MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI"
  • Oz Usak
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL DURUM VE AFET PLANI AMAÇ: Bu planın amacı; bir afet sonrasında, hastaneye gönderilen hasta ve yaralıların teşhis ve tedavisinde başarılı ve organize olmak, afet nedeniyle hastane içinde oluşan panik ve kargaşayı önleyerek, ortaya çıkabilecek sorunları en aza indirmek, bu planda yer alan her birimin görevlisini ve görevlerini önceden belirlemek ve birimler arasında iyi bir organizasyon sağlamaktır. KAPSAM: Bu Plan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yasalar çerçevesinde sorumluluk alanını ve hizmetlerini kapsar. SORUMLULUK: Bu Planın uygulanmasından, her kademedeki Hastane çalışanları görev ve statüsüne göre görevlerini yerine getirmekten sorumludur. YASAL DAYANAK: Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısı İle Alınacak Tedbirler ve Yapılacak Yardımlara Dair Kanun sayılı Sivil Savunma Kanunu buna dair hazırlanan Tüzük ve Yönetmelikler. 3-88/12777 sayılı 7269 sayılı Kanuna dayanılarak çıkartılan Yönetmelik. 4- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği RG; /17927/8/ Afet Harcamaları Yönetmeliği RG: / Sağlık Bakanlığı,İl Sağlık Müdürlüğünün tarihli yazıları 7- Sağlık Bakanlığının konu ile ilgili Genelge ve Talimatları ACİL KOMUTA MERKEZİ Acil Komuta Merkezi Hastanede, Başhekimlikte veya acil servise yakın bir yerde oluşturulmalıdır. Eğer hastane afetten zarar görmüş ve boşaltılması gerekiyor ise, müsait bir yerde veya çadır kurularak merkez oluşturulabilir. Hastane afet planı başkanı aynı zamanda acil komuta merkezinin de başkanıdır. HASTANE AFET PLANI (HAP) BAŞKANI: Hastane afet planı başkanı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimidir. Hastane afet planının idare ve organizasyonundan sorumludur

2 Yetkileri: Hastane afet planını başlatma. Eğer HAP Başkanı hastanede değil veya hastaneye ulaşamadı ise bu planı uygulamaya koymakla yükümlü kişi hastanenin o an görevde olan en kıdemli doktoru (nöbetçi uzman hekim) ya da idarecisidir. Afetle ilgili yeni politikaları belirleme ve bunları yürürlüğe koyma. Buradan da anlaşılacağı üzere hastane afet planını değiştirme yetkisine sahip kişi HAP Başkanı'dır. Afet alanına gönderilecek kişi yada kişileri belirleme (bu kişi yada kişiler hastane ile afet yeri arasında iletişim sağlamakla hükümlüdürler.) Bir tehlike durumunda hastaneyi boşaltma gerekliliğine karar verme. HAP Başkanı'na bağlı birimler; Lojistik şefi : Çetin AĞBABA Planlama şefi : Nurhan Sevim GÖGERÇİN Döner sermaye şefi : Gülser KARADAĞ Halkla ilişkiler yetkilisi : Amine TAMAN Güvenlik şefi : Yener AFAL Hastane Kriz Merkezi Büro S. : Metin KILIÇ Operasyon şefi : Yrd. Doç. Dr. Kemal PEKER LOJİSTİK ŞEFİ Çetin AĞBABA İdari ve Mali Hizmetler Müdürü aynı zamanda bu görevi de üstlenir. İdari ve Mali Hizmetler Müdürü EK- A da görevlendirmeler çizelgesinde gösterilmiştir. Bir afet gerçekleşmesi halinde hastanenin güvenli olup olmadığına karar vermekle yetkili kişidir. Hastanenin zarar görmüş kısımlarının belirlenmesi ve boşaltmanın gerekli olup olmadığını HAP Başkanına bildirir. Lojistik şefine bağlı birimler; Görevleri: Alt yapı ve teknik hizmetler sorumlusu, Murat DEMİR Mühendis Haberleşme hizmeti sorumlusu Alaattin ÖNEL Teknisyen Araştırma ve taşıma sorumlusu Fehmi DUMAN Baş Şöför Ayniyat sorumlusu Kasım ÖZKAN V.H.K.İ Yemekhane sorumlusudur. Yaşar YALÇIN V.H.K.İ. Kendine bağlı alt birimlerin sorumlularını belirlemek ve birimlerin koordinasyonu ve denetlenmesini sağlamak. Telefonları kontrol etmek Isınma problemlerini kontrol etmek Havalandırma problemlerini kontrol etmek Oksijen ve anestezik gaz sızıntılarını kontrol etmek Asansörlerde kalan olup olmadığını kontrol etmek Tehlikeli maddeler (Radyasyon onkolojisindeki radyoaktif maddeler gibi) ile ilgili sorunları kontrol etmek

3 Su sızıntıları, kanalizasyonla ilgili sorunlar, elektrik ile ilgili tehlike ve problemleri kontrol etmek. Öncelikli ve acil onarımları sağlamak PLANLAMA ŞEFİ ( Nurhan Sevim GÖGERÇİN Sağ. Bak. Hiz. Md.) Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü aynı zamanda planlama şefliği görevini de yerine getirir. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü EK - A da görevlendirmeler çizelgesinde gösterilmiştir. Planlama şefine bağlı birimler Durum değerlendirme sorumlusu İnsan gücü sorumlusu Tıbbi personel sorumlusu Hemşirelik hizmetleri sorumlusu Özlem KALAY ŞAHİN Sağ. Bak. Hiz. Md. Yrd. Özlem KALAY ŞAHİN Sağ. Bak. Hiz. Md. Yrd. Görevleri: Kendine bağlı birim sorumlularını belirlemek ve bu birimlerin koordinasyon ve denetimlerini sağlamak Personel araç gereç gibi gerekli kaynakların belirlenmesinden, temininden ve bu kaynaklara ihtiyaç duyulan bölümlerin saptanmasından sorumludur. Kaynakların dağıtımında öncelikli bölgeleri saptamalıdır. Mevcut malzemelerin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesinden sorumludur. Hastanede o anda görevde olan ve görevlendirilecek olan personelin öncelik sırasına göre yerleştirilmesinden sorumludur. Gelen personelin kontrol edilmesi ve kayıtlarının yapılmasından Sağlık personeli ve diğer hastane personelinin göreve çağrılmasından sorumludur. Tüm personelin dinlenmesinden ve nöbet değişimlerinin sağlanmasından sorumludur. Hastanede kullanıma hazır yatak sayısını belirlemekten sorumludur. Eve gidemeyecek olan hastane personelinin yakınlarının barınak, beslenme, sağlık bakımları ve çocuk bakımlarının karşılanmasından sorumludur. Dışarıdan gönüllü olarak çalışmaya gelenleri, koordine etmek ve denetlemek planlama şefinin görevidir. Diğer hastanelerden gelen geçici doktor, hemşire ve sağlık personelini koordine etmek ve denetlemek planlama sorumlusunun görevidir. Afet ile ilgili hastanenin yaptıklarının dokümantasyonunu sağlamak planlama şefinin görevidir. Mevcut hastane afet planının başarılı olup olmadığını belirlemek ve bunu HAP Başkanına bildirmekten sorumludur. DÖNER SERMAYE ŞEFİ Gülser KARADAĞ Hastane döner sermaye sorumlu Müdür Yardımcısı bu göreve getirilmelidir. Hastane döner sermaye sorumlu Müdür Yardımcısı EK- A da görevlendirmeler Çizelgesinde gösterilmiştir.

4 Döner sermaye şefine bağlı birimler; Satın alma sorumlusu : Azem MERCİMEK V.H.K.İ Muhasebe sorumlusudur. : Güler DEMİR Görevleri: Kendine bağlı birim sorumlularını seçmek ve bunların koordinasyon ve denetimini sağlaması, Finansal kaynakların kullanımının düzenlenmesi, Acil durum ile ilgili giderlerin dokümantasyonu ve düzenlenmesi, Satın alma sorumlusu tarafından her 12 saatte bir sunulan personel kaynak ve çeşitli harcamalarla ilgili finansal verileri gösteren raporun hazırlanması ve bunun ilgili birimlere iletilmesi, Halktan gelen bağışlar konusunda planlama şefi ile işbirliği yapması. Afetzede olmayanlar için yapılan masrafları da izlemekten sorumludur. HALKLA İLİŞKİLER YETKİLİSİ (Amine TAMAN Sosyal Hiz. Uzm.) Halkın ve medyanın sürekli olarak bilgilendirilmesi için bilgilerin toplanması ve ayıklanmasından sorumlu kişidir. Hasta tedavi alanlarından ve komuta merkezinden uzakta bir haber ve bilgilendirme merkezi oluşturulmalıdır. Halkla ilişkiler yetkilisinin görevleri; HAP Başkanının bilgisi dahilinde medya ve halka ulaşacak gerekli haberleri hazırlayıp Hastane Kriz Bürosuna / Merkezine ulaştırmak. Görevli medya mensuplarının girebileceği ve giremeyeceği alanları belirlemek ve bu konuda güvenlik şefi ile işbirliği içinde olmak... GÜVENLİK ŞEFİ ( Yener AFAL ) Hastane içi trafik ve güvenlik organizasyonu, çalışma ortamının güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan kişidir. Güvenlik Şefinin Görevleri; Kurtarma operasyonları ve tehlikeli durumlarda güvenliğin sağlanması, Hastane girişlerinin güvenliğini sağlamak, Ziyaretçi girişçilerini düzenlemek, Yasak bölgelerde yetkisiz kişilerin girmesini önlemek, Araştırma ve taşıma sorumlusu ile birlikte ambulans giriş çıkış noktalarının belirlenmesi, Güvenliği olmayan bölgelere girilmez işaretlerinin yerleştirilmesi, İdaresindeki güvenlik görevlilerinin belirlediği tehlikeli ve güvensiz durumları, hasar tespit ve kontrol sorumlusuna bildirmek, Güvenliği ilgilendiren tehlikeli durumlar karşısında HAP Başkanına ve ilgili birim başkanına bilgi vermek, Yiyecek, su, tıbbi malzeme ve kan merkezlerinin korunmasından sorumludur.

5 Afet süresinde genel kolluk güçleri ve hastane güvenlik birimlerinin birlikte çalışması sağlanmalıdır. Sivil kargaşa durumunda güvenlik polis ve jandarma tarafından sağlanır. Ambulans park yerine park etmiş araçların kaldırılmasından güvenlik şefi sorumludur. Ambulans trafik planını geliştirecek ve yürütecek kişi güvenlik şefidir. HASTANE KRİZ BÜROSU /MERKEZİ İLE KOORDİNASYON SORUMLUSU Bu görev hastane Müdür Yardımcısı EK- A da görevlendirmeler Çizelgesinde belirtilen tarafından yerine getirilir. (Metin KILIÇ Müdür Yrd.) Hastane Kriz Bürosu /Merkezi İle Koordinasyon Sorumlusunun Görevleri: Uygun iletişim ve mesaj akımını sağlamak için Hastane Kriz Bürosu/Merkeziyle bağlantı kurmak ve halkla ilişkiler yetkilisiyle koordine bir şekilde çalışmak. Hastanelerin hasta bakım kapasitesi var olan veya olası personel kaynak sıkıntısı, başka hastanelere taşınacak hastaların sayısı, diğer birimler tarafından talep edilen ihtiyaçlar gibi konularda bilgi toplamak, Haberleşme hizmet sorumlusunun yardımıyla acil iletişim ağını kullanarak hastaneler arası koordinasyon, iletişim ve yardımlaşma, kriz merkeziyle vasıtasıyla iletişim kurmak ve hastanenin mevcut durumu hakkında bilgi vermek, Hastane Kriz Bürosu/Merkezi yetkililerine hastanedeki gelişmeler ve değişiklikler hakkında güncelleştirilmiş bilgiler vermek, Hastaneye müracaat eden yaralılar ile ilgili gerekli verileri ( kabul edilen yaralı sayısı, tedavi edilmiş yaralıların türleri, hastaneye yatırılan, taburcu edilen, ölen ya da başka kuruma sevk edilen hastalardın sayısı, yaralıların kişisel bilgilerin raporlarının sunulmasından sorumludur) OPERASYON ŞEFİ Yrd. Doç. Dr Kemal PEKER Hastane operasyon şefi ;EK- A da görevlendirme Çizelgesinde belirtilmiştir. Operasyon Şefine Bağlı Birimler Görevleri: Tıbbi Bakım Direktörü : Yrd. Doç.Dr. Ufuk KUYRUKLUYILDIZ Destek Birimleri Direktörü : Yrd. Doç. Dr. Levent DEMİRTAŞ Psikososyal Destek Hizmet Direktörü: Uz. Dr Hüseyin YUMRUKÇAL Komuta merkezine yakın bir operasyon merkezi kurulmalıdır ve bu bölümün organizasyonundan sorumlu olan kişi operasyon şefidir. Sorumluluğundaki direktörler ile sık sık toplanarak mevcut ve gelecek hastaların teşhis ve tedavileri ile ilgili planların yapılmasından sorumludur.

6 Tıbbi hizmetler, destek hizmetleri ve insani hizmetleri alt birimlerine gerekli personel ve malzemenin sağlanması sorumluluğu operasyon şefinindir. Tüm haberleşmelerin bir kopyasının haberleşme hizmet sorumlusuna gönderilmesinden, tüm karar ve yapılanların dokümante edilmesinden sorumludur. Kaç hastanın hemen taburcu edilebileceği ya da sevk edilebileceği kararını vermek operasyon şefinin görevidir. Taburcu edilen hastaların ailelerini bilgilendirme görevi operasyon şefinin sorumluluğundadır. Hastaneye gelen tüm yaralıların teşhis ve tedavisinden sorumlu kişi operasyon şefidir. A. Tıbbi Bakım Direktörü: Yataklı birimler sorumlusu ve acil tedavi birimleri sorumlusundan oluşacak iki kişiye ihtiyacı olacaktır. Bu kişileri seçer ve birbirleri ile koordineli olarak çalışmasını sağlar. 1. Yataklı birimler sorumlusu: Kendine bağlı bölüm sorumlularını seçer ve bu bölümlerin koordineli bir şekilde çalışmasını ve denetimlerini sağlar. Yrd. Doç. Dr. Murat Bayram KAPLAN Bağlı Bölümler; Cerrahi sorumlusu Dahiliye Sorumlusu Yoğun bakımlar sorumlusu Hemşire hizmetleri sorumlusu Poliklinik sorumlusu :Hülya DER Hemşire :Hatice ŞAHİN Hemşire :Tuncay EKİNCİ Sağ. Mem. :Özlem KALAY ŞAHİN : Arzu ERDİNÇ Hemşire 2. Acil Tedavi Birimler sorumlusu: Afet süresince en çok çalışacak birimin başındaki kişidir. Travma ve Acil Cerrahi deneyimi olan kıdemli bir uzmanı triaj sorumlusu olarak atamalı ve diğer bölümlere de deneyimli hekimlerin seçimine özen göstermelidir. Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN Bağlı Bölümler; Triaj sorumlusu Kırmızı alan sorumlusu Sarı alan sorumlusu Yeşil alan sorumlusu Hasta çıkış sorumlusu Morg sorumlusu : Dr. Umut OFLAZOĞLU : Dr. Funda TOZLU : Uz. Dr. Murat AYDIN : Dr. Ahmet Melih ARSLAN : Gökhan AKYÜREK Sağ. Mem. : Mahmut CAN Din Hiz. Gör. B. Destek Birimler Direktörü: kendine bağlı bölüm sorumlularını seçer ve bunların koordineli bir şekilde çalışmasını sağlar ayrıca, lojistik şefi ve döner sermaye şefi başta olmak üzere ilgili bölümlerle yakın işbirliği içinde bulunur. Dr. Necati BULUT Baştabip Yrd.

7 Bağlı bölümler; Laboratuar sorumlusu : Uz. Dr. Murat GÜNAY Radyoloji sorumlusu : Uz. Dr.Erdal KARAVAŞ Eczane sorumlusu : Zeynel Abidin GÜN Baş Eczacı Tıbbi malzeme sorumlusu : Yakup ALTINOVA Anstz. Tekn. Tıbbi cihaz sorumlusu : Orhan MEYDAN Anstz. Tekn. C. Psikososyal Destek Hizmet Direktörü: Kendine bağlı bölüm sorumlularını seçer ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlar. Uz. Dr Hüseyin YUMRUKÇAL Personel sosyal destek sorumlusu Psikososyal destek sorumlusu Personel yakınları Ahmet TİK Psikolog Ali ANDAĞ Sosyal Hiz. Uzm Ali ANDAĞ Sosyal Hiz. Uzm HASTANENİN TAHLİYESİ Hastanenin tehdit altında olduğuna, herhangi bir iç veya dış afet nedeni ile kısmen yada tamamen boşaltılması gerekliliğine HAP Başkanı karar verir. Hastanenin hangi kısımlarının güvenli olmadığına ve boşaltılacağına karar verme yetkisi lojistik şefine aittir. Hastanenin zarar görmesi durumunda arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmekle görevli kişi Lojistik Şefidir. Hastanenin dış boşaltılması için uygun yerleri belirleyecek kişi HAP Başkanı'dır. Aynı zamanda boşaltılacak olan hastaların gidecekleri yerler (Portatif hastane, okullar, spor salonları, camiler ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar. ) belirlenmelidir. Hastanenin iç boşaltımı için uygun yerleri belirleyecek kişi operasyon şefidir. Bu amaçla hangi servislerin boşaltılacağına ve hangi hastaların taburcu edileceğine operasyon şefi karar verir. Binada merdivenlerin ve asansörlerin kullanılıp kullanılamayacağına karar verecek kişi lojistik şefidir. Hastanenin boşaltılmasında ve ulaşım yollarının sağlanmasından sorumlu kişi lojistik şefidir. Boşaltım işinin organizasyonundan ve idaresinden sorumlu kişi HAP başkanıdır. Hangi hastaların nereye tahliye edildiği ile ilgili dokümantasyonu yapan kişi planlama şefidir. Hastanenin boşaltılmasından sonraki güvenliğinden sorumlu kişi güvenlik şefidir. Terör ve bomba tehdidine karşı hastanenin boşaltılmasına karar verme sorumluluğu güvenlik şefine aittir. Ancak boşaltma emrini vermekle sorumlu kişi HAP başkanıdır.

8 ACİL SERVİSTE AFET ORGANİZASYONU PLANI Bu plan önceden ayrıntılı olarak hazırlanmalı görevli kişilere tebliğ edilmeli ve Her yıl Ocak ayında yeniden gözden geçirilmelidir. Afet bildirimi yapılır yapılmaz hastane nöbetçi uzmanı derhal hastane afet planı başkanına haber verir. Eğer başkan gerek görürse hastane afet planı devreye girer. Eğer HAP Başkanına ulaşılamaz ise nöbetçi uzman planı başlatabilir. Hastanede o anda görevli olmayan acil servis personeline ulaşmak için acil serviste muhafaza edilen ve tıbbi personelin telefon ve adreslerini içeren liste kullanılır. Bu liste en az yılda iki kez acil servis Sorumlusu tarafından yenilenmelidir. Eğer hastanenin telefon iletimi kesintiye uğramışsa cep telefonu, telsiz, kurye motorlu/motorsuz vasıta ya da medya aracılığıyla acil servis personeline ulaşılmaya çalışılmalıdır. Acil serviste kayıt kabul işi mümkün ise bilgisayar ile yapılmalı, ancak bilgisayar sistemi çökmüşse kayıt kabul defteri kullanılmalıdır. Afet anında acil serviste kullanılmak üzere açılması gereken alanlar şunlar olup bu alanların yerleri her hastanenin acil servisinde önceden belirlenmelidir. a.) Ambulans ve helikopterlerin hasta boşaltacağı alan b.) Triaj alanı c.) Kayıt kabul alanı d.) Ayaktan gelen ve genel durumu stabil olan ayaktan tedavi edilebilecek hastaların müdahale alanı (Yeşil alan) e.) Ölü olarak getirilen veya ölmekte olan yaralıların toplandığı alan (Siyah alan) f.) Hayatı tehdit eden ve acil müdahale gerektirecek hastalar için tedavi alanı (Kırmızı alan) g.) Hayatı tehdit eden yaralanması olmayan tıbbi müdahale ve bakımları için bir süre gecikilecek olan yaralılar için ayrı bir tedavi alanı. (Sarı alan) Triaj en önemli işlev olup afetin türüne göre Travma ve Acil Cerrahi deneyimi ya da acil dahiliye deneyimi olan kıdemli hekimler tarafından yapılmalıdır. Triaj esnasında yaralanma ciddiyetine göre hastalara etiketleme (Yeşil, Sarı, Kırmızı, Siyah ) yapılır. a.) Yeşil etiket: Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayaktan tedavi edilebilecek hastalara uygulanır. b.) Sarı etiket: Bu grupta vital bulguları stabil, acil yaşam tehdidi altında olmayan bekleyebilecek olgular bulunur. c.) Kırmızı etiket: Acil olarak operasyona ya da yoğun bakıma alınarak yaşamı kurtarılabilecek durumdaki hastalar bu gruba dahil edilir ve derhal kırmızı alana gönderilir. d.) Siyah etiket: Ölmüş veya ölmek üzere olan olgular bu sınıftadır. En kısa zamanda morga gönderilir. Afet anında acil servis içinde resüsitasyon yapılmaz.

9 Triaj dan sonra ilgili tedavi alanlarına gönderilen hastaların tedavilerinden alan sorumluları mesuldür. Her alanda yeterli sayıda sedyeler olmalı ve bu sedyeler numaralandırılmalıdır. Mümkünse her sedyeye bir doktor, bir hemşire, bir intern ve bir hasta bakıcı sorumlu olarak verilmelidir. Sedye numaralarına göre görevli olan doktor, hemşire ve hastabakıcı listeleri önceden belirlenerek ilgililere duyurulmalıdır. ACİL SERVİS EKİBİNİN GÖREVLERİ Doktor: 1. Havayolunu açar, servikal immobilizasyonu sağlar. 2. Solunumunu sağlar, gerekli olguları entübe eder. Gerekli olgularda tüp torakostomi yapar. 3. Sıvı resüsitasyonuna başlar (2 damar yolu, 18 no angiocath, bolus kristalloid infüzyonu) 4. Kabaca nörolojik muayene yapar (şuur durumu, sözel yanıt, ağrıya yanıt, cevapsız hata) 5. Hastayı tamamen soyarak tümden gözden geçirir. 6. Dış kanamaları durdurur (kompresyon, klemp) 7. Basitçe kırık imbobilizasyonu yapar 8. Nazogastrik takar 9. Foley takar 10. Tarama US yaptırır. 11. Hastanın önceliğini değerlendirir. Triaj da en ufak bir şüphede uzmana danışır ve hastayı üst gruba alır. Acil Servis Sorumlusu 1. Hemşire ve personel gereksinimini koordine eder. 2. Gerekli tıbbi malzemenin sağlanmasından sorumludur. 3. Görevli tüm tıbbi personeli çağırır 4. Acil servis kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar 5. Hasta transportunu koordine eder. 6. Tedavi alanlarındaki malzemeleri periyodik olarak kontrol eder. 7. Acil servis ve triaj alanlarının organizasyonunu sağlar. Intern Doktor 1. Servikal immobilizasyonu sağlar 2. Nazogastrik ve foley takar 3. Hasta kartını ve istenen tetkikleri doldurur 4. Gerekli telefon görüşmelerini yapar. 5. Hastanın tetkikleri ve transportuna eşlik eder. Hemşire 1. Hasta kartına vital bulguları kaydeder (tansiyon, nabız) 2. Tetanoz profilaksisi yapar. 3. Kan numunesi alır (kan grubu, dar rutin, hemogram) 4. Damar yolu açar (18 no angiocath, ringer laktat veya izotonik) 5. Order edilen tedavileri yapar (sözlü order olabilir) 6. Hastanın transportunu sağlar

10 Hastabakıcı 1. Hastayı acil servise alır 2. Hastayı bütünüyle soyar 3. Değerli eşyaları hemşireyle beraber döner sermaye memuruna teslim eder. 4. Hastanın transportunu yapar. Radyoloji Doktoru/Teknisyeni: 1. Yan servikal, PA akciğer ve pelvis grafisi rutin olarak çekilir. 2. Tarama ultrasonografi yapar ( yalnızca abdominal sıvı aranır ve perikarda bakılır). Bu Plan onayını ve dağıtımını müteakip yürürlüğe girer. Bu Planı Hastane Başhekimi Yürütür. Plan Eğitim Sorumluları Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN Uz. Dr. Murat AYDIN Hazırlayanlar Mehmet BOĞA V.H.K.İ Muammer ATLI Siv. Sav. Uzm. Onay Yrd.Doç.Dr. Fatih ÖZÇİÇEK Hastane Yöneticisi / Başhekim Dağıtım 1- Baştabiplik 2- İdari ve Mali Hizmetler Müdürü 3- Eğitim Sorumlusu 4- Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 5- Acil Servis Sorumlusu

11 6- Hastane Kriz Merkezi Sorumlusu 7- Operasyon Şefi 8- Döner sermaye Şefi 9 - Acil 112 Şube Müdürlüğü Plana eklenebilecek diğer önemli faktörler şunlar olmalıdır: 1. Çevredeki hastanelerin özellikleri ve hastaneler arası; tahliye, tıbbi malzeme, ambulans ve personel desteği konusunda bir protokol hazırlanmalıdır. 2. Afetlerde görev alacak ambulans ekipleri belirlenip, afetler konusunda eğitim verilmelidir. 3. Acil durumlarda kullanılacak tıbbi malzemeler bugünden belirlenmelidir. Malzemeleri kullanacak personel için eğitim verilmelidir. Acil durumda kullanılacak bu malzemelerin yerleri de ilgili birimlerce bilinmelidir. 4. Hastane ile (Acil Servis) ambulans ekipleri arasına telsiz sistemi kurulmalıdır. 5.Bu Plana ek olarak Bina Vaziyet Planı,Yerleşim Krokisi,Bölge Haritası,konmalı hazırlanmalı,yerleşim Krokisi ve Vaziyet Planında bazı planlama çalışmaları yer almalı ve gösterilmelidir. 6.Ekip ve görevlendirme listeleri Bu plana ek olarak hazırlanmalı ve ekine konmalıdır. 7. İsim,adres,telefon numarası gibi sık sık değişebilecek bilgilere Planın ekinde yer verilmeli güncelleme kolaylığı sağlanmalı, ana plan kısmında eklere atıfta bulunulmalıdır. (EK-A,EK-1 Vb. gibi ) 8-Bazı görevlerde uzmanlık alanı belirtilmemiştir. Hastaneler kendi personel durumuna göre görevlendirmeleri yapabilirler. 9-Görevlendirmelerden sonra, yedekleri de belirlenmeli ve görevleri resmi yazı ile bildirmeli ve tebliğ edilerek tebellüğ belgesi düzenlenmelidir. 10- HAP Planı onaylandıktan sonra ilgili kurumlara ve HAP eğitiminden sonra planın birer örneği sorumluluk alanlara dağıtılmalıdır. KAYNAKLAR : 1. 1.Ulusal Afet Tıbbi Kongresi Bilimsel Oturum Sunumları, Sözel Bildiri Sunumları ve Poster Bildiri Sunumları. 2. www. atd.org. (Türkiye Acil Tıp Derneği HAP Yayınları-2003) 3. Sağlık Bakanlığı Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi. 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Bilimsel Yayınları TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi 1999; 382: TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi 2002;413: B.Ü.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Afete Hazırlık Eğitim Programı.

12

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6).

Dış Afet: Kurumun dışında gelişen bir afet olayıdır. Deprem, sel felaketi, yangın düşmesi gibi(2,4,6). AFETİN TANIMI Günlük çalışma düzenini bozan herhangi bir aktivite, mevcut imkanlar ile altından kalkılamayacak büyüklükte olaylardır. Bir olay sonucu, hastanedeki ekibin gücünü aşacak sayıda yararlı ve/veya

Detaylı

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI

HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Sivas İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Suşehri İlçe Devlet Hastanesi HASTANE AFET ACİL YARDIM VE TAHLİYE PLANI (2013) SUŞEHRİ DEVLET

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU

DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU SIRA NO SAYFA NO DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK YAPANIN İSİM İMZA DEĞİŞİKLİĞİN KONUSU ESKİ DURUM YENİ DURUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 18 İÇİNDEKİLER THAP Organizasyon Şeması THAP Organizasyon

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 2515 AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1.4.1988, No : 88/12777 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1959, No : 7269 Yayımlandığı

Detaylı

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 1/48 ORHANELİ DEVLET HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 2013 AFT.PL.01 25/10/2013 0 2/48 GENEL DURUM 1.1) Kurumun Adı: TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ

ACİL DURUM PLANI KISIM II KAPSAM KISIM III SORUMLULUK VE İŞ BÖLÜMÜ SAYFA NO 1/28 ACİL DURUM PLANI KISIM I AMAÇ TOTM hastanesinde oluşabilecek her türlü olağanüstü durumlarda personelin, hastaların ve hasta yakınlarının yaralanıp zarar görmesini, hizmetlerin kısmen veya

Detaylı

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN NO TOTM-PRS-11 İLK YAYIN TARİHİ 03.10.2011 REVİZYON TARİHİ - REVİZYON NO 0 SAYFA NO 1/23 ACİL DURUM PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/23 1.AMAÇ VE KAPSAM: Meydana gelmesi muhtemel olağanüstü durumlarda(doğal afet, yangın, sabotaj, savaş vb.) hasta, hasta yakını ve çalışanların sağlığını, güvenliğini, can ve mal kaybının önlenmesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP TOPLU YAPI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI ACİL EYLEM PLANI 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIM... 3 2. AMAÇ VE KAPSAM... 3 3. ACİL DURUMLARIN SINIFLANDIRILMASI... 3 4. ACİL DURUM MÜDAHALE ORGANİZASYONU... 4 4. ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİNİN YAPISI.. 5 5. ACİL

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ ACİL DURUM PLANI Amaç Bu iç düzenlemenin amacı; Et Kombinası Müdürlüğü ne ait her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin tasarımı, yapımı, işletimi,

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER

YANGIN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKKIZILAYI 1868 İhmallerin yol açtığı,en büyük felaket muhakkak ki yangınlardır.insanlığa,tüm afetlerde yardım elini uzatmayı ilke edinmiş olan TÜRKKIZILAYI, Mamak İlkyardım Eğitim Merkezi,yangın eğitimi

Detaylı

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ

TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ TÜRKİYE HASTANE AFET PLANI EĞİTİMLERİ HASTANE AFET PLANI (HAP) ACİL SERVİS YÖNETİMİ Sunum Planı Acil servis için afet kavramı Acil servis risk analizi ve kapasite belirleme Triaj ve acil servis triajı

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI... HASTANESİ KALİTE EL KİTABI DÖKÜMAN NO : KEK-01 YAYIN TARİHİ : 2 NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHA : / KONTROLLÜ Cih / KONTROLSÜZ NÜSHA NO / TOPLAM NÜSHAL NO : / Sayın, aittir. Adres : Tel

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane)

VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) Hastaneleri Kurumu VERİMLİLİK GÖZLEMCİSİ YERİNDE DEĞERLENDİRME REHBERİ (Hastane) VERİMLİLİK VE KALİTE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI EYLÜL 2014 SUNUŞ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı genel sekreterliklerde

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Durum Planları. 1.2 Tanımlar: BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Acil Durum Planları 1. Giriş -Tanımlar: 1.1 Giriş 5331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereğince İşveren; a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ağır

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı