10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17"

Transkript

1 SAYFA Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de R fat Nalbanto lu zmir de yap lan genifl kapsaml bir araflt rma, kentteki sosyal ve siyasal de iflimleri ortaya ç kard Büyük yoklama Deniz Baykal l baflkanl için çok say da isim konufluluyor Uzun y llar araflt rma sektöründe hizmet veren ekip taraf ndan 2006 da zmir de kurulan NTEGRAL, son dönemin tart flmal zmir ini her anlamda mercek alt na alan bir araflt rma yapt YEREL yönetimlerden, milletvekillerine, siyasi e ilimlerden, ulusal ve yerel sorunlara yaklafl mlara kadar zmir in nabz n tutan NTEG- RAL, Ocak ay içinde metropol alandaki 11 ilçede 1695 kifli ile yüz yüze görüflerek gerçeklefltirdi i araflt rman n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. 2 y ll k sektör deneyimi olan Araflt rmac /iktisatç Feride Ad güzel yönetimindeki NTEGRAL, zmir e ayna tutan böyle araflt rmalara belirli aral klarla devam edecek Geliflmeler farkl yank buldu ARAfiTIRMACI Ad güzel, sonuçlar de erlendirirken, daha önce zmir i bu denli ele alan araflt rmalar n olmamas n n eksikli ini hissettiklerini belirterek, Son dönem yaflananlar zmir de farkl yank bulmufla benziyor. Ancak sonuçlar karfl laflt racak daha eski verilerden yoksunuz. Bu nedenle düzenli araflt rmalarla de iflimleri daha net ortaya koyaca z En baflar l baflkan Aziz Kocao lu ZM R Büyükflehir Belediye Baflkan n baflar l buluyor musunuz? sorusunda kat l mc lar n yüzde 50 si evet, baflar l yan t verirken, yüzde 29 luk dilimde kalanlar, hay r, baflar s z Yüzde 21 i ise karars z oldu unu dile getirdi. Canan Ar tman zmir milletvekillerini tan m yor Oktay Vural Yar n seçim olsa ZM RL LER yar n seçim olsa yüzde 39 CHP, yüzde 19 AKP ve yüzde 14 MHP ye oy veririm diyor. Yüzde 15 lik kitle ise karars z. Karars zlar da t ld ktan sonraki tabloda da CHP yüzde 43, AKP yüzde 24, MHP ise yüzde 17 lik oy oran na ulafl yor. ZM R, milletvekillerini tan mada s n fta kald. Araflt rmaya göre, zmir in en tan nm fl milletvekili yüzde 18 lik oranla Canan Ar tman oldu. Ar tman yüzde 11 lik oranla MHP li Oktay Vural ve yüzde 10 ile CHP li Kemal Anadol izledi. Oktay Vural ayn zamanda en baflar l vekil olarak de erlendirildi. Sar gül e destek yüzde 17 Milliyetçilik yükseliyor Metroyu AKP engelliyor Ergenekon saçmal k NTEGRAL N YAPTI I DEV ARAfiTIRMANIN TÜM SONUÇLARI SAYFA 8-9 DA Kemal Anadol S rr Aydo an Türkan Miçoo ullar Yüksel Çakmur CHP kulisleri baflkan kayn yor CHP kulisleri yeni adaylarla çalkalan yor. Nalbanto lu nun koltu u için eski baflkanlar Tunça, Aydo an dahil çok sürpriz isimlerin potaya girdi i kaydediliyor. Baykal n zmir in dizayn n Büyükflehir Baflkan Aziz Kocao lu na b - rakmas, yeni aday da Kocao lu ile sorunsuz, parti içi ekiplere tam angaje olmam fl bir isim olarak tarif etmesi kulislerdeki baz adaylar n flans n düflürüyor. 7 de Nalbanto lu operasyonunun perde arkas Ümit Yald z n de erlendirmesi sayfa 7 de AKP de gece mesaisi AK Parti zmir il ve ilçe yönetimlerinde mesai saatleri olarak ayarland. l Baflkanl ve di er ilçe baflkanl klar art k sabah gece saatleri aras nda aç k olacak 6 da Ç narl geçidi trafi e kapat ld K K ten metroya bir iptal floku daha Dünyan n tüm gelinlikleri Izmir de... Türk insan n n krize karfl buldu u çareler HALE iptalleriyle sars l p y llar süren çal flmalara nokta konamayan zmir Metrosunda Ünüvar nflaat taraf ndan al nan Bornova- Evka 3 hatt ihalesi de K K den döndü. Kamu hale Kurumu Kurulu, Ünüvar nflaat taraf ndan 23 Ekim de verilen 38 milyon 658 bin 555 TL lik teklifle sonlanan Bornova-Evka 3 hatt ihalesini iptal etti. Karara isyan eden Baflkan Kocao lu yetkililere seslenerek, zmir halk için adalet istiyorum 5 te zmir de öykü dolu günler yafland zmir, üniversite kenti olacak ZM R için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda iflbirli i yapan zmir'deki 6 üniversitenin rektörlerinden oluflan zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP) uluslararas - laflma alan nda güç birli ine giderek bir konsorsiyum oluflturma karar ald. Kente, yurtd fl ndan ö renci getirilecek. 4 te BARCELONA ve Madrid deki Avrupa n n en büyük gelinlik damatl k fuarlar yla yar flan IF WEDDING FASHION zmir de bafllad. Fuar için, ABD dahil 28 ülkeden al c geldi. Al c lar n tüm masraflar n zmir Büyükflehir Belediyesi karfl larken, profesyonel ziyaretçileri aç k olan fuarda 150 si yerli, 6 s yabanc olmak üzere 156 firma ürünlerini tan tt. 11 de Atina da krizden ç kma zirvesi ZM R Ticaret Odas, 9. Türkiye Ege K y lar Yunanistan Ege Adalar Ekonomi Zirve sini Atina da gerçeklefltirdi. 220 ifladam n n kat ld zirvede, küresel krizin f rsata çevrilmesi gerekti i vurguland Dostluk ve iflbirli i mesajlar verildi. 11 de

2 SAYFA fiubat Izmir de öykü dolu günler zmir, öykülerle flenlendi. zmirliler; birçok ünlü sanatç, edebiyatç ve öykü yazar yla tan flma f rsat buldu. Edebiyata ilgi duyan sanatseverler yazarlar n öykülerini kendi a zlar ndan dinledi Çad rda bafllayan dostluk 9. zmir Öykü Günleri Hepimizin bir öyküsü var temas ile gerçeklefltirildi. Konak Belediyesi ev sahipli- inde Edebiyatç lar Derne i, Ege Kültür Vakf, Türkiye Yazarlar Sendikas yla Türkiye PEN zmir temsilciliklerinin katk lar yla yap lan 9. zmir Öykü Günleri Dr.Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi nde yazar Füruzan taraf ndan kaleme al nan dünya öykü günü bildirisinin okunmas yla bafllad. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, öykü günlerinin gelecek y l uluslararas etkinlik ile kutlanaca- n ve bundan böyle bir y l ulusal, bir y l da uluslararas öykü günleri gelene inin bafllat laca n söyledi. Tar k Dursun K y konuk etmekten büyük bir onur duyduklar n belirten Baflkan Tartan, Bu y lki Öykü Günleri nde en büyük sevincim, onur konu u olarak çok önemli bir yazar m z, edebiyat ustam z,tar k Dursun K y a rlamam z. Tar k Dursun K n n edebiyat, sinema ve sanat n birçok alan na büyük katk - lar vard r Ege Kültür Vakf Baflkan Azra nmeler ve Edebiyatç lar Derne i Genel Baflkan Gökhan Cengizhan n aç l fl konuflmalar n n ard ndan, Tar k Dursun K. Romanlar ndan uyarlanm fl filmlerden oluflan kolaj gösterisi ilgiyle izlendi ve Tar k Dursun K. Onur Ödülü Töreni gerçeklefltirildi. Tar k Dursun K. Onur Ödülü nü Baflkan Tartan n elinden ald. Etkinlikler, Jaklin Çelik, Faruk Duman, Handan Gökçek in sunumlar yla Üç Öykü Üç Öykücü, 1950 Öykücülerinin Yaz nsal Aray fllar paneli, Gelece in Öykü Dünyas ve Genç Öykücüler Konufluyor bafll kl etkinliklerlesona erdi. Türk sinemas n n iki usta oyuncusu Eflref Kolçak ve Ahmet Mekin, 9. zmir Öykü Günleri ne konuk oldu, dostluklar n anlatt. Edebiyattan Sinemaya Tar k Dursun K. le yolculuk konulu panele kat lan Mekin ve Kolçak,Tar k Dursun K. ile ilgili an lar n öykü severlerle paylaflt y l nda Osman Seden in yönetti i Düflman Yollar Kesti filminin çekimleri s ras nda Kastamonu ormanlar nda ayn çad - r paylaflan Tar k Dursun K., Ahmet Mekin ve Eflref Kolçak, çok iyi anlaflt klar n ve üç iyi dost olarak bugüne kadar geldiklerini söyledi. Kolçak, Tar k Dursun K. ile üç film çevirdi ini ve dostluklar n n o gün bafllay p bugüne kadar sürdü ünü anlatt. Bugünkü sinema yap mlar n de- erlendiren usta oyuncu Eflref Kolçak, Eflk ya, Babam ve O lum ile Güle güle filmlerini be- endi ini bunun d fl nda özellikli bir filmin bulunmad n söyledi. Ahmet Mekin ise, dizi çekimlerine tahammül etmenin mümkün olmad n, sanatç lar n 20 saat çal flt r ld n ve dört günde bir dizinin çekildi- ini ve dizilerde kalite bulunmad n savundu. O y llarda sineman n güzellikler içinde çal flt n k skanma ve insanlar n birbirini k rmas gibi durumlar n yaflanmad n ifade eden Kolçak, herkesin samimi, gösteriflsiz ve içinden geldi i gibi hareket etti ini vurgulad. Bornova yeni logosunu ar yor Bornova Belediyesi fiubat ay meclis toplant s nda belediyenin flu an kulland logonun de ifltirilerek logo yar flmas ile yeni logonun belirlenmesi oy birli i ile karara ba land. 5 fiubat-18 Mart aras nda baflvurular n kabul edilece i logo yar flmas n n amac Bornova'n n vizyonunu yans tmak, hem zmir hem de Ege Bölgesi'nin sahip oldu u genel imaj ile uyumlu, yarat c, ak lda kal c ve ifllevsel kullan ma olanakl biçimde tasarlanmas olacak. Seçilecek yeni logonun Bornova Belediyesi'nin vizyonuna ve hedeflerine uygun bir logo olaca n belirten Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Söz konusu logo ve seçici kurul çal flmalar nda siyasi parti temsilcilerimizde olacak. Yeni logonun Bornova'n n tarihi, kültürel de erleri, üniversitelerini, sanayisini bir araya getirecek bir logo olmas n hedefliyoruz 6 esere ödül Kat l mc lar yar flmaya en fazla 3 eserle kat labilecek. 18 Mart 2010 saat 17.00'de sona erecek yar flman n eserleri 20 Mart ta jüriye sunulacak. jürinin birinci seçece i eser için 5 bin TL, ikinci seçece i eser için 3 bin TL, birinci seçece- i eser için 2 bin TL ödül verilecek. Ayr ca 3 esere de mansiyon ödülü verilecek.

3 SAYFA fiubat Alia a-menderes deneme seferleri baharda bafll yor Aziz Kocao lu Baflkan Aziz Kocao lu, Alia a Menderes Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi projesinde takvimi aç klad. Deneme seferlerine Nisan ay nda Güney, Temmuz ay nda da Kuzey aks nda bafllanacak Kentin Kuzey-Güney geliflme alanlar n birbirine ba layan ve Türkiye deki en yayg n kent içi demiryolu ulafl m a olan Alia a-menderes Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi projesi ile ilgili takvimi aç klayan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 1-30 Nisan tarihleri aras nda Alia a Menderes Projesi nin, Menderes-Alsancak Gar bölümünde, 1-31 Temmuz aras nda da Alsancak-Halkap nar Alia a bölümünde deneme seferlerine bafllanaca n söyledi. Baflkan Kocao lu, Nisan ay nda TCDD nin de Alia a-menemen hatt n n kendi trenlerini Basmane Gar na ya da Alsancak Gar na getirece ini vurgulad. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu Yüzdük yüzdük kuyru una geldik Maliyeti 600 milyon TL Kente bir çok kazan mlar sa layacak bu büyük ulafl m yat r m n n çekerler de dahil olmak üzere 600 milyon TL maliyetinde oldu unu aç klayan Baflkan Kocao lu, zmir Büyükflehir Belediyesi nin geçmifl y llarda 5 y ll k dönemlerde en fazla 250 milyon dolar yat r m yapt na dikkat çekerek Biz 5 y lda sadece bir proje için 600 milyon TL harcad k. Bu iflte yöneticilik var, iflbirilirlik var, halk n güvenine lay k olmak var, bürokratlar n çal flmas var. flten korkmadan yapt m z n arkam za alarak yolumuza çal flarak devam ediyoruz. zmirlilerin bize gösterdi i güvene lay k olmaya çal flarak, bir gün daha fazla hizmet vermek üzere ilerliyoruz. Her fley zmirliler için diye konufltu. Baflkan Kocao lu, Alia a- Menderes Projesi kapsam nda 31 tane istasyon oldu unu bunlar n her birinin maliyetinin bugünün de erleri ile 8-9 milyon TL civar nda oldu unu, 8-10 tane alt-üst geçit yap ld n, hat boyunca bulunan hemzemin geçitlerin kald r larak bunlar n yerine yaya üst geçitleri yap laca n söyledi. 6 tane yürüyen merdivenli- asansörlü yaya üst geçidinin hizmete al nd - n da vurgulayan Baflkan Kocao lu, asansörlü yer yer yürüyen merdivenli yer yer normal merdivenli olmak üzere toplam 45 yaya üst geçidi yap laca n sözlerine ekledi. Ç narl Hemzemin Geçidi trafi e kapat ld Türk yarg s nda S rbistan pani i Hükümet ile yarg aras nda uzun süreden beri devam eden yarg çat flmas nihayet patlak verdi. Ergenekon soruflturmas kapsam nda evinde ve iflyerinde yap lan arama sonras gözalt na al nan Erzincan Baflsavc s lhan Cihaner tutuklanarak cazaevine gönderildi. Ne olduysa bundan sonra oldu, gündeme damgas n vuran bu geliflme sonras nda YARSAV Baflkan Emine Ülker Tarhan, zehir zemberek bir aç klama yaparak baflsavc n n tutuklanmas n n yarg ya vurulmufl büyük bir darbe oldu unun ifade ederek, Adalet Bakan Sadullah Ergin'in istafa etmesi gerekti ini söyledi. Muhalefet cephesinin partileri hemen ata a geçerek arka arkaya yapt klar bas n aç klamalar ile tepkilerini dile getirdiler. Gün içerisinde ola anüstü toplanan HSYK (Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu ) icraatta gecikmedi. HSYK, Erzincan Baflsavc s lhan Cihaner'i görevden alan Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet savc s Osman fianal ile birlikte 4 özel yetkili savc n n yetkilerini ellerinden alma konusunda ortak karara vard. Peki flimdi ne olacak... Kimilerine göre DP iktiar n n son dönemlerinde yarg mensuplar na yönelik bafllat lan bask politikas günümüzde de cereyan ediyor. Kimilerine göre ise Türkiye geçti imiz aylarda S rbistanda istifa ettirildikten sonra kendilerine yak n yandafl yarg grubu oluflturma örne i yolunda ad m ad m ilerliyordu. YARSAV' n da srarla üzerinde durdu u ve Türkiye'de ayn yöntemle hareket edilece ine inand S rbistan örne i neden özellikle Türkiye'de çok konuflulmaya bafllanm flt... S rbistan'da hükümet eski S rp liderler hakk nda yürütülen davalarda yer alan tüm yarg ç ve savc lar n önce istifalar n isteyerek görevden alm fl, daha sonra ise bu yarg ç ve savc lar aras nda düflünce olarak kendisine yak n olanlar tekrar göreve getirerek kendi yarg mekanizmas n oluflturdu u ileri sürülmüfltü. Gerçekten Baflsavc Cihaner, Ergenekon tertibinin içerisinde miydi? Yoksa son dönemlerde baz cemaatlere yönelik bafllatt operasyonlar nedeniyle mi bu süreci yafl yordu? Bunlar hep birlikte yaflayarak görece iz... Asl nda bu olay AKP hükümeti döneminde yaflanm fl ikinci "özel yetkili savc " krizi olarak da nitelendirilebilir. Yine o dönemde Van'da özel yetkili Cumhuriyet savc s olarak görev yapan ve fiemdinli iddianamesi savc s olarak da bilinen Muharrem Sar kaya Genelkurmay Baflkan Yaflar Büyükan t hakk nda "çete kurmak" suçlamas nda bulunmufl, akabinde HSYK taraf ndan görevden al nm flt. O günden sonra izini kaybettiren Sar kaya'dan hala haber al namad. Paralel do rultuda geliflen bu olay sonras görevdeki meslektafl bir baflsavc y sorgulad ktan sonra tutuklanmas na karar veren savc Osman fianal' n da ayn kaderi paylafl p paylaflmayaca ise merak konusu... Ak llardaki as l soru ise; devletin temel organlar olan yürütme ve yasama aras nda yaflanan bu geliflme sadece öncüsü mü yoksa depremin kendisi mi oldu udur... Çi li ye modern flantiye binas yilik neferleri ifl bafl nda Gaziemir G da Bankas Yard mlaflma Derne i nde üye say s k sa sürede 100 ü aflt. Gönüllü çal flan gençler, toplanan yard mlar ihtiyaç sahiplerine ulaflt rmak için kollar s vad Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol un seçim öncesi en önem verdi i vaatleri aras nda yer alan ve yilik Bankas olarak an lmaya bafllanan Gaziemir G - da Bankas Yard mlaflma Derne i k sa sürede büyük hamle yapt. Kurucu baflkanl n Baflkan Halil brahim fienol un yapt dernek, geçen y l n Haziran ay nda 7 kifli ile yola ç kt. lk genel kurulunda 43 üyeye ulaflan dernek; ikinci kongredeki seçimle bayra eflinden devralan Birsen fienol un baflkanl nda belediye bünyesinden ayr larak ba ms z flekilde hizmet vermeye bafllad. Birsen fienol, bir yandan üye say - s n art rmak için çal fl rken, ilçedeki ihtiyaç sahipleri ve e itim bursuna gereksinimi olan ö rencileri belirlemeye bafllad. Birsen fienol Gönüllü kad nlar ve gençlerle ilçedeki 16 mahalleyi gezen Birsen fienol, bin 213 ailenin acil g da, giysi ve yakacak yard m na ihtiyac bulundu unu belirledi. Çal flma, 78 kiflinin bar nma, 614 kiflinin sa l k, 557 ö rencinin burs, 13 bin 437 ilkö retim, 5 bin 737 lise ö rencisinin k rtasiye yard m na ihtiyaç duydu unu ortaya ç kard. Yönetim binas ile eflya, giysi ve g dalar n yerlefltirilece i deposuna kavuflan dernekte, bugünlerde oldukça hareket günler yaflan yor. Gönüllü gençler, kolilerle getirilen giysileri gecenin geç saatlerine kadar ay r yor. Gönüllü kad nlar n tadilat n yapaca giysiler, bir hay rseverin kurmaya bafllad y - kama ünite ve ütüleme ünitelerine gönderilmek üzere tasnifleniyor. Kullan lm fl eflyalar ise bak m ve onar mlar yap ld ktan sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaflt r l yor. Gaziemirliler e derne in çal flmalar na kat lma ve üye olmalar yönünde ça r s yapan Birsen fienol, Krizin ezip geçti i ülkemizde iflsizlik rekor düzeyde, insanlar çok zor durumda. Yard mlar m z insanlar rencide ve deflifre etmeden yapmaya özen gösteriyoruz. Üyelerimiz ve hay rseverlerimiz ba fllar - n n nereye harcand n, internet sitemizde izleyip, denetleyebilecek. Birsen fienol, ba fllar n vergiden düfltü ünü de hat rlatan hay rseverlere katk ça r s nda bulundu. Derne in web adresi ise, Alia a-menderes Demiryolu hatt nda yürütülen zmir Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi Projesi kapsam nda, Ç narl Hemzemin Geçidi 20 fiubat tan itibaren trafi e kapat ld TCDD Genel Müdürlü ü ile zmir Büyükflehir Belediyesi nin ortaklafla yürüttü ü Alia a-menderes aras ndaki mevcut demiryolu hatt n n gelifltirilmesi ve ça dafl ulafl m düzeyine getirilmesi amac yla yap lan zmir Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi Projesi kapsam nda imalatlar tamamlanma aflamas na geldi. Önümüzdeki günlerde deneme seferlerinin bafllayaca güzergah n iflletmeye aç lmas için çal flmalar tüm h z yla sürüyor. Bu kapsamda mevcut hemzemin geçitlerdeki imalatlar n tamamlanabilmesi ve sistem iflletmeye al nd nda can ve mal emniyetinin güvenceye al nabilmesi için baz hemzemin geçitlerin kapat lmas na yönelik al nan 2009/232 No lu UKOME Genel Kurul karar gere i, Ç narl Hemzemin Geçidi 20 fiubat 2010 tarihinden itibaren trafi e kapat lacak. Ç narl Hemzemin Geçidi nin kapat lmas ile; Anadolu Caddesi ni takiben, Karfl yaka ve Bayrakl yönünden gelen araçlar, Bornova ve Ç narl yönüne dönmek için Adliye Demiryolu Üst Geçidi ni, Ozan Abay Caddesi ni ve 1592 Sokak tan sola dönerek 1561 Sokak kullanarak ulaflabilecekler. Ç narl ve Bornova istikametinden gelip Konak ve Alsancak yönüne devam edecek araçlar, 1561 Soka takiben 2738 Sokak ve devam nda 2844 Sokak kullanarak, Eski Hal Kavfla ndan sa a dönerek ve Halkap nar Katl Kavfla n kullanabilecek. Alsancak-Konak istikametinden gelip Bornova ve Ç narl yönünü kullanacak araçlar, Halkap nar Katl Kavfla n takiben fiehitler Bulvar üzerindeki Eski Hal Kavfla ndan sola dönerek, 2844 Sokak ve devam nda 2798 Sokak kullanarak 1561 Sokak a dönüfl yapabilecekler. Alsancak-Konak istikametinden gelip Anadolu Caddesi üzerinden Bayrakl ve Karfl yaka yönünü kullanacak olan araçlar n güzergah nda de ifliklik olmayacak. Bayrakl -Karfl yaka yönünden Anadolu Caddesi üzerinden gelip, Konak ve Alsancak yönüne gidecek araçlar n güzergah nda da herhangi bir de ifliklik olmayacak. Çi li stasyonalt Mahallesi nde mevcut belediye flantiye binas n n yetersiz kalmas nedeniyle, U ur Mumcu Mahallesi nde yeni bir bina yap lacak. çinde idari binalar n yan s ra akaryak t istasyonu, basketbol sahas, yemekhane, soyunma odalar, toplant Metin Solak salonu, dufl ve fitness salonu bulunan yeni bir flantiye binas infla edilecek. Mart ay nda tamamlanacak flantiye binas projesini inceleyen Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, zmir in en donan ml flantiyesini yapacaklar n söyledi. Projenin tamamlanmas yla bir y l içinde hizmete haz r gelecek flantiye binas nda fen, temizlik ve park ve bahçeler müdürlüklerinin birimleri bulunacak. fiantiye alan nda araç bak m üniteleri, konteyner, bank gibi malzemelerin üretim atölyeleri bulunacak. Ayr ca iflçilerin ihtiyaçlar n n karfl lanabilece i bir bina yap lacak ve yemekhane, dufllar, soyunma odalar, çay oca, toplant salonu, doktor, berber ve sendika odalar bulunacak. flçilerin çal flma koflullar n iyilefltirmek ad - na hiçbir ayr nt y atlamad klar n belirten Baflkan Solak, Çi li nin modern yüzü olacak yeni bir flantiye alan planl yoruz. flçilerimizin genel ihtiyaçlar na cevap verebilecek bir yap olacak. Bizzat projenin içinde yer ald m. Projeyi en k sa zamanda tamamlamak istiyoruz. diye konufltu.

4 SAYFA 4 22 fiubat Izmir, üniversiteler kenti olacak zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP), yurtd fl ndan e itmen ve ö rencilerin zmir e gelmesiyle ilgili uluslararas laflma konusunda çal flacak bir konsorsiyum oluflturdu zmir için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda iflbirli i yapan zmir'deki 6 üniversitenin rektörlerinden oluflan zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP) uluslararas laflma alan nda güç birli ine giderek bir konsorsiyum oluflturma karar ald. zmir Üniversiteler Platformu'nun ( ÜP) Rektörler Toplant - s Yaflar Üniversitesi ev sahipli inde Çeflme Alt nyunus Otel'de yap ld. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer lken, Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, zmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, zmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyefl ve zmir Üniversiteler Platformu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün'ün kat ld ve 2 gün süren toplant da uluslararas laflma konusu ele al nd. Toplant da rektörlere uluslararas laflma konusunda detayl bir sunum haz rlayan Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, zmir'in yan s ra Türk üniversitelerinin önündeki tehdit ve f rsatlar ile üniversitelerin yapmas gerekenleri s ralad. Avrupa'da beyin göçünün tersine döndü ünü, bütçe k s nt lar nedeniyle nitelikli Avrupal bilim insan n n iflsiz kald n belirten Prof. Dr. Barkan, bunun Türk üniversiteleri için uluslar aras bilim insanlar n daha kolay bulabilmek için f rsat oldu unu söyledi. Rektörler, önemli bir karara da imza atarak, zmir Üniversiteler Platformu alt nda Uluslararas laflma Konsorsiyumu kurulmas - n kararlaflt rd. Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan' n baflkanl na getirilmesi planlanan ve her üniversiteden bir temsilcinin yer alaca konsorsiyum, öncelikle uluslararas pazarlara yönelik araflt rma ve analizler yaparak, nitelikli Avrupal bilim insan ve ö renciyi zmir'e getirmeyi sa layacak. Hedef pazarlarla ilgili öncelikleri belirleyecek olan konsorsiyum, uluslararas fuarlarda zmir üniversitelerinin tan t m n yapacak giriflimlerde de bulunacak. zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP) Baflkan ve zmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, zmir için tarihi bir karar ald klar n belirterek, platform olarak kurumsallaflma ad na çok büyük bir ad m att klar n söyledi. Konsorsiyumun yurt içi ve yurtd fl nda çal flmalar koordine edecek bir birim olaca n belirten Prof. Dr. Sezgin, " zmir'de bilinçli ve koordineli bir flekilde yabanc ö renci getirme çal flmalar na yo un bir flekilde yönelme karar ald k. Bu konsorsiyum ayr ca hem zmir'deki, hem de YÖK nezdinde yap lacak at l m ve çal flmalar da bize getirecek" Yabanc uyruklu ö renci ve bilim adamlar n n kente gelmesinin zmir'deki mevcut kültürü zenginlefltirece inin alt n çizen, Prof. Dr. Sezgin, "Bu çok kültürlülük içerisinde, yurtd fl ndan gelecek ziyaretçiler ekonomik, sanatsal ve kültürel yönden bu çok büyük bir kazanç sa layacak. Ayr ca yabanc misafirlerin, Türk ö rencilerle kültür al flverifli bizim ö rencilerimize de olumlu katk lar sunacakt r" diye konufltu. Projenin kente döviz getirece i için bir anlamda "Bilim Turizmi" de yarataca ifade eden Prof. Dr. Barkan, "fiu anda kentte 140 bin yüksekö retim ö rencisi var. Proje hayata geçtikten sonra 5 y ll k süreçte bu rakam n yüzde 20'si oran nda yurtd fl nda bilim insan ve ö renci gelmesini öngörüyoruz. Bu ö renciler geldi inde emekliler kenti zmir'in nas l gençleflece ini bir düflünün" Ö rencilerle birlikte kente önemli bir oranda döviz girdisinin de sa lanaca n belirten Prof. Dr. Barkan, "Bu ö renciler, burada yiyecek, burada içecek, burada kalacak. Örne in emekliler kenti olarak an lan zmir'de bu ö rencileri, emekli vatandafllar m z n evlerinde bar nd rabilirsek, bu durum onlar için de ekonomik anlamda bir ek gelire dönüflür" 20. salon gururu Cennetçeflme de ücretsiz SBS kursu qbüyükflehir Belediyesi nin Cennetçeflme de kurdu u Kentli Merkezi nde, 6. s n f ö rencilerine yönelik ücretsiz SBS (Seviye Belirleme S nav ) kursu da verilmeye bafllad. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Cennetçeflme de hizmete aç lan Kentli Merkezi nde ev han mlar na yönelik düzenlenen kurslara flimdi de dershane eklendi. 6. s n f ö rencileri için verilen derslerde, ö renciler Seviye Belirleme S nav na (SBS) haz rlan yorlar. Ücretsiz olarak kurslara devam eden ö renciler, Büyükflehir Belediyesi sayesinde s nav yar fl nda yafl tlar ndan geri kalm yor. zmir Kalk nma Ajans n n ( Z- KA) Sosyal Kalk nma Mali Destek Program kapsam nda destek almaya hak kazanan proje ile Cennetçeflme de hayata geçecek projelerden ilki olan Kentli Merkezi nde, ilk etapta Hasta ve yafll bak m kursu ile konfeksiyon kursu düzenlenmiflti. Ev han mlar na yönelik, ücretsiz psikolojik ve hukuksal destek de verilen merkezde bafllayan ücretsiz SBS kursu, haftada 5 gün olarak düzenleniyor. 15:00 17:00 saatleri aras nda verilen derslere 34 ö renci kat l yor. Yapt klar tüm çal flmalarda yerelde kalk nma y ön planda tuttuklar n söyleyen zmir Büyükflehir Belediyesi yetkilileri, önümüzdeki günlerde çocuklarla gençleri teflvik etmek amac yla yard mc etüd dersleri ile drama derslerini de eklemeyi planlad klar n aç klad. ZKA taraf ndan destek alan Cennetçeflme kent ile bütünlefliyor projesi kapsam nda, çocuklar n spora yönlendirilmesi ve turnuvalarla bunun teflvik edilmesi de planlan yor. Büyükflehir Belediyesi ayr ca, tiyatro ve sinema gösterimleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekliyor. Özellikle sorunlar n dan flacaklar merci bulmakta zorluk çeken kad nlar ön planda tutan Büyükflehir Belediyesi, proje kapsam nda kad nlara yönelik ücretsiz dan flmanl k hizmeti de veriyor. Kurs merkezinde çocuklar için oyun odas da bulunuyor. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan ve her biri 1 milyon liraya mal olan çok amaçl salonlardan 20. si Menemen Asarl k ta hizmete girdi Uzun y llard r özlemini çektikleri ve çok yönlü ihtiyaçlar için kullan labilecekleri salona kavuflan Asarl k halk adeta bayram sevinci yaflad. Menemen Belediyesi Halk Oyunlar ekibinin zeybek gösterisi ile bafllayan aç l fla törenine; zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra zmir Milletvekili Selçuk Ayhan, l Genel Meclisi Baflkan Serdar De irmenci, Menemen Kaymakam Turgut Subafl, Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin, eski Asarl k Belediye Baflkan Alaattin Aksak, ilçe belediye baflkanlar, meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve bölge halk kat ld. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, yapt konuflmada, 20. çok amaçl salonu hizmete açman n gururunu yaflad klar n belirterek, Göreve geldikten sonra s n rlar m z befl misli büyüdü. Büyüyen s n rlar m z içinde kendimize üç hedef koyduk. Bunlar arazi yollar n n asfaltlanmas, çok amaçl salonlar n yap lmas ve tar - m n desteklenmesiydi Belirledikleri tüm hedefleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocao lu, Adil yönetim anlay - fl m z ile ilçe belediye baflkanlar m zla kolkola çal flabilece imiz ispat ettik. Art k herfley daha kolay, söz verdi imiz ifllerin ve projelerin arkas nday z diye konufltu. Menemen Kaymakam Turgut Subafl da yapt konuflmada Asarl k a yap lan salon için Baflkan Kocao lu na teflekkür ederek, Müthifl bir zmir Kalk nma Ajans Sosyal Kalk nma ve Mali Destek Program kapsam nda Bornova da Sayac Kad nlar projesi bafllat ld. Projenin tan t m ve bilgilendirme toplant s Bornova U ur Mumcu Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Toplant ya Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Ege AYSAD Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sezerler, kursiyerler ve ö renciler kat ld. Bornova Atatürk K z Teknik ve Meslek Lisesi nin proje koordinatörlü ünü yapt Ege Ayakkab Sanayicileri Derne i nin de sponsor oldu u projede, kad nlara sayac l k (ayakkab c l k alan ) kurslar aç larak, bu alanda meslek sahibi olmalar n sa lanacak, proje orta flekilde toplumsal ihtiyaçlar karfl layan yerinde bir yat r m. Bu salon toplumsal kaynaflmaya büyük katk koyacak Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin ise Menemen de bu güne kadar aç lan 4 çok amaçl salonda 3 binin üzerinde sporcunun e itim gördü ünü belirterek, söz konusu yat r m n en az, yol, su, kanal kadar önem tafl yan bir hizmet oldu unu ifade etti. Törende çocuklar n yo un sevgi gösterileri ile karfl lanan Baflkan Kocao lu na Haldun Koflay Lisesi Müdürü Mehmet Çakmak okullar na yap lan destekler nedeniyle teflekkür plaketi verdi. Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin ise ilçeye has toprak el sanatlar n n özel bir örne ini hediye etti. Bornova da kad nlar ayakkab ya da el att EGE AYSAD iflbirli inde kurs mezunlar na ifl bulunacak. Ege AYSAD olarak e itimin öncelikli konular oldu unu belirten Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sezerler, Kursumuz bafllayal 3 ay oldu. Kursun bitiminde 30 bayana sayac l k e itimi verilmifl olacak. Amac m z kursiyerlere istihdam yaratmak Baflkan S nd r ise, Ciddi bir mali kriz yafland. flsizlik oran yüzde 15, yüzde 25 lere ç kt. Bornova gibi bir kentte her 3 gençten 1 i iflsiz. Projede en önemlisi ifl garantisinin olmas. Burada mezun olan kad nlar ifl sahibi olacak, evlerine ek gelir getirecek. Bornova Belediyesi olarak böyle projelerin hep yan nda olduk ve olaca z.

5 SAYFA 5 22 fiubat Metroda bir iptal floku daha! hale iptalleriyle sars l p y llar süren çal flmalara nokta konamayan zmir Metrosu nda Ünüvar nflaat taraf ndan al nan Bornova-Evka 3 hatt ihalesi de K K den döndü Tarihi Havagaz Fabrikas nda 8. si düzenlenen zmir Ekonomik Kalk nma Koordinasyon Kurulu (EKKK) toplant s nda, kentin önünü açacak öncelikli konular n takibi için 3 yeni komite daha oluflturuldu. Daha önce zmir- stanbul Otoyolu yat r m n n her iki taraftan eflzamanl bafllat lmas konusunda lobi çal flmalar yürütmek üzere ZS AD Baflkan lknur Denizli, MÜS AD fiube Baflkan Cemal Öztürk, Deniz Ticaret Odas fiube Baflkan Geza Dologh ve Dimes Genel Müdürü Erol Diren den oluflan dört kiflilik ekip ile Ege Medeniyetleri Müzesi nin bir an önce hayata geçirilmesi konusundaki çal flmalarda etkin rol oynayacak EG AD Dan flma Kurulu Baflkan O uz Tat fl, Baro Baflkan Özdemir Sökmen, BAS FED Baflkan Aziz Kocao lu Kamu hale Kurumu Kurulu, Ünüvar nflaat taraf ndan 23 Ekim de verilen 38 milyon 658 bin 555 TL lik teklifle sonlanan Bornova- Evka 3 hatt ihalesini iptal etti. K K ten yap lan aç klamada flöyle denildi: halenin iptaline; Yap lan ilk oylamada Ali Kemal Akkoç, Hakan Günal, Kaz m Özkan, Adem Kamal ve Erkan Demirtafl iptal yönünde, Hicabi Ece, Abdullah Dündar ve Bahattin Ifl k sadece Gülermak nfl., Ataç nfl. ve Kolin nfl.' n tekliflerinin geçerli say larak düzeltici ifllem belirlenmesi yönünde, Kurum Baflkan Hasan Gül ve Ali Kaya ise Gülermak nfl. d fl ndaki isteklilerin ifl deneyim belgelerinin benzer ifl tan m na uygun olmad ve de erlendirme d fl b rak lmalar gerekti i hususunda düzeltici ifllem belirlenmesi yönünde oy kullanm fl, Teflkilat Yönetmeli i gere i 5 kiflinin oldu u tarafta Baflkan olmad ndan ve ço unluk sa lanmad ndan yeniden yap lan oylamada Baflkan Hasan Gül sadece Gülermak nfl., Ataç nfl. ve Kolin nfl.' n tekliflerinin geçerli say larak düzeltici ifllem belirlenmesi yönünde, Ali Kaya ise iptal yönünde oy kulland ndan ihalenin iptali yönünde karar verilmifltir. Kocao lu konufltu: Adalet istiyorum! Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Üçyol-Üçkuyular metro hatt ndan sonra Ege Üniversitesi-Evka 3 metro hatt n n da Kamu hale Kurulu taraf ndan iptal edilmesi üzerine Ben sadece adalet istiyorum. Baflka hiçbir fley istemiyorum. Adaleti de kendim için de il, sadece zmir halk için istiyorum. Bütün ülke büyüklerine sesleniyorum. Bu bir ihbarsa, bunu ihbar kabul etmelerini diliyorum Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, Sarn ç Beldesi'ndeki tapusu bulunmayan 8 bin konut için belediye olarak çal flma bafllatt klar - n söyledi. Sarn ç'ta tapusu bulunmayan ve Bulgaristan'dan göç eden soydafllar n oturdu u 8 bin konutun 2B Yasas kapsam na girdi ini ve burada oturanlar için büyük bir sosyal yara haline geldi ini anlatan Baflkan fienol, Konutlarda oturan vatandafllar m z ecrimisil ödemekte dahi zorlan yor. Biz Sarn ç'ta gereken çal flmalara bafllad k. Talimat mla belediye bünyesinde bu iflin çözümü için bir Teknik Komisyon ile bir Hukuk Komisyonu oluflturduk. Çözüm yollar n nedir bunu bulmaya çal fl yoruz. Bu tapusuz 8 bin konutta oturan vatandafllar m z n bize gönülden ve kalpten inanmalar n istiyorum. Bu kanayan yaray çözmeye çal fl yoruz" Uzun y llar Konak Belediyesi'nde çeflitli kademelerde yönetici olarak çal flan Baflkan fienol, "Göreve gelirken Gaziemir in sorunlar n çok iyi biliyorduk. lk gün itibariyle bunlar çözmeye bafllad k. Amac m z borçsuz, hizmeti yerine zaman nda ve kaliteli götüren 'Güler Yüzlü' belediye oluflturmakt. Geçen 10 ay içinde bunu baflard m za inan yorum" Yeni fuar alan n hizmete girmesiyle Gaziemir'in turizmden de pay almaya bafllayaca n söyleyen Baflkan fienol, "Amac m z Adnan Menderes Havaliman 'nda inen turisti Gaziemir merkeze getirebilmek. Havaalan Gaziemir'de ama biz bundan flu anda faydalanam yoruz" diye konufltu. K K in karar n de erlendiren Bafllan Aziz Kocao lu flöyle konufltu; Sadece buradan bir ça r da bulunmak istiyorum. Bu ülkenin Cumhurbaflkan, Baflbakan, bakanlar, milletvekilleri, yarg çlar ve siyasi parti temsilcilerine ça r da bulunmak istiyorum: Kamu hale Kurulu nun di er büyük belediyeler ile zmir Büyükflehir Belediyesi Hüseyin Porsuk, TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Baflkan R za Gençay ve Kemeralt Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar dan oluflan befl kiflilik ekibi oluflturan EKKK, flimdi de Gediz in kirlili i, zmir deki sa l k turizmi yat r mlar n n teflvik kapsam na al nmas ve Liman konular nda üç yeni komite daha kurdu. Gediz Nehri ne kirlilik ak fl n engelleyecek projelerin acilen hayata geçirilmesi konusunda etkin görev alacak komitede EGEV Baflkan Y lmaz Temizocak, zmir Ziraat Odas Baflkan Sedat Köse, Tarifl Zeytinya Birli i Baflkan Cahit Çetin, Üzüm Birli i Baflkan Ali R za Türker, Pamuk Birli i Baflkan Beli Azbazdar ile ncir Birli i Baflkan H. Hüseyin Karazor yer ald. zmir deki sa l k turizmi yat r mlar n n teflvik kapsam na Balçova Belediyesi baflar yla uygulad sa l k hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal güvencesi olmayan ve hastanelere gidemeyen çocuklar evlerinde muayene edildi. Sa l k taramalar, Balçova n n Kalbi gibi sa l k projeleri ile sadece zmir de de il tüm Türkiye de örnek gösterilen Balçova Belediyesi, sa l k alan ndaki yat r mlar na h z kesmeden devam ediyor. Belediye araç filosuna dahil edilen tam donan ml ambulansla birlikte sokak sokak gezen Belediye ekipleri Balçoval lar a flifa da t yor. Okullar n tatil olmas ile birlikte sosyal güvencesi olmayan ve hastanelere eriflimleri kolay olmayan çocuklar evlerinde ziyaret eden ve 1 doktor, 1 hemflire, 1 sosyal hizmet görevlisi çocuklar n muayenelerini gerçeklefltiriyor, tedavi için hastaneye hakk nda verdi i kararlara baks nlar. Örnek kararlar ve bizim hakk m zda al nan son karar da karfl laflt r p iyice incelesinler. Ben sadece adalet istiyorum. Baflka hiçbir fley istemiyorum. Adaleti de kendim için de il, sadece zmir halk için istiyorum. Bütün ülke büyüklerine sesleniyorum. Bu bir ihbarsa bunu ihbar kabul etmelerini diliyorum. Sözün özü adalet istiyorum. Izmir için 3 yeni komite daha Sarn ç ta soydafllara tapu müjdesi Halil brahim fienol al nmas n n sa lanmas konusunda görev yapacak komiteye ise ES AD Baflkan Vekili Cihan Türsen, Bakio lu Holding Yönetim Kurulu Baflkan Cem Bakio lu, G D Baflkan Mehmet Timuro lu, ÇEfiTOB Baflkan Veysi Öncel, Sunel Tütün Baflkan Vekili lhan Gürel ve Özdilek Grup Koordinatörü Kaflif Özkan seçildi. Toplant da, daha önce planlanmam fl olmas na ra men, Çal flma Grubu nun önerisiyle zmir Liman n n yeniden yap lanmas konusunda görev yapmak üzere TO Baflkan Ekrem Demirtafl, EBSO Baflkan Ender Yorganc lar, Arkas Holding Baflkan Lucien Arkas, Deniz Ticaret Odas zmir fiube Baflkan Geza Dologh ve Arkas CEO su Önder Türkkan dan oluflan 5 kiflilik bir komite daha oluflturuldu. Seyyar hastane gibi belediye gitmeleri gerekenler ilgili sa l k kurulufllar na gönderiliyor. Ücretsiz sa l k hizmetinin her insan n en do al hakk oldu unu inand n ifade eden Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya Dünya görüflümüze göre devlet her vatandafl n n sa l n, e itimini ve güvenli ini tam anlam yla sa lamak zorunda. Bu hizmetlerin paral olmas devleti, tüccar devlet haline getirir. Çabam z sa l k güvencesi olmayan vatandafllar m za sa l k hizmeti götürmek diye konufltu. Baflkan Çalkaya Baz ailelerimizin durumlar gerçekten çok kötü. Tespitlerimiz neticesinde bu durumda olan çocuklar m z n sadece ilaç giderlerini de il tüm sa l k giderlerini karfl layaca z. Hastanede tedavi olmas gereken çocuklar m z var. Onlar n da masraflar n biz üstleniyoruz Gazeteciler: Entelektüel fahifleler Benim için gazeteci olarak 12 Eylül ve bugün. Baflka gazeteciler için baflka tarihler, baflka dönemler var. Biz gazeteciler farkl örnekler yafl yoruz. Anadolu'da bas na çeflitli bask lar var. Merkez kaç kuvveti hald r güldür iflliyor. Tayyip Erdo an s k s k dile getiriyor: 2002'de, biz iktidara gelmeden önce böyle serbestçe yaz p çiziyor muydunuz? Ben 1950'li y llarda çocuk yafltay m aras nda bas na uygulanan bask y kitaplardan biliyorum. 12 Eylül darbesini Ankara'da Cumhuriyet Temsilcisi olarak yafl yorum. Bu sözü o kadar çok tekrarl yor ki, Erdo an'a yan t art k vacip oldu: Siz iktidara gelmeden önce serbestçe yaz p çiziyorduk. Bir k s tlama filan yoktu. Evet, yazamad m z dönem oldu, 12 Eylül askeri darbe dönemi. fiimdi sizin döneminizde k s tlamalar yafl yoruz, istediklerimizi, asla hakaret etmeden, sadece elefltiri çerçevesinde, ya-za-m -yo-ruz. Yaz nca, nelerin yafland n toplum ibretle izliyor. Tarihe not düflmek istiyorum, evet yazam yoruz. Hürriyet yazar Yalç n Do an n geçen gün köflesinde tarihe not düflmek ad na dile getirdi i As l flimdi yazam yoruz bafll kl yaz s d r bu. Sivil darbe benzetmelerini dile getiren yazarlar, köfle olduklar köflelerinden çemkirerek reddeden ve iktidar elefltiren gazetecileri gerçekleri görmeye davet eden yazarlar, Yalç n Do an n bu yaz s n okudu mu; okudularsa ne düflündü bilmiyorum ama benim içim burkuldu. Bildi im bir gerçe i y llar n gazetecinin köflesinden okumak, can m bir kez daha s kt ; gelecekle ilgili endiflelerimi tazelemekle kalmay p ikiye de katlad Kalbinden ve akl ndan geçenleri yazanlar n bafl na gelenleri de, Av. Fikret lkiz in Medya özgürlü üne sayg bafll kl yaz s ndan okuyabilirsiniz. Ve Do an ile lkiz in bu yaz lar ndan sonra, flunu sorabilirsiniz elbet: Özgür bas n dünyan n neresinde var? Bu soruya yan t vermeden önce, y llar aras nda yaflam fl, skoç kökenli bir Amerikal gazeteci, John Swinton la ilgili bir bilgiyi aktaray m isterseniz size: Gazetesinin bir Yahudi sermayedar taraf ndan sat n al nmas ndan sonra düzenlenen toplant da; davetli gazeteciler, bas n n onuruna kadeh kald rmak üzere s k bir solcu olan New York Times Gazetesi Editörü Swinton'u, kürsüye ça r yorlar. Swinton elinde kadehiyle kürsüye ç k yor ve o dönemin bas n dünyas n n gerçek yüzünü izleyenlere bir tokat gibi aç kl yor... "Dünya tarihinin flu an na dek, Amerika'da "Özgür, ba ms z bas n" diye bir fley olmam flt r. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de..." diye bafll yor sözlerine... "Hiçbiriniz düflündüklerinizi oldu u gibi yazmaya cesaret edemezsiniz. Bunu yapmaya kalkt n zda, yazd klar n z n önceden bas lmayaca n bilirsiniz çünkü. Çal flt m gazete bana düflüncelerimi özgürce yazmam için de il, tersine yazmamam için haftal k bir ücret ödüyor. çinizde benzer biçimde, benzer ücret alan baflkalar da vard r. Düflüncelerini aç kça yazacak kadar salak olan herhangi biri, sokakta baflka bir ifl ar yor olacakt r. Gazetemin herhangi bir say s nda düflüncelerimi apaç k yazmaya izin verseydim, 24 saat dolmadan iflimden olurdum. Gazetecilerin ifli; gerçe i yok etmek, düpedüz yalan söylemek, sapt rmak, kötülemek, servet sahiplerine dalkavukluk etmek, kendi gündelik ekme i u runa yurdunu ve soyunu satmakt r. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de... Öyleyse flimdi burada, ba ms z özgür bas n n flerefine kadeh kald rmak saçmal da nereden ç kt? Bizler, sahnenin arkas ndaki zengin adamlar n oyuncaklar, kullar y z. Bizler ipleri çekilince z playan oyuncak kuklalar z... Onlar ipleri çekiyorlar ve biz dans ediyoruz. Yeteneklerimiz, olanaklar m z ve yaflamlar m z, hepsi baflkalar n n mal. Bizler entelektüel fahifleleriz." Bu konuflma tam bir bomba etkisi yarat r. Swinton toplant y flaflk n bak fllar aras nda terk eder. Tahmin edebilece iniz gibi, John Swinton'un sözleri meslektafllar n derinden öfkelendirirken, Amerikan toplumunda hakimiyeti eline geçiren "çeteler"in kimler olduklar na dair bilgileri cansiperane bir gayretle iletmeye çal flan Swinton un ödülü, kahraman ilan edilmek de il, aforoz edilmek olur. Gazeteden istifa ettikten sonra, kimseden para almaks z n "John Swinton's paper" ad nda tek yaprakl bir "gazete" ç kararak gazetecili ini sürdürmeye çal fl r.. Günümüzle bu kadar benzerlik kuran, muhtemelen gelecekte de klasik olmay sürdürecek bu yaflanm fl olay ; bir zamanlar çal flt bir gazete ile yollar AKP karfl t yaz lar yazmamas istendi i için ayr lan sevgili Ümit e (Yald z) anlatt m yaz ya dökmeden önce. Tepkisi, Ne yani, yüz y l önce de gazeteciler, entelektüel fahifleler miymifl? diye sormak oldu! Bu sorunun yan t n, kendisine gazeteciyim diyen herkes kadar; gazete okurlar da vermeli bence. Yerlerde sürünen gazete tirajlar na, yüz y ll k gazetelerin hallerine bak nca, okur cevab n çoktan vermifl asl nda ama anlayan kim diye düflünmeden de edemiyorum gerçi

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald

Adam m s n kavgas mahkemelik oldu. SUSAM, tart flman n k v lc m n bas nda da yer ald SAYFA 01 Adam m s n kavgas mahkemelik oldu SEÇ MLERDEN iki gün önce kameralar önünde kavga eden Mehmet Ali Susam ile Aziz Kocao lu aras ndaki sorun mahkemeye tafl n yor. Seçimlerin ard ndan bas n mensuplar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR

İzmir e Konak tan büyük onur Sayfa 8 de DEV YATIRIMLAR SAYFA 01 Konkart la yaflam n z kolaylaflacak Konak Belediye Baflkan Hakan Tartan bir ilke imza atarak örnek olmaya devam ediyor KONAK Belediyesi, Mondial Assistance ve Real Life Assist flirketleriyle ortak

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Akademik Biliflim 2000. Editörden

Akademik Biliflim 2000. Editörden FARKINDA MISINIZ?.. SDÜ nün, Isparta n n nüfus itibariyle ikinci büyük ilçesi konumunda oldu unun fark nda m s n z? SDÜ nün, sadece istihdam etti i çal flanlar yla bile birçok bakanl ktan daha hacimli

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı