Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi Ýnþaattan Düþen Ýþçi Hava Ambulans Helikopter Ýle Konya'ya Nakledildi Gaziantep Ýslahiye Kaymakamlýðýna atanan Karapýnar Kaymakamý Ramazan Yýldýrým'a, Eski Emniyet Müdürü Ýzzet Meydan'a, Beþir Derneði 420 Ýhtiyaç Sahibi Aileye Gýda Yardýmýnda Bulundu Beþir Derneði Karapýnar temsilciliði, Rahmet ayý olan Ramazan'da 420 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulundu. Beþir Derneði Karapýnar temsilcisi Mehmet Alp, yaptýðý açýklamada, yaptýklarý araþtýrma ve inceleme sonucu tespit ettikleri 420 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyasý yardýmýnda bulunulduðunu belirtti 2 de 2 de ÝHH Karapýnar Temsilciliðinden Örnek Davranýþ Suriye'ye gönderilmek üzere Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Karapýnar Gönüllüleri tarafýndan Himmet TÜRKMEN Ýmtiyaz Sahibi Ramazan Ayý münasebetiyle hazýrlanan ramazan kumanyalarýný taþýyan 2 Týr insani yardým konvoyu 2 de yola çýktý. 2 de Konya'ya tayini çýkan eski Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekim Dr.i Eser Þenkul'a veda yemeði düzenlendi. 2 de Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Üyeleri iftarda Buluþtu Karapýnar Süt Üreticileri Birliðince üyelerine Perþembe günü Organize Sanayii Bölgesinde Süt Toplama Merkezi bahçesinde iftar yemeði verdi. Kadir Gecesini Coþku Ýle Kutladý Kur'an-ý Kerimin indirilmeye baþlandýðý " Bin Aydan Hayýrlý " Kadir Gecesi Karapýnar camilerine kadýn, erkek, Rabia Aslýhan TÜRKMEN Öðrenci 2 de yaþlý, genç, çocuk her yaþtan insanlarýn yoðun katýlýmý ile coþku içerisinde idrak edildi.2 de Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog Karapýnar ilçesinde bilinmeyen nedenle çýkan 2 ayrý yangýnda 35 dekar buðday ekili alan zarar gördü. Alýnan bilgiye göre Yassýca mevkiinde Ýbrahim Uzer'e ait buðday ekili tarlada çýkan yangýnda 5 dekar ekili alan yanarak kül oldu. Demiryalý mevkiinde ise Cihan Ata'ya ait buðday ekili tarlada yangýn çýktý.yangýnda 30 dekar buðday yandý. Ýtfaiye ekiplerinin çalýþmasýyla yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Polis tarafýndan baþlatýlan soruþturma sürüyor. Trafik Kazasý 3 Yaralý Karapýnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre Karapýnar-Ereðli karayolu 5'nci Km de Nevzat Atýlgan'ýn kullandýðý 27 HY 122 plakalý otomobile Osman Çetin'in kullandýðý 32 YF 764 plakalý sebze yüklü kamyon arkadan çarptý. Kazada Otomobil sürücüsü Karapýnar Devlet hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Nevzat Atýlgan ile eþi Ayla ile oðlu Göktuð Atýlgan yaralandý. Yaralýlar Karapýnar Devlet hastanesinde tedavi altýna alýndý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu bildirildi. TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri No : Karapýnar/KONYA Tel. : +(90) (2 Hat) Faks : +(90) Cengiz ACAR Eðitimci Karapýnar ilçesinde inþaat halindeki binanýn birinci katýndan düþtükten sonra üzerine çelik kolon düþen iþçi, hava ambulansýyla Konya'da hastaneye götürüldü. Fevzipaþa Mahallesi'nde inþaat halindeki binanýn birinci katýnda çalýþan Ahmet Yýldýz (45), Tarým Ýþçilerini Taþýyan Araç Kaza Yaptý 18 Yaralý Karapýnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Suriyeli tarým iþçilerini yaþýyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kiþi yaralandý. Kaza, Karapýnar ilçesine baðlý Sazlpýnar mahalesinde meydana geldi. Ýsmail Þeker'in Kullandýðý 52 DY 047 plakalý minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kimlikleri tesbit edilemeyen 18 Suriyeli tarým iþçsi yaralandý. Yaralýlar, Konya, Karapýnar ve ismil 'den gelen ambulanslar ile konyadaki Beyhekim Devlet Hastanesi, Numune hastanesi ile Meram ve Eðitim Araþtýrma hastanesindetedavi altýna alýndý. Ýlçe Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý. Yeþilpýnar Gazetesi Muhabiri Tema Vakfý Ýlçe Gönüllü Temsilcisi dengesini kaybederek düþtü. Daha sonrada üzerine çelik kolon düþtü. Yýldýz, iþçilerin çaðýrdýðý ambulansla Karapýnar Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralý Yýldýz, buradaki müdahalenin ardýndan hava ambulansýyla Konya'daki i bir hastaneye sevk edildi. Çýkan Yangýnda Saman Balyalarý Yandý. Ýlçeye 4 km uzaklýkta Mithat Baltaoðlu'na ait tarým deposunda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Depodan dumanlarýn yükseldiðini gören vatandaþlarýn itfaiye 'ye haber vermesiyle kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. Çok sayýda balya yanarken yangýn büyümeden söndürüldü. Yangýn'ýn Elektrik tellerinin þase yapmasý sonucu kývýlcýmlarýnýn balyalarýn üzerine düþmesinden kaynaklandýðý tahmin ediliyor. Maddi zararýn meydana geldiði yangýnla ilgili polis tarafýndan soruþturma baþlatýldý. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 2 de Abdullah KAYA Ziraat Yüksek Mühendisi

2 2 15 Temmuz 2015 GÜNCEL Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Beyzade 100. Yýl tesisinde düzenledikleri iftar yemeðinde, Kaymakam Ramazan Yýldýrým ile görev yaptýðý süre içerisinde ilçe adýna önemli hizmetlere imza atýldýðýný söyledi. Yýldýrým'ýn Karapýnar'a önemli katkýlar saðladýðýný anlatan baþkan Yaka," Yer deðiþtirmeler Devlet memurluðunun bir gereðidir. Çünkü belli bir görev yaptýktan sonra vatanýmýzýn her bölgesinde her kýsmýnda mutlaka görev yapmalarý icap eder. Önemli olan gittikleri yerlerde hoþ bir seda býrakabilmektir. Kaymakamýmýzýn bundan sonrada baþarýlý çalýþmalarýna Ýslahiye de devam etmesini diliyorum. Ýlçemize yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Yýldýrým ise," Karapýnar'da severek iyi hizmetler yaptýðýna inandýðýný dile getirdi. Uyumlu ve örnek çalýþmalar ile ülke ekonomisine katký yapacak ciddi yatýrýmlara öncülük ettiklerini vurgulayan Yýldýrým, ''Önümüzdeki yýllar içerisinde Karapýnar daha iyi yerlere gelecektir. Karapýnar'da kurum, kuruluþlar arasýnda birlik beraberlik çok iyi bir durumdadýr. Burasý benim ikinci memleketim. Ben bu daveti veda olarak kabul etmiyorum. Görev yaptýðým süre içerisinde yanýmda olan herkese teþekkür ediyorum'' diye konuþtu.yýldýrým'a Baþkan Yaka tarafýndan Karapýnar'ý simgeleyen seccade ve Meke Gölünün tablosu hediye edildi.eski Emniyet Müdürü Ýzzet Meydan ve Eski Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekimi konuþmalarýnda, Karapýnar'da görev yaptýklarý süre içerisinde Kaymakam'ýn, Belediye Baþkanýnýn, Kurum ve Kuruluþlarýn, vatandaþlarýmýzýn her zaman desteklerini gördük, baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný, bundan dolayý herkese teþekkür ediyoruz diye ifade ettiler. Eski Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Eser Þenkul, Konya'dan Karapýnar Devlet Hastanesine her zaman destek olacaklarýný da söyledi. Belediye Baþkaný Yaka tarafýndan Ýzzet Meydan ve Dr. Eser Þenkul'a Karapýnar'ý simgeleyen tablo hediye edildi. Kadir Gecesini Coþku Ýle Kutladý Ýlçe merkezi ve merkeze baðlý bütün camiler cemaatla doldu taþtý. Ýlçe Müftülüðünün önderliðinde vaizler, camilerin imam-hatipleri ve müezzinler görevlerini yerine getirerek camilerde, Kur'an-ý Kerim'in inmeye baþladýðý ve bin aydan hayýrlý bu gecede yapýlmasý gereken dualar, kadir gecesinin nasýl ihya edilmesi gerektiði, kadir gecesinin anlamý, önemi ve zamaný ile ilgili vatandaþlarýmýz aydýnlatýlarak vaazý nasihatlerde bulunuldu. Yeþilpýnar Gazetesi fahri Muhabiri Musa Ceyhan, Kadir gecesinde Fevzipaþa Mahallesinde Ýlçe Müftülüðüne ait AK Camiinde Kadir Gecesinde bulundu. Teravih namazýndan önce Karapýnarlý vatandaþlarýmýzdan Sabri Akyýl tarafýndan yakýnlarýna Mevlid-i Þerif okutuldu AK Camii Ýmam-Hatibi Naim Akyýl, Camide Müezzinlik yapan Mehmet Akyýl, Kadir gecesini Kur'an-ý Kerim okuyarak, Mevlid-i Þerif okuyarak, ilahiler söyleyerek, vaazý nasihatlerde bulunup, kadir gecesinde vatandaþlarýn neler yapmasý gerektiðini, hangi dualarýn okunacaðýný, kadir gecesinin anlamý ve önemi ile ilgili geniþ açýklamalarda bulundu. Vatandaþlar ellerlini semaya kaldýrarak dualar etti. Teravih namazý ve sonrasý vatandaþlarýmýz af ve maðfiretin saðanak saðanak yaðdýðý, samimi bir þekilde edilen dualarla günahlarýn affedildiði, insanlarýmýzýn samimi dille yaptýklarý dualarýnýn kabul olduðu bin aydan hayýrlý kadir gecesini en güzel þekilde ihya ettiler. SAHiBi Himmet TÜRKMEN Gsm : SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hakan TÜRKMEN SAYFA EDÝTÖRÜ Nuh Harun Türkmen MUHABÝR Mithat KORKUSUZ FAHRÝ MUHABÝR Gsm. : YAYIN TÜRÜ Haftalýk Siyasi Gazete DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM Nuh Harun TÜRKMEN YÖNETÝM VE BASIM YERÝ PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR Tel. : Fax : Gsm. : RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar Ýcra Mahkeme Ýlanlarý GAZETESi YIL : 9 15 Temmuz 2015 SAYI : 440 St.Sn. : 9.63 St.Sn. : 9,63 Ý ÝLAN TARÝFESÝ Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso, Kurum Kimlik Kartý : 10.oo K,K2 Sürücü Belgesi : 15.oo Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri ) : 20.oo Diploma : 25.oo Fatura Ýrsaliye Vs. : 25.oo BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki sorumluluðu yazarýn kendisine aittir. Beþir Derneði 420 Ýhtiyaç Sahibi Aileye Gýda Yardýmýnda Bulundu Beþir Derneði Karapýnar temsilcisi Mehmet Alp, yaptýðý açýklamada, araþtýrma ve incelemeler sonucunda tespit ettiðimiz 420 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyasý yardýmýnda bulunulduðunu belirtti. Beþir Derneði'nin ülke genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi var ise orada onun yanýnda ve sofrasýna destek olmak için gece gündüz çalýþtýðýný belirten Alp ;" Diðer aylara göre faaliyetlerimizin arttýðý bu ayda biz de Beþir Derneði Karapýnar gönüllü temsilciliði olarak Karapýnar'da yardýma muhtaç ailelerin yanýnda yer almaya çalýþýyoruz bir nebze de olsa dertlerine deva olmaya çalýþýyoruz" dedi."yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin, düþkünlerin yüzlerini güldürmek için Ramazan-ý Þerif ayýný vesile kýldýðýmýz kampanyamýzý bu sene "Rahmet Ayý olan Ayýnda Paylaþmak" olarak belirledik diyen Alp, Ramazan ayýnda dayanýþmayý ve paylaþmayý saðlamayý hedeflediklerini, Ramazan ayýnýn; fakirin, gariplerin, halini diyemeyenlerin, yetimlerin, düþkünlerin, akrabalarýn gözetilip ikram edildiði rahmet ayý olduðunun idrakinde olduklarýný, ayrýca toplanan zekat ve fitreler ile 200 çift erkek, çocuk ve bayan ayakkabýsýnýn da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldýðýný söyleyen Alp; bu çalýþmalarýn artarak devam etmesi ve daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaþýlabilmesi için ilçemizdeki hayýrseverlerin zekat, fitre ve baðýþ katkýlarýný beklediklerini sözlerine ekledi. ÝHH Karapýnar Temsilciliðinden Örnek Davranýþ ÝHH Karapýnar Gönüllülerinden Yusuf Güven, týrlarýn hareketinden önce burada yaptýðý konuþmada, Suriye'de savaþ nedeniyle yaþanan acýlarýn ve ortaya çýkan sonuçlarýn felaket olduðunu aktardý. Suriye'de yaþanýlan insanlýk ayýbýný film izler gibi bütün dünyanýn seyrettiðini belirten Güven," Bu zulme dünya sesiz kalmasý düþündürücüdür. Esad rejimi ve mensuplarý þu an oradaki insanlarý yaþlý genç, kadýn, erkek, çocuk demeden öldürmektedir. Suriye'deki yetim, öksüz çocuklara yaptýðýmýz bu yardýmdan mutluluk duyuyoruz. Emeði geçen arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Toplanan bin çuval un 2 týr ile Hatay-Reyhanlý'ya gönderildi. Bizde, Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Karapýnar gönüllülerini bu duyarlý davranýþlarýndan dolayý kutluyoruz. Karapýnar Süt Üreticileri Birliði, Üyeleri ile iftarda buluþtu. Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Baþkanlýðýnýn vermiþ olduðu iftar yemeðine, Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Ak Parti Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi tartan, CHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Yazgan, Ýlçe Jandarma Komutaný Ýsmail Yürekli ve bazý personelleri, Ýlçe Emniyet Md.V. Bekir Aydýn ve personelleri, Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Yaþar Yükseler, Yönetim Kurulu üyeleri, Süt Üreticileri Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþ Baþkanlarý ve daire amirleri katýldý. Konya-Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Yaþar Yükseler yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda þunlarý söyledi." Organize Sanayisinde kurmuþ olduðumuz Karapýnar Süt Üreticileri Birliðine ait süt toplama merkezimiz bahçesinde iftar yemeðimize katýlan Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ve ekibine, Siyasi Parti Baþkanlarýna, kuruluþ baþkanlarýna, daire amirlerine, üyelerimize ve diðer misafirlere teþekkür ediyorum. Süt toplama merkezimizin açýlýþýný da böylelikle yapmýþ oluyoruz. Karapýnar Organize Sanayii Bölgesine Süt Üreticileri Birliði olarak yatýrým yaptýk ve ilçe ekonomisine katký yapmaktayýz ve yapmaya da devam edeceðiz. Emeði geçen bütün herkese teþekkür ediyorum."dedi Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, ise, Süt Üreticilerinin ve birliklerin son günlerde yaþadýklarý sýkýntýlarý biliyorum ve sütün hayatýmýzdaki önemi tartýþýlmaz. Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri baþarýlý ve gayretli çalýþmalarý sonucunda Organize Sanayii Bölgesinde de güzel bir yatýrýma imza atarak ilçe ekonomisinin canlanmasýna yaptýklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyorum. Belediye Baþkaný ve ekibim olarak organize sanayii bölgesinin en iyi þartlarda hizmet vermesi için bize düþen görev neyse yapmaya çalýþýyoruz. Bu rahmet ayý olan Ramazan iftar yemeðinde sizlerle birlikte olmaktan dolayý memnun olduðumu belirtmek istiyorum. Karapýnar yýldýzý parlayan bir ilçe konumundadýr. Yakýn bir gelecekte ilçede sosyal ve ekonomik anlamda geliþmenin artacaðýný sözlerine ekleyerek yaklaþýn Kadir gecesinin herkese ve bütün müslüman kardeþlerimize hayýrlý olmasýný diliyor ve þimdiden kutluyorum."dedi Yaklaþýk 600 kiþinin iftar ettiði sofranýn hizmet aðýný Pýnar Organizasyon üstlendi. ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE Pompa Görevlisi Market Görevlisi, (Bilgisayar bilgisi olan ) Muhasebe Görevlisi ve Þoförler alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen aþaðýdaki adrese yapýlacaktýr. Sözen Petrol A.Þ. Konya Caddesi No:4 Karapýnar Telf: Nüfus Cüzdanýmý 09 Temmuz 2015 tarihinde kaybettim.hükümsüzdür Lokman Balýkcý TC: Adýma Kayýtlý SRC 2 ve SRC 4 Belgelerini Kaybettim Hükümsüzdür. Göral AKKAYA ( ) Adýma Kayýtýl SRC 2 - SRC 3 - SRC 4Belgelerimi, Seri A1 Sýra Cilt Fatura ve Seri A1 Sýra Cilt Taþýma Ýrsaliyesi Kaybettim Hükümsüzdür Dursun OKUMUÞ ( ) A-1 / Arasý yolcu listesini kaybettim.hükümsüzdür. Osman Emre TC: Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.hükümsüzdür. Melike VURAL ( ) HAYATIN BAÞLANGICI: TOPRAK Yeþilpýnar Gazetesi Muhabiri Tema Vakfý Ýlçe Gönüllü Temsilcisi Konya Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma Ýstasyonu- Karapýnar Çölleþme ve Erozyon Araþtýrma Merkezinde gerçekleþtirilen 17 Haziran 2015 Toprak Bayramý ve Dünya Çölleþme Ýle Mücadele Etkinliðinde çok güzel konuþma yapan Tarým Reformu Genel Müdür Yrd. Mehmet Þahin'in konuþmasýnda, topraðýn kýymetinin bilinmesi, erozyon tehlikesine vurgu yapýlmasý ve hislerimize tercüman olmasý, dinleyicilerin takdirini kazanmasý, konuþmayý çok önemli bulmamdan ve bu konuþmanýn önemli kýsýmlarýný köþemde belirterek topraðýn kýymeti ve erozyon tehlikesine dikkat çekmek için herkesin bu yazýyý okumasýný tavsiye ediyorum. Genel Md. Yrd. Mehmet Þahin'e de bu güzel konuþmasýndan dolayý þahsým adýna ayrýca þükranlarýmý sunuyorum. Bakýnýz, Tarým Reformu Genel Md. Yrd. Mehmet Þahin "HAYATIN BAÞLANGICI TOPRAK " ile ilgili konuþmasýnda þunlarý söyledi " Aþýk Veysel'in dediði gibi hepimizin sadýk yari olan TOPRAK; hepimizi kucaklayacak kadar sýnýrsýz, üzerinde ve içerisinde milyarlarca canlýyý barýndýracak, besleyecek kadar cömerttir. Yani; Yaþamýn ta kendisi, insanoðlunun geçmiþi ve geleceði, hayatýn baþlangýcýdýr. Toprak sayesinde dünyada insanlara besin üreten 3 bin bitki türü bulunmaktadýr. Bu besin bitkilerinin sadece % 15'lik bir kýsmý dünya nüfusunun % 90'ýnýn beslenmesini saðlamaktadýr. Bunlara ek olarak et, süt, yumurta, yað gibi besin maddelerinin % 21'inin dolaylý kaynaðý da topraktýr. Ýnsan beslenmesi için verimli topraklara ihtiyaç vardýr. Tarýmsal faaliyetlerde esas olan toprak verimliliðidir. Toprak verimli olacak ki yine Aþýk Veysel'in dediði gibi bire bin versin, koyun versin, kuzu versin. Topraklarýn verimliliði de týpký toprak oluþum süreçlerinde ki gibi doðal cereyan eden bir döngüdür. Ýçerisinde ve üzerinde milyarlarca canlýyý barýndýran besleyen, besledikçe zenginleþen, zenginleþtikçe sürdürülebilirliðini saðlayan dinamik bir sistemdir toprak. Aslýnda toprak yaþamýn ta kendisidir. Modern tarýmýn henüz baþlamadýðý zamanlarda insanlar, doðadan topladýklarýný yiyerek besleniyorlardý. Nüfusun az olmasý, ihtiyaç kadarýnýn toplanmasý ve bir þekilde topraktan alýnanlarýn yine topraða verilmesi bu sürecin devamýný saðlýyordu. Ýnsan uygarlaþtýkça göçebe hayvancýlýktan yerleþik tarýma geçerek topraðý iþlemeye baþlamýþtýr. Topraðýn yoðun bir þekilde iþlenmesi fazla miktarda bitki örtüsü tahribine ve dolayýsýyla toprak yüzeyinin çýplak ve korunmasýz kalmasýna neden olmuþtur. Bu süreç hýzlandýkça topraklarýn doðal dengesi hýzla bozulmuþ ve toprak kayýplarý baþlamýþtýr. Her ne sebeple olursa olsun, topraklarýn verimliliði kaybedilmeye baþlandýðýnda yaþam da sekteye uðrar. Topraklarý kendi yenilenme suresinden daha hýzlý tüketen toplumlar gelecek nesillerin yaþamlarýný da ipotek altýna alýrlar. Bugün dünya nüfusu hýzla artmaya devam ederken, verimli tarým arazileri de hýzla azalmaya devam ediyor. Tarým alanlarýnýn amaç dýþý kullanýmý, ormansýzlaþma, çayýr ve meralarýn tarým yapmak amacý ile açýlmasý vs. yaþadýðýmýz dünyayý küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði gibi sorunlarla karþý karþýya getirmiþtir. Uluslararasý bir konu olarak, devletlerin aldýklarý önlemlerle birlikte, topraðýn kalitesinin ve tarýmda verimliliðin artmasý için yapýlan çalýþmalara hýz verilmiþtir. Bu nedenle, dünyanýn dikkatini topraðýn önemine çekmek amacýyla, Birleþmiþ Milletler tarafýndan 2015 Yýlý "ULUSLARARASI TOPRAK YILI" olarak ilan edilmiþtir. Toprak bütün biyolojik varlýklar için vazgeçilmez bir yaþama ortamý, doðal bir mekandýr. Toprak, bitki örtüsünün beslendiði kaynaklarýn ana deposudur. Toprakta tarým yapýlarak yetiþen sebze ve meyvelerle, canlýlar yaþamlarýný sürdürürler. Toprak su depolama alanýdýr ve bu özelliði ile bütün canlýlar için gerekli olan su topraktan temin edilir. Toprak ekosistem döngüsünde büyük etkendir. Ekosistem, toprak sayesinde faaliyet gösterir ve bunun sonucunda toprak, canlý unsurlarý ve bitkileri besleyen ve atýklarý depolayan bir unsur haline gelir. Günümüz koþullarýnda toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiþtirme ortamý olarak kullanýlmaktadýr. Topraðýn endüstriyel önemi de eski çaðlardan beri fark edilmiþ, günlük yaþamda kullanýlan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapýlmýþtýr. Günümüzde topraklar tuðla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynaðýný oluþturmaktadýr. Tüm sanayi kuruluþlarýnýn fiziksel varlýklarýna durak yeri ve mekan olanaðý saðlamaktadýr. Toprak vatandýr ve ülkelerin gözünde topraklarý kutsaldýr. Bu kadar çok önemli olan topraklarýmýz bize emanettir ve hep beraber onu korumalý, korunmasýna destek olunmalý ve emanetimize sahip çýkmalýyýz Elimizde kalan son verimli topraklarý korumak, sürdürülebilirliðini saðlamak görevimiz olmalýdýr. Bu anlamlý günlerde bu bilincin oluþmasý bize sebep olsun ve çabalarýmýz artarak devam etsin. Hepinizi saygýyla selamlýyorum."diyerek sözlerini tamamladý. Bende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün þu güzel sözü ile yazýma son vermek istiyorum. "Vatan Topraklarý Kutsaldýr. Kaderine Terk Edilemez" Saygýlarýmla

3 3 15 Temmuz 2015 GÜNCEL SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO'dan Tarýmsal Faaliyet SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO eðitim öðretimin yanýsýna uygulamaya yönelik öðrencilerin tarýmsal faaliyettede baþarýlý olduklarý görüldü. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve ayný zamanda SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Musa Özcan bu konuda þunlarý söyledi." SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO eðitim öðretimin yaný sýra uygulamaya yönelik birimlerimizde öðrencilerimizin tarýmsal faaliyette bulunarak hem uygulama sisteminin öðrenilmesi, hem de ürünlerinin tanýtýlmasý temel amacýmýzdýr. Öðrencilerimizi sürekli toplum yararý gözeten nitelikli ve kalifiye meslek sahibi yaparak hem de uygulamalý eðitim konsepti Karapýnar Sultaniye Anaokulu Eðitim Öðretim döneminde eðitim görecek okul öncesi çocuklarý için kayýtlara baþladý. Sultaniye Anaokulu Müdür Vekili Berrin BAÞBUÐU, çocuklarýn eðitimlerinin ve geliþimlerinin saðlýklý olmasýna katký saðlamak içerisinde orta ve üst kademe yönetici adaylarýný en iyi þekilde yetiþtirmek ve hayata hazýrlamak en büyük hedefimizdir. Bunlarý yöneticisi ile, öðrencisi ve çalýþanlarý ile baþaracak güce sahibiz. Ciddi boyutlardaki baþarýlarýmýz bizleri mutlu etmektedir. Mevcut personel ekipman ile sorumlu olduðumuz alanlarda sorunlara olabildiðince çabuk çözüm bulmak, gelecekte daha iyi bir bilgi sistemleri alt yapýsý oluþturulmasýna yönelik eðitim öðretim, araþtýrma ve uygulama da sürekli iyileþme ve geliþmeyi saðlamak için çalýþmalarýmýz baþarýlý bir þekilde devam etmektedir. Görüldüðü gibi tarýmsal uygulamada da birimlerimiz ve öðrencilerimiz baþarýyý yakalamýþ durumdadýr."dedi Sultaniye Anaokulu'nda Kayýtlar Baþladý Karapýnar Belediyesi tarafýndan halkýmýzýn oturup sohbet etmesi için anýt alanýna yapýlan kamelyalarýn temiz kullanýlmamasý vatandaþlarýmýzýn tepkisine yol açýyor. Özellikle akþamlarý bazý vatandaþlarýmýzýn yedikleri çerezlerin kabuklarýný oturduklarý masanýn üzerine veya altýna atmalarý hoþ olmayan görüntülerin ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Mübarek için okulun iç mekanlarýnda ve bahçesinde yapýlan düzenlemelerle daha güvenlikli bir ortam oluþturduklarýný söyledi. Berrin BAÞBUÐU, okulda yapýlan düzenlemeleri yerinde görmek için tüm velileri ve çocuklarý okullarýna davet ettiklerini sözlerine ekledi. Ortak Kullaným Alanlarýmýzý Temiz Tutalým Ramazan ayý dolayýsýyla akþamlarý yürüyüþe çýkan aileler, bazý kiþilerin kamelyalarý kirli kullanmalarýndan dolayý oraya oturamadýklarýný söylediler. Aileler ayrýca Peygamber Efendimizin "Temizlik imandan gelir." Hadis-i Þerifini de hatýrlatarak, herkesin ortak kullaným alanlarýný kirletenlerin kul hakkýný ihlal ettiklerini sözlerine eklediler. Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu Ýnþaatý Hayýrsever Vatandaþlarý Bekliyor Ýlçenin Fatih Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde ve Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu doðusunda Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu inþaatý hayýrseverlerin yardýmlarýyla baþladý. Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði adýna kayýtlý bulunan Fatih Mahallesinde 2244 Ada 1 parsel M2 lik arsa üzerine M2 alana oturan ve M2 lik kapalý alana sahip, zemin katý Kur'an Kursu, üst katý iç balkonlarý dahil 1066 kiþilik camii inþaatý hayýrsever vatandaþlarýn yapmýþ olduðu yardýmlarla baþlamýþ olduðu ve zemin katýn hasýr betonunun atýlacak þekle getirildiði görüldü. Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu Yaptýrma Yaþatma Dernek Baþkaný Bilal Gürbüz, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Özdil, Muhasip Üye Mehmet Aldanmaz, özverili bir þekilde çalýþtýklarýný ve inþaatýn ara verilmeden devam edebilmesi ve mahallede eksikliði hissedilen bu camii inþaatýnýn biran evvel tamamlanýp hizmete sunulmasý için hayýrsever vatandaþlarýn yardýmlarýný beklediklerini, þimdiye kadar yardým yapan hayýrsever vatandaþlara teþekkür ediyoruz."dediler Dernek Baþkaný Bilal Gürbüz, yardým yapýlmasý konusunda þunlarý söyledi." Yardým yapacak olan hayýrsever vatandaþlarýmýzýn telefonla irtibat kurabileceklerini ya da Ziraat Bankasýndaki Dernek adýna açýlan nolu hesaba baðýþlarýný yatýrabilirler."dedi KPSS Sona Erdi ÖSYM tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn Öðretmenlik Alan Bilgisi Testinden oluþan son basamaðý da sona erdi. Geçtiðimiz hafta ilk bölümü yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn bu haftaki oturumunda öðretmen olarak atanmak isteyen adaylar yarýþtý. Türkçe, ilköðretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatý, tarih, coðrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, Almanca, Ýngilizce, rehber öðretmen ve sýnýf öðretmenliði alanlarýnda uygulanan sýnav sabah saat 09.30'da baþlayan sýnavda 40 soruluk alan bilgisinin yanýnda 10 soruluk alan eðitimi testini 75 dakikada cevapladý. 12 Temmuz 2015 ÖABT (Alan Bilgisi Testi) sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýyla öðretmen adaylarýnýn KPSS 2015 puanlarý da netleþecek yýlýyla birlikte KPSS'de yapýlan düzenleme ile öðretmen adaylarý için uygulanan sýnav ve sýnav puanlarýnda bir takým deðiþikliðe gidildi yýlýyla birlikte öðretmenlerin kendi alanlarýnýndaki baþarýyý da ölçmek için Öðretmen Alan Bilgisi Sýnavý olan ÖABT getirildi. Bununla birlikte uygulanan KPSS ve ÖABT sýnav puanlarýnýn geçerlilik süresi de bir yýla indirildi. Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog NASIL DEÐÝÞÝYORUZ? Yaþam baþlý baþýna bir sanat baþlý baþýna bir film gibidir. Filmlere ve televizyon dizilerine baktýðýmýzda onlarda acýlar, öfkeler, ayrýlýklar ; mutluluklar, kavuþmalar vardýr. Biz de gün içerisinde yani hayat sahnesinde bunlarýn hepsini yaþarýz. Hayat sahnesinin oyuncularý biz insanlardýr. Bu hayat sahnesinde isteyen figüran olur, isteyen baþrol oynar. Bizler hayat sahnesinde bir rol üstleniriz ve bu role uygun davranýrýz. Gerçekten iyi bir anne baba mý olmak istiyorsun? Çocuðunun ileride mutlu bir hayatýnýn olmasýný mý istiyorsun? Kendi istediðin þekilde biri olmasý için çocuðunu deðiþtirmek mi istiyorsun? Biz bunlarý isterken bir þeyi fark edemiyoruz ve onu ýskalýyoruz. Neyi mi? Kendimizi Evet, Abdullah KAYA Ziraat Yüksek Mühendisi ANIZ VE ANIZ YAKMANIN ZARARLARI Çeþitli anlamlara gelen ANIZ; toprak içinde kalan bitki kökü, nadasa býrakýlmaksýzýn ekilen tarla, mýsýr sapý, biçilmeden toprakta kalan saplar, tarla sýnýrýndaki otlar VS anlamýnada gelse de özet olarak biçilen ekinin tarlada kalan sapýna verilen addýr. Anýz yakýlmasý son derece tehlikeli ve zararlýdýr. Her yýl ülkemizde yakýlan anýzýn hava koþullarý ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangýna dönüþmesi sonucu hektarlarca orman yanmaktadýr. Ayrýca, anýz yakýmý topraktaki organik maddeleri yok ettiði için topraðýn verimini düþürür ve daha çok gübre kullanýmýna, Daha çok gübre kullanýmý da su kaynaklarýmýzýn kirlenmesine yol açar.anýz yakýmý ile çýplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uðrar. Anýzý yakýlan topraðýn su tutma gücü azalmaktadýr,sulama yapýlma esnasýnda veya yaðan yaðmuru toprak muhafaza edemediði için,su sarfiyatý maksimum düzeye ulaþmaktadýr.topraðýn verimi organik üst tabakasýný kaybetmek suretiyle düþer.günümüzde zaten kendimizi ýskalýyoruz. Çocuðumuzu deðiþtirmek istiyoruz, ama kendimizi göremiyoruz. Biz anne baba olarak kendi yaptýklarýmýzýn farkýnda deðiliz. Deðiþime önce kendimizden baþlamalýyýz. Bir insaný deðiþtirmenin yolu, kendimizi deðiþtirmekten geçer. Her zaman her fýrsatta deðiþimden yana olduðumuzu söyleriz. Dünyada huzurun saðlanmasý için kendimiz dýþýndaki tüm insanlarýn deðiþmesi gerektiðini düþünürüz. Gerçekten de bir insanýn aynanýn karþýsýna geçip davranýþlarý ile ilgili kendiyle yüzleþmesi çok zor bir durumdur. Bilmemiz gereken bir nokta vardýr. Bugün hayatta baþarýlý olmuþ nice insanlar tanýrýz ki, bu insanlarý baþarýya götüren en büyük nedenin kendilerinin farkýnda olmalarý ve kendi eleþtirilerini yapabilmeleridir. Biz anne babalar ne zaman kendi hatalý davranýþlarýmýzýn farkýna varýp da onlarý ortadan kaldýrmak için harekete geçersek iþte o zaman bizler için de topraklarýmýzýn organik maddece fakir olmasý,anýz yangýnlarý ile topraklar daha sýkýntýlý hale gelmektedir. En fazla toprak kaybý anýz yakýlan topraklarda meydana gelmektedir, en az toprak kaybýnýn ise hasattan sonra anýz yakýlmadan gölge tavýnda sürüm yapýlan tarlalarda olmaktadýr. Anýz yakýmý, atmosfere karbondioksit salarak küresel ýsýnmaya da katkýda bulunmaktadýr.yaban hayatý açýsýndan da anýz yakmanýn ciddi etkileri vardýr. Ekin biçilirken yere düþen taneciklerden birçok evcil ve yabani hayvan beslenmektedir. Anýz yakýlýrken bu tanecikler de yandýklarý için, yaban hayatý bir besin kaynaðýný kaybetmiþ ve belki de onu bekleyen kýþý daha zor geçirmeye mahkum edilmiþ olmaktadýr. Anýz yakmanýn baþka tehlikeleri arasýnda ise telefon direklerini yanmasý ve daha da kötüsü, yoldan geçen arabalarýn görüþ mesafesini azaltarak ölümcül kazalara sebep olmasýdýr. anýz yakmanýn topraðýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprak verimliliðini ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediðini söylemek kaçýnýlmazdýr. O halde; rüzgar ve su erozyonun olduðu yerlerde, kara nadasýn uygulandýðý alanlarda ve ayrýþmanýn hýzlý olduðu durumlarda anýz yakýlmamalýdýr.anýz yakma ile zararlýlarla mücadele ederken, hiç kuþkusuz topraðýn canlýlýðýný deðiþim baþlamýþ olur. Ýþte o zaman anne babalar içinde star olmaya aday oluruz. Ýnsanlar evlenmeden önce ileride sahip olacaðý ailesi, eþi ve çocuklarýyla ilgili hayaller kurar. Bu hayaller çoðu zaman belki de çok abartýlýdýr. Ýnsanlar evlendikten sonra çoðunlukla hüsrana uðrar. Bunlarýn gerçekleþmeme nedeni de aslýnda bizim sabýrsýzlýðýmýzdan ve bencilliðimizdendir. Bizler her þeyin kendi isteðimiz, kendi kontrolümüz doðrultusunda geliþmesini isteriz. Birlikte yaþadýðýmýz insanýn dünya görüþü, ilgileri, istekleri bizim dünyamýzda önemsiz kaldýðý için onlarla sorunlar yaþamaya baþlarýz. Böyle saðlýksýz bir ortamda büyüyen bir çocuktan baþarý beklemek, saðlýklý davranýþlar beklemek çok zor olsa gerek. Gerçekten iyi bir eþ, örnek bir anne, örnek bir baba olmak istiyorsanýz, bunu yürekten isteyin. Göreceksiniz ki istediðiniz için bunu kolay baþarabileceksiniz. oluþturan diðer yararlý organizmalarýnda yakma sýrasýnda meydana gelen yüksek sýcaklýktan dolayý etkilendiði çeþitli araþtýrmalarla ortaya konmuþtur. Kök Çürüklüðü ve Ekin Kurdu (Zabrusun) yok edilmesi mümkün deðildir. Takip eden yýllarda kök çürüklüðü hastalýðý artmaktadýr. Anýzýn ve saplarýn istenilmediði ve ekonomik olarak kullanýlmadýðý koþullarda aþaðýdaki sebeblerden dolayý anýz yakýlmaktadýr. Çok kolay, masrafsýz ve çabuk yok edilmesi, Kendi gelen hububatlarýn ve yabancý otlarýn (özellikle yabani yulaf, brom, tilki kuyruðu ve diðer buðdaygiller) azaltýlmasý, Salyangoz, kýrkayak, bazý keneler, tel kurtlan, örümcekler ve diðer böceklerin ve Çeþitli hastalýklarýn azaltýlmasý (yaprak lekesi, sap ve kök çürüklüðü, erken fide yanýklýðý ve solgunluk), Toprak iþlemede kolaylýk saðlanmasý, bazý iþ- lemler azaldýðýndan enerji tasarrufu edilmesi,gibi sebepler avantaj gibi görünsede bilimsel olarak yakýlmamasý gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý, anýz yakmada dekar baþýna 20 YTL ceza kesileceðini, ormanlýk alanlarýn 4 kilometre yakýnýnda meydana gelecek anýz yakmalara ise bu oranýn 5 misli artacaðý uyarýsýnda bulundu.cezai müeyyideler bir kenara anýzý toprakla buluþmasý topraklarýmýzýn organik maddece zenginleþmesi baþta olmak üzere sayýsýz faydalarý vardýr

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre

Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre "Fay Hattýnda Bisikletle 1500 Kilometre" projesi devam ediyor. ÇORUM 15 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ 68 STK nýn bir araya geldiði

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı