir. Ancak, bu süreçte aktif kalitesini art rmaya yönelik çal flmalara a rl k verilerek gecikmifl alacaklar n tahsili için yo un çaba harcanm fl ve bu konuda önemli mesafeler kaydedilerek 2005 y l n n ilk aylar nda önemli tutarda tahsilat gerçeklefltirilmifltir.

24 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <22 Üst Yönetim

25 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <23 1 B ROL SÜMER Genel Müdür 2 NC TÜMAY KES C Genel Müdür Yard mc s 3 ÖZGÜL TOLAN Genel Müdür Yard mc s 2 1 3

26 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <24 Yap Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl 31 Aral k 2004 Hesap Dönemine Ait Ba ms z Denetim Raporu

27 YAPI KRED LEAS NG DENET M RAPORU 2004 < 25 Denetim Serbest Mali Müflavirlik A.fi. Büyükdere Caddesi Yap Kredi Plaza B Blok Kat: 5 Levent stanbul Türkiye Tel: (212) (Pbx) Fax: (212) YAPI KRED F NANSAL K RALAMA ANON M ORTAKLI I 1 OCAK ARALIK 2004 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU 1. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. n n 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle Sermaye Piyasas Kurulu ("SPK") taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No: 1 say l "Sermaye Piyasas nda Mali Tablo ve Raporlara liflkin lke ve Kurallar Hakk nda Tebli " ve Seri: XI, No: 20 say l "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli e uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmifl bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmifl gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. Sözkonusu mali tablolar, Türk Liras n n 31 Aral k 2004 tarihindeki cari sat n alma gücüyle ifade edilmifltir. ncelememiz, genel kabul görmüfl denetim, ilke, esas ve standartlar na uygun olarak yap lm fl ve dolay s yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay tlar n n kontrolü ile gerekli gördü ümüz di er denetim yöntem ve tekniklerini içermifltir. 2. fiirket in 31 Aral k 2003 tarihli mali tablolar baflka bir ba ms z denetim flirketi taraf ndan denetlenmifl ve 12 Mart 2004 tarihli ba ms z denetim raporunda olumlu görüfl verilmifltir. Bir baflka denetim firmas taraf ndan haz rlanan rapor taraf m za sunulmufl olup, raporumuz aç l fl bakiyeleri ile ilgili olarak sözkonusu denetim firmas n n raporuna dayand r lm flt r. 3. Görüflümüze göre, sözkonusu enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar fiirket'in 31 Aral k 2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve SPK taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No: 1 ve Seri: XI, No: 20 say l Tebli ler ile belirlenen genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. 4. Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla daki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür: a. fiirket in 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle SPK taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No:1 say l "Sermaye Piyasas nda Mali Tablo ve Raporlara liflkin lke ve Kurallar Hakk nda Tebli " ve Seri: XI, No:20 say l "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli "e uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar nda dönem zarar olmas nedeniyle cari y lda kâr da t m yap lmayacakt r. b. 25 May s 2004 tarihinde al nan yönetim kurulu karar na istinaden geçmifl y l kâr ndan karfl lanmak üzere fiirket in sermayesi tarihi YTL art r larak, tarihi YTL den tarihi YTL ye yükseltilmifltir. ç kaynaklardan yap lan bu sermaye art r m uygulamas nda, SPK n n muhasebe standartlar uyar nca bulunan tutarlar ile yasal kay tlarda bulunan tutarlardan düflük olan esas al nm flt r. DENET M SERBEST MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hasan K l ç Sorumlu Ortak Bafl Denetçi stanbul, 11 Mart 2005

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR

GELİR TABLOSU A-BRÜT SATIŞLAR Gelir tablosu, iģletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenin elde ettiği dönem net kârı veya zararını gösteren

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 31.12.2004

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR KONSOL DE OLMAYAN B LANÇOSU Dipnot B N YEN TÜRK L RASI (31.12.2006) (31.12.2005) AKT F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A..

ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 31.03.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmi tir) Enflasyona Göre Düzeltilmi (Seri XI No:20) Ba ımsız Denetim'den Geçmemi AYRINTILI GEL R TABLOSU

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO 31 MART 2013 TAR H T BAR YLE ÖZET B LANÇO (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) Yeniden düzenlenmi Yeniden düzenlenmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Geçmi Dönem Referansları

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A.. 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TAR HLER T BAR YLE ÖZET B LANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmi tir.) geçmi Dipnot Cari Dönem Geçmi Dönem Referansları 31 Mart 2012

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Yap Kredi Leasing de. bir gün 08:30

Yap Kredi Leasing de. bir gün 08:30 Yap Kredi Leasing de bir gün 08:30 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 2 Vizyon, Misyon, Genel Hedeflerimiz 3 Kurum Profili, Göstergeler 6 Yönetim Kurulu 8 Yönetim Kurulu Mesaj 12 Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar milyon Türk Lirası olarak Türk Lirasının 30.06.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO () 30.06.2004

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER

ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER ALL ANZ YAŞAM VE EMEKL L K A.Ş. EMEKL L K YATIRIM FONLARI HAKKINDA B LG LER Bu dokümanda emeklilik yat r m fonlar m z hakk nda k sa bilgiler ve risk düzeylerini bulabilirsiniz. Türk Liras Cinsinden Menkul

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı