2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU"

Transkript

1

2 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkanl Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Tel: Faks:

3 Millete efendilik yoktur. Hizmet vard r. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur. M. Kemal ATATÜRK

4 Bireylerin ve kurumlar n oluflturdu u sinerji, Türkiye nin gücüne güç katacakt r. Abdullah GÜL Cumhurbaflkan

5 Baflar m z n tamam, asl nda milletimizin baflar s d r. R. Tayyip ERDO AN Baflbakan

6 Hedefimiz; modern ve model Kocaeli yi kurmak. Baflaraca m zdan eminiz zira kurumlara da insanlara da ancak çal flt n n karfl l var. Çal fl yoruz... Ve Çal fl nca oluyor.

7 Ç NDEK LER BAfiKAN SUNUfiU I- GENEL B LG LER A- V ZYON VE M SYON B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES NE L fik N B LG LER 1- Fiziksel Yap 2- Teflkilat Yap s 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynaklar 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi D- D ER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A- KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES N N AMAÇ VE HEDEFLER B- TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER 1- Bütçe Uygulama Sonuçlar 2- Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar 3- Mali Denetim Sonuçlar B- PERFORMANS B LG LER 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Birimleri Özel Kalem Müdürlü ü I. Hukuk Müflavirli i Teftifl Kurulu Baflkanl Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkanl Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl Emlak ve stimlak Dairesi Baflkanl Fen flleri Dairesi Baflkanl mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi Baflkanl tfaiye Dairesi Baflkanl Kaynak Gelifltirme ve fltirakler Dairesi Baflkanl Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Mali Hizmetler Dairesi Baflkanl Sa l k ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl Ulafl m Dairesi Baflkanl Yaz flleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl Zab ta Dairesi Baflkanl 1.2. Ba l Kurulufl ve fltirakler SU Genel Müdürlü ü Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fltirakleri 2. Performans Sonuçlar Tablosu 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi IV-BELED YEN N KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TES N N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER (GÜÇLÜ YÖNLER) B- ZAYIFLIKLAR (ZAYIF YÖNLER) C- DE ERLEND RME V- ÖNER VE TEDB RLER EKLER ??? sorul 1

8 BAfiKAN SUNUfiU Att m z her ad m n hesab n vatandafllar m za veriyoruz. Duruflumuzun, bak fl m z n anlam n ifade ediyoruz. Çünkü biz, belediyecili i, kamu hizmetini gizli, gizemli bir tarzda yürütenlerden de iliz. 2

9 ayg de er Meclis Üyeleri ve Aziz hemflehrilerim, elinizdeki bu kitap, herhangi bir faaliyet raporu de ildir. Resmi bir kurumun, çal flmalar na iliflkin tablolar n, verilerin bulundu u, sadece prosedür gere i haz rlanm fl bir belge-kitap de ildir. Rapordan çok öte, bir sevinç hayk r fl, bir flenlik flark s, bir zafer ç l d r. Kocaeli'nin yepyeni, ayd nl k bir ufka do ru nas l doludizgin kofltu unun delilidir. H zla de iflerek seçkin bir Avrupa flehri kimli i kazanan Kocaeli'deki ilerleme hareketine kat l m ça r s d r. Stratejik plan m z, hedeflerimiz, analizlerimiz, vizyonumuz, insan kaynaklar m z, çal flma h z m z, denge kurma yetene imiz, bütçemiz tüm tutum ve uygulamalar m z en kapsaml ve ayr nt l haliyle, tamamiyle fleffaf bir flekilde raporumuzda yer al yor. Att m z her ad m n hesab n vatandafllar m za veriyoruz. Duruflumuzun, bak fl m z n anlam n ifade ediyoruz. Çünkü biz, belediyecili i, kamu hizmetini gizli, gizemli bir tarzda yürütenlerden de iliz. Gürültüye, toza, dumana, bulan k sulara ihtiyaç duyanlardan hiç de iliz. Kocaeli'nin çok yönlü bir at l m sürecine girmesi, hiç kuflkusuz siz meclis üyelerimiz ve vatandafllar m zla birlikte ulaflt m z ortak bir baflar d r, hepimizin kazanc d r. Kocaeli'de daha kaliteli bir yaflam talebi, altyap yat r mlar s ras nda gösterilen sab r, çevre kirlili iyle mücadele hassasiyeti ve daha birçok müspet nitelik bir arada bulunmasayd ; bizler bu kadar azimle çal flamazd k. fller t kan rd. Halbuki siz ve vatandafllar m z tam aksine bize flevk verdiniz, ilham verdiniz, moral verdiniz. Zorlu, engebeli, çamurlu yollardan beraber geçtik; tertemiz, genifl, pürüzsüz yollarda sizlerle beraber yürüyoruz. Kentsel dönüflüm, toplumsal dönüflüm, ekonomik dönüflüm, kurumsal dönüflüm stratejilerimizi lütfen inceleyiniz. Göreceksiniz ki, ufkumuzda yepyeni, daha görkemli bir Kocaeli var. Halihaz rda flehrimizde yaflanan gözle görülür nitelikteki, yayg n hoflnutluk do uran de iflimler; bizim için esasen bir bafllang ç etab d r. Daire baflkanl klar m z n, müdürlüklerimizin, ifltiraklerimizin çal flmalar ortadad r. Kocaeli'deki de iflim ve serpilme; hayata küsmüfl, derbeder bir adam n yeniden toparlan p var gücüyle çal flarak flampiyon olmas na benziyor. Bizler de 1999 Depremi'yle gelen y k m n enkaz ndan, y llard r süregelen ihmalin do urdu u umutsuzluktan s yr l p zafere kofluyoruz. Çevre düzenlemeleriyle, a açland rmalarla, üstün nitelikli konutlarla, köylere ulaflan do algaz hatlar yla, yenilenen su flebekeleriyle, KO-MEK'le, kültür merkezleriyle, spor tesisleriyle, teknolojik donat m m zla, sosyal yard mlar n getirdi i huzurla, özürlülerin de üretime kat ld kurumlarla, mühendislik harikas yap larla, genifl yollarla, tünel geçiflleriyle, köprülerle, büyük organizasyonlarla, üst düzey iflbirlikleriyle, gelece e yönelik bilimsel projelerle ve her fleyden önce yeni bir yönetim anlay fl yla ilerliyoruz. Bugün Kocaeli'de duygu birli inden, elbirli inden, hedef birli inden kaynaklanan bir kenetlenme do mufl durumda. Daha görkemli baflar lar elde edece imize inan yoruz. Birbirimize itimad m z, flehrimize sevgimiz, gelece e iliflkin umutlar m z tazelendi. Kocaeli'mizin üzerindeki solgun örtüyü beraberce kald rd k. Ve art k yepyeni parklar, ihtiflaml tesisler, milyonlarca çiçek, milyonlarca a aç, binlerce konut, flehre yay lan kardefllik ve paylaflma havas bizlere iyi geldi. Elinizdeki faaliyet raporu, asl nda iflte bu birli i, beraberli i anlat yor. Elinizdeki faaliyet raporu, ayn zamanda bizim duygu raporumuzdur. Tüm Kocaeli, hep birlikte yazd m z hizmet destan d r, sebat fliiridir. Bu flehirde insanlar n aln aç k, yüzü ak, bafl dik oluflunun nedeni iflte bu raporda yaz yor. Çocuklar m z n gözlerindeki p r lt, gençlerimizin neflesi, büyüklerimizin hoflnutlu u bu raporda ayr ca belirtilmemiflse de mevcuttur Sizden, faaliyet raporumuzu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Çünkü, flehir h zla ilerlerken bizler de ilerleriz. fiehrimizin yükselifli hepimizin yükseliflidir. brahim KARAOSMANO LU Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan 3

10 MECL S ÜYELER M Z Abdulluh SUNGUR Ac su Belediye Baflkan AK Parti Hakk TANDO AN Ac su AK Parti Mustafa YILMAZ Akçat Belediye Baflkan AK Parti Mehmet ERSÖZ Akçat AK Parti Hilmi SEV LEN Akmefle Belediye Baflkan DP Ali AKDA Akmefle DP Sabri GÖKBUDAK Alikahya Belediye Baflkan AK Parti Ahmet MERT Alikahya AK Parti Kaz m Y S Alikahya MHP Bekir YILDIRIM Arslanbey DP Ali Mehmet AYYILDIZ Arslanbey DP Do an EROL Bahçecik Belediye Baflkan AK Parti Recep YÜCA Bahçecik AK Parti Abdullah KÖKTÜRK Bekirpafla Belediye Baflkan AK Parti Mustafa ATEfi Bekirpafla AK Parti Cemil KAVURT Bekirpafla AK Parti Özgür Uluç GÖNÜL Bekirpafla AK Parti Hicran UZUN Bekirpafla AK Parti Hüseyin ACURMAN Bekirpafla CHP Zafer ARAT B. Derbent Belediye Baflkan AK Parti Hüseyin ÇAVUfi B. Derbent AK Parti Ekrem Faruk TAfiCI Çay rova Belediye Baflkan AK Parti Mehmet ZEYNELO LU Çay rova AK Parti Savafl ÖZDEM R Çay rova AK Parti Ali SINIRTAfi Çay rova CHP fiükrü KARABACAK Dar ca Belediye Baflkan AK Parti Ali ÖZDA Dar ca AK Parti Olcay ULUS Dar ca AK Parti Ayhan Nac YILMAZ Dar ca AK Parti smail YILDIRIM Dar ca AK Parti Ahmet ÖZMET Der ca CHP Hasan ÖZER De irmendere Belediye Baflkan AK Parti Jale AKMAN ÖZLER De irmendere AK Parti Levent IfiIK De irmendere AK Parti fienda AKAN De irmendere CHP 4

11 Ali KOCABIÇAK Dereköy Belediye Baflkan AK Parti Adnan ÇAKIR Dereköy AK Parti Ali Haydar BULUT Derince Belediye Baflkan AK Parti Kenan KAHVEC Derince AK Parti Nurettin IfiIK Derince AK Parti Celal AYVAZ Derince AK Parti Ali HAYMANALI Derince CHP Murat ÖZEN Derince MHP Musa KAHRAMAN Dilovas Belediye Baflkan MHP hsan MERAL Dilovas MHP Erol BAfiO LU Dilovas MHP Musa TAfiDEM R Dilovas SHP Mustafa ERENGÜL Ere li Belediye Baflkan AK Parti Songül AK Ere li AK Parti fiaban ÖZER Eflme Belediye Baflkan AK Parti Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK Eflme AK Parti brahim PEHL VAN Gebze Belediye Baflkan AK Parti Metin GÖKÇE Gebze AK Parti Adnan KÖfiKER Gebze AK Parti Zinnur BÜYÜKGÖZ Gebze AK Parti Mehtap YILMAZEL Gebze AK Parti Sat Mehmet KÜLTE Gebze AK Parti Dursun ARHAN Gebze AK Parti Sabri AT LLA Gebze CHP Mehmet ELL BEfi Gölcük Belediye Baflkan AK Parti Ertu rul EREN Gölcük AK Parti Metin TORUNO ULLARI Gölcük AK Parti smail GENÇDEM R Gölcük AK Parti Mustafa YALÇIN Gölcük AK Parti Necdet GÖKCE Gölcük SP Adnan KÜÇÜKÖZER Hal dere Belediye Baflkan SP Süleyman YAZICI Hal dere SP Esener MAÇ L Hereke Belediye Baflkan AK Parti Tevfik Ç FTÇ Hereke AK Parti Mustafa ER KL Hereke AK Parti 5

12 MECL S ÜYELER M Z Sabahattin fi MfiEK Hisareyn Belediye Baflkan AK Parti Metin TAfiKAN Hisareyn AK Parti Mehmet OLGUN hsaniye Belediye Baflkan AK Parti Cafer ALBAYRAK hsaniye AK Parti Halit BIÇAK hsaniye DP Mustafa Ö REN Kand ra Belediye Baflkan CHP Adem AYDIN Kand ra CHP Mehmet TIMAÇ Kand ra CHP smail YILDIRIM Karamürsel Belediye Baflkan DP brahim USTA Karamürsel AK Parti Recep ÖZBAKIR Karamürsel DP Ömer GÜRSES Karamürsel AK Parti Mustafa ÇAKIR Karfl yaka Belediye Baflkan SP Tahsin YEfi LKIR Karfl yaka AK Parti Nurettin ALTUN K zderbent Belediye Baflkan AK Parti Bahri ALTINALAN K zderbent AK Parti Cevdet fiah N Kirazl yal Belediye Baflkan CHP Zekai AKKAYA Kirazl yal CHP Yunus PEHL VAN Körfez Belediye Baflkan AK Parti Muhammet SARAÇ Körfez AK Parti Aytekin Öner Körfez AK Parti Gülseren fian Körfez AK Parti Mehmet fiendo AN Körfez AK Parti Selahattin KÖKÇAM Körfez AK Parti Mahmut C VELEK Kullar Belediye Baflkan AK Parti Sabahattin fiekersoy Kullar AK Parti Ali ARSLAN Kullar AK Parti Ali KAHRAMAN Kuruçeflme Belediye Baflkan AK Parti Ömer CAN Kuruçeflme AK Parti Habip SARMAN Köseköy Belediye Baflkan AK Parti Muzaffer KAPLANKIRAN Köseköy AK Parti Süleyman KURTA KÖSEKÖY AK Parti Mustafa ER Maflukiye Belediye Baflkan SP Erol DEDE Maflukiye SP Halil Vehbi YEN CE Saraybançe Belediye Baflkan AK Parti 6

13 lyas fieker Saraybahçe AK Parti Metin KOZLUCA Saraybahçe AK Parti Hasan KIRLI Saraybahçe AK Parti Mehmet Zekeriya ÖZAK Saraybahçe AK Parti Alpaslan SEYMEN Saraybahçe CHP Salim KUKUL Saraybahçe CHP Ergün BERDAN Sar mefle Belediye Baflkan AK Parti Rasim ÖZD L Sar mefle AK Parti Cemalettin BALCI fiekerp nar Belediye Baflkan AK Parti Orhan EM NO LU fiekerp nar AK Parti fiükrü KARABALIK Suadiye Belediye Baflkan AK Parti Aflk n ADIGÜZEL Suadiye AK Parti Eflref ÖNER Tavflanc l Belediye Baflkan SP Kadir TOPLU Tavflanc l SP Nihat AB fi Ulafll Belediye Baflkan AK Parti Mehmet Ali GÜLBAfi Ulafll AK Parti Yaflar SÖNMEZ Uzunçiftlik Belediye Baflkan CHP Bayram ARSLAN Uzunçiftlik AK Parti Hüseyin BÜLBÜL Uzunçiftlik AK Parti Ömer HAZER Uzuntarla Belediye Baflkan CHP Hakk GÜREL Uzuntarla CHP Osman ÖZÇ ÇEK Yalakdere Belediye Baflkan AK Parti Mustafa TUNCER Yalakdere AK Parti Sebahattin ERSOY Yazl k Belediye Baflkan AK Parti Recep MERAKLI Yazl k AK Parti Hüseyin AYAZ Yeniköy Belediye Baflkan AK Parti Cemal Öztürk Yeniköy AK Parti Hikmet KARAASLAN Yuvac k Belediye Baflkan AK Parti Ahmet ERDO AN Yuvac k AK Parti Zeki KARATAfi Yuvac k AK Parti 7

14

15 BAfi SKELE KAVfiA I I - GENEL B LG LER

16 I- GENEL B LG LER tarih ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gere i gerçeklefltirilen yeniden yap lanma sürecinde yeni bir yönetim anlay fl ortaya ç km flt r. Stratejik Yönetim araçlar n n kullan ld bu süreçte belediyemiz Stratejik Plan n ve bu plan n ikinci y l na ait uygulamay ifade 2008 Mali Y l Performans Program n haz rlam fl ve uygulamas na bafllan lm flt r. Bu çerçevede yeni bir düzenleme de belediyelerin haz rlayaca faaliyet raporlar n n içeri ine yöneliktir tarih ve say l Kamu darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar Hakk nda Yönetmelik'in 1. maddesinde Bu yönetmelik, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumlar ile mahalli idarelerin faaliyet raporlar n n haz rlanmas, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna aç klanmas ve bu ifllemlere iliflkin süreler ile usul ve esaslar belirlemek amac yla haz rlanm flt r. Yine ayn yönetmeli in Ek-1'inde belirtilen Birim ve idare raporlar n n flekli bafll alt nda verilen içeri e uygun haz rlanmal d r denilmektedir. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'nin 2007 Y l Faaliyet Raporu, bahse konu yönetmeli in ilgili hükümlerinde belirtilen flekil ve esaslara uygun haz rlanm flt r. A - V ZYON VE M SYON Vizyonumuz; Kocaeli'yi, yaflam kalitesiyle imrenilecek, yaflamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tan nan bir körfez flehrine dönüfltüren, model bir belediye olmakt r. Misyonumuz; Kat l mc bir yönetim anlay fl yla, adaletten, verimlilikten ve yaflam kalitesinden ödün vermeden, insan m z, çevremizi ve toplumsal de erlerimizi ekonomik zenginlikle buluflturan hizmetleri sunmakt r. 10

17 B - YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Büyükflehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar flunlard r: a lçe ve ilk kademe belediyelerinin görüfllerini alarak büyükflehir belediyesinin stratejik plân n, y ll k hedeflerini, yat r m programlar n ve bunlara uygun olarak bütçesini haz rlamak. a Çevre düzeni plân na uygun olmak kayd yla, büyükflehir belediye ve mücavir alan s n rlar içinde 1/5.000 ile 1/ aras ndaki her ölçekte naz m imar plân n yapmak, yapt rmak ve onaylayarak uygulamak; büyükflehir içindeki belediyelerin naz m plâna uygun olarak haz rlayacaklar uygulama imar plânlar n, bu plânlarda yap lacak de ifliklikleri, parselasyon plânlar n ve imar slah plânlar n aynen veya de ifltirerek onaylamak ve uygulanmas n denetlemek; naz m imar plân n n yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde uygulama imar plânlar n ve parselasyon plânlar n yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlar n ve parselasyon plânlar n yapmak veya yapt rmak. a Kanunlarla büyükflehir belediyesine verilmifl görev ve hizmetlerin gerektirdi i proje, yap m, bak m ve onar m iflleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlar n, parselasyon plânlar n ve her türlü imar uygulamas n yapmak ve ruhsatland rmak, tarihli ve 775 say l Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Büyükflehir belediyeleri bu yetkilerini, imar plânlar na uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundad r. Büyükflehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. a Büyükflehir belediyesi taraf ndan yap lan veya iflletilen alanlardaki iflyerlerine büyükflehir belediyesinin sorumlulu unda bulunan alanlarda iflletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. a Belediye; düzenli kentleflmeyi sa lamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alan ihtiyac n karfl lamak amac yla belediye ve mücavir alan s n rlar içinde, özel kanunlar na göre korunmas gerekli yerler ile tar m arazileri hariç imarl ve alt yap l arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat n almak, kamulaflt rma yapmak, bu arsalar trampa etmek, bu konuda ilgili di er kamu kurum ve kurulufllar ve bankalarla ifl birli i yapmak ve gerekti inde onlarla ortak projeler gerçeklefltirmek yetkisine sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli paray ay rmak suretiyle iflletme tesis edebilir. Arsalar hariç üretilen konut ve iflyerlerinin sat fl 2886 say l Devlet hale Kanunu hükümlerine tâbi de ildir. O belediye ve mücavir alan s n rlar içinde kendisine, efline veya onsekiz yafl ndan küçük çocuklar na ait konutu olmayan dar gelirli kifliler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamam bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 say l Kamulaflt rma Kanunu hükümlerine göre oluflturulan takdir komisyonu taraf ndan belirlenecek tutardan afla olmamak üzere arsa tahsisi yap labilir. Durumlar 775 say l Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sa lanabilir. Bu f kran n uygulama esaslar, çiflleri Bakanl ile Bay nd rl k ve skân Bakanl taraf ndan müfltereken haz rlanacak çerçeve yönetmeli e uygun olarak belediye meclisleri taraf ndan ç kar lacak bir yönetmelikle düzenlenir. a Belediye, kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k s mlar n yeniden infla ve restore etmek; konut alanlar, sanayi ve ticaret alanlar, teknoloji parklar ve sosyal donat lar oluflturmak, deprem riskine karfl tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amac yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam say s n n salt ço unlu unun karar ile ilân edilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar nda y k larak yeniden yap lacak münferit yap larda ilgili resim ve harçlar n dörtte biri al n r. Bir yerin kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan s n rlar içerisinde bulunmas ve en az ellibin metrekare olmas flartt r. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar nda bulunan yap lar n boflalt lmas, y k m ve 11

18 I- GENEL B LG LER kamulaflt r lmas nda anlaflma yolu esast r. Kentsel dönüflüm ve geliflim projesi kapsam nda bulunan mülk sahipleri taraf ndan aç lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüflülür ve karara ba lan r. a Büyükflehir ulafl m ana plân n yapmak veya yapt rmak ve uygulamak; ulafl m ve toplu tafl ma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa lamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her türlü servis ve toplu tafl ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün iflleri yürütmek. a Büyükflehir belediyesinin yetki alan ndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak, yapt rmak, bak m ve onar m n sa lamak, kentsel tasar m projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap lara iliflkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam as lacak yerleri ve bunlar n flekil ve ebad n belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi ifllerini gerçeklefltirmek. a Co rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. a Sürdürülebilir kalk nma ilkesine uygun olarak çevrenin, tar m alanlar n n ve su havzalar n n korunmas n sa lamak; a açland rma yapmak; gayris hhî iflyerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er iflyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inflaat malzemeleri, hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini, hafriyat topra, moloz, kum ve çak l depolama alanlar n, odun ve kömür sat fl ve depolama sahalar n belirlemek, bunlar n tafl nmas nda çevre kirlili ine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükflehir kat at k yönetim plân n yapmak, yapt rmak; kat at klar n kaynakta toplanmas ve aktarma istasyonuna kadar tafl nmas hariç kat at klar n ve hafriyat n yeniden de erlendirilmesi, depolanmas ve bertaraf edilmesine iliflkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek; sanayi ve t bbî at klara iliflkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek; deniz araçlar n n at klar n toplamak, toplatmak, ar tmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. a G da ile ilgili olanlar dâhil birinci s n f gayris hhî müesseseleri ruhsatland rmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iflletmek. a Büyükflehir belediyesinin yetkili oldu u veya iflletti i alanlarda zab ta hizmetlerini yerine getirmek. a Yolcu ve yük terminalleri, kapal ve aç k otoparklar yapmak, yapt rmak, iflletmek, ifllettirmek veya ruhsat vermek. a Büyükflehirin bütünlü üne hizmet eden sosyal donat lar, bölge parklar, hayvanat bahçeleri, hayvan bar naklar, kütüphane, müze, spor, dinlence, e lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt rmak, iflletmek veya ifllettirmek; gerekti inde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste i sa lamak, amatör tak mlar aras nda spor müsabakalar düzenlemek, yurt içi ve yurt d fl müsabakalarda üstün baflar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis karar yla ödül vermek. a Gerekti inde sa l k, e itim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kurulufllar na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bak m n, onar m n yapmak ve gerekli malzeme deste ini sa lamak. a Kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa lamak, bu amaçla bak m ve onar m n yapmak, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla etmek. a Büyükflehir içindeki toplu tafl ma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek, büyükflehir s n rlar içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar dahil toplu tafl ma araçlar na ruhsat vermek. a Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di er tesisleri kurmak, kurdurmak ve iflletmek; derelerin slah n yapmak; kaynak suyu veya ar tma sonunda üretilen sular pazarlamak. a Mezarl k alanlar n tespit etmek, mezarl klar tesis etmek, iflletmek, ifllettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. a Her çeflit toptanc hallerini ve mezbahalar 12

19 yapmak, yapt rmak, iflletmek veya ifllettirmek, imar plân nda gösterilen yerlerde yap lacak olan özel hal ve mezbahalar ruhsatland rmak ve denetlemek. a l düzeyinde yap lan plânlara uygun olarak, do al afetlerle ilgili plânlamalar ve di er haz rl klar büyükflehir ölçe inde yapmak; gerekti inde di er afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste i vermek; itfaiye ve acil yard m hizmetlerini yürütmek; patlay c ve yan c madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iflyeri, e lence yeri, fabrika ve sanayi kurulufllar ile kamu kurulufllar n yang na ve di er afetlere karfl al nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat n gerektirdi i izin ve ruhsatlar vermek. a Sa l k merkezleri, hastaneler, gezici sa l k üniteleri ile yetiflkinler, yafll lar, engelliler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand rma kurslar açmak, iflletmek veya ifllettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i yapmak. a Merkezî s tma sistemleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek. a Afet riski tafl yan veya can ve mal güvenli i aç s ndan tehlike oluflturan binalar insandan tahliye etmek ve y kmak. a Büyükflehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalar n denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerekti inde bunlar n örneklerini almay içerir. a Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. a Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. a Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. a Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak a Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. a Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. a Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. a Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde tafl nmaz almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. a Borç almak, ba fl kabul etmek. a Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. a Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan dava konusu uyuflmazl klar n anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. a Birinci S n f Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. a Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. a Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. a Gayris hhî iflyerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er iflyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra 13

20 I- GENEL B LG LER ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. a Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her türlü servis ve toplu tafl ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün iflleri yürütmek. a Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüfl ve düflüncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve araflt rmas yapabilir. a Belediye mallar na karfl suç iflleyenler Devlet mal na karfl suç ifllemifl say l r say l Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye tafl nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje karfl l borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, flartl ba fllar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 14

21 C - KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES NE L fik N B LG LER 1. Fiziksel Yap Hizmet Binas : A ve B bloklardan oluflan merkez hizmet binas, yeni yap lan baflkanl k saray, Gebze Baflkanl k Makam yeri, Fen flleri Dairesi Baflkanl hizmet binas, Ulafl m Dairesi Baflkanl hizmet binas ve Yenimahalle otobüs iflletmesi, tfaiye Dairesi Baflkanl hizmet binas, Köye Hizmet fiube Müdürlü ü hizmet binas, Sa l k ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Gebze Sa l hizmetleri birimi, Zab ta Dairesi Baflkanl hizmet binas, E itim Kültür Dairesi Baflkanl ve KO- MEK meslek edindirme kurslar na ait merkez ve ilçelerde befli kiral k 8 ayr yerde hizmet binas, ZGAZ A.fi. Hizmet Binas, SU Genel Müdürlü ü Hizmet Binas, ZAYDAfi at k yakma ve Depolama Tesisi ve SEKA Genel Müdürlü ü eski binas ndan oluflmaktad r. Kültür Merkezleri: Süleyman Demirel, Leyla Atakan, Bekirpafla Kad köy, Kand ra Akçakoca, Kand ra (Özel idareden al nan), Bahçecik, Karfl yaka, Körfez Yar mca, Gölcük fiirinköy, Gölcük, Çay rova, Ac su, De irmendere, Kültür Merkezleri Spor Tesisleri: Buz Pateni, Orhan Mahallesi, Dilovas, Gebze Metin Oktay, Dar ca Nene Hatun, De irmendere, Ayd nkent, Kavakl, Sanayi Mahallesi, Körfez Esentepe, Derbent, Seka Spor Tesisleri Otobüs Terminalleri: zmit fiehirleraras otobüs terminali, Gölcük, Kand ra ve K rsal Terminal Mezbaha : zmit, Gölcük, Karamürsel, Kand ra, Körfez, Hereke, Bahçecik ve Yuvac k Mezbahalar Hal ve So uk Hava Tesisleri: zmit hal ve so uk hava deposu, Gebze Hal Binas Fuar Merkezi: Uluslararas nterteks ve Kocaeli Fuar Akaryak t stasyonlar : Eski Gölcük Yolu, Fuar önü D-100 üzeri ve Metropol flmerkezi alt Oteller: Sekapark otel ve Yüksel- fl Otel 5 y ld zl (Yap- fllet-devret) Al flverifl ve fl Merkezleri: Outlet Center Al flverifl Merkezi, Metropol fl Merkezi, Belsa Plaza fl Merkezi, Yahyakaptan Koçakelçi ifl Merkezi, Yuvam Akarca Cumhuriyet fl Merkezi Sa l k Hizmetleri: Diyaliz Merkezi,100. y l do umevi ve Bekirpafla Otogar Sa l k - Ambulans Merkezi Kafe, Çay Bahçesi ve Lokantalar: Demokrasi Park Kafe ve Çay Bahçesi, Sahil Marina Çay Bahçesi ve Bal k Lokantalar, Naila ve Sekapark Kafeleri ALAN ADI PARSEL SAYISI ADED Göletler Terminal Alan 5 4 Fuar Alan 11 2 tfaiye Alan 2 2 Su Deposu Ar tma Tesisi 13 8 Su sale Hatt Hal Alan 4 2 Mezarl k 52 6 Mezbaha 13 4 Park Yeflil Alan Yol Belediye Hizmet Alan 7 7 Kültür Merkezi Alan flyeri Büro Fabrika 4 2 Hastane/Sa l k Oca 4 4 Olimpik Buz Pateni 1 1 Akaryak t stasyonu 3 3 Spor Alan Ticaret Alan 8 8 Kentsel Park Alan 1 1 Tarihi Varl klar Otopark 28 5 Tahsisler Pazar Alan 8 2 Lokanta 1 1 Konut Alan Kentsel Dönüflüm Alan 85 2 Baraj Alan /Koruma Alan Depolama Sahas 3 3 Kent Meydan 9 4 Sanayi Alan Trafo/Plon Yeri E itim Alan Hipodrom 1 1 Mücavir Alan/Hisseli Tafl nmazlar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

Ç NDEK LER BAfiKAN SUNUfiU I- GENEL B LG LER A- V ZYON VE M SYON B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES NE L fik N B LG LER 1- Fiziksel Yap 2- Teflkilat Yap s 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2008 YILI KOCAEL RAPORU FAAL YET. BÜYÜKfiEH R BELED YES. Hazırlayan:

2008 YILI KOCAEL RAPORU FAAL YET. BÜYÜKfiEH R BELED YES. Hazırlayan: Hazırlayan: 8 YILI KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanlı ı Strateji Gelifltirme ve Performans zleme fiube Müdürlü ü Grafik Tasarım: Arfliv: www.ygadv.com Basın

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

KONAK BELED YES. IV - KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A - Üstünlükler B - Zay fl klar C - De erlendirme. V - ÖNER ve TEDB RLER

KONAK BELED YES. IV - KURUMSAL KAB L YET ve KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A - Üstünlükler B - Zay fl klar C - De erlendirme. V - ÖNER ve TEDB RLER I- GENEL B LG LER A - Misyon ve Vizyon B - Yetki Görev ve Sorumluluklar C - dareye liflkin Bilgiler 1 - Fiziksel Yap 2 - Örgüt Yap s 3 - Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 - nsan Kaynaklar 5 - Sunulan Hizmetler

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL EYLÜL 2010 TAR H BASKILI YEREL YÖNET MLER DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL YANLIfi DO RU 1- Ünite 1, Sayfa 8 deki son paragraftaki metin afla- daki flekilde Dünyadaki yerel yönetim bankac l n

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Veteriner İşleri Müdürlüğü

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi

Bütçesi. Mali Yýlý. çesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçe. i 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi i 2010 Bütçesi üt tçesi 201 0 Bütçesi 2010 si 2010 Bütçesi 2010 B 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 20 0 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010 Bütç ütçesi 2010 Bütçesi 2010 Bütçesi 2010 BütçB ütçesi 2010 Bütçesi 2010 0 Bütçesi 2010

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL

Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : Bask - Ekim STANBUL I HUKUK VE TEKN K BOYUTLARI LE ARAZ VE ARSA DÜZENLEMES Y. Müh. Celil TÜRK Yard. Doç. Dr. fi. fience TÜRK Yay n No : 1665 Hukuk Dizisi : 745 1. Bask - Ekim 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 560-6 Copyright

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI KARARIN ÖZETİ : Norm kadro düzenlemeler 윁. R A P O R VE K A R A R: 04/06/2007/2007 tar hl Mecl s toplantısında kom syonumuza havale ed len Yazı İşler Müdürlüğünün 29/05/2007 tar h ve 1027 sayılı tekl f

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Nuh KILAVUZ Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 28 MÜDERRĠSOĞLU, Adnan YAVAN, Ömer IġIK, Mevlüt NERKĠZ,YaĢar ATAMAL, Bayram KILAVUZ, Tevfik AYYARKIN katıldılar. Üyelerden Remzi RuĢen AYAN, Hüseyin TAġAR ve Sadullah YILDIRIM katılmadılar.

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ PLANIN İSMİ KARESİ İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 6278 ADA, 1 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Plan Açıklama

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Hedefimiz; Gebze de ya am kalitesini art rmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak t r. Misyonumuzu yerine getirmede öncülük yapacak olan personelimizi e iterek,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Çeşme Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü; Çeşme Belediye Başkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mevzuat

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar Numarası : 2015/083 Meclis Karar Tarihi : 14.04.2015 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 17.04.2015 ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEKN K B R MLER EMLAK VE ST MLAK MÜDÜRLÜ Ü Stratejik yönetim modeline uygun olarak 2007 y l nda uygulad m z program n bir dökümünü içeren faaliyet raporu, performans sonuçlar n da içeren bir biçimde düzenlenmi

Detaylı

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ

AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ K AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İL İLÇE

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Batman Üniversitesi DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İçindekiler Tablosu I GENEL BİLGİLER 4 A VĠZYON VE MĠSYON 4 VĠZYON ( ÖZBAKIġ ) 4 MĠSYON ( ÖZGÖREV )

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23

T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/05/2011 (Standart Dosya No 301-05) Karar No : 23 Belediye Meclisi; Belediye Başkanı Recep ÖZKAN ın yazılı daveti üzerine 26/04/2011 tarihli gündemi

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor.

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor. BAŞİSKELE Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim, Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. 4 y l sonunda geri dönüp bakt m zda ilerlemifl, geliflmifl modern ve müreffeh bir Kocaeli görüyoruz. 4. y la gururla,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas TEfiK LAT fiemasi YEREL VERG YÖNET M NDE YEN DÖNEM Erzurum Diyarbak r VERG DA RES BAfiKANLIKLARI VERG DA RES BAfiKANLIKLARI DA ILIMI Edirne stanbul Zonguldak Tekirda

Detaylı