İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1

2 2

3 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL

4 2

5 ÇALIŞMADAN, ÜRETMEDEN, RAHAT YAŞAMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ TOPLUMLAR, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ, SONRA HÜRRİYETLERİNİ, DAHA SONRA İSTİKBALLERİNİ KAYBEDERLER. 3

6 PERFORMANS PROGRAMI 2015 BAŞKANDAN Kıymetli İstanbullular, Şehrimizdeki yaşam kalitesini artıran, İstanbul umuzun dünya metropolleri içindeki konumunu daha da güçlendiren, sizlerle de gurur ve mutluluğunu paylaştığımız çalışmalarımızı 7 gün 24 saat esaslı olarak hız kesmeden sürdürüyoruz. Stratejik yönetim anlayışımız ile kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak, performansa dayalı bütçe oluşturduk. Bu bütçemizle kentimizin gerçekçi plan ve programlara dayalı ihtiyaçlarını karşılayarak, halkımızın hizmetine sunma gayreti içindeyiz. Yeni dönem Stratejik Planımız ile Bütçemiz arasındaki güçlü ve dengeli bağlantı, Performans Programımıza gerekli hassasiyet gösterilerek sağlanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2015 Performans Programı; iki ana bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde Genel Bilgiler başlığı altında Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz ifadelerinin çizdiği çerçevede kanuni yetki, görev ve sorumluluklarımız anlatılmış; kanunen tevdi edilen görevleri yerine getirmek için mevcut teşkilat yapısı, fiziki kaynaklar ve insan kaynakları ile ilgili bilgiler sunulmuştur. İkinci bölümde de, temel politika ve önceliklerimiz ile ana hizmet alanlarındaki stratejik amaç ve hedeflerimiz, bu öncelikler çerçevesinde belirlenmiştir. İdarenin, daire başkanlığı bazında bağlı her müdürlüğün performans programı ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu faaliyetlere karşılık gelen mali kaynaklar belirtilerek, sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi ile ilişkilendirilerek temel hedefe ulaşılmaya çalışılmıştır. Performans Programımızla, politika ve stratejilerimizin gereği stratejik amaç ve hedeflerimize ulaşma yolunda, birimlerimizin faaliyetleri kaynaklarımızla ilişkilendirilerek, halkımızın beklentilerini karşılayacak, kalite ve başarıyı sağlayacak çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla hız kesmeden devam ediyoruz. Performans Programımızın şehrimiz, halkımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerken, hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve değerli Meclis Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

7 BAŞKANDAN

8

9 içindekiler 1) genel bilgiler A - yetki, görev ve sorumluluklar b - teşkilat yapısı c - fiziksel kaynaklar d - insan kaynakları 2) performans bilgileri a - temel politika ve öncelikler b - stratejik amaç ve hedefler c - performans göstergeleri ile faaliyetler

10 1

11 GENEL BİLGİLER

12 PERFORMANS PROGRAMI 2015 GENEL BİLGİLER MİSYON Açığa çıkmamış ihtiyaçları karşılayacak hizmetleri, 21. yüzyılın yerel yönetim anlayışına uygun şekilde sunmak, belediye hizmetlerini kurumsal bir anlayışla mükemmelleştirirken şehrin kültürel kimliğini yaşatmak VİZYON Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına küresel değer üreten marka kentin yerel yönetimi 10

13 GENEL BİLGİLER DEĞERLER Adalet Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda hak ve hukuka uygun, tüm paydaşlarımızın hakkını gözeten bir şekilde davranmayı esas kabul eder. Güven Belediyemiz İstanbul halkının, çalışanlarının ve diğer paydaşlarının güvenini kazanmayı ve bu güvene layık olmayı esas kabuleder. Saydamlık Belediyemiz kamusal hizmet sunumunda, şeffaf ve hesap verilebilir olmayı esas kabul eder. Kalite Belediyemizin sunduğu hizmetlerin İstanbul un ve İstanbul halkının İhtiyaçlarını beklentilerini en optilmal düzeyde, kaliteli bir şekilde karşılaması esastır. Verimlilik Belediyemiz; kaynaklarını etkinlik, verimlilik ve tutumluluk prensipleri çerçevesinde kullanmayı esas kabul eder. Katılım Belediyemiz hizmetlerin planlanmasında ve sunulmasında, katılımcı bir anlayışla ilgili tüm taraflar ile iletişim kurarak, paydaşlarıyla ortak bir eksende buluşup toplumsal diyalog, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını esas kabul eder. Liderlik Kararlı, özgüven sahibi, cesur, atılımcı, yenilikçi, öncü ve önder bir belediye olmayı esas kabul eder. 11

14 PERFORMANS PROGRAMI 2015 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bir kamu kuruluşu olduğu için İstanbul Büyükşehir Belediyesince yerine getirilen tüm faaliyet ve hizmetler hukuki bir alt yapıya dayanmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen pek çok kanun bulunmakta ancak bunlar içinde özellikle 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu belirleyici bir yer tutmaktadır. Bu kanunlar belediyenin sekiz ana hizmet alanı ve genel yönetim alanın da belirleyici bir yer tutmaktadır sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun 7. Maddesine göre Büyükşehir Belediyelerinin temel yetki ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir Büyükşehir belediyesi stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak sayılı İmar Kanunu uyarınca imarla ilgili görevleri yerine getirmek; nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. 775 sayılı Gecekondu Kanunu ndan doğan yetkileri kullanmak. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. Deniz araçlarının atıklarını toplamak. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak. Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların yapımı ve bakımı; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin denetimlerin yapılması İlân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak. Büyükşehir katı atık yönetim plânının yapılması; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ni doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen pek çok kanun ya da yönetmelik mevcuttur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin genel yönetimi ve hizmet vermekte olduğu sekiz temel alanı ilgilendiren en kritik yasalar konu başlıklarına göre şu şekilde sıralanabilirler: 12

15 GENEL BİLGİLER TABLO 1: Ana Hizmet Alanlarına İlişkin Mevzuat Özeti Kanun ve Yönetmelik Adı Afet Yönetimi Çevre Yönetimi İmar Yönetim Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kültür Hizmetleri YÖNETİMİ Sağlık Hizmetleri YÖNETİMİ Sosyal Destek HizmetLERİ YÖNETİMİ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Genel Yönetim 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 775 Sayılı Gecekondu Kanunu 3194 Sayılı İmar Kanunu 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 1164 Sayılı Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun 6831 Sayılı Orman Kanunu 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 5543 Sayılı İskan Kanunu 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemlere Dair Kanun 2918 Sayılı Karayolu Trafik Kanunu 3645 Sayılı İETT Kanunu 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 5378 Sayılı Engelliler Kanunu 5774 Sayılı Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcu Ünvanı Verilmesi Hakkında Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun 13

16 PERFORMANS PROGRAMI 2015 TABLO 1: Ana Hizmet Alanlarına İlişkin Mevzuat Özeti Kanun ve Yönetmelik Adı Afet Yönetimi Çevre Yönetimi İmar Yönetim Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kültür Hizmetleri YÖNETİMİ Sağlık Hizmetleri YÖNETİMİ Sosyal Destek HizmetLERİ YÖNETİMİ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Genel Yönetim 2872 Sayılı Çevre Kanunu 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu 3960 Sayılı Kalıtsal Hastalıklarla Mücadele Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri,Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 4628 Sayılı EPDK Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 6279 Sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu 3572 Sayılı İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Kanunu 5326 Sayılı Kabahatlar Kanunu 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlere Dair Kanun 5902 Sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendika Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 14

17 GENEL BİLGİLER TABLO 1: Ana Hizmet Alanlarına İlişkin Mevzuat Özeti Kanun ve Yönetmelik Adı Afet Yönetimi Çevre Yönetimi İmar Yönetim Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kültür Hizmetleri YÖNETİMİ Sağlık Hizmetleri YÖNETİMİ Sosyal Destek HizmetLERİ YÖNETİMİ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Genel Yönetim 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 6360 sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 2004 sayılı İcra İflas Kanunu 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulu Kanunu 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 5429 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 7201 Sayılı Tebligat Kanunu 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 15

18 PERFORMANS PROGRAMI 2015 TABLO 1: Ana Hizmet Alanlarına İlişkin Mevzuat Özeti Kanun ve Yönetmelik Adı Afet Yönetimi Çevre Yönetimi İmar Yönetim Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kültür Hizmetleri YÖNETİMİ Sağlık Hizmetleri YÖNETİMİ Sosyal Destek HizmetLERİ YÖNETİMİ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Genel Yönetim 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği Otopark Yönetmeliği İstanbul Otopark Yönetmeliği Karayolları Trafik Yönetmeliği Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik Mezar Yerlerinin İnşası Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Egsoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği Atıkların Düzenli Depolanmasına Yönelik Yönetmelik Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atık Yönetimi Genel Esaslarına Dair Yönetmelik Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 16

19 GENEL BİLGİLER TABLO 1: Ana Hizmet Alanlarına İlişkin Mevzuat Özeti Kanun ve Yönetmelik Adı Afet Yönetimi Çevre Yönetimi İmar Yönetim Kent ve Toplum Düzeni Yönetimi Kültür Hizmetleri YÖNETİMİ Sağlık Hizmetleri YÖNETİMİ Sosyal Destek HizmetLERİ YÖNETİMİ Ulaşım Hizmetleri Yönetimi Genel Yönetim Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Belediye Zabıta Yönetmeliği Deprem Yönetmeliği Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Belediye İtfaiye Yönetmeliği Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Bir. Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yön. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Gen. Yön. Kamu Pers. Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Belediye Tahsilat Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporlar Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği Telekominikasyon Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına İlişkin Yönetmelik Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze giderleri Yönetmeliği İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği 17

20 PERFORMANS PROGRAMI 2015 B- TEŞKİLAT YAPISI 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediye Teşkilatı başlıklı 21. maddesine göre büyükşehir belediyesi teşkilatı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur. Büyükşehir belediyelerin örgüt yapısı ile klasik belediyelerin örgüt yapısı birbirinden farklılık arz etmektedir. Buna göre büyükşehir belediyelerinde, büyükşehir belediye başkanı, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı, müdür, şef ve memurdan oluşan yedi kademeli hiyerarşik yapı vardır ve Şekil 1 deki gibidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de; yukarıdaki teşkilatlanmaya uygun olarak örgüt/teşkilat yapısını oluşturmuştur. Teşkilat yapısında yer alan daire başkanlıkları taktik, müdürlükler ise operasyonel düzeydeki işlemlerin yürütülmesi ile yükümlüdür. Başkan, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, belediye meclisi ve belediye encümeni gibi birimler de tepe yönetimi, diğer bir ifade ile stratejik düzeyde kararların alındığı ve uygulama talimatının verildiği üst kademeyi oluşturmaktadır. Kurumda 1 genel sekreter, 7 genel sekreter yardımcısı, 1 iç denetim birim başkanı, 1 hukuk müşaviri, 1 teftiş kurulu başkanı, 23 daire başkanı ve 88 müdür bulunmaktadır sayılı Belediye Kanununa göre belediye idaresi belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye başkanından oluşmaktadır sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda da bu yapıya koşut bir düzenleme öngörülmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin karar organıdır. Meclis, halk tarafından doğrudan seçilmiş üyeler ile beşte bir oranında ilçe meclislerinden gelen üyelerden oluşmaktadır. Büyükşehir içindeki ilçe belediyelerinin başkanları Meclisin doğal üyeleridir. Meclis üye sayısı 301 dir. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükşehir Belediye Meclisinin başkanıdır. Meclis, her ayın ikinci haftasında 5 gün toplanır ve Ağustos ayında tatil yapar. Belediye Meclisi, stratejik plan ve faaliyet raporlarının onaylan- ŞEKİL 1: Büyükşehir Belediyelerinde Hiyerarşik Yapılanma BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI DAİRE BAŞKANI MÜDÜR ŞEF MEMUR 18

21 GENEL BİLGİLER ŞEKİL 2: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİSİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MECLİS BAŞKANI ması, bütçe ve performans ölçütlerinin belirlenmesi, il çevre düzeni planının ve imar planlarının onaylanması gibi genel hizmet politikaları ve stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra norm kadro kapsamında belediye kadro ihdası ve değiştirilmesine karar verilmesi gibi iç örgütlenmeye dönük kararları alır. Belediye adına imtiyaz verilmesi, belediye iştiraklerinin özelleştirilmesine veya sermaye artışına karar verilmesi, borçlanmaların onaylanması da Belediye Meclisinin görevleri arasındadır sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. maddesine göre, mecliste, siyasi parti guruplarından belirlenecek üyelerin ve bağımsız üyelerin katılımıyla ihtisas komisyonları kurulur. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Ulaşım Komisyonu kurulması zorunludur. MECLİS 1. BAŞKAN VEKİLİ MECLİS 2. BAŞKAN VEKİLİ 2014 yılı meclisinde ayrıca; Hukuk, Tarife, Harita, AB ve Dışilişkiler, Kültür Turizm ve Sanat, Deprem ve Doğal Afet, Engelliler, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları, Sosyal Hizmetler ve Halkla İlişkiler, Altyapı Mesken ve Kentsel Yenileme, Temel Haklar, Tarım Orman ve Köy Hizmetleri Komisyonları da bulunmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. DİVAN KATİPLERİ Büyükşehir Belediye Başkanı; Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmekten, Belediye kaynaklarını ve teşkilatını sevk ve idare etmekten Belediye Meclisinin ve Belediye Encümenin aldığı kararları uygulamaktan sorumludur 19

22 PERFORMANS PROGRAMI 2015 ŞEKİL 3: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMENİ BAŞKAN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ MECLİS ÜYESİ GENEL SEKRETER 1. HUKUK MÜŞAVİRİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANI İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni Büyükşehir Belediye Encümeni, Belediye Başkanının Başkanlığında, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçilen beş üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere Belediye Başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Belediye Encümeni; stratejik plan ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirir, kamulaştırma ve ihale kararlarını alır, denetimler sonucundaki cezaları ve Boğaziçi imar uygulamalarını karara bağlar, taşınmaz mal alım, satım ve trampası ile ilgili Meclis kararlarını uygular ve yüksek disiplin kurulu kararlarını yerine getirir. 20

23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ (UKOME) İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER YARDIMCISI (1) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (2) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (3) İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜD. EĞİTİM ŞUBE MÜD. DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜD. ULAŞIM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ULAŞIM PLANLAMA ŞUBE MÜD. ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜD. TRAFİK ŞUBE MÜD. TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜD. ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜD. DENİZ HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI YOL BAKIM VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇE VE YEŞİL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI MECLİS ŞUBE MÜD. ENCÜMEN ŞUBE MÜD. YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜD. ARŞİV ŞUBE MÜD. AVRUPA YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜD. ANADOLU YAKASI YOL BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜD. MAKİNE İKMAL ŞUBE MÜD. ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜD. AVRUPA YAKASI PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜD. ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜD. YEŞİL ALAN VE TESİSLER YAPIM ŞUBE MÜD. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ŞUBE MÜD. HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜD. AB İLİŞKLERİ ŞUBE MÜD. AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜD. ANADOLU YAKASIRAYLI SİSTEM ŞUBE MÜD. SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜD. İSTANBUL DARÜLACEZE ŞUBE MÜD. ENGELLİLER ŞUBE MÜD. SAĞLIK VE HIFZISSIHHA ŞUBE MÜD. VETERİNER HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. GIDA ve KONTROL ŞUBE MÜD. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜD. KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI MEZARLIKLAR ŞUBE MÜD. KENT ORKESTRASI ŞUBE MÜD. KÜLTÜR ŞUBE MÜD. ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜD. KÜTÜPHANE VE MÜZELER ŞUBE MÜD. ORGANİZASYON ŞEMASI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARDIMCISI (4) KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞTİRAKLER KOORDİNASYON ŞUBE MÜD. ŞEHİR PLANLAMA ŞUBE MÜD. PLANLAMA ŞUBE MÜD. İMAR ŞUBE HARİTA ŞUBE MÜD. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ŞUBE MÜD. DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI DEPREM VE ZEMİN İNCELEME ŞUBE MÜD. İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜD. (İŞAT) KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜD. EMLAK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EMLAK ŞUBE MÜD. KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜD. MESKEN ŞUBE MÜD. KÜLTÜR VARLIKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI KORUMA UYGULAMA VE DENETİM ŞUBE MÜD. KÜLTÜR VARLIKLARI PROJELER ŞUBE MÜD. KÜLTÜREL MİRAS KORUMA MÜD. BOĞAZİÇİ İMAR ŞUBE MÜD. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ DANIŞMANLAR ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI (5) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (6) GENEL SEKRETER YARDIMCISI (7) MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE DENETİM ŞUBE MÜD. GİDERLER ŞUBE MÜD. GELİRLER ŞUBE MÜD. FİNANSMAN ŞUBE MÜD. MALİ KONTROL ŞUBE MÜD. STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜD. RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜD. ANADOLU YAKASI ZABITA ŞUBE MÜD. AVRUPA YAKASI ZABITA ŞUBE MÜD. ZABITA TEDBİR ŞUBE MÜD. ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜD. ALT YAPI HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. BİRİM FİYAT VE STANDARTLAR ŞUBE MÜD. KESİN HESAP ŞUBE MÜD. SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI ETÜD VE PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜD. SATINALMA ŞUBE MÜD. LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜD. SU ÜRÜNLERİ HALİ ŞUBE MÜD. İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜD. İTFAİYE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜD. AVRUPA YAKASI İTFAİYE ŞUBE MÜD. ANADOLU YAKASI İTFAİYE ŞUBE MÜD. ACİL YARDIM VE CANKURTARMA ŞUBE MÜD. AFET KOORDİNASYON MERKEZİ ŞUBE MÜD. ALTYAPI PROJELER ŞUBE MÜD. ÜSTYAPI PROJELER ŞUBE MÜD. KENTSEL TASARIM ŞUBE MÜD. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜD. ELEKTRONİK SİSTEMLER ŞUBE MÜD. SOSYAL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜD. GENÇLİK VE SPOR ŞUBE MÜD. GÜVENLİK ŞUBE MÜD. TESİSLER BAKIM VE ONARIM ŞUBE MÜD.

24 PERFORMANS PROGRAMI 2015 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Kurumun fiziksel yapısı; araçları, binaları ve bilişim sistemini kapsayacak şekilde üç ana başlık altında incelenmiştir. ARAÇLAR İstanbul Büyükşehir Belediyesi, araç tedariğini iki yolla karşılamaktadır. Bunlardan ilki hizmet alımı ihalesi yoluyla kiralama yapılması, ikincisi ise doğrudan satın alma şeklindedir. Mevcut durumda kullanılan araçların 48,81 i kurumun resmi aracı statüsündedir. Binalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerin çeşitliliği ve hizmetlerin geniş bir alanda yaygın bir şekilde yürütülmesinin zorunluluğu, bina ihtiyacını ve farklılıklarını belirleyen en önemli etkendir. Zabıta, park bahçe, kütüphane ve tiyatro gibi hizmetlerin kendine has özellikleri dolayısıyla bu tür hizmetleri yürüten birimler ana hizmet binalarının dışında da örgütlenmiştir. İtfaiye binaları ise yapısı nedeniyle İstanbul genelinde ilçelerde hizmet verecek şekilde yapılandırılmaktadır. Hizmetlerin gerektirdiği bina ihtiyacı karşılanırken; satınalma, kiralama veya inşa etme yöntemlerinden uygun olanı tercih edilmektedir. İmar izni veya yapılaşma imkânı bulunmayan noktalarda, geçici olarak prefabrik yapılardan da yararlanılmaktadır. Kurumun hizmet binaları mevcut fiziksel şartları itibari ile genel olarak yeterli özelliklere sahiptir. TABLO 2: Araç Çeşidi ve Mülkiyet Durumu ARAÇ TÜRÜ RESMİ KİRALIK TOPLAM YÜZDE Çevre Temizlik Araçları ,58 Yol Yapım ve Bakım Araçları ,97 Vinç ve Çekiciler ,75 İş Makineleri ,90 İstif Makinesi ,43 Tanker ,77 Binek Araç ,90 Pikap ,21 Kamyon ve Kamyonetler ,93 Yangın Söndürme ve Kurtarma Araçları ,73 Yangın Söndürme Destek Araçları ,50 Yangın Müdahale Helikopteri ,02 Ambulans ,99 Traktör 4-4 0,07 Cenaze Araçları-Mobil Morg-Seyyar Gasilhane ,00 Otobüs - Minibüs ,95 Araç Ekipmanları ,31 TOPLAM

25 GENEL BİLGİLER TABLO 3: Kullanım Amacına Göre Binalar Bina Kategorisi BİNA TÜRÜ SAYI (ADET) ALAN (m 2 ) Sosyal Amaçlı Kültür Hizmetleri Kent ve Toplum Düzeni Sağlık Hizmetleri Acil Duruma Müdahale Diğer Darülaceze Huzurevi Gençlik ve Çocukevi İSMEK İSMEM Halkla İlişkiler (Beyaz Masa) Halkla İlişkiler (İletişim Noktası) Sosyal Tesis Spor Tesisi Engelli Merkezleri Engelliler Yaz Kampı Sosyal Yardım Merkezleri Kadın Koordinasyon Merkezi İSADEM Bel-Net Okul spor salonları Kültür Merkezi Kütüphane Müze Sanat Galerisi Tiyatro Sahneleri Tiyatro Atölyeleri Hal Kompleksi Su Ürünleri Hali Evde Sağlık Ünitesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi Görüntüleme Merkezleri Tıp Merkezleri Kurum Tabiplikleri Hayvan Tedavi Polikliniği Geçici Hayvan Bakımevleri Kesik Et Kontrol ve Denetim Amaçlı Binalar Psikoloji danışma merkezi AKOM Acil Yardım İstasyonu İtfaiye İstasyonu Lojistik Destek Merkezi Eğitim Merkezi İkmal ve Tasfiye Ambarı Lojman Misafirhane Yemekhane toplam

26 PERFORMANS PROGRAMI 2015 Bilişim Sistemleri Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kurumun bilgi ve teknolojik altyapısını oluşturan tüm donanım ekipmanları; kamera, video, fotoğraf makinesi, bilgisayar donanımı, deprem ve zemin inceleme araçları, iletişim araçları, ofis malzemeleri ve diğer teknolojik araçlar olmak üzere 6 ana başlık altında incelenmiştir. Kullanılan Programlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri faaliyetlerini daha etkin, daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları bilgisayar programlarını kullanmaktadırlar. Çok çeşitli alanlarda ve çok çeşitli paydaşlarla çalışmanın bir sonucu olarak kurum bünyesinde toplamda 200 adet program kullanılmaktadır. Bu programların bir kısmı tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından kullanılan ve yönetim bilgi sistemini doğrudan destekleyen programlardır. Bir kısım program ise sadece ilgili birim/birimler tarafından kullanılan programlardan oluşmaktadır. Kurum genelinde kullanılan programlar şu şekilde sıralanabilir; MIS (Yönetim Bilgi Sistemi), Süreç ve Performans Yazılımı, DAYSİS, Personel İzin Takip Programı, Analitik Bütçe Programı, Malzeme Talep Formu Programı, Stok Programı, Emlak Yönetim Sistemi (EYS), Yatırım Takip Sistemi (YTS), SOA Uygulamaları, Kadın Sağlığı, Evde Bakım, Hıfzıssıhha Laboratuarı, Hal Otomasyon Projesi, Sosyal Yardım Portalı, Randevu Programı, Yetim Şehit Uygulaması, Atık Yönetimi, Çevre Denetimi, Mezarlık SOA, BİM Proje Takip gibi bazı özel hizmetlere yönelik olarak da yazılımlar kullanılmaktadır. Bilgi Sistemleri Güvenliği Kullanılan güvenlik sistemleri güvenlik duvarları (firewall), atak önleme sistemleri (IDS), virüs koruma programları (masaüstü, ağ geçidinde, vb.), casus yazılım koruma programları (anti spyware), çöp mail (anti spam) uygulamalarını içermektedir. TABLO 4: Teknolojik Kaynaklar Donanım Türü TOPLAM ORAN () Kamera, Video, Fotoğraf Makinası ve Ekipmanları Bilgisayar Donanım ve Ekipmanları Deprem ve Zemin İnceleme Araçları İletişim Araçları Ofis Malzemeleri Diğer Teknolojik Araçlar TOPLAM ,50 23,23 2,46 16,92 47,88 6, Merkezi Yedekleme Sistemi Ana sistemlerin yedeğinin otomatik olarak alınmasını düzenleyen Merkezi Yedekleme Sistemi kesintisiz olarak çalışmaktadır. Kullanılan yedekleme programı ile çeşitli zamanlarda geçmişe ait veriler tekrar sisteme aktarılabilmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) Uygulaması GIS uygulaması, belediyemiz bünyesinde açık kaynak kodlu olarak geliştirilen ve tamamen web tabanlı çalışan bir uygulamadır. Belediye birimlerinin kendi aralarında ve diğer kamu kurumları arasında veri paylaşımı, veri üretilmesi ve konuma dayalı analizlerin yapılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Web servislerle haberleşebilen ve çok hızlı çalışan bu uygulama ile hava fotoğrafı, imar planları, hâlihazır harita, mülkiyet bilgileri, numarataj bilgileri ve 3 boyutlu verilere son kullanıcı düzeyinde erişilebilmektedir. Uygulama kullanıcıya özel yetkilendirme ile veri erişimi yapmaktadır. Yoğun biçimde kullanılan uygulama, birimlerin ihtiyacına göre web2 platformunda geliştirilmektedir. İBB birimleri dışında, diğer kurumlarla da entegre çalışabilen uygulama ile veri paylaşımı, tematik harita üretimi, veri tipine özel renklendirilmiş online raporlamalar web üzerinde yapılabilmektedir. Proje Takip Uygulaması Belediye genelinde tüm uygulama projelerinin takibine yönelik hazırlanmış, açık kaynak kodlu bir web uygulamasıdır. Proje yapan tüm birimler tarafından kullanılmaktadır. Projelerin genel bilgileri ve sonrasında kontrol mühendislerinin proje takiplerinde çektik- 24

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI @2014 ii iii İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUŞU...1 2. GENEL SEKRETERİN SUNUŞU...2 3. STRATEJİKPLAN NEDİR ve UYGULANAN YÖNTEM.....3 3.1 Yasal Dayanak...4

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Kasım 2014 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama, ölçme-değerlendirme

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM BİLGİLERİ Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 80 İzmit/KOCAELİ Tel: +90 262 318 1700-1701 Faks: +90 262 318 1713 E-posta: stratejikyonetim@kocaeli.bel.tr

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. SİVAS BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi KASIM 2012 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B. ÖRGÜT

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 2 Yenimahalle Belediye Başkanlığı YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2009 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Ankara Nisan 2010 3 YENİMAHALLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU T.C. İNEGÖL BELEDİYESİ 2010 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU BAŞKANIN SUNUŞU Sevgili İnegöllüler, Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri, projeleri

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012

SULTANGAZiBELEDiYESi. FAALiYET RAPORU2012 2 3 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan 4 5 Dr. Mimar Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Cahit ALTUNAY Sultangazi Belediye Başkanı 6 7 SULTANGAZiBELEDiYESi FAALiYET

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 YILI FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 MART AYDIN BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2012 Sayfa 1 AYDIN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel.

BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI. Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013. www.yenimahalle.bel. BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Yenimahalle Belediye Başkanlığı BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2013 www.yenimahalle.bel.tr 1 Yenimahalle Belediye YENİMAHALLE Başkanlığı BELEDİYESİ Stratejik Planlama

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı