UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI"

Transkript

1

2 UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: Uzunköprü / EDĠRNE Tel: Faks:

3

4 SUNUġ Sevgili Uzunköprülüler; Kamu idarelerinin mali saydamlık, açık, Ģeffaf, katılımcı belediyecilik anlayıģı, hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir olması ve bu bilgilerin kamuoyuna sunulmasını sağlamak amacı ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesi gereği; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanmıģ olan, Belediyemizin 2014 Mali Yılına ait çalıģmalarını ve faaliyetlerini bilgilerinize saygıyla sunuyorum. Kentimize ve sizlere hizmette bir yılı daha geride bıraktık. Bu süreçte sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirmiģ ve projeleri bitirmiģ olmanın verdiği gururu ve mutluluğunu yaģıyoruz. Uzunköprü Belediyesi olarak Ģehrimiz için 365 gün 24 saat prensibi ile çalıģmaya ve Uzunköprü de yaģayan her vatandaģımıza hizmet vermeye devam ediyoruz yılında çalıģmalarımıza ranta, günü birlik iģlere, dava ve gösteriye dayalı bir belediyecilik anlayıģı ile değil; emekten, üretkenlikten, dayanıģmadan, özgürlükten ve eģitlikten yana bir anlayıģla hizmetlerimizi yürütmeye devam ettik. Kalbimizdeki ve aklımızdaki güzellikleri paylaģarak, kentimiz için hep birlikte çalıģtık. Dikkatli ve özenli bir biçimde kendi sorumluluğumuz çerçevesinde Uzunköprülünün tamamının ayrımsız, mutlu bir gelecek yaģaması için üzerimize düģen ne varsa en iyi biçimde karģılamak üzere gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Destekleri ile bize güven ve güç veren değerli Meclis üyelerimize, birlikte hizmet ürettiğimiz Uzunköprü Belediyesi emekçilerine ve 2014 yılı faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği geçen çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Av. Enis ĠġBĠLEN Uzunköprü Belediye BaĢkanı

5 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1 1- Fiziksel Yapı 1 2- Örgüt Yapısı 2 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 4- Ġnsan Kaynakları 6 5- Sunulan Hizmetler 11 a) Kültürel ve Sosyal Hizmetler 11 b) Teknik Hizmetler 28 - Fen ĠĢleri Müdürlüğü 28 - Park ve Bahçeler Müdürlüğü 37 - Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü 45 - Su ĠĢleri Müdürlüğü 47 - Destek Hizmetleri Müdürlüğü 52 - Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü 57 - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 66 - Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü 76 - Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 79 - Zabıta Müdürlüğü 80 - Ġtfaiye Müdürlüğü 89 - Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 109 II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 111 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 113 III- FAALĠYETLERE ĠLĠSKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 125 B- Performans Bilgileri 125 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Üstünlükler- Zayıflıklar 127 Ġç Kontrol Güvence Beyanı 128 Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 129

6

7 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Misyon: Uzunköprü nün kentsel geliģim seviyesini ve Uzunköprü Halkının yaģam kalitesini sürekli artırmak. Vizyon: Belediyecilikte öncü ve örnek olmak, yerel hizmetlerin Uzunköprü Halkı na en kısa sürede ve en iyi Ģekilde sunmak. B- Yetki ve Sorumluluklar 1- Görevleri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiģtir. 2- Yetkileri Belediyenin görev ve sorumlulukları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14. maddesinde düzenlenmiģtir. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Belediyemizin fiziki kaynakları; ilçe merkezinde BaĢkanlık, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı iģleri Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü bölümlerinin bulunduğu ana hizmet binası, Mesçit Mah. KeĢan Caddesinde Ġtfaiye Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġrtibat Bürosu, Belediye Atölyesi ve Kademe, Cami Muradiye Mahallesi Kültür ve Sanat Evi, Rıza Efendi Mahallesi Kent Müzesi, Muradiye Mah. Meriç Yolu Üzeri 1. Km de Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Mesçit Mah. Hasanpınar Yolu Üzerinde Asfalt ġantiyesi, Cami Muradiye Mah. Kapalı ve Açık Pazar Yeri ile Hal Binaları, Atatürk Mahallesinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Bahçesi ve Sera, Kırcasalih Beldesinde 7 adet Su Kuyusu, Toplama Deposu ve Terfi Merkezi, Hudut Taburu Üstünde 4000 Tonluk Ana Depo, M. Fevzi Çakmak Mahallesinde ve Cumhuriyet Mahallesinde 2 adet Atık Su Terfi Ġstasyonu, Habiphoca Mahallesi Mezarlığı, Kavak Mahallesi Eski Mezarlık, Kavak Mahallesi Yeni Mezarlık, DemirtaĢ Mahallesi Mezarlığı, Yeniköy Mahallesi Mezarlığı, Çöpköy Mahallesinde 2 ayrı yerde olmak üzere 7 adet Mezarlık, Parklar, Çocuk Bahçeleri, Fitness DıĢ Mekan Spor Alanları, Malkoç Yolu üzerinde Katı Atık Depolama Alanı, Belediyemize ait 209 adet (Düğün Salonu, Büfe vs. olmak üzere kiralanan) ĠĢyeri, 14 adet tarla vasfında taģınmazı, Cumhuriyet Mah. Terminal Alanı, M. Müfit Kansu Parkı KöprübaĢında Cep Terminali ve 81 adet araç ve iģ makinelerinden oluģmaktadır. 1

8 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan iģ makinaları ve taģıtları (Şekil-1-) de gösterilmiģtir. Dağılımı (Ek-1) dedir. ġekil -1 GREYDER SĠLĠNDĠR MĠNĠ YÜKLEYĠCĠ VĠDANJÖR TRAKTÖR KAMYON ÇÖP KAMYONU KEPÇE KAMYONET OTO YIKAMA FĠL TEMĠZLĠK ROBOTU MOTOPOMP JENERATÖR ASFALT KESME MAKĠNASĠ KOMPEKTÖR KUKA KOMPRESÖR BĠNEK ARAÇ MOTORSĠKLET MĠNĠBÜS ÇĠM BĠÇME MAKĠNASI ĠTFAĠYE ARACI CENAZE ARACI SU TANKERĠ ULV CĠHAZI HASTA NAKĠL ARACI KÖPEK TOPLAMA ARACI 1 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 6 ADET 9 ADET 7 ADET 7 ADET 6 ADET 2 ADET 1 ADET 5 ADET 6 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 6 ADET 1 ADET 2 ADET 4 ADET 4 ADET 3 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 1 ADET 2- Örgüt Yapısı Belediyemiz ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı özel bütçeli bir kuruluģtur. Son yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusa sahiptir. Uzunköprü Kent Merkezi ve Bağlı Mahallesi Çöpköy imar planı alanı 171 hektar, Yeniköy imar alanı 113 hektardır sayılı Belediye Kanununa göre yönetilmektedir. Belediyemizin 15 Meclis Üyesi, 5 Encümen Üyesi, Belediye BaĢkanı ve ana hizmet Özel Kalem, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü, Su ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimlerinden oluģmaktadır. Hal Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü oluģturuldu fakat henüz faaliyete geçirilmedi. (Bkz. Şekil-2) 2

9 UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ ORGANİZASYON ŞEMASI Belediye Meclisi Belediye Encümeni Belediye BaĢkan Yardımcısı Belediye BaĢkanı Vet. ĠĢl. Müd. Destek Hiz. Md. Temizlik ĠĢl. Md. Ġtfaiye Md. Çevre Kor. Kont Md. Yaz ĠĢleri Md. Mali Hizmetler Md. Zabıta Md. Ġmar ve ġeh. Md Fen ĠĢl. Md. Park ve Bahçeler Md. Su ĠĢl. Md. Mezbaha ve Soğuk Hava ĠĢl. Satın Alma Cenaze ĠĢleri Çevre Denetim Birimi Evlendirme Memuru Gelir ġefliği Ruhsat KüĢat ĠĢl. Numarataj (UAVT) Bürosu Asfalt ġantiyesi Su Abonelik Serv. Sokak Hayvanları Birimi Kademe Atölye Mezarlıklar Sivil Sav. Mem. Gider ġefliği Kanalizasyon ĠĢletmesi Elektrik ĠĢleri Bilgi ĠĢlem Bilgi Edinme Bürosu Ġcra ve Ön Mali Kont. Yol Bakım Karla Mücadele Su Arıza Stadyum ve Spor Salonu Tahakkuk ve Tahsilat 3 Emlak Servisi ġekil -2- Uzunköprü Belediyesi Organizasyon ġeması

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediyemiz bünyesinde belediye ana sistemini oluģturan; 2 database server olmak üzere 2 adet sunucunun üzerine kurulu Oracle Belediye otomasyonu, 2 adet Unix sunucu ve 1 adet kullanıcı yönetimini ve denetimini sağlayan Windows 2012 sunucu bulunmaktadır. Sisteme bağlı bulunan bilgisayarların hepsi internet hizmeti alabilmekte halen hazırda kullanılan ADSL internet bağlantımıza ek olarak internet bağlantısını daha hızlı ve sağlıklı olması açısından VDSL bağlantı devreye alınıp 100 mb hız ile internet bağlantısı gerçekleģtirilmektedir. Bilgisayarların internet üzerinden sistemimizin çalıģmasını engelleyecek her türlü zararlı yazılım ve saldırılara karģı Fortigate 50B internet filtresi devreye alınmıģtır. Herhangi bir virüs, reklam yazılımlarından korunması için tüm bilgisayarlarda Nod32 Antivirüs koruma yazılımı kurulu olup her gün 2003 server üzerinde Nod32 Antivirüs güncelleme almakta ve bu güncellemeyi kullanıcılara otomatik olarak dağıtmaktadır. Ayrıca kullanıcı denetimi sağlayan ve sistemin fiziksel olarak saldırı ve virüslere denetimini sağlayan FORTI ANALYZER 100c donanımı sistemimize eklenmiģtir. Ayrıca Belediye nin internet üzerinden tanıtımı ve halkla iletiģimi sağlayan, duyuru ve haberlerin yanı sıra belediye yapısı ve iģleyiģi hakkında bilgi veren adı altında bir web sitesi bulunmaktadır. Bu yıl duyurular arasında vefat eden vatandaģlarımızın ilanları da yer almaktadır. Ayrıca bu yıl sitemiz üzerinden belediye ile ilgili meclis - encümen kararları ve ihale ilanları hakkında bilgi edinme imkanı sunulmuģtur. Posta Güvercini adlı kısa mesaj programı aracılığı ile duyuru ve dini ve resmi gün kutlamaları, isteyen ve numaralarını belediyemize bildiren vatandaģlara otomatik olarak yollanmaktadır. Sanal sunucuların daha hızlı ve verimli çalıģması için Metro Ġnternet EriĢimi (Fiber Ġnternet Hattına GeçilmiĢtir. Ġlçemizde faaliyet gösteren Akbank, Garanti Bankası, ĠĢ Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası ve Vakıflar Bankası ile otomatik ödeme protokolü imzalanarak vatandaģlarımızın ödemelerinde kolaylık sağlanmıģtır. Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar (Şekil-3-) de gösterilmiģtir. 4

11 Belediyemize ait bilgisayar, yazıcı ve diğer donanımlar Tepegöz 1 Kamera Masa Üstü Cep Bilgisayarı Ana Bilgisayar Masa Üstü PC Diz Üstü PC Nokta Vur. Lazer Yazıcı Mürekkepli Modem Güç Kaynağı Kamera Sis. Projeksiyon Projeksiyon Kamera Sis. Güç Kaynağı Modem Mürekkepli Yazıcı Lazer Yazıcı Nokta Vur. Yazıcı Diz Üstü PC Masa Üstü PC Ana Bilgisayar Cep Bilgisayarı Masa Üstü Tarayıcı ġekil -3 Projeksiyon 1 Kamera Sis. 3 Güç Kaynağı 3 Modem 2 Mürekkepli Yazıcı 12 Lazer Yazıcı 30 Nokta Vur. Yazıcı 12 Diz Üstü PC 8 Masa Üstü PC 65 Ana Bilgisayar 3 Cep Bilgisayarı 11 Masa Üstü Tarayıcı 19 Kamera 63 Tepegöz 1 5

12 4- Ġnsan Kaynakları - 27/11/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, belediyemize 183 memur, 92 iģçi kadrosu verilmiģtir. Uzunköprü Belediyesinde ÇalıĢan Memur Personel Durumu Ünvan ve görevlerine göre dağılımı: - Belediyemizde toplam 183 memur kadrosu bulunmaktadır. 67 dolu memur kadromuza karģılık 116 boģ memur kadromuz mevcuttur. Dağılımı (Ek-2) dedir. Memur personelin cinsiyet dağılımı: 12% Kadın 88% Erkek Cinsiyet Kadın Erkek Personel Sayısı 8 59 Memur personelin eğitim durumlarına göre dağılımı: İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul Ġlkokul Eğitim Durumu İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Yüksek Lisans Kişi Kadın Erkek

13 5393 S.K. 49. Mad. Göre Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel Dağılımı: - Belediyemizde 2 adet Tam Zamanlı SözleĢmeli Personel bulunmaktadır. Tam Zamanlı SözleĢmeli personelin cinsiyet dağılımı: 50% 50% Kadın Erkek Cinsiyet Kadın Erkek Personel Sayısı 1 1 Tam Zamanlı SözleĢmeli personelin eğitim durumlarına göre dağılımı: 2 1,5 1 0, İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans 2 Eğitim İlkokul Ortaokul Lise Yüksekokul Fakülte Durumu Kişi Kadın Erkek

14 Uzunköprü Belediyesinde ÇalıĢan ĠĢçi Personel Durumu ĠĢçi personelin eğitim durumlarına göre dağılımı: - Belediyemiz norm kadrosunda 92 adet iģçi kadrosu mevcut olup, bunun 71 i dolu, 21 si boģ kadromuz mevcuttur. Dağılımı (Ek-3-) dedir. BoĢ Kadro 23% ĠĢçi 25% ĠĢçi Operatör Usta UstabaĢı AĢçı Operatör 6% Yağcı ġoför 13% Temizlik ĠĢçisi 22% Yağcı 2% AĢçı 1% UstabaĢı 3% Usta 5% Temizlik ĠĢçisi ġoför BoĢ Kadro ĠġÇĠ PERSONELĠN ÜNVAN VE GÖREV DAĞILIMI Ünvan Dolu BoĢ Toplam ĠĢçi Operatör 5-5 Usta 5-5 UstabaĢı 3-3 AĢçı 1-1 Yağcı Temizlik ĠĢçisi ġöfor Toplam

15 ĠĢçi personelin cinsiyet dağılımı: 7% Kadın 93% Erkek Cinsiyet Kadın Erkek Personel Sayısı 5 66 ĠĢçi Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı: İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Önlisans Lise Ortaokul Ġlkokul Eğitim İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Durumu Kişi Kadın Erkek Görevden Ayrılanlar ve Ayrılma Nedenleri: (Naklen, Ġstifa, Emekli, Ölüm) - 1 Memur ve 4 iģçi personel emekli olmuģtur. - 1 ĠĢçi personel kendi isteği ile ayrılmıģtır. 9

16 Uzunköprü Belediyesinde ÇalıĢan Memur- ĠĢçi-SözleĢmeli Personelin Yıllara Göre Dağılımı İşçi Memur Söz. Per Toplam Personel Sayısı

17 5- Sunulan Hizmetler a) Kültürel ve Sosyal Hizmetler: - Kent Müzesi - 16 Aralık 2013 tarihinde hizmete açılan Uzunköprü Kent Müzesi ni 31 Aralık 2014 tarihine kadar toplam kiģi ziyaret etmiģtir. Yalnızca 2014 yılındaki ziyaretçi sayısı ise 8127 olarak kaydedilmiģtir. Kent Müze miz Uzunköprü içinden ve dıģından yapılan sınıf gezilerine ev sahipliği yapmıģtır OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 11

18 Aziz Ioannis Kilisesi (Belediye Kültür ve Sanat Evi) - Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet veren Aziz Ioannis Kilisesi, 2014 yılında 6458 ziyaretçi sayısına ulaģmıģtır. Ziyaretçilerin 2006 sı yabancı uyrukludur OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 12

19 Kültür ve Sanat Evimizde GerçekleĢen Sergiler - 7 ġubat- 14 ġubat Trakya Üniversitesi ġehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar M.Y.O öğretim elemanları ve öğrenci çalıģmalarından oluģan Karma El Sanatları Sergisi - 18 Mart - 21 Mart 2014 Ġsmail Hakkı AteĢ Mustafa Kemal Atatürk Sergisi Kültür Sanat Günleri - 20 Mayıs-22 Mayıs Uzunköprü Belediyesi El ĠĢi Sanatları ve Yağlıboya Resim Sergisi 13

20 - 23 Mayıs- 7 Haziran Köprü Resim Sergisi - 10 Haziran- 13 Haziran ġehsuvarbey Ortaokulu Öğrencileri Karma Resim Sergisi - 16 Haziran- 20 Haziran Ruhsar Özer Minyatürlerinden Seçmeler 14

21 - 23 Haziran- 27 Haziran Tayyip Yılmaz ve Ferit Özgenç Karma Resim Sergisi - Konser ve Tören Etkinlikleri Uzunköprü de Ġlahi AĢk ve Sema Töreni - 10 ġubat Uzunköprü Belediyesi ve Tasavvuf Vakfı Trakya Bölge Temsilciliği tarafından Ergene Spor Salonu nda Uzunköprü de Ġlahi AĢk ve Sema Töreni düzenlenmiģtir. Dünya Emekçi Kadınlar Günü Cüneyt ġentürk Konseri - 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Ergene Spor Salonu nda kadınlarımıza yönelik Cüneyt ġentürk konseri düzenlenmiģtir. 15

22 Yeni Türkü Konseri - 25 Eylül Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Yeni Türkü Konseri, 25 Eylül 2014 tarihinde binlerce hemģehrimizin katılımı ile Adalet Meydanı nda gerçekleģmiģtir. - Ramazan Ay ı Ġftar Yemeği - Ramazan Ayında Uzunköprü lü hemģehrilerimizle iftar yemeğinde buluģtuk. 16

23 - Düzenlenen Kurslar - KıĢ Spor Okulu (Basketbol, Voleybol) - 05 Ekim Mayıs 2014 tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Belediye KıĢ Spor Okullarında haftanın cumartesi ve pazar günleri ilköğretim öğrencilerine yönelik basketbol ve voleybol branģlarında olmak üzere 92 öğrencimize eğitim verilmiģ, kurs sonunda katılım sertifikalarını Belediye Meclis Üyelerimizden teslim almıģlardır. - Yaz Spor Okulu (Basketbol, Voleybol) - 01 Temmuz Ağustos 2014 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen Belediye Yaz Spor Okullarında ilköğretim öğrencilerine yönelik basketbol ve voleybol branģlarında olmak üzere 85 öğrencimize eğitim verilmiģ, kurs sonunda katılım sertifikalarını Belediye Meclis Üyelerimizden teslim almıģlardır. - Kağıt Rölyef Kursu - Uzunköprü Belediyesi tarafından ilçemizdeki sanata ve sanatçıya olan ilginin artması, sergilerle daha çok insanın özendirilmesi amacı ile hanımlarımıza yönelik Kağıt-Rölyef Kursu verilmiģ ve 40 kursiyere sertifikaları teslim edilmiģtir. 17

24 - 18 Kasım Uzunköprü nün KurtuluĢ Günü Etkinlikleri - Ġlçemizin KurtuluĢu nun 91. Yılı gündüz ve gece gerçekleģtirilen çeģitli etkinliklerle kutlandı. Bulgaristan dan gelen misafir ekibin folklor gösterisi halkın beğenisi kazandı. - Uzunköprü Anadolu Lisesi Resim Öğretmeni Eylem Erbey ve Öğrencilerinin Resim Sergisi, bir hafta boyunca Belediye Kültür ve Sanat Evi nde sanatseverlerle buluģtu. 18

