10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10 Kr. Büyük yoklama. zmir milletvekillerini tan m yor. Kemal Anadol. Sar gül e destek yüzde 17"

Transkript

1 SAYFA Kr fiubat 2010 Nalbanto lu çekildi BAYKAL n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. 7 de R fat Nalbanto lu zmir de yap lan genifl kapsaml bir araflt rma, kentteki sosyal ve siyasal de iflimleri ortaya ç kard Büyük yoklama Deniz Baykal l baflkanl için çok say da isim konufluluyor Uzun y llar araflt rma sektöründe hizmet veren ekip taraf ndan 2006 da zmir de kurulan NTEGRAL, son dönemin tart flmal zmir ini her anlamda mercek alt na alan bir araflt rma yapt YEREL yönetimlerden, milletvekillerine, siyasi e ilimlerden, ulusal ve yerel sorunlara yaklafl mlara kadar zmir in nabz n tutan NTEG- RAL, Ocak ay içinde metropol alandaki 11 ilçede 1695 kifli ile yüz yüze görüflerek gerçeklefltirdi i araflt rman n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. 2 y ll k sektör deneyimi olan Araflt rmac /iktisatç Feride Ad güzel yönetimindeki NTEGRAL, zmir e ayna tutan böyle araflt rmalara belirli aral klarla devam edecek Geliflmeler farkl yank buldu ARAfiTIRMACI Ad güzel, sonuçlar de erlendirirken, daha önce zmir i bu denli ele alan araflt rmalar n olmamas n n eksikli ini hissettiklerini belirterek, Son dönem yaflananlar zmir de farkl yank bulmufla benziyor. Ancak sonuçlar karfl laflt racak daha eski verilerden yoksunuz. Bu nedenle düzenli araflt rmalarla de iflimleri daha net ortaya koyaca z En baflar l baflkan Aziz Kocao lu ZM R Büyükflehir Belediye Baflkan n baflar l buluyor musunuz? sorusunda kat l mc lar n yüzde 50 si evet, baflar l yan t verirken, yüzde 29 luk dilimde kalanlar, hay r, baflar s z Yüzde 21 i ise karars z oldu unu dile getirdi. Canan Ar tman zmir milletvekillerini tan m yor Oktay Vural Yar n seçim olsa ZM RL LER yar n seçim olsa yüzde 39 CHP, yüzde 19 AKP ve yüzde 14 MHP ye oy veririm diyor. Yüzde 15 lik kitle ise karars z. Karars zlar da t ld ktan sonraki tabloda da CHP yüzde 43, AKP yüzde 24, MHP ise yüzde 17 lik oy oran na ulafl yor. ZM R, milletvekillerini tan mada s n fta kald. Araflt rmaya göre, zmir in en tan nm fl milletvekili yüzde 18 lik oranla Canan Ar tman oldu. Ar tman yüzde 11 lik oranla MHP li Oktay Vural ve yüzde 10 ile CHP li Kemal Anadol izledi. Oktay Vural ayn zamanda en baflar l vekil olarak de erlendirildi. Sar gül e destek yüzde 17 Milliyetçilik yükseliyor Metroyu AKP engelliyor Ergenekon saçmal k NTEGRAL N YAPTI I DEV ARAfiTIRMANIN TÜM SONUÇLARI SAYFA 8-9 DA Kemal Anadol S rr Aydo an Türkan Miçoo ullar Yüksel Çakmur CHP kulisleri baflkan kayn yor CHP kulisleri yeni adaylarla çalkalan yor. Nalbanto lu nun koltu u için eski baflkanlar Tunça, Aydo an dahil çok sürpriz isimlerin potaya girdi i kaydediliyor. Baykal n zmir in dizayn n Büyükflehir Baflkan Aziz Kocao lu na b - rakmas, yeni aday da Kocao lu ile sorunsuz, parti içi ekiplere tam angaje olmam fl bir isim olarak tarif etmesi kulislerdeki baz adaylar n flans n düflürüyor. 7 de Nalbanto lu operasyonunun perde arkas Ümit Yald z n de erlendirmesi sayfa 7 de AKP de gece mesaisi AK Parti zmir il ve ilçe yönetimlerinde mesai saatleri olarak ayarland. l Baflkanl ve di er ilçe baflkanl klar art k sabah gece saatleri aras nda aç k olacak 6 da Ç narl geçidi trafi e kapat ld K K ten metroya bir iptal floku daha Dünyan n tüm gelinlikleri Izmir de... Türk insan n n krize karfl buldu u çareler HALE iptalleriyle sars l p y llar süren çal flmalara nokta konamayan zmir Metrosunda Ünüvar nflaat taraf ndan al nan Bornova- Evka 3 hatt ihalesi de K K den döndü. Kamu hale Kurumu Kurulu, Ünüvar nflaat taraf ndan 23 Ekim de verilen 38 milyon 658 bin 555 TL lik teklifle sonlanan Bornova-Evka 3 hatt ihalesini iptal etti. Karara isyan eden Baflkan Kocao lu yetkililere seslenerek, zmir halk için adalet istiyorum 5 te zmir de öykü dolu günler yafland zmir, üniversite kenti olacak ZM R için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda iflbirli i yapan zmir'deki 6 üniversitenin rektörlerinden oluflan zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP) uluslararas - laflma alan nda güç birli ine giderek bir konsorsiyum oluflturma karar ald. Kente, yurtd fl ndan ö renci getirilecek. 4 te BARCELONA ve Madrid deki Avrupa n n en büyük gelinlik damatl k fuarlar yla yar flan IF WEDDING FASHION zmir de bafllad. Fuar için, ABD dahil 28 ülkeden al c geldi. Al c lar n tüm masraflar n zmir Büyükflehir Belediyesi karfl larken, profesyonel ziyaretçileri aç k olan fuarda 150 si yerli, 6 s yabanc olmak üzere 156 firma ürünlerini tan tt. 11 de Atina da krizden ç kma zirvesi ZM R Ticaret Odas, 9. Türkiye Ege K y lar Yunanistan Ege Adalar Ekonomi Zirve sini Atina da gerçeklefltirdi. 220 ifladam n n kat ld zirvede, küresel krizin f rsata çevrilmesi gerekti i vurguland Dostluk ve iflbirli i mesajlar verildi. 11 de

2 SAYFA fiubat Izmir de öykü dolu günler zmir, öykülerle flenlendi. zmirliler; birçok ünlü sanatç, edebiyatç ve öykü yazar yla tan flma f rsat buldu. Edebiyata ilgi duyan sanatseverler yazarlar n öykülerini kendi a zlar ndan dinledi Çad rda bafllayan dostluk 9. zmir Öykü Günleri Hepimizin bir öyküsü var temas ile gerçeklefltirildi. Konak Belediyesi ev sahipli- inde Edebiyatç lar Derne i, Ege Kültür Vakf, Türkiye Yazarlar Sendikas yla Türkiye PEN zmir temsilciliklerinin katk lar yla yap lan 9. zmir Öykü Günleri Dr.Selahattin Akçiçek Eflrefpafla Kültür Merkezi nde yazar Füruzan taraf ndan kaleme al nan dünya öykü günü bildirisinin okunmas yla bafllad. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, öykü günlerinin gelecek y l uluslararas etkinlik ile kutlanaca- n ve bundan böyle bir y l ulusal, bir y l da uluslararas öykü günleri gelene inin bafllat laca n söyledi. Tar k Dursun K y konuk etmekten büyük bir onur duyduklar n belirten Baflkan Tartan, Bu y lki Öykü Günleri nde en büyük sevincim, onur konu u olarak çok önemli bir yazar m z, edebiyat ustam z,tar k Dursun K y a rlamam z. Tar k Dursun K n n edebiyat, sinema ve sanat n birçok alan na büyük katk - lar vard r Ege Kültür Vakf Baflkan Azra nmeler ve Edebiyatç lar Derne i Genel Baflkan Gökhan Cengizhan n aç l fl konuflmalar n n ard ndan, Tar k Dursun K. Romanlar ndan uyarlanm fl filmlerden oluflan kolaj gösterisi ilgiyle izlendi ve Tar k Dursun K. Onur Ödülü Töreni gerçeklefltirildi. Tar k Dursun K. Onur Ödülü nü Baflkan Tartan n elinden ald. Etkinlikler, Jaklin Çelik, Faruk Duman, Handan Gökçek in sunumlar yla Üç Öykü Üç Öykücü, 1950 Öykücülerinin Yaz nsal Aray fllar paneli, Gelece in Öykü Dünyas ve Genç Öykücüler Konufluyor bafll kl etkinliklerlesona erdi. Türk sinemas n n iki usta oyuncusu Eflref Kolçak ve Ahmet Mekin, 9. zmir Öykü Günleri ne konuk oldu, dostluklar n anlatt. Edebiyattan Sinemaya Tar k Dursun K. le yolculuk konulu panele kat lan Mekin ve Kolçak,Tar k Dursun K. ile ilgili an lar n öykü severlerle paylaflt y l nda Osman Seden in yönetti i Düflman Yollar Kesti filminin çekimleri s ras nda Kastamonu ormanlar nda ayn çad - r paylaflan Tar k Dursun K., Ahmet Mekin ve Eflref Kolçak, çok iyi anlaflt klar n ve üç iyi dost olarak bugüne kadar geldiklerini söyledi. Kolçak, Tar k Dursun K. ile üç film çevirdi ini ve dostluklar n n o gün bafllay p bugüne kadar sürdü ünü anlatt. Bugünkü sinema yap mlar n de- erlendiren usta oyuncu Eflref Kolçak, Eflk ya, Babam ve O lum ile Güle güle filmlerini be- endi ini bunun d fl nda özellikli bir filmin bulunmad n söyledi. Ahmet Mekin ise, dizi çekimlerine tahammül etmenin mümkün olmad n, sanatç lar n 20 saat çal flt r ld n ve dört günde bir dizinin çekildi- ini ve dizilerde kalite bulunmad n savundu. O y llarda sineman n güzellikler içinde çal flt n k skanma ve insanlar n birbirini k rmas gibi durumlar n yaflanmad n ifade eden Kolçak, herkesin samimi, gösteriflsiz ve içinden geldi i gibi hareket etti ini vurgulad. Bornova yeni logosunu ar yor Bornova Belediyesi fiubat ay meclis toplant s nda belediyenin flu an kulland logonun de ifltirilerek logo yar flmas ile yeni logonun belirlenmesi oy birli i ile karara ba land. 5 fiubat-18 Mart aras nda baflvurular n kabul edilece i logo yar flmas n n amac Bornova'n n vizyonunu yans tmak, hem zmir hem de Ege Bölgesi'nin sahip oldu u genel imaj ile uyumlu, yarat c, ak lda kal c ve ifllevsel kullan ma olanakl biçimde tasarlanmas olacak. Seçilecek yeni logonun Bornova Belediyesi'nin vizyonuna ve hedeflerine uygun bir logo olaca n belirten Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Söz konusu logo ve seçici kurul çal flmalar nda siyasi parti temsilcilerimizde olacak. Yeni logonun Bornova'n n tarihi, kültürel de erleri, üniversitelerini, sanayisini bir araya getirecek bir logo olmas n hedefliyoruz 6 esere ödül Kat l mc lar yar flmaya en fazla 3 eserle kat labilecek. 18 Mart 2010 saat 17.00'de sona erecek yar flman n eserleri 20 Mart ta jüriye sunulacak. jürinin birinci seçece i eser için 5 bin TL, ikinci seçece i eser için 3 bin TL, birinci seçece- i eser için 2 bin TL ödül verilecek. Ayr ca 3 esere de mansiyon ödülü verilecek.

3 SAYFA fiubat Alia a-menderes deneme seferleri baharda bafll yor Aziz Kocao lu Baflkan Aziz Kocao lu, Alia a Menderes Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi projesinde takvimi aç klad. Deneme seferlerine Nisan ay nda Güney, Temmuz ay nda da Kuzey aks nda bafllanacak Kentin Kuzey-Güney geliflme alanlar n birbirine ba layan ve Türkiye deki en yayg n kent içi demiryolu ulafl m a olan Alia a-menderes Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi projesi ile ilgili takvimi aç klayan zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, 1-30 Nisan tarihleri aras nda Alia a Menderes Projesi nin, Menderes-Alsancak Gar bölümünde, 1-31 Temmuz aras nda da Alsancak-Halkap nar Alia a bölümünde deneme seferlerine bafllanaca n söyledi. Baflkan Kocao lu, Nisan ay nda TCDD nin de Alia a-menemen hatt n n kendi trenlerini Basmane Gar na ya da Alsancak Gar na getirece ini vurgulad. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Kocao lu Yüzdük yüzdük kuyru una geldik Maliyeti 600 milyon TL Kente bir çok kazan mlar sa layacak bu büyük ulafl m yat r m n n çekerler de dahil olmak üzere 600 milyon TL maliyetinde oldu unu aç klayan Baflkan Kocao lu, zmir Büyükflehir Belediyesi nin geçmifl y llarda 5 y ll k dönemlerde en fazla 250 milyon dolar yat r m yapt na dikkat çekerek Biz 5 y lda sadece bir proje için 600 milyon TL harcad k. Bu iflte yöneticilik var, iflbirilirlik var, halk n güvenine lay k olmak var, bürokratlar n çal flmas var. flten korkmadan yapt m z n arkam za alarak yolumuza çal flarak devam ediyoruz. zmirlilerin bize gösterdi i güvene lay k olmaya çal flarak, bir gün daha fazla hizmet vermek üzere ilerliyoruz. Her fley zmirliler için diye konufltu. Baflkan Kocao lu, Alia a- Menderes Projesi kapsam nda 31 tane istasyon oldu unu bunlar n her birinin maliyetinin bugünün de erleri ile 8-9 milyon TL civar nda oldu unu, 8-10 tane alt-üst geçit yap ld n, hat boyunca bulunan hemzemin geçitlerin kald r larak bunlar n yerine yaya üst geçitleri yap laca n söyledi. 6 tane yürüyen merdivenli- asansörlü yaya üst geçidinin hizmete al nd - n da vurgulayan Baflkan Kocao lu, asansörlü yer yer yürüyen merdivenli yer yer normal merdivenli olmak üzere toplam 45 yaya üst geçidi yap laca n sözlerine ekledi. Ç narl Hemzemin Geçidi trafi e kapat ld Türk yarg s nda S rbistan pani i Hükümet ile yarg aras nda uzun süreden beri devam eden yarg çat flmas nihayet patlak verdi. Ergenekon soruflturmas kapsam nda evinde ve iflyerinde yap lan arama sonras gözalt na al nan Erzincan Baflsavc s lhan Cihaner tutuklanarak cazaevine gönderildi. Ne olduysa bundan sonra oldu, gündeme damgas n vuran bu geliflme sonras nda YARSAV Baflkan Emine Ülker Tarhan, zehir zemberek bir aç klama yaparak baflsavc n n tutuklanmas n n yarg ya vurulmufl büyük bir darbe oldu unun ifade ederek, Adalet Bakan Sadullah Ergin'in istafa etmesi gerekti ini söyledi. Muhalefet cephesinin partileri hemen ata a geçerek arka arkaya yapt klar bas n aç klamalar ile tepkilerini dile getirdiler. Gün içerisinde ola anüstü toplanan HSYK (Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu ) icraatta gecikmedi. HSYK, Erzincan Baflsavc s lhan Cihaner'i görevden alan Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet savc s Osman fianal ile birlikte 4 özel yetkili savc n n yetkilerini ellerinden alma konusunda ortak karara vard. Peki flimdi ne olacak... Kimilerine göre DP iktiar n n son dönemlerinde yarg mensuplar na yönelik bafllat lan bask politikas günümüzde de cereyan ediyor. Kimilerine göre ise Türkiye geçti imiz aylarda S rbistanda istifa ettirildikten sonra kendilerine yak n yandafl yarg grubu oluflturma örne i yolunda ad m ad m ilerliyordu. YARSAV' n da srarla üzerinde durdu u ve Türkiye'de ayn yöntemle hareket edilece ine inand S rbistan örne i neden özellikle Türkiye'de çok konuflulmaya bafllanm flt... S rbistan'da hükümet eski S rp liderler hakk nda yürütülen davalarda yer alan tüm yarg ç ve savc lar n önce istifalar n isteyerek görevden alm fl, daha sonra ise bu yarg ç ve savc lar aras nda düflünce olarak kendisine yak n olanlar tekrar göreve getirerek kendi yarg mekanizmas n oluflturdu u ileri sürülmüfltü. Gerçekten Baflsavc Cihaner, Ergenekon tertibinin içerisinde miydi? Yoksa son dönemlerde baz cemaatlere yönelik bafllatt operasyonlar nedeniyle mi bu süreci yafl yordu? Bunlar hep birlikte yaflayarak görece iz... Asl nda bu olay AKP hükümeti döneminde yaflanm fl ikinci "özel yetkili savc " krizi olarak da nitelendirilebilir. Yine o dönemde Van'da özel yetkili Cumhuriyet savc s olarak görev yapan ve fiemdinli iddianamesi savc s olarak da bilinen Muharrem Sar kaya Genelkurmay Baflkan Yaflar Büyükan t hakk nda "çete kurmak" suçlamas nda bulunmufl, akabinde HSYK taraf ndan görevden al nm flt. O günden sonra izini kaybettiren Sar kaya'dan hala haber al namad. Paralel do rultuda geliflen bu olay sonras görevdeki meslektafl bir baflsavc y sorgulad ktan sonra tutuklanmas na karar veren savc Osman fianal' n da ayn kaderi paylafl p paylaflmayaca ise merak konusu... Ak llardaki as l soru ise; devletin temel organlar olan yürütme ve yasama aras nda yaflanan bu geliflme sadece öncüsü mü yoksa depremin kendisi mi oldu udur... Çi li ye modern flantiye binas yilik neferleri ifl bafl nda Gaziemir G da Bankas Yard mlaflma Derne i nde üye say s k sa sürede 100 ü aflt. Gönüllü çal flan gençler, toplanan yard mlar ihtiyaç sahiplerine ulaflt rmak için kollar s vad Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol un seçim öncesi en önem verdi i vaatleri aras nda yer alan ve yilik Bankas olarak an lmaya bafllanan Gaziemir G - da Bankas Yard mlaflma Derne i k sa sürede büyük hamle yapt. Kurucu baflkanl n Baflkan Halil brahim fienol un yapt dernek, geçen y l n Haziran ay nda 7 kifli ile yola ç kt. lk genel kurulunda 43 üyeye ulaflan dernek; ikinci kongredeki seçimle bayra eflinden devralan Birsen fienol un baflkanl nda belediye bünyesinden ayr larak ba ms z flekilde hizmet vermeye bafllad. Birsen fienol, bir yandan üye say - s n art rmak için çal fl rken, ilçedeki ihtiyaç sahipleri ve e itim bursuna gereksinimi olan ö rencileri belirlemeye bafllad. Birsen fienol Gönüllü kad nlar ve gençlerle ilçedeki 16 mahalleyi gezen Birsen fienol, bin 213 ailenin acil g da, giysi ve yakacak yard m na ihtiyac bulundu unu belirledi. Çal flma, 78 kiflinin bar nma, 614 kiflinin sa l k, 557 ö rencinin burs, 13 bin 437 ilkö retim, 5 bin 737 lise ö rencisinin k rtasiye yard m na ihtiyaç duydu unu ortaya ç kard. Yönetim binas ile eflya, giysi ve g dalar n yerlefltirilece i deposuna kavuflan dernekte, bugünlerde oldukça hareket günler yaflan yor. Gönüllü gençler, kolilerle getirilen giysileri gecenin geç saatlerine kadar ay r yor. Gönüllü kad nlar n tadilat n yapaca giysiler, bir hay rseverin kurmaya bafllad y - kama ünite ve ütüleme ünitelerine gönderilmek üzere tasnifleniyor. Kullan lm fl eflyalar ise bak m ve onar mlar yap ld ktan sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaflt r l yor. Gaziemirliler e derne in çal flmalar na kat lma ve üye olmalar yönünde ça r s yapan Birsen fienol, Krizin ezip geçti i ülkemizde iflsizlik rekor düzeyde, insanlar çok zor durumda. Yard mlar m z insanlar rencide ve deflifre etmeden yapmaya özen gösteriyoruz. Üyelerimiz ve hay rseverlerimiz ba fllar - n n nereye harcand n, internet sitemizde izleyip, denetleyebilecek. Birsen fienol, ba fllar n vergiden düfltü ünü de hat rlatan hay rseverlere katk ça r s nda bulundu. Derne in web adresi ise, Alia a-menderes Demiryolu hatt nda yürütülen zmir Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi Projesi kapsam nda, Ç narl Hemzemin Geçidi 20 fiubat tan itibaren trafi e kapat ld TCDD Genel Müdürlü ü ile zmir Büyükflehir Belediyesi nin ortaklafla yürüttü ü Alia a-menderes aras ndaki mevcut demiryolu hatt n n gelifltirilmesi ve ça dafl ulafl m düzeyine getirilmesi amac yla yap lan zmir Banliyö Sistemi nin gelifltirilmesi Projesi kapsam nda imalatlar tamamlanma aflamas na geldi. Önümüzdeki günlerde deneme seferlerinin bafllayaca güzergah n iflletmeye aç lmas için çal flmalar tüm h z yla sürüyor. Bu kapsamda mevcut hemzemin geçitlerdeki imalatlar n tamamlanabilmesi ve sistem iflletmeye al nd nda can ve mal emniyetinin güvenceye al nabilmesi için baz hemzemin geçitlerin kapat lmas na yönelik al nan 2009/232 No lu UKOME Genel Kurul karar gere i, Ç narl Hemzemin Geçidi 20 fiubat 2010 tarihinden itibaren trafi e kapat lacak. Ç narl Hemzemin Geçidi nin kapat lmas ile; Anadolu Caddesi ni takiben, Karfl yaka ve Bayrakl yönünden gelen araçlar, Bornova ve Ç narl yönüne dönmek için Adliye Demiryolu Üst Geçidi ni, Ozan Abay Caddesi ni ve 1592 Sokak tan sola dönerek 1561 Sokak kullanarak ulaflabilecekler. Ç narl ve Bornova istikametinden gelip Konak ve Alsancak yönüne devam edecek araçlar, 1561 Soka takiben 2738 Sokak ve devam nda 2844 Sokak kullanarak, Eski Hal Kavfla ndan sa a dönerek ve Halkap nar Katl Kavfla n kullanabilecek. Alsancak-Konak istikametinden gelip Bornova ve Ç narl yönünü kullanacak araçlar, Halkap nar Katl Kavfla n takiben fiehitler Bulvar üzerindeki Eski Hal Kavfla ndan sola dönerek, 2844 Sokak ve devam nda 2798 Sokak kullanarak 1561 Sokak a dönüfl yapabilecekler. Alsancak-Konak istikametinden gelip Anadolu Caddesi üzerinden Bayrakl ve Karfl yaka yönünü kullanacak olan araçlar n güzergah nda de ifliklik olmayacak. Bayrakl -Karfl yaka yönünden Anadolu Caddesi üzerinden gelip, Konak ve Alsancak yönüne gidecek araçlar n güzergah nda da herhangi bir de ifliklik olmayacak. Çi li stasyonalt Mahallesi nde mevcut belediye flantiye binas n n yetersiz kalmas nedeniyle, U ur Mumcu Mahallesi nde yeni bir bina yap lacak. çinde idari binalar n yan s ra akaryak t istasyonu, basketbol sahas, yemekhane, soyunma odalar, toplant Metin Solak salonu, dufl ve fitness salonu bulunan yeni bir flantiye binas infla edilecek. Mart ay nda tamamlanacak flantiye binas projesini inceleyen Çi li Belediye Baflkan Metin Solak, zmir in en donan ml flantiyesini yapacaklar n söyledi. Projenin tamamlanmas yla bir y l içinde hizmete haz r gelecek flantiye binas nda fen, temizlik ve park ve bahçeler müdürlüklerinin birimleri bulunacak. fiantiye alan nda araç bak m üniteleri, konteyner, bank gibi malzemelerin üretim atölyeleri bulunacak. Ayr ca iflçilerin ihtiyaçlar n n karfl lanabilece i bir bina yap lacak ve yemekhane, dufllar, soyunma odalar, çay oca, toplant salonu, doktor, berber ve sendika odalar bulunacak. flçilerin çal flma koflullar n iyilefltirmek ad - na hiçbir ayr nt y atlamad klar n belirten Baflkan Solak, Çi li nin modern yüzü olacak yeni bir flantiye alan planl yoruz. flçilerimizin genel ihtiyaçlar na cevap verebilecek bir yap olacak. Bizzat projenin içinde yer ald m. Projeyi en k sa zamanda tamamlamak istiyoruz. diye konufltu.

4 SAYFA 4 22 fiubat Izmir, üniversiteler kenti olacak zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP), yurtd fl ndan e itmen ve ö rencilerin zmir e gelmesiyle ilgili uluslararas laflma konusunda çal flacak bir konsorsiyum oluflturdu zmir için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanda iflbirli i yapan zmir'deki 6 üniversitenin rektörlerinden oluflan zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP) uluslararas laflma alan nda güç birli ine giderek bir konsorsiyum oluflturma karar ald. zmir Üniversiteler Platformu'nun ( ÜP) Rektörler Toplant - s Yaflar Üniversitesi ev sahipli inde Çeflme Alt nyunus Otel'de yap ld. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, zmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer lken, Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, zmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, zmir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kayhan Erciyefl ve zmir Üniversiteler Platformu Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Cengiz Üzün'ün kat ld ve 2 gün süren toplant da uluslararas laflma konusu ele al nd. Toplant da rektörlere uluslararas laflma konusunda detayl bir sunum haz rlayan Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, zmir'in yan s ra Türk üniversitelerinin önündeki tehdit ve f rsatlar ile üniversitelerin yapmas gerekenleri s ralad. Avrupa'da beyin göçünün tersine döndü ünü, bütçe k s nt lar nedeniyle nitelikli Avrupal bilim insan n n iflsiz kald n belirten Prof. Dr. Barkan, bunun Türk üniversiteleri için uluslar aras bilim insanlar n daha kolay bulabilmek için f rsat oldu unu söyledi. Rektörler, önemli bir karara da imza atarak, zmir Üniversiteler Platformu alt nda Uluslararas laflma Konsorsiyumu kurulmas - n kararlaflt rd. Yaflar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan' n baflkanl na getirilmesi planlanan ve her üniversiteden bir temsilcinin yer alaca konsorsiyum, öncelikle uluslararas pazarlara yönelik araflt rma ve analizler yaparak, nitelikli Avrupal bilim insan ve ö renciyi zmir'e getirmeyi sa layacak. Hedef pazarlarla ilgili öncelikleri belirleyecek olan konsorsiyum, uluslararas fuarlarda zmir üniversitelerinin tan t m n yapacak giriflimlerde de bulunacak. zmir Üniversiteler Platformu ( ÜP) Baflkan ve zmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Sezgin, zmir için tarihi bir karar ald klar n belirterek, platform olarak kurumsallaflma ad na çok büyük bir ad m att klar n söyledi. Konsorsiyumun yurt içi ve yurtd fl nda çal flmalar koordine edecek bir birim olaca n belirten Prof. Dr. Sezgin, " zmir'de bilinçli ve koordineli bir flekilde yabanc ö renci getirme çal flmalar na yo un bir flekilde yönelme karar ald k. Bu konsorsiyum ayr ca hem zmir'deki, hem de YÖK nezdinde yap lacak at l m ve çal flmalar da bize getirecek" Yabanc uyruklu ö renci ve bilim adamlar n n kente gelmesinin zmir'deki mevcut kültürü zenginlefltirece inin alt n çizen, Prof. Dr. Sezgin, "Bu çok kültürlülük içerisinde, yurtd fl ndan gelecek ziyaretçiler ekonomik, sanatsal ve kültürel yönden bu çok büyük bir kazanç sa layacak. Ayr ca yabanc misafirlerin, Türk ö rencilerle kültür al flverifli bizim ö rencilerimize de olumlu katk lar sunacakt r" diye konufltu. Projenin kente döviz getirece i için bir anlamda "Bilim Turizmi" de yarataca ifade eden Prof. Dr. Barkan, "fiu anda kentte 140 bin yüksekö retim ö rencisi var. Proje hayata geçtikten sonra 5 y ll k süreçte bu rakam n yüzde 20'si oran nda yurtd fl nda bilim insan ve ö renci gelmesini öngörüyoruz. Bu ö renciler geldi inde emekliler kenti zmir'in nas l gençleflece ini bir düflünün" Ö rencilerle birlikte kente önemli bir oranda döviz girdisinin de sa lanaca n belirten Prof. Dr. Barkan, "Bu ö renciler, burada yiyecek, burada içecek, burada kalacak. Örne in emekliler kenti olarak an lan zmir'de bu ö rencileri, emekli vatandafllar m z n evlerinde bar nd rabilirsek, bu durum onlar için de ekonomik anlamda bir ek gelire dönüflür" 20. salon gururu Cennetçeflme de ücretsiz SBS kursu qbüyükflehir Belediyesi nin Cennetçeflme de kurdu u Kentli Merkezi nde, 6. s n f ö rencilerine yönelik ücretsiz SBS (Seviye Belirleme S nav ) kursu da verilmeye bafllad. Büyükflehir Belediyesi taraf ndan Cennetçeflme de hizmete aç lan Kentli Merkezi nde ev han mlar na yönelik düzenlenen kurslara flimdi de dershane eklendi. 6. s n f ö rencileri için verilen derslerde, ö renciler Seviye Belirleme S nav na (SBS) haz rlan yorlar. Ücretsiz olarak kurslara devam eden ö renciler, Büyükflehir Belediyesi sayesinde s nav yar fl nda yafl tlar ndan geri kalm yor. zmir Kalk nma Ajans n n ( Z- KA) Sosyal Kalk nma Mali Destek Program kapsam nda destek almaya hak kazanan proje ile Cennetçeflme de hayata geçecek projelerden ilki olan Kentli Merkezi nde, ilk etapta Hasta ve yafll bak m kursu ile konfeksiyon kursu düzenlenmiflti. Ev han mlar na yönelik, ücretsiz psikolojik ve hukuksal destek de verilen merkezde bafllayan ücretsiz SBS kursu, haftada 5 gün olarak düzenleniyor. 15:00 17:00 saatleri aras nda verilen derslere 34 ö renci kat l yor. Yapt klar tüm çal flmalarda yerelde kalk nma y ön planda tuttuklar n söyleyen zmir Büyükflehir Belediyesi yetkilileri, önümüzdeki günlerde çocuklarla gençleri teflvik etmek amac yla yard mc etüd dersleri ile drama derslerini de eklemeyi planlad klar n aç klad. ZKA taraf ndan destek alan Cennetçeflme kent ile bütünlefliyor projesi kapsam nda, çocuklar n spora yönlendirilmesi ve turnuvalarla bunun teflvik edilmesi de planlan yor. Büyükflehir Belediyesi ayr ca, tiyatro ve sinema gösterimleri ile kültürel ve sanatsal faaliyetleri destekliyor. Özellikle sorunlar n dan flacaklar merci bulmakta zorluk çeken kad nlar ön planda tutan Büyükflehir Belediyesi, proje kapsam nda kad nlara yönelik ücretsiz dan flmanl k hizmeti de veriyor. Kurs merkezinde çocuklar için oyun odas da bulunuyor. zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lan ve her biri 1 milyon liraya mal olan çok amaçl salonlardan 20. si Menemen Asarl k ta hizmete girdi Uzun y llard r özlemini çektikleri ve çok yönlü ihtiyaçlar için kullan labilecekleri salona kavuflan Asarl k halk adeta bayram sevinci yaflad. Menemen Belediyesi Halk Oyunlar ekibinin zeybek gösterisi ile bafllayan aç l fla törenine; zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun yan s ra zmir Milletvekili Selçuk Ayhan, l Genel Meclisi Baflkan Serdar De irmenci, Menemen Kaymakam Turgut Subafl, Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin, eski Asarl k Belediye Baflkan Alaattin Aksak, ilçe belediye baflkanlar, meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve bölge halk kat ld. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, yapt konuflmada, 20. çok amaçl salonu hizmete açman n gururunu yaflad klar n belirterek, Göreve geldikten sonra s n rlar m z befl misli büyüdü. Büyüyen s n rlar m z içinde kendimize üç hedef koyduk. Bunlar arazi yollar n n asfaltlanmas, çok amaçl salonlar n yap lmas ve tar - m n desteklenmesiydi Belirledikleri tüm hedefleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocao lu, Adil yönetim anlay - fl m z ile ilçe belediye baflkanlar m zla kolkola çal flabilece imiz ispat ettik. Art k herfley daha kolay, söz verdi imiz ifllerin ve projelerin arkas nday z diye konufltu. Menemen Kaymakam Turgut Subafl da yapt konuflmada Asarl k a yap lan salon için Baflkan Kocao lu na teflekkür ederek, Müthifl bir zmir Kalk nma Ajans Sosyal Kalk nma ve Mali Destek Program kapsam nda Bornova da Sayac Kad nlar projesi bafllat ld. Projenin tan t m ve bilgilendirme toplant s Bornova U ur Mumcu Kültür Merkezi nde gerçeklefltirildi. Toplant ya Bornova Belediye Baflkan Prof. Dr. Kamil Okyay S nd r, Ege AYSAD Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sezerler, kursiyerler ve ö renciler kat ld. Bornova Atatürk K z Teknik ve Meslek Lisesi nin proje koordinatörlü ünü yapt Ege Ayakkab Sanayicileri Derne i nin de sponsor oldu u projede, kad nlara sayac l k (ayakkab c l k alan ) kurslar aç larak, bu alanda meslek sahibi olmalar n sa lanacak, proje orta flekilde toplumsal ihtiyaçlar karfl layan yerinde bir yat r m. Bu salon toplumsal kaynaflmaya büyük katk koyacak Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin ise Menemen de bu güne kadar aç lan 4 çok amaçl salonda 3 binin üzerinde sporcunun e itim gördü ünü belirterek, söz konusu yat r m n en az, yol, su, kanal kadar önem tafl yan bir hizmet oldu unu ifade etti. Törende çocuklar n yo un sevgi gösterileri ile karfl lanan Baflkan Kocao lu na Haldun Koflay Lisesi Müdürü Mehmet Çakmak okullar na yap lan destekler nedeniyle teflekkür plaketi verdi. Menemen Belediye Baflkan Tahir fiahin ise ilçeye has toprak el sanatlar n n özel bir örne ini hediye etti. Bornova da kad nlar ayakkab ya da el att EGE AYSAD iflbirli inde kurs mezunlar na ifl bulunacak. Ege AYSAD olarak e itimin öncelikli konular oldu unu belirten Yönetim Kurulu Baflkan Celal Sezerler, Kursumuz bafllayal 3 ay oldu. Kursun bitiminde 30 bayana sayac l k e itimi verilmifl olacak. Amac m z kursiyerlere istihdam yaratmak Baflkan S nd r ise, Ciddi bir mali kriz yafland. flsizlik oran yüzde 15, yüzde 25 lere ç kt. Bornova gibi bir kentte her 3 gençten 1 i iflsiz. Projede en önemlisi ifl garantisinin olmas. Burada mezun olan kad nlar ifl sahibi olacak, evlerine ek gelir getirecek. Bornova Belediyesi olarak böyle projelerin hep yan nda olduk ve olaca z.

5 SAYFA 5 22 fiubat Metroda bir iptal floku daha! hale iptalleriyle sars l p y llar süren çal flmalara nokta konamayan zmir Metrosu nda Ünüvar nflaat taraf ndan al nan Bornova-Evka 3 hatt ihalesi de K K den döndü Tarihi Havagaz Fabrikas nda 8. si düzenlenen zmir Ekonomik Kalk nma Koordinasyon Kurulu (EKKK) toplant s nda, kentin önünü açacak öncelikli konular n takibi için 3 yeni komite daha oluflturuldu. Daha önce zmir- stanbul Otoyolu yat r m n n her iki taraftan eflzamanl bafllat lmas konusunda lobi çal flmalar yürütmek üzere ZS AD Baflkan lknur Denizli, MÜS AD fiube Baflkan Cemal Öztürk, Deniz Ticaret Odas fiube Baflkan Geza Dologh ve Dimes Genel Müdürü Erol Diren den oluflan dört kiflilik ekip ile Ege Medeniyetleri Müzesi nin bir an önce hayata geçirilmesi konusundaki çal flmalarda etkin rol oynayacak EG AD Dan flma Kurulu Baflkan O uz Tat fl, Baro Baflkan Özdemir Sökmen, BAS FED Baflkan Aziz Kocao lu Kamu hale Kurumu Kurulu, Ünüvar nflaat taraf ndan 23 Ekim de verilen 38 milyon 658 bin 555 TL lik teklifle sonlanan Bornova- Evka 3 hatt ihalesini iptal etti. K K ten yap lan aç klamada flöyle denildi: halenin iptaline; Yap lan ilk oylamada Ali Kemal Akkoç, Hakan Günal, Kaz m Özkan, Adem Kamal ve Erkan Demirtafl iptal yönünde, Hicabi Ece, Abdullah Dündar ve Bahattin Ifl k sadece Gülermak nfl., Ataç nfl. ve Kolin nfl.' n tekliflerinin geçerli say larak düzeltici ifllem belirlenmesi yönünde, Kurum Baflkan Hasan Gül ve Ali Kaya ise Gülermak nfl. d fl ndaki isteklilerin ifl deneyim belgelerinin benzer ifl tan m na uygun olmad ve de erlendirme d fl b rak lmalar gerekti i hususunda düzeltici ifllem belirlenmesi yönünde oy kullanm fl, Teflkilat Yönetmeli i gere i 5 kiflinin oldu u tarafta Baflkan olmad ndan ve ço unluk sa lanmad ndan yeniden yap lan oylamada Baflkan Hasan Gül sadece Gülermak nfl., Ataç nfl. ve Kolin nfl.' n tekliflerinin geçerli say larak düzeltici ifllem belirlenmesi yönünde, Ali Kaya ise iptal yönünde oy kulland ndan ihalenin iptali yönünde karar verilmifltir. Kocao lu konufltu: Adalet istiyorum! Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Üçyol-Üçkuyular metro hatt ndan sonra Ege Üniversitesi-Evka 3 metro hatt n n da Kamu hale Kurulu taraf ndan iptal edilmesi üzerine Ben sadece adalet istiyorum. Baflka hiçbir fley istemiyorum. Adaleti de kendim için de il, sadece zmir halk için istiyorum. Bütün ülke büyüklerine sesleniyorum. Bu bir ihbarsa, bunu ihbar kabul etmelerini diliyorum Gaziemir Belediye Baflkan Halil brahim fienol, Sarn ç Beldesi'ndeki tapusu bulunmayan 8 bin konut için belediye olarak çal flma bafllatt klar - n söyledi. Sarn ç'ta tapusu bulunmayan ve Bulgaristan'dan göç eden soydafllar n oturdu u 8 bin konutun 2B Yasas kapsam na girdi ini ve burada oturanlar için büyük bir sosyal yara haline geldi ini anlatan Baflkan fienol, Konutlarda oturan vatandafllar m z ecrimisil ödemekte dahi zorlan yor. Biz Sarn ç'ta gereken çal flmalara bafllad k. Talimat mla belediye bünyesinde bu iflin çözümü için bir Teknik Komisyon ile bir Hukuk Komisyonu oluflturduk. Çözüm yollar n nedir bunu bulmaya çal fl yoruz. Bu tapusuz 8 bin konutta oturan vatandafllar m z n bize gönülden ve kalpten inanmalar n istiyorum. Bu kanayan yaray çözmeye çal fl yoruz" Uzun y llar Konak Belediyesi'nde çeflitli kademelerde yönetici olarak çal flan Baflkan fienol, "Göreve gelirken Gaziemir in sorunlar n çok iyi biliyorduk. lk gün itibariyle bunlar çözmeye bafllad k. Amac m z borçsuz, hizmeti yerine zaman nda ve kaliteli götüren 'Güler Yüzlü' belediye oluflturmakt. Geçen 10 ay içinde bunu baflard m za inan yorum" Yeni fuar alan n hizmete girmesiyle Gaziemir'in turizmden de pay almaya bafllayaca n söyleyen Baflkan fienol, "Amac m z Adnan Menderes Havaliman 'nda inen turisti Gaziemir merkeze getirebilmek. Havaalan Gaziemir'de ama biz bundan flu anda faydalanam yoruz" diye konufltu. K K in karar n de erlendiren Bafllan Aziz Kocao lu flöyle konufltu; Sadece buradan bir ça r da bulunmak istiyorum. Bu ülkenin Cumhurbaflkan, Baflbakan, bakanlar, milletvekilleri, yarg çlar ve siyasi parti temsilcilerine ça r da bulunmak istiyorum: Kamu hale Kurulu nun di er büyük belediyeler ile zmir Büyükflehir Belediyesi Hüseyin Porsuk, TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Baflkan R za Gençay ve Kemeralt Derne i Baflkan Mehmet Gülaylar dan oluflan befl kiflilik ekibi oluflturan EKKK, flimdi de Gediz in kirlili i, zmir deki sa l k turizmi yat r mlar n n teflvik kapsam na al nmas ve Liman konular nda üç yeni komite daha kurdu. Gediz Nehri ne kirlilik ak fl n engelleyecek projelerin acilen hayata geçirilmesi konusunda etkin görev alacak komitede EGEV Baflkan Y lmaz Temizocak, zmir Ziraat Odas Baflkan Sedat Köse, Tarifl Zeytinya Birli i Baflkan Cahit Çetin, Üzüm Birli i Baflkan Ali R za Türker, Pamuk Birli i Baflkan Beli Azbazdar ile ncir Birli i Baflkan H. Hüseyin Karazor yer ald. zmir deki sa l k turizmi yat r mlar n n teflvik kapsam na Balçova Belediyesi baflar yla uygulad sa l k hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal güvencesi olmayan ve hastanelere gidemeyen çocuklar evlerinde muayene edildi. Sa l k taramalar, Balçova n n Kalbi gibi sa l k projeleri ile sadece zmir de de il tüm Türkiye de örnek gösterilen Balçova Belediyesi, sa l k alan ndaki yat r mlar na h z kesmeden devam ediyor. Belediye araç filosuna dahil edilen tam donan ml ambulansla birlikte sokak sokak gezen Belediye ekipleri Balçoval lar a flifa da t yor. Okullar n tatil olmas ile birlikte sosyal güvencesi olmayan ve hastanelere eriflimleri kolay olmayan çocuklar evlerinde ziyaret eden ve 1 doktor, 1 hemflire, 1 sosyal hizmet görevlisi çocuklar n muayenelerini gerçeklefltiriyor, tedavi için hastaneye hakk nda verdi i kararlara baks nlar. Örnek kararlar ve bizim hakk m zda al nan son karar da karfl laflt r p iyice incelesinler. Ben sadece adalet istiyorum. Baflka hiçbir fley istemiyorum. Adaleti de kendim için de il, sadece zmir halk için istiyorum. Bütün ülke büyüklerine sesleniyorum. Bu bir ihbarsa bunu ihbar kabul etmelerini diliyorum. Sözün özü adalet istiyorum. Izmir için 3 yeni komite daha Sarn ç ta soydafllara tapu müjdesi Halil brahim fienol al nmas n n sa lanmas konusunda görev yapacak komiteye ise ES AD Baflkan Vekili Cihan Türsen, Bakio lu Holding Yönetim Kurulu Baflkan Cem Bakio lu, G D Baflkan Mehmet Timuro lu, ÇEfiTOB Baflkan Veysi Öncel, Sunel Tütün Baflkan Vekili lhan Gürel ve Özdilek Grup Koordinatörü Kaflif Özkan seçildi. Toplant da, daha önce planlanmam fl olmas na ra men, Çal flma Grubu nun önerisiyle zmir Liman n n yeniden yap lanmas konusunda görev yapmak üzere TO Baflkan Ekrem Demirtafl, EBSO Baflkan Ender Yorganc lar, Arkas Holding Baflkan Lucien Arkas, Deniz Ticaret Odas zmir fiube Baflkan Geza Dologh ve Arkas CEO su Önder Türkkan dan oluflan 5 kiflilik bir komite daha oluflturuldu. Seyyar hastane gibi belediye gitmeleri gerekenler ilgili sa l k kurulufllar na gönderiliyor. Ücretsiz sa l k hizmetinin her insan n en do al hakk oldu unu inand n ifade eden Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya Dünya görüflümüze göre devlet her vatandafl n n sa l n, e itimini ve güvenli ini tam anlam yla sa lamak zorunda. Bu hizmetlerin paral olmas devleti, tüccar devlet haline getirir. Çabam z sa l k güvencesi olmayan vatandafllar m za sa l k hizmeti götürmek diye konufltu. Baflkan Çalkaya Baz ailelerimizin durumlar gerçekten çok kötü. Tespitlerimiz neticesinde bu durumda olan çocuklar m z n sadece ilaç giderlerini de il tüm sa l k giderlerini karfl layaca z. Hastanede tedavi olmas gereken çocuklar m z var. Onlar n da masraflar n biz üstleniyoruz Gazeteciler: Entelektüel fahifleler Benim için gazeteci olarak 12 Eylül ve bugün. Baflka gazeteciler için baflka tarihler, baflka dönemler var. Biz gazeteciler farkl örnekler yafl yoruz. Anadolu'da bas na çeflitli bask lar var. Merkez kaç kuvveti hald r güldür iflliyor. Tayyip Erdo an s k s k dile getiriyor: 2002'de, biz iktidara gelmeden önce böyle serbestçe yaz p çiziyor muydunuz? Ben 1950'li y llarda çocuk yafltay m aras nda bas na uygulanan bask y kitaplardan biliyorum. 12 Eylül darbesini Ankara'da Cumhuriyet Temsilcisi olarak yafl yorum. Bu sözü o kadar çok tekrarl yor ki, Erdo an'a yan t art k vacip oldu: Siz iktidara gelmeden önce serbestçe yaz p çiziyorduk. Bir k s tlama filan yoktu. Evet, yazamad m z dönem oldu, 12 Eylül askeri darbe dönemi. fiimdi sizin döneminizde k s tlamalar yafl yoruz, istediklerimizi, asla hakaret etmeden, sadece elefltiri çerçevesinde, ya-za-m -yo-ruz. Yaz nca, nelerin yafland n toplum ibretle izliyor. Tarihe not düflmek istiyorum, evet yazam yoruz. Hürriyet yazar Yalç n Do an n geçen gün köflesinde tarihe not düflmek ad na dile getirdi i As l flimdi yazam yoruz bafll kl yaz s d r bu. Sivil darbe benzetmelerini dile getiren yazarlar, köfle olduklar köflelerinden çemkirerek reddeden ve iktidar elefltiren gazetecileri gerçekleri görmeye davet eden yazarlar, Yalç n Do an n bu yaz s n okudu mu; okudularsa ne düflündü bilmiyorum ama benim içim burkuldu. Bildi im bir gerçe i y llar n gazetecinin köflesinden okumak, can m bir kez daha s kt ; gelecekle ilgili endiflelerimi tazelemekle kalmay p ikiye de katlad Kalbinden ve akl ndan geçenleri yazanlar n bafl na gelenleri de, Av. Fikret lkiz in Medya özgürlü üne sayg bafll kl yaz s ndan okuyabilirsiniz. Ve Do an ile lkiz in bu yaz lar ndan sonra, flunu sorabilirsiniz elbet: Özgür bas n dünyan n neresinde var? Bu soruya yan t vermeden önce, y llar aras nda yaflam fl, skoç kökenli bir Amerikal gazeteci, John Swinton la ilgili bir bilgiyi aktaray m isterseniz size: Gazetesinin bir Yahudi sermayedar taraf ndan sat n al nmas ndan sonra düzenlenen toplant da; davetli gazeteciler, bas n n onuruna kadeh kald rmak üzere s k bir solcu olan New York Times Gazetesi Editörü Swinton'u, kürsüye ça r yorlar. Swinton elinde kadehiyle kürsüye ç k yor ve o dönemin bas n dünyas n n gerçek yüzünü izleyenlere bir tokat gibi aç kl yor... "Dünya tarihinin flu an na dek, Amerika'da "Özgür, ba ms z bas n" diye bir fley olmam flt r. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de..." diye bafll yor sözlerine... "Hiçbiriniz düflündüklerinizi oldu u gibi yazmaya cesaret edemezsiniz. Bunu yapmaya kalkt n zda, yazd klar n z n önceden bas lmayaca n bilirsiniz çünkü. Çal flt m gazete bana düflüncelerimi özgürce yazmam için de il, tersine yazmamam için haftal k bir ücret ödüyor. çinizde benzer biçimde, benzer ücret alan baflkalar da vard r. Düflüncelerini aç kça yazacak kadar salak olan herhangi biri, sokakta baflka bir ifl ar yor olacakt r. Gazetemin herhangi bir say s nda düflüncelerimi apaç k yazmaya izin verseydim, 24 saat dolmadan iflimden olurdum. Gazetecilerin ifli; gerçe i yok etmek, düpedüz yalan söylemek, sapt rmak, kötülemek, servet sahiplerine dalkavukluk etmek, kendi gündelik ekme i u runa yurdunu ve soyunu satmakt r. Bunu siz de biliyorsunuz, ben de... Öyleyse flimdi burada, ba ms z özgür bas n n flerefine kadeh kald rmak saçmal da nereden ç kt? Bizler, sahnenin arkas ndaki zengin adamlar n oyuncaklar, kullar y z. Bizler ipleri çekilince z playan oyuncak kuklalar z... Onlar ipleri çekiyorlar ve biz dans ediyoruz. Yeteneklerimiz, olanaklar m z ve yaflamlar m z, hepsi baflkalar n n mal. Bizler entelektüel fahifleleriz." Bu konuflma tam bir bomba etkisi yarat r. Swinton toplant y flaflk n bak fllar aras nda terk eder. Tahmin edebilece iniz gibi, John Swinton'un sözleri meslektafllar n derinden öfkelendirirken, Amerikan toplumunda hakimiyeti eline geçiren "çeteler"in kimler olduklar na dair bilgileri cansiperane bir gayretle iletmeye çal flan Swinton un ödülü, kahraman ilan edilmek de il, aforoz edilmek olur. Gazeteden istifa ettikten sonra, kimseden para almaks z n "John Swinton's paper" ad nda tek yaprakl bir "gazete" ç kararak gazetecili ini sürdürmeye çal fl r.. Günümüzle bu kadar benzerlik kuran, muhtemelen gelecekte de klasik olmay sürdürecek bu yaflanm fl olay ; bir zamanlar çal flt bir gazete ile yollar AKP karfl t yaz lar yazmamas istendi i için ayr lan sevgili Ümit e (Yald z) anlatt m yaz ya dökmeden önce. Tepkisi, Ne yani, yüz y l önce de gazeteciler, entelektüel fahifleler miymifl? diye sormak oldu! Bu sorunun yan t n, kendisine gazeteciyim diyen herkes kadar; gazete okurlar da vermeli bence. Yerlerde sürünen gazete tirajlar na, yüz y ll k gazetelerin hallerine bak nca, okur cevab n çoktan vermifl asl nda ama anlayan kim diye düflünmeden de edemiyorum gerçi

6 SAYFA 6 22 fiubat Ömür Kabak AKP de gece mesaisi AK Parti il ve ilçe yönetimlerinde mesai saatleri olarak ayarland. l Baflkanl ve di er ilçe baflkanl klar art k sabah gece saatleri aras nda aç k olacak Vatandafl n her türlü paylafl m na aç k kap sunan AK Parti l Baflkanl ilçelerine yaz l olarak gönderdi i yaz da, sabah saat en geç da aç k olmalar n ve gece saat e kadar aç k bulunmalar önerildi. Vatandafl n her türlü sorununa karfl, sabah n erken saatlerinden gece geç saatlere kadar yap lan uygulama zmir le beraber tüm illerde gerçeklefltirilecek. Uygulaman n start n veren AK Parti l Baflkan Ömür Kabak, çal flkan bir ekip ve parti olarak, millete hizmet etmenin en büyük arzular oldu unu söyledi. Baflkan Kabak, zmirli nin çilesini ve dertlerini paylaflmak için baflkanl k binam z ve ilçe baflkanl klar m z sabah dan gece ye kadar aç k olacak. Vatandafllar m z gelsin, gitsin dertlerini anlats n, sevinçlerini paylas n istiyoruz. Bu konuya iliflkin ilçelerimize görev verdik. Hizmet etmek istiyoruz diye konufltu. Mesai saatlerinde her gün Yönetim Kurulu üyelerinden biri de nöbete kalacak. Gönülleri kazanmak için çal fl yoruz Uygulaman n seçim çal flmas olarak düflünülmesine de yan t veren Ömür Kabak, seçimin 2011 y l n n Temmuz ay nda gerçekleflece ini belirterek, Biz seçim için çal flan bir parti de- iliz biz gönülleri kazanmak için çal flan bir partiyiz. Seçim çal flmas de il bizim parti içi normal bir uygulamam zd r. Genel merkezden do an bir fley planlanm fl ve di er illerimizde uygulanacakt r Öte yandan, AK Parti Genel Merkezin gün içersinde farkl saatlerde zmir AK Parti lçe Teflkilatlar n telefonla arayarak kontroller yapt ö renildi. AKP Konak görev bafl yapt CHP Kad n Kollar na tek destek Tat dan Atatürk devrimlerinin en önemlileri aras nda olan Medeni Kanunu nun 84.Y l dönümü kutlamas CHP Kad n Kollar taraf ndan partinin l Binas nda yap ld. 29 Belediye Baflkan n n davet edildi- i bu önemli günde tek destek Buca Belediye Baflkan Ercan Tat dan geldi. Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak ve Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya n n daha önce belirlenen programlar nedeniyle kat - lamad klar bu anlaml güne mesaj yollayarak kutlamalar n yapt. Medeni Kanunu nun 84.Y l dönümü kutlamas nda davet edilen 29 Belediye Baflkan ndan sadece bir Belediye Baflkan n n kat lmas üzüntü yarat rken etkinli e kat lan Buca Belediye Baflkan Ercan Tat yapt konuflmayla be eni toplad. Baflkan Tat, Dünya üzerinde bizim kad n m z gibi ma rur ve ma dur kad n yoktur diyerek bafllad sözlerine, Sizler erkeklerle beraber omuz omuza bu ülkenin Kurtulufl Savafl na bafl koydunuz. Kad n n ikinci s n f bir insan olmas na karfl yap lan devrimlerin temel tafl olan Medeni Kanunu nun kabulünün 84 üncü y ldönümü hepimize kutlu olsun. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün devrimlerine daha çok sahip ç kmam z gerektiren bu günlerde mücadelede kad nlar çok fazla önem arz ediyor. Ülkemizin gelece i ad na sizlerin siyasette yer alman z gerekiyor diye konufltu. Öte yandan CHP li 9 zmir milletvekili ile 30 ilçe baflkan n n da davet edildi i kutlama törenine Milletvekillerinden Abdürrezzak Erten ve Canan Ar tman n meclis çal flmalar nedeniyle kat lamad klar mesaj gelirken, 30 ilçe baflkan ndan da sadece Selçuk lçe Baflkan brahim Ad güzel in kat ld ö renildi. Fatih Dalan: zmir deki yap-boz komedisi bitsin Anap-DP çat s nda çatlak var! Ak Parti Genel Merkezi taraf ndan geçti imiz günlerde onaylanan AK Parti Konak lçenin yeni yönetimi Cumhuriyet Meydan Atatürk An t na çelenk b rakarak görev bafl yapt. Ülkemizin refah, halk m z n mutlulu u için gece gündüz çal flaca z diyerek ant içip göreve bafllad klar n dile getiren lçe Baflkan Latif Özkan, yo un bir çal flma program haz rlad klar n ve ilk ifl olarak sand k görevlileri çal flmas na bafllad klar n kaydetti. Konak n demografik yap s, kad n ve genç da l m konusunda titiz çal flarak yönetim kurulunu oluflturduklar n dile getiren Latif Özkan, Konak ta yaflayan her kesimden insan n temsil edilmesi için demografik yap ya, meslek gruplar na, yafla, kad n ve genç say s na göre çal flma yapt k. Güçlü bir yönetim kurulu oluflturduk. Yerel yönetimlerle ilgili konular meclis üyelerimiz arac l yla belediye meclisinde gündeme getirece iz. Di er konular ise rapor haline getirip l Baflkanl m z ve milletvekillerimizle paylaflarak hem takipçisi hem da uygulay c s olaca z. Fatih Dalan Demokrat Parti zmir l Baflkan Fatih Dalan, zmir'de umut olarak aç klanan pek çok projenin yar da kalmas n n zmir halk nda ilk zamanlar hayal k r kl yaratt n, ancak bu hayal k r kl n n zamanla yerini k zg nl a b rakmaya bafllad n belirtti. Dalan, yapt yaz l aç klamada, projeleri gündeme getirenlerin, önceden çok ciddi bir biçimde çal flarak, projelerin gerek teknik, gerekse de mevzuat aç s ndan tüm detaylar n haz rlamalar ve sonra kamuoyuyla paylaflmalar gerekti ini kaydetti. zmir'de ''Baz projelere hay r diyerek kendilerini gündeme getirmeyi seven, iptal edilen projeleri baflar gören bir zihniyet oldu unu'' savunan Dalan, projeleri ortaya atanlar n, yeterince çal flmamalar durumunda ''hay rc zihniyetin ekme ine ya süreceklerini'' savundu. zmir'in aksayan projeler nedeniyle prestij kaybetti ini de öne süren Dalan, aç klamas n flöyle sürdürdü: ''Gerek yerli, gerekse de yabanc yat r mc lar zmir'e gelmek için büyük tereddütler yaflamaktad r. zmir'in, ' fl yap lmas, yat r m yap lmas çok zor flehirdir' damgas n yemesine izin vermemeliyiz. Özellikle Büyükflehir Belediyesi herhangi bir projeyi halk n önüne sürmeden tüm detaylar çok iyi çal flmal - d r. Son zamanlarda kamuoyuna sunulan baz projelerde Büyükflehir?in teknik ve bürokrat ekibi s n fta kalm flt r. Halka umut vermek, ard nda büyük sorumluluk getirir. zmir halk n n moralini olmayacak ya da haz r olmayan ifllerle bozmaya kimsenin hakk yoktur.'' ANAVATAN saflar n n tüm haklar n DP ye devrederek tek çat alt nda toplanmalar n n ard ndan ortak çat n n zmir de çatlamalar bafllad. ANAVATAN n zmir deki eski il Baflkan Süral Yahfli yönetim kurulu üyeleri listelerinin haz rlanarak genel merkeze gönderilmesinin ard ndan 3,5 ay geçti ini ancak halen daha haz rlanmamas n kendilerine bir tav r oldu unu söyleyerek isyan etti. Birleflmenin ard ndan ANAVATAN eski l Baflkan Süral Yahfli, iki ay önce 41 kiflilik il yönetim kurulu ile ilçe yönetimlerini Genel Merkez e gönderdi ini ancak iflleme konmad n öne sürdü. Yahfli, Genelgeye göre benim muhatab m Genel Merkez. Dalan, bizden 28 kifli istiyor oysa benim yönetimimde 41 kifli var. Ayr - ca yönetim listemizi görev da l m olmadan sade üyeler isteyerek, ANAVATAN l lar n il baflkan yard mc l klar nda söz sahibi olmas n engelliyor. Genel Merkez den dosyalar m ne onaylan yor ne geri geliyor. DP zmir il teflkilat Genel Merkez i frenliyor ki, Ankara dan onay gelmiyor Siyasi yaflam boyunca böyle bir s - k nt yaflamad n belirten Süral Yahfli, 2010 y l kongre sürecinin bafllat ld n belirterek üye olup olmad klar n n bile belli olmad n dile getirdi. Yahfli, Henüz il ve ilçe yönetimleri oluflturulmadan, daha üyeli imizin bile tart fl ld bir dönemde tüm bunlar n üzerine bir de kongre takvimi geldi. Bizim üyeliklerimizin geçerli olup, kongrelerde arkadafllar m z n oy kullanabilmesi için üye güncellemelerinin yap lmas gerekiyor. Bizim üyeli imiz daha resmileflmemiflken neyi güncelleyece iz. Tüm iyi niyetimize karfl n zmir de birleflme gerçekleflemiyor ve bir arpa boyu yol al nam yorsa o zaman iyi niyet ve kardefllik ilkeleri birileri taraf ndan kas tl olarak çi neniyor demektir. DP üyeli imizin bile tart flmal oldu u bir ortamda taraf m za intikal ettirilen 2010 y l kongre takvimi incelendi inde yap lan ifllemlerin ANAVATAN partisine kurulan tuza n bir kan t oldu u fleklindedir. Ülkemizde merkez a bir partiye bu kadar ihtiyaç duyulan bir ortamda yap lan bu haks zl k karfl s nda meydana getirmeye çal flt m z bir siyasi oluflumun ölü do umunda pay sahibi olmayaca m z bildirir, art k bu oyunun içinde yer almayaca m z üzülerek belirtiriz diye konufltu. Üyelerini yok say ld n söyleyen Süral Yahfli, DP nin düzenledi i toplant larda da üyelerin ne anons edildi ini ne de isimlerinin geçti ini söyleyerek, Bizi yok say yorlar. O zaman neden ça r yorsunuz. Bizim üzerimizde üstünlük kurmaya kalk yorlar. Bu teflkilatlar size ezdirmem. Sanmay n ki patlarsak kifli oluruz, Kiraz dan K n k a kadar bir oluruz. Biz birlik ve bütünlük içinde hareket eden bir teflkilat z zmir e bir sendika daha: Yerel- fl Belediyelerde örgütlenmeye bafllayan Yerel- fl Sendikas zmir de de örgütlenmek için önemli bir ad m att. zmir Büyükflehir Belediyesi nde görevli Nefle Kozan, Yerel- fl Sendikas taraf ndan zmir l Temsilcisi olarak atand. Kozan, sendikan n kurulufl amac n ve zmir deki faaliyetlerini anlatt Ekim inden bu yana faaliyet yürüten Birleflik Kamu- fl Konfederasyonu na ba l Yerel Yönetim Hizmet Kolu Kamu flgörenleri Sendikas (Yerel- fl ) zmir il temsilcili inin kurulufl çal flmalar n tamamlad n söyleyen Kozan, sendikac l n içinde bulundu u koflullar n giderek zorlaflt - n, amaçlar n n zmir de üyesinin hakk n veren, koruyan bir sendikal yap lanma oldu unu söyledi. Kozan, E itim- fl, Birleflik Sa l k- fl Birleflik Büro- fl ve Kültür Sanat- fl Sendikalar ile birlikte Birleflik Kamu flgörenleri Sendikalar Konfederasyonu (Birleflik Kamu- fl) çat s alt nda bulufltuk. Sendikam z Cumhuriyet Mitinglerinin öncüsü zmir Cumhuriyet çin Güçbirli i Platformu nun da üyesi. Her zaman cumhuriyet devrimi kazan mlar - n n korunmas mücadelesinde de ön saflar nda yerini alacakt r.

7 SAYFA 7 22 fiubat Siyaset Nalbanto lu operasyonunun perde arkas Yerel seçim öncesi PM üyeli inden zmir l Baflkanl na getirilen, yapt çal flmalarla kamuoyunun takdirini kazanan, kongre sürecinde baflar l bir seçim dönemi geçirip 28 ilçe baflkan n n deste ini, 420 delegenin imzas n alan R fat Nalbanto lu na yönelik Deniz Baykal operasyonunun yank lar sürüyor. Operasyonun perde arkas na iliflkin çok farkl senaryolar konufluluyor. Kimilerine göre Nalbanto lu nun ifli, zmir Fuar için kente gelen Baykal n, Havaliman nda Karfl yaka Belediyesi nin eski iflçileri taraf ndan pet flifleli sald r ya u rad gün bitti. Sonras nda bu iflçilerin sendika baflkan Azat Fazla n n delege yap lmas iflin tuzu biberi oldu. Kimilerine göre ise Nalbanto lu için k r lma noktas Karfl yaka kongresiydi. CHP Lideri Deniz Baykal n, Cevat n dedi i olsun dedi i kongre için Nalbanto lu, Durak ve ekibinin dedi ini yapmad. l Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özuslu nun Karfl yaka lçe Baflkan olmas n isteyen ve Seçime tek listeyle gidelim teklifi, Nalbanto lu ndan kabul görmemifl, Deniz Baykal iki ay önce görevden ald Ertam Özen i aday göstermek zorunda kalm flt bu cepheye göre Delege seçimleri öncesi yaflananlar, MYK Üyesi Mehmet Ali Susam, Eski l Baflkan Kemal Karatafl, MYK Üyesi Savc Sayan gibi Baykal n yetkilendirdi i isimlere karfl yerelde mücadeleyi tercih eden Nalbanto lu, seçimlerdeki itirazlar, üye listelerinin flekillenmesi sürecinde bu kesime göre Baykal k zd racak çok fazla hata yapm flt. Kongre sürecinin en bafl nda tarafs z görünen hatta bu nedenle herkese mavi boncuk da tmakla suçlanan Nalbanto lu daha sonra taraf n seçti. Genel Sekreter Önder Sav ekibi ve Aziz Kocao lu ile hareket etmeyi tercih eden Nalbanto lu, yine birilerine göre Baykal n aday olarak gönderildi i zmir de Sav n, Kocao lu nun aday na dönüflmüfltü. Nalbanto lu na yönelik sert mesajlar n süreç boyunca veren Baykal, Konak lçe Baflkan Aytekin Tunus u görevden al p, yönetimi de ifltirerek ilginç bir mesaj vermiflti asl nda. Sav-Baykal çat flmas n n göstergesi olan bu hamlede Tunus un Sav yanl s yönetimi al nm fl yerine Karatafl, Susam a rl kl bir geçici yönetim atanm flt. Kimilerine göre Baykal, bu mesaj ile Nalbanto lu na durmas gerekti i yer ile ilgili mesaj veriyor, özellikle de Sav ekibinden uzak durmas gerekti ini anlatmaya çal fl yordu. Buca yönetiminin görevden al nmas, Karfl yaka da görevden al nan ilçe baflkan n n yeniden aday gösterilmesiyle de benzer mesajlar veren Baykal, en önemli mesaj n Bornova Erzene ve Konak K l çreis Mahalleleri nin delege seçimlerini genel merkezden iptal ederek vermiflti. CHP de ender görülen mahalle seçimlerinin genel merkez taraf ndan iptali, Nalbanto lu na verilen mesaj olarak kayda geçmiflti. Çi li Belediye seçimleri, Buca, Konak ve Bornova kongresinde olan bitenler Baykal doldurmaya fazlas yla yetiyordu ayr ca. Asl nda sürece iyi bak ld nda Nalbanto lu na yönelik operasyon gümbür gümbür geliyorum diyordu. Yani Perflembe nin gelifli, Çarflamba dan belliydi. Tabi ki birilerine göre. Tabi ki tüm bu yaflananlar operasyonu hakl temellere oturtmaya, operasyona demokrasi k l f giydirmeye de yetmiyordu. En az ndan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu nun da her partili gibi belirli bir yap yla hareket etme hakk vard. Çünkü, CHP deki ekipleri yaratan Nalbanto lu hiç de ildi. Nalbanto lu nun yapt taraf n seçmekti. O da Sav ekibi ve Kocao lu nu seçti. Bana göre bu seçimi çok da gönüllü yapmam fl, birileri taraf ndan zorlanm flt. Baykal ad na hareket edenlerin tehditleri, davran fl bozukluklar Nalbanto lu nu süreç içinde s k bir ekipçiye dönüfltürdü. Yap lan kirli servisler, en dibindeki insanlar n ihanetleri de sürece eklenince Baykal, Nalbanto lu noktas nda dolup, taflt. Sonunda patlad. Öyle oldu böyle oldu Sonuçta, Nalbanto lu Baykal la konuflma gere i duymadan karar n verdi. Deniz Baykal n kendisine önce Vekil Selçuk Ayhan la, ard ndan Genel Sekreter Sav ve Genel Sayman Özyürek le gönderdi i çekil mektubunu okuyup, gere ini yapt. Kendisine getirilen vekil aday ol teklifini bile de erlendirmeden hem de. Tüm bu süreci yorumlarken yaklafl k bir ay önce CHP Eski l Baflkanlar ndan Suat stanbullu ile yapt m bir görüflmeye gitti akl m. stanbullu nun özelli i Nalbanto lu gibi bir dönem DSP çat s alt nda yöneticilik yapmas yd. Ve anlayamad m boyutta Nalbanto lu na karfl muhalif duruflu vard stanbullu nun Tarihe dikkat! En az bir ay önceydi lçe kongreleri yap l yor, k ran k rana bir mücadele sergileniyordu. stanbullu Baykal n aday n n Nalbanto lu olmayaca n net bir dille söylüyor ve bunun için de son bir haftay iflaret ediyordu. A z ndan flu cümleler dökülerek: Son bir haftada öyle fleyler yaflanacak ki, adeta deprem etkisi yaratacak. Baykal, Nalbanto lu nu geri çekecek. Kesin kez aday yapmayacak Gelinen noktada süreç aynen stanbullu nun dedi i gibi yafland. Kongreye 10 gün kala Baykal harekete geçti, zmir deki tüm aktörlere Nalbanto lu nu kesin kez aday yapmayaca n, il baflkan olarak görmek istemedi ini söyledi. Hatta, baz lar ndan gelen, Efendim yönetimi, delegeyi siz yap n teklifine bile stemiyorum kardeflim, istemiyorum diyecek kadar tepkiliydi Baykal Nalbanto lu operasyonunda ekipçili in, birkaç ilçe kongresinin rol oynad n düflünenleriniz olabilir. Ama ben Baykal n bu derece k zg nl n n alt nda baflka fleyler ar yorum. Gerçek nedenler Suat stanbul lu yaklafl k bir ay önce son bir haftada yaflanacaklar nereden biliyordu? Baykal n k zg nl, kendisine son 10 günde servis edilen Nalbanto lu CD si olabilir miydi? Nalbanto lu nun DSP li y llar ndan kalma bir arfliv görüntüsü mesela? fiu s ralar herkes bu CD den söz etmeye bafllad. Bence bu raddede k zg nl n gerçek nedeni ancak böyle bir fley olabilirdi. Çünkü, Deniz Bey yaflland kça kendisine dönük elefltirilere tahammül s n r n da kaybediyordu. E er Nalbanto lu nu DSP de siyaset yapt döneme ilifltin bir CD ile vurduysa Baykal, geçmifle dönük arflivlerini yeniden izlemesini öneririm. Baflta Kemal Anadol olmak üzere vekillerin CD sini, sar atk s yla kurultaya giden Kemal Karatafl n görüntülerini, 2001 de zehir zemberek istifa ile ayr lan, bir ay önce partiye dönen Yüksel Çakmur un CD sini, 1992 deki Ülkü Sinemas görüntülerini, Menemen ve Dikili Belediye Baflkanlar n n CD lilerini, hatta fl Bankas na oturttu u Eski Genel Sekreteri Adnan Keskin in CD lerini oturup yeni bafltan izlesin Belki daha kapsaml bir temizlik yapma flans yakalar. Tüm anti Baykalc lar temizler Tabi ki elefltiriyi ulu orta delikanl gibi yapanlar Önünde dü me ilikleyip, arkas ndan demedi ini b rakmayan dalkavuklar görme flans bulaca n sanm yorum. Çünkü onlar arkalar nda delil b rakmazlar. yi de burada AKP parma nerede diyeceksiniz? flte Baykal n önüne konuldu u iddia edilen CD nin ç k fl noktas n n Nalbanto lu ile birlikte DSP de siyaset yapan bugün önemli bir ilçenin AKP lçe Baflkan olan smail Sar dan ç kt bile iddia ediliyor. Bu iddiaya kat lm yorum. Sar n n böyle bir organizasyonun parças olaca na da aç kças inanmak istemiyorum. kinci ihtimal bu CD nin 1999 da Ali Y lmaz n CHP, Nalbanto lu nun DSP Konak lçe Baflkan olarak kat ld bir televizyon program na ait oldu u iddia ediliyor. Ali Y lmaz da tan r m. Böyle bir adili e pirim vermez, kurulan siyasi tuza n bir parças olmaz En az ndan kaybetmeyi hazmedecek kadar demokratt r Y lmaz. O zaman baflka bir fley var. Ve bunu Nalbanto lu ile DSP de siyaset yapan, Suat stanbullu çok iyi biliyor. Aç klarsa kaleme al r m Sonuç olarak; Nalbanto lu operasyonu herkes için iyi bir s navd. Baz lar bu s navdan çakt, baz lar ucundan az c k geçti. Ama demokrasi havarisi kesilip mangalda kül b rakmayanlar n ne kadar yalaka ve kraldan fazla kralc oldu u bir kez daha tescillendi. Baykal n da despotlukla itham etti i, padiflah benzetmesi yapt Baflbakan Erdo an kadar bile demokrat olmad ortaya ç kt mesela. Çünkü bir yanda yazd Karfl siyaset adl kitapta AKP yi yerden yere vuran Eski CHP li Ertu rul Günay bakan yapan Erdo an, öbür yanda 11 y l önce DSP li kimli i ile kendisini elefltiren CHP l Baflkan n n kellesini alan Baykal Kongre sürecini kazanm fl il baflkan n suyun bafl na kadar getirip, susuz geri gönderen Baykal n parti yönetme tarz, ülkeyi nas l yönetece ine iliflkin de önemli ipuçlar tafl yordu asl nda. Ama siyaset uzun soluklu bir ifltir. Ve galip say l r asl nda bazen bugün ma lup olanlar Ve sonsöz; dünle beraber gitti düne ait ne varsa canca z m. Bugün için yeni fleyler söylemek laz m Hz. Mevlana ya ait bu sözü kendime düstur edinmiflimdir. Yar ndan itibaren, düne ait ne varsa b rak p, yar nlara bakaca z. Tabi ki dünü unutmadan Ve güzel günler görece iz CHP kulisleri baflkan kayn yor CHP kulisleri yeni adaylarla çalkalan yor. Nalbanto lu nun koltu u için Eski Baflkanlar Tunça, Aydo an dahil çok sürpriz isimlerin potaya girdi i kaydediliyor CHP de örgütün il baflkan aday olarak öne ç kan, 28 ilçe baflkan n n deste ini, 420 delegenin imzas n cebine koyup 27 fiubat taki il kongresini beklemeye bafllayan l Baflkan R fat Nalbanto lu nun Deniz Baykal müdahelesiyle çekilmesinin ard ndan kulisler aday kaynamaya bafllad. Her geçen dakika yeni bir ismin eklendi i CHP kulislerinde bomba gibi adaylar var. flte kulislerdeki geliflmelerden baz bafll klar: Çakmur, Karatafl ve Özen in flans düflüyor CHP Lideri Deniz Baykal n Nalbanto lu nu adayl ktan çektikten sonra zmir in dizayn n zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na b rakmas, yeni aday da Kocao lu ile sorunsuz, parti içi ekiplere tam angaje olmam fl bir isim olarak tarif etmesi kulislerdeki baz adaylar n flans n düflürüyor. zmir Büyükflehir Belediyesi nin Üçüncü zmir, Yeni Kent Merkezi, Alsancak Liman Arkas -Karfl yaka Turan aras ndaki bölgeye iliflkin imar plan na dava açan, Basmane Çukuru ndaki Dünya Ticaret Merkezi nde projeye iliflkin davas - n geri çekmeyen Yüksel Çakmur, ile il baflkanl döneminde Kocao lu ile Talatpafla Bulvar No: 68 (Tanflafl karfl s ) M. Rag p Apt. Alsancak / ZM R Tel: SMYRNA Bas n-yay n Gazetecilik Ajans Hizmetleri Ltd. fiti. Ad na mtiyaz Sahibi FAHRETT N DOKAK Sorumlu Yaz iflleri ve Müdürü ÜM T YALDIZ Genel Koordinatör ve Görsel Yönetmen HAKAN ER fien KURULUfi: YIL: 3 SAYI: 30 Reklam Koordinatörü Bülent KARATOSUN BASKI: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir Tren st. Karfl. Eski Betontafl Tesisleri içi Gaziemir- ZM R TEL : BASKI TAR H : 22 fiubat 2010 Bu gazete Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n Yüksel Çakmur önemli sorunlar yaflayan Eski l Baflkan Kemal Karatafl n adayl k flans n n düfltü- ü kaydediliyor. Karfl yaka ekibinin deste ini arkas na alan Ertam Özen e ise zmir in hakim delege yap s na sahip Genel Sekreter Önder Sav ekibinin tafl koydu u, Özen in adayl halinde aday ç karmay göze ald, bu nedenle uzlafl aday n n Özen olma ihtimalinin de düfltü ü kaydediliyor. Türkan Abla formülü zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nun partinin her yap s yla görüflerek CHP Lideri Deniz Baykal a 3-4 isimlik bir liste vermeyi düflündü ü, Pazartesi günü Ankara daki görüflmede aday n teke indirilerek hafta sonu gerçeklefltirilecek kongreye haz rlanaca ö renildi. Baflkan Kocao lu nun bu çerçevede partili belediye baflkanlar, ilçe baflkanlar baflka olmak üzere her kesimle görüflmesini sürdürdü ü, yeni il baflkan n n tespiti noktas nda a r bir sorumlulu un alt na girdi i belirtiliyor. CHP Lideri Deniz Baykal n Dan flman n bile olabilir, yeter ki S rr Aydo an kavga etmeyen, ekiplere eflit uzakl kta biri olsun fleklinde kulislere yans yan sözünden sonra yeniden hareketlenen kulislerde Eski Milletvekili Türkan Miçoo ullar n n da flans n n artt de erlendiriliyor. Kulislerde flans tan nan isimlerden biri olan l Sekreteri Hüseyin Mutlu Akp nar a tepkilerin bafllad -, Akp nar n Nalbanto lu nu adayl k aç klamas nda yaln z b rakmas n n alt nda bu ismin di er yap - Türkan Miçoo ullar larla kurdu u iliflkinin oldu u iddia ediliyor. Karfl yaka Belediye Baflkan Yard mc s Hüseyin Çal flkan n adayl k talebinin olmad ö renilirken, kulislerdeki bir di er isim olan Cihan Türsen in Kemal Karatafl yap s üzerinden kulis çal flmalar na devam etti i kaydediliyor. Eski milletvekillerinden Ali R za Bodur ve Sedat Uzunbay n görevden kaçmam dedikleri kulislerde yer bulurken, Eski l Baflkanlar ndan Ekrem Bulgun un ad a kulislere sokulmaya çal fl l yor. Yüksel Demirsoy ihtimali Kurucu l Baflkan Erol Güngör ün de de erlendirildi i CHP kulislerinde Gaziemir lçe Baflkan Yüksel Demirsoy un da Önder Sav Kemal Karatafl Kocao lu nezdinde ciddi anlamda de erlendirilen isimlerden biri oldu u kaydediliyor. Genel Sekreter ekibiyle siyaset yapmas na ra men bu ekibe mesafeli durufluyla da tan nan Demirsoy un tecrübeli ilçe baflkan olmas, Kocao lu ile aras ndaki hemflehrilik ba n n Demirsoy un flans n art ran bir faktör oldu u kaydediliyor. lçe düzeyinde yapt ve ulusal medyada yer bulan siyasal çal flmalar nedeniyle geçti imiz günlerde Deniz Baykal dan özel teflekkür alan Demirsoy un Baykal n önüne gidecek listede olmas na kesin gözüyle bak l yor. Tunça -Aydo an-öcal formülü Baykal n, Dan flman n bile olur, yeter ki kavgac olmas n, bir ekibe angaje olmas n fleklindeki sözlerinden sonra Konak Belediyesi Eski Baflkan Muzaffer Tunça n da ad gündeme geldi. Tunca n görev verilirse yapar m dedi i ö renilirken, Kocao lu nun yak n çal flma arkadafl Bornova Belediyesi Eski Baflkan S rr Aydo an da bu kapsamda de erlendirilen isimler aras nda. Büyükflehir Belediyesi Baflkan Vekili Aydo an n yerel yöneticilik tecrübesinin yan s ra ekiplere olan eflit uzakl n n flans n artt ran faktör olarak öne ç kt kaydediliyor. Aziz Baflkan a yak n bir di- er isim Eski mar Komisyonu Baflkan ve Büyükflehir Belediye Meclisi Eski Üyesi Erkut Öcal n da adayl k kulislerine girdi i, Kocao lu nun güvendi i isim olarak flans n artt rd kaydediliyor. Sürpriz aday Fahrettin Demir mi? CHP kulislerindeki en sürpriz aday ise Baykal n zmir deki en yak n siyaset arkadafllar ndan biri olan Fahrettin Demir oldu. Bingöl Eski l Baflkan ve zmir Milletvekili aday ve Karaba lar Belediye Baflkan aday aday olarak ad n son dönemde gündemde tutan Demir in Baykal taraf ndan zmir e il baflkan olarak gönderilme ihtimalinin de bulundu u kaydediliyor. Kocao lu nun da Fahrettin Demir ismine itiraz etmeyece i konufluluyor. Sav ekibi bekliyor Nalbanto lu nun geri çekilmesinin ard ndan adays z kalan Sav ekibinin de süreci dikkatle izledi- i geliflmelere göre konum alaca kaydediliyor. Kulislerde yeni aday n Baykal taraf ndan aç klanmas n n beklenece i, ekibin karfl ç kt bir ismin olmas halinde önümüzdeki hafta ortas na do ru B plan n n devreye konulabilece i konufluluyor. Ancak ekibin çok da karfl olmad - bir aday n belirlenmesi halinde uzlafl listesi yap lmas koflulu ile ortak adaya destek olmay düflündü ü, flimdilik izleyip, karara katk koymay tercih etti i belirtiliyor. Nalbanto lu adayl ktan çekildi Baykal n flok zmir müdahalesi sonras beklenen aç klamay yapan CHP l Baflkan R fat Nalbanto lu, 27 fiubat taki kongrede adayl ktan çekildi ini aç klad. CHP l Baflkanl görevine Genel Baflkan Deniz Baykal n talimat yla gelen R - fat Nalbanto lu yine ayn talimatla l Baflkanl na aday olmayaca n söyledi. Bas na da t lan yaz l aç klamada, Göreve devam edip etmeme karar m n oluflmas nda beni CHP zmir l Baflkanl - görevine getiren iradenin en önde oluflaca na ba l oldu umu sizlerle paylafl yorum sözleriyle bafllayan Nalbato lu, Bugün gelinen noktada Genel Baflkan m z n görüflü aç kt r. Ve bu görüfl 27 fiubat 2010 tarihindeki CHP zmir l Kongresinde l Baflkanl na aday olmamam gerekti i yönündedir. Bu flartlar alt nda önümüzdeki kongrede l Baflkanl na aday olmayaca - m belirtir, gerek kongremizin partimize yak fl r biçimde geçmesi için gerekse de kongresi sonras nda görev alacak ve partimizin baflar s için çaba gösterecek arkadafllar m za, ihtiyaç duyduklar anda yanlar nda olaca m n bilinmesini sayg - lar mla duyururum ifadelerini kullanan Nalbanto lu, l Baflkanl m sürecinde, Yönetim Kurulu arkadafllar m z partililerimiz, tüm parti örgütlülerimiz, baflkanlar m z ve zmir halk n n çok de erli tercihleri ile yerel seçimlerde kazand m z baflar, siyasi hayat m n onurudur. Yine görev sürem içinde, tüm ilçe örgütlerimizin kat l m ile partimizde son birkaç genel kuruldur sa lanamayan, 30 ilçemizin 30 unun da iradesinin yans d kongre süreci demokrasi anlay fl n n göstergesidir. Partimizi ilk genel seçimlerde iktidar yapmak, Genel Baflkan m z Say n Deniz Baykal Baflbakan olarak görmek tüm CHP lilerin oldu u gibi benim de birincil gündemimdir. Bu flartlar alt nda önümüzdeki kongrede l Baflkanl na aday olmayaca m belirtir, gerek kongremizin partimize yak fl r biçimde gerçekleflmesi için, gerekse de kongre sonras nda görev alacak ve partimizin baflar s için çaba gösterecek arkadafllar m za, ihtiyaç duyduklar anda yanlar nda olaca m n bilinmesini sayg lar mla duyururum.

8 fiubat 2010 Izmir i her yönüyle anlatan dev araflt rma Uzun y llar araflt rma sektöründe hizmet veren ekip taraf ndan 2006 da zmir de kurulan NTEGRAL, son dönemin tart flmal zmir ini her anlamda mercek alt na alan bir anket yapt Yerel yönetimlerden, milletvekillerine, siyasi e ilimlerden, ulusal ve yerel sorunlara yaklafl mlara kadar zmir in nabz n tutan NTEGRAL, Ocak ay içinde metropol alandaki 11 ilçede 1695 kifli ile yüz yüze görüflerek gerçeklefltirdi i araflt rman n sonuçlar n kamuoyuna aç klad. 12 y ll k sektör deneyimi olan Araflt rmac /iktisatç Feride Ad güzel, yönetimindeki NTEG- RAL in zmir e ayna tutan çal flmalara belirli bir periyotla devam edeceklerini söyledi. zmir e yönelik en kapsaml araflt rman n en çarp c sonuçlar ndan biri, faflizmin baflkenti elefltirilerine hedef olan kentteki milliyetçili in giderek artt oldu. Faflizmin baflkenti yak flt rmas na kat lmayan zmirliler, Siyasi e iliminiz nedir? sorusuna yüzde 21 oran nda milliyetçi, yüzde 3 oran nda ülkücü derken, yüzde 2 si kürt milliyetçisi olarak yan t verdi. zmir deki milliyetçili in t rmand n gösteren en önemli bulgu ise kendinizi konumlad - n z etnik ya da sosyal kimlik nedir? sorusundan ç kt. zmirlilerin yüzde 67 si bu soruyu Türk olarak yan tlad. Yüzde 16 s ise Kürt oldu unu aç kça ifade etti. Araflt rmac Feride Ad güzel, sonuçlar de erlendirirken, daha önce zmir i bu denli ele alan Bu hafta sonu seçim olsa? Araflt rman n en ilginç yan tlar ise Yar n seçim olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz? sorusunda gerçekleflti. 29 Mart yerel seçimlerinde zmir in metropol alan nda yüzde 56,7 oyla büyükflehir belediye seçimini kazanan ve 28 ilçede belediye baflkanl - n alan CHP, yüzde 39 luk bir oy oran na düflmüfl görünüyor. Yerel seçimin ikinci partisi AKP yüzde 30 luk oy diliminden yüzde 19 lara düflerken, yüzde 7 oy alan MHP ise oyunu iki kat artt rm fl durumda. Yüzde 15 lik kitlenin karars z oldu u ve karars zlar da t ld ktan sonraki tabloda da CHP yüzde 43, AKP yüzde 24, MHP ise yüzde 17 lik oy oran na ulafl yor. zmirli nin yüzde 21 inin Milliyetçi yüzde 3 ünün ülkücü olarak kendisini tan mlamas yla MHP deki yükselifl örtüflüyor. MHP yükseliflte, AKP düflüyor 2007 genel seçimlerinde yüzde 14 lük oy oran yla zmir deki en yüksek oyunu alan MHP nin yar n seçim olsa? sorusunda yüzde 17 lik dilime ulaflmas, buna karfl n AKP nin hem 2004 hem 2007 hem de 2009 da direnç noktas olan yüzde 30 luk dilimi bu kez koruyamayaca, CHP nin ise yüzde 35,5 oy oran n ald 2007 genel seçimlerine göre oran n zmir de 7 puan artt rabilece i öngörülüyor. NTEGRAL flirketi araflt rmadaki yan lma pay n n yüzde 2 lik oranda gerçekleflebilece ini öngörürken, Türkiye deki siyasal dengelerin de oranlar n de iflmesinde önemli bir faktör olarak öngörülmesi gerekti ini vurguluyor. Sar gül e destek yüzde 17 Ayn anketin alternatif siyaset bölümünde ise ANAP ile birleflip ANAYOL formülünü yürürlü e koyan Demokrat Parti, Türkiye Partisi ni kurarak alternatif olma yolunda çaba harcayan Abdullatif fiener ve Türkiye De iflim Hareketi Lideri Mustafa Sar gül e iliflkin sorular na da ilginç yan tlar verildi. araflt rmalar n olmamas n n eksikli ini hissettiklerini belirtti ve flöyle dedi: Son dönem yaflanan baz geliflmeler zmir de farkl yank bulmufla benziyor. Ancak bu sonuçlar karfl laflt racak daha eski verilerden yoksun olmam z, milliyetçilik baflta olmak üzere bir çok konuda net de- erlendirme yapmam z engelliyor. O nedenle NTEGRAL olarak bundan sonra düzenli araflt rmalarla kentteki de iflimleri daha net bir flekilde ortaya koyabilece iz. Araflt rmam z öncelikle veri taban oluflturmaya dönüktür. Durum tespiti için tamamen spontane yan tlarla flekillendirilmifltir Alternatif olma iddias ndaki üç siyasal oluflumdan zmirli nin en çok güvendi i, destekledi i hareketin Sar gül önderli indeki TDH oldu u ortaya ç kt. Sar gül önderli indeki TDH ya oy verme e iliminiz nedir? Sorusuna yüzde 3 lük kitle, kesinlikle oy veririm derken, yüzde 11 i oy veririm diye yan t verdi. Yüzde 18 i ise Sar gül konusunda karars z oldu unu, belki veririm belki de vermem diyerek anlatt. Sar gül için zmirlinin yüzde 31 i oy vermem derken, yüzde 37 si kesinlikle oy vermem Ayn ankette fiener in oran yüzde 5 de kal rken, Hüsamettin Cindoruk un yönetti i DP nin oran yüzde 2 de kald. zmirli Türk hissediyor Gavur ve Faflist yak flt rmalar ekseninde, zmirlinin a rl kl siyasal e iliminin yokland soruda, kat l mc lara Kendinizi Hangi etnik/sosyal gruba Ait Hissediyorsunuz? Ya da baflka bir deyiflle kendinizi konumland rd - n z kimlik nedir? sorusu soruldu. Kat l mc lar n yüzde 67 si soruya Türk diye yan t verirken, yüzde 16 s Kürt fleklinde yan t verdi. Yörük, Türkiyeli gibi yak n yan tlarda Türk seçene i yüzde 70 e dayand. Yüzde 1 lik de erin alt nda kalanlar ise di er seçene i alt nda gösterildi. Bu seçenekte ise verilen yan tlar aras nda; nsan, Dadafl, hem Türk hem de Kürt, Arap, Zaza, Çerkez, Azeri, Göçmen, Muhacir, Makedon, Melez, Roman gibi tan mlamalar bulundu. Milliyetçilik yükselen de er Etnik e ilim sorusunu a rl kl olarak Türk fleklinde yan tlayan zmirliler, siyasi e ilim konusunda da ilginç yan tlar verdi. Kendinizi en yak n gördü ünüz siyasi e ilim hangisi? sorusuna yüzde Milliyetçi yan t n verenlerin oran yüzde 21 olurken, Sosyal demokrat ve laik ve cumhuriyetçi diyenlerin oran yüzde 22 oran nda gerçekleflti. Kürt milliyetçisi oran - n n yüzde 2 oran nda kald zmir de kendini ülkücü olarak tan mlayanlar yüzde 3 te kald. Di er seçene ine al nan yüzde 1 lik dilimde verilen yan tlar aras nda ise Anarflist, Devrimci, Feminist gibi fl klar yer ald. Yüzde 24 ü Faflist buluyor zmir in giderek faflist bir kent oldu- una kat l yor musunuz? sorusuna kat l mc lar n yüzde 15 i kat l yorum yüzde 9 u da kesinlikle kat l - yorum yan t n verdi. Yüzde 62 si ise bu yak flt rmaya kat lmad klar n aç kça ifade etti. zmir, Kocao lu na güveniyor, K raç tan m yor Anketin lçe belediye baflkan n z n ad n biliyor musunuz? sorusuna kat l mc lar n yüzde 69 u evet yan t verirken yüzde 31 i hay r yan t verdi. Tan nma ve baflar rekoru Çalkaya da Araflt rmaya göre lçe Belediye Baflkanlar aras nda en tan nm fl baflkan Balçova Belediye Baflkan Mehmet Ali Çalkaya oldu. Belediye Baflkanlar n n kendi ilçelerindeki tan nma oran n n sorguland soruda, yüzde 93 oran yla Çalkaya birinci ç karken, yüzde 89 ile Narl dere Belediye Baflkan Abdül Batur ikinci, yüzde 79 ile Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba üçüncü s rada yer ald. Bu üçlüyü yüzde 74 lük oranla Karfl - yaka Belediye Baflkan Cevat Durak izledi. Yeni belediye baflkanlar aras nda tan nma oran en düflük baflkan ise Çi li nin iki ayl k belediye baflkan Metin Solak oldu. Bornova Belediye Baflkan Kamil S nd r n tan nma oran ise yüzde 36 da kald. Tan nma oran nda zirvede yer alan Çalkaya, baflar durumunda da rekorun sahibi oldu. Çalkaya y baflar l bulanlar n oran yüzde 74 olarak gerçekleflirken, tan nma sorusunda sondan ikinci olan Bornova Belediye Baflkan Kamil Okyay S nd r yüzde 44 ile dördüncü, Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba yüzde 47 lik baflar puan yla üçüncü s rada yer ald. Tan nma sorusunun ikinci Abdül Batur, baflar sorusunda de yerini korudu. Metropol de Özgüven sesleri Araflt rman n tamam n n metropol alandaki 11 ilçede yap lmas na karfl n, en be endi iniz belediye baflkan sorusunda ilginç bir yan t ç kt. Kat l mc lar n yüzde 5 i soruya, Dikili Belediye Baflkan fleklinde yan t verirken, halka bedava su, ucuc ekmek, okullara ücretsiz servis hizmetiyle yarg lanan Baflkan Osman Özgüven e metropol alandan da destek oldu u gözlendi. En be endi iniz Belediye Baflkan sorusunda, yüzde 37 lik bir oranla zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu zirvede yer buldu. Tan nma ve baflar anketinde lider olan Balçova Belediye Baflkan Çalkaya yüzde 16 l k oranla ikinci, Karfl yaka Belediye Baflkan yüzde 13 lük oranla ikinci s rada yer ald. Be eni anketinde sonuncu s ray Güzelbahçe ve Gaziemir Belediye Baflkanlar ald. Kocao lu nun tan nma oran yüzde 71 Araflt rman n zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu nu ilgilendiren bölümünde ise Baflkan Kocao lu nun tan nma oran nda rekor bir seviyede oldu- u tespit edildi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan n n ad n biliyor musunuz? sorusuna kat l mc lar n yüzde 71 i Aziz Kocao lu yan t n verirken, yüzde 4 lük dilimde kalan di er seçene inde Kocao lu, Aziz Kocabafl, Ahmet Pirifltina, Cevat Durak, CHP li, Erdal Ezgi gibi yan tlar yer ald. Yerel seçimlerde yüzde 56,7 oy alarak rekor k ran Aziz Kocao lu nun ad n zmirli nin yüzde 24 ünün ise bilmedi i ortaya ç kt. Kocao lu baflar l : yüzde 50 zmir Büyükflehir Belediye Baflkan n baflar l buluyor musunuz? sorusunda kat l mc lar n yüzde 50 si evet, baflar l yan t verirken, yüzde 29 luk dilimde kalanlar, hay r, baflar s z yan t verdi. Yüzde 21 i ise karars z oldu unu dile getirdi. Metro konusu siyasi: Yüzde 64 Vali k raç tan yan yok Araflt rman n ilginç sonuçlar ndan biri de zmir Valisi Cahit K raç n ad n n soruldu u sorudan ç kt. zmirli nin yüzde 82 si Vali Mustafa Cahit K raç n ad n n soruldu u soruya, Bilmiyorum fleklinde yan t verirken, yüzde 12 si Cahit K raç fleklinde yan t verdi. Yaklafl k iki y ld r zmir Valisi olarak görev yapan K raç, tan nma anketinde s n fta kal rken, di er seçene inde gösterilen bölümde kat l mc lar n hala eski valileri unutmad ortaya ç kt. 10 y l önce zmir de görev yapan Erol Çak r ile flu anda Antalya Valisi olan Alaaddin Yüksel, zmirlinin hala vali olarak düflündü ü isimler olarak gündeme geldi. Vali K raç tan önce zmir Valisi olan ve Emniyet Genel Müdürlü ü görevine atanan O uz Ka an Köksal da zmirlinin vali zannetti i isim olarak dikkat çekti. zmirlinin yüzde 4 ü ise Vali Cahit K raç n ad n yanl fl söyledi. Yanl fl vali isimleri ad alt nda gösterilen bölümde kat l mc lar zmir Valisi olarak K raç, Zait K raç, Cavit K raç, Cahit S tk K raç gibi isimleri s ralad lar. zmir Valisi baflar l m? sorusunda ise kat l mc lar n sadece yüzde 16 s Vali K raç baflar l buldu. Yüzde 35 i baflar s z Vekiller ve baflkanlar s n fta kald Dev anketin en çarp c sonuçlar, kent siyasetine yön veren milletvekilleri ve siyasi partilerin il baflkanlar na yönelik sorulardan ç kt. 22 Temmuz 2007 de yap lan genel seçimde zmir Milletvekili olarak TBMM ye giden 24 milletvekili, tan n - yor musunuz? sorusunda s n fta kal rken, zmirli nin yüzde 58 i Hiçbirini tan m yorum yan t n verdi. Evet baz lar n tan yorum diyenlerin oran yüzde 42 de kal rken, 11 milletvekilinin tan nma oran yüzde 1 lik dilime bile ulaflamad. 13 milletvekili ise baz - lar n tan yorum diyenler aras ndan yap lan de erlendirmede farkl oranlar yakalad. Buna göre zmir in en tan nm fl milletvekili yüzde 18 lik oranla Canan Ar tman oldu. Ar tman yüzde 11 lik oranla MHP Grup Baflkan Vekili Oktay Vural izlerken, en uzun süreli zmir Milletvekili olan CHP Grup Baflkan Vekili Kemal Anadol un tan nma oran yüzde 10 oran nda gerçekleflti. Anadol u yüzde 9 luk oranla CHP MYK Üyesi Mehmet Ali Susam ve AKP den 2004 ve 2009 seçimlerinde Büyükflehir Belediye Baflkan Aday olarak seçmenin karfl s na ç kan Taha Aksoy izledi. thal vekilleri tan yan yok Hiç tan nmayan vekillerin halk aras nda ithal olarak tan mlanan, zmir de oturmayanlardan olmas dikkat çekti. Buna göre CHP li A. Rezzak Erten, AKP li Erdal Kalkan, DSP li Recai Birgün, MHP li fienol Bal, Erdal Sipahi, aras nda zmir milletvekili ve Sanayi Ticaret Bakan olan Ahmet Kenan Tanr kulu da tan nma anketinde s ralamaya giremeyerek s n fta kald. AKP den vekil olan Prof. Dr. brahim Hasgür ve Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün enifltesi Mehmet Tekelio lu s ralamaya giremedi. Tan nma anketinde s n fta kalan zmir in milletvekilleri için sorulan, baflar l buluyor musunuz? sorusunda da ilginç bir tezat yafland. Baflar flampiyonu Oktay Vural En çok tan nma oran na sahip Canan Ar tman baflar l bulanlar n oran yüzde 9 da kal rken, sivri ç k fllar, eylemleri, silah, köpe i gibi argümanlarla Türkiye de gündem yaratan Ar tman n baflar anketinde s n fta kald gözlendi. Tan nma oran nda ikinci olan MHP Grup Baflkan Vekili Oktay Vural ise en baflar l vekil s ralamas nda zirveye kuruldu. Siyasi iktidara karfl yapt sert muhalefetle MHP nin en çok sesi ç kan vekili olan Vural n genel siyasete iliflkin çal flmalar n n zmir kamuoyu taraf ndan dikkatle izlendi i gözlenirken, CHP nin en baflar l vekilleri s ralamas nda ise Grup Baflkan Vekili Kemal Anadol, MYK Üyesi Susam, PM Üyesi Bülent Baratal gibi isimler zirvede yer al yor. En baflar l futbol tak m Altay Dev araflt rman n spor bölümünde zmir in en baflar l futbol tak m arand. Kat l mc lar n yüzde yüzde 25 i Altay zmir i en baflar l futbol tak m olarak bulurken, 43 y l Süper Lig de aral ks z oynayan tek tak m olan ancak taraftar sorunu olan Altay, son 10 y lda grafi ini düflürse de zmirlinin gözünden düflmedi ini gösterdi. kinci Lig Yükselme Grubu temsilcisi ve zmir i uzun y llar önce de olsa Avrupa liglerinde temsil etmifl ekibi Göztepe ikinci s - rada, amans z rakibi KSK ise üçüncü s rada yer ald. Son y llar n h zl ekibi Bucaspor ise yüzde 14 lük baflar dilimiyle dördüncü s rada yer buldu. zmir in önemli sorunlar ndan metro sürecini de ele alan NTEGRAL Araflt rma, iki ay önce Kamu hale Kurumu (K K) taraf ndan iptal edilen Üçyol-Üçkuyular aras ndaki yar m kalan tünellere iliflkin sordu u, Karar siyasi mi hukuki mi? sorusunda kat l mc lar n yüzde 64 ü metroya iliflkin iptal karar n n alt nda siyaset oldu unu söyledi. Yüzde 22 si K K i hakl bulurken, yüzde 14 ü konuya yabanc oldu unu, fikrinin olmad n ifade etti. Hükümet metroyu engelliyor Üçyol-Üçkuyular aras ndaki yar m kalan tünellerin yap m ihalesinin iptalinde siyaset kokusu alan ve yüzde 64 oran nda karar siyasi diyen zmirli, metronun bütüne iliflkin, Metronun bitirilmemesinde sorumlu kim? sorusunda yüzde 50 oran nda sorumlu hükümet yan t n verdi. Kat l mc lar n yüzde 29 u sorumlunun zmir Büyükflehir Belediyesi oldu unu düflünürken, yüzde 14 ü ihaleyi alan firmalar yan t n verdi. Sorumlu kim? Sorusunda son iptalle kent gündeminde çok tart fl lan K K de nasibini ald. Metronun bitmemesinden K K i sorumlu tutanlar n oran ise yüzde 4 te kald. Büyükflehir yaps n Metroyu kim bitirsin? Sorusunda ise zmirli Büyükflehir Belediyesi ni adres gösterdi. Metro projelerinin zmir Büyükflehir Belediyesi taraf ndan tamamlanmas n isteyenlerin oran yüzde 63 olarak gerçekleflirken, AKP hükümeti diyenlerin oran yüzde 21, yüzde 8 i ihaleyi alan firmalar yan t n verdi. Kürt Aç l m nda hükümete de muhalefete de destek yok Araflt rman n Kürt aç l m n destekliyor musunuz? sorusunda ise AKP hükümeti s - n fta kald. Aç l m sürecini destekleyenlerin oran yüzde 26 da kal rken desteklemeyenlerin oran yüzde 59 u buldu. Karars zlar 13, yan t vermeyenler yüzde 2 civar nda kald. zmirliler muhalefetin tutumunu da do ru bulmad n verdi i yan tlarla aç kça ortaya koydu. Ancak aç l m konusunda iktidar da muhalefeti de elefltiren zmirliler, bu sorunun çözülmesi gerekti i konusunda net bir görüfl beyan etti. Ancak izlenen yolu do ru bulmad klar n verdikleri yan tlarla aç kça ortaya koydu. zmirli Ergenokon soruflturmas n saçma buluyor Ankette zmirliler ülke gündemine dair görüfllerini de s ralad. Kat l mc lara yöneltilen Sizce Ergenekon soruflturmas nedir? sorusuna saçmal k, gündem de ifltirmek için uydurulmufl bir oyun, devletin kirli yüzlerinin deflifre olmas, bir çeflit terör örgütü gibi yan tlar veren zmirli, a rl kl olarak AKP nin ayd nlar ve orduyu sindirme politikas yan t verildi. zmir, Türkiye de nas l bir kent olarak tan n yor? Sizce zmir Türkiye de nas l bir kent olarak tan n yor? Sorusunda verilen yan tlar da son derece ilginçti. NTEGRAL in zmirliyi zmir e sordu u soruda, K zlar güzel kent diyen de oldu, sosyetik, geliflmifl diyen de, gecekondu ve köy diyen de hatta gavur diyen de. SAYFA 8-9 SAYFA 8-9

9 SAYFA fiubat Yak n tarihin kara kutu su konufltu! SOYO UL: Demokratikleflme ile neyi kastediyordunuz o günlerde, neyin yap lmas n istemifltiniz? SERDARO LU: Yeni bir sivil anayasa, yeni bir siyasi partiler kanunu, yeni bir seçim kanunu ve yeni bir dernekler kanunu. Bunu ben söylüyorum, yaz yorum da. Türkiye'nin demokratikleflmesinin temeli bunlar. Ama belli bir anayasa felsefesi alt nda, bunlar n da yap lmas laz m. Önce anayasan n felsefesi konulacak, ondan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu ve dernekler kanunu. Bunlar n yap lmas laz m. Bunlar yapt ramad k. Bunun haricinde tabii ki, o siyasetteki hay huyda bir sürü hata yapm fl zd r. stemeden de hata yapm fl zd r. Ben taban politikas yapan bir adamd m. Çok enteresan fleylere rastlad m. Olaylar flah s baz na indirgemek istemiyorum ama bir tane örnek vereyim size. Biri geliyor mesela size, sizin bildi iniz, güvendi iniz kendi Gönül SOYO UL: Ne çok söyleyecek sözünüz, ne çok yazacak kelimeleriniz varm fl... Bazen günde iki yaz geliyor sizden. Düflüncelerinizi yaz ya dökme merak n z nereden geliyor? Gerçi sizin bir kitab n z oldu- unu biliyorum ama günlük yaz farkl d r... R FAT SERDARO LU: ki kitab m var. Birazdan takdim edece im size... Milletvekilli i zor bir görev. Türkiye flartlar nda bu siyasi yap da, çok zor bir görev. Sonra tabii parti görevleri. Onlar daha a r oluyor. Genel baflkan yard mc l, yerel seçimler, bakanl klar... Ama bu arada bir sürü birikiminiz oluyor tabii. Benim 1973'ten bafllayan bir siyasi hayat m var. 30 küsür y l bulan, 5-6 üniversite zaman na yak n bir zaman. Bunlar de erlendireyim istedim. Türkiye'de sistemin aksayan yanlar n çok iyi biliyorum. Belediye baflkanl da yapt m için, o devletin küçük bir çark biliyorsunuz 'de ilk milletvekili oldu umda, Süleyman Bey ile biz çok çat flt k, milletvekilli i öncesinde teflkilatlarda hep tak flm flt k. Beni ça rd Demirel, 'ben' dedi, 'seni çok ezdim ama k rmad m' Onun böyle laflar vard r ya gönül almak için.. 'Seni Plan Bütçe Komisyonu'na vereyim, orada yetifl' 'Devletin bütün bürokratlar oraya mutlaka gelir, hem onlar tan rs n' Hakikaten de öyle. Beni iki y l Plan Bütçe'de çal flt rd Süleyman Bey. SOYO UL: lk milletvekilli inizde... SERDARO LU: Evet ilk. 1991'de Süleyman Beyin'in baflbakanl nda. Ve biliyorsunuz devletin bütün difllileri, bütün bürokratlar oraya gelir, çünkü orada ba lan r onlar n bütçeleri. Orada tart fl l r. En ciddi siyasi, içi dolu tart flmalar, plan bütçe komisyonunda yap l r. Orada çok güzel notlar ald m, çok iyi çal flt m. SOYO UL: Arflivcili iniz de var... SERDARO LU: Evet var. Ankara'daki ofisimde yapt m. Bunlar de erlendireyim istedim. Bir tane 2001 y l nda yazd m, bir de 2004'de. Biri sistemle ilgili, di eri de Ortado- u ile. Bundan bir y l önce de 3. kitab m n haz rl klar na bafllad m. Ama Türkiye'nin içinde bulundu u ortam beni o kadar çok rahats z etti ki! nsanlar n sinmesi, korkmas... Bu internet ifline bafllad m iflte. Siz arad - n z sonra da. SOYO- UL: Günlük yaz ya nas l bafllad n z? Yani bizde yazmadan önce? SERDARO LU: Kafama tak lanlar yazd m, sonra da kim varsa tan d m bildi im, mail adreslerine gönderdim. SOYO UL: Köfle yazarlar na? SERDARO LU: Baz lar na. Arkadafllar - ma, dostlar ma... Onlardan cevap gelirse, cevap da yaz yordum. Öyle devam ederken... fiimdi çok ço ald. nan lmaz arayanlar, yazanlar var. Amerika'dan bile bir sürü arayan oluyor. Bu internet muhteflem bir fley. Ben böyle oldu unu/olaca n hakikaten bilmiyordum; söylüyorlard, inanam yordum. SOYO UL: nternetin gücünü fark ettikten sonra ordu darbe yapmak istese nas l yapacak diye sormaya bafllad m çevreme.. Hadi eskiden iki gazete, bir tv kanal vard, yönetimi devral yorlard. nterneti ne yapacaklar peki? S rf bu yüzden bile darbe yapamayabilirler.(kahkahalar) Herkes birbirine gönderiyor, ç gibi büyüyor iletmek istedikleriniz. SERDARO LU: ran'daki olaylar an nda ö reniyoruz, bu kanalla. SOYO UL: Yani diyorum ki, internet keflfi, darbe planlar n bozmufltur! SERDARO LU: Öyle bir fley yok zaten. Ordunun darbe yapmas falan da mümkün de il. nsanlar tabii bu iktidar zaman nda çok sindirildi. Çok korkar hale geldiler. Ben ona çok üzülüyorum. Onun için yazmaya bafllad m. nflallah Türkiye gerçek bir demokrasiye kavuflacak bir gün. Benim iflim de il yaz. Sizin ifliniz çok zormufl. K ymetinizi çok iyi anlad m bu arada! SOYO UL: Vay can na, ne güzel bir takdir bu böyle! Egedesonsöz ün en sert, en sivri dilli yazar, Sa l k ve Devlet eski Bakan, zmir eski Milletvekili, Bergama Belediyesi Eski Baflkan Rifat Serdaro lu, Egedesonsöz yazar Gönül Soyo ul ile yapt söyleflide de sözünü dudaktan, gözünü budaktan sak nmad. Adnan Menderes ten Demirel e, Çiller den Tayyip Erdo an a Hatalar ve sevaplar yla, dobra dobra aç klamalar yapt 1976 da AP Bergama lçe Baflkan, 1977 de Bergama Belediye Baflkan, 1980 darbesinde ise siyasi yasakl olan, 1991 de zmir Milletvekili seçilerek devam etti i aktif politikada iki kez bakanl k koltu una oturan Serdaro lu, yak n tarihimizin kara kutu lar ndan biri Gönül Soyo ul, bu söyleflide o kara kutu nun çok küçük bir bölümünü deflifre ediyor ama o çok küçük bölüm bile çok büyük, çok önemli aç klamalarla dolu SERDARO LU: E öyle ama. Yaz l belge b rak yorsunuz ortaya. Yar n gelir adam n kafas na vururlar, ne dediyseniz ya da yanl fl yazd ysan z. Öyle de il mi? SOYO UL: Do ru, konuflmaya benzemez yaz yazmak... SERDARO LU: Benzemiyor. Siyasette hele bizim gibi nutuk at! Kimi anl yor, kimi anlam yor, suya yaz yazmak gibi konuflmak. Geçip gidiyor. Bu öyle de il. Oturuyorum çal fl yorum, kafam patl yor, u rafl, dokümanlar bul, do rula. En son sa olsun Emel kontrol ediyor, hatal yerler varsa onlar düzeltiyor. Ben biraz sert yaz yorum ya, biraz k z yor o zaman. (kahkahalar) SOYO UL: fiimdi hakikaten flöyle bir fley var. Birçok okur kazand rd n z bize. SERDARO LU: Esta furullah... SOYO UL: Yaz lar n z gerçekten çok sert. Dedi iniz gibi toplum sindirildi i için de yazd klar n z, insanlar n çok hofluna gidiyor. Benim ise, 'bravo' dediklerim kadar, zaman zaman 'Bu kadar da yüklenilmez ki' dedi im yaz lar n z oluyor. Size gelen elefltiriler tepkiler nas l? Yeni bir sivil anayasa flart seçim bölgenizden biri ve diyor ki, 'flu Emre polis. Bu PKK'l veya flu komünist veya faflist.' At yor adama çamuru. 'Aman ne olur bunu buradan att ral m!' Kardeflim nesi var niye u rafl yorsun? 'Yok, o adam böyle böyle.' Bir araflt r yorsun ki, me er karalad kifli, adam n kirac s ç k yor mesela. Kirac y ç karam yor, bana att racak adam! SOYO UL: Bu kadar flahsi yani? SERDARO LU: Evet, buraya kadar iniyor bu. Milletvekilli- im 2002'de bitti, istatistik tutmufltum, bütün talepleri bilgisayara iflletmifltim. Bana gelen taleplerin yüzde 97'si, flahsi talepler. Yüzde 3'ü köyün yolu, köyün camisinin minaresinin onar m, fluraya okul yapal m, fluraya kooperatileflme için ne yapabiliriz, gibi gibi. Toplum da bu yani... Kesinlikle küçümsemiyorum, k nam yorum da ama keflke çok daha faydal fleyler yapabilseydik... SERDARO LU: Bana gelen özellikle belli bir kesimden, dini kesimden gelen tepkiler, hep ayn formatta geliyor. Genelde öyle oluyor. Onlar n format flu: Benim tenkit etti- im, a r dedi iniz yaz lara cevap vermiyorlar onlar. fiunu diyorlar: Siz zaman nda ne yapt n z? Tabii siyasi geçmifli olunca bir insan n, yaz yazmak gerçekten de zor. Çünkü o geçmifl sizinle beraber geliyor. Benim Adalet Partisi'nde bafllayan, ta bugünlere kadar devam eden Do ru Yol, ANAP, smail Cem ile olan beraberli im, seninle beraber geliyor, onlar atamazs n ki s rt ndan. yileri al, kötüleri at, yok böyle bir fley... O gelen tenkitler hep böyle. 'Siz niye yapmad n z bunlar? Siz ne yapt n z?' Sertlik yönünde pek fazla tepki ald m yok. Bana gelen yok en az ndan. Onun ötesinde ben tabii bu ifli bilmiyorum, yeni bafllad m ama yüzde 90'un üzerinde, hep olumlu sesler al yorum. SOYO UL: Önce, 3. kitab n z n konusu ne diye soray m, sonra da 'geçmiflte siz ne yapt n z' sorular na, ne cevap verdi inizi... SERDARO LU: O kitapta da yine Türkiye'nin geliflim ve demokrasisinin oturmas yla ilgili sistemde yap lmas gereken yenilikler var. fiimdi mesela anayasa çal flmamam var. Ben hukukçu de ilim ama benim çok iyi bir ekibim vard. Bakanl k y llar mda ve parti üst yönetimindeyken oluflturdu um... Bir de ben prati i iyi bilirim. Onlar da teorisini biliyorlar. Bunlar birlefltirmek önemli olan Türkiye'de. Türkiye'deki bugünkü s k nt lar n da temeli bu. Her ihtilalden sonra veya ola anüstü dönemlerden sonra anayasa de iflikli i yap l - yor Türkiye'de. Dünyada da bu böyle ama... Türkiye ilk defa bir sivil anayasa yapabilir bu önümüzdeki dönemde ve yapmak zorundad r zaten. Mesela ne oluyor? 1960 ihtilali yap ld veya 1980 ihtilali yap ld. Daha yak na gelelim. Anayasa uzmanlar topland, hakikaten hepsi birer p rlanta kendi konular nda. Anayasa yapt lar. 82 Anayasas 'n yapt lar. Ama topluma dar geliyor bugün. Zaten yap ld günün ertesi günü bafllad s k nt lar. Niye yapt lar bunu? 1961 Anayasas 'na tepkiye göre yapt asker Anayasas, kifli hak ve özgürlükleri aç s ndan, flimdiye kadar yap lm fl en geliflmifl anayasayd, mükemmeldi. Ama toplumsal olaylar oluyor diye, kifli hak ve özgürlüklerini baltalad lar; milli iradeye, kurumlar kanal yla k s nt koydular. Biz hem prati i, hem teoriyi biliyoruz. Onunla ilgili çok güzel haz rl klar m z var. 3. kitab mda onu düflünüyoruz. SOYO UL: Peki, geçmiflle ilgili, hangi hatalar n z görüyorsunuz? Mutlaka hata vard r, ifl yapan insan hata da yapar çünkü. SERDARO LU: Elbette, elbette... SOYO UL: Kuflkusuz, bugün geldi imiz noktada, o yap lan hatalar n bir tortusu da var. Bu hatalarda hepimizin pay var ama iktidar oldu unuz için, siz daha sorumlusunuz. Ne Çiller le nas l/neden kavga etti? Kap y çarp p ç karken, Tansu Çiller e neler söyledi? Çiller çifti, niye sosyete dü ünlerinden baflka bir yere gitmiyor/gidemiyorlar? Tansu Çiller niye konuflam yor? Tansu Çiller ile ilgili piflmanl ne? Özer Çiller hakk nda neler diyor? Hangi bakanl klar, hangi tarikatlar taraf ndan yönetiliyor? Baflbakan Erdo an, bakanlar n nas l elinde tutuyor, nas l kontrol ediyor? Liderler için niye kendilerinden var ön plana ç kan geçmifle bakt n zda? fiunu yapmasayd m ya da bunu yapmasayd k dedi iniz? Kiflisel anlamda da genel anlamda da soruyorum bunu... SERDARO LU: Türkiye'deki sistemden ötürü, söyleflinin bafl nda da konufltuk, milletvekilleri çok etkili pozisyonda de il. Bir yere, bakanl a da kendi bile inizin gücü ile gelmezseniz, orada da etkili olamazs n z bugünkü sistemde. Ben fluna üzülüyorum. Tabii bu iflin mektebi de yok. SOYO UL: Maalesef yok. SERDARO LU: Türkiye gibi demokrasinin tam olmad bir yerde, u rafla u rafla, bo ufla bo ufla tepe noktalara kadar gidiyorsunuz. O arada kazand n z tecrübeleri yans tman z çok zor oluyor. Ben 1991 seçimlerinde milletvekili oldum. Karfl yaka-bergama bölgesi benim bölgem. Kontenjan ve tercih uygulamas vard 91 seçimlerinde. Beni kontenjan n birinci s ras na koydular. Dedim ki, 'beni kontenjan n birinci s ras na koymay n. Beni milletvekili seçimlerinin 10. s ras na koyun, tercihle gelebilirsem geleyim. Hem partiye de oy kazand rm fl olurum.' Rakibim de nur içinde yats n, dünyan n en iyi insan, tarihi bir flahsiyet. Erdal nönü. O da kontenjan aday olarak genel muhasibini koymufl, Karfl yaka'dan. O bölgede bir genel baflkan geçmek çok zor. Zaten hiçbiri geçilmiyor seçim bölgelerinde genel baflkanlar n. Deniz Baykal' kendi bölgesinde geçemiyorsun. Mesut Y lmaz', ANAP eriyor ama Rize'de geçemiyorsun. Erbakan baraj alt kal - yor ama Konya'da geçemiyorsun, Süleyman Bey'i aday oldu u zaman Isparta'da geçemiyorsun, Özal' Malatya'da geçemiyorsun. Biz burada Erdal Bey'i geçtik. Benim seçilmem için partimin birinci olmas laz md biliyorsunuz kontenjanda. Orada seçildik geldik buralara.. SOYO UL: Hatalardan söz ediyorduk... SERDARO LU: 91 seçimlerinde oluflan hükümet, Türkiye için çok güzel bir modeldi. Süleyman Bey gibi merkez sa her fleyiyle kavrayan, devletteki en ufak viday bile bilen bir beyin, dünyay bilen... Erdal Bey gibi sosyal demokrasiyi her fleyiyle hazmetmifl, ruhuyla hazmetmifl bir beyefendi ve tarihi bir flahsiyetin koalisyonu. Bizim o zaman Süleyman Bey'e ve Erdal Bey'e hep söyledi imiz ve yalvard m z fluydu: Hükümet olduk, güvenoyu ald k, 100 gün geçti, davul zurnayla heyetler kabul ediliyor. Bunu yapmayal m, yeter art k. Bir fleyler yapal m. 'Ee, para yok, bütçe berbat.' 1991'i hat rl yorsunuzdur... SOYO UL: Aman ne zaman para bol oldu ki Türkiye'de Rifat Bey? SERDARO LU: Her zaman s k nt vard da, niye erken seçime gidildi? Ekonomik s - k nt dan dolay. Yani s k nt tavan yapm flt. Neyse.. Diyoruz ki, 'peki demokratikleflmeyi yapal m.' Onu yapt ramad k. Benim içimde uhdedir. baflka kimseyi sevmezler diyor? Demirel ile hala her hafta yapt klar ola an görüflmelerde ne konufluyorlar? Serdaro lu, Demirel e neler söylüyor, geçmiflle ilgili hangi hatalar dile getiriyor, Süleyman Bey ne cevap veriyor? Adnan Menderes ile Recep Tayyip Erdo an aras nda benzerlik var m? Fethullah Gülen ile Erdo an iktidar aras ndaki ba ne? AKP tek bafl na iktidara gelirse, Türkiye yi ne bekliyor? RÖPORTAJIN DEVAMI da...

10 SAYFA fiubat Barcelona ve Madrid deki Avrupa n n en büyük gelinlikdamatl k fuarlar ile yar flan IF WEDDING FASHION bafllad. Fuer için ABD dahil 28 ülkeden al c geldi Izmir de 1923 ruhu arand 1923 zmir ktisat Kongresi onuruna smet nönü Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün süren zmir ktisat Sempozyumu'nda ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri konufluldu Aziz Kocao lu Dünya dü ünü bafllad Sempozyumun aç l fl nda konuflan Vali Cahit K raç, zmir ktisat Kongresi ruhunun bugünlere aktar lmas aç s ndan bu tür sempozyumlar n büyük önem tafl - d n söyledi. zmir'in 2009 y l nda vergi gelirlerinin 18 milyar 617 milyon iken 5 milyar 183 milyon lira geri yat r m alabildi ini belirten Vali K raç, yenilenebilir enerji kaynaklar, yüksek turizm potansiyeli, rüzgar enerjisi, Cahit K raç jeotermal kaynaklar, günefl enerjisi potansiyeliyle önemli bir kent oldu unu, bu gücünü kullanmas gerekti ini kaydetti. 17 fiubat 1923 y l nda Atatürk'ün emriyle toplanan zmir ktisat Kongresi'nde 1135 delegenin kat ld n, bu kongrenin Kurtulufl Savafl 'ndan sonra Lozan görüflmelerinin kesintiye u rad bir dönemde yap ld n hat rlatan Vali K raç, '' zmir ktisat Kongresi, iktisat politikalar m z bat l ülkelere duyurma görevini üstlenmifl bir kongreydi. Bugüne kadar dört iktisat kongresi yap ld. 5. ktisat Kongresi yap lmas talepleri var. Hem Kalk nma Ajans Yönetim Kurulu'nda, hem Baflkanlar Kurulu'nda konu gündeme geldi. zmir Valisi olarak ben, zmir ktisat Kongresi'nin belli periyotlarda uluslararas boyutta yap las na önem veriyor, destekliyorum. Böyle bir kongreyi üniversite, sivil toplum örgütleri, belediyeler baflta olmak üzere Kalk nma Ajans ile gerçeklefltirece imize inan - yorum.'' zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ise belediyelerin, yerel yönetimlerin iktisat politikalar n n nas l olmas gerekti i yönünde konuflma yapt. Belediyelerin bir taraftan asli görevlerini yaparken, bir taraftan da ekonomik faaliyetlerde bulunmas gerekti ini vurgulayan Kocao lu, baflkanlar n zmir Kalk nma Ajans 'ndan projelerine mali destekler almak istedi ini, ancak borçlar nedeniyle bu fondan yararlanamad n da ekledi. Ulusal Sanayici ve fladamlar Derne i Baflkan Tacettin Bay r, 5 önemli sorun belirlediklerini, bu sorunlar n afl lmas durumunda Türkiye'nin ba ms z bir ekonomiyle dünyada söz sahibi olabilece ini söyledi. Bay r, ''Bu sorunlardan birincisi IMF ile iliflkilere son verilmeli, ikinci olarak Gümrük Birli i üyeli i ask ya al nmal, üçüncü olarak Devlet Planlama Teflkilat etkin hale getirilmeli, dördüncü olarak Avrasya ülkeleriyle ekonomik ve kültürel iliflkiler güçlendirilmeli ve son olarak da yerli mali bilinci gelifltirilmeli'' ki gün süren sempozyumda; küreselleflme, ekonomik ba ms zl k, tar m politikalar, turizm, sanayileflme, ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri gibi bafll klarda oturumlar düzenlendi. Bu hafta sonu kap lar n açan IF WEDDING FASHION ZM R; gelinlik, damatl k ve abiye grubunun Türk tekstil sektörünün gelece inde, çok önemli bir ekonomik de ere dönüflece ini kan tlad. Organize edildi i ilk y ldan itibaren Türk gelinlikçilerin sahip ç kt ve genifl kat l m gösterdi i fuar, henüz 4. y l nda Avrupa n n en büyükleri aras na girdi. IF WEDDING FASHION ZM R, düzenlendi i alan n büyüklü ü, kat l mc ve ziyaretçi say s nda Avrupa n n en büyükleri olarak bilinen Barcelona ve Madrid deki fuarlarla birlikte an lmaya baflland. 156 firma kat ld 150 si yerli, 6 s yabanc toplam 156 firman n kat ld ve yaln zca profesyonel ziyaretçiye hitap eden fuarda gelinlik, damatl k, abiye giyim ve aksesuarlar sergileniyor fiubat tarihlerinde yap lan bu y lki fuara zmir, stanbul, Konya, Gaziantep, Yozgat ve Ankara n n yan s ra; Fransa dan 2, Lübnan dan 2, talya ve spanya dan da birer firma yer al yor. Sektörün kalbinin att flehir zmir de gerçekleflen fuar, Türk fuarc l k sektörünün öncü kuruluflu ZFAfi, Türk tekstil sektörünün lideri 15 derne in çat s alt nda buluflturan Türkiye Moda ve Haz r Giyim Federasyonu ile Ege Giyim Sanayicileri Derne i nin iflbirli inde, Uluslararas zmir Fuar alan nda gerçeklefltiriliyor. zmir de fuarc l n gelifltirilmesi ve kent ekonomisinin canlanmas ad na fuarlara büyük destek veren zmir Büyükflehir Belediyesi, IF WEDDING FASHION için 28 ülkeden gelecek al m heyetlerinin de masraflar n karfl layarak, bu alandaki katk lar na bir yenisini daha ekledi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu, Bafl ndan beri uygulad m z destek politikalar ile zmir deki fuarc l k sektörünü güçlendirmeye çal flt k. Bundan büyük ölçüde baflar l oldu umuza inan yorum. Marble gibi, IF Wedding Fashion gibi marka olmaya bafllayan fuarlar m z, do ru yolda oldu umuz gösteriyor. EBSO dan Suriye büyük ç karma Atina da krizi f rsata çevirme zirvesi 9. Türkiye Ege K y lar Yunanistan Ege Adalar Ekonomi Zirve si Atina da gerçeklefltirildi. 220 ifladam n n kat ld zirvede, küresel krizin f rsata çevrilmesi gerekti i vurguland Dostluk ve iflbirli i mesajlar n n verildi i zirvenin aç l fl konuflmas n yapan TC Devlet Bakan Zafer Ça layan, zirvenin ekonomik anlamda bir milat oldu unu ve küresel kriz nedeniyle ayr bir önem tafl d n söyledi. Ça layan, Böylesine önemli bir zirvenin, dünyan n önemli bir küresel kriz s nav ndan geçti i bir dönemde yap lmas ve komflumuz Yunanistan n bugünkü zorlu durumunda bu konudaki niyetimizin çok net göstergesidir. Geçmiflte çok zaman kaybettik. Ama bundan sonras ile ilgili hedef ve çal flmalar m z çok net ortaya koymam z gerekiyor. Bugün ekonomik anlamda yeni bir sayfa aç yoruz. zmir Ticaret Odas na teflekkür ediyorum. 200 den fazla ifladam n getirmek kolay de il. Bu bir cesaret ifli Türkiye Ege K y lar Yunanistan Ege Adalar Ekonomi zirvelerinin, iki ülke iliflkilerinde bir sembol haline geldi ini söyleyen zmir Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl ise 2001 y l nda Samos ta yap lan zirveyi hat rlatarak, Yorgo Panadreu ve smail Cem in zeybetiko oynad ve beyaz güvercinler uçurdu u zirvenin bir dönüm noktas oldu unu söyledi. fians skalamak istemiyoruz Papandreu ve Erdo an n, iki ülke iliflkilerinde yeni bir dönem bafllatmak için büyük flans oldu- unu söyleyen Demirtafl, Art k bu flans skalamak istemiyoruz. Türk -Yunan iliflkilerinde yeni bir dönemin efli inde oldu umuza inan yoruz. liflkilerimizin tam anlam yla normale dönmesi için çözüme kavuflmas gereken daha sorunlar m z var. Bunlar n bafl nda K br s sorunu geliyor diye konufltu. Küresel ekonomik kriz nedeniyle tüm dünya ülkelerinin zor günlerden geçti ini belirten Demirtafl, fladamlar olarak çok iyi biliyoruz ki krizleri f rsata çevirmesini bilenler karl ç kar. Bu nedenle 2010 Atina Ekonomi Zirvesi nin krizi f rsata çevirme zirvesi olmas n temenni ediyorum. Marmara Depremi nde birbirimizin yard m na koflmad k m? Tasada, sevinçte ve ekonomik krizde iliflkilerimizi gelifltirebiliriz ve bunu yapmaya da mecburuz. Gelin bu krizden birlikte el ele ç kal m. Biz krizler konusunda oldukça tecrübeliyiz. Bilinçalt ndaki engelleri aflal m ve ellerimizi daha s k tutal m Yunanistan n büyük ölçüde, enerji, yiyecekler, ulafl m teçhizatlar, elektrikli eflya, makine ithal etti ini belirten Demirtafl, Biz bu ürünleri Atina ve Selanik te gümrüklü antrepolara getirip depolayacak bir d fl ticaret flirketi kural m. Yo un tüketilen ürünleri antrepolarda stoklayal m. thalat zaman n ve maliyeti düflürelim. Siz de zmir deki Ege Serbest Bölgesi nde bir antrepoya ürünlerinizi getirin. Birlikte ya da ayr Türk -Yunan D fl ticaret flirketleri kural m. Böylece ticaret h z kazanacak, iki taraf n da kar da yüksek olacakt r Yunan Türk Ticaret Odas Baflkan Panagiotis Koutsikos, 40 Y ld r iki ülkenin hükümetleri hep birbirlerini ay ran konular konufluyorlard. Onlar bundan sonra birlefltirmek için ne konuflabiliriz diye düflündüler. Bugün bu diplomasinin meyvelerini al yoruz Zirvede ayr ca, Ege de Savafl Uçaklar Uçmas n imza deklarasyonu kat l mc - lar n imzas na aç ld. Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n n, ekonomik iflbirli i imkanlar n n art r lmas ve üyelerinin d fl pazar paylar nda art fl amac yla Suriye'ye düzenledi i ifl ve inceleme gezisi verimli geçti. EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar baflkanl - nda 3 gün süren geziye, 39'u ifladam, toplam 60 kifli kat ld. fiam, Halep ve Humus kentlerine giden ekip, ticaret ve sanayi odalar n ziyaret etti, firmalarla ikili görüflmelerde bulunuldu ve ve fiam Uluslararas Fuar n gezdi. Humus Ticaret Odas 'n ziyaret eden ekip, Suriye nin 3. büyükkenti olan Humus ta Ticaret Odas Baflkan Adel Tayara ile görüfltü. ki ülke aras ndaki siyasi ilgi ve alakan n, ticari iliflkilere de yans mas n arzu ettiklerini ifade eden Tayara, ''Her zaman anlaflmak ve sizlere yat r mlar n zda yard mc olmak istiyoruz'' Humus Sanayi Odas Baflkan Labib Al-Akhvan da Hasyaa sanayi merkezinde Türk yat r mc lar için uygun yat r m imkanlar oldu unu, bu bölgede 5 milyon metrekarelik bir alan n yat r m düflünen Türk ifladamlar na ücretsiz verilece ini dile getiren Al-Akhvan, '' ki ülke ifl adamlar, yap lacak ikili görüflmelerle güzel ortakl klara imza atabilirler'' EBSO Yönetim Kurulu Baflkan Ender Yorganc lar da geçen y l, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin yaklafl k 1 milyar 800 milyon dolar oldu unu ifade ederek, bu rakam 2012 y l na kadar 5 milyar dolara ç karmay hedeflediklerini kaydetti. EBSO ile iki oda aras nda iflbirli i anlaflmas imzaland.

11 SAYFA fiubat Türk insan n n kriz le imtihan Geçim s k nt s çekmesi nedeniyle akla hayale gelmeyecek ''ucuz yaflam formülleri'' üreten vatandafl, elektrikten do algaza, akaryak ttan g daya kadar her alanda tasarruf yapman n bir yolunu buldu Ankara Ticaret Odas 'n n (ATO) ''Ucuz Hayat'' raporunda, küresel ekonomik krizin etkilerini azaltmak için ucuz yaflam formülleri uygulayan flirketlerin ayl k giderlerinde yüzde 50'ye varan oranlarda, vatandafl n ise yüzde oran nda tasarruf sa lad belirtildi. Özellikle tasarruf konusunda mucizeler yaratan ev kad nlar, marketlerdeki indirimleri yak ndan takip ederek, raf ömrü dolmak üzere olan tavuk, süt, yo urt, salça, ketçap, meyve suyu, bisküvi gibi ürünleri yar fiyat na satan marketlere gidiyor. Marketlerde önce ''promosyonlu'' ve ''indirimli'' ürünler ile ''Ne al rsan 1 lira'' reyonlar na bakan kad nlar, sebze-meyve pazar na da, fiyatlar n daha düflük oldu u akflam saatlerinde gidiyor, giysi al flveriflini sezon sonuna b rak yor, saç n evde kendisi boyuyor, manikür-pedikür, a da gibi kiflisel bak mlar n evde yap yor, çamafl r makinesinden boflalan deterjanl suyla önemsiz çamafl rlar ile elde y kanmas gereken çamafl rlar ya da balkonu y k yor, durulama suyunu da yerleri silmede ya da tuvalet temizli inde kullan - yor. fiofben veya kombiden s cak su gelene kadar akan so uk suyu biriktiren kad nlar, çamafl r makinesini düflük s da çal flt r yor, çamafl r nemliyken ütülüyor, daha ucuz oldu u için k r k yumurta, k r k peynir, k r k pirinç al yor, sa l n riske atarak k zartma ya n birkaç kez kullan yor, k fl yiyeceklerini yazdan haz rl yor, salça, turflu, reçel gibi yiyecekleri sat n almak yerine evde yaparak ucuza getiriyor, sütü, kap dan al yor, yo urdu kendisi yap yor. Elektrik, su ve yak t giderleri ailelerin bütçesinde kiradan sonra en önemli yeri tutuyor. Tasarruf yapan aileler, ayd nlatmada floresan lamba ya da az enerji tüketen tasarruflu ampullere yöneliyor. Televizyon izlerken fl kapatan vatandafl, saç n, fön makinas yerine havlu ile kurutuyor, kimi aileler de günün belli saatlerinde indirim imkan sa layan ''ak ll sayaç'' kullan yor, çamafl r ve bulafl k makinas n saatleri aras nda çal flt rarak yüzde 55 civar nda tasarruf sa l yor. Sokaktan yakacak topluyor Rapora göre, özellikle k fl aylar nda yak t masraflar ailelerin bütçelerine a r bir yük getiriyor. Konutlarda s yal t m yayg nlafl - yor, tüm aile bireylerinin ifle ya da okula gitti i zamanlarda evlerde kombiler kapat l yor ya da iyice k s l yor, kullan lmayan odalar n radyatörleri tamamen kapat l yor ve sobal evde oturan alt gelir düzeyindeki vatandafl ise sokaklardan odun parçalar, sebze-meyve kasalar, karton kutu, gazete toplay p yakacak yap yor. Yeme ini ve çay n soba üzerinde pifliren vatandafl, sobada s tt suyla y kan yor, yaz n suyu güneflte s t yor, pencerelerine naylon, kap kenarlar na sünger yap flt rarak s izolasyonu yap yor, özellikle sanayideki iflyerlerinde s nmak için pet flifle ve eski otomobil lasti i yak l yor. Market indirimleri s k takipte Raporda, geçim s k nt s n n tasarruf yapmaya zorlad ailelerin dikkat etti i di er hususlar da flöyle s raland : -Vatandafl marketlerin indirimlerini s k bir flekilde takip ediyor. -Emekli vatandafllar marketleri tek tek dolaflarak fiyat araflt rmas yaparken, dolaflmaya vakti olmayanlar indirim kataloglar na bak yor. ndirimleri yak ndan takip ediyor. -Pek çok tüketici, marketlerin kap dan kap ya servis araçlar n tercih ediyor. -Yak t giderlerini k smak isteyen aileler internetten market al flverifli yap yor. -Ucuz elektronik eflya almak isteyen tüketiciler elektronik market zincirlerinin indirimli aç l fllar nda geceden s raya giriyor. -Tüketiciler marketlerin verdi i indirim kartlar na ra bet gösteriyor. Kiminin cebinde birkaç tane market indirim kart bulunuyor. -Marketler, al m gücü düflük müflterileri için kendi isimlerini tafl yan ucuz ürünlere de raflar nda genifl yer veriyor. Dar gelirli vatandafllar da markal ürünler yerine organize perakende ma azalar n kendi isimleriyle fason yapt rd klar bu ürünleri kullan yor. Ucuz bayat ekmek al yor -Kalabal k aileler, belediyelerin üretti i ucuz ekme i tercih ediyor. -Kimileri ''halk ekmek'' büfeleri önündeki uzun kuyruklara girerken, kimileri de ucuz bayat ekmek satan f r nlara yöneliyor. -Sürekli artan akaryak t fiyatlar karfl s nda bocalayan vatandafl, akaryak t giderlerini paylaflmak için, iflyeri ayn güzergahta olan yol arkadafllar buluyor. -Benzin masraflar ile bafl edemeyen sürücüler araçlar na LPG takt r yor. Dolay s yla, araçlarda LPG kullan m giderek art yor. -Kimileri mecbur kalmad kça otomobilini kullanm yor. fline servisle ya da toplu tafl m araçlar yla gidiyor. Baz lar ise otostop yap - yor. -Baz lar da marketlerin servis araçlar na müflteri gibi binerek kaçak yolculuk yap - yor. Ev sinemas -Dar gelirli vatandafl, bütçesinden sinemaya pay ay ramay nca, sinemay eve tafl yor. Sinema biletine verece i parayla 5-6 adet korsan DVD-VCD sat n alarak ya da internet sitelerinden film indirerek evinde izliyor. -Müziksever vatandafllar da kaset ve CD'ye para vermek yerine, yine internet sitelerinden müzik parçalar indirmeyi tercih ediyor. -Vatandafl ücretsiz oldu u için sat l k otomobil, sat l k ve kiral k ev gibi ilanlar n gazetelere de il bu amaçla kurulmufl internet sitelerine veriyor. -Özellikle ö renciler, internete para ödememek için, ücretsiz olarak ba lanabilece i al flverifl merkezlerine gidiyor. Eti gramla al yor Kemer s kan vatandafl, et, k yma, past rma gibi pahal g dalardan gramla al yor. Köyü ile ba n koparmayan düflük gelir düzeyindeki ailelerin k fll k erzak memleketten geliyor. Pirifltina ismi ticarette yafl yor zmir'in efsane belediye baflkan merhum Ahmet Pirifltina'n n o lu Levent'ten sonra k z Zeynep de ticarette emin ad mlarla ilerliyor. Zeynep Pirifltina, sodal içecekler ve Zeynep Pirifltina de iflik flarap markalar n n Ege Bölgesi temsilcili ini yap yor. A abeyinin yetiflemedi i baz iflleri takip ederek ticarete girdi ini belirteren Pirifltina, ticaretin aileden gelen bir yetenek oldu unu, babas Ahmet Pirifltina'n n Tansafl ve Kipa baflta olmak üzere birçok alanda ticari becerisini ortaya koydu unu ifade etti. Ticarette kendini kan tlamak istedi ini belirten Zeynep Pirifltina, talya firma olan San Pellegrino'nun do al mineralli sular, yine dünyaca üncü lly kahveleriyle baz flaraplar n zmir ve Ege bölge temsilcili ini üstlendi ini ve bir süredir genç bir ekip oluflturarak çal flt klar n söyledi. Yaz aylar n n yo un geçti ini belirten Pirifltina, özellikle oteller ve restoranlardan yo un siparifller ald klar n dile getirdi. Genç ekiple çal flman n büyük avantaj oldu unu belirten Pirifltina, özellikle Çeflme'deki otel ve restoranlardan yo un ilgi gördüklerini söyledi. Adco taraf ndan ithal edilen talya'n n en eski ve en ünlü flarap üreticisi Frescobaldi firmas n n en güzel flaraplar n zmirli flarap severlere sunduklar n, özellikle fiili, Arjantin, Latin Amerika flaraplar n n da son zamanlarda büyük ilgi gördü ünü söyleyen Zeynep Pirifltina, zmir'i iyi bilen, genç, dinamik arkadafllarla çal fl yoruz. Restoran, otel ve barbarla ço unlukla ifl yap yoruz. Yaz n arkadafllar yazl k yerleri dolafl yorlar ve sipariflleri topluyor. stanbul gibi yo un bir pazar yok ama zmir'de de bir fleyler yapmaya çal fl yor, daha ilerilere gitmek istiyoruz.'' fiarapta bu y l özellikle de iflik etiketli flaraplar da büyük ilgi gördü ünü belirten Zeynep Pirifltina, özellikle babas Ahmet Pirifltina'n n foto raf n n bulundu u flaraplar n çok tercih edildi ini ifade etti. Ça layan a göre özel sektör krizden ç kt! Ege hracatç Birliklerince, birli e ba l 12 üye firma aras nda 2009'da en fazla ihracat yapan firmalar n ödüllendirilmesi amac yla Hilton Oteli'nde tören düzenlendi. Törene 2009'da 100 milyar dolar n üzerinde ihracat yapan ülkeler kulübündeki yerini korumas nda bölge ihracatç s n n da önemli pay n n oldu unu ifade etti. kan Mustafa Türkmeno lu da 2009'da tüm zorluklara ra men birlik olarak 6.5 milyar dolar ihracat yapt klar n belirtti. Türkiye hracatç lar Meclisi Baflkan Mehmet Büyüçok kat lan Bakan Ça layan, dünyada bir- Türkiye'nin küresel krize ra men ''yüzler kekfli ise konuflmas nda ihracatç lar kutlad. ülkenin ciddi problemlerle karfl laflt kulübündeki'' yerini korumas nda pay olan Törende Bakan Ça layan, bölgeden 460 bir ortamda, Türkiye'de hiçbir bankan n tüm ihracatç lar alk fllad n dile getiren milyon dolarla en fazla ihracat yapan Pergamon Status D fl Ticaret A.fi ad na Yönetim burnunun kanamad n, özel sektörün hükümetin de deste iyle bu krizden aln n n yeniden toparlamak, hak etti i yere getir- Kurulu Baflkan Jak Eskinazi ile 316 milyon Ça layan, fiimdi yapaca m z fley ihracat ak yla ç kt n söyledi. mektir. Çünkü büyümenin motoru ihracatt r. dolar ihracat yapan zmir Demir Çelik ad na zmir'in ve Ege hracatç Birlikleri'nin Türkiye ihracat nda önemli bir paya sahip oldu unu bildiren Ça layan, Türkiye'nin Bu y l ihracat m z orta vadeli hedeften daha ileri götürmek için kollar s vad k. Ege hracatç Birlikleri Koordinatör Bafl- Yönetim Kurulu Baflkan Halil fiahin'e ödüllerini verdi. Törende 12 birlikten 36 firma ödül ald. Aslan bakkal haks z rekabete karfl Ege-Koop Genel Baflkan Hüseyin Aslan, zmir Bakkallar ve Bayiler Odas Baflkan Emin Ba c ve yönetim kurulu üyelerine nezaket ziyaretinde bulundu. Ege-Koop Genel Baflkan Aslan, zmir Bakkallar ve Bayiler Odas Baflkan Emin Ba c ya; Ayranc lar da 1600 konutun bulundu u Egekent-4 Sitesi giriflinde kurulan, Selçuk-Kufladas -Bodrum-Tire-Ödemifl istikametine giden yollar n birleflme noktas nda yer alan ve bu yönüyle 250 bin kifliye hitap eden Ege-Koop Al flverifl Merkezi nde kuracaklar markette zmirli bakkallarla iflbirli i yapma arzusunda olduklar n vurgulad. Hüseyin Aslan, 61 iflyeri ve sinemas yla da bölge için çok özel bir buluflma noktas olacak Ege-Koop Al flverifl Merkezi bünyesinde kurulacak bin 637 metrekare büyüklü ündeki marketi zmir Bakkallar ve Bayiler Odas ile birlikte planlay p yönetme önerisini dile getirdi. Hipermarketlerin haks z rekabetine karfl bakkallar n da güç birli i yapmas n n önemine de inen Aslan, Bakkal - m z da, kendi karfl durufllar n ortak tav r sergileyerek ve modeller gelifltirerek göstermelidir. 10 bin kiflinin yaflad Egekent 4 Sitesi nin içinde ve yol üstünde yaklafl k 250 bin kifliye hitap eden bir noktada yer alan Ege-Koop Al flverifl Merkezimiz de bu modeli yaflama geçirebilirsek, hipermarketlerin haks z rekabetine karfl bir alternatif yaratm fl olaca z Bakkallar ve Bayiler Odas Baflkan Ba c ise, Türkiye nin takdir etti i bir kurumdan iflbirli i teklifi almaktan onur duyduklar n belirterek, Böyle bir modelde yer almak bize mutluluk verir. Bu teklifi gerek oda gerekse üst birli imiz nezdinde de erlendirece iz

12 SAYFA fiubat Buca da Kasaplar Meydan sevinci Belediyelerin bir kula Valilik te! Tafl nmaz kültür varl klar n n korunmas na ait katk pay ndan kaynak kullanmak isteyen belediyelerin projeleri bu ay içerisinde de erlendirilerek sonuçlarla aç klanacak zmir l Özel daresi Genel Sekreteri Yakup Vatan, tafl nmaz kültür varl klar n n korunmas na ait katk pay ndan kaynak kullanmak isteyen belediyelerin haz rlad klar projelerin bu ay içerisinde de erlendirilerek sonuçlar n aç klanaca n belirterek, fonda 2005 y l ndan bu yana 59 milyon liran n topland n ve projelere 32 milyon liral k katk sa land n söyledi. Yakup Vatan, tafl nmaz kültür varl klar - n n restorasyonu için belediyelerin son y llarda önemli projeler haz rlad klar n belirterek, tarihi Kemeralt Çarfl s 'ndaki dükkanlar n cephe yenilemeleri, tarihi havagaz fabrikas n n restorasyonu, Oteller Soka- 'n n yenilenmesi gibi çal flmalar n bunlardan baz lar oldu unu kaydetti. Ödemifl Birgi, Tire gibi metropol d fl nda kalan ilçelerde de çok say da tafl nmaz kültür varl n n, 2005 y l nda hayata geçirilen tafl nmaz kültür varl klar n n korunmas na dair fondan yararlan larak aya a kald r ld - n ifade eden Vatan, flu bilgileri verdi: ''Yönetmeli e göre her y l 2 dönem halinde belediyelerin haz rlad klar projeler de erlendiriliyor. Ocak ay nda müracaatlar al n - yor, flubatta de erlendiriliyor. Yak nda de- erlendirme toplant s var. Haziran'da da ikinci müracaatlar olacak ve temmuz ay nda aç klanacak. Valimizin takdir etti i oranda destek veriyoruz, üstünü belediyeler kendileri karfl l yor.'' Fonda, 2005 y l nda para birikmeye baflland n ve bugüne kadar yaklafl k 59 milyon lira birikti ini dile getiren Vatan, belediyelerin 129 projesine 32 milyon lira destek sa land n bildirdi. Fondan, Özel dareler in de yararlanmas amac yla önemli çal flmalar yapt klar n belirten Vatan, belediyelerin görev alanlar d fl ndaki kültürel eserlerin restorasyonu için l Özel darelerinin de bu fondan yararlanmas gerekti ini Yakup Vatan ifade etti. Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma Kanunu ve bu kanunun yönetmeli inde, toplanan kayna n belediyeler taraf ndan kullan labilece inin yer ald n, Özel darelerle ilgili yasada aç kl k bulunmad n anlatan Vatan, flöyle devam etti: '' zmir l Özel daresi olarak bir çal flma bafllatt k ve bu paydan Özel darelerinin de kaynak kullanabilmesi yönünde çal flmalar yapt k. Haz rlad m z taslaklar Kültür ve Turizm Bakanl na gönderdik. Bakanl k bizi hakl buldu ve belediye s n rlar d fl nda eski eserlerin de restorasyonunun l Özel dareleri taraf ndan yap labilece ine hükmetti. Bu fonun yüzde 30'unun l Özel dareleri taraf ndan kullan labilece ine karar verdi. Böylece belediyelerin görev alan na giren ama belediyeler taraf ndan tercih edilmeyen bir projeye destek verilebilece i gibi belediye s n rlar d fl nda tarihi kültür varl klar n n korunmas için Özel darelere yetki verilmifl oldu.'' Karfl yaka dan imece usulü yard m Karfl yaka Belediyesi, aralar nda Foça, K n k, Beyda ve Kemalpafla'n n da bulundu u 10 belediyeye çöp kamyonu, yol süpürme arac, kamyonet ve çöp konteyneri ba fllad. Karfl yaka Belediyesi, yerel yönetimlerde dayan flman n örnek yard mlar ndan birini yaparak aralar nda Mardin Ömerli, Rize Çaml hemflin, Foça Belediyesi nin de yer ald 10 ilçe belediyesine s k flt rmal çöp kamyonu, yol süpürme arac, kamyonet, çöp konteyneri, bak, çöp sepeti gibi araç gereç yard m yapt. Ülkemizin de iflik yörelerinde, ihtiyaç sahibi belediyelere yap lan yard m nedeniyle düzenlenen törende konuflan Belediye Baflkan Cevat Durak, Ege Belediyeler Birli i toplant s nda yerel yönetimlerin dayan flma içinde olmas ve küçük belediyelerin sorunlar n imece usülü ile çözmesi gerekti ini belirmifltim. Karfl yaka da bunun en güzel örne ini sergiliyoruz. Daha önce bize baflvuran belediyeler içerisinde 10 belediyemize kullan m fazlas olan araçlar m z hibe ediyoruz Sosyal demokrat anlay flla hizmet ürettiklerini belirten Baflkan Durak, Belediyelerimizin birço u borç içinde ayakta kalmaya çal fl yor. Küçük belediyelerimizin araç almalar nda her zaman s k nt lar yaflan yor. Biz burada bir iradeyi ortaya koyuyoruz Hizmette her zaman baflar ya ulaflmak için azimle çal flman n gerek oldu unu belirten Durak Göreve geldi imizde flantiye tesislerimiz çok bak ms z, araç park m z yetersizdi. fiimdi araç hibe edebilecek durumday z Dayan flman n metropol belediyeler aras nda hizmet anlam nda da olabildi ini belirten Baflkan Durak Bazen planlama, bazen projelerin haz rlanmas nda ekibimizle her zaman deste e haz r. mkanlar m z ölçüsünde çevremizdeki belediyelere ayn anlay fl içerisinde desteklerimizi sürdürece iz Karfl yaka Örnekköy fiantiye tesislerindeki törene Karfl yaka Belediye Baflkan Cevat Durak, CHP zmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, araç hibe edilen zmir K n k, Malatya Do anflehir, Kemalpafla, Beyda, Foça, Diyarbak r Cüngüfl, Mardin Ömerli, Malatya Hekimhan ve Rize Çaml hemflin Belediye Baflkanlar, CHP Karfl - yaka lçe Baflkan Ertam Özen, il genel meclisi Karfl yaka Belediye meclisi üyeler, muhtarlar ve belediye bürokratlar kat ld. Törene kat lan CHP zmir Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Ali Susam konuflmas nda yerel yönetimlerin iki güçle büyüyebilece ini belirterek Bu güçlerden biri seçmenleridir. kincisi ise kendi aralar nda birlik-beraberlik ve dayan flmad r. Karfl yaka Belediye Baflkan m z Cevat Durak, Cumhuriyet Halk Partisi ilkelerine uygun çok güzel bir örnek sergiliyor. Bu anlay - fl kutluyorum. Yereldeki baflar geneli de etkilemektedir. Bu anlay fl tüm belediyelerde uygulanmas gereken bir anlay flt r Hibe araçlar alan belediye baflkanlar yap lan yard m n kendileri için çok öneli oldu unu belirtti. Buca Merkez deki Kasaplar Meydan Projesi nin bafllat lmas sevinç yaratt. Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, meydan projesinin uygulanaca alanda inceleme yaparken, projenin tamamlanmas yla birlikte bölgede önemli bir dinlence alan ile birlikte otopark ihtiyac n n da giderilece ini söyledi. zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile hafta bafl nda bölgeyi gezen Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, bu incelemenin hemen ard ndan kamulaflt r lan binalar n y k m na baflland - n söyledi. Büyükflehir Belediyesi ne ve Baflkan Kocao lu na Buca halk ad na teflekkür eden Ercan Tat, Buca merkezinde otopark ihtiyac n karfl layacak iki katl yeralt otopark infla edilecek. Üzerindeki alan ise Buca halk n n kullanaca önemli bir dinlence alan olacak Buca Belediye Baflkan Ercan Tat, Büyükflehir Belediye Baflkan Aziz Kocao lu na Kasaplar Meydan n daha da geniflletecekleri bir öneriyi sunduklar n da belirtirken, Ayr ca Çevik Bir Meydan yan ndaki Buca eski stadyumunun da bize geçmesiyle o bölgemizde de önemli alanlar kazand raca z Seferihisar Belediyesi Eskiflehir i örnek al yor Alia a Belediyesi fiubat ay kültür ve sanat etkinlikleri kapsam nda Hanri Benazus un açt 4 günlük Gülen ve Gülümseyen Atatürk foto raf sergisi yo un ilgi görürken, serginin son gün ziyaretçileri Alia a Belediyesi Çocuk Evi ö rencileri oldu. Atatürk foto raflar - n büyük bir hayranl kla inceleyen minikler Benazus u da yak ndan tan ma f rsat buldu. Çocuklar n Atatürk resimlerini yak ndan incelemesi ve merak ettikler sorular Y lmaz Büyükerflen- Tunç Soyer zmir'in Seferihisar Belediye Baflkan Tunç Soyer, Eskiflehir Büyükflehir Belediye Baflkan Prof. Dr. Y lmaz Büyükerflen'i ziyaret etti. Büyükflehir Belediyesi'nin hayata geçirdi i projeleri örnek almak amac yla Eskiflehir'e gelen Seferihisar Belediye Baflkan Tunç Soyer, belediyenin Strateji Gelifltirme Müdürlü ü'nden Bülent Köstem ile birlikte Kent Mobilyalar Üretim Tesisleri'ni, büyük parklar, Kent Beton Malzemeleri Fabrikas 'n, Bot ve Gondol Üretim Tesisleri'ni, sanat ve kültür merkezlerini, Odunpazar Evleri'ni, Haller Gençlik Merkezi'ni ve Porsuk Çay 'nda gerçeklefltirilen düzenlemeleri yerinde gördü. Büyükflehir Belediye Baflkan Prof. Dr. Y lmaz Büyükerflen'i de ziyaret eden Baflkan Soyer, çal flmalar hakk nda bilgi ald. Eskiflehir'de Büyükflehir Belediyesi'nce hayata geçirilen projelerin ülkenin dört bir yan nda oldu u gibi Seferihisar'da da büyük merak uyand rd n söyleyen Tunç Soyer, "Seferihisar'da hayata geçirece imiz projelerimizde, Eskiflehir'i örnek almak istiyoruz. Baflkan Büyükerflen yapt örnek ifllerle Eskiflehir'i, Türkiye için model flehir haline dönüfltürdü. Eskiflehir'de hayata geçirilen tramvay sistemi, park, kentsel dönüflüm, koruma ve yaflatma projeleri çok etkileyici. Yak n bir zamanda heyet halinde tekrar Eskiflehir'e gelece iz" Atatürk ü daha çok sevdiler sormas n kendisini mutlu etti ini belirten Benazus Atatürk ü gören ve yaflayan iki kifliden biri olmak benim için onur verici bir olay. Herkesin Atatürk ü çok sevmesi gerekti ini düflünüyorum çünkü Atam za borcumuz var. Dedi. Benazus genel olarak sergiye gösterilen ilgiden memnun oldu unu çocuklar n ilgisinden de ayr ca mutlu oldu unu belirtti. Alia a Belediyesi Çocuk Evi Müdiresi Necla Evren, Benazus a teflekkür etti.

13 SAYFA fiubat hayat kurtard Havadan yetiflen yard m zmir'de 2009 fiubat ay nda göreve bafllayan ambulans helikopter, bir senede 451 acil vakay hastanelere ulaflt rarak, hava ambulans na sahip di er illeri geride b rakt zmir Valisi Cahit K raç zmir 112 Komuta Kontrol Merkezi ne ba l çal flan ve 2 pilot, bir doktor ile bir paramedikten oluflan helikopter ambulans, zmir'in yan s ra Manisa, Ayd n, Mu la ve Bal kesir'e hava yoluyla acil yard m götürüyor. Helikopter ambulans, faaliyete bafllad bir sene içinde 139'u kalp ve damar hastal klar, 113'ü travma (trafik kazas, yüksekten düflme, yan k, yaralanma), 76's nörolojik hastal klar, 20'si solunum sistemi hastal klar, 16's zehirlenme, 13'ü kuvöz içinde yenido an nakliyle 7 organ nakli olmak üzere 451 acil vakan n havadan naklini gerçeklefltirdi. Hava yoluyla sa l k merkezlerine ulaflt r lan vakalar n yüzde 66's n oluflturan erkek hastalar n yafl ortalama yafl 47.5 olarak de erlendirilirken, hastalar n yüzde 75'i zmir'den, yüzde 10'nu ise Mu la'dan al nd. Sorumluluk alan d - fl nda bulunan Çanakkale, Antalya, Denizli ve Isparta'dan hasta nakli gerçeklefltiren helikopter ambulans ile zmir'e getirilen hastalar n yüzde 88'i Sa l k Bakanl hastanelerine, yüzde 35'i üniversite hastanelerine, yüzde 4'ü ise özel hastanelere nakledildi. Ankara ve stanbul zmir'in gerisinde kald Helikopter pisti bulunmayan bölgeler ve acil durumlarda inifl yapt yerler ile zaman zaman gündeme gelen zmir helikopter ambulans, 256 kez helikopter pistine, 168 kez stadyuma, 16 kez de olay yeriyle kara yollar na inifl gerçeklefltirdi. zmir'in Kemalpafla ilçesinde meydana gelen bir trafik kazas için gerçeklefltirilen toplam 26 dakikal k uçufl helikopter ambulans n en k sa, Mu la'dan stanbul'a gerçeklefltirilen hasta nakli de en uzun süreli uçuflu oldu. Erzurum, Diyarbak r, Antalya, Kayseri, Bursa, Adana, Çanakkale, Konya, Van, Trabzon, Samsun, Afyonkarahisar'da birer, Ankara ve stanbul'da ise iki ambulans helikopter faaliyet gösteriyor. fiubat 2009 ile fiubat 2010 aras ndaki bir senelik periyodda Ankara'da 397, stanbul'da ise 310 acil vaka hava yoluyla sa l k merkezlerine ulaflt r ld. Performans müthifl zmir Valisi Cahit K raç, Sa l kta Dönüflüm Program çerçevesinde zmir genelinde baflar yla sürdürülen çal flmalar aras nda 112 acil servis hizmetlerinin de bulundu unu belirtti. Acil vakalara müdahalede önemli mesafe kat edildi ine dikkati çeken K raç, ''Acil hizmetin, en üst seviyedeki ve vatandafla en çabuk ulaflan k sm helikopter olmakla birlikte 112 acil servisimiz de müthifl bir performans gösterdi'' 13 fiubat 2009'da hizmete bafllayan helikopter ambulans ile acil vakalara baflar yla müdahale edildi ini ifade eden Vali K raç, Bir y lda 451 hastay tafl m fl z. zmir etab na bakt m zda en çok uzak ilçelerimiz Ödemifl, Bergama ve K n k'tan hastalar hastanelerimize intikal ettirilerek müdahaleler yap lm fl. Bunlar n içinde organ nakli yap lanlar da var. Bu çok önemli. Bundan sonraki süreçte de bu hizmetler yürüyecek. Ambulans helikopterin gelmesiyle Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesine pist yap ld. Ulaflabilece i mesafelerde inebilece i alanlar oluflturuldu. Sa l k sistemi seçimlere kurban edilecek zmir Tabip Odas Baflkan Suat Kaptaner, ''Mesai D fl Poliklinik Uygulamas '' genelgesine tepki göstererek, ''Hekimler hükümetin popülist uygulamalar n n figüran de ildir'' Odada düzenledi i bas n toplant s nda konuya iliflkin tepkilerini dile getiren Kaptaner, bakanl n her uygulamas n paraya endeksledi ini iddia etti. Sa l k Bakanl n n yay mlad genelgeye göre, ''Mesai D fl Poliklinik Uygulamas '' ad alt nda, hafta içinde 16.00'dan sonra 8 saat, hafta sonundaysa 16 saat poliklinik hizmeti verilmesi planland n söyleyen Kaptaner, flöyle konufltu: ''Sa l k Bakanl, mesai d fl poliklinik uygulamas yla büyük bir hataya imza atmaktad r. Polikliniklere ya da acil servislere hücum eden hastalar n sorumlulu unu biz üstlenemeyiz. AK Parti hükümeti, uygulad politikalarla sa l k sistemini çökertmifltir. Burada yap lmak istenen uygulamayla hekimlerin onuruyla oynan yor. Bu uygulama aç k bir angaryad r ve Anayasaya ayk r d r.'' Dünyan n hiçbir ça dafl ülkesinde mesai saati sonras ve tatil günlerinde poliklinik hizmeti Konak Belediyesi, ilerleyici bir akci er hastal olan, her 5 yetiflkinden birini ad m ad m ölüme yaklaflt ran KOAH hastal na dikkat çekmek amac yla, zmir de ilk kez genifl çapl bir tarama bafllatt. Yap lan sa l k taramas nda akci er kapasite ölçümleri arac l ile ast m ve Suat Kaptaner verilmedi ini de söyleyen Kaptaner, Tam Gün Yasas 'n n kabul edilmesinin üzerinden iki hafta geçmeden, hekimlere hafta içi, genel ve resmi tatil günlerinde 8-16 saat mesai d fl çal flman n gündeme getirildi ini belirterek, ''Bu durum, Sa l k Bakanl n n nas l günübirlik ve çeliflkili politikalara imza att n göstermektedir. Seçimlerdeki baflar n n en önemli nedeninin sa l k alan ndaki aç l mlar oldu unu düflünen hükümet, yine sa l k üzerinden halk n gözünü boyamaya ve puan toplamaya çal flmaktad r. Sa l k sistemi, yaklaflan seçimlere kurban edilmek isteniyor. Hekimler hükümetin popülist uygulamalar n n figüran de ildir. Bir meslek grubu bu kadar afla lanmaz'' diye konufltu. Ça n hastal na karfl kampanya KOAH (t kay c akci er) hastal klar tespit edildi. Taramalarda, gizli tehlike olarak görülen KOAH hastal konusunda bilgiler verildi. Konak Belediyesi, Türk Toraks Derne i zmir fiubesi ve Kordon Soroptimist Derne i iflbirli iyle Konak Belediyesi Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi nde gerçeklefltirilen KOAH taramas, daha sonra semt merkezlerinde uygulanacak. Konak Belediye Baflkan Dr. Hakan Tartan, KOAH n ölümcül hastal klar içinde dünyada dördüncü, Türkiye de üçüncü s rada oldu unu belirterek, Vatandafllar m z sa l k taramas ndan geçirerek ast k ve KOAH hastalar n tedavi etmek istiyoruz. Bu çal flmayla yaklafl k bin vatandafl m z tedavi etmeyi hedefliyoruz Çeflme Havaalan yeniden gümdemde Çeflme Belediye Baflkan Faik Tütüncüo lu, Çeflme'de y llar önce yap - lan ancak at l durumda kalan Çeflme Havaalan 'n n hizmete girmesi için gerekli çal flmalar bafllatt klar n söyledi. Yeni As r Televizyonu'nda canl yay nlanan Ali Talak'la fiehir ve mar program na konuk olan Baflkan Faik Tütüncüo lu, 1980 y l nda alt yap s haz rlanan daha sonra zmirli Ulaflt rma Eski Bakan Rahmetli Mehmet Köstepen zaman nda ödenek ayr l p 1600 metrelik pisti haz r hale getirilen havaalan n n, Çeflme'nin hizmetine sunulmas için Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m'a aç k ça r da bulundu. Baflkan Tütüncüo lu, "Kullan lmayan havaalan m z tekrar düzenlenip Çeflme'de turizmin hizmetine sunulabilir. Bu hem Çeflme'ye daha fazla turistin gelmesini sa layacak, hem de Çeflme'yi dünyaya ba layacakt r. Bu konuda Çeflme'yi çok iyi bilen Ulaflt rma Bakan Say n Binali Y ld r m'a aç k ça r da bulunuyorum. Çeflme Havaalan, hava trafi ine aç ls n" Hedef 40 bin yatak, 6 golf sahas, 20 futbol sahas Sunucu Ali Talak' n, "Çeflme neden turizmden yeteri kadar pay alam - yor?" sorusuna Baflkan Tütüncüo lu, yerli ve yabanc turist say s nda geçen y l önemli bir art fl kaydettiklerini, Çeflme'de sezonu uzatmak için çal flmalar yapt klar n söyledi. Baflkan Faik Tütüncüo lu Tütüncüo lu konuyla ilgili flunlar söyledi:"çeflme'de tüm hedefimiz turizm sezonunu k fla da tafl yabilmek. Bununla ilgili çal flmalar m z sürüyor. lk olarak yatak say m z 40 bine daha sonra da 70.bine ç karma gibi bir hedefimiz var. Yaz n gelen turisti, k - fl n da getirebilmek için önemli çal flmalar bafllatt k. 6 golf sahas ve 20 futbol sahas yapmay planl yoruz. Çeflme'yi bir spor kamp merkezi özellikle de "Futbol Kamp Merkezi" haline getirmeyi planl yoruz. Türk ve Avrupal futbol tak mlar n n Çeflme'de haz rl k kamplar yapmalar, hem Çeflme'de sezonu uzatacakt r hem de Çeflme'nin ve Türkiye'nin dünyada daha çok tan nmas n sa layacakt r". K fl n boflalan Çeflme'ye termal turizmi Baflkan Tütüncüo lu, Çeflme'de k - fl n yaflanan bofllu u "Termal Turizmi" ile çözmeye çal flacaklar n, s cak suyun hem gelen turistler aç s ndan hem de Çeflme aç s ndan büyük flifa olaca n söyledi. Baflkan Tütüncüo lu, belediye olarak bunun alt yap s n oluflturduklar n k fl n bofl kalan tesislerin termal kaynaklarla yeterli müflteriyi bulabileceklerini söyledi. Çeflme'de 12 ay turizm yapabilmenin en önemli kayna n n termal turizmi oldu un söyleyen Baflkan Tütüncüo lu, Turizm Bakanl 'n n uygulamaya koydu u küçük tesislerin de Fizik tedavi uzman bulundurma zorunlulu- unu elefltirdi. Program sunucusu Ali Talak' n "Bu y l Çeflme'de festival yapacak m s - n z?" sorusuna Baflkan Tütüncüo lu, "Deniz fienlikleri ve Uluslararas fiark Yar flmas 'n bu y l da yapma karar n Çeflme Belediye Meclisimiz de ald k. Bu festival ve yar flma Çeflme'nin dünyada tan t m aç fl nda çok önemli.. fienlikleri ve yar flmay bu y l uluslararas bir televizyon kanal yla ortak yapmay düflünüyoruz. Bu konuda da gerekli çal flmalar bafllatt k"

14 SAYFA 15

15 SAYFA fiubat Kad nlara Derya Baykal l sürpriz Bayrakl Belediyesi, önemli projelerinden Kad n n Emek Dünyas stantlar n ünlü tiyatro oyuncusu Derya Baykal n kat ld törenle hizmete açt Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba n davetlisi olarak zmir e gelen ünlü oyuncu Derya Baykal, Sevgi Yolu ndaki Kad n n Emek Dünyas stantlar n hizmete açt. Baykal kad nlarla yak ndan ilgilendi. Ünlü oyuncu kad nlar n örgü, dikifl-nak fl, ahflap boyama gibi birçok el ifli eserlerini yak ndan inceledi. Kad nlar n yapt flapkalar deneyen Baykal cezaevi hükümlülerin yapt boncuklu anahtarl klardan sat n ald. Kad nlar n yo un ilgi gösterdi i ve foto raf çektirmek için s raya girdi i Derya Baykal kad nlar n kendisine verdi i hediyeleri tafl - makta zorland. Kad nlar n ev ekonomilerine katk sa lamas için Kad n n Emek Dünyas projesini hayata geçirdiklerini belirten Bayrakl Belediye Baflkan Hasan Karaba, Bir sonraki aflama olarak kooperatifi hayata geçirece iz. Kad nlar n içinde olaca her turlu organizasyona Belediye olarak h z kataca z. Belediyemizin açt klar kurslarla kad nlar m z birçok alanda e itim görüyor. Kurslar n çeflitlerini ve say lar n da ço altaca z Stantlarda gördü ü ürünlerden ve kendisine duyulan ilgiden çok memnun oldu unu dile getiren ünlü oyuncu Derya Baykal, Sizler için çal fl yoruz ayn belediyenizin yapt - gibi. Bugün belediye baflkan n z ve ekibi çok güzel buluflmaya ön ayak oldular. Hem ben hem belediyeniz sorumlulu umuzu yerine getiriyoruz. Her fleyi baflkan n zdan beklemeyin, sizler de kap n z n önünü temizleyin. Hepinize tek tek aferin diyemiyorum ama hepinizi alk fll yorum. Çok de erlisiniz. Sizi çok seviyorum Destek Pizza Pizza dan festival zmir Dice tan Sanat n ve sanatç n n yan nda olan Pizza Pizza, bu y l ilk kez gerçekleflecek olan Popüler Müzik Festivali ne destek veriyor. Rap, Rock ve Punk gibi farkl tarzlarda gruplar n performanslar n sergileyecekleri festival, 28 fiubat Pazar günü zmir Alsancak taki Dice Performans Hall da gerçekleflecek. Yaklafl k 2 bin kiflinin kat lmas beklenen festivalde Türkiye nin en büyük pizza restoranlar zinciri Pizza Pizza da, kat lan sanatç lara Alsancak flubesinden pizza ikram nda bulunacak. Rashit, Fuat Ergin, Rapizm Ça la, Rapangels, fian fler ve Rap müzi in güçlü yorumcular Yener ve Cash Flow gibi isimlerin kat laca festivalin biletleri Pizza Pizza restoranlar ndan al nabilecek. zmir in sevimli filleri Almanya da kapak oldu zmir Do al Yaflam Park 'n n sevilen filleri ''Begümcan ve Winner'' Almanya'da yay mlanan Hayvanat Bahçesi ve Sirklerdeki Filler dergisinin kapa - n süsledi. Avrupa Filler Grubu taraf ndan yay mlanan dergide zmir Sasal Do al Yaflam Park ndan da övgüyle söz edildi. Geçen y l Eylül de zmir'e gelerek Do al Yaflam Park nda 2 gün incelemelerde bulunan Avrupa Filler Grubu üyesi Joachim Enders, grubun yay n organ dergide izlenimlerini tüm filseverlere aktard. Almanca yay nlanan dergide, Do al Yaflam Park ndaki fil yaflam için 4 sayfa ayr l rken, Begümcan ve Winner ile ilgili bilgilerin yan s ra, 2007 y l nda ölen Pak Bahadur'dan da bahsedildi. Parkta Pak Bahadur için yap lan bölüm ve an t anlat larak, '' zmir, Pak Bahadur'u unutmayarak hayvanlara olan sevgi ve sadakatini gözler önüne sermifl oldu. Fillerin bulundu u bölümün çevresinde Pak Bahadur'un foto raf ve yaflam öyküsünün bulundu u bir an t bulunuyor'' denildi. Dergide, Do al Yaflam Park yla ilgili flu görüfllere yer verildi: ''Sasal 'da sa lanan standartlar, birçok parkla karfl laflt r lamayacak nitelikte, öyle ki park, ülkesi Türkiye için bir övünç kayna durumunda. zmir'de bulunan bu park, Türkiye için kayda de er bir baflar d r.''

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SORUMLULUK PROJELERİ

SORUMLULUK PROJELERİ YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ Sosyal Sorumluluk Projesi, Yaşar Üniversitesi nin kurumsal bilim iddiasının unsurlarından biridir; bu iddianın, akademik ve idari

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Soner Yalçın ı hem Sözcü hem de sahibi olduğu site sansürledi!

Soner Yalçın ı hem Sözcü hem de sahibi olduğu site sansürledi! Soner Yalçın ı hem Sözcü hem de sahibi olduğu site sansürledi! Tarih: Aralık 05, 2013 MEDYAGUNDEM.COM- Çok ilginç şeyler oluyor. Türkiye de yeni cuntanın kirli ittifakı ndaki karakterler her geçen gün

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı