"Avrupa'da uçak yapan ilk Türk Benim"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""Avrupa'da uçak yapan ilk Türk Benim""

Transkript

1 Yaflamdan Gerçek Öyküler Suat Türker "Avrupa'da uçak yapan ilk Türk Benim" Uçan Karadenizli fiefik Karagüzel iddial : Avrupa'da uçak yapan ilk Türk benim. Maddi destek sa las nlar Türkiye de hemen uçak yap m na bafllayay m.

2 KBD ARALIK 2012 ahvenin dip taraf nda k ran k rana piflti oynand ba rt lardan belliydi. Uçan Karadeniz li fiefik Karagüzel dirseklerini masaya dayam fl, kendi kendine ayn soruyu defalarca tekrarl yordu; "Ben neden geldim buralara? 45 y l oldu. H mm...?" Sonra sorunun cevab n veriyordu: "Göçmen kufllar hiç seyrettin mi? Ben çok seyrettim. Hele leylekleri. Taa... Afrikan n bir ucundan Avrupa n n öteki ucuna kadar uçarlar. flte gerçek göç bu... Hem de uçarak göçmek. Hem uçmak, hem de göç etmek dayan lmaz bir tutkuydu bende. Çünkü çocuklu umdan beri pilot olup uçmay istiyordum. Leyleklere özeniyordum. Bu nedenle geldim buralara." lk denemesine gençlik y llar nda Zonguldak da helikopter yapmakla bafllad. Sanat okulu mezunu oldu u için akl makinelere eriyordu. Uzun süre çal flt helikopteri yapt. Bir tepenin üzerinden ilk uçuflunu yapacakt. 3Gaz verdi. Otomobil motoruyla çal flt r lan ve helikoptere benzeyen araç, uçaca na, tekerlekleri üzerinde hareket etti. H zla bay r afla indi ve karfl ki okulun dam na yuvarland. Ufak tefek s yr klarla olay atlatan Karagüzel i zarar ödeyen babas azarlad ;

3 "Bu memlekette yaya kald r mda dahi do ru dürüst yürümesini bilmeyenler var. Uçmak senin neyine. Sen ne halt edip de uçmaya çal fl yorsun." Babas n n engellemesine ra men fiefik vazgeçmedi. Karadeniz in Tonya s ndan yollara düfltü. Almanya ya geldi. lle de uçacak. Dizgin tan - maz, fren tutmaz bir tutkuydu bu. Uça düfltü Almanya ya geliflinin birinci y l biterken pilot okuluna yaz ld. Okula kabar k faturalar ödüyordu. Ödedikçe de daha fazla çal fl yordu. "Avrupal n n, insan çal flmaya zorlayan kamç s bu olmal. Adam n tutkusunu, özlemini yakalay p fabrikaya sokuyor. Tutkular ifl gücünün mazotu, benzini yap yorlar" diye düflünüyordu. Sonunda baflard. Uçufl saatleri doldu. Brövesini ald. Art k tek bafl na uçabilecekti. Bir, iki uçufl olays z geçti. Üçüncü uçuflta kimine göre motor ar zas ndan, kimine göre de pilot hatas yüzünden uçak rüzgar n önünde ka t parças gibi savruluyordu. Olmad. Ö rendi i her çareyi denedi kurtaramad uça. "Kulland n uçak düflerken ne hissettin?" "Art k bu ifl bitti ölüyorum deyip BD ARALIK 2012 Almanya ya geliflinin birinci y l biterken pilot okuluna yaz ld. dualar okumaya bafllad m. Uçak Havaalan n n yan ndaki yeni sürülmüfl bir tarlaya iniflle düflüfl aras ndaki az hasarla kondu. Ohh... kurtulmufltum. Sa- m solumu elledim. K r k, ç k k yoktu. Olacak fley de ildi. Ama çok korktum." Ambulans, itfaiye geldi. Karadenizli pilotu hastaneye kald rd lar. ki kiflilik bir odaya koydular. Yan ndaki yatakta attan düflen ve vücudunda k - r klar bulunan bir hasta yat yordu. Ekip de iflti. Gece hemfliresi iki hastadan birinin uçakla düfltü ünü biliyordu. Röntgen filmlerine bakt. "Bu olamaz. Attan düflende bu kadar k r k olmaz. Bu olsa, olsa uçaktan düflen hastaya ait." deyip iki karyolan n 73

4 BD ARALIK 2012 ayak uçlar na as l dosyalar de ifltirdi. Gece ekibi de bu dosyalara bak p hemen ifle koyuldu ve fiefik Karagüzel in vücudunu alç lad. Attan düflüp kolunu baca n k ran ve feryat eden hastaya bir fley yap lmad. "Yahu ben sa lam m. Beni alç ya almay n" diyen fiefik Karagüzel in sesiyle, attan düflen hastan n "Beni alç ya al n" feryatlar biri birine kar fl p odada acayip bir koro oluflturuyordu. Türkiye deki her orman yang n nda içim c z ediyor. Tasarlad m uça ormanc lar keflif uça olarak kullansalar bu kadar orman yanmaz. Tonya dan bu yana hayat serüveninde yaflad bu en zorlu maceray atlatmay ancak bir gün sonra baflard. Ertesi günü alç lar ç kar l p taburcu edildi." Uçak tutkusu sürüyor "Bu olaydan sonra uçak tutkun azald m?" "Hay r azalmad. Pilotlu a bir süre ara verdim. Ama bu sefer de uçak yapmay kafama koymufltum. Gece uyku tutmuyordu. Karar verip eski bir garaj kiralad m. Bafllad m uçak yapmaya. Büyük bölümünü tamamlad m. Ad n Bobcat (yaban kedisi) koydum. Ancak, param bitince proje yar da kald. Çünkü teknik donan m için para laz md. fiimdi eski bir uçak ald m. Onu tamir ediyorum. K fl böyle geçirece im." "Neydi projen?" "Yapt m uçakla Türkiye ye uçup, Tonya üzerinde birkaç tur atacakt m. Böylece Türkiye de kendimi kan tlam fl olacakt m. Sonra da Türkiye de uçak yapacakt m." "Türkiye de giriflimlerin oldu mu?" "Oldu. Ankara da sanayi bakanl na baflvurdum. Hemflehrim olan milletvekilleriyle görüfltüm. Projen güzel ama sen bu bürokrasiyi aflamazs n dediler. Dedikleri gibi de oldu." "fiimdi rahat 74

5 m s n?" "Rahat de ilim. Türkiye deki her orman yang n nda içim c z ediyor. E er benim tasarlad m uça ormanc lar keflif uça olarak kullansalar bu kadar orman yanmaz. Bu uçaklar 20 metrelik tarla veya yoldan kalkar 50 metrelik bir çay ra iner. Petrol boru hatlar n n kontrolünde, ilaçlamada kullan l r. Üstelik kullanmas son derece kolayd r." "Pahal m?" "Çok ucuz. Yaklafl k 50 bin Euro ya sat labilecek bir uçak. Araba fiyat na. Benzin sarfiyat da, masraf da otomobilden az. Devlet büyüklerimiz evet desin hemen ifle bafllar ve Türkiye de bu uçaklar imal ederim. "Alman devleti senin uçak yapmana müsaade etti mi?" "Evet. Alman havac l k dairesi yapt m uça kabul ederek uçabilirlik belgesi verdi. flte belgesi. (Gösteriyor) Burada yapabiliyorum Ama, Türkiye de yapam yorum. Oysa ki çok iddial y m ve umutla bekliyorum. Bunlar yapmadan ölürsem gözüm aç k gider." Duralad. K sa bir aradan sonra son sözlerini söyledi: "Hollanda daki uçak müzesinde, 40 l y llarda Türkiye de Nuri Demira taraf ndan yap lm fl bir Türk uça sergileniyor. fladam Nuri Demira Yeflilköy de bir uçak fabrikas kurmufl ve pilot okulu açm fl. Düflünün, özel BD ARALIK 2012 Şefik Karagüzel e Alman Havacılık Dairesi tarafından verilen uçak yapımı izin belgesi sektör o tarihte uçak yap p Hollanda, Fransa ya sat yor. Hollanda ya her gidiflimde bu uça inceliyorum. O zamanki tekni e göre mükemmel yap lm fl. Ama sonradan, devletin uçak fabrikas nda üretimi durdurup ayn fabrikada düdüklü tencere yapmaya bafllam fllar. Hâlâ süren bu kafa yap s beni delirtiyor. Üzüntümü, çaresizli imi anlad n m?" Motor alüminyum fiefik Karagüzel in Köln de yapt uçakta hafif olmas için tahta ve alüminyum motor kullan l yor. Uçak

6 BD ARALIK 2012 kilo yük tafl yor. Sefo 2 ilgi gördü fiefik Karagüzel hayallerini gerçeklefltirebilmek için dar bütçesine ra men Köln de atölye kurdu. Alman Havac - l k kulübü üyeleri de Karagüzel i ziyaret ederek çal flmalar n merakla izlediler. Sefo 3 sponsor arad Karagüzel Türkiye de seri üretime geçebilmek için o zamanki Türkiye Kalk nma Bankas na baflvurdu. Bankan n Almanya daki temsilcisi Mehmet Durak da atölyeye gelerek bilgi ald. flte belgesi Karagüzel in Köln deki atölyesinde yapt Bobcat adl uça a Alman Havac l k Dairesi, projede yapt incelemeden sonra uçak yap m iznini verdi. Karagüzel tecrübesini artt rmak için delta kanatl tek kiflilik uçaklarla da uçuyordu. 3 ngiltere de, yarg çlar n maafl yoktur. Onun yerine, ihtiyaçlar oldukça kulland klar ; kredisi s n rs z çek defterleri, yani limitsiz özel harcama yapma yetkileri vard r. ngiliz Devleti, yarg çlar na bu kadar çok güvenir. Ancak güven çok ince bir çizgidir ve asla tek tarafl olmaz Bir gün yarg c n biri bankaya gidip, yazm fl oldu u tam poundluk bir çeki bozdurmak istedi ini söyledi. Tabii ortal k birbirine girdi. Banka yöneticileri, en üst makamdan onay almadan bu kadar yüksek miktardaki bir mebla veremeyeceklerini söyleyip hemen çiflleri Bakanl, Adalet Bakanl, Baflbakanl k gibi kurumlara telefonlar ettiler. Ancak arad klar her yerden gelen cevap 4ayn idi: Ödeyin! Gel gelelim bankada o kadar nakit de yoktu. Yarg ca, ertesi gün gelmesi rica edildi. Ertesi gün, para bir bavulun içinde haz rd. Aradan birkaç gün geçti. Yarg ç, yeniden bankaya gitti ve paray bankaya geri vermek istedi. Banka yönetimi flafl r p kald. Hemen Adalet Bakanl n bilgilendirdiler. Derhal bakanl k müfettiflleri devreye girdi ve yarg ca, bu hareketinin sebebini sordular. Yarg ç, Kraliçe nin hükümeti, bize gerçekten bu kadar güveniyor mu, onu s nad m. cevab n verdi. Müfettifl raporlar bakanl a iletildi ve ayn gün yarg ç, görevinden azledildi. Adalet Bakanl, yarg ca gönderdi i azil yaz s nda, gerekçeyi flöyle aç klad : Kraliçe Hükümeti nin sayg n bir yarg c, devletine güvenmiyor ve onu s n yorsa, devlet ona asla güvenmez Yarg c n Maafl

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Ekibi yar na tafl yan Liderler

Ekibi yar na tafl yan Liderler Dr. Yeflim Toduk Akifl Ekibi yar na tafl yan ler lik en yal n anlam yla, peflinden kiflileri sürüklemektir. Kuthan Erginbilgiç, Türk ifl dünyas nda gerçeklefltirdi i pazarlama baflar lar yla liderli ini

Detaylı

www.hindistangezi.com sitesi bülteni

www.hindistangezi.com sitesi bülteni www.hindistangezi.com sitesi bülteni Bu bülten, periyodik bir yay n de ildir. Sadece Hindistangezi.com sitesi üyelerine e-mail ile ücretsiz gönderilir 32 S ay : 32 Haziran 2008 Haz rlayan Zafer Bozkaya

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki?

Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal Çocuklar Niçin Bu Kadar Zeki? Finlandiyal ö rencilerin baflar s son birkaç y ld r çeflitli ülkelerde araflt rma konusu... Finlandiyal çocuklar niçin bu kadar zeki? Uluslararas testlerde Finlandiyal

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı