önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "önemli olan iflimizi nas l yapt m z."

Transkript

1 önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004

2 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü olmay sürekli k lmak. Misyon Yat r mlar n finansman nda sa lad katk ile ülke ekonomisine, Yeniliklere aç k yap s yla sektörün geliflimine, Çözüm odakl yaklafl m yla müflterilerine, Kaynak kulland r m nda verimlili e gösterdi i özen sayesinde hissedarlar na, Etik rekabet kurallar çerçevesinde hareket ederek rakiplerine, nsan kaynaklar na verdi i önemle çal flanlar na, karfl sorumlu bir anlay fl çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren bir flirket olmak. çindekiler Ön kapak içi Vizyon, Misyon / 1 fiirket Profili / 3 Genel Hedeflerimiz / 4 Yönetim Kurulu Mesaj / 6 Yönetim Kurulu / 8 Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler / 10 Finansal Kiralama Sektöründeki Geliflmeler / 12 Faaliyetler / 20 Mali Tablolar n Analizi / 22 Üst Yönetim / 24 Ba ms z Denetim Raporu / 48 Finansal Kiralama Tan mlar / Arka kapak içi Adresler

3 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <1 fiirket profili 1987 y l nda kurulan Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. (Yap Kredi Leasing), öncü kimli i ve kalite anlay fl na dayal çözümleri ile finansal kiralama sektörünün liderleri aras nda yer almaktad r. Yap Kredi Leasing müflteri memnuniyetine odakl ifl yaklafl m ile, sektör ayr m olmaks z n KOB lerden büyük ölçekli flirketlere kadar çeflitlilik gösteren genifl bir müflteri kitlesine hizmet vermektedir. Yap Kredi Leasing, müflterilerine stanbul daki Genel Müdürlü ü ve Adana, Ankara, Bursa ve zmir'deki 4 temsilcili inin yan s ra ana hissedar Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin 400 ü aflk n flubesi arac l yla yayg n bir co rafi alanda hizmet sunmaktad r. Sektördeki deneyimi, genç ve nitelikli insan kayna, güçlü mali yap s, genifl finansman olanaklar, yüksek likiditesi ve etik kurallara ba l l Yap Kredi Leasing in rekabet gücünü oluflturan bafll ca unsurlard r. Yap Kredi Leasing Multilease Association üyesi olan tek Türk finansal kiralama flirketidir y l nda halka aç lan Yap Kredi Leasing in hisseleri "YKFIN" kodu ile stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir.

4 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <2 nas l Baflar y getiren yapt m z seçimlerdir.

5 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <3 GENEL HEDEFLER M Z Etkin bir iletiflim içinde çal flan, kaliteli ve verimli bir flirket olmak, Önemli bir marka olman n sorumlulu u ile kurum kültürümüzü günün de iflen koflullar na göre uyarlayarak geçmiflten gelece e aktarmak, Kaynaklar m z yat r m yapan müteflebbis kurulufllara etkin bir flekilde aktarmak, Riski sektörel anlamda da tmak, Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin misyonu do rultusunda kârl çal flarak ortaklar m za de er yaratmak, Rakiplerimizle iyi iliflkiler içinde etik rekabet kurallar ile yar flmak, Özgüvenimiz ve becerilerimizle ülkemizin önde gelen finansal kiralama flirketleri aras ndaki yerimizi korumak, Dinamik organizasyon yap s ile sa l kl ve kal c çözümler üreterek müflteri memnuniyetini art rmak, Sistemli raporlama ve yaz l prosedürler ile kurumsallaflman n süreklili ini sa lamakt r. seçiyoruz? fl stratejilerimizi, müflterilerimizi ve ekibimizi özenle seçerek hissedarlar m za en yüksek de eri yaratmay hedefliyoruz.

6 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <4 Yönetim Kurulu Mesaj De erli hissedarlar m z, müflterilerimiz ve çal flma arkadafllar m z, Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. nun 2004 y l bilanço ve kâr zarar tablosunu görüfl ve onaylar n za sunuyoruz. Sektörün en köklü firmalar ndan olan fiirketimiz bugüne dek, büyük yat r m projelerinden KOB lerin küçük ölçekli ifllemlerine kadar çok say da finansal kiralama ifllemini gerçeklefltirmek sureti ile her sektör ve ölçekteki yat r mc lar desteklemifltir y l nda elde edilen makroekonomik sonuçlar, Türkiye ekonomisinde son üç y ld r sürdürülebilir bir geliflme sürecinin yafland n teyit etmifltir. Kesintisiz devam eden büyüme sonucunda, 2004 y l nda Gayri Safi Milli Has la da %9,9 oran nda bir art fl gerçekleflirken, dezenflasyon süreci baflar yla yönetilmifl ve tek haneli enflasyon rakamlar na inilmifl, bütçe aç hedeflenenin oldukça alt nda gerçekleflmifl, d fl ticaret hacmi rekor seviyeye ulaflm flt r. Di er yandan, uluslararas arenada da olumlu geliflmeler yaflanm flt r. IMF destekli istikrar program n n yeni bir stand-by ile devam ettirilecek olmas ve 17 Aral k tarihinde al nan AB nin Türkiye ile müzakerelere 2005 y l n n sonbahar nda bafllama karar, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri kuvvetlendirmifltir. Uygulanan baflar l ekonomik programlar çerçevesinde yakalanan istikrar sonucunda ülke riski azalm fl, yabanc yat r mc lar için cazip bir ortam oluflmufltur.

7 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <5 Özetledi imiz bu makroekonomik ortam, finansal kiralaman n ekonomik büyümedeki rolünü art rm fl, 2004 y l nda %35 oran nda büyüyen sektörde toplam ifllem hacmi 2,9 milyar dolara ulaflm flt r. Yap Kredi Leasing 2004 y l nda da temel ilkelerinden ödün vermeden, yüksek ciro hedefinden ziyade dengeli sektörel da l m gözeterek aktif kalitesini korumay hedeflemifltir. Yap Kredi Leasing olarak müflteri iliflkilerinde etik de erlere ba l l a ve fleffafl a büyük önem veriyoruz. Bu yaklafl m karfl l kl güvenin ve uzun vadeli iflbirli inin temelini oluflturmaktad r. Bunun yan s ra, Yap Kredi Leasing in müflteri memnuniyeti odakl yaklafl m ile h zl karar alan, farkl çözümler üreten bir flirket olma özelli i müflteri iliflkilerini kal c k lmaktad r. Sektörde öncü olman n gereklerinden birinin de deneyimli ve e itimli insan kayna yla çal flmak oldu unun bilincindeyiz. Kurum kültürümüzü, vizyonumuzu ve misyonumuzu benimsemifl ve bunu sundu umuz hizmetlere yans tan çal flanlar m zla gurur duyuyoruz. Do ru insan kayna sürekli geliflimimizin teminat d r. Güçlü ve do ru kurumsal yönetim uygulamas üzerinde önemle durdu umuz bir di er konudur y l nda bafllad m z kurumsal yönetim ilkelerinin eksiksiz uygulanmas n amaçlayan çal flmalar m za SPK n n belirledi i normlar çerçevesinde baflar yla devam ediyoruz. Amac m z bu çal flmalar en k sa sürede tamamlayarak hayata geçirmektir. Finansal kiralama sektörünün 2005 y l nda da büyümesini sürdürece ini öngörüyoruz. Süregelen dezenflasyonist süreçte, Yap Kredi Leasing in güçlü sermayesi sektördeki rekabet avantajlar ndan birini oluflturmaktad r. Bu avantaj m z, müflterilerimize cazip kredi imkanlar yla yans tmaya devam edece iz. Sahip oldu u deneyim, teknolojiyi hizmet kalitesinin süreklili inde en etkin flekilde kullanmas ve insan kayna n n profesyonelli i ile Yap Kredi Leasing sektörün önde gelen flirketlerinden biri olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Her zaman yan m zda olan müflterilerimize, hissedarlar m za ve çal flanlar m za Yönetim Kurulumuz ad na teflekkürlerimizi sunuyoruz. Ömer Kemal Gürer Yönetim Kurulu Baflkan ve Murahhas Üye Birol Sümer Genel Müdür

8 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <6 Yönetim Kurulu

9 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <7 1 ÖMER KEMAL GÜRER Yönetim Kurulu Baflkan / Murahhas Üye 2 SMA L REHA UZ Yönetim Kurulu Baflkan Vekili 3 AHMET MESUT GÜRAYLI Murahhas Üye 4 Av. Dr. MUSTAFA ÜNAL Üye 5 SEM H ÇA LAR Üye 6 HAfi M FIRAT ÇEL KKAN Üye 7 B ROL SÜMER Genel Müdür

10 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <8 Türkiye Ekonomisindeki Geliflmeler 2004 y l GSMH büyüme h z %9,9 olarak gerçekleflmifltir. D fl Ticaret (milyar ABD dolar ) GSMH Büyümesi (%) 27,8 hracat thalat 54,5 31,3 41,4 36,0 51,6 47,3 69,3 62,8 97,2 6,3 7,9 5,9 9, , Kaydedilen ekonomik geliflmeler do rultusunda 2004 Türkiye ekonomisi aç s ndan umut veren bir y l olmufltur. IMF destekli maliye ve para politikalar n n baflar yla uygulanmas ekonomik göstergelere yans maya devam etmifltir. Di er taraftan, Türkiye-AB üyelik müzakerelerinin Ekim 2005 te bafllamas yönünde al nan karar, mali piyasalar olumlu yönde etkilemifltir. Türkiye ekonomisinin iki y ld r sürdürdü ü büyüme trendi 2004 y l nda daha da güçlenmifltir y l GSMH büyüme h z %9,9 olarak gerçekleflmifltir y l nda %8,8 olan sanayi üretimi 2004 y l nda %9,8 e yükselmifltir. malat sanayi sektöründeki y ll k art fl ise %10,4 olurken 2004 y l imalat sanayi kapasite kullan m oran da %81,6 olarak gerçekleflmifltir. malat sanayindeki bu yüksek kapasite kullan m yeni yat r mlar gerekli k lmaktad r. Y l baz nda özel sektör makine teçhizat yat r m ve sermaye mal ithalat nda görülen art fllar yat r mlardaki yükselifl e ilimini ortaya koymaktad r.

11 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <9 TEFE baz nda y ll k enflasyon 2004 y l sonunda %13,84 olarak gerçekleflmifltir. %9,32 olarak gerçekleflen TÜFE art fl ise belirlenen resmi hedefin alt nda kalm fl, bu sonuçla Türkiye ilk kez üç y l üst üste TÜFE oran n y ll k hedefinin alt nda tutmay baflarm flt r y l nda ihracat 2003 y l na göre %32,8 artarak 62,8 milyar dolar, ithalat %40,1 artarak 97,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleflmifl, d fl ticaret aç 34,4 milyar dolara ç km flt r y l nda ihracatta gerçekleflen 15,5 milyar dolarl k art flta temel belirleyici imalat sanayi ihracat nda gözlenen art fl olmufltur. Türkiye nin yapt ihracat n %93,5 i imalat sanayi ürünlerinden oluflmaktad r y l nda ithalatta gerçekleflen 27,8 milyar dolarl k art fl incelendi inde bu toplamdan en fazla pay 15,4 milyar dolar ile hammadde ithalat n n ald gözlenmektedir y l nda bütçe disiplini önemli oranda sa lanm fl, bütçe aç hedeflenen 45,8 milyar YTL nin alt nda 30,3 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. Beklenenin alt nda gerçekleflen faiz ödemeleri ve gelirlerdeki iyileflme, bütçe aç n afla ya çeken faktörler olmufltur. Maliye tan ml faiz d fl fazla, hedeflenen 20,2 milyar YTL nin üzerinde 26,2 milyar YTL, IMF tan ml faiz d fl fazla ise 21,8 milyar YTL olarak gerçekleflmifltir. Merkez Bankas 2004 y l içinde faiz oranlar nda 4 kez indirime gitmifl, y l n bafl nda %26 olan gecelik faiz oranlar y l sonunda %18 e gerilemifltir. Konsolide bütçe toplam borç stoku 2004 y l sonunda 236 milyar dolar seviyesine yükselmifl olup, GSMH ye oran %75,3 olarak gerçekleflmifltir. Hazine nin 2004 y l ndaki toplam net borçlanmas n n toplam ödemelerine oran, s k bütçe disiplini ve yüksek faiz d fl fazla sayesinde son birkaç y la göre gerileyerek %89 olarak gerçekleflmifltir. Hazine nin 2003 y l nda %46 olan TL cinsinden sabit faizli ihalelerdeki ortalama borçlanma maliyeti ise 2004 y l nda %25 e gerilemifltir y l nda MKB Ulusal-100 endeksi %34 oran nda de er kazan rken y l sonu kapan fl de eri olmufltur.

12 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <10 Finansal Kiralama Sektöründeki Geliflmeler 2004 y l nda sektörün toplam ifllem hacmi %35 art fl ile 2,9 milyar dolara ulaflm flt r. Leasing sektörü toplam ifllem hacmi (milyon ABD Dolar ) Leasing sektörü ifllemlerinin mal grubu baz nda da l m %6,7 %7,2 %3,6 %4,9 %1,5 %12,7 %4,2 %2,7 %26,8 %14,4 %15,3 Kara ulafl m araçlar fl ve inflaat makinalar Makina ve ekipmanlar T bbi cihazlar Tekstil makinalar Turizm ekipmanlar Elektronik ve optik cihazlar Bas n-yay n donan m Büro ekipmanlar Gayrimenkuller Di er Finansal kiralama sektöründe faaliyet gösteren 77 finansal kiralama flirketi, 5 özel finans kurumu, 11 yat r m kalk nma bankas bulunmaktad r. Bunlar n 39 u F DER üyesidir. F DER e üye ilk 10 flirketin yaratt ifllem hacmi, sektör hacminin %71 ini oluflturmaktad r. Finansal kiralama sektöründe 2004 y l toplam ifllem hacmi 2,9 milyar dolara ulaflm fl olup, geçen y la göre sektör ifllem hacminde dolar baz nda %35 art fl gerçekleflmifltir. Bu ifllem hacmi sektörde bugüne kadar gerçekleflen en yüksek tutard r y l n n 3,5 milyar dolarl k bir ifllem hacmi ile tamamlanaca öngörülmektedir y l nda ülkemizin lokomotif sektörleri aras nda yer alan tekstil yat r mlar nda gerileme görülürken, otomotiv yan sanayii, ifl ve inflaat makineleri ve dayan kl tüketim mallar üretimine yönelik finansal kiralama ifllemlerindeki art fllar, sektörün ifllem hacminin artmas ndaki bafll ca etken olmufltur.

13 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 < y l nda finansal kiralama yat r mlar içerisinde en büyük a rl %26,8 ile makine ve ekipman oluflturmufl; bunu %15,3 ile ifl ve inflaat makineleri, %14,4 ile kara ulafl m araçlar ve %12,7 ile tekstil makineleri izlemifltir. Y l n son çeyre inde gayrimenkul, ifl ve inflaat makineleri, matbaa makineleri ve turizm yat r mlar nda büyük art fl n finansal kiralama ifllem hacmine önemli etkisi olmufltur. Y llar itibariyle sektörün ortalama yat r m tutar n n bin dolar aras nda seyretti i görülmektedir. Bu gösterge finansal kiralaman n KOB lerin orta ölçekli yat r mlar n n finansman nda önemli bir yer tuttu una iflaret etmektedir y l nda bu seyir devam etmifl, sözleflme bafl na ortalama ifllem tutar yaklafl k 102 bin dolar olurken, a rl kl talebin yine KOB 'lerden geldi i gözlemlenmifltir y l düflük enflasyon, büyüme ve ihracatta sa lanan baflar yla, ekonomide canlanman n bafllad ve gelece e iliflkin olumlu beklentilerin artt bir y l olmufltur. Düflük enflasyon ortam nda yat r mc lar n daralan kâr marjlar n n yat r mlar n geri ödeme sürelerinin uzamas yönünde yapaca etki, uzun vadeli borçlanma imkan sa layan finansal kiralamay cazip k lacak; yaflanan dezenflasyonist süreçte toplam yat r m pastas nda finansal kiralaman n ald pay n artmas na neden olacakt r y l nda yap lan yat r mlarda finansal kiralama sektörünün pay %7,1 olarak gerçekleflmifltir. Bu oran art rman n bafll ca yollar ndan biri; sektörün uzun vadeli finansman sa layarak bunu müflterilerine yans tmas d r. Finansman sa lamada karfl lafl lan zorluklar n, Türkiye nin uluslararas arenada olumluya dönen görünümünün etkisiyle uzun vadeli ve düflük faizli finansman kaynaklar na daha kolay ulafl labilmesiyle nispi olarak afl lmas beklenmektedir. Di er yandan, ekonomik büyüme ve de iflen piyasa flartlar na paralel ihtiyaçlar karfl layacak olan operasyonel kiralama ve alt kiralama gibi ürün çeflitlemesi konusundaki düzenlemelerin yap lmas finansal kiralama flirketlerinin hareket kabiliyetini art racakt r.

14 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <12 Faaliyetler Yap Kredi Leasing, Türk finansal kiralama sektöründe y llara dayanan deneyimiyle flekillendirdi i stratejileri sayesinde etkin konumunu korumaktad r. Kendini sürekli yenileyen bir kurum Yap Kredi Leasing, Türk finansal kiralama sektöründe y llara dayanan deneyimiyle flekillendirdi i stratejileri sayesinde etkin konumunu korumaktad r. fiirket, piyasa flartlar n gözeten bir yaklafl mla oluflturdu u kalite anlay fl na dayal ifl stratejilerini, müflteri odakl yaklafl m, uzmanl, sa lam mali yap s ve teknolojik üstünlü ü ile birlefltirerek, tercih edilen bir finansal kiralama flirketi olma özelli ini sürdürmektedir. Aktif pazarlama Yap Kredi Leasing in müflteri iliflkileri ve pazarlama stratejilerinin oda nda; Müflterilerine en kaliteli hizmeti en iyi koflullarda sunmak, Müflterileri ve sat c lar ile uzun süreli ve kal c iliflkiler gelifltirmek, Müflteri iliflkilerinde fleffafl k ve etik kurallar gözetmek, Tüm pazarlama kanallar n kullanarak kredibilitesi yüksek potansiyel müflterilere ulaflmak ve portföyüne dahil etmek yer almaktad r.

15 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <13 Yap Kredi Leasing, stanbul daki Genel Müdürlü ü, Adana, Ankara, Bursa, zmir de yerleflik temsilcilikleri ve ülke çap nda 400 ü aflk n flubesi ile hizmet veren Yap ve Kredi Bankas A.fi. yi de içine alan pazarlama a ile genifl bir co rafyaya da lm fl müflteri portföyüne eriflmektedir. Bunun yan s ra Bankan n ifltiraki olan di er finansal kurumlar ile oluflturdu u sinerji, Yap Kredi Leasing in pazardaki konumunu pekifltirmektedir. Yap Kredi Leasing, merkez ve temsilciliklerinde görev yapan deneyimli pazarlama ekibi ile çal flmakta, proaktif pazarlama politikas çerçevesinde do rudan müflteri ve sat c firma ziyaretleri ile verimli iflbirliklerinin oluflturulmas için çaba sarf etmektedir. Yenilikçi ve müflteri odakl yap s ile müflterilerinin yat r mlar na uygun çözümler sunmaya devam eden Yap Kredi Leasing, 2004 y l nda adet proje ile 162 milyon dolar tutar nda ifllem hacmi gerçeklefltirmifltir. Yerli veya yabanc firmalar n Türkiye de temsilciliklerini yürüten sat c firmalar ile stratejik iflbirli i gelifltirilmesi Yap Kredi Leasing in pazarlama politikalar n n önemli unsurlar ndand r. Bu çerçevede, 2004 y l nda yerli makina üretimi yapan yeni sat c firmalar kazanma amaçl araflt rmalara a rl k verilirken, iflbirli i yürütülen ve potansiyel sat c firmalara ziyaretler gerçeklefltirilmifltir. Bu firmalarla iflbirli inin gelifltirilmesi için organizasyonlar düzenlenmifl; ekipman ile ilgili sat c seminerleri gerçeklefltirilmifl ve kampanya uygulamalar sürdürülmüfltür. Yap Kredi Leasing, internet kanal n n pazarlama ve sat flta artan oranda kullan m n hedeflemektedir. fiirket, adresindeki yenilenen web sitesinde, interaktif finansal kiralama hizmetleri sunmaktad r. Sitede ziyaretçilere finansal kiralama ifllemleri konusunda detayl bilgi verilmekte, de iflik mal cinsleri ve para birimlerinde ödeme planlar ç kar lmakta ve müflterilerin on-line baflvurular de erlendirilmek üzere kabul edilmektedir. Etkin kredilendirme ve risk izleme süreçleri Aktif kalitesinin korunmas, do ru müflteriye, do ru vade ve teminat koflullar çerçevesinde kredi tahsis edilmesi ile mümkündür. Yap Kredi Leasing de kredi portföyünün kalitesi; müflteriyle ilgili mali analiz, kredilendirme ve risk ölçümleme süreçlerinde koordinasyonun eflgüdümlü olarak yürütülmesiyle sa lanmaktad r.

16 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <14 nas l Müflterinin ihtiyac n anlamak kaliteli hizmetin ön kofluludur.

17 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <15 Krediler ve Risk zleme Bölümü nce gerçeklefltirilen kredi analizi ve de erlendirmesi kapsam nda firmalar n kredi talepleri; mali performanslar, geri ödeme kabiliyetleri, ekipman n niteli inin yan s ra ekonomik ve sektörel koflullar da dikkate al narak detayl bir biçimde incelenmektedir. Kredi önerisi kredi komitesine sunularak belirlenen vade, tutar ve teminat koflullar çerçevesinde kredi tahsis karar na var lmaktad r. Tahsis edilen kredilerin geri ödenme süreci Risk zleme Birimi taraf ndan etkin bir flekilde takip edilmektedir. Bunun neticesinde 2004 y l nda kanuni takip sürecine al nan müflteri say s ve risk tutar düflmüfltür. sunuyoruz Yenilikçi ve müflteri odakl yap m z ile müflterimizin yat r mlar na göre özel tasarlanm fl çözümleri uygun koflullarda sunuyoruz.

18 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <16 Faaliyetler Yap Kredi Leasing, markas yla özdefl, deneyim ve güvene dayal ulusal ve uluslararas sayg n piyasa konumunu 2004 y l nda da korumufltur. Kreditörlerle iyi iliflkiler Yap Kredi Leasing, markas yla özdefl, deneyim ve güvene dayal ulusal ve uluslararas sayg n piyasa konumunu 2004 y l nda da korumufltur. fiirket, yerli ve yabanc kreditörler ile iyi ve kal c iliflkilerini gelifltirerek devam ettirirken, özellikle ithalat n finansman na ve forfaiting ifllemlerine yönelik olarak yeni kreditörler kazanm flt r. Yap Kredi Leasing 2004 y l nda da uzun vadeli yurt d fl kredi kaynaklar n tercih etmifltir. fiirket, yurt d fl piyasalardan kaynak yaratma kabiliyetini Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin yayg n muhabir a ndan yararlanarak gelifltirmifltir. Yap Kredi Leasing ayr ca özel finans kurumlar, ihracat sigorta kurulufllar, banka garantisiz uzun vadeli finansman sa layan FMO, IFC gibi uluslararas kurulufllar n olanaklar ndan da yararlanm flt r. Önceki y llarda oldu u gibi 2004 y l nda da çeflitli teknikler içeren "proje finansman " enstrümanlar kullan larak yat r mlar n kendi içinde finansman sa lanm flt r. Böylelikle vade ve para birimi uyumsuzluklar n n engellenmesi yolunda do al bir emniyet sistemi oluflturulmufltur y l içinde uluslararas piyasalardaki Türkiye riskine bak fl aç s n n daha olumluya dönmesiyle birlikte borçlanma vadeleri uzam flt r. Yap Kredi Leasing de bu çerçevede 2004 y l nda daha uzun vadeli borçlanarak, pasif yap s n n ortalama vadesini uzatm flt r. Düflük maliyetli ve uzun vadeli finansman alternatiflerinin önümüzdeki dönemde daha da artma e ilimi gösterece i öngörülmektedir y l içinde düflük seviyelerde seyreden Libor ve Euribor oranlar sebebiyle söz konusu faiz bazlar nda yükselme e ilimleri göz önüne al narak kullan lan kredilerde sabit faiz yap s tercih edilmifltir. Yap Kredi Leasing, ihracatç firmalar n yat r mlar n desteklemek amac yla Dünya Bankas kaynakl ve proje baz nda kulland r lmak üzere 20 milyon dolar tutar nda uzun vadeli kredi imkan sa lam flt r. Finansal kiralamaya konu yat r m mallar n n orta ve uzun vadeli finansman nda, yurt d fl ihracat sigorta kurulufllar ndan kredi kullan mlar 2004 y l nda da sürdürülmüfltür. Yap ve Kredi Bankas A.fi. arac l ile Hermes (Almanya), Sace ( talya), ERG ( sviçre) ve US Exim (ABD) gibi ihracat kredi kurulufllar (ECA) kanallar na kolayl kla ulafl labilmifl ve projesine göre 5-7 y la varan vadelerde finansman olana sa lanm flt r. Bunun yan s ra Uzakdo u da Kore, Tayvan gibi ülkelerin ihracat kredisi kurulufllar n n finansman olanaklar ndan da yararlan lm flt r. Bilgi teknolojileri Yap Kredi Leasing kuruluflundan bu yana tüm ifl süreçlerine ve hizmetlerine teknolojinin sundu u olanaklar yans tmak üzere yat r mlar n art rarak sürdürmekte ve bilgi teknolojisi altyap s n güncellemektedir.

19 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <17 fiirket, teknoloji konusundaki yetkinli i sayesinde rekabet flartlar nda piyasa beklentilerini ve daha fazlas n karfl lama, müflteri taleplerine etkin ve yeterli derecede cevap verebilme ve kaynaklar n daha verimli kullan lmas n sa lama hedeflerine ulaflabilmektedir. Yap Kredi Leasing bilgi teknolojisi konusunda Yap ve Kredi Bankas A.fi. Teknoloji Yönetimi nden yaz l m gelifltirme, donan m ve a bak m ile yard m masas konular nda hizmet ve destek almaktad r. Yap Kredi Leasing, ifllemlerinde PC, LAN ve WAN bilgi ifllem altyap s ile MS SQL Server 2000 veritaban flebekesi kullanmaktad r y l nda, Yap ve Kredi Bankas A.fi. Teknoloji Yönetimi önderli inde YTL yaz l m projesi yürütülmüfl ve baflar yla tamamlanm flt r. Bilgi teknolojileri konusunda yeni proje çal flmalar sürdürülmektedir. Kurum kültürünü ve misyonunu benimsemifl insan kayna Yap Kredi Leasing çal flan n n yetkin, verimli, katma de er yaratan ve müflteri odakl olma niteliklerini korumas, fiirket içinde çal flan memnuniyetinin art r lmas, kurum kültürünü ve misyonunu benimsemifl olan personelin yetifltirilmesi ile mümkündür. Bu döngünün sa lanmas, insan kaynaklar politikas n n öncelikli hedefidir y l nda kurulan ve sadece müdür ve müdür yard mc lar için uygulanan Hedeflere ve Yetkinliklere Dayanan Performans Yönetimi sistemi 2004 y l nda tüm fiirket çal flanlar na uygulanm flt r. Yap Kredi Leasing çal flanlar n n demografik özellikleri* Personel Say s 64 Yafl Ortalamas 32 Ö renim Seviyesi Lisansüstü 4 Üniversite 44 Lise 14 Ortaö retim 2 *2004 y l sonu itibariyle.

20 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <18 nas l Öncü olabilmek için sektörünüze ve müflterilerinize yol gösterebilmeniz gerekir.

21 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <19 Ayr ca 2004 y l nda yöneticilere 360 Derece Testi uygulanm flt r. Yöneticinin kendisini nas l gördü ünün yan nda, ba l oldu u yöneticisi, kendisine ba l çal flanlar ve kendisi ile efl seviyede olan yöneticiler taraf ndan nas l alg land n n ölçümlenmesi amac n tafl yan test sonras nda, kat l mc lar sonuçlar do rultusunda gerekli aksiyon planlar n haz rlayarak tatbik etmeye bafllam fllard r. Yap Kredi Leasing in öncelikli hedeflerinden birini oluflturan e itim, fiirket bütçesinden önemli bir pay almaktad r y l nda flirket içi e itimler a rl k kazanmakla birlikte, profesyonel e itim kurumlar n n programlar na da kat l m sa lanm flt r. öncülük ediyoruz? Yetkin, verimli ve katma de er yaratan insan kayna m z baflar m z n teminat d r.

22 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <20 Mali Tablolar n Analizi Finansal göstergeler (YTL) Toplam aktifler Özsermaye Ödenmifl sermaye (tarihi de er) Toplam gelirler Dönem kâr (zarar ) (*) ( ) Finansal kiralama alacaklar Ortakl k yap s ve pay oran (%) Yap ve Kredi Bankas A.fi. 66,32 65,40 Di er flirketler 0,29 1,21 Halka aç k 33,39 33,39

23 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <21 (*) Bilanço kârl l na ana hedefleri aras nda yer veren Yap Kredi Leasing in, 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasas Kurulu Seri:XI, No:20 tebli esaslar na göre haz rlanan mali tablolar nda YTL tutar nda dönem zarar mevcuttur. Bu zarar n ve aktif toplam ndaki de iflikli in nedenleri afla da k saca özetlenmifltir. Vergi Usul Kanunu nda, Nisan 2003 tarihinde, 1 Temmuz 2003 tarihinden sonra gerçeklefltirilecek finansal kiralama ifllemlerinin muhasebelefltirilmesini de içeren bir tak m düzenlemeler yap lm flt r. 1 Temmuz 2003 tarihinden önce yap lan finansal kiralama ifllemleri afla da özetlenen flekilde kay tlara yans t lmaktad r: a. Anapara ve faiz tutarlar gelir olarak yaz lmaktad r. b. Bu ifllemlere ait anapara tutar, bilançoda sabit k ymet olarak kaydedilmektedir. c. Sabit k ymetler üzerinden amortisman ayr larak, gider kaydedilmektedir. Bu düzenleme ile 1 Temmuz 2003 sonras yap lan finansal kiralama ifllemleri ise afla da özetlenen flekilde kay tlara yans t lmaktad r: a. Sadece faiz tutarlar gelir olarak yaz lmaktad r. b. Bu ifllemlere ait anapara tutar, bilançoda finansal kiralama alaca olarak yer almakta olup, dövizli ifllemler kur de erlemesine tabi tutulmaktad r. Bu bilgiler fl nda, 2003 y l sonu itibariyle anapara geliri amortisman giderinden YTL yüksek oluflmufl; 2004 y l sonunda ise 1 Temmuz 2003 öncesi ifllemlerin anapara tutar azalarak, amortisman giderinden YTL daha düflük gerçekleflmifltir. Ayr ca, mevcut kanunda 2003 y l nda yap lan bu düzenleme gere i, anaparan n sabit k ymet olarak de il, finansal kiralama alaca olarak kay tlara al nmas, bilançonun aktifinde yer alan parasal olmayan kalemlerin (sabit k ymetler) küçülmesine ve parasal kazanc n azalmas na neden olmufltur. Bilanço büyüklü ünde önemli a rl olan sabit k ymetlerin 2003 y l na göre %44 oran nda düflmesi sebebiyle aktif büyüklü ü %22 oran nda azalm flt r y l boyunca, ana orta m z Yap ve Kredi Bankas A.fi. nin sahiplik sorunu çözülememifl ve sürekli gündemde kalm flt r. Bu durum fonlama maliyetlerinin yükselmesine ve yat r m tutar n n hedeflenenin alt nda gerçekleflmesine sebep olmufl, aktif büyüklü ümüzü ve piyasa etkinli imizi olumsuz yönde etkilemifltir. Ancak, bu süreçte aktif kalitesini art rmaya yönelik çal flmalara a rl k verilerek gecikmifl alacaklar n tahsili için yo un çaba harcanm fl ve bu konuda önemli mesafeler kaydedilerek 2005 y l n n ilk aylar nda önemli tutarda tahsilat gerçeklefltirilmifltir.

24 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <22 Üst Yönetim

25 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <23 1 B ROL SÜMER Genel Müdür 2 NC TÜMAY KES C Genel Müdür Yard mc s 3 ÖZGÜL TOLAN Genel Müdür Yard mc s 2 1 3

26 YAPI KRED LEAS NG FAAL YET RAPORU 2004 <24 Yap Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortakl 31 Aral k 2004 Hesap Dönemine Ait Ba ms z Denetim Raporu

27 YAPI KRED LEAS NG DENET M RAPORU 2004 < 25 Denetim Serbest Mali Müflavirlik A.fi. Büyükdere Caddesi Yap Kredi Plaza B Blok Kat: 5 Levent stanbul Türkiye Tel: (212) (Pbx) Fax: (212) YAPI KRED F NANSAL K RALAMA ANON M ORTAKLI I 1 OCAK ARALIK 2004 HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET M RAPORU 1. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. n n 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle Sermaye Piyasas Kurulu ("SPK") taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No: 1 say l "Sermaye Piyasas nda Mali Tablo ve Raporlara liflkin lke ve Kurallar Hakk nda Tebli " ve Seri: XI, No: 20 say l "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli e uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmifl bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmifl gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. Sözkonusu mali tablolar, Türk Liras n n 31 Aral k 2004 tarihindeki cari sat n alma gücüyle ifade edilmifltir. ncelememiz, genel kabul görmüfl denetim, ilke, esas ve standartlar na uygun olarak yap lm fl ve dolay s yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay tlar n n kontrolü ile gerekli gördü ümüz di er denetim yöntem ve tekniklerini içermifltir. 2. fiirket in 31 Aral k 2003 tarihli mali tablolar baflka bir ba ms z denetim flirketi taraf ndan denetlenmifl ve 12 Mart 2004 tarihli ba ms z denetim raporunda olumlu görüfl verilmifltir. Bir baflka denetim firmas taraf ndan haz rlanan rapor taraf m za sunulmufl olup, raporumuz aç l fl bakiyeleri ile ilgili olarak sözkonusu denetim firmas n n raporuna dayand r lm flt r. 3. Görüflümüze göre, sözkonusu enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar fiirket'in 31 Aral k 2004 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, mevzuata ve SPK taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No: 1 ve Seri: XI, No: 20 say l Tebli ler ile belirlenen genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. 4. Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla daki hususlara dikkat çekilmesi gerekli görülmüfltür: a. fiirket in 31 Aral k 2004 tarihi itibariyle SPK taraf ndan yay mlanan Seri: XI, No:1 say l "Sermaye Piyasas nda Mali Tablo ve Raporlara liflkin lke ve Kurallar Hakk nda Tebli " ve Seri: XI, No:20 say l "Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar n Düzeltilmesine liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Tebli "e uygun olarak düzenlenen enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolar nda dönem zarar olmas nedeniyle cari y lda kâr da t m yap lmayacakt r. b. 25 May s 2004 tarihinde al nan yönetim kurulu karar na istinaden geçmifl y l kâr ndan karfl lanmak üzere fiirket in sermayesi tarihi YTL art r larak, tarihi YTL den tarihi YTL ye yükseltilmifltir. ç kaynaklardan yap lan bu sermaye art r m uygulamas nda, SPK n n muhasebe standartlar uyar nca bulunan tutarlar ile yasal kay tlarda bulunan tutarlardan düflük olan esas al nm flt r. DENET M SERBEST MAL MÜfiAV RL K A.fi. Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Hasan K l ç Sorumlu Ortak Bafl Denetçi stanbul, 11 Mart 2005

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı