VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES"

Transkript

1 K A B L O VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI / DATA TRANSMISSION CABLES JY(St)Y...Lg Yangýn Alarm ve Haberleþme Kablolarý / JY(St)Y...Lg Fire Alarm and Communication Cables 7 VDE Standartlarýna Göre Kablo Sembolleri / Cable Symbols Are According To VDE Standart 7 Bakýr Ýletkenin Yapýsý / Construction Of The Cu Wire Conductor 73 Amerikan Tel Ölçü Sistemi (Mono Bakýr Teller) / American Wire Gauge (Solid Copper Wires) 7 Amerikan Tel Ölçü Sistemi (Bükülü Bakýr Teller) / American Wire Gauge (Stranded Copper Wire) 75

2

3 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI Her bilgisayar aðý verinin sistemler arasýnda gelip gitmesini saðlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol çoðu zaman bir çeþit kablodur. Kablosuz çözümler henüz kabloya her noktada rakip olmaktan uzaktýr. Bilgisayarýn üstünde sistem barýndýran aðlarda alt yapý hala kablo þeklindedir. Topoloji deðiþik að teknolojilerinin yapýsýný ve çalýþma þekillerini anlamada baþlangýç noktasýdýr. Topoloji(Topology) NETWORK TOPOLOJÝLERÝ Topoloji bilgisayarlarýn birbirine nasýl baðlandýðýný ve nasýl iletiþim kurduklarýný tanýmlar. Topolojiyi anlamanýn en kolay yolu iki farklý ve baðýmsýz bölüme ayýrarak incelemektir )Fiziksel Topoloji )Mantýksal Topoloji Fiziksel topoloji, aralarýnda að kurulu bir grup bilgisayara baktýðýmýzda gördüðümüz þeydir. Yani kablo bilgisayarlar arasýnda nasýl dolaþýyor, bilgisayarlar birbirlerine nasýl baðlanmýþlar gibi gözle görülen kýsmý fiziksel topolojiyi belirler. Mantýksal topoloji ise kablolarýn baðlantý þeklinden baðýmsýz olarak bilgisayar aðlarýnýn veriyi nasýl ilettiklerini açýklar. Topolojisi aslýnda tek baþýna að ile ilgili bir çok konuya açýklýk getirmez. Örneðin kullanýlan kablonun tipi,maksimum uzunluðu,bilgisayarlarýn kablonun kullanýmýnda olup olmadýðýný nasýl tespit edecekleri gibi konular sadece topoloji ile açýklanmaz. Ancak zaman içinde piyasa þartlarýnýn da etkisi ile standartlar oluþmuþtur. Deðiþik topolojileri kullanan deðiþik að sistemleri vardýr. Bu teknolojiler Ethernet, Token Ring veya FDDI gibi isimlere sahiptir. Her að teknolojisi kullanýldýðý topolojiyle beraber,kullanýlacak kablo tipi,maksimum uzunluk,bant geniþliði gibi konulara da açýklýk getirir. Topoloji tipleri )Bus topoloji Omurga Baðlantý Kablosu Çalýþma Ýstasyonu Çalýþma Ýstasyonu Sonlandýrýcý Çalýþma Ýstasyonu Çalýþma Ýstasyonu Ana Bilgisayar Fiziksel bus tüm bilgisayarlarýn ayný kabloya baðlý olduklarý sistemdir. Kablonun her iki ucuna sonlandýrýcý adý verilen dirençler takýlýr. Bu topoloji hem mantýksal hem fiziksel olarak varlýðýný sürdürmektedir. Kurulumu kolaydýr. En büyük dezavantajý kablonun bir noktasýnda oluþan kopukluðun tüm sistemi çökertmesidir. Mantýksal bus ise,gönderilen bir verinin tüm sistemlere ulaþmasý demektir.

4 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI ) Halka(Ring)topoloji Halka Topoloji Mantýksal ring topoljisi ise TokenRing adý verilen ilk baþta IBM 'in geliþtirdiði,sonralarý IEEE ve ISO tarafýndan geliþtirilmeye devam eden að sisteminin kullandýðý sistemdir. TokenRing'de bilgisayarlar kablolarla ortadaki merkez bir kutuya baðlýdýr(fiziksel yýldýz). Ancak sistemde veri aktarýmýný saðlayan bir sinyal sürekli olarak sýrayla tüm sistemleri dolaþmaktadýr. Token adý verilen bu sinyal tek tek tüm sistemlere uðradýðý için Ring/Halka terimi buradan gelmektedir. 3) Yýldýz(Star) topoloji Yýldýz Topoloji En yaygýn kullanýlan fiziksel topolojidir. Her bilgisayardan çýkan bir kablo merkezdeki bir kutuya(hub) girer. En büyük avantajý bir kabloda oluþan problemin sadece o kabloya baðlý bilgisayarý etkilemesidir. 3

5 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI Melez(Hybrid) topolojiler Bu topolojileri baþlangýç noktasý olarak alýp geliþtirilen deðiþik að teknolojileri olduðundan bahsetmiþtik. Token Ring ve Ethernet bu teknolojilerden sözünü etmeye deðer ikisidir. Token Ring bir að görme ihtimaliniz de çok az olduðu için onu bir kenara býrakýrsak,elimizde sadece Ethernet kalýr. Ethernet ilk baþta bus topoloji olarak tasarlandý. Coaxial bir kablo sýrayla tüm bilgisayarlarý dolaþýyordu. Ethernet aðýnda bilgisayarlar bu tek kabloya baðlý olduklarýný düþünürler. Bir diðer sisteme veri yolladýklarýnda,veri aslýnda ayný kabloya baðlý tüm sistemlere ulaþýr. Tüm bilgisayarlardan sadece doðru olan bu veriyi alýr ve iþler. Ethernet aðýnda her bilgisayar,daha doðrusu her að kartý(bu noktada Ethernet kartý diyebiliriz.)farklý bir adrese sahiptir(mac adresi).veri kablo üzerine yerleþtirilirken veri üzerine alýcý ve gönderenin MAC adresleri yazýlýr. Böylece veriyi alan tüm sistemlerden sadece doðru olaný veriyi alýr ve iþleme koyar,diðerleri kendilerine gelmeyen(gelen ama ait olmayan!!)veriyi göz ardý eder. Bu noktada ilk Ethernetin hem mantýksal,hem de fiziksel olarak bus yapýda çalýþtýðý anlaþýlýyor. Elbette Ethernet kullanýlacak kablo tipi,maksimum uzunluk ve deðerleri de tanýmlamýþtýr. Zaman içinde fiziksel bus yapý, ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmiþtir. Fiziksel bus yapýda,yani tüm bilgisayarlarýn ayný kabloya baðlandýklarý sistemde kablonun bir noktasýnda oluþan kopukluk veya kýsa devre tüm aðý çökertir. Aða yeni bir makine eklemek,kablonun bir bölümüne ek yapmak demektir. Bu iþlem sýrasýnda að çalýþamaz vaziyettedir. Að'da arýza olduðu zaman tüm sistemleri dolaþan tek bir kablonun herhangi bir yerindeki arýzayý bulmak çok zahmetlidir. Yapýsal kablolama dediðimiz,çok fazla sayýda bilgisayarýn kullanýldýðý binalarda veya kampüslerde gerçekleþtirilen kablolama ve kurumlarda fiziksel bus yapý kullanmak mümkün deðildir. Çünkü bus yapý aðacýn dallarý gibi merkezden binanýn katlarýna oradan da odalarýna dallanan bir yapýya izin vermez. Sonuç itibariyle fiziksel bus topolojinin ihtiyaçlarý karþýlamaktan uzak olduðu anlaþýlýnca yeni bir sistem arayýþýna gidildi. Çözüm ethernetin mantýksal topolojisini muhafaza edip,fiziksel topolojiyi, yani kablolama yapýsýný yýldýz topoloji ile deðiþtirmektir. Yýldýz topolojide her bilgisayardan ayrý bir kablo merkezi bir kutuya (hub) gider. Kablolardan birinde oluþan arýza sadece o bilgisayarý etkiler. Ethernet için yeni fiziksel topoloji yýldýz topolojidir. Kullanýlan kablo da coaxialden UTP'ye dönüþmüþtür. Ancak mantýksal olarak Ethernet hala bus topoloji kullanýr. Böylece yýldýza geçmeden önce kurulmuþ binlerce Ethernet aðý devre dýþý kalmamýþ olur. Fiziksel topolojide kullanýlan hub içinde mantýksal bir bus yapý vardýr. Bilgisayarlardan birisinin yolladýðý veri paketi huba ulaþýnca, hub bu paketin kopyalarýný oluþturup tüm portlarýna yollar. Yani bus yapýda olduðu gibi veri paketi diðer tüm bilgisayarlara eriþir ve sadece alýnmasý gereken bu paketi alýr ve iþler, diðerleri ise siler. Hub'a baðlý bilgisayarlar yýldýz topoloji kullanmalarýna raðmen, hub içinde ayný bus gibi tek bir hat olduðunu düþünebiliriz. Böylece coaxial kablolu fiziksel bus Ethernet ve utp kablolu fiziksel yýldýz Ethernet bir arada rahatça kullanýlabilir. Çünkü çalýþma mantýklarý yani mantýksal topolojileri aynýdýr Zaten hemen hemen tüm Ethernet hub'larda bir tane de coaxial kablo giriþi vardýr. Böylece fiziksel yýldýza geçiþ Ethernet için çok kolay olmuþ,zaten en büyük pazar payýna sahip Ethernet ürünleri,fiziksel yýldýzýn tartýþmasýz avantajýný da elde edince,günümüzde en yaygýn að teknolojisi haline gelmiþtir. Ethernetin kullandýðý bu melez topoloji bazen starbus topoloji olarak anýlýr. Tek melez topoloji starbus deðildir. IBM'in geliþtirdiði ve günümüzde popülerliðini kaybeden,ancak zamanýnda geniþ bir kullaným alaný bulmuþ olan Token Ring að teknolojisi de starring melez topolojisini kullanýr. Bu sistemde de dýþarýdan bakýldýðýnda ayný ethernetin starbus'ý gibi kablolama yýldýz þeklindedir. Her terminalden ayrý bir kablo ethernet'teki hubun benzeri bir kutuya girer. Ancak bu kutunun içinde Token Ring aðlarýnýn kullandýðý mantýksal bir halka(ring) yapýsý mevcuttur. Günümüzde yeni bir að kurarken tek seçenek olarak UTP kablo ve hub ile yýldýz topoloji ethernet gözüküyor. Bununla beraber fiziksel bus kullanan coaxial ethernet'te piyasadan tam olarak silindi diyemeyiz. Bu ikisinin bir arada çalýþabiliyor olmasý zaten ortada bir problem býrakmýyor.

6 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI Ethernet'in tipik özellikleri aþaðýdaki gibi sýralanabilir; Basitlik Düþük Fiyat Uyumluluk Adresleme Esnekliði Bütün Ýstasyonlara Eþit Haklar Yüksek Hýz Bakýma Uygun Olma Ethernet Çeþitleri Ethernet(.9 Mbps,5 Mbps,0 Mbps) Fast Ethernet(00 Mbps) Gigabit Ethernet(Gbps) 0Gigabit Ethernet(0 Gbps) YEREL ALAN AÐ TEKNOLOJÝLERÝ 0 BaseT 0 BaseT starbus topoloji kullanan Ethernet kablolama sistemini tanýmlar. Kullanýlan kablo haricinde ethernet paket yapýsý ve çalýþma mantýðý 0Base ve 0Base5 ile aynýdýr. 0 yine maksimum hýzý yani 0Mbit çalýþtýðýný, Base Baseband olduðunu belirtir. Ancak IEEE burada da ufak bir deðiþiklik yapmýþtýr. Hub ile bir PC arasýnda veya hub ile hub arasýndaki kablo uzunluðu 00m'yi geçemez. UTP yani unshielded twisted pair (kaplamasýz dolanmýþ çift)kablo 0BaseT'nin kullandýðý kablo tipidir.utp kablolar kendi içinde aktarabilecekleri veri kapasitesine göre kategorilere ayrýlmýþtýr.0baset 0Mbit hýzýnda çalýþýr,cat3 ve üzeri kablolar kullanýlabilir. 0 BaseT iki tel çiftini kullanýr.yani tel kullanýr. Ancak ilk zamanlardan beri yapýlan kablolamalarda kablonun içindeki tel çifti de konnektöre takýlmýþtýr. Bundaki amaç ileride çýkabilecek ve daha fazla tel baðlantýsý isteyen Ethernet tiplerine hazýr olmak,tekrar kablolama yapmak zorunda kalmamaktadýr. Coaxial kabloya göre elektromanyetik alan etkisine daha az dirençli olsa da,utp yýldýz topoloji için yeteri kadar güvenli ve ucuz bir yöntemdir ve günümüzdeki en yaygýn kablolama yöntemidir. UTP kablolamada RJ5 (Registered Jak) kodlu konnektör/jak kullanýlýr. Fast Ethernet (Hýzlý Ethernet) Fast Ethernet 00Mbit çalýþan deðiþik ethernet standartlarýnýn genel adýdýr. Yaygýn kullanýlan iki tipten söz edilebilir. 0BaseT'nin devamý olan 00BaseT ve 0BaseFL'nin devamý olan 00BaseFX. Tüm bu ethernet türleri 0Base5 (ilk Ethernet)'ten beridir kullanýlan paket boyu, CSMA/CD tekniði ve mantýksal topolojiyi aynen kullanýr ve geriye doðru uyumludur. 00BaseT IEEE iki tip 00BaseT standardý belirlemiþtir.00basetx ve00baset. 00BaseT 00BaseT CAT3 ve üstü UTP kablo üzerinden 00Mbit/Saniye hýzýnda çalýþan Etherneti tanýmlar. IEEE CAT3 kablolamanýn yaygýn olduðu dönemde varolan kablo altyapýsýný deðiþtirmeden 00Mbit hýza ulaþabilmek için bu standardý belirlemiþtir.00baset CAT3 kabloda 00Mbit hýza çýkabilir ancak 0BaseT'nin aksine tel çiftini de kullanýr. Tel çiftlerinden ikisini 0BaseT gibi veri alýmý ve gönderiminde kullanýrken iki tel çiftini ise çakýþma olup olmadýðýný kontrol etmek(collision detection) için kullanýr. Varolan CAT3 kablo altyapýsý üzerinden 00Mbit hýza çýkmak isteyen kullanýcýlar için bir seçenek olarak ortaya konan bu standart CAT5 kabloya geçiþin hýzlý olmasý nedeniyle yaygýn kullaným alaný bulamamýþtýr. Ayrýca 00BaseT yalnýzca halfduplex'i desteklediði için günümüzde kullanýlmamaktadýr. 00BaseT özetle; *00Mbit/saniye *Baseband *Hub ile PC arasýnda 00m maksimum mesafe *CAT3 ve üstü UTP kablo ile 8 tel 'i de kullanýyor *starbus *Diðer tüm özellikleri 0BaseT ile aynýdýr 5

7 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI 00BaseTX Günümüzde en yaygýn kullanýlan Ethernet standardý budur.cat5 ve üstü kategoride kablo ve ekipmanlar (jak,patch panel,priz vs.) Kullanýlmalýdýr. Ayný 0BaseT gibi sadece iki tel çiftini kullanarak veri aktarýmý ve alýmý yapar. Fullduplex çalýþtýðýnda 0Mbit hýzýna ulaþabilir. Tüm fast Ethernet að ekipmanlarý (að kartlarý ve hub' lar) hem 0Mbithem de 00Mbit hýzýnda çalýþabilirler. Böylece 00Mbit bir að kartýnýn 0Mbit hub'a taktýðýnýzda kendi hýzýný 0Mbit'e düþürecektir. Ayný þekilde 00Mbit hub'lar portlarýndan birine 0Mbit bir að kartý(0 BaseT) takýlýrsa bu porttan 0Mbit olarak haberleþirler. Bu özellik sayesinde 0BaseT ve 00BaseT ekipmanlarý bir arada kullanýlabilir. Ancak iki PC arasýnda 00Mbitbaðlantý kurulabilmesi için bir zincir en zayýf halkasý kadar saðlamdýr ilkesi gereðince aradaki tüm ekipmanlar (iki pc'nin að kartý ve aradaki hub)00mbit olmalýdýr. 00BaseTX özetle; *00Mbit/saniye *Baseband *Hub ile Pc arasýnda 00 m maksimum mesafe *Cat5 ve üstü UTP kablo ile tel *Starbus *Diðer tüm özellikleri 0BaseT ile ayný 00BaseFX 00baseFX bir önceki fiber optik Ethernet olan 0BaseFL'nin geliþmiþ halidir ve 0 yerine 00Mbit hýzýndadýr. Ayný konnektörleri ve fiber kablo tipini kullanýr. Ancak maksimum mesafe 00m'ye inmiþtir. 00BaseFX'i özetlersek; 000BaseT *00Mbit hýzýnda *Baseband *Hub ile node arasý 00m'ye kadar çýkabilir *StarBus Gigabit Ethernet IEEE 998 yýlýnda gigabit etherneti yani 000Mbit/saniye veri aktarýmý yapabilen etherneti duyurmuþtur. Gigabit Ethernet kendisine uygun switch'lerle çalýþýr. Deðiþik gigabit Ethernet türleri vardýr. 000BaseT CAT5 kablo üzerinden 8 telide kullanýr. Böylece yüksek bir hýzda kullanýlan kablo çok önem kazanýr.cat5 desteklenmesine raðmen CAT5e ve CAT6 tavsiye edilmektedir.0baset gibi kablo uzunluðu 00m ile sýnýrlýdýr. RJ5 kullanan 000BaseT görünüþ olarak önceki versiyonlarla aynýdýr. IEEE 80.3ab standardý altýnda tanýmlanýr. Genellikle switch'ler arasý backbone olarak kullanýlan 000BaseT en yaygýn durumda olan gigabit ethernet tipidir. 000BaseCX 000BaseCX twinaxial (coaxialin içinde iki damar olaný)kablo denilen deðiþik tipte bir kablo kullanýlýr.50 ohm deðerinde bu kablonun maksimum uzunluðu yalnýzca metre ile sýnýrlýdýr.ieee 80.3z standardý altýnda tanýmlanan bu ethernet tipi,gigabit Ethernet pazarýnda henüz kendine yer bulamamýþtýr. 6

8 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI 000BaseSX 000BaseSX multimode fiber optik kablo ile 500m varan mesafelerde gigabit hýzýný sunar. 000BaseSX 850nm (nanometre) dalga boyunda LED'ler ile ýþýðý fiber kablo üzerinde iletir. 80.3z standardý altýnda belirlenen bu ethernet 00BaseFX ile ayný dýþ görüntüye sahiptir yani ayný SC konnektörlerini kullanýr. 000BaseLX Single Mode laser kullanarak fiber optik üzerinden 5Km gibi mesafelere kadar gigabit hýzýný sunar. Geleceðin gigabit backbone çözümü olarak görülmektedir.000basesx ile ayný dýþ görünüþe sahip bu standart da IEEE 80.3z altýnda tanýmlýdýr. YAPISAL KABLOLAMA Yapýsal Kablolama Sistemi,uzun vadeli ihtiyaçlar gözetilerek oluþturulan ve gerektiðinde bazý küçük deðiþiklere de izin veren,tüm sistemin yükünü rahatlýkla taþýyabilen altyapý sistemidir. Kullanýlan sistemlere bakýlmaksýzýn tüm sistemleri destekleyen kablolama altyapýsýdýr. Yapýsal kablolama amaca uygun olarak belirlenmiþ ihtiyaçlar çerçevesinde þekillendirilmelidir ve uzman ekipler tarafýndan uygulanmalýdýr. Orta ve uzun vadede ortaya çýkabilecek ek kapasite ihtiyacýný da karþýlayabilecek esneklik olmalýdýr. Yapýsal kablolamaya uygun tasarlanan altyapýlar yýllarca hizmet verebilir. Çok sayýda ve farklý sistemlerin bir arada kullanýldýðý ortamlarý destekler ve bir kez kurulduktan sonra eklemeler ve yer deðiþiklikleri için harcanacak para ve zamaný en aza indirgeyerek büyük tasarruf saðlar. Yapýsal Kablolama Sistemleri için verilen 5 yýl gibi uzun süreli sistem ve uygulama garantisi ve bu sisteme sahip olmakla birlikte ortak yazýlým,donaným kullanma oranýný saðlayacaðý maliyet düþürücü etkiler düþünüldüðünde,ilk yatýrým maliyetlerinin biraz yüksek olmasýna raðmen;yapýsal Kablolama Sisteminin toplam maliyeti oldukça düþüktür. Yapýsal Kablolamanýn Avantajlarý *Uzun vadede ortaya çýkabilecek ek gereksinimlere de yanýt verebilecek esnekliðe kavuþur, *Bilgisayar, yazýcý, sunucu, program, veritabaný gibi donaným ve yazýlýmlar að üzerinden tam kapasite çalýþtýrýlabileceðinden, proje ekipleri arasýndaki iletiþim ve verimlilik de artar, *Kablolar karmaþýk görüntüsünden kurtularak daha az yer kaplar ve kolay düzenlenir, *Kurumunuzda kullanýlan bilgisayar,yazýcý,güvenli kamerasý gibi birçok donaným ayný kablolama üzerinde çalýþabilir, *Yapýsal Kablolama üzerinden oluþabilecek arýzalar kýsa sürede tespit edilip giderilebilir, *Yapýsal Kablolama ile Internet,Ýntranet,video konferans gibi uygulamalar desteklenebilir, *Sistem yönetimi basitleþir ve uzman çalýþtýrma ihtiyacý ortadan kalkar, *Sistemin getirdiði esneklik sayesinde herhangi bir veri noktasý veya telefon hattýnýn baþka bir yere taþýnabilmesi kolaylaþýr. Að Standartlarý Kablolarýn,kartlarýn ve diðer fiziksel að elemanlarýnýn birbiriyle uyum içerisinde çalýþabilmesi ve ileride sorun yaþanmamasý için bazý standartlar ortaya çýkmýþtýr.bu standartlarý IEEE (institute of Electrical and Electronics Engineers), EIA (Electronic Industries Association), ITU (International Telecommunications Union) gibi bazý komiteler ortak çalýþmalar ile belirlemektedir. Bu çalýþmalar að elemanlarýnýn birbirleriyle nasýl anlaþacaðý,verinin nasýl iletileceði,hatalarýn nasýl saptanacaðý,kablolama þekillerini ve daha pek çok kuralý kapsamaktadýr. Kýsacasý bu standartlar açýk sistem yapýsýný garanti eder. Birçok þirket daha sonralarý bu standartlarý kabul etmiþ ve buna uygun ürünler çýkarmaya baþlamýþtýr. Bu sayede farklý firmalarýn ürünleri birbirleriyle tamamen uyumlu çalýþabilmektedir. Yeni ürün alacaksanýz öncelikle bu standartlara uyumlu olup olmadýðýný kontrol etmeniz gerekmektedir. Yerel alan aðlarýnda kapalý sistemler, ISO, IEEE (80), EIA, NBS ve ECMA standartlarý kullanýlýr. 7

9 TEKNÝK VERÝLER VERÝ ÝLETÝÞÝM KABLOLARI Bakýr (UTPFTPSTP)Kablolama Sistemleri Yapýsal Kablolama Sistemleri Bakýr ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanýlarak gerçekleþtirilir. Kablo çeþidine karar verirken,amaca uygun hýzlý ve bant geniþliðini elde etmenin yanýnda,uygulama kolaylýðý ve maliyet gibi etkenler de göz önüne alýnmalýdýr. Sistemler ANSI/TIA/EIA568A,568B,ISO/IEC08 ve EN5073 gibi uluslararasý standartlara göre gerçekleþtirilir. Kablolama sistemleri üç alt baþlýk altýnda toplanmaktadýr. Bunlar Yatay Kablolama, Bina Omurga ve kampüs Omurga Kablolamasý dýr. Yatay Kablolama Sistemlerinde ;yatay ve ara kablolar dahil olmak üzere;bir hat için uçtan uca mesafe 00m'yi geçmemelidir. Günümüzde yatay kablolama sistemi için yaygýn olarak Cat5,Cat5e,Cat6 standartlarýnda bakýr ürünler kullanýlmaktadýr.cat5 ve Cat5e standartlarýnda kurulan00 m uzunluðundaki bir sistem,00mhz'lik bant geniþliðine sahiptir.cat6 standartlarýndaki bir sistem ise 0MHz'lik bant geniþliðine sahiptir.bu bant geniþlikleri içinde iletilen verinin hýzý ise tamamen veri kodlama teknikleriyle ilgilidir. Örneðin gigabit veri iletiþimi için yaklaþýk 8 MHz'lik bant geniþliði yeterlidir. Bina Omurga ve Kampus Omurga Sistemlerinde ise Cat3 standartlarýnda bakýr ürünler yaygýn olarak ses iletiþimi için kullanýlmaktadýr. Bina içinde bulunan yatay daðýtým noktalarýný bina ana daðýtým noktasýna ve diðer bina ana daðýtým noktalarýna baðlamak için genellikle çoklu (multipair) bakýr kablolar ve sonlandýrma üniteleri kullanýlmaktadýr. Bakýr Kablolar Geçtiðimiz yýllarda çok süratli bir geliþim gösteren kablolama teknolojisi baþta sadece 00Mbit haberleþmeyi destekleyen Kategori 3 standardýndan,daha yeni standart haline gelen ve Gigabit haberleþmeyi destekleyen Kategori 6 kablolamaya kadar ilerlemiþtir. Geliþen iþaretleme teknikleri ve yüksek bant geniþliðine ihtiyaç duyan uygulamalar nedeniyle geliþtirilen altyapý sistemlerinin en önemli komponenti olan kablo, baþlangýçta yüksek bir yatýrým olarak görülse de gelecekteki imkan ve ihtiyaçlar düþünüldüðünde en önemli kalem olarak göze çarpýyor. Problemsiz ve kaliteli bir altyapý,ileride çýkabilecek büyük problemlerin de önlenebilmesini saðlamaktadýr. Kablo Kategorileri * Kategori 3 (0Mbit/sn) *Kategori 5 (00Mbit/sn) *Kategori 5e (006 Mbit/sn) *Kategori 6 ( Gbit/sn) *Kategori 7 (0 Gbit/sn) Kablo Tipleri COAXÝAL (THIN ETHERNET) COAXIAL(THICK ETHERNET) Ethernet Baðlantý ve Kablo Tipleri CG Sistem Bant Geniþliði Kullaným Alanlarý 0base 0Base5 0Mbps 0Mbps Kablo Tipleri *FTP(SUTP) *UTP *SFTP *STP UTP,FTP,STP,SFTP FÝBER OPTÝC FÝBER OPTÝC 0BaseT 00BaseTX 000BaseT 0BaseF 00BaseFX 000BAseSX/LX 0Mbps 00Mbps 000Mbps 0Mbps 0000Mbps Gbps Standardlar ANSI/ITT/IEA 568A ANSI/TIA/EIA 568B ANSI/TIA/EIA 570A ANSI/TIA/EIA 606 ANSI/TIA/EIA 607 Binalarda telekomünikasyon standardý. Binalarda telekomünikasyon kablo yollarý ve yerleri standardý Konut ve küçük binalarda telekomünikasyon alt yapýsý yönetim standardý Binalarýn telekomünikasyon altyapýsý yönetim standartlarý Telekomünikasyon için binalarda topraklama ve baðlantý gereksinimleri. 8

10 TECHNICAL INFORMATION DATA TRANSMISSION CABLES Every computer network needs a way that enables the data to travel between systems. This way between them is mostly a kind of cable. Even though there are wireless solutions, they are far from competing with cable ones in many respects. Networks with systems beyond computers still have cablebased infrastructures. Topology is the starting point to understand the structure and working manner of a variety of network technologies. Topology Topology describes how computers are interconnected and intercommunicate. The easiest way to understand the topology is to review it. ) Physical Topology ) Logical Topology Physical Topology is the thing that we see when we look at a group of computers interconnected via a network. In other words, running way of cables among computers and interconnection of computers between them describe the physical topology. On the other hand, logical topology describes how computer networks transmit the data, irrespective of the connection manner of cables. Topology alone does not explain many matters related to network. For example, the matters such as the type of cable used, its maximum length, the way how computers will detect whether a cable is in use or not cannot be explained by topology alone. However, standards have been introduced in time also by the effects of market conditions. There are various network systems using various topologies which are called Ethernet, Token Ring or FDDI, etc. Each network technology does not only specify the topology it is used in but also the subjects like the type of cable to be used, the band width and the maximum length. Topology types ) Bus Topology NETWORK TOPOLOGYS Backbone or Trunk Cable Drop Cable Workstation Workstation Workstation Workstation Free Server Physical bus is the system in which all computers are connected to the same cable. Resistances called terminator are installed in both ends of the cable. This topology is available both logically and physically. Its biggest disadvantage is the fact that any break in any point of the cable causes a crash of all the system. On the other hand, the logical bus means the transmission of one data to all systems 9

11 TECHNICAL INFORMATION DATA TRANSMISSION CABLES ) Ring Topology Ring Topology Logical ring topology is a system called TokenRing which was developed by IBM first and by IEEE and ISO thereafter. It uses the network system. In TokenRing, computers are connected to a hub by means of cables (physical star). However, a signal ensuring the data transmission in the system continuously travels all systems in order. The signal named token visits all systems one by one and this is the reason the phrase Ring arises from. 3) Star Topology Star Topology This is the most common physical topology. Each cable connected to a computer enters a hub. The biggest advantage of this system is the fact that any problem occurring in a cable affects only the computer to which that cable is connected. 0

12 TECHNICAL INFORMATION DATA TRANSMISSION CABLES ) Hybrid Topology We mentioned that there are a variety of network technologies that take these topologies as the starting points and develop accordingly. Token Ring and Ethernet are the major ones of such technologies. If we put Token Ring aside just because it is not likely to be established, only Ethernet remains. Ethernet was originally designed as the bus topology and a coaxial cable was running through all computers. In Ethernet network, computers think they are connected to this cable. When they transmit data to another system, the data is transmitted to all systems connected to the same cable. However, only the right computer among them receives this data and processes it. In the Ethernet network, every computer card which is in fact a network card that we can call Ethernet card herein has a unique address (MAC address). When the data is placed on the cable, the MAC addresses of receiver and sender are written on the data. In this way, among all systems receiving the data, only the right system receives and treats it. The others ignore the data not sent to them (in fact, sent to them, but not belonging to them). At this point, we see that the first Ethernet works in a bus structure both logically and physically. Of course, the type of cable for which Ethernet will be used, maximum length and values are also defined. In time, the physical bus structure has failed to meet new requirements. In the physical bus where all computers will be connected to the same cable, a break or short circuit that occurs in one point of the cable crashes all network. Addition of a new computer to the network requires making an addition to one section of the cable. During this process, the network is out of use. In case of breakdown in the network, it will be very difficult to find the breakdown in one single cable running all systems. Physical bus structure cannot be used in buildings, campuses or institutes with many computers where use of structural cabling is required. It is because the bus structure does not allow a structure routing to floors and rooms of a building, like branches of a tree. As a result, after realising the fact that the physical bus topology is far from meeting the requirements, search for a new system started. The solution is to maintain the logical topology of the Ethernet and at the same time to replace its cabling structure with star topology. In star topology, a separate cable is connected to the hub from each computer. A breakdown occurring in one of the cables affects only that computer. The new physical topology for Ethernet is star topology. The cable used is changed from coaxial to UTP. However, logically, Ethernet still uses bus topology. In this way, thousands of Ethernet networks established before the introduction of star topology can still be used. There is a logical bus structure in the hub used in the physical topology. When the data package sent by one of the computers arrives at the hub, hub produces the copies of such package and then sends them to all ports. In other words, as in the bus structure, data package is transmitted to all the other computers and it is received and processed only by the right computer while other computers delete it. Although computers connected to hub use a star topology, we can think that there is only one line in the hub, just like the bus. In this way, physical bus Ethernet with coaxial cable, physical star Ethernet with utp cable can easily be used simultaneously. It is because their working logics, namely logical topologies, are same. Anyway, in almost all Ethernet hubs, there is also one coaxial cable inlet. In this way, change to physical star has been very easy for Ethernet, and when the Ethernet products with the biggest market share obtained the indisputable advantage of the physical star, they have become the most common network technology of today. This hybrid topology used by Ethernet is sometimes called starbus topology. Starbus is not the only hybrid topology. TokenRing network technology developed by IBM and used widely in past, which has lost its popularity today, also uses starring hybrid topology. Like the starbus of the Ethernet, the cabling of TokenRing is in form of star. A separate cable originating from every terminal enters a box similar to the hub in the Ethernet. However, there is a logical ring structure used by TokenRing networks available in this box. UTP cable, hub and star topology Ethernet seem to be the only solution to establish a new network today. Nevertheless, we cannot claim that coaxial Ethernet using physical bus has disappeared in the market. Anyway, the interoperability of these two options is leaving no problem at all.

13 TECHNICAL INFORMATION DATA TRANSMISSION CABLES Typical features of Ethernet are listed below Convenience Lowprice Compatibility Addressing Flexibility Equal Rights to All WorkStations High speed Allowing maintenance Types of Ethernets Ethernet (.9. Mbps, 5 Mbps, 0 Mbps) Fast Ethernet (00 Mbps) Gigabit Ethernet ( Gbps) 0 Gigabit Ethernet (0 Gbps) LOCAL AREA NETWORK TECNOLOGY 0 BaseT 0 BaseT is an Ethernet cabling system using starbus topology. Ethernet package structure and operating manner are same as 0Base and 0Base 5, except for the cable used. 0 indicates its maximum speed, which is 0Mbit, and Base indicates that it is a Baseband. However, IEEE has made a small change in this system. The length of the cable between hub and PC or hub and hub can not exceed 00m. UTP (unshielded twisted pair) is the cable that 0BaseT. uses UTP cables are divided into categories depending on the data capacity that they can transmit. 0BaseT works in speed of 0Mbit. CAT3 cables and above can be used. 0BaseT uses two wire pairs. In other words, it uses wires. However, wires in the cable were connected to the connector in the cabling made from the very beginning. The purpose here is to be ready for any Ethernet type that may require more wires in future and not to make any further cabling. UTP is a sufficiently secure and inexpensive solution for star topology even though it is less resistant to the effect of electromagnetic field than coaxial cable and it is the most common cabling method of today. The connector with RJ5 (Registered Jack) is used in UTP cabling. Fast Ethernet Fast Ethernet 00Mbit is the common name of various Ethernet standards. Among them, two types are used commonly 00BaseT, which is a successor of 0BaseT and 00BaseFX, which is a successor of 0BaseFL. All these Ethernet types use the package size, CSMA/CD method and logical topology since the first Ethernet, namely 0Base5, and they are compatible retrospectively. 00BaseT IEEE introduced two types of 00BaseT standards 00BaseTX and 00BaseT. 00BaseT 00BaseT defines the Ethernet through UTP cable, which is CAT3 or above, in the speed of 00Mbit/Second. IEEE introduced this standard to reach the speed of 00Mbit without changing the cabling infrastructure, which was available in the period when CAT3 cabling was common. 00BaseT can reach the speed of 00Mbit with CAT3 cable. However, unlike 0BaseT, it uses all pairs, of which for data transmission and receipt and for detection of any collision. Although this standard was introduced for users who want to reach 00Mbit with the CAT3 cable infrastructure available, it could not be used commonly due to fast change to CAT5 cable. Further, 00BaseT cannot be used today because it supports only halfduplex. The major specifications of 00BaseT *00Mbit/second * Baseband * Maximum 00 m distance between hub and PC * All 8 wires can be used with UTP cable that is CAT3 or above. * Starbus * All other specifications are as same as 0BaseT.

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Informations and Tables 5 197 Transmisyon Hatları Ana ve Tali Parametreleri Transmisyon hatları ana ve tali parametreleri / Main and sub parameters of transmission

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ. Dr. Cahit KARAKUŞ

SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ. Dr. Cahit KARAKUŞ SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ Dr. Cahit KARAKUŞ 2011 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ... 6 2.1. Telekomünikasyon şirketleri... 12 3. KAVRAMLAR... 15 3.1. Telefon

Detaylı

Teknik Bilgiler Technical Information

Teknik Bilgiler Technical Information 435 Teknik Bilgiler Technical Information Teknik Bilgiler Technical Information 00 00 Teknik Bilgiler Technical Information Temel Aydýnlatma Terimleri Basic Illumination Terminology Iþýk Akýsý (Ø): Bir

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir?

Bilgisayar Ağları. 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Bilgisayar Ağları 1. Yerel Alan Ağı Nedir? Yerel Alan Ağları (LAN-Local Area Network) adından da anlaşılacağı üzere belli bir lokasyon içerisinde oluşturulmuş ağ sistemidir. LAN ilk başlarda eşeksenli

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Bilgisayar Ağlarına Giriş

Bilgisayar Ağlarına Giriş BTÖ 306 Bilgisayar Ağlarına Giriş Öğr. Gör. Dr. Şirin Karadeniz http://www.bote.gazi.edu.tr/boteabd/bto306/ Mainframe BTÖ 306 OS yoktu Batch Systems (Toplu İşlem) Birden fazla işin arka arkaya çalıştırılması

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş

Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri. Dr. Cahit Karakuş Bilgisayar Donanım ve Teknolojileri Dr. Cahit Karakuş Categories of Computers Computers are classified based on their technology, function, physical size, performance and cost. The categories of computers

Detaylı

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır.

Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. NETWORK TEMELLERİ 2 Network Nedir? Network en basit anlamıyla iki veya daha fazla bilgisayarın birbirlerine kaynak paylaşımı,bilgi alışverişi nedeniyle bağlanmasıdır. Bir network ün kurulması için iki

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Önemli bilgiler 2015

Önemli bilgiler 2015 2015 Önemli bilgiler Sony Tüketici Web sitesi www.sonymobile.com/support adresinde destek amaçlı verilen yardım ve ipuçları birkaç tık uzaklıktadır. Burada en son bilgisayar yazılımı güncellemelerini ve

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com Enerji, her zaman, her yerde ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H

GU230 T Ü R K Ç E E N G L I S H T Ü R K Ç E E N G L I S H GU230 Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir. www.lgmobile.com P/N : MMBB0356519 (1.0)

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943

DUDLEY KNOX LIBRARY NAVAL PC lduate SCHOOL MONTERFY. CALIFOR1IIA 03943 Author(s) Akinsel, Serdar Title Reduction in bandwidth by using variable le Publisher Issue Date 1985 URL http://hdl.handle.net/10945/21522 This document was downloaded on August 18, 2015 a DUDLEY KNOX

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG

2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG 2015-2016 ÜRÜN KATALOGU PRODUCT CATALOG HAKKIMIZDA Mikafon Elektronik olarak 1966 dan bugüne ses ve ışık teknolojileri alanında faaliyet gösteriyoruz. Üretici ve ithalatçı kimliklerimiz ve sektördeki yarım

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı

10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı Energy 10 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjisi Teknolojileri Fuarı 11 14 Mart 2010 İstanbul, Türkiye 2 3 İçerik Giriş Program Content 4 6 7 Introduction Program 5 8 9 Sergi «Işık Dizisi» 10 11 Exhibit Light

Detaylı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı

2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Official Hidromas magazine / Resmi Hidromas yayın organıdır 2014 Special Hannover Edition Hanofer Özel Sayısı Hidromas New Generation Gear Pumps Yeni Nesil Hidromas Dişli Pompaları Interview: JOST South

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ

BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR AĞ SİSTEMLERİ Bugün telefon, telgraf, radyo ve televizyon gibi araçların yanı sıra bilgisayar da iletişim amacıyla kullanılmaya başlanmış önemli bir iletişim aracıdır. Bilgisayarın iletişim

Detaylı

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları...

1.7.4. BNC Koaksiyel Konektörler... 38 1.8. BĠLGĠSAYAR AĞLARI... 39 1.8.1. LAN (Local Area Networks)... 39 1.8.1.1. LAN ĠletiĢim Metodları... ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM I... 18 1. ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ... 18 1.1. ANALOG VE SAYISAL SĠNYALLER... 18 1.1.1. Analog Büyüklük, Analog ĠĢaret, Analog Gösterge ve Analog Sistem... 18 1.1.2. Sayısal ve Analog Tekniklerin

Detaylı