25 Okullar Hayat Olsun Projesi - Belediyemizin Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan Okullar Hayat Olsun Projesi Protokolü kapsamında çalıģmalar yürütülmüģtür. Okullarımıza yapılan yardım ve desteklerimiz artarak devam etmiģtir. - Belediyemiz ġehir Stadyumunda ilköğretim okulu öğrencilerine düzenlenecek olan Yaz Spor Okulunda kullanılmak üzere yüksekliği ayarlanabilir basketbol potası 2 adet, basketbol topu 25 adet, voleybol topu 25 adet alınmıģtır. - ġinasi Ġlkokulu Bahçesi beton parke taģ ile düzenlenmiģtir. - Yeniköy Okul Bahçesine beton masa montajları yapılmıģtır. - Demokrasi Ġlköğretim Okuluna kum havuzu yapılmıģtır. - Belediyemiz tarafından ilçemiz Meslek Yüksekokulu öğrencilerince sportif karģılaģmalarda kullanılmak 5 Adet Voleybol Topu, 5 Adet Futbol Topu, 5 Adet Basketbol Topu alınmıģtır. - Ġlçemizde Ġlköğretim Okulu öğrencilerine yönelik olarak tarihleri arasında düzenlenen olan Yaz Spor Okuluna katılan öğrencilerimiz için 100 Takım forma ve Ģort alınmıģtır. - Ġlçemiz Atatürk Ortaokulu güvenlik sistemi bağlantısında kullanılmak üzere 500 metre CCTV kablo alınmıģtır. - Ġlçemizde Kültür Sanat Günleri etkinliklerinde ġehsuvarbey Orta Okulundaki öğrencilere verilmek üzere 12 Adet plaket alınmıģtır. - Demokrasi Ġlköğretim Okuluna profilden sahne yapımı ve medefe ile kaplanması yapılmıģtır. 19

26 - Ġlçemizde bulunan okulların spor aktiviteleri kapsamında katıldıkları turnuvalar ile çeģitli gezilere getirilip götürülmesine destek olunmuģtur. - Ġlçemiz Kız Meslek Lisesi bahçe korkuluk telleri boyanmıģtır. - Belediyemiz tarafından 4.sü düzenlenen Yaz Spor Okullarının bitiminde kursa katılan öğrencilere verilmek üzere 100 adet sertifika bastırılmıģtır. - Ġlçemiz Uzunköprü ġehsuvarbey Ortaokuluna Atatürk KöĢesine dolap ve Atatürk KöĢesinin arka kısmının MDF ile döģenmesi için malzemeler alınıp yapılmıģtır. - Ġlçemiz Demokrasi Ġlkokulunun Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okul koridorlarında bulunan tehlikeli bölümün PVC ile kaplatılmıģtır. - Ġlçemizde bulunan TEV Orhan Çetin Fen Lisesi nin ihtiyacı olan 6 adet klozet tipi tuvaletin normal tuvalete dönüģtürülmesi için gerekli malzemeler alınmıģ ve yapılmıģtır. - Ġlçemiz Demokrasi Ġlkokulunun Okullar Hayat Olsun Projesi kapsamında okulun bodrum katında bulunan boģ alanın öğrenci ve velilerin etkinlikleri için çok amaçlı salon olarak düzenlenmesi için malzeme alınıp düzenlenmiģtir. - Ġlçemiz Ergene Ġlkokulu Eğitim Öğretim yılına daha sağlıklı koģullarda baģlayabilmesi ve öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir ortamda eğitim verilebilmesi için okulun 2.katınının zemininin seramik taģla kaplanmıģtır. - Kız Anadolu Teknik ve Meslek Lisesine 180x80x35 ebadında 20 adet dolap yapılmıģtır. - Belediyemiz tarafından çevre yoluna yapılan parka at arabası çiçekliği yapılmıģtır. - Demokrasi Ġlköğretim okuluna 35 metre kare parke yapılmıģtır. - Ergene ilköğretim okuluna 100 metre kare parke yapılmıģtır. 20

27 - Belediyemiz tarafından sosyal yardım kapsamında ilçemiz Yeniköy Mahallesinde bulunan Yeniköy Ġlköğretim Okulu nda maddi durumu iyi olmayan öğrencilerine verilmek üzere 20 Adet 1.Sınıf Standart Yazı Defteri, 20 Adet 3.Sınıf Standart Yazı Defteri, 80 Yaprak 50 Adet Kareli Küçük Ebat, 80 Yaprak 50 Adet Düz Çizgili Küçük Ebat, 12 Renk Kuru Boya 21 Adet, 21 Adet 12 Renk Sulu Boya, 21 Adet 12 Renk Pastel Boya, 21 Adet Resim Defteri 35*50, 13 Adet Matematik Takımı (Cetvel, Ġletki, Açı Ölçer), 21 Adet KurĢun Kalem, 21 Adet Kırmızı Kalem, 21 Adet KalemtıraĢ Bidon, 21 Adet Mavi-Beyaz Silgi kırtasiye malzemeleri alınmıģtır. - Ġlçemize bağlı Ergene Ġlkokulunun Anasınıfı öğrencilerinin eğitim gördüğü sınıfın zemini kötü durumda olduğundan dolayı öğrencilerin daha iyi bir alanda eğitim görebilmesi için zeminin ahģap ile kaplatılması için malzeme alınıp ahģap ile kaplatılmıģtır. - Ġlçemiz Atatürk Ġlköğretim Okulunun bahçe korkulukları boyanmıģtır. - Belediyemiz katkılarıyla her yıl düzenlenen geleneksel Üniversite Kültür ve Sanat ġenlikleri için organizasyon için ses sistemi kiralanmıģtır. - ġehsuvarbey Ġlköğretim Okuluna Atatürk KöĢesi yapılmıģtır. - Belediyemiz tarafından ilçemiz ġehsuvar Bey Ortaokuluna dolap ve Ģövalye yapımında kullanılmak üzere malzeme alınmıģ ve yapılmıģtır. - Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunun Uzunköprü Belediyesi Kapalı Spor Salonunda mezuniyet töreninde kullanılmak üzere ses sisteminin kiralanmıģtır. - Belediyemiz tarafından ilçemiz Çöpköy Ortaokuluna verilmek üzere 12 adet Edirne yöresi halk oyunları kıyafeti alınmıģtır. - Ġlçemiz Kız Meslek Lisesine 180x80x35 ebatlarında 20 Adet dolap yapılmıģtır. - Ġlçemiz Demokrasi Ġlköğretim Okulunun Ana GiriĢ kapısı ve merdiven korkulukları boyanmıģtır. 21

28 Sosyal Yardımlar - Engelli ve yaģlı vatandaģlarımıza 10 Adet akülü araç ve 11 adet tekerlekli sandalye alınmıģtır. - Sosyal ÇarĢı projemiz gereği; 415 aileden, toplam 950 kiģiye giyecek, ev eģyası vs. yardımında bulunulmuģtur Adet çiftin nikahları Belediyemizce yapılmıģtır. - Ġhtiyaç sahibi, 738 kiģiye ilaç yardımında bulunulmuģtur. - Ġhtiyaç sahibi, 38 kiģiye asker ailesi yardımı yapılmıģtır. - Muhtaç, çalıģamayan durumda olan 193 vatandaģımıza fakir aylığı maaģı bağlanmıģtır. - Ġhtiyaç sahibi olan ve herhangi bir geliri bulunmayan, 242 muhtaç kiģiye maddi yardım yapılmıģtır. 22

29 AB Projeleri 2014 senesinde Uzunköprü Belediyesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali ĠĢbirliği Programları çerçevesinde olan ENPI Karadeniz Havzası Sınır Ötesi ĠĢbirliği'nde bir adet ve Bulgaristan- Türkiye IPA Sınır Ötesi ĠĢbirliği'nde ise iki adet projeyi baģarılı bir Ģekilde yürütmeye devam etmiģtir. Uzunköprü tarafından bu projeler kapsamında kullanılacak toplam Avrupa Birliği hibe miktarı yaklaģık Avro' dur. Son senelerde Avrupa Birliği hibe projelerinde ciddi bir biçimde faaliyet gösteren Belediye'miz, gelecek dönem teklif çağrılarında kurulacak olan ortaklıklar için deneyimli ve baģarılı bir iģtirakçi olarak ön plana çıkmaktadır. Karadeniz Havzası ĠĢbirliği Programı "Geleceğimiz Ġçin Temiz Bir Çevre" Projesi (TR11.C /210) - Belediyemizin katıldığı uluslararası çok ortaklı ilk proje olan "Geleceğimiz Ġçin Temiz Bir Çevre" projesi (A Clear Environment for our Future), Moldova'nın KiĢinev Belediyesi iģtiraki Amen-Ver SA su dağıtım firması, Romanya'nın Galati Belediyesi iģtiraki temizlik firması ECOSAL, Ukrayna'nın Kotovsk Belediyesi iģtiraki kamu hizmet firması ve Uzunköprü Belediye BaĢkanlığı'nın katılımıyla gerçekleģtirilmektedir. 11 Haziran 2013 tarihinde Belediye BaĢkanımız Sn. Av. Enis ĠĢbilen tarafından imzalanan ortaklık anlaģmasıyla beraber proje yürürlüğe girmiģtir. - Projenin amacı, çevre kirliliğinin azaltılması için ortaklaģa politikalar geliģtirmek, su havzalarının verimli ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve katı atık yönetimi konusunda geleceğe dair stratejiler oluģturmaktır. Proje kapsamında yapılacak olan faaliyetler, ortakların bilgi seviyesini arttırmak, yerel halkta farkındalık yaratmak ve eğitim vermek, sivil toplumun da katılımıyla bölgenin çevre sorunlarına çözüm önerileri geliģtirmeyi teģvik etmek üzerine kurgulanmıģtır. - Projenin toplam bütçesi Avro' dur. Bu bütçenin Avro' luk kısmı Uzunköprü Belediyesi'nin yürüteceği faaliyetler için ayrılmıģtır. 23

30 - Proje kapsamında 2013 yılında tamamlanan faaliyetleri takiben, Kasım 2014'te üç yabancı ortağın katılımı ile Uzunköprü'de ĠĢ Ekolojik Misyon'u faaliyeti gerçekleģtirilmiģtir. Faaliyet kapsamında Uzunköprü Belediyesi'ni ziyaret eden proje ortakları, Uzunköprü Belediyesi'nin yürütmekte olduğu çevre politikaları konusunda bilgi almıģlardır. Ayrıca, Edirne'de Olmuksan Ġstanbul'da ise ĠSTAÇ tesisleri ziyaret edilmiģ, tesis iģletmecileri tarafından geri dönüģüm ile ilgili bilgi alınmıģtır. - Projenin en önemli çıktılarından olan çevre politikalarını düzenleyen MüĢterek Eylem Planı hazırlanmasına baģlanmıģ, ortaklar arasında koordinasyon sağlanarak Karadeniz Havzası Bölgesi'ndeki çevre sorunlarına ortak çözüm politikaları oluģturulmaya baģlanmıģtır. Bu kapsamda bir adet genelge yayınlanacak olup bütün proje ortaklarının görüģleri alınacaktır. - Eylül ayında Romanya'nın Galati kentinde proje yürütme toplantısı düzenlenmiģtir. Bu toplantıda projenin gidiģatı değerlendirilmiģ ve ileriki dönem için plan yapılmıģtır. - Geleceğimiz Ġçin Temiz Bir Çevre konulu Avrupa Birliği Karadeniz ĠĢbirliği Projesi için Moldova, Romanya ve Ukrayna dan gelen proje ortaklarımız 25 Kasım Kasım 2014 tarihleri arasında Türkiye'de Belediyemiz tarafından organize edilen bir dizi programa katılmıģlardır. - Proje kapsamında Uzunköprü Belediyesi'nde proje planlama ve uygulama toplantıları gerçekleģtirilmiģ olup, Belediyemizin atık su arıtma tesisi ziyaret edilmiģtir. Misafirlerimize arıtma tesisimizin iģleyiģi hakkında teknik bilgiler verilmiģ olup ardından tesis gezilmiģtir. 24

31 Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi ĠĢbirliği Programı Sınırötesi Bölgesinin Ekonomik Potansiyelinin GeliĢtirilmesi için BirleĢik Sınırötesi Faaliyetler Projesi (2007CB16IPO ) - 2. teklif çağrısı döneminde baģvurusu gerçekleģtirilen "Sınırötesi Bölgesinin Ekonomik Potansiyelinin GeliĢtirilmesi için BirleĢik Sınırötesi Faaliyetler" Projesi (United Cross Border Activities for the Improvement of Economic Potential of the BG-TR Area), 2014 senesinde uygulanmaya devam etmiģtir. - Proje ortağımız olan Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Belediyesi ile gerçekleģtirilecek olan bu proje kapsamında Uzunköprü Ġlçe'sinde bulunan kapalı katlı otoparkın rehabilite edilmesi ve modern bir tesis olarak kullanıma alınması iģinin ihalesi gerçekleģtirilmiģ, yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır. - Projenin toplam bütçesi Avro'dur. Bu bütçenin Avro'luk kısmı Uzunköprü Belediyesi'nin gerçekleģtireceği iģler için kullanılacaktır. Yapım iģi içeren bu projenin neticelenmesi ile Uzunköprü merkezi modern bir katlı otopark binasına sahip olacaktır. ĠnĢaat iģinin 2015 senesinde tamamlanması öngörülmektedir. - Benzer bir tesis de Bulgaristan'ın Dimitrovgrad Ģehrinde hizmete alınacaktır. EĢ zamanlı yürüyecek bu projelerin uygulanması esnasında ortaklar birbirleriyle deneyimlerini paylaģacak, karģılıklı ziyaretler gerçekleģtirerek proje uygulamalarını ortak bir komite vasıtasıyla denetliyeceklerdir. Svilengrad - Uzunköprü Sınırötesi Bölgesindeki Dezavantajlı Sosyal Gruplara Destek (2007CB16IPO ) - 3. teklif çağrısı döneminde baģvurusu gerçekleģtirilen " Svilengrad - Uzunköprü Sınırötesi Bölgesindeki Dezavantajlı Sosyal Gruplara Destek" Projesi (Support for Disadvantaged Social Groups in the Svilengrad-Uzunkopru Cross Border Area), tarihinde imzalanan anlaģma ile yürürlüğe girmiģtir. - Proje'de ortağımız Bulgaristan'ın Svilengrad Belediyesi'dir. Uzunköprü Belediyesi proje kapsamında Yeniköy'de bulunan eski okul binasını rehabilite edecek, binaya "Kadın Faaliyer Evi" adı altında yeni iģlev yükleyerek tefriģini yenileyecektir. Böylelikle atıl durumda olan bir bina kadınların kullanımına tahsis edilecek, binada bulunan konferans odalarında eğitimler gerçekleģtirilecek ve atölyelerde el emeği üretilecek olan ürünler için alan tahsis edilmiģ olacaktır. Ayrıca, bina içersinde bulunacak bir adet bilgisayar odası ve bir adet kütüphane de kadınların kullanımına açılacak, kiģisel geliģim konusunda hizmet verilecektir. Civar dernek ve vakıfların da katılımıyla çeģitli eğitim seminerleri düzenlenecektir. 25

32 - Proje kapsamında Bulgaristan'ın Svilengrad Ģehrine çeģitli zamanlarda ziyaretler gerçekleģtirilecek, bir sergi düzenlenecek ve kadın sanatçılarımızın yurtdıģında çalıģmalarını sergilemesine olanak sağlanacaktır. - Projenin toplam bütçesi Avro'dur. Bu bütçenin Avro'luk kısmı Uzunköprü Belediyesi'nin gerçekleģtireceği iģler için kullanılacaktır. Yapım iģi içeren bu projenin neticelenmesi ile Uzunköprü merkezi modern bir "Kadın Faaliyet Evi"ne sahip olacaktır. - Proje ortağımız olan Bulgaristan'ın Svilengrad Belediyesi ise kendi Ģehirlerinde aynı çerçevede yaģlı vatandaģlar için bir tesis geliģtirecektir. Proje yürütme esnasında ortaklar karģılıklı ziyaretler gerçekleģtirerek birbirlerini denetleyecek ve projenin baģarıya ulaģması için ortaklaģa çalıģacaktır. Uzunköprü (Edirne) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Yapımı - Belediyemiz ve Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Atıksu Arıtma Tesisi 2012 yılında, kollektör hattı inģaatı 2013 yılında DSĠ tarafından ihale edilmiģ, yapım iģlerine Atıksu Arıtma Tesisine 2012 yılında, Kollektör Hattında 2013 yılında baģlanmıģtır. 26

33 -ġehrimizin atık sularının Ergene Nehrine arıtılarak bırakılması ile ilgili olarak DSĠ ve Belediyemizce çalıģmalar koordineli olarak yürütülmüģtür. Atıksu Arıtma tesisinin yapımına Trakya da bir ilk olarak baģlanmıģ ve inģaat iģleri tamamlanarak tesiste test çalıģmaları baģlamıģtır. Ayrıca kollektör hattı inģaatı tamamlanmıģ olup, Atıksu Arıtma Tesisine kadar olan yolun yapımı çalıģmaları devam etmektedir. Yürütülen Görevler: - Türkiye Belediyeler Birliği Üyeliği - Tarihi Kentler Birliği Üyeliği - Marmara Belediyeler Birliği Üyeliği ve Denetim Komisyonu Üyesi - Meriç Belediyeler Birliği Üyeliği ve Birlik BaĢkanlığı - Orta Edirne Katı Atık Birliği Üyeliği (OREKAB) ve Birlik BaĢkanlığı 27

34 b) Teknik Hizmetler FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Kültür Merkezi Yapım ĠnĢaatı - Belediyemizce Kültür Merkezi proje yapımı için Ġller bankası Genel Müdürlüğüne yetki verilmiģ ve onaylanan proje ve kredi talebimizin ardından Ġller Bankası Bölge Müdürlüğü ile yapılan ihale hazırlığı sonrası te ihalesi yapılmıģtır. Ġhale süreci aģırı düģük sorgulamaları ve Kamu Ġhale Kurumuna yapılan itirazlardan sonra tamamlanarak tarihinde sözleģmesi imzalanmıģ ve tarihinde yer teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır yılı sonu itibarı ile kaba inģaat iģleri, döģeme kaplama iģleri, duvar kaplaması iģleri, elektrik tesisatı iģleri, sıhhi tesisat iģleri, makine tesisatı iģleri, asma tavan iģleri, dıģ cephe kaplama iģlerinin büyük bir kısmı ve doğrama iģleri bitirilmiģ olup KDV dahil ,00-TL harcama yapılmıģtır. AĢağıda bilgileri verilen Uzunköprü Kültür Merkezi ĠnĢaatının iģ bitim tarihi olup, bu tarihten önce tamamlanması beklenmektedir. Uzunköprü Kültür Merkezi ĠnĢaatı YaklaĢık Maliyeti ,66 TL Ġhale Tarihi Ġhale Bedeli ,00 TL Yüklenicisi Sirkeciler ĠnĢ. Taah. ve Tic. San. A.ġ. ĠĢe BaĢlama Tarihi ĠĢ Bitim Tarihi Teknik Bilgiler: Uzunköprü Kültür Merkezi Projesi, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, 910 Ada, 1 parsel üzerinde devam etmektedir. Kültür Merkezi ĠnĢaatı kapsamında; 1- Banka, kiralık kasa, banka mutfağı, 2- Holler, Bay-Bayan-Engelli tuvaletleri, balkon, 3- Sığınak ve sığınak servis birimleri, (tuvaletler ve mutfak) 4-59 araç kapasiteli otopark 5- Tesisat odaları, trafo, jeneratör, hidrofor ve OG pano, havuz tesisat hacimleri, asansör makine daireleri, 6-3 kat gabari içinde salon ve balkon bölünmüģ 540 kiģi kapasiteli, tiyatro, konferans, gösteri etkinlikleri için tasarlanmıģ çok amaçlı salonu, 7- GiriĢ, vestiyer, fuaye, restoran, kafeterya, mutfak, gelin odaları, sanatçı hazırlık odaları, 8- Sergi alanları, hobi salonları, 100 dinleyici kapasiteli dinleyici salonu, 9- BaĢkan, BaĢkan toplantı, Sekreterlik, Ġdari Ofisler, 10-Müzik ve folklor salonu, 142 izleyici kapasiteli sinema, 77 seyirci kapasiteli tiyatro, 11-Tiyatro, sinema servis bilet- bilet satıģ ünitesi, projeksiyon, ıģık makine dairesi, akü odası, 12- Oyun salonu, bowling salonu, kafeterya, 13- Ofisler, depolar ve büfe servis birimleri bulunmaktadır. Toplam inģaat alanı 6844 m 2 dir. 28

35 Beton Parke ve TaĢ Alımı - Belediyemiz faaliyetlerinde (kaldırım yapımı, yol tamiri vb.) kullanılmak üzere beton parke taģ bordür alınmıģ olup, KDV dâhil ,00.-TL harcama yapılmıģtır. Minibüs Durağı Alımı - Kent görüntüsüne olumlu katkı sağlamak için daha önce alınanlara ilaveten 2014 yılı içerisinde 4 adet minibüs durağı alınmıģ olup, KDV dahil ,00 TL harcama yapılmıģtır. Montajları belediyemiz personeli tarafından yapılmıģtır. Asfalt Yollarda Asfaltlama ve Bakım Yapılması - Belediyemizce 2014 yılında yol yapım çalıģmalarında kullanılmak üzere aģağıda bilgileri verilen malzeme ve hizmet alımları yapılmıģtır. Satın alınan malzemeler ile Belediyemize ait asfalt plentinde toplam ton asfalt üretimi gerçekleģtirilmiģtir. AĢağıda tabloda gösterilen mahallelerin cadde ve sokaklarında kısmen ve/veya tamamen beton sıcak asfalt yol yapımı iģleri ve tamirleri yapılmıģtır. 29

36 Malın/ Hizmetin Cinsi Miktarı Tutarı (KDV Dahil) Asfalt Mıcırı (5-12mm) ton TaĢ Tozu (0-5mm) ton ,42-TL Üst Temel Malzemesi (0-25mm) ton TüpraĢ tan alınan bitüm 154,26 ton ,00-TL Bitüm Nakli 154,26 ton ,29,-TL TOPLAM ,71-TL - Beton Sıcak Asfalt Yapılan ve Tamir Edilen Yollarımız MAHALLE Fevzi Çakmak Mahallesi Mesçit Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Camii Muradiye Mahallesi ġehir Geneli SOKAK ĠSMĠ Endüstri Meslek Lisesi Yolu Sanayi Sitesi-Hasanpınar Köy Yolu Emirhan Sokak Zafer Sokak Borsa Yolu Cezaevi Yolu 9 Katlılar-Kipa Önü Uzun Sokak Köprü BaĢı Hal binaları Önü- Yavuzlar Önü Su arızaları ve bozuk yol tamiratları. 30

37 - Beton Parke TaĢ ĠĢleri Belediyemizce 2014 yılında KDV dahil ,00.-TL harcama yapılarak cadde ve sokak kaplamaları için; m 2 beton parke taģ ve mt beton bordür döģenmiģtir. ÇalıĢma yapılan yerler aģağıda açıklanmıģtır. MAHALLE ĠSMĠ Yeniköy Mahallesi Habibhoca Mahallesi Halisehatun Mahallesi DemirtaĢ Mahallesi Büyük ġehsuvarbey Mahallesi Mesçit Mahallesi Kavak Mahallesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Mahallesi SOKAK ĠSMĠ Vatan Caddesi Zaferiye Caddesi Kaynaklar Sokak Barboros Caddesi Tahtakale Sokak ġekercik Sokak Poyroz Sokak Dere Sokak 3 nolu Acıkuyu Çıkmaz Sokağı ġinasi Ġlköğretim Okulu bahçesi Deva Sokak Park Sokak Takvim Sokak Çiçek Sokak 4 nolu Kılıçlı Sokak Huzur Aralığı Talebe Sokak Kartopu Sokak Kasım Sokak Kelebek Sokak Camii Sokak Muharrem Bostancı Sokak Yuva Sokak Çam Sokak Yüce Sokak Sinem Sokak YeĢil Sokak Yeni Sokak Kırkkavak Caddesi M. Fevzi Çakmak Mahallesi Firuze Sokak 31

38 Büyük ġehsuvarbey Mah. Park Sokak Mesçit Mahallesi 4 Nolu Kılıçlı Sokak 32

39 Yağmursuyu Uygulama Projesi Yapımı - Kentimizin yetersiz yağmur suyu alt yapısının planlanması için Ġlbank A.ġ ye yetki verilerek Yağmur Suyu Uygulama projesi yaptırılmıģ ve onaylanmıģtır. Diğer ĠĢler tarihinde meteoroloji verilerine göre 213 kg/m 2 yağıģ yağması sonucu Kırkavak Deresi taģarak M. Fevzi Çakmak Mahallesinde çok sayıda evin zemin katlarının su basmasına sebep olmuģtur. - Sel baskını sırasında ve sonrasında vatandaģın tahliyesine yardım edilmiģtir. - Su motoru ile tahliyeler yapılmıģtır. - Devlet Su ĠĢleri Müdürlüğü ile yazıģmalar neticesinde 3 adet köprünün yapılması kararlaģtırılmıģtır. Bunlardan M. Fevzi Çakmak Mahallesi, II. Murat Okul Caddesindeki köprünün yapımı devam etmektedir. - Derede hasar gören beton kaplamalar onarılmıģtır. - Hasar gören yoların tamirleri yapılmıģtır. - Hasar gören panel çitlerin tamiratları yapılmıģtır. - ġehir Ģebekesinde ve bazı mahallelerimizde ilave kanalizasyon Ģebekesi iģleri yapılmıģtır. - Cumhuriyet Mahallesi Tarım Sokak Ø 200 mm 190 mt ilave kanalizasyon yapıldı. - Yeniköy Mahallesi, Uzun Sokakta Ø 200 mm 150 m ilave kanalizasyon Ģebekesi döģendi 33

40 - Cumhuriyet Mahallesi, Yıldız Sokakta Ø 200 mm 120 mt beton kanal döģenmiģtir - Telli ÇeĢme Meydanının açılıģ töreni yapılmıģtır. - Belediyemiz giriģ katında Halkla ĠliĢkiler Birimi oluģturmak için tadilat yapılmıģtır. - Büyük ġehsuvarbey Mahallesi, Atbaba yolunda yağmur suyu menfezine ızgara yapılmıģtır. - Terfi merkezlerinde düzenli olarak temizlik yapılmıģtır. - Kırkavak Deresinin düzenli olarak temizliği yapılmıģtır. - ġehir Merkezinde mevcut ızgaraların temizliği ve bakımları yapılmıģtır. - ġehir Merkezinde ana yollarda ilkbahardan itibaren kaldırım ve bordürlerin boyaması yapılmıģtır. - Ġlçenin M. Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kanalizasyon terfi Merkezi (TM3) Cumhuriyet Mahallesinde bulunan kanalizasyon terfi merkezi (TM2) kaba ızgaraları, kum tutucuları ve pompalarının rutin bakımları ve temizlikleri yapılmıģtır. 34

41 - Halkın ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla Çöpköy Mahallesi ve Yeniköy Mahallelerine prefabrik tuvalet alınmıģtır. - Belediye Hizmet Binasına hissedilebilir yüzey malzemesi ve çift kompenantlı yüzey yapıģtırıcısı alınmıģtır. - Camii Muradiye Mahallesi, Gazi Caddesine hissedilebilir yüzey malzemesi alınmıģtır. - Su arızası ve diğer sebeplerden dolayı bozulan yollar beton parke taģ veya soğuk asfalt yama malzemeleri ile tamir edilmiģtir. - Ördekli göle piknik masası yapımı için malzeme alınmıģ, masa montajları yapılmıģtır. 35

42 - TM3 terfi merkezinin vana odasında biriken suyun tahliyesinde kullanılmak üzere elektopomp ile Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere jeneratör alımları yapılmıģtır. - TM3 Terfi merkezinin kum tutucusuna kum pompası alınmıģtır. - Mesçit Mahallesi Sanayi Sitesi ile yeģil alan arasında kanal yolu açılması için hafriyat yapılarak yol açıldı. - Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere jeneratör alınmıģtır. - Yeni minibüs duraklarının montajı yapılmıģtır. - Kanalizasyon sistemindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve temizleme iģleri yıl boyunca kombine kanal temizleme aracı ile yapılmıģtır. 227 adet hizmet bedeli karģılığında kanal arızası çözüme kavuģturulmuģtur. - Yoğun yağmur yağıģı dönemlerinde su baskınlarına karģı gerekli tedbirler alınarak nöbetçi ekiplerle 24 saat hizmet verilmiģtir. - Tarihi Köprü etrafında su isale hattı çalıģmalarında bozulan parke taģ tamirleri yapılmıģtır. - Muradiye Mahallesi, Kırkkavak dere kenarı Yazıcı Sokak arasında kalan yeģil alanda düzenleme yapıldı. - B. ġehsuvar Bey Mahallesi, Ġnönü Caddesinde ġelale evleri arasındaki yeģil alanda düzenleme çalıģmaları Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmıģtır. - Yeniköy ve Çöpköy Mahallelerinde defin iģlerine yardımcı olmak üzere kepçe görevlendirilmeleri yapılmıģtır. - Yeniköy Mahallesi Armut ÇeĢme yanında bulunan mesire yerinde düzenleme yapılmıģtır. - ġehir merkezinde 15 adet metruk bina yıkılarak tehlike oluģturmaları engellenmiģtir. - Kapalı ve açık pazaryeri kireç badana yapılmıģtır. - TOKĠ konutlarına su sağlamak için yer altı deposu yapıldı. 36

43 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ yılı içerisinde KeĢan Orman Fidanlık ġefliğinden toplam adet ağaç ve fidan alımı gerçekleģtirilmiģtir. Alınan ağaçlar ve fidanlar kaldırımlarda, Ģehir içinde yapılan Çevre Düzenleme çalıģmalarında ve ilçemiz sınırları içerisinde bulunan öğrenim kurumları, resmi kurumlar ve çeģitli sosyal toplum örgütleriyle iģbirliği çerçevesinde ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılabilmesi amacıyla kullanılmıģtır. - Park ve Bahçelerde kullanılan çim biçme makinesi, tırpan, bahçe traktörü ve ağaç kesme motoru gibi çeģitli bahçe aletlerinin bakımı, onarımı periyodik olarak yapılıp ihtiyaç duyulan aletlerinin satın alınma iģlemleri yapılmıģtır. - ġehir merkezinde bulunan parkların, park alanlarındaki oyun grubu, spor aleti ve havuzların her türlü bakım ve onarımları, parkların donatı elemanları ( piknik masası, bank ) ihtiyaçları, her türlü yapısal ve bitkisel malzemenin satın alınma iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. - ġehrimizde bulunan park, bahçe, yeģil alan ve orta refüjlerde bulunan çimler yaz sezonu boyunca sulanmıģ, biçimleri yapılmıģ ve diğer her türlü gerekli bakımları yapılmıģtır. - Ġlçemiz Kırkavak Deresi kenarında, Öğretmenevi Düğün Salonu karģısında bulunan çocuk parkının etrafına panel çit yapılmıģtır. - Belediyemize ait park, bahçe, yeģil alan, orta refüj, kaldırım ve yol kenarlarına ekilmiģ olan ağaç, ağaççık ve çalı türü bitkilerin yıl boyunca gerekli budamaları yapılmıģ, böcek, haģere ve zararlılarla mücadelesi yapılmıģ ve köklerinin etrafındaki otlar temizlenmiģtir. 37

44 - ġehrimizde bulunan park, bahçe, orta refüj, yeģil alan, kaldırım vb. yerlerde ki yabancı otlarla mücadele amacıyla otların zirai ilaçlaması ve tırpanla biçimi yapılmıģtır. - ġehrimize ait park, bahçe, yeģil alan ve orta refüjlere adeti satın alınarak ve adeti yetiģtirilerek toplam adet lale soğanı dikilmiģtir. 38

45 - Ġlçemiz park, bahçe, yeģil alan, orta refüj ve kaldırımlarında bulunan Top Akasya ağaçlarının zararlı böceklere karģı kıģ ilaçlaması yapılmıģtır. - ġehrimizdeki park, bahçe, orta refüjler, yeģil alanlar ve saksılara dikilmek üzere adet yazlık çiçek tohumu, Belediyemize ait seralarda ekilerek çiçek yetiģtirilmiģtir. 39

46 - Dünya Çevre Günü Etkinlikleri kapsamında 487 Adet Servi ve Fıstık Çamı dağıtılmıģtır. - Ġlçemiz Telli ÇeĢme Meydanına konulmak üzere 8 adet (AhĢap + Uzay Ayak) bank satın alınarak yerine konulmuģtur. - Ġlçemiz Gazi Mahmut Parkı yeni yapılan düzenleme alanına toprak dolgusu yapılarak çim tohumu ekimi yapılmıģtır. - Ġlçemiz Telli ÇeĢme Meydanına konulmak üzere 4 adet Ģemsiye alınmıģtır. - Ġlçemiz Çöpköy Mahallesi Atatürk Çocuk Parkı oyun grupları ve etrafını çevreleyen tel örgü boyanmıģtır. 40

47 - ġehrimizdeki park, bahçe, orta refüjler, yeģil alanlar ve saksılara dikilmek üzere adet Hercai MenekĢe tohumu Belediyemize ait seralarda ekilerek çiçek yetiģtirilmiģtir. - 4 adet Çocuk Oyun Grubu, 14 adet figürlü zıp zıp ve 7 takım Açık Alan Spor Aleti Grubu satın alınarak; Cumhuriyet Mahallesi Zahireciler Sitesi Yanı Park Alanı, Mesçit Mahallesi Menderes Meydanı Park Alanı, Atatürk Mahallesi Esentepe Parkı ve Çöpköy Mahallesi Belediye Parkı na montajlaması yapılmıģ olup etrafları temizlenerek altlarına kum atılması iģlemleri yapılmıģtır. 41

48 - Mevcut olan Çocuk Oyun Grubu ve Açık Alan Spor Aletlerinin arızaları giderilerek bakımları yapılmıģ olup çevrelerinin gerekli temizliği ve Çocuk Oyun Gruplarının altına kum takviyeleri yapılmıģtır takımı motifli olmak üzere 150 takım döküm bank ayağı, kereste ve diğer gerekli malzemeler satın alınarak Belediyemiz Atölyesinde montajı yapılarak ġehrimizin muhtelif yerlerine konulmuģtur. - Ġlçemiz park, bahçe, yeģil alan, kaldırım ve mesire yerlerine koyulmak üzere gerekli malzemeler alınarak Belediyemiz atölyesince saksı yapılması sağlanmıģ, Adalet Meydanında deforme olan ĢimĢir saksıları yenilenmiģtir. 42

49 - Ġlçemiz KeĢan Yolu güzergahında bulunan süs havuzu, Nozul Fıskiye, Su Altı Aydınlatmaları ve doğal dere taģlarıyla kaplanarak yenilendi. 43

50 - Ġnönü Caddesinde bulunan Park ve Rekreasyon alanının bir bölümünde dekoratif bir düzenleme yapılmıģtır. 300 m 2 olan bu alana öncelikle otomatik sulama tesisatı döģenmiģ daha sonra 6 ton doğal taģ, farklı türlerde bitki ve çiçeklerle estetik sağlanmıģ olup, son olarak 300 m 2 rulo çim serilmiģtir. 44

51 ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ - Müdürlüğümüzce 2014 yılı içerisinde 115 adet yapı ruhsatı, 319 adet yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiģtir YAPI RUHSATI YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ Yapı kontrolü ve denetimi çalıģmaları kapsamında 2014 yılı içersinde 3194 sayılı Ġmar Kanunun 32.maddesi gereğince 13 adet inģaat mühürlenerek durdurulmuģ olup 42.maddesi gereği para cezası uygulanmıģtır ve daha önceki yıllardan mühürlenerek durdurulan inģaatlardan 1 adedi yıkım kararı verilmiģ, 5 adet yapı ruhsatlandırılarak imara uygunluğu sağlanmıģtır adet kat irtifakı projesi tasdik edilmiģtir. Ayrıca bu faaliyet döneminde Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce 2201 adet iç ve dıģ yazıģma yapılmıģtır adet yıkılacak derecede tehlikeli yapıya Mail-i Ġnhidam raporu hazırlanmıģ 9 adedinin yıkımı yapılmıģ, 3 adedinin halen yazıģmaları devam etmektedir. Harita ve Planlama ÇalıĢmaları Kapsamında Adet imar durumu hazırlanmıģtır adet ifraz, tevhit ve yola terk iģlemi yapılmıģtır kiģiye basit tamir ve onarım için izin verilmiģtir. - Çöpköy yolu üzerinde (ördekli göl) ada: 467, parsel: 47 de Hazine adına kayıtlı alanın Belediyemiz adına piknik ve mesire yeri olarak tahsisi yapılan parsele park ve rekreasyon alanı olarak imar planı yapım iģlemleri tamamlanmıģtır olup alan yapılacak uygulama için proje ihalesi çalıģmalarına baģlanmıģtır. - DemirtaĢ Mahallesinde mevcut olan imar planında uygulama yapılmayan alanlara 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18. Madde uygulaması tamamlanmıģ olup yeni tapular çıkmıģtır. - AĢçıoğlu ve Kavak Mahallelerinde 40 ha alanda 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 18. Madde uygulaması tamamlanmıģ olup kontrol için Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiģtir. - AĢçıoğlu Mahallesi 24 adayı kapsayan bölgede 2003 yılında yapılan revizyon ilave imar planına uygunluğunun sağlanması için 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 10-b uygulaması tamamlanmıģ olup tescil için Tapu Müdürlüğüne gönderilmiģtir. Ġmar Planı Kapsamında dönemi içersinde 7 adet plan tadilatı, 1 adet mevzi imar planı yapılmıģtır. 45

52 - Çöpköy ve Yeniköy ün Belediyemize mahalle olarak katılması sebebiyle ilçemize ait imar planlarının Revizyon ve ilave çalıģmasının yapılmasına karar alınmıģ halihazır harita, imar planına esas jeolojik, jeoteknik çalıģma ve imar planı hazırlanması için Ġller Bankasına yetki verilmiģ ve çalıģmalar devam etmektedir. KamulaĢtırma tarihleri arasında imar yolunda kalan üç adet taģınmazın kamulaģtırma iģlemleri tamamlanmıģtır. Ġmar yolunda kalan ve kamulaģtırma iģlemleri baģlayan 6 taģınmazın kamulaģtırma iģlemleri devam etmektedir. Numarataj (UAVT ) - Adrese dayalı nüfus sisteminin veri tabanı güncellemesi iģi Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğünün sitesi üzerinden kullanıcı Ģifreleri kullanılarak yürütülmekte olup Ġlçe Nüfus Müdürlüğü ile irtibat içersinde yerinde kontrol yapılarak değiģikliklerin ve hatalı kayıtların düzeltilmesi, yapı kullanma izinleri, yapı ruhsatlarına iliģkin baģvurular ile sistemde güncelleme yapılması, bina iç ve dıģ kapı numaralarının arazide güncellemesi yapılmaktadır. Trakya Alt Bölgesi - Ergene Havzası Çevre Düzeni Planı tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca onanan 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni planı kapsamında hazırlanacak olan 1/ ölçekli Ġl Çevre Düzeni planı çalıģmaları ile ilgili resmi kurum ve kuruluģlarla birlikte yapılan çalıģmalar takip edilmiģ ve gerekli bilgi, dokümanlar TRAKAP a aktarılarak katılım sağlanmıģ olup planlar Ġl Genel Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiģ, Belediyemize ait imar planlarında olup ta Ġl Çevre Düzeni Planına aktarılmayan alanlar için gerekli düzeltme talepleri yapılmıģ ve Ġl Genel Meclisinden kararları geçmiģtir. Ġmar planı revizyonu kapsamında imar planı ile Ġl Çevre Düzeni Planı uyumlaģtırılacaktır. Eski Eserler Kapsamında - Ġlçemiz sınırları içerisinde kalan tarihi tescilli 8 adet çeģmenin Röleve - Restütisyon- Restorasyon projelerinin hazırlatılması çalıģmalarına baģlanmıģ ihalesi yapılmıģtır. Projeler onay için Kültür Varlıklarına Koruma Kurulu na sunulmuģtur. - Ġlçemiz Muradiye Cami Mahallesinde tescilli Muradiye Camii nin Hazire duvarlarının restorasyonu için Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ön çalıģma yapılmıģ restorasyon projesi ve onarım ihalesi için protokol yapılmıģ vakıflar Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılan Muradiye Camiinin restorasyon projesinin sonuçlanması beklenmektedir. - Ġlçemizde bulunan tescilli yatırlardan 4 adet yatırın Röleve - Restütisyon-Restorasyon projelerinin hazırlatılması ve onarımı için 2014 yılı içinde ihalesi yapılmıģ projeler onay için Kültür Varlıklarına Koruma Kurulu na sunulmuģtur. Asansör Tescil ĠĢlemleri Kapsamında yılında Ģehrimizde bulunan Asansörlü yapıların yapı kullanma izni aģamasında asansör tescilleri yapılmıģ 29 adet tescil iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. Asansörlerin 2015 yılı yıllık kontrolü için A tipi muayene kuruluģu ARTIBEL firması ile sözleģme yapılarak Belediyemiz adına kontrol yapmakla yetkilendirilmiģtir. 46

53 SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ - Çöpköy ve Yeniköy Mahallelerine arıza durumunda su sıkıntısı yaģanmaması için birer adet yedek su kuyusu açtırıldı. - Ġlçe Merkezi ve bağlı mahallelerde toplam 247 adet ana boru ve 485 adet abone arızası yapıldı. - Su ihtiyaçlarını kendilerine ait su kuyularından karģılamaları planlanan Hasanpınar yolu üzerinde bulunan TOKĠ konutları kuyularının su verimleri azaldığı için susuz kalmıģlardır. TOKĠ konutlarının su ihtiyaçlarını su Ģebekesinden karģılamak amacı ile bir terfi sistemi kurularak iģletmeye alındı. 47

54 - Tüm mahallelerde 66 adedi ön ödemeli olmak üzere toplam 474 adet abone kaydı yapıldı. - Fevzi Çakmak Mahallesinde yapımı devam eden köprü inģaatı nedeniyle kapatılan 250 mm lik ana boru ya tali borularla bağlantı yapılarak Ģebekeye yeniden su verildi. - Atatürk Mahallesinde ġebekenin muhtelif yerlerine Vantuz takıldı. - Kırcasalih eski Mezbahane yanında bulunan arızalı 500 lük Çelik boru yenisi ile değiģtirildi. - Cumhuriyet ve Büyük ġehsuvarbey Mahallelerinde yeni yerleģim yerlerine yaklaģık 800 metre 100 luk pvc boru ile Ģebeke döģendi. - Mesçit Mahallesinde bulunan TOKĠ Konutlarına 200 metre 110 luk pvc boru döģenerek Ģebeke suyu verildi. - Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesinde arızalı ana Ģebeke borusu pvc boru ile değiģtirildi Topçu alayına 80 lik pvc boru ile ġebeke suyu bağlandı. - ġehir merkezinde Çöpköy ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan umumi tuvaletlerin tesisat bakım ve onarımları yapıldı. - Toplam 12 adet Kuyu arızası yapıldı. - Terfi Merkezlerinde bulunan pompaların bakımları düzenli olarak yapıldı. - Ġçme sularının dezenfeksiyonu için düzenli olarak klorlama yapılmaktadır. Elektrik ĠĢleri - Belediyemize ait tüm binaların Elektrik tesisat iģleri ve arızaları giderildi. - Su Kuyularında ve Terfi Merkezlerinde bulunan AG ve OG tesislerinin bakım ve onarımları yapıldı. - Tüm park Bahçe ve yeģil alanlarda bulunan aydınlatma tesislerinin arıza ve hasarları giderildi. 48

55 - Tüm törenlerde Seslendirme Sistemleri Kuruldu. - Gazi Caddesi ve Telli ÇeĢme meydanında dekoratif ıģıklandırma yapıldı. - ġehir içi anons Sistemine düzenli bakım yapıldı. Talep edilen yerlere bazıları güneģ enerjili yeni cihazlar takıldı. - Uzunköprü -Çöpköy-Yeniköy Ġtfaiye binası karģısına led aydınlatmalı Ayyıldızlar Takıldı. 49

56 - Yeniköy Mahallesi giriģine kaldırım aydınlatması yapıldı. - Kırkkavak Deresi kenarına yürüyüģ yolu ve park aydınlatması yapıldı. - M. Müfit Kansu parkına 15 metre yüksekliğinde projektörlü aydınlatma direği dikildi. 50

57 - Ġnönü Caddesinde ġelale Evleri yanına yapılan YeĢil alana aydınlatma yapıldı. - Gazi Caddesi ve Telli ÇeĢme meydanında dekoratif ıģıklandırma yapıldı. - Cumhuriyet Meydanı orta refüje ledli aydınlatma direkleri dikildi. 51

58 DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Yetki Görev ve Sorumlulukları; - Uzunköprü Belediyesi ne bağlı müdürlüklerin ihtiyacı olan mal ve / veya hizmet satın alma iģlemlerini, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa uygun olarak, alımını yapmak ve yaptırmak, - Müdürlüklerden gelen mal veya hizmet alım taleplerinin yaklaģık maliyetleri Ġhale Kanununa göre araģtırılıp tespit edip alım yapmak, Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu amacı, politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde elde edilmesini ve kullanılması için mevzuatlar çerçevesinde alım yapmak ve yaptırmak, - Belediyemizin kültür, tanıtım, açılıģ ve sanat etkinlikleri gibi toplu organizasyonları tören hazırlıklarının koordinesini yaptırmak, - Araç ve iģ makinelerinin bakım onarım için gerekli yedek parça ve malzemelerinin alınmasını sağlamak, - Belediyenin araç ve iģ makinelerinin akaryakıt ve yağ ihtiyacını, binaların ısınma ihtiyacı olan fuil-oil yakıtının temini ve tedariki, - Araç ve iģ makinelerinin en kısa sürede ve en düģük maliyetle bakım-onarımının Atölye de veya serbest piyasada yaptırılması için gerekli çalıģmalarını planlamak ve yürütmek, - Müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin, çalıģma usul ve esaslarına uygun etkin olarak yerine getirilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri alır, yetkisini aģan hususları da üst makamlara intikal ettirir, - Diğer Resmi Kurum, okul, dernek gibi kuruluģların araç ve iģ makinesi taleplerini koordine etmek, yasalar ve imkanlar dahilinde görevlendirmektedir, - Donanım ve yazılım konfigürasyonları ile ortaya çıkan ihtiyaçları belirlemek için görüģmeler yolu ile bilgisayar kullanıcı ihtiyaçlarını incelemek ve maliyet-fayda analizlerini hazırlamak, - Yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin, hak ediliģlerinin düzenlenmesi ve kontrolünü yapmak, - Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmektir, Bilgi ĠĢlem Birimi - Ana sistem ve bilgisayarların elektrik kesilmelerinden etkilenmemesi için hizmet veren güç kaynakları sistem de mevcut olup düzenli aralıklarla bakımının yapılması sağlanmaktadır. - VatandaĢlarımızın emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, adına tahakkuk eden su borcunu öğrenip internet ortamından ödeme iģlemini gerçekleģtirebilmesi için 2012 Ocak ayı içerisinde E- Belediye sistemine geçilmiģtir. 52

59 - Su ödemelerinde kolaylık sağlamak amacı ile 9 bankayla yapılan protokol gereği otomatik ödeme uygulamasına geçilmiģtir. Kademe Atölye Birimi (Araç Tamir - Bakım, Marangoz, Kaynak ve Boya ĠĢleri) - Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan iģ makinaları ve taģıtların muhtelif bakım onarım ve tamiri Belediyemiz atölyesinde bulunan ustalarımız tarafından yapılmaktadır. - Belediyenin bütün araçlarına ve iģ makinalarına muhtelif zamanlarda yağ değiģimi, filtre değiģimleri ve bakımları yapılmıģtır. - Rehabilitasyon merkezine 80x80 12 adet kasalı separatör yapılmıģtır. -B. ġehsuvarbey Mahallesi Ġnönü Caddesinde bulunan parka at arabası Ģeklinde çiçeklik yapılmıģtır. - Belediyemiz Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünce kullanılmak üzere 150 adet ahģap çöp kovası yapılmıģtır. 53

60 - Büyük ġehsuvarbey Mahalle Muhtarlığına 1 adet masa 2 adet dolap 1 adet sehpa yapılmıģtır. - Kent müzesine 10 adet pano 1 adet ahģap kapı yapılmıģtır. - Muradiye Mahallesine 4x4 ebadında ahģap muhtarlık binası yapılmıģtır. 54

61 - Pazar yeri zabıta konteynırına masa, dolap ve sehpa yapılmıģtır. - El sanatları kursuna 2 adet vitrin ve dolap kapakları yapılmıģtır. - Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerekli görülen yerlere konulmak üzere 25 adet çiçeklik yapılmıģtır. - Park ve bahçe sulamalarında kullanılmak üzere 3 tonluk tanker yapılmıģtır. - Yeniköy Mahallesine 12x4 metre kurban yeri yapılmıģtır. - DemirtaĢ Mahallesine bekleme durağı ve bank yapılmıģtır. - Ġlçemiz sınırlarında bulunan park ve bahçelere 40 adet bank yapılmıģtır. - Habib Hoca Mahalle Muhtarlığı boyanmıģtır litrelik 100 adet çöp kovası yapılmıģtır. 55

62 - Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokak a demir köprü yapılmıģtır. - Belediyemizce kullanılmakta olan iģ makinaları, taģıtların, tamir gerektiren çöp konteynırlarının, kaynak iģ ve iģlemleriyle ızgara yapımı, bariyer yapımı vs tüm kaynak iģleri yapılmıģtır. - Belediyemizin kademesinde imalatı yapılan ve boya gerektiren tüm ürünleri ile belediye hizmet binası ek ve eklentilerinin boya iģleri yapılmıģtır. - - Belediyemiz araçlarının bozulan marģ dinamoları, Ģarj dinamoları, tamir edilerek kullanılır hale getirilmiģtir. - Belediyemiz hizmetinde kullanılmakta olan araçların bazılarının sinyal kolları, stop lambası, ampulleri, silecek motorları takımı değiģtirilmiģtir. Stadyum ve Spor Salonu - Ergene ġehir Stadı ve Spor Salonunda yıl boyunca amatör spor kulüpleri maçları, okulların müsabakaları, konser, kurum ve kuruluģ etkinliklerinde hizmet verilmiģtir. Ayrıca Belediyemizce düzenlenen yaz spor okulları, aerobik kursu vb. etkinlikler düzenlenmiģtir. - Çim sahanın yıl boyunca düzenli olarak bakımları yapılmaktadır. Spor Salonunun da gerekli bakım, tamir ve temizliği düzenli olarak yapılmaktadır. 56

63 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ - Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü, Muradiye mahallesi Meriç yolu üzeri 1.km de ki m² lik yerleģkesinde faaliyet göstermektedir. YerleĢkede 1622 m² lik kapalı alanda mezbaha tesisleri, idari kısım ile köpek bakım evi ve ameliyathanesi bulunmaktadır. Mezbaha ve Soğuk Hava ĠĢletmesi - Halk Sağlığı ve Hayvan Sağlığının korunması amacıyla Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı Ġle Mücadele yönetmeliği gereği sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımı ve kontrolü çalıģmaları, - Halk Sağlığı ve Çevre Sağlığının korunması amacıyla uçkun karasinek ve sivrisinek, sivrisinek larva, kene, pire ve kemirgen gibi insanlarda ciddi bulaģıcı hastalıklara neden olan vektörlerle mücadele için kontrol ve ilaçlama çalıģmaları, - Belediyemiz Mezbaha Tesisinde 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu 31. maddesi gereği Uzunköprü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü n den Mezbaha Tesisimize 2014 yılında da Resmi Veteriner Hekim görevlendirilmiģtir. Hayvan kesimleri Resmi Veteriner Hekim kontrolünde yapılmakta olup, kesim öncesi ve kesim sonrası muayeneler, belge kontrolleri, kesim anındaki hijyen, kesilen hayvan sayı ve kiloları, imha ve et raporlarının tanzimi, etlerin damgalanması, kulak küpelerinin Türk-Vet sisteminden düģümü, etlerin hijyenik koģullarda muhafazası ve nakli Resmi Veteriner Hekim kontrolünde gerçekleģmektedir. 57

64 TOPLAM 1799 ADET TOPLAM 3144 ADET 2014 Yılında Kesilen Hayvan Sayıları Ve Karkas Kg. Ağırlıkları ġu ġekildedir yılında toplam 1799 adet büyükbaģ hayvan kesimi yapılmıģtır yılında toplam 3144 adet küçükbaģ hayvan kesimi yapılmıģtır YILI KÜÇÜKBAŞ KESİM ADETLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİR AN TEMM UZ AĞUST OS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Küçükbaş BüyükbaĢ ve küçükbaģ kesimlerinden elde edilen et miktarları ise Ģöyledir 2014 YILI BÜYÜKBAġ KESĠM ADETLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠR TEMMAĞUST ARALI EYLÜL EKĠM KASIM AN UZ OS K BÜYÜKBAġ

65 2014 YILI ET MĠKTARLARI ; 12% 1799 Adet B.B. Kesimindeki Et Miktarı (Kg) ; 88% 3144 adet K.B. Kesimindeki Et Miktarı (Kg) yılı içerisinde kesimi yapılan; 1799 adet büyükbaģ hayvanın kesim sonrası muayenelerinde 94 adet iç organlarının, 19 adet karkasın ise tamamının imhasına karar verilmiģtir adet küçükbaģ hayvanların kesim sonrası muayenelerinde ise 49 adet iç organın imhasına karar verilmiģtir BÜYÜKBAŞ KÜÇÜKBAŞ yılı ile 2014 yılı kesim adetleri karģılaģtırması 59

66 yılı içersinde Mezbaha Tesisimizde frigolu et dağıtım aracı ile kasaplara günlük olarak daha hijyenik Ģartlarda ve ortamın kirletici faktörlerinden etkilenmemesi için steril polyesterden imal edilmiģ et fileleri etlere giydirilmek suretiyle dağıtım ve sevk edilmiģtir. - Kesilen hayvanlara ait et karkaslarının muhafazası ve nakil hijyeninin kontrol altında tutulabilmesi, hayvansal kaynaklı hastalıkların sıkı kontrolü sağlanarak insan ve çevreye bulaģmasının engellenmesi, kesimi yapılan hayvanın menģei sahibi nereye nakledileceği gibi hususlar Et Takip Sistemi aracılığı ile barkot etiketi takılarak takip altında tutulmuģtur sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu ve ilgili Gıda ĠĢletmelerinin Kayıt ve Onay ĠĢlemlerine Dair Yönetmelik gereği 2013 yılında Mezbaha Tesisi Modernizasyon Planı hazırlanmıģ ve uygulanmasına müteakip, 2014 yılı Ocak ayında Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri tarafından tesisimize yapılan denetimde modernizasyon uygun görülmüģ ve Mezbaha Tesisimiz yeni ĠĢletme Onay Belgesi almaya hak kazanmıģtır. 60

67 - Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü yetkililerince Mezbaha Tesisimizin Arıtma Tesisine birleģik denetim yapılmıģ olup Arıtma Tesisimizin uygun olduğu belirtilmiģtir yılında Kurban Bayramı Öncesi Uzunköprü Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlenen Kasap Eğitim Kursu nun teorik ve uygulama eğitimi 1 hafta süre ile Mezbaha Tesisimizde gerçekleģtirilmiģ olup baģarılı olan kursiyerlere Kasaplık Belgesi verilmiģtir. 61

68 - Kurban Bayramında Mezbaha Tesisimiz Bayramın 1. ve 2. Günlerinde Uzunköprü halkına kurban kesim hizmeti vermiģtir. Kurbanlık olarak tesisimize getirilen büyükbaģ ve küçükbaģ hayvanların kesimi temiz ve hijyenik Ģartlarda gerçekleģtirilmiģtir. Sokak Hayvanları Birimi - Birimimiz, 5199 sayılı Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği ve Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı Ġle Mücadele Yönetmeliği çerçevesinde sahipsiz sokak hayvanlarının beslenmesi, bakımı ve kontrolü hizmetine devam etmiģ olup; Uzunköprü Askeri birlikleri yemekhanesinden alınan yemek artıkları ile barınağımızdaki hayvanlar beslenmekte ve bakımları yapılmaktadır. - KıĢ aylarında soğuktan korunmaları için barınağımıza ahģaptan kulübeler yaptırılmıģ olup battaniye ve elektrikli ısıtıcılar ile sıcak tutulmuģtur. -Köpeklerini bakamayacak olan vatandaģlardan köpekleri alınarak barınağa bırakılmaktadır. Ayrıca vatandaģlarımızın birimimize ve belediye danıģma bürosuna ilettikleri Ģikâyetleri ve ihbarları hemen değerlendirilmektedir. 62

69 - Belediyemiz tarafından Ģehrimizin farklı noktalarına takılan otomatik suluklar sahipsiz sokak hayvanlarının sıcak yaz aylarında sokakta su ihtiyaçlarını karģılayabilmelerini sağlamaktadır. Ġlaçlama ve Vektör Mücadelesi - Ġnsanların daha sağlıklı, daha temiz bir çevrede yaģamasını sağlamak amacıyla, insanlara bulaģabilen ciddi hastalık ve salgınlara yol açabilecek olan vektörlere ( kan emen sinekler ve larvaları, kene, hastalık taģıyıcı parazit, pire ve kemirgenler ) karģı Uzunköprü Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü her yıl olduğu gibi 2014 yılında bu konuya yönelik mücadelede bulunmuģtur. - Verem, veba, astım, tifüs, humma virüsü, deri döküntüleri, solunum güçlükleri, çeģitli cilt hastalıkları, alerjik reaksiyonlar gibi sağlık sorunlarına neden olabilecek olan haģerelere karģı larva mücadelesi Mart ayında, uçkun mücadelesi Haziran ayında baģlayarak, sivrisineklerin yoğun olduğu akģam saatlerinde ilçemizde, Yeniköy, Çöpköy ve Ġstasyon mahallelerinde ULV yöntemi ile yapılmıģtır. - Ġlçemizde bulunan kamu binaları, okullar ile fakir durumdaki ailelerin evlerine pire ve keneye karģı ilaçlama çalıģmaları yapılmıģtır. 63

70 - Sivrisinek mücadelesi kapsamında Mart ayında baģlanarak ve periyodik olarak ilçemizde bulunan dereler ve doğal su birikintilerinde sivrisinek larvasit ilaçlamaları yapılmıģtır. 64

71 - Ġlçemizin tüm kamuya açık yeģil alan ve park ile kamu dairelerinde bildirim üzerine kene ve pire v.b. mücadelesi yapılmıģtır. - Ġlçemizin tüm mahalleri ile Ģikayet konusu olan noktalarda kemirgenlere karģı mücadeleye devam edilmiģtir. 65

72 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Kirliliği Mücadele ÇalıĢmaları - Ġlçemizde ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin en aza indirilmesi amacıyla, ısınma amaçlı kullanılmasına izin verilen kömür özellikleri, belgelendirme ve denetimlere iliģkin esaslar ilgili yönetmelikler ve 2013/79 karar numaralı Edirne Ġl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenmiģtir. - Bu hususta, katı yakıt satıģı yapan iģyerlerine ve katı yakıt kullanan binalara yönelik Belediyemiz ekiplerince denetimler yapılmaktadır. Denetimlerde vatandaģlarımıza hava kirliliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla Belediyemizin hazırladığı hava kirliliği bilgilendirmesi el ilanları dağıtılmaktadır. - Yapılan denetimler ve bilgilendirmeler ile kaçak kömür satıģlarının olmaması için Ġlçedeki tüm katı yakıt satıcılarına, Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğünden katı yakıt satıcı kayıt belgelerinin aldırılması sağlanmıģtır. - Belediyemiz ekiplerince yapılan denetimlere Edirne Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü teknik personelince destek verilmekte olup, iki kurumun ortak denetimleri devamlı hale gelecektir. - Konutlarda ve iģyerlerinde yapılan denetimlerde; kaloriferciye ait bilgiler (ateģçi belgesi, kaç apartman kaloriferini yaktığı), kazan-baca ve kazan dairesine ait bilgiler (kazanın TSE veya tip emisyon belgesi, kazan temizlik belgesi, baca temizlik belgesi, kazan dairesi havalandırması, kazan yakma talimatı, yakma tekniği ve boģ torbaların bertarafı bilgileri) ile satılan veya kullanılan yakıt ile ilgili bilgiler (türü, alındığı firmanın bilgileri, satıģ izin belgesi ve torba vasıfları ve etiket bilgilerinin MÇK kararlarına uygun olup olmadığı) denetlenmektedir yılından itibaren denetimlerimiz devam etmekte olup, 502 noktada denetim yapılmıģtır. - Toplantıda, Ġlçemizdeki hava kirliliği ile mücadele çalıģmalarında herkesin üzerine düģen görevler hakkında bilgilendirme yapılmıģ olup, katı yakıt satıcı ve üreticilerinin de konu hakkındaki görüģleri alınmıģtır. Toplantıya Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü personeli davet edilmiģ olup, katılımcılar hem Belediyemiz hem de Valilik tarafından mevzuatlar hususunda bilgilendirilmiģlerdir. 66

73 - Belediyemizin, Makine Mühendisleri Odası Edirne ġubesi ile imzalamıģ olduğumuz sözleģme kapsamında 2011 yılından itibaren Ġlçemizde bulunan kalorifer ateģçilerine ve site yöneticilerine yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte ve aynı sözleģme gereği kanun ve yönetmeliklerin gereklilikleri olan kazanların periyodik teknik kontrollerinin yapılması için çalıģmalar yapılmaktadır. - Ġlçemizde doğal gazın bulunmamasından dolayı, vatandaģlarımız yerli ve ithal katı yakıtları kullanmakta, özellikle akģam saatlerinde oluģan hava kirliliğinden dolayı Ģikayetler artmaktadır. Hava kirliliğinin bilimsel verilere dayanılarak kirlilik miktarının ölçülmesi amacıyla Belediyemiz tarafından Çevre ve ġehircilik Bakanlığından 2012, 2013 ve 2014 yıllarında mobil hava kalitesi ölçüm cihazı talep edilmiģ olup, Mobil Hava Kalitesi Ölçüm Aracının konumlanacağı yer seçimi için Ġstanbul Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü - Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü, Edirne Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ve Uzunköprü Belediyesi ekiplerince teknik incelemeler yapılmıģtır. - Mobil hava kalitesi ölçüm aracı tarafından ölçülecek veriler neticesinde Ġlçemizin havasının kıģ aylarındaki kirlilik derecesini öğrenilecek ve Bakanlık seviyesinde Ġlçemizin havası için alınması gereken önlemler değerlendirilecektir. -Ġlçemize getirilmesi düģünülen doğal gaz ile ilgili olarak Uzunköprü Kaymakamlığı ve Belediyemiz tarafından halkı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir. - Toplantıda, Ġlçemizdeki hava kirliliği ile yapılan mücadele çalıģmaları hakkında bilgi verilmiģ olup doğal gazın kirliliği önlemedeki önemi vurgulanarak, Ġlçemize doğal gazın gelmesi için VatandaĢlar tarafından yapılması gerekenler hakkında bilgilendirmeler yapılmıģtır. 67

74 Tıbbı Atıkların Bertarafı - Tıbbi atıkların ayrı toplanması, geçici depolanması, taģınması ve bertaraf edilmesi ile ilgili esasları içeren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Belediyemiz Edirne Ġlinde bulunan, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı firma ile tıbbi atık protokolünü imzalayarak, 2014 yılında Uzunköprü de bulunan doktorlar, diģ hekimleri, veteriner hekim muayeneleri, aile sağlığı merkezleri ve hastane ile tıbbi atık protokolleri imzalanmıģ olup, atıklar tıbbi atık sterilizasyon tesisine gönderilip, steril hale getirilmesi sağlanmıģtır. TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI (KG) TOPLANAN TIBBİ ATIK MİKTARI (KG) yılında kg, 2012 yılında kg, 2013 yılında kg, 2014 yılında kg, toplamda kg tıbbi atık Ġlçemizdeki tıbbi atık üreticilerinden toplanarak sterilizasyon tesisine gönderilip, steril hale getirilmesi sağlanmıģtır. Ambalaj Atıklarının Yönetimi -Ambalaj atıklarının Uzunköprü Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde çevreye zarar verecek Ģekilde doğrudan ve dolaylı Ģekilde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması için çalıģmalar yapılmaktadır. 68

75 tarihli Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalaj atıklarının (kâğıt-karton-plastik-metal-cam v.b.) kaynağında (ev, endüstri, ticarethane, iģyeri, okul, hastane vb.) diğer (evsel) atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, taģınması türlerine göre ayrılması ve geri dönüģümünü sağlamak üzere bir firma ile sözleģme imzalanarak Uzunköprü deki ambalajların ayrıģtırılarak geri dönüģümü sağlanmaktadır. - Yapılan çalıģmalar ile 2013 yılında 199 ton, 2014 yılında 253 ton ambalaj atığı ayrıģtırma merkezinde ayrıģtırılarak geri dönüģüme gönderilmiģtir yılında Ambalaj Atığı Yönetim Planımız, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından onaylanmıģtır. ġu anda Ġlimizde onaylı tek ambalaj atığı Yönetim Planına sahip olan belediye Belediyemiz olup, geliģmeler hakkında altı aylık periyotlar halinde Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne ambalaj atığı geliģim raporu sunulmaktadır. Cam Atıkların Yönetimi - Belediyemiz "Temiz Çevre Temiz Gelecek" ilkesi ile geri dönüģüm faaliyetlerine ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalıģmasının yanı sıra atık cam ĢiĢelerin kaynaklarında ayrı toplanması çalıģmasını da eklemiģtir. - Geri dönüģümü yaygınlaģtıran uygulamaları geliģtirerek sürdüren Uzunköprü Belediyesi, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ndan Lisanslı yüklenici firma ile cam ambalaj atıkları ayrı toplanması ve değerlendirilmesine yönelik iģbirliği protokolü imzalamıģtır. Atık cam ĢiĢelerin ekonomiye kazandırılması amacıyla Ġlçemizin farklı noktalarına cam kumbaralar yerleģtirilmiģtir. Elektronik Atıkların Kontrolü -VatandaĢlarımızın duyarlılığı sonucu Belediyemiz tarafından 2012 yılındandan bugüne kadar yaklaģık 10 ton elektronik atık toplanmıģ, lisanslı firmalara teslim edilerek geri gönüģüme gönderilmiģtir. 69

76 - Dünyadaki tüm atıklarla kıyaslandığında günümüzde en hızlı artıģ gösteren atık türü olan elektrikli ve elektronik atıklar (kullanılamayan klavye, fare, monitör, tüm biliģim ve telekomünikasyon ekipmanları, büyük ev eģyaları, küçük ev aletleri, oyuncak, eğlence ve spor ekipmanları, otomatlar, kablolar, akü vb.) halkımızın Belediyeye getirmesi veya numaralı telefonu aramaları durumunda vatandaģlarımızdan hiçbir ücret alınmadan tutanak karģılığında alınmakta ve çöp depolama alanı yerine Belediyemizde özel e-atık konteynerlerinde muhafaza edilip, geri dönüģüme gönderilmektedir. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü - 13/06/2011 tarihinde Belediyemize Uzunköprü sınırları dâhilinde bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları vb. yerleri denetlemek ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri gereğince cezai iģlemleri uygulamak amacıyla talebimiz doğrultusunda Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetki devri yapılmıģtır. Yetki devri neticesinde bitkisel atık yağ üreticilerine, yağları kanalizasyona ve çöpe dökmemeleri için 2011 yılından itibaren denetimler yapılmakta, iģyerlerinin Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı yetkili taģıyıcı firmalar ile bitkisel atık yağ sözleģmeleri yapmaları sağlanmaktadır yılında lisanslı yetkili firmalar tarafından Ġlçemizden kg bitkisel atık yağ toplanmıģ, böylelikle kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasının önüne geçilmiģ ve milyonlarca litre temiz suyun kirlenmesi önlenmiģtir. TOPLANAN BĠTKĠSEL ATIK YAĞ MĠKTARI (KG) TOPLANAN BİTKİSEL ATIK YAĞ (KG)

77 yılında kg, 2012 yılında kg, 2013 yılında kg, 2014 yılında kg bitkisel atık yağ toplanarak geri dözünģüme gönderilmiģ olup, toplamda kg bitkisel atık yağın Ergene Nehrine dökümüne engel olunmuştur. Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü - Ġlçemizde özellikle yaz aylarında artan lastik yangınların ve çöp depolama sahasına giden lastiklerin önüne geçebilmek amacıyla ilk defa 2011 yılında baģlatılan çalıģma ile ömrünü tamamlamıģ lastik üreten iģyerlerinden Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yetkili, sözleģmemizin bulunduğu bir firma tarafından 2011 yılında 30 ton, 2012 yılında 60 ton, 2013 yılında 144 ton, 2014 yılında 50 ton, toplamda 284 ton ömrünü tamamlamıģ lastik toplanarak, geri dönüģüme gönderilmiģtir. TOPLANAN ÖTL MĠKTARI (TON) TOPLANAN ÖTL MİKTARI (TON) Atık Pillerin Bertarafı - Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği gereği TaĢınabilir Pil Üreticileri ve Ġthalatçıları Derneği Ġktisadi ĠĢletmesi ile Belediyemiz arasında Atık Pillerin Edirne Ġli Uzunköprü Belediye BaĢkanlığınca Toplanması, TaĢınması ve Bertarafı Projesi imzalanmıģ olup protokol neticesinde yıl içerisinde atık pil üreten iģ yerleri ve okullarda 2014 yılında 450 kg atık pil toplanıp TAP derneğine gönderilmiģtir. TOPLANAN ATIK PİL MİKTARI (KG) TOPLANAN ATIK PİL MİKTARI

78 yılından itibaren 1650 kg atık pil toplanarak geri dönüģüm / bertarafa gönderilmiģ olup, 2014 yılında Ġlçemiz okullarından Atatürk Ortaokulu Ġl Genelinde yapılan atık pil toplama kampanyasında Ġl Üçüncüsü olmuģtur. Ergene Nehri Analizleri - Uzunköprü Halkının yıllardır Ergene Nehrinin kokusu ve görüntüsünden Ģikayet etmesi ve nehrin halk sağlığını tehdit etme endiģesi sebepleri ile 2011 yılından itibaren Ergene Nehri TaĢ Köprü Anagöz altından 2 saatlik kompozit numuneler aldırarak Çevre ve ġehircilik Bakanlığından yeterlilik belgesine sahip akredite laboratuarlara nehir suyu analizleri yaptırılmaktadır. - Analiz sonuçları Belediyemizin internet sitesinde Ergene Nehri Su Kalitesi Ölçüm Raporları baģlığıyla online olarak görülebilmektedir. 72

79 Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları ÇalıĢmaları - Faaliyetleri sonucu hafriyat toprağı, inģaat/yıkıntı atıklarının üretimine neden olacak özel veya resmi kiģi, kurum ve kuruluģlar, atıkların üretilmesinden önce Belediyeye baģvurarak gerekli izinleri almak, atıkların ilgili yönetmeliklerin usul ve esaslarına göre Belediyenin göstereceği geri kazanım/depolama sahasına taģınmasını sağlamakla yükümlüdürler. - Ġl Genelinde Valilik Makamı ve Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü nden izinli İlk ve Tek Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanına sahip olan Belediyemiz kaçak hafriyat dökümlerini önlemek, çevre ve görüntü kirliliğini azaltmak amaçlarıyla çalıģmalarını baģlattığı, Mescit Mahallesi Hasanpınar yolu üzeri mezarlık alanı karģısındaki taģınmazın, Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıkları Depolama Alanı olarak kullanılmak üzere gerekli düzenlemeleri yapılmıģtır. - Ayrıca hafriyat toprağı, inģaat ve yıkıntı atıklarını taģımak isteyen kiģi veya kuruluģlar mücavir alan sınırları içerisinde Belediyemize baģvurarak Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat / Yıkıntı Atıkları TaĢıma Ġzin Belgesi almakla yükümlüdürler yılı içinde 11 adet araca, 2014 yılı içinde 11 adet araca Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat/Yıkıntı Atıkları TaĢıma Ġzin Belgesi düzenlenmiģtir. Çevre Eğitim Seminerleri - Ġlçemizdeki ilk ve orta kademeli okullarımızdaki öğrencilerin çevre konularında duyarlılıklarının artması ve bilinçlenmeleri amaçlarıyla Müdürlüğümüz tarafından 2011 yılından itibaren Çevre Eğitim Seminerleri verilmektedir. 73

80 yılı Çevre Eğitim Seminerleri mart ve nisan aylarında yapılmıģ olup seminerlerde Ġlçemizdeki 16 okulda öğrencilere geri dönüģümün önemi, atıkların miktarının azaltılması ve kaynağında ayrı toplamanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapılmıģtır yılından itibaren okullarımızda düzenlenen Çevre Eğitimi Seminerleri ile yaklaģık olarak 4000 öğrenciye ulaģılmıģ ve çevre bilinci kazanmaları adına farkındalık yaratılmıģtır. Dünya Çevre Günü Etkinlikleri - 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Belediyemiz tarafından Telli ÇeĢme Meydanında organize edilen etkinlik halkımızın katılımıyla coģkuyla kutlanmıģtır. - Meydanda açılan standlarla halka ücretsiz fidan ve çiçek dağıtımı yapılmıģ, çevre konularında bilgilendirmeler yapılarak kalem, defter, broģür, bez çanta, Ģapka ve daha birçok hediyenin dağıtımı yapılmıģtır. 74

81 - Çevre günü etkinliğine katılan okullara satranç takımı hediye edilmiģ olup, Ġl Genelinde yapılan atık pil toplama kampanyasında göstermiģ olduğu baģarıdan dolayı bir okulumuza 7 adet satranç takımı ve 1 adet satranç eğitim panosu hediye edildi. VatandaĢ Bilgilendirmeleri - Uzunköprü Ġleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi hakkında kamuoyunda çıkan haberlere istinaden arıtma tesisinin son durumu hakkında 3 Aralık 2014 ÇarĢamba günü basın toplantısı düzenlenmiģtir. - Yerel basın temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, Belediye ve DSĠ Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol gereği Belediyenin yükümlülüklerinin geçici kabul iģlemlerinin ardından enerji giderlerini karģılamak ve kesin kabule kadar eğitilmek üzere personel görevlendirmek olduğu belirtilmiģtir. - Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri gereği Belediyemizin yapacağı uygulamalarına istinaden 9 Aralık 2014 Salı günü halkı bilgilendirme toplantısı düzenlenmiģtir. Hazırlanan atıksu ve katı atık ücret tarifesinin oluģumu için gerekli tam maliyet hesabı ve yönetmelik yükümlülükleri hakkında vatandaģlarımız bilgilendirilmiģtir. 75

82 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ - 01/01/ /12/2014 tarihleri arasında belediyemize bağlı 16 mahallenin temizlik iģi 6 adet 13+1,5 m 3-2 adet 6+1 m 3 lük sıkıģtırmalı çöp kamyonu, 1 adet vakumlu süpürgeli araç 2 damperli kamyon, iki kepçe, bir temizlik robotu (fil) ve 1 Müdür, 2 Memur, 1 ĠĢçi,46 adet hizmet alımı iģçi personel ile kendi araç ve gereçlerimizle yapılmıģtır. - 01/01/ /12/2014 tarihleri arasında ilçemizin tüm mahallelerinde caddelerde, sokak ve çıkmaz aralarda araçlarla ve meydancı çalıģanlarımız vasıtası ile temizliğine devam edilmiģtir yılında gerekli malzeme alınarak 150 adet ahģap küçük çöp kovası imalatı yapılmıģ olup Ġlçemiz Gazi ve Atalar caddesinde bulunan tüm kovalar değiģtirilmiģtir. Ġlçemizin diğer bölgelerinde bulunan askılı metal kovaların tamamı yenisi ile değiģtirilmiģ olup güzel bir görünüm kazandırılmıģtır. - Ġlçemizde bulunan tarihi köprünün etrafı periyodik aralıklarla düzenli olarak temizlik hizmeti gerçekleģtirilmiģtir. - Çöpköy ve Yeniköy Mahallelerimizde düzenli olarak haftanın iki günü gidilerek atıklar toplanmaya devam edilmiģ olup, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda anında müdahale edilerek sorunların çözümü yoluna gidilmiģtir. - Belediyemize park, cadde ve kaldırımlara atılan sigara izmaritlerin ve ağaçlardan düģen yaprakların temizliğinde kullanılmak üzere alınan temizlik robotu (fil) aracı ve çalıģtırmıģ olduğumuz meydancılar vasıtası ile Ģehir temizliğine devam edilmiģtir Yılı içerisinde kıģ aylarında kar yağıģı nedeniyle Ģehir merkezinde bulunan kaldırımlarda biriken kar ve buzlar ekiplerimiz tarafından özenle temizlenmiģ olup, vatandaģlarımızın mağdur olmaları sağlanmıģtır. 76

83 - Ġlçemizde yaz döneminde aģırı yağıģlar sonucu Kırkkavak deresinin taģması nedeniyle oluģan su baskınları dolayısıyla zarar görerek mağdur olan vatandaģlarımızın çıkan atıkları müdürlüğümüz ekiplerince anında toplanarak katı atık depolama sahasına taģındı. Ayrıca dere içerisinde ve köprü altlarında oluģan atıklar müdürlüğümüz ekiplerince anında müdahale edilerek temizlenmiģtir. - ġehrimizin kenar mahallelerinde ilçemizde yaģayan ve kimliği tespit edilemeyen kiģilerce la geliģi güzel atılan atıklar yıl boyunca ekiplerimiz tarafından düzenli olarak temizlenmiģtir. - Belediyemize ait katı atık depolama alanına taģınan atıklar hidromak ve case kepçe ile düzenli olarak depolanmıģtır Yılında yol süpürme aracı ile süpürülebilecek tüm cadde ve sokaklar hava Ģartlarının uygun olduğu her gün düzenli olarak süpürülmüģtür. 77

84 - Ġlçemize Ģehir estetiği katmak ve çevre bilinci açısından 770 litrelik 40 Adet daha yeni plastik konteynır alınarak tespit edilen yerlere konulmuģtur yılı içerisinde yaz aylarında hava Ģartlarından dolayı çöp konteynırlarında oluģan kötü koku ve bakterilerin giderilmesi amacıyla ilçemizde bulunan tüm konteynırlar konteynırların dezenfektan maddeler ile yıkanması ve ilaçlanması yapılmıģ olup, ayrıca çöp kovalarının içleri ve bulundukları alanlar kireçlenerek dezenfekte edilmiģtir. -Ayrıca ġehrimize Tasarımıyla yeni bir vizyon kazandıran minibüs durakları temizliği ve yıkama iģi belirli aralıklarda periyodik olarak ekiplerimiz tarafından yapılmıģtır. - Geleneksel olarak düzenlenen Uzunköprü Bülbül Dallığında vatandaģlarımızın çevre duyarlılığını sağlamak ve doğanın kirlenmesini önlemek amacı ile dallığa katılım sağlayan tüm ailelere atık poģeti dağıtılmıģ olup, dallık yerinin temizliği ekiplerimiz tarafından özenle yapılmıģtır. 78

85 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Meclis Toplantıları: - 12 defa olağan, 1 olağan üstü toplantı yapılmıģ olup, bu toplantılarda 131 karar alınarak gereği için ilgili servislere havale edilmiģtir. Encümen Toplantıları: - 49 toplantı yapılarak 856 adet karar alınmıģ olup, gereği için ilgili servislere gönderilmiģtir. Diğer ĠĢler: adet dilekçe gelerek normal iģlem görmüģ ve ilgili servislerine gönderilmiģtir adet evrak gelerek normal iģlem görmüģ olup, ilgili servislerine gönderilmiģtir adet evrak normal iģlem görmüģ olup, ilgili servislerine gönderilmiģtir. - Belediyemiz Personelinin özlük iģleri Yazı ĠĢleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Gerek Devlet Memurları gerekse iģ kanunu kapsamında olan personelin tayin, terfi, sosyal hakları tabi oldukları kanun ve yürürlükte olan yönetmelik, tüzük ve nizamlar çerçevesinde yerine getirilmektedir. Evlendirme Memurluğu: çift müracaatta bulunmuģ olup, 264 çiftin nikah akitleri yapılmıģtır çifte resmi ve özel kuruluģlarla Ģahsi münasebetlerinin temini için ULUSLARARASI AĠLE CÜZDANI verilmiģtir çifte ġehrimiz dıģında evlenebilmesi için izinname tanzim edilmiģtir. - 6 Adet yabancı uyruklu nikah yapılmıģtır. Sivil Savunma Memurluğu - Ġlçe Sivil Savunma Müdürlüğü ile koordineli olarak çalıģıldı. 79

86 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ - Uzunköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Belediyemiz sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan Sıhhi ve Gayrisıhhi Müesseseler sınıfındaki ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları sınıfına giren iģyerlerinin baģvurularının kabul edilmesi, gerekli evrakların istenmesi denetlenmesi, gerek duyulduğunda ilgili diğer birimlerle koordine sağlanarak ortak denetimlerin yapılması, yapılan denetimler sonucunda tanzim edilen tutanaklara istinaden mevzuatın yetki verdiği konularda iģlem yapılması, ruhsatlarının düzenlenmesi veya reddedilmesi ile ilgili tüm iģlemleri gerçekleģtirerek 181 adet iģyerine ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı düzenlenmiģtir. 31 Adet 28 Adet 4 Adet 118 Adet Sıhhi Müessese Ruhsatları İçkisiz Umuma Açık ve İst.Eğl.Yerleri Ruhsatları İçkili Umuma Açık İst.ve Eğl.Yerleri Ruhsatları Gayrisıhhi Müessese Ruhsatları sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Belediyemize baģvuru yapan ve 2014 yılı içerisinde Tatil Günleri çalıģmak isteyen 56 adet iģyerine Hafta Tatil Ruhsatı düzenlenmiģtir Yılı 2014 Yılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Sayısı Hafta Tatil Ruhsat Sayısı Ruhsat İptalleri 80

87 sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğe göre 2014 yılı içerisinde 31 adet Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Belediyemizce verilmiģtir Yılı Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı Alan ĠĢletme Türleri ve Adedi İŞLETME TÜRÜ Hurda Alım ve Satımı Odun-Kömür Satış Deposu Ekmek Fırını Börek, Poğaça İmalatı Meşrubat ve Su Satış Deposu Jakuzi Montaj ve Tamirciliği Unlu Mamuller İmalatı Hırdavat Malzemeleri Satışı Çiğ Köfte İmalatı Oto Yıkama İstasyonu Tarım Aletleri İmalatı ve Tamiri Cıvata Satışı Fason Konfeksiyon Elektrikli Araç-Gereç ve Ev Aletleri Tamiri Simit Fırını Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Satışı Turistik, Hediyelik, Otantik Eşya İmalatı Kömür Satış Deposu Halı Yıkama Nalburiye -Yapı Malzeme Satışı Tohum Satışı Tüpgaz Satışı İŞLETME ADEDİ 1 Adet 2 Adet 5 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 1 Adet 3 Adet 1 Adet 1 Adet - Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence yerlerinin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsat baģvurularının değerlendirilmesi, bu tip iģyerleriyle alakalı olarak Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ile koordineli çalıģma ve yazıģmalar, Ruhsat kriterleri açısından uygun olup olmadığı ile ilgili ruhsat düzenlenmeden önce kontrollerin yapılması, rapor tanzim edilmesi ve bunların sonucunda ĠĢyeri Ruhsatı düzenlenmesi veya talebin reddi ile ilgili tüm iģlemleri gerçekleģtirerek 32 adet ĠĢyerine Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı düzenlenmiģtir Yılında Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsatı Alan ĠĢletme Türü ve Adedi İŞLETME TÜRÜ İçkisiz Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İçkili Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri İŞLETME ADEDİ 28 Adet 4 Adet sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğe göre 2014 yılı içerisinde 118 adet Sıhhi Müessese Ruhsatı Belediyemizce verilmiģtir. 81

88 2014 Yılı Sıhhi Müessese Ruhsatı Alan ĠĢletme Türleri ve Adedi İŞLETME TÜRÜ Yufka ve Unlu Mamuller Satışı Pide-Lahmacun ve Sulu Yemek Satışı Market Çiğ Köfte Satışı Tekel Bayii Börek, Açma, Poğaça, Pide ve Tatlı Çeşitleri Satışı Zirai Danışmanlık Hizmetleri Kuruyemiş Satışı Çanta, Bijuteri ve Aksesuar Satışı Bakkal Çay Ocağı Erkek Kuaförü Kasap Kırtasiye Turizm ve Bilet Satışı Acentası Büfe ve Tekel Bayii Bayan Kuaförü Manifatura Manav Süt ve Süt Ürünleri Satışı Bisiklet ve Motorsiklet Yedek Parça Satışı Çorba Satışı İçkisiz Lokanta Halı Saha İşletmesi PVC, Kapı, Pencere Teşhir Yeri Ayakkabı Satışı Traktör Alım-Satımı Bilgisayar Programı ve Malzeme Satışı İritbat Bürosu Oto Kiralama Züccaciye - Hediyelik Eşya Satışı Çorba ve Köfte Salonu Hazır Giyim Perakende Satışı Cep Telefonu ve Aksesuarları Satışı Çay Ocağı ve Köfte Satışı Sigorta Hizmetleri Et ve Et Ürünleri Toptan ve Perakende Satışı Kokoreç Salonu Büfe Yazıhane İşletmesi Oto Galericiliği Paketli Gıda Ürünü Satışı Hamburger Satışı Balık Satışı Av ve Balık Malzemeleri Satışı Teşhir Bürosu Mobilya Satışı Mali Müşavirlik Hizmetleri Zahirecilik Aperatif Yiyecek Satışı Tekstil Malzemeleri Satışı Elektronik Eşya Satışı Manifatura ve Çanta Satışı Parfümeri Satışı Spor Merkezi İŞLETME ADEDİ 2 adet 1 adet 5 adet 3 adet 13 adet 2 adet 1 adet 1 adet 3 adet 2 adet 4 adet 4 adet 2 adet 1 adet 1 adet 4 adet 6 adet 3 adet 1 adet 1 adet 1 adet 2 adet 4 adet 1 adet 1 adet 4 adet 2 adet 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet 2 adet 2 adet 3 adet 2 adet 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet 8 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 1 adet 2 adet 1 adet 1 adet 82

89 - ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarının iptal edilmesi ve bununla ile ilgili tüm iģlemler ve tebliğleri gerçekleģtirmek üzere vatandaģlarımızın Belediye BaĢkanlığımıza dilekçe ile müracaatları veya Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin tutanakları ile sonucunda 60 adet iģyerinin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı iptal edilmiģtir sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsat Yönetmeliğinde belirtilen bazı iģyerlerine canlı müzik yayın izni verilmesi ile ilgili tüm iģlem ve yazıģmaları yapmak ve gerektiğinde verilen canlı yayın müzik izninin iptali ile ilgili çalıģmalar yaparak iģyerinde Canlı Müzikli eğlence yapmak isteyen 3 adet iģyerine toplam 27 adet Canlı Müzik Ġzin Belgesi düzenlenmiģtir sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsat Yönetmeliği hükümleri gereğince, iģyerinde Mesul Müdür çalıģtırmak isteyen 5 adet iģyeri için Mesul Müdür Uygunluk yazısı düzenlenmiģtir tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanarak yürürlüğe giren Uzunköprü Belediyesi Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan hükümler doğrultusunda malların etiketlenmesine, pazar yerine mal getirilmesine, bu yerlerde araç bulundurulmamasına, satıģ yeri numarasını gösterir levhaya, tahsis sahiplerince kullanılacak kimlik kartlarına ve bunlarca giyilecek kıyafetlere iliģkin olarak Pazarcı Esnafımıza bilgilendirme toplantısı yapılmıģtır. - Verilen ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarının Belediye Zabıta Müdürlüğünce hazırlanan Aylık Bildirim Raporları halinde Soysal Güvenlik Ġl Müdürlüğü ne ve ilgili Ticaret Sicili ne gönderilmesi, Umuma Açık Ġstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsatlarının da Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ġlçe Jandarma Komutanlığı na bildirilmesi iģlemi 2014 yılı içerisinde her ay baģında rutin olarak, Ölçü ve tartı aletlerinin müracaat beyannamesi her yıl Mart ayında Ölçü ve Ayar Memurluğuna ve Edirne Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne bildirimi gerçekleģtirilmiģtir. - ĠĢyerleri ile ilgili gerek duyulan konuların Belediye Encümeni ne veya Belediye Meclisi ne havale edilmesi, Ģikâyetlerin değerlendirilmesi ve denetimleri esnasında tanzim ettiği tutanaklar ve çıkan kararları, iģyeri sahiplerine tebliğ etmek ve benzeri konular ile ilgili her türlü iģlemleri yapmak ve yaptırmak üzere gönderilen 7 adet tutanak Belediye Encümenine sunulmuģtur. 83

90 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 1.maddesinde: Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet Ģartları içinde yapılmasını, malların etkin Ģekilde tedarikini, dağıtımını ve satıģını, üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasını, meslek mensuplarının faaliyetlerinin düzenlenmesini, pazar yerlerinin çağdaģ bir sisteme kavuģturulmasını ve iģletilmesini sağlamak hükmü doğrultusunda Belediyemiz Zabıta Ekiplerince Pazar yerimizde her hafta rutin olarak denetlemeler yapılmıģ ve 49 adet sergi yeri devir talebi Encümene sunulmuģtur. - Müdürlüğümüzce ekmek, poğaça, yufka üretimi ve satıģı yapan, pastane vb. iģletmelerde iģ yeri açma ruhsatı, hafta sonu tatil ruhsatı, tarife - gramaj ve hijyen konularında denetim yapılarak, denetimlerde iģletme sahiplerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri ve Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında mevzuatta meydana gelen değiģiklikler hakkında bilgi verilmiģtir. 84

91 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıģtan kaçınma ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek üzere denetimler yapılmıģtır. - Toplu halde yiyecek tüketilen (Lokanta, Restaurant, Kafe, Pastane, Simit, Börek satıģı yapılan yerler) yerlerde ağız yoluyla bulaģabilecek hastalıkları önlemek amaçlı BulaĢık Makinası Kullanımı ve insan sağlığını korumak amaçlı Valilik Makamı tarafından yayımlanan Tuz Kullanımı hakkında Genelge doğrultusunda denetlemeler yapılarak genelge hakkında bilgilendirme yapılmıģtır. 85

92 - Kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kafeterya gibi yerlerde ağız yoluyla bulaģabilecek hastalıklar açısından hijyen kurallarına uygun Ģekilde içecek tüketiminin sağlanması amacıyla iģyerlerinde bulaģık makinesi kullanılmasına, Ģeker tüketimini azaltmak için çay, kahve içeceklerde sargılı tek Ģeker kullanımına geçilmesine ve kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kafeterya gibi yerlerde okuma alıģkanlığını geliģtirmek için yerel ve ülke genelindeki haberlerden bilgi sahibi olunması açısından her gün en az iki yerel, bir ulusal gazete bulundurulmasına, il hıfzıssıhha kanunu gereği Edirne Ġl Hıfzıssıhha Kurulu nun kararı ile yerine getirilmesi istenmiģ olup, karar doğrultusunda denetlemeler yapılarak genelge hakkında esnafımıza bilgilendirme yapılmıģtır. - Belediyemizce halk sağlığını korumak amaçlı Hijyen Yönetmeliği ve Ġl Hıfzıssıhha Kurulu nun kararı doğrultusunda ĠĢ yeri sahipleri ve iģletenlerin; çalıģanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıģtırılmasından sorumlu olduğu, ruhsatlandırma aģamasında kuaför ve berberlere sterilazatör bulundurma zorunluluğu getirildiğine yönelik yapılan iģyeri denetimlerinde çalıģanların hijyen eğitim belgelerini, iģletmelerinin temiz olup olmadığı, istenilen Ģartlara uyulup uyulmadığı ile ilgili rutin kontroller yapılarak halkın sağlığına tehlike arz edebilecek olumsuzluklar kontrol edilmiģtir. 86

93 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satıģ yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamıģ hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak ve kullananlar hakkında gerekli iģlemi yapmak üzere 2014 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında damgalanması gereken Ölçü ve Tartı Aletlerinin 78 adet müracaat beyannamesi Müdürlüğümüzce kabul edilerek kayıt altına alınmıģ ve bu aletlerin damgalanma iģlemleri yapılmıģtır. - Ġlçemizde trafik akıģını düzenlemek, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini sağlamak ve trafik akıģının sağlıklı sürdürülmesi için Ġlçe Trafik Komisyon raporunda belirlenen noktalara trafik levhaları yerleģtirildi. Öğrencilerin geçiģlerinde güvenliği sağlamak için ana arterler üzerinde bulunan okulların önüne gece ve gündüz dikkat çekecek Ģekilde bilgilendirme levhaları konuldu. - Belediyemize baģvurarak tarafına para yardımı yapılması talebinde bulunan 291 kiģinin tahkikatları yapılarak sırasına göre Belediye Encümenine sunulmuģtur. Talepleri olumlu bulunan yardıma muhtaç kiģilere Belediye Encümen Kararı ile para yardım veya ev tadilat- tamiratları için malzeme yardımı yapılmıģtır. Belediyemizin birimlerince düzenlenen veya ilgili Makamlarca Müdürlüğümüze gönderilen 109 adet tebligat muhataplarına tebliğ edilmiģtir Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre asker ailesi yardım talebinde bulunan vatandaģlarımızın ve Belediyemize baģvurarak yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat eden vatandaģlarımız hakkında muhtaçlık durumu araģtırması yapılarak, tarafına Asker Ailesi Yardımı ve Fakir Aylığı verilmesi talebinde bulunan 69 kiģinin 87

94 tahkikatları sonucu, sırasına göre Belediye Encümenine sunulmuģtur. Talepleri olumlu bulunanlara, Belediye Encümen Kararıyla yardım yapılmaktadır. - Belediye birimleri ile diğer Kamu Kurum ve KuruluĢlarından gelen ilanların ilan yayın süresince ilan yapılarak 352 adet ilan zaptı düzenlenmiģtir. - Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taģıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, Ģenliklerde kullanılmak üzere ve Ġlçemizde trafik akıģını düzenlemek amaçlı 2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüz bütçe harcama kalemlerine göre 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu 22.d maddesi hükümleri çerçevesinde 22 adet mal ve hizmet alımı yapılmıģtır Sayılı Belediye Kanunu gereğince ġehir içerisinde çalıģan ve öğrenci taģıyan servis minibüslerine 52 adet Öğrenci Servisi Güzergâh Ġzin Belgesi ve 8 Adet Personel Servisi Güzergah Ġzin Belgesi düzenlenmiģtir. - Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere; Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin koymuģ olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli iģlemleri yaparak 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2014 yılı içerisinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun ilgili hükümlerine muhalefetten 7 adet tüzel kiģiye 1.634,00.-TL 7 adet gerçek kiģiye 1.323,00.-TL olmak üzere toplam 2.957,00.-TL idari para cezası uygulanmıģtır. 88

95 ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ - Müdürlüğümüz sorumluluğunda yapılan iģ ve hizmetler aģağıdaki gibidir. Yapılan ĠĢler Adet Diğer Yangınlar 243 Su Verme 402 Yol Sulaması 367 Pankart Asma/ Kapı açma vs. 399 Çim Sulama 27 Baca Temizleme 91 Su Çektirme 52 ĠĢyeri Ruhsat 198 Mezarlık Hizmetleri 1431 Toplam Belediye sınırları içinde ve köylerinde 243 adet yangın ihbarı alınmıģ olup, yangınlara müdahale edilmiģtir. - Ġlçemizde ve çevre köylerde; Ev - Baca: 59 adet ĠĢyeri-Fabrika: 16 adet Çöp Bidonu: 38 adet Araç Lastiği: 4 Adet Hurdalık:07 Adet Araç Yangını: 8 Adet Trafo: 6 Adet Çöplük: 01 Adet Samanlık-Balya: 05 Adet Ormanlık - Çalılık Alan: 12 Adet Otluk Alan: 40 Adet Arazi Tarla - Anız: 47 Adet yangın meydana gelmiģtir. Bu yangınlar genelde su ve kimyevi tozlarla itfaiye personeli tarafından tamamen söndürülmüģ olup, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğine göre raporları düzenlenerek, yangın tutanaklarının polis ve jandarmaya birer suretleri gönderilmiģtir. 89

96 ARAZĠ - TARLA - ANIZ EV - BACA ĠġYERĠ - FABRĠKA OTLUK ALAN Ġġ YERĠ ÇÖP BĠDONU ORMAN - ÇALILIK ALAN SAMANLIK - BALYE ÇÖPLK.BAC TRAFO - ELEKTRĠK ARAÇ ARAÇ LASTĠĞĠ HURDALIK Yangın Tatbikatları - Ġtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçemiz okullarından, Anadolu Öğretmen Lisesi, Ergene Ġlköğretim Okulu, Atatürk Ġlköğretim Okulu, Karapinar Ġlköğretim Okulu, Yunus Emre Ġlköğretim Okulu, Gazi Mahmut Ġlköğretim Okulu, Uzunköprü Teknik ve Endüstrü Meslek Lisesi, M. Arif Dilmen Ticaret Lisesinde yangın tatbikatları düzenlenmiģtir. 90

97 Cenaze ve Mezarlık ĠĢleri - Cenaze nakil hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet hizmet aracı alınmıģtır. - Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Habibhoca Mahallesi Mezarlığı, Kavak Mahallesi Yeni ve Eski Mezarlık, Ġstasyon, Çöpköy ve Yeniköy Mahallelerinde bulunan mezarlıklarda toplam 323 defin iģlemi gerçekleģtirilmiģtir. DEFİN İŞLEMLERİ Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı 91

98 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - BaĢkanlığımızın her yıla ait kanun ve yönetmeliklerle belirtilen tarihler arasında Analitik esaslı Gelir ve Gider bütçesini hazırlamak, Bütçe kayıtlarını tutmak, Bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin veri hazırlamak, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması ilgililerine verilmesi iģlemlerinin yürütülmesi, Belediye mülkiyetinde bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini ve demirbaģ mevcutlarını ilgili müdürlüklerden gelen veriler doğrultusunda düzenleyerek ve muhasebe kaydına alınması, müdürlükçe verilecek hizmetlerin herkese eģit, günün teknolojik Ģartlarını kullanarak mümkün olduğunca hızlı iģ akıģını sağlamak Mali konularda Kanun, Tüzük, Yönetmelik gibi mevzuatla görevleri yapmaktadır. Diğer tüm Müdürlüklerin nakit durumunu da gözetmek suretiyle ödeneklerin kullanımını, yılsonu Kesin Hesap ve Yönetim Dönemi hesabının çıkarılarak ilgili kurumlara zamanında göndermek, Ġç ve DıĢ denetimlerde istenilen bilgi ve belgeleri hazır halde bulundurmak için arģivleme sistemini güncel halde tutulmasını sağlar. - Belediye personelinin maaģ, ikramiye, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal haklarına iliģkin bordroların hazırlanması ve tahakkukları ile ödemelerin zamanında yapılması, Meclis ve Encümen üyelerinin huzur ücretlerinin tahakkuk ve ödemelerinin, Stajyer öğrencilerin staj dosyalarını düzenlemek, raporlarını yazmak ve stajyer maaģlarına iliģkin tahakkukların ve maaģların zamanında ödenmesini sağlar. - ĠĢçi personelin görevlendirme, emeklilik, iģe giriģ-çıkıģ bildirimlerinin gönderilmesini, iģçi yevmiye çizelgelerinin incelenmesi, iģçi disiplin kurulunu oluģturmasını, disiplin kuruluna gönderilen evrak iģlerini takip edilmesini, disiplin kararını yazıp onaylatarak disiplin defterine iģlenmesini, yıllık izin, mazeret izni, ücretli ve ücretsiz izinlerin izin defterine ve bilgisayar ortamında iģlenmesini, sendikalar ile gerekli yazıģmaları yapmak, Toplu SözleĢme görüģmelerine katılıp sözleģmeleri hazırlamak, Memur ve ĠĢçi personelin hizmetlerinin e-bildirge ortamında giriģlerinin yapılmasını sağlar. - Emlak, Ç.T.V, Ġlan Reklam, Eğlence vergisi beyannamelerini alıp tarh eden vergi miktarını tahakkuk ettirmek, Beyan vermeyeni beyana çağırmak, iģgal harcı ve diğer belediye gelirlerinin tahakkuk iģlemlerinin yapılmasını sağlar Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilmesi gerekli tüm gelirlerimiz takip ve tahsil edilmesini, yapılan tahsilatların zamanında banka hesaplarına aktarılmasını, Banka havalesi ile yapılan ödemelerin mahsuplarını yapmak, ilgili hesaplara iģleyerek yevmiye numarası alınmasını, zamanında ödenmeyen Amme alacaklarına 6183 sayılı kanun gereğince iģlem yapılmasını sağlar. - Belediyemizde 2014 yılından itibaren Ön Mali Kontrol faaliyeti gerçekleģtirilmektedir. - Ayrıca Mali Hizmetler Müdürü Encümen ve Ġhale Komisyonu daimi üyeliğini yürütmektedir. 92

99 Emlak Servisi ĠĢ ve ĠĢlemleri - Belediyemizce 2014 mali yılında adet bina beyanı, adet arsa beyanı, adet arazi beyanı, adet çevre temizlik beyanına iģlem yapılarak tahakkuk iģlemi sağlanmıģtır Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Bina Arsa Arazi Çevre Temizlik

100 Ġcra ve Ġhale ĠĢlemleri İŞLEM TÜRÜ ADET 01 İHALE ÇIKIP KİRAYA VERİLENLER İŞYERİ 69 TARIM ARAZİZİ 5 LOJMAN 2 02 İHALEYE ÇIKIP KİRAYA VERİLEMEYENLER İŞYERİ 5 03 İHALEYE ÇIKIP SATIŞI YAPILAN ARAÇLAR 8 04 İHALEYE ÇIKIP SATIŞI YAPILAMAYAN ARAÇLAR 7 05 MECLİS KARARI İLE HİBE EDİLEN ARAÇLAR 2 06 MECLİS KARARI İLE TAHSİS EDİLEN İŞYERLERİ 2 07 ENCÜMEN KARARI İLE PROTOKOL DÜZENLENEREK İŞGALİYE USULÜ İLE VERİLENLER VARIŞ KALKIŞ NOKTASI MOBA YERİ 10 ATM YERİ 6 BAZ İSTASYONU 5 08 SULAMA SUYU ÜCRETLERİ BEYAN VE TAHAKKUKU YAPILANLAR 7 09 KİRA VE ECRİMİSİL ALACAKLARINA AİT İŞLEMLER ÖDEME İHTARLARI 98 KİRA ARTIŞI UYARISI 91 TAHLİYE UYARISI İCRA ŞEFLİĞİNCE YAPILAN İCRA İŞLEMLERİ ADRES TAHKİKATI 105 ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 40 ÖDEME UYARISI (İHTAR) 574 TAŞINMAZ HACZİ İÇİN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE HACİZ YAZISI 11 ARAÇ (TRAFİK) HACZİ 15 TAŞINMAZ HACİZİ TERKİNİ İÇİN TAPU SİCİL MÜDRÜLÜĞÜNE YAZI 32 ARAÇ HACZİ TERKİNİ İÇİN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI 3 DİLEKÇE CEVABI YAZISI 6 KAYMAKAMLIK ARACIĞI İLE TAHLİYE YAZISI 4 ALACAK TAHSİLİ İÇİN AVUKATA VERİLENLER 2 TAKSİTLENDİRME YAPILANLAR (TAAHHÜT ALINANLAR) SAYILI YASA GEREĞİ YAPILANDIRMA ÇAĞRISI YAZISI SAYILI YASA GEREĞİ BİRİKMİŞ BORÇLARINI YAPILANDIRMA YAPANLARIN TOPLAMI

101 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GELĠR BÜTÇESĠ TABLOSU KOD GELİR TÜRÜ GELİR BÜTÇESİ (TL) 01 VERGĠ GELĠRLERĠ ,00 TL 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,00 TL 04 ALINAN YARDIM VE BAĞIġ ,00 TL 05 DĠĞER GELĠRLER ,00 TL 06 SERMAYE GELĠRLERĠ ,00 TL TOPLAM ,00 TL SERMAYE GELĠRLERĠ 7% VERGĠ GELĠRLERĠ 12% TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 18% DĠĞER GELĠRLER 51% ALINAN BAĞIġ VE YARDIM 12% GERÇEKLEġEN GELĠR TABLOSU KOD GELİR TÜRÜ NET GELİR (TL) 01 VERGĠ GELĠRLERĠ ,83 TL 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,46 TL 04 ALINAN YARDIM VE BAĞIġ ,23 TL 05 DĠĞER GELĠRLER ,10 TL 06 SERMAYE GELĠRLERĠ 0,00 TL TOPLAM ,62 TL SERMAYE GELĠRLERĠ 0% VERGĠ GELĠRLERĠ 13% TEġEBBÜS VEMÜLKĠYET GELĠRLERĠ 22% DĠĞER GELĠRLER 65% ALINAN BAĞIġ VE YARDIM 0% 95

102 2014 YILI GELĠR BÜTÇESĠ RAPORU Hesap Kodu Açıklama Bütçe Devreden Gelir Yılı Tahakkuku Tahakkuk Toplamı Tahsil Edilen Kalan Ths.Or.(%) VERGĠ GELĠRLERĠ ,00 TL ,43 TL ,23 TL ,66 TL ,83 TL ,83 TL 59 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ ,00 TL ,51 TL ,91 TL ,42 TL ,46 TL ,96 TL 48 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ,00 TL 0,00 TL ,23 TL ,23 TL ,23 TL 0,00 TL 100 DĠĞER GELĠRLER ,00 TL ,36 TL ,43 TL ,79 TL ,10 TL ,69 TL SERMAYE GELĠRLERĠ GENEL TOPLAM ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,00 TL ,30 TL ,80 TL ,10 TL ,62 TL ,48 TL 74 96

103 2014 YILI GERÇEKLEġEN TAHAKKUK GRAFĠĞĠ Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 13% Diğer Gelirler 62% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24% Alınan BağıĢ ve Yardımlar 1% 2013 YILINDAN 2014 YILINA DEVREDEN GELĠR GRAFĠĞĠ Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0% Diğer Gelirler 6% Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 26% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 68% 97

104 2014 YILINDAN 2015 YILINA DEVREDEN GELĠR GRAFĠĞĠ Alınan BağıĢ ve Yardımlar 0% Diğer Gelirler 6% Sermaye Gelirleri 0% Vergi Gelirleri 26% TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 68% 2014 YILI AYLAR ĠTĠBARI ĠLE GELĠR TABLOSU S.No Aylar Net Gelir 1 Ocak ,80 TL 2 ġubat ,21 TL 3 Mart ,91 TL 4 Nisan ,75 TL 5 Mayıs ,24 TL 6 Haziran ,00 TL 7 Temmuz ,41 TL 8 Ağustos ,72 TL 9 Eylül ,69 TL 10 Ekim ,89 TL 11 Kasım ,73 TL 12 Aralık ,27 TL TOPLAM ,62 TL 98

105 2014 YILI AYLAR ĠTĠBARI ĠLE GELĠR TABLOSU GRAFĠĞĠ OCAK ,80 TL ġubat ,21 TL MART ,91 TL NĠSAN ,75 TL MAYIS ,24 TL HAZĠRAN ,00 TL TEMMUZ ,41 TL AĞUSTOS ,72 TL EYLÜL ,69 TL EKĠM ,89 TL KASIM ,73 TL ARALIK ,27 TL 99

106 2014 MALĠ YILI AYRINTILI BÜTÇE GELĠRLERĠ Hesap Kodu Hesap Adı Bütçe Geliri TL BĠNA VERGĠSĠ ,19 TL ARSA VERGĠSĠ ,87 TL ARAZĠ VERĠGĠSĠ ,02 TL ÇEVRE TEMĠZLĠK VERGĠSĠ ,98 TL HABERLEġME VERGĠSĠ ,10 TL ELEKTRĠK VE HAVAGAZI TÜKETĠM VERGĠSĠ ,73 TL EĞLENCE VERGĠSĠ 726,62 TL YANGIN SĠGORTASI VERGĠSĠ ,01 TL ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ ,92 TL BĠNA ĠNġAAT HARCI ,17 TL HAYVAN KESĠMĠ MUAYENE VE DENETLEME HARCI ,84 TL ĠġGAL HARCI ,41 TL ĠġYERĠ AÇMA ĠZNĠ HARCI ,17 TL ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERĠ MUAYENE HARCI 3.186,00 TL TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSATI HARCI ,00 TL TELLALLIK HARCI ,91 TL DĠĞER HARÇLAR ,89 TL DĠĞER MAL SATIġ GELĠRLERĠ ,75 TL ĠLAN REKLAM GELĠRLERĠ 5.164,77 TL SU HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN GELĠRLER ,91 TL ULAġTIRMA HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN GELĠRLER ,95 TL TARIMSAL HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN GELĠRLER ,29 TL DĠĞER HĠZMET GELĠRLERĠ ,91 TL ECRĠMĠSĠL GELĠRLERĠ ,44 TL 03,06,01,99 DĠĞER TAġINMAZ KĠRA GELĠRLERĠ ,44 TL DĠĞERLERĠNDEN ALINAN PROJE YARDIMLARI ,23 TL KĠġĠLERDEN ALACAK FAĠZLERĠ 166,03 TL MERKEZĠ ĠDARE VERGĠ GELĠRLERĠNDEN ALINAN PAYLAR ,36 TL YOL HARCAMALARINA KATILMA PAYI 1.396,88 TL DĠĞER HARCAMALARA KATILMA PAYI ,03 TL MADEN ĠġLETMELERĠNDEN ALINAN PAYLAR 160,00 TL DĠĞER ĠDARĠ PARA CEZALARI ,19 TL VERGĠ VE DĠĞ.AMME ALACAK.GECĠKME ZAMMI ,27 TL VERGĠ BARIġI TEFE TUTARI ,53 TL SAYILI KANUN GEREĞĠNCE YĠ+ÜFE FARKI ,37 TL SAYILI KANUN GEREĞĠNCE KATSAYI FARKI 9.178,91 TL DĠĞER VERGĠ CEZALARI ,95 TL ZAMANINDA ÖDENMEYEN ÜCRET GEL. GEC. CEZASI 3,35 TL ĠRAT KAYDEDĠLECEK NAKDĠ TEMĠNATLAR 2.724,00 TL KĠġĠLERDEN ALACAKLAR 2.063,21 TL OTOPARK YÖNETMELĠĞĠ UYAR.ALINAN ÜCRET ,34 TL TOPLAM YUKARIDA TANIM.DĠĞ.ÇEġ.GELĠR ,68 TL ,62 TL 100

107 GĠDER BÜTÇESĠ TABLOSU KODU GİDER TÜRÜ BÜTÇE İLE TAHMİN OLUNAN GİDER PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL ve HĠZMET ALIMLARI GĠDERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ (YATIRIM HARCAMALARI) YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Yedek Ödenekler 7% Personel Giderleri 19% Sermaye Giderleri 33% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3% Cari Transferler 3% Faiz Giderleri 1% Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 34% 101

108 GERÇEKLEġEN GĠDERLER KODU GİDER TÜRÜ GERÇEKLEŞEN GİDER PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL ve HĠZMET ALIMLARI GĠDERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ (YATIRIM HARCAMALARI) YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ,54 TL ,14 TL ,91 TL ,82 TL ,50 TL ,80 TL 0,00 TL ,71 TL YEDEK ÖDENEKLER 0% PERSONEL GĠDERLERĠ 23% SERMAYE GĠDERLERĠ 33% CARĠ TRANSFERLER 4% SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 4% FAĠZ GĠDERLERĠ 2% MAL ve HĠZMET ALIMLARI GĠDERĠ 34% 102

109 BĠRĠMLERE GÖRE GĠDER BÜTÇESĠ DAĞILIMI ÖZEL KALEM MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3% TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 7% DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 6% ÖZEL KALEM 5% YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1% PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 4% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2% SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 10% ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2% ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 6% MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 13% FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 39% ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2% 103

110 BĠRĠMLERE GÖRE GERÇEKLEġEN GĠDER GRAFĠĞĠ ÖZEL KALEM MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM ,61 TL ,63 TL ,06 TL ,48 TL ,97 TL ,25 TL ,66 TL ,62 TL ,48 TL ,13 TL ,54 TL ,41 TL ,87 TL ,71 TL VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3% TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 7% DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 7% ÖZEL KALEM 5% YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1% PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3% ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2% FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 43% SU ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 12% ÇEVRE KORUMA ve KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1% ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ 7% MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 8% ĠMAR ve ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1% 104

111 2014 YILI AYRINTILI GĠDERLER Hesap Kodu Hesap Adı TUTARI (TL) Temel MaaĢlar ,15 TL Zamlar ve Tazminatlar ,50 TL Sosyal Haklar ,17 TL Ek ÇalıĢma KarĢılıkları ,92 TL Diğer Personel Giderleri ,00 TL Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel Ücretleri ,30 TL Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri ,35 TL Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem Tazminatı ,24 TL Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları ,96 TL Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri ,62 TL Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri ,34 TL Belediye BaĢkanına Yapılan Ödemeler ,52 TL Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler ,37 TL Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler ,10 TL Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,08 TL Sağlık Primi Ödemeleri ,75 TL ĠĢsizlik Sigortası Fonu 511,03 TL Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 5.238,26 TL ĠĢsizlik Sigortası Fonuna ,94 TL Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri ,57 TL Sağlık Primi Ödemeleri ,51 TL Kırtasiye Alımları ,20 TL Büro Malzemesi Alımları 1.228,70 TL Periyodik Yayın Alımları 4.779,00 TL Diğer Yayın Alımları 2.821,73 TL Baskı ve Cilt Giderleri ,30 TL Temizlik Malzemesi Alımları ,26 TL Yakacak Alımları ,90 TL Akaryakıt ve Yağ Alımları ,07 TL Elektrik Alımları ,17 TL Yiyecek Alımları ,29 TL Giyecek Alımları (KiĢisel kuģam ve donanım dahil) ,17 TL Spor Malzemesi Alımları ,53 TL Tören Malzemeleri Alımları 5.556,00 TL Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları ,80 TL Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları ,15 TL Diğer Özel Malzeme Alımları ,89 TL Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri ,35 TL Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları ,06 TL Yurtiçi Geçici Görev Yollukları ,85 TL Mahkeme Harç ve Giderleri ,10 TL Diğer Yasal Giderler ,50 TL ĠĢletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 8.508,97 TL Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler 235,20 TL 105

112 HESAP KODU HESAP ADI TUTARI (TL) Etüt-Proje BilirkiĢi Ekspertiz Giderleri ,84 TL Bilgisayar Hizmeti Alımları 1.050,20 TL Harita Yapım ve Alım Giderleri 9,00 TL Posta ve Telgraf Giderleri ,67 TL Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri ,46 TL Yük TaĢıma Gideri ,40 TL GeçiĢ Ücretleri 1.484,60 TL Diğer TaĢıma Giderleri 17,50 TL Ġlan Giderleri ,00 TL Sigorta Giderleri ,97 TL Kurslara Katılma ve Eğitim Gideri 3.972,00 TL Diğer Hizmet Alımları ,97 TL Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,36 TL Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri ,12 TL Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme Alımı ,80 TL Büro ve ĠĢyeri Makine ve Techizat Alımları ,55 TL Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 499,99 TL Yangından Korunma Malzemeleri Alımları ,24 TL Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları ,51 TL Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları ,62 TL Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri ,71 TL TaĢıt Bakım ve Onarım Giderleri ,86 TL ĠĢ Makinesi Onarım Giderleri ,38 TL Diğer Bakım ve Onarım Giderleri ,62 TL Büro Bakım ve Onarım Gideri ,78 TL Okul Bakım ve Onarımı Gideri 6.426,00 TL Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarım Gideri ,85 TL Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gideri ,54 TL Sosyal Tesis Bakım Onarım Gideri ,24 TL Yol Bakım ve Onarımı Giderleri ,20 TL Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri ,81 TL Cenaze Giderleri ,92 TL Mezarlık ve ġehitlik Yapım ve Bakım Giderleri 9.370,01 TL TL Cinsinden Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri ,82 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ,06 TL Dernek, Birlik, Kurum, KuruluĢ, Sandık vb. KuruluĢlara ,89 TL Memurların Öğle Yemeğine Yardım ,83 TL Sağlık Amaçlı Transferler 9.108,62 TL Yiyecek Amaçlı Transferler ,00 TL Diğer Barınma Amaçlı Transferler ,00 TL Muhtaç Asker Ailelerine Yardım ,00 TL Diğer Sosyal Amaçlı Transferler ,00 TL Ġller Bankasına Verilen Paylar ,10 TL Bilgisayar Alımları ,00 TL Yol Yapım Giderleri ,15 TL Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri ,98 106

113 Diğerleri ,67 TL TOPLAM ,71 TL TEMEL MALĠ TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR mali yılı gider bütçesi Belediye meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiģtir ,00.-TL ödenekten ,71-TL si harcanmıģ ,29-TL si imha edilmiģtir. Yıl içinde ödeneği yetmeyen tertiplere ,00 TL ödenek aktarması yapılmıģtır. Gider bütçesinin gerçekleģme oranı % dir yılı gelir bütçesi ,00.-TL olarak kabul edilmiģtir yılından devreden tahakkuk ,30.-TL olup 2014 yılı tahakkuku ,80.-TL dir. Yıl içinde yapılan tahsilatlar ,62.-TL olarak gerçekleģmiģtir. Gelir bütçesinin bütçeye göre gerçekleģme oranı % 82,74 toplam tahakkuka göre tahsilat oranı % 74,70 tir. - Özel Kalem Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,61.-TL sı harcanılmıģtır. - Mali Hizmetler Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,63.-TL sı harcanılmıģtır. - Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından 9.000,00.-TL yedek ödenekten ve kendi içerisinde ödenek aktarması, 2.000,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,06.-TL sı harcanılmıģtır. - Fen ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL -TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten, ,48.-TL sı harcanılmıģtır. - Ġtfaiye Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,97.-TL sı harcanılmıģtır. - Destek Hizmetleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yıl sonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,25 TL sı harcanılmıģtır. - Su ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,66.-TL sı harcanılmıģtır. - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından kendi bütçesi içerisinden ve yedek ödenekten ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ ve bu ödenekten ,62.-TL sı harcanılmıģtır. - Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,48.-TL sı harcanılmıģtır. 107

114 - Zabıta Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,13.-TL sı harcanılmıģtır. - Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Giderlerinin bütçe içindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödenekleri yetmeyen gider kalemlerine ,00.-TL ödenek aktarması ,00 ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ,54.-TL sı harcanılmıģtır. - Park ve Bahçeler Müdürlüğü nün bütçe içerisindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00.-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,41.-TL sı harcanılmıģtır. - Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü nün bütçe içerisindeki payı ,00.-TL olarak hesaplanmıģtır. Yıl içinde ödeneklerin yetmeyeceği anlaģıldığından ,00-TL ödenek aktarması, ,00.-TL ödenek düģülmesi yapılarak toplam ,00.-TL yılsonu ödeneği oluģmuģ olup ve bu ödenekten ,87 TL sı harcanılmıģtır - Belediyemiz; yasaların kendine verdiği yetkilere dayanarak topladığı vergiler, belediye gelir bütçesi çerçevesi içinde tasnif edilmiģtir. Belediye gelirleri, Ġller Bankası nca dağıtılan paylar, emlak vergisi kanununa göre alınan emlak vergisi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınan gelirler ve belediyenin ürettiği mal ve hizmetler karģılığı elde ettiği gelirlerden oluģmaktadır yılı gelir bütçesinde Vergi Gelirleri ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup yılı içerisinde ,23.-TL tahakkuk elde edilmiģ olup bunun ,83.-TL sı tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - TeĢebbüs ve mülkiyet gelirleri ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup yılı içerisinde ,91.-TL tahakkuk elde edilmiģ olup bunun ,46.-TL sı tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - Alınan BağıĢ ve Yardımlar ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup, bunun ,23.-TL si tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - Diğer Gelirler ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup, bunun ,10.-TL sı tahsilat olarak gerçekleģmiģtir. - Sermaye Gelirleri ,00.-TL olarak tahmin edilmiģ olup 0,00.-TL tahsilat gerçekleģmiģtir. 108

115 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi sayılı Belediye kanunun 25. maddesi gereği Meclisçe oluģturulan Denetim Komisyonu tarafından, sayılı Belediye Kanunun 55.maddesi gereği belediyelerde iç ve dıģ denetim 5018 sayılı Kamu Mali yönetim ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılır. Mali iģler dıģında kalan diğer iģlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından ĠçiĢleri Bakanlığı Mali iģler açısından SayıĢtay tarafından denetlenir. 109

116 110

117 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Hazırlanan ve Ġller Bankasınca onaylanan içme suyu Ģebekesinin yapımına baģlamak, kim yılı sonunda yapımına baģlanan Belediye Kültür Merkezinin 2015 yılı içerisinde itibaren hizmete alınmasını sağlamak, ĠnĢaatı tamamlanan Evsel Ġleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin iģletmeye alınmasını sağlamak, Projesi onaylanan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin yapımına baģlamak, Onaylanan Yağmur Suyu ġebekesi Projesini gerçekleģtirmek, Ġhtiyaç duyulan açık ve kapalı pazar yerini projelendirilerek hayata geçirilmesini sağlamak, Ġlçemizin geliģimi ve nüfus artıģı da göz önüne alınarak trafikte yaģanabilecek sorunları çözmek için gerekli tedbirleri almak, yapılan kaldırım, yol, meydan düzenlemeleri çalıģmalarına devam etmek, ġehrin giriģinde bulunan köprübaģındaki alanın rekreasyon alanı olarak projelendirmek, Modern Ģehircilik ilkelerine göre yapılaģmayı devam ettirerek kaçak yapılaģmaya izin vermemek, Sosyal donatı ve spor alanları yaratma çalıģmalarını sürdürmek, ġehrimize sportif amaçlı bir yüzme havuzu kazandırmak, Sınır Ötesi ĠĢbirliği Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan katlı otopark iyileģtirme projesini tamamlayıp hayata geçirmek, Belediyemizce iģletilen çim saha ve spor salonunun kalite ve faydasını arttırarak halkımızın daha fazla faydalanmasını sağlamak, Kent Müzesinin tanıtımına devam ederek, iģlevselliğini arttırmak, Ġlçemizde bulunan tarihi çeģmelerin restorasyon projelerini uygulamaya yönelik onaylarını almak, Projeleri hazırlatılan Osmanlı Akıncı Beyleri Mezarlarının restorasyonlarını uygulamaya yönelik onaylarını almak, Eski Askerlik ġubesinin restorasyonunu gerçekleģtirmek, Belediyemize ön tahsisi yapılan Ördekli Göl ve çevresinin projesinin hazırlanarak, düzenlemesini yapmak, Çöpköy ve Yeniköy Mahallelerimizin çevre düzeni planlarını uyumlu hale getirilmesi amacı ile baģlatılan hale hazır planlama çalıģmalarının tamamlayarak imar planlarının yapmak, ġehir içerisinde kalan otobüs terminalinin Ģehir dıģına çıkarılması için imar planında Terminal Alanı olarak belirlenen yerin kamulaģtırma iģlemlerini gerçekleģmek ve yeni terminal binasının yapımını sağlamak, Ġstihdam alanlarını arttırma amaçlı olarak Uzunköprü ye yapılacak olan yatırımların önünü açmak üzere kanunlar çerçevesinde yatırımcılara yardımcı olmak, 2012 yılı Ocak ayında faaliyete geçen E-belediye sistemini geliģtirmeye devam ederek Ģeffaf interaktif belediyecilik hizmetlerini sürdürmek, Ġlçemizde bulunan eğitim kurumlarının kalitelerini arttırmak amacıyla yapılan, çalıģmaların devam ettirilmesini sağlamak, Sunulan hizmetlerdeki kalitenin arttırılması için belediyemizce TSE ĠSO yönetim belgesinin alınması için çalıģmalara baģlamak, Belediyemizce yürütülmekte olan AB Sınır Ötesi ĠĢbirliği çalıģmalarını geliģtirerek yürütülen ve yeni hazırlanacak projelerle hibelerden faydalanmak, - Üyesi olduğumuz Trakya Kalkınma Ajansına, Tarihi Kentler Birliğine sunduğumuz ve yürütülen projelerin yanında yeni projeler hazırlayıp, hibelerden yararlanmak, 111

118 - B. ġehsuvarbey Mahallesinde bulunan rekreasyon alanına proje hazırlanarak halkımızın kullanımına sunmak, Engelli vatandaģlarımıza yönelik baģlatılan çalıģmaları arttırarak ve yeni projelerle devam ettirmek, Halk, çevre ve hayvan sağlığının korunmasına yönelik olarak sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaģtırılması ve rehabilitasyonunun sağlanması amacı ile Geçici Sahipsiz Hayvan Barınağı oluģturmak, Ġlçemizde her yıl düzenli olarak festival gerçekleģtirmek, Ġlçemizde kültürel ve sportif faaliyetleri arttırmak, Belediyemizce açılan çeģitli kursları çoğaltarak devam ettirmek, Belediyemizce yapılan sosyal yardımları çeģitlendirerek ihtiyaç sahibi vatandaģlarımıza yardım etmek, Kent Konseyinin etkin bir Ģekilde çalıģmalarını sürdürmesini sağlamak, Ergene Nehri kirliliğinin önlenmesi amacıyla her türlü giriģimde bulunmak ve sivil toplum kuruluģlarının çalıģmalarına destek olmak, Halk sağlığı alanında yasa ve yönetmeliklerin vermiģ olduğu yetkilere dayanılarak çalıģmalar yapmak, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından lisanslı firmalar ile iģbirliği içerisinde yürütülen ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması-taģınması çalıģmalarının devam ettirilmesini sağlamak, Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri gereği Belediyemize yönetmelikte tanımlanan atıkların düzenli bertarafı için tahsis edilen alanda gerekli çalıģmaları yürüterek çevre kirliliğinin önüne geçmek, tahsis ve koordinasyon çalıģmalarında bulunmak, Halihazırda yürütülen tıbbi atıklar, hava kirliliği kontrolü, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamıģ lastikler, elektronik atıklar, atık piller, gürültü kirliliği kontrolü çalıģmaları ve baģta Çevre Kanunu olmak üzere mer i mevzuat ile sorumluluğumuzdaki tüm çalıģmaları sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmektir, - Ġlçemizin ihtiyacı olan yeni mezarlık yerlerinin tahsisini sağlayarak yeni mezarlık alanları oluģturmak, - Belediye hizmetlerinin yerine getirilmesinde iģ makinası, araç vs. parkının yenileme çalıģmalarını devam ettirmek, - VatandaĢlarımızın yaģamlarını sağlıklı, çağdaģ ve temiz bir çevrede sürdürmesini sağlamak ve kentlilik bilincine sahip fertlerin temiz bir çevre konusunda her türlü ihtiyaçlarını sağlamak ve daha kaliteli hizmet sunmaktır. - Arzu edilen gelecek; Dünya standartlarına ve normlarına uygun bir katı atık düzenli depolama sahasına sahip olmak, vatandaģlarımıza temiz çevre bilincini aģılamak ve temizlik problemlerini minimuma indirgemek, çöpü kaynağından ayrıģtırılmasını sağlamak, vatandaģlarımız için problemsiz, çağdaģ, modern bir kent olmaktır. - VatandaĢlarımızın Belediye hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir Ģekilde yararlanabilmesi amacıyla hizmet masaları oluģturup faaliyete geçirmek, 112

119 B- Temel Politikalar ve Öncelikler YaĢam kalitesi yüksek, kentteki insanların huzur ve dayanıģma içerisinde yaģadığı, çevre ve toplum yozlaģmasının yaģanmadığı, değiģim ve geliģime açık, katılımcı, birlikte yönetme anlayıģı ile idare edilen çağdaģ bir Uzunköprü yaratmak. HemĢehri hukukunun gözetildiği bir Uzunköprü yaratmak. Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taģındığı, insan odaklı projeler uygulamaları ile kamu hizmetinin daha verimli hale getirilmesini sağlamak. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalıģanlarımızla halkla daha iyi iletiģim kurabilmek. Tüm belediye çalıģanları olarak varlık sebebimiz Uzunköprü halkının daha güzel, modern ve geliģmiģ bir kentte yasamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. entsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaģmayı gerçekleģtirmek, imar uygularımızın temelinin bu anlayıģ olduğunu anlatmak. ÇalıĢmalarımızın her aģamasında açık ve Ģeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayıģından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayıģını gerçekleģtirmek. Kentin tarihsel dokusuna sahip çıkmak entimizi tanıtımına öncelik verecek projeler üretmek. Ġnsanlarımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaģamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teģvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için belediye ile halk arasında güçlü bir iletiģim mekanizması oluģturmak. 113

120 114

121 A- Mali Bilgiler Yıllara göre Gelir hareketleri aģağıda gösterilmiģtir. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2012 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00.-TL ,30.-TL ,81.-TL Tahsilat Oranı % 75,79 Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 89,31 Vergi Gelirleri; 13% TeĢ. Ve Mülkiyet Gel.; 26% Diğer Gelirler; 60% Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir; 1% 2012 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği Dağılımı Vergi Gelirleri TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. Alınan BağıĢ ve Yrd. - Özel Gelir Diğer Gelirler ,91.-TL ,85.-TL ,68.-TL ,37.-TL 115

122 2013 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00.-TL ,25.-TL ,45.-TL Tahsilat Oranı % 75,09 Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 86,66 Sermaye Gelirleri 1% Vergi Gelirleri 15% TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. 22% Diğer Gelirler 62% Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir 0% 2013 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği Dağılımı Vergi Gelirleri TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. Alınan BağıĢ ve Yrd. - Özel Gelir Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri ,46.-TL ,80.-TL ,87.-TL ,32.-TL ,00.-TL 116

123 2014 YILI Bütçe Toplam Tahakkuk Tahsilat ,00.-TL ,10.-TL ,62.-TL Tahsilat Oranı % 74,70 Bütçeye Göre GerçekleĢme Oranı % 82,74 Vergi Gelirleri; 13% TeĢ. Ve Mülkiyet Gel.; 22% Diğer Gelirler; 65% Alınan bağıģ ve yrd. - Özel Gelir; 0% 2014 Yılı Gelir Dağılımı Grafiği Dağılımı Vergi Gelirleri TeĢ. Ve Mülkiyet Gel. Alınan BağıĢ ve Yrd. - Özel Gelir Diğer Gelirler ,83.-TL TL ,23.-TL ,10.-TL 117

124 Yıllara Göre Tahsilat Oranı Yukarıdaki Gibidir 118

125 Yıllara göre gider durumu aģağıya çıkartılmıģtır YILI Bütçe ,00.-TL Gider ,49.-TL Ġptal olunan ödenek ,51.-TL GerçekleĢme Oranı % 82,97 Sermaye Gid. 26% Personel Giderleri 24% Cari Transferler 4% Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 4% Faiz Gideri 2% Mal ve Hiz. Al. Gid. 40% 2012 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gid ,00.-TL ,71.-TL ,32.-TL ,41.-TL ,73.-TL ,32.-TL 119

126 2013 YILI Bütçe ,00.-TL Gider ,28.-TL Ġptal olunan ödenek ,72.-TL GerçekleĢme Oranı %67,48 Sermaye Gid. 25% Personel Giderleri 24% Cari Transferler 4% Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 4% Faiz Gideri 1% Mal ve Hiz. Al. Gid. 42% 2013 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gid ,83.-TL ,26.-TL ,48.-TL ,57.-TL ,33.-TL ,81.-TL 120

127 2014 YILI Bütçe ,00.-TL Gider ,71.-TL Ġptal olunan ödenek ,29.-TL GerçekleĢme Oranı % 77,87 Sermaye Gid. 33% Personel Giderleri 23% Cari Transferler 4% Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. 4% Faiz Gideri 2% Mal ve Hiz. Al. Gid. 34% 2014 Yılı Gider Dağılımı Grafiği Dağılımı Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Gid. Mal ve Hiz. Al. Gid. Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Gid ,54.-TL ,14.-TL ,91.-TL ,82.-TL ,50.-TL ,80.-TL 121

128 Yıllara göre gider hareketleri aģağıda gösterilmiģtir

129 Gelirler: Belediyemizin 2014 yılı Tahsilat Toplamı ,62.-TL dir. Bunun ,36.-TL si 2380 sayılı Belediyelere ve Ġl Özel Ġdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay verilmesi hakkındaki kanun gereğince Ġller Bankasından gelmiģtir. Geriye kalan ,26.-TL 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince Belediyemiz tarafından tahsil edilmiģtir. Giderler: Uzunköprü Belediye BaĢkanlığı toplam gideri ,71.-TL dir. Bütçe Hedefleri: 2014 Gelir Bütçesi : ,00.-TL 2014 Gider Bütçesi : ,00.-TL Borçlanma : ,00.-TL Bütçe GerçekleĢmesi: GELĠR Tahakkuk : ,10.-TL Tahsilat : ,62.-TL 2014 yılına devreden alacak : ,48.-TL GĠDER : ,71.-TL Ġptal olunan ödenek : ,29.-TL 2014 yılına devreden ödenek yoktur. 123

130 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali tablolar, muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olan kiģilere iletilmesini sağlayan araçlar olup kuruluģun mali yapıları hakkında bilgi vermektedirler sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 49. maddesinin son fıkrasına istinaden Ġç Ġsleri Bakanlığınca hazırlanan Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 418. maddesi gereğince aģağıda sayılan mali tablolar hazırlanır ve belirlenen sürelerde ilgililerin bilgisine sunulur, denilmektedir. a) Mizan cetveli (Örnek-76) b) Bilanço (Örnek-77) c) Faaliyet sonuçları tablosu (Örnek-78) ç) Bütçe uygulama sonuçları tablosu (Örnek-79) d) Nakit akım tablosu (Örnek-80) e) Mali varlık ve yükümlülükler değiģim tablosu (Örnek-81) f) Ġç borç değiģim tablosu (Örnek-82) g) DıĢ borç değiģim tablosu (Örnek-83) ğ) ġarta bağlı varlık ve yükümlülükler tablosu (Örnek-84) h) Gelirlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-85) ı) Giderlerin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-86) i) Giderlerin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-87) j) Giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-88) k) Bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-89) l) Bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırılması tablosu (Örnek-90) m) Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu (Örnek-91) n) Bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu (Örnek-92) o) Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosu (Örnek-93) ö) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu (Örnek-94) Bu faaliyet raporunun ekinde; 2014 yılı Mizanı Bkz. Ek-4- Bilanço Bkz. Ek-5- Bütçe gelirlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-6- Bütçe giderlerin ekonomik sınıflandırması Bkz. Ek-7- Faaliyet sonuçları Bkz. Ek-8- Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Ek-9 tablolarına yer verilmiģtir. 124

131 3- Mali Denetim Sonuçları; Belediyemiz 5393 Sayılı Kanunun 25. maddesi gereğince iç denetime ve SayıĢtay ın iç ve dıģ denetimine tabidir. Ġç Denetim Komisyonu Belediye Meclisimizin kendi üyeleri arasından seçeceği 5 kiģiden oluģmakta olup, Belediyemizin bir önceki yıl gelir, gider ve bunlara iliģkin hesap kayıt ve iģlemlerinin denetimini yapmaktadır. Bu çerçevede 2014 yılı iģlemleri denetim komisyonu tarafından incelenmektedir. Ġç ve dıģ denetçi olan SayıĢtay; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını; Ġdarenin hesaplarını ve bunlara iliģkin belgeleri esas alarak, mali tabloların güvenirliliğini ve doğruluğunu; gelir, gider ve mallara iliģkin mali iģlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetler. Bu çerçevede 2009,2010, 2011,2012, 2013 ve 2014 mali yılı iģlemleri ve hesapları SayıĢtay tarafından incelenecektir. B- Performans Bilgileri - Stratejik plan yapılmadığından yer verilmemiģtir. 125

132 126

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır.

3- Camikebir mahallesi, Yeni mahalle ve Kayacık Mahallesine m 2 kitli parke taģı döģeme iģi tamamlanmıģtır. 1- Kasaba içi imar yolları kanalizasyon çalıģmaları sonucu kullanılamaz hale geldiğinden, bu yolların tam amı mıcır hafriyatı ile doldurup sulama ve sıkıģtırma iģlemi yapılarak asfalt yapılacak hale getirildi.

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠVRĠNDĠ ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ BAġKANLIĞI 2013 YILI FAALĠYET RAPORU 1- Birliğimizin 2013 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi meclisimizce 1.958,00.TL.sı olarak kabul edilip yürürlüğe girmiģtir.

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2

ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER. A- Misyon ve Vizyon 2. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 ĠÇĠNDEKĠLER I.GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 2 1- Fiziksel Yapı 2 2- Örgüt Yapısı 3 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 5 4- Belediye Araç

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 2017 AĞUSTOS AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde

Detaylı

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ

TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ TORTUM ĠLÇESĠ KÖYLERE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠ 2008 FAALĠYETLERĠ KÖYDES FAALĠYETLERĠ: Tortum Ġlçesine bağlı (47) köy bulunduğu, bu köylerin muhtelif alt yapı sorunları için; (2008) yılı içinde ( 11) adet

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU ġirnak - 2010 ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Satınalma Çalışmaları Belediyemiz birimlerince ihtiyaç duyulan bilgisayar, bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar donanımları, otomasyon programı, medya takip sistemi, mobilyalar,

Detaylı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı

ADNAN DELİKANLIOĞLU Çukurkuyu Belediye Başkanı 1987 Yapacağımız ve hayata geçireceğimiz projeler, sizlerin mutluluğu, refah içinde yaşaması; daha da önemlisi güzel Beldemize bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimizde taşıdığımız bu ağır yükün

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi

MECLİS KARARI T.C. GEBZE BELEDĠYESĠ. Karar Tarihi 03/ 07/ 2013. Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi KARAR 108 : Karar No Kararın Türkiye Dil Edebiyatı Derneği Gebze Şubesi 2013 / 108 Özü 1.ci oturumu / ÇarĢamba günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 108 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ . Faaliyetler Veya Hizmetler: İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Maaş ve ücret tahakkuku İdari işlemler Özlük işlemleri Eğitim işlemleri Evrak işlemleri. Faaliyetler:. Maaş ve Ücret Tahakkuku: Personel

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 130 Oturum : 1 Konusu : Devir BaĢkanlık Makamından havaleli ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.03.2017 tarih ve 23817205-301.01-E.687 sayılı yazı Belediye Meclisinin 14.03.2017

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü SANCAKTEPE BELEDİYESİ 2011 67 67 SATIN ALMA ŞEFLİĞİ FAALİYETLERİ Belediyemiz müdürlükleri ve bağlı birimlerince ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin temini; 1. Bilgisayar, bilgisayar

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 0 T.C. BALIKESĠR ĠLĠ KÖRFEZ BELEDĠYELER BĠRLĠĞĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU Birliğimiz tüzüğü gereği üye Belediyelerin 5393 sayılı

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :370 KARAR 370 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Kasım ayı meclis toplantısının ikinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 1 Aralık 2015 Salı günü

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU

Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu. Güner ATMACAOĞLU Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı Kasım - Aralık 2011 Faaliyet Raporu Güner ATMACAOĞLU Toplantı Konu BaĢlıkları Genel Bilgilendirme Yürütülmekte Olan ĠĢler Talepler ve Ġhtiyaçlar GeliĢtirme ÇalıĢmaları

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU

SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 01.01.2009 31.12.2009 YILLIK FAALĠYET RAPORU PERSONEL YAPISI Müdürlüğümüz bünyesinde 3 Kadrolu Tabip, 2 Kadrolu, 1 SözleĢmeli Vet. Hekim, 3 SözleĢmeli Gıda Mühendisi, 1 Kadrolu

Detaylı

Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU

Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU 2 0 1 5 Temmuz ile Aralık Arası FAALİYET RAPORU 2016 Yılı Gider Bütçe fişleri, tüm müdürlüklerden toplanarak konsolide edilip İdare Bütçesi hazırlanmıştır. 2016 Yılı Performans Esaslı Analitik Bütçe Taslağı

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI HAZİRANAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Sarnıç Mahallesi meydanında bulunan kapalı

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA: 1/7 SAYFA: 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH LAVİNYA MARMARA 01 MART-31 MART 2017 AYLIK FAALİYET 1. GİRİ İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Batıköy mahallesi 512 ada 1 no lu parsel üzerinde kurulu LAVİNYA MARMARA

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 36 : Disiplin Kurulu Yönetmeliğinin GörüĢülüp Karara Bağlanması Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Disiplin Kurulu Yönetmeliği 5393 Sayılı Belediye

Detaylı

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü

2013 Yılı Devam Eden Projeler. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 2013 Yılı Devam Eden Projeler Eğitim Yükseköğretim Sektörü YAKLAŞIK 400 YATAKLI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASI İLE MEVCUT HASTA BAKIM ÜNİTESİ BİNASININ POLİKLİNİK BİNASI OLARAK

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/38 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı