2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU"

Transkript

1

2 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkanl Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Tel: Faks:

3 Millete efendilik yoktur. Hizmet vard r. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur. M. Kemal ATATÜRK

4 Bireylerin ve kurumlar n oluflturdu u sinerji, Türkiye nin gücüne güç katacakt r. Abdullah GÜL Cumhurbaflkan

5 Baflar m z n tamam, asl nda milletimizin baflar s d r. R. Tayyip ERDO AN Baflbakan

6 Hedefimiz; modern ve model Kocaeli yi kurmak. Baflaraca m zdan eminiz zira kurumlara da insanlara da ancak çal flt n n karfl l var. Çal fl yoruz... Ve Çal fl nca oluyor.

7 Ç NDEK LER BAfiKAN SUNUfiU I- GENEL B LG LER A- V ZYON VE M SYON B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES NE L fik N B LG LER 1- Fiziksel Yap 2- Teflkilat Yap s 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- nsan Kaynaklar 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi D- D ER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A- KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES N N AMAÇ VE HEDEFLER B- TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER III-FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MAL B LG LER 1- Bütçe Uygulama Sonuçlar 2- Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar 3- Mali Denetim Sonuçlar B- PERFORMANS B LG LER 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Birimleri Özel Kalem Müdürlü ü I. Hukuk Müflavirli i Teftifl Kurulu Baflkanl Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Dairesi Baflkanl Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl Emlak ve stimlak Dairesi Baflkanl Fen flleri Dairesi Baflkanl mar ve fiehircilik Dairesi Baflkanl nsan Kaynaklar ve E itim Dairesi Baflkanl tfaiye Dairesi Baflkanl Kaynak Gelifltirme ve fltirakler Dairesi Baflkanl Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl Mali Hizmetler Dairesi Baflkanl Sa l k ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl Ulafl m Dairesi Baflkanl Yaz flleri ve Kararlar Dairesi Baflkanl Zab ta Dairesi Baflkanl 1.2. Ba l Kurulufl ve fltirakler SU Genel Müdürlü ü Kocaeli Büyükflehir Belediyesi fltirakleri 2. Performans Sonuçlar Tablosu 3. Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi IV-BELED YEN N KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TES N N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER (GÜÇLÜ YÖNLER) B- ZAYIFLIKLAR (ZAYIF YÖNLER) C- DE ERLEND RME V- ÖNER VE TEDB RLER EKLER ??? sorul 1

8 BAfiKAN SUNUfiU Att m z her ad m n hesab n vatandafllar m za veriyoruz. Duruflumuzun, bak fl m z n anlam n ifade ediyoruz. Çünkü biz, belediyecili i, kamu hizmetini gizli, gizemli bir tarzda yürütenlerden de iliz. 2

9 ayg de er Meclis Üyeleri ve Aziz hemflehrilerim, elinizdeki bu kitap, herhangi bir faaliyet raporu de ildir. Resmi bir kurumun, çal flmalar na iliflkin tablolar n, verilerin bulundu u, sadece prosedür gere i haz rlanm fl bir belge-kitap de ildir. Rapordan çok öte, bir sevinç hayk r fl, bir flenlik flark s, bir zafer ç l d r. Kocaeli'nin yepyeni, ayd nl k bir ufka do ru nas l doludizgin kofltu unun delilidir. H zla de iflerek seçkin bir Avrupa flehri kimli i kazanan Kocaeli'deki ilerleme hareketine kat l m ça r s d r. Stratejik plan m z, hedeflerimiz, analizlerimiz, vizyonumuz, insan kaynaklar m z, çal flma h z m z, denge kurma yetene imiz, bütçemiz tüm tutum ve uygulamalar m z en kapsaml ve ayr nt l haliyle, tamamiyle fleffaf bir flekilde raporumuzda yer al yor. Att m z her ad m n hesab n vatandafllar m za veriyoruz. Duruflumuzun, bak fl m z n anlam n ifade ediyoruz. Çünkü biz, belediyecili i, kamu hizmetini gizli, gizemli bir tarzda yürütenlerden de iliz. Gürültüye, toza, dumana, bulan k sulara ihtiyaç duyanlardan hiç de iliz. Kocaeli'nin çok yönlü bir at l m sürecine girmesi, hiç kuflkusuz siz meclis üyelerimiz ve vatandafllar m zla birlikte ulaflt m z ortak bir baflar d r, hepimizin kazanc d r. Kocaeli'de daha kaliteli bir yaflam talebi, altyap yat r mlar s ras nda gösterilen sab r, çevre kirlili iyle mücadele hassasiyeti ve daha birçok müspet nitelik bir arada bulunmasayd ; bizler bu kadar azimle çal flamazd k. fller t kan rd. Halbuki siz ve vatandafllar m z tam aksine bize flevk verdiniz, ilham verdiniz, moral verdiniz. Zorlu, engebeli, çamurlu yollardan beraber geçtik; tertemiz, genifl, pürüzsüz yollarda sizlerle beraber yürüyoruz. Kentsel dönüflüm, toplumsal dönüflüm, ekonomik dönüflüm, kurumsal dönüflüm stratejilerimizi lütfen inceleyiniz. Göreceksiniz ki, ufkumuzda yepyeni, daha görkemli bir Kocaeli var. Halihaz rda flehrimizde yaflanan gözle görülür nitelikteki, yayg n hoflnutluk do uran de iflimler; bizim için esasen bir bafllang ç etab d r. Daire baflkanl klar m z n, müdürlüklerimizin, ifltiraklerimizin çal flmalar ortadad r. Kocaeli'deki de iflim ve serpilme; hayata küsmüfl, derbeder bir adam n yeniden toparlan p var gücüyle çal flarak flampiyon olmas na benziyor. Bizler de 1999 Depremi'yle gelen y k m n enkaz ndan, y llard r süregelen ihmalin do urdu u umutsuzluktan s yr l p zafere kofluyoruz. Çevre düzenlemeleriyle, a açland rmalarla, üstün nitelikli konutlarla, köylere ulaflan do algaz hatlar yla, yenilenen su flebekeleriyle, KO-MEK'le, kültür merkezleriyle, spor tesisleriyle, teknolojik donat m m zla, sosyal yard mlar n getirdi i huzurla, özürlülerin de üretime kat ld kurumlarla, mühendislik harikas yap larla, genifl yollarla, tünel geçiflleriyle, köprülerle, büyük organizasyonlarla, üst düzey iflbirlikleriyle, gelece e yönelik bilimsel projelerle ve her fleyden önce yeni bir yönetim anlay fl yla ilerliyoruz. Bugün Kocaeli'de duygu birli inden, elbirli inden, hedef birli inden kaynaklanan bir kenetlenme do mufl durumda. Daha görkemli baflar lar elde edece imize inan yoruz. Birbirimize itimad m z, flehrimize sevgimiz, gelece e iliflkin umutlar m z tazelendi. Kocaeli'mizin üzerindeki solgun örtüyü beraberce kald rd k. Ve art k yepyeni parklar, ihtiflaml tesisler, milyonlarca çiçek, milyonlarca a aç, binlerce konut, flehre yay lan kardefllik ve paylaflma havas bizlere iyi geldi. Elinizdeki faaliyet raporu, asl nda iflte bu birli i, beraberli i anlat yor. Elinizdeki faaliyet raporu, ayn zamanda bizim duygu raporumuzdur. Tüm Kocaeli, hep birlikte yazd m z hizmet destan d r, sebat fliiridir. Bu flehirde insanlar n aln aç k, yüzü ak, bafl dik oluflunun nedeni iflte bu raporda yaz yor. Çocuklar m z n gözlerindeki p r lt, gençlerimizin neflesi, büyüklerimizin hoflnutlu u bu raporda ayr ca belirtilmemiflse de mevcuttur Sizden, faaliyet raporumuzu dikkatle incelemenizi rica ediyorum. Çünkü, flehir h zla ilerlerken bizler de ilerleriz. fiehrimizin yükselifli hepimizin yükseliflidir. brahim KARAOSMANO LU Kocaeli Büyükflehir Belediye Baflkan 3

10 MECL S ÜYELER M Z Abdulluh SUNGUR Ac su Belediye Baflkan AK Parti Hakk TANDO AN Ac su AK Parti Mustafa YILMAZ Akçat Belediye Baflkan AK Parti Mehmet ERSÖZ Akçat AK Parti Hilmi SEV LEN Akmefle Belediye Baflkan DP Ali AKDA Akmefle DP Sabri GÖKBUDAK Alikahya Belediye Baflkan AK Parti Ahmet MERT Alikahya AK Parti Kaz m Y S Alikahya MHP Bekir YILDIRIM Arslanbey DP Ali Mehmet AYYILDIZ Arslanbey DP Do an EROL Bahçecik Belediye Baflkan AK Parti Recep YÜCA Bahçecik AK Parti Abdullah KÖKTÜRK Bekirpafla Belediye Baflkan AK Parti Mustafa ATEfi Bekirpafla AK Parti Cemil KAVURT Bekirpafla AK Parti Özgür Uluç GÖNÜL Bekirpafla AK Parti Hicran UZUN Bekirpafla AK Parti Hüseyin ACURMAN Bekirpafla CHP Zafer ARAT B. Derbent Belediye Baflkan AK Parti Hüseyin ÇAVUfi B. Derbent AK Parti Ekrem Faruk TAfiCI Çay rova Belediye Baflkan AK Parti Mehmet ZEYNELO LU Çay rova AK Parti Savafl ÖZDEM R Çay rova AK Parti Ali SINIRTAfi Çay rova CHP fiükrü KARABACAK Dar ca Belediye Baflkan AK Parti Ali ÖZDA Dar ca AK Parti Olcay ULUS Dar ca AK Parti Ayhan Nac YILMAZ Dar ca AK Parti smail YILDIRIM Dar ca AK Parti Ahmet ÖZMET Der ca CHP Hasan ÖZER De irmendere Belediye Baflkan AK Parti Jale AKMAN ÖZLER De irmendere AK Parti Levent IfiIK De irmendere AK Parti fienda AKAN De irmendere CHP 4

11 Ali KOCABIÇAK Dereköy Belediye Baflkan AK Parti Adnan ÇAKIR Dereköy AK Parti Ali Haydar BULUT Derince Belediye Baflkan AK Parti Kenan KAHVEC Derince AK Parti Nurettin IfiIK Derince AK Parti Celal AYVAZ Derince AK Parti Ali HAYMANALI Derince CHP Murat ÖZEN Derince MHP Musa KAHRAMAN Dilovas Belediye Baflkan MHP hsan MERAL Dilovas MHP Erol BAfiO LU Dilovas MHP Musa TAfiDEM R Dilovas SHP Mustafa ERENGÜL Ere li Belediye Baflkan AK Parti Songül AK Ere li AK Parti fiaban ÖZER Eflme Belediye Baflkan AK Parti Hüseyin Ahmet ÖZTÜRK Eflme AK Parti brahim PEHL VAN Gebze Belediye Baflkan AK Parti Metin GÖKÇE Gebze AK Parti Adnan KÖfiKER Gebze AK Parti Zinnur BÜYÜKGÖZ Gebze AK Parti Mehtap YILMAZEL Gebze AK Parti Sat Mehmet KÜLTE Gebze AK Parti Dursun ARHAN Gebze AK Parti Sabri AT LLA Gebze CHP Mehmet ELL BEfi Gölcük Belediye Baflkan AK Parti Ertu rul EREN Gölcük AK Parti Metin TORUNO ULLARI Gölcük AK Parti smail GENÇDEM R Gölcük AK Parti Mustafa YALÇIN Gölcük AK Parti Necdet GÖKCE Gölcük SP Adnan KÜÇÜKÖZER Hal dere Belediye Baflkan SP Süleyman YAZICI Hal dere SP Esener MAÇ L Hereke Belediye Baflkan AK Parti Tevfik Ç FTÇ Hereke AK Parti Mustafa ER KL Hereke AK Parti 5

12 MECL S ÜYELER M Z Sabahattin fi MfiEK Hisareyn Belediye Baflkan AK Parti Metin TAfiKAN Hisareyn AK Parti Mehmet OLGUN hsaniye Belediye Baflkan AK Parti Cafer ALBAYRAK hsaniye AK Parti Halit BIÇAK hsaniye DP Mustafa Ö REN Kand ra Belediye Baflkan CHP Adem AYDIN Kand ra CHP Mehmet TIMAÇ Kand ra CHP smail YILDIRIM Karamürsel Belediye Baflkan DP brahim USTA Karamürsel AK Parti Recep ÖZBAKIR Karamürsel DP Ömer GÜRSES Karamürsel AK Parti Mustafa ÇAKIR Karfl yaka Belediye Baflkan SP Tahsin YEfi LKIR Karfl yaka AK Parti Nurettin ALTUN K zderbent Belediye Baflkan AK Parti Bahri ALTINALAN K zderbent AK Parti Cevdet fiah N Kirazl yal Belediye Baflkan CHP Zekai AKKAYA Kirazl yal CHP Yunus PEHL VAN Körfez Belediye Baflkan AK Parti Muhammet SARAÇ Körfez AK Parti Aytekin Öner Körfez AK Parti Gülseren fian Körfez AK Parti Mehmet fiendo AN Körfez AK Parti Selahattin KÖKÇAM Körfez AK Parti Mahmut C VELEK Kullar Belediye Baflkan AK Parti Sabahattin fiekersoy Kullar AK Parti Ali ARSLAN Kullar AK Parti Ali KAHRAMAN Kuruçeflme Belediye Baflkan AK Parti Ömer CAN Kuruçeflme AK Parti Habip SARMAN Köseköy Belediye Baflkan AK Parti Muzaffer KAPLANKIRAN Köseköy AK Parti Süleyman KURTA KÖSEKÖY AK Parti Mustafa ER Maflukiye Belediye Baflkan SP Erol DEDE Maflukiye SP Halil Vehbi YEN CE Saraybançe Belediye Baflkan AK Parti 6

13 lyas fieker Saraybahçe AK Parti Metin KOZLUCA Saraybahçe AK Parti Hasan KIRLI Saraybahçe AK Parti Mehmet Zekeriya ÖZAK Saraybahçe AK Parti Alpaslan SEYMEN Saraybahçe CHP Salim KUKUL Saraybahçe CHP Ergün BERDAN Sar mefle Belediye Baflkan AK Parti Rasim ÖZD L Sar mefle AK Parti Cemalettin BALCI fiekerp nar Belediye Baflkan AK Parti Orhan EM NO LU fiekerp nar AK Parti fiükrü KARABALIK Suadiye Belediye Baflkan AK Parti Aflk n ADIGÜZEL Suadiye AK Parti Eflref ÖNER Tavflanc l Belediye Baflkan SP Kadir TOPLU Tavflanc l SP Nihat AB fi Ulafll Belediye Baflkan AK Parti Mehmet Ali GÜLBAfi Ulafll AK Parti Yaflar SÖNMEZ Uzunçiftlik Belediye Baflkan CHP Bayram ARSLAN Uzunçiftlik AK Parti Hüseyin BÜLBÜL Uzunçiftlik AK Parti Ömer HAZER Uzuntarla Belediye Baflkan CHP Hakk GÜREL Uzuntarla CHP Osman ÖZÇ ÇEK Yalakdere Belediye Baflkan AK Parti Mustafa TUNCER Yalakdere AK Parti Sebahattin ERSOY Yazl k Belediye Baflkan AK Parti Recep MERAKLI Yazl k AK Parti Hüseyin AYAZ Yeniköy Belediye Baflkan AK Parti Cemal Öztürk Yeniköy AK Parti Hikmet KARAASLAN Yuvac k Belediye Baflkan AK Parti Ahmet ERDO AN Yuvac k AK Parti Zeki KARATAfi Yuvac k AK Parti 7

14

15 BAfi SKELE KAVfiA I I - GENEL B LG LER

16 I- GENEL B LG LER tarih ve 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gere i gerçeklefltirilen yeniden yap lanma sürecinde yeni bir yönetim anlay fl ortaya ç km flt r. Stratejik Yönetim araçlar n n kullan ld bu süreçte belediyemiz Stratejik Plan n ve bu plan n ikinci y l na ait uygulamay ifade 2008 Mali Y l Performans Program n haz rlam fl ve uygulamas na bafllan lm flt r. Bu çerçevede yeni bir düzenleme de belediyelerin haz rlayaca faaliyet raporlar n n içeri ine yöneliktir tarih ve say l Kamu darelerince Haz rlanacak Faaliyet Raporlar Hakk nda Yönetmelik'in 1. maddesinde Bu yönetmelik, genel bütçe kapsam ndaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumlar ile mahalli idarelerin faaliyet raporlar n n haz rlanmas, ilgili idarelere verilmesi, kamuoyuna aç klanmas ve bu ifllemlere iliflkin süreler ile usul ve esaslar belirlemek amac yla haz rlanm flt r. Yine ayn yönetmeli in Ek-1'inde belirtilen Birim ve idare raporlar n n flekli bafll alt nda verilen içeri e uygun haz rlanmal d r denilmektedir. Kocaeli Büyükflehir Belediyesi'nin 2007 Y l Faaliyet Raporu, bahse konu yönetmeli in ilgili hükümlerinde belirtilen flekil ve esaslara uygun haz rlanm flt r. A - V ZYON VE M SYON Vizyonumuz; Kocaeli'yi, yaflam kalitesiyle imrenilecek, yaflamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tan nan bir körfez flehrine dönüfltüren, model bir belediye olmakt r. Misyonumuz; Kat l mc bir yönetim anlay fl yla, adaletten, verimlilikten ve yaflam kalitesinden ödün vermeden, insan m z, çevremizi ve toplumsal de erlerimizi ekonomik zenginlikle buluflturan hizmetleri sunmakt r. 10

17 B - YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Büyükflehir belediyesinin görev, yetki ve sorumluluklar flunlard r: a lçe ve ilk kademe belediyelerinin görüfllerini alarak büyükflehir belediyesinin stratejik plân n, y ll k hedeflerini, yat r m programlar n ve bunlara uygun olarak bütçesini haz rlamak. a Çevre düzeni plân na uygun olmak kayd yla, büyükflehir belediye ve mücavir alan s n rlar içinde 1/5.000 ile 1/ aras ndaki her ölçekte naz m imar plân n yapmak, yapt rmak ve onaylayarak uygulamak; büyükflehir içindeki belediyelerin naz m plâna uygun olarak haz rlayacaklar uygulama imar plânlar n, bu plânlarda yap lacak de ifliklikleri, parselasyon plânlar n ve imar slah plânlar n aynen veya de ifltirerek onaylamak ve uygulanmas n denetlemek; naz m imar plân n n yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde uygulama imar plânlar n ve parselasyon plânlar n yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlar n ve parselasyon plânlar n yapmak veya yapt rmak. a Kanunlarla büyükflehir belediyesine verilmifl görev ve hizmetlerin gerektirdi i proje, yap m, bak m ve onar m iflleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlar n, parselasyon plânlar n ve her türlü imar uygulamas n yapmak ve ruhsatland rmak, tarihli ve 775 say l Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Büyükflehir belediyeleri bu yetkilerini, imar plânlar na uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundad r. Büyükflehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi karar ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. a Büyükflehir belediyesi taraf ndan yap lan veya iflletilen alanlardaki iflyerlerine büyükflehir belediyesinin sorumlulu unda bulunan alanlarda iflletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. a Belediye; düzenli kentleflmeyi sa lamak, beldenin konut, sanayi ve ticaret alan ihtiyac n karfl lamak amac yla belediye ve mücavir alan s n rlar içinde, özel kanunlar na göre korunmas gerekli yerler ile tar m arazileri hariç imarl ve alt yap l arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi sat n almak, kamulaflt rma yapmak, bu arsalar trampa etmek, bu konuda ilgili di er kamu kurum ve kurulufllar ve bankalarla ifl birli i yapmak ve gerekti inde onlarla ortak projeler gerçeklefltirmek yetkisine sahiptir. Belediye, bu amaçla bütçesinden gerekli paray ay rmak suretiyle iflletme tesis edebilir. Arsalar hariç üretilen konut ve iflyerlerinin sat fl 2886 say l Devlet hale Kanunu hükümlerine tâbi de ildir. O belediye ve mücavir alan s n rlar içinde kendisine, efline veya onsekiz yafl ndan küçük çocuklar na ait konutu olmayan dar gelirli kifliler ile afete maruz kalanlara, sanayi bölgelerinden nakledileceklere ve üyelerinin tamam bu durumda olan kooperatiflere, bedeli 2942 say l Kamulaflt rma Kanunu hükümlerine göre oluflturulan takdir komisyonu taraf ndan belirlenecek tutardan afla olmamak üzere arsa tahsisi yap labilir. Durumlar 775 say l Gecekondu Kanununun 25 inci maddesine uyan kimselere de bu maddeye göre arsa ve konut sa lanabilir. Bu f kran n uygulama esaslar, çiflleri Bakanl ile Bay nd rl k ve skân Bakanl taraf ndan müfltereken haz rlanacak çerçeve yönetmeli e uygun olarak belediye meclisleri taraf ndan ç kar lacak bir yönetmelikle düzenlenir. a Belediye, kentin geliflimine uygun olarak eskiyen kent k s mlar n yeniden infla ve restore etmek; konut alanlar, sanayi ve ticaret alanlar, teknoloji parklar ve sosyal donat lar oluflturmak, deprem riskine karfl tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu korumak amac yla kentsel dönüflüm ve geliflim projeleri uygulayabilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim projelerine konu olacak alanlar, meclis üye tam say s n n salt ço unlu unun karar ile ilân edilir. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar nda y k larak yeniden yap lacak münferit yap larda ilgili resim ve harçlar n dörtte biri al n r. Bir yerin kentsel dönüflüm ve geliflim proje alan olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan s n rlar içerisinde bulunmas ve en az ellibin metrekare olmas flartt r. Kentsel dönüflüm ve geliflim proje alanlar nda bulunan yap lar n boflalt lmas, y k m ve 11

18 I- GENEL B LG LER kamulaflt r lmas nda anlaflma yolu esast r. Kentsel dönüflüm ve geliflim projesi kapsam nda bulunan mülk sahipleri taraf ndan aç lacak davalar, mahkemelerde öncelikle görüflülür ve karara ba lan r. a Büyükflehir ulafl m ana plân n yapmak veya yapt rmak ve uygulamak; ulafl m ve toplu tafl ma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sa lamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her türlü servis ve toplu tafl ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün iflleri yürütmek. a Büyükflehir belediyesinin yetki alan ndaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollar yapmak, yapt rmak, bak m ve onar m n sa lamak, kentsel tasar m projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yap lara iliflkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam as lacak yerleri ve bunlar n flekil ve ebad n belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralar ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi ifllerini gerçeklefltirmek. a Co rafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. a Sürdürülebilir kalk nma ilkesine uygun olarak çevrenin, tar m alanlar n n ve su havzalar n n korunmas n sa lamak; a açland rma yapmak; gayris hhî iflyerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er iflyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inflaat malzemeleri, hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini, hafriyat topra, moloz, kum ve çak l depolama alanlar n, odun ve kömür sat fl ve depolama sahalar n belirlemek, bunlar n tafl nmas nda çevre kirlili ine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükflehir kat at k yönetim plân n yapmak, yapt rmak; kat at klar n kaynakta toplanmas ve aktarma istasyonuna kadar tafl nmas hariç kat at klar n ve hafriyat n yeniden de erlendirilmesi, depolanmas ve bertaraf edilmesine iliflkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek; sanayi ve t bbî at klara iliflkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek; deniz araçlar n n at klar n toplamak, toplatmak, ar tmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. a G da ile ilgili olanlar dâhil birinci s n f gayris hhî müesseseleri ruhsatland rmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve iflletmek. a Büyükflehir belediyesinin yetkili oldu u veya iflletti i alanlarda zab ta hizmetlerini yerine getirmek. a Yolcu ve yük terminalleri, kapal ve aç k otoparklar yapmak, yapt rmak, iflletmek, ifllettirmek veya ruhsat vermek. a Büyükflehirin bütünlü üne hizmet eden sosyal donat lar, bölge parklar, hayvanat bahçeleri, hayvan bar naklar, kütüphane, müze, spor, dinlence, e lence ve benzeri yerleri yapmak, yapt rmak, iflletmek veya ifllettirmek; gerekti inde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli deste i sa lamak, amatör tak mlar aras nda spor müsabakalar düzenlemek, yurt içi ve yurt d fl müsabakalarda üstün baflar gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis karar yla ödül vermek. a Gerekti inde sa l k, e itim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kurulufllar na ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bak m n, onar m n yapmak ve gerekli malzeme deste ini sa lamak. a Kültür ve tabiat varl klar ile tarihî dokunun ve kent tarihi bak m ndan önem tafl yan mekânlar n ve ifllevlerinin korunmas n sa lamak, bu amaçla bak m ve onar m n yapmak, korunmas mümkün olmayanlar asl na uygun olarak yeniden infla etmek. a Büyükflehir içindeki toplu tafl ma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek, büyükflehir s n rlar içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçlar dahil toplu tafl ma araçlar na ruhsat vermek. a Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve di er tesisleri kurmak, kurdurmak ve iflletmek; derelerin slah n yapmak; kaynak suyu veya ar tma sonunda üretilen sular pazarlamak. a Mezarl k alanlar n tespit etmek, mezarl klar tesis etmek, iflletmek, ifllettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. a Her çeflit toptanc hallerini ve mezbahalar 12

19 yapmak, yapt rmak, iflletmek veya ifllettirmek, imar plân nda gösterilen yerlerde yap lacak olan özel hal ve mezbahalar ruhsatland rmak ve denetlemek. a l düzeyinde yap lan plânlara uygun olarak, do al afetlerle ilgili plânlamalar ve di er haz rl klar büyükflehir ölçe inde yapmak; gerekti inde di er afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme deste i vermek; itfaiye ve acil yard m hizmetlerini yürütmek; patlay c ve yan c madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, iflyeri, e lence yeri, fabrika ve sanayi kurulufllar ile kamu kurulufllar n yang na ve di er afetlere karfl al nacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuat n gerektirdi i izin ve ruhsatlar vermek. a Sa l k merkezleri, hastaneler, gezici sa l k üniteleri ile yetiflkinler, yafll lar, engelliler, kad nlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazand rma kurslar açmak, iflletmek veya ifllettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i yapmak. a Merkezî s tma sistemleri kurmak, kurdurmak, iflletmek veya ifllettirmek. a Afet riski tafl yan veya can ve mal güvenli i aç s ndan tehlike oluflturan binalar insandan tahliye etmek ve y kmak. a Büyükflehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalar n denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerekti inde bunlar n örneklerini almay içerir. a Belde sakinlerinin mahallî müflterek nitelikteki ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak. a Kanunlar n belediyeye verdi i yetki çerçevesinde yönetmelik ç karmak, belediye yasaklar koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar vermek. a Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat vermek. a Özel kanunlar gere ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk ve kat lma paylar n n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d fl ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do al gaz, su, at k su ve hizmet karfl l alacaklar n tahsilini yapmak veya yapt rmak a Müktesep haklar sakl kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sa lamak; at k su ve ya mur suyunun uzaklaflt r lmas n sa lamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek; kaynak sular n iflletmek veya ifllettirmek. a Toplu tafl ma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulafl m araçlar, tünel, rayl sistem dâhil her türlü toplu tafl ma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iflletmek ve ifllettirmek. a Kat at klar n toplanmas, tafl nmas, ayr flt r lmas, geri kazan m, ortadan kald r lmas ve depolanmas ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yapt rmak. a Mahallî müflterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amac yla, belediye ve mücavir alan s n rlar içerisinde tafl nmaz almak, kamulaflt rmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde s n rl aynî hak tesis etmek. a Borç almak, ba fl kabul etmek. a Toptanc ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alan, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat liman ve iskele kurmak, kurdurmak, iflletmek, ifllettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiflilerce aç lmas na izin vermek. a Vergi, resim ve harçlar d fl nda kalan dava konusu uyuflmazl klar n anlaflmayla tasfiyesine karar vermek. a Birinci S n f Gayris hhî müesseseler ile umuma aç k istirahat ve e lence yerlerini ruhsatland rmak ve denetlemek. a Beldede ekonomi ve ticaretin gelifltirilmesi ve kay t alt na al nmas amac yla izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar faaliyetten men etmek, izinsiz sat fl yapan seyyar sat c lar n faaliyetten men edilmesi sonucu, cezas ödenmeyerek iki gün içinde geri al nmayan g da maddelerini g da bankalar na, cezas ödenmeyerek otuz gün içinde geri al nmayan g da d fl mallar yoksullara vermek. a Reklam panolar ve tan t c tabelalar konusunda standartlar getirmek. a Gayris hhî iflyerlerini, e lence yerlerini, halk sa l na ve çevreye etkisi olan di er iflyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat topra 13

20 I- GENEL B LG LER ve moloz döküm alanlar n ; s v laflt r lm fl petrol gaz (LPG) depolama sahalar n ; inflaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlar ve sat fl yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile tafl malarda çevre kirlili i oluflmamas için gereken tedbirleri almak. a Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iflletilen her türlü servis ve toplu tafl ma araçlar ile taksi say lar n, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlar n belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iflletmek, ifllettirmek veya kiraya vermek; kanunlar n belediyelere verdi i trafik düzenlemesinin gerektirdi i bütün iflleri yürütmek. a Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüfl ve düflüncelerini tespit etmek amac yla kamuoyu yoklamas ve araflt rmas yapabilir. a Belediye mallar na karfl suç iflleyenler Devlet mal na karfl suç ifllemifl say l r say l Devlet hale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye tafl nmazlar hakk nda da uygulan r. Belediyenin proje karfl l borçlanma yoluyla elde etti i gelirleri, flartl ba fllar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullan lan mallar ile belediye taraf ndan tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 14

21 C - KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES NE L fik N B LG LER 1. Fiziksel Yap Hizmet Binas : A ve B bloklardan oluflan merkez hizmet binas, yeni yap lan baflkanl k saray, Gebze Baflkanl k Makam yeri, Fen flleri Dairesi Baflkanl hizmet binas, Ulafl m Dairesi Baflkanl hizmet binas ve Yenimahalle otobüs iflletmesi, tfaiye Dairesi Baflkanl hizmet binas, Köye Hizmet fiube Müdürlü ü hizmet binas, Sa l k ve Sosyal Hizmetler Dairesi Baflkanl Gebze Sa l hizmetleri birimi, Zab ta Dairesi Baflkanl hizmet binas, E itim Kültür Dairesi Baflkanl ve KO- MEK meslek edindirme kurslar na ait merkez ve ilçelerde befli kiral k 8 ayr yerde hizmet binas, ZGAZ A.fi. Hizmet Binas, SU Genel Müdürlü ü Hizmet Binas, ZAYDAfi at k yakma ve Depolama Tesisi ve SEKA Genel Müdürlü ü eski binas ndan oluflmaktad r. Kültür Merkezleri: Süleyman Demirel, Leyla Atakan, Bekirpafla Kad köy, Kand ra Akçakoca, Kand ra (Özel idareden al nan), Bahçecik, Karfl yaka, Körfez Yar mca, Gölcük fiirinköy, Gölcük, Çay rova, Ac su, De irmendere, Kültür Merkezleri Spor Tesisleri: Buz Pateni, Orhan Mahallesi, Dilovas, Gebze Metin Oktay, Dar ca Nene Hatun, De irmendere, Ayd nkent, Kavakl, Sanayi Mahallesi, Körfez Esentepe, Derbent, Seka Spor Tesisleri Otobüs Terminalleri: zmit fiehirleraras otobüs terminali, Gölcük, Kand ra ve K rsal Terminal Mezbaha : zmit, Gölcük, Karamürsel, Kand ra, Körfez, Hereke, Bahçecik ve Yuvac k Mezbahalar Hal ve So uk Hava Tesisleri: zmit hal ve so uk hava deposu, Gebze Hal Binas Fuar Merkezi: Uluslararas nterteks ve Kocaeli Fuar Akaryak t stasyonlar : Eski Gölcük Yolu, Fuar önü D-100 üzeri ve Metropol flmerkezi alt Oteller: Sekapark otel ve Yüksel- fl Otel 5 y ld zl (Yap- fllet-devret) Al flverifl ve fl Merkezleri: Outlet Center Al flverifl Merkezi, Metropol fl Merkezi, Belsa Plaza fl Merkezi, Yahyakaptan Koçakelçi ifl Merkezi, Yuvam Akarca Cumhuriyet fl Merkezi Sa l k Hizmetleri: Diyaliz Merkezi,100. y l do umevi ve Bekirpafla Otogar Sa l k - Ambulans Merkezi Kafe, Çay Bahçesi ve Lokantalar: Demokrasi Park Kafe ve Çay Bahçesi, Sahil Marina Çay Bahçesi ve Bal k Lokantalar, Naila ve Sekapark Kafeleri ALAN ADI PARSEL SAYISI ADED Göletler Terminal Alan 5 4 Fuar Alan 11 2 tfaiye Alan 2 2 Su Deposu Ar tma Tesisi 13 8 Su sale Hatt Hal Alan 4 2 Mezarl k 52 6 Mezbaha 13 4 Park Yeflil Alan Yol Belediye Hizmet Alan 7 7 Kültür Merkezi Alan flyeri Büro Fabrika 4 2 Hastane/Sa l k Oca 4 4 Olimpik Buz Pateni 1 1 Akaryak t stasyonu 3 3 Spor Alan Ticaret Alan 8 8 Kentsel Park Alan 1 1 Tarihi Varl klar Otopark 28 5 Tahsisler Pazar Alan 8 2 Lokanta 1 1 Konut Alan Kentsel Dönüflüm Alan 85 2 Baraj Alan /Koruma Alan Depolama Sahas 3 3 Kent Meydan 9 4 Sanayi Alan Trafo/Plon Yeri E itim Alan Hipodrom 1 1 Mücavir Alan/Hisseli Tafl nmazlar

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2014 ...bu ulusa ve ülkeye hizmet bitmeyecektir. EKREM İMAMOĞLU Beylikdüzü Belediye Başkanı Beylikdüzü Belediyesi Faaliyet Raporu 2014 İçindekiler I- Genel Bilgiler

Detaylı

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI

ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI ANTALYA T CARET VE SANAY ODASI YAYIN ORGANI YIL:19 / EK M 2005 / SAYI:213 ATSO ADINA SAH B : Yönetim Kurulu Baflkan Kemal ÖZGEN YAZI filer MÜDÜRÜ: Sevim KAYAHAN YAYIN KURULU: Çetin Osman BUDAK Ali R za

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor YAYINI YIL: 16 SAYI: 319 16 MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı