ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI"

Transkript

1 ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde diðer afet bölgelerine araç,gereç ve malzeme desteði vermek;itfaiye ve acil yardým hizmetlerini yürütmek,patlayýcý ve yanýcý madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek,konut,iþyeri,eðlence yeri fabrika ve sanayi kuruluþlarý ile kamu kuruluþlarýný yangýna ve diðer afetlere karþý alýnacak önlemler yönünden denetlemek,bu konuda mevzuatýn gerektirdiði izin ve ruhsatlarý vermek. ÝTFAÝYE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ( YANGINDAN SORUMLU ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ) GÖREV TANIMI Ýtfaiye Daire Baþkanlýðýmýz merkez ve baðlý 29 ayrý grupta konuþlanarak ( yeni ilçeler dahil ) sorumluluk alanlarýnda ve orman sahalarýnda meydana gelebilecek her türlü yangýnlarýn söndürülmesinden sorumludur. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 178 Proje/Faaliyetin Adý: YENÝ ÝTFAÝYE ARAÇ-GEREÇ VE EKÝPMANLARININ STANDARTLARA UYGUN OLARAK ALINMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :01/02/2006 / 31/12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesine yeni baðlanan ilçe ve beldelerdeki araçlarýn ve mevcut olan araçlarýn modernize edilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Araçlarýn Modernize edilmesi ile yangýn yerlerine daha etki ve hýzlý müdahale etmek Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 15 adet 4X4 Kamyonet ve 3 adet þasili kamyon alýmý yapýlmýþ olup, merdivenli araçlar ile arozözlerin ihale bitmiþ olup, haziran ayýnda teslimi beklenmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Ýhale aþamasýnda firmalarýn teknik þartnameye itirazý ve ihalelerin defalarca ertelenmesi Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Her yýl için 29 adet araç alýnmasý planlanmýþ olup, ancak ; 2007 yýlý için ayrýlan araçlar bütçesinin 2008 aktarýlmasýndan dolayý araç alýmýnýn hareketli iþ makinesi olarak yapýlmasý düþülmektedir. Sonuç: araç alýmlarý projelerimiz defalarca ihale iptaline karþýn 2007 yýlý için bitirilmiþ ve 18 aracýn teslimatý yapýlmýþ, kalan araçlarýn ise teslimatý haziran ayýnda yapýlacaðý düþülmektedir. Proje /Faaliyet Kodu: 179 Proje/Faaliyetin Adý: HELÝKOPTER KÝRALANMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi: Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi: Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 1 helikopterin 350 saat/yýl olarak kiralanmasý Proje /Faaliyetin Amacý: Acil Kurtarmalarda ve orman yangýnlarýnda acil ve etkin müdahale Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Baþkanlýk Makamý tarafýnda yýl içerisinde iptal edildi. 180

2 Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Projemiz iptal edilmiþ olup ileriki yýllarda tekrar projelendirilerek yapýlmasý düþülmektedir. Sonuç: Baþkanlýk Makamý tarafýndan Ýptal edilmiþtir. Proje /Faaliyet Kodu: 288 Proje/Faaliyetin Adý: METROPOL ALAN ÝÇÝNDE YOÐUNLUÐUN VE RÝSKLERÝN FAZLA OLDUÐU ALANLARDA GRUP OLUÞTURULMASI VE PERSONEL TEMÝNÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 02/01/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: 5216 sayýlý yasa ile geniþleyen sýnýrlarýmýz içinde yer alan ilçe, belde ve köylere itfaiye hizmetlerini yerine getirmek için 13 ayrý yerde ve ayrýca yoðunluðun ve risklerin fazla olduðu yerlerde grup oluþturulmasý ve personel temini Proje /Faaliyetin Amacý: Yeni metropol alana ilçelerde personelin saðlýklý ortamda bulunmasý ve sportif faaliyetleri için yeni spor alanlarýnýn yapýlarak oluþturulan bu gruba yeteri kadar personel temin edilmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Yeni çamlýk Ýtfaiye Grubunun yapýmýna baþlanmýþ olup, 2008 yýlý içerisinde açýlýþýnýn yapýlacaðý düþünülmektedir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: itfaiye grup yerleri için krokilerde itfaiye hizmet alaný olarak belirlenmesi ve bununla ilgili gerekli izinlerin alýnarak yasal prosedürün baþlatýlmasý Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : 2009 yýlýna kadar tüm grup binalarýn yapýlarak norm kadro ilke ve standartlarýna göre personel alýmýnýn tamamlanmasý düþünülmektedir. Sonuç olarak 2007 yýlýnda itfaiye hizmet alanlarý ilçe ilçe belirlenmiþ ve yeni çamlýk Ýtfaiye grubunun yapýmýna baþlanmýþ olup, personel alýmý ise 24 kiþidir. Proje /Faaliyet Kodu: 291 Proje/Faaliyetin Adý: ÝZMÝR HALKININ AFET ÖNCESÝ, AFET ANI, AFET SONRASI YAPMALARI GEREKENLERÝ BÝLMELERÝ ÝÇÝN OKULLAR VE MUHTARLAR ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE HALK EÐÝTÝMLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/02/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Halkýn Yangýn ve kurtarma konularýnda bilinçlendirilmesi Proje /Faaliyetin Amacý: Baþlangýç halindeki yangýnlara Ýtfaiye gelinceye kadar Halkýn Müdahale etmesi, Can ve mal kaybýnýn önlenmesi, afet anýnda afet sonrasýnda davranýþ biçimlerinin iyileþtirilmesi ( Psikolojik Sorunlarýn önlenmesi vb. ) Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 2007 yýlý içerisinde Metropol alan dahilinde 3 ayrý ilçede Daire Baþkanlýðýmýzca 3 adet pilot okul belirlendi. Ancak ; Milli Eðitim, Okul Müdürleri ve Muhtarlarla herhangi bir koordinasyon saðlanamadý. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Eðitimlerin mesai saatleri haricinde yapýlacak olmasý, halktan gönüllü vatandaþlarýn toplanmasýnýn güçlüðü, Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Seçilen pilot Okullar baþta olmak üzere metropol alanda halkýn bilinçlenmesi için halk eðitimlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý saðlanacaktýr. Sonuç: Vatandaþýn duyarlýlýðýný artýrmak, itfaiye ile halk arasýndaki diyalogu ve uyumu güçlendirmek, 181

3 Proje /Faaliyet Kodu: 292 Proje/Faaliyetin Adý: YANGIN FAALÝYETLERÝ: 24 SAAT YANGINLARA MÜDAHALE EDECEK ÞEKÝLDE TEÞKÝLATLANMAK Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 02/01/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Ýtfaiye tarafýndan müdahale edilen yangýnlarýn söndürülmesi, baþka yerlere sirayetinin önlenmesi, Proje /Faaliyetin Amacý: Metropol alan dahilinde iþ yeri bina, tesis ve ormanlýk alanlar, ekinlik alanlar ile þehir içi ve çevre otoyollardaki araç yangýnlarýna 3-5 dakika içerisinde el koyup müdahale ederek kýsmen ve tamamen yanmayý önleyerek baþlangýç halinde söndürmek, Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Kýsmen ve Tamamen yangýnlarýn 10 % azaltýlmasý hedeflenmiþ olup, yýl içerisinde 8 % olarak hedef gerçekleþtirilmiþ olup, % 2 lik sapma göstermiþtir. Teþkilatýmýzca yýl içerisinde þehrimiz ve çevresinde 4663 adet yangýn olayýna el konulmuþtur. Bunlardan; 31 Adedi 41 Adedi Tamamen yanarak, Kýsmen yanarak 4591 Adedi de Baþlangýç halinde iken söndürülmüþlerdir. Tüm bu yangýnlarýn; 1814 Adedi Ot-Çöp 1353 Adedi Bina 154 Adedi Trafo 44 Adedi Fabrika Atölye 544 Adedi Araç 47 Adedi Orman yangýnlarýdýr. Tüm bu yangýnlarda sivil halktan 11 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 29 kiþi yaralanmýþtýr. Ayrýca, Ýtfaiyeden 2 personel yaralanmýþtýr. Tahmini zarar ziyan miktarý ise, ,00 YTL' sýdýr. Meydana gelen bu yangýnlarýn 62 Adedi Akaryakýt Parlamasý 1921 Adedi Sigara Ýzmariti 1101 Adedi Elektrik Kýsa Devre 61 Adedi Hararet 929 Adedi Açýk Ateþ 244 Adedi Kývýlcým 64 Adedi L.P.G. 46 Adedi Baca 6 Adedi Trafik Kazasý 41 Adedi Kýzýþma 2 Adedi Yýldýrým 0 Adedi Ýnfilak 39 Adedi Kasýt 30 Adedi Sabotaj ve Kundaklama sonucu çýkmýþ olup 114 Adedinin de çýkýþ sebebi þüpheli ve anlaþýlamadý þeklindedir. 182

4 Toplam 4663 adet yangýn Yýl içerisinde; 274 Adet Ücretli 5328 Adet Ücretsiz 372 Adet Diðer Kurtarma hizmeti gerçekleþtirilmiþ olup, bu hizmetlerden saðlanan ,80 Belediyemiz hesabýna yatýrýlmýþtýr. YTL' sý Su baskýnlarýyla ilgili ; Yýl içerisinde Eylül ve aralýk aylarýnda meydana gelen yaðýþlar neticesi þehrimizin Kemeraltý, Akýncýlar, Buca, Þirinyer, Çamdibi,Mersinli, BALÇOVA, BALLIKUYU, Alsancak, Kadifekale, Hatay, Karabaðlar, Eskiizmir, Çankaya, Yeniþehir (Gýda çarþýsý), Karþýyaka Bostanlý,Narlýdere,Konak,Eþrefpaþa,Bornova semtlerinde 348 adet su baskýný ihbarý alýnmýþ olup, 174 adedinde su çekme iþlemi yapýlmýþtýr. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: mesai baþlama ve bitiþ saatlerinde þehir içi yollardaki Trafik Yoðunluðu, Bazý zamanlarda halk tarafýndan yapýlan yangýn ihbarlarýnýn geç verilmesi, yangýna en yakýn yerde konuþlanmýþ olan ve yangýna ilk müdahale etmesi gereken Ýtfaiye aracýnýn yangýna gidiþ istikametindeyken yangýna ulaþamadan arýzalanmasý, Meteorolojik þartlar, aþýrý rüzgar ve yangýnýn sirayetinde hassas özellik gösteren yancý malzemeler, Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Yangýn Ulaþým planlarý doðrultusunda dünya standartlarý ölçüsünde (3-5 Dak) içerisinde en uzak yangýn yerine dahi ulaþabilmek, Proje /Faaliyet Kodu: 293 Proje/Faaliyetin Adý: GÜVENLÝK FAALÝYETLERÝ: KENT ÝÇÝNDE YANGIN GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝNÝ ALDIRACAK YANGIN KONTROL EKÝBÝNÝN FAALÝYETLERÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /01/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Yangýn çýkmadan önce önlemini almak, Proje /Faaliyetin Amacý: Mücavir alanda Bina, iþyeri ve tesislerde, Umuma açýk toplum mekanlarda yangýn tedbirleri aldýrýlarak yangýn güvenliðinin saðlanmasý, olabilecek muhtemel yangýnlarda can ve mal kaybýný önlemek, Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 1600 iþ yeri denetimi / yýl olarak belirlenen hedefimiz % 208 artýþla adet iþyerinin denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Daha önce bir olan denetim ekibimiz þoför ve personel temini ile 3' e çýkarýldýðýndan belirlenen hedefin çok üzerinde iþ yeri denetimi gerçekleþtirilmiþtir Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Personel temini yapýlarak ekip sayýsýný 5' e çýkararak metropol alana dahil edilen iþ yeri tesislerin denetimlerini kurulacak bu ekiplerimiz tarafýndan yapýlmasýný saðlamak ( hale hazýrda bölgenin itfaiye yetkilileri tarafýndan yapýlmaktadýr. Sonuç:Bina, Ýþyeri ve tesislerde Yangýn çýkýþlarýný önlemek, olabilecek muhtemel yangýnlarda ilk 183

5 ÝTFAÝYE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ( EÐÝTÝMDEN SORUMLU ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ) GÖREV TANIMI Merkez grupta konuþlanan Eðitim Amirliði ile Toros Eðitim Merkezinden sorumlu olup, tüm Ýtfaiye personelinin hizmet içi eðitimleri ile müracaat halinde Sanayi kuruluþlarýnýn, diðer Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ile Çevre Ýl ve Ýlçelerin Ýtfaiye personellerinin eðitimlerinden ve yurt dýþýnda yerleþik kurtarma ekipleriyle teþkilatýmýz kurtarma personelinin eðitim merkezimizde gerçekleþtireceði müþterek eðitim ve tatbikatlardan sorumludur. Proje /Faaliyet Kodu: 180 Proje/Faaliyetin Adý: TOROS YANGIN VE DOÐAL AFET EÐÝTÝM MERKEZÝ'NÝN ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DEPARTMANININ GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK ÇALIÞMALARIN YÜRÜTÜLMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 02/01/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Eðitim Objelerini modernize etmek Proje /Faaliyetin Amacý: Kursiyer Personelin Eðitim kalitesini yükseltmek, ( görsel, iþitsel uygumla yönüyle Kaliteli eðitim ), Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): Tavan Aparatý, Projeksiyon Cihazý,perde, dijital fotoðraf makinesi, Note book bilgisayar alýmý gerçekleþtirildi Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Bütçenin Ýlgi tertibinde ödenek yetersizliðinin olmasý, Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Ýleri teknolojiye göre Eðitim Objelerinin yenilenmesi için bütçenin ilgili tertibine yeterli ödenek saðlanmýþtýr. Sonuç:Eðitimin kalitesini artýrmak Eðitim Verilen Okullar; Yangýn 31 okul Ýlkyardým 35 okul Deprem 115 okul Toplam okul sayýsý 181 adet Toplam Öðrenci Sayýsý kiþi Eðitim Verilen Kurum Kuruluþ ve Ýþyerleri; Yangýn-Ýlkyardým-Arama/Kurtarma Toplam Ýþyeri Sayýsý 141 Eðitim Verilen Toplam Kiþi Sayýsý 5324 Ýþyerlerinden Alýnan Toplam Ücret ,00 YTL Hizmet Ýçi Eðitim (Psikososyal Eðitim) 74 Proje /Faaliyet Kodu: 289 Proje/Faaliyetin Adý: YENÝ GÝREN PERSONELE 3 AYLIK YANGIN VE DOÐAL AFET EÐÝTÝMÝ VERÝLMESÝ Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi :01/02/ /12/2009 Proje/Faaliyetin Gerçekleþen Baþ.-Bitiþ Tarihi :01/01/ /12/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Yeni giren personele Yangýn ve Kurtarma eðitimini tamamlayarak öz güvenini geliþtirme, olaylara etkin ve bilinçli müdahale yeteneðini geliþtirme, 184

6 Proje /Faaliyetin Amacý: Can ve mal kaybýný en aza indirmek ve halkýn memnuniyeti, Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 24 adet personel iþe baþladý ve gerekli eðitimler verildi. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Personel eðitimleri tam ve zamanýnda yaptýrýldýðýndan Herhangi bir aksamaya neden olacak risk faktörü bulunmamaktadýr. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Teorik Eðitimlerin Akademik olma yönünde çalýþmalar devam ettirildiði, (yetkili ve lisanslý eðitmenlerden yararlanýlmasý yönünde ), Pratik eðitimlerin ise bu doðrultuda geliþtirilmesi Sonuç: personel yönüyle Kalite iyileþtirilmesi, hýzlý etki ve bilinçli hizmet verme, can ve mal kaybýný en aza indirme ve halkýn memnuniyeti saðlamak, Proje /Faaliyet Kodu: 290 Proje/Faaliyetin Adý: MEVCUT PERSONELÝN VE TALEP HALÝNDE ÝL VE ÝLÇELERÝN PERSONELÝNÝ HÝZMET ÝÇÝ EÐÝTÝME ALINMASI Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/02/ /12/2009 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Metropol alana yeni dahil edilen ilçe ve belde Ýtfaiyelerinde görev yapan itfaiye personelleri ile mevcut gruplarýmýzdaki personellerin yangýn bilgisi, Ýlk yardým, Doðalgaz ve kurtarma konularýnda teorik ve uygulamalý 3' er haftalýk hizmet içi eðitimi Proje /Faaliyetin Amacý: Personelinin kalite iyileþtirilmesi, olaylara etkin ve bilinçli müdahale, can ve mal kaybýný en aza indirilmesi ve Personele öz güven kazandýrýlmasý Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): 29 personele Yangýn, Ýlk yardým ve Kurtarma eðitimleri verilirken, 74 personelimize de doðalgaz eðitimi aldýrýlmýþtýr Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Personel yetersizliði nedeniyle Tüm personel üzerinde hizmet içi eðitimi gerçekleþtirilmemektedir. Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Mevcut personelimizi ve Çevre ilçelerden yeni baðlanan personellerimize Ýtfaiye alanýndaki teknolojik geliþmelere uygun daha elveriþli eðitim vermek Sonuç:Personelinin kalite iyileþtirilmesi, olaylara etkin ve bilinçli müdahale, can ve mal kaybýný en aza indirilmesi ve Personele öz güven kazandýrýlmasý yönündeki çalýþmalarýmýz devam edecektir. 185

7 ÝTFAÝYE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ( ARAMA VE KURTARMADAN SORUMLU ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ ) ACÝL KURTARMA SAÐLIK BÝRÝMÝ ( AKS ) GÖREV TANIMI Metropol alan dahilinde 6 AKS Ýstasyonunda Saðlýk Personeli ( Paramedik ) ile birlikte konuþlanan AKS 110 ekiplerinden ve Yangýn Kontrol Amirliðinden Sorumlu olup, tüm mücavir alanda meydana gelen Trafik kazalarý, Her türlü göçüklerden ve depremlerdeki kurtarma çalýþmalarý ile su altý ve su üstü kurtarma dalgýç ekiplerinin faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur. PROJE/FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER Proje /Faaliyet Kodu: 294 Proje/Faaliyetin Adý: AKS FAALÝYETLERÝ: SIKIÞMALI TRAFÝK KAZALARINDA VE DOÐAL AFETLERDE KAZAZEDELERÝ KURTARMAK AMACI ÝLE 6 FARKLI NOKTADAN 24 SAAT ESASI ÜZERÝNDEN GÖREV YAPMAK, Proje/Faaliyet Baþlangýç-Bitiþ Tarihi : 01/01/ /01/2007 Proje /Faaliyetin Tanýmý ve Kapsamý: Þehir içinde ve þehirlerarasý oto yollarda meydana gelen sýkýþmalý trafik kazalarý, tren ve uçak kazalarý ile enkaz altýnda yaralý ve canlý kurtarma hizmetlerinde kazazedeyi bulunduðu andan daha iyi bir konumda stabilizesini ve temel yaþam desteðini ( ilk yardým ) olay yerinde yaparak en yakýn saðlýk kuruluþuna ulaþtýrma Proje /Faaliyetin Amacý: Bu tür kazalarda Ölü ve yaralý oranlarýný 10% azaltmak, kazazedelerin sürekli sakat kalmasýnýn önlenmesi Proje /Faaliyete Ýliþkin Yapýlan Çalýþmalar (2007 yýlý için): % 90 oranýnda hedef tutturulmuþ olup, baþarý bir çalýþma gerçekleþtirilmiþtir. Acil Kurtarma Çaðrý Sayýsý : 1240 Acil Çýkýþ Sayýsý : 1240 Kurtarma operasyonu yapýlan acil olay sayýsý : 1029 Kurtarma operasyonu gerektirmeyen acil olay sayýsý : 211 Kurtarma Operasyonu Yapýlan Acil Olaylarýn Nedenlerine Göre Daðýlýmý : Trafik kazasý : 284 Araç ve bina yangýný : 1 Asansörde sýkýþma : 146 Ýntihar giriþimi : 40 Diðer kurtarmalar : 558 Kurtarma Operasyonu Yapýlan Acil Olaylarda : Kaza anýnda ölen kiþi sayýsý : 67 Yaralý olarak kurtarýlan kiþi sayýsý : 582 Acil Olaylarda Kurtarýlan Yaralýlardan : Hastaneye ulaþtýrýlan yaralý sayýsý : 582 Ayakta tedavisi yapýlan yaralý sayýsý : - AKS 110 'un kurtarýp hastaneye ulaþtýrdýðý yaralý : 146 AKS 110 'un kurtarýp 112' nin hastaneye ulaþtýrdýðý yaralý :

8 Yangýn Kontrol ve Önleme Heyetince; 6009 Adet Müracaat üzerine 48 Adet Þikayet üzerine 39 Adet Þehrin yangýn yönünden olmak üzere 6096 Adet Çeþitli iþyeri, fabrika, kurum ve kuruluþun yangýn yönünden yerinde tetkikleri yapýlmýþ olup, elde edilen ,00 YTL' sý tetkik harcý Belediyemiz hesabýna yatýrýlmýþtýr. Ayrýca ; mücavir alan dahilinde Yangýn Önleme Heyetimizce yýl içerisinde 80 adet proje incelemesi yapýlmýþ, Ýlçe Sivil Savunma Müdürlüklerince oluþturulan heyetle 2500 adet kamu binalarý ile umuma açýk eðlence yerlerinin yangýn yönünden denetimi gerçekleþtirilmiþtir. Proje /Faaliyetin Kýsýtlarý ve Baþarýsýný Etkileyen Risk Faktörleri: Parmedik ( Ambulans ve Acil Bakým Teknikeri) temininde güçlük çekilmesi, mevcut paramediklere kadro tahsis edilememesi, personel yetersizliði Proje/Faaliyete Ýliþkin Gelecek Yýllar Ýçin Öngörülen Çalýþmalar : Mücavir alana yeni dahil edilen ilçelerde göz önüne alýnarak AKS istasyonlarýnýn artýrýlmasý, baþarý oranýnýn çýtasýnýn yükseltilmesi ( Ölü ve sakat kalma þeklindeki yaralý oranýnda % 15 azalma ) Sonuç:Trafik kazalarý, yangýn, Göçük ve enkazda kurtarma ile su altý ve su üstü kurtarmalarda kazazedeye etkin ve bilinçli müdahale ederek halkýn memnuniyetini saðlamak, can kaybýnýn en aza indirilmesi. 187

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI

ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD VE PROJELER DAÝRE BAÞKANLIÐI ETÜD PROJE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Baþkanlýk makamýndan gelen talimatlar,hemþehri Ýletiþim Merkezinden ve Muhtarlar Masasýndan,muhtelif birimlerden gelen talepler

Detaylı

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI

İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı 594 kişilik kadrosuyla, doğal afetler, yangın ve kazalarda acil yardım, kurtarma ve sağlık hizmeti vermek üzere 24 saat görev

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI EMLAK YÖNETÝMÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HARÝTA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Sýnýrlarý içerisinde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli sayýsal haritalarýn güncelleþtirilmesi, harita tesislerinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAÝRE BAÞKANLIÐI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DENETÝM EKÝBÝ Görev Tanýmý: Hava Kirliliði Denetim Ekibi; Ýzmir ili mücavir alanýnda Çevre Bakanlýðý tarafýndan

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI

SERMAYE YAPIMIZ. Kuruluþ yýlýmýz : 28.03.1997. Sermayemiz : 2.000.000,00 YTL HÝSSEDARLARI ÝZMÝR METRO A.Þ. GÖREV TANIMI ÝZMÝR METRO A.Þ., yolcularýn metro ile taþýnmasýnda gereksinim ve beklentilerini 'hýzlý, güvenilir, konforlu yolculuk' anlayýþýna uygun olarak, yüksek verimlilik düzeyinde

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM DAÝRE BAÞKANLIÐI ULAÞIM KOORDÝNASYON ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir ulaþým ana planýný yapmak ya da yaptýrmak ve uygulamak; ulaþým ve toplu taþýma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý

1) Etkin, verimli ve kaliteli hizmet üretiminin saðlanmasý II. AMAÇ VE HEDEFLER A) Amaçlar ve Hedefler Kurumumuzun 2006-2017 yýllarýný kapsayan stratejik planýnda yer alan amaç ve hedefler aþaðýdaki tabloda belirtilmiþtir. Bu hedeflerin gerçekleþtirilmesi için

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK

Mazot güvenliði. Model : fp-v1 Fuel Protector. Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK ?? ý akýll ý l akaýlkl ýllý o ýllý ak l akaýlklýýllý o ý akýll Yakýt Tanký Giriþi Mazot Filtresi Þamandýra giriþ/çýkýþ Tapa KORUMASI ÝLE TAM GÜVENLÝK T : (0212)876-8687 Genellikle taþýmacýlýk alanýnda

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4. Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý . ISBN: 975-19-3752-3 KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 4 Ýþyeri Açma ve Çalýþma Ruhsatlarý T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Temmuz 2004 Ýþyeri Açma ve

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI KÜLTÜREL VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI EÐÝTÝM SOYAL VE DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Eðitim alanýnda,müdürlüðümüze baðlý 8 eðitim merkezinde halkýmýza yönelik mesleki ve teknik kurslar ücretsiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye hizmetlerimiz, günün 24 saati kesintisiz olarak etkin bir şekilde yürütülerek halkın canını-

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex)

İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) İTFAİYE EĞİTİM MERKEZİNDE VERİLEN EĞİTİMLER (İndex) 1- TEMEL İTFAİYE ER EĞİTİMİ ( 720 SAAT) 1. Kademe 416 saat Temel İtfaiye Er Eğitimi 2. Kademe 56 saat Temel Yüzme Eğitimi 3. Kademe 72 saat İtfaiye Araçları

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir.

GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. . Gürültü Deðerlendirme Ölçüsü, ses basýncý seviyesine dayanan desibel (db)'dir. GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10 DESÝBELLÝK ARTIÞ ETKÝYÝ ÝKÝYE KATLIYOR Gürültü, insanlarýn fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan, iþ baþarýsýný azaltan, çevrenin sessizliðini azaltarak ya da yok ederek niteliðini

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar

Detaylı

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ :

GRAND PLAZA A.Þ. ÞÝRKET ÝÞLETMELERÝ : GRAND PLAZA A.Þ. GÖREV TANIMI Arizko;Arap ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi Turistik Yatýrýmlar Anonim Þirketi adý altýnda,22 Aðustos 1985 Tarih 13333 Sayýlý Ticaret Sicil Gazetesinin 114,ve 115.sayfalarýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi

HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ. Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ Dr. Osman ULUSAL Konya İl Ambulans KKM Başhekimi Acil Çağrı Merkezi 112 Sağlık Komuta Merkezi 112 Jandarma 112 Polis AÇM 112 Orman 112 İtfaiye 112 AFAD 3 Nisan 2014

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler

Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Saðlýk ve Toplum Yýl:20, Sayý: 1 Ocak-Mart 2010 ARAÞTIRMALAR / Researches Türkiye'de Acil Saðlýk Hizmetleri ve Paramediklerle Ýlgili Görüþler Emergency Health Care Services and Paramedics in Turkey 1 2

Detaylı

ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝMAR ÞEHÝRCÝLÝK DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝMAR ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediye Meclisinin 19 Haziran 1984 gün ve 50012 sayýlý kararý ile kurulan Ýmar Þube Müdürlüðünün 5216 sayýlý Büyükþehir

Detaylı

Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

Bu görev çıkışlarımızın çeşitlerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet ve Proje Bilgileri 21 Ekim 2006 tarih ve 26326 sayılı Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6. maddesi kapsamında sunulan hizmetlerimiz; 2010 yılı içerisinde itfaiye olayları ile ilgili gelen ihbarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5. Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 5 Kamu Kesiminde Kaynaklarý Etkin Kullanma ve Maliyetleri Düþürme T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aðustos 2005 Kamu

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER - ÞÝRKET TANITIMI - BELGELER - MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ - GÜVENLÝK HÝZMETLERÝ YÜRÜTME ESASLARI - HÝZMETLERÝMÝZ - VÝP GÜVENLÝÐÝ - ELEKTRONÝK GÜVENLÝK - EÐÝTÝM - PROJE ÇALIÞMASI - DANIÞMANLIK HÝZMETLERÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Bakanýn Mesajý Kamu yönetiminde yaþanan idari

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1

YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI 1 Personel Uzman Diþ Hekimi Doktoralý Diþ Hekimi Aðýz Diþ Hizmetlerinde Çalýþan Personeller YENÝ AÐIZ VE DÝÞ SAÐLIÐI BÝLGÝ FORMLARI Aðýz,Diþ ve Çene Cerrahisi Aðýz, Diþ ve Çene Radyolojisi Çocuk Diþ Hekimliði

Detaylı

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ

2.STRATEJÝK PLANLAMA SÜRECÝ ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ STRATEJÝK PLANI 2013 2017 ÝÇÝNDEKÝLER 5 7 9 10 13 15 16 17 18 19 21 23 24 25 36 41 43 45 45 46 47 49 63 71 79 85 91 97 101 Üst Yönetici Sunuþu 1.GENEL BÝLGÝLER Tarihçe

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı