Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page i KIA HAKKINDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Picanto(SA) K.E.K.qxp 25.02.2008 15:02 Page i KIA HAKKINDA"

Transkript

1 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page i KIA HAKKINDA Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý cevaplar. Öncelikle, KIA Kore'deki en eski otomotiv þirketidir. Kia uygun fiyatla yüksek kaliteli araçlar üretmeye odaklanmýþ binlerce çalýþaný olan bir þirkettir. KIA kelimesinin ilk hecesi olan KI, "dünyadan doðmak" anlamýna gelir. Ýkinci hece olan A ise "Asya" anlamýna gelir. Bu þekilde KIA kelimesi "Asya'dan dünyaya doðmak" anlamýna gelmektedir. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

2 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page ii ÖNSÖZ Bir KIA aracý seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Aracýnýzda servis çalýþmasý yapýlmasý gerektiðinde, aracýnýzý en iyi bilenin Kia yetkili servisiniz olduðunu unutmayýnýz. Yetkili servisinizde fabrikada eðitim görmüþ teknisyenler, kullanýlmasý tavsiye edilen özel aletler, orijinal KIA yedek parçalarý bulunur ve servisiniz kendisini koþulsuz memnuniyetiniz için adamýþtýr. Aracýnýzýn sonraki sahiplerinin de bu kýlavuzda bulunan önemli bilgilere ihtiyacý olacaktýr, bu nedenle aracýnýzý sattýðýnýz takdirde bu kýlavuzu da aracýn yeni sahibine teslim ediniz. Bu kýlavuzda yeni aracýnýzýn kullanýmý, bakýmý ve emniyet özellikleri ile ilgili bilgiler bulacaksýnýz. Kýlavuzla birlikte verilen Garanti ve Bakým kitabýnda ise aracýnýzýn garantisi ile ilgili önemli bilgiler yer almaktadýr. Yeni aracýnýzý emniyetli ve keyifli bir þekilde kullanabilmeniz için bu kýlavuzlarý dikkatli bir þekilde okumanýzý ve kýlavuzlarda yer alan tavsiyeleri uygulamanýzý öneririz. KIA, ürettiði farklý modeller için deðiþik bir çok seçenek, aksesuar ve özellik alternatifi sunmaktadýr. Bu nedenle, bu kýlavuzda sizin aracýnýzýn modeline ait olmayan donaným özellikleri ve resimleriyle de karþýlaþabilirsiniz. Bu kýlavuzda verilen bilgiler ve teknik özellikler, kýlavuzun basýldýðý tarihte geçerli olan bilgilerdir. KIA, her zaman, önceden haber vermeksizin ve herhangi bir yükümlülükle karþý karþýya kalmaksýzýn teknik özelliklerde ya da tasarýmda deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Sorularýnýz için her zaman KIA yetkili servislerine danýþabilirsiniz. KIA aracýnýzýn size hiç eksilmeyen bir sürüþ keyfi yaþatacaðýna ve ondan her zaman memnun kalacaðýnýza sizi temin ederiz KIA MOTORS Corp. Bütün haklarý saklýdýr. KIA MOTORS Corporation'ýn yazýlý izni olmadan bu yayýnýn hiçbir bölümü, tamamen ya da kýsmen elektronik, mekanik, fotokopi, kayýt ya da diðer yöntemler kullanýlarak çoðaltýlamaz, bir belge eriþim ya da saklama sisteminde saklanamaz ya da böyle bir sisteme aktarýlamaz ve tercüme edilemez. Türkiye'de basýlmýþtýr i

3 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page iii ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Aracýnýzýn görünüþü Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Aracýnýzýn özellikleri Aracýnýzý sürerken Acil bir durumda yapýlmasý gerekenler Bakým Müþteri bilgileri Teknik Özellikler Dizin I

4 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page iv

5 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 1 Giriþ 1 Bu kýlavuzdan nasýl faydalanabilirsiniz / 1-2 Kullanýlmasý gereken yakýt / 1-2 Alýþtýrma (rodaj) dönemi / 1-5 Gösterge panelindeki gösterge sembolleri / 1-6

6 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 2 Giriþ BU KILAVUZDAN NASIL FAYDALANABÝLÝRSÝNÝZ Aracýnýzdan en yüksek seviyede sürüþ keyfi almanýza yardýmcý olmak istiyoruz. Kullaným Kýlavuzu size birçok konuda yardýmcý olabilir. Kýlavuzun tamamýný okumanýzý tavsiye ediyoruz. Ölüm veya yaralanma riskinizi en aza indirmek için, kýlavuz içinde çeþitli yerlerde rastlayacaðýnýz UYARI ve DÝKKAT bölümlerini okumanýzý tavsiye ediyoruz. Kýlavuzda yer alan þekiller, aracýnýzdan alacaðýnýz sürüþ keyfini nasýl en yüksek seviyeye çýkarabileceðinizi açýklama konusunda yazýlý kýsmý destekleyecek þekilde kullanýlmýþtýr. Kýlavuzu okuyarak, aracýnýzýn özellikleri, önemli emniyet bilgileri ve farklý yol koþullarýnda uygulanabilecek sürüþ tavsiyeleri hakkýnda bilgi edinebilirsiniz. Kýlavuzun genel düzeni Ýçindekiler bölümünde ortaya konmuþtur. Kýlavuzdaki tüm bilgileri alfabetik sýrayla veren Dizin bölümü iyi bir baþlangýç noktasý olabilir. Bölümler: Bu kýlavuz dokuz bölüm ve bir dizinden oluþmaktadýr. Her bölümün baþýnda bölümün içeriði kýsa bir þekilde listelenmiþtir, böylece ihtiyaç duyduðunuz bilgilerin o bölümde olup olmadýðýný bir bakýþta görebilirsiniz. Bu elkitabýnda çeþitli UYARI, DÝKKAT ve NOT metinleri bulacaksýnýz. Bu UYARI metinleri, kiþisel emniyetinizi artýrmak üzere hazýrlanmýþtýr. UYARI, DÝKKAT ve NOT baþlýklarý altýnda verilen tüm çalýþmalarý ve tavsiyeleri dikkatli bir þekilde okumanýz ve uygulamanýz gerekir. UYARI UYARI, talimatlara uyulmamasý durumunda ciddi yaralanmaya ya da hayati riske neden olabilecek bir durumu belirtir. DÝKKAT DÝKKAT, talimatlara uyulmamasý durumunda aracýnýzda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir. NOT NOT bölümlerinde ise ilginç ve faydalý bilgiler yer almaktadýr. KULLANIM ÖMRÜ T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan belirlenen kullaným ömrü 10 (on) yýldýr. Aracýn Ticarý Adý:Kia Picanto veya SA, tipi ise BA dýr. ÜRETÝCÝ FÝRMA Kia Motors Corporation 231 Yangjae-Dong, Seocho-Gu Seoul , Korea Tel: Fax: Ýnternet: ÝTHALATÇI FÝRMA Çelik Motor Ticaret A.Þ. Ýçerenköy Umut Sk. No: Kadýköy / Ýstanbul Tel: 216 / Fax: 216 /

7 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 3 Giriþ KULLANILMASI GEREKEN YAKIT Benzinli motor Kurþunsuz Avrupa Ýçin Aracýnýzýn performansýný en üst seviyeye çýkarmak için, 95 yada daha yüksek oktanlý kurþunsuz benzin kullanmazý tavsiye ediyoruz. 91 oktanlý kurþunsuz benzin kullanmanýzda da bir sakýnca yoktur fakat bu aracýn performansýnda çok az da olsa bir düþüþe neden olacaktýr. Avrupa harici KIA aracýnýz yalnýzca 91 ya da daha yüksek oktanlý kurþunsuz benzinle çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr. Yeni aracýnýz, KURÞUNSUZ BENZÝNLE maksimum performans sunacak, egzoz emisyonunu ve buji kirlenmesini en düþük seviyede tutacak þekilde tasarlanmýþtýr. DÝKKAT KESÝNLÝKLE KURÞUNLU BENZÝN KULLANMAYINIZ. Kurþunlu benzin kullanýmý katalitik konvertör sistemi için zararlýdýr ve motor kontrol sistemi oksijen sensörünün zarar görmesine neden olacaktýr, ayrýca emisyon kontrol sistemini olumsuz yönde etkileyecektir. Yakýt deposuna belirtilmiþ olanlar dýþýnda hiçbir yakýt sistemi temizleyicisi kullanmayýnýz. (Ayrýntýlar için KIA yetkili servisine danýþýnýz.) UYARI Dolum esnasýnda yakýt pompasý otomatik olarak kapandýktan sonra "doldurmaya" devam etmeyiniz. Bir kaza esnasýnda yakýtýn etrafa dökülmesine engel olmak için yakýt kapaðýnýn saðlam bir þekilde kapatýlýp kapatýlmadýðýný daima kontrol ediniz. Kurþunlu (mevcut ise) Bazý ülkeler için, aracýnýz kurþunlu benzin kullanmak üzere tasarlanmýþtýr. Aracýnýzda kurþunlu benzin kullanmadan önce, aracýnýzýn kurþunlu benzin kullanmaya uygun olup olmadýðýný öðrenmek için bir yetkili KIA servisine danýþýnýz. Kurþunlu benzinin oktan seviyesi kurþunsuz benzininkiyle aynýdýr. Alkol ve metanol içeren benzin Bazý ülkelerde Gazol (benzin ve etanol karýþýmý) ya da metanol içeren benzin ya da Gazol, kurþunlu ve kurþunsuz benzinle birlikte ya da bu ürünlerin yerine benzin istasyonlarýnda satýlmaktadýr. %10'dan fazla etanol içeren Gazol; metanol içeren benzin ya da Gazol kullanmayýnýz. Bu yakýtlar aracýnýzýn kullanýmýný etkileyebilir ve yakýt sisteminin hasar görmesine neden olabilir. Aracýnýzda kullanýmla ilgili herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda Gazol kullanmaya devam etmeyiniz. Aþaðýdaki durumlarda araçta meydana gelen hasar ya da kullanýmla ilgili sorunlar, üretici garantisi kapsamýnda olmayabilir: 1. %10'dan fazla etanol içeren Gazol kullanýmý. 2. Metanol içeren benzin ya da Gazol kullanýmý. 3. Kurþunlu benzin ya da kurþunlu Gazol kullanýmý. DÝKKAT Kesinlikle metanol içeren Gazol kullanmayýnýz. Aracýnýzda kullanýmla ilgili herhangi bir sorun meydana gelmesi durumunda Gazol kullanmaya devam etmeyiniz. 13

8 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 4 Giriþ MTBE kullanýmý KIA, aracýnýzda, %15.0 hacminin (Oksijen Muhtevasý %2.7 aðýrlýðýnda) üzerinde MTBE (Metil Tersiyer Bütil Eter) içeren yakýtlar kullanýlmamasýný tavsiye etmektedir. %15.0 hacminin (Oksijen Muhtevasý %2.7 aðýrlýðýnda) üzerinde MTBE içeren yakýt aracýn performansýný düþürür ayrýca buhar kilitlenmesine ve motoru çalýþtýrmanýn zorlaþmasýna neden olur. DÝKKAT Metanol veya %15.0 hacminin (Oksijen Muhtevasý %2.7 aðýrlýðýnda) üzerinde MTBE (Metil Tersiyer Bütil Eter) içeren yakýtlarýn kullanýlmasýndan kaynaklanan yakýt sistemi arýzalarý ve performans sorunlarý Yeni Araca Saðlanan Sýnýrlý Garanti kapsamýna girmeyebilir. Metanol kullanmayýnýz Aracýnýzda metanol (odun alkolü) içeren yakýtlar kullanýlmamalýdýr. Bu tip yakýtlar aracýn performansýný düþürebilir ve yakýt sistemi parçalarýna zarar verebilir. Daha temiz bir hava için benzin kullanýmý KIA, havanýn temiz tutulmasýna katký saðlamak için, motorda tortu oluþmasýnýn engellenmesine yardýmcý olan arýtýcý katký maddeleri içeren benzin kullanmanýzý tavsiye etmektedir. Bu tür benzinler motorun daha iyi çalýþmasýna ve Emisyon Kontrol Sisteminin performansýnýn artmasýna yardýmcý olacaktýr. Aracýn yabancý bir ülkede kullanýlmasý Aracýnýzla baþka bir ülkeye gidecekseniz; Kayýt ve sigorta ile ilgili tüm düzenlemelere uymalýsýnýz. Aracýnýza uygun yakýtýn mevcut olduðundan emin olunuz. Dizel motor Dizel yakýt Dizel motor, sadece piyasada bulunan EN590 veya benzer standartlara uygun dizel yakýt ile çalýþtýrýlmalýdýr. (Buradaki EN (European Norm) Avrupa normlarýný ifade etmektedir.) Aþýnmayý arttýrarak motor ve yakýt sistemine zarar vereceðinden deniz araçlarýna uygun dizel yakýt, ýsýtma yaðý veya onaylanmamýþ yakýt katkýlarý kullanmayýnýz. Onaylanmamýþ yakýt ve/veya yakýt katkýlarý kullanmanýz garanti haklarýnýzýn kýsýtlanmasýna neden olabilir. Aracýnýzda 52 ve 54 setan dizel yakýt kullanýlmaktadýr. Dizel yakýtýn her iki türü de mevcut ise, yaz veya kýþ yakýtýný aþaðýda belirtilen sýcaklýk koþullarýna uygun olarak kullanýnýz. -5 C'nin üzerinde... Yaz tipi dizel yakýt. -5 C'nin altýnda... Kýþ tipi dizel yakýt. Depodaki yakýt miktarýný çok dikkatli bir þekilde takip ediniz: Yakýttan kaynaklanan bir sorun nedeniyle motorun durmasý durumunda, motorun yeniden çalýþtýrýlabilmesi için tüm devrelerin tamamen boþaltýlmasý gerekmektedir. 1 4

9 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 5 DÝKKAT Yakýt deposuna benzin veya su karýþmasýný engelleyiniz. Aksi takdirde depoyu boþaltmanýz ve enjeksiyon pompasýnýn týkanmasýný ve motorun zarar görmesini engellemek için hatlarýn havasýný tahliye etmeniz gerekir. Kýþýn, sýcaklýðýn -10 C'nin altýna düþmesi durumunda yakýtýn donmasýný engellemek için yakýta bir miktar parafin eklenebilir. Asla %20'yi aþacak miktarda parafin kullanmayýnýz. Biyodizel Piyasada bulunan %5 oranýndan fazla biyodizel içermeyen biyodizel karýþýmlarý B5-Biyodizel olarak bilinir ve EN14214 veya eþit özelliklere sahip standartlarý karþýlýyorsa aracýnýzda kullanýlabilir. (Buradaki EN (European Norm) Avrupa normlarýný ifade etmektedir. Koza tohumu metil ester (RME), yaðlý asit metil ester (FAME), sebze yaðý metil ester (VME) vb. veya biyodizel ile karýþtýrýlmýþ dizel kullanýlmasý aþýnmada artýþ veya motorda ve yakýt sisteminde hasara neden olabilir. Onaylanmamýþ yakýt kullanýmý nedeniyle zarar görmüþ ve aþýnmýþ parçalarýn deðiþtirilmesi ya da onarýlmasý imalatçýnýn saðladýðý garanti kapsamýna girmeyecektir. DÝKKAT Dizel ya da B5 biyodizel dahi olsa güncel petrol iþletim standartlarýný karþýlamayan hiçbir yakýtý kullanmayýnýz. Araç imalatçýsýnýn onaylamadýðý ya da önermediði yakýt katkýlarýný kesinlikle kullanmayýnýz. Giriþ ALIÞTIRMA (RODAJ) DÖNEMÝ Özel bir rodaj uygulanmasý gerekmez. Ýlk 1000 km boyunca bazý basit tedbirleri uygulayarak, aracýnýzýn performansýný ve ekonomisini artýrabilir ve ömrünü uzatabilirsiniz. Motora aþýrý yüklenmeyiniz. Sürüþ esnasýnda motor devrini (dev/dak veya bir dakikada yaptýðý devir) dev/dak ile dev/dak arasýnda tutunuz. Ýster düþük hýzda olsun, ister yüksek hýzda, uzun bir süre boyunca ayný hýzda seyretmeyiniz. Motorun doðru þekilde alýþtýrýlabilmesi için motor devrinin sabit tutulmamasý gerekir. Frenlerin doðru þekilde alýþtýrýlmasýna olanak saðlamak için acil durumlar dýþýnda ani frenlemelerden kaçýnýnýz. Motorun tek seferde 3 dakikadan uzun bir süre rölantide kalmasýna izin vermeyiniz. Ýlk km'lik çalýþma esnasýnda römork çekmeyiniz. 15

10 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 6 Giriþ GÖSTERGE PANELÝNDEKÝ GÖSTERGE SEMBOLLERÝ Emniyet kemeri uyarý lambasý Arýza uyarý lambasý (mevcut ise) Uzun huzme göstergesi Yolcu ön hava yastýðý OFF (DEVRE DIÞI) göstergesi (mevcut ise) Sinyal göstergesi ABS uyarý lambasý (mevcut ise) El freni ve Fren hidroliði uyarý lambasý Motor yað basýncý uyarý lambasý Hava yastýðý uyarý lambasý (mevcut ise) Ýmmobilizer uyarý lambasý (mevcut ise) Düþük yakýt seviyesi uyarý lambasý Kýzdýrma bujisi göstergesi (sadece dizel motorlu araçlarda) Yakýt filtresi uyarý lambasý (Sadece dizel motorlu araçlarda) Aþýrý hýz uyarý lambasý (mevcut ise) ESP göstergesi (mevcut ise) ESP OFF (Devre Dýþý) göstergesi (mevcut ise) Þarj uyarý lambasý Kapý açýk uyarý lambasý 120 km/h O/D OFF EPS Bagaj kapaðý açýk uyarý lambasý O/D OFF (DEVRE DIÞI) uyarý lambasý (mevcut ise) Elektronik Destekli Direksiyon (EPS) sistemi uyarý lambasý (mevcut ise) Motor soðutma suyu sýcaklýðý göstergesi * Daha ayrýntýlý bilgi için 4. bölümdeki "Gösterge paneli" konusuna bakýn. 1 6

11 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 1 Aracýnýzýn görünüþü 2 Ýç görünüþ / 2-2 Gösterge panelinin görünüþü / 2-3 Motor bölmesi / 2-4

12 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 2 Aracýnýzýn görünüþü ÝÇ GÖRÜNÜÞ 1. Kapý kilitleme/kilit açma kolu Dýþ dikiz aynasý kumanda düðmesi Elektrikli cam kilitleme düðmesi Elektrikli cam düðmeleri* Havalandýrma kanalý kumanda düðmeleri , Far yükseklik ayar cihazý* ESP OFF (DEVRE DIÞI) düðmesi* Direksiyon simidi Direksiyon ayar kolu* Yakýt deposu kapaðýný açma kolu * : mevcut ise 2 2

13 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 3 Aracýnýzýn görünüþü ÖN GÖÐSÜN GÖRÜNÜÞÜ 1. Gösterge tablosu Far kolu/sinyaller Korna Silecek/Yýkayýcý kolu Sürücü ön hava yastýðý* Kontak svici Dörtlü flaþör düðmesi , Klima kontrol sistemi* El freni kolu Fren pedalý Gaz pedalý 12. Vites kolu Koltuk ýsýtýcýsý* Yolcu ön hava yastýðý* Torpido gözü Kaput açma kolu Arka cam rezistans düðmesi Ön sis lambasý düðmesi* Arka sis lambasý düðmesi* * : mevcut ise 23

14 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 4 Aracýnýzýn görünüþü MOTOR BÖLMESÝ Benzinli Motor 1. Soðutma suyu haznesi Motor yaðý doldurma kapaðý Fren hidroliði haznesi Hava filtresi Sigorta kutusu Akünün negatif kutbu Akünün pozitif kutbu Otomatik þanzýman yaðý seviye çubuðu* Radyatör kapaðý Motor yaðý seviye çubuðu Cam suyu haznesi * : mevcut ise 2 4

15 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 5 Aracýnýzýn görünüþü Dizel Motor 1. Soðutma suyu haznesi Motor yaðý doldurma kapaðý Fren hidroliði haznesi Yakýt filtresi Hava filtresi Sigorta kutusu Akünün negatif kutbu Akünün pozitif kutbu Radyatör kapaðý Motor yaðý seviye çubuðu Cam suyu haznesi

16 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 6

17 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 1 Koltuklar / 3-2 Emniyet kemerleri / 3-14 Çocuk emniyet sistemi / 3-26 Hava yastýðý - yardýmcý güvenlik sistemi / 3-36 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri 3

18 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 2 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri KOLTUKLAR Sürücü koltuðu (1) Ýleri ve geri (2) Koltuk arkalýðý açýsý (3) Koltuk minderi yüksekliði* (4) Koltuk ýsýtýcýsý* (5) Baþ desteði Ön yolcu koltuðu (6) Ýleri ve geri (7) Koltuk arkalýðý açýsý (8) Koltuk ýsýtýcýsý* (9) Baþ desteði Arka koltuk (10) Koltuk sýrtlýðý katlama kolu* (11) Baþ desteði* *: mevcut ise 3 2

19 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 3 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri UYARI - Yerlerine sabitlenmemiþ nesneler Yerlerine sabitlenmemiþ nesneler sürücünün ayaklarýnýn dibine yuvarlanýp gaz, fren veya debriyaj pedallarýnýn kullanýmýný engelleyebilir ve kazaya neden olabilir. Ön koltuklarýn altýna hiçbir þey yerleþtirmeyiniz. UYARI - Koltuklarý dik kon ma getirme Arka koltuk arkalýklarýný yeniden dik konuma getirirken, koltuk arkalýðýný tutunuz ve yavaþça eski konumuna getiriniz ve bu esnada koltuðun yakýnýnda baþka kimsenin olmadýðýndan emin olunuz. Koltuk arkalýðý saðlam bir þekilde tutularak ve kontrollü bir þekilde dik konuma getirilmezse, koltuðun sýrt kýsmý ön tarafa doðru yaylanarak koltuktaki kiþiye zarar verebilir. UYARI - Sürücünün yolcularla ilgili sorumluluklarý Bir ön koltuk arkalýðý yatýrýlmýþ bir þekilde araç kullanmak veya yolculuk yapmak bir kaza anýnda ciddi yaralanma veya ölüm riskiyle karþý karþýya kalmanýza neden olabilir. Kaza anýnda ön koltuk yatýrýlmýþ haldeyse, bu koltukta oturan kiþinin kalça kýsmý emniyet kemerinin kucak kýsmýnýn altýndan kayabilir ve korunmasýz durumda olan karýn bölgesine aþýrý kuvvet uygulanabilir. Bu durum iç organlarýn ciddi ve hayati risk taþýyacak þekilde zarar görmelerine neden olabilir. Sürücü, yolcuyu araç hareket halindeyken koltuðunu dik konumda tutmasý konusunda uyarmalýdýr. UYARI - Sürücü koltuðu Aracýnýz hareket halindeyken asla koltuðunuzu ayarlamaya çalýþmayýnýz. Bu, aracýn kontrolünü yitirmenize dolayýsýyla da ciddi yaralanmalara, ölüme ve maddi hasara yol açan kazalara neden olabilir. Hiçbir þeyin koltuk arkalýðýnýn normal konumda sabitlenmesini engellemesine izin vermeyiniz. Koltuk arkalýðýnýn çevresine arkalýðýn uygun þekilde sabitlenmesine engel olacak þekilde nesneler yerleþtirmek ani bir fren veya çarpýþma esnasýnda ciddi yaralanma veya hayati riskle karþý karþýya kalmanýza neden olabilir. Aracýnýzý daima koltuk arkalýðý dik ve emniyet kemerinin kucak kýsmý kalçanýzýn alt kýsmýný sýký bir þekilde kavrayacak þekilde kullanýnýz. Bu konum sizi kaza anýnda en etkili þekilde koruyacak olan konumdur. Hava yastýðýndan kaynaklanan gereksiz ve belki de aðýr yaralanmalara engel olmak için, daima aracýn kontrolünü rahatça saðlayacak þekilde direksiyon simidinden mümkün olduðunca uzak durunuz. Göðsünüzün direksiyon simidinden en az 250 mm uzakta olmasý tavsiye edilmektedir. 33

20 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 4 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri UYARI - Arka Koltuk Sýrtlýklarý Arka koltuk arkalýðý saðlam bir þekilde sabitlenmelidir. Sabitlenmemesi durumunda, ani fren veya kaza esnasýnda yolcular ve eþyalar ön tarafa doðru savrulabilir, bu da ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir. Valizler ve diðer eþyalar bagaj bölümünün zeminine yerleþtirilmelidir. Eþyalar çok büyük veya aðýrsa düzgün bir þekilde yerleþtirilmeli ve sabitlenmelidir. Hiçbir koþulda bagaj bölümündeki eþyalarýn yüksekliði koltuklarýn yüksekliðini aþmamalýdýr. Bu uyarýlara uymamanýz durumunda ani fren veya kaza anýnda ciddi bir þekilde yaralanabilir hatta hayatýnýzý kaybedebilirsiniz. Yolcular bagaj bölümünde veya katlanmýþ bir koltuðun üzerinde oturarak veya yatarak yolculuk yapmamalýdýr. Yolculuk esnasýnda tüm yolcular koltuklarýnda doðru bir þekilde oturmalýdýr. Koltuk arkalýklarýný yeniden dik konuma getirdiðinizde, güvenli bir þekilde sabitlenip sabitlenmediklerini kontrol etmek için koltuk arkalýklarýný ileriye ve geriye doðru hareket ettirmeye çalýþýnýz. Yangýn ihtimaline karþý bagaj bölümündeki halýyý kaldýrmayýnýz. Bagaj bölümünün alt kýsmýnda yer alan emisyon kontrol sistemi parçalarý, sýcaklýðýn çok yüksek seviyelere çýkmasýna neden olmaktadýr. UYARI Koltuðu ayarladýktan sonra, serbest býrakma kolunu kullanmadan koltuðu ileriye ve geriye doðru hareket etmeye zorlayarak yerine sabitlendiðinden emin olun. Sürücü koltuðunun ani veya beklenmedik bir þekilde hareket etmesi, aracýn kontrolünüzden çýkmasýna ve kazaya neden olabilir. 3 4

21 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 5 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Ön koltuðun ayarlanmasý Ýleri ve geri Koltuðu ileri ya da geri almak için: 1. Koltuk minderinin ön kenarýnýn altýnda bulunan koltuk kaydýrma ayar kolunu yukarý doðru çekiniz ve bu þekilde tutunuz. 2. Koltuðu arzu ettiðiniz konuma gelene kadar kaydýrýnýz. 3. Kolu býrakýnýz ve koltuðun bu konumda kilitlendiðinden emin olunuz. Koltuðu yola çýkmadan önce ayarlayýnýz ve kolu kullanmadan koltuðu ileri geri hareket ettirmeye çalýþarak koltuðun güvenli bir þekilde kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. Koltuk hareket ediyorsa, yeterince saðlam bir þekilde kilitlenmemiþ demektir. Koltuk arkalýðý açýsý Koltuk arkalýðýný yatýrmak için: 1. Hafifçe öne doðru eðiliniz ve koltuðun dýþ kenarýnda arkada bulunan koltuk arkalýðý yatýrma kolunu yukarýya doðru çekiniz. 2. Dikkatli bir þekilde geriye doðru yaslanýnýz ve koltuk arkalýðýný arzu ettiðiniz konuma gelecek þekilde ayarlayýnýz. 3. Kolu býrakýnýz ve koltuk arkalýðýnýn bu konumda kilitlenip kilitlenmediðini kontrol ediniz. (Koltuk arkalýðýnýn kilitlenebilmesi için ayar kolunun orijinal konumuna gelmesi gerekir.) Koltuk minderi yüksekliði (sürücü koltuðu için) (mevcut ise) Koltuk minderinin yüksekliðini deðiþtirmek için, koltuk minderinin dýþ tarafýna yerleþtirilmiþ olan kolu yukarýya doðru çekiniz veya aþaðýya itiniz. Koltuk minderini alçaltmak için kolu bir kaç kez aþaðýya doðru itiniz. Koltuk minderini yükseltmek için kolu bir kaç kez yukarýya doðru çekiniz. 35

22 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 6 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Baþ desteði Baþ desteði, ön koltukta oturan yolcuya ve sürücüye rahatlýk saðlamakla kalmaz ayný zamanda bir çarpma anýnda boynun ve baþýn korunmasýna de yardýmcý olur. UYARI Kaza anýnda baþ desteðinden en üst seviyede yararlanabilmek için baþ desteðini, orta kýsmý koltukta oturan kiþinin göz hizasýnda olacak þekilde ayarlayýnýz. Ayrýca, baþýnýzla baþ desteði arasýnda yumruðunuz geniþliðinde bir mesafe olmasýna dikkat ediniz. Bu nedenle, vücudu koltuk arkalýðýndan uzaklaþtýran koltuk minderlerinin kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Kaza esnasýnda yolcularýn aðýr þekilde yaralanmalarýna neden olabileceðinden aracý, baþ destekleri sökülmüþ bir þekilde kullanmayýnýz. Düzgün bir þekilde ayarlandýklarýnda baþ destekleri, boyun incinmelerine karþý koruma saðlar. Baþ desteklerini araç hareket halindeyken ayarlamayýnýz. Baþ desteðinin yükseltilip alçaltýlmasý Baþ desteðini yükseltmek için, desteði istediðiniz seviyeye kadar yukarý doðru kaldýrýnýz (1). Baþ desteðini alçaltmak için ise, baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye basýp, düðmeyi basýlý tutarak (2) baþ desteðini istediðiniz seviyeye kadar alçaltýnýz (3). Baþ desteðinin sökülmesi Baþ desteðini sökmek için, önce olabildiðince yükseðe kaldýrýnýz daha sonra yukarý doðru çekerken (2) baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye (1) basýnýz. 3 6

23 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 7 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Koltuk ýsýtýcý (mevcut ise) Koltuk ýsýtýcýsý soðuk havalarda ön koltuklarý ýsýtmak üzere tasarlanmýþtýr. Sürücü veya ön yolcu koltuðunu ýsýtmak için, kontak anahtarý ON konumundayken, düðmelerden birine basýnýz. Ilýk havalarda veya koltuk ýsýtýcýsýnýn çalýþmasýnýn gerekli olmadýðý koþullarda düðmeleri KAPALI konumda tutunuz. NOT Koltuk ýsýtýcýsý düðmesi ON konumundayken, koltuklardaki ýsýtma sistemi koltuk sýcaklýðýna baðlý olarak otomatik olarak devreye girer veya devreden çýkar. DÝKKAT Koltuklarý temizlerken tiner, benzin ve alkol gibi organik solventler kullanmayýnýz. Bu tür malzemeler ýsýtýcýnýn veya koltuklarýn yüzeyine zarar verebilir. Koltuk ýsýtýcýsýnýn aþýrý þekilde ýsýnmasýný önlemek için, ýsýtýcý çalýþýyorken koltuklarýn üzerine battaniye, minder veya örtü yerleþtirmeyiniz. Koltuk ýsýtýcýsý olan koltuklarýn üzerine aðýr veya sivri nesneler koymayýnýz. Koltuk ýsýtýcýsý parçalarýna zarar verebilirsiniz. UYARI - Koltuk ýsýtýcýsýndan kaynaklanan yanýklar Koltuk ýsýtýcýsý kullanýrken yolcular aþýrý ýsýnmaya ve yanmaya karþý çok dikkatli olmalýdýr. Yolcular, koltuðun aþýrý ýsýndýðýný hissettiklerinde koltuk ýsýtýcýsýný devreden çýkartmalýdýr. Sürücü özellikle aþaðýda belirtilen yolcular açýsýndan çok daha dikkatli olmalýdýr: 1. Bebekler, çocuklar, yaþlýlar, özürlüler veya hastalar 2. Hassas ciltli kiþiler 3. Yorgun kiþiler 4. Ýçkili kiþiler 5. Uyku ilacý ve soðuk algýnlýðý haplarý gibi, uyuþukluk ve uykuya neden olan ilaçlar kullanan kiþiler 37

24 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 8 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Ön yolcu koltuðu altýndaki saklama bölmesi (mevcut ise) Çekmeceyi açmak için kolu yukarý doðru kaldýrýnýz ve çekmeceyi ileriye doðru çekiniz. UYARI - Yanýcý maddeler Çekmecenin içinde çakmak, propan tüp ve benzeri yanýcý/patlayýcý maddeler saklamayýnýz. Bu maddeler, aracýnýz yüksek sýcaklýkta uzun süre dýþarýda kaldýðýnda patlayabilir ve yangýna sebep olabilir UYARI Aracýnýzdaki eþyalar sürüþ esnasýnda saða sola kayabileceðinden, eþyalarýnýzý çekmeceye yerleþtiriniz. Böylece hem eþyalarýn hareketinden kaynaklanan gürültüyü hem de yaralanma riskini ortadan kaldýrmýþ olursunuz. Sürüþ esnasýnda çekmeceyi daima kapalý tutunuz. Çekmeceye, kapaðýnýn düzgün bir þekilde kapanmasýna engel olacak kadar çok eþya koymayýnýz. DÝKKAT Eþyalarýnýzýn çalýnmasýna karþý önlem almak açýsýndan, deðerli eþyalarýnýzý çekmecede býrakmayýnýz. Bu çekmece sürücü veya yolcularýn ihtiyaç duyduðu küçük ebatlý eþyalarý saklamak için kullanýlabilir. Arka koltuðun ayarlanmasý Baþ desteði ayarý (mevcut ise) Baþ desteði yolculara rahatlýk saðlamakla kalmaz ayný zamanda bir çarpma anýnda boynun ve baþýn korunmasýna da yardýmcý olur. UYARI Kaza anýnda baþ desteðinden en üst seviyede yararlanabilmek için baþ desteðini, orta kýsmý koltukta oturan kiþinin göz hizasýnda olacak þekilde ayarlayýnýz. Vücudu koltuk arkalýðýndan uzaklaþtýran koltuk minderlerinin kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Kaza esnasýnda yolcularýn aðýr þekilde yaralanmalarýna neden olabileceðinden aracý, baþ destekleri sökülmüþ bir þekilde kullanmayýnýz. Düzgün bir þekilde ayarlandýklarýnda baþ destekleri, ciddi boyuttaki boyun incinmelerine karþý koruma saðlar. 3 8

25 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 9 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Arka koltuðun katlanmasý Arka koltuk arkalýklarý (veya minderleri) uzun eþyalarýn taþýnmasýný saðlamak veya aracýn yük taþýma kapasitesini artýrmak için katlanabilir. Baþ desteðinin yükseltilip alçaltýlmasý Baþ desteðini yükseltmek için, desteði istediðiniz seviyeye kadar yukarý doðru kaldýrýnýz (1). Baþ desteðini alçaltmak için ise, baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye basýp, düðmeyi basýlý tutarak (2) baþ desteðini istediðiniz seviyeye kadar alçaltýnýz (3). Baþ desteðinin sökülmesi Baþ desteðini sökmek için, önce olabildiðince yükseðe kaldýrýnýz daha sonra yukarý doðru çekerken (2) baþ desteði dayanaðý üzerindeki düðmeye (1) basýnýz. UYARI Arka koltuk arkalýklarýnýn (veya minderlerinin) katlanabilmesinin amacý, normalde aracýnýzýn bagaj bölmesine yerleþtiremeyeceðiniz kadar uzun eþyalarýn taþýnmasýný saðlamaktýr. Bu uygun bir oturuþ pozisyonu olmadýðýndan ve bu þekilde oturan yolcular emniyet kemeri kullanamayacaðýndan, araç hareket halindeyken, asla yolcularýn katlanmýþ bir koltuk arkalýðýnýn üzerine oturmasýna müsaade etmeyiniz. Bu durum, bir kaza veya ani bir frenleme esnasýnda ciddi yaralanmalara hatta ölüme yol açabilir. Katlanmýþ koltuk arkalýklarý üzerinde taþýnan nesnelerin yüksekliði ön koltuk sýrtlýklarýnýn yüksekliðini aþmamalýdýr. Bu durum, ani frenlemeler esnasýnda arkadaki eþyalarýn ön tarafa doðru kayarak yolculara ya da araca zarar vermesine neden olabilir. 39

26 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 10 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Arka koltuk minderini ve arkalýðýný katlamak için: Bagaj alanýný geniþletmek ve bagaj alanýna geçiþ saðlamak amacýyla arka koltuk arkalýklarý öne doðru katlanabilir. Koltuk arkalýðýný dik konuma almak için arkalýðý yukarý doðru kaldýrýnýz ve yerine kilitlenene kadar itiniz. Koltuk arkalýðýný dik konuma aldýðýnýzda, yolcularýnýzýn emniyet kemerlerini kullanabilmesi için emniyet kemerlerini de yerlerine yerleþtiriniz. UYARI Sürücünün oturma konumu, sürücünün fiziksel yapýsýna göre ayarlanmamýþsa, arka koltuðu katlamayýnýz. Ani frenleme veya kaza halinde yaralanmalar oluþabilir. 1. Ön koltuðu ileri konuma kaydýrýnýz ve emniyet kemerini kemer tutucusuna sokunuz. DÝKKAT Arka koltuðu katlarken veya açarken, ön koltuðu tamamen ileri hareket ettirdiðinizden emin olunuz. Arka koltuðun katlanmasý için yeterli alan yoksa, asla koltuðu zorlayarak katlamaya çalýþmayýnýz. Baþ desteði veya koltuðun diðer ilgili parçalarý hasar görebilir. A Tipi B Tipi 2. Koltuk minderinin ön kýsmýný (1) yukarý doðru kaldýrýnýz. (mevcut ise) 3 10

27 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 11 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri A Tipi A Tipi A Tipi B Tipi B Tipi 5. Baþ desteðini mümkün olduðunca aþaðý indiriniz (4). (mevcut ise) 3. Koltuk minderinin arka kýsmýný (2) yukarý doðru kaldýrýnýz. (mevcut ise) 4. "Klik" sesi duyana kadar koltuk minderini iyice hareket ettiriniz (3). (mevcut ise) 311

28 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 12 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri A Tipi A Tipi UYARI Sürücünün oturma konumu, sürücünün fiziksel yapýsýna göre ayarlanmamýþsa, arka koltuðu katlamayýnýz. Ani frenleme veya kaza durumunda daha ciddi yaralanmalara yol açabilir. B Tipi B Tipi 6. Kilit serbest býrakma kolunu çekiniz (4), (5). 7. Koltuk arkalýðýný önce öne, ardýndan aþaðý doðru düzgün bir þekilde katlayýnýz (5), (6). 3 12

29 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 13 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Arka koltuðu dik konuma almak için: 1. Koltuk arkalýðýný kaldýrýnýz ve yerine kilitlenene dek saðlam bir þekilde itiniz. 2. Koltuk minderini hareket ettiriniz ve uygun konuma gelinceye dek aþaðýya doðru iyice itiniz. 3. Arka emniyet kemerini eski konumuna getiriniz. Koltuk arkalýðý açýsýnýn ayarlanmasý (sadece 6:4 parçalý koltuk) Koltuk arkalýðýný yatýrmak için: 1. Kilit serbest býrakma kolunu çekiniz. 2. Koltuk sýrtlýðýný arzu ettiðiniz konuma ayarlayýnýz. 3. Kilit açma kolunu kullanmadan ileri ve geri hareket ettirmeye çalýþarak koltuk arkalýðýnýn güvenli bir þekilde kilitlendiðinden emin olunuz. Koltuk arkalýðý hareket ediyorsa, yeterince saðlam bir þekilde kilitlenmemiþ demektir. 313

30 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 14 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri UYARI Arka koltuk arkalýðýný katladýktan sonra tekrar dik konuma getirirken: Emniyet kemeri kayýþýna ve tokasýna zarar vermemek için dikkatli olunuz. Emniyet kemeri kayýþýnýn ve tokasýnýn arka koltuða takýlmamasýna veya sýkýþmamasýna özen gösteriniz. Üst kýsmýna bastýrarak, koltuk arkalýðýnýn dik konumda yerine tam olarak oturduðundan emin olunuz. Aksi takdirde, bir kaza veya ani bir frenleme esnasýnda koltuk katlanabilir ve arkadaki eþyalarýn yolcularýn yaralanmasýna hatta ölmesine yol açacak þekilde yolcu bölmesine fýrlamasýna neden olabilir. DÝKKAT - Arka emniyet kemeri tokalarýnýn zarar görmesi Arka koltuk sýrtlýðýný katladýðýnýzda, emniyet kemeri kilidini arka koltuk sýrtlýðý ile minder arasýndaki cebe yerleþtiriniz. Bu þekilde, kemer kilitlerinin katlanan arka koltuk arkalýðý ya da koltuða yerleþtirilen eþyalardan dolayý hasar görmesini engelleyebilirsiniz. DÝKKAT - Arka emniyet ke-merleri Arka koltuk arkalýklarýný dik konuma alýrken, arka emniyet kemerlerini eski konumlarýna getirmeyi unutmayýnýz. UYARI - Eþyalar Bir çarpýþma esnasýnda eþyalarýn savrulup araçtaki yolculara ve sürücüye zarar vermesini engellemek için eþyalar yerlerine sabitlenmelidir. Doðru þekilde sabitlenemeyeceðinden ve kaza anýnda önde oturan yolculara çarpabileceðinden arka koltuða herhangi bir eþya yerleþtirmeyiniz. UYARI - Eþya yükleme Aracýnýza eþya yüklerken veya aracýnýzdan eþya boþaltýrken, motorun çalýþmadýðýndan, otomatik þanzýmanlý araçlarda vitesin P (Park) konumunda olduðundan ve park freninin devrede olduðundan emin olunuz. Aksi takdirde, vites kolu yanlýþlýkla baþka bir konuma alýnýrsa araç hareket edebilir. EMNÝYET KEMERLERÝ Emniyet kemeri sistemi UYARI En üst seviyede koruma saðlamak için, araç hareket halinde olduðu sürece daima emniyet kemerleri kullanýlmalýdýr. Emniyet kemerleri en çok, koltuk arkalýklarý dik konumdayken iþe yarar. 12 ve daha küçük yaþtaki çocuklar daima düzgün bir þekilde takýlmýþ bir çocuk koltuðuna oturtulmalýdýr. Çocuklarýn ön yolcu koltuðunda yolculuk yapmasýna kesinlikle izin vermeyiniz. 12 yaþýný geçmiþ bir çocuðun ön koltuða oturtulmasý durumunda, çocuðun emniyet kemeri düzgün bir þekilde baðlanmalý ve koltuk mümkün olduðunca geriye alýnmalýdýr. Bir omuz kemerini asla kolunuzun altýndan veya boynunuzun arkasýndan geçecek þekilde takmayýnýz. Düzgün þekilde takýlmamýþ olan emniyet kemerleri kaza esnasýnda aðýr yaralanmalara neden olabilir. Omuz kemeri omzunuzun orta kýsmýnda köprücük kemiðinizin üzerinden geçecek þekilde takýlmalýdýr. 3 14

31 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 15 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Kývrýlmýþ emniyet kemeri takmayýnýz. Kývrýlmýþ bir emniyet kemeri iþlevini tam olarak yerine getiremez. Bir çarpýþma anýnda, sizi kesmesi dahi mümkündür. Emniyet kemeri kayýþýnýn düz ve kývrýlmamýþ olduðundan emin olunuz. Emniyet kemeri kayýþýna ve donanýmýna zarar vermemek için dikkatli olunuz. Emniyet kemeri kayýþý veya donanýmý zarar görmüþse, deðiþtiriniz. UYARI Emniyet kemerleri insan vücudunun kemikli yapýsýna uygun olarak tasarlanmýþtýr ve leðen kemiðinin, göðsün ve omuzlarýn üzerinden geçirilerek takýlmalýdýr, uygun olaný emniyet kemerinin kucak kýsmýný karnýn üzerinden geçecek þekilde takmamaktýr. Emniyet kemerleri, saðlamak üzere tasarlandýklarý korumayý saðlayabilmeleri için, mümkün olduðunca sýký bir þekilde ayarlanmalýdýr. Gevþek bir kemer koltukta oturan kiþiye saðlanan korumayý önemli ölçüde azaltýr. Emniyet kemeri kayýþýnýn cila, yað, kimyasal madde ve özellikle de akü asidi bulaþmamasý için dikkat edilmelidir. Temizlik, yumuþak sabun ve su kullanýlarak güvenli bir þekilde gerçekleþtirilebilir. Kayýþý kirlenmiþ, yýpranmýþ ve hasar görmüþ olan emniyet kemerleri deðiþtirilmelidir. Þiddetli bir çarpýþma esnasýnda kullanýlmýþ olan emniyet kemerleri, hasar görüp görmedikleri net olarak belli olmasa da grup halinde deðiþtirilmelidir. Emniyet kemerleri kayýþlarý bükülmüþ bir þekilde takýlmamalýdýr. Her bir emniyet kemeri grubu tek bir yolcu tarafýndan kullanýlmalýdýr, emniyet kemerinin koltukta oturan bir yetiþkinin kucaðýnda oturan bir çocuðun üzerinden geçirilmesi oldukça tehlikelidir. UYARI Kullanýcý tarafýndan, emniyet kemeri ayar mekanizmasýnýn veya emniyet kemeri grubunun emniyet kemerini sýkmak üzere çalýþmasýný engelleyecek hiçbir modifikasyon veya ekleme yapýlmamalýdýr. Emniyet kemeri uyarýsý A Tipi Sürücüye emniyet kemerini takmasýný hatýrlatmak için, kontak her açýldýðýnda emniyet kemeri takýlý olsa da olmasa da emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 6 saniye boyunca yanýp sönecektir. Kontak açýldýktan sonra sürücü emniyet kemeri baðlanmamýþ durumdaysa emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 6 saniye yanýp söner. Kontak açýldýðý anda sürücü emniyet kemeri baðlý deðilse veya sürücü emniyet kemerini kontaðý açtýktan sonra çýkardýysa, emniyet kemeri uyarý sesi yaklaþýk 6 saniye boyunca duyulacaktýr. Bu esnada emniyet kemeri baðlanýrsa uyarý sesi bir kez duyulacaktýr. (mevcut ise) 315

32 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 16 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri B Tipi (sadece Avrupa için, mevcut ise) Sürücüye emniyet kemerini takmasýný hatýrlatmak için, kontak her açýldýðýnda emniyet kemeri takýlý olsa da olmasa da sürücü emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 6 saniye boyunca yanýp sönecek veya sürekli yanacaktýr. Kontak açýldýðý anda sürücü emniyet kemeri baðlý deðilse veya ilgili emniyet kemeri kontak açýldýktan sonra çýkarýldýysa, emniyet kemeri uyarý lambasý kemer baðlanana kadar yanýp sönecek veya sürekli yanacaktýr. Kontak açýldýðýnda sürücü emniyet kemeri baðlanmamýþ durumdaysa ve araç 9 km/s'in üzerinde bir hýzla hareket ediyorsa, emniyet kemeri uyarý lambasý yaklaþýk 1 dakika yanýp söndükten sonra uyarý sesi yaklaþýk 100 saniye boyunca duyulacaktýr. Kontak açýldýktan sonra sürücü emniyet kemerini çýkardýysa ve araç 9 km/s'in üzerinde bir hýzla hareket ediyorsa, emniyet kemeri uyarý sesi yaklaþýk 100 saniye boyunca duyulacaktýr. Fakat baðlandýktan sonraki 9 saniye içerisinde sürücü emniyet kemeri iki kez takýlýp çýkarýlýrsa, emniyet kemeri uyarý lambasý ve sesi devre dýþý kalacaktýr. Kucak/omuz kemeri Emniyet kemerinizi takmak için: Emniyet kemerinizi baðlamak için, kemeri toplayýcý mekanizmadan çýkarýnýz ve metal dili (1) tokanýn içine yerleþtiriniz. Kemer dili tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Kemeri, kalçanýzý kavrayacak þekilde ayarlamanýzýn ardýndan emniyet kemerinin boyu otomatik olarak ayarlanacaktýr. Yavaþ ve sakin bir þekilde öne eðilmeniz durumunda kemer uzayarak rahat bir þekilde hareket etmenize olanak saðlayacaktýr. Ancak, ani bir fren ya da kaza durumunda kemer kilitlenecektir. Ayný zamanda hýzlýca öne eðilmeniz durumunda da kemer kilitlenecektir. NOT Emniyet kemerini toplayýcýdan dýþarý çekemiyorsanýz, kemeri sýkýca çekiniz ve serbest býrakýnýz. Bu þekilde kemer serbest kalacak ve dýþarýya doðru çekilebilecektir. 3 16

33 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 17 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Ön koltuk Yükseklik ayarý (mevcut ise) En üst seviyede rahatlýk saðlayabilmek için omuz kemerini baðlantý noktasýnýn 4 ayar kademesinden birine ayarlayabilirsiniz. Emniyet kemeri yüksekliði boyunuza çok yakýn olmamalýdýr. Kemerin omuz kýsmý, omzunuzun orta kýsmýndan, boynunuza deðil kapýya yakýn olacak þekilde geçip göðsünüzü saracak þekilde ayarlanmalýdýr. Emniyet kemeri baðlantý noktasýnýn yüksekliðini ayarlayabilmek için, yükseklik ayarlama kýsmýný yukarý veya aþaðý doðru hareket ettirerek uygun konuma getiriniz. Yükseklik ayarlama mekanizmasýný yükseltmek için, mekanizmayý yukarý doðru kaldýrýnýz (1). Alçaltmak için ise, yükseklik ayarlama mekanizmasýnýn düðmesine basarak (2) aþaðýya doðru çekiniz (3). Baðlantý noktasýný istediðiniz konumda sabitlemek için düðmeyi býrakýnýz. Yerine sabitlendiðinden emin olmak için yükseklik ayarlama mekanizmasýný kaydýrmayý deneyiniz. UYARI Omuz kemeri baðlantý noktasýnýn uygun yükseklikteki konumuna sabitlendiðinden emin olunuz. Omuz kemerini asla boynunuzun veya yüzünüzün üzerinden geçirmeyiniz. Düzgün bir þekilde takýlmamýþ emniyet kemerleri kaza esnasýnda aðýr yaralanmalara neden olabilir. Kazanýn ardýndan emniyet kemerlerinin deðiþtirilmemesi, hasarlý emniyet kemerlerinin bu kazadan sonra koruma saðlamamasýna, dolayýsýyla da kiþisel yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir. Kazanýn ardýndan emniyet kemerlerini mümkün olduðunca kýsa bir süre içerisinde deðiþtiriniz. UYARI Emniyet kemerinin kucak kýsmýný, mümkün olduðunca alçak ve belinizi deðil kalçalarýnýzý sýkýca saracak bir þekilde takýnýz. Kucak kemeri belinizin üzerinde ve çok yüksekteyse, bir çarpýþma esnasýnda yaralanma riskinizi artýracaktýr. Her iki kol da emniyet kemerinin altýnda ya da üstünde olmamalýdýr. Þekilde gösterildiði gibi kollarýn biri emniyet kemerinin altýnda diðeri ise üzerinde olmalýdýr. Emniyet kemerini asla kapý tarafýnda olan kolunuzun altýndan geçecek þekilde takmayýnýz. 317

34 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 18 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Arka koltuðun orta kýsmýndaki emniyet kemerini kullanýrken, üzerinde "CEN- TER" (ORTA) yazýsý olan kemeri kilidini kullanýnýz (mevcut ise). Emniyet kemerini açmak için: Emniyet kemeri, kilit üzerindeki serbest býrakma düðmesine (1) basýlarak açýlabilir. Emniyet kemeri açýldýðýnda, otomatik olarak toplayýcý mekanizmanýn içine çekilmelidir. Bu mümkün olmazsa, kemerin bükülmüþ olup olmadýðýný kontrol edin ve yeniden deneyin. Kucak kemeri (mevcut ise) Emniyet kemerinizi takmak için: 2 noktalý sabit tipteki kemerleri baðlamak için, metal dili kilidin içine yerleþtiriniz. Kemer dili tokaya kilitlendiðinde "klik" sesi duyulacaktýr. Emniyet kemerinin saðlam bir þekilde takýlýp takýlmadýðýný ve kemerde bir bükülme olup olmadýðýný kontrol ediniz. 3 18

35 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 19 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Doðru Çok yüksek Kýsaltýn 2 noktalý sabit tipteki bir kemer kullanýlmasý durumunda uzunluk, vücudunuzu saracak þekilde, elle ayarlanmalýdýr. Emniyet kemerini takýnýz ve kemeri sýkmak üzere gevþek ucunu çekiniz. Kemer belinizin deðil, kalçalarýnýzýn üzerine yerleþtirilmelidir. Kemerin çok yüksek olmasý, bir kaza esnasýnda yaralanma riskinizi artýrabilir. Arka koltuðun orta kýsmýndaki emniyet kemerini kullanýrken, üzerinde "CEN- TER" (ORTA) yazýsý olan kemeri kilidini kullanýnýz (mevcut ise). Emniyet kemerini açmak için: Emniyet kemerini açmak istediðinizde, kilit üzerindeki düðmeye (1) basýnýz. UYARI Orta kucak kemerindeki kilit mekanizmasý, arka koltuklardaki omuz kemerlerinden farklýdýr. Arka koltuk omuz kemerlerini veya orta kucak kemerini takarken, emniyet kemeri sisteminin en üst seviyede koruma sunmasýný ve düzgün bir þekilde çalýþmasýný saðlamak için dillerin doðru tokalara takýldýklarýndan emin olunuz. 319

36 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 20 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Kucak/omuz kemeri tipi A Tipi Kucak kemeri tipi B Tipi Arka emniyet kemerinin toplanmasý (mevcut ise) Arka koltuk emniyet kemeri tokalarý kullanýlmadýklarýnda, koltuk arkalýðý ile koltuk minderi arasýnda bulunan cebe toplanabilir. Orta emniyet kemeri de koltuk arkalýðý ile koltuk minderi arasýnda bulunan cebe toplanabilir. Emniyet kemeri gericileri (mevcut ise) Aracýnýzda sürücü ve ön yolcu emniyet kemeri gericileri bulunmaktadýr. Emniyet kemeri gericilerinin amacý, önden alýnan belirli tipteki darbeler esnasýnda emniyet kemerlerinin koltukta oturan kiþinin bedenini sýký bir þekilde kavramasýný saðlamaktýr. Önden alýnan darbe þiddetinin belirli bir seviyeyi aþmasý durumunda emniyet kemeri ön gergileri devreye girebilir. Araç aniden durduðunda ya da koltukta oturan kiþi ani bir þekilde aracýn önüne doðru eðildiðinde, emniyet kemeri toplama mekanizmasý kilitlenecektir. Bununla birlikte önden alýnan belirli tipteki darbelerde emniyet kemeri gericisi de devreye girecek ve kemeri koltukta oturan kiþinin bedenine daha sýký temas edecek þekilde gerecektir. Emniyet kemeri gericisi aktif konumdayken, sistem sürücü veya yolcu emniyet kemerinin aþýrý gergin olduðunu algýlarsa, emniyet kemeri gericisi içinde yer alan yük sýnýrlayýcý, ilgili kemeri biraz gevþetir (mevcut ise). 3 20

37 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 21 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Emniyet kemeri gerici sistemi aþaðýdaki temel bileþenlerden oluþur: Bu bileþenlerin yerleri þekilde gösterilmiþtir: 1. SRS hava yastýðý uyarý lambasý 2. Toplayýcý mekanizmasý gerici grubu 3. SRS kontrol modülü UYARI Emniyet kemeri gericisinden en üst seviyede fayda saðlayabilmek için: 1. Emniyet kemeri doðru þekilde kullanýlmalý ve uygun konumda ayarlanmalýdýr. Lütfen bu elkitabýnda yer alan tüm önemli bilgileri ve aracýnýzdaki yolcularýn güvenliði ile ilgili önlemleri -emniyet kemerleri ve hava yastýklarý da dahil olmak üzere- okuyunuz ve bunlara uyunuz. 2. Daima emniyet kemerinizi düzgün bir þekilde baðlayýnýz ve aracýnýzdaki diðer yolcularýn da emniyet kemerlerini düzgün bir þekilde baðladýðýndan emin olunuz. NOT Belli bir seviyeyi aþan ön darbeler esnasýnda hem sürücü hem de ön yolcu emniyet kemeri ön gergileri devreye girecektir. Emniyet kemeri gericileri devreye girdiðinde, yüksek bir ses duyulabilir ve duman benzeri ince bir tozun kabin içinde yayýldýðý görülebilir. Bunlar normal çalýþma koþullarýdýr, tehlikeli deðildir. Bu toz her ne kadar zararsýz olsa da cildinizin tahriþ olmasýna yol açabilir ve uzun bir süre boyunca teneffüs edilmemelidir. Emniyet kemeri gericilerinin devreye girdiði bir kazanýn ardýndan cildinizin tozla temas eden kýsýmlarýný iyice yýkayýnýz. 321

38 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 22 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri NOT SRS hava yastýðýný devreye sokan sensör emniyet kemeri ön gergisine de baðlý olduðundan, kontak anahtarý "ON" konumuna getirildikten sonra gösterge panelindeki SRS hava yastýðý uyarý lambasý ( ) yaklaþýk 6 saniye boyunca yanacak daha sonra sönecektir. DÝKKAT Emniyet kemeri gericileri düzgün bir þekilde çalýþmýyorsa, SRS hava yastýðý sisteminde hiç bir arýza olmasa da hava yastýðý uyarý lambasý yanacaktýr. SRS hava yastýðý uyarý lambasý kontak "ON" konumuna getirildiðinde yanýp sönmezse, 6 saniye yandýktan sonra yanmaya devam ederse veya sürüþ sýrasýnda yanarsa, lütfen SRS hava yastýðý sistemini en kýsa sürede bir KIA yetkili servisine kontrol ettiriniz. UYARI Emniyet kemeri gericileri yalnýzca bir kez kullanýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Bir kaza esnasýnda kullanýlan emniyet kemeri gericilerinin deðiþtirilmesi gerekir. Hangi tipte olursa olsun bütün emniyet kemerleri, çarpýþma sýrasýnda aþýndýktan sonra mutlaka deðiþtirilmelidir. Emniyet kemeri gerici grubu mekanizmasý devreye girdiðinde ýsýnacaktýr. Devreye girdikten sonraki birkaç dakika içerisinde emniyet kemeri gerici gruplarýna dokunmayýnýz. Emniyet kemeri gericilerini kendi kendinize kontrol etmeye, tamir etmeye ya da deðiþtirmeye çalýþmayýnýz. Bu gibi çalýþmalarýn sadece bir KIA yetkili servisince gerçekleþtirilmesi gerekir. Emniyet kemeri gerici grubuna vurmayýnýz. Herhangi bir durumda emniyet kemeri gerici sistemini onarmaya veya bakýmýný yapmaya kalkýþmayýnýz. Emniyet kemeri gerici grubunun uygunsuz bir þekilde kullanýlmasý ve emniyet kemeri gerici grubuna vurulmamasý, parçalarý üzerinde herhangi bir deðiþiklik, bakým ve onarým iþlemi yapýlmamasý yönündeki uyarýlarýn dikkate alýnmamasý, emniyet kemeri gerici grubunda sorun çýkmasýna ve ciddi yaralanma riskleriyle karþý karþýya kalýnmasýna neden olur. Motorlu bir araç kullanýrken veya motorlu bir araçta yolculuk yaparken mutlaka emniyet kemeri takýnýz. 3 22

39 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 23 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Emniyet kemeri ile ilgili önlemler UYARI Araçtaki tüm yolcular daima emniyet kemerlerini takmalýdýr. Emniyet kemerleri ve çocuk koltuklarý bir kaza veya ani bir frenleme durumunda araçtaki tüm yolcularýn ciddi hatta ölümcül bir þekilde yaralanmasý riskini azaltýr. Emniyet kemeri kullanýlmamasý durumunda yolcular þiþmekte olan hava yastýðýna çok yaklaþabilir ve araç içindeki yapýlara çarpabilir ve aracýn dýþýna fýrlayabilir. Düzgün bir þekilde takýlmýþ emniyet kemerleri bu tehlikeleri azaltabilir. Bu elkitabýnda yer alan, emniyet kemerleri, hava yastýklarý ve koltuklarla ilgili önlemlere daima uyunuz. Bebek veya küçük çocuk Ülkenizdeki özel gereklilikler hakkýnda bilgi sahibi olmalýsýnýz. Çocuk ve/veya bebek koltuklarý düzgün bir þekilde yerleþtirilmeli ve arka koltuða takýlmalýdýr. Bu koltuklarýn kullanýmý ile ilgili daha fazla bilgi için, bu bölümdeki "Çocuk güvenlik sistemi" konusuna bakýnýz. UYARI Bebekler ve çocuklar da dahil olmak üzere aracýnýzdaki her birey gereði gibi emniyet altýna alýnmalýdýr. Araç içinde seyir halindeyken çocuklarý kesinlikle kollarýnýzda ya da kucaðýnýzda tutmayýnýz. Çarpýþma esnasýnda ortaya çýkan þiddetli darbelerin etkisiyle çocuk kucaðýnýzdan kayýp aracýn içine fýrlayabilir. Çocuðunuzun boyuna ve aðýrlýðýna uygun bir çocuk koltuðu kullanýnýz. NOT Küçük çocuklarý kaza sýrasýnda yaralanmalara karþý korumanýn en iyi yolu onlarý, ülkenizdeki Güvenlik Standartlarýný karþýlayan ve arka koltuða düzgün bir þekilde takýlmýþ bir çocuk koltuðuna oturtmaktýr. Bir çocuk koltuðu almadan önce, üzerinde ülkenizin Güvenlik Standartlarýný karþýladýðýný gösteren bir etiket olduðundan emin olunuz. Bu çocuk koltuðu, çocuðunuzun boyuna ve aðýrlýðýna uygun olmalýdýr. Uygun olup olmadýðýný anlamak için koltuðun üzerindeki etikete bakýnýz. Bu bölümdeki "Çocuk güvenlik sistemi" konusuna bakýnýz. 323

40 Picanto(SA) K.E.K.qxp :02 Page 24 Aracýnýzýn güvenlik özellikleri Daha büyük çocuklar Çocuk koltuðuna oturtulamayacak kadar büyümüþ olan çocuklar mutlaka arka koltukta ve kucak/omuz kemerleri baðlanmýþ bir þekilde seyahat etmelidir. Emniyet kemerinin kucak kýsmý, kalçalarý saracak ve mümkün olduðunca alçak olacak þekilde takýlmalýdýr. Kemerin tam oturup oturmadýðýný düzenli olarak kontrol ediniz. Çocuðun hareketleri emniyet kemerinin ideal konumunu bozabilir. Çocuklar arka koltuða takýlmýþ saðlam bir çocuk koltuðunda seyahat ettikleri müddetçe, olasý bir kazadan en az seviyede etkileneceklerdir. Daha büyük bir çocuðun (12 yaþýn üzerinde) ön koltuða oturtulmasý gerekiyorsa, çocuk mevcut kucak/omuz kemeri ile emniyet altýna alýnmalý ve koltuk mümkün olduðunca geri konuma alýnmalýdýr. 12 yaþýndan küçük çocuklar arka koltukta güvenli bir þekilde oturtulmalýdýr. 12 yaþýndan küçük bir çocuðu ASLA ön koltuða oturtmayýnýz. Aracýn ön koltuðuna ASLA arkaya bakan bir çocuk koltuðu takmayýnýz. Kemerin omuz kýsmý çocuðun boynuna ya da yüzüne hafifçe temas ediyorsa, çocuðu koltuðun orta kýsmýna yaklaþtýrýnýz. Kemer hala çocuðun yüzüne ya da boynuna temas ediyorsa, çocuðun çocuk koltuðu kullanmaya devam etmesi gerekebilir. UYARI - Küçük çocuklarda omuz kemeri Araç hareket halindeyken kemerin omuz kýsmýnýn çocuðun boynuna ya da yüzüne temas etmesine kesinlikle izin vermeyiniz. Emniyet kemerleri doðru takýlmazsa ya da ayarlanmazsa, çocuk ciddi bir þekilde yaralanabilir ya da hayati riskle karþý karþýya kalabilir. Hamile bayanlar Bir kaza esnasýnda yaralanma riskini azaltmak için hamile bayanlarýn emniyet kemeri takmalarý tavsiye edilmektedir. Emniyet kemeri kullanýldýðýnda, kemerinin kucak kýsmý karnýn üzerinde deðil, mümkün olduðun alçak ve kalçalarý sýkýca kavrayacak konumda olmalýdýr. Özel öneriler için bir hekime danýþýnýz. Yaralýlar Araçla bir yerden baþka bir yere götürülen yaralýlar emniyet kemeri kullanýlmalýdýr. Gerekiyorsa, tavsiye almak için bir hekime danýþýnýz. Kiþi baþýna tek emniyet kemeri Ýki kiþi (çocuklar da dahil olmak üzere) asla bir emniyet kemerini ortak olarak kullanmamalýdýr. Bu kaza anýnda oluþabilecek yaralanmalarýn ciddiyetini artýrabilir. 3 24

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARENS K.E.K.qxp 27.04.2007 10:49 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ

PICANTO K.E.K.qxp 13.03.2007 13:36 Page i KIA ÞÝRKETÝ PICANTO K.E.K.qxp.0.00 : Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ

MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ MAGENTIS 2007_K.E.K.qxp 17.05.2007 14:31 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.

KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU. Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com. KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU Tel : (0212) 358 53 53 Faks : (0212) 358 52 97 web : www.subaru.com.tr e-posta : info@subaru.com.tr Önsöz Bir SUBARU arac n seçti iniz için tebrikler. Bu Kullanma K

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz.

Kullanýcý El Kitabý. Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. Kullanýcý El Kitabý Güvenlik ve rahatlýðýnýz için lütfen dikkatlice okuyunuz ve aracýnýzda bulundurunuz. 10/9 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com KULLANMA KILAVUZU com KULLANMA KILAVUZU A030A01FC-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A01JM-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fusion Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ.'nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A38T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

UB eng foreword:am eng foreword.qxd 13.03.2012 09:08 Page 1 K IA H A K K IN D A

UB eng foreword:am eng foreword.qxd 13.03.2012 09:08 Page 1 K IA H A K K IN D A UB eng foreword:am eng foreword.qxd 13.03.2012 09:08 Page 1 K IA H A K K IN D A Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, paraya değer veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış

Detaylı

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T

Bu kitap TOYOTA Pazarlama ve Satýþ A.Þ. bünyesinde EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ tarafýndan yayýnlanmýþtýr. Yayýn No. OM12A02T ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A030A0TB-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler com Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler!

KIA ÞÝRKETÝ. Aracýnýzla keyifli sürüþler! KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla karþýlaþacaksýnýz. Ýþte size bazý

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/10 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota Pazarlama ve Satýþ A.Þ nin izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi, E-5 Yan Yol

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU A030A01HR-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler A030A01HR Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský

Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu Baský Nokia Dönüþtürücü (CA-55) Kurulum kýlavuzu 9238694 1. Baský 2005 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

Kia Şirketi. Aracınızın keyfini çıkartın ve Kia Aile Sıcaklığında İlgi tecrübesini yaşayın!

Kia Şirketi. Aracınızın keyfini çıkartın ve Kia Aile Sıcaklığında İlgi tecrübesini yaşayın! TA eng foreword:am eng foreword.qxd 30.06.2014 16:44 Page 1 Kia Şirketi Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, değerinin karşılığını veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU A03A01A-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

AM(FL) eng foreword:am eng foreword.qxd 02.03.2012 17:09 Page 1. Kia, hakkında

AM(FL) eng foreword:am eng foreword.qxd 02.03.2012 17:09 Page 1. Kia, hakkında AM(FL) eng foreword:am eng foreword.qxd 02.03.2012 17:09 Page 1 Kia, hakkında Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, paraya değer veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Aracınızın tadını çıkartın ve Kia Aile-gibi İlgi tecrübesini yaşayın!

Aracınızın tadını çıkartın ve Kia Aile-gibi İlgi tecrübesini yaşayın! KIA ŞİRKETİ Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Uygun fiyatlarda yüksek kaliteli üretime odaklanmış bir global araba üreticisi olarak Kia Motors, beklentilerinizin üzerinde bir Hizmet

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

11/02 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 11/02 Tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Fiesta Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

XM foreword_tr:xm eng foreword.qxd 11.01.2010 17:51 Page 1 ŞİRKETİ

XM foreword_tr:xm eng foreword.qxd 11.01.2010 17:51 Page 1 ŞİRKETİ XM foreword_tr:xm eng foreword.qxd 11.01.2010 17:51 Page 1 ŞİRKETİ Artık bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracınız ve şirketi hakkında KIA nedir?, "KIA kimdir?, 'KIA' ne anlama gelir?"

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR CORPORATION 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA AICHI JAPAN Tel : (81) 338 179 730 Fax : (81) 338 179 038 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mah. E-5 Yan Yol No:11

Detaylı

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

06/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

SÜRÜCÜ MAHALLİ

SÜRÜCÜ MAHALLİ 4 - ELE ALIŞ SÜRÜCÜ MAHALLİ 1. Hız sabitleyici / sınırlayıcı kumandası. 2. Direksiyon ayarlama kumandası. 3. Aydınlatma ve sinyal lambaları kumandası. 4. Gösterge tablosu. 5. Sürücü Airbag'i. Korna. 6.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 9202254/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202254/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 29 ÖN PANEL... 59 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI... 81 ACÝL DURUMLAR...

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACIN ÇALIÞTIRILMASINDAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 7 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 65 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE KULLANILMASI...

Detaylı

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/00 TOYOTA Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. TOYOTA PAZARLAMA VE SATIÞ A.Þ. Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol No: 11 Yakacýk 34876, Kartal-Ýstanbul Tel : (0216) 453 53 53 Fax : (0216) 671 92 42 Ticaret sicil no : 444939-392521 04/00 TOYOTA Tüm haklarý

Detaylı

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

04/03 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský

Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu. 9234166 1. Baský Nokia Video Arama Standý PT-8 (Nokia 6630 için) Kullaným Kýlavuzu 9234166 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PT-8 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com

www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hyundaiclubtr.com www.hy www.hy clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com clubtr.com iclubtr.com btr.c btr.c btr.c btr.c btr.c iclubtr.c daiclubt daiclu w.hyun.hyun ZA010A1-H Bu Tanýtma ve Kullanma Kýlavuzu

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/05 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA SEDAN, SW Modelleri) TOYOTA OTOMOTÝV SANAYÝ TÜRKÝYE A.Þ. P.K. 161 ADAPAZARI NEHÝRKENT, 54000 SAKARYA-TÜRKÝYE Tel : (90) 264 295 02 95 Fax : (0264) 276 38 36 ÜRETÝCÝ FÝRMA: (COROLLA

Detaylı

TA eng foreword:am eng foreword.qxd :21 Page 1. Kia Şirketi

TA eng foreword:am eng foreword.qxd :21 Page 1. Kia Şirketi TA eng foreword:am eng foreword.qxd 14.03.2011 16:21 Page 1 Kia Şirketi Yeni Kia araç sahibi olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüksek kaliteli, paraya değer veren fiyatlar ile araç üretimine odaklanmış global

Detaylı

CHRYSLER SEBRING CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31 ÖN PANEL... 51

Detaylı

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1

Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 9206938/1 Nokia Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti WH-700 7 9206938/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün

Detaylı

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference

Ford Transit Kullanýcý El Kitabý. Feel the difference Ford Transit Kullanýcý El Kitabý Feel the difference Bu yayýnda bulunan bilgiler, yayýnýn baskýya hazýrlandýðý tarih itibariyle doðrudur. Geliþtirmeler yapýlabilmesi bakýmýndan, özellikleri, tasarýmý ya

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó I 13 FORM NO. 769-05609D jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 13 23 33 43 53 64 72 81 90 99 109 121 130 140 149 158 168 177 186 195 204 215 225 237 247 258 268 277 Ýþletme kýlavuzu

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu

Yenilenen Corolla Teknik ve Donanım Tablosu Teknik özellikler 1.33 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort 1.6 VVT-i Comfort Extra 1.6 VVT-i Elegant Düz Vites Düz Vites Düz Vites Otomatik Vites Düz Vites Otomatik Vites ÖLÇÜLER Boy x En x Yükseklik mm 4545

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez.

01/06 Tüm haklarý saklýdýr. Toyota nýn izni olmaksýzýn bu kitabýn tamamý veya bir kýsmý tekrar yazýlamaz ve kopya edilemez. ÜRETÝCÝ FÝRMA: TOYOTA MOTOR ENGINEERING AND MANUFACTURING EUROPE BOURGETLAAN 60, AVENUE DU BOURGET 60, B-1140 BRÜKSEL BELÇÝKA Tel : (32) 2 745 20 11 Fax : (32) 2 745 20 99 ÝTHALATÇI FÝRMA: TOYOTA PAZARLAMA

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE ULLANMA ILAVUZU A030A01O-GAT Çalýþtýrma Bakým Teknik Özellikler Tanýtma ve ullanma ýlavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yayýn tarihinde geçerlidir. Hyundai, yürütülmekte olan kesintisiz ürün

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme

Volvo Servis. Aksesuar Montajý. Araç verilerini kaydetme WEB EDITION TP 6675 TP 6675 (USA & Canada) AT0340 13.000.09.03 Printed in Sweden, TElanders Graphic Systems AB, Göteborg 2003 O W N E R S M A N U A L V O LV O S 8 0 52665-S80 USA.indd 1 2003-08-19, 07:42

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

CHRYSLER PT CABRIO K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 57 ARACIN

Detaylı

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Yeni Nesil Oto Koltuğu Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Bu Çocuk Güvenlik Koltuğunun Grup I (9-18kg), Grup II (15-25kg) ya da 9 ay ila 7 yaş arası çocuklar için uygun olduğunu unutmayınız. Kullanım kılavuzunu

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-34W http://tr.yourpdfguides.com/dref/4306507 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-34W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-34W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh

Executive 2.2 i-ctdi Executive Maksimum sürat (km/s) Hýzlanma km/s (sn) 12,2 10,3 Yakýt tüketimi (lt/100 km)* Þehir içi 10,9 Þeh 2.0 2.0 Executive 2.2 i-ctdi Executive Motor Su soðutmalý 4 zamanlý SOHC i-vtec 16 subap enine yerleþtirilmiþ 4 sýra silindir Su soðutmalý, 4 zamanlý, DOHC, 16 supap, Common Rail Turbo Diesel, Intercooler,

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

CHRYSLER PT CRUISER K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 35 ÖN PANEL... 59 ARACIN

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

KIA ŞİRKETİ. Aracınızla keyifli sürüşler!

KIA ŞİRKETİ. Aracınızla keyifli sürüşler! TD eng foreword_tr:td eng foreword.qxd 01.10.2010 14:37 Page 1 KIA ŞİRKETİ Artık bir KIA sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracınız ve şirketi hakkında "KIA nedir?", "KIA kimdir?", "'KIA' ne anlama

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T

YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T YENİ C-ELYSÉE 1.2 VTi 72 HP ATTRACTION M/T TEKNİK ÖZELLİKLER Silindir hacmi (cc) 1199 Maksimum güç (Hp.din/dev.dak) 72/5500 Maksimum tork (Nm/dev.dak) 110/3000 Uzunluk - Genişlik (mm) 4427-1748 Yükseklik

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ

R-1 GENEL PROSEDÜRLER TEKERLEK DÜZENÝ GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ SÜSPANSÝYON GENEL PROSEDÜRLER... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ... R-1 TEKERLEK DÜZENÝ ÖN KONTROLÜ... R-1 ÖN TEKERLEK DÜZENÝ AYARI... R-2 ÖN SÜSPANSÝYON... R-3 ARAÇ YÜKSEKLÝÐÝ AYARI... R-3 ÖN AMORTÝSÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI...

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı