le %# e Yeni Başlayan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "le %# e Yeni Başlayan"

Transkript

1 le %# e Yeni Başlayan 1: ukfjtlar ın Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı FORUM -2- ADANA /16 ŞUBAT 2008

2 / (((% )) TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -2- ADANA 76 Şubat 2008

3 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 137 Forum Dizisi: 2 Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar ın Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı Yayma Haz ırlayan Av. Özcan Çine ISBN: Türkiye Barolar Birli ği Birinci Bask ı: Şubat 2008, Ankara Türkiye Barolar Birliği Karanfil Soka ğı 5/ K ızılay - ANKARA Tel: (312) Faks: web: e-posta: admin barobirlik.org.tr yayin barobilik.org.tr Sayfa Tasar ımı ve Ofset Haz ırl ık Düş Atelyesi ( ) Bask ı Şen Matbaa Ozveren Sokağı 25/B Demirtepe-Ankara ( )

4 MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -2- ADANA 16 Şubat 2008

5 içindek İLER Giriş... Vİİ B İRİNC İ OTURUM Av. İbrahim ATEŞ... 3 A. İbrahim GAZİOĞLU... 3 Av. Özcan Ç İNE... 5 Av. Özdemir ÖZOK... 5 Av. Hüseyin Turgut BAHAR Av. Yahya DEM İREL Av. Sevil KOYUNCU...22 Av. İbrahim ATEŞ Av. Özdemir ÖZOK Av. Nuh KARASU Kahraman ARSLAN...30 Av. Sakine EROĞLU Av. Özdemir ÖZOK...34 Av. Fevzi ÇAKIT Av. İlker BAHÇECİ Av. Semih GÖKAYAZ...42 v

6 İKİNC İ OTURUM Av. Özcan Ç İNE.47 Av. Fatma Gül şen TIRAŞ Av. Mustafa KAPLAN...49 Av. Ayhan PERÇ İN İsmail KORKMAZ...55 EmineBAYŞAR Av. Hüseyin KILINÇ Av. Tolga Kaan BATAS Av. Muharrem ERCAN...67 Av. Metin KUŞ Av. Bilal KASAP ÜÇÜNCÜ OTURUM Av. Serhat DOĞAN Av. Musa TOPRAK...88 Av. İbrahim GAZ İOĞLU Av. Erdal KÖYLÜOĞLU Av. İşıl TURŞUCU...97 Av. İbrahim ATEŞ Av. Halit ÖKÇESİZ VI

7 GİRİŞ Avukatl ık Mesleği ve barolar ın bugününü ve yar ınını tartışarak gerekirse yeni bir Avukatl ık Kanunu haz ırlanmas ı ya da avukatlık meslek mevzuat ında yapılacak değişiklikleri tespit etmek, sorun ve çözüm önerilerini mesleğin geleceğinin emanet edildiği genç meslekta şlarımızdan ilk elden öğrenilip değerlendirilmesi amac ıyla geniş katılıml ı FORUM'lar düzenlenmesi düşüncesi Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun aldığı bir kararla ya şama geçirildi. Bu amaçla Türkiye Barolar Birliği'nin düşünce, öneri ve katkılar ı ile Ankara Barosu'na kay ıtlı, meslek yaşları 0-10 y ıl olan bir gurup avukat meslekta şımız, hazırl ık çalışmalar ı çerçevesinde meslek ya şı 0-10 olan avukat meslektaşlar ımızın bu foruma daha haz ırlıklı olarak kat ılmalar ı, çözüm önerilerinde bulunabilmeleri için bir bildiri metni haz ırlad ı, bu bildiride meslek sorunlar ı; "Bağıms ızl ık". "Meslek Örgütü ", Ekonomik Sorunlar" ve "Eğitim Sorunlar ı " şeklinde dört ana ba şlık halinde belirtilip sorunlar ın bunlarla da sinirli olmad ığı ve başkaca birçok sorunun da bulunduğu da vurgulanarak "BIRLIKTE ÇÖZELİM" sioganıyla genç avukat meslekta şlar ımız foruma davet edildiler. "Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar ın Sorunları ve Çözüm Yollar ı " konulu forumlar ın ilki 17 Kas ım 2007 tarihinde Ankara'da ve ikincisi de 16 Şubat 2008 tarihinde Adana'da yap ıld ı. Elinizdeki bu ikinci kitap Adana'da forumda kayda al ınan konuşmalar ın çözümlenerek yay ınlanmış halidir. Her forumdan sonra konu şmalar bu şekilde kitap haline getirilerek meslekta şlar ımızın ve tüm ilgililerin bilgi ve değerlendirmelerine sunulacakt ır. vi'

8 FORUM'UN DÜZENLENMES İ VE ORGAN İZASYONUNDA EMEĞİ GEÇENLER Av. E. Özge BAYIR Av. Deniz KÜZEC İ Av. Meriç GENÇAY Av. Başak PEKER Av. Nilüfer AKMAN ÖĞÜN Av. Beyza B İRBEN Av. Cemre KOCAÇ İMEN Av. Bahad ır Turan DURMAZ Av. Ender AZ İZOĞLU Av. Asl ı TATLID İL Av. Zeynep DURMAZ Av. Gamze KARADUMAN Av. Gül şah DENİZ Av. Emre Bertan ÖZASLAN Av. Muzaffer NERSE Av. Göktan KOÇYILDIRIM Av. Işıl TURŞUCU Av. Pınar ÜNLÜ Adana Barosu Ba şkanlığı Çiğdem BUYRUK (Adana Barosu Yaz ı İşleri Müdürü) Arzu POSTALLI (Adana Barosu Ba şkan Sekreteri) Aysun ÖZDÜZENC İLER (Adana Barosu Personeli) Seyrani DAĞLI (Adana Barosu Personeli) Mehmet BOSTANCI (Adana Barosu Bilgi i şlem Uzmam) Cahit Efe Tamer (Adana Barosu Bas ın Danışmanı) y ı l ı

9 Mesleğe Yeni Başlayan AVUKATLARIN Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı Bizler Avukatız! Sorunlar ın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi için mücadele ediyoruz... Peki ya bizim sorunlar ımız? Mesleğimiz toplumdaki itibar ını her geçen gün biraz daha yitiriyor, kan kaybediyor. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz mesleğimizin icras ı giderek zorlaşıyor. Sorunlar Çİğ gibi büyüyor. K ıskaç, mesle ğe yeni başlayan avukatlar için daha da daral ıyor. Ve şimdi, mesleğin geleceği olan genç avukatlar tartışıyor. - Avukatın hizmet alanındaki işler, niçin ba şka meslek gruplar ına aktarılıyor? - Bir başka avukat ın yanında ücretli olarak çal ışan avukatın konumu nedir? Sorunlar nas ıl çözümlenebilir? - Sosyal güvenlik ko şulları nas ıl daha yeterli hale getirilebilir? - Avukatlar aras ındaki fırsat eşitsizliği ve haks ız rekabet nas ıl giderilebilir? - Meslek örgütlerimiz ne kadar etkili? - Mesleğe yeni başlayan avukatlar meslek örgütlerinde ne kadar temsil edilebiliyor? - Meslek içi eğitim, avukatl ık staj ve hukuk fakültele-

10 ri bağlanıında, eğitim sorunlar ımız nas ıl çözümlenebilir? - Avukatl ık mesleğinde uzmanla şma olmal ı mıdır? -Teoride var olan avu.kat ba ğıms ızl ığı, pratikte korunabiliyor mu? Ve benzer di ğer sorunlar... Amac ımız sorunlarımızı birlikte tespit etmek, ele ştiri ve önerilerden sonuç ç ıkartarak ideale ulaşmak. Tek tek çözüm bulamad ığımız sorunlar ı beraber değerlendirmeye, farkl ı çözüm yollar ı aramaya ve birlikte hareket etmeye ça ğır ıyoruz. Mesleğe yeni başlayan avukatlar tarafindan düzenlenen bu forum, hiçbir siyasi veya ideolojik ayr ım gözetmeksizin, tüm genç avukatlara yöneliktir. Forumun düzen lenmesindeki amaç, sorunlar ım ız ı tespit etmek, etraflıca tartışmak ve çözüm önerileri geli ştir ınektir. Meslek sorunlarına ilişkin görü ş ve önerileriniziforumda söz alarak, haz ırlam ış olduğunuz metinleri forum alan ındaki görevlilere teslim ederek veya veya adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.

11 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yollar ı Birinci Oturum Oturum Başkanı Av. Özcan Ç İNE

12 Av. İbrahim ATEŞ (Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi, Sunucu): Değerli Türkiye Barolar Birli ği Başkanı, Say ın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli baro başkanları, sevgili meslekta ş- lar ım; mesleğe yeni ba şlayan avukatlar ın sorunlar ı ve bunlara bulunacak çözümle ilgili Türkiye Barolar Birli ği tarafından düzenlenen foruma hepiniz ho ş geldiniz. Düzenlenen bu forumla ilgili aç ılış konuşmasını yapmak üzere Adana Barosu Ba şkanı Say ın Av. İbrahim Gazioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Av. İbrahim GAZ İOĞLU (Adana Barosu Başkanı): Sayın Barolar Birliği Başkanı, değerli Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli baro başkanları, çok değerli meslektaşlarım; bizler de mesleğe başladığımızda sıfır yaşındayd ık, şu anda 32 ya şına geldik, gerçekten uzun bir süreç. Adana Barosu'na kay ıtlı 0-10 yaş kıdem grubu meslektaşlarımız 885 kişi. Adana Barosu'nun mevcudunu toplad ığınız zaman ki şi, yani kişi de, 885 kişi 0-10 yaş kıdem grubunu tekil ediyor. Bu 885 arkadaşımızı tek tek telefonla arad ık, kendilerini buraya davet ettik, mesaj yollarıyla da arad ık ama maalesef şu anda her halde sadece 50-60arkada şımız var. İ BR4HM ATE Şİ N İ BRAH İM GAZ İ O Ğ LU'NUN

13 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatları n Sorunları ve Çözüm Yollar ı! BRAH İ M Bizim mesle ğimizin gerçekten sorunlar ı çok fazla, her gün GAZIOGIU'NUN bu sorunları yaşıyoruz, yıllardan beri de konuşuyoruz. Türkiye Barolar Birliği'ne yönetim kurulları başkanı tahtında hakikaten çok te şekkür ediyorum, bu sorunlar ı masaya yat ırd ılar. Birincisini Ankara'da yapt ılar, ikincisini Adana ve çevresindeki Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep illerini kapsayacak şekilde yap ıyorlar. Ben kendilerine bu konuda yapmış oldukları hizmetlerden dolay ı teşekkür ediyorum. Mesleğimizin deminde söylediğim gibi sorunlar ı yığınla. Bizler, mesleğe başladığımızda eldeki yasalarla mesle ğimiz kazanç yönünden daha fazla hareket halindeydi. Ben şimdi manevi yönünü dü şünmüyorum, mesleğimizin biraz da maddi yönünü dü şünmek laz ım; çünkü maddi yönden bir kazanç elde edilmediği zaman, nas ıl yaşayaca ğız, nas ıl mesleğimizi idame ettireceğiz? Eskiden Türk Ceza Kanunu'nu biliyorsunuz kaçakç ılık suçu vard ı, bir paket sigaradan dolay ı bir sanık hakkında dava aç ılıyordu, bu da meslekta şlar ımıza bir imkan sağlıyordu ama maalesef bu imkanlar gittikçe azald ı. Türk Ceza Kanunu'nda ya şanan değişiklikler ve ondan sonraki Hukuk Usulü Muhakemeler Kanunu'ndaki yaşanan değişiklikler ve diğer yasadaki değişiklikler, mesleklerdeki kazanc ı gittikçe dü şürmeye başladı. Sadece kazanç değil tabii ki, diğer yönlerimiz de var. Her zaman söylüyoruz, say-savunma-yargı üçlü bir ayak diyoruz, ama maalesef Anayasa'n ın hükmüne bakt ığımız zaman, savunma Anayasa'da yer alm ıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin haz ırlamış oldu ğu anayasada bu yer al ıyordu; fakat maalesef hükümet şu anda bu Anayasa 'y ı değerlendirmiyor, yeni bir Anayasa haz ırlığı içerisinde değil ve Türkiye Barolar Birliği'nin hazırlamış olduğu Anayasa Önerisi de kal'e almayacağını deklare etti diye dü şünüyorum. Bu toplant ının hepimize hay ırl ı uğurlu olmas ını temenni ediyorum. Burada konu şacak olan siz meslektaşlar ımızsınız, inşallah sorunlar ınızı tek tek söylersiniz, burada bu sorunlar ın hepsi kaydedilecek ve Türkiye Barolar Birliği tarafından bir kitap haline getirilerek hepinize dağıtılacaktır. Sorunlar ımızı

14 Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları hep beraber çözeriz ve çok daha rahat meslekte hem maddi, hem manevi yönden rahat bir hayat süreriz diye dü şünüyorum. Hepinize tekrar ba şarılar diliyorum. Teşekkürlerimle. Av. Özcan Ç İNE (Oturum Başkanı): Teşekkürler Say ın OZCAN Başkan. Saym Türkiye Barolar Birli ği Başkanım, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyem, Türkiye Barolar Birli ği Disiplin Kurulu üyem, Adana ve Mersin Baro başkanlar ım, Gaziantep Baro Başkan Yard ımcım ve değerli meslektaşlar ım; "Mesleğe Yeni Başlayan Avukatlar" konulu foruma ho ş geldiniz. Şimdi de aç ış konuşması yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Ba şkanı Say ın Av. Özdemir Özok'u kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Başkarum. ÇINE'NIN Av. Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Ba şkanı): ÖZDEM İ R Değerli Adana Barosu Başkanı, Say ın Mersin Barosu Ba şkanı, OZOK'UN Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu üyesi değerli dostum, saygıdeğer meslektaşım, Gaziantep Barosu Ba şkan Yard ımc ısı, barolar ımızın değerli temsilcileri, genç meslekta şlarım, yerel ve ulusal basınımızın çok saygıdeğer temsilcileri; biraz önce Adana Barosu Ba şkanı'nın da ifade ettiği gibi, Türkiye Barolar Birliği olarak yeni ve farklı bir çalışmay ı başlatal ım dedik. Yıllardır bizler Türkiye Barolar Birli ği genel kurullar ından aldığımız yetkilerle, her dört y ılda bir bize verilen güvenle 1969' dan bu yana Türkiye Barolar Birli ği; mesleği ve meslektaşları temsil etmeye, mesleğn sorunlarmı çağdaş ve gerçekten savunma mesle ğinin gereği olan ko şullara göre yönetmek için son derece ciddi, son derece yararl ı çalışmalar yapmıştır. Ama çağımız ve günümüz artık o kadar h ızlı gelişiyor, olaylar o kadar h ızl ı ve süratli gelişiyor ki, sadece belirli bir grubun bu denli köklü, bu denli geniş, bu denli sorunlar ının çok olduğu bir mesleğn tüm sorunlar ını dört yılda bir Barolar Birliği genel kurullar ında seçilen değerli yöneticiler tarafından çözülmesi,

15 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukotlar ı nsorunlar ı ve Çözüm Yollar ı ÖZDEM İR onlara çözümler bulunmas ı, onları şu ya da bu şeklide önlerine OZOK'UN alıp gerekli şekilde takip etmesi zaman zaman çok zor oluyor. 0 nedenle biz yeni bir uygulama ba şlatal ım dedik ve y ıllard ır savunduğumuz eksiksiz demokrasinin bir gereği olan çoğulcu ve katılımc ı demokrasinin de bir örne ği olarak olaylara bire bir yaşayan, olaylar ın içinde olan ve gerçekten sorunlar ı günlük yaşayan mesleğimize yeni girmi ş değerli arkada şlar ımızla birlikte sorunlar ımızı tartışal ım dedik. Tabii her olayda oldu ğu gibi bizim bu yeni aç ılımımız çok iyi niyetli kabul edilip o do ğrultuda bize destek verenler olduğu gibi, "bu yeni bir taktik mi, mevcut Türkiye Barolar Birli ği'nin iktidar ını elinde bulunduran ekibin yeni bir aç ılım ı mi? " gibi kimi değerlendirmeler oldu. Tabii bu de ğerlendirmeler olacak, ama as ıl olan bizim ne dü şündüğümüz, ne amaçlad ığımız, ne yapmak istedi ğimiz, bunu iyi anlatabilmek, bunu iyi ifade edebilmek laz ım. Burada bizim istedi ğimiz, bizim amaçlad ı- ğımız; burada biraz önce Say ın Adana Barosu Ba şkanı bir şey söyledi "1400'e varan Adana'daki avukat arkada şlar ın 800 tanesi 0-10 ya ş k ıdeminde." Değerli arkada şlar; bu son derece önemli bir şey, biz bu genç arkada şlarımız ın her söylediğine kulak vermek mecburiyetindeyiz. Hepimiz belirli bir ya şa gelmiş, mesleğin artık son günlerinde, son y ıllarında olan insanlar ız ama bu arkada şlar ın önünde yeni bir ya şam var, bu arkada şlar ın önünde yeni bir istikbal var, bu arkada şlar ın önünde gerçekten mesle ğin geleceği yönünde çok önemli f ırsatlar var. Bizler Baro yöneticileri olarak, Barolar Birli ği yöneticileri olarak bu deneyimlerimizi, bu birikimlerimizi bu genç arkada şlar ımızın önüne koyarak, onlarında enerjilerinden, onlar ında bu pozitif yakla şımlarından yararlanarak; mesle ğin birçok sorunlar ını ciddi bir şekilde çözmek durumunday ız. Türkiye Barolar Birliği'nin bugünkü yönetiminin tek amac ı bu. Değerli kardeşlerim; ben 1978'den bu yana baromun ve Türkiye Barolar Birli ği'nin çeşitli kademelerinde çal ıştım. Bu benim yaşamımın en büyük ödülü, bu benim ya şam ımda en

16 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı büyük elde ettiğim onur. 0 nedenle sizi bütün içtenhi ğimle ÖZDEM İ R temin edeyim, benim hiçbir amac ım, hiçbir beklentim yok. Bu OZOK'UN anlamda, bana bu konuda destek veren hem kendi Baromda, hem Türkiye Barolar Birli ği'nde bizden bir şeyler bekleyen, bizden bir şeyler uman, bizden birtak ım görevler bekleyen insanlar ın, bu umutlar ını, bu beklentilerini, bu desteklerini şu ya da bu şekilde olumsuz yanıtlamamak için elimizden geldi ği kadar onları en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Eksiğimiz yok mu; yüzdeyüz vard ır. Her şey mükemmel midir; asla mükemmel değildir. Çünkü daha mükemmeli her zaman mevcuttur, olacaktır, olmalıd ır da zaten. 0 nedenle değerli meslektaşlar ım, genç karde şlerim sadece avukatl ık mesleği için değil, Türkiye çok genç bir nüfusa sahip bir ülke, sadece kendi mesle ğimizle ilgili konularla da ilgili de ğil. Türkiye'de 0-30, 0-35 aras ı nüfus % 55 civar ında olduğu söyleniyor. Bu bir ülke için çok büyük bir şans, eğer iyi kullanıl ırsa. Bu bir ülke için büyük bir felaket, eğer kötü kullaml ırsa. Bu aynı şekilde kendi mesleğimiz için de söz konusu. Genç kardeşlerimize umut vermeyen, genç meslekta şlar ınuz ın derdiyle yakından ilgilenmeyen, kendisi günlük ya şamını sürdüren bir yönetim anlay ışı; kendisini gelecekte temsil edecek, temsil etme durumunda olan ve bulundu ğumuz şu görevleri çok kısa sürede onların alacağı bu dinamik ve geli şen genç gruba doğrusu biz haksızlık etmiş oluruz. 0 nedenle biraz önce değerli başkanım "bizim 800 tane genç meslekta şımız var, bunlar ın yakla şık 800'üne birebir SMS çektik, haber verdik, kendilerine duyurduk ama kat ılan arkadaşlarım ız bu kadar" dedi. Değerli meslekta şlarım, genç karde şlerim; ben buraya gelen bütün arkadaşlar ıma sonsuz te şekkür ediyorum. inan ı- yorum ki gelmeyen arkadaşlarda ya olay ın demin söylediğim gibi gerekli bir şekilde ne yap ıldığı konusunda çok ciddi bilgi sahibi değiller ya da bugüne kadar yapt ığımız konularda olduğu gibi kendilerine yeterli bir şekilde biz kendimizi anlatamad ık ya da bu 800 arkada şımızdan yaklaşık tanesinin işi iyi. Gayet rahatlar, hiç bir sorunlar ı yok. Allah 7

17 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı ÖZDEMİR rahmet eylesin, sizin hemşeriniz Adanalı Kemal Sarıibrahimoğ- OZOK'UN lu Ağabeyimiz Ankara Barosu Ba şkanı'ydı. Ben 1971 yıl ının KONU Ş MASI Ekim ay ında ruhsatnamemi aldım, 37 y ıldır piyasada aktif çalışan bir avukatım. İlk yıllarım çok yoğun geçmiştir, inanın haftada bir gün, iki gün evde yatard ım, sürekli Ankara dışına çıkardım, icra takiplerini kovalardım. Öyle bir hale gelirdi ki, benim çok zorunlu yapmam lazım gelen işleri dahi çok ihmal ettiğim günler, zamanlar olmu ştur. Ben inanıyorum ki buraya katılamayan genç arkadaşlarımız kendi bireysel sorunları nedeniyle bugün buraya gelmemişlerdir. Oradaki arkadaşlarımızın çok iyi niyetli, meslekte belirli bir yere gelmeyi amaçlayan, mesleği daha rahat yapmaya, mesleğinin daha saygın bir üyesi olmaya mutlaka ve mutlaka inanan arkada şlarımızdır. Bundan hiç kaygım, kuşkum yok. Her olayı, "ihmal ediyorlar, gelmiyorlar, gitmiyorlar" gibi çok kolaycı birtakım mazeretlerle geçiştirmek doğrusu uygun değil diye düşünüyorum. O nedenle ben Say ın Başkanıma bu konuda hiç ama hiç kendi adına, bir baro başkanı olarak "burada 800 arkadaş tan niye bu kadarı geldi" gibi bir düşünceye kapılmasını asla istemiyorum. Buraya katılan arkadaşlara teşekkür ederiz. Bir de benim her zaman savundu ğum bir şey vardır; bir yerde bulunmak değil, bir yerde bulunup katkı sunmak önemli. Burada sayısal olarak 800 kişiyi, 1000 kişiyi tutmuşuz ama sadece bir aksesuar olarak, sadece burada bulunmuş olmak için, buraya kat ılmış olmak, bir görevi yerine getirmek için bulunmay ı asla kabul etmiyorum. 10 kişi olsun ama üretken, hareketli, dü şünen, olaya bir şeyler katmak isteyen bir 10 ki şi bana göre burada sessiz sakin bir 500 kişi sadece negatif olarak, pasif bir dinleyici olarak bulunmas ından daha iyi. Ama dinamik, dü şünen, sorunları tartışan, birtakım meseleleri önüne alıp götürmeye çalışan o 20 kişi bana göre, o 500 ki şiden daha iyidir ve yıllard ır bunu böyle savundum. Kendi baro başkanlığını zamanında birçok etkinliklerde, birçok toplantılarda stajyerleri zorunlu tutarlard ı imza kar şılığı,

18 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı mutlaka gelsin, toplant ılara kat ılsın diye. Ben buna asla ve asla ÖZDEM İ R itibar etmezdim; bir ki şi gelsin gönüllü gelsin. Bir ki şi gelsin, OZOK'UN bir şey katmak için gelsin. Bir ki şi gelsin; oradaki dü şünceyi zenginleştirmek için gelsin. Ama oraya s ırf yasak saymak için gelmesin. Türkiye'deki yaptığımız işlerin çoğunu böyle yaptık, soruna kendisini de katan, sorunun içerisinde kendisini de ifade eden bir kitle çok daha verimli, çok daha hareketli olur. Onun için ben burada bu anlay ışla gelen değerli genç karde şlerimin inan ıyorum ki, bugünkü toplant ıya çok önemli katkılar ı olacaktır. Say ısal değil ama bence nitelikli ki şilerin burada son derece önemli aç ıklamalar yapmas ı biz yöneticiler için aydınlatıc ı, kimi gösterici düşünceler olacakt ır. Bunu yapmamızın tek nedeni demin de söyledim; gerçekten demokrasiye olan inanc ımız, bir meslekte kat ılımc ılığa olan inancımız, bir mesleğe gençleri sokmad ığımız sürece biçimsel birtakım seçim takvimleriyle göreve gelip, orada onları tamamlay ıp geçmenin çokta önemli bir şeyler olmadığına inanıyorum. Yaşadığım şu; ben ilk be ş y ılımda Baro yönetim kuruluna girdim, o günden beri çal ışıyorum. Bu nedenle, bu düşüncelerle, bu kayg ılarla, hem mesle ğimizin genç dinamik meslekta şlarını, hem ülkemizdeki gerçekten genç dinamik insanlar ı, hem yurt sorunlar ına ilgi duymalar ını sağlayacak. ilgi duyarken de sadece bir konu mankeni gibi de ğil, olay ı alıp götürecek, ortaya koydu ğu sorunlar ın peşini takip edecek, sorumlular ı karşısında bulabilecek bir yap ı ve bir anlayış içerisinde. Bunu götürdüğümüz zaman mesle ğimiz farkl ı bir nefes alacakt ır, mesleğimiz farkl ı bir duruma gelecektir, bizlerle, baro ba şkanlar ımızla, baro yöneticileriyle birlikte hareket eden dinamik bir baro. inan ıyorum ki; o ilde mesleği yürütürken icra memurluğundan, yaz ı işleri müdürlüğünden, ağır ceza reislerine, adalet komisyonu ba şkanlarına, başsavc ıya kadar olan ilişkilerinde her yanında olan bir baro. Arkas ında bütün sorunlar ını çok ciddi bir şekilde ve meşru zeminlerde hukuk içerisinde takip eden bir Barolar Birliğini hisseden bir meslektaşım-izin icrada bir talep açarken tavr ı farkl ı olacaktır. Asla kendisini yalnız hissetmeyecektir, etmemesi de gereklidir ve yaşadığı sorunlar ı birebir kendi Barosuna, bize aktararak 9

19 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı ÖZDEMİR birlikte yönetimi, sorunları birlikte çözme konusunda arayışları OZOK'UN güçlendirecektir. Bunda ne kadar ba şarılı olabiliriz? Zaman gösterecek. Bunda ne kadar mesafe al ırız? Tabii ki bize inanan, bizimle beraber hareket eden genç karde şlerimizin, genç meslektaşlarımızın da bu soruya inanmalarına bağlıdır. Biraz önce değerli Adana Barosu Ba şkanı'nın da söylediği gibi bütün bunları biz kayda alıyoruz ve bunu bir kitapç ık haline getiriyoruz. 0 kitab ın hazırlanmas ında Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun " şu düşünceyi koyun, şu arkadaşın söylediğini çıkarın" gibi asla ve asla müdahale yapmadan, neyi istiyorlarsa, ne konuşulacaksa, o kitabın içerisine hangi düşüncelerin girmesi gerekiyorsa onu buray ı yöneten arkadaşlar, burayı düzenleyen arkadaşlar kendileri ortaya koyacaklard ır. Böyle bir yeni anlayışla ikinci toplantımızı Adana'da yapıyoruz. Üçüncüsünü, dördüncüsünü sürekli yapaca ğız; Izmir, İstanbul... Geçenlerde Diyarbak ır'a gittim, Diyarbak ır'da da büyük bir ilgi gördü bu önerimiz, o yöredeki Batman, Mardin, Şanlıurfa illerindeki genç stajyer avukatlar ımızla birlikte saruyorum havalar biraz daha düzeldiği zaman birlikte olaca ğız. Şu an için en iyi mevsim Adana'daydı, Adana'da yaptık. Ben bu toplantıların çok verimli olaca ğına inanıyorum. Biz sadece organize yapıyoruz, arkadaşlarımız dilediği biçimde, diledikleri şekilde, istedikleri ele ştiriyi, istedikleri öneriyi getirebilirler. Asla ve asla bu konuda bizim müdahalemiz yoktur, hatta bir espri yaptım Ankara'da konuşurken; -tabii sövme ve dövme olmadığı taktirde istedikleri eleştiriyi arkadaşlarımız koyabilirler, getirebilirler-. Buradan ç ıkacak sonuçlar ı da Barolar Birli ği Yönetimi olarak bizim birebir yapabilece ğimiz yönetmelik değişikliği ya da hiçbir yasa de ğişikliği gerektirmeyen sorunlar varsa, onları o öneri yoğunluğu içerisinde ortaya ç ıkmış sorunlar ı tek tek önümüze al ıp onları çözmeye çalışacağız. Bunlar bir yasa konusu haline gelen birtak ım önerilerse, onu da yine bütün Baro başkanlarımızla tartışarak, bizim zaman dilimimiz içerisinde yetişirse onu bir Avukatlık Kanunu Tasarısı haline getirip, TBMM'de genel kurulun önüne, Adalet Komisyonu'nun önüne sunaca ğız. 10

20 Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yollar ı Değerli meslektaşlarım, saygıdeğer konuklar, genç meslek- ÖZDEMiR taşlar ım; bizim düşüncemiz tamamen bu. Toplant ı sizin, ben OZOK'UN çok özür dileyerek öğleye kadar sizlerle birlikte olabilece ğim ama 13:45 uça ğıyla Ankara'ya dönmek mecburiyetindeyim. Halbuki bu gece arkada şlar ımla birlikte burada yemekte beraber olup, onlarla sohbet edip, bu toplant ı sonras ı izlenimlerini almak istiyordum. Burada çok değerli yönetim kurulu üyemiz Halit Ökçesiz bulunmakta, bizim Barolar Birli ği'nde her zaman kendisinden yararland ığınlız geçmi ş iki dönem Manisa Barosu Ba şkanlığı yapmış ve Barolar Birli ği Yönetim Kurulu üyeliği yapmış Teoman Ergül ağabeyimiz, Barolar Birli ği Disiplin Kurulu üyesi Ha şim M ıs ır arkadaşımız ve çok değerli baro ba şkanlarınız buradalar. Akşamleyin san ıyorum o kokteylde o arkadaşlar sizlerle birlikte olacak. Ben, beni dinledi ğiiz için çok çok te şekkür ediyorum. Bu çalışmanın hem mesleğimiz, hem sizler ve meslek sorunlar ı- m ız için yararl ı olmasını diliyorum, ba şarılar diliyorum. Katkı sunan Adana'daki arkada şlar ıma, Ankara'dan buraya gelen arkadaşlar ıma sonsuz te şekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi, sayg ılar ımı, iyi dileklerimi sunuyorum. Sağ olun arkadaşlar, teşekkürler. Oturum Ba şkan ı: Say ın TBB Başkanı'na konuşması için teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlar ımız; bu forumu Ankara'da düzenleme çalışmalar ında bulunan Ankara Barosu'na kay ıtlı 0-10 meslek kıdem yaşı olan yaklaşık ki şilik bir avukat arkadaş grubumuz bu çal ışmalar ı sürdürdü, bundan sonrada sürdürecek Barolar Birliğinin organizasyonunda, ama ba şkanımızın da belirttiği gibi tamamen bağıms ız olarak çal ışan bir biçimde. Bu arkada şlar ımızdan 15 arkada şımız şu anda aram ızda, beraber geldik Ankara'dan. Bu arkada şlar ımızın hazırladığı meslekle ilgili, forumla ilgili küçük bir barkovizyon gösterimiz olacak. Önce onu seyredelim, sonra foruma ba şlayacağız. (Barkovizyon Gösterimi) 1

21 Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı Oturum Ba şkan ı : Değerli meslektaşlar; avukatl ık mesleği ve Barolarla ilgili küçük bir gezinti yapt ıktan sonra forumumuzda konu şmalara ba şlıyoruz. Arkada şlar ımız kürsüye gelip görüş ve dü şüncelerini aç ıklayabilirler. isterlerse yerlerinden de konuşabilirler ama kürsüye gelirlerse daha iyi olur. Ba şkanımızın belirttiği gibi kayda al ıyoruz bu konuşmalar ı. Konuşmac ı arkada şımız öncelikle kendi ad ını-soyad ını ve Barosunu ba ş- langıcında belirtirse iyi olur; hem bizim dinlememiz aç ısından, hem de bant kayıtlar ı çözümlerinde kitap haline getirece ğimiz için. Bu küçük hat ırlatmay ı yaptıktan sonra bu konularla ilgili olarak söz almak isteyen arkada şlara söz verelim ve forumumuza geçelim. Buyurun arkada şlar. HÜSEY İ N Av. Hüseyin Turgut BAHAR (Adana Barosu): Yakla şık TURGUT 6 y ıld ır kendi büromu açt ım. Staj ımı tamamlad ıktan bir süre sonra sade ve sadece 3 ay çal ıştım avukat yanında. Bir meslektaşımın yanında çalışamayacağıma karar verdiğim için o gün bugündür de kendi büromu açt ım. Bana göre mesle ğimizin, genç avukatlar olarak sorunlar ı var, ben bunlar ı birkaç kategori alt ında söylemek istiyorum: Birincisi, baro içindekiler ve baro dışındakiler diye ay ırıyorum. Baro dışındakileri de adliye içerisinde ve adliye d ışarısında olmak üzere ikiye ay ırıyorum. BAHARIN KONUMA Öncelikle adliye d ışındakilerden ba şlamak istiyorum; emniyette, karakolda ya şadığımız sorunlar bak ımından biz genç avukatlar olarak ki, büyük a ğabeylerimize davranılmadığı şekilde özellikle ya şımıza bakılarak mesleki tecrübemize karar verilip, baz ı noktalarda her zaman s ıkıntı yaşad ık. Büyük ağabeylerimizin sorgular ında bulunduklar ı şahıslarlarla davranışlar ı noktas ında polisin gösterdi ği saygı ve ehemmiyeti, genç avukatlara göstermedi. Ben her zaman bu noktada asi yapım olduğundan müdahil olmu ş, ifade etmi şimdir. Genel olarak üzerimizdeki sindirilmi şlikten dolay ı maalesef emniyet içerisinde çok büyük sorunlar ya şadık. Müvekkillerimizle olan sorunların dışında, kendimizde birçok noktada sorun yaşadık. Örneğin, karakola bir sorunumdan dolayı gittiğimde, polis, tüm uyar ılar ıma rağmen üzerimi aramaya kalkt ı, ''sizi ara yacağız" demeleri üzerine bir tutanak haz ırlad ım. Tutanakta avukat 12

22 Mesle ğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı olduğumu, avukatl ık kimliğin-ii ibraz ettiğimi söyleyerek polis HÜSEY İ N üzerimi arad ı. Bu konuda polisi asl ında suçlayamıyorum, çün- TURGUT ku polisi bu konuda denetleyecek ve uyaracak olan as ıl olarak bizim meslek kuruluşumuz, ferdi çabalarımızın hiçbir faydas ı yok. Bu mesleğe ilk girdiğimde ya şad ığım bir olayd ı, belli kurumlara şikyette bulundum; savc ılık, emniyet müdürlü ğü, Adalet Bakanl ığı ve barornuza. Baromuz da birkaç arkadaşımız, isimlerini vermekten çekinmediğim Mustafa Cink ılıç ve İsmail Arısoy ağabeylerim bu olay ın üzerine düştüler. Ancak olay mayıs ayında olduğu halde, ekim ay ında baromuz tarafından arand ım. Bu süre içerisinde hiçbir şeyin yap ılmadığını fark ettim. Bana " şikayetiniz hala devam ediyor mu?" diye sordular. Savcılık makamını daha önce davranmış ve beni daha önce çağırmıştı, fakat ben baromuzun giri şimini beklediğim için savc ılık makamının çağrısmı devamlı geriye ittim. Ekim ay ında baromuzca arand ığımda, te şekkür ettim konuyla ilgilendikleri için ve şikayetçi olmad ığın ı söyledim. Çünkü birkaç a ğabeyin dışmda hiç kimseyi yan ımda görmediğim için maalesef kendimi yalnız hissetmiştim. Aynı şeyi o zamanki soru şturmay ı yürüten başsavc ı vekiline de ifade ettim. Dedim ki "ben avukat olarak kendi meslek kurulu şumun bana sahip ç ıkmamas ından dolay ı tim şikayetlerimden vazgeçiyorum" dedim. Adalet Bakanlığı'na, emniyet müdürlüğüne, savc ılığa ve kendi baroma şikyetten vazgeçme dilekçesi verdim. Polisler hakk ında hiçbir i şlem yapılmad ı. Bunu yaşadığımda ben kanunun verdi ği yetkiyle baronun yanımda duraca ğını, bu konunun üzerine gidece ğini, hiç olmazsa ba şsavc ıyla görüşüp olayı derinleştireceğini düşünüyordum ama maalesef böyle olmad ı. Hala sizinde yaşadığınız sorunlar vard ır; bu aralar emniyet birçok noktada ara ştırma yap ıyor, hakl ılar, insanlar ın üzerini arayacaklar ama kanununda bize verdiği bir yetki var. Birkaç gün önce yine bir polis durdurdu ğunda kendisine "üzerimi arayamayacağın ı " söylediğimde önce teşebbüs etti, " şikdyet edeceğimi" söylediğimde, sinirlenerek "biz sizi de arayamayacaksak, kimi arayaca ğız" diyerek uzaklaştı. Şunu söylüyordu 'I bu kanun mant ıks ız". Bende kendisine "kanun mant ıks ızl ığı bizi ilgilendirmiyor, kanunda var olmas ı yeterli, benim üzerimi araya- 13

23 Mesleğ e Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yolları HÜSEY İN mazs ın ız, üzerimde hiçbir şey yok" sivil kıyafetliydim, kanunun TURGUT verdiği bir yetkiyi kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. BAHARIN Ama hala polisin bu noktada te şebbüs etmesi bile bizim meslek kurulu şumuzun bu konuda emniyet müdürlü ğünde yeterince etkin olmadığını görüyorum. Meslek kuruluşumuz bu noktada emniyeti sürekli denetlemez ve hat ırlatmazsa bu i şlerin devam edeceğini düşünüyorum. KOMA Bir süre önce de -hep sizin ba şınıza mı geliyor diyebilirsiniz ama- Say ın Adana Baro Ba şkarum ve barodan Duran Zararsız' ın da şahit olduğu başka bir olayda Adana Adliyesi içerisinde polis itekleme te şebbüsünde bulundu. Eski ad ıyla DGM, şimdiki adı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ya şadığımız olayda polise "avukat olduğumu, bana emir veremeyeceğini, htikimle görü şebileceğimi, hakime derdimi anlatmam gerektiğini" söylediğimde çok sert bir şekilde itekleme teşebbüsünde bulundu, buna Hatay Barosu'ndan bir arkada şımız şahit oldu. 0 sırada aklıma gelen ilk şey; savcılığa şikayet etmektense, baroma bildirmek oldu. Sağ olsunlar İbrahim Gazioğlu ve Duran Bey, bizzat gelip olaya müdahale ettiler. Burada yalnız olmadığımı hissettiğimde kendi adıma gerçekten sevindim, kendi kendime dedim ki "bu olay başka bir meslekta şırn ın ba şına gelse bu noktada sahip çıkılacak" ama yine de yetersiz. Çünkü baro yönetimi her an, her zaman orada olamaz. Bu noktada bizim korunmam ız adına emniyetin bu konuda sürekli uyar ılmasını, gerekiyorsa en-ıniyetteki tüm polisler ve amirlere e ğitim verilmesi noktasında barolar ve Türkiye Barolar Birli ği'nin sorumlu oldu ğunu düşünüyorum. Bir başka sorunu da özellikle jandarmada ve kolorduda yaşıyoruz. Adana'da kolorduda askeri mahkeme var -gideniniz var mı bilmiyorum?- aranmıyoruz. Bazen askerler arama yapmak için te şebbüs ediyorlar ama üzerimizi aramasalar bile bizim telef onlarımız alınıyor. Kolorduda mahkemenin ne zamana kadar süreceği belli olmuyor, bazı meslektaşlarımızla orada görüştüğümüz için biliyoruz. CMUK'tan gittiğimizde yaşadığımız bir sorun; sabah 9'da gidip, saat 3'te ç ıktığımı biliyorum ve bu süreç içerisinde sanki biz kolordunun içerisinde 14

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN

12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-BİROL BAŞARAN 12.06.2008 16:48 FİLİZ ESEN-İROL AŞARAN : Efendim : İyiyim sağol sen nasılsın : Çalışıyorum işte yaramaz birşey yok : Kim yazmış bunu : Kim yazmış bunu Milliyet te : Yani sen sen birşey yollamış mıydın

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin

Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Başkan Kocadon basına yemek verdi; tarafsızlığınızdan taviz vermeyin Çalışan Gazeteciler Günü nde Bodrum da görev yapan gazeteciler Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon un Trafo Bodrum da düzenlediği

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 İstanbul, Sabancı Center Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor.

Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. Kazova: Patronsuz üretim devam ediyor; herkes mutlu, herkes çalışmak istiyor. İşçi Cephesi: Direnişiniz nasıl başladı? Kazova dan bir işçi: Bizim direnişimiz ilk önce 4 aylık maaşımızı, kıdem ve tazminat

Detaylı

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz.

Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim Velimizi Sen Bilmezsin Biz Bağış Alamıyoruz Cümlelerini kurarken bir daha düşüneceksiniz. Aşağıda Emek vererek Yazmış olduğumuz yazı ve bilgileri 5 dakika ayırıp okur inceler ve bizden ücretsiz bir örnek kayıt dosyası talep ederseniz. Biz Fakir Okuluz Bizim Velimiz Bize Destek Olmuyor Bizim

Detaylı

Kahraman Kit Misafirlikte

Kahraman Kit Misafirlikte Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri

Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri Rüknettin Kumkale Yeminli Mali Müşavir HUKUKÇULAR İÇİN MUHASEBE BİLGİLERİ 2. Baskı Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar Muhasebenin düzeni Bilanço Gelir Tablosu Diğer

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ifitifirin FORUM -3- esleğe Yeni Bqlayan ve Çözüm Yolları Sorunları

ifitifirin FORUM -3- esleğe Yeni Bqlayan ve Çözüm Yolları Sorunları ifitifirin esleğe Yeni Bqlayan Sorunları ve Çözüm Yolları FORUM -3- ANTALYA /22 MART 2008 % TORFJYE 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -3- ANTALYA

Detaylı

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz

Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz Sayın Başkanım, Sayın Müdürüm, Protokolümüzün Değerli Mensupları, Çok kıymetli Hocalarım, Değerli Öğrenci Arkadaşlarım, Velilerimiz ve Özellikle Canım Annem 1 Üniversite tercihlerini yaptığımız zaman,

Detaylı

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

Kahraman Kit ve Akıllı Can. Technical Assistance for Promoting Registered Employment. Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Technical Assistance for Promoting Registered Employment Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project

Detaylı

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. AYDIN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı :PERASCL/ AYDIN Sicil No : Konu : Faaliyete Geçirilen Ön Büronun Çalışma Esasları Hk. İLGİLİ TÜM BİRİMLERE GÖNDERİLDİ MAHKEME

Detaylı

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART

ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK: TURİZM BÖLGELERİNE DİREK UÇUŞ ŞART ÖZTÜRK TURİZİMDE YÜZDE 40 KAYIP BEKLEMİYORUZ Muğla Milletvekili Nihat Öztürk ve AK Parti Bodrum İlçe başkanı Çiğdem Demiralp, BODER ve TÜRSAB Başkanları ile bir

Detaylı

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU

BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU BODRUM EMNİYET MÜDÜRÜ HALUK BAŞ HAKKARİYE TAYİN OLDU 2017 yılı Ocak ayından beri Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürüten Haluk Baş, Emniyet Genel Müdürlüğü nün 2017 Normal Şark Atama Tayinleri kapsamında

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı.

Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Herkes Oy Kullanıyor! Emekliliğiniz ve sağlığınız için kırmızı oy zarfı. Sosyal Seçim Nedir? 30 milyonu aşkın prim ödeyenler ve emekli maaşı alanlar sosyal seçimlere katılarak, Federal Alman Emeklilik

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı BARO BAŞKANLIĞI Ankara,24.07.2013 DUYURU N0:2013/61 Konu.'Adalet Bakanlığı ile yürütülen temaslar ve sonuçlan Sayın Adalet Bakanı ile yapılan görüşmelerimizde Bakanlık ile Türkiye Barolar Birliği arasında

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

TURKIYE BAROLAR BIRLIGI TURKIYE I... - I. . - -. 1 - I l - 1 1 -. 1 =.-...-.. k: uuiij -- Aitıitaflîintı. ij İ!jjJjjjJ J! S2LWJ 'i'!

TURKIYE BAROLAR BIRLIGI TURKIYE I... - I. . - -. 1 - I l - 1 1 -. 1 =.-...-.. k: uuiij -- Aitıitaflîintı. ij İ!jjJjjjJ J! S2LWJ 'i'! TURKIYE TURKIYE BAROLAR BIRLIGI I... - I. - -. 1 - I l - 1 1 -. 1 =.-....-.. k: uuiij -- Aitıitaflîintı ij İ!jjJjjjJ J! S2LWJ 'i'!j]jjjj =l TÜRKIYE TÜRKİYE BAROLAR BRLİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ

KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ 16 Prof. Dr. Atilla ERALP KOPENHAG ZİRVESİ IŞIĞINDA TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Atilla ERALP ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Kopenhag Zirvesiyle ilgili bir düşüncemi sizinle paylaşarak başlamak

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba

Kemal Akyer: 18 Ocak 2011 Çarşamba Vergi borcum benim belimi büküyor Yarış sahalarında fırtınalar estiren bir isimdi... Taa ki o talihsiz gün gelip kapıya dayanıncaya kadar... Bugün sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yalçın Akağaç aynı mücadeleyi

Detaylı

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü

ÖZEL GÜNLER. Doğum günü/kadınlar günü/anneler günü/babalar günü/sevgililer günü/ Öğretmenler günü ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ II ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70005Γ) ÖZEL GÜNLER Aşağıdaki önemli günlerden

Detaylı

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ

OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ OKUL MÜDÜRÜMÜZLE RÖPORTAJ Kendinizden biraz bahseder misiniz? -1969 yılında Elazığ'da dünyaya geldim. İlk orta ve liseyi orada okudum. Daha sonra üniversiteyi Van 100.yıl Üniversitesi'nde okudum. Liseyi

Detaylı

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki

Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Fransa da ki saldırıya Bodrumdan tepki Gazeteciler Günü Trafo da Kutlandı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bodrum da görev yapan gazetecilerle Trafo Bodrum

Detaylı

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına

23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına 23 Yılllık Yazılım Sektöründen Yat Kaptanlığına Bodrum da 3 yıl önce kaptanlığa başlayan Gül Yavuz, 23 yıl yazılım sektöründe çalıştıktan sonra nasıl yat kaptanı olduğunu ve denizlerde kadın kaptan olmanın

Detaylı

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR

STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR STRES ATMAYA GELDİLER, DENİZ TEMİZLİĞİ YAPTILAR Bodrum a 3 günlük şirket etkinliğine gelen çalışanlar deniz dibi temizliği gerçekleştirdi. Otomotiv sanayinin köklü firmalarından Farplas, çalışanları için

Detaylı

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler.

- Arıtmaların yeri kamu arazisidir bunda indirim yapamayız dediler. ÜYELERİMİZE DURURU Milas Belediye Başkanı Sn. Muhammet TOKAT tan 12 gündür randevu almak için çok uğraştık. Ahmet BENCİK hergün Başkanın sekreterine arıyarak randevu saati almaya çalıştı ve randevu alarak

Detaylı

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ

14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 14. ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ 25-27 Mayıs 2012 Nova, İbis Hotel - İstanbul Oturumlar Panel

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

Karabük Baro Ba şkan ı Rahmetli Avukat Tanju Korku t'un An ıs ına...

Karabük Baro Ba şkan ı Rahmetli Avukat Tanju Korku t'un An ıs ına... RK TURKIYE BAROLAR BIRLIGI 1 Karabük Baro Ba şkan ı Rahmetli Avukat Tanju Korku t'un An ıs ına... TORKIYE %er TÜRKİYE BAROLAR Bİ RLİĞİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE. ÇÖZÜM YOLLARI FORUM

Detaylı

Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı

Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı Bodrum Belediye Başkanları Kitabı Yayınlandı 1877 yılında kurulan Bodrum Belediyesini ve Bodrum u yöneten Belediye Başkanlarının gözünden Bodrum un anlatıldığı Bodrum Belediye Başkanları kitabı yayınlandı.

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni:

AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni: AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat ın düzenlediği basın toplantısının tam metni: Temmuz 03, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkan Yardımcısı Dengir Fırat'ın düzenlediği basın toplantısının tam

Detaylı

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003

TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 I TURKIYE BAJOAR BIRLIGI TÜRK İYE BAROLAR B İ RLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ (SON DEĞİŞİKLİKLERLE) ANKARA - 2003 İORKİYE TÜRKIYE BAROLAR BIRLI Ğ I TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ REKLAM

Detaylı

5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ. Av. Adil Giray ÇELİK (*)

5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ. Av. Adil Giray ÇELİK (*) 5 Ms.N AVUKATLAR GÜNÜ Av. Adil Giray ÇELİK (*) 1. 5 Nisan 1958 Baro Ba şkanları İzmir Toplantısı 3 Ocak 1934'de İzmir'de yap ılan "Türkiye Avukatlar Birli ği" toplantısmda; "Türkiye Barolar ınm aynı çatı

Detaylı

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ

AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ AYŞEGÜL ARSLAN IN KATİL ZANLISI MÜEBBET YEDİ Geçtiğimiz 28 Mayıs ta kendisinden ayrılan iki çocuğunun annesi dini nikahlı eşi 29 yaşındaki Ayşegül Aslan ı çalıştığı işyerinde silahla öldüren, işyeri sahibini

Detaylı

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden.

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden. w HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) FA Avukat Atilâ SAV (*) GİRİŞ Konuşmamı "hukuk öğrenii" ile "meslek e ğitimi" ilişkisine yöneltmemin nedeni, "hukuka dayal ı meslekler" için öngörülen hukuk öğretiminin,

Detaylı

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber

Beykoz Yerel Basını: Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ - Özgün Haber Beykoz Yerel Basını: "Yılın Öğretmen Çifti, Adife& Bayram YILDIZ" Tüm Ülkede kutlanan Öğretmenler Günü Beykoz'da da coşkuyla kutlanırken, bu özel günde öğretmenlerimiz için çeşitli etkinlikler ve ziyaretler

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu

Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Şef Makbul Ev Yemekleri'nin sahibi Pelin Tüzün Quality of magazine'e konuk oldu Hayallere inanmam, insan çok çalışırsa başarır Pelin Tüzün, Bebek te üç ay önce hizmete giren Şef makbul Ev Yemekleri nin

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim,

Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler. 15 Ekim 2015, İzmir. Sayın Bakanlarım, Valim. Sayın MV'lerim, Türkiye ve Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Sayın Bakanlarım, Valim 15 Ekim 2015, İzmir Sayın MV'lerim, Değerli MÜSİAD Üyeleri ve MÜSİAD Dostları, Değerli Basın Mensupları, MÜSİAD İzmir Şubemizin düzenlediği

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum.

Bir gün Pepe yi görmeye gittim ve ona : Anlayamıyorum her zaman bu kadar pozitif olmak mümkün değil, Bunu nasıl yapıyorsun? diye sordum. PEPE NİN HİKAYESİ Pepe, herkesin olmak isteyeceği türden bir insandı. Her zaman neşeli olup, her zaman, söyleyeceği pozitif bir şey vardı. Birisi istediğinde hemen gidiyor, daima : Daha iyisi olamaz! diye

Detaylı

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE

YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE YARIŞÇI Senaryo - Kemal ÇİPE Hızla gelen bir ambulans görürüz. Sirenleri durmadan çalmaktadır. Hastanenin kapısından içeri girer. Hastane bahçesi / Dış Gün / 01-01 Hızla gelen bir ambulans. Sirenleri çalmaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :8. Syf Sayfası :11. Syf Sayfası :4. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Meslekdaşlardan Selvitopu na Ziyaret Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi yönetimi, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin

Detaylı

KANUNEN OLMAYAN, AMA İLİMİZDE UYGULANAN HAYAT STANDARDI.? Yeni bir haftada yine beraberiz.geçen haftaki

KANUNEN OLMAYAN, AMA İLİMİZDE UYGULANAN HAYAT STANDARDI.? Yeni bir haftada yine beraberiz.geçen haftaki KANUNEN OLMAYAN, AMA İLİMİZDE UYGULANAN HAYAT STANDARDI.? Yeni bir haftada yine beraberiz.geçen haftaki yazımda Siirt Ticaret Sanayi odası Başkan Vekili Sayın Nedim KUZU Dostumun davetine icabet etmiş

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı

Türkiye Barolar Birli ğ i Ba ş kanl ığı DANI ŞTAY BAŞKANLI ĞI'NA YÜRÜTMENIN DURDURULMASI İSTEMLİDİ R. DAVACI Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanl ığı VEK İLLER İ : Av. Özge KÖKSAL MUTLU, Av. Ekim ERGÜN Ayn ı Adreste. DAYALI T.C. Ba şbakanl ık KONU

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ

KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ KAHRAMANMARAŞ PİAZZA DA AYDİLGE RÜZGARI ESTİ Türk pop ve rock müziğinin sevilen ismi Aydilge,mini konseri ve imza günü etkinliği ile Kahramanmaraş Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi nde hayranlarıyla buluştu.

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na

Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na 1 Fatih Cumhuriyet Başsavcılığı na Suç Duyurusunda Bulunan : (Avukat) Serdar ÖZTÜRK TCKN :18689107606 5 No lu L Tipi C. İ.K. C Blok No:9 SİLİVRİ/ İSTANBUL Şüpheliler Suç :1- Hüseyin ÇAPKIN- Suç Tarihinde

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER

AVUKAT TANIM A- GÖREVLER TANIM Bireylerin birbirleriyle ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgisine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde, özellikle mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

TURKiYE BAROLAR BiRLi G%i. J )1)iii İL)JJJ!J. [IiRhErU5- -

TURKiYE BAROLAR BiRLi G%i. J )1)iii İL)JJJ!J. [IiRhErU5- - TURKiYE BAROLAR BiRLi G%i 1! J )1)iii İL)JJJ!J [IiRhErU5- - TUMYE aaror TÜRKİYE BAROLAR BIRL MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -5- TRABZON 14 Haziran 2008 MESLEĞE YENİ

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: Ε3 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Mehmet'e, mezun arkadaşlarımızın hepsine emekleri için çok teşekkür ediyoruz, çocuklardan ve ilkyar'dan kopmamalarını diliyoruz...

Mehmet'e, mezun arkadaşlarımızın hepsine emekleri için çok teşekkür ediyoruz, çocuklardan ve ilkyar'dan kopmamalarını diliyoruz... Değerli Dostlarımız, Bu akşam Mersin'den katılan, ve uzun süreden beri ilkyar'a çok önemli katkıları olan sevgili Mehmet'in, hem 23Nisan kampı, hem de ilkyar'a mezun olurken bakışını iletiyoruz... Kendi

Detaylı

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata

KOBİ ler Nefes alacak / Ankara. TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 02.12.2016 / Ankara TOBB, Ziraat Bankası, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) ortaklığında hayata 1/6 geçirilecek olan KOBİ lere Nefes Kredisi için imzalar, Başbakanlık Çankaya Köşkü nde düzenlenen lansman

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

30.06.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

30.06.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 30.06.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ATSO BAŞKAN YARDIMCILIĞINA KOYUNCU SEÇİLDİ SGK PANELİ ATSO'DA DÜZENLENDİ EMNİYET MÜDÜRÜ ATSO'DA AHİKA'DA ASLAN PAYI AKSARAY'IN ELEMAN SIKINTISI UMEM'LE ÇÖZÜLÜYOR

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ

Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ Başbakan Sayın Binali YILDIRIM KANAAT ÖNDERLERİ VE STK İLE BULUŞMASI KAYSERİ 02.04.17 Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Milletvekillerim, Büyükşehir Belediyesi Başkanım, İş ve Siyaset Dünyasının,

Detaylı

Otistik Çocuklar. Berkay AKYÜREK 7-B 2464

Otistik Çocuklar. Berkay AKYÜREK 7-B 2464 Otistik Çocuklar Otistik olmak normal insan olmaktan çok farklı değildir aslında, sadece günlük ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Yani bizim kendi başımıza yapabildiğimiz (yemek yeme, kıyafet giyme, oyun

Detaylı

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$

Bir$kere$güneşi$görmüş$ olan$düşmez$dara$ ilk yar'larımızın değerli dostları, çoktandır ekteki yazıyı tutuyordum, yeni gönüllülerimizin kaçırmaması gereken bir yazı... Sevgili İbrahim'i daha önceki yazılarından tanıyanlar ekteki coşkuyu çok güzel

Detaylı

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE

33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi /33 PERŞEMBE 33.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 1 2012/33 PERŞEMBE 12.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B)

Avukat Olabilme Koşulları, Staj, Mesleğe Kabül,Yemin,Ruhsat (B) 4.GRUP HAFTA GRUP GÜN TARİH SAAT TÜRÜ KONU 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Danışman Avukat ile Tanışma, Baro stajı hakkında genel bilgi 1 2013/4 PAZARTESİ 16.09.2013 Staj Eğitimi ve Süreçleri Hakkında Genel

Detaylı

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı.

Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Değerli Yöneticiler, son yıllarda vergi incelemeleri büyük ölçüde bu konu etrafında dönmeye başladı. Şayet bir grup şirketi iseniz, diğer bir deyişle ilişkili şirketlerden mal ve veya hizmet alıp satıyorsanız,

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı