Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu Karapýnar ýn Haftalýk Süreli Yerel Baðýmsýz Siyasi Gazetesi Ýnþaattan Düþen Ýþçi Hava Ambulans Helikopter Ýle Konya'ya Nakledildi Gaziantep Ýslahiye Kaymakamlýðýna atanan Karapýnar Kaymakamý Ramazan Yýldýrým'a, Eski Emniyet Müdürü Ýzzet Meydan'a, Beþir Derneði 420 Ýhtiyaç Sahibi Aileye Gýda Yardýmýnda Bulundu Beþir Derneði Karapýnar temsilciliði, Rahmet ayý olan Ramazan'da 420 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulundu. Beþir Derneði Karapýnar temsilcisi Mehmet Alp, yaptýðý açýklamada, yaptýklarý araþtýrma ve inceleme sonucu tespit ettikleri 420 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyasý yardýmýnda bulunulduðunu belirtti 2 de 2 de ÝHH Karapýnar Temsilciliðinden Örnek Davranýþ Suriye'ye gönderilmek üzere Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Karapýnar Gönüllüleri tarafýndan Himmet TÜRKMEN Ýmtiyaz Sahibi Ramazan Ayý münasebetiyle hazýrlanan ramazan kumanyalarýný taþýyan 2 Týr insani yardým konvoyu 2 de yola çýktý. 2 de Konya'ya tayini çýkan eski Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekim Dr.i Eser Þenkul'a veda yemeði düzenlendi. 2 de Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Üyeleri iftarda Buluþtu Karapýnar Süt Üreticileri Birliðince üyelerine Perþembe günü Organize Sanayii Bölgesinde Süt Toplama Merkezi bahçesinde iftar yemeði verdi. Kadir Gecesini Coþku Ýle Kutladý Kur'an-ý Kerimin indirilmeye baþlandýðý " Bin Aydan Hayýrlý " Kadir Gecesi Karapýnar camilerine kadýn, erkek, Rabia Aslýhan TÜRKMEN Öðrenci 2 de yaþlý, genç, çocuk her yaþtan insanlarýn yoðun katýlýmý ile coþku içerisinde idrak edildi.2 de Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog Karapýnar ilçesinde bilinmeyen nedenle çýkan 2 ayrý yangýnda 35 dekar buðday ekili alan zarar gördü. Alýnan bilgiye göre Yassýca mevkiinde Ýbrahim Uzer'e ait buðday ekili tarlada çýkan yangýnda 5 dekar ekili alan yanarak kül oldu. Demiryalý mevkiinde ise Cihan Ata'ya ait buðday ekili tarlada yangýn çýktý.yangýnda 30 dekar buðday yandý. Ýtfaiye ekiplerinin çalýþmasýyla yangýn kýsa sürede kontrol altýna alýndý. Polis tarafýndan baþlatýlan soruþturma sürüyor. Trafik Kazasý 3 Yaralý Karapýnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre Karapýnar-Ereðli karayolu 5'nci Km de Nevzat Atýlgan'ýn kullandýðý 27 HY 122 plakalý otomobile Osman Çetin'in kullandýðý 32 YF 764 plakalý sebze yüklü kamyon arkadan çarptý. Kazada Otomobil sürücüsü Karapýnar Devlet hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Dr. Nevzat Atýlgan ile eþi Ayla ile oðlu Göktuð Atýlgan yaralandý. Yaralýlar Karapýnar Devlet hastanesinde tedavi altýna alýndý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý. Yaralýlarýn durumunun iyi olduðu bildirildi. TARIM - GIDA - UN - ÜRETÝM PAZ. SAN. VE TÝC.LTD.ÞTÝ. Fevzipaþa Mh. Nurpet Küme Evleri Özel Ýþyeri No : Karapýnar/KONYA Tel. : +(90) (2 Hat) Faks : +(90) Cengiz ACAR Eðitimci Karapýnar ilçesinde inþaat halindeki binanýn birinci katýndan düþtükten sonra üzerine çelik kolon düþen iþçi, hava ambulansýyla Konya'da hastaneye götürüldü. Fevzipaþa Mahallesi'nde inþaat halindeki binanýn birinci katýnda çalýþan Ahmet Yýldýz (45), Tarým Ýþçilerini Taþýyan Araç Kaza Yaptý 18 Yaralý Karapýnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Suriyeli tarým iþçilerini yaþýyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kiþi yaralandý. Kaza, Karapýnar ilçesine baðlý Sazlpýnar mahalesinde meydana geldi. Ýsmail Þeker'in Kullandýðý 52 DY 047 plakalý minibüs, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kimlikleri tesbit edilemeyen 18 Suriyeli tarým iþçsi yaralandý. Yaralýlar, Konya, Karapýnar ve ismil 'den gelen ambulanslar ile konyadaki Beyhekim Devlet Hastanesi, Numune hastanesi ile Meram ve Eðitim Araþtýrma hastanesindetedavi altýna alýndý. Ýlçe Jandarma olayla ilgili soruþturma baþlattý. Yeþilpýnar Gazetesi Muhabiri Tema Vakfý Ýlçe Gönüllü Temsilcisi dengesini kaybederek düþtü. Daha sonrada üzerine çelik kolon düþtü. Yýldýz, iþçilerin çaðýrdýðý ambulansla Karapýnar Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralý Yýldýz, buradaki müdahalenin ardýndan hava ambulansýyla Konya'daki i bir hastaneye sevk edildi. Çýkan Yangýnda Saman Balyalarý Yandý. Ýlçeye 4 km uzaklýkta Mithat Baltaoðlu'na ait tarým deposunda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Depodan dumanlarýn yükseldiðini gören vatandaþlarýn itfaiye 'ye haber vermesiyle kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. Çok sayýda balya yanarken yangýn büyümeden söndürüldü. Yangýn'ýn Elektrik tellerinin þase yapmasý sonucu kývýlcýmlarýnýn balyalarýn üzerine düþmesinden kaynaklandýðý tahmin ediliyor. Maddi zararýn meydana geldiði yangýnla ilgili polis tarafýndan soruþturma baþlatýldý. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 2 de Abdullah KAYA Ziraat Yüksek Mühendisi

2 2 15 Temmuz 2015 GÜNCEL Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Beyzade 100. Yýl tesisinde düzenledikleri iftar yemeðinde, Kaymakam Ramazan Yýldýrým ile görev yaptýðý süre içerisinde ilçe adýna önemli hizmetlere imza atýldýðýný söyledi. Yýldýrým'ýn Karapýnar'a önemli katkýlar saðladýðýný anlatan baþkan Yaka," Yer deðiþtirmeler Devlet memurluðunun bir gereðidir. Çünkü belli bir görev yaptýktan sonra vatanýmýzýn her bölgesinde her kýsmýnda mutlaka görev yapmalarý icap eder. Önemli olan gittikleri yerlerde hoþ bir seda býrakabilmektir. Kaymakamýmýzýn bundan sonrada baþarýlý çalýþmalarýna Ýslahiye de devam etmesini diliyorum. Ýlçemize yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Yýldýrým ise," Karapýnar'da severek iyi hizmetler yaptýðýna inandýðýný dile getirdi. Uyumlu ve örnek çalýþmalar ile ülke ekonomisine katký yapacak ciddi yatýrýmlara öncülük ettiklerini vurgulayan Yýldýrým, ''Önümüzdeki yýllar içerisinde Karapýnar daha iyi yerlere gelecektir. Karapýnar'da kurum, kuruluþlar arasýnda birlik beraberlik çok iyi bir durumdadýr. Burasý benim ikinci memleketim. Ben bu daveti veda olarak kabul etmiyorum. Görev yaptýðým süre içerisinde yanýmda olan herkese teþekkür ediyorum'' diye konuþtu.yýldýrým'a Baþkan Yaka tarafýndan Karapýnar'ý simgeleyen seccade ve Meke Gölünün tablosu hediye edildi.eski Emniyet Müdürü Ýzzet Meydan ve Eski Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekimi konuþmalarýnda, Karapýnar'da görev yaptýklarý süre içerisinde Kaymakam'ýn, Belediye Baþkanýnýn, Kurum ve Kuruluþlarýn, vatandaþlarýmýzýn her zaman desteklerini gördük, baþarýlý çalýþmalara imza attýklarýný, bundan dolayý herkese teþekkür ediyoruz diye ifade ettiler. Eski Karapýnar Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Eser Þenkul, Konya'dan Karapýnar Devlet Hastanesine her zaman destek olacaklarýný da söyledi. Belediye Baþkaný Yaka tarafýndan Ýzzet Meydan ve Dr. Eser Þenkul'a Karapýnar'ý simgeleyen tablo hediye edildi. Kadir Gecesini Coþku Ýle Kutladý Ýlçe merkezi ve merkeze baðlý bütün camiler cemaatla doldu taþtý. Ýlçe Müftülüðünün önderliðinde vaizler, camilerin imam-hatipleri ve müezzinler görevlerini yerine getirerek camilerde, Kur'an-ý Kerim'in inmeye baþladýðý ve bin aydan hayýrlý bu gecede yapýlmasý gereken dualar, kadir gecesinin nasýl ihya edilmesi gerektiði, kadir gecesinin anlamý, önemi ve zamaný ile ilgili vatandaþlarýmýz aydýnlatýlarak vaazý nasihatlerde bulunuldu. Yeþilpýnar Gazetesi fahri Muhabiri Musa Ceyhan, Kadir gecesinde Fevzipaþa Mahallesinde Ýlçe Müftülüðüne ait AK Camiinde Kadir Gecesinde bulundu. Teravih namazýndan önce Karapýnarlý vatandaþlarýmýzdan Sabri Akyýl tarafýndan yakýnlarýna Mevlid-i Þerif okutuldu AK Camii Ýmam-Hatibi Naim Akyýl, Camide Müezzinlik yapan Mehmet Akyýl, Kadir gecesini Kur'an-ý Kerim okuyarak, Mevlid-i Þerif okuyarak, ilahiler söyleyerek, vaazý nasihatlerde bulunup, kadir gecesinde vatandaþlarýn neler yapmasý gerektiðini, hangi dualarýn okunacaðýný, kadir gecesinin anlamý ve önemi ile ilgili geniþ açýklamalarda bulundu. Vatandaþlar ellerlini semaya kaldýrarak dualar etti. Teravih namazý ve sonrasý vatandaþlarýmýz af ve maðfiretin saðanak saðanak yaðdýðý, samimi bir þekilde edilen dualarla günahlarýn affedildiði, insanlarýmýzýn samimi dille yaptýklarý dualarýnýn kabul olduðu bin aydan hayýrlý kadir gecesini en güzel þekilde ihya ettiler. SAHiBi Himmet TÜRKMEN Gsm : SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Hakan TÜRKMEN SAYFA EDÝTÖRÜ Nuh Harun Türkmen MUHABÝR Mithat KORKUSUZ FAHRÝ MUHABÝR Gsm. : YAYIN TÜRÜ Haftalýk Siyasi Gazete DÝZGÝ - MÝZANPAJ - BASIM Nuh Harun TÜRKMEN YÖNETÝM VE BASIM YERÝ PINAR MATBAASI - YEÞÝLPINAR GAZETESÝ Kale Mh. Ýnönü Cd. Iþýk Sk.No. 8 - KARAPINAR Tel. : Fax : Gsm. : RESMÝ ÝLAN TARÝFESÝ Resmi Ýlanlar Ýcra Mahkeme Ýlanlarý GAZETESi YIL : 9 15 Temmuz 2015 SAYI : 440 St.Sn. : 9.63 St.Sn. : 9,63 Ý ÝLAN TARÝFESÝ Nüfus Cüzdaný,Öðrenci Kimlik Kartý, Ehliyet, Paso, Kurum Kimlik Kartý : 10.oo K,K2 Sürücü Belgesi : 15.oo Ruhsat ( Araç ve Ýþyeri ) : 20.oo Diploma : 25.oo Fatura Ýrsaliye Vs. : 25.oo BU GAZETE BASIM ÝLKELERÝNE UYAR Gazetemizde yayýnlanan yazýlar hukuki sorumluluðu yazarýn kendisine aittir. Beþir Derneði 420 Ýhtiyaç Sahibi Aileye Gýda Yardýmýnda Bulundu Beþir Derneði Karapýnar temsilcisi Mehmet Alp, yaptýðý açýklamada, araþtýrma ve incelemeler sonucunda tespit ettiðimiz 420 ihtiyaç sahibi aileye ramazan kumanyasý yardýmýnda bulunulduðunu belirtti. Beþir Derneði'nin ülke genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi var ise orada onun yanýnda ve sofrasýna destek olmak için gece gündüz çalýþtýðýný belirten Alp ;" Diðer aylara göre faaliyetlerimizin arttýðý bu ayda biz de Beþir Derneði Karapýnar gönüllü temsilciliði olarak Karapýnar'da yardýma muhtaç ailelerin yanýnda yer almaya çalýþýyoruz bir nebze de olsa dertlerine deva olmaya çalýþýyoruz" dedi."yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin, düþkünlerin yüzlerini güldürmek için Ramazan-ý Þerif ayýný vesile kýldýðýmýz kampanyamýzý bu sene "Rahmet Ayý olan Ayýnda Paylaþmak" olarak belirledik diyen Alp, Ramazan ayýnda dayanýþmayý ve paylaþmayý saðlamayý hedeflediklerini, Ramazan ayýnýn; fakirin, gariplerin, halini diyemeyenlerin, yetimlerin, düþkünlerin, akrabalarýn gözetilip ikram edildiði rahmet ayý olduðunun idrakinde olduklarýný, ayrýca toplanan zekat ve fitreler ile 200 çift erkek, çocuk ve bayan ayakkabýsýnýn da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýldýðýný söyleyen Alp; bu çalýþmalarýn artarak devam etmesi ve daha çok ihtiyaç sahibi aileye ulaþýlabilmesi için ilçemizdeki hayýrseverlerin zekat, fitre ve baðýþ katkýlarýný beklediklerini sözlerine ekledi. ÝHH Karapýnar Temsilciliðinden Örnek Davranýþ ÝHH Karapýnar Gönüllülerinden Yusuf Güven, týrlarýn hareketinden önce burada yaptýðý konuþmada, Suriye'de savaþ nedeniyle yaþanan acýlarýn ve ortaya çýkan sonuçlarýn felaket olduðunu aktardý. Suriye'de yaþanýlan insanlýk ayýbýný film izler gibi bütün dünyanýn seyrettiðini belirten Güven," Bu zulme dünya sesiz kalmasý düþündürücüdür. Esad rejimi ve mensuplarý þu an oradaki insanlarý yaþlý genç, kadýn, erkek, çocuk demeden öldürmektedir. Suriye'deki yetim, öksüz çocuklara yaptýðýmýz bu yardýmdan mutluluk duyuyoruz. Emeði geçen arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi. Toplanan bin çuval un 2 týr ile Hatay-Reyhanlý'ya gönderildi. Bizde, Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Karapýnar gönüllülerini bu duyarlý davranýþlarýndan dolayý kutluyoruz. Karapýnar Süt Üreticileri Birliði, Üyeleri ile iftarda buluþtu. Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Baþkanlýðýnýn vermiþ olduðu iftar yemeðine, Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, Ak Parti Ýlçe Teþkilat Baþkaný Nadi tartan, CHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Yazgan, Ýlçe Jandarma Komutaný Ýsmail Yürekli ve bazý personelleri, Ýlçe Emniyet Md.V. Bekir Aydýn ve personelleri, Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Yaþar Yükseler, Yönetim Kurulu üyeleri, Süt Üreticileri Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluþ Baþkanlarý ve daire amirleri katýldý. Konya-Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Yaþar Yükseler yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda þunlarý söyledi." Organize Sanayisinde kurmuþ olduðumuz Karapýnar Süt Üreticileri Birliðine ait süt toplama merkezimiz bahçesinde iftar yemeðimize katýlan Belediye Baþkaný Mehmet Yaka ve ekibine, Siyasi Parti Baþkanlarýna, kuruluþ baþkanlarýna, daire amirlerine, üyelerimize ve diðer misafirlere teþekkür ediyorum. Süt toplama merkezimizin açýlýþýný da böylelikle yapmýþ oluyoruz. Karapýnar Organize Sanayii Bölgesine Süt Üreticileri Birliði olarak yatýrým yaptýk ve ilçe ekonomisine katký yapmaktayýz ve yapmaya da devam edeceðiz. Emeði geçen bütün herkese teþekkür ediyorum."dedi Karapýnar Belediye Baþkaný Mehmet Yaka, ise, Süt Üreticilerinin ve birliklerin son günlerde yaþadýklarý sýkýntýlarý biliyorum ve sütün hayatýmýzdaki önemi tartýþýlmaz. Karapýnar Süt Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkan ve Üyeleri baþarýlý ve gayretli çalýþmalarý sonucunda Organize Sanayii Bölgesinde de güzel bir yatýrýma imza atarak ilçe ekonomisinin canlanmasýna yaptýklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyorum. Belediye Baþkaný ve ekibim olarak organize sanayii bölgesinin en iyi þartlarda hizmet vermesi için bize düþen görev neyse yapmaya çalýþýyoruz. Bu rahmet ayý olan Ramazan iftar yemeðinde sizlerle birlikte olmaktan dolayý memnun olduðumu belirtmek istiyorum. Karapýnar yýldýzý parlayan bir ilçe konumundadýr. Yakýn bir gelecekte ilçede sosyal ve ekonomik anlamda geliþmenin artacaðýný sözlerine ekleyerek yaklaþýn Kadir gecesinin herkese ve bütün müslüman kardeþlerimize hayýrlý olmasýný diliyor ve þimdiden kutluyorum."dedi Yaklaþýk 600 kiþinin iftar ettiði sofranýn hizmet aðýný Pýnar Organizasyon üstlendi. ÞÝRKETÝMÝZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE Pompa Görevlisi Market Görevlisi, (Bilgisayar bilgisi olan ) Muhasebe Görevlisi ve Þoförler alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen aþaðýdaki adrese yapýlacaktýr. Sözen Petrol A.Þ. Konya Caddesi No:4 Karapýnar Telf: Nüfus Cüzdanýmý 09 Temmuz 2015 tarihinde kaybettim.hükümsüzdür Lokman Balýkcý TC: Adýma Kayýtlý SRC 2 ve SRC 4 Belgelerini Kaybettim Hükümsüzdür. Göral AKKAYA ( ) Adýma Kayýtýl SRC 2 - SRC 3 - SRC 4Belgelerimi, Seri A1 Sýra Cilt Fatura ve Seri A1 Sýra Cilt Taþýma Ýrsaliyesi Kaybettim Hükümsüzdür Dursun OKUMUÞ ( ) A-1 / Arasý yolcu listesini kaybettim.hükümsüzdür. Osman Emre TC: Nüfus Cüzdanýmý kaybettim.hükümsüzdür. Melike VURAL ( ) HAYATIN BAÞLANGICI: TOPRAK Yeþilpýnar Gazetesi Muhabiri Tema Vakfý Ýlçe Gönüllü Temsilcisi Konya Toprak Su ve Çölleþme Ýle Mücadele Araþtýrma Ýstasyonu- Karapýnar Çölleþme ve Erozyon Araþtýrma Merkezinde gerçekleþtirilen 17 Haziran 2015 Toprak Bayramý ve Dünya Çölleþme Ýle Mücadele Etkinliðinde çok güzel konuþma yapan Tarým Reformu Genel Müdür Yrd. Mehmet Þahin'in konuþmasýnda, topraðýn kýymetinin bilinmesi, erozyon tehlikesine vurgu yapýlmasý ve hislerimize tercüman olmasý, dinleyicilerin takdirini kazanmasý, konuþmayý çok önemli bulmamdan ve bu konuþmanýn önemli kýsýmlarýný köþemde belirterek topraðýn kýymeti ve erozyon tehlikesine dikkat çekmek için herkesin bu yazýyý okumasýný tavsiye ediyorum. Genel Md. Yrd. Mehmet Þahin'e de bu güzel konuþmasýndan dolayý þahsým adýna ayrýca þükranlarýmý sunuyorum. Bakýnýz, Tarým Reformu Genel Md. Yrd. Mehmet Þahin "HAYATIN BAÞLANGICI TOPRAK " ile ilgili konuþmasýnda þunlarý söyledi " Aþýk Veysel'in dediði gibi hepimizin sadýk yari olan TOPRAK; hepimizi kucaklayacak kadar sýnýrsýz, üzerinde ve içerisinde milyarlarca canlýyý barýndýracak, besleyecek kadar cömerttir. Yani; Yaþamýn ta kendisi, insanoðlunun geçmiþi ve geleceði, hayatýn baþlangýcýdýr. Toprak sayesinde dünyada insanlara besin üreten 3 bin bitki türü bulunmaktadýr. Bu besin bitkilerinin sadece % 15'lik bir kýsmý dünya nüfusunun % 90'ýnýn beslenmesini saðlamaktadýr. Bunlara ek olarak et, süt, yumurta, yað gibi besin maddelerinin % 21'inin dolaylý kaynaðý da topraktýr. Ýnsan beslenmesi için verimli topraklara ihtiyaç vardýr. Tarýmsal faaliyetlerde esas olan toprak verimliliðidir. Toprak verimli olacak ki yine Aþýk Veysel'in dediði gibi bire bin versin, koyun versin, kuzu versin. Topraklarýn verimliliði de týpký toprak oluþum süreçlerinde ki gibi doðal cereyan eden bir döngüdür. Ýçerisinde ve üzerinde milyarlarca canlýyý barýndýran besleyen, besledikçe zenginleþen, zenginleþtikçe sürdürülebilirliðini saðlayan dinamik bir sistemdir toprak. Aslýnda toprak yaþamýn ta kendisidir. Modern tarýmýn henüz baþlamadýðý zamanlarda insanlar, doðadan topladýklarýný yiyerek besleniyorlardý. Nüfusun az olmasý, ihtiyaç kadarýnýn toplanmasý ve bir þekilde topraktan alýnanlarýn yine topraða verilmesi bu sürecin devamýný saðlýyordu. Ýnsan uygarlaþtýkça göçebe hayvancýlýktan yerleþik tarýma geçerek topraðý iþlemeye baþlamýþtýr. Topraðýn yoðun bir þekilde iþlenmesi fazla miktarda bitki örtüsü tahribine ve dolayýsýyla toprak yüzeyinin çýplak ve korunmasýz kalmasýna neden olmuþtur. Bu süreç hýzlandýkça topraklarýn doðal dengesi hýzla bozulmuþ ve toprak kayýplarý baþlamýþtýr. Her ne sebeple olursa olsun, topraklarýn verimliliði kaybedilmeye baþlandýðýnda yaþam da sekteye uðrar. Topraklarý kendi yenilenme suresinden daha hýzlý tüketen toplumlar gelecek nesillerin yaþamlarýný da ipotek altýna alýrlar. Bugün dünya nüfusu hýzla artmaya devam ederken, verimli tarým arazileri de hýzla azalmaya devam ediyor. Tarým alanlarýnýn amaç dýþý kullanýmý, ormansýzlaþma, çayýr ve meralarýn tarým yapmak amacý ile açýlmasý vs. yaþadýðýmýz dünyayý küresel ýsýnma ve iklim deðiþikliði gibi sorunlarla karþý karþýya getirmiþtir. Uluslararasý bir konu olarak, devletlerin aldýklarý önlemlerle birlikte, topraðýn kalitesinin ve tarýmda verimliliðin artmasý için yapýlan çalýþmalara hýz verilmiþtir. Bu nedenle, dünyanýn dikkatini topraðýn önemine çekmek amacýyla, Birleþmiþ Milletler tarafýndan 2015 Yýlý "ULUSLARARASI TOPRAK YILI" olarak ilan edilmiþtir. Toprak bütün biyolojik varlýklar için vazgeçilmez bir yaþama ortamý, doðal bir mekandýr. Toprak, bitki örtüsünün beslendiði kaynaklarýn ana deposudur. Toprakta tarým yapýlarak yetiþen sebze ve meyvelerle, canlýlar yaþamlarýný sürdürürler. Toprak su depolama alanýdýr ve bu özelliði ile bütün canlýlar için gerekli olan su topraktan temin edilir. Toprak ekosistem döngüsünde büyük etkendir. Ekosistem, toprak sayesinde faaliyet gösterir ve bunun sonucunda toprak, canlý unsurlarý ve bitkileri besleyen ve atýklarý depolayan bir unsur haline gelir. Günümüz koþullarýnda toprak bitkisel üretim için hala vazgeçilmez bir yetiþtirme ortamý olarak kullanýlmaktadýr. Topraðýn endüstriyel önemi de eski çaðlardan beri fark edilmiþ, günlük yaþamda kullanýlan ilk ev ve mutfak gereçleri topraktan yapýlmýþtýr. Günümüzde topraklar tuðla-kiremit, seramik, porselen ve cam sanayinin temel hammadde kaynaðýný oluþturmaktadýr. Tüm sanayi kuruluþlarýnýn fiziksel varlýklarýna durak yeri ve mekan olanaðý saðlamaktadýr. Toprak vatandýr ve ülkelerin gözünde topraklarý kutsaldýr. Bu kadar çok önemli olan topraklarýmýz bize emanettir ve hep beraber onu korumalý, korunmasýna destek olunmalý ve emanetimize sahip çýkmalýyýz Elimizde kalan son verimli topraklarý korumak, sürdürülebilirliðini saðlamak görevimiz olmalýdýr. Bu anlamlý günlerde bu bilincin oluþmasý bize sebep olsun ve çabalarýmýz artarak devam etsin. Hepinizi saygýyla selamlýyorum."diyerek sözlerini tamamladý. Bende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün þu güzel sözü ile yazýma son vermek istiyorum. "Vatan Topraklarý Kutsaldýr. Kaderine Terk Edilemez" Saygýlarýmla

3 3 15 Temmuz 2015 GÜNCEL SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO'dan Tarýmsal Faaliyet SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO eðitim öðretimin yanýsýna uygulamaya yönelik öðrencilerin tarýmsal faaliyettede baþarýlý olduklarý görüldü. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý ve ayný zamanda SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Musa Özcan bu konuda þunlarý söyledi." SÜ Karapýnar Aydoðanlar MYO eðitim öðretimin yaný sýra uygulamaya yönelik birimlerimizde öðrencilerimizin tarýmsal faaliyette bulunarak hem uygulama sisteminin öðrenilmesi, hem de ürünlerinin tanýtýlmasý temel amacýmýzdýr. Öðrencilerimizi sürekli toplum yararý gözeten nitelikli ve kalifiye meslek sahibi yaparak hem de uygulamalý eðitim konsepti Karapýnar Sultaniye Anaokulu Eðitim Öðretim döneminde eðitim görecek okul öncesi çocuklarý için kayýtlara baþladý. Sultaniye Anaokulu Müdür Vekili Berrin BAÞBUÐU, çocuklarýn eðitimlerinin ve geliþimlerinin saðlýklý olmasýna katký saðlamak içerisinde orta ve üst kademe yönetici adaylarýný en iyi þekilde yetiþtirmek ve hayata hazýrlamak en büyük hedefimizdir. Bunlarý yöneticisi ile, öðrencisi ve çalýþanlarý ile baþaracak güce sahibiz. Ciddi boyutlardaki baþarýlarýmýz bizleri mutlu etmektedir. Mevcut personel ekipman ile sorumlu olduðumuz alanlarda sorunlara olabildiðince çabuk çözüm bulmak, gelecekte daha iyi bir bilgi sistemleri alt yapýsý oluþturulmasýna yönelik eðitim öðretim, araþtýrma ve uygulama da sürekli iyileþme ve geliþmeyi saðlamak için çalýþmalarýmýz baþarýlý bir þekilde devam etmektedir. Görüldüðü gibi tarýmsal uygulamada da birimlerimiz ve öðrencilerimiz baþarýyý yakalamýþ durumdadýr."dedi Sultaniye Anaokulu'nda Kayýtlar Baþladý Karapýnar Belediyesi tarafýndan halkýmýzýn oturup sohbet etmesi için anýt alanýna yapýlan kamelyalarýn temiz kullanýlmamasý vatandaþlarýmýzýn tepkisine yol açýyor. Özellikle akþamlarý bazý vatandaþlarýmýzýn yedikleri çerezlerin kabuklarýný oturduklarý masanýn üzerine veya altýna atmalarý hoþ olmayan görüntülerin ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Mübarek için okulun iç mekanlarýnda ve bahçesinde yapýlan düzenlemelerle daha güvenlikli bir ortam oluþturduklarýný söyledi. Berrin BAÞBUÐU, okulda yapýlan düzenlemeleri yerinde görmek için tüm velileri ve çocuklarý okullarýna davet ettiklerini sözlerine ekledi. Ortak Kullaným Alanlarýmýzý Temiz Tutalým Ramazan ayý dolayýsýyla akþamlarý yürüyüþe çýkan aileler, bazý kiþilerin kamelyalarý kirli kullanmalarýndan dolayý oraya oturamadýklarýný söylediler. Aileler ayrýca Peygamber Efendimizin "Temizlik imandan gelir." Hadis-i Þerifini de hatýrlatarak, herkesin ortak kullaným alanlarýný kirletenlerin kul hakkýný ihlal ettiklerini sözlerine eklediler. Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu Ýnþaatý Hayýrsever Vatandaþlarý Bekliyor Ýlçenin Fatih Mahallesi, Zafer Caddesi üzerinde ve Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu doðusunda Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu inþaatý hayýrseverlerin yardýmlarýyla baþladý. Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu Yaptýrma ve Yaþatma Derneði adýna kayýtlý bulunan Fatih Mahallesinde 2244 Ada 1 parsel M2 lik arsa üzerine M2 alana oturan ve M2 lik kapalý alana sahip, zemin katý Kur'an Kursu, üst katý iç balkonlarý dahil 1066 kiþilik camii inþaatý hayýrsever vatandaþlarýn yapmýþ olduðu yardýmlarla baþlamýþ olduðu ve zemin katýn hasýr betonunun atýlacak þekle getirildiði görüldü. Ýmam Gazali Camii ve Kuran Kursu Yaptýrma Yaþatma Dernek Baþkaný Bilal Gürbüz, Baþkan Yardýmcýsý Hasan Özdil, Muhasip Üye Mehmet Aldanmaz, özverili bir þekilde çalýþtýklarýný ve inþaatýn ara verilmeden devam edebilmesi ve mahallede eksikliði hissedilen bu camii inþaatýnýn biran evvel tamamlanýp hizmete sunulmasý için hayýrsever vatandaþlarýn yardýmlarýný beklediklerini, þimdiye kadar yardým yapan hayýrsever vatandaþlara teþekkür ediyoruz."dediler Dernek Baþkaný Bilal Gürbüz, yardým yapýlmasý konusunda þunlarý söyledi." Yardým yapacak olan hayýrsever vatandaþlarýmýzýn telefonla irtibat kurabileceklerini ya da Ziraat Bankasýndaki Dernek adýna açýlan nolu hesaba baðýþlarýný yatýrabilirler."dedi KPSS Sona Erdi ÖSYM tarafýndan yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn Öðretmenlik Alan Bilgisi Testinden oluþan son basamaðý da sona erdi. Geçtiðimiz hafta ilk bölümü yapýlan Kamu Personeli Seçme Sýnavý'nýn bu haftaki oturumunda öðretmen olarak atanmak isteyen adaylar yarýþtý. Türkçe, ilköðretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatý, tarih, coðrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, Almanca, Ýngilizce, rehber öðretmen ve sýnýf öðretmenliði alanlarýnda uygulanan sýnav sabah saat 09.30'da baþlayan sýnavda 40 soruluk alan bilgisinin yanýnda 10 soruluk alan eðitimi testini 75 dakikada cevapladý. 12 Temmuz 2015 ÖABT (Alan Bilgisi Testi) sýnav sonuçlarýnýn açýklanmasýyla öðretmen adaylarýnýn KPSS 2015 puanlarý da netleþecek yýlýyla birlikte KPSS'de yapýlan düzenleme ile öðretmen adaylarý için uygulanan sýnav ve sýnav puanlarýnda bir takým deðiþikliðe gidildi yýlýyla birlikte öðretmenlerin kendi alanlarýnýndaki baþarýyý da ölçmek için Öðretmen Alan Bilgisi Sýnavý olan ÖABT getirildi. Bununla birlikte uygulanan KPSS ve ÖABT sýnav puanlarýnýn geçerlilik süresi de bir yýla indirildi. Nihat BAÞBUÐU Eðitimci - Sosyolog NASIL DEÐÝÞÝYORUZ? Yaþam baþlý baþýna bir sanat baþlý baþýna bir film gibidir. Filmlere ve televizyon dizilerine baktýðýmýzda onlarda acýlar, öfkeler, ayrýlýklar ; mutluluklar, kavuþmalar vardýr. Biz de gün içerisinde yani hayat sahnesinde bunlarýn hepsini yaþarýz. Hayat sahnesinin oyuncularý biz insanlardýr. Bu hayat sahnesinde isteyen figüran olur, isteyen baþrol oynar. Bizler hayat sahnesinde bir rol üstleniriz ve bu role uygun davranýrýz. Gerçekten iyi bir anne baba mý olmak istiyorsun? Çocuðunun ileride mutlu bir hayatýnýn olmasýný mý istiyorsun? Kendi istediðin þekilde biri olmasý için çocuðunu deðiþtirmek mi istiyorsun? Biz bunlarý isterken bir þeyi fark edemiyoruz ve onu ýskalýyoruz. Neyi mi? Kendimizi Evet, Abdullah KAYA Ziraat Yüksek Mühendisi ANIZ VE ANIZ YAKMANIN ZARARLARI Çeþitli anlamlara gelen ANIZ; toprak içinde kalan bitki kökü, nadasa býrakýlmaksýzýn ekilen tarla, mýsýr sapý, biçilmeden toprakta kalan saplar, tarla sýnýrýndaki otlar VS anlamýnada gelse de özet olarak biçilen ekinin tarlada kalan sapýna verilen addýr. Anýz yakýlmasý son derece tehlikeli ve zararlýdýr. Her yýl ülkemizde yakýlan anýzýn hava koþullarý ve tedbirsizlik yüzünden büyük çapta bir yangýna dönüþmesi sonucu hektarlarca orman yanmaktadýr. Ayrýca, anýz yakýmý topraktaki organik maddeleri yok ettiði için topraðýn verimini düþürür ve daha çok gübre kullanýmýna, Daha çok gübre kullanýmý da su kaynaklarýmýzýn kirlenmesine yol açar.anýz yakýmý ile çýplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uðrar. Anýzý yakýlan topraðýn su tutma gücü azalmaktadýr,sulama yapýlma esnasýnda veya yaðan yaðmuru toprak muhafaza edemediði için,su sarfiyatý maksimum düzeye ulaþmaktadýr.topraðýn verimi organik üst tabakasýný kaybetmek suretiyle düþer.günümüzde zaten kendimizi ýskalýyoruz. Çocuðumuzu deðiþtirmek istiyoruz, ama kendimizi göremiyoruz. Biz anne baba olarak kendi yaptýklarýmýzýn farkýnda deðiliz. Deðiþime önce kendimizden baþlamalýyýz. Bir insaný deðiþtirmenin yolu, kendimizi deðiþtirmekten geçer. Her zaman her fýrsatta deðiþimden yana olduðumuzu söyleriz. Dünyada huzurun saðlanmasý için kendimiz dýþýndaki tüm insanlarýn deðiþmesi gerektiðini düþünürüz. Gerçekten de bir insanýn aynanýn karþýsýna geçip davranýþlarý ile ilgili kendiyle yüzleþmesi çok zor bir durumdur. Bilmemiz gereken bir nokta vardýr. Bugün hayatta baþarýlý olmuþ nice insanlar tanýrýz ki, bu insanlarý baþarýya götüren en büyük nedenin kendilerinin farkýnda olmalarý ve kendi eleþtirilerini yapabilmeleridir. Biz anne babalar ne zaman kendi hatalý davranýþlarýmýzýn farkýna varýp da onlarý ortadan kaldýrmak için harekete geçersek iþte o zaman bizler için de topraklarýmýzýn organik maddece fakir olmasý,anýz yangýnlarý ile topraklar daha sýkýntýlý hale gelmektedir. En fazla toprak kaybý anýz yakýlan topraklarda meydana gelmektedir, en az toprak kaybýnýn ise hasattan sonra anýz yakýlmadan gölge tavýnda sürüm yapýlan tarlalarda olmaktadýr. Anýz yakýmý, atmosfere karbondioksit salarak küresel ýsýnmaya da katkýda bulunmaktadýr.yaban hayatý açýsýndan da anýz yakmanýn ciddi etkileri vardýr. Ekin biçilirken yere düþen taneciklerden birçok evcil ve yabani hayvan beslenmektedir. Anýz yakýlýrken bu tanecikler de yandýklarý için, yaban hayatý bir besin kaynaðýný kaybetmiþ ve belki de onu bekleyen kýþý daha zor geçirmeye mahkum edilmiþ olmaktadýr. Anýz yakmanýn baþka tehlikeleri arasýnda ise telefon direklerini yanmasý ve daha da kötüsü, yoldan geçen arabalarýn görüþ mesafesini azaltarak ölümcül kazalara sebep olmasýdýr. anýz yakmanýn topraðýn fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile toprak verimliliðini ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediðini söylemek kaçýnýlmazdýr. O halde; rüzgar ve su erozyonun olduðu yerlerde, kara nadasýn uygulandýðý alanlarda ve ayrýþmanýn hýzlý olduðu durumlarda anýz yakýlmamalýdýr.anýz yakma ile zararlýlarla mücadele ederken, hiç kuþkusuz topraðýn canlýlýðýný deðiþim baþlamýþ olur. Ýþte o zaman anne babalar içinde star olmaya aday oluruz. Ýnsanlar evlenmeden önce ileride sahip olacaðý ailesi, eþi ve çocuklarýyla ilgili hayaller kurar. Bu hayaller çoðu zaman belki de çok abartýlýdýr. Ýnsanlar evlendikten sonra çoðunlukla hüsrana uðrar. Bunlarýn gerçekleþmeme nedeni de aslýnda bizim sabýrsýzlýðýmýzdan ve bencilliðimizdendir. Bizler her þeyin kendi isteðimiz, kendi kontrolümüz doðrultusunda geliþmesini isteriz. Birlikte yaþadýðýmýz insanýn dünya görüþü, ilgileri, istekleri bizim dünyamýzda önemsiz kaldýðý için onlarla sorunlar yaþamaya baþlarýz. Böyle saðlýksýz bir ortamda büyüyen bir çocuktan baþarý beklemek, saðlýklý davranýþlar beklemek çok zor olsa gerek. Gerçekten iyi bir eþ, örnek bir anne, örnek bir baba olmak istiyorsanýz, bunu yürekten isteyin. Göreceksiniz ki istediðiniz için bunu kolay baþarabileceksiniz. oluþturan diðer yararlý organizmalarýnda yakma sýrasýnda meydana gelen yüksek sýcaklýktan dolayý etkilendiði çeþitli araþtýrmalarla ortaya konmuþtur. Kök Çürüklüðü ve Ekin Kurdu (Zabrusun) yok edilmesi mümkün deðildir. Takip eden yýllarda kök çürüklüðü hastalýðý artmaktadýr. Anýzýn ve saplarýn istenilmediði ve ekonomik olarak kullanýlmadýðý koþullarda aþaðýdaki sebeblerden dolayý anýz yakýlmaktadýr. Çok kolay, masrafsýz ve çabuk yok edilmesi, Kendi gelen hububatlarýn ve yabancý otlarýn (özellikle yabani yulaf, brom, tilki kuyruðu ve diðer buðdaygiller) azaltýlmasý, Salyangoz, kýrkayak, bazý keneler, tel kurtlan, örümcekler ve diðer böceklerin ve Çeþitli hastalýklarýn azaltýlmasý (yaprak lekesi, sap ve kök çürüklüðü, erken fide yanýklýðý ve solgunluk), Toprak iþlemede kolaylýk saðlanmasý, bazý iþ- lemler azaldýðýndan enerji tasarrufu edilmesi,gibi sebepler avantaj gibi görünsede bilimsel olarak yakýlmamasý gerekmektedir. Çevre ve Orman Bakanlýðý, anýz yakmada dekar baþýna 20 YTL ceza kesileceðini, ormanlýk alanlarýn 4 kilometre yakýnýnda meydana gelecek anýz yakmalara ise bu oranýn 5 misli artacaðý uyarýsýnda bulundu.cezai müeyyideler bir kenara anýzý toprakla buluþmasý topraklarýmýzýn organik maddece zenginleþmesi baþta olmak üzere sayýsýz faydalarý vardýr

4 4 15 Temmuz 2015 GÜNDEM YEMEK HÝZMETÝ ALINACAKTIR KARAPINAR ÝLÇE MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ ÖÐRETÝM YILI TAÞIMALI ÝLKÖÐRETÝM KAPSAMINDAKÝ 727 ÖÐRENCÝYE ÖÐÜN/TABLDOT SICAK YEMEK PÝÞÝRÝLMESÝ,DAÐITILMASI VE SONRASI HÝZMET ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Hankapý Mahallesi Hükümet Konaðý Konya Cad KARAPINAR/KONYA b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : öðün/tabldot sýcak yemek piþirilmesi,daðýtýlmasý ve sonrasý hizmet alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Konya/Karapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý 6 taþýma merkezi olarak belirlenen okul Müdürlükleri c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Karapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,ýþletme Kayýt Belgesi Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir Ýþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: Günlük en az 1200 kiþilik kapasite raporunun aslý veya noter onaylý sureti verilecektir. Ýhale konusu hizmetin ifasý sýrasýnda gerekli olan en az 2 adet ruhsat ve sigorta poliçeli üzeri kapalý minibüs, otomobil veya panelvan olmasý gerekmektedir. Ýsteklinin kendi malý olan makine tesis ve ekipman; fatura yada demirbaþ veya amortisman defterinde kayýtlý olduðuna dair noter tespit tutanaðý ile yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir raporu ile tevsik edilir Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu ve Özel Sektörde sýcak yemek piþirilmesi,daðýtýlmasý ve sonrasý hizmet alýmý 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Karapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn Resmi Ýlanlar de Rabia Aslýhan TÜRKMEN Öðrenci TÜRK KÜLTÜRÜNÜN BAYRAM GÜNLÜÐÜ Bir kültür hazinesi olarak, Türk kültür tarihinin içerisinde önemli bir yeri olan, büyük manevi bir anlam taþýmasýnýn yanýnda toplumun deðerleriyle de birleþmiþ, Türk-Ýslam toplumu içinde yaþaya gelmiþ, Türk milletinin tarihi süreç içerisinde kendine özgü adet, gelenek ve görenekleriyle bütünleþerek ortaya çýkmýþ önemli kültürel öðelerden biridir bayramlar. Toplumsal hayatta insanlarý birbirine yaklaþtýran, ayný duygu ve düþüncelerle bütünleþtirip birlikteliði saðlayan ender ve mühim günler arasýnda yer almýþtýr. Türk kültürünün önemli öðelerinden biri olan bayramlar, bugün ki anlaþýldýðý anlamda olmasada Türklerin Ýslamiyet'ten önceki yaþamlarýnda da önem verdiklerini Türklerin en eski yazýlý belgelerinde, Kaþgarlý Mahmut'unda ifadelerinde görüyoruz. Eski Türklerin o zamanki inançlarýna göre bugün ki baðlamda ismini bayram olarak adletmesede geleneksel olarak birlik ve beraberlik içinde kutladýklarý günler mevcuttur. Ýslamiyet'in kabulünden sonra eski gelenek ve göreneklerinin birçoðuna devam ederken, bayram niteliðinde kutladýklarý önemli günlerin yerini daha çok Ýslami bayramlar almýþtýr. Eski inançlarýyla örtüþen geleneklerini yavaþ yavaþ terk eden Türkler, Ýslamiyet'le birlikte yýlýn içerisinde iki Ýslami bayram olan Ramazan ve Kurban Bayramlarýný kutlaya gelmiþ ve bu bayramlara kendi özbenlikleri ve kültürleriyle de bütünleþen ve günümüze kadar intikal eden çeþitli bayram gelenekleri yerleþmiþtir. Türk milletinin geçmiþten günümüze gelen köklü ve geliþmiþ bir bayram geleneði vardýr ve birçok özelliðini yitirmeden, büyük zenginlikleriyle devam etmektedir. Türk toplumda bayramlar karþýlanýrken her evde birbirine benzeyen, bayrama özel telaþlar vardýr. Geleneksel bayram hazýrlýklarý, geçmiþten günümüze kýsmen farklýlýk göstererek þu þekilde devam etmiþtir. Evvela evin hanýmý ve kýzlarý evi bayrama hazýrlarlar. Bayram öncesi bayram temizliði her evde olan, olaðan bir telaþtýr. Bayrama özel her yörenin kendine özgü yaptýðý bayram yemekleri mevcuttur ve bayram yemekleri bayramýn olmazsa olmazlarýndandýr. Eve bayram kutlamasý için gelecek misafirlere sunulacak ikramlar özenle hazýrlanýr. Bayrama özel yeni kýyafetler alýnýr veyahut mevcut kýyafetlerin en güzeli bayram için hazýrlanýr. Bayram günü geleneksel bir eylem olarak sabah erken kalkýlýr. Evin erkek bireyleri o gün bayram namazý için camilerin saflarýný doldurur. Namaz sonrasý ilk bayramlaþmalar camii cemaati ile yapýlýr. Eve dönenler için artýk aile içi bayramlaþmalar baþlamýþtýr. Küçükler büyüklerinin ellerinden öper, büyükler bir bayram geleneði olarak el öpme karþýlýðýnda küçüklere " Bayram Harçlýðý" verir. Kimi yörelerde bayramlara özel hazýrlanmýþ hediyeler de sunulur. Bir cümle vardýr, herkesin aðzýnda " BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN!" Ev ahalinin bayramlaþmasý bittikten sonra, sýra bayram ziyaretlerine gelmiþtir. Ziyaretlere evvela mezarlýklardan baþlayanlar olur. Ölmüþ yakýnlarýný mezarlýklarda ziyaret edenler onlara dua okuyarak bu önemli günün maneviyatýný artýrýrlar. Daha sonra aile fertlerinin en büyüðünden baþlanýlarak bayram ziyaretlerine devam edilir. Ziyaret edilen ev sahipleri misafirlere bayramlýk ikram olarak çikolatalar, baklavalar veya çeþitli tatlý ikramlarýnda bulunurlar. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan bayramlar, kimi yörelerde küçük farklýlýklar göstererek geçmiþten günümüze " Bayram Günlüðü " olarak bu þekilde intikal etmiþtir. Bugün bizler Türk kültür Tarihinin birer mirasçýlarý ve geleceðe bu kutlu mirasýn aktarýcýlarý olarak böylesi güzel günlerin atmosferini muhafaza etmeliyiz. Bayramlar ki, hüzünlerin, kýrgýnlýklarý ve acýlarýn bir nebze unutulduðu, sevgi atmosferinde güzide duygularýn paylaþýldýðý kýymetli günlerdir. Geçmiþten günümüze bayramlarýmýz bir kültür hazinesi olarak milli ve manevi öðelerle bütünleþmiþ, sevgi, saygý, kardeþlik ve hoþgörü ikliminde gerçekleþen bu günlerin bütün bir yýla yayýlmasý en asli dileðimiz, en kalbi duamýzdýr. Bizler Türk toplumu olarak eda ettiðimiz bayramlarý, geçmiþten bu güne süregelmiþ bayram sevincinden nasiplenemeyen soydaþlarýmýzýn, dindaþlarýmýzýn olmasý bizlerin bayram sevincine de gölge düþürmüþtür. Yaþadýðýmýz aðýr ve kasvetli þu günlerin bilvesile bayramýn rahmeti ve bereketiyle azalmasý ve yok olmasý açýlan her elin duasý olmalýdýr. Diðer coðrafyalara nazaran bayram sevincinin daha belirgin yaþandýðý ülkemizde, baþta Doðu Türkistan, Kerkük, Kýrým ve diðer Türk Ýslam coðrafyalarýnda zulüm altýnda olan kardeþlerimizden güzel haberler bekliyor, bayrama kýrýk bir sevinçle giriyoruz. Bayramýn Büyük Türk Milletine ve tüm insanlýða daha güzel yarýnlarýn yaþanmasý adýna hayra, huzura, mutluluða vesile olmasýný diler, saygýlarýmý sunarým. YAÞAR ORGANÝZASYON Düðün, Niþan, Sünnet, ve Özel Günlerinizde Çay Garson Hizmetleri Gsm : Belediye Karþýsý Esnaf Çayocaðý - Karapýnar Hususi Ýlan ve Reklam Fiyatlarý Siyah Beyaz ( 1Kartvizit) : 80x55 mm Siyah Beyaz ( 2 Kartvizit) Siyah Beyaz ( 4 Kartvizit) : 160x55 mm : 160x115 mm Siyah Beyaz ( Çeyrek Say.) : 160x230 mm Siyah Beyaz ( Yarým Say.) Siyah Beyaz ( Tam Say.) Ön Logo Üstü : 230x320 mm : 460x320 mm : 160X80 mm : 20.oo : 40.oo : 60.oo : 120.oo : 300.oo : 500.oo : 300.oo Ýlan ve Reklamlarýnýz Gazetemizde Deðer Bulur Tel. :

5 1 15 Temmuz 2015 YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ Alemine Hayýrlara Bayramýnýzý Kutlar Alemine Hayýrlara Dileriz. Mehmet YAKA Karapýnar Belediye Baþkaný KARYEM A.Þ. KARAPINAR YEM SANAYÝ VE TÝC. A.Þ. Bayramýnýzý Kutlar Alemine Hayýrlara Dileriz. Pýnar Matbaasý - Yeþilpýnar Gazetesi Mehmet Himmet - Harun TÜRKMEN

6 2 15 Temmuz 2015 YEÞÝLPINAR GAZETESÝ EKÝ Mustafa SÖZEN Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mustafa ZENGÝN Esnaflar Odasý Baþkaný Ahmet KOCATÜRK Esnaf Kefalet Koop. Baþkaný Nazým SEZER Ticaret Borsasý Baþkaný Ahmet ALÝMOÐLU Nakliyeciler Koop. Bþk. Ýsmet ÇORAKÇI Merkez Sulama Koop. Baþkaný K.Yaþar YÜKSELER Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Durmuþ ÜNER Ziraat Odasý Bþkaný Yaþar BOZU Þof.ve Nak. Odasý Baþkaný Mehmet UÐURLU UÐURLU OTOMOTÝV Fahri SAÐLIK Muhtarlar Derneði Baþkaný Halil AKER MHP Eski Belediye Baþkan Adayý Nadi TARTAN AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa YAZGAN CHP Ýlçe Baþkaný Mevlüt PEKÞEN MHP Ýlçe Baþkaný Kemal KOR SP Ýlçe Baþkaný

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TRAMVAY SATIN ALINACAKTIR ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Tramvay Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı İHALE İLANI T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mühendislik Laboratuvar Binası Yapım İşi Açık

Detaylı

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELERİN BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Menteşe Belediyesi Sınırları Dahilinde Mevcut ve Yeni Yapılacak Park ve Bahçelerin Bakım ve Onarımı

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI

DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI DIŞ LASTİK SATIN ALINACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) MAKİNE_İKMAL VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI 25-13ARA-46172 DIŞ LASTİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR

GÖRÜNTÜLEME HĠZMETĠ ALINACAKTIR Süre ve YaklaĢık Maliyet Bilgileri Ġlan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. TOPRAK TESFİYE, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-2.BÖLGE İZMİR DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Demirci-Selendi Yolu ( Km:0+000-44+495 ) Arası Toprak

Detaylı

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI

İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI İHALE İLANI ADANA TİCARET ODASI ADANA TİCARET ODASI HİZMET BİNASI yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 1 - İdarenin a) Adresi Abidinpaşa

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. GAZETEMÝZÝ BULABÝLECEÐÝNÝZ BAYÝLER AVM Hankapý Mh. Belediye Altý No: 45 KARAPINAR GÖKKUÞAÐI HASTANE BÜFE Hastane Karþýsý - KARAPINAR 20 Mayýs 2015 Sayý : 432 1.00 TL. (KDV. Dahil)

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ HOZAT-KARAOĞLAN)AYR.-GEYĠKSUYU-(TUNCELĠ-OVACIK)AYR. ĠL YOLU KM:12+000-30+000 ARASI TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI ĠġLERĠ ĠġĠ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Elazığ 8.Bölge Müdürlüğü (HOZAT-KARAOĞLAN)AYR.-GEYĠKSUYU-(TUNCELĠ-OVACIK)AYR.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre ĐLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR Gönen Devlet Hastanesi Baştabipliği : Đlaç ve Serum alımı 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Đhaleye ilişkin

Detaylı