ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde diðer afet bölgelerine araç,gereç ve malzeme desteði vermek;itfaiye ve acil yardým hizmetlerini yürütmek,patlayýcý ve yanýcý madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek,konut,iþyeri,eðlence yeri fabrika ve sanayi kuruluþlarý ile kamu kuruluþlarýný yangýna ve diðer afetlere karþý alýnacak önlemler yönünden denetlemek,bu konuda mevzuatýn gerektirdiði izin ve ruhsatlarý vermek. ÝTFAÝYE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ( YANGINDAN SORUMLU ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ) GÖREV TANIMI Ýtfaiye Daire Baþkanlýðýmýz merkez ve baðlý 29 ayrý grupta konuþlanarak ( yeni ilçeler dahil ) sorumluluk alanlarýnda ve orman sahalarýnda meydana gelebilecek her türlü yangýnlarýn söndürülmesinden sorumludur. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 178 Proje/Faaliyetin Adý: YENÝ ÝTFAÝYE ARAÇ-GEREÇ VE EKÝPMANLARININ STANDARTLARA UYGUN OLARAK ALINMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :01/02/2006 / 31/12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesine yeni baðlanan ilçe ve beldelerdeki araçlarýn ve mevcut olan araçlarýn modernize edilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Araçlarýn Modernize edilmesi ile yangýn yerlerine daha etki ve hýzlý müdahale etmek Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 15 adet 4X4 Kamyonet ve 3 adet þasili kamyon alýmý yapýlmýþ olup, merdivenli araçlar ile arozözlerin ihale bitmiþ olup, haziran ayýnda teslimi beklenmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Ýhale aþamasýnda firmalarýn teknik þartnameye itirazý ve ihalelerin defalarca ertelenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Her yýl için 29 adet araç alýnmasý planlanmýþ olup, ancak ; 2007 yýlý için ayrýlan araçlar bütçesinin 2008 aktarýlmasýndan dolayý araç alýmýnýn hareketli iþ makinesi olarak yapýlmasý düþülmektedir. Sonuç: araç alýmlarý projelerimiz defalarca ihale iptaline karþýn 2007 yýlý için bitirilmiþ ve 18 aracýn teslimatý yapýlmýþ, kalan araçlarýn ise teslimatý haziran ayýnda yapýlacaðý düþülmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 179 Proje/Faaliyetin Adý: HELÝKOPTER KÝRALANMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 1 helikopterin 350 saat/yýl olarak kiralanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Acil Kurtarmalarda ve orman yangýnlarýnda acil ve etkin müdahale Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Baþkanlýk Makamý tarafýnda yýl içerisinde iptal edildi. 180

2 Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Projemiz iptal edilmiþ olup ileriki yýllarda tekrar projelendirilerek yapýlmasý düþülmektedir. Sonuç: Baþkanlýk Makamý tarafýndan Ýptal edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 288 Proje/Faaliyetin Adý: METROPOL ALAN ÝÇÝNDE YOÐUNLUÐUN VE RÝSKLERÝN FAZLA OLDUÐU ALANLARDA GRUP OLUÞTURULMASI VE PERSONEL TEMÝNÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 02/01/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 5216 sayýlý yasa ile geniþleyen sýnýrlarýmýz içinde yer alan ilçe, belde ve köylere itfaiye hizmetlerini yerine getirmek için 13 ayrý yerde ve ayrýca yoðunluðun ve risklerin fazla olduðu yerlerde grup oluþturulmasý ve personel temini Proje /Faaliyetin Amacý: Yeni metropol alana ilçelerde personelin saðlýklý ortamda bulunmasý ve sportif faaliyetleri için yeni spor alanlarýnýn yapýlarak oluþturulan bu gruba yeteri kadar personel temin edilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Yeni çamlýk Ýtfaiye Grubunun yapýmýna baþlanmýþ olup, 2008 yýlý içerisinde açýlýþýnýn yapýlacaðý düþünülmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: itfaiye grup yerleri için krokilerde itfaiye hizmet alaný olarak belirlenmesi ve bununla ilgili gerekli izinlerin alýnarak yasal prosedürün baþlatýlmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2009 yýlýna kadar tüm grup binalarýn yapýlarak norm kadro ilke ve standartlarýna göre personel alýmýnýn tamamlanmasý düþünülmektedir. Sonuç olarak 2007 yýlýnda itfaiye hizmet alanlarý ilçe ilçe belirlenmiþ ve yeni çamlýk Ýtfaiye grubunun yapýmýna baþlanmýþ olup, personel alýmý ise 24 kiþidir. Proje /Faaliyet Kodu: 291 Proje/Faaliyetin Adý: ÝZMÝR HALKININ AFET ÖNCESÝ, AFET ANI, AFET SONRASI YAPMALARI GEREKENLERÝ BÝLMELERÝ ÝÇÝN OKULLAR VE MUHTARLAR ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE HALK EÐÝTÝMLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/02/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Halkýn Yangýn ve kurtarma konularýnda bilinçlendirilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Baþlangýç halindeki yangýnlara Ýtfaiye gelinceye kadar Halkýn Müdahale etmesi, Can ve mal kaybýnýn önlenmesi, afet anýnda afet sonrasýnda davranýþ biçimlerinin iyileþtirilmesi ( Psikolojik Sorunlarýn önlenmesi vb. ) Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içerisinde Metropol alan dahilinde 3 ayrý ilçede Daire Baþkanlýðýmýzca 3 adet pilot okul belirlendi. Ancak ; Milli Eðitim, Okul Müdürleri ve Muhtarlarla herhangi bir koordinasyon saðlanamadý. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Eðitimlerin mesai saatleri haricinde yapýlacak olmasý, halktan gönüllü vatandaþlarýn toplanmasýnýn güçlüðü, Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Seçilen pilot Okullar baþta olmak üzere metropol alanda halkýn bilinçlenmesi için halk eðitimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý saðlanacaktýr. Sonuç: Vatandaþýn duyarlýlýðýný artýrmak, itfaiye ile halk arasýndaki diyalogu ve uyumu güçlendirmek, 181

3 Proje /Faaliyet Kodu: 292 Proje/Faaliyetin Adý: YANGIN FAALÝYETLERÝ: 24 SAAT YANGINLARA MÜDAHALE EDECEK ÞEKÝLDE TEÞKÝLATLANMAK Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 02/01/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýtfaiye tarafýndan müdahale edilen yangýnlarýn söndürülmesi, baþka yerlere sirayetinin önlenmesi, Proje /Faaliyetin Amacý: Metropol alan dahilinde iþ yeri bina, tesis ve ormanlýk alanlar, ekinlik alanlar ile þehir içi ve çevre otoyollardaki araç yangýnlarýna 3-5 dakika içerisinde el koyup müdahale ederek kýsmen ve tamamen yanmayý önleyerek baþlangýç halinde söndürmek, Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kýsmen ve Tamamen yangýnlarýn 10 % azaltýlmasý hedeflenmiþ olup, yýl içerisinde 8 % olarak hedef gerçekleþtirilmiþ olup, % 2 lik sapma göstermiþtir. Teþkilatýmýzca yýl içerisinde þehrimiz ve çevresinde 4663 adet yangýn olayýna el konulmuþtur. Bunlardan; 31 Adedi 41 Adedi Tamamen yanarak, Kýsmen yanarak 4591 Adedi de Baþlangýç halinde iken söndürülmüþlerdir. Tüm bu yangýnlarýn; 1814 Adedi Ot-Çöp 1353 Adedi Bina 154 Adedi Trafo 44 Adedi Fabrika Atölye 544 Adedi Araç 47 Adedi Orman yangýnlarýdýr. Tüm bu yangýnlarda sivil halktan 11 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 29 kiþi yaralanmýþtýr. Ayrýca, Ýtfaiyeden 2 personel yaralanmýþtýr. Tahmini zarar ziyan miktarý ise, ,00 YTL' sýdýr. Meydana gelen bu yangýnlarýn 62 Adedi Akaryakýt Parlamasý 1921 Adedi Sigara Ýzmariti 1101 Adedi Elektrik Kýsa Devre 61 Adedi Hararet 929 Adedi Açýk Ateþ 244 Adedi Kývýlcým 64 Adedi L.P.G. 46 Adedi Baca 6 Adedi Trafik Kazasý 41 Adedi Kýzýþma 2 Adedi Yýldýrým 0 Adedi Ýnfilak 39 Adedi Kasýt 30 Adedi Sabotaj ve Kundaklama sonucu çýkmýþ olup 114 Adedinin de çýkýþ sebebi þüpheli ve anlaþýlamadý þeklindedir. 182

4 Toplam 4663 adet yangýn Yýl içerisinde; 274 Adet Ücretli 5328 Adet Ücretsiz 372 Adet Diðer Kurtarma hizmeti gerçekleþtirilmiþ olup, bu hizmetlerden saðlanan ,80 Belediyemiz hesabýna yatýrýlmýþtýr. YTL' sý Su baskýnlarýyla ilgili ; Yýl içerisinde Eylül ve aralýk aylarýnda meydana gelen yaðýþlar neticesi þehrimizin Kemeraltý, Akýncýlar, Buca, Þirinyer, Çamdibi,Mersinli, BALÇOVA, BALLIKUYU, Alsancak, Kadifekale, Hatay, Karabaðlar, Eskiizmir, Çankaya, Yeniþehir (Gýda çarþýsý), Karþýyaka Bostanlý,Narlýdere,Konak,Eþrefpaþa,Bornova semtlerinde 348 adet su baskýný ihbarý alýnmýþ olup, 174 adedinde su çekme iþlemi yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: mesai baþlama ve bitiþ saatlerinde þehir içi yollardaki Trafik Yoðunluðu, Bazý zamanlarda halk tarafýndan yapýlan yangýn ihbarlarýnýn geç verilmesi, yangýna en yakýn yerde konuþlanmýþ olan ve yangýna ilk müdahale etmesi gereken Ýtfaiye aracýnýn yangýna gidiþ istikametindeyken yangýna ulaþamadan arýzalanmasý, Meteorolojik þartlar, aþýrý rüzgar ve yangýnýn sirayetinde hassas özellik gösteren yancý malzemeler, Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Yangýn Ulaþým planlarý doðrultusunda dünya standartlarý ölçüsünde (3-5 Dak) içerisinde en uzak yangýn yerine dahi ulaþabilmek, Proje /Faaliyet Kodu: 293 Proje/Faaliyetin Adý: GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ: KENT ÝÇÝNDE YANGIN GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNÝ ALDIRACAK YANGIN KONTROL EKÝBÝNÝN FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /01/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Yangýn çýkmadan önce önlemini almak, Proje /Faaliyetin Amacý: Mücavir alanda Bina, iþyeri ve tesislerde, Umuma açýk toplum mekanlarda yangýn tedbirleri aldýrýlarak yangýn güvenliðinin saðlanmasý, olabilecek muhtemel yangýnlarda can ve mal kaybýný önlemek, Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 1600 iþ yeri denetimi / yýl olarak belirlenen hedefimiz % 208 artýþla adet iþyerinin denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Daha önce bir olan denetim ekibimiz þoför ve personel temini ile 3' e çýkarýldýðýndan belirlenen hedefin çok üzerinde iþ yeri denetimi gerçekleþtirilmiþtir Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Personel temini yapýlarak ekip sayýsýný 5' e çýkararak metropol alana dahil edilen iþ yeri tesislerin denetimlerini kurulacak bu ekiplerimiz tarafýndan yapýlmasýný saðlamak ( hale hazýrda bölgenin itfaiye yetkilileri tarafýndan yapýlmaktadýr. Sonuç:Bina, Ýþyeri ve tesislerde Yangýn çýkýþlarýný önlemek, olabilecek muhtemel yangýnlarda ilk 183

5 ÝTFAÝYE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ( EÐÝTÝMDEN SORUMLU ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ) GÖREV TANIMI Merkez grupta konuþlanan Eðitim Amirliði ile Toros Eðitim Merkezinden sorumlu olup, tüm Ýtfaiye personelinin hizmet içi eðitimleri ile müracaat halinde Sanayi kuruluþlarýnýn, diðer Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile Çevre Ýl ve Ýlçelerin Ýtfaiye personellerinin eðitimlerinden ve yurt dýþýnda yerleþik kurtarma ekipleriyle teþkilatýmýz kurtarma personelinin eðitim merkezimizde gerçekleþtireceði müþterek eðitim ve tatbikatlardan sorumludur. Proje /Faaliyet Kodu: 180 Proje/Faaliyetin Adý: TOROS YANGIN VE DOÐAL AFET EÐÝTÝM MERKEZÝ'NÝN ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DEPARTMANININ GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK ÇALIÞMALARIN YÜRÜTÜLMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 02/01/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Eðitim Objelerini modernize etmek Proje /Faaliyetin Amacý: Kursiyer Personelin Eðitim kalitesini yükseltmek, ( görsel, iþitsel uygumla yönüyle Kaliteli eðitim ), Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Tavan Aparatý, Projeksiyon Cihazý,perde, dijital fotoðraf makinesi, Note book bilgisayar alýmý gerçekleþtirildi Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Bütçenin Ýlgi tertibinde ödenek yetersizliðinin olmasý, Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Ýleri teknolojiye göre Eðitim Objelerinin yenilenmesi için bütçenin ilgili tertibine yeterli ödenek saðlanmýþtýr. Sonuç:Eðitimin kalitesini artýrmak Eðitim Verilen Okullar; Yangýn 31 okul Ýlkyardým 35 okul Deprem 115 okul Toplam okul sayýsý 181 adet Toplam Öðrenci Sayýsý kiþi Eðitim Verilen Kurum Kuruluþ ve Ýþyerleri; Yangýn-Ýlkyardým-Arama/Kurtarma Toplam Ýþyeri Sayýsý 141 Eðitim Verilen Toplam Kiþi Sayýsý 5324 Ýþyerlerinden Alýnan Toplam Ücret ,00 YTL Hizmet Ýçi Eðitim (Psikososyal Eðitim) 74 Proje /Faaliyet Kodu: 289 Proje/Faaliyetin Adý: YENÝ GÝREN PERSONELE 3 AYLIK YANGIN VE DOÐAL AFET EÐÝTÝMÝ VERÝLMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :01/02/ /12/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Yeni giren personele Yangýn ve Kurtarma eðitimini tamamlayarak öz güvenini geliþtirme, olaylara etkin ve bilinçli müdahale yeteneðini geliþtirme, 184

6 Proje /Faaliyetin Amacý: Can ve mal kaybýný en aza indirmek ve halkýn memnuniyeti, Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 24 adet personel iþe baþladý ve gerekli eðitimler verildi. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Personel eðitimleri tam ve zamanýnda yaptýrýldýðýndan Herhangi bir aksamaya neden olacak risk faktörü bulunmamaktadýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Teorik Eðitimlerin Akademik olma yönünde çalýþmalar devam ettirildiði, (yetkili ve lisanslý eðitmenlerden yararlanýlmasý yönünde ), Pratik eðitimlerin ise bu doðrultuda geliþtirilmesi Sonuç: personel yönüyle Kalite iyileþtirilmesi, hýzlý etki ve bilinçli hizmet verme, can ve mal kaybýný en aza indirme ve halkýn memnuniyeti saðlamak, Proje /Faaliyet Kodu: 290 Proje/Faaliyetin Adý: MEVCUT PERSONELÝN VE TALEP HALÝNDE ÝL VE ÝLÇELERÝN PERSONELÝNÝ HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝME ALINMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/02/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Metropol alana yeni dahil edilen ilçe ve belde Ýtfaiyelerinde görev yapan itfaiye personelleri ile mevcut gruplarýmýzdaki personellerin yangýn bilgisi, Ýlk yardým, Doðalgaz ve kurtarma konularýnda teorik ve uygulamalý 3' er haftalýk hizmet içi eðitimi Proje /Faaliyetin Amacý: Personelinin kalite iyileþtirilmesi, olaylara etkin ve bilinçli müdahale, can ve mal kaybýný en aza indirilmesi ve Personele öz güven kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 29 personele Yangýn, Ýlk yardým ve Kurtarma eðitimleri verilirken, 74 personelimize de doðalgaz eðitimi aldýrýlmýþtýr Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Personel yetersizliði nedeniyle Tüm personel üzerinde hizmet içi eðitimi gerçekleþtirilmemektedir. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Mevcut personelimizi ve Çevre ilçelerden yeni baðlanan personellerimize Ýtfaiye alanýndaki teknolojik geliþmelere uygun daha elveriþli eðitim vermek Sonuç:Personelinin kalite iyileþtirilmesi, olaylara etkin ve bilinçli müdahale, can ve mal kaybýný en aza indirilmesi ve Personele öz güven kazandýrýlmasý yönündeki çalýþmalarýmýz devam edecektir. 185

7 ÝTFAÝYE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ( ARAMA VE KURTARMADAN SORUMLU ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ) ACÝL KURTARMA SAÐLIK BÝRÝMÝ ( AKS ) GÖREV TANIMI Metropol alan dahilinde 6 AKS Ýstasyonunda Saðlýk Personeli ( Paramedik ) ile birlikte konuþlanan AKS 110 ekiplerinden ve Yangýn Kontrol Amirliðinden Sorumlu olup, tüm mücavir alanda meydana gelen Trafik kazalarý, Her türlü göçüklerden ve depremlerdeki kurtarma çalýþmalarý ile su altý ve su üstü kurtarma dalgýç ekiplerinin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 294 Proje/Faaliyetin Adý: AKS FAALÝYETLERÝ: SIKIÞMALI TRAFÝK KAZALARINDA VE DOÐAL AFETLERDE KAZAZEDELERÝ KURTARMAK AMACI ÝLE 6 FARKLI NOKTADAN 24 SAAT ESASI ÜZERÝNDEN GÖREV YAPMAK, Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /01/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Þehir içinde ve þehirlerarasý oto yollarda meydana gelen sýkýþmalý trafik kazalarý, tren ve uçak kazalarý ile enkaz altýnda yaralý ve canlý kurtarma hizmetlerinde kazazedeyi bulunduðu andan daha iyi bir konumda stabilizesini ve temel yaþam desteðini ( ilk yardým ) olay yerinde yaparak en yakýn saðlýk kuruluþuna ulaþtýrma Proje /Faaliyetin Amacý: Bu tür kazalarda Ölü ve yaralý oranlarýný 10% azaltmak, kazazedelerin sürekli sakat kalmasýnýn önlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): % 90 oranýnda hedef tutturulmuþ olup, baþarý bir çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. Acil Kurtarma Çaðrý Sayýsý : 1240 Acil Çýkýþ Sayýsý : 1240 Kurtarma operasyonu yapýlan acil olay sayýsý : 1029 Kurtarma operasyonu gerektirmeyen acil olay sayýsý : 211 Kurtarma Operasyonu Yapýlan Acil Olaylarýn Nedenlerine Göre Daðýlýmý : Trafik kazasý : 284 Araç ve bina yangýný : 1 Asansörde sýkýþma : 146 Ýntihar giriþimi : 40 Diðer kurtarmalar : 558 Kurtarma Operasyonu Yapýlan Acil Olaylarda : Kaza anýnda ölen kiþi sayýsý : 67 Yaralý olarak kurtarýlan kiþi sayýsý : 582 Acil Olaylarda Kurtarýlan Yaralýlardan : Hastaneye ulaþtýrýlan yaralý sayýsý : 582 Ayakta tedavisi yapýlan yaralý sayýsý : - AKS 110 'un kurtarýp hastaneye ulaþtýrdýðý yaralý : 146 AKS 110 'un kurtarýp 112' nin hastaneye ulaþtýrdýðý yaralý :

8 Yangýn Kontrol ve Önleme Heyetince; 6009 Adet Müracaat üzerine 48 Adet Þikayet üzerine 39 Adet Þehrin yangýn yönünden olmak üzere 6096 Adet Çeþitli iþyeri, fabrika, kurum ve kuruluþun yangýn yönünden yerinde tetkikleri yapýlmýþ olup, elde edilen ,00 YTL' sý tetkik harcý Belediyemiz hesabýna yatýrýlmýþtýr. Ayrýca ; mücavir alan dahilinde Yangýn Önleme Heyetimizce yýl içerisinde 80 adet proje incelemesi yapýlmýþ, Ýlçe Sivil Savunma Müdürlüklerince oluþturulan heyetle 2500 adet kamu binalarý ile umuma açýk eðlence yerlerinin yangýn yönünden denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Parmedik ( Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri) temininde güçlük çekilmesi, mevcut paramediklere kadro tahsis edilememesi, personel yetersizliði Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Mücavir alana yeni dahil edilen ilçelerde göz önüne alýnarak AKS istasyonlarýnýn artýrýlmasý, baþarý oranýnýn çýtasýnýn yükseltilmesi ( Ölü ve sakat kalma þeklindeki yaralý oranýnda % 15 azalma ) Sonuç:Trafik kazalarý, yangýn, Göçük ve enkazda kurtarma ile su altý ve su üstü kurtarmalarda kazazedeye etkin ve bilinçli müdahale ederek halkýn memnuniyetini saðlamak, can kaybýnýn en aza indirilmesi. 187

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011. Stratejik Plan Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2007-2011 Stratejik Plan ...harp sanayii tesisatýmýzý, daha ziyade inkiþaf ve tevsi için alýnan tedbirlere devam edilmeli ve endüstrileþme mesaimizde de ordu ihtiyacý ayrýca

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Sayýn Yöneticiler Deðerli Meslektaþlarýmýz; TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Kocaeli Þubesi üretimin eðitimden geçtiði inancý ile 2014 yýlý teknik hizmetler ve eðitim programlarýný hazýrlamýþtýr. TMMOB

Detaylı

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU

TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ ÝLERLEME RAPORU 2008 T.C. Baþbakanlýk Hazine Müsteþarlýðý Ýnönü Bulvarý No: 36 06510 Emek / ANKARA Tel: +90 312 204 60 00 www.hazine.gov.tr TÜRKÝYE YATIRIM DANIÞMA KONSEYÝ

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK 2005-5 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1-6 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 1. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ KKTC BAÞBAKANLIÐI AVRUPA BÝRLÝÐÝ KOORDÝNASYON MERKEZÝ AYLIK BÜLTEN NÝSAN 2009 / Sayý: 33 GIDA GÜVENLÝÐÝ, VETERÝNER VE BÝTKÝ SAÐLIÐI ÇALIÞMALARINDA ÝLERLEME KAYDEDÝLDÝ AB Müktesebatýna Uyum Programý kapsamýnda

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı