CTP-BG den DP-UG ye öncelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CTP-BG den DP-UG ye öncelik"

Transkript

1 Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Aðustos 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4257 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BU KADAR ÝTÝRAFÇI OLMA, SENÝ SEVEN KULLARINI DA DÜÞÜN 2. sayfada CTP-BG den DP-UG ye öncelik CTP Parti Meclisi hükümet konusunda önce DP-UG yle görüþmeye karar verdi. 3. sayfada Özkan Yorgancýoðlu'na Feminist Atölye'den benzetme... Ayar ve azar babasý CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nu 'ayar ve azar çeken baba'ya benzeten Feminist Atölye (FEMA), bu figürün yalnýz sað siyasete özgü olmadýðýný, solda da görülebildiðini vurguladý... Derya'nýn 'vicdani yemin'inin CTP tabaný tarafýndan çok ciddi bir destek gördüðünü belirten FEMA, ayný desteðin parti yönetiminden gelmemesini kýnadý ve Yorgancýoðlu'nun sözlerini eleþtirdi... Yorgancýoðlu Doðuþ'a artýk bu kadar tolerans göstermeyeceklerini belirtmiþ, ayrýca, onun yeminindeki bazý sözlere katýlmadýklarýný açýklamýþtý... Derya'ya bir destek de Kuir Kýbrýs Derneði'nden geldi. Derya'nýn yemininin doðruluðuna vurgu yapan dernek, "Hiyerarþik bir düzeni reddeden herkes bu metni desteklemeli" dedi sayfada Yangýn felaketi Kuzeyde 3350, güneyde ise 1000 dönüm alan yandý sayfada

2 EVÝNÝN ÖNÜNDEN MOTOSÝKLETÝNÝ ÇALDILAR Afrika (Özel)- Son zamanlarda büyük artýþ gösteren hýrsýzlýk olaylarýna her geçen gün bir yenisi daha eklenmeye devam ediyor. Kermiya'daki Öðretmenler Sitesi'nde ilamet eden Engin Sonuç adlý vatandaþýn evinin bahçesine parkettiði Suzuki marka LP809 plakalý motosikleti, geçtiðimiz Cumartesi günü saat 02.30'dan sonra, meçhul þahýslar tarafýndan çalýndý. Vatandaþýn durumu polise þikâyet etmesi üzerine, olayýn polis tarafýndan araþtýrýlmakta olduðu bildirildi. AKBIÇAK KASAP'TAN YALAN BEYANLA 3 BÝN 500 TL NAKÝT PARA ALDI Lefkoþa'da Küçükkaymaklý'da faaliyet gösteren Akbýçak isimli kasap dükkanýndan sahtekarlýkla para temin eden N.T. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. 17 Aðustos tarihinde saat sýralarýnda Akbýçak'a giden adý ve soyadýnýn ilk harfleri N.T. olarak açýklanan kiþi, hayvaný olmadýðý halde, yalan beyanla 100 küçükbaþ hayvaný olduðunu ve hayvanlarý daha sonra vereceði konusunda anlaþarak ön ödeme olarak toplam 3 bin 500 TL nakit para aldý. KASÝYER 2 BÝN TL ÇALDI, TUTUKLANDI Polis bülteninde adý ve soyadýnýn ilk harfleri Þ.S. (K- 26) olarak açýklanan kiþi, Girne'de çalýþtýðý süpermarketteki kasadan 2 bin TL çaldýðý için tutuklandý. Polis basýn bülteninde "müstahdem tarafýndan hýrsýzlýk" baþlýðýyla yer alan bilgiye göre olay, bu ay içinde meydana geldi. KAYIP GENÇ KIZ BULUNDU Gazimaðusa'da 15 Aðustos'tan beri kayýp olduðu için aranan 16 yaþýndaki Sedef Budancamunak bulundu. ÝZÝNSÝZ ATEÞ YAKAN HAKKINDA YASAL ÝÞLEM Lefkoþa'da önceki gün saat 14.00'te talaþ ve tahta parçalarýný boþ bir alanda yaktýðý tespit edilen M.K.(E-31) hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. 782 SÜRÜCÜ RAPOR EDÝLDÝ Polisin Aðustos arasýnda ülke genelinde yaptýðý haftalýk rutin trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 831 araç sürücüsü kontrol edildi ve bunlardan 782'si ceza aldý. En fazla iþlenen suç 320 sürücüyle süratli araç kullanmak olurken, bunu 139 sürücünün iþlediði seyir halindeyken cep telefonunda konuþmak ve 38 sürücünün trafik levha ve iþaretlerine uymama ve yine ayný sayýda sürücünün seyrüsefersiz araç kullanma suçlarý izledi. Polisin rapor ettiði sürücülerden 18'i dikkatsiz sürüþ; 16'sý alkollüyken; 16'sý "B" özel iþletme izinsiz; 11'i muayenesiz; 8'i sigortasýz veya sigorta kapsamý dýþýnda; 8'i A yol kullanma izinsiz; 7'si sürüþ ehliyetsiz araç kullanma; 5'i tehlikeli sürüþ; 4'ü trafik ýþýklarýna uymama, 1'i tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýma; 1'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanma ve 152'si diðer trafik suçlarýndan ceza aldý. Doðuþ Derya'ya bir destek daha KUÝR Kýbrýs Derneði, Doðuþ Derya'ya destek belirtti Kuir Kýbrýs Derneði, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP- BG) Milletvekili Doðuþ Derya'nýn Cumhuriyet Meclisi yemin törenindeki "duruþunu" desteklediklerini belirtti. Kuir Kýbrýs Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "Ýnsan hak ve özgürlükleri için çabalayan, demokrasi ve eþitlik mücadelesi veren, her türlü ayrýmcýlýk ve ötekileþtirmenin karþýsýnda, hiyerarþik bir düzeni reddeden herkesin bu metni desteklemesi gerektiðini savunuyoruz" ifadelerine yer verildi. Açýklamada, "KKTC Ceza Yasasý'nda Ýngiliz sömürge döneminden kalma Fasýl 154'ün 171'inci maddesinin hala yürürlükte olmasý, gelmiþ geçmiþ hükümetlerin insan haklarý ihlalleri nezdindeki FEMA: Yorgancýoðlu ayar ve azar çeken baba figürünün sadece sað siyasete özgü bir durum olmadýðýný göstermiþtir Feminist Atölye (FEMA), CTP-BG Lefkoþa Milletvekili Doðuþ Derya'nýn "vicdani yemininin" totaliter kültürün bekçilerinin kimler olduðunu gösterdiðini savundu. Atölye, Derya'nýn "vicdani yemininin" mensubu olduðu CTP tabaný tarafýndan çok ciddi bir destek gördüðünü belirterek, parti baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'nun konu üzerine Orman Dairesi, Koruma Faydalanma ve Mekanizasyon Þube Amiri Cemil Karzaoðlu bugünkü tespitlere göre, Cumartesi günü Yeþilýrmak'ta çýkan yangýnda 452 hektar alanýn yandýðýný açýkladý. Hasar tespit çalýþmalarý henüz tamamlanmadýðý için bu rakam önceki gün bin hektar olarak açýklanmýþtý. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Karzaoðlu, sýnýrýn Güney'inde 132 hektar, Kuzey'inde ise 452 hektar alanýn yandýðýný Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Yeþilýrmak yangýnýnýn sorumluluðunu Kýbrýs'ýn kuzeyindeki siyasilere yükledi. BKP Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan yaptýðý yazýlý açýklamada, Yeþilýrmak yangýnýnýn daha önceki yangýnlarda olduðu gibi yalnýzca "seyredildiðini ve ülkenin yeþilliklerinin göz göre göre yok olduðunu" iddia etti. Korkmazhan, ülkede her yýl yangýn kâbusunun yaþandýðýný, teknik yetersizlik, beceriksizlik ve duyarsýzlýk nedeni ile yeþil alanlarýn neredeyse yok olduðunu ifade ederek, buna raðmen ne gereken önlemlerin alýndýðýný, ne de ülkenin en ayýbýdýr" denilerek, "Cinsel yönelimlere yönelik ayrýmcýlýða karþý çalýþacaðýný açýklayan bir vekile gösterilen olumsuz tepkiler" antidemokratik bir zafiyet olarak tanýmlandý. Dernek, parti tüzüðünde "kiþi hak ve özgürlüklerini çaðdaþ seviyeye yükseltip, hukukun üstünlüðünü ve demokrasiyi egemen kýlmayý amaç edinme" maddesine yer veren siyasi bir partinin, "kendi içinde yükselen demokrasi seslerini bastýrmaya yönelik tutumunu" acilen deðiþtirmesini talep ederek, "toplumdaki ötekileþtirmenin yerini, ezen-ezilen iliþkilerinden arýnmýþ, farklýlýklarýn bir arada var olduðu bir barýþ ortamýnýn almasýný" temenni ettiklerini belirtti. FEMA Yorgancýoðlu'nu 'ayar ve azar çeken baba'ya benzetti YEÞÝLIRMAK YANGINI son yaptýðý açýklamalarý, "Ayar ve azar çeken baba figürünün sað siyasete özgü bir durum olmadýðýný göstermiþtir" dedi. FEMA açýklamasýnda þu ifadelere yer verildi: "Yorgancýoðlu, Doðuþ'a 'artýk bu kadar tolerans göstermeyeceklerini' belirtmiþ ayrýca kendi parti tüzüðünde bire bir yer alan deðerlerin Doðuþ'un yemininde olmasýna raðmen, yeminin içeriðindeki 'bazý kelimelere' katýlmadýklarýný belirtmiþtir. Bize göre, Yorgancýoðlu bu açýklamasýyla aslýnda partisi içerisindeki hiyerarþi ve itaat kültürünü ortaya koymuþ, 'bizden onay almadan hiçbir vekil hareket edemez' mesajýný vererek, bütün vekillere aba altýndan sopa göstermiþtir." YANAN ALAN 452 HEKTAR tespit ettiklerini belirtti. Karzaoðlu, bugün itibariyle bölgede soðutma ve kontrol çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve zarar ziyan tespit çalýþmasýna baþlandýðýný aktardý. Çarþamba günü, bölgenin temizlenmesi ve yanan sahanýn aðaçlandýrýlmasý için Çevre Koruma Dairesi teknik ekiplerinin bölgede etüd çalýþmasý yapacaðýný belirten Karzaoðlu, sonuç raporunun Cuma gününe kadar hazýrlanmasýný beklediðini kaydetti. BKP: Yangýnýn sorumlusu siyasilerdir önemli ihtiyacý olmasýna raðmen bir yangýn söndürme helikopteri alýndýðýna dikkat çekti. Korkmazhan, yangýn söndürme helikopterinin söylenildiði gibi çok pahalý olmadýðýný, TOMA alýmý için harcanacak miktar ve gereksiz birçok giderin iptal edilmesi durumunda kaynak yaratýlabileceðini ifade etti. Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun, "her fýrsatý toplumlararasý güven ve iþbirliðini ortadan kaldýrmak için kullandýðýný" iddia eden Korkmazhan, "Sayýn Eroðlu, toplumlararasý güven ve iþbirliðini bozmaya dönük tahrik edici açýklamalarýna son vermelidir" dedi ve iki toplumun iþbirliði olsaydý Yeþilýrmak yangýnýn büyümeden söndürüleceðine iþaret etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BU KADAR ÝTÝRAFÇI OLMA, SENÝ SEVEN KULLARINI DA DÜÞÜN Teþekkürler Amerika... Çok yaþa sen CIA... Nihayet bir lütufta bulundun bize altmýþ yýl sonra da olsa... Aydýnlattýn bizi... Ve tarih kitaplarýmýzdaki yanlýþlarý düzeltmemize katkýda bulundun... Çok mutlu olduk çok... O itirafýný duyunca... Demek altmýþ yýl önce Muhammed Musaddýk'ý sen devirdin Ýran'da... Devirip de Rýza Pehlevi'yi koydun tahtýna... Ve o da 26 yýl hizmet etti sana... Ta ki Tahran'da ayaklananlar Avrupa'dan getirdikleri koca sakallý Ayetullah ile onun canýna okuyana kadar... Rýza Pehlevi kaçtý... Sana sýðýndý... Sen de vefalý çýktýn yani... Ölene dek baktýn ona... Tahran'da rehin alýnan diplomatlarýna karþýlýk bile geri vermedin onu... Teþekkürler Amerika... Çok yaþa sen CIA... Ne kadar demokratik... Ne kadar özgürlükçü olduðunu kanýtladýn bize bir kere daha! Altmýþ yýl sonra... Musaddýk'ý devirme planlarý yapanlarýn ölmüþ olmalý hepsi de... Son tanýk, son suçlu da topraða verildikten sonra gerçeði söyleme lütfunda bulundun bize... Bundan dolayý yargýlayacaðýmýz ve cezalandýracaðýmýz kimse kalmadý deðil mi? 2029'da, yani 16 yýl sonra da Kennedy'yi kimin öldürdüðünü mü söyleyeceksin bize? 2050'de Þili'de, Arjantin'de, Bolivya'da ne haltlar karýþtýrdýðýný mý anlatacaksýn? 1974'te Kýbrýs'a nasýl bir komplo kurduðunu ne zaman itiraf edeceksin? Aðýr ol ancak biraz... Çok ileri gitme... Dünyadaki naçiz kullarýný ve sana tapanlarý düþün biraz da... Senin ne kadar masum, ne kadar insancýl olduðunu kanýtlamak için canýný yiyorlar... Bir demokrasi ve özgürlük abidesisin sen onlar için... Seni sorumlu tutmuyorlar asla dünyada olup biten kötülüklerden... Ki bunlardan benim ülkemde de var bol bol... Bilsen nasýl arþiv karýþtýrýyorlar, tüm bu baþýmýza gelenlerde senin hiçbir günahýn olmadýðýný herkese ispat etmek için... Kütüphanelerde taramadýk raf býrakmadýlar... Þimdi ise sen, onlarý hiç düþünmeden kalkmýþ, "Musaddýk'ý biz devirdik ve yerine Rýza Pehlevi'yi getirdik" diyorsun... Olur mu? Hiç de hayra alamet deðil bunlar... Yarýn "Kýbrýs'ta Makarios'u da biz devirdik, Türk askerini de adaya biz soktuk" diye ortalýðý velveleye verirsen ne yapacaklar? Kraldan kralcýlar hiç mi umurunda deðil senin gibi bir kralýn? Benim bildiðim krallar soytarýlarýna karþý bile daha insaflý, daha nazik olurlar! Ama sen buradakileri hiç düþünmüyorsun hiç... Ýtiraf etmeye mecbur musun sanki? Seni buna zorlayan mý var? Otur oturduðun yerde... Keyfine bak... Sen devirdiysen sen devirdin Makarios'u... Ne olmuþ yani? Sana hesap soran mý var? Bak bizim burada ne çok entelektüel, ne çok akademisyen ve araþtýrmacý senin hiçbir günahýn olmadýðýný söylüyor... Onlarý düþün... Kýyma onlara... Benim kafamý da karýþtýrma ayrýca... Bak Mýsýr'da olup bitenlerde senin ne parmaðýn var diye kafa patlatýrken, þimdi Musaddýk'la karýþtýrdýn ve berbat ettin herþeyi... "Mýsýr'da akan kan dursun, demokrasi geri gelsin" deyiþlerinden iyice þüphe duymaya baþladým 'te Musaddýk'ý devirirken ve yerine Þah'ý getirirken de ayný þeyi söylüyordun herhalde... Þimdi o yýlýn gazetelerini açýp baksam, kimbilir kaç naçiz kulun senin tutumunu övüyor orda, onlarý göreceðim... Týpký þimdiki gibi deðil mi? Tazýya kaç, tavþana tut diyorsun... Mursi taraftarýna gaz, Sisi'ye ise kuvvet ilacý veriyorsun... Yine de teþekkürler Amerika... Çok yaþa sen CIA... Altmýþ yýl sonra papaza gel buluþalým... Günah çýkarma odasýnda!

3 CTP Parti Meclisi hükümet konusunda önce DP-UG yle görüþmeye karar verdi... CTP-BG önce DP-UG dedi Perþembe gününe kadar DP-UG ile görüþme kararý alan CTP-BG yönetimi bundan bir sonuç elde edilemediði takdirde diðer olasýlýklarý ele alacak... Hükümet kurma görevini alan CTP-BG, hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde sunduðu hükümet programýna, UBP ve DP'den gelen yazýlý yanýt ve deðerlendirmelerini dün gece geç saatlere dek görüþtü. Özkan Yorgancýoðlu baþkanlýðýnda CTP- BG Genel Merkezi'nde saat 20.00'de baþlayan toplantýda, CTP-BG hükümet kurma çalýþmalarýnda önceliði hangi partiye vereceði yönünde kararýný verdi. CTP-BG önceliði Demokrat Parti Ulusal Güçler'e verme kararý aldý. 15 gün içerisinde hükümet kurma görevini yerine getirmesi gereken CTP-BG, Perþembe'ye kadar DP-UG ile görüþecek. DP ile görüþmelerde bir sonuç çýkmamasý halinde CTP diðer partiler ile görüþmelere baþlayacak... UBP YAZILI SUNDU Hükümet kurma çalýþmalarý çerçevesinde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) dün öðle saatlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleþik Güçler'e (CTP-BG) programla ilgili yazýlý deðerlendirmesini sundu. CTP-BG'nin Demokrat Parti Ulusal Güçler (DP UG) ve UBP'ye sunduðu programa ilk yanýt, önceki gün DP'den gelmiþti. DP'nin yazýlý deðerlendirmesini sunmasýnýn ardýndan dün de UBP deðerlendirme yazýsýný gönderdi. CTP-BG Parti Meclisi dün parti genel merkezinde toplanarak, her iki öneriyi de görüþtü. Parti Meclisi'nde alýnan karar, CTP- BG'nin ilk 3 gün hangi partiyle görüþeceðini belirliyor. Öncelik verilen parti ile saptanan güne kadar istenen sonucun alýnamamasý halinde diðer parti ile görüþülmeye baþlanacak. 28 Temmuz tarihinde gerçekleþtirilen milletvekilliði erken genel seçiminin ardýndan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu 15 Aðustos'ta hükümeti kurma görevini CTP-BG Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'na vermiþti. Anayasa gereði, Yorgancýoðlu'nun hükümeti kurmak için 15 günlük süresi bulunuyor. Bu süre içinde hükümet kurulamazsa görevi iade etmesi gerekiyor. CTP-BG'nin 21, UBP'nin 14, DP- UG'nin 12 ve TDP'nin 3 milletvekili çýkardýðý seçim sonuçlarýna göre hiçbir parti tek baþýna hükümet kuracak çoðunluða ulaþamamýþ; koalisyon hükümeti kurulmasý gündeme gelmiþti. AFRÝKA dan mektup... Kýbrýs Akdeniz'de son kalesi, ilgilenmeyip de ne yapsýn? Önce Suriye... Sonra Mýsýr... Sonra tüm Arap ülkeleri... Türkiye hepsini kaybetti... Baþýný taþa vurdu... Ve kala kala bir tek Kýbrýs kaldý elinde... Baþýnýn aðrýmadýðý tek yer Kýbrýs... Onu da kaybetmek istemez herhalde... Ekim'de müzakereler mi var? Çok bir þey beklemeyin... Zýrnýk koklatmaz... Alabilirse karþý taraftan alýr... Ama kesinlikle bir þey vermez... Tabii aðababasý Amerika bastýrmazsa... Bastýrýrsa yapýlacak pek fazla bir þey yok. Maraþ'ý ver derse verir... Askerini adada azalt derse azaltýr... Neyi kabul et derse eder... Bu bakýmdan bizim buradaki siyasi partilerimizin kendi aralarýnda kavga etmelerine gerek yok. Kýbrýs konusunda anlaþamýyorlar diye hiç çekiþmesinler... Bu inisiyatifi biz çoktan Türkiye'ye kaptýrdýk... Geri alamaz mýyýz? Alýrýz istesek tabii... Ama kimsede öyle bir niyet yok... Siyasi partilerimizin kendi aralarýndaki anlaþmazlýklara bakýp da, Kýbrýs sorununu biz çözeriz sanmayýn... Yok öyle bir þey... Bu sorunda söz sahibi olabilmek için önce irade sahibi olmamýz gerekir. Ýrade yoksa, farklý düþünmüþüz veya düþünmemiþiz ne farkeder? * Türkiye, tarihinde ilk kez bu kadar yalnýzlaþtý dünyada... AKP'nin Türkiye'si... Suudi Arabistan bile yanýnda deðil... Ve en önemlisi Ýslam Konferansý Örgütü de... Amerika nereye çekerse hep oraya kayanlar bu kez de Mýsýr'da Mursi'nin deðil, Sisi'nin yanýnda... Tayyip Erdoðan gibi Mursi'ye ve fanatik Müslüman Kardeþler'e destek veren kimse yok... Erdoðan Mýsýr'daki katliamdan umduðu desteði de bulamayýnca, geliþigüzel saða sola saldýrmaya baþladý... Ne Birleþmiþ Milletler býraktý, ne Avrupa Birliði... "Allah belalarýný versin" anlamýnda sözler söyledi... Suriye meselesindeki yalnýzlýðýna bir de Mýsýr eklendi þimdi... Tüm Arap alemiyle ters düþtü... Batýlýlar ondan uzaklaþtý... Bu kadarla olsa neyse... Pensilvanya'daki Fethullah Gülen'le de baþý dertte... Cemaatla arasý açýk maddelik muhtýra yedi cemaatten... 'Zaman' ve 'Taraf' gibi daha önce en büyük destekçileri olan gazeteler cemaatýn safýnda onu topa tutuyorlar þimdi... Dahasý var... Kürtlerle de durumu zor... Abdullah Öcalan'a verdiði sözleri tutmamak için binbir bahane arýyor... Ancak Kürtler de bunu yutacak gibi görünmüyor. Vaziyet iþte bu... * Yine de baþýný kaldýrýp Kýbrýs'a da bakýyor ve hatta buradaki hükümet oluþumu ile ilgileniyor diyerek þaþanlar þaþmasýn... Kýbrýs son kalesi... Bir de bunu kaybederse iþi çok zor... Ýlgilenmeyip de ne yapsýn?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Yeþil cennet döndü kara bir cehenneme Cayýr cayýr yandý yine ciðerlerimiz Öyle zor ki bulmak söyleyecek kelime Kan aðlýyor þimdi o cennet vadilerimiz Kalay HEM "BAÞBAKAN" HEM "TABÝP" OLUNCA Tabipler Birliði "deniz kirli" diyor. Baþbakan Sibel Siber "deniz tertemiz" diyor. Tabipler Birliði'nin referans verdiði bilimsel verilerin, kriterlerin, uzman görüþlerin, zerre kadar önemi yok. Neden? Çünkü baþbakan da "Tabip" Hem "baþbakan", hem "tabip" olduðundan Sibel hanýma inanacaðýz tabii ki Týpký, Çernobil'de yaþanan nükleer kaza sonrasýnda Karadeniz bölgesinde çaya radyasyon bulaþtýðýnda, bilimsel verilere deðil, "radyasyon Türk milletine bir þey yapmaz" diyen Bakan'a inanan Türkiye halký gibi Sonrasýnda biliyorsunuz kanser o bölgede patlama yapmýþtý Kalaycý Ali OSMAN Periyodik NE CAMÝ, NE KÜLLÝYE, NE DE TOMA... Bir vatandaþýmýz "þikayet" köþemize telefonla þikayetini ve buna baðlý olarak düþündüklerini aktardý. Pazartesi günü yayýnlanan vatandaþ þikayetine katýlmamak elde deðil... Eskiden de bu ülkede ormanlar vardý... Hem de alasý... Benim böyle büyük yangýnlarý pek hatýrlamam... Erenköy savaþlarý sýrasýnda Türk uçaklarýnýn attýðý napalm bombalarý ile Dillirga daðlarýnýn, içindeki hayvanlar ve insanlarla birlikte kömüre döndüðünü hatýrlarým ucundan kýyýsýndan... Yani bir savaþ sonucudur benim aklýmda kalan büyük yangýn yýlýndaki savaþta da yanmadýk yer kalmadý... Ýki taraftan atýlan mermiler, bombalar ve lav silahlarýnýn ateþleri yaktý yýktý her tarafý... Olan geriye kalanlara oldu... Buraya savaþla gelenlere, savaþý engelleyecekleri umuduyla burada güneþlenenlere, garantörlere falan birþey olmadý... Yýllar sürdü yananýn yerine konmasý sonrasý bahçesinden para alamayan, "sulu ziraat yaparým" düþüncesiyle ateþe verdi aðaçlarý... Ceza aldý mý, diye sormayýn... Almadý... Kendisinin kontrolündeki aðaçlar yanmadý sadece, komþularýnýn arazilerine de zarar verdi bununla... Ýnþaat furyasý içerisinde çýkan yangýnlarýn birçoðu kasýtlýydý... Amaç alçak orman arazilerinin bulunduðu alanlarý yakmak ve oralarý imara açmaktý... Baþardýlar da... Bir askeri çöplükte baþlayan yangýn az kalsýn Girne'yi de yakýyordu. Piknik alanlarý dýþýnda çýkan yangýnlarýn çoðunluðu vatandaþýmýzýn da dediði gibi askeri bölgelerde veya ara bölgede çýkmaktadýr. Ara bölge kontrolsüz bir bölgedir. Burada baþlayan yangýn farkedildiðinde henüz bir ev içi kadar yerin yanmýþ olduðunu görseniz bile söndürene kadar hektarlarca alan yanýp kül olur. Çünkü ara bölgeye veya askeri bölgeye girmek kolay deðildir. Girdiðiniz anda askeri yasak bölgeyi ihlalden yargýlanýr ve ya para cezasýna, ya da hapis cezasýna çarptýrýlýrsýnýz... Ýzin alýnmaya kalkýldýðýnda da komutanlýktan izin alýnana kadar etraf yanar kül olur. Yeþilýrmak yangýný iþte böyle bir alanda baþladý... Güneye geçiþ kapýsýndaki kulübelerin yandýðý düþünüldüðünde eminim ki oraya yangýn söndürmeye giden sivillerin geçiþine izin verilmemiþtir... Bir iddiadýr ama daha sonra buna benzer olaylarýn ortaya çýktýðýný duyacak herkes... Vatandaþýmýz bir de TOMA olayýna deðindi. TOMA alýmý için ihaleye çýkýldý... Eylül'de geleceði de söyleniyor. Yangýnlarý söndürecek helikopter için týk yok ama... Neden? Ankara "Sizin yangýnlarýnýzý biz söndüreceðiz" diyor... Askeri uçaklar dýþýnda baþka bir uçak KKTC sýnýrlarý içerisinde dolaþamaz... Bunu casuslukla yorumlayan bir mentalitedir bu... Birinci Dünya Savaþý'ndan kalma bir zihniyet yani... Oysa bizim ne camiye, ne külliyeye, ne de TOMA'ya ihtiyacýmýz var... Bir kibritlik caný olan bu ada parçasýnda yangýnlarý söndürebilecek bir helikopterdir ihtiyacýmýz... 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildiler Gamze BAYKUR - Yeni Boðaziçi köyünde faaliyet gösteren Hüseyin Kuþaf'a ait Kuþaf Market isimli iþyerine giren ve toplam deðerleri 1975 TL olan muhtelif markalarda sigara çalarak Karpaz bölgesindeki marketlere satan sanýk Mücahit Kaya ile Ali Alevþimþek dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Bina açma", "Sirkat" ve "Kasti hasar" davalarýndan yargýlanan sanýk Kaya ile Alevþimþek suçlu bulunarak 1'er yýl hapis cezasýna mahkum edildi. Çaldýklarý sigaralarý Karpaz bölgesindeki marketlere satmýþlarý Sanýk Mücahit Kaya ile Ali Alevþimþek, 22 Aralýk 2011 tarihinde kiraladýklarý araç ile Yeni Boðaziçi köyünde faaliyet gösteren Kuþaf Market isimli iþyerine giderek marketin penceresini kýrýp içeriye girmiþlerdi. Markete giren sanýklar içeriden toplam 1975 TL deðerindeki muhtelif markalarda sigara çalarak olay yerinden ayrýlmýþ ve konu sigaralarý Karpaz bölgesindeki marketlere satmýþlardý. Yasadýþý yollardan 2002 yýlýnda Güney'e kaçan 34 yaþýndaki Tarýk Aydýner önceki gün yine ayni yollarla KKTC'ye giriþ yapmaya çalýþýrken polis tarafýndan suçüstü yakalanmasýnýn ardýndan dün Lefkoþa Kaza Mahkemesine çýkarýldý Abbas ELMAS - Mahkemede olayla ilgili bulgularý aktaran polis, zanlýnýn 26 Aðustos 2002 yýlýnda Pile köyüne gitmek için izin aldýðýný ancak Beyarmudu Sýnýr Kapýsý'ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kýbrýs'a kaçtýðýný söyledi. Güney'de yaþayan zanlýnýn 18 Aðustos 2013 tarihinde Beyarmudu Kapýsý'nda iþlem yaptýrmadan sýnýr taþlarý arasýndan ülkeye yasal olmayan bir þekilde girmeye çalýþýrken tespit edilerek gözaltýna alýndýðýný söyledi. Zanlýnýn 2002 yýlýndan beridir ailesi ile birlikte Güney Kýbrýs'ta yaþadýðýný, serbest kalmasý halinde yasal olmayan yollardan yurt dýþýna kaçma ihtimalinin yüksek olduðunu belirten polis, zanlýnýn mahkemenin uygun göreceði bir teminata baðlanmasýný talep etti. Mahkemede söz hakký alan zanlý özür diledi ve annesinin aðýr hasta olduðunu duyduðu için kaçak bir þekilde ülkeye geldiðini,özürlü bir çocuðu olduðunu ve Güney Kýbrýs'taki tedavisinin sürdüðünü belirterek savunmasýný yaptý. Huzurundaki þahadeti ve zanlýnýn söylediklerini dikkate alan Lefkoþa Kaza Mahkemesi Yargýcý Hale Ahmetraþit, askeri yasak bölgeyi ihlal suçlamasýyla duruþmaya Hýrsýzlýk yaygýnlaþan ve yüz kýzartýcý suçlardandýr Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, sanýk Mücahit Kaya ile Ali Alevþimþek'i aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açýkladý. Sanýklarýn mahkum olduðu suçlarýn 7 yýla kadar hapis cezasý öngörülen ciddi suçlar olduðunu belirten Ulutekin, hýrsýzlýk suçunun yaygýnlaþtýðýný ve yüz kýzartýcý suçlar arasýnda yer aldýðýný vurguladý. Bu tür suçlarý iþleyenlere etkin, caydýrýcý ve ibret verici cezalar verilmesinin kaçýnýlmaz olduðunu dile getiren Ulutekin, toplum içerisinde huzursuzluk yaratan hýrsýzlýk suçunu iþleyen sanýklara kamu menfaatini de göz önünde bulundurarak hürriyeti baðlayýcý bir ceza ile cezalandýrmayý uygun ve adil bulduklarýný açýkladý. Ulutekin, 3 davadan da suçlu bulunan sanýk Kaya ile Alevþimþek'i 1'er yýl hapis cezasýna mahkum ettiðini açýkladý. 11 yýl sonra geri döndü! çýkarýlan zanlýnýn davalarýnda hazýr bulunabilmesi maksadý ile 15 gün süreyle Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu olarak kalmasýný emretti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YANGIN HELÝKOPTERÝ ALMAYIN! Beylik lâflar oldu artýk... Her orman yangýnýnda, "Ciðerimiz yandý!" deriz. "Bir yangýn helikopterine olan ihtiyaç bir kez daha kendini gösterdi" deriz. "Yangýn helikopteri mutlaka alýnmalýdýr" deriz. Ve "Alýn artýk þu helikopteri" diye bas bas baðýrýrýz! Öyle zamanlar oldu ki sözde devlet ve hükümet yetkilileri bile teslim etmek zorunda kaldý bu ihtiyacý. Gelgelelim bunu gidermek için hiçbir adým atmadýlar bugüne kadar! Sanki bu ülkede bir daha öylesine büyük orman yangýn felâketi yaþanmayacakmýþ gibi... Yanan yandýðý yerde... Söylenen söylendiði yerde kaldý! Yangýn helikopteri olayý da çoðu zaman incir çekirdeðini doldurmayan gündemlerin içinde eriyip gitti! Ta ki yeni bir yangýn felâketiyle yüzyüze gelene kadar! Sonra ayný film baþa sarýlýp tekrar gösterime girer. Týpký, ülkemizdeki toplam ormanlarýmýzýn üçte birinin yanýp kül olduðu son yangýn felâketinde olduðu gibi. Farkýnda mýsýnýz? Yangýn helikopterini konuþmak, hem trajikomik, hem de sinir bozucu bir hal aldý. "Yangýn helikopteri mutlaka alýnmalýdýr" demenin de hiçbir anlam ve yararý kalmadý artýk. Ben artýk muhterem yetkililerimizin, bu konuda söylenenleri tersten algýladýðýný düþünmeye baþladým! Bu ihtiyacý karþýlamak için en küçük bir adým atmadýklarýna göre, söylenenlerin tersini yapýyorlar demektir. Bu nedenle ben, doðruyu bulmak umuduyla bu konuda farklý söylemler denemek istiyorum. Örneðin... Orman yangýn helikopteri gibi bir araca kesinlikle ihtiyaç yoktur. Orman yangýn helikopteri asla alýnmamalýdýr aðacý yanmaktan kurtaracaksýnýz diye, kuruþa kurþun atan bu devletin milyarlarca lirasýný bir tarlanýn ortasýna atamazsýnýz. Atarsanýz gün gelir bunun hesabýný vermekten kurtulamazsýnýz. Sakýn ola ki TOMA alýmý için ayýrdýðýnýz parayý, yangýn helikopteri gibi saçma birþey için harcamaya kalkmayýn. TOMA alýmýný iptal etmek, ancak "çapulcularýn", "teröristlerin" ve "anarþistlerin" iþine yarar. Onlarýn çýkardýklarý yangýn, ülkenin ciðerlerini cayýr cayýr yakan ve soluðunu kesen orman yangýnlarýndan beþ beterdir. Yangýn helikopterine deðil TOMA'ya odaklanýn. Orman yangýnlarýna deðil, "çapulcu" yangýnlarýna odaklanýn. Yýllardýr "alýn" dedik... Almadýlar! Gelin bir defa da "almayýn" diyelim! Bakarsýnýz bir mucize olur... Yine tersini yapýp helikopteri alýrlar! Tutmaz mý diyorsunuz? Ama Nasreddin Hocanýn dediðinden... Ya bir tutarsa...

5 5 20 Aðustos 2013 Salý Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Yandý Bitti Kül oldu Ne söyleseniz boþ artýk. Kafaya takýlan sorular? MÝÞ-MIÞLAR * Yeþilýrmak yangýný nedeni ile kriz masasý oluþturulmuþ. - Her felaketin ardýndan kriz masasý kurmak adet olmuþtur. Trafik felaketleri hariç tabii. Neden acaba? * Talat CTP'de parti disiplini saðlanmasý gerektiðini söylemiþ. - Haklý Otur dediðinde oturmalý, kalk dediðinde kalkmalý. * Türkiye'den gelen yangýn helikopteri gece çalýþmýyormuþ. - Bu helikopterlerin gece çalýþaný da var derler Aklýnýzda olsun da alacaðýmýzda gece çalýþan modelinden alalým. * Özersay "Yangýn helikopteri sorununun çözümü mümkün" demiþ. - Biz da biliriz mümkün olduðunu Herkesin aklý keser Bul parayý, kap helikopteri Bu kadar basit. * Maðusa Belediyesi Maraþ Magem ihalesini tamamlamýþ. - Keþke ikinci Magem'i yapacaðýna yollarý, kaldýrýmlarý tamir etseydi da seçim arifesine býrakmasaydý. Çünkü bu çukur, yamalý yollar nedeni ile bol bol küfür yiyorlar, bilmiþ olsunlar. * Baþbakan Sibel Siber; "Bir çevre felaketi daha yaþadýk" demiþ. - Bir baþbakanýn bu kadar kýsa sürede bu kadar felaket görmesi kadersizlik mi acaba? * Doðuþ Derya "Yeminimin arkasýndayým" demiþ. - Hangisinin? * TOMA deðil Helikopter imza kampanyasý baþlatýlmýþ. - Çizgili A4 kaðýdýný imzalamýþsýn kime ne fayda Var mý çek imzalayan Var mý kutuya bir 100'lük atan! Gerisi hikaye Ýmzaya ne gerek, adamda para olsa alacak! Araba alýrken kredi veren bankalar var Helikopter alýmý için de böyle bir uygulama yapýlamaz mý? Ben kefil girerim! Yangýn helikopteri alýnmasýnda çok aþýrý bir talep ve ýsrar var. Kime dönsen, kafa sallýyor: Alýnsýn, alýnsýn. Tamam alalým arkadaþým. Nerde satýlýyor söyle, akþama getireyim. Mutlaka faydalý olacaktýr. Ama benim aklýma takýlan bir noktacýk var. Ambulanslarýmýz yeterli mi? Arzu edilen hizmeti verebiliyor mu? Açýkçasý þunu soruyorum: Önce ambulans mý, yangýn helikopteri mi? Elbette ikisi de Ama köpek aç, ekmek bütün olmuyor bildiðiniz gibi. Yangýn Pirgo köyünden baþladý. Veya baþ-la-týl-dý! Rüzgarý arkasýna aldý ve dikenli tellerimizi de aþarak topraklarýmýza ulaþtý, ciðerimizi yaktý. Eroðlu, gördüðü manzaranýn korkunçluðu karþýsýnda, kalabalýk içinde sesli düþünmekten kendini alamadý: "Acaba Rum kasýtlý olarak mý yakýyor?" Daha önce de yaþandý çünkü. Yersiz bir kuþku deðil. Israrla ve inatla, yangýnýn nasýl baþladýðýnýn araþtýrýlmasýný istemek en doðal hakkýmýz deðil mi? Hatta biz istemeden; Rum tarafýnýn açýklama yapmasý gerekmiyor mu? Güven artýrýcý önlemler çerçevesinde tabii. Çünkü Maraþ'ý vermekle bitmiyor iþ. Yeþilýrmak yangýnýnda 200 bin aðaç yandýðý açýklandý. Ya kaç keklik Kaç tavþan, kaç tilki Kaç yýlan, kaç fare yandýðýný kim açýklayacak Fidanlarý yetiþtirebiliriz Bu hayvanlarýn boþluðu nasýl doldurulacak? Orman Dairesi Koruma, Faydalanma ve Mekanizasyon Þubesi BÖYLE BÝR ANDI Düþünebiliyor musunuz Böyle bir þubemiz varmýþ. Ne güzel. Daha n'apsýn be size bu devlet? Aha her þeyi düþünmüþ, kurmuþ, adam görevlendirmiþ. Daha n'apsýn? Neyse, bu þubenin baþýndaki Amir Cemil Karzaoðlu ; "Bundan sonra Benzeri yangýnlarýn Önüne geçmek için Sýnýr hattý ve köy etrafýna 15 metre geniþliðinde Emniyet bantlarý " yapýlacaðýný açýkladý. Þimdi sormaz mýsýnýz: Bu tedbirler neden þimdiye kadar alýnmadý? Yani "Daha önce aklýnýz nerdeydi?" demenin yumuþatýlmýþ hali... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu KESÝLEN VE YAKILAN ORMANLAR (Ýstanbul)- Bir gün önce Kilyos tarafýnda bir arkadaþýmý ziyarete gittim. Ormanlarýyla temiz havasý olan bölgede biraz stres atar, birkaç fotoðraf çeker, biraz da muhabbet eder dönerim diye düþünmüþtüm. Planlamam buydu Erken saatte çýktým. Nasýl olduysa koskocaman Ýstanbul'da trafik yoktu. Erken varacaktým. Güneþ inmeden yakalayacaktým mandralarý Keçileri, çoban köpeklerini, çobaný bulacaktým dönüþ yollarýnda. Ters ýþýkta yeþil zemine dizecektim onlarý. Ve belki o çobandan, o hayvanlarýn sütünü alacaktým. Son zamanlarda evde ekmek ve yoðurt yapma sevdasýna düþtüm. Belki artan kanser belasýndan biraz uzaklaþabilmek, belki de eskiye özlemden Fýrýndan çýkan taze köy ekmeðini tadan o tadý hiç unutamaz. Ýstinco'ya gittiðim günlerin genelinde köylülerden ille ki birisi o gün fýrýný yakmýþ olurdu. Fýrýnýn yanýnda da odun ateþinde kaynayan hellim vardý. Haliyle bahçeler domates doluydu. Otururduk, ver domatesi, ver sýcak ekmeði, ver sýcak ve arasýnda nane olmayan yumuþacýk hellimi. Týka basa olurduk. Hani mideye bir delik açýp yediklerimizi sindirmeden göndermek ve sabaha kadar yemeðe devam etmek geçerdi içimizden. Herhalde o fýrýn kokusunu bulamasak da ekþi mayasýndan yapýlmýþ köy ekmeði yiyerek o günleri yâd etmek içindi bu özlem. Her neyse Erken saatte Kilyos kavþaðýna vardým. Oraya varmadan az önce orman kýyýsýna yapýlmýþ Zekeriya köy evleri var Yeþile saplanmýþ beton ciðerini deler geçer En azýndan ben öyle hissederim. Kavþaktan doðru giderseniz birkaç kilometre sonra hýrçýn dalgalý Kilyos köyüne ulaþýrsýnýz. Kilyos, Karadeniz kýyýsýnda bir balýkçý köyü. Orada yaz aylarýnda denize girilir. Uzun ve sýð bir sahili var. Ancak Karadeniz'in tehlikeli akýntýsýna orada da rastlarsýnýz. Sola dönerseniz arkadaþýmýn kaldýðý siteye. Sola döndüm. Ormanlar ve orman yolu her zamanki yerindeydi Fýrýn kokularý orada da vardý. Mandralar, inekler ve arada sýrada geçen birkaç araba Az ileride, bilhassa kýþ aylarýnda durup yansýmalar çektiðim minik bir göl var Tam orada yavaþlayarak göle baktým Göl yerindeydi ama arkasýndaki olmasý geren orman yoktu. Yanlýþ mý görmüþtüm? Jandarmanýn pusu kurup arabalara ceza kestiði yerden kaybolan ormana doðru saða saptým. Jandarma görev(!) baþýndaydý. Unutmadan, bir de gözlemeci vardý tam köþede. Orman yerinde, tek tük araba geçen yerde gözlemeci Þaþýlacak bir durum. Park edip yürüdüm. DEVAM EDECEK Mazbatalar 16 Eylül'e kadar askýya alýnacak Bankalar Birliði, mazbata iþlemlerinin 16 Eylül'e kadar askýya alýnmasý yönünde tavsiye kararý açýkladý Kuzey Kýbrýs Bankalar Birliði (KKBB), üyesi olan bankalara, mazbata iþlemlerini 16 Eylül'e kadar askýya almalarý yönünde tavsiye kararý açýkladý. KKBB'den yapýlan yazýlý açýklamada Birlik Yönetim Kurulu'nun, üye bankalarý 5 Aðustos'ta Genel Kurul toplantýsýna çaðýrdýðý ve toplantýda mazbata sorunu baþta olmak üzere sektör sorunlarýnýn tartýþýldýðý ifade edildi. Açýklamaya göre toplantýda, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yöneticiler Kurulu ve Senatosu, Yeþilýrmak'ta meydana gelen yangýn felaketiyle ilgili, "seferberlik" kararý aldýðýný açýkladý. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, GAÜ Senatosu, bölgenin ve doðal dokunun yeniden eski haline getirilmesi ile ilgili resmi makamlarýn baþlatacaðý çalýþmalara katký saðlamak amacýyla üniversitenin tüm imkanlarýný seferber etme kararý aldý. GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, Yeþilýrmak bölgesinin doðal dokusu ve biyolojik çeþitliliðini geri getirilmesi ile ilgili baþlatýlacak çalýþmalarda ülke genelinde seferberlik ilan edilmesi gerektiðine vurgu yaptý. Akpýnar, Yeþilýrmak'ta meydana gelen yangýn felaketinin derslerle dolu olduðuna iþaret ederek, GAÜ'nün bölgenin yeþillendirilmesinde verilecek her görev ve talep edilecek her yardým için hazýr olduðunu kaydetti. Yeþilýrmak'taki yaralarý sarmanýn yeni kurulacak hükümetin mazbata iþlemleriyle ilgili kalýcý çözümler üretmesi ve vatandaþýn bu süreçte sýkýntýya düþmemesinin saðlanmasý için neler yapýlabileceði görüþüldü. Bu baðlamda Genel Kurul'un Birlik üyelerine mazbata iþlemlerini 16 Eylül tarihine kadar askýya almalarý yönünde tavsiyede bulunulmasýna karar verdiði belirtilen açýklamada, KKBB'nin kurulacak yeni hükümetle iliþkilerde yapýcý bir tutum içinde olacaðý kaydedildi. YEÞÝLIRMAK FELAKETÝ GAÜ SEFERBERLÝK ÝLAN ETTÝ geleceðe ve çocuklara karþý kutsal bir görev olduðuna da iþaret eden Akpýnar, üniversitenin, sivil toplum örgütleri ve çevre örgütleri ile de felaket sonrasý eylem planýnda iþbirliði yapmaya hazýr olduðunu dile getirdi. Genel tarým sigortasý ürün listelerini askýya aldý Genel Tarým Sigortasý Fonu ve Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý'na üretim yýlýnda yapýlan tahýl (Arpa, Buðday Yulaf, Tritikale), hâsýllýk, baklagil, nadas, sebze, narenciye, meyve aðacý, zeytin, harup, bað ve diðer aðaç beyanlarý için hazýrlanan aský listelerinin köy ve üretici bazýnda, ürün köyünde askýya alýndýðý duyuruldu. Genel Tarým Sigortasý Fonu Müdürü Hasan Burancan ile Tarým Ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý Müsteþarý Emirali Deveci tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, ikameti olmayan köylerin aský listelerinin Ticaret Odasý, Büyük Han kararýndan memnun Kýbrýs Türk Ticaret Odasý (KTTO), Lefkoþa'daki tarihi Büyük Han'ýn pazar günleri de açýk tutulacak olmasýndan memnuniyet duyduðunu açýkladý. Oda, Turizm, Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý'ya Büyük Han'ýn pazar günleri de açýk olacaðý yönündeki açýklamalarýyla Genel Tarým Sigortasý Fonu ile ilgili Tarým Daireleri'nde görülebileceði bildirildi. Listelere yapýlan itirazlar bugünden baþlayarak 9 Eylül 2013 tarihine kadar alýnacaðý, itirazda bulunacak üreticilerin ne þekilde itiraz yapabileceklerinin aský listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtildiði ifade edildi. Ýtirazlar, kaza ve/veya bölge Tarým Daireleri'nde ve Genel Tarým Sigortasý Fonu'nun yeni binasýnda alýnacaðý bildirilirken, aský listelerine itiraz edilmemesi halinde bulgularýn doðru kabul edilerek iþlem yapýlacaðý kaydedildi. ilgili bir yazý gönderdi. Oda'dan yapýlan açýklamaya göre, bugün gönderilen yazýda, bir turizm ülkesi olma yönünde iddia taþýyan KKTC'nin baþkentindeki "en önemli" turizm merkezinin pazar günleri kapalý olmasýnýn yanlýþlýðýnýn Oda tarafýndan önceden "tespit edildiði" ve 20 Aralýk 2012 tarihinde Vakýflar Ýdaresi ziyaretinde konu hakkýnda bir mektup verildiði hatýrlatýldý. Bakan Harmancý'nýn yaptýðý baþarýlý çalýþmalarla odanýn ve tüm kamuoyunun takdirini kazandýðý belirtilen yazýda, KTTO'nun siyasi parti farký gözetmeksizin doðru adýmlarý atan herkesin yanýnda olacaðý vurgulandý. Ticaret Odasý'nýn Bakan Harmancý'ya gönderdiði yazýda, odanýn bu yöndeki talebi hatýrlatýlarak iþbirliðine hazýr olunduðu kaydedildi. GÜNLÜK "VER BAKALIM VER BAKALIM, AÐIR AÐIR CEZALARI VER BAKALIM" CHP Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarý Mustafa Balbay, AKP iktidarýna Gezi ruhuyla seslendi: "( ) Ergenekon kararlarýnýn açýklandýðý 5 Aðustos günü, salondakilere seslenirken yaptýðým 'Sýcak bir sonbahar geliyor' deðerlendirmesi, iktidar katlarýnda deðiþik þekillerde yorumlanmaya devam ediyor. Anlaþýlan o ki, 'ülkesel ýsýnma'dan çok endiþe ediyorlar. Toplum; haksýzlýklara, hukuksuzluklara, keyfi yönetim anlayýþýna, yaþamýna karýþýlmasýna, bir hiç sayýlmasýna artýk sessiz kalmýyor. Benim gözlemim o ki, toplumdaki doku deðiþikliði artýk geri döndürülebilecek çizgiden çok uzak. Ýktidarýn Meclis'i erken toplama eðilimini de elinden kaçýrdýðý gündemin yeniden belirleyicisi olma arayýþý olarak deðerlendiriyorum. Gezi ruhuyla da iktidara sesleniyorum: Ver bakalým, ver bakalým. Aðýr cezalarý ver bakalým. Çek elini hukuktan, dinle halký. Kim haklýymýþ gör bakalým!" BU NE YAMAN ÇELÝÞKÝ Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? KAHRAMANLAR Ýnsanlýk tarihi çok eski ve hala ayný kural geçerli... Bazýlarý kahramanlýklarýyla geçer bu tarihe, bazýlarý da o kahramanlarý öldürerek! KEÞKE KÝMLÝK SORSAYDINIZ... Suçu kendimizde arayacaðýmýza Rumlarda arýyoruz yine... Yangýný kasýtlý olarak onlar çýkarmýþ! Keþke güneyden gelen ateþe de kimlik ve pasaport sorsaydýnýz! BAHÝS Herkes bet oynamaya baþladý... CTP hükümeti kiminle kuracak? UBP ile mi DP-UG ile mi? UBP'ye bire beþ, DP'ye bire on veriyorlar... Ama bir de Akça'ya sormakta fayda var! DÝKKAT Havalar çok sýcak... Dikkat! Hükümet oluþumu ile çok ilgilenirseniz zatürreye yakalanabilirsiniz! Týrnak... "UBP'yi iktidardan götürenler 'yolsuzluk yaptý, hesap soracaðýz' diyenler þimdi bu parti ile hükümet ortaklýðý görüþüyor. Hatta 'hemfikiriz' diyor." Erçin ÞAHMARAN (StarKýbrýs) "Ülkede, her orman yangýý ile birlikte, her kesimden, tedbirle ilgili olarak, nutuklar atýlýr. Yangýn felaketi atlatýlýr atlatýlmaz, 'mafiþ gurgan.' Bu yangýnýn üzerinden iki gün geçtikten sonra her þey tamam." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Adýný tatil koysam da berbatlýklar peþimi býrakmadý. Canýmý sýkan iki yüzlülükler veya çantacýlarýn birden deðiþecek koltuk hesabýyla adeta 'masgara' derecesinde tavýrlar sergileyip beklentili gösteriþe girmeleri yine peþimi býrakmadý." Özkan YIKICI (Ortam) "Bu sýcaklarda av derdine düþtük... Ýnce av tartýþmalarý yapýlýyor. Zavallý kuþlar susuzlukla mücadele ederken þimdi karþýlarýnda bir de avcýlarý bulacak. Avcýlýða yakýþýr mý bu? Bir de kalkýp av için 'spor' demezler mi?" Bilbay EMÝNOÐLU (Kýbrýs) Günün Kahramaný FEMÝNÝST ATÖLYE Feminist Atölye (FEMA) meclisin ezberini bozan Doðuþ Derya'ya destek belirtti ve ona sahip çýkmayan CTP-BG Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu'na da sert tepki gösterdi. Yorgancýoðlu'nu 'ayar ve azar yapan bir baba'ya benzeten FEMA, böyle bir baba figürünün sadece sað siyasete özgü olmadýðýný vurguladý. Bilindiði gibi Yorgancýoðlu Doðuþ Derya'ya bir daha bu kadar tolerans göstermeyeceðini belirtmiþ, ayrýca Doðuþ'un yeminindeki bazý kelimelere de katýlmadýklarýný açýklamýþtý.

7 7 20 Aðustos 2013 Salý GÖR DUY DUY KONUÞ KONUÞ GÖR ALO AFRÝKA HATTI BÝR TRAFÝK CEZASI HÝKAYESÝ Bu acýya dayanmak zor Gamze BAYKUR - Pazar sabahý babasý ile birlikte zýpkýnla balýk avlamak için Dip Karpaz'a giden ve daldýktan sonra bir daha denizden çýkamayan 20 yaþýndaki Maðusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili dün son yolculuðuna uðurlandý. Kandili, dün Mehmetçik Camisi'nde kýlýnan öðle namazýna müteakiben Mehmetçik Köy Mezarlýðý'nda gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. Önceki sabah zýpkýnla balýk avlarken boðularak yaþamýný yitiren Onur Kandili için dün sabah saat 10:30'da forma giydiði Maðusa Türk Gücü futbol takýmýnýn spor kulübünde tören yapýldý. Törenden sonra Kandili'nin cenazesi Çayýrova köyündeki evine götürülerek saat 12:30'a kadar bekletildi. Saat 12:50 raddelerinde ise Kandili'nin cenazesi Mehmetçik Spor Kulübüne getirildi. Ardýndan ise cenaze Mehmetçik Camisi'ne götürülerek kýlýnan öðle namazýna müteakiben Mehmetçik Köy Mezarlýðýnda topraða verildi. 20 yaþýnda hayatýný kaybeden Onur Kandili'nin periþan olan ailesi cenaze boyunca ayakta durmakta güçlük çekti. Kandili'nin babasý "Buna nasýl dayanacaðým Allahým" diye feryat etmesi yürekleri daðladý. Elindeki ceza ihbarnamesi ile gazetemize gelen Mustafa Kemal Bozkaya'nýn þikayeti de belediye zabýtalarýndan... "Ýsmim Mustafa Kemal Bozkaya. Pazartesi günü Tapu Dairesi'nde bir iþim vardý. Beyköy'den Lekoþa'ya geldim. DV986 plakalý Toyota Corona marka arabamý Cumhurbaþkanlýðý dairelerinin bulunduðu yere park ettim. Orada bir tabela vardý ve üzerinde de '30 dakika' yazýyordu. Yani 30 dakika park yapýlabilirmiþ demektir bu... Arabamý park ettikten sonra birkaç yüz metre ilerideki Tapu Dairesi'ne gittim. Gitmemle dönmem de zaten bir oldu. Çünkü iþim olmadý. Geldiðim zaman ne göreyim? Camda bir ihbarname. 'Park müddetini ihlal' etmekten suçlu bulunmuþum ve bana TL ceza kesildi. Ben bu parayý ödemeyeceðim ve mahkemeye gidip cezayý kesen þahsýn da mahkemeye gelmesini ve yemin vererek benim orada yarým saatten fazla kaldýðýmý ispat etmesini isteyeceðim. Ancak sanýrým ki sayýn yargýçlar böyle olaylarý pek kaale almazlar, çünkü bunlar ispatý olmayan olaylardýr. Orada benim yarým saatten fazla kaldýðýmý ispat edecek hiçbir bulgu olmadýðý gibi, orada sabahtan akþama kadar bekleyen araçlar da vardýr ama onlara ceza kesilmemektedir. Mahkeme yargýcýndan bir bilirkiþi görevlendirmesini ve belli yerleri kontrol ettirmesini talep edeceðim. Yani demem o ki, cezayý kesen þahýs ben arabamý park ettiðim zaman neredeydi? Yarým saat orada bekledi ve gelmediðimi görünce ceza yazdý düþüncesi yanlýþtýr. Bence o kadar aracýn içinden plaka numarasýný yeni gördüðü aracýma ceza yazdý." GÝRNE'DE JET-SKÝ TURU... Pazar günü Girne'de jet-ski'yle denizde dolaþan aile, askeri yasak bölgeye girdiler diye havaya ateþ edilerek durduruldular... Vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Pazar günü aiemle Jet-ski turu yapmak için yola çýktýk. Alsancak'tan hareket ettik. 2,5 yaþýndaki çocuðum kucaðýmda denizde tur atarken, Yýlan Adasý'nýn önünden de geçmiþim. Hemen havaya ateþ edildi. Durdum. Bir askeri grup yanýma geldi. Yasak bölgeye girmiþim, orada tur atamazmýþým, dediler. Ben denizde jet-ski'yle tur atarken yasak olup olmadýðýna dair hiçbir uyarýcý iþaret görmedim. Denizde dalga vardý. O silah sesinden paniðe kapýldýk az kalsýn denize düþecektik. BÝZÝM DUVAR Denizde otellerin dahi iþaretleri vardýr. Askeri yasak bölgenin iþareti neden konmuyor? Bu yapýlanlar çok aðýrýma gitti, o nedenle þikayetçiyim..." AÞK ÝKÝ KÝÞÝYLE OYNANIR, ÝYÝ OLAN KAYBEDER Trafik kazasýnda yaþamýný yitiren Esentepe Belediye Baþkaný Erdal Barut, dün törenle topraða verildi Erdal Barut için, önce Esentepe Kurtuluþ Spor Kulübü ardýndan Esentepe Belediyesi'nde tören düzenlendi. Esentepe Belediyesi'nde gerçekleþtirilen törende, saygý duruþu ve dualar okundu, ardýndan konuþmalar yapýldý. Konuþmalarý, sýrasýyla Esentepe Belediye Asbaþkaný Cemali Engin, Esentepe Kardeþ Belediyesi Kartal Belediye Baþkaný Dr. Altýnok Öz, Kýbrýs Türk Belediyeler Birliði ve Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar ve DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ gerçekleþtirdi. Daha sonra Esentepe Camii'ne getirilen cenaze burada kýlýnan cenaze namazýný müteakip Esentepe Mezarlýðý'nda topraða verildi. Törene, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi Baþkaný Ergün Serdaroðlu, Baþbakan Sibel Siber, 2'inci Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi Halil Ýbrahim Akça, Ekonomi Bakaný Atay Ahmet Raþit, Saðlýk Bakaný Nuri Gökþin, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Eðitim ve Kültür Bakaný Asým Ýdris, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Sami Dayýoðlu, DPUG Genel Baþkaný Serdar Denktaþ, Girne Kaymakamý Gürkan Kara, bazý milletvekili, belediye baþkaný ve üst düzey yetkililerle Merhum Erdal Barut'un ailesi ve sevenleri katýldý. Esentepe Belediye Asbaþkaný Cemali Engin yaptýðý konuþmada, "zamansýz yitirdikleri deðerli Baþkanlarý" Erdal Barut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarýný belirterek, belediye çalýþanlarý olarak onu son yolculuðuna sevgi ve saygýyla uðurladýklarýný söyledi. Engin konuþmasýnda aslen Trabzon Çaykara doðumlu olan Erdal Barut'un biyografisi hakkýnda bilgi sundu. Bizim Mandra Mandrayý sözde yönetmeye çalýþan ve bu amaçla ne yazýk ki halkýn oylarýyla sandýktan çýkanlar, kadife koltuklarý paylaþýmýn kavgasýný sürdüredursunlar, güneyde baþlayýp mandraya sýçrayan orman yangýnýnda ülkedeki toplam ormanlýk alanýn 1/3'ü cayýr cayýr yanýp kömür olur. KKTC'nin hâlâ bir yangýn helikopterine sahip olmamasý yangýnlardaki kayýplarýn artmasýna neden olurken, sokaktaki adam, "10 yýldýr bir yangýn helikopterini almayan CTP de UBP de, ormanlarýmýzýn tükenmesine seyirci kalmakla insanlýk suçu iþlemektedirler" diye öfkeli öfkeli söylenir.

8 8 20 Aðustos 2013 Salý Kalem Yalçýn Okut NE TALAT NE EROÐLU... Ne Talat, ne Eroðlu, ne de Astasiadis merhem olabilir Kýbrýs sorunu/belasý yaramýza. Kýbrýslýlarýn ihtiyacý yeni liderlerdir. M.A. Talat dostumuz Eroðlu ve Anastasiadis kadar yaþlý olmasa da, o da diðerleri gibi iki kutuplu dünya 'deðerleri' içinde büyüdü/yoðruldu; hepimiz gibi... Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nde öðrenciyken, hatýrlýyorum, Marksizme baðlýydý. Buzlukçuluk yaptýðý yýllarda da... ODTÜ'den mezun olmadan önce ortak bir eylemimiz de olmuþtu. Kanlý ve Mutsuz "Barýþ" Harekâtý'ndan hemen sonra Rauf Denktaþ ilk kez Ankara'ya gidecekti. Gazetelerde haber çýkýnca, arkadaþlara: 'Gelin Denktaþa güzel bir karþýlama yapalým' dedim ve bir taslak metin yazdým. Sonra arkadaþlarla o metne son þeklini verdik. Ayný günlerde Türkiye'deki üniversitelere okumaya giden yeni Kýbrýslý öðrenciler vardý ve baþta yurt sorunu olmak üzere bir sürü sorunlarla karþýkarþýya idiler. "Liderler"imiz Fetih ve Ganimet furyasý içinde 'kim daha çok kapacak' telaþýnda olduklarýndan öðrencilerin sorunlarýyla kimse ilgilenmiyordu. Yazdýðýmýz metnin ilk iki paragrafý yeni gelen öðrencilerin baþta yurt sorunu olmak üzere diðer sorunlarýný ele alýyordu. Üçüncü ve dördüncü paragraflar ise, bütün o sorunlarýn kaynaðý olan "Türk Liderliði"ne sert eleþtiriler üzerine kurulmuþtu. Adýný da: Denktaþ'a Muhtýra koymuþ ve imzaya açmýþtýk. Baþta Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir'de okuyan Kýbrýslý öðrencilerden bin (1000)'e yakýn imza topladýðýmýzý hatýrlýyorum. Ýstanbul'dan Ankara'ya Denktaþ'a Muhtýra'yý götürmeye gelince iþ biraz çetrefilleþmiþti. Sakýn ola yanlýþ anlaþýlmasýn lütfen, arkadaþlarýmý tenzih ederim, Eylül-Ekim aylarýydý ve hepsinin de sýnavlarý vardý. Ýþ yine 'damgalý eþek' Yalçýn Okut'a kaldýydý. Tabii, Ankara'daki, arkadaþlarla sürekli temas içindeydik. Otobüse atlayýp Ankara'ya gittim ve oradaki arkadaþlarla buluþtuk. Onlar da birçok imza toplamýþlardý. Ýþ, eylemimizin son adýmý olan Denktaþ'a Muhtýra'yý vermeye gelmiþti. Çok net olarak anýmsýyorum; Denktaþ'ýn kaldýðý otele Muhtýra'yý vermeye Kemal Aktunç, M.A.Talat ve Ahmet Ömer arkadaþlarla birlikte gitmiþtik. Önceden telefon edip randevu istediðimiz Sayýn "Lider"imiz bize ertesi güne randevu vermiþti. Mutlu ve Kutlu Barýþ Harekâtý'ndan sonra çok meþguldu ya... Otele vardýðýmýzda, benim liseden hocam olan, o günlerde Sayýn Denktaþ'ýn Özel Kalem Müdürü Nail Atalay bizi otelin lobisinde karþýladý ve bir kahve içimlik "hoþgeldiniz" faslýndan sonra, Baþkan'ýn bizi kabul edeceðini muþtulamýþtý... O yýllarda daha KKTC yoktu, ama Sayýn Denktaþ her zaman "baþkan"dý... O bir kahve içimlik sohbetimizde Nail Atalay hocam, üþenmedi ve tek tek isimlerimizi ve hangi okullarda okuduðumuzu defterine kaydetti. Sanki bilmiyorlarmýþ gibi... Ya da bizim çok umurumuzdaymýþtý... Sayýn "Lider"in suitine çýktýðýmýzda önce bizi iyi karþýladý ve her zamanki babacan tavýrlarýný sergiledi. Elimizdeki metni alýp okuyunca, özellikle de üçüncü ve dördüncü paragraflarý okuduktan sonra küplere bindi ve bizlere hakaretlerle dolu tehditler yaðdýrmaya baþladý; beþ-on dakika sonra da kapýyý gösterdi. Bizler de o hakaretleri dinlemektense bir an önce "huzur"dan ayrýlmayý yeðliyorduk. Fýrsat bu fýrsat diyerek fýrlayýp çýktýk Amacýmýza ulaþmýþ, Denktaþ'a Muhtýra'yý vermiþtik... Bu sadece bir örnektir. Anlatmak istediðim özetle þudur: Bütün bunlarý ve daha birçok deneyimi yaþamýþ olan M.A. Talat, niye ýsrar ediyor ve meydaný gençlere býrakmýyor?.. Sevgili Editörümüz Þener, Talat yerine Tufan Erhürman'ý, ya da Niyazi Kýzýlyürek'i önerdi cumhurbaþkanlýðýna aday olarak. Hayat çok hýzlý akýyor; ve þartlar durmadan deðiþiyor. Ben Þener'in yerinde olsam, yeni þartlarda Doðuþ'u önerirdim Ve Doðuþ'u öneriyorum... Yeri yerinden oynatacak bir devrim olur, aday yapýlýrsa... Aday yapýlýrsa kazanacaðý da kesindir... Uyuþturucu ile mücadele devlet politikasý olmalý Uyuþturucu, Sigara ve Alkolle Mücadele Derneði (USAM) Baþkaný Ayþe Gökyiðit, uyuþturucu ile mücadele konusunun devlet politikasý haline getirilmesi gerektiðini söyledi. Gökyiðit, yazýlý açýklamasýnda, derneðin konunun devlet politikasý haline getirilmesi, sivil toplum örgütlerini de içerecek þekilde "Uyuþturucu Kontrol ve Takip Merkezi"nin kurulmasý ve etkin bir mücadele baþlatýlmasý gerektiðini dile getirdiðini ancak henüz adým atýlmadýðýný belirtti. Sentetik cannabinoid kullanýmýnýn arttýðýný, buna baðlý ölümlü trafik kazalarý gerçekleþtiðini kaydeden Gökyiðit, "Ancak, bu güne kadar Devlet Laboratuvarý'nda gerekli cihazýn olmamasýndan dolayý, þüpheli durumlarda dahi madde çalýþýlamýyor ve kiþilerin ne kullandýðý konusunda somut veriler elde edilemiyordu" dedi yýlýnda "Uyuþturucu ile Mücadele Komisyonu-UMÖK" tarafýndan KEMA Vakfý: Yangýn helikopteri alýnmalý Kýbrýs Erozyonla Mücadele, Aðaçlandýrma ve Doðal Varlýklarý Koruma Vakfý (KEMA) Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Dr. Orhan Aydeniz, yangýna havadan ve erken müdahale olanaðý saðlayan helikopterin alýnmasý, yangýndan korunma ve mücadele organizasyonu oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Aydeniz tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, ülkenin Akdeniz iklim kuþaðýnda yer almasý nedeniyle, ormanlarýn her zaman yangýn riski ile karþý karþýya olduðu vurgulandý. Orman yangýnlarý ile mücadelede baþarýlý olabilmek adýna yangýn söndürme olanaklarýný daha da geliþtirilmesi gerektiðini belirten Aydeniz, "Orman yangýnlarýna karþý baþarýlý olabilmemizin birinci koþulu; süratli hareket TOMA deðil yangýn helikopteri Kaptan: Ülkenin TOMA'ya deðil yangýn helikopterine ihtiyacý vardýr... Kýbrýs Türk Amme Memurlarý Sendikasý (KTAMS) Baþkaný Ahmet Kaptan, ülkenin TOMA'ya deðil, yangýn helikopterine ihtiyacý olduðunu belirterek, hükümetten, TOMA alýmýnýn iptal edilerek yangýn helikopteri alýnmasý için giriþim baþlatmasýný istedi. Kaptan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Yeþilýrmak yangýnýnýn, geçmiþ hükümetin yönetim zihniyetinin ülkeye nelere mal olduðunu ve olacaðýný bir kez daha gözler önüne serdiðini savunarak "yönetim þeklinin ve yasalarýn tek baþýna yeterli olmadýðý gerçeði bir kez daha þamar olarak yüzümüze patladý" dedi. Kaptan, "eski hükümet döneminde, statükoya ve dayatma paketlere baþ kaldýranlarý susturmak, korkutmak ve sindirmek için TOMA ihalesine çýkan iþ hazýrlanan " KKTC'de Madde Kullaným Raporu"na deðinen Gökyiðit, raporda özellikle ölümlü ve aðýr yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarýnda alkol testi yapýldýðý gibi, vücutta uyuþturucu madde testlerini zorunlu hale getiren yasal düzenlemelere gidilmesi gerektiðinin belirtildiðini kaydetti. Raporda ayrýca Devlet Laboratuvarý'nýn da personel, araç, gereç ve teknik donaným eksikliðinin giderilmesi gerektiðinin yer aldýðýný bildiren Gökyiðit, rapordan 9 yýl sonra da olsa hükümetin gerekli cihazlarýn alýnmasý için karar üretmesini sevindirici bir haber olarak nitelediklerini belirtti. Gökyiðit, geçici hükümetin aldýðý Bakanlar Kurulu kararlarýný takdir ettiklerini söyleyerek, yeni kurulacak hükümetin bu konulara karþý duyarlý olmasý ve bu güne kadar yapýlmasý ertelenenleri hayata geçirip, uyuþturucu ile mücadelede etkin çalýþmalar yapýlmasýný temenni etti. etmek ve yangýný en geç yarým saat içinde müdahale ederek yayýlmadan söndürmektir.bu olanaðý saðlayabilen tek araç da hava taþýtlarýdýr. Ülkemiz koþullarýnda helikopter bu amaç için düþünülebilecek tek araçtýr" dedi. Aydeniz, bugün uygulanan söndürme yöntemlerini anlatarak, "Yangýn baþlayýp büyür, kendi ýsýsýný ve rüzgarýný oluþturur ve felaket bir hal alarak tepe yangýnýna dönüþtükten sonra müdahale edilir. Anavatandan gelen helikopterler de büyüyen, kontrolden çýkan, büyük tahribata yol açan yangýnlarla mücadele etmek zorunda kalýr" diye konuþtu. Yangýnýn zarar vermeden söndürülmesinin önemli olduðunu vurgulayan Aydeniz, bunun da sadece helikopterle mümkün olduðunu kaydetti. birlikçilerin, yangýn helikopteri almalarý durumunda Yeþilýrmak yangýný ve olasý orman yangýnlarýnýn en az zararla atlatmýþ olacaðý" görüþünü kaydetti. Ülkenin TOMA'ya deðil, yangýn helikopterine ihtiyacý olduðunu belirten Kaptan, hükümetten, ivedilikle UBP Hükümeti döneminde kararlaþtýrýldýðýný öne sürdüðü TOMA alýmýnýn iptal edilmesi ve yangýn helikopteri alýnmasý için gereken giriþimlerin baþlatýlarak halkla paylaþýlmasýný beklediklerini kaydetti. KTAMS olarak, bu konuda sorumluluk almaktan geri durmayacaklarýný anlatan Kaptan, Girne Daðlarý yangýnýnda ve Güzelyurt sel felaketinde birlikten neler doðacaðýnýn gösterildiðini ifade etti. Kaptan "Sorunlarýn farkýndayýz ve çözüm üretmek için önümüze yangýn helikopteri alýmý ile ilgili bir proje konmasý halinde elimizi taþýn altýna koymaya yine hazýr olduðumuzu belirtiriz" ifadelerini kullandý. PLAJDA SÝNEMA KEYFÝ- Creditwest Bank çalýþanlarý geçtiðimiz gece Arkýn Palm Beach'teki sinema gecesinde buluþtular. Ýnsan Kaynaklarý Bölümü tarafýndan Creditwestbank çalýþanlarýnýn sosyal hayatlarýný, kültür, sanat, spor ve eðlence aktiviteleriyle zenginleþtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleþtirmesi için kurduðu Motivation Club, her ay bir etkinlik düzenleyerek çalýþanlarýn kaynaþmalarýna imkan saðlýyor. Gecede 2013 ABD yapýmý Kod Adý: Olympus olan aksiyon filmi gösterildi. Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir BÝRÝ TALAT'I DURDURSUN Mehmet Ali Talat... Konuþtukça, batýyor Battýkça, çýrpýnýyor Çýrpýndýkça, etrafýný kirletiyor Ve söyledikleri artýk kimse tarafýndan dikkate alýnmýyor Çok zor bir dönemden geçtiði açýk Kendi partilileri bile ona küfredecek duruma geldiler Elbette ki küfür ile eleþtirmek çok yanlýþ bir davranýþ olur ve hiç yakýþýk kalmaz Ama Talat'ýn da sýnýrlarý bayaðý zorladýðý bir gerçek "Eroðlu fobisi" yüzünden ne yapacaðýný bilemez duruma geldi Bir türlü ona karþý kaybetmeyi kendine yediremiyor Hem de Ankara'nýn desteðini almasýna raðmen Oysa UBP kurultayý döneminde, Ankara'nýn Ýrsen Bey'in arkasýnda olduðunu gördüðünde çok sevinmiþti Hatýrlayýnýz, o dönemlerde TV'leri gezerek, "Ankara, Eroðlu'nu istemiyor" diye propaganda yapýyordu Çünkü Ankara'ya raðmen burada bir þey yapýlamayacaðýna inanýyordu Ancak kendisinin hiçbir zaman gösteremediði dik duruþu Eroðlu'nun gösterebileceðini hiç hesaba katmamýþtý Ve sonrasýnda gelen o malum "Eroðlu klasiði" haline dönüþen zaferler, Küçük'ü yýktýðý kadar, Talat'ýn ümitlerini de yok etmiþti Tüm bu yaþanýlanlardan sonra Talat, Eroðlu'ndan nefret etmek için daha çok nedene sahip oldu Çünkü toplumun kendisinden beklediði duruþu, kendisi deðil, yýllarca Ankara'nýn adamý olarak gösterdiði Eroðlu sergilemiþti "Belki erken seçimlerde bu iþ biter" dedi ama sandýktan yine Eroðlu çýkýnca artýk film tamamen kopmuþ oldu Son dönemlerde Eroðlu yüzünden, bir UBP delegesi olmadýðý kaldý Her gün, bir þekilde fýrsatýný bulup UBP'nin propagandasýný yapýyor Resmen CTP'ye hükümeti UBP ile kurmasý için yalvarýr pozisyonda Dün Aysu Basri'nin programýnda bunun da nedenini açýkladý! CTP hükümeti DP ile kurarsa, çözümsüzlüðün simgeleri olan Eroðlu ve Denktaþ ile ortak olacakmýþ Ama ayný Talat, 5 dakika sonra, yine ayný programda, þimdiki geçici hükümeti (CTP- DP-TDP) öve öve bitiremedi 5 dakika önce söylediði ile 5 dakika sonra söylediði bir birini tutmuyor Toplumun genelinde ona karþý büyük bir hayal kýrýklýðý var 2003'te "barra" çektiði Denktaþ ile 2004'te hükümeti kuran kiþi olarak, "CTP çözümsüzlüðün simgeleri olan Denktaþ ve Eroðlu ile hükümet kurmamalýdýr" diyor Anlayacaðýnýz, Talat artýk saðlýklý düþünerek yorum yapamýyor Ne yazýk ki Talat, ne "CTP lideri", ne de bir dönemin "toplum lideri" olarak hatýrlanacak Kendisi; toplumuna "beslemeler" diyen bir kiþinin baþýnda bulunduðu AKP'ye "oy verirdim" diyen Söylediði her sözden piþmanlýk duyan Türkiye'nin sözcülüðünü yapan Ve UBP ile hükümet kurmayý isteyen ilk CTP'li olarak hatýrlanacak Tarih kiþilerin istediði gibi yazýlmýyor Tarih yaþanýlanlarý ve yaþatýlanlarý yazýyor Talat da Kýbrýs'ýn siyasi tarihinde en büyük deðiþimi yaþayan kiþi olarak yerini alacaktýr Özellikle de, CTP tabanýna söyledikleri ile hep yargýlanacak ve kendisi de hayatý boyunca bununla yaþamak zorunda kalacaktýr Çünkü CTP demek, Talat demek anlamýna gelmiyor CTP demek, Özker Özgür ve Naci Talat demektir

9 9 20 Aðustos 2013 Salý Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV GÝDEN DEÐÝL, KALANDIR TERK EDEN Gezi direniþine destek verirken bu sonu bekliyordum. Medya teslim olduðundan beri, namusuyla iþini yapmaya çalýþan herkes ayný mukadderatý bekliyor. Ýlk kurbanlar çoktan gitti. Kalan her muhalif gazeteci de, hükümet baskýsýný tatmaktadýr, tadacaktýr. Asýl yanlýþlýk Demirören'in Abdi Ýpekçi'nin damgasýný taþýyan Milliyet markasýna talip olmasýydý. Keþke almasaydý. Keþke aldýðýnda, bugün þikayetçi olan bazý arkadaþlarýmýz 'Ne iyi ettiniz' diye yazmasaydý. Yaþananlar karþýsýnda ortak tavýr sergileyebilmeyi isterdim. Olmadý. Þimdi Milliyet'e daha fazla zarar verme riski söz konusu. Fikret'in (Bila) bu tuzaða düþmeyeceðini umuyorum. Murathan Mungan; 'Her geçen gün bir parça daha aldý götürdü bizden' der ya, öyle olursa Milliyet'e yazýk olur. Þiirin devamýndaki teþhis de gerçek olur; 'Aslýnda giden deðil, kalandýr terk eden Can DÜNDAR (SÖZCÜ) TARÝH 20 TEMMUZ 2012 Dünkü yayýnýmýzdan sonra herkes sus-pus oldu. Ne büyükelçilikten, ne de Ahmet Kaþif'ten açýklama geldi... Muhalefet partileri ise elçiliðin bir parti kurultayýna yaptýðý bu kaba müdahaleye hiç ses çýkarmadý... Leymosun dedikleri, cümbezdir yedikleri, çok hoþuma gidiyor, nerdesin be yeðen dedikleri... Gözden kaçmayanlar... ÝLERÝ DEMOKRASÝNÝN SEFALETÝ TC Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, basýn mensuplarýnýn demokratikleþme paketi ile ilgili sorusuna þöyle yanýt verdi: "Bu konuda son söz Sayýn Baþbakan'a ait, demokratikleþme paketine iliþkin sorularý Baþbakan Erdoðan'a soracaksýnýz." Ýleri demokrasinin sefaletine bakar mýsýnýz Hükümet falan hikaye, demokratikleþme paketiyle ilgili son söz demokrasinin "d"sini bilmeyen Tayyip beyde. KKTC'de kurulacak hükümetle ilgili son söz yine Tayyip beyde. Peki ilk sözü kim söylemiþti, hatýrlayan var mý? 'Kefen' muhabbeti yapan Baþbakan için bir deyiþ: Tayyip'i öldürme, korkut! Ýktidar, tribünlerde gerçekleþen protestolardan korkuyor. Bir sürü tedbir ve yaptýrým getirdiler. Bütün kulüpleri tehdit ettiler. Tribün liderlerinin gözünü korkutmaya çalýþtýlar. Lakin konu kendileri ya da kendi saçma politikalarý lehinde tezahürat olunca, haliyle ceza falan yok. Tribünlerde bir kýsým amigo satýn alýnýr, 'Genç Fenerbahçeliler' denen ekip gibi hükümet lehinde açýklama yaparlar, Trabzonspor'un 'enteresan' baþkaný, keza, alenen iktidarý över, halk hareketlerine düþmanlýk beyan eder, tüm bunlar el üstünde tutulur. Futbolcu Emre Belözoðlu, manasýna ne kadar vakýftýr bilinmez ama penaltýdan sonra Ýhvancýlarýn Rabia selamýyla tribünlere koþar. Yeþil sahalardan iktidarýn Mýsýr siyasetine sürtünür. Kendinizi siyasete böyle alet ederseniz amenna. Yok, hükümete dokundurursanýz, cezalardan ceza beðenin Zaten bu aralar 'ileri demokrasi'den söz eden de pek kalmadý, deðil mi? Spora dahi DÝPNOT Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi Ýþçileri Sendikasý 12 bin tekstil iþçisinin grevde olduðunu duyurdu. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "TDP Kýbrýs'ýn Kuzeyinin geliþmesi için elini taþýn altýna koymaya her zaman hazýrdýr." Cemal ÖZYÝÐÝT (TDP Genel Sekreteri) VÝRGÜL... SÜRDÜRÜLEBÝLÝR (MÝ?) Sürdürülebilir bir "hükümet"in olmadýðý yerde sürdürülebilir hiçbir þey olamaz, baþlayan herþey baþladýðý yerde kalýr, sürdürülemez. Sürdürülebilirmiþ gibi görünen herþey ya süründürülür, ya sündürülür, zaman içinde anlamýný kaybeder. Sürdürülebilir bir rejimin olmadýðý yerde, her þey ama herþey sürüncemede kalýr, herþey ve herkes rejim gibi hantallaþýr ve sürünür. Sürdürülebilir Çevre Platformu'nun durumu da aynen öyledir. Sürdürülemiyor iþte, sündürülüyor "Akýncýlar'a yeni yol en kýsa zamanda yapýlacak" LURUCÝNAGENE "YOL"SUZLUÐA MAHKÛM DESENÝZE Ýsmail BAÞARIR (Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu müdahale etmek faþizmin en tipik özelliðidir. Henüz tüm toplumsal yapýya hakim olamasa da, Türkiye'nin baþýnda bulunan parti de hýzla faþistleþiyor iþte. Spordan nemalanmak, sporla halkýn gözünü perdelemek, sporu iktidarýn etkin bir propaganda aracý haline getirmek istiyorlar. Acayip bir debelenme içindeler. Madalya alsýn diye Afrika'dan, Çin'den sporcu bile ithal ediyorlar, T.C. uyruðuna geçiriyorlar. Türkçe bilmeyen dünya kadar 'milli' sporcumuz var artýk. Ülkenin basiretsiz spor yöneticileri daimi surette komik komik hallere düþüyorlar. AKP iktidarý altýnda ne kadar çok doping vakasý olduðunun farkýnda mýsýnýz? Elbette bu 'çok mümin' iktidar döneminde her türlü üçkaðýtçýlýk arttý ama atletizmden güreþe kadar her spor branþýnda kitlesel bir doping hali var. Halkýn spor yapma imkanlarýnýn neredeyse hiç olmadýðý, dolayýsýyla sporcu yetiþme imkanlarýnýn son derece kýsýtlý olduðu bir memlekette hödükçe bir 'baþarý' beklentisi ve o 'baþarý' için vaat edilen altýn miktarlarý o kadar fazla ki, gencecik insanlar kendilerine hiç acýmadan basýyorlar dopingi Baþbakan Tayyip Bey'in tüm Üsküdar trafiðini kilitleyerek kadar korumasýyla düðününe gittiði Olimpiyat 'þampiyon'u Aslý Çakýr Alptekin'in hali ortada. Ne oldu onca þaþaa?! Ses seda yok! Genç çiftlerden en az üç dopingli çocuk bekliyoruz! Yine dönelim baþa... Bu yazý dün akþam oynanan BeþiktaþTrabzon müsabakasýndan önce kaleme alýndý. Maç öncesinde Olimpiyat Stadý'nda sýkýyönetim tedbirleri vardý. Pankartlar tek tek kontrol ediliyordu. Bu tedbirleri görünce bir gülme aldý beni. Ve sürekli 'kefen' muhabbeti yapan Baþbakan için bir deyiþ icat ettim: Tayyip'i öldürme, korkut! (Hakan Gülseven/En az üç dopingli çocuk!/ Yurt)

10 10 20 Aðustos 2013 Salý GÜNEYDEN... ÝNGÝLÝZ TURÝSTLER AY.NAPA'DA RUMLARA SALDIRDI Ay. Napa'da dün gerçekleþen bir olayda, dört Ýngiliz turistin, kendi evlerini soyan kiþiler olduklarýna inanarak, karþý dairelerinde yaþayan dört Rum'a saldýrdýklarý ve bu kiþileri soyduklarý haber verildi. Haberi veren Alithia gazetesi, dört Ýngiliz'in önceki gün Larnaka Kaza Mahkemesi'ne sevk edildiðini ve 4 gün gözaltýnda kalmalarýna karar verildiðini belirtti. "RUMLAR ARTIK ÝNÞAAT YAPMIYOR" Rum kesiminde 2008 yýlýndan bu yana yapýlan inþaatlarda gerileme yaþandýðý haber verildi. Haberi yukarýdaki baþlýkla yayýmlayan Simerini gazetesi, 2008 yýlýnda Rum kesiminde 19 bin 200 konut inþa edilirken, 2009 yýlýnda bu rakamýn 16 bin 343, 2010 yýlýnda 12 bin 124, 2011 yýlýnda ise 10 bin 098 olduðunu yazdý. Gazete, bu verilerin, 1 Ekim 2011 tarihinde, Rum kesiminde gerçekleþtirilen nüfus sayýmý sýrasýnda toplandýðýný ekledi. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SAYISI MAGEM'ÝN DÜZENLEDÝÐÝ STENCÝL ÇALIÞTAYI SONA ERDÝ - Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM) tarafýndan düzenlenen Stencil (þablon baský) Çalýþtayý, katýlýmcýlarýn çalýþmalarýný dýþ mekana taþýmalarýyla son buldu. MAGEM'den verilen bilgiye göre, MAGEM Kültür ve Sanat Sorumlusu Hüseyin Kaptan'ýn öncülüðüyle, Nurtane Karagil'in gönüllü eðitmenliðinde yürütülen Stencil Çalýþtayý'nda çevre ve doða bilincine dikkat çekildi. Çalýþtay süresince, Stencil tarihi ve teknik olarak günlük hayatta kullanýlýþý ve sanat tarihinde yer bulmasý hakkýnda bilgiler verildi. Çalýþtay süresi dahilinde, Biyoloji Öðretmeni Asuman Kuyucu tarafýndan Kýbrýs'ta yaþanan çevre sorunlarý ve bireylerin ev içerisinde daha iyi bir çevre için nelere dikkat etmeleri gerektiðini konu edinen bir söyleþi de gerçekleþtirildi. Güney Kýbrýs'ta devlet ve özel olmak üzere, ilk ve orta dereceli okullara kayýt yaptýran yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn 17 bini aþtýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi, Güney Kýbrýs'ta anaokulu, ilkokul ve orta dereceli okullarda eðitim alan yabancý uyruklu öðrencilerin sayýsýnýn, 2011 verilerine göre 17 bin 342 olduðunu yazdý. Gazete, anaokuluna kayýt yaptýran öðrenci sayýsýnýn 3 bin 493, ilkokula kayýt yaptýranlarýn 7 bin 935 ve orta dereceli okullara kayýt yaptýranlarýn sayýsýnýn ise 5 bin 914 olduðunu belirterek aðýrlýðýn Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Ýngiltere ve Polonya gibi AB üyesi ülkelerde olduðunu vurguladý. Üçüncü ülkelerden ilkokula kayýt yaptýran öðrencilere iliþkin olarak, Gürcistan: 650, Rusya: 320, Suriye: 267, Filistin: 205 ve Irak: 195 rakamlarýna yer veren gazete, Ukrayna, Türkiye (Kürt), Moldova, Mýsýr, ABD, Afrika vs gibi diðer ülkelerden de onlarca öðrencinin okullara kayýt yaptýrdýklarýný yazdý. Gazete ayrýca, Güney Kýbrýs'taki eðitim sisteminin yabancý uyruklu öðrencilerin sistematik desteklenmesini içermediðini, finansman ve öðretim görevlilerinin eðitiminin yeteriz kaldýðýný da vurguladý. II. HRÝSOSTOMOS HELENÝC BANKASI'NDAKÝ KÝLÝSE HÝSSELERÝNE DEÐÝNDÝ Sürdürülebilir Çevre Platformu Toplumcu Demokrasi Partisi'ni ziyaret etti Çevre Platformu "Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý" istedi Sürdürülebilir Çevre Platformu, Toplumcu Demokrasi Partisi'ni (TDP) dün ziyaret etti. Ziyarette TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit ile görüþen platform üyeleri, 60 civarýnda örgütten oluþan platformun, "Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý" oluþturulmasý yönündeki destek talebini iletti. Sürdürülebilir Çevre Platformu adýna konuþan Nilden Bektaþ, ülkede kronikleþmiþ çevre sorunlarý olduðunu ve bu sorunlarýn çözümü için birçok daireye etkin görevler düþtüðünü belirtti. Dairelerin yaný sýra yerel yönetimlere ve denetime de ihtiyaç duyulduðunun altýný çizen Bektaþ, tüm bunlarýn ayný çatý altýnda yürütülmesi ve yetki karmaþasýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý. ÖZYÝÐÝT TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit ise, ülkenin genelinde bir yetki karmaþasý yaþandýðýný; daireler ve yerel yönetimler arasýnda bu konuda çeþitli uyuþmazlýklar olduðunu belirterek, kurumlarýn yetkilerinin açýk ve net þekilde belirlenmesi gerektiðini kaydetti. TDP olarak uzun zamandýr yerel yönetimlerde reform yapýlmasý gerektiðini söylediklerini anýmsatan Özyiðit, platformun Rum Kilisesi Baþpiskoposu II.Hrisostomos, Kilise'nin, "Elliniki"(Helenic) Bankasý'nýn sermayelendirilmesi çabasýnda var olduðunu söyledi. Rum Kilisesi'nin, "Elliniki"(Helenic) Bankasý'nda sahip olduðu yaklaþýk yüzde 28'lik hisse payýnýn, gerekli sermayelendirmenin yapýlmamasý halinde yüzde 4'e düþme tehlikesi bulunuyor. Simerini gazetesi ve diðer gazetelere göre, Baþpiskopos II.Hrisostomos konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Kilisenin, gerekli olan paraya sahip olmadýðýný ancak sermayelendirme için yapýlacak birçok yöntemin bulunduðunu ifade etti. LÝDÝNGTON: MEB KIBRIS'IN EGEMENLÝK HAKKI önerisini de "çok sýcak" bulduklarýný ancak TDP'nin seçimlerde halktan bu yönde yetki almadýðýný söyledi. Dünyanýn birçok ülkesinde çevre ajanslarý olduðunu ve konuyla ilgili düzenlemelerin bu kurumlar tarafýndan yapýldýðýný anlatan Özyiðit, geçmiþte çevre konularýnýn ders olarak da iþlendiðini ve nesillerin daha duyarlý yetiþtirildiðini kaydetti. Özyiðit, TDP'nin Kýbrýs'ýn Kuzeyinin geliþmesi için elini taþýn altýna koymaya her zaman hazýr olduðunu ve hükümet konusunda da kendilerine görev düþmesi halinde ellerinden geleni yapacaklarýný belirtti. Ýngiltere'nin AB Ýþlerinden Sorumlu Bakaný David Lidington, Güney Kýbrýs'ýn sözde Münhasýr Ekonomik Bölgesinde (MEB) doðal kaynaklar arama ve kullanmasýnýn Güney Kýbrýs'tan "alýnamayacak bir egemenlik hakký olduðunu" iddia etti. Politis gazetesinin haberine göre, Lidington, Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'indeki doðalgaz arama çalýþmalarý ve bunun adadaki taraflara etkisi konusundaki sorularý yanýtladý. Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'indeki doðalgaz arama ve kullanma çalýþmalarý, adadaki iki "toplumun" bundan nasýl etkileneceði ve Ýngiliz üslerinin durumu konusundaki sorulara yanýt veren Lidington, Güney Kýbrýs'ýn sözde MEB'indeki egemenlik haklarýna iliþkin Ýngiltere'nin "bildik görüþünü" yineledi.

11 11 20 Aðustos 2013 Salý DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Askeri bölgelerde kayýp kazýlarý baþlayacak Kürtler ve Araplar AKP destekli çetelerin teröründen kaçýyor Dicle nehri üzerindeki seyyar köprüden üç günde 17 bin kiþi geçti. Kürtler ve Araplar El Kaide saldýrýlarýyla týrmanan iç savaþtan kaçýyor. El Kaide baðlantýlý çetelerin, PYD kontrolündeki Rojava'ya yönelik saldýrýlarýný yoðunlaþtýrmasýyla Suriye'nin kuzeyinde týrmanan iç savaþ büyük bir mülteci dalgasýný tetikledi. Aðýr silahlarla saldýran El Kaide baðlantýlý cihatçýlar, AKP hükümetinin fiili desteðine sahip. Cihatçýlar uluslararasý ulaþýmlarýný ve silah ve para akýþýný Türkiye üzerinden karþýlýyor. Sýnýr bölgesini serbestçe kullanarak çatýþma alanýna dönüþtüren bu gruplar nedeniyle, Türkiye tarafýnda da ölümler yaþanýyor. Türkiye sýnýrý cihatçýlara açýk tutulurken, Suriye Kürtlerine kapatýlýyor. Kürt kaynaklarý dönem dönem TSK'nýn cihatçýlara kolaylýk saðladýðýný da iddia ediyor. Hawar Haber Ajansý'nýn haberine göre, TSK Ceylanpýnar'dan Rojava'nýn Serekaniye (Resulayn) kentine havan toplarý ile saldýrý düzenledi. Bir yandan çetelerin saldýrýlarý altýnda, bir yandan da Türkiye ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (KBY) kuþatmasý altýnda sýkýþan Rojava halký, KBY'nin sýnýr kapýsýný açmasý üzerine kitlesel biçimde göçe baþladý. Kayýp Þahýslar Komitesi'nin üç üyesinin, Aralýk ayý sonuna kadar KKTC'de bulunan bazý askeri bölgelerde kazýlar gerçekleþtirilmesi konusunda uzlaþýya vardýðý iddia edildi. Politis gazetesi: "Komite Üç Askeri Bölgeyi Açýyor - Dikenli Teller Açýlýyor" baþlýklarý altýnda manþet ve iç sayfalarýnda geniþ yer verdiði haberinde, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin KKTC'de bulunan üç askeri bölgede kazýlar gerçekleþtirilmesi konusunda yazýlý anlaþmaya vardýklarýný ve bu anlaþma konusunda Avrupa Parlamentosu Ýnsan Haklarý Komitesi'ne (LIBE) de bilgi verdiklerini iddia etti. Gazete, Komitenin geçtiðimiz Haziran ayýnda LIBE'ye askeri bölgelerde yapýlacak kazýlar konusunda uzlaþýya varýldýðýný ve üç bölgede kazýlar gerçekleþtirileceðini "taahhüt eder" þekilde bildirdiðini; komite üyelerinin bu anlaþmaya varmalarýndaki en büyük etkenin ise, askeri bölgelerde kazýlar yapýlmamasý ve Türk askerinin arþivlerinin açýlmamasý konusunda özellikle Kýbrýs Türk tarafýnýn "hesap vermesi" gereken ve Aralýk ayýnda yapýlacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne çaðýrýlmalarý olduðunu öne sürdü. Gazete, kazýlar gerçekleþtirilecek askeri bölgelerden birinin Kuzey Lefkoþa'da þehir merkezinin çok yakýnýnda olduðunu, daha önce de burada kazýlar gerçekleþtirildiðini ancak kazýlarýn tamamlanmasýna izin verilmediðini iddia etti. Ýkinci bölgenin de yine Lefkoþa'ya baðlý bir köyde, Türk askerinin kullanýmýnda olan askeri bölge içerisinde yer aldýðýný, Komitenin daha önce bu bölgenin çok yakýnýnda kazý gerçekleþtirmesine raðmen sonuç alamadýðýný savunan gazete, bu bölgede 30 kadar kaybýn gömülü olduðuna inanýldýðýný vurguladý. Üçüncü ve son bölgenin ise, Girne kazasýnda bulunan bir askeri bölge olduðunu ve en fazla kaybýn burada gömülü olduðuna inanýldýðýný öne süren gazete, burada gömülü olduðuna inanýlan kayýp sayýsýnýn yüzden fazla olduðunu yazdý. Gazete, Kayýp Þahýslar Komitesi'nin üç üyesinin kazý yapýlmasý gereken alanlara iliþkin karþýlýklý liseler sunduklarýný, buna göre Kýbrýs Rum tarafýnýn kayýplarýn gömülü olduðuna inanýlan yüz noktayý gündeme getirdiðini de belirtti. Kýbrýs Türk tarafýnýn sunduðu listeye göre ise, bu yüz noktadan otuzunun askeri bölgelerde olduðunun görüldüðünü iddia eden gazete, Komite üyelerinin Aralýk ayýnda Strazburg'da yapýlacak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantýsýnda, askeri bölgelerdeki kazýlarýn durumu hakkýnda bilgilendirmede bulunacaklarýný vurguladý. 17 BÝN KÝÞÝ GÖÇ ETTÝ Suriye'de yaþanan iç savaþ nedeniyle Rojava ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi arasýnda bulunan ve mültecilerin geçiþine izin verilmeyen Sêmalka sýnýrýna akýn eden binlerce kiþi, Dicle Nehri üzerinde kurulu seyyar köprüden Federal Kürdistan Bölgesi'ne geçmeye baþladý. Son 3 gün içinde yaklaþýk 17 bin kiþinin sýnýr kapýsýndan geçtiði öðrenildi. Daha önce mültecilere kapatýlan sýnýrý Kürt kamuoyunda artan baskýlar sonucu açan Federal Kürdistan Hükümeti, gelen mültecileri BM tarafýndan Dihok, Hewler ve Süleymaniye'de inþa edilen kamplara kabul etmek zorunda kaldý. (ANF, Sendika.Org) Ruslarýn milyarlarý Virgin Islands'a gidiyor Ruslarýn, Ýngiliz Virjin adalarýna (British Virgin Islands) yaptýklarý doðrudan yatýrýmlarýn, 2013 yýlýnýn ilk üç ayýnda sekize katlandýðý ve bu durumun, Rum kesimindeki bankacýlýk sektöründe yaþanan krizle denk düþtüðü haber verildi. Manþetten yayýmladýðý haberinde, Amerikan "Wall Street Journal'ýn" haberine dayanarak, Ruslarýn, 2013 yýlýnýn ilk yarýsýnda Ýngiliz topraklarýna 31,66 milyar dolar kanalize ettiklerini yazan Alithia, bu rakamýn geçen yýlýn dördüncü çeyreðinde ise 6,7 milyar dolar olduðunu kaydetti. Ruslar tarafýndan Rum kesimine yapýlan doðrudan yatýrýmlarýn ise, 2013 yýlýnýn ilk çeyreðinde, 2,72 milyar dolara gerilediðini kaydeden gazete, bu rakamýn, 2012 yýlýnýn son çeyreðinde ise 21,13 milyar dolar olduðunu ifade etti. Gazete, uluslar arasý kredi derecelendirme kuruluþlarýndan Moodys'in deðerlendirmelerine de dayanarak, Rus bankalarý ile þirketlerinin 2013 yýlýnýn baþýnda Rum bankalarýnda, yaklaþýk 19 milyar dolar paraya sahip olduklarýný ekledi. Taþýnmaz Mal Komisyonu tutum deðiþtirmiþ Suriye'nin petrol bölgesi Kürtler'in elinde Suriye'de petrolün yüzde 60'ýnýn bulunduðu Rimelan bölgesi için büyük bir savaþ veriliyor. PYD'ye baðlý YPG silahlý güçlerinin ele geçirdiði Rimelan petrol yataklarýný alabilmek için El Nusra güçleri sýk sýk saldýrýlar düzenliyor. YPG, EL NUSRA'YA KAPTIRMAMAK ÝÇÝN ÇATIÞIYOR Önce Türkiye'nin Ceylanpýnar Ýlçesi'nin karþýsýnda bulunan Rasulayn kasabasýndaki YPG'lilere saldýran El Nusra, saldýrýlarýný Kürtlerin denetiminde bulunan Türkiye sýnýr hattýndaki bütün kasabalara yaydý. Kürtlerin denetimine geçen su, petrol ve doðalgaz konusunda Suriye'nin en verimli bölgeleri olarak görülen Türkiye sýnýrý yakýnlarýndaki Rimelan petrol yataklarý etrafýnda koruma çemberi oluþturan YPG (Halk Savunma Birlikleri) güçleri, El Nusra'yý bölgeye yaklaþtýrmamak için yoðun þekilde çatýþýyor. El Nusra'nýn YPG'den petrol yataklarýný bir ay içinde terk etmesini istediði, YPG'nin ise buna karþý çýktýðý için çatýþmalarýn yoðunlaþarak sürdüðü belirtiliyor. Suriye'nin Kuzey bölgesindeki Rimelan Petrol yataklarýný korumak amacýyla YPG'nin çaðrýsý üzerine yüzlerce kiþi kýsa bir silahlý eðitim aldýktan sonra petrol yataklarýnýn etrafýndaki mevzilere yerleþti. 2 bin kuyunun bulunduðu Rimelan'da daha önce günde 400 bin varil ham petrol üretiliyordu. Rimelan'da çýkarýlan petrol, boru hatlarýyla Humus ve Banyas kentlerindeki rafinerilere aktarýlýyordu. Rimelan, Til Koçer ve Cibis bölgelerinden çýkarýlan petrolün artýk Humus ve Banyastaki Rafinelere aktarýlmamasý nedeniyle bölgedeki 400 bin varil alan 7 tankýn dolu olmasý üzerine petrol üretimi durdu. Rimelan ve çevresinde El Nusra örgütü ile çatýþan YPG'liler DHA muhabirine yaptýklarý açýklamada, Kürtlerin en önemli kazanýmý olan petrol yataklarýný sonuna kadar savunacaklarýný söyledi. Irak'taki Kerkük kadar önemli olan Suriye'deki Rimelan petrol yataklarýný elinde bulunduran ise bölgede söz sahibi olacak. (Odatv.com) Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun, KKTC'deki eski Kýbrýslý Rum taþýnmazlarýna iliþkin verdiði kararlarda tutum deðiþtirdiði, daha önce genellikle "hedeflenmiþ bölgelerde ve kalkýnan bölgelerdeki" taþýnmazlara iliþkin karar veren komitenin ilk kez "Lisi" (Akdoðan) köyünde bir arazi için karar aldýðý iddia edildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, Komisyonun KKTC'deki eski Kýbrýs Rum taþýnmaz mallarýna iliþkin tutumunun "yeni boyut kazandýðýný" ve Komisyonun bugüne kadar genelde belirli bölgelere iliþkin tazminat kararlarý almýþ olmasýna karþýn ilk kez bu bölgelerin dýþýna çýktýðýný iddia etti. Gazete, þu anda tatilde olan ve sadece baþvuru kabul eden Komisyonun, Haziran ayýnda vermiþ olduðu bir kararda, ilk kez Mesarya Ova'sýnda, Akdoðan bölgesinde bulunan 8 bin 202 metrekarelik bir araziye iliþkin baþvuruyu karara baðladýðýný öne sürdü. Söz konusu arazi için "çok düþük denebilecek" 16 bin Sterlin tazminat kararý verildiðini belirten gazete, Kýbrýslý Rumlar tarafýndan Aðustos ayýna kadar Komisyona 5 bin 201 baþvuru yapýldýðýný yazdý. Gazete, bu baþvurulardan 412'sinin "dostane anlaþma" yoluyla, on tanesinin ise Komisyon tarafýndan karara baðlandýðýný ve toplam 133 milyon sterlin tazminat ödendiðini de ifade etti. ANASTASÝADÝS'TEN BM ÝLE AB'YE MEKTUP Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in, Kýbrýs sorunundaki müzakerelerin yeniden baþlamasýna iliþkin önkoþullarýný, göndereceði mektupla BM ile AB'nin önüne getireceði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Anastasiadis'in, yaz tatilinin hemen ardýndan, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso ve Avrupa Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy'a, müzakerelerin yeniden baþlamasýna iliþkin görüþlerinin yer alacaðý mektup gönderme niyetinde olduðunu yazdý. Habere göre Anastasiadis, bir televizyon kanalýna yaptýðý açýklamada, göndereceði mektuplarda, hangi önkoþullar altýnda yeni bir diyaloðun baþlamasýnýn mümkün olacaðý konusunda deðineceðini söyledi. Anastasiadis açýklamasýnda ayrýca sýrf imaj yaratmak için bir diyaloða girme niyetinde olmadýðýný da ifade etti. Gazete, Anastasiadis'in mektup gönderme giriþiminin, müzakerelerin yeninde baþlanmasý ýþýðýnda kendi faaliyetlerinde bulunacaðý görülen BM Genel Sekreteri Alexander Downer'in olasý diðer hareketlerini önlemeyi amaçladýðýný yazdý.

12 12 Günün Manisi Emine Hür Çocuðum sen dürüst ol Ne sað göster ne vur sol Ben mum gibi yanarým Yeter ki sen aydýn ol KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Kayýp Sembol Kayýp Sembol, Dan Brown, Petek Demir Dan Brown ALTIN KÝTAPLAR 20 Aðustos 2013 Salý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Ben insanlarý herþeyden önce güçlü ve zayýf diye ayýrýrým. Ya egemen olmak için doðmuþ olanlar ya da hizmet etmek, boyun eðmek için doðmuþ olanlar." Nietzsche Aya bakar mektubunun gelmesi Kara bahtým söyler kahve telvesi Birþey deðil verem olup ölmesi Üstümden hasretliði atamýyorum Sensiz döþeklerde yatamýyorum Oktay Rifat "Telli telefon" adlý þiirinden 11'inci Kýbrýs Tiyatro Festivali baþlýyor 2 Eylül'de baþlayacak ve bir ay sürecek festivalde 13 oyun sahnelenecek Lefkoþa Türk Belediyesi'nin (LTB) düzenlediði "Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin 11'incisi 2 Eylül - 2 Ekim 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþecek. Festivalde, Ankara Devlet Tiyatrosu "Hürrem Sultan", Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý "Zengin Mutfaðý" ve "Ateþli Sabýr", Trabzon Devlet Tiyatrosu "Bu Da Geçer Ya Hu", Sadri Alýþýk Tiyatrosu "Sonbaharý Beklerken" ve "Küçük Adam Ne Oldu Sana", Kenter Tiyatrosu "Toplu Hikayeler", Ankara Devlet Tiyatrosu "Ben Ödüyorum", Bi Tiyatro "Küçük Prens", Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "Ada", Tiyatro Pera "Akdeniz", Antalya Devlet Tiyatrosu "Othello" ve Ankara Ekin Tiyatrosu "Söz Meclisten Ýçeri" oyunlarýný sahneleyecek. Festival çerçevesinde Lefkoþa Belediye Tiyatrosu "Ada" oyununu iki kez sahneleyecek. Festival süresince Lefkoþa Belediye Orkestrasý her oyun öncesinde saat saatleri arasýnda fuayede müzik dinletisi sunacak. "Ada" oyunu hariç tüm oyunlar YDÜ AKKM'de saat 21.00'de; "Ada" oyunu ise Lefkoþa Belediye Tiyatrosu (LBT) Salonu'nda saat 21.00'de sahnelenecek. Biletler Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'ndan 15 TL'ye satýn alýnabilecek. Kombine biletler ise 160 TL'ye satýþa sunulacak. "Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin tanýtýmý için dün Golden Tulip Otel'de basýn toplantýsý yapýldý. Toplantýya, Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý, Lefkoþa Türk Belediyesi Baþkaný Kadri Fellahoðlu ve LTB Kültür Sanat ve Festival Koordinatörü Yaþar Ersoy yanýnda bazý belediye meclis üyeleri, sponsorlar ve basýn mensuplarý katýldý. HARMANCI Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Mehmet Harmancý yaptýðý konuþmada, tiyatro festivalinin toplum hayatý adýna önemine deðindi. LBT'nin her türlü baskýya raðmen uzun yýllardýr festivali düzenlemeye devam ettiðini dile getiren Harmancý, "Hafta sonu kabus gibiydi, ancak tiyatro ve sanat her ortamda toplumlara ýþýk tutmayý bildi" diye konuþtu. Ekonomik sýkýntýlarýn böylesi bir festivalin yapýlmasýna engel olmamasý gerektiðini vurgulayan Harmancý, "Toplumdan bunu esirgeyemezdik" dedi. Yanan tiyatro binasýnýn bir an önce tamir edilmesi gerektiðini ifade eden Harmancý, kendisine sorulan bir soru üzerine, tiyatro binasý konusunda çözüm noktasýnýn Özerk Sanat Kurumu'nun hayata geçirilmesi olduðunu kaydetti. FELLAHOÐLU LTB Baþkaný Kadri Fellahoðlu ise, LTB'nin yaþadýðý ekonomik darboðaz nedeniyle festivalin Turizm Çevre ve Kültür Bakanlýðý ve sponsorlarýn katkýlarýyla gerçekleþtirildiðini belirtti. Tiyatronun kentleri çaðdaþlaþtýrdýðýný, bireysellikten toplumsallýða taþýdýðýný belirten Fellahoðlu, altyapý ve politika yetersizliklerine raðmen tiyatroya ve baþ koyanlarý tebrik etti. Bir soru üzerine yanan tiyatro binasýnda incelemelerde bulunduklarýný anlatan Fellahoðlu, yeni kurulacak hükümetle kültür sanat politikalarýnýn oluþturulmasý ve tiyatro binasýnýn tamamlanmasý temennisinde bulundu. Fellahoðlu, binayý tek baþlarýna tamamlamalarýnýn mümkün olmadýðýný kaydederek, sürece hükümet ve sponsorlarýn dahil edilmesi gerektiðini söyledi. ERSOY LTB Kültür Sanat ve Festival Koordinatörü Yaþar Ersoy, festivalin bu yýl "Ýnsan kalmakta direnmek" þiarýyla düzenlendiðini anlattý. Ersoy, tiyatronun malzemesinin ve amacýnýn insan olduðunu vurgulayarak, "Ýnsan kalmakta direnmek için" þiarýný da bu nedenle seçtiklerini belirtti. Eylül ayýnýn ülkede tiyatro ile anýldýðýný söyleyen Ersoy, sýkýntýlý günlerin yaþandýðýna iþaret ederek "Bugünlerde en çok ihtiyaç duyduðumuz þey insan olabilmek" dedi. Yaþar Ersoy, Anayasa'ya göre devletin sanatýn özgürce geliþebileceði bir yapý oluþturmasý Ýnci Kansu, Polonya'da kongreye katýldý Sanatçý Ýnci Kansu, Uluslararasý Estetik Derneði'nin 100. yýlý nedeniyle Polonya'da düzenlenen 19. Uluslararasý Estetik Kongresi'ne katýldý. Bu çerçevede sergi açan sanatçý, bir de sunum yaptý. Uzun süredir derneðin üyesi olan Ýnci Kansu'nun TAK'a yaptýðý açýklamaya göre, Kansu, Polonya Estetik Derneði iþbirliðiyle Krakow Belediye Baþkaný, Yüksek Eðitim ve Bilim Bakaný ile Milli Miras ve Kültür Bakaný'nýn himayelerinde gerçekleþtirilen "estetik ve insan çatýþmalarý" ana konulu 100. yýl jübile kongresinde Kýbrýs'ý da konu alan "estetik ve doða" baþlýklý bir sunum yaptý. Sunumuna Kamran Aziz'in "Kýbrýs bir ada mýdýr, cennetten parça mýdýr?" þarkýsýyla baþlayan sanatçý Ýnci Kansu sunumunu, Ersin Taþer'in CMC bölgesini; Atila Karaderi'nin de Lefke'yi anlatan slaytlarý eþliðinde gerçekleþtirdi. Kansu'nun konusuyla ilgili olan "Cuprum" çalýþmalarýndan bir bölümle bir de sergi düzenlendi ve sergi kongre boyunca sürdü. 1913'te Berlin'de kurulan Uluslararasý Estetik Derneði'nin Krakow'daki 100. yýl kongresinde Türkiye dahil birçok ülkenin üniversitelerinden 450 bilim insaný katýldý. Bir hafta süren etkinliklerde birçok toplantý düzenlendi; 450 bildiri sunuldu ve katýlýmcýlara da katýlým belgeleri verildi. Etkinliklere, Polonya'nýn 1364 yýlýnda kurulan ve 650. yýldönümünü kutlayan en eski üniversitesi Jagiellonian Üniversitesi ev sahipliði yaptý. gerektiðine iþaret ederek, Özerk Sanat Kurumu'nun bir an önce hayata geçirilmesini talep etti. SPONSORLAR TANITILDI Konuþmalarýn ardýndan 11'inci Tiyatro Festivali'nin sponsorlarý tanýtýldý. Platin sponsorlar Limasol Türk Kooperatif Bankasý, KKTC Telsim ve Kýbrýs Türk Petrolleri ile salon sponsoru Yakýn Doðu Üniversitesi temsilcileri kýsa birer konuþma yaptý. Daha sonra Yaþar Ersoy, konaklama sponsoru Golden Tulip Otel'e; gümüþ sponsorlar Türkiye Ýþ Bankasý'na, Lefkoþa Belediye Kooperatifi'ne, Eziç Restaurant'a, Özok Group'a ve festivale katkýda bulunan Asok Ltd. ile Türk Bankasý'na teþekkür etti. FESTÝVAL PROGRAMI Festival kapsamýnda oynanacak oyunlar ve tarihleri þöyle: 2 Eylül 2013 Pazartesi / "Hürrem Sultan" Ankara Devlet Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Perþembe / "Zengin Mutfaðý" Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Pazar / "Ateþli Sabýr" - Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrolarý Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Salý / "Bu Da Geçer Ya Hu" Trabzon Devlet Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Cuma / "Sonbaharý Beklerken" - Sadri Alýþýk Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Pazar / "Küçük Adam Ne Oldu Sana" - Sadri Alýþýk Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Salý / "Toplu Hikâyeler" Kenter Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Perþembe / "Ben Ödüyorum"Ankara Devlet Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Cumartesi / "Küçük Prens" Bi Tiyatro Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül Salý / "Ada" - Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Yer: Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Saat: Eylül Çarþamba / "Ada" - Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Yer: Lefkoþa Belediye Tiyatrosu Saat: Eylül 2013 Cuma / "Akdeniz" - Tiyatro Pera Yer: YDÜ AKKM Saat: Eylül 2013 Pazartesi / "Othello" - Antalya Devlet Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Ekim 2013 Çarþamba / "Söz Meclisten Ýçeri" - Ankara Ekin Tiyatrosu Yer: YDÜ AKKM Saat: Festival hakkýnda daha geniþ bilgi numaralý telefondan ve adresinden alýnabilir.

13 20 Aðustos 2013 Salý KARATAHTA Burak Maviþ Ýnsanýn ormanla iliþkisi, kümesle tilki misali... Devlet mekanizmasýnýn sermaye lehine ayakta kalmasýnýn destekçisi olan, kolluk kuvvetlerinin, halka uyguladýðý orantýsýz güç gibidir, ateþin ormanla olan dalaþý... Savunmasýz ve yýkýcý... Ardýndan yok edici... Pirgo ve Yeþilýrmak bölgesindeki yangýn ilk deðildi... Sonuncusu da olmayacaktýr. Ormanlarýn tehliklere karþý savunmalarýný çökerttikten sonra, üstümüze aldýðýmýz sorumluluðu yerine getiremeyecek kadar aidiyet duygumuzu geliþtiremedik. Kendimiz de dahil, hiçbirþeye sorumluluk hissetmiyoruz... Sýcak ülkelerde yangýnýn kendiliðinden çýkma olasýlýðý, kabul edilebilir bir durumdur Ama gözden kaçýrmamamýz gereken bir nokta daha mevcuttur. Ormanlýk alanlarýn doðrudan güneþi almasý mümkün deðildir. Kesilen aðaçlarýn, açýlan tarlalarýn, temizlenmeyen otlarýn Özetle, insan elininin dolaylý da olsa, yangýnlara vesile olmasý akla daha yakýndýr. Ýnsanýn kendi bilinçsizliðinden yangýn çýkarma olasýlýðý ise, daha yüksektir. Gökten ateþ yaðmuru yaðmadýðýna göre, çýkan yangýnýn sorumlusu yine insandýr Sistemdir, statükodur, politikadýr... Tedbirini alamayan her iki tarafýn makamlarýdýr... Kaybedilen her aðacýn telafisi mümkün olmuyor. Sadece kuzeyde ikiyüz bin fidanla beraber, oradaki ekolojik yaþam yok oldu... Ormanlarýn insanla iliþkisini, ekonomi ile temellendirmek ise, herþeyden kazanç saðlama peþinde olan liberallere özgüdür. Solculara özgü olamaz... Biz bir aðacýn gölgesinden maddi menfaat bekleyenlerden deðil,, O aðacýn gölgesini paylaþabilenlerle yol yürümek istiyoruz... Bir veya daha fazla yangýn söndürme helikopterine ihtiyacýmýz olduðu tartýþýlmaz. Hemen alýnmasý zaruridir... Nasýl askeri personele Amarok aldýnýz Nasýl polise BMW aldýnýz Nasýl halka karþý þiddet amaçlý TOMA almayý düþlediniz? Bir yangýn söndürme helikopteri de almayý beceriniz... Bir helikopterin kaç para olduðunu duymak deðil, O helikopterin alýndýðýný bilmek istiyoruz... Petrole boyanarak ölen deniz canlýlarýný geri getiremediðimiz gibi Aðaçlarý, kuþlarý, böcekleri ve diðerlerini de geri getiremeyeceðiz. Ekolojik döngünün temel taþlarýndan olan aðaçlarýn, insanla olan karþýlýklý iliþkisi yüreklere kazýnmadan Devletin ideolojik aygýtý gerici eðitim programlarýna baðlý kitaplardaki, ezber kokan bilgilere havale ediliyorsa Karþýlýklý iliþkinin ekonomik deðil Yaþamýn döngüsünün güzelliði olduðu öðretilemiyorsa Aðaçlarýn güvenliðinin insanoðlunun sorumluluðunda olduðu hissettirilemiyorsa Floraya, faunaya, doðaya aidiyet duygusu taþýmýyorsak Bir deðil, bin fidan da diksek, kümesi tilkiye emanet etmeye devam edeceðiz... GÜNEYDE HAFTA SONU ÇIKAN YANGINLAR Güney Kýbrýs'ta hafta sonu, Limasol, Baf ve Pirgo'da çýkan yangýnlar, Rum basýnýnda dün yer aldý. Filelftheros gazetesi ve diðer gazeteler, Limasol, Baf ve Pirgo'da hafta sonu çýkan yangýnlarýn söndürülmesi amacýyla yoðun çabalarýn harcandýðýný, yangýnlar sonrasýndaki zararýn ise büyük olduðunu yazdýlar. Limasol bölgesindeki yangýnlarýn þiddetli rüzgar nedeniyle ciddi sorunlar yarattýðýný yazan yangýnlarýn, Parekliþa, Episkopi (Piskobu- Yalova), Anoyra, Ayafila, Ýpsona, Kurri Barajý bölgelerinde çýktýðýný belirtti. Habere göre Episkopi ile Anoyara bölgelerindeki yangýn Cumartesi gece yarýsýna kadar sürerken buradaki yerleþim birimlerini de tehdit etti. Baf'taki yangýnlar ise Pirgo ve Holi'de çýktý. Pirgo'da çýkan yangýna da yer veren gazete yangýn sonucunda ortaya çýkan tablonun Pirgo Ýhtiyar Heyeti Baþkaný Kostas Mihailidis tarafýndan "büyük afet" olarak nitelendirildiðini yazdý. Mihailidis, bölgede çýkan iki yangýn neticesinde, çam ormaný, meyve bahçeleri, yabani otlarýn yandýðý belirtti. Gazete ara bölgede çýkan yangýnýn, köydeki mezarlýðýn önünden geçtiðini, zeytin, harup ve ceviz aðaçlarýnýn tahrip olmasýna yol açtýðýný yazdý. Simerini gazetesi yangýn haberlerini "Alevlerle Savaþ Verildi" baþlýðýyla aktardý. Habere göre Pirgo'daki yangýna deðinen Sýnýr Kapýlarýnýn Açýlmasý Komitesi Temsilcisi Andreas Karos yaptýðý açýklamada "yanmýþ topraktan siyah görüntüler" þeklinde bahsederken, köy sakinlerin tüm gece boyunca KIBRIS, YUNANÝSTAN VE ÝSRAÝL ORTAK HAVA TATBÝKATI YAPIYOR Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Ýsrail'in, Doðu Akdeniz bölgesinde büyük bir hava tatbikatý yapacaklarý ve tatbikatýn önümüzdeki Eylül ayýnýn ikinci yarýsýnda icra edileceði haber verildi. Tatbikatýn, tek yanlý olarak ilan edilen sözde Rum MEB'inin korunmasý senaryosunu da içereceðini haber veren Simerini gazetesi, Ruslarýn, Baf'taki "Andreas Papandreu Hava Üssünü" kullanma taleplerinin de yeniden gündeme geldiðini anýmsattý. "Sigma" televizyonunun dün yayýmladýðý bilgilere dayanarak, Güney Kýbrýs, Yunanistan ve Ýsrail'in, þimdiye kadar bölgede yapýlan en büyük ortak hava tatbikatýný CIA, 1953 ÝRAN DARBESÝNÝ DÜZENLEDÝÐÝNÝ RESMEN KABUL ETTÝ Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü (CIA), 60 yýl önce Ýran'da düzenlenen ve dönemin baþbakaný Muhammed Musaddýk'ýn devrilmesi ile sonuçlanan darbedeki sorumluluðunu sonunda resmen kabul etti. Ulusal Güvenlik Arþivi'nin internet sitesinde Bilgi Edinme Özgürlüðü Yasasý çerçevesinde yayýmlanan belgeler, "Musaddýk ve liderliðini yaptýðý Ulusal Cephe Partisi hükümetinin devrilmesine yol açan askeri darbe, ABD dýþ politikasý çerçevesinde CIA emriyle düzenlendiðini" resmen ortaya koyuyor. Belgede "Ýran'ý Sovyet saldýrýsýna açýk býrakmanýn ABD'yi TPAJAX'ý planlamak ve uygulamak zorunda býraktý" ifadesi yer alýyor. CIA, hemen her aþamasýnda yerel iþbirlikçilerin rol aldýðý hükümeti devirme komplosu için TPAJAX kod adýný kullanýyordu. Komplo, Musaddýk'ý devirmek için propaganda yapmak, Þah Rýza Pehlevi'yi iþbirliði yapmaya ikna etmek, milletvekillerine rüþvet vermek, güvenlik güçlerini organize etmek ve gösteriler düzenlemek gibi çeþitli aþamalardan oluþuyordu. alarmda olduðunu belirtti. Karos, bölge sakinlerinin, mülkleri konusunda endiþe duyduðunu ayrýca tüm gece boyunca Kuzey'den patlama sesleri duyduklarýný iddia etti. Rum Ýtfaiye Birimi Basýn Sözcüsü Liza Kemici, hafta sonu boyunca 25 yangýnýn çýktýðýný yangýn söndürme çalýþmalarýna 150 itfaiyeci, 50 itfaiye aracý ve devletin elinde bulunan tüm uçuþ unsurlarýnýn yaný sýra halkýn da katýldýðýný ifade etti. Haberi "Dilirga Pirgo'da Da Korku Gecesi" baþlýðýyla aktaran Politis gazetesi, kontrol edilemeyen yangýnýn, Rum Milli Muhafýz Ordusu'na ait kýþla ile devlet ormanýný da tehdit ettiðini yazdý. Yangýnýn, ara bölgede baþladýðýný ve hýzlý bir þekilde batýya yayýldýðýný yazan gazete itfaiye ekiplerinin ve gönüllülerin yardýmýyla, yangýnýn evleri tehdit etmesinin önüne geçildiðini belirtti. Gazete alevlerin, mühimmatlarýn muhafaza edildiði RMMO kýþlasýna da yaklaþtýðýný ancak þans eseri yangýnýn büyük bir felakete neden olmadýðýný yazdý. Gazete, bölgeye yerleþtirilen mayýnlarýn neden olduðu belirtilen ara bölge ve KKTC tarafýndan, gece boyunca patlama seslerinin duyulduðunu da ileri sürdü. Habere göre Rum Tarým Bakanlýðý ile ilgili birimler, bugün Pirgo'yu ziyaret ederek zarar tespitinde bulunacak. Alithia ise haberi "Birçok Yangýn ve Soru Ýþareti" þeklinde verdi. Haravgi gazetesi ise hafta sonu boyunca 20 yangýnýn çýktýðýný belirtti. gerçekleþtireceklerini öne süren gazete, Rum Savunma Bakaný Fotis Fotiu'nun, tatbikatla ilgili bilgileri teyit ettiðini kaydetti. Tatbikat temel senaryosunun, üç ülkenin hava sahalarý arasýnda, operasyonel bir ortamda köprü kurulmasý olduðunu anlatan gazete, bir diðer ifadeyle, gerçek mermilerle de yapýlacak olan tatbikatlar olacaðýný, bunun yanýnda, tatbikatýn büyük bir kýsmýnýn, Girit'in güneyinden, ve 12 numaralý parsellere kadar olan bölgede icra edileceðini belirtti. Haberde, tatbikatýn, Yunan ve Ýsrail savaþ uçaklarýnýn havada ikmal yapmasýný da içereceði aktarýldý. Ýlk giriþimleri baþarýsýz olan komplocular, 19 Aðustos 1953'teki ikinci denemelerinde amaçlarýna ulaþmýþtý. Daha önce operasyona katýlan Amerikan ve Ýngiliz ajanlarýnýn konuyla ilgili kitaplar yazmasýna, iki Amerikan baþkanýnýn (Bill Clinton ve Barack Obama) da ABD'nin darbedeki rolünü kamuoyu önünde kabul etmesine karþýn, CIA resmi bir açýklama yapmamýþtý. CIA'de çalýþan bir tarihçi tarafýndan konuyla ilgili 1970'lerin ortalarýnda hazýrlanan kurum içi rapor, 1981'de yayýmlanmýþ ancak büyük bir kýsmý gizli tutulmuþtu. Raporun gizli tutulan kýsýmlarý arasýnda darbeyi anlatan "Gizli Eylem" baþlýklý 3. Bölüm de yer alýyordu. Yayýmlanan belgeler arasýnda Þah Rýza Pehlevi'nin ABD'nin isteðiyle General Fazlullah Zahedi'yi baþbakan atadýðý ferman da bulunuyor. Ýran, 19 Aðustos 1953'te tarihinin önemli dönüm noktalarýndan birini yaþamýþtý. Ülkede Amerikan karþýtlýðýnýn büyük bir hýzla yayýlmasýna neden olan darbe, 1979'da Þah Pehlevi rejiminin yýkýlmasýna ve ayný yýl Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliðinin iþgal edilmesine yol açmýþtý. 13 YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu DÝN BEZÝRGANLARI VE HURAFELERÝ Türkiye'de AKP iktidarýyla beraber dini yayýn yapmanýn moda olduðu TV kanallarýný sýk sýk dinlemeye çalýþýrým. Kravatlý, sarýklý hocaefendilerin nur saçan vaazlarýný (!), dinleyicilerin sorularýna verilen cevaplarý yapabildiðim kadar not ederim. Amacým gericilik kokan bu soru ve cevaplarý buraya aktarmak deðil... Çünkü 21. yüzyýlýn bilim ve teknoloji dünyasýnýn uygar ve laik Türkiye'sinde hala var olan ürpertici, kapkara bir cehalet ve bu cehaletin bataklýðnda çýrpýnan, sanal güçlerden mucizeler uman insanlar var. Bu insanlarýn bu zaaflarýný istismar eden, onlarý maddi ve manevi yönden sömüren, onlara sanal cennetten arsa vaat eden süper demagog din bezirganlarýnýn anlamsýz laflarýný dinlersiniz. Bu hurafe kervanýna katýlan AKP iktidarýnýn Bilim ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, bilgi çaðýnda bilgisiz býrakýlan millete "Cenab-ý Allah bize her zaman yardým etti. Önümüz açýldý. Zorluklarý (paþalar) aþtýk. Cenab-ý Allah büyük güç kaynaðýdýr. Bizler de cenab-ý Allah'ý gücendirecek, zoruna gidecek iþler yapmayalým. Çünkü Türkiye'nin geleceðine AKP'nin mühürünü vuracaðýz" demiþtir ki, doðrudur. Yalnýz Nihat Ergün'ün, zorluklarý aþmak için yardýmýný aldýklarýný söylediði güç kaynaðý, sanal dünyanýn sanal cenab-ý Allah'ýn gücü deðil. Gerçek dünyanýn gerçek Allah'ý Amerika'nýn gücüdür ve bu iki güç birbirlerinin ilgi alanlarýna girmiyorlar. Ancak þu da var, AKP'nin mühürünü Türkiye'ye (ki bu mühürün ne olduðunu dünya alem biliyor. Bir tek KKTC'de, Erdoðan'ýn akil adamlarý bilmiyor!) vurmasýna yardým eder mi, etmez mi belli deðil... Çünkü dünya çapýnda yetiþen laik Türkiye'nin tek adamý Atatürk faktörü var ortada. Peki, gerçek dünyada tek egemen güç Amerika'nýn elinde olduðunu ve onu gücendiren, zoruna giden iþler yapan ülkeleri zebanileriyle ceheneme çevirdiðini... Ona kulluk görevlerini yerine getiren ülkeleri cennete çevirdiðini... Beyinleri þeriat düzenine göre þekillenmiþ, dünya gerçeklerinden koparýlmýþ ve nüfusun yüzde altmýþýný temsil eden bu insanlara nasýl anlatacaðýz? Türkiye'yi korumak için yerleþtirdiði cehennem silahý patriot vb nükleer füzelerini hatýrlatsak anlarlar mý acaba? Yazýk ki anlamazlar. Anlamadýklarý için de R. T. Erdoðan'ýn despot kiþiliðini, hukuk dýþý icraatlarýný Atatürk'e neden ayyaþ dediðini saðlýklý bir þekilde deðerlendiremezler. Ve onu sanal dünyanýn cenab-ý Allah'ý tarafýndan gönderilen ve tüm müslümanlarý keferei fecere'den (günahkar kafirlerden) kurtaracak bir Osmanlý padiþahý "halife" olarak görüyorlar. Oysa tüm müslümanlarýn Kabe'si olan Suudi Arabistan bile kefere-i fecere Amerika'nýn emirelerine uyarak Mýsýr'daki askeri yönetimi destekliyor, parasýyla finansmanýný saðlýyor. Ama en acýsý AKP zihniyetinin memleketimizde kurduðu "valilik" yönetiminde Erdoðan'ýn beslemeleri, baðýmsýz ve egemen devletçilik masallarý okumakta... Türkiye'nin ve toplumumuzun nereye götürülmek istendiðini muhteþem "Halil Ýbrahim" sofrasýnýn ýþýltýsýndan görmüyorlar!

14 14 20 Aðustos 2013 Salý Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Berilal Eczanesi: Atatürk Cad. Muhtar Yusuf Galleria No:21 Otobüs Terminali Yaný Tel: Kuzey Eczanesi: Rauf Denktaþ Cad. No:35/5 Göçmenköy (Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Yolu) Tel: Maðusa Demet Eczanesi: New Castle Sok. No:1 Vakýflar Bankasý Karþýsý Tel: Girne Küçük Eczanesi: Canbulat Sok. No:5/ C Astsubay Orduevi ve Bandabuliya Karþýsý Tel: Güzelyurt Gülsen Eczanesi: Piyale Paþa Mah. Sanayi Sitesi No:7 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Saatlerin çeþitli 1 2 parçalarýný harekete geçiren yay. Ýskambil 1 oyununda "Birli". 2-Altýn, gümüþ gibi madenlerden 2 yapýlmýþ þeylerin saflýk derecesi. Ýspanyolca 3 "Yaþa". Selenyum'un kýsaltmasý. 4 3-Kaygýlanmak, tasalanmak. 4-Ters 5 okunuþu "Bir geminin, baþka bir gemiden veya 6 kýyýdan açýlmasý". Eski dilde "Anlam, kavram". 7 5-Gücüne güvenerek baþkalarýnýn hakkýný alan. Açýk seçik olan, 8 anlaþýlmaz yaný bulunmayan. 6-Ters 9 okunuþu "Yanardaðlarýn püskürme sýrasýnda 10 yeryüzüne çýkardýklarý, dünyanýn 11 derinliklerinden gelen kýzgýn, erimiþ maddeler". Teþbih. 7-Aðýrlýk ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiþ kanuni ölçü modeli. Bir kimsenin veya ailenin içinde yaþadýðý yer, konut. 8-Ters okunuþu "Ana rahminde doðma zamanýný tamamlayamamýþ veya vaktinden önce düþmüþ çocuk". Beraber. 9-Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý. Genellikle elçilik postasýný yerine ulaþtýrmakla görevli kimse. 10-Eski dilde "Adlar, isimler". Tanzimat'tan önce Osmanlý Ýmparatorluðu'nun müslüman olmayan uyruklarý. 11-Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuþu. At yarýþlarýnda seyirci tribünü. Dünün çözümü Yeniboðaziçi geleneksel "Pulya Festivali" devam ediyor Yeniboðaziçi Belediyesi'nin bu yýl 6.'sýný gerçekleþtirdiði geleneksel Pulya Festivali'nde önceki gece de ülkemizin sevilen sanatçýlarýndan olan Mustafa Gürkan sahne aldý. Kýbrýslý müzisyenlere öncelik veren ve destekleyen bir organizasyon olan Pulya Festivali çeþitli aktivitelerle ve geceleri yerli müzik gruplarýnýn yer almasýyla devam ediyor. Sahneye çýkan Gürkan bu festivalde yer almaktan çok mutlu olduðunu belirtti. Geniþ repertuarý ile geceye renk katan sanatçý, eski ve yeni albümlerinden de parçalar seslendirerek dinleyenlerine eðlenceli bir gece yaþattý. Festival çeþitli yarýþmalarla ve konserlerle 25 Aðustosa kadar devam edecek. Yukarýdan Aþaðýya: 1-Bir iþ için belli bir süre ayýrmak (iki kelime). 2-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan oturmaya yarayan nesne. Binek hayvaný. Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. 3-Hasta olmak, hastalanmak. 4-Aferin, yaþa. Ters okunuþu "Eðilimi olan". 5-Bir kimyasal. Dumanýn geride býraktýðý siyah leke. 6-Bir kiþiliði canlandýran oyuncunun söylemesi ve yapýlmasý gereken hareketlerin genel adý. Herhangi bir þey üzerindeki ufak leke, nokta. 7-Bezginlik ve sýzlanma anlatýr. Mýzrapla çalýnan iki veya üç telli halk sazý. 8-Koyun, köpek, at gibi hayvanlarýn veya insanlarýn derisinde asalak olarak yaþayan, bulaþýcý hastalýklara sebep olan böceklerin genel adý. Harf okunuþu. Avrupa'da bir nehir. 9-Mecazi anlamda "Yürek gücü, moral". 10-Soyluluk. Ters okunuþu "Havanýn yer deðiþtirmesinden oluþan esinti, rüzgâr". 11-Ýçine baþka bir sývý veya içki karýþtýrýlmamýþ içki. Dikiþte kullanýlan pamuk ipliði. Namus. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 15 20 Aðustos 2013 Salý ENDONEZYA CEZAEVÝNDEKÝ ÝSYANDA MAHKUMLAR FÝRAR ETTÝ Endonezya'nýn batýsýnda bir cezaevinde isyan çýktýðý ve en az 30 mahkumun firar ettiði bildirildi. Ýsyan, Kuzey Sumatra bölgesindeki Batubara'da kapasitenin oldukça üstünde mahkum barýndýran Labuhan Ruku cezaevinde çýktý. Cezaevi yetkilisi Wibowo Jokoharjono, yeni nakledilen hükümlülerin "cezaevinin fazla kalabalýk olmasý" gerekçesiyle çýkardýðý isyana eski mahkumlarýn da katýldýðýný ve eylemin þiddet gösterisine dönüþtüðünü söyledi. MISIR MÜBAREK'E BERAAT ÝSKELE'DE SAHÝL DÜZENLEME VE REKREASYON PROJESÝ Ýskele Belediyesi'nin Long Beach sahil þeridinde yürütmekte olduðu "Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi" çerçevesinde çok amaçlý salon yapýmý için açýlan ihaleyi kazanan þirketle dün sözleþme imzalandý. Ýskele Belediyesi Proje Yönetim Birimi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, çok amaçlý salon binasý ihalesi baþarýyla sonuçlandý. Ýhaleye gelen teklifleri, proje yönetim birimi ve proje müelliflerinin hazýrladýðý teknik rapor ýþýðýnda deðerlendiren Ýskele Belediyesi Meclisi, proje yapýmýna optimum (en uygun) teklifi veren Gülenay Ýnþaat Ltd. ile sözleþme imzalanmasýna oy biriliðiyle karar aldý. Halkýn ve yabancý konuklarýn sosyal, kültürel ve sanatsal buluþmalarýna ev sahipliði yapacak bina sözleþmesi, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun ve Gülenay Ýnþaat Ltd. direktörü Mehmet Çýldýr tarafýndan imzalandý. 1 MÝLYON 618 BÝN TL'LÝK PROJENÝN 270 GÜNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENÝYOR 270 günde tamamlanmasý hedeflenen proje, 1 milyon 618 bin 749 TL'ye mal olacak. Bin 300 metrekare kapalý ve bin metrekarelik açýk teraslardan oluþan bina projesi kapsamýnda; çok amaçlý salon, tam donanýmlý mutfak, karþýlama alaný, dinlenme salonu, ofisler, personel soyunma odalarý, ýslak hacimler, soyunma-duþ kabinleri, can kurtaran kulesi, ahþap teraslar ve açýk alan oturma -aktivite mekanlarý bulunuyor. Çaðdaþ bir mimariye sahip binada, "sürdürülebilir, çevre dostu ve yerel" yapý malzemelerinin kullanýlmasý planlanýyor. ORUN Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, Ýskele Belediyesi'nin ve bölge halkýnýn gurur duyacaðý bir projeyi etaplar halinde hayata geçirdiklerine söyledi. Ýmza töreninde konuþan Orun, "Sahil Çok Amaçlý Salon Binasý'nýn" sosyal ve kültürel birçok buluþmaya ev sahipliði yapacaðýný vurgulayarak, sahil projesinin ülke turizminin geliþmesine ve bölgesel kalkýnmaya katký saðlamaya baþladýðýný belirtti. Sürdürülebilir bir kalkýnma için, yerel aktörlerin; özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin ve yerel yönetimlerin eþgüdümlü çalýþma yürütmesinin büyük önem taþýdýðýný söyleyen Orun, uyumlu çalýþmalarýn yakýn gelecekte meyvelerini vereceðine inandýðýný ifade etti. Ýskele Belediyesi Sahil Projesi'ne Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti Baþka'nýn ve yetkilerinin de büyük destek verdiðine iþaret eden Halil Ýbrahim Orun, güç ve gönül birliðiyle daha güzel eserlerin ortaya çýkacaðýna inanç belirtti. ÇILDIR Ýmza töreninde konuþan Gülenay Ýnþaat Ltd. Direktörü Mehmet Çýldýr ise, Ýskele sahillerine deðer katacak bir projeye katký koymaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, sözleþmenin tüm taraflara hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. HAFTALIK TRAFÝK BÝLANÇOSU: 2 ÖLÜ, 11 YARALI Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Arasta'da bulunan Lefkoþa kampüsünde yürütülen Lisansüstü programlara Güz Dönemi için baþvurular devam ediyor. LAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, LAÜ Lisansüstü programlarý þöyle; YÜKSEK LÝSANS PROGRAMLARI "Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler, Ýngilizce Öðretmenliði, Mimarlýk, Þantiye Yönetimi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði, Bilgisayar Mühendisliði, Ýletiþim Bilimleri, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý, Kamu Yönetimi, Uluslararasý Ekonomi ve Finans" DOKTORA PROGRAMLARI "Ýþletme Doktora Programý, Mimarlýk, Çevre Tasarýmý ve Yapý Bilimleri Doktora Programý, Ýletiþim Bilimleri Doktora Programlarý, Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý Doktora Programý, Bilgisayar Mühendisliði Doktora Programý." Libya hükümeti, Mýsýr'da yaþanan olaylara iliþkin tarafsýz bir tutum sergilediklerini, darbe karþýtý göstericilere yönelik müdahaleleri destekledikleri yönündeki iddialarý kabul etmediklerini belirtti. Hükümetin resmi internet sitesinde basýnda yer alan açýklamada, "Mýsýr'da siyasi açýdan yaþanan olaylar iç meselelerdir. Libya devleti olarak bu meselelere karýþmayýz" denildi. Mýsýr'da akan kandan derin üzüntü ve acý duyulduðu bildirilen Libya Dýþiþleri Bakanlýðý açýklamasýnda, Mýsýr'daki olaylarýn geleceði konusunda endiþe edildiði dile getirilerek ülkede barýþ ve istikrarýn muhafazasý için tüm Mýsýrlý taraflara diyalog çaðrýsý yapýldý. Filipinler'in orta kesimlerindeki Cebu açýklarýnda bir feribotun kargo gemisiyle çarpýþmasý sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayýsýnýn 50'ye yükseldiði bildirildi. Yetkililer, kazanýn ardýndan batan feribotta 754 yolcu ve 116 mürettebat olmak üzere, 870 kiþinin bulunduðunun belirlendiðini söyledi. Kazada 50 kiþinin yaþamýný yitirdiðini belirten yetkililer, kayýp 70 kiþinin bulunmasý için arama kurtarma çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade etti. Filipinler'in güneyindeki Agusan del Sur eyaletinde yer alan Nasipit kentinden baþkent Manila'ya giden feribot, Cebu Limaný'na uðradýðý sýrada MV Sulpicio Express Siete kargo gemisi ile çarpýþmýþtý. Kýbrýs Türk Rehberler Birliði (KITREB), bu akþam "Kuzey Kýbrýs Turizminde Tarihsel Öðeler" konulu seminer düzenliyor. KITREB Eðitim Sorumlusu Ayþe Gökyiðit'in yaptýðý yazýlý açýklamaya göre, hizmet içi eðitim programlarý çerçevesinde gerçekleþtirilecek seminer, bugün saat 19.00'da Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlýðý Konferans Salonu'nda yer alacaðýný belirtti. Seminer, týp doktoru, araþtýrmacý, yazar Dr. Nazým Beratlý tarafýndan verilecek. LAÜ BAÞVURU KABUL EDÝYOR LÝBYA MISIR'DA YAÞANANLAR ÝÇ MESELELERDÝR. KARIÞMAYIZ... FÝLÝPÝNLER FERÝBOT KAZASINDA 50 ÖLÜ "KUZEY KIBRIS TURÝZMÝNDE TARÝHSEL ÖÐELER" KONULU SEMÝNER KKTC, geride býraktýðýmýz hafta trafiðe 2 can verirken, meydana gelen 83 kazada 11 kiþi yaralandý. Polis Basýn Subaylýðý'nýn yayýmladýðý bültene göre, Aðustos tarihleri arasýnda 2'si ölümle, 9'u yaralanmayla, 72'si de hasarla sonuçlanan 83 trafik kazasý yaþandý. Kazalarda 2 kiþi öldü, 11 kiþi yaralandý. Toplam hasar miktarý 349 bin 350 TL olarak belirlenen kazalardan 29'u Girne, 25'i 18'i Gazimaðusa, 7'si Ýskele ve 4'ü de Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Mýsýr'ýn devrik Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, yargýlandýðý "Cumhurbaþkanlýðý saraylarýndaki yolsuzluk" davasýndan beraat etti. Mübarek'in yargýlandýðý baþka bir dava nedeniyle tutukluluðunun devam edeceði belirtildi. HÝNDÝSTAN TREN KAZASINDA 35 ÖLÜ Baþarýr: Akýncýlar'a yeni yol en kýsa zamanda yapýlacak... Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ýsmail Baþarýr, Akýncýlar köyüne yeni yapýlacak yol için çalýþmalarýn baþladýðýna dikkat çekerek, "Kimse endiþe duymasýn, yol yapýlacak. Bakanlar Kurulu kararý alýndý, geri dönüþü yok" dedi. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ýsmail Baþarýr dün, Akýncýlar Belediye Baþkaný Hasan Barbaros ve beraberindeki heyeti kabulü sýrasýnda yaptýðý açýklamada, Akýncýlar köylülerinin yýllardýr yaþadýklarý sorunlarýn aþýlmasý yönünde baþlatýlan yol yapým projesinin sonuna gelindiðini, yeni yolunda en kýsa zamanda yapýlacaðýný kaydetti. LEFKOÞA-AKINCILAR ARASI 43 KÝLOMETREDEN 23'E ÝNECEK Þu anda Lefkoþa'dan Akýncýlar köyüne gitmek için 43 kilometre civarýnda bir yol kat edildiðini anýmsatan Baþarýr, yeni yapýlacak yolla Akýncýlar köyüne 23 kilometrede varýlabileceðini, yolun yarý mesafeye indirilmesinin hem ekonomik, hem de zaman kazancý olarak çok büyük önem taþýdýðýný belirtti. Baþbakan Sibel Siber'in de bizzat ilgilenerek projenin hýzlanmasýna katký koyduðunu dile getiren Baþarýr, Bakanlar Kurulu'ndan kararýn üretildiðini, projesinin yapýlýp kaynaðýnýn da temin edildikten sonra en kýsa zamanda yol yapýmýna baþlanacaðýný vurguladý. BARBAROS: "SIKIÞIP KALDIK... EN ERKEN ZAMANDA BAÞLAMALI" Akýncýlar köyü Belediye Baþkaný Hasan Barbaros ise, halkýn yýllardýr bölgeye sýkýþýp kaldýðýna dikkat çekerek, yeni yol yapýmýnýn en erken zamanda baþlamasý gerektiðini kaydetti. Akýncýlar halkýnýn hem ekonomik, hem de ulaþým açýsýndan çok sýkýntýlar yaþadýðýný dile getiren Barbaros, Bakan Ýsmail Baþarýr'a gösterdiði ilgiden dolayý da teþekkür etti. Hindistan'ýn doðusunda yolcu treninin, istasyonda demiryolundan karþýya geçmeye çalýþan bir grubun arasýna dalmasý sonucu 35 kiþinin yaþamýný yitirdiði bildirildi. Yetkililer, Bihar eyaletindeki Dhamara kenti yakýnlarýnda meydana gelen kazada yaklaþýk 40 kiþinin de yaralandýðýný açýkladý. Yaralýlardan bazýlarýnýn durumunun aðýr olduðu, ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe edildiði belirtildi. Görgü tanýklarý, bir aydýr devam eden dini törenlerin kapanýþýna katýlmak için Katyayani Tapýnaðý'na gitmeyen çalýþan Hindu hacýlara demiryolundan geçmeye çalýþýrken karþý yönden gelen Rajya Rani treninin çarptýðýný söyledi. Kazanýn ardýndan öfkeli bir grup, makinisti zorla lokomotiften çýkardý ve dövdü. Aðýr yaralanan makinist, hastaneye kaldýrýldý. ÇÝN SELLERDE 91 ÖLÜ, 111 KAYIP Çin'in kuzeydoðusu ve güneyinde günlerdir süren þiddetli yaðýþ ve oluþan sellerde en az 91 kiþinin öldüðü, 111 kiþinin kaybolduðu bildirildi. Þinhua Haber Ajansý, ülkenin Heilongjiang, Jilin, Liaoning ve Guangdong bölgelerinde 840 binden fazla kiþinin tahliye edildiðini duyurdu. Kuzeydeki selleri son yýllardaki en kötü felaket olarak niteleyen ajans, ülke genelinde sellerden 8 milyona yakýn kiþinin etkileneceðinin tahmin edildiðini kaydetti.

16 16 20 Aðustos 2013 Salý

17 Eliz Ýskoçya'da þampiyon Baþarýlý tenisçimiz Eliz Maloney Ýskoçya'nýn Edinburg'a þehrinde, 14 yaþ çiftler turnuvasýnda partneri Lauryn John Baptise ile Ýskoçya Açýk Tennis Europe Turnuvasýn'da, hiç set vermeden tüm maçlarýný alarak þampiyon oldular. Eliz-Lauryn çifti çok güzel bir maç çýkararak maçlarýný 6-4 ve 6-2'lik bir skorla 2 0 alarak turnuvanýn þampiyonu oldu. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

18 18 20 Aðustos 2013 Salý

19 20 Aðustos 2013 Salý 19 BAÞSAÐLIÐI Deðerli üyemiz, ERDÝNÇ ACAROÐLU'nun kýymetli annesi, NACÝYE ACAROÐLU'nun Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhume'ye Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI BAÞSAÐLIÐI Deðerli üyemiz, ZÜHAL ALTINOK'un kýymetli babasý, MUSTAFA ALTINOK'un Vefatýný üzüntü ile öðrenmiþ bulunuyoruz. Merhum'a Tanrý'dan rahmet, yaslý ailesine baþsaðlýðý dileriz. KIBRIS TÜRK ÖÐRETMENLER SENDÝKASI VAKIFLAR ÝDARESÝ'NDEN KÝRALIK EMLAK Vakýflar Ýdaresi ne ait aþaðýda açýklamasý verilen emlak kapalý zarf usulü ile teklif kabul edilerek kiralanacaktýr. A-KISA VADELÝ KÝRALANACAK EMLAK Lefkoþa Bölgesi 1)Lefkoþa Ankara Sokak'ta 2 adet ofis/dükkan 2)Lefkoþa Büyük Han'da 2 adet ünite. 3)Lefkoþa'da Belediye Pazarýnda bulunan muhtelif dükkanlar. 4)Lefkoþa Ortaköy'de Ali Rýza Efendi Caddesi Vakýflar Ýþhanýnda 2 adet ofis 5)Lefkoþa'da Vakýflar Ýþhaný (Eski Cemaat Meclisi) 1.Kat 37 no'lu ofis (Takriben 21 metrekare) 6)Lefkoþa'da Vakýflar Ýþhaný (Eski Cemaat Meclisi) no'lu dükkan (Takriben 25 metrekare) 7)Lefkoþa'da Mevlevi Tekkesi Sokak Yeni Vakýflar Çarþýsý 1.Kat 4 no'lu ofis (Takriben 34 metrekare) 8)Lefkoþa Mevlevi Tekkesi Vakýflar Çarþýsýnda 1. Katta bulunan 5 adet ofis 9)Lefkoþa'da Müftü Hilmi Sokak'ta 2 adet dükkan 10)Lefkoþa Yavuz Selim Sokak 5 no'lu dükkan (Takriben 120 metrekare) 11)Lefkoþa Asmaaltý sokak 12 no'lu dükkan (Takriben 39 metrekare+35 metrekare sende) 12)Lefkoþa Tüccarbaþý sokak 4 no'lu dükkan (Takriben 45 metrekare) 13)Lefkoþa Mevlevi Tekkesi Sokaðýnda T-2 no'lu dükkan (Takriben 33 metrekare+16 metrekare sende) 14)Lefkoþa Mevlevi Tekkesi sokaðýnda T-5 no'lu dükkan (Takriben 33 metrekare+16 metrekare sende) 15)Lefkoþa'da Mahmut Paþa Sokaðýnda 4,5,6,14,17 no'lu dükkanlar 16)Lefkoþa Karakaþ Bahçesinde ve Turgut Reis Sokakta bulunan garajlar Girne Bölgesi 17)Girne Yayla Apt. 2.Kat 3 no'lu daire (Takriben 101 metrekare) 18)Girne Karaoðlanoðlu Kervansaray Apt.A Blok 2 no'lu daire (Takriben 85 metrekare) 19)Girne Vakýflar Çarþýsý II'de muhtelif dükkan ve ofisler 20)Girne Vakýflar Çarþýsý III'de (Beycan Maðazalarý) muhtelif dükkanlar Maðusa Bölgesi 21)Maðusa Deniz Yýldýzý Apartmanýnda bulunan muhtelif daireler. B-UZUN VADELÝ KÝRALANACAK EMLAK 1) Lefkoþa'da Selimiye Meydaný'nda bulunan eski eser nitelikli 2 katlý bina (Eski Konak Restorant). (Zemin Kat: Takriben 307 metrekare, 1.Kat Takriben 307 metrekare, Avlu ve yardýmcý odalar,kira süresi: 10 yýl) Ýsteklilerin tekliflerini Vakýflar Ýdaresi'nden temin edecekleri matbu formlar üzerinde yapmalarý ve en geç 2 eylül 2013 Pazartesi günü saat 10:00'a kadar Lefkoþa'daki teklif kutusuna atmalarý gerekmektedir. Teklif zarfý üzerine teklif verilen emlakýn adresi yazýlmalýdýr. Matbu formlar üzerinde yapýlmayan teklifler dikkate alýnmayacaktýr. Kira Þartnameleri, Vakýflar Ýdaresinin veznesine yatýrýlacak 50 TL (Elli Türk Lirasý) karþýlýðýnda Emlak Þube Müdürlüðünden temin edilecektir. Ýdare en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. KAYIP DÝPLOMA Doðu Akdeniz Üniversityesi'nden aldýðým diplomamý kaybettim, yenisini alacaðýmdan eskisinin hükmü yoktur. Havva Þeniz GRAFÝK VE CÝLTLEME YAPILIR Gazete, kitap, dergi, okul tezleri, grafik, sýcak baský ve ciltleme yapýlýr. Tel: Kiralýk daire Marmara bölgesinde full eþyalý 3. kat daire, öðrenciye kiralýktýr. Tel: ARANIYOR Lefkoþa Marmara bölgesinde ev iþleri için (part-time) çalýþabilecek bayan aranýyor. Tel: ARANIYOR Deðirmenlik'te büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak vasýflý eleman aranýyor Yat turlarý Ailelere ve özel þirketlere özel yat turlarý... Tel: SATILIK KOYUN VE KEÇÝLER Alayköy de 115 koyun, 15 keçi. Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg Satýlýk makineler Planya 40'lýk kalýnlýklý 5 iþ yapan Þerit 60'lýk Dik freze Hava komprösörü çift baþlý Tel: AYZER EMLAK Kiralýk Yanikent'te 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Kermiya'da 3+1 full eþyalý zemin kat daire * Hamitköy'de 2+1 full yeni eþyalý daire * Metehan sosyal konutlarýnda kat daire * Ortaköy'de 3+1 zemin kat daire Satýlýk Hamitköy'de 3+1 zemin üstü 1. kat daire * Ortaköy'de 2+1 zemin kat daire Stg. * Çaðlayan'da metrekare son kat daire * Kermiya sosyal konutlarýnda 3+1 zemin kat full tadilatlý daire * Çatalköy'de 1 dönüm 1 evlek arsa içerisinde müstakil yeni ev Stg

20 Bankalarda futbol heyecaný baþlýyor Türk Bankasý tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Aykut Z. Müderrisoðlu Bankalararasý Halý Saha Futbol Turnuvasý bu yýl 2 Eylül 2013 tarihinde baþlayacak. Turnuva için kura çekimi, Türk Bankasý Genel Müdürlük binasýnda yapýldý. Küçük Kaymaklý Halý Sahasý'nda gerçekleþecek ve yaklaþýk 1 ay sürecek olan turnuvada 14 takým, iki grup halinde mücadele edecek. Voleybolda 2 büyük geliþme n Maðusa Gençlik Merkezi voleybol sporcusu Ertan Fellahoðlu dün Voleybol Federasyonu'nda atýlan imzalarýn ardýndan Galatasaray Voleybol Akademisi'ne transfer oldu... n Genç plaj voleybol sporcularýmýz Kemal ve Devrim Aðustos tarihleri arasýnda yapýlacak olan Balkan Plaj Voleybol Þampiyonasý'nda Türkiye Milli Takýmý formasý ile mücadele edecek... Ülkemiz voleybolunda dün bir ilk yaþandý. Maðusa Gençlik Merkezi'nde voleybol hayatýný sürdüren Ertan Fellahoðlu Galatasaray'a transfer oldu. Kemal ve Devrim ikilisi ise Balkan Plaj Voleybol Þampiyonasýnda Türkiye Milli Takýmýnda mücadele etme hakký kazandý. ERTAN GALATASARAY'DA Bir süreden beridir Galatasaray Voleybol Akademisi tarafýndan takip edilen Maðusa Gençlik Merkezi'nin genç voleybolcusu Ertan Fellahoðlu bu ekibe transfer oldu. Voleybol Federasyonunda dün yapýlan iþlemlerin ardýndan Galatasaray'lý olan genç voleybolcu Ertan Fellahoðlu'nun oldukça heyecanlý olduðu gözlemlendi. Ýmza töreni sýrasýnda basýna bilgiler veren Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya bu transferden duyduðu mutluluðu belirtti. Kaya tüm hedeflerinin ülkemiz voleybol sporcularýnýn önlerini açarak onlara yeni imkanlar yaratmak olduðunu söyledi ve Ertan'ýn gerçekleþen transferi ile de bu çalýþmalarýn meyvesini aldýklarýný sözlerine ekledi. Bu arada imza törenine ailesi ile katýlan genç voleybolcu Ertan Fellahoðlu ise çok mutlu olduðunu ve yeni takýmýnda çok çalýþarak daha büyük baþarýlara imza atmaya çalýþacaðýný söyledi. Genç voleybolcu ayrýca bu transferde her türlü yardýmý yapan Voleybol Federasyonu yönetimine de teþekkür etti. KEMAL - DEVRÝM BALKAN ÞAMPÝYONASINDA Voleybol Federasyonu tarafýndan geçtiðimiz hafta organize edilen Zafer Kupasýnda baþarýlý maçlar çýkararak 4'üncü sýrayý alan Kemal Devrim ikilisi Türkiye Milli Takýmý'na davet edildi. Kemal ve Devrim'in Balkan Þampiyonasýnda Türkiye Milli Takýmý adýna mücadele edecek olmasý ile ilgili basýna bilgi veren Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya amaçlarýnýn gençlerin önlerini açarak böylesine önemli turnuvalara daha çok gitmelerini saðlamak olduðunu söyledi. Kaya bu turnuvalarda gençlerimizin hem büyük tecrübe kazandýðýný hem de kendilerini geliþtirme imkanlarý bulduklarýný belirtti. Basýn mensuplarýnýn sorularýna cevap veren genç plaj voleybolcularýmýzdan Kemal ise böyle bir fýrsatý yakaladýklarý için çok mutlu olduklarýný söyleyerek, bu tarz turnuvalarýn kendilerini gösterebilmek için çok önemli olduðunu belirtti. Kemal yaptýklarý tüm katkýlardan dolayý Voleybol Federasyonuna da teþekkür etti. Türkiye Milli Takýmýna çaðrýlan diðer sporcumuz Devrim ise yýllardýr yaptýklarý çalýþmalarýn ve harcadýklarý emeðin karþýlýðýný aldýklarýný belirterek "Daha yolun baþýndayýz, hedefimiz daha büyük baþarýlara imza atmaktýr" þeklinde konuþtu. Bu arada Aðustos tarihleri arasýnda Karasu - Sakarya'da yapýlacak olan Balkan Plaj Voleybol Þampiyonasýna Türkiye Erkek Milli Takýmý toplam 6 ekip ile katýlacak. Kemal Devrim ikilisi ise bu gün Türkiye'ye gidecek ve turnuva öncesi son çalýþmalarýný turnuvanýn yapýlacaðý Karasu - Sakarya'da yapacak. MTG futbolcusu Onur Kandili topraða verildi Maðusa, Onur için aðladý n Merhum futbolcu için önce Maðusa Türk Gücü lokalinde bir tören düzenlendi. Öðle namazýnýn ardýndan da köyünde topraða verildi... Zýpkýnla balýk avlamak amacýyla girdiði denizde vurgun yiyerek boðulan Maðusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili topraða verildi. Henüz 20 yaþýndayken hayata gözlerini yuman merhum futbolcu Onur Kandili için Maðusa Türk Gücü Yönetimi Kulüp Lokalinde bir tören düzenledi. Saat 10.30'da baþlayan törene Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Sertoðlu, Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Baþkaný Ogün Genç Kaçmaz, MTG Baþkan ve yöneticileri, MTG teknik heyeti ve sporcularý ile kalabalýk bir topluluk katýldý. Oldukça duygulu anlar yaþanan törende kýsa bir konuþma yapan MTG Kulüp Baþkaný Altunay Fahri çok üzgün olduklarýný belirterek merhumun adýný her zaman yaþatacaklarýný söyledi. Fahri, Onur Kandili'nin vefatýna hala daha inanamadýðýný söyleyerek yaslý ailesi, sevenleri ve tüm MTG camiasýna baþ saðlýðý diledi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa

Kuzey Kıbrıs ta. Bir Çay Molası. Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması. 19-24 Kasım 2012. Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa Kuzey Kıbrıs ta Bir Çay Molası Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Buluşması 19-24 Kasım 2012 Lefkoşa - Güzelyurt - Girne - İskele - Gazimağusa FAALİYET RAPORU K.K.T.C. NİN 29. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE KUZEY KIBRIS

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Aðustos 2013 Cuma YIL: 12 SAYI: 4260 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANA VE ÇOCUKLARI. Eskiden Cuma Pazarý kurulurdu memlekette... Eþeklerle gelir giderlerdi bu pazara... Þimdi koalisyon pazarý kuruluyor... Mercedeslerle ve BMW'lerle gelip gidiyorlar... Ama eþeklik ölmedi daha!.. ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý...

Kamil Hür'ün Kýbrýs Cumhuriyeti eylemine saldýrý... Duydun mu ey ahali? Kýb-Tek kamu kurumlarýndaki alacaklarýný toplayamadýðý için elektriðe zam yapacakmýþ!.. Devlet borcunu ödemiyorsa vatandaþýn günahý ne bre efendiler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com

Erkek kabine. Dayan yüreðim. Açý senerlevent@yahoo.com Kabinede bir tek kadýn bakan yok! En erkek hükümet demek... Doktorlarýn da aðýr bastýðýna bakýlýrsa, kabine deðil, klinik herhalde... Ama estetikçi eksik yine! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aðustos

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı