Ýdam cezasý geri gelmeli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýdam cezasý geri gelmeli"

Transkript

1 Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu açýklayan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ferhat Koca: Üniversitemiz özgürlük Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. adasý olacak Ferhat Koca Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Ferhat Koca, 15 Nisan 2011 tarihinde yapýlacak olan Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde aday olduðunu açýkladý. Koca, Üniversitemizi özgürlük adasý yapacaðým. * HABERÝ 4 DE ÝKRAM AKARYAKIT OTOGAZDA A ÞOK KAMPK AMPANYA 1 NÝSAN 2011 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:4173) 2.09 Yenilenen Yüzümüzle Hizmetinizdeyiz LPG TL Adres: Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: Fax: Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan: Ýdam cezasý geri gelmeli 48 yaþýndaki evli 3 çocuk babasý Ömer Özýþýk, kanser olan eþini tedavi ettiremiyor. Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, toplumda infial yaratan suçlara karþý emniyet duygusunun temini adýna, caydýrýcýlýðý artýrmak için idam cezasý Mustafa Özarslan mutlaka geri gelmeli ve tavizsiz uygulanmalýdýr. * HABERÝ 7 DE Enerji Bakaný geliyor Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz yarýn a geliyor. Bakanlýk Özel Kalem nden alýnan bilgiye göre, Bakan Yýldýz, Sungurlu OSB ziyareti ve Mavi Ocak Tesisleri nde kahvaltý yaptýktan sonra a hareket edecek. Taner Yýldýz Bakan Yýldýz, OSB de iþadamlarý ile toplantý yapacak ardýndan Valilik, Belediye ve AK Parti Ýl Baþkanlýðý ný ziyaret edecek. Çaðýl Makine yi ziyaretedecek olan Bakan Yýldýz, burada düzenlenecek öðle yemeðinden Kayseri ye hareket edecek. Kültür, Sanat ve Edebiyat ekimiz Hale yi bugün gazeteniz Hakimiyet le birlikte ücretsiz alabilirsiniz. * SAYFA 12 DE Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Baþçavuþ Mustafa Aksoy un eþine geçmiþ olsun dileklerini Astsubay ýn imdadýna hava ambulansý yetiþti Beyin kanamasý geçiren Kargý Ýlçe Karakol Komutaný Jandarma Baþçavuþ Mustafa Aksoy, hava ambulansý ile Gata ya sevkedildi. * HABERÝ 7 DE Hitit Akademi Derneði nin paneli dün gerçekleþtirildi. Gýdada ticaret deðil saðlýk düþünülmeli Hitit Akademi Derneði tarafýndan yürütülen AB destekli 'Kýrsal kesimdeki kadýnlarýn giriþimciliðinin teþviki projesi KIRKAD' adlý proje kapsamýnda 'Tarýmsal ürünlere olan talepte yeni eðilimler' konulu bir panel düzenlendi. * HABERÝ 6 DA Sistemde arýza var emekli olamazsýn da kaportacý olarak çalýþan ve BAÐ-KUR a 26 yýl boyunca pirim yatýrarak emeklilik hakký kazanan 48 yaþýndaki evli 3 çocuk babasý Ömer Özýþýk, emekli olamadýðý için kanser hastasý eþini tedavi ettiremiyor. * HABERÝ 6 DA Milletin sesi olacaðým Ankara'da ev tekstili ve dekorasyon alanýnda hizmet veren Gülay Akýn, MHP Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. * HABERÝ 5 DE TOKÝ ye 331 baþvuru TOKÝ Baþkanlýðý nca Nisan ayýnda yapýlacak konut kuralarýna rekor sayýda baþvuru yapýldý. merkezde 416 konut için 331 baþvuru oldu. * HABERÝ 4 DE Semerciöz profesör oldu Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Doç. Dr. Fatih Semerciöz, profesör oldu. * HABERÝ 10 DA Gülay Akýn Fatih Semerciöz Yaralarýný saran Japonya dan teþekkür Deprem ve tsunaminin ardýndan yaralarýný sarmaya devam eden Japonya dan a dostluk ve teþekkür mesajý geldi. * HABERÝ 11 DE

2 2 CUMA 1 NÝSAN 2011 Do Ourtdoor firmasý aradý 'Panolar yetmedi bir de silindir kule geliyor' demiþ, Yazýrçarþý kavþaðýnda tam göbeðe silindir kule dikileceðine dair duyumumu aktarmýþ, açýk hava reklam mecrasý hususunda lu'nun tepkilerine duyarsýz kalan Belediyesi üst yönetimini eleþtirmiþtim. Dün sabah 'a bilboard, raket, totem ve megalýghtlarý belediye izniyle memleketimize diken Do Ourtdoor Firmasý'nýn yetkilisi aradý. Yazýçarþý kavþaðýnda halihazýrda mevcut bulunan megalýghtý alýp göbeðe dikeceklerini, yeni bir silindir kule dikmek gibi bir tasarruflarý olmadýðýný belirtti. Silindir kulelerin öyle devasa reklam panolarý olmadýðýný, treutarlarda gördüðümüz raketlerin yuvarlaðý olduðu bilgisini verdi. Do Ourtdoor Firmasý yetkilisinin anlattýðýna göre, þehre mevcutlarýn dýþýnda bilboard, raket, totem ve megalýght dikme gibi bir niyetleri yok. Sadece bir kaç noktada reklam panolarýnýn yer deðiþikliði yapýlacak. Örneðin Terminal yolu üzerinde bulunan Yunus Market önündeki megalýht yol çalýþmalarý sýrasýnda kaldýrýldý. Firmanýn müþterileri 23 Nisan Kavþaðý'nda bulunan göbeðe megalýght istiyor. Oradan kaldýrýlan megalýght 23 Nisan Kavþaðý'nda bulunan göbeðe dikilebilir. Sözün özü mevcut dikilen reklam ponalarýnýn dýþýnda sayý artýrýmý söz konusu deðil. Firma yetkilisinin söyledikleri özetle böyle... Herþeye raðmen bizim de, lu'nun da ortak fikri memlekete dikilen bilboard, raket, totem ve megalýghtlarýn sayýsýnýn aþýrýya kaçtýðý yönünde... TOKÝ lisesinin statüsü deðiþmedi nin endiþe etmelerine gerek olmadýðýný vurgulamýþ. Girgin in gazetemiz adresine gönderdiði bilgi notu þöyle: lýlimizde günlük olarak yayýnlanmakta olan Hakimiyet Gazetesi'nin tarihli nüshasýnda "AKKENT'ÝN SESÝNE KULAK VEREN YOK MU? baþlýðý altýnda çýkan haberde; mahalle sakinleri- (Ç.HAK:768) Hakimiyet Kulis Notlarý nda Akkent in sesine kulak veren yok mu? diye sormuþ, mahalle sakinlerinin ilköðretim öðrencileri ile ayný binada eðitim-öðretim hizmeti veren lise bölümünün kapacaðýna dair endiþelerini dile getirmiþtim. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, yazýlý bir açýklama yaparak Akkent sakinleri- nin ciddi endiþe içinde olduðu, nüfusun her an arttýðý mahallede lise binasýnýn üniversiteye verildiði, lise öðrencilerinin geçici olarak ilköðretim okulu binasýnda eðitim gördükleri, lisenin 2013 yýlý sonuna kadar eðitim vereceði ve sonra Anadolu Lisesi'nde de dönüþtürülmeyip kapatýlacaðý, gelir durumu belirli düzeyde olan ailelerin maðdur olacaklarý, mahalle sakinlerinin lisenin açýk kalmasýný istedikleri ve yakýnda eylem yapmaya baþlayacaklarý ifade edilmektedir. Ýlimiz Merkez TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesinde 9. sýnýflar bir þube, 10. ve 11. sýnýflar ikiþer þube ve 12. Sýnýf bir þube olmak üzere toplam 6 þubede 68 öðrenci öðrenim görmektedir. Bakanlýðýmýz Ortaöðretim Genel 'nün 06/05/ 2010 tarih ve 3669 sayýlý 2010/30 nolu genelgelerinde, kalite ve verimliliðin arttýrýlmasý amacýyla genel liselerin kademeli bir þekilde Anadolu Lisesi statüsüne kavuþturulma çalýþmalarýnýn öðretim yýlýndan itibaren baþlanýldýðý, bakanlýðýn tarihli onayýndan sonra da hýzlandýrýldýðý belirtilmektedir. 9. Kalkýnma Planý çerçevesinde 2013 yýlý sonuna kadar bu dönüþümün tamamlanmasý planlandýðýndan Valiliklerce bir planlama yapýlmasý istenilmiþ, yerleþim yerinin nüfusu, öðrenci sayýsý, Anadolu liselerine kayýt yaptýrabilecek öðrenci akýþý, derslik ve öðretmen ihtiyacý ile fiziki durumlarý dikkate alýnarak, yerleþim yeri üzerinden olan yerlerde öðrenci potansiyeli ve geliþmiþlik düzeyi dikkate alýnarak uygun sayýda Anadolu Lisesi planlanacak ve diðer genel lise binalarý mesleki eðitimin uygun alanlarýna hizmet verecek þekilde kademeli olarak mesleki ve teknik eðitime dönüþtürüleceði ifade edilmektedir. Bu çerçevede ilimiz Merkez Eti Lisesi, Atatürk Lisesi ve Mehmetçik Lisesi, Anadolu Lisesi statüsüne çevrilmiþ olup kademeli olarak dönüþüm gerçekleþmektedir. Söz konusu TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesi yine il merkezinde bulunan Fatih Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi, genel lise statüsünde eðitim-öðretime devam etmektedir. Yazýçarþý kavþaðýnda bulunan göbeðe silindir kule deðil, halihazýrda mevcut bulunan megalýght dikilecekmiþ... Ýl Baþkanlýðý nda olmuþ AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý'na Genel Merkez'de yapýlan mülakatta ilginç bir mikrofon diyaloðu yaþandýðýný yazmýþtým. Mikrofon diyaloðu AK Parti genel merkezinde deðil, iktidar partisinden milletvekili aday adayý olan 37 ismin AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nda yapýlan tanýtým toplantýsýnda yaþanmýþ. Ýmalattan Halka Tüm kredi kartlarýna 12 ay taksit imkaný Cam Balkon m TL Montaj Dahil Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. No: 36/C Çelik Kapý TL Montaj Hariç Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin (Ç.HAK:931) MHP GELÝÞMÝÞ, ÝLKELÝ, MÝLLÝYETÇÝ, ÝRADELÝ BÝR ÝL ÝÇÝN ÇORUM ÝÇÝN... ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI HAYDAR KURÞUN

3 (Ç.HAK:967) CUMA 1 NÝSAN

4 4 CUMA 1 NÝSAN 2011 Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Ferhat Koca, 15 Nisan 2011 tarihinde yapýlacak olan Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde aday olduðunu açýkladý. Dün gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþen Koca, üniversiteyi büyütmek, özgürlük adasý yapmak, þehrin birlik ve dirlik sembollerinde birisi haline getirmek, üniversite-sanayi ve halk buluþmasýný saðlamayý hedeflediðini söyledi. Þahsýný adaylýða sevk eden nedenlerle kýsaca projelerini özetleyen Prof. Dr. Ferhat Koca, açýklamasýnda þöyle dedi: þehrimizin yerel deðer ve hassasiyetlerini bilmekte ve bunlara saygý duymaktayým. Bendeniz on yýlý aþkýn süredir 'da bulunmaktayým. Bu süre içerisinde þehrinin sosyal, kültürel, dinî ve demografik yapýsýný, deðerlerini ve hassasiyetlerini tanýdým. Aktif, genç ve büyük bir nüfusa sahip olan Üniversite ile bulunduðu þehrin ayný deðer ve hassasiyetleri paylaþmasýnýn, hem þehrin hem de üniversitenin geliþmesine olumlu katkýlarda bulunacaðý kanaatindeyim. Rektör olmam halinde, þehrimizin deðer ve hassasiyetleri ile üniversal deðerleri ahenk içerisinde birleþtireceðimi belirtmek istiyorum. Üniversitemizi tanýmaktayým. Bu zamana kadar üniversitemizde mevcut bulunan Fen-Edebiyat, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler, Ýlahiyat ve Mühendislik fakültelerinde yönetim kurulu üyeliði, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliði, Akademik Üst Kriter Komisyonu üyeliði gibi çeþitli kurullarda görev yaptým. Bu kurullarda üniversitemizin eðitim-öðretim sorunlarýna, yönetmelik ve yönergelerine aktif ve olumlu katkýlarda bulundum; her fakültenin imkânlarýný, ihtiyaçlarýný, sorunlarýný ve þartlarýný tanýdým. Fakültemi tanýmaktayým ve dekan olarak üç yýldýr fakültemde yaptýklarým rektörlük için referanslarýmdýr. Ýlahiyat Fakültesi dekaný olarak üç yýl önce toplam 54 öðrenci ile teslim aldýðým fakültemde þu anda 647 öðrenci bulunmaktadýr. Birinci öðretimle teslim aldýðým fakültede þimdi ikinci öðretim yapýlmaktadýr. Dört yýllýk olan fakültemiz bir yýllýk zorunlu Arapça hazýrlýk sýnýfý ilavesiyle beþ yýla çýkarýlmýþtýr. Gazi Üniversitesi'nden ayrýldýktan sonra yeni kurulan üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsünde alanýmýzla ilgili hiçbir yüksek lisans programý yok iken, þimdi yaklaþýk 15 bilim dalýnda yüksek lisans programý açýk bulunmaktadýr. Ýlahiyat bilimlerinde doktora programý yok iken þimdi iki ana bölümümüzde (toplam on iki bilim dalýnda) doktora programý açýlmýþtýr kitapla teslim aldýðým fakülte kütüphanesinde þu anda kayýtlý kitap bulunmaktadýr. Fakülte bahçesine dört kamelya ve spor tesisi yaptýrýlmýþ, fakültenin fizikî kapasitesi %30 oranýnda artýrýlmýþ, mutfaðý yenilenmiþ, bütün tahta pencereleri PVC, bütün odalarý laminant yaptýrýlmýþ, kapýlarý deðiþtirilmiþ; bütün dersliklere tepegöz sistemi kurulmuþtur. Rektörlük yapabilecek idari bilgi, birikim ve tecrübeye, liderlik formasyonuna sahip ve kurumuna adanmýþlýk duygusuyla baðlý bulunmaktayým. Þimdiye kadar bu üniversitede bilim dalý baþkanlýðý, bölüm baþkanlýðý, dekan yardýmcýlýðý, dekan vekilliði ve dekanlýk yaptým. Üniversitemizin akademik bütün kurullarýnda çeþitli görevler üstlendim. Böylece üniversitemizin eðitim-öðretim, araþtýrma, yayýn, soruþturma, mali iþler, sosyal ve kültürel faaliyetler gibi bütün alanlarýnda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi oldum. Ayrýca bu bilgi, birikim ve tecrübe yanýnda, tam bir akademik özgürlük içerisinde üniversitemizi yönetecek, büyütecek ve baþarýya götürecek irade, kararlýlýk, liderlik ve vizyon sahip ve kurumuna adanmýþlýk duygusuyla baðlý bulunmaktayým. Damarlarýmda mevcut olan vatan sevgisi, bana sahip olduðum bu bilgi ve birikimlerimi üniversitemizin geliþmesi için kullanmam gerektiðini ilham etmektedir. Rektör adayý olarak misyonum Hitit Üniversitesini nitelikli eðitim ve öðretim yapan; aklý hür, fikri hür, vicdaný hür, özgüven sahibi ve donanýmlý bireyler yetiþtiren, akademik ve HER ZAMAN SÝZÝNLE SÝZDEN BÝRÝ SÝZÝN ÝÇÝN.. Halktan devlete deðil, devletten halka Gücümüz emekte, alýn terinde Geçmiþimiz Atatürk te Geleceðimiz gençlerde Gönlümüz insan haklarýnda, hukukta Amacýmýz iþ, ekmek, barýþ ve demokrasi için, aydýnlýk Türkiye için ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI Cep: Ev: (Ç.HAK:919) Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu açýklayan Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Ferhat Koca: Üniversitemiz özgürlük adasý olacak Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Hitit Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Ferhat Koca, gazetemizi ziyaretinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. FERÝDUN AYVAZOÐLU sosyal faaliyetleriyle toplumu aydýnlatan; lisans, yüksek lisans ve doktora programlarýyla ulusal ve uluslararasý platformda güçlü bir bilimsel merkez haline getirmektir. Bilindiði gibi, bugün Hitit Üniversitesi'nin karþý karþýya bulunduðu en önemli sorun, henüz bir yerleþkeye sahip olmamasýdýr. Ayrýca, bu temel sorundan kaynaklanan eðitim binalarýnýn, laboratuar ve kütüphanelerinin yetersizliði, spor ve sosyal tesis ve donatýlarýnýn hemen hemen hiç bulunmamasý, üniversite ile sanayi, üniversite ile sivil toplum iliþkilerinin geliþtirilememiþ olmasý gibi önemli sorunlarýmýz mevcuttur. Bu sorunlarý çözebilmek için öncelikle üniversite kampüsü konusundan iþe baþlanýlacaktýr. Üniversite yerleþke alaný ve inþasýyla ilgili sorunlar Valilik, Belediye, Maliye ve Devlet Planlama Teþkilatý gibi paydaþlarla yapýlacak olumlu, verimli, hýzlý ve sonuç alýcý görüþmelerle giderilecek ve derhal kampüsün inþasýna baþlanacaktýr. Kampus imar planýnda sosyal ve fen bilimlere ait fakülte ve yüksek okullar, enstitüler, araþtýrma merkezleri, merkezi laboratuar ve kütüphane, kültür ve spor salonlarý, ibadethane, lojmanlar ve sosyal donatýlar, kýsacasý çaðdaþ bir üniversitede bulunmasý gereken bütün unsurlar bulunacaktýr. Kampüsün inþasý sýrasýnda, 'un hayýrsever zenginleri toplanarak onlarýn da inþaata katýlmalarý saðlanarak aralarýnda bir HAYIR YARIÞI baþlatýlacaktýr. Üniversite sanayi iþbirliðini geliþtirebilmek için özel olarak bir araþtýrma merkezi kurulacak ve bu iþbirliði kurumsal hale getirilecek; üniversite merkez laboratuarýnýn geliþme programý sanayicilerinin talep ve ihtiyaçlarý doðrultusunda planlanacaktýr. Üniversitede kurulacak araþtýrma merkezleri ile halkýn yaþam boyu eðitimine katkýda bulunulacak, birlikte ve barýþ içerisinde yaþama kültürünü geliþtirici etkinlikler ve sertifikalý halk eðitimi faaliyetleri yapýlacak, yýlýn elli iki haftasýnda icra edilecek bütün konferans, panel ve sempozyum gibi kültür faaliyetleri ile ulusal ve uluslar arasý spor karþýlaþmalarý daha önceden kamuoyuna bildirilerek halkýn katýlýmý saðlanacak, böylece tanýnýrlýðý ve saygýnlýðý yüksek bir üniversite oluþturulacaktýr. Rektör seçilmem halinde Týp Fakültesi, Týp Fakültesi Hastanesi ve eklentileri ile Saðlýk Yüksek Okulu gibi saðlýk ve týp alanýyla ilgili bütün birimleri bir araya getirerek hem eðitimin eþgüdüm halinde yapýlmasýný saðlamaya hem de þehirde bir saðlýkkent bölgesi oluþturulmaya çalýþýlacaktýr. TEKNO- KENT ile üniversite merkez laboratuarýnýn yerleþim alanlarý eþgüdüm içerisinde planlanarak þehirde gerçek bir Bilim ve Teknoloji Bölgesi oluþturulmaya gayret edilecektir. Eðitim ve öðretim amaçlý resmi ve sivil toplum paydaþlarla Kardeþ Fakülte veya Yütksek Okul Projesi yürürlüðe konularak eðitim birimlerimizle paydaþlarýmýz arasýndaki iliþkiler geliþtirilecektir. Veteriner Fakültesi, Eðitim Fakültesi ve yeni meslek yüksekokullarý açýlacak, Yabancý Diller Yüksekokulu ve Güzel Sanatlar Fakültesinin alt yapýsý hazýrlanacak, çeþitli araþtýrma merkezleri açýlacak, özellikle Hititlerle ilgili dünyadaki mevcut bütün kitaplarýn toplandýðý bir Hitit Kütüphanesi ile Hitit Müzesini içeren, Uluslararasý Hititoloji Dergisi yayýmlayan bir Hitit Tarih ve Kültürünü Araþtýrma Merkezi oluþturulacak, üniversitemiz uzaktan eðitim verme imkânlarýna kavuþturulacak; öðretim elemanlarýnýn eser ve çalýþmalarýnýn basýmýyla ilgili birimler kurulacak, öðretim elemanlarýna yabancý dille yayýn ve araþtýrma yapabilmeleri için her türlü destek hizmeti verilecek, hem öðretim elemanlarýnýn bilimsel çalýþmalarýný teþvik etmek hem de baþarýlý öðrencilerin üniversitemizi tercih etmelerini saðlamak amacýyla parasal ödüller ve özel teþvikler verilecektir. Ülkemizin en bilinçli ve en aydýn seçmenleri olarak öðretim üyeleri, üniversitemizi büyütecek ve geliþtirecek vizyona ve kurumuna adanmýþlýk duygusuna sahip, azimli, adaletli, çalýþkan, tarafsýz, akademik özgürlüðe inanmýþ, idari bilgi ve birikime sahip, üniversite organizmasýna musallat olabilecek her tür virüsle kararlýlýkla mücadele edebilecek, yerel deðer ve hassasiyetleri bilen ve bunlara saygý duyan, üniversal deðerleri özümsemiþ, çaðdaþ, yenilikçi ve deðiþimci ruha sahip bir rektör adayý arýyor ise, iþte aranan kiþinin bendeniz olduðunu düþünmekteyim. Üniversitemizi büyütmek için, Üniversitemizi özgürlük adasý yapmak için, Üniversitemizi þehrimizin birlik ve dirlik sembollerinden biri yapmak için, Üniversitemizi bilim, sanat ve kültür üreten bir merkez yapmak için, Üniversite - halk iliþkisini geliþtirmek için, Üniversite - sanayi iþbirliðini geliþtirmek için rektörlüðe adayým; öðretim üyelerimizin oylarýna, sevgisine ve teveccühüne talibim. Bana teveccüh etmeleri halinde, öðretim üyelerinin oylarýný kendi onur ve namusum bilecek ve onlarla birlikte üniversitemizi büyütebilmek, hizmet bayraðýný daha yükseklere dikebilmek için var gücümle çalýþacaðýma söz veriyorum.üniversitemiz için en iyi, en baþarýlý ve en hayýrlý olan kiþinin rektör seçilmesini temenni eder, hepinize saygýlar sunarým. Hayrettin Karaman Ýsyan ve Ýslamcýlýk Ýslam'ýn doðru anlaþýlmasýný, Müslümanlarýn hayatýnda tam olarak yaþamasýný, teblið yoluyla bütün insanlýða sunulmasýný/yayýlmasýný, dine ve Müslümanlara yönelen her türlü tehlikenin ümmetin birliði bu olmazsa- iþbirliði sayesinde defedilmesini dava edinmek manasýnda "Ýslamcýlýk", Ýslam ve Müslümanlar var olduðu sürece var olacak, asla iflas etmeyecek, sonu gelmeyecek, devri dolmayacaktýr. Yukarýda tanýmlamaya çalýþtýðým çerçevede Ýslamcýlýðý gerçekleþtirmek için takip edilmesi gereken yol ve yöntem daima tartýþýlmýþ, düþünce, gruplaþma ve hareket olarak farklýlýklar daha ziyade bu konuda ortaya çýkmýþtýr. Ýslam'ýn yalnýzca iman, ibadet ve ahlaktan ibaret olduðu; siyasi, içtimai, hukuki, iktisadi... alanlarýn dinin dýþýnda kaldýðý ve bu alanlarý insanlarýn diledikleri gibi düzenleyip uygulama imkanýna sahip bulunduklarý þeklindeki görüþün ve yaklaþýmýn Ehl-i Sünnet geleneðinde yeri yoktur. Parça çözümlerin ve bunlara temel teþkil eden ayetlerin ve hadislerin baðlayýcý olmadýðý, sosyal ve ahlaki amaçlara göre -naslara aykýrý da olsaçözümlerin üretilebileceði görüþü de bir kýsým modernist Müslümanlara aittir ve yine Ehl-i Sünnet geçmiþinde meþruiyet temeli yoktur. Ýslam'ýn ferde ve topluluða ait bütün alanlarla ilgili bulunduðu anlayýþ ve inancý orta yol Ýslam'nýn temel ilkesidir. Ancak siyasi ve içtimai alanlardaki bozulma ve sapmalarý düzeltmenin hükmü ve þartlarý üzerinde -bu teþebbüsün doðuracaðý sonuçlar sebebiylefarklý ictihadlar ortaya çýkmýþtýr. Ýslam'dan çýkan ve ona aykýrý bir siyasi rejimi benimeyen siyasi kadroya (sultana, imama...) karþý isyanýn dince gerekli olduðunda Ehl-i Sünnet ittifak etmiþtir. Ýslam'dan çýkmamak þartýyla fiilen dine aykýrý bir yol izleyen, halka zulmeden, açýkça günaha giren yönetime karþý isyan konusuna gelince, "sabretmek, nasihat ve dua etmek gerekir, isyan edilemez" diyen bir azýnlýk dýþýnda hemen bütün Ehl-i Sünnet alim ve müctehidleri, "isyanýn faydasý, zararýndan büyük olmamak þartýyla bu durumda da yönetime isyan ederek deðiþtirmek dinen gereklidir" demiþlerdir. Benim takip edip görebildiðim kadarýyla bütün Ýslami hareketler (Ýslamcýlýk çeþitleri) Ýslam'ýn þümulü ve deðiþimin zorunluluðu konusundaki inançlarýný muhafaza ediyorlar. Geriye içinde bulunduklarý þartlar dahilinde deðiþim için izlenecek en uygun yolun ne olduðu konusu kalýyor. Ýþte bu konuda farklý yaklaþýmlar var. Geçici ittifaklarý, uyum ve uygulamalarý da bu çerçevede görmek ve deðerlendirmek en doðrusudur. "Ýslamcýlýk bitti, iflas etti, sonu geldi" diyenler bir yandan kendilerine göre bir Ýslamcýlýk tanýmýndan hareket ediyorlar, diðer yandan da olaný deðil, olmasýný istediklerini dile getiriyorlar. TOKÝ ye 331 baþvuru Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan Nisan ayýnda yapýlacak konut kuralarýna rekor sayýda baþvuru yapýldý. TO- KÝ'nin 16 bölgede kurayla satýþa çýkardýðý 6 bin 468 konut için 55 bin 985 aile baþvurdu. Baharla birlikte kendi evinin sahibi olma hayali kuranlar, TOKÝ projelerine akýn etti. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel ve TOKÝ iþbirliðiyle yapýlan 2 bin 834 konutun da aralarýnda bulunduðu satýþ kampanyasý, 2+1 ve 1+1 konutlardan oluþuyor. Kayseri merkezde satýþa sunulan 826 konut için 18 bin 268 aile baþvuruda bulunurken, Bingöl'de 256 konut için 7 bin 877, Düzce'de 448 konut için 7 bin 319, Sivas'ta da 628 konut için 6 bin 700 kiþi baþvuruda bulundu. TOKÝ tarafýndan satýþa çýkarýlan konutlara yapýlan diðer baþvurular þöyle: "Osmaniye-Merkez 128 konut için bin 171, Elazýð-Zafran 636 konut için 2 bin 702, Van- Bostaniçi 224 konut için 3 bin 500, Gümüþhane- Merkez 198 konut için 655, -Merkez 416 konut için 331, Bartýn-Merkez 192 konut için bin 902, Tekirdað-Merkez 528 konut için bin 155 ve Edirne-Merkez 458 konut için bin 405." Öte yandan, Tekirdað-Malkara'da 160, Yozgat'ta 538, Çankýrý'da 384 ve Kýrýkkale'de 448 adet 1+1 konutun kurasý da Nisan ayý içerisinde çekilerek hak sahipleri belirlenecek. TOKÝ konutlarýna yapýlan yoðun baþvuru nedeniyle kuralar spor salonlarýnda ve noter huzurunda gerçekleþtirilecek. Uygun ödeme þartlarýyla satýþa sunulan konutlarýn kuralarý çekildikten sonra bilgi almak isteyenler, TOKÝ tarafýndan yeni hizmete sunulan 3737 kýsa mesaj hattýna mesaj atarak sonuçlarý öðrenebilecek. (ÝHA)

5 Milletin sesi olacaðým Ankara'da ev tekstili ve dekorasyon alanýnda hizmet veren Gülay Akýn, MHP Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Dün saat de parti merkezinde Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile parti yöneticilerinin hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda konuþan Gülay Akýn, sözlerine tüm þehitlere ve Baþbuð u rahmetle anarak baþladý. Gülay Akýn, partisinden aday adayý olma gerekçelerini sýralayarak þöyle dedi: da milliyetçi hareketin sesi olmak, sabahýn köründen gece yarýsýna kadar siftah etmeyen esnafýn sesi olmak, Yasin okuyan analar, aþ piþiren hanýmlar, beþik sallayan gelinler, vefakar kadýnlarýn sesi olmak, okul harcýný ödeyemeyen, mezun olduðunda iþ bulamayan genç kardeþlerimizin sesi olmak için, ektiði ürünü elinde kalan, tarlasý boþ kalan çiftçimin sesi olmak, fabrikasý kapanan, iþçisinin ücretini ödeyemeyen, ürettiðini satamayan sanayicimin sesi olmak, emeðinin karþýlýðýný alamayan emektar iþçi kardeþlerimin sesi olmak, o vaat edilen maaþ farkýný bile alamayan, maaþýný aldýðý gün elinde biten emeklimin sesi olmak, arabasýna yakýt alamayan kamyoncu, taksici, nakliyecinin seslerini Ankara'da ve da duyurmak için 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak olan genel seçimlere siz deðerli hemþerilerimi, halkým TBMM'de temsil etmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili aday adaylýðýmý açýklamamý sizlerle paylaþmak istiyorum. Kadýn elinin deðdiði her yerde bir güzellik, incelik ve zarafet, göz nurunun düþtüðü ve emeðinin geçtiði her noktada bir derinlik bulunmaktadýr. Kadýn varlýðýnýn hayata yansýmasýný en güzel þekilde ifade eden Genel Baþkanýmýz Sayýn Doktor Devlet Bahçeli sadece sosyal hayatta deðil kadýnýn siyasetteki varlýðýnýn da önemini ve gereðini dile getirmiþtir. Bu söylemleri ve tavrý ile birçok kadýn gibi beni de yüreklendirmiþtir. Bende Basýn toplantýsýnda partili hanýmlar hazýr bulundu. Gülay Akýn aldýðým bu cesaretle mensubu olmaktan her zaman gurur duyduðum Milliyetçi Hareket Parti'sinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde un sesi olmak hedefiyle milletvekili aday adayý oldum. Ýnþallah Milliyetçi Hareket Partisi iktidarýnda ihanete, hýrsýzlýða, halkýn kandýrýlýp aldatýlmasýna, dini ve milli deðerlerin istismar edilmesine, milletimizin en önemli birleþtirici unsuru olan Türk kimliðinin ve dilinin yok edilmesine teslimiyette sýnýr tanýmayanlara, birikimlerimizi yok pahasýna satanlara, servetine servet katanlara "dur" demek hak için hukuk için adalet için! Hakký yenenlerin hakkýný teslim etmek için! Eðitimde destek göremeyen geleceðimiz olan gençlerimiz için! sesini duyuramayan ve aile içinde þiddet gören kadýnlarýmýz için! Yoksullar için! Tarlada alýn teri döken çiftçim için, köylüm için! Sevdalýsý olduðum çorum için buradayým. Bu günden itibaren bütün aday adayý olan arkadaþlarýmýzla beraber týpký milli mücadele yýllarýnda olduðu gibi gençlerimiz, kadýnlarýmýz, yaþlýlarýmýz, erkeklerimiz hep birlikte býkmadan, usanmadan yýlmadan gece gündüz milletimize hedeflerimizi anlatacaðýz. Sesime kulak ver ses ver diyerek ilimizin her noktasýna,en ücra Kalaycýoðlu Dekorasyon Ýnþ. Tic. Ltd. Þti. Sýva-alçý-boya-þap-stropiyer-asma tavan-dýþ cephe kaplamasý (ýsý yalýtýmý) daire içerisi onarým, tamirat, dekorasyon iþleri, ahþap cila iþleri itina ile yapýlýr. Farký bizimle yaþayýn 1970 ten beri gelen tecrübemizle hizmetinizdeyiz Adres: Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Merkezi No: 27/25 Tel: Ayhan Recep web: (Ç.HAK:948) köþesine,her ferdine,her aileye mesajýmýzý götüreceðiz. Bu baðlamda 2011 genel seçimlerinin vatanýmýza Corumumuza hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyor, bu uðurda yola çýkmýþ tüm aday adaylarýma ve ülküdaþlarýma baþarýlar diliyorum. Ayrýca bütün lu hemþerilerimizi sevgi ve saygýlarýmla selamlýyor, çýktýðým bu yolda gayret ve çalýþma bizden, yardým ve himaye cenabý Allahtan, takdir ve destek siz deðerli halkýndandýr. Yüce Allah bizleri mahcup etmesin ve emeklerimizi karþýlýksýz býrakmasýn, yar ve yardýmcýmýz olsun. S izleri Allaha kendimi de sizlere emanet ediyorum.buraya kadar geldiðiniz,beni dinlediðiniz için hepinize teþekkür ediyor sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum. Gülay Akýn 1972 doðumluyum. Üniversite öðrencisi bir kýz çocuðu annesiyim. 1999'a kadar da ikamet ettim. da reklam hizmet sektöründe çalýþtým. 'un ilk reklam ajansýný kurdum yýlýnda kýzýmýn okulu ve iþ hayatýný Ankara'da devam ettirmek için Ankara'ya taþýndým. Ankara'da ev tekstili ve dekorasyon alanýnda çalýþmalarýma devam ediyo- ÇÖZDEBÝR den erken kayýt fýrsatý Kýsa adý ÇÖZDEBÝR olan Özel Dersaneler Birliði nin sýnavýndan sonra baþlayan ve dün itibaren sona eren erken kayýt döneminin, yoðun talep üzerine 3 Nisan a kadar uzatýldýðý bildirildi Þubat tarihlerinde gerçekleþtirilen ÇÖZ- DEBÝR sýnavýndan sonra baþlayan erken kayýtlarýn son günü 31 Mart olarak belirlendiðini, ayrýca eðitim bursu kazanan 800 öðrencinin eðitim çeklerinin geçerlilik süresi bu tarihte sona erdiðini belirten ÇÖZDE- BÝR Baþkaný Ahmet Turan Songur, 30 Mart ta üye dershanelerle yapmýþ olduðu toplantýda kayýtlara yoðun talep olduðunu ve bu talebin önümüzdeki günlerde devam edeceði düþünülerek erken kayýt indirimlerinin 3 Nisan tarihine kadar devam etmesi noktasýnda ortak karar alýnmýþtýr. (Ç.HAK:4243) CUMA 1 NÝSAN Kadýnlarýn oylarýna talibiz MHPÝl Baþkaný Ercan Daþdan, 12 Haziran seçimlerdinde tüm kadýnlarýn oylarýna talip olduklarýný açýkladý. Nüfusun yarýsýnýn kadýnlardan oluþtuðunu, dolayýsýyla seçmen kitlesinin yarýsýnýn da kadýn olduðunu belirten Daþdan, MHP hem kendi kültürel anlayýþý hem de Ýslâm ýn verdiði önem ve deðer çerçevesinde kadýnlara karþý saygýlý bir partidir. Bu seçimlerde hem tüm kadýnlarýn oylarýna talibiz hem de kadýn milletvekillerini önemli ölçüde TBMM ye BOL-KAR TARIM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. HER TÜRLÜ FÝDAN VE CÝVCÝV SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. Civciv çeþitleri: Broiler, hindi, ördek, yumurta civcivi, býldýrcýn. MHP de aday adaylarýnýn açýklamalarý devam ediyor. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Gülay Akýn a baþarý dileklerini iletti.b taþýyacaðýz. 12 Haziran seçimlerinde kadýnlarýmýzýn saðduyu ve milli irade ile hareket edeceklerine inanýyor, bütün kadýnlarýmýzý milletimize ve ülkemize Fidan Çeþitleri: Ayva, Armut, Badem, Ceviz, Karadut, Beyazdut, Elma, Erik, Ýncir, Ýðde, Kayýsý, Kiraz, Muþmula, Þeftali, Viþne, Trabzon hurmasý, Kestane, Ihlamur, Nar, Çýnar. Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No:25 (Tez Kantar karþýsý) Tel: hizmet noktasýnda MHP çatýsý altýnda birliðe ve beraberliðe davet ediyorum. Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý konser verecek Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn Ýskilip'te konser vereceði bildirildi. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Ýskilip Kaymakamlýðý, Ýskilip Belediyesi ile Çatalkara Kültür ve Sanat Evi'nin ortaklaþa yürüttüðü çalýþmalar sonucu Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý'nýn ilçede konser vereceðini söyledi. Kaymakam Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, orkestraya ilçede konser vermeleri için birkaç ay önce davette bulunduklarýný ve davetlerine olumlu yanýt aldýklarýný belirtti. Konserin Ýskilip'te yapýlmasýnýn ilçenin tanýtýmý için büyük fýrsat olduðunu ifade eden Yýlmaz, konser tarihinin henüz kesinleþmediðini belirterek, ''Konser 30 Nisan veya Mayýs ayýnýn ilk haftasý olacak. Tarih kesinleþtiðinde kamuoyuyla paylaþacaðýz'' (A.A.) Hüseyin Bolatçý

6 6 CUMA 1 NÝSAN 2011 BAÐ-KUR a 26 yýl pirim ödedikten sonra 12 Aralýk 2010 da emeklilik hakký kazanýp dilekçesini veren Ömer Özýþýk, kanser olan eþini tedavi ettiremiyor Benim sosyal güvencemi eþim öldükten sonra mý verecekler! da kaportacý olarak çalýþan ve BAÐ-KUR a 26 yýl boyunca pirim yatýrarak emeklilik hakký kazanan 48 yaþýndaki evli 3 çocuk babasý Ömer Özýþýk, 12 Aralýk 2010 tarihinde Ýzmir de emeklilik baþvurusunda bulunduðunu ancak aradan 4 ay geçmesine raðmen ne emeklilik maaþý alabildiðini, ne de sosyal güvencesini kullanabildiðini söyledi. Rahim kanseri eþini tedavi ettirebilmek için emeklilik maaþýna ve sosyal güvenliðe ihtiyaç duyduðunu belirten Özýþýk, Benim saðlýk güvencemi eþim öldükten sonra mý verecekler! Ýzmir de rahim kanseri tedavisi gören eþi Emina Özýþýk ýn 2 ameliyatla hastalýðýndan kurtulduðunu ancak daha sonra babasý 65 yaþýndaki Osman Gülbaz ýn mide kanserinden vefat ettiðini ve kendisinin çok üzülmesi sonucu hastalýðýnýn nüksettiðini dile getiren Ömer Özýþýk, eþinin yeniden ameliyat olmasý gerektiðini belirterek Gýdada ticaret deðil saðlýk düþünülmeli Eþim üçüncü kez ameliyat olmasý gerekiyor ama ne paramýz var, ne de sosyal güvencemiz var. Ben emeklilik dilekçesi için baþvurduðumda bana pirim günümün dolduðunu, yaþýmýn da yettiðini ve emekli olabileceðimi söylediler. Aradan dört ay geçti, emekli olamadým. Emekli olmak için çalmadýðým kapý kalmadý ancak bir netice alamadým. Sesimi duyurmak için Baþbakanlýk önünde kendimi mi yakayým Ömer Özýþýk, 16 Aralýk 2010'da Ýzmir'de Nüfus ta seçmen yoðunluðu 48 yaþýndaki evli 3 çocuk babasý Ömer Özýþýk, kanser olan eþini tedavi ettiremiyor. emeklilik dilekçemi verdim. Eþim rahim kanseri tedavisi görüyordu, morali daha iyi olsun diye memleketim olan 'a döndük. Biz Hitit Akademi Derneði nin paneli dün gerçekleþtirildi. Panel Afra Kültür Merkezi Salonu nda düzenlendi. Valilik binasýnda bulunan Ýl Nüfus, seçmen listeleri nedeniyle yoðun mesai yapýyor. Seçmen listelerinin askýda kalýþýnýn son günü olmasý nedeniyle, listede olmayan seçmenler, dün Valilik binasý içinde ve bahçesinde uzun kuyruklar oluþturdu. Çoðunluðu üniversite öðrencisi olan seçmenler, 12 Haziran 2011 milletvekilliði 'a döndükten sonra eþim babasýný kaybetti. Kayýnpederim mide kanserinden vefat etti. Eþim de babasýnýn vefatýna üzülünce hastalýðý nüksetti. 'da hastaneye götürdük, yeniden ameliyat olmasý gerektiðini söylediler. Eþim daha önce Ýzmir'de iki kez ameliyat oldu. Þimdi yine ameliyat olmasý gerekiyor. Ben 4 ay önce baþvurmuþ olmama raðmen halen emekli olamadým. Þu anda ne emekli maaþý alabiliyorum, ne de sosyal güvencemiz var. Eþim ameliyat olmasý için Ýzmir'e gitmemiz gerekiyor ancak paramýz olmadýðý için Ýzmir'e gidemiyoruz. Ýzmir'e gidebilsek bile sosyal güvencemiz olmadýðý için eþimin ameliyatýný yaptýramayacaðýz. Ben kimseden maddi yardým istemiyorum. Ben hakkýmý istiyorum." Dedi. Herkes bekliyor, sen de bekleyeceksin Ýl Nüfus seçmen listeleri nedeniyle yoðun mesai yapýyor. Doktorlarýn, eþinin 3. kez ameliyat olmasý gerektiðini söylemesinin ardýndan Ýzmir ve SGK Ýl Müdürlükleri ile sürekli olarak görüþmeye baþladýðýný, buralardan netice alamayýnca SGK Genel 'ne ulaþmaya çalýþtýðýný belirten Ömer Özýþýk, kendisine 'iller arasý nakil sisteminde arýza var. Emekli olmak için sadece 'da 600 ile 900 arasýnda insan bekliyor. Sen de bekleyeceksin' þeklinde cevap verildiðini belirterek "Benim eþim kanser hastasý olduðu için bekleyecek durumumuz yok. Ben 4 aydýr bekliyorum, herhalde 4-5 ay daha bekleyemem. Benim saðlýk güvencemi eþim öldükten sonra mý verecekler! Benim cebimde bir kuruþ ekmek param yok. Ben bir an evvel devletten saðlýk güvencemin ve emekli maaþýmýn verilmesini istiyorum. Kimseden para talep etmiyorum. Ben sadece hak ettiðimi istiyorum." Þeklinde konuþtu. Hitit Akademi Derneði tarafýndan yürütülen AB destekli 'Kýrsal kesimdeki kadýnlarýn giriþimciliðinin teþviki projesi KIRKAD' adlý proje kapsamýnda 'Tarýmsal ürünlere olan talepte yeni eðilimler' konulu bir panel düzenlendi. Dün Afra Kültür Merkezi'nde Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin'in oturum baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen panele konuþmacý olarak Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Kürþat Demiryürek, Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mutlu ve Muðla Üniversitesi Eðitim Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Oðuz Özdemir katýldý. Paneli, Hitit Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Tarým Ýl Çiftçi Eðitim Þube Müdürü ve Ziraat Mühendisleri Odasý Baþkaný Yusuf Þahinbaþ ve KIRKAD projesi kapsamýnda eðitim alan kadýn çiftçiler izledi. Hitit Akademi den programa konuþmacý olarak katýlacaðý bildirilen Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Ceyhan ýn da OKA da düzenlenen bir toplantý nedeniyle panele katýlamadýðý bildirildi. Panelin açýþ konuþmasýný yapan oturum baþkaný Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin, teknolojik ürünlerin insan hayatýný kolaylaþtýrdýðýný ancak gýda ürünlerinin insan hayatý açýsýndan olmazsa olmazý olduðunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Bilgin, insanlarýn gýda üretim ve satýþýnda insan saðlýðýný deðil ticareti düþünmesinden dolayý çeþitli sýkýntýlarýn yaþanabildiðini sözlerine ekledi. Yrd. Doç. Dr. Bilgin in konuþmasýnýn ardýndan panelistlerin sunumlarý baþladý. Panelisler, konu ile ilgili düþüncelerini dinleyicilerle paylaþtýlar. genel seçimlerinde oy kullanabilmek için seçmen bilgilerini Nüfus Ýl nde güncellediler. Seçmen listelerinin din mesai bitimi iti- Eðitim Severler Derneði (ÇESDER) 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yýl dönümü nedeniyle bir etkinlik düzenledi. Belediyesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirilen etkinliði Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ferhat Koca, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, ÇESDER Baþkaný Önder Ateþ ve çok sayýda davetli izledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen anma etkinliði yoðun ilgi gördü. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan programýn açýþ konuþmasýný ÇESDER Baþkaný Önder Ateþ yaptý. Önder Ateþ Üniversite uluslararasý standartlarý yakalamalý Hitit Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Osman Aydýnlý, dün Eðitim Sen Þubesi ni ziyaret etti. Prof. Dr. Aydýnlý ziyarette Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mehmet Öztyük ve sendika yöneticileri ile görüþtü. Ziyarette açýklamalarda bulunan Prof. Dr. Aydýnlý, Hitit Üniversitesi nin ismine ve þehrin beklentisine paralel bir þekilde uluslar arasý üniversite standartlarýný yakalamasý, bölge, ülke ve dünya üniversiteleri ile entegre olabilecek bir görüntü gerektiðini söyledi. Kendisi rektör olursa hiçbir kimseye ayrým ve kayýrmacýlýk yapmayan bir yönetim anlayýþý sergileyeceklerini dile getiren Prof. Dr. Aydýnlý, En önemli Reel Mobilya Beyaz TV ekranlarýnda Beyaz TV ekranlarýnda yayýnlanan Ekodizayn adlý program, dün Ulu Cami arkasýnda bulunan Reel Mobilya da çekim yaptý. un en büyük mobilya maðazalarýndan bir tanesi olan Reel Mobilya da gerçekleþtirilen çekimlere, Cansýz manken olarak ünlenen Vahe Kýlýçarslan da katýldý. Programýn suncusu Vahe Kýlýçarslan, Reel Mobilya yetkilileri ile röportaj yaptý. Programýn 10 Nisan Pazar günü Beyaz TV ekranlarýnda yayýnlanacaðý bildirildi. Eðitim Severler Derneði þehitlerimizi andý. Çanakkale Destaný ný bir kez daha yaþadýlar Program Belediyesi'nin katkýlarýyla gerçekleþtirdildi. konuþmasýnda Türk tarihinin zaferlerle dolu olduðunu, Çanakkale Zaferi'nin de bu zaferlerden bir tanesi olduðunu söyledi. Anadolu'dan bir çok vatan evladýnýn, yurdunu düþmana kaptýrmamak için savaþa koþtuðunu ve savaþta Türkiye'nin 250 binden fazla þehit verdiðini dile getiren Ateþ, savaþa katýlan hedefimiz çaðýn gerektirdiði niteliklerde eðitim-öðretim yapýlan, bilimsel araþtýrmalar, sanatsal faaliyetler, saðlýk hizmetleri ve spor etkinlikleri açýsýndan kentine, bölgesine, ülkesine ve dünyaya yararlý olabilecek bir üniversite oluþturmaktýr. Anadolu insanýnýn Atatürk'ün 'Ben size savaþmayý deðil, ölmeyi emrediyorum' sözünün hakkýný verdiðini vurguladý. Çanakkale Zaferi'nin Türkiye ve dünya açýsýndan önemli sonuçlar doðuran büyük bir zafer olduðunun altýný çizen Ateþ, "Biz de Atalarýmýzýn izinden gitmeliyiz." þeklinde Gerçekleþtireceðimiz projelerle üniversitemizi bölgemiz ve ülkemizin saygýn kurumlarýndan biri konumuna getireceðiz. Böylece üniversitemizin standartlarý yükseltilerek ulusal ve uluslar arasý düzeyde tercih edilen bir üniversite olacaktýr. þeklinde Ekodizayn adlý program, dün Ulu Cami arkasýnda bulunan Reel Mobilya da çekim yaptý. konuþtu. Dernek Baþkaný Ateþ'in konuþmasýnýn ardýndan tanýtým filmi izleyicilere gösterildi. Çanakkale Zaferi ile ilgili þiirlerin okunduðu programda ayrýca Çanakkale ile ilgili de bir film izletildi. Program, plaket ve çiçek takdiminin ardýndan sona erdi. Hitit Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Osman Aydýnlý, Eðitim-Sen i ziyaret etti. konuþtu. Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mehmet Öztürk de ziyarette yaptýðý açýklamada, rektörlük seçimlerinin tamamen demokratik bir ortamda, dýþarýdan müdahale olmaksýzýn gerçekleþtirilmesi gerektiðini belirterek Prof. Dr. Aydýnlý ya baþarýlar diledi.

7 CUMA 1 NÝSAN Kargý Karakol Komutaný beyin kanamasý geçirdi Kargý Ýlçe Karakol Komutaný Jandarma Baþçavuþ Mustafa Aksoy un, önceki gece beyin kanamasý geçirdiði öðrenildi. Edinilen bilgilere göre Ýlçe Karakol Komutaný Baþçavuþ Mustafa Aksoy, önceki gün sabah eþi ve ailesi tarafýndan uyandýrýlamadý. Bunun üzerine eve gelen saðlýk ekipleri tarafýndan ambulansla Kargý Devlet Hastanesi ne götürülen Aksoy, buradan Osmancýk Devlet Hastanesi ne, daha sonra da Devlet Hastanesi ne getiririldi. Burada yapýlan ileri tetkiklerde Ak- va ambulansý, Mustafa Aksoy u Gülhane Askeri Týp Akademisi ne (GATA) götürdü. Garnizon Komutaný uðurladý Uðurlamaya Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç da katýldý. soy un beyin kanamasý geçirdiði tespit edildi. Aksoy un durumu- nun kritik olmasý nedeniyle Ankara dan helikopter ambulans istendi. Helikopter ambulans, dün saat sýralarýnda fuar alanýna indi. Ha- Kargý Ýlçe Karakol Komutaný Jandarma Baþçavuþ Mustafa Aksoy u Ankara ya uðurlamaya eþi Dilek Aksoy un yaný sýra Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç da geldi. Jandarma Albay Hakan Saraç, Mustafa Aksoy un eþi Dilek Aksoy a geçmiþ olsun di- Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Baþçavuþ Mustafa Aksoy un eþine geçmiþ olsun dileklerini iletti. Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan: Ýdam cezasý geri gelmeli Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, müdahaleye açýk hale getirilmiþtir. Bir günlük huzurumu toplumda infial yaratan suçlara karþý emniyet duygusuzu ve tek bir vatandaþýmýzýn güvenliðini dahi Avrupa Birnun temini adýna, caydýrýcýlýðý artýrmak için idam cezasý liði Uyum Yasalarý'na feda edemeyiz! Bu ülkenin birliðimutlaka geri gelmeli ve tavizsiz uygulanmalýdýr. ne, huzuruna, emniyetine ve emniyet güçlerine savaþ açan Çocuklara yönelik cinayet haberlerinin ardýndan bölücü terör suçlularý ciddi tehdit oluþturmaya devam editartýþýlmaya baþlanan ve ülke gündemini meþgul eden yor... Herkesin faydalanma hakký olan kamu mallarý ve idam cezasýnýn yeniden uygulanmaya baþlanmasý yönünhizmetlerini manipüle edip yetim hakký yiyen-yediren, deki taleplere bir destek de BBP Ýl Baþkaný Mustafa yer altý ve yer üstü kaynaklarýmýzý peþkeþ çeken ve ülke Özarslan dan geldi. Özarslan, vatandaþlarý idam cezasýekonomimizi zarara uðratan ekonomik terör suçlularý elnýn geri gelmesi için açýlan imza kampanyalarýna destek lerini kollarýný sallayarak dolaþýyor, yaptýklarý yanlarýna vermeye çaðýrdý. kâr kalýyor... þeklinde konuþtu. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Büyük BirÝdam cezasýnýn, halkoyuna sunulmadan Türk Ceza lik Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, Ceza kanunlarýkanunundan çýkarýldýðýný hatýrlatan Özarslan, 12 HaziMustafa Özarslan nýn mevcudiyeti, cemiyetin kendi emniyet, asayiþ ve huzuran 2011 Genel Seçimi ile birlikte idam cezasýnýn geri gerunu temin etmek içindir. Kanunlar bunu temin etmediði veya yetertirilmesi ile alakalý talebimizin halkoyuna sunulmasýný aciliyetle teklif siz kaldýðý ve rahatlatmadýðý durumlarda ihkak-ý hak denilen, sonu ediyoruz. kargaþa ve kan davasýna varan baþýbozuk bir düzen gelir. Suçlar ile cezalar arasýnda bir denge olmalýdýr. Bu yüzden toplumda infial yaratan Özarslan, Büyük Birlik Partisi olarak; 29 Mart 2011 itibari ile suçlara karþý emniyet duygusunun temini adýna, caydýrýcýlýðý artýrmak referandum yoluyla, gerekli hukuki düzenlemelerin yapýlýp Türk Ceiçin Ýdam cezasý mutlaka geri gelmeli ve tavizsiz uygulanmalýdýr. deza sisteminde idamýn geri getirilmesi için imza kampanyasý baþlatmýþ di. bulunmaktayýz. Ýdam cezasýnýn belirli aðýr suçlara verilen, özel ve en aðýr bir cetüm hemþehrilerimizi ile Ýlçelerinin Cadde ve meydanlaza olduðunu belirten Özarslan, Sadece sosyal hayatta ve vicdanlarda rýnda açýlan imza kampanyasýna destek olmaya çaðýrýyoruz. sözleriyinfial yaratan suçlarý iþlemeye niyetleri olanlarý en etkili þekilde cayle açýklamasýný tamamladý. dýrmak için deðil, insanlarýn vicdanýndaki adaleti ve adalete olan güveni saðlamak amacýyla idam geri gelmelidir. diye konuþtu. Cezalarýn caydýrýcý olmadýðýný ve suç oranlarýnýn hýzla arttýðýný belirten Mustafa Özarslan, Huzurumuz ve güvenliðimiz her türlü dýþ Kanser Haftasý bugün baþlýyor Nisan Kanser Haftasý açýlýþ toplantýsý, bugün saat:14.00'de Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapýlacak. Ýl Saðlýk tarafýndan düzenlenen açýlýþ töreninde; Devlet Hastanesinde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Opr. Dr. Ümit Görkem tarafýndan "Kadýn Kanserleri", KETEM sorumlu hekimi Dr.Mustafa Kýzýlay hizmet içi eðitim toplantýlarýnýn sonuncusu da yapýldý. Kýzýlay her yerde Türk Kýzýlayý Genel Merkezi taaktardý. rafýndan Þehirlerde afet müdahale ürk Kýzýlayý Afet Operasyon kapasitesini geliþtirme projesi kapsamerkezi Afet Hazýrlýk Yöneticisi Eymýnda Türkiye genelinde düzenlenen lem Þavur, söz konusu eðitim çalýþhizmet içi eðitim toplantýlarýnýn somasýnýn 24 kiþilik bir ekiple 22 Ocak nuncusu da yapýldý tarihinde baþladýðýný ve dün ÇoEðitim toplantýsýna eðitimci olarum da yapýlan toplantý ile sona erdirak Türk Kýzýlayý Afet Operasyon ðini söyledi. Merkezi Afet Hazýrlýk Yöneticisi EyEðitim toplantýsýnýn ardýndan illem Þavur ve Afet Hazýrlýk Uzmaný lerde olasý bir afet ile nasýl baþa çýkýlamüjdat Bozbey katýldý. caðýný göstermek amacýyla 5 er günbelediye Turgut Özal Ýþ Merkezi lük eðitim çalýþmalarý yapacaklarýný toplantý salonunda gerçekleþtirilen belirten Þavur, daha sonra tatbikatlar Sedat Canbolat toplantýya Türk Kýzýlayý Þube ve uygulamalý eðitimler düzenleyecekbaþkaný Sedat Canbolat, Kýzýlay il ve lerini aktardý. ilçe teþkilat yöneticileri ile ilgili kurum temsilciletoplantýnýn konuþmacýlarý, afette ihtiyaç tesri katýldý. pitinin nasýl yapýlacaðý, afetzedelerin daðýtým ve Toplantýnýn açýþ konuþmasýný Kýzýlay Dernebarýnmasýnýn ne þekilde saðlanabileceði, afetzedeði Þube Baþkaný Sedat Canbolat yaptý. lerle nasýl iletiþim kurulacaðý konularýnda bilgiler Canbolat konuþmasýnda Türk Kýzýlayý nýn her yerverdiler. de olduðunu söyledi. Nerede bir sýkýntý varsa KýToplantý, soru-cevap bölümünün ardýndan sozýlay orada diyen Canbolat, Japonya da yaþanan na erdi. son felakette de Türk Kýzýlayý nýn görev aldýðýný Buharaevler KML bahçesine fidan Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal Hizmetler Alaný 11. sýnýf öðrencileri, Orman Haftasý etkinlikleri kapsamýnda öðretmenleriyle birlikte okul bahçesine çam fidanlarý diktiler. Etkinlikte konuþan 11/A Rehber öðretmeni H. Asuman Ateþ, "Aðaç dikmenin insanlara ve çevreye büyük faydalarý var, yerleþim alanlarýndaki gürültü ve hava kirliliðini önlemesi ile insan saðlýðý açýsýndan önemi büyüktür. Aðaçlarýn saðlýðýmýz üzerindeki olumlu yararlarý sebebiyle, okul bahçelerimizin de bizi dinlendiren bir ortama dönüþmesi gerekir. Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Sabriye Esen de, okulu daha güzel bir mekân hali- ne getirme çalýþmalarýna katkýda bulunan öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi Sosyal Hizmetler Alaný 11. sýnýf öðrencileri fidan dikti. MECLÝSTE EL KALDIRMAYA DEÐÝL, HAKSIZLIÐA BAÞ KALDIRMAYA ADAYIM... Serdar Korkmaz tarafýndan "KETEM Faaliyetleri", Kemoterapi Ünitesi Birim Sorumlusu Dahiliye Uzmaný Dr. Ahmet Baran tarafýndan "Kemoterapi Ünitesinin Çalýþmalarý" ve Ýl Saðlýk Ruh Saðlýðý ve Sosyal Hastalýklar Þube Müdürü Arif Karakaþ tarafýndan "Tütün Kontrolü" konusunda sunum yapýlacak. Ýl Saðlýk 'nden yapýlan açýklamada, tüm lular konferansa davet edildi. Kuþsaray Derneði nden etkinlik Kuþsaray Kültür ve Dayanýþma Derneði yönetiminden yapýlan açýklamaya göre yemek, bugün saat da, Sýla Düðün Salonu nda yapýlacak. Av. Tufan KÖSE Ýl Genel Meclisi 4 Nisan da Ýl Genel Meclisi Nisan ayý olaðan toplantýsý, 4 Nisan Pazartesi günü yapýlacak. Ýl Özel Ýdaresi hizmet binasýnda yapýlacak olan toplantý, saat da baþlayacak. ADAY SIRA NO 5 CHP Milletvekili Aday Adayý (Ç.HAK:950) Kuþsaray Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan düzenlenen Dostluk ve Dayanýþma Yemeði, bugün gerçekleþecek.

8 8 CUMA 1 NÝSAN 2011 Çavuþoðlu Turizm Türk Hava Yollarý Genel Satýþ Acentasý Þubesi Müdürü Halit Ýnaltekin: Uçuþ saatleri sorunu yaz turizmini olumsuz etkiler 23 Nisan Ýlköðretim Okulu'nda, 8. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak 'Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý' konulu konferans düzenlendi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden emekli öðretim görevlisi Edebiyatçý Mehmet Tatlýsu, 23 Nisan ilköðretim Okulunda 8. sýnýflara yönelik 'Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý' konulu bir konferans verdi. Halit Ýnaltekin Öðrenciler konferansa yoðun ilgi gösterdi. Mehmet Tatlýsu, yaptýðý konuþmayla adeta öðrencileri coþturdu. Safahat hafýzý da olan Mehmet Tatlýsu Hoca, Mehmet Akif Ersoy'dan bir þiir seçkisi de sundu. Çavuþoðlu Turizm Türk Hava Yollarý Genel Satýþ Acentasý Þubesi Müdürü ve Anatolia Turizm Dernek Baþkaný Halit Ýnaltekin, "THY'nin yaz turizm sezonunda sefer sayýlarýn sabaha alýnmamasý ve bakým için yaz sezonunda Merzifon Havalananýn kapatýlmasýný turizmini olumsuz etkileyecektir. Merzifon havalananýn tadilat bakýmý için kapatýlmasý kararýn yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz." Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Anatalia Derneði Baþkaný Halit Ýnaltekin, THY yaz tarifesinde haftada yedi kez yapýlan Merzifon- Ýstanbul- Merzifon seferlerinin kýþ tarifesinde olduðu gibi hâlâ akþam saatlerinde yapýldýðýný hatýrlatarak, "Karadeniz turizmcilerinin gözü, kulaðý Merzifon Havalananýn yazýn bakým onarým için kapanýp kapanmayacaðý konusunda endiþe etmektedirler, yazýn havalananýn uçuþlara kapatýlmasý için THYalmýþ olduðu bu kararýn neye dayandýrýlarak alýndýðýna anlam verememekteyiz bakým onarým ayý sonbahar döneminde de yapýlabilir." diye konuþtu. Havaalanýnýn yaz aylarýnda kapanmasý, turizmi olumsuz etkiler 'un, turizm ve sanayi açýsýndan çok önemli ve gelecek vadeden bir þehir olduðuna dikkat çeken Halit Ýnaltekin, Merzifon Havaalaný'nýn bakým onarým için kapanmasýnýn iþ adamlarýný ve bölge turizmini olumsuz etkileyeceðini belirtti. "THY almýþ olduðu bu karar umuzun yaný sýra ülkemizin yýllýk turizm gelirini de olumsuz etkileyecek bir karardýr." diye konuþan Çavuþoðlu Turizm Türk Hava Yollarý Genel Satýþ Acentasý Þubesi Müdürü Halit Ýnaltekin "Bu karar tekrar gözden geçirilmelidir." THY'nin Merzifon-Ýzmir seferlerini baþlatmasý gerektiðini söyleyen Ýnaltekin, "Ýzmir hattýna bölge olarak ihtiyacýmýz vardýr turizmci olarak, THYuçak bilet fiyatlarý çok yüksek eðer THYbir yýl önceki gibi ekonomik fiyat ayarlamasý yapsaydý THY rezervasyonlarýnýn iptal edilmesine gerek kalmazdý ve Merzifon seferleri yeterli doluluk oranýna ulaþýrdý. THY tarafýndan fiyat ayarlamasý yapýlýrken fiyatýn yüksek olduðunu yeni fiyat uygulamasýnýn yüksek olduðu yüksek fiyat uygulamasý kararlarýn tekrar THY'ce gözden geçirilmesini istemekteyiz. Yine bu bölgelerdeki iþ adamlarýnýn yoðun trafik yaþadýðý ve turizm mevsiminin baþladýðý bu dönemlerde sabah uçuþlarý mutlaka olmalýdýr ayrýca sefer sayýlarý, saatler göz önüne alýnarak arttýrýlmalýdýr." Uçuþ saatleri, lu'ya hitap etmiyor Çavuþoðlu Turizm Türk Hava Yollarý Genel Satýþ Acentasý Þubesi müdürü Halit Ýnaltekin, iþ dünyasýnýn kullandýðý Merzifon Havaalaný'nýn sivil uçuþlara açýlmasý için baþýndan sonuna kadar her türlü maddi ve manevi desteði halkýnýn verdiðini belirterek, 'un bu havaalanýný kullanacak en fazla yolcu potansiyeline sahip il olmasýna raðmen uçuþ saatlerinin lu iþ adamlarýna ve turizmine hitap etmediðini vurguladý. Uçuþ saatlerinin sabaha alýnmasý için THY'ye tarife deðiþikliði için kamuoyu oluþturduklarýný akþam uçuþlarýnýn uygun saat olmadýðý, sanayici ve tüccarýmýzýn ihtiyaçlarý göz önüne alýnarak saat uyarlamasýna gidilmesi hususunu THYyolcularýmýz ile paylaþarak kamuoyu oluþturmaktayýz. Ancak gerek Havaalanýnýn Askeriyeye ait olmasý gerekse havaalaný hizmetlerinin eksikliðinden dolayý taleplerimiz THY'ce saðlanamýyor. lu sanayici ve iþ adamlarý için tek çözüm, uçuþ saatlerinin dýþ hat baðlantýlý olmasýdýr." diye konuþtu. THY Merzifon uçuþ saatlerini ayarlarken Samsun Havaalaný'ndaki uçuþlarla ayný saatlere getirilmemesi gerektiðini belirten Ýnaltekin, "THYyolcularý uçarken Merzifon Samsun olarak alternatif oluþturmalýdýr." dedi 2011 ýlý sonbaharýnda Avrupa turizmcileri 'da Çavþuoðlu Turizm Þube Müdürü ve Anatolia Turizm Derneði Baþkaný Halit Ýnaltekin, 2011 Sonbahar döneminde Avrupa ülkeleri turizmcilerini 'da aðýrlayacaklarýný bildirdi. Ulaþým için THYgörüþtüklerini, konaklama ve diðer hizmetler için Anatalia Derneði ve Çavuþoðlu Turizm olarak sponsor aradýklarýný belirten Halit Ýnaltekin, "Günümüzde artýk deniz kum güneþten artýk yavaþ yavaþ vazgeçiliyor. Artýk kültür turizmi canlandý. Tarihi kaynaklara baktýðýmýz zaman insanlarýn ilk yeryüzüne daðýlýþý bölgesinden de olmuþtur insanlarýn anavatanýdýr demekten gurur duyuyorum turizmci olarak. Ýnsanlar ilk antlaþmayý bölgemizde yapmýþ ilk borsayý bölgemizde kurarak ticareti yeryüzüne daðýlmýþlardýr. bu ili çevreleyen tarihi bir kenttir. Ýnsanlar ilk defa yazýlý antlaþmayý yapmýþlardýr. O açýdan u çevreleyen bu tarihi dokuyu dünyaya tanýtmak için sonbaharda büyük bir etkinlik yapmayý planlamaktayýz." Mehmet Akif e sahip çýkýn Hiç bir sanatçýnýn Mehmet Akif Ersoy kadar sevilmediðini ifade eden Tatlýsu, buna deðiþik örnekler de verdi. Birçok ailenin çocuklarýna Mehmet Akif adýný verdiðini, her ilde en az bir tane Mehmet Akif adýna okul, cadde veya sokak adý olduðunu ifade etti. Mehmet Akif'in milletin derdiyle dertlendiði için Türk Milleti tarafýndan bu kadar kabul gördüðünü de ifade eden Mehmet Tatlýsu, Mehmet Akif'in hayatý boyunca çok mütevazý yaþadýðýný, Ýstiklal Marþýna ödenen parayý da hayýr kurumuna baðýþladýðýný belirtti. Mehmet Tatlýsu Öðrencilerden mutlaka Safahat isimli kitabý almalarýný ve Ýstiklal Marþý'nýn bütününü ezberlemelerini isteyen Mehmet Tatlýsu, öðrencilere "Mehmet Akif'e hep sahip çýkýn ve onu anlamaya çalýþýn, milletimize karþý ayný duyarlýlýðý siz de gösterin" nasihatinde bulundu. Mehmet Tatlýsu, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu'nda, 8. sýnýf öðrencilerine konferans verdi. Sosyete Pazarý teþekkürü AK Parti Milletvekili aday adayý Þeref Kaya, sosyete pazarlarýnýn kapatýlmasýndaki dik duruþu nedeniyle ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a teþekkür etti. lu iþletmecilerin sahibi olmadýðý sosyete pazarlarýnýn 'a hiçbir katma deðer kazandýrmadýðý gibi, 'un vefakâr esnafý ve üreticisine büyük zararlarýnýn olduðunu, yine satýlan hatalý ve kalitesiz ve insan saðlýðýna zararlý mallarý ile tüketiciyi zarara uðratan bu tarz ruhsatsýz iþletmelerin kapatýlmasýnýn için güzel bir geliþme olarak deðerlendirilmesi gerektiðine vurgu yapan Kaya, "Sayýn Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç, bura- Þeref Kaya daki gayretli ve özverili çalýþmasý ile temsil ettiði makamýn tam anlamýyla hakkýný verdiðini ve üyelerinin ve esnaflarýn hakkýný sonuna kadar koruduðunu biz halkýna ispatladýðýný görmüþ bulunuyoruz." Kaya yaptýðý açýklamada þu görüþlere yer verdi: "Malum olduðu üzere her geçen gün geliþmekte ve büyümektedir. Bu geliþme ve büyüme lular kontrolünde ilerlerse, ilgili kurum ve kuruluþlar ve sivil toplum örgütleri þehrin büyüme ve geliþmesi ile ilgili çalýþmalarýný mütemadiyen yapýp, gerekli uyarý ve yaptýrýmlarýn yapýlmasý için ilgili makamlarý bilgilendirirse kazanan hep, esnafý, sanayicisi, Üreticisi, çiftçisi, kýsaca halký olur. Sosyete Pazarý olarak adlandýrýlan, lu iþletmecilerin sahibi olmadýðý, 'a hiçbir katma deðer kazandýrmadýðý gibi, 'un vefakâr esnafý ve üreticisine büyük zararlarýnýn olduðu, yine satýlan hatalý ve kalitesiz ve insan saðlýðýna zararlý mallarý ile tüketiciyi zarara uðratan bu tarz ruhsatsýz iþletmelerin ÇE- SOB Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'ýn özverili çalýþmalarý ile kapatýldýðýný öðrenmiþ bulunmaktayýz. Sayýn Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç, buradaki gayretli ve özverili çalýþmasý ile temsil ettiði makamýn tam anlamýyla hakkýný verdiðini ve üyelerinin ve esnaflarýn hakkýný sonuna kadar koruduðunu biz halkýna ispatladýðýný görmüþ bulunuyoruz. Yalçýn Kýlýç Hani bir söz vardýr ya, 'Herkes evinin önünü temizlese þehir tertemiz olur' diye. Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç bu çalýþmasý ile bize esnaf ruhu ve anlayýþýný bir kere daha göstererek, evinin önünü temizlemeyenlere, görevini layýðý ile yapmayanlara ve bulunduðu makamý temsil edemeyenlere büyük bir ders vermiþtir. Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç'ýn çalýþmalarý tarafýmdan da takip edilmekte olup, esnafýn ve üyelerinin gönlünde taht kurduðunu, esnafýn Baþkana olan muhabbet ve sevgisini, Ona karþý olan sonsuz güven ve desteði, kýsa süren çalýþmalarýmda bizzat görerek þahit olmuþumdur. Bu nedenle, þunu rahatlýkla söyleyebilirim ki, Sayýn Baþkan Yalçýn Kýlýç iþi ile, yaptýklarý ile, projeleri ve çalýþma azmi ile, insanlara yakýnlýðý ve samimiyeti ile, mütevazýlýðý ve kibarlýðý ile velhasýl tüm yönleri ile örnek alýnmasý gereken bir þahsiyettir. Kendilerine gayretli ve özverili çalýþmalarýndan dolayý bir daha teþekkür ediyor, baþarýlarýnýn devamýný caný gönülden diliyorum." TOKÝ de örnek aðaçlandýrma Orman Ýþletme tarafýndan Toki Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu bahçesine örnek aðaçlandýrma projesi yapýldý. Orman Ýþletme Müdürü Ýsmail Poyraz, bu tür çalýþmalarda eðitim kurumlarýna öncelik vererek hem eðitime katkýda bulunmak hem de genç nesillerin aðaç ve orman sevgisini kazanmalarýnda yardýmcý olmayý amaçladýklarýný söyledi. Orman Ýþletme Müdür Yardýmcýsý Merdan Þen, 'da Toki Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu bahçesinin aðaçlandýrýlma ihtiyacý olduðunu ancak bu bölgede aðaç yetiþtirmenin zor olduðunu belirtti. Bu nedenle örnek teþkil edecek aðaçlandýrmanýn okul bahçesine yapýldýðýný söyledi. Urlu Ýþletme Þefi Uður Tamer Çelik ve Ýþletme Þefi Þeref Özgür'ün sorumluluðunda yürütülen proje, toprak yapýsýnýn özelliði nedeniyle bir metre çapýnda iki metre derinliðinde kuyular kazýlarak ve Belediyesi nin, 100 bin fidan parolasý ile baþlattýðý aðaç dikme kampanyasýnda bir ay içerisinde 2 bin aðaç diktiði bildirildi. Belediye Basýn Birimi nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2010 yýlýný çevre yýlý ilan eden belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu ay içerisinde ise 2 bin aðaç dikimi yapýldýðýný belirterek, "'u yeþil örtüyle örülecek" Yapýlan yeþillendirme çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 2010 yýlýnda büyük bir yeþillendirme çalýþmasý içerisine girdiklerini ve daha yeþil bir için çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade ederek, 2 yýl içerisinde 20 bin adet fidan diktiðini 2011 yýlýnýn ilk fidan dikim sezonunda ise 2 bin Orman Ýþletme tarafýndan Toki Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu bahçesine örnek aðaçlandýrma projesi yapýldý. aðaç dikimi gerçekleþtiðini söyledi. 'daki yeþil dokunun her geçen gün arttýðýna dikkat çeken Muzaffer Külcü, belediye olarak yeþil alan ve parklarýn artýrýlmasý için çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirtti. Belediyesi Veteriner Ýþleri Park ve Bahçeler Birimi'nin 5 yýl içerisinde 'da 100 bin fidan dikmeyi toprak deðiþtirilerek yapýlýyor. Verilen bilgiye göre; bu proje için altý adet iþ makinesi günlerce çalýþtý. Proje kapsamýnda 16 dönüm olan okul bahçesine; boylarý bir metrenin üzerinde olan 800 adet fidan dikildi. Ayrýca çevre düzenleme, peyzaj çalýþmalarý kapsamýnda; gül ve büyük yapraklý aðaçlarýn dikim çalýþmalarý devam ediyor. Okul Müdürü Ayhan Geylani, okul bahçesini aðaçlandýrýlmasýnda katkýsý olan baþta Orman Ýþletme Müdürü Ýsmail Poyraz, Müdür Yardýmcýsý Merdan Þen ve Þefler Uður Tamer Çelik ile Þeref Özgür'e teþekkür etti. Geylani ayrýca bu aðaçlarýn korunmasý konusunda gereken önlemlerin alýndýðýný ancak yinede öðrenci velilerinin ve mahalle sakinlerinin de mesai saatleri dýþýnda okul bahçesindeki aðaçlarýn korunmasý konusunda hassas davranmalarý gerektiðini söyledi. 1 ayda 2 bin aðaç dikildi Mersin'in Tarsus ilçesinde, Türkiye'nin ilk elektrik santralinin kurulduðu alanda yapýlan çalýþmalar sonunda santralin fiziki iskeleti ortaya çýkarýldý. Tarsus Belediye Baþkaný Burhanettin Kocamaz, Çukurova Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü Öðretim üyesi Prof.Dr. A. Hamit Serbest, Araþtýrmacý Mehmet Baþar, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Þevket Can ile birlikte santralin olduðu Fahrettinpaþa Mahallesi Berdan Irmaðý Bentbaþý mevkiindeki bölgeyi gezdi. Belediye olarak santralin ortaya çýkarýlmasý için var güçleriyle çalýþtýklarýný belirten Kocamaz, bundan sonra 'un Osmancýk ilçesine baðlý Deðirmendere köyünde bulunan santralin jeneratörünün getirileceðini söyledi. Mevcut binanýn restorasyonunun ve çevre düzenlemesinin yapýlacaðýný vurgulayan Kocamaz, bölgenin turizme kazandýrýlmasý için çalýþmalara hýz verdiklerini söyledi. Kocamaz, Türkiye'nin ilk hidroelektrik santralinin Tarsus'ta Fahrettinpaþa Mahallesi Bentbaþý yöresinde kurulduðunu belirterek þöyle konuþtu: "1940 yýlýna kadar Tarsus'ta elektrik sabah ve akþam veriliyordu. Ülkemizin ilk elektrik san- Belediyesi bir ay içerisinde 2 bin aðaç dikti. hedeflediklerini kaydeden Baþkan Külcü, amaçlarýnýn yeþil içinde bir olduðunu söyledi. Belediyesi Veteriner Ýþleri Park ve Bahçeler Birimi boylarý 2 metre olan büyük fidan dikimi gerçekleþtirirken bir ay içerisinde Buharaevler, Ulukavak, Bahçelievler, Çevreyolu, Gülabibey, Mimar Sinan Mahallesi ile KSS'ye 2 bin aðaç dikimi yaptý. tralinin gün yüzüne çýkarýlmasý için çalýþma baþlattýk. Bu çalýþmalar neticesinde santralin fiziki iskeleti ortaya çýkarýldý. ilinin Osmancýk kazasýna baðlý Deðirmendere köyünde bulunan jeneratörü Tarsus'a getirmek için yaptýðýmýz görüþmeler devam ediyor. Bir þekilde o santrali Tarsus'a yýllar önceki mekanýna yerleþ- KSS yeþile büründü Belediye Veteriner Ýþleri Park ve Bahçeler Birimi Küçük Sanayi Sitesinde yaptýðý aðaç dikimi ile sanayiyi adeta yeþil örtüyle ördü. Belediye ekipleri son olarak Küçük sanayi sitesinde oluþturulan bir alana 500 aðaç dikti. Sanayi esnafý tarafýndan memnuniyetle karþýlanan aðaç dikimleri devam Tarihi santralin iskeleti Osmancýk ta Türkiye'nin ilk elektrik santralinin iskeleti Osmancýk tan bulundu tireceðiz. Çalýþýr vaziyete getireceðiz ve bu mekana gerekli düzenlemeyi yaparak burasýný ziyarete açacaðýz. Iþýklandýrmasýný bu santral ile yapmak suretiyle ayriyeten bir de nostalji yapabiliriz. Ayrýca buraya ýrmak üzerinden ulaþýmý saðlayacak asma köprü yapmayý da düþünüyoruz." (ÝHA)

9 Köyümüze dokunmayýn! 'un Osmancýk ilçesine baðlý Ýnal köyüne kalker ocaðý ve kýrma eleme tesisi kurulmasý için çalýþma baþlatýlýrken, bu duruma tepki gösteren köylüler, protesto yürüyüþü düzenledi. Osmancýk ilçesinde bir firma, Ýnallý köyü sýnýrlarý içerisinde yer alan Kuzkayasý mevkisine kalker ocaðý ve kýrma eleme kurmak amacýyla proje hazýrladý. Firmanýn hazýrladýðý projeyi inceleyen Valilik, projeye "Çevresel etki deðerlendirmesi gerekli deðildir" yönünde karar verdi. Karara tepki gösteren köylüler, firmanýn isteði doðrultusunda karar alýndýðýný ve köyün esas sahibi olarak kendilerinden herhangi bir görüþ alýnmadýðýný iddia ettiler. Tesislerin kurulmasýna izin vermeyeceklerini dile getiren Ýnal köyü Osmancýk ýn Ýnal köyüne kalker ocaðý ve kýrma eleme tesisi kurulmasýna tepki gösterildi. sakinleri yürüyüþ düzenledi. Ýnallý Köyü Muhtarý Mürsel Alaca, geçim kaynaklarý olan çeltik arazilerinin Kargý HES göl alaný altýnda kalacaðýný belirterek, "Kargý HES Barajý sularý göl alaný altýnda kalacak çeltik arazilerimizi verdik, geçim kaynaðýmýz elimizden gitti. rulduðu zaman doðal güzelliklerimizin yaný sýra tek geçim kaynaðýmýz olarak kalan üzüm baðlarýmýzý ve sebze bahçelerimizi de kaybedeceðiz. Tesis kurulacak alan sebze bahçelerimize ve üzüm baðlarýmýza yaklaþýk 200 metre uzaklýkta. Bütün köy halkýmýz bu tesisin kurulmasýna karþý. Biz kimseden bir þey istemiyoruz, sadece bize dokunmasýnlar, bizi rahat býraksýnlar yeter" Osmancýk Koyunbaba Mahallesi Muhtarý Yaþar Tezer ise, "Bu katliama bugün biz müsaade edersek yarýn çocuklarýmýz, torunlarýmýz yýllar sonra köyle- Bu tesis de buraya ku- kesinlikle rinin doðal güzelliðinin bozulduðunu görünce bize ne derler. Þartlar ne olursa olsun kesinlikle bu tesisin kurulmasýna müsaade edemeyiz. Müsaade ettiðimizde kesinlikle bu bölgede yaþam bitecektir. Bizim yaþam alanýmýza kimse dokunmasýn" diye konuþtu. Köylü kadýnlar ise, kalker ocaðý ve kýrma eleme tesisi kurulmamasý için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Köyümüz yerleþim yeri olarak örnek gösterilen bir köy. Birileri para kazanacak diye köyümüzün temiz havasýnýn ve suyunun kirlenmesine izin vereceðimizi sanmasýnlar. Gerekirse Ýstanbul'da, Ankara'da oturan köylülerimizde tesisin kurulmasýna karþý çýkmak için gelecekler. Kimse boþuna buraya tesis kurmaya heveslenmesin" dediler. (ÝHA) Yavuz Sultan Selim in sahne baþarýsý Merkez Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu nda, 18 Mart Çanakkale Zaferini ve Þehitlerini Anma Programý düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferini ve Þehitlerini Anma Günü dolayýsýyla, Merkez YÝBO'da bir program düzenlendi. Merkez YÝBO Sosyal Bilgiler öðretmeni Levent Akca, Sýnýf Öðretmeni Mustafa Yurdakul ve Ýngilizce Öðretmeni Aynur Korkut un hazýrladýðý program, 23 Mart Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu tiyatro kulübü öðrencileri izleyenleri büyüledi. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu tiyatro kulübü öðrencileri izleyenleri büyüledi. Yavuz Suntan Selim Ýlköðretim Okulu 7-C sýnýfý öðrencisi Hatice Türkoðlu'nun yazdýðý ve yönettiði "Bir Köy Komedisi" adlý oyun 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri çerçevesinde okul öðrenci ve öðretmenlerine sunuldu. Oyunda, Muhtar Halime'nin köyde bir yarýþma düzenlemesiyle baþlayan olaylar insanlarýn içindeki çýlgýnlýklarý ironik bir mizaha dönüþtürüyor. 'Bir Köy Komedisi', müzikli komedi türüne güzel bir örnek. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu'ndan yapýlan açýklamada, oyunu yazan ve yöneten Hatice Türkoðlu'nun, oyunculuðuyla da göz doldurduðu belirtilerek, "Böylesine yetenekli bir öðrencinin desteklenmesi ve teþvik edilmesi herkesçe de takdir edilecektir. Oyuncularýn tamamý performans olarak çok iyiydiler. Tiyatro sevgisi þehrimizin tüm köþelerine yerleþiyor. Bu da geleceðe daha bir umutla bakmamýzý saðlýyor." denildi. 'un birçok okulunda bu yeteneklere sahip çocuklarýn birilerinin onlara elini uzatmasýný beklediklerine dikkat çekilen açýklamada, "Güzel Sanatlar lisesinde böyle yeteneklerin kendilerini geliþtirebileceði bölümler açýlýrsa oldukça önemli bir yol katetmiþ olacaðýz. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu tiyatro kulübü öðretmenleri; Filiz Baðýröz, Fatma Metlioðlu ve Erdal Þahin'i ve de okul yöneticilerini yetenekli gençlere sunduklarý bu güzel destekten dolayý kutluyoruz." ifadelerine yer verildi. YÝBO da þehitler anýldý Merkez Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu nda Çanakkale Zaferi anlatýldý Çarþamba günü okulda gerçekleþti. Okul Müdürü Ahmet Karaman'ýn konuþmasýnýn ardýndan þiirler ve slaytlarla devam eden program, okul tiyatrosunun oyunu ve okul korosunun gösterileriyle sona erdi. Programda yapýlan konuþmalarda, Çanakkale de her þeylerini feda ederek vatanýmýzý koruyan ebediyete ulaþmýþ aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi saygýyla anýyoruz. denildi. Foto Safari ye çýktýlar Millî Eðitim nün organize ettiði "Foto Safari" etkinliðine 15 görsel sanatlar öðretmeni ve 15 öðrenci katýldý. Millî Eðitim tarafýndan düzenlenen Foto Safari etkinliði üç geziden oluþuyor. Birinci gezi çerçevesinde grup üyeleri 26 Mart 2011 Cumartesi günü, Alacahöyük, Boðazkale ve Yazýlýkaya'yý gezdiler. Gezide tüm öðretmen ve öðrenciler gezi bölgesini fotoðrafladýlar. Ýkinci gezi 09 Nisan 2011'de Osmancýk, Dodurga ve Ýskilip'e yapýlacak. Üçüncü turda ise þehir içi gezilecek. Milli Eðitim nden yapýlan açýklamada, bu çalýþma ile öðretmenin öðrenci ile birebir etkileþimle gözlem yapmayý, ayrýntýnýn farkýna varma ve foto safari çalýþmasý ile paylaþýmý öðrenmekle birlikte, Hititleri gözlem yaparak yakýndan tanýma, tarihi ve kültürel, sosyal alanda bilinçlenme, ayrýca fotoðraf sanatýný sanatçýlarla birlikte uygulama ve teorik olarak desteklemenin amaçlandýðý belirtilerek, Ortaya çýkan ürünlerden bir karma sergi açýlacak ve bu pro- Foto Safari ye 15 görsel sanatlar öðretmeni ve 15 öðrenci katýldý. jede çekilen fotoðraflardan oluþan bir katalog hazýrlanacaktýr. Atatürk Anadolu Lisesi nden görsel sanatlar öðretmeni Ýlker Kortak ve Bahçelievler Ýlköðretim Okulu'ndan Altan Özeskici nin sorumluluðundaki Foto Safari Grubunda; merkezde bulunan 15 okuldan 15 öðretmen ve 15 öðrenci yer alýyor. Milletvekili aday adaylýðýný açýkladýktan sonra yoðun bir çalýþma temposu içerisine giren Mustafa Yaðlý, Küçük Sanayi Sitesi'nde (KSS) bulunan esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi 12 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayý Mustafa Yaðlý'ya, desteðin devam ettið ibildirildi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, milletvekili aday adaylýðýný açýkladýktan sonra yoðun bir çalýþma temposu içerisine giren Mustafa Yaðlý, Küçük Sanayi Sitesi'nde (KSS) bulunan esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Ýþadamý ve sanayici kimliði nedeniyle sanayi sitesi esnafý tarafýndan sevgi gösterisiyle karþýlanan Yaðlý'ya, site esnafýndan tam destek geldi. AK Parti milletvekili aday adayý Mustafa Yaðlý, Baþbakan ve AK Parti Genel Baþkaný Recep Tayip Erdoðan ile Türkiye'de deðiþim ve dönüþümün baþladýðýný belirterek, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyasýnda lider ülke konumuna geldiðini söyledi. Yaðlý, dik duruþuyla Türk ve dünya siyasetine damga vuran Baþbakan Erdoðan'ýn her alanda yaptýðý devrim niteliðindeki çalýþmalar ile Türkiye'nin gündemi belirlenen ülke olmaktan çýkýp gündem belirleyen ülke haline geldiðinin altýný çizdi. Ulaþýmdan saðlýða bir çok alanda devrim niteliðinde çalýþmalara imza atýldýðýný anlatan Yaðlý, Türkiye'nin makus talihini deðiþtiren AK kadrolarýn milletin emanetine sahip çýktýðýný kaydetti. Yaðlý, CUMA 1 NÝSAN Mustafa Yaðlý nýn KSS turu sürüyor Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu'nda, idareci, öðretmen ve öðrencilere yönelik olarak, Milli Eðitim SBS'de bir adým proje koordinatörü Ferhat Ceylan ve rehber öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu tarafýndan bilgilendirme toplantýlarý düzenlendi. Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu idareci ve öðretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantýsýnda Ferhat Ceylan; öðrenci baþarýsýnda öðretmenin rolü, 'da SBS baþarýsý için yapýlan çalýþmalar konularýnda bilgi verdi. Soru cevap þeklinde devam eden toplantýda, öðretmenlerin büyük bir memnuniyet duyduklarý gözlemlendi. Uzman Öðretmen Okul Müdürü Ahmet Çek de, bugüne kadar 'un hiç bir sorununa kayýtsýz kalmadýðýný, adýna atýlacak her türlü olumlu adýmda, var gücüyle yer aldýðýnýn altýný çizdi yýlýnda yapýlan ara seçimlerinde ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye meclisi üyesi olarak görev yatýðýný hatýrlatan Yaðlý,konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Her zaman insanlarla diyaloga açýk, insanlarý yargýlamaktan öte anlamaya çalýþan bir yapýda oldum. Bu yaklaþým ve tavýrlarýmýz, bizim pek çok konuda görev almamýzýn temelini oluþturdu yýlýnda 102 vakýf, dernek, sendika ve siadlardan oluþan sivil toplum kuruluþlarý bir araya gelerek, 'un birlik ve beraberliði adýna Sivil Toplum Kuruluþlarý Platformu'nu kurduk. Bu çatý altýnda yaptýðýmýz baþarýlý çalýþmalarla, ortak paydasýnda bir araya gelebilmenin ve birlikte hareket edebilmenin mümkün olduðunu ispat ettik. Her zaman ve ülke adýna yapýlabilecek çalýþmalarda, her türlü görevi almaya gönüllü oldum. Ülkemizin demokratikleþmesinde çok önemli bir adým olarak gördüðüm Sivil Anayasa çalýþmalarýnda aktif olarak görev aldým. 65 sivil toplum kuruluþunun katýldýðý "Evet Platformu"na baþkanlýk görevi, yine oy birliði ile þahsýma tevdi edildi. Bu süreçte de önemli katkýlar sunduðumuza inanýyorum" AK Parti Milletvekili aday adayý Mustafa Yaðlý'dan ÇESOB'a ziyaret 'Esnafýn sesi olacaðým' 12 Haziran'da yapýlacak olan milletvekilliði seçimleri için AK Parti'den Milletvekili aday adayý olan Mustafa Yaðlý ziyaretlerini sürdürüyor. Yapýlan Yazýlý açýklamaya göre, gittiði her yerde ilgiyle karþýlanan Yaðlý, dün de ÇE- SOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la görüþen Mustafa Yaðlý, kendisinin de esnaf olduðunu belirterek, milletvekili olmasý halinde Ankara'da AK Parti'den Milletvekili aday adayý olan Mustafa Yaðlý, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Abdullah Çetin ile birlikte ÇESOB u ziyaret etti. esnafýnýn sesi ola- caðýný söyledi. lunduðu ziyarette konuþan Yaðlý, sivil toplum þüncelerini önemseyeceðini kaydetti. getiren Baþkan Yalçýn Kýlýç ise, Yaðlý'ya mil- Oto Tamirciler kuruluþlarla her za- Ziyaretten duyduletvekilliði aday adaylýþüncelerini Odasý Baþkaný Abdullah Çetin'in de hazýr buman iç içe olacaðýný ve STK'larýn görüþ ve düðu memnuniyeti dile ðý sürecinde baþarýlar diledi. Mimar Sinan baþarýya odaklandý Merzifon- arasýndaki yol yapým çalýþmalarý nedeniyle sürücülere uyarýda bulunuldu. Karayollarý Genel nden yapýlan açýklamaya göre, Merzifon- yolunun 0-4. kilometreleri arasýndaki (Merzifon þehir geçiþi dahil) okulda SBS baþarýsýný artýrmak için yapýlan projeler ve çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Öðrencilere yönelik yapýlan bilgilendirme seminerlerinde ise Rehber öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu ve Mimar Sinan Ýlköðretim okulu rehber öðretmeni Berna Arslan, SBS sýnavlarýnýn önemi, motivasyon, ve- Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu'nda sýnav baþarýlarý deðerlendirildi. rimli ders çalýþma teknikleri, test çözme teknikleri konularýnda sunum yaptýlar. Özellikle öðrencilerin bilmediði sorularý iþaretlemenin çok yanlýþ lýþmalarýndan olduðunu örneklerle açýklayan Kalayoðlu ve Arslan, öðrencilerden sadece doðru bildikleri sorularý iþaretlemesini istediler. Okul Müdürü Ahmet Çek, Mimar Sinan Ýlköðretim Okulunda öðretmen ve öðrencilerine yönelik yapýlan bilgilendirme ça- çok memnuniyet duyduðunu ve düzenlenen toplantýlarýn, öðrencilerin yapýlacak sýnavlarda baþarýsýna büyük katkýlar saðlayacaðýný belirterek, katýlýmcýlara teþekkür etti. Geçiþler Merzifon merkezin- yol yapým çalýþmalarý nedeniyle ulaþým Merzifon- istikametinde iki yönlü veriliyor. Belirtilen kilometreler arasýnda bulunan -Samsun ve -Ýstanbul baðlantýsýný saðlayan kavþak kollarý trafiðe kapatýldýðýndan ulaþým Merzifon þehir merkezinden gerçekleþtiriliyor.

10 10 CUMA 1 NÝSAN 2011 Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yeni Sanayi Caddesi nin adýnýn Akþemsettin Caddesi olarak deðiþtirileceðini açýkladý. Konuyla ilgili bilgi aldýðýmýz Baþkan Külcü, Belediye nin resmi internet sitesi olan üzerinden yaptýklarý anket sonucunda en fazla oyu %35 le Akþemsettin isminin aldýðýný söyledi. Daniþment Gazi, Gerçekleþtirilen anket sonucunda caddenin yeni ismi belirlendi. Kazým Karabekir, Kereb-i Gazi ve Suheybi Rumi gibi isimlerin de yer aldýðý anketin tamamlandýðýný belirten Külcü, caddeye Akþemsettin isminin verileceðini kaydetti. Trafik Eðitim Semineri dün Dr. Sadýk Ahmet Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþti. Muzaffer Külcü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yeni Sanayi Caddesi nin adýnýn Akþemsettin Caddesi olarak deðiþtirileceðini açýkladý. Semerciöz profesör oldu Ýstanbul Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Doç. Dr. Fatih Semerciöz, profesör oldu. Ýþletme Fakültesi Ýþletme Yönetimi ve Organizasyon Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Fatih Semerciöz, akademik çalýþmalarý sonucunda profesörlük ünvanýný aldý. Ýþletme bilimi alanýndaki baþarýlý çalýþmalarý ile tanýnan Semerciöz, akamedik kariyerini profesör olarak sürdürecek. Fatih Semerciöz kimdir? 1969 yýlýnda da doðan Fatih Semerciöz, ilk ve orta öðreniminden sonra, 1991 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu yýlýnda Ý.Ü. Ýþletme Fakültesi, Ýþletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalýnda Araþtýrma Görevlisi kadrosuna atandý yýlýnda Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ýþletme Politikasý ve Organizasyon Yüksek Lisans Programýndan ve ayný yýl Ýþletme Ýktisadý Enstitüsü, Uluslararasý Ýþletmecilik Sertifika Programý ndan mezun oldu yýlýnda Youngstown State University, Business School (Ohio A.B.D.)'da, 1999 yýlýnda ise De Montford University Business School (Leicester - Ýngiltere) misafir araþtýrmacý olarak akademik çalýþmalarda bulundu yýlýnda Ý.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ýþletme Yönetimi ve Organizasyon Doktora programýndan mezun olarak Ýþletme Doktoru unvaný aldý yýlýnda Ý.Ü. Ýþletme Fakültesi Ýþletme Yönetimi ve Organizasyon Anabilim Dalýna Yardýmcý Doçent olarak atandý. Mayýs 2005 tarihinde Yönetim ve Organizasyon Doçentlik unvanýný aldý. Geçtiðimiz günlerde profesörlüðe yükselen Semerciöz, halen ayný anabilim dalýnda öðretim üyeliði görevini sürdürmektedir. Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Prof. Dr. Fatih Semerciöz Fakültesi ve Saðlýk Bilimleri Fakültesinde Fakülte Kurulu üyelikleri görevlerini de sürdüren Semerciöz, ayrýca Ýstanbul Üniversitesi Stratejik Planlama Kurul üyeliði, Ýstanbul Üniversitesi Akademik Deðerleme ve Kalite Geliþtirme Kurul üyeliði, Ýstanbul Üniversitesi Araþtýrma Görevlileri temsilcisi olarak Ýþletme Fakültesi ve Ýstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu. Temmuz Þubat 2005 tarihleri arasýnda Ý.Ü. Ýþletme Ýktisadý Enstitüsü Müdür Yardýmcýlýðý görevini de yürüttü. Prof. Dr. Semerciöz'ün uluslar arasý ve ulusal nitelikte yayýnlamýþ bilimsel çalýþmalarý mevcuttur. Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi, Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Ýktisadi Enstitüsü, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Ýstanbul Aydýn Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve Polis Meslek Eðitim Merkezinde Ýþletme Yönetimi, Yönetim Organizasyon, Ýþletme Bilimine Giriþ, Ýþletmelerarasý Ýliþkiler, Uluslararasý Ýþletmecilik, Temel Yönetim Becerileri ile Þebeke Organizasyon Yapýlarý ve Güven konularýnda dersler vermektedir. Ayrýca çeþitli özel sektör iþletmelerine yönelik olarak Temel Yönetim Becerileri, Yönetsel Ýletiþim Becerileri ve Ekip Çalýþmasý konularýnda firma içi eðitimler vermekte ve yeniden yapýlanma, süreç analizleri ve stratejik yönetim konularýnda proje çalýþmalarýný yürütmektedir. Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði eski Baþkaný Osman Semerciöz ün oðlu, Dr. Atila Semerciöz ün ise kardeþi olan Prof. Dr. Semerciöz, evli ve bir çocuk babasýdýr. HAKÝMÝYET, Prof. Dr. Fatih Semerciöz ü kutlar, baþarýlarýnýn devamýný diler. Dr. Sadýk Ahmet te trafik eðitim semineri Emniyet tarafýndan düzenlenen Trafik Eðitim Semineri dün Dr. Sadýk Ahmet Ýlköðretim Okulu nda gerçekleþti. Okul salonunda düzenlenen seminere Dr. Sadýk Ahmet Ýlköðretim Okulu Müdürü Kazým Alpoðlu, müdür yardýmcýlarý, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Emniyet Trafik Þube polis memurlarý Hasan Çay ve Halil Müjdeci nin konuþmacý olarak yer aldýðý seminerde karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, ýþýklý iþaret cihazlarý, emniyet kemeri, bisiklet ve ilkyardým ile okul servis araçlarýnda uyulmasý gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. Slayt sunumu ve trafik kazalarý konulu kýsa film gösterimlerinin de yer aldýðý seminerde konuþan Trafik Eðitim Büro Memuru Hasan Çay, sürücüleri okul çevrelerinde dikkatli olmalarý yönünde uyardý. Öðrencilere trafik kurallarýnýn önemi hakkýnda açýklamalarda bulunan Hasan Çay, yayalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler de verdi. Trafik kazalarýnda yaþanan ölümlere ve yaralanmalara dikkat çeken Çay, Öðrendiklerinizi ailelerinize anlatýn. Böylece trafik konusundaki toplumsal bilinçlenme hareketinde siz de üzerinize düþen görevi yapmýþ olacaksýnýz. diye konuþtu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði trafik eðitim semineri, yapýlan sunumlarýn ardýndan soru-cevap bölümü ile sona erdi. Polis memurlarý Hasan Çay ve Halil Müjdeci, öðrencileri bilgilendirdi. Düzenlenen seminere katýlan öðrenciler, yöneltilen sorularý baþarýyla cevapladý.

11 CUMA 1 NÝSAN 2011 Çaðlar dan ÇESOB a ziyaret 11 Üniversitenin kaderi deðiþecek Hitit Üniversitesi Rektör Adayý Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar dün Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkanlýðý ný ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve bazý oda baþkanlarýnýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, Hitit Üniversitesi nin ve un kaderi deðiþecek Rektörlük seçiminin, Hitit Üniversitesi açýsýndan dönüm noktasý olduðunu vurgulayan Çaðlar, Ne yazýk ki üniversitemiz iyi yönetilemedi eleþtirisinde bulundu. Halk olmadan üniversite olmaz diyen Prof. Dr. Çaðlar, hayata geçireceði projelerde sivil toplumla iþbirliðine önem vereceðinin altýný çizdi. Çaðlar, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Þehir ile üniversite iþbirliðini oluþturduðumuzda ortaya çýkacak sinerjiyle u kalkýndýracaðýz. Üniversitemizde özgürlüðü hakim kýlarak yeni fakülte ve bölümler açacaðýz. Eðitim ve Hukuk Fakülteleri açarak Týp Fakültesi ni hayata geçireceðiz. Gönlü da olan akademisyen hemþehrilerimize de üniversitemizin kapýlarýný açacaðýz. Yabancý Dil Öðretim Merkezi kuracaðýz. Üniversite-sanayi iþbirliðini de söylemden eyleme dönüþtüreceðiz. KILIÇ: ÜNÝVERSÝTE ÝLE HALK KUCAKLAÞMALI Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ý ziyaret etti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Hitit Üniversitesi ile halký kucaklaþmalý diye konuþtu. Rektör Adayý Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar ýn ziyaretinde konuþan Yalçýn Kýlýç, üniversiteyi halktan koparan yaklaþýmýn terk edilmesi gerektiðini kaydetti. Hitit Üniversitesi nin geliþmesinin yolunun halka açýlýmdan geçtiðine dikkat çeken Kýlýç, halkýnýn üniversiteyle sevindirme zamaný geldi. Ziyarette söz alan diðer oda baþkanlarý da üniversite konusundaki düþüncelerini dile getirdiler. Yaralarýný saran Japonya dan teþekkür Çaðlar, Hitit Üniversitesi nin ve un kaderi deðiþecek Deprem ve tsunaminin ardýndan yaralarýný sarmaya devam eden Japonya dan a dostluk ve teþekkür mesajý geldi. Japon akademisyen Doç. Dr. Shuhei (Þuhey) Kimura, felakete uðrayan Japonya ya karþý Türkiye den gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarýný dile getirerek teþekkür etti. Muhabirimiz Recep Mebet in baþsaðlýðý ve geçmiþ olsun mesajýna cevap gönderen Doç. Dr. Shuhei Kimura, Türk halkýnýn samimi mesajlarýnýn kendilerini duygulandýrdýðýný kaydetti. Odak Kozmetik Maðaza Müdürü arkadaþý Alper Ersoy un daveti üzerine 2009 yýlýnda eþiyle birlikte a geldiðini hatýrlatan Shuhei Kimura, ziyaret sýrasýnda tanýþtýðý Recep Mebet e yazdýðý mesajýnda yaþanan felaketin boyutlarýný bir kez daha gözler önüne serdi. Büyük afetin ardýndan 22 gün geçmesine raðmen bölgedeki nükleer santralden kaynaklanan tehlikelerin devam ettiðini belirten Kimura, henüz tam anlamýyla iyileþme sürecine giremediklerini ifade etti. Türkiye halkýndan Japon ulusuna gelen baþsaðlýðý ve geçmiþ olsun mesajlarýnýn, iki ülke halký arasýndaki duygusal paylaþýmýn en güzel örneði olduðunu vurgulayan Kimura, çok sevdiði a ve lular a saygý ve selamlarýný gönderdi. Shuhei Kimura (ortada), eþi Sayaka ile 2 yýl önce lu arkadaþý Alper Ersoy a misafir olmuþtu. Okul bahçesindeki temsili yangýn, yapýlan müdahaleler sonucunda baþarýyla söndürüldü. Zafer Ýlköðretim Okulu nda tatbikat Zafer Ýlköðretim Okulu nda dün deprem ve yangýn tatbikatý düzenlendi. Sivil Savunma Kulübü tarafýndan düzenlenen tatbikata Zafer Ýlköðretim Okulu Müdürü Þerif Taþ, Müdür Yardýmcýsý Mehmet Biçer, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Öðrenci velilerinin de izlediði tatbikata Belediyesi Ýtfaiye ekibi de katkýda bulundu. Tatbikat çerçevesinde verilen yangýn alarmý ile okuldaki öðrenciler kýsa sürede tahliye edildi. Daha sonra okulda kaldýðý anlaþýlan temsili yaralýlar Belediye Ýtfaiye Ekipleri nin de yardýmý ile kurtarýldý. Olasý bir deprem ve yangýn esnasýnda öðrencilerin nasýl hareket etmeleri gerektiðinin test edildiði tatbikatta, Okul Müdürü Þerif Taþ ve Ýtfaiye personeli tarafýndan öðrencilere bilgiler verildi. Okul bahçesinde yakýlan temsili ateþin yangýn söndürücü ile söndürülmesinin ardýndan tatbikat sona erdi. Zafer Ýlköðretim Okulu Müdürü Taþ, baþarýlý geçen tatbikat dolayýsýyla görevli öðretmen ve öðrencileri kutladý. Tatbikata katýlanlara Okul Müdürü Þerif Taþ ve Ýtfaiye personeli tarafýndan bilgiler verildi. Belediyesi Ýtfaiye ekipleri, temsili yaralýlarý kurtardý. Yaralý öðrenciler, Sivil Savunma Ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Felaketin ardýndan yaþananlarý anlatan Kimura, Türk halkýna teþekkür etti. Bolu Mangal dan þaka gibi indirim Bolu Mangal, 1 Nisan nedeniyle müþterilerine þaka gibi indirim kampanyasý düzenledi. Kampanya hakkýnda bilgi veren Bolu Mangal yetkilisi Bolu Mangal, 1 Nisan nedeniyle kampanya düzenledi. Fatih Þen, et döner ve ayrandan oluþan mönülerini %60 indirimle müþterilerine sunacaklarýný söyledi. Mönümüzde yer alan diðer ürünlerde Fatih Þen, özel indirimler yaptýklarýný söyledi. de özel fiyat seçenekleri sunuyoruz diyen Fatih Þen, 1 Nisan kampanyasýnýn sadece bugün geçerli olacaðýný kaydetti. Þen, Kampanyamýzdan istifade etmek ve lezzetin yeni adresiyle tanýþmak isteyen herkesi Vergi Dairesi karþý aralýðý Albayrak 5. Sokak numara 6 da hizmet veren Bolu Mangal a bekliyoruz. diye konuþtu. Tatbikat çerçevesinde verilen yangýn alarmý ile okuldaki öðrenciler kýsa sürede tahliye edildi.

12 12 CUMA 1 NÝSAN 2011

13 CUMA 1 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 27 - REBÝ UL-ÂHIR: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 19 Mart Kasým: 145 NÝSAN CUMA Allahü teâlâ, kulunun yemek yedikten sonra, yâhut birþey içtikten sonra kendisine hamdetmesinden râzý olur. C Hadîs-i þerîf SOHBET DÝNÝMÝZÝ NEREDEN ÖÐRENELÝM Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýslâmýn temeli, îmâný, farzlarý ve haramlarý öðrenmek ve öðretmektir. Gençlere bunlar öðretilmediði zaman, Ýslâmiyet yýkýlýr ve yok olur. Allahü teâlâ, müslümanlara, Emr-i ma rûf yapmayý emrediyor. Yânî, Benim emirlerimi, bildiriniz ve öðretiniz! diyor ve Nehy-i anilmünker emrediyor. Yânî, Yasak etdiðim haramlarý bildiriniz ve yapýlmasýna râzý olmayýnýz! diyor. Hadîs-i þeriflerde buyuruldu ki Birbirinize müslümanlýðý öðretiniz. Emr-i ma rûfu býrakýr iseniz, Allahü teâlâ, en kötünüzü baþýnýza musallat eder ve duâlarýnýzý kabûl etmez. Bütün ibâdetlere verilen sevap, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanýnda bir damla su gibidir. Gazânýn sevâbý da, emr-i ma rûf ve nehy-i anilmünker sevâbý yanýnda, denize nazaran bir damla su gibidir. Dînimizi nereden öðreneceðiz? Gençleri aldatmak için iftirâ ve yalanlarla hâzýrlanan veya papaz, mason kitaplarýndan tercüme edilmiþ olan süslü yazýlardan, radyolardan, filmlerden, gazetelerden mi? Yoksa, para kazanmak için yanlýþ kitaplarý, Kur ân tercemeleri yazan câhillerden mi? Gözü aðrýyan kime baþ vurur? Çöpçüye mi, avukata mý, matematik öðretmenine mi, yoksa göz mütehassýsý olan doktora mý? Elbet, mütehassýsa gidip, çâresini öðrenir. Dînini, îmânýný kurtarmak için çâre arayanýn da, avukata, matematikçiye, gazeteye, sinemaya deðil, din mütehassýsýna baþ vurmasý lâzýmdýr. Din mütehassýslarý, þimdi toprak altýnda! Dünyâda bulmak çok güç! Din âlimi olmak için, edebiyat ve fen üzerinde, fen ve edebiyat fakültelerinden diploma almýþ olanlar kadar bilgi sâhibi olmak, Kur ân-ý kerîmi ve mânâlarýný ezberden bilmek, binlerle hadîs-i þerîfi ve mânâlarýný ezber bilmek, Ýslâmýn 20 ana ilminde mütehassýs olmak ve bunlarýn kollarý olan 80 ilmi iyi bilmek, 4 mezhebin inceliklerine vâkýf olmak, bu ilmlerde ictihâd derecesine yükselmek, tesavvufun en yüksek derecesine yetiþmiþ olmak lâzýmdýr. Böyle bir âlim þimdi nerede? Hakîkî din âlimi, vaktiyle çok vardý. Bugün, dînimizi, o büyük âlimlerin kitâblarýndan okuyup, öðreneceðiz! Din bilgileri, Ehl-i sünnet âlimlerinden veya bunlarýn kitâblarýndan öðrenilir. Keþf ile, ilhâm ile, ilim elde edilmez. Bunlarýn kitâblarýný okuyan, hem ilim öðrenir, hem de kalpleri temizlenir. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 Gaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Devlet Hastanesi Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji VEFAT EDENLER 1- Alaca Mazýbaþý Köyü nden gelme, Garip ve Alican TOPAL"ýn kardeþi Kamil TOPAL. 2- Mollahasan Köyü nden gelme, Gülbahar DOÐAN"ýn eþi, Murat DOÐAN"ýn babasý Cemal DOÐAN. 3- Eski faytonculardan Recep USTA"nýn oðlu, Gazi USTA"nýn kardeþi, Gamzelim bayan kuaförü Cemile USTA"nýn babasý Onbaþý Mustafa USTA. Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Kent Kültürü Tarih boyunca küçük küçük köyler, büyük lelikle kentte yaþayanlar; fiziksel çevreye iliþkin zihinlerindeki biriktirdikleri ortak anýlarý, paþlaþtýk- büyük þehirler halinde yerleþim yerleri var olmuþtur. Köylü tarým ve hayvancýlýkla uðraþmýþ, þehirlarý deðerleri ve inanýþlarý, kederde ve sevinçte bir- Ethem ERKOÇ net li de buna ek olarak ticaret ve zanaatla iþtigal etmiþtir. Fiziki þartlar ve kolaylýklar nedeniyle kent lerdir. likte olduklarý anlarý þehir hafýzasýnda bulabilecek- hayatý, hep cazip gelmiþtir. Kentin geçmiþine ýþýk tutan ve kültürel birikimin önemli bir kýsmýný oluþturan tarihi mekanlarýn Kentlerde köylerden farklý olarak çarþý, Pazar, eðitim kurumlarý, eðlence yerleri, devlet da- korunmasý ve geleceðe aktarýlmasý, kent hafýzasý- ireleri bulunmaktadýr. Bir baþka ifadeyle tüccar ve nýn korunmasýnda önemli yer tutmaktadýr. Ancak sanatkar, alimler ve amirler, devlet ricali kentlerdedir. Teknik geliþmelerin nimetlerinden öncelik- buluntulardan ibaret deðildir. Resmi kurumlarýn iþ- kent hafýzasý, sadece tarihi yapýlardan ve arkeolojik le kentliler yararlanýr. Tarihi mekanlar, büyük mabedler antik yapýlar kentlerdedir. Bu nedenlerle lý belgelere dayanmayan, buna raðmen toplumda leyiþini belirleyen yasa ve yönetmelikler gibi yazý- kent kültürü, toplumun ve geliþmenin sembolüdür. yer etmiþ halk bilgileri, evren ve doða ile ilgili uygulamalar, dini Kültür, bir toplulukta süregelen gelenek, yaþantý, düþünce ritüeller, efsanevi bilgiler, kayda alýnmamýþ sözlü anlatýmlar ve inanç ve sanat varlýklarýnýn tümüdür diye tanýmlanabilir. Kültür, sözlü geleneklerle devlet desteðinden mahrum küçük el sanatlarý, bir anda ortaya çýkan bir olgu deðildir. Yüzyýllarýn birikimidir. eðlence kültürünün temelini teþkil eden gösteri sanatlarý, halk ve âþýk edebiyatý da bir kentin ortak kültürüdür. Kent Kültürü de o kentin kuruluþundan itibaren þekillenen, belki binlerce yýla uzanan tarihi sürecin ürünüdür. Burada yaþanmýþ çeþitli uygarlýklarýn izini bulmak mümkündür. Mekan ve zaleri manzumesidir denebilir. Ýnsan, toplumun temel öðesidir. Ýnsa- Öyleyse kent kültürü, kentte yaþayan toplumun ortak deðerman boyutuyla kent bünyesinde yaþayan insanlarýn ortak bir paydada buluþtuklarý deðerler manzumesi olarak kent kültürünü tesbit nevi deðerleri yani kültürü, önce iyi tesbit etmek, sonra da katkýlanýn ve dolayýsýyla toplumun miras olarak devraldýðý maddi ve ma- etmek mümkündür. Bir baþka ifadeyle kent kültürü, gelenek ve görenekleri farklý, deðiþik kültürlerden gelen kiþilerin, ferdi hak ve tada her çeþit iletiþim kanallarýnýn ve teknolojinin kullanýlmasý söz rýmýzla bizden sonraki nesillere aktarmak zorundayýz. Ýþte bu nok- sorumluluklarýnýn bilincine vararak yaþadýklarý kente özgü görgü konusu olacaktýr. Ama unutulmamalýdýr ki araç ne olursa olsun ve nezaket kurallarý çerçevesinde bir arada yaþama kültürüdür. kültürde temel unsur insandýr. Zira insan ve kültür kavramlarýnýn birbirleriyle çok sýký iliþkisi vardýr. Kentlilik kültürü, kentin gereklerine uygun yaþayan, sosyal açýdan geliþmiþ bireylerin oluþturduðu bir kent hayatýyla mümkündür. Zira insan, sadece kentte yaþamakla kentli olmaz. O kenti kent meye baðlý olarak deðiþime ve geliþime uðrar. Son yüzyýlda dün- Kültür, statik bir olgu deðildir. Zamana ve teknolojik geliþ- yapan ilke ve kurallara uygun yaþamakla kentli olunabileceðinin yada ve ülkemizde karasabandan traktöre, kaðný ve at arabasýndan farkýnda olmak gerekir. Þehirli olmak, o kültürü özümsemekle otomobil ve uçaða, özel ulaktan iletiþim araçlarýna, radyodan televizyon ve internete geçiþin getirmiþ olduðu sosyal deðiþim, bera- mümkündür. berinde kültür deðiþimini de taþýmýþtýr. Bu sürecin hýzla devam ettiðini düþünecek olursak bu konularda da kent hafýzasýnýn iyi oluþ- Kentli davranýþ; insanlarýn kentsel faaliyetlere, sanayiye, ticarete, eðitime, okuma ve dinleme etkinliklerine, kent yönetimine ve turulmasýnýn gerekli olduðu ortaya çýkacaktýr. siyasete katýlmasý, kýsacasý her türlü medeni haklarýný kullanma oranýnýn artmasýyla mümkündür. Kent hafýzasýný tesbit edecek, onu koruyup gelecek nesillere aktaracak olan da insandýr. Bu konuda çalýþýp çabalayan, tarihi mekanlardan oyun ve eðlencelere, dini hayattan efsane, destan ve Kentlilik bilincinin geliþebilmesi için uzun zaman gerekir. Bu süreçte o kentte yaþayan insanlar, kendini o kente ait kabul edip menkýbelere, sanat ve edebiyattan sanayi ve ticarete, devlet ricali, orayý benimsemeliler. Kentin tarihi ve kültürel deðerlerinin farkýna varabilmeliler. Kentte meydana gelen fiziksel, kültürel ve sos- ulema ve abide þahsiyetlere kadar pek çok konuda bilgi, belge ve anýlarý toplayan kültür adamlarý sayesinde kent hafýzasý oluþturabilmekte ve korunabilmektedir. yal deðiþime ayak uydurabilmeliler. Zaman içinde ortaya çýkan gelenek, görenek, inanç ve düþünce, sanat, estetik, edebiyat gibi ortak deðerlerin tesbiti ve koruna- Kültür adamlarý, bu kent kültürünü araþtýrýp toparlamakta ve bilmesi için kent hafýzasýnýn oluþumu zorunlu hale gelmektedir. gelecek nesillere aktarabilmektedir. Bu süreçte meydana gelen Zira kent hafýzasý, kentlilerin yaþadýklarý yere aidiyet hissiyle baðlanmalarýna ve orayý sahiplenmelerine zemin hazýrlayacaktýr. Böy- kültür deðiþmeleri de saðlýklý bir þekilde günü gününe tesbit edilebilmektedir. Bir saat nargile = 200 adet sigara 1 saat nargile içmenin 200 adet sigara tüketmeye eþdeðer olduðunu söyleyen uzmanlar bu alýþkanlýðýn yaygýnlaþmasýndan endiþeli... Ülkemizde sayýsý hýzla artan nargile cafeler þimdi de Ýngiltere'de popüler oldu ancak 1 saat nargile içmenin 200 adet sigara tüketmeye eþdeðer olduðunu söyleyen uzmanlar bu yaygýnlýktan endiþeli... Ýngiltere'nin Leicester kentinde, gençler arasýnda nargileyle tütün tüketiminden kaynaklanan hastalýklarýn artmasý doktorlarý þaþýrttý. Leicester Saðlýk Hizmetleri biriminden sigara býraktýrma uzmaný Kasim Çovdari, nargilenin özellikle yaþ grubunda giderek yaygýnlaþtýðýný belirtti. Çovdari, araþtýrmalarýn nargileyle tütün içmenin sigara içmekten daha az zararlý olduðu inanýþýyla çeliþtiðini söyledi, "Dünya Saðlýk Örgütü'nün araþtýrmasýna göre, bir saat nargile tüttürmek, 200 adet sigara tüketmeye eþdeðer" Kasim Çovdari birkaç yýl öncesine kadar neredeyse kimsenin bilmediði nargilenin, her kültür ve etnik gruptan gençler arasýnda inanýlmaz bir hýzla yayýldýðýný, ancak bu alýþkanlýðýn solunum ve kalp rahatsýzlýklarýna neden olduðunu vurguladý. Sigaranýn bilinen zararlarýna ek olarak nargile kullanýmý uçuk ve verem gibi virüsleri kapma risikini de artýrýyor. Leicester Belediyesi'nden Govind Mandora kentte dört yýl önce sadece bir nargile cafesi varken bugün bu sayýnýn 10'dan fazla olduðunu, gençlerin buralarda yer bulabilmek için bazen yarým saat beklediðini söyledi. Mandora, sürekli nargile cafe açýlmasý için yeni izin baþvurularý aldýklarýný belirterek, "Nargilenin sigara gibi kabul görmesini istemiyoruz" diye konuþtu. BBC Türkçe Kadir Yüktaþýr com Okumak 1 Her þey onun ile baþladý. Tefekkür Ýlk insan Dünyamýz Ýlk Peygamber. Adem aleyhisselam Dünyaya teþrif ettiði zaman,gökyüzünde "lailahe illallah Muhammedün Resulullah " yazýsýný okudu. Cenabý Hakka "yarabbi o habibinin hürmetine benim günahlarýmý affet buyurdu" Raþit Yücel Ve insanlar o zaman okumaða baþladý her þeyi. corumhakimiyet. net Kitap yoktu, Kelimeler bilinmiyordu ama ortada koskoca bir kainat vardý. Ve,insanlar bu sýrlarý öðrenmeðe baþladýlar. Adem aleyhisselam çiftçiliði, Davut aleyhisselama demiri, Nuh Aleyhisselama gemiyi, Ýdris Aleyhisselama terziliði, Süleyman Aleyhisselama eþyanýn naklini, Ýsa Aleyhisselama týb bilimini, Peygamberimize (asm) güneþ ve ayý teshir edip,uzay yolculuðunun yolunu açtý Cenabý Hak. Her þey ondan sonra geliþti. Bunlar bir mucize esri olarak öðretildi Peygamberlere. Harfler kelime oldu, Kelimeler taþlara ve çeþitli eþyalara yazýlmaða baþladý. Ýletiþim bu suret ile geliþti. Sonra bu satýrlar kitap haline geldi. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi BEZGÝNOÐLU HÜRRÝYET MEYDANI NO:13 ( SAAT KULESÝ YANI ) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) ÖNAL KALE MAH.KALE SAÐLIK OCAÐI KARÞISI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 CUMA 1 NÝSAN 2011 AK Parti Milletvekili Aday Adayý Timur Cevher, ilkokul oðretmeni Nurettin Yazdýran'ý ziyaret etti. Eðitim olmadan medeniyet olmaz AK Parti Milletvekili Aday Adayý Eðitimci - Ýþ Adamý Timur Cevher, ilkokul oðretmeni Nurettin Yazdýran'la bir araya geldi. Öðretmeninden helallik ve destek isteyen Timur Cevher, AK Parti iktidarýnýn eðitime Cumhuriyet tarihinden bu yana en yüksek bütçeyi ayýran iktidar olduðunu söyleyerek, 2001 yýlýnda 7.5 milyar TL olan Milli Eðitim Bakanlýðý bütçesinin, 2010 yýlýnda yaklaþýk 3,5 kat artarak milyar TLolduðunu belirtti. Tarihini gereði gibi öðrenmeyen bir milletin ileriyi görmesini saðlayacak bir yol haritasý belirlemesinin mümkün olmadýðýný belirten Cevher, Doðudan batýya, kuzeyden güneye öðrenim gören öðrencileri- Türk Saðlýk Sen Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Medet Alpsar, Saðlýk Bakanlýðý'nýn yaptýðý düzenlemede, aylýk mahsuplaþmayla ilgili saðlýk çalýþanlarý arasýnda ayrým ve haksýzlýk yapýldýðýný ifade ederek, konuyla ilgili genelgeyi yargýya taþýdýklarýný bildirdi. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Türk Saðlýk Sen Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Medet Alpsar, Türk Saðlýk-Sen'in, mahsuplaþmalarýn aylýk yapýlmasý hususunda Maliye Bakanlýðýnda 09 Mart 2010 tarihinde gerçekleþtirilen toplantýya Türkiye Kamu-Sen adýna katýldýðýný belirterek, toplantýda taraflarýn görüþlerinin alýndýðýný ve ek ödemede mahsuplaþmanýn aylýk olarak yapýlmasýnýn karara baðlandýðýný bildirdi. Aylýk mahsuplaþmanýn uzun yýllar süren mücadelenin ardýndan nihayet Torba Yasa'da yer aldýðýný ve saðlýk çalýþanlarýnýn önemli bir sorununun çözüldüðünü dile getiren Alpsar, "Saðlýk Bakanlýðý 30 Mart 2011 tarihinde yayýnladýðý bir genelge ile bu konuda düzenleme yapmýþtýr. Ne yazýk ki söz konusu düzenlemede bakanlýk, çalýþanlar elde edilen bir kazanýmda yine saðlýk çalýþanlarýný maðdur etmiþtir. Genelge ile personellerin ücretsiz izin ve askerlik durumunda ek ödemede aylýk mahsuplaþma hakkýndan faydalandýrýlmamasý ve 4924 sayýlý yasaya baðlý çalýþan 15 bin sözleþmeli personel ile vekil ebe hemþirelerin ek ödemede aylýk mahsuplaþmadan yararlandýrýlmamasýna karar verilmiþtir. Bu iki düzenleme hukuk dýþýdýr. 4924'lü sözleþmeli personel ve vekil ebe-hemþirelerin ek ödemede aylýk mahsuplaþmadan faydalandýrýlmamasý hakkaniyete açýkça aykýrýdýr. KESK Þubeler Platformu Muharrem Aðýrman, 1 Mayýs hazýrlýklarýný görüþmek üzere 6 Nisan 2011 Çarþamba günü saat 17.00'da Eðitim Sen binasýnda toplanacaklarýný bildirdi. 1 Mayýs kutlama programýnýn hazýrlýklarýyla ilgili açýklama yapan KESK Þubeler Platformu Muharrem Aðýrman, "Dünya ve ülkemiz önemli deðiþim süreçlerini yaþamaktadýr. Sermaye giderek küreselleþirken kendisine yeni kar alanlarý yaratmaktadýr. Sermayenin küreselleþmesi karþýsýnda emek güçlerinin dayanýþma ve mücadelesi de küreselleþmelidir. Ýþsizliðin kitlesel boyutlara ulaþtýðý, güvencesiz esnek çalýþma biçimlerinin giderek arttýðý, sendikal haklarýn giderek ihlal edildiði, basýn özgürlüðü baþta olmak üzere hak ve özgürlük alanlarýnýn miz ülkemizin deðiþik yerlerini görme fýrsatlarý oldu. Özellikle Çanakkale zaferi ve cumhuriyet konulu programlarla tarihi mekânlar gezilerek yaþayarak öðrenme gerçekleþtirildi. Ziyaretten memnuniyetini dile getiren Nurettin Yazdýran ise, Cevher'in okuldayken ahlak- Timur Cevher, ilkokul oðretmeni Nurettin Yazdýran'la bir araya geldi. lý baþarýlý ve çalýþkan bir öðrenci olduðunu, daha sonralarý da kendisini takip ettiðini baþarýlarýyla övündüðünü siyasi hayatýnda da a çok büyük hizmetleri olacaðýna yürekten inandýðýný ve destekleyeceðini söyledi. Cevher, Uðurcuklar ve Atlýkarýnca kreþlerini ziyaret etti. AK Parti Milletvekili Aday Adayý Timur Cevher, Uðurcuklar ve Atlýkarýnca kreþlerini ziyaret etti. Ziyarette konuþan eðitimci - iþ adamý Timur Cevher, okul öncesi eðitimi bireyin kiþisel bilgi ve yeteneðinin geliþmesinde çok önemli olduðunu belir- Bu uygulama hukuki ve vicdani temelden uzaktýr." "Diðer tüm personellerle ayný iþi yapan, ayný görev, yetki ve sorumluluða sahip bulunan ve döner sermaye elde edilmesine fiilen katký saðlayan bu arkadaþlarýmýzý bu haktan mahrum býrakmak Anayasanýn 'Kanun Önünde Eþitlik' baþlýðýný taþýyan 10. maddesine de uymamaktadýr." diyen Medet Alpsar, konuyla ilgili hukuki giriþimde bulunduklarýný bildirdi. Alpsar, þöyle konuþtu: "2010 yýlý kasým ayýnda çýkarýlan genelge ile askerlik, doðum sonrasý izin gibi ücretsiz izinli sayýlan personele ek ödeme yapýlmaktaydý. Söz konusu genelge ile çalýþanlarýn kazanýlmýþ bu hakký ellerinden alýnmýþtýr. Askerlik, doðum sonrasý izin gibi ücretsiz izinli sayýlan personele ek ödeme yapýlmaktayken aylýk mahsuplaþmaya geçilmesinden dolayý personellerin bu haktan mahrum býrakýlmasýnda hukuka ve hakkaniyete uyarlýlýk yoktur. Türk Saðlýk-Sen olarak bu hukuka aykýrý, adaletsiz ve çalýþanlarý maðdur edecek iki düzenlemenin yürütmesinin durdurularak iptal edilmesi için Danýþtay'a dava açtýk. Maðduriyetin bir an önce sonlandýrýlmasý için 30 Mart'ta yürürlüðe giren bu genelgenin söz konusu iki hükmünü 31 Mart'ta dava ettik. Umarýz ki yargý bu konuda çalýþanlarý sevindirecek bir karara imza atar. Türk Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný korumaya maðduriyetlerinin önüne geçmek için var gücümüzle mücadeleye devam edeceðiz." giderek daraldýðý, AKP iktidarýnýn otoriter özlemlerini arttýrarak sivil diktaya doðru yöneldiði bir süreçte eþitlik, adalet, özgürlük taleplerimizi 1 Mayýs'ta daha güçlü haykýracaðýz." diye konuþtu. "KESK olarak, 'daki emek ve terek, AK Parti iktidarýnda zorunlu eðitimin 5 yaþa ineceðini vurguladý. Kreþ yetkililerinden okul öncesi eðitim ve kurum hakkýnda bilgiler alan Timur Cevher, öðretmenliðin en kutsal mesleklerinden birisi olduðunu söyleyerek baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kurum yetkililerini ve öðretmenlerini kutladý. Okul öncesi eðitim alan çocuklarla bir araya gelen cevher çocuklara çikolata daðýtarak onlarla kýsa bir süre sohbet etti. Kreþ yetkilileri de, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Cevher in siyasi yolculuðunda da ticaretteki gibi baþarýlý olacaðýna inandýklarýný, ayrýca kendisinin eðitimci olmasýnýn kendilerini daha da mutlu ettiðini söylediler. MÝGROS tabelâyý astý Tansaþ Migros olarak hizmet vermeye baþladý. MM standartýyla lular'a hizmet edecek olan Migros Maðazasý, dün akþam saatlerinde kapýsýnda Tansaþ yazan maðazanýn tabelasýný deðiþtirdi. lular'a bundan böyle Migros olarak hizmet edecek olan maðaza, lular'ý indirim kampanyalarý ile karþýlamaya hazýrlanýyor. Migros yetkilileri merhaba demeye hazýrlandýklarý lular için sürpriz kampanyalar düzenlediklerini duyurdu. Türk Saðlýk-Sen hak için yargýya baþvurdu Medet Alpsar Tansaþ Migros olarak hizmet vermeye baþladý. KESK ten 1 Mayýs a çaðrý demokrasi güçlerini 1 Mayýs'ý birlik, mücadele ve dayanýþma ruhuyla kutlamaya çaðýrýyoruz." diyen Aðýrman, " Mayýs hazýrlýklarýný görüþmek üzere 6 Nisan 2011 Çarþamba günü saat 17.00'da Eðitim Sen binasýnda 1 Mayýs hazýrlýklarýný görüþmeye çaðýrýyoruz." ifadelerini kullandý. Hitit Gençlik Derneði ödüllü logo yarýþmasý düzenledi. Hitit Gençlik ten ödüllü logo yarýþmasý Hitit Gençlik Derneði ödüllü logo yarýþmasý düzenledi. Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basýn toplantýsý ile logo yarýþmasý hakkýnda kamuoyunu bilgilendiren Dernek Baþkaný Avukat Hakan Velidedeoðlu, yarýþma birincisinin tablet bilgisayar ile ödüllendirileceðini açýkladý. Amaçlarýnýn yapacaklarý her iþi tüm lular'la birlikte gerçekleþtirmek olduðunun altýný çizen Velidedeoðlu, birincinin bilgisayarla ödüllendirileceði yarýþmanýn ikincisine bisiklet, üçüncüye dijital fotoðraf makinesi, dördüncüye mp4, beþinciye ise ups bellek hediye edileceðini bildirdi. Hitit ve gençlik olgusunu bünyesinde taþýyan orijinal logo çalýþmalarýný beklediklerini kaydeden Velidedeoðlu, Metropol A.Þ., Ejder Un ve Tuðla, Oðuzarda Hijyen Ürünlerinin yarýþma sponsoru olduklarýný söyledi. 23 Nisan þenliði düzenlenecek Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Avukat Hakan Velidedeoðlu, 23 Nisan'da Kültür Park'ta düzenleyecekleri 23 Nisan Gençlik Þenliði'nde yarýþma sonuçlarýnýn açýklanacaðýný duyururken, son takýlým tarihinin 20 Nisan saat 17,00 olduðunu, katýlýmcýlarýn eserlerini Hitit Gençlik Derneði- Üçtutlar Mah. 6.Sokak No:2/3 adresine elden ya da posta ile teslim edebileceklerini hatýrlattý. Alkýþlarla teþekkür ettiler Hitit Gençlik Derneði üyeleri, Sosyete Pazarlarý'nýn kaldýrýlmasýnda çaba sarfeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý alkýþlarýyla tebrik ettiler. 'un sorunlarýna duyarlýlýk konusunda herkesin sorumluluklarýný yerine getirmesine inandýklarýnýn altýný çizen Hitit Gençlik Derneði Baþkaný Avukat Hakan Velidedeoðlu, bu konuda ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn çabalarýný ve gelinen noktayý önemsediklerini bildirdi ve bunu ifade etmek için de Sosyete Pazarý Yok, Aðlamak Yok anlamýna gelen afiþ açarak, dernek üyelerinden Yalçýn Kýlýç için alkýþ istedi. Velidedeoðlu, 'a baþarýlý katkýlar saðlayan insanlarýn kamuoyunda takdir edilmesi adýna bu sorumluluklarýný yerine getirdiklerinin altýný çizdi. Akif in þiirlerini heyecanla dinlediler Mehmet Tatlýsu Eþref Ertekin Kütüphanesi nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý konulu konferansýn izleyicisi olan öðrenciler, Millî Þairimiz Mehmet Akif in þiirlerinin coþkulu alkýþlarla izledi. Emekli Öðretim Görevlisi Mustafa Tatlýsu nun konuþmacý olduðu konferansa Daniþmend Gazi Ýlköðretim Okulu, 19 Mayýs Ýlköðretim Okulu, Özel Pýnar Ýlköðretim Okulu ve Buharaevler Kýz Meslek Lisesi öðrencileri katýldý. Merhum Akif in þiirleriyle öðrencilere hitap eden Tatlýsu, öðrencilerin ilgisi ve coþkusu karþýsýnda duyduðu mutluluðu dile getirerek, genç neslin Akif in heyecanýný anlamak ve o heyecana ortak olmak konusundaki duyarlýlýðýnýn gelecek adýna umut verdiðini kaydetti. Hitit Gençlik Derneði yöneticileri Gazeteciler Cemiyeti nde basýn toplantýsý düzenledi. Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý konulu konferans düzenlendi. Öðrenciler þiirleri heyecanla dinledi.

15 Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ya seslendi: Verdiðiniz sözü tutun ya da býrakýp gidin Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu'nun sözleþmeli öðretmenleri kadroya geçireceði vaadi ile oyaladýðýný belirterek, "Ya 646 gündür verdiðiniz sözü tutun ya da býrakýn gidin." Sözleþmeli öðretmenlerin kadro sorunuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, "Türk Eðitim-Sen olarak, sözleþmeli öðretmenliðin bir kölelik olduðunu, eðitim çalýþanlarý arasýnda eþitsiz ve haksýz bir uygulamaya neden olduðunu kaç yýldýr alanlarda haykýrýyoruz. Bir takým sendikalar gibi dilekçe kampanyasý düzenleyip, dilekçeleri dahi göndermeyenlerin aksine, Türk Eðitim Sen olarak sürekli meydanda idik. Bizler meydanda iken bunlar ne yapýyordu; 25 Kasým eyleminde olduðu gibi eylem kararý alýp, ertesi gün veya gece yarýsý aðababalarýnýn baskýsý ile bu kararlarýndan vazgeçmekteydiler." diye konuþtu. Sözleþmeli, ücretli gibi istihdam modellerinin öðretmenlik mesleðine yakýþmayan, insan hakký ve hukuk ihlalleriyle dolu uygulamalar olduðunu ifade eden Alparslan, Milli Eðitim SAÐLIK BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Göðüs Hastalýklarý Hastanesi TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 2011 YILI 52 KALEM TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Cemilbey Cad.No:81 MERKEZ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþtabipliði c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn,idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 230 (ikiyüzotuz) takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 16/05/2011; iþi bitirme tarihi 31/12/2011 dir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekliler,teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkod numaralan ve markalarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda,ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dairtýtubb'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIR- LANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý ) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr. e)- Söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýþ ortaklýðýnda ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliþkin imalatçý veya yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belgelerden birini sunmasý yeterlidir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler, Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Teklif edilen mallarýn numuneleri ve teknik þartnameye cevaplarýný içeren doküman sunulacaktýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Satmalýna Birimi adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-lmza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi ( Ek Bina ) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. T.C. BAYAT SULH HUKUK MAHKEMESÝ Sayý : 2011/76 Esas ÝLAN TMK madde 713 "Tapu kütüðünde kayýtlý olmayan bir taþýnmazý davasýz ve aralýksýz olarak yirmi yýl süreyle ve malik sýfatýyla zilyetliðinde bulunduran kiþi, o taþýnmazýn tamamý, bir parçasý veya bir payý üzerindeki mülkiyet hakkýnýn tapu kütüðüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Ayný koþullar altýnda, maliki tapu kütüðünden anlaþýlamayan veya yirmi yýl önce ölmüþ ya da hakkýnda gaiplik kararý verilmiþ bir kimse adýna kayýtlý bulunan taþýnmazýn tamamýnýn veya bölünmesinde sakýnca olmayan bir parçasýnýn zilyedi de, o taþýnmazýn tamamý, bir parçasý veya bir payý üzerindeki mülkiyet hakkýnýn tapu kütüðüne tesciline karar verilmesini isteyebilir. Tescil davasý, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kiþilerine veya varsa tapuda malik gözüken kiþinin mirasçýlarýna karsý açýlýr. Davanýn konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrýca taþýnmazýn bulunduðu yerde uygun araç ve aralýklarla en az üç defa ilan olunur. Son ilandan baþlayarak üç ay içinde yukarýdaki koþullarýn gerçekleþmediðini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacýnýn iddiasý ispatlanmýþ olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fýkrada öngörülen koþullarýn gerçekleþtiði anda kazanýlmýþ olur. Davalýlar ve itiraz edenler, ayný davada kendi adlarýna tescile karar verilmesini isteyebilirler. Kararda, tescili istenilen taþýnmazýn niteliði, yeri, sýnýrlarý ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir. Özel kanun hükümleri saklýdýr." hükmünü içermekte olup mahkememizin 2011/76 esas sayýlý dosyasýnda davacýlarýn Rasit Kandýrali, Arif Kandýrali, Ahmet Kandýrali, davalýlarýnýn Bayat Mal, Falý Köyü Tüzel Kiþiliði olduðu, yukarýdaki maddeye göre açýlan tescil davasýnýn konusu ili Bayat ilçesi Falý köyü 174 ada 32,33,34,35,36 ve 47 parseller arasýnda kalan ve dere olarak tespit gören yerin tapu kaydýnýn iptali ile tapuda davacýlar adýna tesciline iliþkindir. Bu davada yukarýdaki maddede belirtilen þartlarýn gerçekleþmediðini ileri sürenlerin son ilan tarihinden baþlayarak 3 ay içerisinde mahkememize baþvurmalarý gerekmektedir. (Basýn: 282) Bakaný Nimet Çubukçu'nun da, Haziran 2009 tarihinde, artýk sözleþmeli öðretmen Mahmut Alparslan alýnmayacaðýný, mevcut sözleþmeli öðretmenlerin tamamýnýn kadroya geçirileceðini söylediðini hatýrlatarak, "Bugün verilen sözün 646. günü. Yoksa kadro sözü aslýnda bir aldatmacadan mý ibaretti? Verilen sözün hiç mi deðeri yoktu? Sözleþmeli öðretmenler laf deðil, icraat beklemektedir. Sözleþmeli öðretmenler oyalanmak ve süslü yalanlarla kandýrýlmak istememektedir. Sözleþmeli öðretmenler aðzýna bir parmak bal çalanlarý affetmemektedir." ifadelerini kullandý. Sözleþmeli öðretmenlerin aldatýldýðýný savunan Mahmut Alparslan, "Türk Eðitim -Sen olarak ne zaman bir eylem kararý alsak, Sayýn Bakanýn verdiði sözler basýnda yer almaya baþlýyor. 25 Kasým, 13 Mart 'ta olduðu gibi 16 Nisan 'da yapacaðýmýz eylemi provoke etmek adýna eylem kýrýcýlýk yapýlmak istenmektedir. Biz birileri gibi eylem kararý alýp vazgeçmedik, KPSS hýrsýzlýðýna sessiz kalmadýk,18. Milli Eðitim Þurasýnda kadrolu öðretmenlerin kademeli olarak sözleþmeli statüye geçirilmesine sessiz kalmadýk. Ne enteresandýr ki biz bütün bunlara göz yummaz, bakanlýk önünde pasta keserken randevu taleplerimize cevap vermeyen, makamý terk eden sayýn bakan, hayatýnda sözleþmeliler için alana inmemiþ malum sendikaya görüþme talebini iletiyor. Akabinde her zaman olduðu gibi eylem iptal ediliyor." Ortaköy de bir çoban hayatýný kaybetti. Hayvanlarýný otlatýrken öldü Ortaköy de bir çoban hayatýný kaybetti. Büyükkýþla Köyü nde yaþayan Mehmet Baþýbüyük (80) çobanlýk yaðtýðý daðlýk bölgede ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, dün sabah oðlu ile birlikte hayvanlarýný otlatmaya götüren Mehmet Baþýbüyük, yemek sonrasý aniden rahatsýzlandý. Ambulans ve jandarma kýsa sürede olay yerine ulaþýrken, yaþlý adamýn solunum yetmezliðinden öldüðü tespit edildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. Kadýnca Kuaför hizmete girdi. Ortaköy e kuaför açýldý Ortaköy de bayan kuaförü açýldý. Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi nde Tümer Tüzün'e ait iþyerinde hizmete giren Kadýnca Kuaför ü Fethiye Kaya ile Selvihan Çýtak çalýþtýrýyor. Kuaför Fethiye Kaya, "Bizler Ortaköy Ýlçemizde bir eksiklik olan bayanlara ait bir kuaför açmýþ olmaktan mutluyuz. Açýlýþýmýz sýrasýnda bizlere yakýn ilgi gösteren tüm Ortaköy halkýna teþekkür ederiz. Ortaköylü bayanlarýn isteði üzerine bu iþyerimizi açtýk. Ýnþaallah iyi olur. Bizler bayanlarýn saç kesiemi, boya, röfle, cilt bakýmý, makyaj, gelin baþý, niþan baþý, pedikür, manikür ve kalýcý makyaj hizmetlerini yapýyoruz." Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Bahadýr Alagöz ve Kütüphaneci Selma Yýldýran Atcý, 47. Kütüphane Haftasý etkinliklerinde Ýl Halk Kütüphanesi ile iþbirliði yapan Atatürk Lisesi'ne bir teþekkür ziyaretinde bulundular. Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Bahadýr Alagöz, Atatürk Lisesi Müdürü H. Hüseyin Hastaoðlu'na kurumu adýna teþekkür etti. Hafta baþýnda Devlet Tiyatrosu binasýndaki açýlýþ ve ardýndan beðenilen skecin çeþitli yerlerde gösterilmesi, Atatürk Milli Eðitim Bakanlýðý Saðlýk Ýþleri Daire Baþkanlýðý nýn düzenlediði "Gençlerde Hijyen ve Cilt Saðlýðý" konulu bilinçlendirme sürüyor. Bakanlýðýn 9. ve 10. sýnýf öðrencilerini hedef alan uygulamasýnda, ergenlik döneminde sivilce, deri bakýmý, týraþ olma, beden saðlýðý, bulaþýcý hastalýklar gibi konularda öðrenciler bilgilendirildi. Kýz ve erkeklerin ayrý ayrý alýndýðý salonda uzman Sevginaz Bozkurt, ve Gürkan Altunay tarafýndan öðrenciler bilgilendirildi. Sunum bittikten sonra merak ettikleri sorularý sormalarýna CUMA 1 NÝSAN Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, Altýnokta Körler Derneði Þubesi'ni ziyaret ettiler. EDP den Altýnokta ya ziyaret Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, il sekreteri Ekin Gün ve MYK Üyesi Behzat Sapancý, dün Altýnokta Körler Derneði Þubesi'ni ziyaret ettiler. Altý Nokta Körler Derneði'ni ziyaret eden EDPli yöneticiler, Þube Baþkaný Kürþat Ahýshalý ile görüþtüler. Ziyarette, görme engellilerin yaþadýðý zorluklarý anlatan Ahýshalý, karþýdan karþýya geçerken sesli uyarýlarýn olmamasýný, kaldýrýmlarýn düzensiz olmasýný, maðazalarýn tanýtým amaçlý malzemelerini kaldýrýmlarda kullanmasýný, gerekli gereksiz yerde direklerin ve billboardlarýn olduðunu söyleyerek; sýkýntýlarýný dile getirdi. Ayný zamanda özürlülerin siyasette yer almalarý gerektiðini belirten Kürþat Ahýshalý, illerin karar ve danýþma mercilerinde özürlülerin bulunmasý gerektiðini kaydetti. Saat, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik araçlarý sesli uyarý sistemiyle kullandýklarýný dile getiren Ahýshalý, bu araçlarýn maliyetinin pahalý olmasýndan yakýndý. Ýl Baþkaný Þeref Karataþ ise; özürlülerin siyasette var olmalarýný söyleyerek, tüm engellilere kapýlarýnýn açýk olduðunu belirtti. Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Bahadýr Alagöz ve Kütüphaneci Selma Yýldýran Atcý, Atatürk Lisesi'ne bir teþekkür ziyaretinde bulundular. Ýþbirliði için teþekkür Lisesinin yazar öðretmenlerince bir sohbet programý yapýlmasý dolayýsýyla ilgiyi kitaba ve okumaya çektikleri için Atatürk Lisesi tüm mensuplarýna teþekkür eden Alagöz, görev alan öðretmen ve öðrencilere de önümüzdeki pazartesi günü teþekkür için bir kokteyl vermek istediklerini söyleyerek, Hastaoðlu nu davet etti. Müdür Hastaoðlu da, bu güzel davete karþý teþekkürlerini bildirdi ve ülke için, eðitim için, gençler için her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný söyledi. "Gençlerde Hijyen ve Cilt Saðlýðý" konulu bilinçlendirme sürüyor. Gençlere cilt bakýmý dersi da izin verilen öðrenciler, salonu daha bilinçli olarak terk ettiler. Alýnan bilgiye göre önce ilçelerde baþlayan ve tamamlanan eðitim merkez ilçeyi de tamamen kapsayacak.

16 16 CUMA 1 NÝSAN 2011 Ýl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri yol boyu tesislerde sigara denetimi yaptý. Yol boyu sigara denetimi Genç Ýstihdamýn Desteklenmesi Hibe programý ilgi gördü. Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan Genç Ýstihdamýn Desteklenmesi Hibe programý kapsamýnda hazýrlanan ve Hitit Üniversitesi'nin de ortaðý olduðu Üniversitelilerin Giriþimciliklerinin ve Ýstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi (ÜGÝSED) Projesi eðitim faaliyetlerinin, üniversite öðrencilerinden ve yeni mezunlardan büyük ilgi gördüðü bildirildi. Proje Koordinatörü Engin Özücan ve Proje Koordinatör Yardýmcýsý Sezin Yýlmaz ýn verdiði bilgiye göre; Mart tarihlerinde Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu'nun verdiði Ýþ bulma araçlarý eðitimi ile baþlayan ilk kur eðitimleri, Mart tarihlerinde Yrd. Doç. Dr. E. Savaþ Baþçý'nýn verdiði Finansal kaynaklara eriþim, Mart tarihlerinde ise Öðretim Görevlisi Menekþe Þahin'in verdiði Motivasyon Valiliði Ýl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri ve Sungurlu Kaymakamlýk Denetçileri Sungurlu Merkez, Sungurlu - Ankara yolu istikameti ve Sungurlu - yolu güzergâhýnda anayol üzerinde bulunan benzinlik, alýþveriþ merkezleri ve dinlenme tesislerinde denetimlerde bulundular. Mavi Ocak tesislerine de uðrayan denetçiler, burada da denetim yaptý. Ýþletme sahibi Mustafa Mavi de iþ yerinde bulunmasý sebebiyle denetçilerle yakýndan ilgilendi. Sigara denetimlerinden memnun kaldýklarýný ifade eden Mustafa Mavi, denetimlerin daha sýk ve düzenli yapýlmasý konusunda talepte bulundu. Mavi, denetimlerin sürekli ve düzenli yapýlmasý halinde haksýz rekabetin de önüne geçileceðini belirtti. Ýlçe merkezinde ve þehirlerarasý yol güzergâhýnda yasaya uyumluluðun yüksek düzeyde olduðunu ifade eden denetim personelleri, daha önceden de olduðu gibi, bundan sonra da vatandaþlarý ve esnafý tütün ve tütün mamullerinin zararlarýndan korumak, bilinçlendirmek, farkýndalýðýný oluþturmak için ziyaretlerin düzenli ve aralýksýz yapýlacaðýný belirtiler. Ýl Tütün Kontrol Kurulu Denetim Ekipleri, diðer ilçelerde de çalýþma yaptýklarýný ifade ederek ilçeden ayrýldýlar. TSO nun projesine ilgi eðitimleriyle devam etti. Eðitimlere, projede öngörülen katýlýmcý sayýsýnýn üzerinde bir katýlým saðlandýðýný belirten Proje yöneticileri Engin Özücan ve Sezin Yýlmaz, Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç'ýn Giriþimcilik ve iþ planý eðitimleri ile Öðretim Görevlisi Aysun Kanbur'un Kiþisel geliþim eðitimlerinin önümüzde günlerde yapýlarak, 27 Nisan da 1. kur eðitimlerinin tamamlanacaðýný bildirdiler. Eðitimlerin ayný konu baþlýklarýnda 2 kur daha tekrarlanacaðýný ifade eden Özücan ve Yýlmaz, eðitim faaliyetlerini bitiren öðrencilerin Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde bulunan Rehberlik Merkezinde birebir iþ bulma ve iþ kurma konularýnda danýþmanlýk hizmeti alabileceklerini de sözlerine ekledi. Mecitözü eski kaymakamlýk binasý restorasyon çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Tarihi binada restoreye devam Fatihan Atik/Mecitözü Mecitözü eski kaymakamlýk binasý restorasyon çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Temmuz ayýnda bitmesi planlanan restorasyon çalýþmalarý hafta sonlarý da dahil olmak üzere devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde kaymakamlýða ait iþ makineleri tarafýndan ýþýklandýrma ve kanalizasyon için açýlan çukurlar, altyapý çalýþmasý yapýldýktan sonra tekrar kapatýldý. Aldýðýmýz bilgilere göre; eskisini aratmayacak özellikte olacak olan tarihi kaymakamlýk binasý gece ýþýklandýrmasý ile de tekrar kullanýma açýlacak. Hafta içi ve hafta sonu çalýþmalarýna devam edilen tarihi kaymakamlýk binasý restorasyonunda kullanýlan malzemeler özenle seçildiði ve kullanýlacak olan tahtalarýn daha uzun ömürlü olmasý için ilaçlama yapýldýðý bildirildi. Ýþ makinelerinin giremediði yerler ise iþçiler tarafýndan büyük bir titizlikle ve özenle restore çalýþmalarýna devam ediliyor. MEM, Eurodesk Temas Noktasý oldu Ýl Milli Eðitim ARGE Proje Koordinasyon Birimi yaptýðý baþvuru sonucunda, Eurodesk Temas Noktasý olarak seçilerek Eurodesk Türkiye Aðý'na dâhil oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, gençlerin beceri ve yeteneklerini geliþtirmelerini; hizmet, imkân ve fýrsatlardan yararlanmalarýný, sorunlarýný çözmelerini, yerel, ulusal ve uluslararasý düzeyde etkin roller almalarýný hedefleyen 'Gençlik Bilgilendirmesi'nin Türkiye'de 'Avrupa Gençlik Bilgilendirmesi Þartý' kapsamýnda yürütüldüðünü belirterek, "Buna göre, herhangi bir gencin ihtiyaç duyduðu bilgiye tarafsýz, anlaþýlýr, güncel, güvenilir ve ücretsiz bir þekilde ulaþabilmesi demokrasi, insan haklarý ile temel hak ve özgürlüklere saygý çerçevesinde ele alýnmaktadýr. Ülkemizde 'Gençlik Bilgilendirmesi' konusunda pek çok kurum ve kuruluþ dolaylý olarak hizmet vermekte ise de, tek görevi gençleri yararlanabilecekleri imkân ve fýrsatlardan haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yýlýndan beri AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý (Ulusal Ajans), Gençlik Sözleþmeli öðretmene yeþil ýþýk Eðitim Bir Sen Þubesi Mevzuat Sekreteri Tekin Çýnar, Eðitim- Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun, Eðitim- Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer ile birlikte Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile görüþerek, sözleþmeli öðretmenlerin kadroya alýnmasýný, Temmuz'da yapýlacak KPSS öncesi öðretmen atanmasýný ve 40 yaþ maðduru usta öðreticilerin sorununun çözümünü istediðini belirterek, çok kýsa bir zaman içinde sözleþmeli öðretmenlerin durumuyla ilgili müjdeli bir açýklama beklediklerini bildirdi. Öðretmenin vekili, ücretlisi, sözleþmelisinin olmayacaðýný belirten Tekin Çýkar, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun, "Öðretmen, eðitim iþinin lokomotifidir. Bu iþi kadrolu olarak yapmasý gerekir. Mücadelemizde dile getirdiðimiz sözleþmelilerin kadroya geçirilmesi talebimiz, hem eski Bakanýmýzýn hem de yeni Osmancýk'ta PTTmatik, hizmete girdi. Ýlçe PTT 'nden alýnan bilgiye göre, PTTbinasý giriþine açýlan PTTmatik'te PTT giþelerinden yapýlan hemen her iþlem 7 gün 24 saat boyunca yapýlabilecek. Para çekme ve yatýrma, fatura ödeme, kredi kartý borcu gibi bankacýlýk iþlemlerinin de yapýlabildiði PTTmatikler'in þubelerdeki yýðýlmalarý önlemesinin beklendiði bildirildi. (A.A.) Bakanýmýzýn sýcak yaklaþmalarýna raðmen, diðer Bakanlýklar boyutu da dikkate alýnarak geciktirilmiþti. Þimdi bunun da kademeli olarak geçiþine yönelik umudun çok daha arttýðý ve çözümün çok daha yakýn olduðu bir görüþmeyi gerçekleþtirdik. Sayýn Bakan, bu konuyu daha fazla önemseyerek hem Bakanlar Kurulu'na hem de Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a taþýyacaðýný ifade etti. Bu giriþimler sonucu, olumlu beklentimiz yüzde 100 artmýþtýr" þeklindeki sözlerini hatýrlatarak; 70 bin kadro bekleyen sözleþmeli öðretmeni mutlu etmek adýna inançlarýnýn ve güvenlerinin arttýðýný kaydetti. "Artýk bundan sonra bunun kademeli olarak geçiþ takvimini bekliyoruz" diyen Çýnar, Kamuda farklý istihdam türlerine karþý olduklarýný belirterek, sözleþmeli öðretmenlerin sorunlarý çözülünceye kadar konunun takipçisi olacaklarýný vurguladý. Zaman dan sergi Programý Genel Koordinatörlüðü bünyesinde görevini sürdürmektedir." Eurodesk'in, gençler için eðitim ve gençlik alanlarýndaki Avrupa fýrsatlarý ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katýlýmý hakkýnda bilgi saðlayan Avrupa Bilgi Aktarým Aðý olduðunu kaydeden Ýl Müdürü Aytekin Girgin, Eurodesk'in; ücretsiz soru cevaplama hizmeti (e-posta, faks, telefon ve ziyaretle); Soru sahiplerine öneri ve yardým hizmetleri; Fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet eriþimi saðlanmasý; Eðitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri; Konferanslar, seminerler ve diðer etkinliklerin düzenlenmesi; Kaynak materyallerin basýlmasý ve daðýtýlmasý ve Gençlik Programý ile ilgili bilgilerin yaygýnlaþtýrýlmasý, hizmetlerini sunduðunu bildirdi. Milli Eðitim 'nün de projeye dâhil olduðunu açýklayan Girgin, "Ýl Milli Eðitim müz ARGE Proje Koordinasyon Birimi yaptýðý baþvuru neticesinde, Eurodesk Temas Noktasý olarak seçilmiþ olup, Eurodesk Türkiye Aðý'na dahil olmuþtur. Bu kapsamda yukarýda belirtilen görev ve sorumluluklarý yerine getirecektir." Aytekin Girgin Tekin Çýnar Zaman gazetesi fotoðraf editörü Selahattin Sevi nin katýlýmýyla Zamana Düþen Fotoðraflar konulu sergi açýlacak. Zaman Gazetesi Ýl Temsilcisi Lütfi Özkan ýn verdiði bilgiye göre sergi 4 Nisan Pazartesi günü saat da Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nde açýlacak. Açýlýþa davetliler katýlacak. PTTmatik hizmete girdi Motosiklet sürücüsü yaralandý Ýskilip Kavþaðý nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandý. F.M.Ö. aracýyla giderken kavþakta M.D.(16) isimli gencin kullandýðý motosikletle çarpýþtý. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altýna alýndý. Ýskilip te þüpheli ölüm 'un Ýskilip ilçesinde yalnýz yaþayan bir kiþinin ölümü þüpheli bulundu. Alýnan bilgiye göre, Bahabey Mahallesi Kartal Apartmanýn'da yaþayan Naci Kartal'dan (56) haber alamayan yakýnlarý, kapýyý zorlayarak girdikleri evde Naci Kartal'ýn cesedini buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis, incelemelerde bulundu. Kartal'ýn cesedi, yapýlan incelemenin ardýndan, otopsi yapýlmak üzere Ankara Adli Týp Kurumun'a gönderildi. 2 çocuk babasý Kartal'ýn bir süredir eþinden ayrý yaþadýðý öðrenildi. (A.A.) Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Safahat Okumalarý sürüyor. Safahat okuyorlar Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi'nin düzenlemiþ olduðu Safahat Okumalarý programý devam ediyor. Dernek merkezinde düzenlenen programda, þairin fikir, düþünce dünyasý ile þiirleri orjinal dilinden okunarak açýklanýyor. Programa katýlanlarýn da düþüncelerini, anladýklarýný dile getirerek katký saðladýklarý Safahat Okumalarý Programýný, Anadolu Lisesi Türk Dili EDP'den ziyaret Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði ÇESOB u ziyaret etti. ONKO-SAV'dan davet Kýsa adý ONKO-SAV olan Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþ Derneði tarafýndan 1-7 Nisan Kanser Haftasý dolayýsýyla organize edilecek olan etkinliklere ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da davet edildi. ONKO-SAV Baþkan Yardýmcýsý Birgül Harzadýn ve Dernek üyesi Birsel Sucu dün ÇESOB'u ziyaret ederek, Kanser Haftasý münasebetiyle düzenleyecekleri etkinliklere Baþkan Kýlýç'ý davet ettiler. Kanser Haftasý'nda 'da kanser bilincinin oluþturulmasý için ve Edebiyatý Öðretmeni Kadir Karabacak, Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmeni Osman Yaþar ve Pehlivan ve eski Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni olan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, birlikte gerçekleþtiriyorlar. Bu haftaki programýn sunumunu yapan Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Akif'in þiirlerinden yola çýkarak düþünce dünyasý ve sanat hayatý ile ilgili bilgiler verdi. Eþitlik ve Demokrasi Partisi yöneticileri tanýþma ziyaretlerini sürdürüyor. 'da yeni yapýlanan Eþitlik ve Demokrasi Partisi yöneticileri tanýþma ziyaretlerini sürdürüyor. EDPÝl Baþkaný Þeref Karataþ ve Ýl Sekreteri Ekin Gün, dün ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþtüler. ÇESOB'a ziyareti esnafýn sorunlarýný yerinde görmek ve yetkili aðýzdan bilgi almak için gerçekleþtirdiklerini belirten Eþitlik ve Demokrasi Partisi Ýl Baþkaný Þeref Karataþ, EDP olarak esnafýn sorunlarýnýn çözümüne katký sunmak istediklerini söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, EDP yöneticilerine görevlerinde baþarýlar diledi. çeþitli konferans ve yürüyüþ düzenleyeceklerini belirten ONKO-SAV Baþkan Yardýmcýsý Birgül Harzadýn, ayrýca kanser hastalarý yararýna yemek organize edeceklerini söyledi. Harzadýn, yemeðe katýlarak kanser hastalarýna destek olmak isteyenlerin yemek biletlerini 20 TL karþýlýðýnda dernekten temin edebileceklerini kaydetti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan Kýlýç ise, Birlik olarak ONKO-SAV'a destek olacaklarýnýn mesajýný verdi. Haþimoðlu Ýnþaat bugün açýlacak Haþim Cýbýr'ýn sahibi olduðu Haþimoðlu Ýnþaat Malzemeleri bugün Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 67/B Aþevi yanýnda hizmete açýlýyor. Her türlü inþaat malzemesi satýþýnýn yapýlacaðý Haþimoðlu Ýnþaat Malzemeleri Maðazasý'nýn açýlýþýna ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý davet eden iþyeri sahibi Haþim Cýbýr, bugün saat 14.00'de gerçekleþtirilecek olan açýlýþa tüm halkýnýn da davetli olduðunu belirtti. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, Haþimoðlu Ýnþaat Malzemeleri'nin tüm halkýna hayýrlý uðurlu olmasýný dileyerek, iþyeri sahibi Haþim Cýbýr'a da bol kazanç diledi. Haþim Cýbýr'ýn sahibi olduðu Haþimoðlu Ýnþaat Malzemeleri bugün açýlýyor. Haþim Cýbýr, dün ÇESOB u ziyaret etti.

17 CUMA 1 NÝSAN Türkiye ve un gururu altýn kýz SÝBEL ÞÝMÞEKÞEK Halter milli takýmý u ve kamp yeri olarakta Anitta oteli mesken tuttu. Kamp sonrasýnda gittikleri turnuvalardan madalyalarla döndükçe artýk çorum kampývazgeçilmez yer oldu onlar çorumun misafiri iken bir akþamda biz bayan halter milli takýmýnýn misafiri olduk.türkiye'nin altýn kýzý Sibel þimþek ile de görüþtük. O Türkiye'nin olduðu kadar un da altýn kýzý. Gerçekten Sibel ile konuþurken halter sporunu daha yakýndan tanýdým ve çalýþmanýn disiplinin prensip kararlýlýk sabýr ve inancýn baþarý için ne kadar önemli olduðunu da gördüm. Altýn kýz Sibel ile yaptýðýmýz söyleþide onun günlük programýný antrenmanlarýný kamplardaki geçen günlerini çalýþma temposunun hedeflerini ve gelecekteki yapmayý planladýklarýný konuþtuk. Tabi biz Sibel ile baþarý madalya halter konuþurken baþarýný arka planýndaki iþin mutfaðýnda emeði bulunan hocasýný da unutmadýk. Milli takýmýn akþam çalýþmasýndan sonra Sibel Þimþek ve hocasý Nurcihan Gönül ile oturduk halterden madalyalardan spordan ve adýna konuþtuk. Sorduk ve samimi içten cevaplar aldýk. Aslen lu olan Sibel ile söyleþimizi aktarmýþ olayým. Spora nasýl baþladýnýz ailenizin bakýþ açýsý ya da bu baþarýya katkýsý nasýl oldu Spora erken yaþta baþladým. Ama tüm amatör sporcular gibi her türlü sýkýntý ve zorluðu yaþadým tabiî ki. Özellikle çalýþmalar için uygun ortam salon ya da antrenmanlara gidiþ dönüþ bile bir çok sporcu için sorun olmaktadýr. Kulüplerin bu konudaki imkanlarý sýnýrlý. Baþarýnýn temeli iyi bir altyapýdan geçiyor. Ayrýca dünden bugüne hemencecik baþarý madalya þampiyonluk olmuyor. Biz de baþlangýç yýllarýnda buna benzer zorluklarý fazlasýyla yaþadýk. Ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedim. Ama bu uzun çalýþma sürecinde en büyük desteði ailemden gördüm. Özellikle de bu konuda annemi söylemeden geçemem. Baþarým da emeði ve katkýsý bulunanlar tabi ki var ama annemin yeri bambaþka.. bebekliðimden spora baþladýðým çocuk yaþýmdan þu ana kadar ki yarýþma öncesi tempomdaki durumuma kadar annem hep ama hep yanýmda oldu. Arkamdaki en büyük desteðim ailem ve annem oldu. Halter boy kýsaltýr ya da erkek sporu gibi düþünülür ne dersiniz? Belki dýþtan bakýnca böyle bir algý var ama sonuçta halter kilo ve aðýrlýk kategorisinde yapýlan bir spor dalý. Bayanda hangi sporu yaparsa yapsýn bayandýr. Her sporcu kendi sýkletinde olanlarla yarýþmaktadýr. Ayrýca belki boy kýsalýðý vücut dengesi adýna daha avantajlý.. halter yaptýðý için sporcular kýsalmaz. Kýsa sporcularýn halterde aðýrlýðý kaldýrmasý daha kolaydýr. Yani çok büyük bir aðýrlýðýn kaldýrýlýþýnda boyun kýsa olmasý sporcunun iþini kolaylaþtýrmaktadýr. Onun içinde boyu kýsa olan sporcular özellikle seçilir. Sibel ailede senden baþka spor yapan var mý? Biz 3 kardeþiz. Benim dýþýmda kýz kardeþimde halter sporu yapýyordu. Türkiye þampiyonluðu ve Avrupa derecesi var ancak talihsiz bir sakatlýk geçirince aktif sporu býraktý. Þu anda antrenör olarak spora olan katkýsý devam ediyor. Avrupa þampiyonluðu ve dünya derecen var bu süreç nasýl iþliyor? Evet gençlerde ve büyüklerde 2003'te baþlayan Avrupa derecelerimiz daha sonra Avrupa þampiyonluklarýnda dönüþtü. Yunanistan Kiew Fransa Ýtalya Rusya Romanya Belarus'ta ki þampiyonalardan yüz akýyla çýktým. Her bir þampiyonluðun sayfalara sýðmayan bir çalýþma temposu ve öyküleri var tabi ki. Bu þampiyonluklarý belki þimdi sadece sýradan birer kelime olarak geçiyoruz ama her birisi için çok zor çalýþma dönemlerinden geçiyoruz. Uzun kamp dönemleri her lokmamýzýn her yudum suyun beslenmenin dikkatle hesaplandýðý bir süreçten sonra belki 30 saniyelik bir kaldýrma sürecini yaþýyoruz. Ýþte sizler sadece ekranda bizlerin barýn baþýnda aðýrlýklar kaldýrdýðýmýz aný yaþýyorsunuz. Ama o yarýþma zamanýna kadar her þeyine dikkat ettiðimi bir çalýþma sürecinin yoðunluðu tabi ki kolay deðil. Bu þampiyonlularýn yanýnda Türkiye ve Avrupa rekorlarýyla gelen altýn madalyalarým da oldu Peki çalýþma ve sporda baþarý için en temel þeyler nelerdir? Öncelikle yaptýðýnýz sporu severek ve içselleþtirerek çalýþmak gerek. Yani her þeyinizle yaptýðýnýz iþe odaklanýp onunla bütünleþmek gerek. Uyku düzeninden çalýþma disiplinine kadar, beslenmeden baþlayýp günlük yaþamdaki prensiplere uymak ve kamptaki kurallara hiç aksatmadan aynen uymak gerekir. Yani baþarý için çalýþmak ve hiç býkýp usanmadan çalýþmak gerekiyor. Ayrýca bu iþleyen süreçte çalýþmanýn yanýnda sabýrda önemli bir yer tutmaktadýr. Federasyondan kamp ortamýna oda arkadaþýmdan hocamýza kadar tam bir aile ortamýnda gibi yaþýyor olmanýn baþarýya katkýsý büyük oluyor Milli marþ çalýnýrken ay yýldýzlý bayraðý göndere çektirmek nasýl bir duygu? Biz Türkiye içinde kendi kulübümüz için yarýþýrken milli formayý giydiðimizde ülkemizi temsil etmenin gururunu yaþýyoruz. Tabi bu bize onur ve gurur verirken büyük bir sorumluluðu da omuzlarýmýzda hissediyoruz. Özellikle yoðun bir çalýþma programýndan sonra yarýþmalar baþladýðýnda çok faklý duygular içinde oluyoruz. Belki ferdi spor gibi görünüyor ama aðýrlýðýn baþýna geçtiðimizde tribündekiler takým arkadaþlarýmýz ve antrenörümüz sanki bir bütün oluyoruz. Özellikle alýn teri emek ve çalýþmalarýmýzýn sonucunun madalya olarak kürsüye Türk milleti adýna çýkmanýn olaðanüstü. Mutluluðunu ülkemizle birlikte yaþamýþ oluyoruz. Kaldýrdýðýmýz aðýrlýkla eðer baþarmýþsak biz biliyoruz ki ekran baþýndakilerle birlikte herkesi de mutlu etmiþ oluyoruz. Bunun tarifi o kadar zor ki ancak yaþayarak hissedilebilir. Þu andaki kamp sonundaki þampiyona nerede rakipler kimler? Rusya'da Avrupa þampiyonasý var. Tataristan'ýn baþkenti Kazan þehrinde olacak. Tabiî ki ev sahibi sporcularýn seyirci desteði avantajý var ama benim hedefim tabiî ki altýn. Ayný þekilde takým arkadaþlarýmýn hepsi þampiyonluk için hazýrlanýyorlar. Rakiplerimiz Ruslar ve Ermeniler. Peki kýsa vadede Avrupa þampiyonluðu gelecekte nasýl bir hedef var? Avrupa ve dünya þampiyonluðu aslýnda olimpiyatlar için bir ön yarýþma ve çalýþmalar gibidir. Zaten 2012 deki olimpiyatlar için Türkiye'den 4 sporcu barajý geçti. Benim hedefimde Avrupa þampiyonasýndan sonra olimpiyatlarda altýn madalya için hiç aralýksýz çalýþmalarýma devam edeceðim. Yani olimpiyatlardaki 30 saniyelik bir kaldýrýþ için bir ömür verilmesi gerekiyor. Zaten oradaki rakiplerimiz dünya rekortmenleri ve olimpiyat þampiyonlarý olacak. Peki baþarýda katkýsý bulunan baþka etkenler neler? Belki bizlerin çalýþmasýnda podyumda ve kürsüde biz görünsek de arka planda bizler de emeði olan hocalarýmýz vardýr. Mesela benim 14 yaþýmdan beri her tür yaþ dönemimdeki kahrýmý çeken beni sabýrla çalýþtýrýp þampiyonluklardaki baþarýlarýmda Nurcihan hocamýn emeði ve katkýsý çok büyüktür. Yani antrenör sporcuyu bir nakýþ gibi sabýrla iþler ve yarýþmalara hazýrlar. Ýþte benim hocam da gerek çalýþma gerekse müsabaka anýnda sanki aðýrlýklarý kaldýrmadaki en büyük desteðimdir. Halter ve spor deyince baþka hangi hedefleriniz var? Bir defa halter beni býrakmadan ben halteri býrakacaðým yani zirveye ulaþtýðýmda ve zamaný geldiðinde býrakmýþ olacaðým. Halter bana nasýl sevdirilmiþse bende halter sporunu sevdirmek için gelecekte çalýþmalar yapacaðým. Zaten þu anda Kocaeli belediyesi takýmýnda sporcuyum ve Kocaeli üniversitesi spor akademisi spor yöneticiliði 4. sýnýfýnda da eðitimime devam ediyorum. Bu spora sporculuðum dýþýnda da her tür katkýyý yapmak istiyorum. Yani sonuçta spor benim yaþam biçimi olmaya devam edecektir. Sibel Þimþek'in ve milli takýmýn hocasý Nurcihan gönül hocaya sorduk. Ýnanýlmaz bir sporculuk ve hocalýk serüveni dinledik de Bulgaristan Silistrede doðdum. Spor eðitimi ile birlikte haltere de baþladým. Tüm zorluklara raðmen Bulgar milli takýmýna girdim ve uluslar arasý þampiyonluklar kazandým. Bizlere uygulanan baskýlardan sonra 1989 yýlýnda Türkiyeye göçtükten sonra sakatlýðýmdan dolayý haltere antrenör olarak devam etmeye baþladým. Bilek güreþi dalýnda avrupa ve dünya þampiyonluklarým var. Kocaeli belediye spor ve milli takým hocalýðým devam ediyor. Sibel baþarýlarýna yenilerini ekleyecek kabiliyetli bir sporcu. O benim un ve Türkiyenin gururu olmaya devam edecektir. Kamp yaptýðýmýz Anitta otel herþeyi ile mükemmel.. idman salonu yemek personel ne istersek anýnda karþýlanýyor. Güleryüz sýcaklýk fitnes havuz sauna hepsi Akalite. Bize baþarý için bütün bu imkanlarý saðlayanlara teþekkür ediyorum. Federasyonumuzla hocalarýmýzla sporcularýmýzla tam bir aile olarak baþarý için elimizden geleni yapacaðýz. un gururu Sibel den madalya sözü Bayan Halter Millit Takýmýmýz hocalarý ile birlikte. Sibel Þimþek hocasý Nurcihan Gönül ile. Sibel Þimþek, Ömer Dinç ile içten bir söyleþi yaptý.

18 18 CUMA 1 NÝSAN 2011 U 17 Grup birinciliðinde mücadele dün baþladý U 17 grup birinciliðinde dün oynanan ilk maçlarda Giresunspor ve Karabük Çelik-iþ Ormanspor 3-0 lýk galibiyetlerle gruba iyi bir baþlangýç yaptýlar. Günün ilk maçýnda Karabük Çelik-Ýþ Ormanspor, Samsun Irmak Sanayi karþýsýnda 3-0 lýk galibiyetle baþladý ve grupta iddiasýný ortaya koydu. Ýkinci maçta ise Giresunspor, Ankara Bugsaþspor u her iki yarýda bulduðu gollerle 3-23 Nisan erkek ilk maçýnda Bartýn TOKÝ kýzlarda ise Mehmet Akif Gaziantep B. Þahin Batmazoðlu ile karþýlaþacak. Saat Samsun Kadýköyspor Ankara Bugsaþspor. Saat Ankara Baþkent Edaþ Samsun Irman Sanayi. Giresunspor, Bugsaþ ý 3-0 yendi iyi baþlangýç yaptý SAHA: 1 Nolu. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Serkan Anaklý, Yunus Emre Öztaþ GÝRESUNSPOR : Onurcan, Kadir, Okan Karabulut, Emre Aksu, Cengizhan, Mustafa Arslan, Mustafa Demirhan (Özgür), Ali (Metin), Emre Cömert, Mustafa Zorlu, Okan Kaya (Mi- Küçükler Basketbol grup heyecaný Aksaray da baþlýyor 0 yendi ve gruba galibiyetle baþladý. Bu galibiyetlerle Giresunspor ve Karabük temsilcisi bugünü bay geçme hakký kazandýlar. Grupta bugün oynanacak maçlarýn programý þöyle: raç). ANKARA BUGSAÞSPOR : Utku, Onur, Can, Hayri, Özgür (Fatih), Hasan, Cebrail (Ali), Þahan (Dilaver), Berkay, Oktay, Þahin. GOLLER: 35. dak. Okan Karabulut, 42. dak. Mustafa Zorlu, 50. dak. Metin (Giresunspor). Gençlerbirliði, Sinop u son bölümde 2-0 la geçti SAHA: 19 Mayýs Yan Çim. HAKEMLER : Cengiz Þengül, Recep Gökhan, Gökhan Ýnce. ÇORUM GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Numan, Mehmet (45. dak. Ahmet Karaca), Ahmet Kýlkale, Aydýn, Emre, Muratcan (55. dak. Mert Aðören), Bilal (50. dak. Metehan), Mustafa Uçar, Mustafa Önel, Hasan. SÝNOP ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Furkan, Enes, Mertcan, Deniz Görkem, Samet, Koray, Durmuþ, Doðancan, Tunahan, Bartu, Burak. GOLLER: 70. dak. Mustafa Uçar, dak. Mert Aðören ( Gençlerbirliði). Samsun da dün baþlayan U 17 grup birinciliðinde temsilcimiz Gençlerbirliði ilk maçýnda Sinop Ýl Özel Ýdarespor u son bölümde bulduðu gollerle 2-0 yenerek gruba galibiyetle baþladý. 19 Mayýs yan çim sahada oynanan maçýn ilk yarýsýnda takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýya yaptýðý deðiþiklikle baþlayan Gençlerbirliði rakip kaleye gol için yüklendi ve aradýðý golü 70. dakikada Mustafa Uçar ile buldu. Golden sonra Sinop takýmýnýn beraberlik çabasýna Gençlerbirliði savun- Yeni Malatya Spor'da art arda alýnan galibiyetleri deðerlendiren Malatya Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr, play off'a kalarak, bir üst lige çýkmak istediklerini söyledi.. Baþkan Çakýr, seri galibiyetlerin kendilerini çok mutlu ettiðini belirterek, "Art arda alýnan galibiyetler tabi ki bizleri çok sevindiriyor. Yeni Malatya Spor, yeni kurulan bir takým. Bunu baþtan beri söylüyoruz. Futbolcularýn birçoðu ilk defa bir araya gelerek, takýmda oynuyor. Her geçen gün takýmýmýz daha da güçleniyor" Karabük, Samsun u Irmak ta boðdu: 3-0 Çakýr Play off ümidimiz var HAKEMLER : Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Ýlhan Aycan. KARABÜK ÇELÝK-ÝÞ ORMANSPOR : Y.Emre, Cihat, Ümit, Özkan, Atilla, Murat (Furkan), Halil, Mehmet, Salih, Þahan, Oðuzhan (Hüseyin). SAMSUN IRMAK SANAYÝSPOR : Faik, Can, Lütfullah (Batuhan), Tugay, Ümit, Oðuzhan, Okan, Ahmet, Kazým, Emrah (Hasan), Emre (Burhan). GOLLER: 31. ve 52. dakikalarda Oðuzhan, 67. dak. Þahan (Karabük Çelik-Ýþ Ormanspor). Kurumlar Voleybol da Final Osm. Milli Eðitim: 3 - Bayar Orman: 0 SALON: Atatürk Spor Salonu HAKEMLER: Turgut Yýldýrým, Saim Öncel. OSMANCIK MÝLLÝ EÐÝTÝM : Barýþ, Emre, Þamil, Yasin, Barýþ Aydýn, Oktay, Ýsmail, Ümit, Özcan. BAYAR ORMAN ÜRÜNLERÝ : Ýsmail, Özgür, Mert, Erdal Yarar, Rüþtü, Abdullah, Erdal Bayar. SETLER: 1. Set: 25-19, 2. Set : 2512, 3.Set: (Osmancýk Milli Eðitim). Jandarma: 3 - Devlet Hastanesi: 1 SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER : Mahmut Uysal, Hüseyin Kanber. JANDARMA : Ünal, Tunay, Hüseyin, Yasin, Ýbrahim, Cihan, Serdar, Kadir, Rüstem, Abdullah, Emre, Seyyid Ahmet. DEVLET HASTANESÝ : Hakan, Ahmet, Aytaç, Alaattin, Ali Ýhsan, Mücahit, Bülent, Rýza, Sefa, Serhat, Osman, Emre. SETLER: 1. Set: 25-20, (Devlet Hastanesi), 2. Set: 25-19, 3. Set: 25-22, 4. Set : (Jandarma). 10 Nisan Polis Güne etkinlikleri arasýnda düzenlenen Kurumlararasý Voleybol turnuvasýnda final grubu kuralarý bugün çekilecek. Dün akþam oynanan iki maçla sona eren yarý final grup maçlarý ile final grubuna yükselen takýmlar bugün çekilecek kura ile rakiplerini belirleyecek. Yarý Final 1. gruptan final grubuna yükselen iki takým Jandarma ve Güner Gýda takýmlarý oldu. 2. Gruptan çýkacak takýmlar ise dün gece Gençlikspor ile Hak-Göz arasýndaki maçýn sonucuna göre belli olacak. Bu son maç öncesinde Osmancýk Milli Eðitim 2 galibiyet ve 1 maðlubiyeti bulunuyor. Gençlikspor un iki galibiyetini bulunuyor. Hakgöz ise bir galibiyet ve bir maðlubiyeti bulunuyor. Bu maçý Gençlikspor kazandýðý takdirde final grubuna Osmancýk Milli Eðitim ile birlikte çýkmayý baþaracak. Maçý Hakgöz takýmýnýn kazanmasý halinde ise üç takýmýnda puanlarý ayný olacak ve set ve sayý averajý final grubuna yükselen takýmý belirleyecek. Dört takýmýn mücadele edeceði final grubu kuralarý ise bugün saat de Polisevinde yapýlacak toplantý ile belli olacak. masý izin vermedi. Uzatma dakikalarýnda oyuna ikinci yarýda giren Mert Aðüren in attýðý golle skoru 2-0 yapan Gençlerbirliði sahadan bu skorla galip ayrýldý. Diðer grupta dün oynanan maçta Amasya Ýl Özel Ýdarespor, Kastamonuspor u 1-0 yenmeyi baþardý. Gençlerbirliði bugünü bay eçecek. Bugün Trabzon Yalýspor ile Sinop Ýl Özel Ýdarespor karþýlaþacak. Gençlerbirliði yarýn da Trabzon Yalýspor ile grup birinciliði için karþýlaþacak. Ýlköðretimli Küçükler Basketbol grup birinciliði bugün Aksaray da baþlýyor. Ðrupta 23 Nisan erkek takýmý ilk maçýnda bugün Bartýn, kýzlarda ise Mehmet Akif Ersoy ise Gaziantep ile karþýlaþacaklar. Dün çekilen kura sonucunda Kýzlarda A grubunda Bartýn, Bursa, Antalya ve Denizli B grubunda ise, Karaman, Çankýrý ve Gaziantep yer aldý. Erkeklerde ise A grubunda Denizli, Karaman, Antalya ve Bursa yer alýrken B grubunda ise ile birlikte Çankýrý Gaziantep ve Bartýn illerinin þampiyonlarý yer aldý. Aksaray daki grup maçlarý erkekler Atatürk Spor Salonu nda kýzlar ise Daðýlgan Spor Salonu nda oynanacak. Bugün saat da 23 Nisan Ýlköðretim Bartýn TOKÝ Ýlköðretim ile karþýlaþacak. Kýzlarda ise Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim saat de Gaziantep M. Þahin Batmazoðlu Ýlköðretim ile karþýlaþacak. Gruptaki heyecan pazar günü oynanacak final ile sona erecek. spor bugün Kýrýkkale önünde U 17 Türkiye Þampiyonasý 1. Grup müsabakalarý için Kayseri ye giden spor ilk maçýnda bugün Kýrýkkalespor ile karþýlaþacak. Dört takýmýn mücadele ettiði grup birinciliðinde kuralar dün çekildi. spor U 17 takýmý bugün saat da Ký- rýkkalespor ile karþýlaþacak. spor gruptaki ikinci maçýnda yarýn saat da Nevþehir ile grubundaki son maçýnda ise Kýrþehirspor ile yapacak. Tek grupta oynanan maçlar sonunda birinci olan takým yarý final grubuna yükselecek. Yarý finalistler belli oldu Ýkinci tur grup maçlarý sonunda Cumhuriyet, Albayrak, 23 Nisan ve Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim yarý finalde mücadele etmeye hak kazandý. Yarý Final maçlarý 4 Nisan pazartesi günü oynanacak. Ýlköðretimli Yýldýzlar Futbol Ýl birinciliðinde yarý finalistler belli oldu. Ýkinci tur grup maçlarý dün oynanan dört karþýlaþmayla sona erdi. Maçlar sonunda yarý finalde mücadele edecek dört takým belli oldu. Cumhuriyet, Albayrak, 23 Nisan ve Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim yarý final biletini alan okullar oldular. Cumhuriyet Ýlköðretim, Yavuz Sultan Selim i, Albayrak Ýlköðretim de Mustafa Kemal YÝBO yý ayný skorla 1-0 yenerek gruplarýnda ilk iki sýrayý alarak yarý finalde mücadele etmeye hak kazandýlar. 23 Nisan, Karþýyaka karþýsýnda 2-1 lik galibiyetle yarý final biletini alýrken daha önce yarý finale yükselen Yýldýrým Beyazýt ise son maçýnda Atatürk Ýlköðretim e 2-0 yenildi. Yarý Final maçlarý pazartesi günü Yýldýzlar Futbol da yarý final maçlarý 4 Nisan pazartesi günü oynanacak. Saat da oynanacak ilk maçta Cumhuriyet Ýlköðretim - Albayrak Ýlköðretim, saat da ise Yýldýrým Beyazýt Ýlköðretim ve 23 Nisan Ýlköðretim karþý karþýya gelecek. Bu maçlarý kazanan okullan 6 Nisan Çarþamba günü þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Cumhuriyet: 1 -Y. Sultan Selim : 0 Albayrak: 1 - M.MUSTAFA Kemal: 0 SAHA: KEMAL YÝBO: 1 Nolu. HAKEM : Yunus Emre Öztaþ. ALBAYRAK ÝLKÖÐRETÝM: H. Ekrem, Emrecan, M. Enes, Tugay, Ali Bektaþ, Burak, F. Mehmet, M. Taha, A. Enes, K. Ersin, Recep Enes, Ramazan, Ogün, Mert, Cihat, Ö. Faruk. Murathan, Fatih, Ahmet Bulut, Mustafa, Kaðan, Can, Nurullah, Halil, Mert, Abdüllatif, Ahmet Talha, Adem, Mehmet, Taha, Ömer. GOLLER : 29. dak. F. Mehmet (Albayrak Ýlköðretim) SAHA: 1 Nolu. HAKEM : Yunus Emre Öztaþ. CUMHURÝYET ÝLKÖÐRETÝM: Yusuf, Bahattin, Cihat, Eray, Serkan, Mücahit, Burak, Haktan, Serdal, Salih, Hüseyin, Fahri, Ahmet, Yasin, Emre, Muratcan. YAVUZ SULTAN SELÝM ÝLKÖÐRETÝM: Dursun, Necati, Bekir, Recep, Muhammet, H. Mert, Fatih, Sadýk, Ayhan, Mehmet, Þahin, Serhat, Semih, Emre, Mustafa, Abdulkadir. GOL: 23. dak. Burak (Cumhuriyet). SAHA: 1 Nolu. HAKEM : Mustafa Ecevit. 23 NÝSAN ÝLKÖÐRETÝM: Abdullah, Eren, Em- re, Ebuzer, Þuayip, Talha, Alperen, Fethullah, Kaan, Burak, Eray. KARÞIYAKA ÝLKÖÐRETÝM: Halil, Samet, Emrah, Onur Topgül, Onay, Recai, Volkan, Erkan, Mertay, Sercan, Okan, Berkay, Ali, Onur Saçar, Emre. GOL: 1. dak. Emre, 29. dak. Þuayip (23 Nisan), 15. dak. Erkan (Karþýyaka Ýlköðretim). Ertekin: Son vuruþlarda baþarýlý olamadýk. Spor Toto Ýkinci Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Bandýrmaspor'un teknik direktörü Ýsmail Ertekin, 0-0 biten Mardinspor maçýnda son vuruþlarda etkili olamadýklarýný söyledi.. Ertekin yaptýðý açýklamada, maçýn tamamýnda üstün oynadýklarýný, rakibe ciddi anlamda pozisyon vermediklerini ve çok sayýda net gol pozisyonundan yararlanamadýklarýný kaydetti. Maçý kazanmak için gol vuruþu dýþýnda her þeyi yaptýklarýný dile getiren Ertekin, ''Mardinspor karþýsýnda son vuruþlarda etkili olamadýk. Yakaladýðýmýz pozisyonlarý cömertçe harcadýk'' Yýldýrým Beyazýt: 0 - Atatürk: 2 SAHA: 1 Nolu. HAKEM : Mustafa Ecevit. YILDIRIM BEYAZIT ÝLKÖÐRETÝM : Hasan, Abdulsamet, Mehmet, Emre, Ahmet, Osman, Ömer, Mücahit, Özcan, Tuncay, Oðuzhan, Yusuf, Burak, Bilal, Mustafa, Necat. ATATÜRK ÝLKÖÐRETÝM : M. Bekir, Yusuf, Emre, Yusuf, M. Seydi, Ýbrahim, Oðuzhan, Batuhan, Ahmet, Sefa, M. Muhammed, Bedirhan, Kaan, Musa, Hamit, Mehmet. GOL : 22. ve 28 dak. Ahmet (Atatürk Ýlköðretim).

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 1 NÝSAN 1. Ýcra Ulukavak Mahallesinde bulunan 4 katlý binadaki dubleks dairenin satýþý iþi. Müzadeye Salonu Saat: Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Sosyal Güvenlik Ýl binasý inaatý ilealtyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Bilkent PlazaB1 Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: Ýl Jandarma Komutanlýðý 27 kalem yiyecek maddesi (kuru gýda) alýmý iþi. Yer: Ýl Jandarma Komutanlýðý ** * 4 NÝSAN 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Merkez Gülabibey Mahallesi nde, üzerinde 32,00 m2 lik baraka ile 1 söðüt, 2 ayva, 1 dut ve 1 elma aðacý bulunan 591,81 m2 yüzölçümlü arsanýn satýþý iþi. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Merkez Ýlice mahallesi nde bulunan 877,02 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Belediye Baþkanlýðý Arazi ve arsa düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Ýl Saðlýk 25 bin Lt. motorin (Euro Diesel) alýmý iþi Yer: Ýl Saðlýk Konferans Salonu ** * 5 NÝSAN Belediye Baþkanlýðý GNSS alýmý iþi. Yer: Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý DSÝ 5. Bölge Obruk Dutlukdere pompaj sulamalarý proje yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge G08 Ýhale Salonu ** ** 6 NÝSAN Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu ve ýzgara inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý ** ** 7 NÝSAN 3. Ýcra Hyundai marka, Accent ERA 1.5 CRDI tip, 2008 model, siyah renkli (ön tampon ve farlarý, arka tampon ve farlarý, koltuklarý, radyatörleri, motor kontrol ünitesi hava filtresi, aküsü, stepnesi, anahtaný bulunmayan) çalýþmaz durumdaki aracýn satýþý iþi. 3. Ýcra Ford marka, Sierra 2.0 GSL tip mavi renkli aracýn satýþý iþi. Saat: Ýcra Hyundai marka, Accent Era tipi, 2006 model, siyah renkli otomobilin satýþý iþi. Saat: Ýcra Ford marka, 2006 model kamyonetin satýþý iþi. Saat: Ýcra Hyundai marka, 2006 model kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Saat: YÝTÝK T.C. Ulaþtýrma Bakanlýðýndan almýþ olduðum TOBB.K nolu K1 yetki belgeme ait taþýt belgesi ve buna ekli 19 AD 212 plakalý aracýma ait taþýt kartýný kaybettim. Hükümsüzdür. Þahin BEKDAMAR Þevket oðlu 1960 Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:965) 4. Ýcra Hew Holland marka, TT 55 Dt tipinde, 2007 model, mavi renkli traktörün satýþý iþi. Ýl Jandarma Komutanlýðý Ekmek alýmý iþi. Yer: il Jandarma Komutanlýðý ** * 8 NÝSAN Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Merkez ve ilçelerine baðlý 10 köyde 2 grup kilit parke yapýmý iþi. Yer: Mimar Sinan mah. Ýnönü Cad. No. 179 Saat: ** 11 NÝSAN Ýl Jandarma Komutanlýðý 23 kalem yazlýk sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Belediye Baþkanlýðý Kereste alýmý iþi. Yer: Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý ** 12 NÝSAN 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2. Satýþ Memurluðu Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan 176,72 m2 alanlý bahçeli ahþap ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Adiyesi Saat: Þeker Fabrikasý Yemek piþirme, bulaþýk yýkama ve garsonluk hizmeti alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. Tapu ve Kadastro Genel Kadastro Dairesi Baþkanlýðý Ýli 22 A-1. Grup TKMP kapsamýnda mekansal bilgi sisteminin altyapýsýna yönelik harita yapým iþi danýþmanlýk hizmet iþi için yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif veremk üzere ön yeterlik baþvurusu. Yer: Tapu ve Kadastro Genel Ýhale Salonu Saat: ** * 13 NÝSAN 2. Ýcra Volkswagen marka, LT353.5TDI109HP tipli, 2007 model kirli beyaz renkli kapalý kasa aracýn satýþý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýstilip Cad. No: 75 Kültür Otoparký- ** * 14 NÝSAN 3. Ýcra Tümosan marka, 2006 model, kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. 1. Ýcra Mazda marka, 1994 model, kýrmýzý renkli, kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. saat: ** * 15 NÝSAN Karayollarý 7. Bölge þube ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Saat: Karayollarý 7. Bölge Sungurlu ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini, nakli ve serme sýkýþtýrma yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Karayollarý 7. Bölge Osmancýk þube ve çevre yolarý için gerekli agreganýn taþ ocaðýndan temini ve nakli yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun Karayollarý 7. Bölge Ýskilip ve çevre yolarý için gerekli malzemenin Bayat dere ocaðýndan temini ve nakli iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No. 380 Atakum -Samsun ** ** 17 NÝSAN 3. Ýcra Merkeze baðlý Palabýyýk Köyünde bulunan deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 9 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: ** ** 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Ýcra Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 7 katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Belediye Baþkanlýðý Trafik ve sinyalizasyon malzemesi alýmý iþi. Yer: Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler merkez Eþençay 1. kýsým barajdan pompajla toplu damla sulama tesisi yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi-Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ** 19 NÝSAN 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Ýcra Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Ýcra Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Ýcra Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. ** 26 NÝSAN 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ ** ** 2 MAYIS 1. Ýcra Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: ** * 20 MAYIS 3. Ýcra Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin satýþý iþi. 3. Ýcra Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 475 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: ** ** 23 MAYIS 3. Ýcra Tepecik Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn bodrum katýndaki 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. ELEMAN ARANIYOR Lokantamýz bulaþýkhanesinde görevlendirilmek üzere bay-bayan personel alýnacaktýr. SSK + Dolgun Maaþ Adres: Küçük Sanayi Sitesi 15. Cadde No: 7 Tel: (DAMAK LOKANTASI) NOT: Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:933) (Ç.HAK:863) KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr Elemanlar Alýnacak Firmamýzda görevlendirilmek üzere Tornacý, Kaynakçý, Borvekci, Makina Teknik Ressam, Metalurji Mühendisi ve Makina Mühendisi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti. Yeniyol Mah. Gazi 14. Sok. 3/C (Ç.HAK:788) (Çözüm Dersanesi Altý) ÇORUM Satýlýk Dükkan Çevre Yolu na cepheli 235 m2 dükkan satýlýktýr. Not: Gayrimenkulle takas yapýlýr. (Ç.HAK:928) Acil Eleman Aranýyor Askerliðini yapmýþ 35 yaþýný geçmemiþ Taþlamacý ve Kaynakçý elemanlar aranýyor. Kýzýlýrmak Döküm A.Þ. Tel: Dahili: 16 (Ç.HAK:916) Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Ýnþaat Mühendisi * Mimar * Ýnþaat Teknikeri Askerliðini yapmýþ, tercihen sürücü belgesine sahip (ide mimar, ide statik programlarý kullanabilen) proje deneyimi olan bay eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:962) Elemanlar Alýnacak Boyacý ve Kaynak Ustasý Aranýyor Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Coþkun Metal Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM (Ç.HAK:958) (Ç.HAK:955) Adres: Tayþi Ýþ Merkezi 33/11 ÇORUM Tel: Sahibinden Satýlýk Tarla (Ç.HAK:966) Eleman Aranýyor Meslek Lisesi (Makina ya da metal bölümü) veya yüksek okul mezunu, askerlikten muaf, CNC makinasý kullanabilecek, yetiþtirilmek üzere Makina Operatörü Alýnacaktýr. Ýki-El Makina Ýnþ. Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. Organize San. Böl. 12. Cad. No: 12 ÇORUM (Ç.HAK:964) Ýskilip Karaburun Köyü civarýnda asfaltýn 3 tarafý yol, Obruk Barajýna sýfýr noktasýnda 12 dönüm müstakil tapulu tarla satýlýktýr. Mür. Tel: Tel: Fax: Elemanlar Aranýyor Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson, Temizlikçi ve Bay-Bayan Market elemanlarý alýnacaktýr. Tel: Mür. Tel: Cep: (Ç.HAK:883) (Ç.HAK:910) CUMA 1 NÝSAN Vakýfbank Þubesi: Telefonlar: ELEMAN ARANIYOR Bölgemiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli satýþ ve pazarlama elemanlarý alýnacaktýr. MAAÞ+SÝGORTA+PRÝM+YEMEK Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Tiryakioðlu Süt Ürünleri (Ç.HAK:908) Gimat Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 10 Tel: SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Elemanlar Alýnacak LKS programý bilen deneyimli Bay-Bayan Muhasebeci eleman alýnacaktýr. Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým Aletleri San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Çepni Mh. Taþhan Cd. No: 34 (Ç.HAK:946) Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ön muhasebe konusunda deneyimi olan eleman alýnacaktýr. Müracatarýn aþaðýda belirtmiþ olduðumuz telefon numarasýndan akþam 16:30 dan sonra ulaþarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Müracat Tel: (Ç.HAK:923) SATILIK * Gülabibey Mah. Beytepe de 3. kat güney doðu cephe m2 içi full yapýlý 62 bin pazarlýk * Gülabibey Mah. Küçükabdullah Caddesinde m2 kuzey batý cepheli 55 bin pazarlýk * Mimar Sinan Mah. 8. Cadde üzerinde 3. kat 135 m2 sýfýr bina 9. aya teslim kuzeybatý cepheli mantolamalý 75 bin pazarlýk * Gülabibey Mah. Fevzi Çakmak civarý 12 adet daire 135 m bin arasý * Mimar Sinan 1. Caddede 4. kat güneydoðu cepheli 3+1 sýfýr daire 90 bin pazarlýk Sevcan Gayrimenkul Danýþmanlýðý Karakeçili Mah. Azapahmet Sok. No: 25 (Salimbey Konaðý) Danýþmanlar: Tuncay Çýnar-Orhan Karaman (Ç.HAK:957) Tel: (Ç.HAK:961) ÇORUM Tel: Kiralýk Villa Binevler Çavdar Sitesi nde kiralýk villa. Mür. Tel: FATÝH ÝLAÇLAMA Budama Çapa Ýlaçlama Tel: Cep:

20 Alaca Belediyespor lu Tekin Kara dualarýnýzý bekliyor. Uzun yýllar Alaca Belediyespor da futbol oynayan daha CUMA 1 NÝSAN 2011 sonra yönetici olarak kulübüne hizmet eden ve spor Gebze ye hazýr Kýrmýzý Siyahlýlar dün yaptýklarý çift kale Gebze maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý Bölgesel Amatör Lig de 20. hafta maçlarý bugün oynanacak. Belediyespor bu sezon sahasýnda oynayacaðý son maçta bugün saat de Ýlk Adým Belediyespor ile karþýlaþacak. Ligin ilk yarýsýnda istediði sonuçlarý alamayan ve beklenmedik puanlar kaybeden Belediyespor özellikle son beþ haftada yakaladýðý büyük çýkýþ ile dikkat çekti. Sahasýnda konuk ettiði þampiyon adaylarýndan Sivas Ýl Özel Ýdarespor ve geçen haftada diðer güçlü aday Bafraspor u yenerek gruptaki þampiyon takýmý belirlemede etkili olan Belediyespor bu çýkýþýný sahasýnda oynayacaðý Ýlk Adým Belediyespor karþýsýnda da sürdürmek istiyor. Bu maçta alacaðý galibiyetle ligi beþinci sýrada bitirme þansý bulunan Belediyespor ligde yakaladýðý beþ maçlýk galibiyet serisini bu maçýda kazanarak altýya çýkarmanýn hesaplarýný yapýyor. Bafraspor deplasmanýnda aldýðý galibiyetle büyük moral bulan mavi beyazlý takým Ýlk Adým önünde de Belediyespor Kulübü bünyesinde yer alan yedi güreþçi Milli takým hazýrlýk kampýna katýlacak. Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, son yapýlan Türkiye Þampiyonalarýnda baþarýlý olan Hakan Doðan, Emre Akkoyun, Fatih Kula, Musa Gedik, Y.Emre Ceylan, Fatih Erdin ve Ramazan Tanrýkol'un milli davet aldýðýný söyledi. Hakan Doðan, Emre Akkoyun, Fatih Kula, Musa Gedik ve Y.Emre Ceylan'ýn 3 Nisan 2011 tarihinde Gençler Grekoromen milli takým hazýrlýk kampýna katýlacaðýný belirten Zeki Gül, Fatih Erdin ve Ramazan Tanrýkol'un ise 10 Nisan 2011'de baþlayacak olan Yýldýzlar Serbest Stil kampýna katýlacaðýný her iki kampýnda Ankara'da yapýlacaðýný bildirdi. bunu baþarmak istiyor. Grupta bugün oynanacak günün en kritik maçýnda Erbaaspor ile 1930 Bafraspor takýmlarý Erbaa da karþý karþýya gelecekler. Þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyan bu maçý kazanan takým umutlarýný son maça taþýrken kaybeden takým ise lige havlu atacak. Günün diðer maçlarýnda Tekkeköy Belediye- Amasya Kulüp Baþkaný Zeki Gül, bu güreþçilerin 2011 yýlý içerisinde Avrupa ve Dünya Güreþ Þampiyonalarý öncesinde Türkiye'nin çeþitli yerlerinde yapýlacak olan hazýrlýk kamplarýna katýlacaðýný vurgulayarak " Ýnanýyorum ki güreþçilerimiz hazýrlýk kamplarýnda baþarýlý olup ülkemizi Avrupa ve Dünya Þampiyonasýnda temsil ederler" Ünivresitesi ve Sorgun Belediyespor - Sivas Ýl Özel Ýdarespor maçlarý oynanacak. Maçý Ordu dan Kahraman Minnet yönetecek Bugün Belediyespor ile Samsun Ýlk Adým Belediyespor arasýnda oynanacak Bölgesel Amatör Lig maçýný Ordu Bölgesel hakemlerinden Kahraman Minnet yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Ordu dan Altan Serkan Yýlmaz ile Samsun dan Ünal Yurdakul yapacak. Samsun lu takýmýn maçýna Samsun dan hakem atanmasý ilk kez olduðu için garip karþýlandý. Maçýn dördüncü hakemi ise ilimizden Mahmut Selçok. Belediyespor un yedi güreþçisine milli davet Baþkan Zeki Gül Belediye sahasýndaki son maçta bugün Ýlk Adým önünde Bölgesel Amatör Lig de Belediyespor sezonun sahasýndaki son maçýnda bugün saat de Samsum Ýlk Adým Belediyespor ile karþýlaþacak. Ligde son 5 maçýndan galibiyetle ayrýlan mavi beyazlýlar sahasýndaki bu maçýda kazanarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Belediyespor güreþ takýmýndan 5 genç ve iki yýldýz sporcu milli takýmlarýn hazýrlýk kamplarýna davet edildi. Baþkan Zeki Gül, güreþçilerin milli mayoyu giyerek ilimizi ve ülkemizi en güzel þekilde temsil edeceklerine inandýðýný söyledi. Belediyespor un genç ve yýldýz milli takým kamplarýna çaðrýlan güreþçileri antrenör Hüseyin Karakuþ ile spor da Gebzespor maçýnýn taktik provasý dün yapýldý. Teknik Direktör Gürses Kýlýç yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý nda yapýlan çift kaleye sakatlýklarý devam eden Erol ve Cemal dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken Oðuz ve Orhan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Çift kalede Teknik Direktör Gürses Kýlýç geçtiðimiz haftalardan farklý olarak karma iki takým oluþturdu. Savunma ve forveti bir takýmda orta sahayý ise diðer takýmda oynatan Teknik Direktör Gürses Kýlýç ortaya konulan futboldan son derece memnun olduðu gözlendi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki çift kalesinde Ozan, Mustafa, Ömür, Sefa, Hasan Ali (Volkan), Ali (Muhammet Topuz), Ali Köse (Emrah), Veysi, Muhammet, Eren ve Þaban a forma verirken diðer takýmda ise Tevfik, Osman, Fatih, Abdullah, Volkan (Hasan Ali), Ceyhun, Emrah, Vedat, Erkan, Ferdi ve Özkan mücadele etti. Ayrýca Belediyespor'un baþarýlý güreþçisi Fatih Erdin'in Azerbaycan'da yapýlacak olan yýldýzlar turnuvasýna da katýlacaðýný açýklayan Gül, Fatih Erdin'in bu turnuvada 76 kg'da milli mayoyla mücadele edeceðini de sözlerine ekledi. Göztepe ye aðýr ceza 2. Lig Beyaz grup lideri Göztepe ye iki maç sahasýnda seyircisiz oynama cezasý. Geçtiðimiz hafta sonunda Ankara da Bugsaþspor ile oynadýklarý maçta taraftarlarýnýn çýkardýðý olaylar nedeniyle Göztepe kulübüne sahasýndaki iki maçý seyincisiz oynama cezasý verildi. Sarý kýrmýzýlý takým pazar günü Sarýyer ve 17 Nisan da Körfezspor ile oynayacaðý maçlarý sahasýnda seyirci desteði alamayacak. Tekin dualarýnýzý bekliyor Çift kalede mücadele olarak iyi durumda görünen kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn birbirlerine karþý kýrýcý olduklarý gözlendi. Yapýlan hareketler ve sözlü uyarýlarýn bile kýrýcý olduðu gözlenen bu hareketlere Teknik Direktör Gürses Kýlýç ýn zaman zaman müdahele ettiði dikkat çekti. spor, Gebzespor maçýnýn hazýrlýðýný bugün yapacaðý hafif bir çalýþma ile tamamlayacak ve yarýnda Gebze ye hareket edecek. spor adamý Tekin Kara geçirdiði rahatsýzlýk sonucu Hacettepe Nöroloji yoðun bakýmýnda makinaya baðlý olarak hayata tutunmaya çalýþýyor. 40 yaþýndaki Tekin Kara geçirdiði kalp krizi sýrasýnda kalbin pýhtý kan atýnca beyincikte toplanan bu kan nedeniyle ameliyat edilemiyor. Ýlaçla daðýtmak için yapýlan çabalarda sonuç vermeyince Tekin Kara nýn geçtiðimiz günlerde beyin ölümü gerçekleþiyor. Bünyesi kuvvetli olduðu için kalbi çalýþmaya devam eden Tekin Kara makinaya baðlý olarak hayata tutunmaya çalýþýyor. Yapýlan tüm müdahelelere cevap vermeyen Tekin Kara nýn ailesi ve sevenleri onun için dua ediyor. Küçük yaþýndan itibaren futbol camiasýnýn içinde olan yýllarca Alaca Belediyespor da futbol oynayan daha sonra ayný kulüpte yöneticilikte yapan Tekin Kara, lisanslý olarak futbolu Denizli de devam eden Lisesi Gençler Voleybol Yarý Final Grubunda Eti Lisesi kýz takýmý Diyarbakýr Duru Koleji ni nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 yenerek grubunda ikinci olarak bugün diðer grubun birincisi Ankara Doða Koleji ile final grubuna yükselmek için karþýlaþacak. Ýlk maçýnda Ýzmir e 3-0 yenilen Eti Lisesi ikinci maçýnda Tekirdað Çorlu Kýz Meslek Lisesi ni 3-1 yenerek umutlarýný yeþertmiþti. Dün öðlen saatlerinde grupta bir galibiyet bir maðlubiyeti bulunan Diyarbakýr Belediyespor un Boyabat maçý seyircisiz oynanacak Belediyespor un önümüzdeki hafta sonunda sezonun son maçýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Boyabat Çeltikspor maçý seyircisiz oynanacak. Futbol Federasyonu Amatör Ceza Kurulu 20 Mart tarihinde oynanan Boyabat Çeltikspor Bafraspor maçýnda çýkan saha olaylarý nedeniyle ev sahibi takýma bir maç seyircisiz oynama cezasý verdi. Ligde geçen hafta sonu Ýlk Adým deplasmanýnda karþýlaþan bu haftayýda bay geçen Boyabat Çeltikspor takýmý sezonun son maçýnda sahasýnda oynayacaðý Belediyespor maçýný seyircisiz oynayacak. býraktýktan sonrada düzenlenen tüm turnuvalarda Alaca takýmlarýyla birlikte yeþil sahalardan kopmadý ve camianýn içinde yer aldý. Tekin Kara nýn ailesi Tekin Kara tüm spor camiasýnýn dualarýný bekliyor. HAKÝMÝYET Tekin Kara ya Allah tan acil þifalar diler. Play-Off mücadelesi veren spor un hali Gebze ye bir gün önce gidemiyor! spor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Gebzespor maçýna cumartesi sabahý gidecek. Yönetimin istifa etmesi ve Meclis in Olaðanüstü Genel Kurul kararý almasýnýn ardýndan yaklaþýk 3 aya yakýn zamandýr para alamayan futbolculara birde yolculuk çilesi eklenecek. Hafta baþý programýnda cuma gecesi yola çýkýlarak kafilenin cumartesi sabahý otele girmesi ve öðlene kadar dinlendikten sonra ter idmaný ile maça çýkmasý vardý. Ancak yönetimin olmamasý ve kaynak bulunamamasý nedeniyle kafilenin cumartesi günü kahvaltýyý yaptýktan sonra yola çýkmasý ve cumartesi gece Gebze de olmasý ertesinde günde maçý oynayýp dönmesi planlandý. Grupta son haftalardaki sonuçlarla play-off umudu oldukça artan kýrmýzý siyahlý takýmýn futbolculara para daðýtýlmamasýnýn moralsizliðine birde geç yolculuk ekleninde takýmý iyice bitirdiði öðrenildi. Eti Lisesi kýz voleybol takýmý grubunda ikinci olarak bugün Ankara þampiyonu önünde final grubu vizesi arayacak Diyarbakýr ý 3-2 yenen Eti yarý finale yükseldi Eti Lisesi kýz takýmý bugün Ankara Doða Koleji olarak katýlan ve milli takým sporcularýnýn mücadele ettiði okulla Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna girmek için karþýlaþacak. Atatürk Anadolu erkekleri ise ikinci maçýnýda Manisa ya 3-1 kaybetti ve gruptan çýkma þansýný kaybetti. Duru Koleji ile karþýlaþan Eti Lisesi zorlu bir mücadeleye sahne olan maçý taybreak setinde kazandý. Ýlk seti kaybeden Eti Lisesi kýzlarý ikinci seti alarak durumu 1-1 yaptý. Üçüncü sette rakibine maðlup olan temsilcimiz dördüncü seti alarak durumu 2-2 yaptý ve maçý taybreak setine taþýdý. Büyük bir mücadeleye sahne olan bu setide kazanan Eti Lisesi maçtan 3-2 galip ayrýlarak grubunda ikinci oldu. Bu sonuçla diðer grubun birincisi Ankara Doða Koleji ile bugün saat de Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna girmek için mücadele edecek. Eti Lisesi Beden Eðitimi Öðretmeni Þevket Ocak rakiplerinin bünyesinde milli takým sporcularýný barýndýrdýðýný ve oldukça güçlü olduðunu belirterek Voleybol Federasyonu milli takým sporcularýný bu okulda toplamýþ ve iþimiz zor. Tabiki bizde çýkýp elimizden gelen mücadeleyi vererek kazanmak için çaba göstereceðiz Atatürk Lisesi erkek takýmý ise grubundaki ikinci maçýnda önceki gece geç saatlerde karþýlaþtýðý Manisa Salihli Ticaret Meslek Lisesi ne 25-20, 25-21, ve lik setlerle 3-1 maðlup oldu ve gruptan çýkma þansýný kaybetti. Temsilcimiz son maçýnda dün gece Tekirdað þampiyonu ile karþýlaþtýktan sonra gece geç saatlerde a dönmek üzere yola çýktý.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

* HABERÝ 4 DE (Ç.HAK:3991) Baþaranhýncal güven tazeledi. ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Prof. Dr. Reha Metin Alkan.

* HABERÝ 4 DE (Ç.HAK:3991) Baþaranhýncal güven tazeledi. ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Prof. Dr. Reha Metin Alkan. Polis Haftasý na renkli kapanýþ Millet AK Parti den Halka huzur, suçluya korku býktý, MHP yi istiyor Çorum Emniyet tarafýndan düzenlenen Polis Haftasý kutlama etkinlikleri dün Atatürk Anýtý nda gerçekleþen

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KILAVUZ U Þubat 2008 MEB ÖZEL EÐÝTÝM REHBERLÝK ve DANIÞMA HÝZMETLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÖZEL EÐÝTÝM VE REHBERLÝK HÝZMETLERÝ KILAVUZU Ankara

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı