112 filosuna taze kan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "112 filosuna taze kan"

Transkript

1 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ 40 KURUÞ 7 Haziran 2015 Tarihinde yapýlacak olan Genel seçimler adýna heyecan giderek artýyor. 85 seçim bölgesinin 55'inde ön seçim yöntemiyle milletvekili adaylarýný belirleme kararý alan CHP de 29 Mart 2015 Pazartesi akþamý adaylarýn çoðunluðu belirlenmiþ olacak. AK Parti de Mart Tarihinde Genel baþkan Davutoðlu'nun yapacaðý açýklama ile ilk adaylarýn kamuoyuna duyurulmasý bekleniyor. Genel merkez kaynaklý edindiðimiz bilgilere göre AK Parti nin 7 Nisan tarihinde ise adaylarýn tamamýnýn açýklanabileceði ifade edildi MHP de adaylýk için son müracaat tarihi ise 18 Mart 2015 MHP de ise 31 Mart tarihinde adaylarýn büyük bir kýsmýnýn açýklanmasý hedefleniyor. 112 filosuna taze kan Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 adet tam donanýmlý ambulans, düzenlenen teslim töreni ile hizmete girdi. Halkbank Ýl Müdürlüðü'ne yeni atama Dr. Ayhaným Tümtürk "Performans sisteminin son kullanma tarihi çoktan geçti" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Dr. Ayhaným Tümtürk 14 Mart Týp Bayramýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "14 Mart sayýlarý yetersiz olmasýna karþýn yüreklerinin büyüklüðü ile eþsiz fedakârlýk duygusuyla çalýþmaya devam eden saðlýk çalýþanlarýnýn bayramý. Onlar kutsal bir görev ifa ediyorlar. SAYFA 4 TE Ýsmail Karabay Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine Samsun Bulvar Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay atandý. Uzun yýllar Mecitözü Devlet Hastanesi Baþhekimliði görevini yapan iþadamý Dr. Fatih Sarýoðlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP)milletvekilliði aday adaylýðýný açýklayacak. Sarýoðlu, 17 Mart Salý günü saat 12.30'da aday adaylýðýný açýklayarak seçim çalýþmalarýnýn startýný verecek. SAYFA 10 DA ANALÝZ Cahit Baðcý ile Salim Uslu'nun yanýna kim yakýþýr! Nadir YÜCEL SAYFA 2 DE Dr. Fatih Sarýoðlu, MHP'den aday adaylýðýný açýklayacak Milletvekili adayý olmak için kimisi sadece umut, kimisi gerek umut, gerekse heyecan! Kimisi de Nasret Hoca'nýn Göle maya tutturma sevdasýnda ' Ya Tutarsa' beklentisin ile gün saymaya devam ediyorlar. Doðal olarak en çok aday adayý AKP de yer aldý. AK Parti den aday adayý olana eþya piyangosundan çekiliþ misali ' Boþ Yok!' gibi birþey söz konusu. Aday olamayanlar adaylýklar bitince görevlerine dönerken hatta bir üst kademede görev alabilme adýna ne diyecekler ' Efendim AKP den aday adayý idim!' Tarafýmý belli ettim. Partimize destek verdim. Tabiri caiz ise 'Bende þimdi kar payýmý almaya geldim!' Diye beklenti içerisinde olacaklar. Bugünlerde her Partiye mensup vatandaþlarýmýz tarafýndan kimler aday yapýlacak tahmin sorusuna maruz kalýyoruz. Bir taraftan bilgi paylaþalým diðer taraftan tahmin öncesi Analiz yapalým. "Davaya olan borcumuzu ödemek için bu yola çýktýk" Kamu Sen eski Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. SAYFA 5 TE Mahmut Alparslan Erdal Kýnýklý MHP'den aday adayý Osmancýk Ülkü Ocaklarý eski Baþkaný Erdal Kýnýklý düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP'den milletvekili aday adayý olduðun açýkladý. MHP parti binasýnda basýn açýklamasý yapan Erdal Kýnýklý... SAYFA 5 TE Geçtiðimiz hafta sonu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi bahçesinde yapýlan törene Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, bazý ilçe belediye baþkanlarý, bazý daire müdürleri ile çok sayýda saðlýk çalýþaný ve vatandaþ katýldý. Erdal Kýnýklý SAYFA 3 TE AKP de Agah Kafkas bey'e Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn ' Köþke gel beraber çalýþalým.' Teklifine sayýn Kafkas'ýn' Efendim ben Milletvekili olarak daha faydalý olacaðýmý düþünüyorum' þeklinde cevap verdiði bilgisi þayet yanlýþ ise, Sayýn Kafkas bizi arar ve bu bilgi yanlýþ der bizde bu bilgi yanlýþmýþ deriz. Aday yapýlmasý durumunda Agah Kafkas Ankara dan veya Çorum dan! Adaylýðý kesin olan Erol Olçak da öncelikle Ýstanbul dan yok olmadý! Erol Olçak'ýn da Çorum dan aday yapýlmasý için hiçbir mani yok! Erol Olçak için Çoruma git derlerse Patrona kim nasýl itiraz edebilecek! ( Temayül bahane Çorumlu olmak þahane) Arif Ersoy hoca'nýn Sayýn Erdoðandan söz alýnarak Çoruma geldiði ve kesin aday yapýlacaðýný düþünenler ters köþe olabilir. Neden mi? Çünkü Sayýn Erdoðan kendisi için hayati önem arz eden Aralýk tarihlerinde Arif Ersoy hoca yý hatýrlayarak, beklediði destek için o gün neden yanýmda yoklardý! diye düþünmeyeceðini mi sanýyorsunuz? Ve ayný þekilde Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yine nerdeydiler? Diye düþüneceðinden de hiç þüpheniz olmasýn. Buna raðmen Numan Kurtulmuþ örneðinin Çorum versiyonunun beklentisi adýna Arif Ersoy'un aday yapýlmasý da içten bile deðil. Sayýn Erdoðan'ýn, KYK na bizzat getirdiði Recep Kaymakcan için de,' Kardeþim benim sana orada ihtiyacým vardý. Bana sordunmu vekil aday adaylýðý için!düþüncesinde olmayacaðý garantisi var mý? ' Düþüncelerimin özetini ve doðrusunu itiraf etmek gerekirse kim aday yapýlýrsa yapýlsýn þaþýrmam. Ancak buna raðmen Ankara ve Çorum müracaat isimler dahil olmak üzere 39 isimden düz mantýkla düþünerek 30 aday adayýnýn eleneceðini tahmin edebiliriz. En güçlü isimleri istiyorsanýz. Cahit Baðcý, Salim Uslu, Erol Olçak, ( Teþkilat adayý düþüncesi ile Faruk Özkader, Ahmet Ceylan, Rumi Bekiroðlunun ayný zamanda ortaðý olan ve temayül yoklamalarýnda desteklediði Fatih Maden ) Arif Ersoy, Nurettin Kulalý, Recep Kaymakcan, AKP ile ilgili olarak bir önceki yazýmda da düþüncelerimi aktarmýþtým. Adaylýk sýralamasý için önce Cahit Baðcý ve Salim Uslu'yu düþünmeyenler ve sýralama tahmini yaparken listelerine yazmayanlar gerekçelerini de yazmak durumundadýrlar. Neymiþ efendim 2 dönem vekillik yapanlarda heyecan azalýyormuþ da.. Rahavet çöküyormuþ. TBMM de bu durumda olanlar olabilir. Ancak Cahit Baðcý'nýn Meclis karnesi en iyi olan Vekiller arasýnda ilk 75 içinde olduðunu da unutmamak gerekir. Salim Uslu'nun da Saðladýðý ve devam eden etki gücünu Erdoðan ve Davutoðlu göz ardý ederlerse kendileri yanýlmýþ olur. Düz mantýkla bakýldýðýnda öncelikle 'Cahit Baðcý ile Salim Uslu'nun yanýna kim yakýþýr bence siz önce onu belirleyin' Yarýn kýsmet olursa CHP nin en þanslý 4 aday adayý ismini Analiz etme adýna esen kalýn. Rektör Alkan yabancý öðrencilerle buluþtu Dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek Hitit Üniversitesinde eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'la bir araya geldiler. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen buluþmada, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak ve ilgili birimlerin personelleri de hazýr bulundular. SAYFA 11 DE Uslu'dan aday adaylarýna "muhalefete dolgu malzemesi olmayýn" uyarýsý! TBMM Ýdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, milletvekili aday adaylarýnýn muhalefet aðzýyla beyanatlar vermesine sitem etti. Uslu, aday adaylarýný AK Parti'nin hizmet anlayýþý, programlarý ve kurallarý çerçevesinde açýklamalar yapmasýný isteyerek, "Muhalefet partilerinin argümanlarýna dolgu malzemesi olmayýn. SAYFA 7 DE Gülsün Mert Kazdýðý kuyuya düþen Ebu Cehil Cansu-yu Salim Uslu Mikroskop SAYFA 5 TE

2 2 Ýmsâk : 04:18 Güneþ : 05:44 Öðle : 11:56 Ýkindi : 15:15 Akþam : 17:56 Yatsý : 19:14 AJANDA (Çanakkale) Zafer Haftasý Ýstanbul'un iþgâli (1920) Türk-Rus Antlaþmasý (1921) Allahü teâlâ san'atkâr mü'mini sever. Hadis-i Þerif Gel deniz bakýþlým, sel gibi coþ gel, Bana doðru köpür, bana doðru ak... Ne haberin gelir, ne mektup, ne tel; Sen benden uzakta, ben senden uzak... Her sesi bir âh olur sînemi deler! Hasretinle neler çekmedim, neler... Aldý bizi bizden bu mesafeler Sen benden uzakta, ben senden uzak... Ben ayna misâli, sen içimde sýr; Ruhum varlýðýný, seninle tanýr. Ah nasýl yaþanýr, nasýl yaþanýr? Sen benden uzakta, ben senden uzak... Bahtým taþtan katý, topraktan yalnýz! Gel ey sarýþýnlýk, gel ruhuma sýz... Ýkiye bölünmüþ sýcaklýðýmýz; Sen benden uzakta, ben senden uzak... Ah o þuh sarhoþluk, ah o tatlý dem! O baygýn hararet, o nefes, o nem... Bu ayrýlýk pek çok sürer mi bilmem, Sen benden uzakta, ben senden uzak... Ey sabah! Ey bakir aydýnlýk! Sükûn! Yaklaþtýr yüzünü, yüzüme dokun! Gökler yere deðmiþ, dað daða yakýn; Sen benden uzakta ben senden uzak... Gönül Mecnûn olmuþ, kaderim Leylâ! Ne çöl var ortada, ne dað, ne yayla... Gün güne, yýl yýla kavuþtu, hâlâ Sen benden uzakta, ben senden uzak... Bekir Sýtký Erdoðan Günün Þiiri UZAKTAN UZAÐA HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6260 2,6279 EUR 2,8216 2,8231 STERLiN 3,9632 3,9663 JPY YENi 2,1642 2,1658 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Acil Çaðrý Merkezi yapýlacak Vali Ahmet Kara Çorum Valisi Ahmet Kara, ilk ve acil yardýmýn hayatýn olmazsa olmazý olduðunu dile getirerek, acil yardým hizmetlerinin yýllardýr geride olduðunu ancak son yýllarda fevkalade güzel çalýþmalarýn yapýldýðýný söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi bahçesinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 ambulansýn teslim töreninde konuþan Vali Ahmet Kara, saðlýk hizmetlerinde devrim niteliðinde çalýþmalar yapýldýðýný ifade etti. Acil saðlýk hizmetlerinin þu ana kadar perakende olarak yürütüldüðünü tüm acil çaðrýlarýn ayrý numaralarýnýn bulunduðunu bunun da hizmetin gecikmesine neden olduðunu belirten Vali Kara, çaðrý merkezlerinin kurulmasýnýn amacýnýn tek bir merkezden acil çaðrýlarýn yönetilmesi ve hizmette gecikme olmamasý için olduðunu kaydetti. Acil yardýmlarýn düzenli bir þekilde yürütüldüðünü daha iyisini yapmak için çalýþýlmasý gerektiðini dile getiren Vali Ahmet Kara, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Ýlk ve acil yardým hayatýn olmazsa olmazlarýndandýr. Acil yardým hizmetleri yýllardýr gerideydi, son yýllarda fevkalade güzel çalýþmalar yapýlýyor. Acil yardým acil çaðrý ile olmaktadýr. Acil saðlýk hizmetleri þu ana kadar perakende olarak yürütülmektedir. Ambulansýn, itfaiyenin ayrý ayrý numaralarý bulunmaktadýr. Tüm çaðrýlarýn ayrý numaralarý vardýr. Bu da hizmetin gecikmesine neden olmaktadýr. Çaðrý merkezleri tek merkezden idare edilmek üzere planlanmaktadýr. Çaðrý merkezi için gerekli ödenek ayrýlmýþ gerekli çalýþmalar yapýlmýþ kýsa zamanda inþaatýna baþlanacaktýr. Böylece tüm çaðrýlar bu merkezden yürütülecek. Saðlýk alanýnda yapýlan tüm çalýþmalar ortadadýr. Saðlýk hizmetlerinde önemli devrimler yapýldý. Çok kýsa sürelerde hastalara ulaþýlmaktadýr. Acil yardýmlar düzenli bir þekilde yürütülmektedir. Daha iyisini yapmak için çalýþmalýyýz. 8 ambulansýmýzýn hizmete girmesi bizi mutlu etti. Ambulanslarýmýzýn Týp Bayramýnda devir tesliminin yapýlmasý da ayrý bir mutluluktur. Saðlýk çalýþanlarýmýzýn Týp Bayramýný da kutluyorum." Uður ÇINAR Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde Ýstiklal Marþý konferansý Ýstiklal Marþý kabulünün 94.yýldönümü sebebi ile Mahmut Atalay Gençlik Merkezinde Ýstiklal Marþý Yazarý Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma programý düzenlendi. Programa Araþtýrmacý Yazar Kerim Çýrakoðlu, Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý ve üye gençlerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Mahmut Atalay Gençlik Merkezinden program hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Araþtýrmacý -Yazar Çýrakoðlu hazýrladýðý sunumda Mehmet Akif Ersoy'un hayatý, kiþiliði,vatana bayraða ve gençliðe bakýþ açýsýna deðinerek Akif'in, "Allah bir daha bu millete Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn" dedi. Akif'in güçlü bir þahsiyete sahip olduðunu vurgulayan Çýrakoðlu "Doðruluk, ahde vefa, haksýzlýk karþýsýnda susmamak, merhametli olmak, cehaletten uzak olmak özellikleri ile önemli bir þahsiyet olan Mehmet Akif Ersoy milli ve manevi deðerlerin müdafaasýnda sert ve tavizsiz tutumu ile tanýnýrdý" þeklinde kaydetti. Çýrakoðlu ''Kurtuluþ Savaþý'nýn baþlarýnda, Ýstiklâl Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanýlmasý imkânýný saðlamak amacýyla Maarif Vekaleti, 1921'de bir güfte yarýþmasý düzenlemiþ, söz konusu yarýþmaya toplam 724 þiir katýlmýþtýr. Bir kurulca bunlar titizlikle incelenip 6 tanesi ayrýldý. Ama hiçbiri beðenilmemiþ; marþ olacak deðerde bulunmamýþ. O zaman Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif'in para ödülünden rahatsýzlýk duyduðu için yarýþmaya katýlmadýðý öðrenilmiþ. Dönemin Milli Eðitim Bakaný Hamdullah Suphi þairin Meclis'teki sýra arkadaþý Balýkesir Milletvekili Hasan Basri Bey'in yardýmýný istemiþ. Hamdullah Suphi böyle bir marþýn ancak, Safahat nâzýmý þâir Mehmed Akif tarafýndan yazýlabileceðine inanmýþ ve 5 Þubat 1337, Milâdî 1921 tarihinde kendisine "Pek aziz ve muhterem efendim'' diye baþlayan mektubu yazmýþtýr. Bu mektubun yazýlmasýndan bir ay bile geçmeden milletin istediði Ýstiklâl Marþý yazýlmýþ ve kahraman orduya ithaf olunmuþtur. Ýstiklal marþýmýz her þeyden önce ölüm kalým mücadelesinin þiiridir. O yýllarda yaþanan kaygýlar, düþmana karþý hissedilen cesaret, ordumuza duyulan ümit, baþarýlarýn getirdiði gurur bütün bir milletin duygularý Ýstiklal Marþý'nda tezahür etmiþtir" ifadelerini kullandý. Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Týðlý konferans sonunda Araþtýrmacý - Yazar Kerim Çýrakoðlu'na ve tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Halkbank Ýl Müdürlüðü'ne yeni atama Ýsmail Karabay Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine Samsun Bulvar Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay atandý yýlý Haziran ayýndan bu yana þube müdürlüðü görevini yürüten Cemal Kaçay'ýn emekliye ayrýlmasý nedeniyle Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine yeni atama yapýldý. Samsun Halkbank Bulvar Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay, Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine atandý. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MART PAZARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat Tel+Fax: Gsm: Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 112 filosuna taze kan Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 adet tam donanýmlý ambulans, düzenlenen teslim töreni ile hizmete girdi. Geçtiðimiz hafta sonu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi bahçesinde yapýlan törene Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Opr. Dr. Ömer Sobacý, Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, bazý ilçe belediye baþkanlarý, bazý daire müdürleri ile çok sayýda saðlýk çalýþaný ve vatandaþ katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým ve Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel birer konuþma yaptý. Ardýndan ambulanslarýn anahtarlarý Vali Ahmet Kara ve beraberindekiler tarafýndan teslim edildi. Çorum'da 52 adet ambulansa 8 adet daha ambulans eklenmesi ile 60 ambulansa ulaþýldý. Törenin ardýndan ambulanslar konvoy halinde þehir turu attý. Uður ÇINAR 471 milyon liralýk saðlýk yatýrýmý yaptýk AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'da tam donanýmlý ambulanslarla daha seri hizmet sunulacaðýnýn altýný çizerek, Çorum'a 471 milyon liralýk saðlýk hizmet yatýrýmý yapýldýðýný vurguladý. Geçtiðimiz hafta sonu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi bahçesinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 ambulansýn teslim töreninde konuþan Uslu, hizmetleri hem nitelik hem nicelik olarak arttýrdýklarýný söyledi. Uslu, Çorum merkezinin ve ilçelerinin ayýrt edilmeden öncelikler baz alýnarak hizmetlerin yapýldýðýný belirterek, her þeyin insan için olduðunu ifade etti. Uslu, sadece hastane ve araç gereç deðil, doktor, teknisyen, hasta bakýcýnýn da durumlarýný iyileþtirmenin boyunlarýnýn borcu olduðunu kaydetti. Uslu, öte yandan iç güvenlik yasasýnda saðlýk çalýþanlarýna karþý þiddetin önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alýndýðýný bildirdi. Uslu, konuþmasýnda þunlarý söyledi: 14 Mart Týp Bayramýný kutluyorum. Cumhuriyetin taçlandýrýldýðý dönemi yaþýyoruz. Hizmetleri hem nicelik hem nitelik olarak artýrdýk. Çorum ve ilçelerimizde toplam 60 ambulansýmýz oldu. Tam donanýmlý ambulanslarla daha seri hizmet sunulacak. Saðlýk alanýnda çok sayýda hizmet var. Birçok ilçe hastanemiz tamamlandý, bazýlarýnýn da inþaatlarý devam ediyor. 471 milyon liralýk saðlýk hizmet yatýrýmý yapýldý. Saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesi için de birçok çalýþma yapýlýyor. Ýç güvenlik yasasý ile saðlýk çalýþanlarýna saldýrýlarý önlemek amacý ile bu kiþilere gözaltý getirilecek. Saldýrýlara karþý caydýrýcý düzenlemeler yapýlýyor. Sadece hastane ve araç gereç deðil, doktor, teknisyen, hasta bakýcýnýn durumlarýný iyileþtirmek de boynumuzun borcudur. Son 4 yýlda demiryolu, kampus sorunu çözüldü, üniversitemizin akademik kadrosu ve öðrencisi sayýsý yüzde yüz arttý, DSÝ, karayolu yatýrýmlarý ile Çorum merkez ve ilçeler ayýrt edilmeden öncelikler baz alýnarak, hizmet yapýlmaktadýr. 8 ambulans ile ambulans sayýsý 60'a çýkartýlmýþtýr. Her þey insan içindir. Yeni ambulanslarýmýzýn hayýrlý olmasýný diliyorum." Uður ÇINAR "Çorum hýzlý trenle önümüzdeki dönem tanýþacaktýr" AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Çorum'a üç dönemdir hizmet etmenin onurunu yaþadýklarýný dile getirerek, Çorum'un saðlýkta ve sosyal hizmette en üst seviyede hizmet aldýðýnýn altýný çizdi. Geçtiðimiz hafta sonu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi bahçesinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 ambulansýn teslim töreninde konuþan Yýldýrým, Çorum'un artýk yaþanabilir bir þehir haline geldiðini söyledi. Yýldýrým, Çorum'a sadece saðlýk alanýnda deðil, birçok alanda hizmetlerin yapýldýðýný dile getirerek, modern ambulanslarýn hayýrlý olmasýný dileyip Çorum'a bunlarýn yakýþtýðýný vurguladý. Öte yandan üç dönemi doldurduðu için tekrar milletvekili adayý olamayacaðýný belirten Yýldýrým, vatandaþlardan helallik dilediðini ifade etti. Yýldýrým, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Eski SSK hastanemiz birleþtirildi ve bölge Göðüs Hastalýklarý Hastanesi oldu. Çorum'a yeni bir hastanemiz daha yapýlýyor. Sadece saðlýkta hizmet yapýlmýyor, yol, baraj, TOKÝ konutlarý gibi birçok hizmet halkýmýza sunuluyor. Çorum hýzlý trenle önümüzdeki dönem tanýþacaktýr. Çorum yaþanabilir bir kent haline gelmiþ saðlýkta sosyal hizmette en üst seviyede hizmet almýþtýr. Modern ambulanslarýmýzýn hayýrlý olmasýný diliyorum. Çorum'a bu yakýþýr. Aday deðilim. Yerimize gelecek arkadaþlarýmýz ile onlar kadar davamýz için ne gerekiyorsa yapacaðýz. Sizden helallik diliyorum. Çorum'a partime hizmet etmeye devam edeceðim." Uður ÇINAR Ambulans sayýmýz 60'a yükseldi Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Çorum'da Acil Saðlýk Hizmetlerinin; Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonunda, il merkezinde 5 ve ilçelerde 20 olmak üzere toplam 25 acil saðlýk hizmetleri istasyonuyla verildiðini dile getirerek, il genelinde toplam 52 adet tam donanýmlý acil yardým ambulansý ile hizmet vermekte iken Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yeni tahsis edilen 8 adet tam donanýmlý acil yardým ambulansý ile bu sayýnýn 60'a ulaþtýðýný söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu Göðüs Hastalýklarý Hastanesi bahçesinde Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum'a tahsis edilen 8 ambulansýn teslim töreninde konuþan Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, 60 ambulanstan 2 tanesinin kar paletli, 1 tanesinin Obez Hasta Ambulansý, 1 tanesinin de 4 yataklý ambulans olarak hizmet verdiðinin altýný çizdi. Yücel, "Ýlimiz 112 çaðrý merkezine 2014 yýlýnda 482 bin çaðrý geliþmiþ olup bunlardan ancak yüzde 5 gerçek vaka olarak deðerlendirilmiþtir. Bu nedenle acil saðlýk hizmetinin daha hýzlý verilebilmesi için 112 çaðrý merkezinin gereksiz yere meþgul edilmemesi gerekmektedir. Ýlimizde acil vaka sayýlarý eklenen ambulans ve personellerle her geçen gün artmaktadýr. Ýl genelinde 2003 yýlýnda 6 istasyonla 3166 vakaya ulaþýlýrken, 2014 yýlsonu itibari ile toplam 25 faal istasyonla 31 bin 479 vakaya ulaþýlarak gerekli acil müdahale yapýlmýþtýr yýlý içerisinde 10 hastanýn nakli helikopter ambulans ile 2 hastanýn nakli ise uçak ambulans ile gerçekleþtirilmiþtir" dedi. Yücel, konuþmasýnda þunlarý söyledi: "Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan ilimize tahsis edilen 8 adet tüm donanýmlý ambulansýn teslim töreni için bir araya geldik. Acil hastalýk ve yaralanma, trafik kazasý gibi insan hayatýný doðrudan tehdit eden birçok olayda acil týbbi yardýmýn yerinde ve en kýsa sürede baþlatýlmasý, hasta ya da yaralanýn uygun ekipman ve personel yardýmýyla tedavi kurumlarýna taþýnmasý, tedavi kurumlarýnda bekletilmeden gereken müdahalenin yapýlmasý hayat kurtarma zincirinin vazgeçilmez halkalarýdýr. Geliþmiþ ülkelerde yüzyýldan fazla bir geçmiþe sahip acil saðlýk hizmetinin önemi ülkemizde son yýllarda ancak anlaþýlmýþ bu konuda Bakanlýðýmýzca önemli çalýþmalar baþlatýlmýþ ve devam ettirilmektedir. Saðlýk Müdürlüðümüze baðlý olarak yürütülen 112 acil saðlýk hizmetleri; Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü dahil olmak üzere toplam 396 saðlýk personeli ile yürütülmektedir. Bakanlýðýmýzca acil vakaya ulaþma oraný kentsel ve kýrsal bölgelerde yüzde 90 olarak hedeflenmekte olup bugün itibari ile ilimizde ilk 10 dakikada kentsel vakaya ulaþým oranýmýz yüzde 97 kýrsal vakalarda ise ilk 30 dakikada ulaþým oranýmýz yüzde 91 olarak gerçekleþmiþtir. Acil vakaya ulaþým süresinin kýsalmasý için vatandaþlarýn trafikte ambulansa yol vermeleri önem arz etmektedir. Unutmamalýyýz ki ambulanstaki hasta için saniyeler bile önemlidir ve bu hasta en yakýnýnýzda olabilir. Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan her yýl belli sayýda Acil yardým ambulansý ilimize tahsil edilmektedir. Ýlimize yeni gelen ambulanslarýn tahsisi konusunda istasyonlarýn vaka sayýlarý ilçelerin merkeze uzaklýklarý kurumlarýn mevcut ambulans sayýlarý ve kilometreleri göz önünde bulundurulmaktadýr. Ýlimize tahsis edilen 8 adet tam donanýmlý ambulansýn hayýrlara vesile olmasýný diliyorum." Uður ÇINAR

4 4 Tabipler Týp Balosunda buluþtu 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Çorum Tabip Odasý geleneksel Týp Balosu düzenledi. Anitta Otelde yapýlan etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr.Mustafa Azak, "Ýnsana verilen en kutsal, en önemli þey elbette ki canýdýr. En temel hak 'yaþama hakkýdýr' ve hiç bir hak bunun önünü geçemez. Saðlýklý yaþam sürmek tüm bunlarýn teminatýdýr zira saðlýk olmadan insanýn hayatýnda sahip olduklarýnýn hiç bir anlamý yoktur, insanoðlunun varoluþundan itibaren bedensel ve ruhsal açýdan canýnýn saðlýðýný teinin için görevli, baþta hekimler olmak üzere biz saðlýk çalýþanlarý, çok kutsal bir görevi icra ediyoruz. Yüce dinimiz Ýslam'da da týp mesleðinin kutsallýðý çok defa vurgulanmýþtýr" dedi. "Tabii ki her meslek kendi açýsýndan önemlidir. Ama birebir insan canýyla ilgilenen biz saðlýk çalýþanlarýnýn görevlerinin ne kadar önemli olduðu herkes tarafýndan idrak edilmelidir. Bu nedenle her an herkesin ihtiyaç duyabileceði saðlýk çalýþanlarýna toplumun her kesiminin sahip çýkmasý gerekmektedir" diyerek sözlerine devam eden Azak, "Burada hekime ve diðer saðlýk çalýþanlarýna þiddet konusuna deðinmek istiyorum. Sýk sýk þiddet haberlerini üzülerek þahit oluyoruz. Daha 3 gün önce Osmancýkta acil nöbetini tuttuðu sýrada Dâhiliye Uzmanýmýz Caner Bey darp edildi. Olay sonrasý Odamýzýn bütün imkânlarý ile meslektaþýmýza destek verdik ve yanýnda olduk. Bu üzücü olayý gerçekleþtireni kýnýyor ve olayýn takipçisi olacaðýmýzý belirtiyorum. Burada hepinizin huzurunda, konuðumuz olan deðerli milletvekillerimizden de þiddet olaylarýný önleyecek caydýrýcýlýðý yüksek yasal düzenlemelerin biran önce çýkarýlmasý yönünde destekleri istiyorum yýlýnda baþlayan saðlýkta dönüþüm projesiyle týp alanýnda çok güzel ilerlemeler kaydedildi. Ülkenin geliþmiþlik düzeyini belirleyen saðlýk göstergelerinde önemli düzelmeler oldu. Bu durumun oluþmasýnda Aile Hekimliði uygulamasýnýn baþlatýlmasýnýn çok büyük katkýsý oldu. Eski Saðlýk Ocaðý sisteminden vazgeçilmesi ve ailelerin tek bir hekim tarafýndan takip edilmesi birçok faydayý beraberinde getirdi. Ancak son zamanlarda uygulamaya konulan Aile Saðlýðý Merkezlerinde hafta sonu mesaileri eski sisteme dönüþ anlamýna gelmektedir. Acil polikliniklerinde Mustafa Azak Platin'den 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezine ziyaret Platin Saðlýk Koleji Acil Týp Teknisyenliði sýnýfý öðrencileri, Meslek Dersi Öðretmeni Arif Karakaþ ve Sýnýf Rehber Öðretmenleri Seydi Demirci ile birlikte Çorum 1 nolu Acil Saðlýk Hizmetleri Ýstasyonunu ve Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ettiler. Platin Saðlýk Kolejinden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada Meslek Dersi Öðretmeni Arif Karakaþ'ýn, "Okulumuzda Acil Týp Teknisyenliði bölümünden mezun olacak öðrencilerimizin çalýþma alanlarýný þimdiden görmeleri onlarda üst düzey motivasyon oluþturmaktadýr. Okulumuzda; öðrencilerimize, toplumun her kesimindeki kiþilerin bedenen, ruhen kazaya uðramasý halinde týbbýn gerektirdiði bilgi ve becerilerle onlara ilk yardým bakýmý, planlamasý, uygulamasý konularýnda teorik ve pratik eðitim verilmektedir. Öðrencilerimiz mezun olduklarýnda sahanýn her yerinde çalýþacak donanýma sahip olacaklar. Çalýþma alanlarýný yakýndan tanýmalarýný saðlamak amacýyla komuta kontrol merkezine ve acil saðlýk istasyonuna ziyarete geldik" dediði ifade edildi. Platin Saðlýk Kolejinde öðrenim gören ATT yükü azaltmak için yapýldýðý söylenen bu uygulamalarýn hiç bir faydasý olmadýðý görülmüþtür ve bu düzenlemeden biran önce vazgeçilmelidir" þeklinde kaydetti. Gece gündüz demeden ve çoðu zamanda kendi sorunlarýný düþünmeden, baþvuran hastalarýn derdine derman olmaya çalýþan saðlýk çalýþanlarý ve özellikle bu iþin merkezinde olan hekimlerin gerçekten zor bir görevi icra ettiklerinin altýný çizen Azak, "Yoðun çalýþma gerektiren bir fakülte eðitiminden sonra mecburi hizmet, sonra uzmanlýk eðitimi, sonra gene mecburi hizmet, sonra belki yandal eðitimi ve uzun bir süreç tamamlanýyor. Ama meslekte çalýþýrken de eðitim ve kendini yenileme hiç bitmiyor, sürekli devam ediyor. Bu eðitimleri almýþ arkadaþýmýz geliyor bizim üniversite hastanesi gibi bir hastaneye 100'lü rakamlarda hasta bakmaya baþlýyor. Nöbetiydi, döner sermaye baskýsýydý, performansta ki adaletsizliklerdi derken çok sýkýntýlý bir çalýþma temposu içinde kendisini buluyor. Sadece hasta memnuniyetini düþünen ve hizmet veren memnuniyetini göz ardý eden bu sistemin yeniden gözden geçirilmesi, çalýþma þartlarýnýn düzeltilmesi ve çalýþanlarýn da memnun edilmesini istiyoruz. Sayýn Baþbakanýmýzýn son yaptýðý açýklama beklentilerin çok gerisinde kalmýþ ve bizleri üzmüþtür. Nöbet ücretlerine yapýlan % 50'lik zam bizim isteklerimizi karþýlamamaktadýr. Bizler geçen yýl Sayýn cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðanýn verdiði sözün tutulmasýný istiyoruz. Cumhurbaþkanýmýz tüm saðlýk çalýþanlarý için 5 yýla 1 yýl yýpranma payý müjdesini vermiþti. Yýpranma payý hakkýmýzý geçmiþi de kapsayacak bir þekilde çýkarýlmasýný istiyoruz. Ayrýca emekli hekimlerimizin çok maðdur durumda olduðu herkes tarafýndan bilinmekte. Ek ödemelerin emekliliðimize yansýtýlmasý için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapýlmasý için yardýmlarýnýzý bekliyoruz. 70 yaþýna kadar çalýþmaya izin verilmesi bu konuyu çözmeyeceði aþikar iken bunun ne anlama geldiðini de anlamakta zorluk çekiyoruz. Yoksa bu düzenlemeleri beklemeyin, "siz 70'inize kadar çalýþýn" denmek isteniyor. Bizler bayramlarýmýzý gerçek manada bayram gibi kutlamak istiyoruz ve bu konuda desteklerinizi esirgemeyeceðinizi ümit ediyoruz. Çorum Tabip Odasý yönetimine geldiðimizden beri bir ekip olarak, var gücümüzle çalýþýyoruz. Daha aktif, daha sosyal ve güçlü bir tabip odasý için, bir çok faaliyet gerçekleþtirdik. Bunlarýn bir kýsmý halka yönelik bir kýsmý da deðerli meslektaþlarýmýza yönelik oldu. Halka yönelik sorumluluklarýmýzdan ötürü düzenlediðimiz seminerler ve konferanslar ile tabip odasýnýn bilinirliði üst seviyelere çýktý. Hekimlerimizi halkla buluþturacak projeleri de önümüzdeki dönemde gerçekleþtirmeyi ümit ediyoruz. Diðer taraftan, hekimlerimizi ve saðlýk çalýþanlarýný bir araya getirmek, onlarýn bir ekip ruhuyla hareket edebilmesini saðlayabilmek için sosyal faaliyetler gerçekleþtirdik. Hekimler birbiriyle tanýþtý ve kaynaþtý. Önümüzdeki dönemde yine bu faaliyetleri inþallah tekrarlayacaðýz. Sosyal medya üzerinde etkinliðimiz, etkin ve güncel web sitemizle ülkenin dört bir yanýndan insanlar Çorum Tabip Odasýný takip eder hale geldiler. Çorum'da görev yapmýþ ama þimdi uzaklarda olan meslektaþlarýmýzýn bu anlamda geri dönüþleri bizleri sevindirdi ve bize güç kattý. Geri dönüþler oldukça daha fazla çalýþtýk ve bugün istediðimiz noktaya geldik. Bugün artýk tabip odasýnýn Çorum'da etkin bir meslek örgütü haline geldiðin söyleyebiliriz.bize faaliyetlerimizde katký veren deðerli sponsorlarýmýza da ayrýca teþekkür ediyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladý. Etkinlik programa destek olanlara teþekkür belgesi verilmesiyle sona erdi. adaylarýna UMKE çalýþma programý, yapýlan kurtarma çalýþmalarý, kullanýlan malzeme ve ekipmanlar ile çalýþma esaslarý hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Merkezde görev yapan doktor ve görevliler, gereksiz çaðrýlarýn meþguliyetinden dolayý çoðu zaman gerçek hastalarýn kendilerine ulaþýlamadýðýný belirterek, öðrencilerden bu konuda çevrelerindeki insanlarý bilgilendirmelerini istedi. "Performans sisteminin son kullanma tarihi çoktan geçti" Saðlýk Sen Çorum Þubesi Baþkan Vekili Dr. Ayhaným Tümtürk 14 Mart Týp Bayramýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "14 Mart sayýlarý yetersiz olmasýna karþýn yüreklerinin büyüklüðü ile eþsiz fedakârlýk duygusuyla çalýþmaya devam eden saðlýk çalýþanlarýnýn bayramý. Onlar kutsal bir görev ifa ediyorlar. Onlar, yardýmýna ihtiyaç duyduðunuz hiçbir an halkýmýzý geri çevirmiyor. Gece, gündüz, tatil, bayram demeden hastalarýmýzýn etrafýnda pervane oluyorlar. Onlar, kocaman yürekleriyle, her zaman olduðu gibi 14 Mart Týp bayramýnda da halkýmýza diyorlar ki "Sizin saðlýðýnýz bizim bayramýmýzdýr." Saðlýk Sen olarak, fedakârlýk timsali saðlýk çalýþanlarýmýzýn bayramýný kutluyoruz" dedi. "Saðlýk çalýþanlarýna ödenen döner sermaye oranlarýndaki belirsizlikler ve deðiþiklikler her geçen gün iþ motivasyonunu daha da bozmakta, çalýþanlar arasýnda adaletsizliðe neden olmaktadýr" diyen Tümtürk, "Mevcut performans sisteminin deyim yerinde ise son kullanma tarihi çoktan geçmiþtir. Döner sermaye bir bahþiþ deðil, çalýþanýn emeði sonunda elde ettiði hakkýdýr. Ancak ne yazýk ki halen ele geçen ek ödemelerin tüm saðlýk çalýþanlarý için emekliliðe yansýtýlmadýðý bir gerçektir. Bir an önce saðlýkta daha adil bir ek ödeme sisteminin ikame edilmesine ihtiyaç duyulmaktadýr. Ürettikleri saðlýk hizmetiyle halkýmýzýn büyük takdirini kazanan saðlýk çalýþanlarý, maalesef yoðun iþ yükü ve þiddet gibi sorunlara baðlý olarak ciddi þekilde yýpranmaktadýr" ifadelerini kullandý. Yapýlan bilimsel araþtýrmalarýn, saðlýk çalýþanlarý arasýndaki tükenmiþlik düzeyinin sürekli toplumsal olaylarla karþý karþýya kalan polislerle ayný düzeye ulaþtýðýný belirten Tümtürk, "Yýpranmýþlýklarý polislerle ayný seviyede olan saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan faydalandýrýlmamasý büyük bir eksikliktir. 120 bin hekim 400 bin hemþire açýðýnýn olduðu ülkemizde yoðun iþ yükü altýnda ezilen ancak buna raðmen görevlerini fedakârca yerine getiren saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlandýrýlmamasý, çalýþanlarýmýzýn emeklerine ve hizmetlerine yapýlan büyük bir haksýzlýktýr" þeklinde kaydetti. Saðlýkta þiddetin her geçen artarak devam ettiðini dile getiren Tümtürk, "Tüm saðlýk çalýþanlarý 14 Mart'ý bayram olarak kutlamak bir yana, gördüðü ya da her an görebileceði þiddet kaygýsý, istihdam açýðýndan kaynaklanan aðýr iþ yükü ve hakký ödenmeyen fazla mesainin stresi, ek ödemede yapýlan adaletsizlikler sonucu güvenini ve ümidini kaybetmiþ, býkkýn, yorgun, mutsuz, tükenmiþ durumda, kendisini aldatýlmýþ hissetmektedir. Saðlýkta þiddetle ilgili yapmýþ olduðumuz araþtýrmaya göre, saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde 86'sý iþyerine giderken þiddet görme endiþesiyle gittiðini ifade etmektedir. 10 saðlýk çalýþanýndan 8'i çalýþma hayatýnda en az bir defa fiziksel veya psikolojik þiddete uðradýðýný belirtmektedir" dedi. Saðlýk çalýþanlarýnýn haklý taleplerinin karþýlýk bulmadýðý ifade eden Tümtürk, "Saðlýk çalýþanlarýmýz, gerek Saðlýk Bakanlarýmýz, gerek siyaset kurumu tarafýndan saðlýktaki dönüþümün mimarý olarak gösterilmesine karþýn, çalýþan memnuniyeti ve özlük haklarýnýn verilmesine yönelik ciddi adýmlarýn atýlmamasý bizleri üzmektedir. Dr. Ayhaným Tümtürk Bunun en çarpýcý örneklerinden birisi saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet süresi zammý alamamasý ve ek ödemelerin emekliliðe yansýmamasýdýr. Tam güne yüzde 96'lýk bir oranla destek veren hekimlerimizin performans sistemi altýnda ezilmelerinin önüne geçilerek, maaþ ve özlük haklarý iyileþtirilmelidir. Performansa dayalý ek ödeme sisteminin, üniversitelerin özellikli yapýlarý dikkate alýnarak yeniden tasarlanmasý ve uygulanmasý gerekmektedir. Performansa dayalý ödeme sistemiyle saðlýk çalýþanlarýnýn toplam gelirlerinin en az % 80'i sabit, % 20'sinin ise performansa dayalý olmasýný istiyoruz" diye belirtti. "Aile hekimlerine getirilen nöbet mecburiyeti kaldýrýlmalýdýr" diyen Tümtürk, "Koruyucu saðlýk hizmetlerinin aksamamasý ve topluma bu hizmetin fayda olarak yansýmasý için nöbet uygulamasýndan mutlaka vazgeçilmelidir. Yeni çýkacak Aile Hekimliði Ödeme ve Sözleþme Yönetmeliði, önceki yönetmeliðin meydana getirdiði maðduriyetleri gidermeli ve bu yönetmeliðin yeni maðduriyetler oluþturmamasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.

5 TEK 5 Mikroskop Kazdýðý kuyuya düþen Ebu Cehil Gülsün Mert Cansu-yu Kamu Sen eski Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan düzenlediði basýn toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Parti binasýnda düzenlenen programda konuþan Mahmut Alparslan, "Herkes bilmelidir ki ülkücülerin ve bu davanýn kimseye diyeti yoktur ancak bu gün burada olan ki varsa yönetici olan aday olan mazisinde taþýdýðý 5000 þehidin omuzlarýnda manevi ruhaniyeti vardýr. Eðer bu gün burada sizlerin huzuruna çýkýp adaylýðýmý ilan ediyorsam bu bana bu davanýn kazandýrdýðý makam mevkiden öte þahsiyetin ve inancýn sonucudur. Biz bu yola çýkarken hiç kimsenin lütfunu takdirini kazanmak kariyer yapýp isim duyurmak için yada malum partilerde olduðu gibi makam ve mevki kapmak için yola çýkmadýk. Biz Allahýn bize bahþettiði muhannete muhtaç olmayacak kadar maddi ayakta durabilecek kadar saðlýðýmýzýn aklýmýzýn ve imanýmýzýn zekatýný vermek bu davaya olan borcumuzu ödemek için bu yola çýktýk. Sizlerin günün her saatinde zaman ve mekan mefhumu olmadan ulaþabileceði tutan eliniz gören gözünüz olmak için bu yola çýktýk" diyerek sözlerine baþladý. "Amacýmýz çýktýðýmýz bu yolda sizin ve Allahýn rýzasýný kazanmaktýr. Çorumun maalesef ne ekonomik olarak nede siyasal manada hakkettiði yerde deðildir. Çorum 3 dönemdir büyük bir oranda AK Parti iktidarýna verdiði desteðin karþýlýðýný ne siyasi nede ekonomik anlamda alamamýþtýr. Çorum siyasal manada enson bakanýný yine MHP iktidarýnda çýkarmýþ inþallah yine MHP iktidarýnda Çorumu bir bakan olacaktýr. Çorum'un neredeyse çevresindeki tüm illerin havaalaný olmuþken maalesef çorum bu iller içinde hava alan olmuþtur" dedi. Türkiye'de nüfus artarken Çorum'un nüfusunun düþtüðünü ve göç veren ilk 5 il içine girdiðini ifade eden Alparslan, "Velhasýn bölge müdürlükleri ofisleri imkanlarý elinden alýnan Çorum dün bölgenin yýldýzý geliþen ve parlayan þehri iken bu gün kaderine terk edilmiþ hýzlý tren hikayesi kaplumbaðalara taþ çýkartmaktadýr. Gençlerimiz çaðrý merkezlerinin resmi dairelerin taþeron iþçisi olabilmek "Davaya olan borcumuzu ödemek için bu yola çýktýk" neredeyse karýn tokluðuna asgari ücretle iþ bulabilmek için siyasetçilerin insaf ve lütfuna terk edilmiþtir. Ülkemizde iþsizlik ve fakirlik artmaktadýr. Emekliye iki lira zam verip alým güçlerini artýrdýk diyerek dalga geçen çay simit hesabýyla iktidara gelip kamu çalýþanlarýný sanal hesaplar ile yokluða mahkum eden milleti fakirleþirken kendi zenginleþen bir iktidar var. Bir kýsým devletin imkanlarýna fütursuzca sömürürken bir kýsým insanýmýz ise açlýða ve yokluða mahkum edilmektedir. Bakan ve Mahmut Alparslan Baþbakan oðullarý yirmili yaþlarýnda trilyonlarýn sahibi olurken sýnavsýz olarak, babalarýnýn ve siyasi iktidarýnýn ballý çift maaþlý kamu kaynaklarýna danýþman, müþavir, uzman kadrolarýna atanýrken bizim evlatlarýmýz kaliteli diplomalarýna yüksek puanlarýna raðmen otuz yaþlarýnda harçlýklarýný babalarýndan almak yada layýk olmadýklarý iþler yapmaktadýr. Birilerinin evlatlarýnýn gemicikleri ayakkabý kutularýnda dolarlarý Avrolarý olsun varsýn birileri kollarýna 700 milyarlýk saatler taksýn paralarýný varsýn birilerinin evlatlarý trilyonlarýnýn kamyon kasalarýna sýðmayan trilyonlarý olsun. Belki bizim evlatlarýmýzýn milyonlarca dolarlarý küçücük gemicikleri unakýtan babalarý yok. Bizim vatan bölünmesin bayrak inmesin diye genç yaþýnda topraða düþen 5 bin tane þehidimiz var. Ýslamla dinimizle bakara makara diye alay ederken "humbül vatan minel iman" diye vatan uðruna can veren evlatlarýmýz var. Maalesef AK Parti hükümetinin yanlýþ politikalarý milletimizi bölünme noktasýna getirmiþtir. Askerimize ergenokuncu polisimize paralelci yaftasý vururarak meydaný teröristlere býrakmýþ neredeyse hükümet bebek katili eli kanlý terörist baþýnýn talimatýyla hareket eder duruma gelmiþtir. Sözde çözüm süreci milletimizin çözülme ve bölünme sürecinin sebebi haline gelmiþtir. Güneydoðu Anadolu'da fiili olarak PKK denilen terör örgütü hükümranlýðýný ilan eder hale gelmiþtir. Dün Türk ordusunun gücü karþýsýnda devletin askerlerine teslim olan uçakta Türk Devletine övgüler düzen Apo denilen hain milletimize yeni süreçler dayatmaktadýr. Dün Güneydoðuda polise askere kurþun sýkanlar bugün ülkemizin büyük þehirlerinde üniversitelerimizi iþgal etmekte evlatlarýmýzý katletmektedir. Maalesef büyük bir özveriyle yetiþtirdiðimiz evlatlarýmýz gönderdiðimiz üniversitelerde baþýna ne geleceði belirsiz çapulcularýn insafýna teslim edilir haline gelmiþtir. Ülkemiz hergün yeni kadýn cinayetlerine abuk sabuk haberlere konu olmakta uyuþturucu ve bonzai denilen illet neredeyse il ve ilçelerimize kasabalarýmýza girerek çocuklarýmýzý zehirlemektedir. Çorum on beþ yýldýr üç hilale hasrettir. Bizim mücadelemiz hak ve hukuk mücadelesidir. Bizim mücadelemiz Türk milletinin varlýk mücadelesidir. Ýnþallah bu hasret 7 Haziran seçimlerinde son bulacak milletimiz MHP iktidarýnda mutlu yarýnlara huzurlu geleceðe kavuþacaktýr. Adaylýðýmýzýn Çorum'a ve milletimize hayýrlý olmasýný diliyor hepinize saygýlar sunuyorum. 7 Haziran seçimleri milletimiz için dönüm noktasý, Atatürk'ün deðimiyle ya istiklal ya ölüm noktasýdýr" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ Ýslâmiyet doðduktan sonra kýsa zamanda yayýlmaya ve kendine taraftar toplamaya baþlamýþtý. Bu durum Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi inkarcýlarýn hoþuna gitmiyordu. Bu gibiler kendi çýkar sistemlerinin bozulmamasý için her numarayý çevirebilecek türden insanlardý. Ýslâmiyet içki, fuhuþ ve faizi yasaklýyor, insanlar arasýnda eþitliði getiriyor, zayýf ve yoksullara yardým edilmesini þart koþuyordu. Halbuki Ebu Cehil gibi insanlar konumlarý ve servetleri nedeniyle kendilerini diðerlerinden üstün görüyor, Ýslamiyetin yasakladýðý þeylerden zevk alýyorlardý. Ýslamiyet daha fazla yayýlmadan durdurmayý hedefleyen Ebu Cehil Peygamberimizi (sas) öldürmeyi kafasýna koymuþtu. Bir gün þöyle bir tuzak kurdu. Peygamberimize (sas) haber salar ve der ki "Çok hastayým Muhammed (sas) benim yanýma bir gelsin" Evinin etrafýna kuyular kazdýrýp üzerlerini kamufle ettirdi. Böylece Peygamberimiz (sas) kuyuyu fark etmeyip içine düþecekti. Kuyular oldukça derindi. Ýçine düþen tek baþýna çýkamazdý. Böylece Peygamberimiz (sas) içine düþünce ölmese bile "Gaipten haber veriyor ama önündeki kuyuyu bile göremiyor" denilerek alay edilecek, Onun peygamber deðil sýradan birisi olduðu intibasý verilecekti. Fakat kuyularýn varlýðý Peygamberimize (sas) Cebrail tarafýndan haber verildi. Peygamberimiz (sas) kuyularýn yanýna kadar gelip, tekrar geri döndü. Planý iþe yaramayan Ebu Cehil evden çýkýp Peygamberimiz (sas) ne tarafa gitti diye bakmak isterken kuyulardan birisine düþtü. Adamlarý onu kuyudan çýkarmak istediler ama kuyu çok derin olduðu için uzatýlan ipler bile kafi gelmiyordu.ümidi gittikçe tükenen Ebu Cehil adamlarýna Peygamberimizi (sas) çaðýrmalarýný emretti. "Beni buradan ancak O kurtarýr" dedi. Peygamber efendimiz (sas) "seni kuyudan çýkarabilirsem iman eder misin?" diye sordu. Ebu Cehil bunu tereddütsüz kabul etti. Çünkü canýnýn derdindeydi. Peygamberimiz (sas) kuyuya doðru elini uzattý. Uzun iplerin bile yetiþmediði kuyuya peygamberimizin eli yetiþmiþ Ebu Cehil'i oradan kurtarmýþtý. Kuyudan kurtulan Ebu Cehil "Ya Muhammed! Sen hakikaten iyi bir sihirbazsýn" dedi. Bu bir Allah tarafýndan peygamberimize bahþedilen bir mucizeydi. Fakat kafirlerin gönül gözü kapalý olduðundan Ebu Cehil bunu sihir olarak tanýmlamýþtý. Ebu Cehil söz verdiði halde iman etmedi. Ali Akcan MHP'den aday adayý Türkiye Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, 7 Haziran'da yapýlacak Genel Seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olabilmek için aday adayý olduðunu açýkladý. Geçtiðimiz Cumartesi günü MHP Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlediði basýn toplantýsýndan konuþan Ali Akcan, Türkiye'nin 12 Eylül Askerî Darbesi'nden önce yaþanan kaos döneminden daha sýkýntýlý bir süreçle karþý karþýya kaldýðýný iddia ederek, "Ülkemiz ne yazýk ki AK Parti'nin 13 yýldýr sürdürdüðü yýkým politikalarý sonucu bölünme noktasýna gelmiþtir. Sevr Antlaþmasý'yla uygulanmaya çalýþýlan ancak baþarýlamayan bu bölünme maalesef AK Parti eliyle sonuca ulaþtýrýlmak istenmektedir. Türkiye'nin yaþadýðý bu yýkým sürecini durdurabilecek tek güç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin devletini ve milletini seven, inançlý kadrolarýdýr" ifadelerini kullandý. "Bu seçim ülkemizin ve milletimizin geleceði açýsýndan çok önemli. Hepimiz büyük sorumluluk altýndayýz" diyen Akcan, "Ülkemizin parçalanmasýna dur diyebilmek için her vatandaþýmýz MHP çatýsý altýnda toplanmalý ve bu bilinçle oyunu kullanmalýdýr. Allah nasip eder ve milletvekili seçilmem hâlinde ise Çorum'u en iyi þekilde temsil etmek için söz veriyorum."yýlmaz MERT Erdal Kýnýklý MHP'den aday adayý Erdal Kýnýklý Osmancýk Ülkü Ocaklarý eski Baþkaný Erdal Kýnýklý düzenlediði basýn toplantýsýnda MHP'den milletvekili aday adayý olduðun açýkladý. MHP parti binasýnda basýn açýklamasý yapan Erdal Kýnýklý, "Çorum her þeyin en güzele layýk olan bir memleket. Adeta bardaktaki bir su misali pýrýl, pýrýl tertemiz bir memleket ondan ötürüdür ki bu memlekete hizmet bizim asli görevimizdir" diyerek sözlerine baþladý. "Ben burada sefalar sürmek için aday adayý olmadým. Þu anda karþýnýza 12 Eylül sonrasý partimizin ilimizde teþkilatlanmasýnda tepeden týrnaða MÇP'den bu güne tüm dönemlerinde gerek yönetim gerekse bir nefer olarak bulunmuþ bir kardeþiniz, bir ülküdaþýnýz olarak bulunmaktayým. Partimizin en ücra köþesinde bulunan bir köyümüzde ki gönüldaþýmýzý da Ankara'da genel merkezde bizi temsil eden yöneticilerimiz de çok iyi Ankara da genel merkezde bizi temsil eden yöneticilerimizi de çok iyi tanýdýðýmý düþünüyorum" diyen Kýnýklý, "Bu toplumun içinde yaþýyorum ve toplumun deðiþik katmanlarýnda birtakým görevlerde bulunuyorum. Kýsaca bahsetmek gerekirse Pankobirlik'te denetçilik yaptým. Ziraat Odasý Baþkanlýðý yaptým ve yaparken çiftçinin sorunlarýný öðrendim, sanayicilik yaptým üretmenin zorluklarýný biliyorum nakliyat yaptým þoför ve nakliyatçý esnafýnýn sorunlarýný öðrendim yani temsilde hata olmasýn biz sadece teoride deðil pratiðini de yaparak öðrendik sorunlarý sonuç olarak toplum meselelerini en iyi bilen ve bu meseleleri ilgili ve yetkili kurum ve kuruluþlara aracýsýz direk olarak bildirmek adýna böyle bir yola çýktým. Ülkü Ocaklarý Baþkanlýðý yaptým severek, gerçekten yorulup, ama bir o kadar da keyif duyarak, þerefle, þevkle, arzuyla istekle üstlendiðim görevimi layýkýyla yapmaya çalýþtým. Ocaklarýmýzýn problemlerini ve dolayýsýyla gençlerimizin sorunlarýný en iyi bilenlerdenim. Ocaklarýmýz ki bu hareketin lokomotifi onu anlayamayandan bu hareketi ve bu davayý anlamasýný beklemek doðru bir davranýþ deðildir. Ýtiraf etmek gerekirse burada bu kimlikle karþýnýza çýkma kararý kolay olmadý. Ve hala benim için çok zor olmasýna raðmen; Bu gün den sonra yeni dönemin millet vekili aday adayý olarak ve inþallah sizlerin desteði ile Seçilir isem milletvekili adayý Erdal Kýnýklý olacaðým Bu yarýþ artýk tek baþýna koþulabilecek bir yarýþ deðil. Engelli bir parkurda, inanýlmaz sürprizlere hazýr olarak birlikte koþacaðýmýz bir yarýþ. Bu yarýþta dün olduðu gibi yarýn da bana ve partimize çelme takmaya kalkýþanlar, bizi yarýþ dýþýna atmaya çalýþanlar olacaktýr. Dün olduðu gibi yarýn da bize, ortak kaygýlarýmýza, ortak sevdamýza, ülkümüze davamýzaortak geleceðimize sahip çýkmanýzý istiyorum. Sizlerin Çorum'a sahip çýkacaðýnýzý biliyorum ve gücünüzü, desteðinizi bekliyorum. Bunu baþarabilecek gücümüzün, yüreðimizin var olduðunu biliyorum. Güzel insanlarýn ülküdaþlarýmýzýn kader çizgisini deðiþtirmek için þimdi el ele, gönül gönüle zorlu yollara düþme zamaný. Bu güzel, bu dürüst, bu tertemiz insanlarýn aþýna, iþine, geleceðine sahip çýkma zamaný.kaderimize sahip çýkma zamaný, bu yarýþa, bu sevdaya emeðini, yüreðini,gücünü, desteðini, hangi boyutta olursa olsun katkýsýný koyacak gönül erleri. Göreve hoþ geldiniz. Hepinizi saygý sevgi ve muhabbetle selamlýyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Fatih AKBAÞ

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Çorum Türkiye'nin ruhudur" Memur Sen'den Ahmet Ýyimaya CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, Cumartesi günü saat 14.00'te CHP Ýl Binasýnda düzenlediði basýn toplantýsýyla milletvekili aday adaylýðýný resmen açýkladý. Toplantýya CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Ortaköy Aþdaðul Belediye Baþkaný Dursun Uzunca, CHP Çorum eski milletvekilleri Þükrü Bütün ve Feridun Ayvazoðlu, CHP eski il baþkanlarý ile birlikte çok sayýda partili katýldý. Cengiz Atlas, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti iktidarýný hep birlikte sandýða gömeceklerini iddia ederek, "Buna gönülden inanýyorum. Çünkü sizlerin emeði 7 Haziran'da sandýklarý patlatmaya yetecek" dedi. Atlas, þöyle dedi: "2002 yýlýndan bu tarafa iktidarda bulunan AK Parti, toplumu daha kolay yönetip yönlendirebilme adýna sistemi olarak üretimi sürekli azaltmýþtýr yýlýnda Türkiye kendisine yeten ve komþularýný da besleyen bir ülke durumundayken bugün buðdayý, arpayý, eti, samaný ithal eder bir ülke durumuna gelmiþtir. AK Parti iktidarý üretimi insanlarý fakirleþtirerek, onlarýn yoksullaþtýrmak için durdurmuþtur. Çünkü bir ülkede insanlarý fakirleþtiremezseniz kendinize TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya, AK Parti'nin herhangi bir parti deðil, bir halk hareketi, milletin içinden doðmuþ bir parti olduðunu söyledi. Ýyimaya, geçtiðimiz hafta sonu Büyük Otel'de gerçekleþtirilen köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim toplantýsýna katýlarak partililere hitaben bir konuþma yaptý. Kendisinin Çorum Ýmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olduðunu, kendisini Çorumlu gibi hissettiðini anlatan Ýyimaya, Çorum'un içindeki cevheri çýkartarak varlýðýný kanýtlamýþ bir þehir olduðunu dile getirdi. Çorum'un dünya medeniyetine ýþýk saçmýþ bir kent olduðunu muhtaç hale getiremezsiniz. AK Parti, toplumu fakirleþtirerek oy deposu haline getirmeye kalkýþmýþtýr. Üretimin olmadýðý bir ülkede yoksulluk ve fakirlik artar, insanlýk onuru ayaklar altýna alýnýr. Buradan ilan ediyorum 7 Haziran seçimlerinde iktidara geldiðimizde ülkede üretimi yeniden artýracaðýz, birlikte çalýþacaðýz ve hakça bölüþeceðiz. Ýktidarda bulunduðu yaklaþýk 12 yýllýk bir dönemde akýl almaz bir kadrolaþmaya giden AK Parti iktidarý ülke yönetimini adeta arap saçýna çevirmiþtir. Özelleþtirme adý altýnda tüm Cumhuriyet kazanýmlarýný bir avuç yandaþýna peþkeþ çekmiþtir Aralýk rüþvet ve yolsuzluk operasyonu AK Parti'nin ipliðini pazara çýkarmýþtýr. CHP olarak "Bizim mücadelemiz sýralama deðil, CHP'yi iktidar yapma mücadelesidir" vurgulayan Ýyimaya, "Çorum Türkiye'nin ruhudur. Çorum, zaman ýrmaðýný doðru ve ortak akýlla yakalamýþ bir þehirdir" dedi. Çorum'un milli iradeye en güçlü desteði veren kentlerin baþýnda geldiðinin altýný çizen Ýyimaya, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde yüzde 63'lük bir oy oraný ile milli iradeye destek veren Çorum'un belediye baþkanlýðý, referandum ve genel seçimlerde oy oranýný sürekli artýrdýðýný kaydetti. AK Parti hükümetinin de Çorum için gereken desteði verdiðini ifade eden Ýyimaya, AK Parti'nin herhangi bir parti deðil, bir halk hareketi, milletin içinden doðmuþ bir parti olduðunu söyledi. Milletvekili Ýyimaya, "AK Parti talep ve hizmet eksenli bir partidir. AK Parti, örneði az rastlanýr bir þekilde milletin kendisine karþý teveccühü sürekli artan bir partidir. Oysa iktidar partisi ateþten gömleði giyen partidir. Ýktidar olmak yakýcýdýr. Buna raðmen AK Parti 3 dönemdir tek baþýna iktidar olduðu halde milleti kendisine çekmeyi, millet iradesinin yanýnda olmayý baþarmýþ, milletin partisi olmuþtur. Lider deðiþikliðinde, geçiþ sürecinde bile herhangi bir kaza yaþanmamýþtýr. AK Parti özeleþtiri yapmasýný bilen bir partidir. AK Parti, kendisine kurulan tuzaklarý boþa çýkartan bir partidir" diye konuþtu. Cengiz Atlas 29 Mart'ta parti içi önseçim yapacaðýz. 12 bine yakýn partili üyemizin oylarýyla milletvekili sýralamasýný belirleyeceðiz. Buradan açýklýyorum 29 Mart'ta yapacaðýmýz seçim parti içi milletvekili aday sýralama seçimidir. Bizim için asýl seçim 7 Haziran seçimidir. Önemli olan partimizi iktidara taþýyacak olan 7 Haziran seçimleridir. Bu nedenle hiç kimsenin 29 Mart seçimlerine takýlýp kalma hakký ve lüksü yoktur. Sýralamaya takýlmaya gerek yoktur. Bizim mücadelemiz sýralama deðil, CHP'yi iktidar yapma mücadelesidir. Þu anda 29 Mart önseçimi için çalýþan tüm aday adaylarýndan bu çalýþma heyecanlarýný, sýralama ne olursa olsun 7 Haziran seçimlerine kadar sürdürmelerini bekliyorum, istiyorum. Ülke uçurumun kenarýndayken kimsenin sýralamaya takýlma lüksü yoktur.cumhuriyet kazanýmlarýnýn özelleþtirme adý altýnda peþkeþ çekilmesine seyirci kalma lüksü yoktur. Cengiz Atlas olarak Cumhuriyete 'reklam arasý' diyen zihniyete karþý durmak için milletvekili aday adayý oldum. Dodurga'daki maden iþçilerinin haklarýný savunmak için milletvekili aday adayý oldum. Köylerimizdeki yol, su, asfalt sorununa çözüm bulabilmek için aday oldum. Çorum'u daha özgür ve kalkýnmýþ kýlabilmek için aday oldum. Cumhuriyet deðerlerini korumak, özgürlükleri artýrabilmek için aday oldum. Sýralama ne olursa olsun partimin iktidara gelmesi için 7 Haziran'a kadar köy köy, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezeceðime söz veriyorum. Son nefesine kadar CHP'li olma onurunu taþýyacaðým." CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise konuþmasýnda 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle tüm saðlýk çalýþanlarýnýn bayramýný kutladý. Yalan haber tepkisi! Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Bugün gazetesinde çýkan bir habere tepki göstererek, "Bugün Gazetesi'nde tarihli internet ve basýlý yayýnlarýnda yer alan "VIP torpilde Memur-Sen Þoku", "AKP iþe alýmda Memur Sen üyeliðini þart koþuyor" baþlýklý haber hem içeriði hem de baþlýðý itibariyle gerçeði yansýtmamaktadýr" dedi. Saatcý yaptýðý açýklamada, söz konusu haberde yer alan "Memur-Sen'in üye sayýsýnýn 12 yýlda yüzde 1717 arttýðý, dünyanýn hiçbir yerinde hiçbir sendikada böyle olaðanüstü artýþ olmayacaðýný; Bakanlýklarýn insan kaynaklarý birimlerindeki tüm iþlemler Memur-Sen tarafýndan koordine ediliyor; AKP iþe alma, terfi, tayin ve nakilde Memur-Sen üyeliðini þart koþmaktadýr; Ýktidar partisi AKP'nin memur kollarýný oluþturan Memur-Sen Konfederasyonu'nun üye sayýsýnýn 2002'de toplam memur sayýsýnýn sadece yüzde 3'ünü oluþturduðunu; Memur-Sen üyesi olmayan memurlar her türlü ayrýmcýlýða tabi tutulmakta, sürgün edilmekte, tayin ve terfilerden yoksun býrakýlmaktadýr; 2013 yýlýnda yapýlan yýllarýný kapsayan toplu sözleþmede tek yetkili olan Memur-Sen memurlarýn ekonomik ve sosyal haklarýný gerileten bir sözleþmeyi toplu sözleþme süreci baþlar baþlamaz hemen imzalayarak iktidara baðlýlýðýný göstermiþtir" ifadelerinin gerçeklerle baðdaþmadýðýný ifade ederek "Kamu personel sisteminin bilinmediðini ve incelenmediðini apaçýk ortaya koyan, mesnetsiz iddia ve hakaret içeren yazý suç teþkil etmekle birlikte, Memur Sen'in uyguladýðý ilkeli sendikacýlýk anlayýþýyla uyuþmayan, nitelikli yetki kazanma süreçlerinin Anayasa'ya, uluslararasý sözleþmelere Basýn Kanununa ve etik kurallara riayet etmeden karalama kampanyasý olarak kamuoyuna sunulan haber Mermur Sen'in saygýnlýðýný, itibarýný zedelemiþtir. Konfederasyonun, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun, baðlý sendikalarýnýn, 81 ilimizdeki cefakar teþkilatýnýn ve 800 bini aþan üyesinin; ilkeli, evrensel insan haklarýna ve çaðdaþ çalýþma hayatýna uygun sendikacýlýk faaliyetleriyle, baþta kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük haklarýnýn çok daha iyi duruma gelmesi, gösterdikleri dik duruþ ile demokrasi, özgürlükler ve mazlumlarýn ezilmemesi adýna gecesini gündüzüne katarak yaptýklarý çalýþmalarýnýn neticesinde 2009 tarihinden bugüne sahip olduklarý ve hak ettikleri yetkinin kaynaðýnýn nicelikten öte nitelikleriyle öne çýkan kamu görevlisi üyelerimiz yerine baþka bir kaynak olarak gösterilmesi haksýz, kötü niyetli ve habercilik üslubuyla baðdaþmayan ithamlar olup bu gerçek dýþý iddialarýn sahipleri açýsýndan suç teþkil edeceði de ortadadýr. Haberde hedef alýnan Bakanlýklardaki temsilcilerimizin gerçek dýþý iddialarla töhmet altýnda býrakýlmasý baþlý baþýna insan hakký ihlalini doðurmaktadýr" dedi.

7 7 AK Parti her sandýða 9 görevli verecek AK Parti köy ve mahalle baþkanlarýný eðitime aldý AK Parti Çorum Teþkilatý'nda 7 Haziran 2015 tarihinde yapýlacak olan 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi hazýrlýk çalýþmalarý yoðun bir tempoda sürdürülüyor. Geçtiðimiz hafta tüm teþkilatlarda yapýlan "Sandýða Sahip Çýkýyoruz" adlý eðitim toplantýlarýnýn ardýndan cumartesi günün de köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim programý düzenlendi. Büyük Otel'de yapýlan toplantýya, TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya, TBMM Ýdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melek Pehlivan, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýl ve Merkez Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýlçe Baþkanlarý, Ýlçe Belediye Baþkanlarý ile mahalle ve köy baþkanlarý katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan toplantýda açýlýþ ve protokol konuþmalarýnýn ardýndan katýlýmcýlara 7 Haziran seçimlerinde dikkat etmesi gereken hususlar hakkýnda eðitim verildi. Toplantý AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Uslu'dan aday adaylarýna "muhalefete dolgu malzemesi olmayýn" uyarýsý! Dr. Cahit Baðcý "Geçmiþin tecrübe ve birikimlerini hayata geçiren bir parti olduk" AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý, AK Parti kadrolarýnýn 7 Haziran seçimlerine heyecanla, þevkle, güçlü bir þekilde gideceðini söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu Büyük Otel'de gerçekleþtirilen köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim toplantýsýnda bir konuþma yapan Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti'nin 2001 yýlýnda kurulmasýna raðmen iktidar olduktan sonra geçmiþin tecrübe ve birikimlerini de hayata geçiren bir parti olduðunu anlattý. AK Parti kadrolarýnýn gururla, cesaretle 7 Haziran seçimlerine hazýrlandýðýnýn altýný çizen Baðcý, "Seçimlere büyük bir heyecan, büyük bir kuvvet toplayarak giriyoruz. Her sandýk baþýnda en az 9 görevlimiz olacak. Sandýk görevlilerinin görevi sadece sandýða sahip çýkmak deðil, milletle uzun dönemli bir iliþki biçimini oluþturmaktýr. Sandýk sorumlularý, partimiz ile seçmenlerimiz arasýnda bir kanal olmak durumundadýr. Güçlü Türkiye'yi hep birlikte kurmak için elbirliði ile çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" dedi. Yardýmcýsý Eyüp Arslan'ýn baþkanlýðýnda yapýlýrken, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým ile Kadýn Kollarý yönetiminden Adife Kanar divan heyetinde görev aldý. Toplantýda Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Salim Uslu ile TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya birer konuþma yaptýlar. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan AK Parti Siyasi ve Hukuk Ýþlerinden Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Eyüp Arslan, hedeflerinin Çorum'dan 4 milletvekilinin tamamýný çýkartmak, Çorum'dan Ankara'ya 4 milletvekili göndermek olduðunu söyledi. Salim Uslu TBMM Ýdare Amiri, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, milletvekili aday adaylarýnýn muhalefet aðzýyla beyanatlar vermesine sitem etti. Uslu, aday adaylarýný AK Parti'nin hizmet anlayýþý, programlarý ve kurallarý çerçevesinde açýklamalar yapmasýný isteyerek, "Muhalefet partilerinin argümanlarýna dolgu malzemesi olmayýn. Kendinizi ön plana çýkartmak için baþkalarýný güçsüz, mecalsiz göstermek bizim anlayýþýmýza ters düþer" dedi. Geçtiðimiz hafta sonu Büyük Otel'de gerçekleþtirilen köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim toplantýsýnda bir konuþma yapan Milletvekili Salim Uslu, birkaç gün sonra Çanakkale Zaferinin yýldönümünü kutlayacaðýmýzý hatýrlatarak, "Çanakkale Savaþý, inanç ve teknoloji arasýnda geçen bir savaþtý, kazanan inanç oldu. Çanakkale'de herkes kendi yöntemini uygulasaydý, herkes kendi bildiðini okusaydý bu savaþ kazanýlamazdý. Ýnanç birliði olduðu için bu savaþ kazanýldý. Þimdi ise 7 Haziran'da 7 düvele karþý bir savaþa gireceðiz. Daha doðrusu bu seçimleri bir savaþ gibi deðil, bir þölen gibi görüyoruz. Bu seçimlerden güçlü bir zaferle çýkmanýn yolu da birlik ve beraberlikten geçer" diye konuþtu. Çorum'da bazý milletvekili aday adaylarýnýn beyanatlarýný, açýklamalarýný basýndan takip ettiðini, aday adaylarýnýn kendilerini ön plana çýkartmak için baþkalarýný mecalsiz býrakmaya çalýþtýðýný dile getiren Uslu, aday adaylarýna sitem etti. Uslu, "Aday adaylarý demeçlerine dikkat etmeli. Elbette ki kendi söylemlerini yapacaklardýr, kendi yöntemlerini kullanacaklardýr ancak bu partinin belirli kurallarý, belirli söylemleri, belirli bir hizmet anlayýþý vardýr. Kendilerini ön plana çýkartmak için baþkalarýný mecalsiz býrakmaya çalýþýrlarsa muhalefet aðzýyla politika yapmýþ olurlar. Eleþtirebilirsiniz ancak bu durum, baþka partililerin, sokaktaki insanýn bize yaptýðý eleþtiriler gibi olmamalý. Bizleri ima ederek, yaptýðýmýz çalýþmalarý küçümseyerek demeçler vermeniz yakýþýk almaz. Bizler bir ekibiz. Takým oyunu oynuyoruz. 7 Haziran'da 7 düvele karþý bir savaþa gireceðiz. Daha doðrusu bu seçimleri bir savaþ gibi deðil, bir þölen gibi görüyoruz. Bu seçimlerden güçlü bir zaferle çýkmanýn yolu da birlik ve beraberlikten geçer. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde AK Parti'nin karþýsýna 14 parti birlikte çýktý. Nefret ve kin dolu söylemler kullandýlar, dolaysýyla da seçimleri kaybeden taraf oldular. 14 partinin toplamý bir AK Parti edemedi. Lütfen onlarýn argümanlarýný kullanmayýn, muhalefetin argümanlarýna dolgu malzemesi olmayýn" þeklinde konuþtu. "USTA BAÞIMIZ RECEP TAYYÝP ERDOÐAN" AK Parti hükümetinin ülkenin dört bir tarafýný demir aðlarla, duble yollarla, bilgisayarlarla ördüðünü vurgulayan Uslu, "Yeni Türkiye'yi hep birlikte inþa ediyoruz. Usta baþýmýz ise Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Recep Tayyip Erdoðan'ýn kadrolarý olarak yeni Türkiye yolunda emin adýmlarla ilerlemeye devam edeceðiz. 7 Haziran seçimlerinde kimin seçileceði önemli deðildir, önemli olan bu davaya hizmettir. Milletvekilliði nasip iþidir, ötesi yoktur" dedi. Çorum'a yapýlan hizmetler hakkýnda da özet bilgiler veren Uslu, demiryolu yatýrýmýnýn da AK Parti hükümetine nasip olacaðýný vurguladý. Polis okulunun 19 yýldýr yýlan hikayesine döndüðünü, bu okulun yapýlacaðý alanýn depreme dayanýklý olmadýðý için yer deðiþikliði yapýldýðýný, Þeker Fabrikasý'nda belirlenen yeni alanda inþaat çalýþmalarýnýn baþlayacaðýný bildiren Uslu, polis okulunu da Çorum'a kazandýracaklarýný kaydetti. Organize Sanayi Bölgesi'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgiler veren Uslu, Çorum'un iþsizlik oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn yarýsý kadar olduðuna dikkati çekerek, bunun devletin Çorum'u cazip hale getirmesi, yatýrým olanaklarýný kolaylaþtýrmasý ve sanayicinin, iþadamýnýn önünü açmasý sayesinde olduðunu dile getirdi. AK Parti'nin hiçbir komplekse kapýlmadan seçimlere girdiðinin altýný çizen Uslu, 7 Haziran seçimlerinde de oy oranýný yukarý seviyelere çýkartarak rekor sayýda bir milletvekili çýkartacaklarýna inandýðýný söyledi. Uslu, "bugün sandýða sahip çýkýyoruz, 7 Haziran'da da Türkiye'nin geleceðine sahip çýkacaðýz" ifadelerini kullandý. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, 7 Haziran seçimlerinde her sandýkta en az 9 AK Partili'nin görev yapacaðýný söyledi. 7 Haziran'da yapýlacak 25. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesi hazýnlýk çalýþmalarýnýn yoðun bir tempoda sürdüðünü, geçtiðimiz hafta Türkiye genelinde yapýlan "Sandýða Sahip Çýkýyoruz" adlý eðitim toplantýlarýnýn ardýndan þimdi de köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim toplantýsý düzenlediklerini belirtti. Geçtiðimiz hafta sonu Büyük Otel'de gerçekleþtirilen köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim toplantýsýnda bir konuþma yapan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ilçe kongreleri ve il kongresinin büyük Rumi Bekiroðlu bir coþku ve demokrasi havasýnda tamamlandýðýný, teþkilatlarýn heyecan içinde 7 Haziran seçimlerini beklediðini anlatarak, geçtiðimiz hafta düzenlenen "Sandýða Sahip Çýkýyoruz" eðitim toplantýlarýna yüzde 93'lük bir katýlým saðlandýðýný bildirdi. Bekiroðlu, "AK Parti olarak her sandýðýn baþýna 1 deðil, en az 9 görevli veriyoruz. Sandýk kurulu çalýþmalarýmýz yoðun bir tempoda devam ediyor. Çorum'da 1683 sandýkta oy kullanýlacak, ancak bu sayýnýn 1750 olma durumu da var. Bizler 1750 sandýkta oy kullanýlacakmýþ gibi hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz" dedi. Seçim çalýþmalarýný "Teþkilat Performans Sistemi" üzerinden yaptýklarýný, bu nedenle ilçe baþkanlarýnýn, sorumlularýn çalýþmalarýný bilgisayar üzerinden sisteme iþlemek zorunda olduðunu, aksi halde yapýlan çalýþmalarýn bir anlamýnýn olmayacaðýný anlatan Bekiroðlu, bu konuda ilçe baþkanlarýný uyardý. Bekiroðlu, çalýþmalarýný sisteme en düzenli þekilde iþleyen Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ile Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ý da tebrik etti. Bekiroðlu, 19 Mart Perþembe günü saat 14.00'de parti binasýnda Ýl Baþkan Yardýmcýlarý tarafýndan ilçe baþkanlarýna sistem hakkýnda bilgilendirme yapýlacaðýný sözlerine ekledi. Bekiroðlu ayrýca Çorum'da 125 mahalle ve 760 köy bulunduðunu kaydetti. "Seçimler bittikten sonra da yine teþkilatlarýmýzýn emrinde olacaðým" AK Parti Teþkilat malar yapacaðýna Baþkan Yardýmcýsý ve inandýðýný belirtti. Çorum Milletvekili Kendisinin 3 dönemdir Murat Yýldýrým, AK parlamentoda Ço- Parti kadrolarýnýn rum Milletvekili olarak Türkiye'nin kaderini görev yaptýðýný deðiþtirecek, milat hatýrlatan Yýldýrým, noktasý olacak çalýþmalara imza attýðýný "Son ana kadar görevimi en iyi þekilde yerine söyledi. Geçtiðimiz getirmenin gay- hafta sonu Büyük Murat Yýldýrým reti içerisinde olacaðým. Otel'de gerçekleþtirilen köy ve mahalle baþkanlarýna yönelik eðitim toplantýsýnda bir konuþma yapan Milletvekili Murat Yýldýrým, sandýk kurulu çalýþmalarýnýn 81 ilin tamamýnda, tüm teþkilatlarda yapýldýðýný anlatarak, sandýk görevlilerinin tabana inmesini istedi. Türkiye'de devrim niteliðinde yasalar yapýldýðýna dikkati çeken Yýldýrým, AK Parti kadrolarýnýn Türkiye'nin kaderini deðiþtirecek, milat noktasý olacak çalýþmalara imza attýðýný, 7 Haziran seçimlerinden sonra da oluþacak kadronun Anayasa deðiþikliði ve çözüm süreci konusunda çok önemli çalýþten Seçimler bittik- sonra da yine bir ve beraber olacaðýz, yine teþkilatlarýmýzýn emrinde olacaðým" diye konuþtu. AK Parti'de kongrelerin birlik ve beraberlik içinde, þölen havasýnda yapýldýðýna dikkati çeken Yýldýrým, özlenin tablonun yakalandýðýný, saðlanan huzur ortamýnýn AK Parti'nin Türkiye'ye en büyük hediyelerinden biri olduðunu anlattý. 7 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin geleceðine yön verecek kadrolarýn belirleneceðini, bu nedenle seçimlerin büyük önem taþýdýðýný dile getiren Yýldýrým, partililerin seçimlere asýlmasýný istedi.

8 YAÞAM 8 Kelime Avý Temel her gün meyhaneye gidiyormuþ ve her gün 3 kadeh içki içiyormuþ. Garsonun dikkatini çekmiþ bu durum ve sebebini sormuþ: -Her gün neden 3 kadeh içki içersiniz? Temel: -Biz 3 kardeþiz diðer ikisi olmadýðýndan onlarýn yerine de içiyorum. Aradan zaman geçer. Temel bir gün gelir ve 2 kadeh içki ister ve garson þaþýrýr ve sorar: -Hayýrdýr bugün iki kadeh içiyorsunuz yoksa kardeþiniz mi öldü? diye sorar. Temel de: -Hayýr ben içkiyi býraktým der :) Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Ýmplant yerleþtirilirken olabilecek sorunlar Kaybedilen diþin yerine yenisini koymak için en baþarýlý yöntem olarak kabul edilen dental implantlar güvenli ellerde yapýlmadýðý zaman saðlýklý dokularýnýz da zarar görebilir. Diþ hekiminizi seçmeden önce iyice araþtýrmalý ve tedavinizi hekiminizle birlikte planlamalýsýnýz Ýmplant sistemlerinin diþ hekimliðinde kullanýlmasýyla beraber birkaç sene önce imkansýz gibi görülen tedaviler mümkün hale geldi ve diþ hekimliðinde bir saðlýk devrimi yapýlmýþ oldu. Kaybedilen diþin yerine yenisini koymak için en baþarýlý yöntem olarak kabul edilen dental implantlar, sadece aktif hayatýnýzdan zevk almanýzý saðlayacak güven ve psikolojiyi kazanmanýzý saðlamaz, ayný zamanda gülüþünüzü güzelleþtirir, istediðiniz yemeði yiyebilmenizi saðlar. Ayrýca yüz yapýnýzý yeniden oluþturur ve daha genç bir görünüþ sahibi olmanýza olanak tanýr. Dental implant ve kemik oluþturma iþlemi modern týbbýn mucizesidir. Uygun zaman ve planlamayla muhteþem þeyler baþarýlabilir. Dental implantlar, kemikle kaynaþtýktan sonra yapay diþ gibi kullanýlabilen ameliyatla diþ etinizin içine yerleþtirilen metal çivilerdir. Bu implantlar tek kaplama, köprü ya da hareketli protezin altýnda yapay diþi destekler. Geleneksel köprüler hâlâ çok iyi bir tedavi seçeneðidir. Fakat birçok kiþide köprü yapýlýrken diþsiz alana komþu diþler kesilmek zorunda kalýnmakta ve zamanla bu diþler de kaybedilmektedir. Böyle durumlarda tek diþin eksikliðini gidermek için yaptýrýlan tek diþ implant ideal bir seçenek olacaktýr. Sigara, süreci ol umsuz etkiliyor Birçok saðlýk iþleminde olduðu gibi implant yerleþtirme iþleminde de baþarý oraný kiþiden kiþiye deðiþir. Tedavi seçeneði olarak kullanýlan implantlarýn baþarýsýzlýk nedenleri arasýnda kötü kemik kalitesi, yetersiz kemik seviyesi, alt ve üst çeneler arasýnda yetersiz dikey mesafe, implant yapýlacak alana komþu bölgelerdeki canlý anatomik yapýlar ya da hâlâ geliþimi devam eden çene ve yüz yapýlarý sayýlabilir. Þeker, osteoporöz ve sinüs problemi gibi belli kronik hastalýklar da implantýn kemikle kaynaþmasýný etkileyebilir. Sigara içen kiþilere yapýlan implantlarýn da iyileþme süreci çok parlak deðildir. Ancak uygun planlama, yerleþtirme seçimi ve uygun þekilde implant uygulanmasý, baþarý seviyesinin çok yüksek olmasýný saðlayacaktýr. Ýmplantýn sizin için doðru seçim olup olmadýðýný öðrenmek için diþ hekiminiz sizin saðlýk geçmiþinizi deðerlendirerek, aðzýnýzdan ölçü alarak planlama modelleri oluþturacak ve gerekirse panoramik röntgen alacaktýr. Diþ hekiminizin uzun dönem baþarýsý için en iyi bölgeyi tespit etmek, kemiðinizin kalitesini ve seviyesini tespit etmek için 3 boyutlu görüntüleme alýnmasýný önerebilir. Kemikle kaynaþmasý için beklenir Diþ yerine konulan implantlarda tartýþýlmasý gereken bir diðer konu, diþin çekiminden hemen sonra çekim boþluðuna implant yerleþtirilmesi konusudur. Diþ hekimleri genellikle diþ çekimi sonrasý implantý yerleþtirmek için altý ay beklerler. Ancak bu, tedaviyi ertelemek ve kalan kemiðin o zamana kadar incelmesine yol açmak anlamýna gelebilir. Ýnce ve erimiþ bir kemik, birinin gülüþ estetiðinin oluþturulmasýnda önemli bir risk oluþturmaktadýr. Bu tarz tehlikeli kemik kalitesi diþ eti dokusu etrafýnda kayýplara yol açarak estetik sorunlara neden olabilir. Diþ çekimi sonrasý kemik geliþiminin en çok olduðuna inanýlmaktadýr. Tek diþin çekimi sonrasý hemen implant yüklenmesi þu durumlarda önerilmektedir: Diþ travmayla kaybedildiðinde Diþler kýrýða baðlý çekilmek zorunda kalýndýðýnda Arkasýndan daimi diþ gelmemiþ, kökü erimiþ, kalan süt diþlerinin çekimden sonra Kanal tedavisi baþarýsýz olmuþ diþlerin yerine Diþ çekimi sonrasý implantýn hemen yerleþtirilmesinin dezavantajý, çekim sonrasý oluþan boþluðun kemikle birebir uyumlu bir kemik iliþkisi bulundurmamasýdýr. Ýmplantýn kemikle kaynaþabilmesi için yaklaþýk iki ay beklenmektedir. Hangi sistemin kullanýldýðýna baðlý olarak, implantýn üzerine kaplama yapýlmasý iki ile altý ay arasýnda deðiþmektedir. Ýmplantýn çekim sonrasý hemen yerleþtirilmesinin 10 yýllýk dikkatli bir klinik inceleme sonrasýnda baþarý þansýnýn diþsiz alana yerleþtirilen implanta yakýn olduðu kanýtlanmýþtýr. Unutmayýn, bu iþlem kiþiye özgüdür ve anlattýðýmýz kriterlere uyan kiþilere yapýlabilir. Yapýlan tedaviler her zaman baþarýlý olur mu? Deneyimli bir diþ hekimi, steril koþullar, iþi bilen asistanlar ve kaliteli malzeme; hastaya özgü etkenlerden önce baþarýlý bir implant tedavisi için þarttýr. Deneyimsiz kiþiler tarafýndan gerçekleþtirilen cerrahi giriþimler; küçük olsun büyük olsun çok vahim sonuçlar doðurabilir. Ýmplant yerleþtirilen alanýn bu bölgedeki kemiðin ve komþu anatomik oluþumlarýn çok iyi deðerlendirilmesi gerekmektedir. Milimetrik kaymalar bile sonucun baþarýsýz olmasý için gereken nedeni saðlar. Özellikle üst çenede arka diþlerde yapýlan implant uygulamalarýnda en büyük risk, burun tabaný ve üst çeneyle komþu olan sinüs boþluðunda oluþabilecek problemlerdir. Eðer bu bölgede implant yerleþtirmesine uygun kalýnlýkta ve kalitede kemik yoksa, implant yerleþtirme esnasýnda implant kemiðe tutunamaz ve ilk aþamada uygun tutunma gerçekleþtiremeyen implant bir an kayýp sinüs yani üst çene boþluðunun içerisine kaçabilir. Yerli Dizi 20:00 20:00 21:40 Yedi Güzel Adam Yýl Erdem bir zamanlar öðrencisi olduðu Kara Lise ye, yýllar sonra edebiyat öðretmeni olarak döner. Lise yýllarýnda sevdiði Zehra da ayný okulda coðrafya öðretmenidir. Erdem niþanlýdýr ve Zehra nýn bunu öðrenmesi uzun sürmez. Düðün hazýrlýklarýnýn baþladýðý Bayazýtlar konaðý, büyük bir telaþ içindedir. Konaðýn beslemesi Emine, çocukluðundan beri hayran olduðu Erdem in evlenecek olmasýný bir türlü kabullenemez. Konaða gelen çeyizleri gizlice parçalar, çeþitli planlar yapar. Naciye ve Erdem in arasý ise sürpriz bir þekilde, baþka bir konu yüzünden açýlýr; Naciye niþaný atar. Yerli Dizi Beþ Kardeþ Mukadder Haným; Canan ý, Sait e vermemekte kararlýdýr. Baþeðmez kardeþler evde bir muhasebe yaparlar ve Canan'ý kaçýrmaya karar verirler. Beþ Kardeþ bu iþi de ellerine yüzlerine bulaþtýracaktýr. Oyuncular : Serkan Keskin, Osman Sonant, Tansu Biçer, Nadir Sarýbacak, Fatih Artman, Serdar Orçin, Melisa Sözen, Nihal Yalçýn, Ece Dizdar Yönetmen : Onur Ünlü Eðlence Güldür Güldür Show) Günlük hayatta yaþanan olaylara farklý bir bakýþ açýsý ile yaklaþan Güldür Güldür Show'da, her hafta önemli bir konu mizahi bir dille ele alýnýyor. Oyuncular aileden aþka, þöhretten teknolojiye, futboldan arkadaþlýða, birçok konuyu kendi mizah anlayýþlarý, farklý yaklaþýmlarý ve çözümleriyle sergiliyor. Oyuncular : Ali Sunal, Alper Kul, Doða Rutkay, Onur Atilla, Çaðlar Çorumlu Yönetmen : Meltem Bozoflu Ziya Gökalp Ziya Gökalp 23 Mart 1876'da Diyarbakýr'da dünyaya geldi.[2] Babasý, aslen Çermikli Zaza[3]- Kürt[4][5][6] olan Vilayet Evrak Memuru Mehmet Tevfik Efendi ( ), annesi Zeliha Haným dýr ( ).[2] 16. yüzyýla kadar Araplar ve Farslar egemenliðinde olan Diyarbakýr sonradan Türk, Kürt ve Ermeni topluluklarýn millî çekiþmeleri ile þekillenmiþtir.[7] Bu kültürel ortamýn onun millî benliðine etki ettiði öne sürülmüþtür. Sonralarý, siyasi düþmanlarý onun Kürt kökenli olduðunu öne sürdüðünde, Gökalp, babasý tarafýndan Türk ýrkýna sahip olduðundan emin olduðunu ama aslýnda bunun önemsiz olduðunu belirtmiþtir. "Sosyolojik çalýþmalarýmdan öðrendim ki milliyet, eðitime dayalýdýr" demiþtir.bazý tarihçiler buna raðmen onu Kürt asýllý olarak tanýmlamýþlardýr. ðitimine doðduðu yer olan Diyarbakýr da baþladý da Mektebi Rüþtiye-i Askeriyye ye (Askeri Lise) girdi; özgürlük düþüncesini ilk defa bu okuldaki hocasý Kolaðasý (Önyüzbaþý) Ýsmail Hakký Bey aþýladý. Askeri rüþtiyenin son sýnýfýnda iken babasýný kaybetti da amcasý Müderris Hacý Hasip Bey den geleneksel Ýslâm ilimleri ile ilgili ders almaya baþladý. Öðrenimine Ýstanbul da devam etmek istediyse de bu imkâný bulamayýnca 1891 de Diyarbakýr da Ýdadi Mülkiye nin(sivil Lise) ikinci sýnýfýna kaydoldu. Son sýnýfta öðrenci iken Padiþahým Çok Yaþa yerine Milletim Çok Yaþa diye baðýrmasý, hakkýnda soruþturma açýlmasýna yol açtý. MEDRESE BÖREÐÝ Malzemeler 3 adet yufka 1 su bardaðý mantar 1 kase kavrulmuþ ýspanak 100 gr kaþar peyniri rendesi 100 gr margarin Yarým demet dereotu Yarým demet maydanoz 2 diþ sarýmsak veya sucuk 1 adet yumurtanýn sarýsý Tuz, kekik, karabiber Yemeðin Tarifi Ispanaðý kavurun. Ýçine ince ince doðradýðýnýz maydanoz ve dereotunu ekleyin. Doðranmýþ mantarý, küçük doðanmýþ sucuðu veya sarmýsaðý, kaþar peyniri rendesini, kekiði ve karabiberi de koyarak harmanlayýn. Yufkayý yayýn. 4 parmak geniþliþinde boyuna kesin. Kesilen parçalarý ortadan ikiye bölün. Hazýrlanan içi yufkanýn bir ucuna koyun ve rulo olarak sarýn. Bütün yufkalara ayný iþlemi yaptýktan sonra tepsiye dizin ve üzerine erittiðiniz 100 gram margarini gezdirin.yumurta sarýsýný da sürdükten sonra 200 derecelik fýrýnda kýzarana kadar piþirin ve sýcak olarak servis yapýn. Ey oðul, herkesin ölümü kendi rengindendir. Düþmana düþmandýr, dosta dost! Hz.Mevlana Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber 20:00 Karadayý 23:40 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber Elif 20:00 Yabancý Sinema 21:50 Haber Saati 22:50 Türk Filmi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Lezzet Haritasý 15:15 Arthur ve Minimoylar Sivri Akýllýlar Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür 22:30 Altýn Þans 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar Yerli Dizi 18:50 Koca Kafalar Ana Haber 20:00 Beþ Kardeþ 23:15 Takip Böyle Bitmesin Yerli Dizi Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Shrek 3 21:40 Yedi Güzel Adam 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:05 Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Yetim Gönüller

9 9 TSO'dan Sungurlu'ya çýkarma Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu'nun 'Ben Genç Giriþimciyim' adlý Projesi kapsamýnda Sungurlu ilçesinde bir bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Çeþitli kurumlarýn iþ dünyasýna yönelik destekleri aktarmak amacýyla düzenlenen toplantý, yoðun ilgi gördü. TSO'dan etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamada toplantý öncesi TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn, TOBB Ýl Genç Giriþimciler Kurulu tarafýndan organize edilen bilgilendirme toplantýsý öncesinde Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu TSO Baþkaný Alaattin Akel ve Sungurlu Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil'i ziyaret ettiði belirtildi. Ziyaretlerde, Sungurlu ilçesine yapýlmasý planlanan yeni yatýrýmlar hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýldý. Ziyaretlerde ayrýca, Sungurlu'nun Çorum'dan ayrý olmadýðý ve her kurumun Çorum'un geliþmesi, kalkýnmasý için çabaladýðý vurgulanarak, ortak çalýþmalarýn bundan sonraki süreçte de devam edeceði bildirildi. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ticaret Borsasý'nýn desteðiyle gerçekleþtirilen toplantýda Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), KOS- GEB, ÝÞ-KUR, TKDK ve Kredi Garanti Fonu yetkilileri, Sungurlulu müteþebbislere destekleri hakkýnda bilgiler verdiler. Ýl merkezinde düzenlenen bu tür toplantýlara ilçelerden katýlýmýn zor olmasý nedeniyle organize edilen ve ilki Sungurlu ilçesinde gerçekleþtirilen toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Alaattin Akel, Ticaret Borsasý Baþkaný Halim Karaçil, toplantýnýn Sungurlu ilçesi için faydalý olacaðýný belirterek, emeði geçenlere teþekkür ettiler. TOBB Ýl Genç Giriþimciler Ýcra Komitesi Baþkaný Elvan Can Çabuk da konuþmasýnda, bu tür bilgilendirme toplantýlarýný il merkezinde belirli aralýklarla düzenlediklerini, ancak ilçelerden katýlýmýn yeterli düzeyde olmadýðýný tespit ettiklerini söyledi. Bu nedenle, 'Ben Genç Giriþimciyim' Projesi kapsamýnda ilçelerdeki müteþebbisleri devlet destekleri ve hibeleri hakkýnda bilgilendirmeye karar verdiklerini ifade eden Çabuk, "Biz Genç Giriþimciler Kurulu olarak bir sivil toplum kuruluþu mahiyetindeyiz. Üyelerimize maddi anlamda destek olmak gibi bir imkanýmýz yok. Dolayýsýyla bu tür bilgilendirme toplantýlarý düzenleyerek, müteþebbislerimizin, genç giriþimcilerimizin yeni ufuklar kazanmalarýna yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Çeþitli kurumlardan uzmanlarýmýzýn vereceði bilgiler ýþýðýnda hibe desteklerinden en iyi þekilde yararlanmanýzý temenni ediyorum" dedi.elvan Can Çabuk ayrýca, bilgilendirme toplantýsýna katýlan kurum temsilcilerine de katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Toplantýda açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan hibe destekleri hakkýnda sunumlara geçildi. Toplantýda sýrasýyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü'nden Hakan Kümbül ve Selahattin Altunsoy, Kredi Garanti Fonu'ndan Ýlhan Çamlýbel, OKA'dan Mesut Hayýrlý, TKDK'dan Hakan Körpýnar ve Ahmet Kuyulu, KOSGEB'den Gökhan Yürürer ve ÝÞKUR Genel Müdürlüðü'nden Yasemin Özüm Bozkurt katýlýmcýlara, kendi kurumlarýnýn hibe ve teþvik destekleri hakkýnda bilgiler verdiler. Toplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. BÝLÝÞÝM SARF MALZEMELERÝ ALIMI ÝDARÝ VE MALÝ ÝÞLER DAÝRE BAÞKANLIÐI YÜKSEKÖÐRETÝM KURUMLARI HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ Biliþim Sarf Malzemeleri Alnýn alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Kuzey Kampüs MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 47 kalem 3085 adet biliþim sarf malzemeleri alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Sözleþme imzalanmasýndan itibaren idarenin belirlemiþ olduðu oran lardaki Biliþim Sarf Malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý tüm birim ler ilçeler dahil (Sungurlu, Osmancýk, Ýskilip, Alaca) teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye sunacaktýr. e) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýktan itibaren 30 takvim günü içerisinde Bili þim Sarf malzemelerini Hitit Üniversitesine baðlý merkez ve ilçelerde ki tüm birimlere teslim edecek ve teslim tutanaklarýný idareye suna caktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettiði ürünlerin teknik þartnameye cevaplarýný teklif zarfý içerisinde sunmalýdýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda % 15 (on beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk lirasý) karþýlýðý Hitit üniversitesi Rektörlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 60 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 70 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halkbank Çorum Þubesi TR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ve adýna ihale dokümaný satýn alýnacak gerçek/tüzel kiþiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarasý bilgisi ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýsler Dairi- Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu 215 numaralý oda adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr., Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9(1 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de AK Ocaklardan HGYD'ye ziyaret AK Ocaklar Çorum Þubesi yöneticileri, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti. Çorum'da bir süre önce faaliyet göstermeye baþlayan ve geçtiðimiz günlerde de görkemli bir törende þube binasýný hizmete açan AK Ocaklar Þube Baþkaný Oðuzhan Þengül, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret ederek, AK Ocaklar ile ilgili bilgi paylaþýmýnda bulunuyor. HGYD'den ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada Oðuzhan Þengül ve yönetim kurulu üyelerinin, Cumartesi günü Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci'yi ziyaret ettiði belirtildi. Ziyaret sýrasýnda AK Ocaklar ile ilgili olarak bilgi paylaþýmýnda bulunan Oðuzhan Þengül, Çorum'da Osmanlýca Kursu baþlattýklarýný ve Çarþamba ve Perþembe günleri uzman öðreticileri tarafýndan Osmanlý kursu verildiðini anlattý. Kurslarýn bayanlar için 17.30, erkekler için de 19.00'da baþladýðýný bildiren ve Osmanlýca öðrenmek isteyenlerin ücretsiz kurslara katýlmaya davet eden Oðuzhan Þengül, önümüzdeki günlerde ayrýca gençlere yönelik bir takým etkinlikler tertipleyeceklerini vurguladý. Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, AK Ocaklar Þube Baþkaný Oðuzhan Þengül ve yönetim kurulu üyelerine baþarýlar diledi.

10 10 Beyazay Derneði Karadeniz bölge toplantýsý Çorum'da yapýldý Mustafa Hekim Turhan Candan Türkiye Beyazay Derneði Karadeniz bölge toplantýsý Çorum Þubesinin ev sahipliðinde hafta sonu Engelli Eðitim Merkezinde yapýldý. Toplantýya Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Türkiye Beyazay Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Kýrcý, Türkiye Beyazay Derneði Baþkaný Lokman Ayva, Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Hekim, Osman Yüzgenç ve Ayhan Boyraz kent konseyi yürütme kurulu üyeleri, öðretim görevlisi Cemil Hakyemez, Kadýn Kültür Sanat Merkezi Müdürü Nuran Hakyemez, Amasya, Tokat, Sivas, Düzce illerinden gelen Türkiye Beyazay Derneði yetkilileri katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný Türkiye Beyazay Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Hekim yaptý. Toplantýda konuþan Belediye Baþkaný ve Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan, "Engellilerle ilgili çalýþmalar çað atlamýþtýr. Çorum Belediyesi tam anlamýyla engelli dostu bir belediyedir buna sizlerde þahitsiniz. Hayatta engellilere yönelik her zaman pozitif ayrýmcýlýk yapýyoruz. 5 yýl öncesine kadar belediye olarak büyük yol sarf ettik. Valiliðimizle, belediyemizle, il özel idaremizle, aile sosyal politikalarla hep birlikte memleketimizi engelliler için daha yaþanabilir halde kýlacaðýz. Bu çalýþmalarda emeði geçen herkese çok teþekkür ediyorum" dedi. Toplantý da Türkiye Beyazay Derneði Baþkaný Lokman Ayva'da bir konuþma yaptý. Rýfat Patýr anýlarýný Beyaz Mikrofon'a anlattý 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle Umut Radyoda yayýnlanan Beyaz Mikrofon programýna Çorum'un deneyimli doktorlarýndan Rýfat Patýr stüdyo konuðu oldu.programda Rýfat Patýr doktorluk yaþamý boyunca baþýndan geçen ilginç anýlarýný paylaþýrken"bir Güzel Ýnsan Yaþayan Efsane Dr.Rifat Patýr" kitabýnýn yazarý Bahri Güven söz konusu eserin yazýlma serüveni hakkýnda bilgiler verdi.eðitimci Yazar Muzaffer Gündoðar Patýrla ilgili kaleme aldýðý þiirleri ile Yazar Selahattin Aydemirde duygu ve düþünceleri ile renk kattý.meltem Danýþman Çýnar'ýn hazýrlayýp sunduðu program kent merkezinde 90.3 frekansýndan umutradyo.com internet adresi üzerinden ilgiyle takip edildi. Uður ÇINAR Türkiye Beyazay Derneði Baþkaný Lokman Ayva Ayva'dan belediyeye teþekkür Türkiye Beyazay Derneði Baþkaný Lokman Ayva, insan bulunduðu ortamýn gerektirdiði özelliklere sahip deðilse o ortamýn engellisi olduðunu söyledi. Çorum'da yapýlan Türkiye Beyazay Derneði Karadeniz bölge toplantýsýnda konuþan Ayva, "Lisanýný bilmediðimiz bir ülkede bulunduðunuz da siz oranýn engellisi oluyorsunuz. Çünkü ne dediklerinden anlamýyorsunuz orada ki insanlarla iletiþime geçemiyorsunuz. Bazý insanlarýn karanlýkta adým atamamasý bana çok tuhaf geliyor. Geçenlerde eþimle misafirliðe gittim. Gittiðim yerde ev sahibi elektrikler kesildiði için tuvalete gidemediðini gördüm hâlbuki senelerdir ayný evde yaþýyor. Engelli sorunu 19. yüzyýldan sonra geliþen büyük bir sorun oldu. Bizler engelli olmayan gibi topluma hizmet verebiliriz hizmet vermemiz için þartlarýn uygun hale gelebilmesi lazým. Çorum Belediyesi insaný önemseyen çalýþmalar yaptýðý için belediyeye ve Çorum halkýna teþekkür ediyorum. Memleketimizin daha iyi noktaya gelmesinde engellilerinde katkýsý olacaktýr. Türkiye herkesin Türkiye'si olacak. Bir taraf aðlarken bir taraf gülmesin ya hep birlikte aðlayacaðýz ya güleceðiz" þeklinde konuþtu. Dr. Fatih Sarýoðlu, MHP'den aday adaylýðýný açýklayacak Uzun yýllar Mecitözü Devlet Hastanesi Baþhekimliði görevini yapan iþadamý Dr. Fatih Sarýoðlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP)milletvekilliði aday adaylýðýný açýklayacak. Sarýoðlu, 17 Mart Salý günü saat 12.30'da aday adaylýðýný açýklayarak seçim çalýþmalarýnýn startýný verecek. Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi'ni bitiren Sarýoðlu, Çorum'da 25 yýl saðlýk camiasýnda hizmet verdi. Saðlýk kurumlarý iþletmeciliði üzerine yüksek lisans, halk saðlýðý alanýnda doktora yaparken, þuanda da Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Din Sosyolojisi üzerine doktora yapýyor. Çorum bölgenin örnek kenti Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin Halkbank Çorum Þubesi Müdürlüðüne atanan Samsun Bulvar Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay'ý ziyaret ederek baþarýlar diledi. Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Gökgüney ve Metin Hodul ile birlikte Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay'ý makamýnda ziyaret eden Þahin, yeni müdüre "Çorum'a hoþ geldiniz" dedi. Karabay'a görevinde baþarýlar dileyen Tahsin Þahin, Çorum için her zaman birlikte çalýþmaya hazýr olduklarýný söyledi. Halkbank Çorum Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay ise Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine teþekkür etti. Çorum Þubesi Müdürlüðü görevine atanmasý ile ilgili de kýsa bir açýklama yapan Ýsmail Karabay, yeni görevin kendisi için bir terfi olduðunu söyledi. "Hayalini kurduðum þehire geldim" diyen Karabay, Çorum'un gerek Organize Sanayi Bölgesi, gerekse esnaf ve sanatkârlarýyla bölgenin örnek kentlerinden biri olduðunu vurguladý. Karabay, "Ben Çorum'u yatýrýmcý þehri olarak görüyorum" dedi. Bu arada, Ýsmail Karabay'a bir ziyarette Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'dan geldi. Arslan, yeni müdüre kutlama ziyaretinde bulundu. Cahit Baðcý yatýrýmlarý inceledi AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, hafta sonunu baba ocaðýnda geçirdi. Burada AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Baðcý'nýn Dodurga programýna eþlik eden Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'da belediyenin projeleri ve çalýþmalarý hakkýnda Baðcý'yý bilgilendirdi. TOKÝ'nin Dodurga'da yapacaðý toplu konutlar hakkýnda baþkan Aydýn'dan bilgi alan Baðcý Dodurga Kaymakamý Muhammed Emin Elmalý ile de bir süre görüþtü. Dodurga'da sulama birliði kurulmasý, sulama pompajý enerji ihtiyacýnýn güneþ panelleri ile karþýlanmasý, 5000 dönüm arazi için toplulaþtýrma, cevizcilik, kapari, çilek ve ayva yetiþtiriciliðin yaný sýra pazara yönelik kiraz üretimi "Dünyanýn Sonu.net" adlý tiyatro oyunu, bu akþam Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý, Uður Babürhan'ýn yönettiði 2 bölümden oluþan müzikli-þarkýlý-danslý komedi oyunu, saat 20.00?da izleyici karþýsýna çýkacak. Oyun hakkýnda yapýlan açýklamada Süheyl & Behzat Uygur kardeþler, Mustafa Önder Keskin, Kahraman Sivri ve Baþak Ýlhan'ýn rol aldýðý oyunun müziklerini Afife Jale ödüllü besteci Serpil Günseli, kostümlerini Türkan Kafadar, koreografisini ise Ömer Yýlmaz'ýn hazýrladýðý ifade edildi. Usta tiyatrocu ve sunucu Kenan Iþýk da oyuna seslendirmesiyle eþlik etti. Dünyanýn Sonu.net isimli oyunun konusu ise þöyle: "Oyunda, eski parlak günlerine tekrar dönmeye çalýþan, bunalýmdaki bir yazar (Ziya) ve ona yardýmcý olmaya çalýþan beceriksiz ilham perisinin (Tarhun) hikayesi absürt bir dille anlatýlýyor. Ziya, "Dünyanýn Sonu" adlý, Türkiye'de kýyameti konusunda deðerlendirmeler yapýldý. Çiftçi mallarýný koruma derneðini de ziyaret eden Baðcý daha sonra yapýmý devam eden öðrenci yurdunda incelemelerde bulundu. Çetme Özü deresinden 7 km'lik mesafeden Baðcý'nýn destekleri ile getirilen içme suyunun depoya alýnmasý ile ilgili çalýþmalarý yerinde inceleyen Baðcý belediyenin park yapým çalýþmalarý ve Yeþil Gölet yapýlacak alanlarda da inceleme yaptý. Haber Servisi "Dünyanýn Sonu.net" bugün sahnelenecek Mustafa Arýkoðlu konu alan bir kitap yazmaktadýr. Ama aþk acýsý ve yaþadýðý týkanma yüzünden kitabýný bir türlü bitiremez. Tam umutsuzluða düþtüðü bir anda çýkagelen Tarhun, sanýlandan çok farklý, kaba saba "erkek" bir ilham perisidir. Ýlginç ve aykýrý yöntemlerle Ziya'ya kitabý yazmasýnda yardýmcý olmaya çalýþýr. Konudan konuya atlayan ikili, Ay'ýn dünyaya çarpmasý, Haliç'te mutasyona uðrayýp Ýstanbul'a saldýran dev midyeler, insanlýðýn sonunu getiren bir zombi salgýný, dünyayý yok eden makinelerin istilasý gibi senaryolar arasýnda cebelleþip durular fakat Ziya aradýðýný bir türlü bulamaz. Dünyanýn sonunu nasýl getirmelidir? Tüm varlýðýyla bu sona odaklanmýþken, farklý bir sonla hayatý deðiþir. Dünyanýn Sonu'nun sonuyla " Devlet Tiyatro Salonu Giþesi'nde 30, 35 ve 40 TL olarak satýþa sunulan biletler, ayrýca Komagene Çið Köfte Fatih Caddesi ve Gazi Caddesi þubelerinde ve Yiðitoðlu Ticaret'ten de temin edilebilir.

11 2 AÐUS- 16 MART 2015 PAZARTESÝ 11 "Ezbere yaþamak kolaydýr ama çok kötüdür" Bayat'ýn kýzlarý coþtu Küçük kýzlar basketbol maçlarý Atatürk kapalý spor salonunda yapýlan maçalr ile devam ediyor. Önceki gün yapýlan maçlarda bayat belediye küçük kýz basketbol takýmý rakibi Gençlikspor (B) takýmýný 41-6 maðlup etme baþarýsýný gösterdi. (Spor servisi) Bayat Belediyespor: 41 Gençlikspor B: 6 Periyodlar Salon: Atatürk Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Furkan Alagöz Bayat Belediyespor-Rahime-Eda-Buse-Sema-Funda-Sevgi-Ýlayda-Sena-Leyla-Sümeyye-Sema Fýat 500x görücüye çýktý Asým Avcý Fýat 500x Karakaþlar Showroom'unda görücüye çýktý. Araç hakkýnda bilgi veren Satýþ Müdürü Asým Avcý, "Sýnýfýnda 3 farklý þanzýman tipine sahip tek otomobil olan 500X, benzersiz bir sürüþ konforu sunmaya hazýr. 5/6 ileri manuel, 6 ileri çift kavrama otomatik, 9 ileri tam otomatik vites seçenekleri var. Ergonomik tasarýmlý sürüþ kabininde her þey tam istediðinizþekilde, aradýðýnýz yerde. Yüksek kaliteli kaplama ve döþemeler dikkat çekiyor.5"/6,5" multimedia ekraný, 3,5" TFT yol bilgisayarý ekraný sürüþ keyfini artýrýyor. Anahtarsýz giriþ ve çalýþtýrma, sürüþ modu seçici ve elektronik park freni de yer alýyor. Þerit takip sistemi, kör nokta uyarý sistemi, çarpýþma önleme sistemi, adaptif hýz sabitleme sistemi de var. Sýnýfýnýn ötesinde aktif güvenlik sistemleri ve teknolojisiyle 500X, sizi sýradýþý bir yolculuða çýkarmaya hazýr" dedi. Meryem Hamal için can yemeði 9 Mart Pazartesi günü Almanya'da vefat eden Hasan Hamal ve Bediha Türkmen'in anneleri Meryem Hamal (Oma) için Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý'nda can yemeði verildi. Yemeðin ardýndan dar cemi düzenlendi. Merhum Rýza Hamal'ýn eþi, Cafer Türkmen'in kayýnvalidesi, Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ'ýn da aile büyüðü olan Meryem Hamal, Almanya'nýn Neuss þehrinde hayatýný kaybetmiþti. Merhumenin cenazesi 11 Mart Çarþamba günü Çorum Merkez Çanakçý Köyü'nde topraða verilmiþti.yemeðe; CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Türk-Ýþ Çorum Ýl Temsilcisi ve Þeker-Ýþ Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Çanakçý Köyü Muhtarý Gürbüz Yasakçý, Yayla Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Hacý Odabaþ, bazý CHP Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Yemek, Dede Þahin Polat'ýn dua ve gülbengi eþliðinde gerçekleþtirildi. Saat 18.00'de baþlayan yemeðin ardýndan vakýf salonunda dar cemi düzenlendi. Cem ayini, Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný, Dede Nurettin Aksoy önderliðinde yapýldý.alevi inanýþlarýna göre yapýlan dar ceminde Hakkýn rahmetine kavuþan Meryem Hamal için katýlýmcýlardan rýzalýk ve helallik alýndý. Meryem Hamal'ýn ailesi ve yakýnlarý yemeðe ve ceme katýlan tüm dost ve akrabalarýna teþekkür etti. Haber Servisi Gençlikspor B -Sevgi-Ebrar-Seval-Elif-Çaðla-Beyza-Rüveyda-Nurbike-Nisanur-Damla-Sevde-Selcan Gençlikspor A -62 Beden Eðitimi Öðretmenleri-16 Periyodlar Salon: Atatürk Hakemler-Hakan Kaya-Furkan Alagöz Gençlikspor A-Tuðba-Sümerya-Özlem-Hatice-Duygu- Tuba-Merve-Elmas-Aycan-Begüm-Rabia Beden Eðitimi Öðretmenleri-Ceren-Esra-Nilsu-Feyzanur-Aysima-Yaren-Nisanur-Nazlýcan-Bahar-Suzan Rektör Alkan yabancý öðrencilerle buluþtu Dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek Hitit Üniversitesinde eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'la bir araya geldiler. Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen buluþmada, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Uluslararasý Ýliþkiler Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak ve ilgili birimlerin personelleri de hazýr bulundular. Program hakkýnda üniversiteden yapýlan açýklamada, Hitit Üniversitesinin yaptýðý Mevlana ve Erasmus Deðiþim Programlarý ile ikili iþbirliði anlaþmalarý kapsamýnda öðrenim gören yabancý uyruklu öðrencilerin eðitimlerine iliþkin genel bir deðerlendirmede bulunarak öðrencilere sunulan imkanlar hakkýnda bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Alkan, bilimin evrenselliðine ve uluslararasý etkileþimin önemine inanan üniversitenin eðitimöðretim faaliyetlerinin sadece yerel düzeyde deðil, uluslararasý arenada da ele alýnmasýnýn gerekliliðine inandýðýný ve bu yolda somut geliþmeleri görmenin üniversite adýna gurur verici olduðunu ifade etti. Üniversitede öðrenim gören öðrencilerin imkanlar dahilinde tüm ihtiyaçlarýnýn karþýlandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, "Pek çok farklý ülkeden üniversitemize gelen siz deðerli öðrencilerimizi yabancý olarak deðil evlatlarýmýz olarak görüyoruz. Sizlerle ortak kültüre, ortak tarihe, benzer coðrafyalara ve ayný dertlere sahibiz" diyerek "Bu bize diðer ülkelere göre bu coðrafyadaki ülkelerle daha farklý seviyelerde daha çok çalýþmaya, daha çok proje üretmeye ve daha çok iþ birliði kurmaya zorluyor" ifadelerini kullandý. Ýyi bir altyapýya ve diyaloða sahip bir üniversite olduklarýna dikkat çeken ve Çorum insanýnýn öðrenciyi evladý gibi benimsediðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, yabancý uyruklu öðrencilerin öðrenimleri beraberinde sosyal faaliyetlere de katýlarak Türkiye'yi ve Çorum'u daha da yakýndan tanýma fýrsatý bulabileceklerini ve ayný zamanda talepleri doðrultusunda Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde (HÝTÝTSEM) farklý alanlarda da kurslar alabileceklerini belirtti.üniversitenin uluslararasý alanda yapmýþ olduðu iþ birlikleri beraberinde gelen yabancý uyruklu öðrenci sayýsýnýn her geçen daha da artýðýna dikkat çekerek bu öðrencilerin üniversitenin uluslararasýlaþmasý sürecine de büyük katkýlar saðladýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilerin ülkeler arasýndaki iþbirliðine de katký saðlamalarýnýn önemine dikkat çekerek öðrencilerden iþ adamlarýyla da iletiþim kurarak ortak projeler yapmalarýný istedi. Dünyanýn pek çok ülkesinden, özellikle de Türk Dünyasýndan gelecek bilim insanlarýnýn katýlýmlarýyla Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde 7-9 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek olan IV. Uluslararasý Türk Dünyasý Ekonomi Forumu'na iliþkinde bilgi paylaþýmýnda bulunarak öðrencilerden etkinlikte yer almalarýný isteyen Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrencilere baþarýlar diledi. Kendilerine saðlanan imkanlar ve gösterilen yakýnlýktan duyduklarý memnuniyeti dile getiren yabancý uyruklu öðrencilerde Üniversitede bulunmaktan mutlu olduklarýný belirterek verdikleri desteklerden dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür ettiler. Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde "Ezbere Yaþamak" konulu konferans verdi. Konferansa, Çorum Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Kent Konseyi Engelli Meclisi Baþkaný Mustafa Hekim, Sivas, Tokat, Amasya ve Düzce Beyaz Ay Derneði yetkilileri ve davetliler katýldý. Belediyeden konferans ile ilgili yapýlan açýklamada Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve eski AK Parti Milletvekili Lokman Ayva'nýn, "Ezbere Yaþamak" konulu konferansta yaptýðý konuþmada, kendinden örnekler vererek, okula gittiðini, öðretmenlik yaptýðýný, evlendiðini, milletvekilliði yaptýðýný belirterek engelli insanda, engelsiz insanda zorluklarla karþýlaþýldýðýný ifade ettiði belirtildi. "Zoru baþarýrým, imkansýz zaman alýr. Mantýklýlar Ýþadamý Abdullah Karaman, MHP'den milletvekili aday adaylýðýný açýkladý.mhp il binasýnda dün gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýnda konuþan Abdullah Karaman Türkiye'nin zor ve sýkýntýlý bir süreçten geçtiðini öne sürerek, "Bu seçimlerin hem bizler için hem de dünya için ne kadar önemli olduðu ortadadýr" dedi. Gerek iç siyasetteki týkanmýþlýðýn, gerek olumsuz sinyal veren ekonomik durumun, gerekse bölgedeki istikrarsýz yapýlanmalarýn ve Ýslam coðrafyasýndaki akan kan ve göz yaþýnýn 7 Haziran seçimlerini daha da önemli bir hale getirdiðini kaydeden Karaman, "Ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Ýktidarýn baskýn politikalarý sebebiyle toplumsal huzur tamamen bozulmuþ,benden olan ve benden çevresindekilere uyar, mantýksýzlar çevresindekileri kendisine uydurur. Hayýr iþin engelli çok olur. Ýmkansýzlýklarýn imkanlarý vardýr" diyen Ayva, "Azim ettiniz olmadý diyorsanýz o zaman geriye dönüp nerede eksik yaptým diye kendinize soracaksýnýz. Siz engelle karþýlaþtýkça üstüne gitmeniz lazým. Engellerin üstüne gittikçe o iþler hayata geçecektir. Ezbere yaþamak kolaydýr ama çok kötüdür. Ezbere yaþarsanýz birilerinin size ezberlettiði gibi yaþar gidersiniz. Duygularýnýzý, þiire, tiyatroya, fýkraya, sanata aktara bilirsiniz. Burada arkadaþlarýmýn ezberlerini bozarak güzel iþler yapacaðýna inanýyorum" þeklinde kaydetti. Ayva, Çorum Belediyesi Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ve ekibine engelliler yönelik hizmetlerinden dolayý çok teþekkür ederek, "Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ndeki öðrenciler çok güzel iþler yapmýþlar. Bu tesis örnek çalýþmalar yapýyor" dedi. Beyaz Ay Derneði top- Karaman, MHP'den aday adayý olmayanlar diye insanlar ayrýþtýrýlmýþtýr. Hele adýna "açýlým süreci" diyerek perdelenen ihanet oyunuyla bu güzel vatan bölünmenin ve parçalanmanýn eþiðine gelmiþtir Ýþte bu ve daha sayabileceðimiz pek çok sebepten dolayý 7 Haziran seçimleri fazlasýyla önemlidir. Biz bu seçimlerden sonra oluþacak meclisin, bin bir zorluk ve mücadeleden sonra Cumhuriyetimizi kuran kurucu meclisle ayný vazifeyi taþýyacaðýna inanmaktayýz. Bu inanç ve þuurla ülkesine ve milletine baðlýlýktan ödün vermemiþ,gerektiðinde canýný ortaya koymaktan kaçýnmamýþ, Türk ve Ýslam davasý için sözde deðil özde bedel ödemiþ tek parti olan Milliyetçi Hareket Partisinden milletvekilliði görevine talip olduk" ifadelerini kullandý. Lokman Ayva lantýsýna gelen Sivas, Amasya, Tokat ve Düzce baþkanlarý kendi þehirlerinde böyle güzel bir merkezin kurulmasý için giriþimlerde bulunacaklarýný söylediler. Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan konferans sonunda yaptýðý konuþmada, Türkiye Beyaz Ay Derneði Genel Baþkaný ve AK Parti eski Milletvekili Lokman Ayva ile Çorum'da müstesna bir günü yaþadýklarýný belirterek, kendisinin ne kadar nitelikli bir insan olduðuna þahit olduk. Kendisi baþlý baþýna bir model ve baþarý hikayesidir. Ezberimizi bozan Ayva'ya çok teþekkür ediyorum" dedi. Çorum Kent Konseyi Baþkaný Turhan Candan daha sonra Engelli Eðitim Merkezi öðrencisi Bekir Madan tarafýndan Çanakkale ve Þehitleri haftasý için yazmýþ olduðu þiiri seslendirdi. Candan, "Bekir Madan hem birikimli hem de sanatsal anlamda yeteneði olan bir kardeþimiz. Görüyoruz ki engelli olmak hiç bir þeye engel deðil. Bekir Madan'a yazmýþ olduðu Çanakkale þiiri için teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Abdullah Karaman Karaman sözlerini þu ifadelerle tamamladý. "Ülkemizde genel vaziyet bu iken, yerelde de durum pekte farklý deðildir. Çorum'da da gözle görünen sýkýntýlar mevcuttur. Seçilmiþlerin iþ takibinden ve siyasi çekiþmelerden fýrsat bulup Çorum ve ilçelerine gerekli ilgi ve alakayý gösteremedikleri aþikardýr.ýktidar partisine birkaç dönemdir Çorum halkýnýn gösterdiði teveccüh maalesef hoyratça harcanmýþ,belikli bu teveccühün oluþturduðu þýmarýklýk kendini her alanda hissettirmiþtir.nasýl olsa rahatça seçiliyoruz düþüncesine kapýlan zevat bu gücün halkýn deðil kendi gücü olduðu zannýyla boðazlarýna kadar rehavete batmýþtýr.bu durumda da maalesef kaybeden güzel Çorum'umuz olmuþtur. 7 Haziran seçimlerinde halkýmýzýn bu anlayýþa gereken dersi vereceðinden eminiz. Aranýzdan yetiþmiþ bir kardeþiniz olarak bende bu göreve talip oldum." Koçak'tan STK ziyaretleri AK Parti milletvekili aday adayý Murat Koçak ziyaretlerine devam ediyor. Ýþadamý Koçak bazý sivil toplum örgütleri ile esnaf odalarýný ziyaret ederek çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.

12 3. Lig'de 26. hafta maçlarý yarýn oynanacak YGS AYARI 16 MART 2015 PAZARTESÝ Çorum Belediyespor'un mücadele ettiði 1'inci grupta 26'ncý hafta maçlarý 17 Mart Salý günü oynanacak. Dün ülke genelinde yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu, fikstürde düzenlemeye gitti. Buna göre, 15 Mart Pazar günü (Dün) oynanmasý gereken karþýlaþmalar, 17 Mart Salý gününe kaydýrýldý. Çorum belediyespor yarýn Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda Niðde belediyespor'u konuk edecek. Karþýlaþma yarýn saat 13;30 da baþlayacak. (Yasin Yücel) Belediyespor kendini arýyor...! Çorum Belediyespor, yarýn Niðde belediyespor'u sahasýnda saat 13;30 da konuk edecek. Kýrmýzý siyahlýlar son iki hafta da aldýðý baþarýsýz sonuçlar ile tarafatarlaýrný hayal kýrýklýðýna uðratarak zirve yarýþýnda uzaklaþtýðý gibi 2. Lige yükselme baraj maçlarý için play oof þansýnýda tehlikeye attý. Ligin ikinci yarýsýnda büyük bir çöküþ yaþayan kýrmýzý siyahlýlar, evinde istanbulspor'a 3-0, deplasmanda ligin zayýf ekiplerinden olan Adliyespor'a da 4-0 maðlup olrak iki hafta da üst üstte farklý maðlubiyetler alarak yarýþta büyük yara aldý. Geçtiðimiz hafta Çarþamba günü oynanan Adliyespor maçý sonrasýnda yönetime istifasýný sunan teknik direktör Ýncedal'ýn istifasý ise, yönetim kurulu tarafýndan kabul edilmeyerek, Yavuz Ýncedal ile yola devam kararý vererdi. Teknik direktörlerinin ve teknik heyetin yanýnda olduklarýný açýklayan yönetim belediyespor'un da play oof maçlarýna katýlacaðýna inandýklarýný kamuoyuna açýkladýlar. Belediyepsor sezonun ikinci yarý maçlarý ile birlikte oynadýðý maçlarda zaman zaman güzel futbolunu bir türlü galibiyeti le noktalama becerisini göstermedi. Bir maç içinde girdiði sayýsýz gol pozisiyonlarýný cömertçe harcayarak, taraftarlarýna saç baþ yoldurdu. Belediyepsor da tek sýkýntý galibiyet ve moral. Ýncedal, yarýn yapýlacak olan Niðde belediyespor maçýn da kaptan Nedim, sarý kart cezalasý olmasý nedeni ile bu maçta forma giyemeyecek. Belediyespor da alýnacak bir galibiyet morali ile sezon sonuna kadar ligdeki durumunu da belirleyecektir. 3. lig 1. Grupda yarýn yapýlacak olan maç programý þu þekilde: Çorum belediyepsor- Niðde belediyespor, Gaziosmanpaþa- Çatalcaspor, batman petrolspor- Tuzlaspor (Seyircisiz), Zonguldak Kömürspor- Kýrýkhanspor, Bursa Nilüfer- Adliyespor, Tire Darýca Gençlerbirliði, Kýzýlcabölükspor- istanbulspor, Sebatspor- Manavgatspor (Manavgat hükmen galip), Bozüyükspor- Tutapþekerspor (Tutapþekerspor hükmen galip) Manavgatspor ve Tutap Þekerspor bu hafta rakiplerinin ligden çekilmesi nedeni ile 3,er puaný oynamadan habelerine yazdýran takýmlar oldu. (Yasin Yücel) Futbolcular dün dinlendi Çorum belediyespor bugün yapacaðý son çalýþma ile yarýn konuk edeceði Niðde belediyespor hazýrlýklarýný tamamlayarak tesislerde kampa girecek. Dünü dinlenerek geçiren kýrmýzý siyahlýlar bugün saat 13;30 da yapacaklarý ter antrenmaný ile Niðde Belediyespor maçýný tesislerde kampa girerek beklemeye baþlayacak. Geçtiðimiz Çarþamba günü Anakara da Adliyespor karþýnda alýnan 4-0,lýk farklý maðlubiyeti yarýn konuk edecekleri Niðde belediyespor karþýsýnda kýrmýzý siyahlý futbolcular, galip gelerek son haftalarda ki kötü gidiþede dur diyecekler. Niðde Belediyespor karþsýnda kaptan Nedim ise, sarý kart cezalasý olmasý nedeni ile bu maçta forma giyemeyecek. (Yasin Yücel) U 11 ve 12 lig maçlarý Mayýs'ta start alýyor Futbol il temsilcisi Engin Ayan Amatör Futbol Sezonunun üçünsü ve son teknik toplantýsý 13 Mart 2015 Cuna günü saat de ASKF toplantý salonunda yapýldý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya iki kategoride mücadele edecek takýmlarýn temsilcileri katýldýlar. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, U 11 ve U 12 kategorilerindeki müsabakalarda uygulanacak kurallar hakkýnda bilgiler verdi. Ýki kategoride de müsabakalarýn 2-3 Mayýs'ta baþlayacaðýný U 11 maçlarýnýn cumartesi U 12'nin ise pazar günü oynanacaðýný söyledi. Ýki grupta tek devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn final grubuna çýkacaðýný ve burada çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda þampiyonun belli olacaðýný söyledi Futbol Sezonunda oynanacak U11 ve U12 Liglerinde ilk defa uygulanacak 2 karar hakkýnda açýklamalar yapýldý. Bumlardan Birincisi Oynanacak bu Liglerde Antrenörler kesinlikle taç çizgisinden sporcularýna talimat vermeyecekler. Veren antrnörü hakem dýþarý alacak ve antrenör ceza kuruluna sevk edilecektir. Ýkinci önemli deðiþiklik ise Oyuncu deðiþikliðinde yapýldý. Müsabakalar 8 kiþi ile oynanmaya baþlayacak kulüplerimiz listelerinde en fazla 6 yedek oyuncu bulundurabilecekler (5+1) Ancak 2. Devre baþladýktan sonra antrenörlerimiz en fazla 3 sporcu deðiþtirebileceklerdir. Yani ilk yarý deðiþiklik yapmayan kulüp yedek kulübesinde 6 futbolcusu olmasýna raðmen 2. Yarý ancak 3 futfolcu deðiþikliði yapabilecektir. Ayrýca U11 ve U12 Ligleri bu senede þenlik havasýnda geçmesi için Futbol Ýl Temsilciliði ile Amatör Spor Kulüpleri Birlikte her zaman olduðu gibi birlikte hareket ederek turnuvanýn þenlik havasýna dönüþtürülmesi için gerekli hazýrlýklar yapýlacaktýr. U11 LÝGÝ U 11 liginde bu sezon 15 takým mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubu 8, B grubu ise yedi takýmdan oluþtu çekilen kura sonucunda A grubunda Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýk Belediyespor, Ulukavakspor, Osmancýkgücüspor, 1907 Gençlikspor, Osmancýkspor, Mimar Sinanspor, B grubunda ise Gençlerbirliði, Çimentospor, Alaca Belediyespor, PTT Gençlikspor, Çorum Belediyespor, Çorumspor ve HE Kültürspor. U12 LÝGÝ U 12 liginde ise iki grupta toplam 11 takým mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda A grubunda HE Kültürspor, Ulukavakspor, Çimentospor, Çorum Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor ve 1907 Gençlikspor. B grubunda ise Gençlerbirliði, PTT Gençlikspor, Osmancýkspor, Ýl Özel Ýdarespor ve Alaca Belediyespor. (Spor servisi) Hedef galibiyet Zonguldak, Kýrýkhaný bekliyor Kýzýlcabölükspor Kulüp Menajerimiz Ali Kemal Yavuzyiðitoðlu, Salý günü oynanacak Ýstanbulspor maçýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Tüm hesaplarýný galibiyet üzerine yaptýklarýný belirten Ali Kemal Yavuzyiðitoðlu, ' Ýstanbulspor maçý hazýrlýklarýmýza son sürat devam ediyoruz. Takým olarak moralimiz üst seviyede. Ligin ikinci yarýsýyla birlikte baþlayan çýkýþýmýz devam edecek. Kerim dýþýnda bu maçta eksik oyuncumuz yok. Hafif sakatlýklarý bulunan Burak Yýlmaz, Çaðlayan Ýrece ve Ýsmail Baydil'in maça yetiþmesiyle eksiklerimiz tamamlanmýþ olacak. Hedefimiz Ýstanbulspor karþýsýnda galibiyet. Bunu baþaracak güce sahibiz. Bu maçý mutlaka kazanmak istiyoruz. Play-off yolunda kazanacaðýmýz her puan çok önemli.' diye konuþtu. (Spor servisi) Tuzla maçý seyircisiz Batman Petrolspor-Niðde Belediye maçýnda taraftarýn kötü tezahüratlarý gerekçesiyle PDFK, Kýrmýzý-beyazlýlara bir maç seyircisiz oynama cezasý verdi. Batman Petrolspor bu sezon 5,inci kez maçlarýný seyircisiz oynama cezasý aldý Batman Petrolspor, TFF Disiplin kurulunun aðýr kararlarýyla karþý karþýya. Kýrmýzý-beyazlýlara Niðde maçýnda taraftarýn kötü tezahüratlarý nedeniyle seyircisiz oynama cezasý verdi. Bu kararla Petrolspor, Salý günü sahasýnda karþýlaþacaðý Tuzla maçýný seyircisiz oynayacak. Zorlu bir süreçten geçtiklerini belirten Teknik Direktör Erdal Alpaslan: "Seyircimizden yoksun zorlu bir maça çýkacaðýz. Grup lideri Tuzlaspor'u devirmek için elimizden geleni yapacaðýz. Son haftalardaki kötü gidiþatý durdurmak istiyoruz" diye konuþtu. (Spor servisi) Kýrýkhan maçý hazýrlýklarýna baþlayan Zonguldakspor'da Teknik Direktör Cahit Terzi, dün yapýlan antrenmanda son haftalarda kötü bir performans sergileyen futbolcularýný uyararak toparlanmalarý konusunda onlarý uyardý Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, Çarþamba günü oynadýðý maçta Tirespor'a 1-0 yenilerek hayal kýrýklýðý yarattý. Tire maçý sonrasý bir gün izin verilen kýrmýzý-lacivertli futbolcular, Salý günü kendi sahalarýnda konuk edecekleri Kýrýkhan maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Karaelmas Kemal Köksal stadyumunda yapýlan antrenman sonrasý futbolcularý ile yaklaþýk 15 dakika toplantý yapan Teknik Direktör Cahit Terzi, son haftalarda kötü performans sergileyen futbolcularýný uyardý. Terzi" kýrýkhan maçýnda artýk takýmýn kötü gidiþine ve þanslýðýn kýrýlmasýný istedi. Play oof yolunda Kýrýkhan maçýnýn önemini futbolcularýna anlattý. Toplantýnýn son bölümünde gidiþatla ilgili konuþan Cahit Terzi, artýk çýkýþa geçmek zorunda olduklarýný kaydetti. Kýrýkhanspor'la oynayacaklarý maçý üç puanla aþmak istediklerini, bu yüzden tüm futbolcularýn tek konsantrasyon noktasýnýn bu maç olmasýný gerektiðine iþaret eden Lacivert- Kýrmýzýlý hoca, "Ýkinci yarýda uzun haftalardýr kazanamýyoruz. Yukarýdaki takýmlarla aradaki puan farký açýldý. Bundan sonra tek hedefimiz Play-Off. Þans yüzdemiz fazla. Bunu sezon sonuna kadar korumak bizim elimizde. Bu yüzden çýkýþa geçmemiz gerek. Seri tutturmalýyýz. Olumsuz durumdan kurtulmak için bir an evvel galibiyetler almamýz gerekiyor. Kýrýkhanspor maçý zor geçecek ama düzlüðe çýkabilmemiz için kazanmamýz þart" dedi. (Spor servisi)

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor

Ortaköy'ün adý Þapinuva oluyor TEÞEKKÜR Saygýdeðer delegelerimize, kýymetli muhtarlarýmýza, çok deðerli çiftçilerimize, Çorum Ziraat Odasý seçimlerinde þahsýma ve meclis üyelerine vermiþ olduklarý destekten dolayý teþekkür eder, saygýlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY

CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP İLÇE BAŞKANI RECAİ SEYMEN TEKRAR ADAY CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, 29 Kasım Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Kongresinde ilçe başkanlığına tekrar aday olduğunu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

7/24 Genç Yardým Merkezi

7/24 Genç Yardým Merkezi Týp Bayramý nda ortak mesaj: Saðlýkta þiddete hayýr! Türk Saðlýk Sen yönetici ve üyeleri hastane bahçesinde eylem yaptý. Saðlýkçýlar iþ býraktý Türk Saðlýk Sen ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn

Aslan Payý Ýskilip ve Alaca'nýn Ak Partinin önceliði baþkanlýk sistemi k Parti Çorum Milletvekili Ahmet A Sami Ceylan, ülkenin kalkýnmasýnda zaman kaybýný önlemek için kararlarýn tek merciden çýkmasý ve daha pratik uygulanmasý gerektiðini

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

"Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir" Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý

Baþkanlýk Sistemi ülkenin bölünmesidir Filistinli 25 engelliye, akülü araba yardýmý Genç mucitler projelerini Bilim ve Teknoloji Günleri'nde tanýttý Hitit Üniversitesinin ev sahipliðinde Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (ÇTSO) Fuar Merkezi'nde Orta Karadeniz Üniversiteleri Platformu'na (OKÜP)

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali

Havaalaný açýlacak þehir Çorum olmalý Ýþadamý Mustafa Yaðlý, havaalaný yatýrýmý Çorum un hak ettiðini açýkladý. Ulaþtýrma Bakaný Binali Adnan Türkoðlu nun havaalaný yorumu Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým ýn Yozgat a havaalaný sözüne bir eleþtiri de Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu ndan geldi. Adnan Türkoðlu * HABERÝ 3 DE Havaalaný

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı