TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI"

Transkript

1 TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

2 TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na ÖMER FARUK G RG N Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR Sorumlu Yaz flleri Müdürü ERKUT DEL ORMAN Fotograflar ARDA OLGAÇ KAD R Ç V C Reklam / Pazarlama N HAN ULUÇAY Da t m / Abone AL HSAN ERBEY Yönetim Yeri TJK Yay n & Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A.fi DÜNYA FAIR PLAY ÖDÜLÜ JOKEY M Z ERHAN YAVUZA Ödül, Nisan ay içinde Macaristan n Budapeflte Kenti nde düzenlenecek törenle jokeyimiz Erhan Yavuz a tevdi edilecek... Geçti imiz A ustos ay n n 12 sinde, stanbul sentetik kum pistinde koflulan Plevne Koflusu nda rakiplerinden birinin kantarma kolunun kopmas ile yaflad problemi görüp kopan dizginin ucunu Halis Karatafl a uzatmas yla hem olabilecek büyük bir kazan n önüne geçmesi hem de koflunun favorisine yapt bu insani yard mla Erhan Yavuz, günün konusu olmufltu. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker bir bas n toplant s düzenleyerek jokey Erhan Yavuz u ödüllendirmifl, bu olaylar A ustos ay içinde tüm Ulusal Medya y meflgul etmifl, çeflitli yay nlar yap lm flt. Olay zaman içinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi baflkan Prof. Dr. U ur Erdener taraf ndan yurtd fl na da tafl nm fl ve Erhan Yavuz davran fl dal nda Dünya Fair Play Ödülü ne aday gösterilmiflti Konseyin son toplant s Avusturya n n Innsbruck kentinde yap ld nda, Türk Jokey Erhan Yavuz u bu örnek davran fl sebebiyle Fair Playin en önemli dal olan Davran fl Dal nda (Modern Olimpiyat Oyunlar n n kurucusu Baron Pierre de Coubertin) ad na konulan en büyük ödül olan Dünya Fair Play Ödülü ne lay k görmesi karar oybirli i ile al nm flt r. Büyük ödülün bir Türk jokeyine verilmesi geçti imiz günlerde gazeteci yazar ve Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Ar p nar taraf ndan medyayla paylafl lm flt. Bu olay, ilk defa böyle bir ödülün bir jokeye verilmesi ve bu jokeyin Türkiye Cumhuriyeti Vatandafl olmas ile de bizler için ayr bir önem tafl m fl oluyordu. Genç jokeyimizi uluslararas spor kamuoyunu ilgilendiren bu örnek davran fl ve kazand Dünya Fair Play Ödülü için tebrik ediyoruz ve kendisine sonsuz teflekkürler ediyoruz... Dünya Fair Play Konsey Üyesi Erdo an Ar p nar, dergimize flu aç klamalarda bulundu... Bu ödül dünyada ilk kez bir Jokey e lay k görülmüfltür. Bu yönden bu y lki ödül töreninde bir ilk yaflanacakt r Nisan 2012 tarihleri aras nda, Budapeflte de toplanacak olan Avrupa Olimpiyat Komitesi (OEC) Yönetim Kurulu ve Fair Play Konseyi Kongresi sonras nda tertiplenecek Gala Gecesi nde ödül töreni yer alacak ve Türk Jokeyi Erhan Yavuz a 2011 y l büyük ödülü verilecektir. Türkiye Jokey Kulübü olarak bizler de ülkemiz ad na böyle bir törende örnek bir sporcumuzla zirvede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. ERHAN YAVUZ / ESK fieh RL 2 TJK NIN SES fiubat 2012

3 HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER BAKANIMIZ MEHMET MEHD EKER OLAY SONRASI DÜZENLED BASIN TOPLATISINDA... KARAR, DÜNYA FAIR PLAY ÖDÜLÜ KONSEY N N INNSBRUCK KENT NDE YAPTI I TOPLANTISINDA ALINDI... TJK NIN SES fiubat

4 YALCIN AKAGAC A GECM S OLSUN Z YARETLER... BAfiBAKAN DAN MESAJ Ocak Çarflamba Istanbul yar fllar nda yaflanan talihsizlik sonucu, at ndan düflerek hastaneye kald r lan jokey Yalç n Aka aç n tedavisine devam ediliyor. Omurili inden ciddi bir ameliyat geçiren ve halen belinden afla s nda hissizlik ve hareket yetene inde sorun yaflayan jokeyin, ilerleyen günlerde fizik tedavi konusunda Türkiye nin en iyisi olan Gülhane Askeri T p Akademisi nde tedavisine devam edilecek. Aka aç a, çok say da meslektafl ve sevenlerinin yan s ra, hükümet ve bürokrasiden önemli isimler de gerek ziyaretleri gerekse telgraf ve telefonlar yla destek olup, moral veriyor. Yalç n Aka aç yo un bak mdan ç kar ç kmaz telefonla ilk arayanlardan biri de Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an d. Baflbakan, olaydan duydu u üzüntüyü ifade etti ve geçmifl olsun dileklerini iletti. Yalç n Aka aç ve efli, Baflbakan Erdo an n aramas n n kendilerini onurland rd n ve güç verdi ini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. BAKAN DAN Z YARET... G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan m z Say n Mehmet Mehdi Eker, jokey Yalç n Aka aç 20 Ocak günü hastanede ziyaret etti. Bakan Mehdi Eker, Yalç n Aka aç a duydu u üzüntüyü ifade etti ve geçmifl olsun dedi. Eker, genç jokeyin bir an evvel iyileflmesi için Bakanl k ve TJK olarak maddi ve manevi gereken neyse yap laca n sözlerine ekledi. Aka aç n ailesine, tüm imkanlar n seferber edildi ini ifade eden Bakan Eker, jokeyin tedavisine GATA Hastanesi nde devam edilmesi için talimat verdi ini sözlerine ekledi. Yalç n Aka aç da, gösterilen ilgiden çok memnun oldu unu söyleyerek Bakan Mehmet Mehdi Eker e teflekkür etti ve hastanede kendisini ziyaret etmesinden dolay memnuniyetini dile getirdi. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANIMIZ MEHMET MEHD EKER, YALÇIN AKA AÇ I Z YARET SIRASINDA... YÜKSEK KOM SERLER KURULU BAfiKAN YARDIMCISI ERDAL CELAL SUMAYTAO LU Z YARET SIRASINDA... 4 TJK NIN SES fiubat 2012

5 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ YÖNET M KURULU BAfiKANI ÖMER FARUK G RG N Z YARET SIRASINDA... BAfiKAN DAN DESTEK... Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, Genel Sekreteri U ur Alp Atan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hücum Tulgar ve Necati Demirkol jokey Yalç n Aka aç tedavi gördü ü hastanede ziyaret etti. Ömer Faruk Girgin, baflar l jokeyin bir an evvel iyileflmesi için Türkiye Jokey Kulübü olarak, Bakanl m z n da deste iyle maddi ve manevi gereken herfleyin yap laca n söyledi. Yalç n Aka aç da, Baflkan Ömer Faruk Girgin ve TJK Yönetim Kurulu Üyeleri nin ziyaretinden duydu u memnuniyeti belirtti. Aka aç, desteklerin ve dualar n kendisini aya a kald raca n söyleyerek, buna inan yorum dedi. Ziyarete TJK Eski Baflkanlar ndan Muammer Kitapç da kat larak geçmifl olsun dileklerini iletti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Yard mc s Erdal Celal Sumaytao lu ile TJK Eski Baflkan, YKK Üyesi Yasin Kadri Ekinci Yalç n Aka aç ziyaret ettiler. 25 Ocak günü gerçekleflen ziyarette Sumaytao lu ve Ekinci genç jokey ile ailesine geçmifl olsun temennisinde bulundular. Müsteflar Yard mc s Erdal Celal Sumaytao lu Bakanl k olarak her zaman yan nda olacaklar n ve tedavi sürecini yak ndan takip ettiklerini söyledi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in selam n getirdi ini söyleyen Sumaytao lu, gerekirse GATA ya nakil s ras nda Ambulans Helikopteri nin kullan laca n söyledi. Avrupa Birli i Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl da, Yalç n Aka aç a geçmifl olsun telgraf gönderdi. Ba fl, telgraf nda duydu u üzüntüyü belirterek, Bir an önce eski sa l n za kavuflman z diler, selamlar m z sunar z dedi. HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER TJK NIN SES fiubat

6 HOMURLU A LES N N ACI KAYBI... Kulübümüzün Eski Baflkanlar ndan, T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi, Behçet Homurlu nun annesi Talat Ülker Homurlu, 21 Ocak Cuma günü vefat etti. Merhume 23 Ocak Pazartesi günü Adana Kabasakal Camii nde k l nan Ö le Namaz sonras Kabasakal Kabristan na defnedildi. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baflsa l dileriz. Cenaze törenine, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi ve TJK Eski Baflkanlar ndan Yasin Kadri Ekinci, Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri U ur Alp Atan, Muhasip Üyesi Doruk Y lmaz, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Hücum Tulgar, Nusret Balkaro lu ve Necati Demirkol, Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i Baflkan ve Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi nci Özdemir, Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i II. Baflkan ve TJK Asli Üyesi Bahad r Gödek in yan s ra, Kulübümüz Üyeleri, at sahibi ve yetifltiricileri ile sevenleri kat larak, bu ac gününde Behçet Homurlu ya destek verdiler. 6 TJK NIN SES fiubat 2012

7 EMHF GENEL KURULU ROMA DA GERCEKLEST 2010 y l nda Uluslararas Yar flç l k Otoriteleri Federasyonu IFHA ya ba l olarak kurulan Avrupa ve Akdeniz Yar flç l k Federasyonu (EMHF) genel kurulu 13 Ocak tarihinde Roma da gerçeklefltirildi. Toplant ya ülkemizi temsilen T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Dr. Nihat Pakdil ve Kulübümüz Yurtiçi ve Yurtd fl Kurumsal liflkiler Koordinatörü Burak Konuk kat ld. Federasyon Baflkan Brian Kavanagh, Türk yar flç l n n bugün gelmifl oldu u noktada di er Avrupa ülkelerine bir örnek teflkil edecek nitelikte oldu unu belirterek, bu süreçte yar flç l k otoritesi olarak G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n Türk yar flç l k sektörüne verdi i destek nedeniyle Genel Kurul ad na Dr. Nihat Pakdil e teflekkürlerini sundu ve kat l mlar ndan dolay kendisine flükranlar n iletti. Genel Kurul da ele al nan konu bafll klar 2011 Genel Kurulu tutanaklar n n onaylanmas, Federasyon un 2011 bütçesinin onaylanmas, Ülkelerin 2011 y l yar flç l k raporlar n n okunmas, Ülkelerin yar flç l k sektörlerinin içinde bulunduklar sorunlar n paylafl lmas, IFHA Teknik Dan flma Komitesi TAC n çal flmalar yla ilgili raporun üyelere sunulmas, Handikapörlük konusunda uygulanan ve yar flç l k idaresi konusunda uygulanmas planlanan e itim programlar yla ilgili raporun sunulmas ve görüflmeler, Ülkelerin uluslararas yar fllar ve uygulanan handikap puanlar hakk nda görüflmeler, Uluslararas yar flç l k anlaflmas n n baz maddelerinde yap lmas planlanan de iflikliklerle ilgili görüflmeler, Uluslararas Apranti Okullar Derne i EARS ile EMHF nin ortak çal flmalar ve uygulanmas planlanan apranti e itim, programlar hakk nda fikir paylafl m EMHF nin gelecekteki misyon ve stratejileri. Toplant da bir sonraki EMHF Genel Kurulu nun Ocak 2013 de spanya da gerçeklefltirilmesi kararlaflt r ld. Halen, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi ve Kulübümüz eski Baflkanlar ndan Behçet Homurlu, Federasyonun Baflkan Yard mc l görevini yürütmektedir. Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, ngiltere, rlanda, spanya, sveç, sviçre, talya, Polonya, Slovakya, Türkiye, K br s, Litvanya, Norveç, Lübnan ve Fas n üye oldu u Federasyon un temel amac, dünya yar flç l nda çok önemli bir yere sahip olan Avrupa ülkelerinin söz konusu yeni yap alt nda birleflerek, aktif bir iflbirli i içinde bulunmak suretiyle sektörlerinin geliflimine katk sa lamalar d r. Federasyonun hedeflerinin bafl nda, Avrupa Birli i nezdinde gerçeklefltirilmesi planlanan lobi faaliyetleri ile ülkelerin yar flç l kla ilgili mevcut idari, hukuki ve vergisel sorunlar n n çözümü noktas nda fayda sa lamak ve Avrupa n n önde gelen ülkelerinin geliflmekte olan di er ülkelere e itim ve bilgi paylafl m sa lamas yoluyla verece i destek sayesinde Avrupa yar flç l n gelifltirmektir. TJK NIN SES fiubat

8 ADANAKOSUSU NDATÜMÖZ BEY 4 Ocak 2012 Yefliloba Hipodromu 2000 m kum 4+ yafll Arap atlar TL G3 4 Ocak 2012 Çarflamba, Yefliloba Hipodromu nda dört ve yukar yafll Arap atlar aras nda, 2000m kum pist mücadelesi vard. G3 de erindeki Adana Koflusu na 10 safkan kay tl yd. Müflterek bahis yönünden 9 nolu Tümöz Bey ilk s rada, 6 nolu Orçun ikinci s rada tutulan atlard. Yar fl bafllad nda aceleci davranan 3 nolu Cihanser bafla geçti, üç boy, sonra da dört boy ara yap p kofluyu götürmeye bafllad. Onun arkas nda yar fl n bir numaral favorisi 9 nolu Tümöz Bey bulunuyordu. Belli ki rakibini kontrol etmek üzere önünde b rakm flt. Di er atlar fiimflek Zaferi, Alpyürek, Orçun, Baba Altar s ras yla yar fla devam ediyorlard. En geride Göktekin bulunuyordu. Yar fl bu s rayla sürüyordu. Atlar son viraja geldiklerinde s ra halen ayn flekildeydi. Fakat Tümöz Bey birden h zlanmaya bafllad. Çok kolay bir flekilde bafla geçti ve yar fl n bundan sonras aç k koflular n müdavimi olan bu kudretli safkan için çok rahat geçti. ki boy ara yap p yan na kimseyi sokmadan birincili e ulaflt. Onun arkas ndaki Orçun da rahat bir ikincilik yapt. Sonlarda gayret eden Sonalp üçüncülü e girdi. Göktekin ise daha geride dördüncü olmufltu. Tümöz Bey rahat kofltu, rahatça kazand. Orçun bu tip yar fllarda, son anda gelip öndekileri s k flt ran karakterini bu defa gösteremediyse de ikincili i alarak klas bir at oldu unu kan tlad. Son yar fllar nda birinci olan Baba Altar, fiimflek Zaferi ve Salur bir varl k gösteremediler. 1. TÜMÖZ BEY 7y da Ç kmaz Do a / Özüflan Sahibi / yetifltiricisi: Basri Tümöz Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Orçun 6y aa Altaha Mebruke 87 / Havuçerol Sahibi: Necati Demirkol Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Halis Karatafl 3. Sonalp 7y da Hürbatur Rode 13 / Serhanbey Sahibi: Mehmet Alt n Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Selim Kaya 4. Göktekin 6y da Bilgin Malike 17 / Tolga Sahibi: Remazan Kaya Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Ömer Kaya Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: 2 boy, 1.5 boy, uzak PADOKTAN B R GÖRÜNÜM, ÖN PLANDA DEM RONUR... 8 TJK NIN SES fiubat 2012

9 TÜMÖZ BEY ADANA KOfiUSU NDA ATLAR STARTTAN ÇIKARKEN... TJK NIN SES fiubat

10 KURTULUSKOSUSU 4 Ocak 2012 Yefliloba Hipodromu 1400 m kum 4+ yafll ngiliz atlar TL A3 4 Ocak 2012 Çarflamba, dört ve yukar yafll ngiliz atlar Kurtulufl Koflusu A3, için 1400m kum pist start yerinde topland klar nda müflterek bahisler yönünden üç at öne ç k yordu. Bunlar s ras yla Aydemirhan / Azaraks / Amerikal idi. 7 nolu Amerikal son iki koflusunu da kazanm flt. Aydemirhan, Adana pistini seven bir safkand. Azaraks da flimdiye kadarki performans yla klas n göstermifl bir 5 yafll yd. Startla birlikte bütün atlar bafl bafla yar fla bafllad lar. Bir süre öylece gittikten sonra 2 nolu Azaraks bafla geçti yar m boy fark yapt, onu Amerikal ve Mia Boy yanyana takip ettiler. Aydemirhan dördüncü durumdayd. Koflu h zl bir tempoyla devam ediyordu. S raya yeniden bir göz atacak olursak Azaraks / Amerikal / Mia Boy / Aydemirhan / Kayadelen / Kader Yolu / Speedy Wolf / Dilflarbey pefl pefle gitmekteydiler. Son viraja do ru Azaraks iki boy öndeydi ve viraj da bu arayla döndü. Yar fl n son 300 metresinde Aydemirhan hücuma geçti. Üçüncü durumdayd ve önündeki Azaraks ve Amerikal farkla gitmekteydiler. Hücuma devam eden Aydemirhan önce Amerikal y saf d fl b rakt, az sonra da önde kofluyu bitirmeye çal flan Azaraks yakalad tam poto önünde bafl fark yla geçerek Kurtulufl Koflusu nu birincilikle tamamlad. Aydemirhan n jokeyi Erhan Yavuz a burada ayr bir parantez açmak do ru olacak, zira son 300 den sonra öndeki iki rakibini yakalamak için at n tam zaman nda hücuma geçirmesi, mesafeyi ayarlamas ve poto önünde kazanmas her türlü övgüye de erdi. Koflunun s ralamas flöyle oldu: Aydemirhan / Azaraks / Amerikal / Kader Yolu. AYDEM RHAN GAL B YET N ARDINDAN TJK NIN SES fiubat 2012

11 1. AYDEM RHAN 5y da Strike The Gold Charmy / Scenic Sahibi: Ayhan Giray Yetifltiricisi: Demirhan Y lmaz Jokeyi: Erhan Yavuz 2. Azaraks 5y da Unaccounted For Lil Red / Mujtahid Sahibi / yetifltiricisi: Hulusi Çil Jokeyi: Halis Karatafl 3. Amerikal 4y aa Candy Ride Southern / Southern Halo Sahibi / yetifltiricisi: Kemal Kurt Jokeyi: Selim Kaya 4. Kader Yolu 5y da Native Procida Ayatl / Barnato Sahibi / yetifltiricisi: Yusuf Atl Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: Bafl, 4 boy, 1 boy Z HN ALDIRMAZ KUPAYI BALKAR BALKARO LU NA TAKD M ETT... YARIfiIN SON 200 METRES... YARIfiIN SON 100 METRES... AYDEM RHAN / AZARAKS POTODA... TJK NIN SES fiubat

12 CAKABEYKOSUSU NDA 12 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1900 m çim 4+ yafll Arap atlar TL G3 YARIfi ÖNCES ATLAR SAHAYA ÇIKARKEN... ATLAR 1600 V RAJINI TOPLU HALDE DÖNERLERKEN TJK NIN SES fiubat 2012

13 H SARBEYSÜRPR Z 1. H SARBEY 6y aa Hisarhan Mühür / Hiratasan Sahibi: Suphi Baydan Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Erhan Yavuz 2. Besleney 6y aa Karambol 1 Ilg n / Tolga Sahibi: Erdal Öztürk Yetifltiricisi: Hilmi Giray Jokeyi: Arslan Birdal 3. Haberkan 9y ka Haberbatur Ç t r / Ünsal 2 Sahibi / yetifltiricisi: Ahmet Özhanc Jokeyi: Nurettin fien 4. Alpkan 7y ka Sergen Zahide 35 / Savatl Sahibi: Hakan Durmufl Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: U ur Polat Bitirifl zaman : Çim pist: 5.1 çok a r Farklar: Yar m boy, 1 boy, 1.5 boy 12 Ocak 2012 Perflembe, zmir deki y l n ilk grup koflusu, dört ve yukar yafll Arap atlar n n çim pistte kat ld 1900 metrelik Çakabey G3 de erindeki yar flt. 12 at n kat ld kofluda geçen y l n bafl taylar ndan Yürekkaya da yer al yordu. Ayr ca gene geçti imiz y l n en baflar l k sraklar ndan Birenda da bu koflunun favorileri aras ndayd. Yar fl bafllad nda 3 nolu Besleney biraz geri ç kt ysa da en d fltan gelip grubun içine kat ld. Start 5 nolu Hisarbey alm fl ve rakiplerine bir buçuk boy da fark yapm flt. Hisarbey in son alt yar fll k kariyerine bakt m zda hiçbir varl k gösteremedi ini görürüz. Ancak bugün yar fla çok istekli bafllam flt ve rakiplerinin kendisini dikkate almad ortadayd. Nitekim onu takip eden Uçbeyi yle aralar ndaki fark üç boya ç km flt. Hisarbey in gerisindeki atlar flu s rayla dizilmifllerdi. Uçbeyi / Yürekkaya / Birenda / Üngütbey / Besleney / Kastal / Karahisar / Kayrahan / Alpkan ve en sonda Efendikaya. Yar fl Hisarbey in çok rahat bir flekilde götürdü ü gözlemlenmekteydi. Son viraj, di er atlar n üç boy önünde Hisarbey in liderli inde dönüldü. Yürekkaya halen ikinci durumdayd ama daha sonra yerini kaybedip geriledi. Onun yerini Haberkan ve Besleney alm fllard. Besleney çok gayret gösterdi ve d fltan yüklenmeye devam ettiyse de poto art k Hisarbey e çok yak nd ve rakibinin yar m boy önünde hayat n n en kolay yar fllar ndan birini ç kararak birincili i kazand. Besleney ikinci, Haberkan üçüncü, Alpkan dördüncü oldular. Hisarbey ve jokeyi Erhan Yavuz, tüm yar fl boyunca güzel bir anlaflma içinde gözüktüler. Yar fl n beflincisi ise Kayrahan olmufltu. H SARBEY HABERKAN TJK NIN SES fiubat

14 YEN YILIN LK KISA VADEL S KING N 1 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1400 m çim 3 yafll ngiliz taylar TL KV7 ASLIG B KING 1 Ocak 2012 Pazar günü zmir fiirinyer de üç yafll safkan ngiliz taylar na ait KV7 çim pist yar fl 1400m üzerinden koflulacakt in iki yafll lar art k üç yafll l a terfi etmifllerdi ve bu mücadele onlar n ilk k sa vadeli düzeydeki yar fl olacakt. Ya an mevsim ya murlar nedeniyle çim pist çok a rlaflm flt. fltirakçi taylar n hepsi de birbirine yak n performansta görülüyorlard. Start verildi inde 8 nolu Angry Bird çabuklu unu kullan p bafla geçmekte gecikmedi. Onu bir boyluk ara ile 3 nolu Bart takip ediyordu. Bu tay n ekürisi olan Asl gibi ise grubun en sonunda bulunuyordu. Bafltaki iki tay n arkas nda King, First Hope, Asafhan, Fire Of Karfl yaka ve Melendizli s ras görülüyordu. 800 lerde bafltaki Angry Bird ün arkas na 7 nolu King yanaflt, onlar da Bart ve Borakay takip ettiler. Son viraj dönüldü ünde esas mücadele de bafllam fl oldu. Bafltaki dört tay sahaya enlemesine yay ld lar. Ortadan Angry Bird ve King biraz öne ç kar gibi oldular. En d fltaki King yar fla hakim olmufltu, 9 nolu Asl gibi oldukça geç kalm fl bir hücum gerçeklefltirdi. Çok h zl geliyordu, orta yerden öylesine yüklendi ki tam potoda iki tay bafl bafla geldiler. Taylardan King en d fltayd, Asl gibi ise ortadayd. Bir an kimin kazand belli olmad ama foto neticesinde 7 nolu King in yar m boyla kofluyu kazand anlafl ld. Asl gibi ikinci oldu. Bu ikilinin uzak gerisinde burun ucuyla First Hope u atlatan, Sponza Ekürisi nin di er tay Bart, üçüncülü ü kurtar yordu. Arspet beflinci oluyordu. 1. KING 3y de Divine Light Havin / Rakan Sahibi / yetifltiricisi: Adil Mert Kaya Jokeyi: Nurettin fien 2. Asl gibi 3y dd Jazil Tajannub / Dixieland Band Sahibi: Francesco Sponza Yetifltiricisi: Rick Nichois & Bernie Sams Jokeyi: Halis Karatafl 3. Bart 3y de Marlin Welsh Glory / Le Glorieux Sahibi / yetifltiricisi: Francesco Sponza Jokeyi: Ahmet Çelik 4. First Hope 3y de Strike The Gold Gülru / Bigstone Sahibi: brahim Alt nöz Yetifltiricisi: K. Alt nöz Jokeyi: lker Soyad Bitirifl zaman : Çim pist: 5 çok a r Farklar: Yar m boy, uzak, burun 14 TJK NIN SES fiubat 2012

15 1 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1600 m kum 4+ yafll ngiliz atlar TL KV8 Ocak ay n n ilk günü, zmir de KV8 de erindeki Körfez Koflusu dört ve yukar yafll ngiliz atlar n n kum pistteki 1600 metrelik mücadelesinin gerçekleflece i yar flt. 9 at kay tl yd ve pek ço u da bugüne kadar yapt klar birinciliklerle kalitelerini ispat etmifl safkanlard. Startla birlikte 8 nolu Trojen Horse bafla ç kt. Bu arada Dark Child biraz geride kalm flt ve az sonra da yar fl terk etti. Trojen Horse u 3 nolu Grand Prospect takip ediyordu. Daha sonra s ras yla Nasrullah Bey, Urlaefesi, Malibu Star, Bo aziçi, Yener geliyorlard metre start noktas bu s rayla geçildi. 600 önlerinde Trojen Horse bir boy öndeydi, onun arkas nda Nasrullah Bey ve d fl ndan Bo aziçi gelmifllerdi. Düz yol dönülürken s rada biraz de ifliklik olmufl Trojen Horse un arkas na Yener ve Bo aziçi tak lm fllard. 7 nolu Nasrullah Bey biraz gerilemiflti. S k bir mücadeleyle atlar potoya do ru yaklaflmaktayd lar. D flta, Bo aziçi bafla geçmiflti, Yener yeniden tazelemifl ve Trojen Horse u geçer gibi olduysa da önde 3 boy ara ile bitifl noktas na ulaflmakta olan Bo aziçi nin arkas nda son bir gayret gösteren Trojen Horse ikincili e girmeyi baflard. Yener üçüncülükte kald ve Nasrullah Bey iki buçuk boy geride dördüncülü ü kabullendi. Yar fl n beflincisi Urlaefesi. KÖRFEZ KOSUSU NUBOGAZ C KAZANDI 1. BO AZ Ç 5y da Bosporus Tok Ezgi / Sea Hero Sahibi / yetifltiricisi: Kemalettin Ezgi Jokeyi: Halis Karatafl 2. Trojen Horse 4y aa Avangard Dancing Master / Royal Abjar Sahibi: Ümit pkin Yetifltiricisi: H. Aksoy Jokeyi: Ahmet Çelik 3. Yener 5y da Mountain Cat fi b la / Tender Prince Sahibi: Gökhan Y lmaz Yetifltiricisi: G. Y lmaz & O. Y lmaz Jokeyi: U ur Polat 4. Nasrullah Bey 4y aa Strike The Gold Genyeri / Little Guest Sahibi / yetifltiricisi: Birol Ç naro lu Jokeyi: Kadir Tokaço lu Bitirifl zaman : Kum pist: Islak Farklar: 3.5 boy, 1.5 boy, 2.5 boy BO AZ Ç TJK NIN SES fiubat

16 FER T TANACANKOSUSU 4 Ocak 2012 Veliefendi Hipodromu 1600 m sentetik 4+ yafll ngiliz atlar TL KV6 ATLAR SON 200 DE... ATLAR SON 100 DE... KARAKAfi SARIKAMIfiLI KADER FIRTINASI DISTANT FLIGHT 4 Ocak 2012 Çarflamba gecesi, stanbul Veliefendi sentetik kum pistinde Türkiye Jokey Kulübü üyelerinden merhum Ferit Tanaçan ad na düzenlenen yar fla dört ve yukar yafll 6 at kat ld. 1600m start nda öne ç kan at 3 nolu Karakafl oldu. Onu önce Kader F rt nas takip etmek istediyse de 6 nolu Always President buna izin vermeyip ikincili e oturdu. Daha geride Kader F rt nas üçüncü, üç boy gerisinde Distant Flight dördüncü, Actionmax beflinci durumdayd. En sonda Sar kam fll bulunuyordu. 3 nolu Karakafl yar fl n hiç bir yerinde birincili i b rakmad. Ancak viraj en sondan dönerek rotay en d fla çevirip oradan hücuma geçen Sar kam fll n n presine dayanmas mümkün de ildi ve o da az farkla ikincili i kabullendi. Kader F rt nas üçüncü, Distant Flight dördüncü olarak tabelay tamamlad lar. Sar kam fll son yar fl nda ilgililerini hayal k r kl na u ratm fl olmas na karfl n bu defa kendinden beklenilen kofluyu fazlas yla yapm fl oldu. Binicisi U ur Polat da at yla pozitif bir uyum içinde gözüktü. ATLAR POTODA... SARIKAMIfiLI KARAKAfi 1. SARIKAMIfiLI 5y da, Common Grounds Güldita / Bankocu Sahibi: Hikmet Ayna, Yetifltiricisi: B. Saydam, Jokeyi: U ur Polat 2. Karakafl 5y da, Royal Abjar Come Alone / Always A Classic Sahibi: Kaz m Tekdo an, Yetifltiricisi: K. Kurt, Jokeyi: Fuat Çakar 3. Kader F rt nas 8y da, Distant Relative Nevres / Barnato Sahibi: Sadettin At, Yetifltiricisi: Yusuf Atl, Jokeyi: Gökhan Gökçe 4. Distant Flight 6y da, Distant Relative Fantasy Flyer / Lear Fan Sahibi / yetifltiricisi: Levent Kitapç, Jokeyi: Ak n Sözen Bitirifl zaman : , Sentetik pist: Normal, Farklar: Yar m boy, 2 boy, yar m boy 16 TJK NIN SES fiubat 2012

17 7 Ocak 2012 Yefliloba Hipodromu 1900 m kum 4+ yafll ngiliz k sraklar TL KV7 7 Ocak 2012 Cumartesi, Adana Yefliloba Hipodromu nda dört ve yukar yafll ngiliz k sraklar n n kat ld Ali Karabucak Koflusu 1900m kum pistte yap ld. Yar flta start verilir verilmez Çaygüzeli bafla geçmeye çal flsa da 2 nolu Meziyetli buna izin vermedi ve liderli e geçti. Çaygüzeli mecburen ikincilikte devam etmek zorunda kald onlar n arkas nda Papara, Lütfiye ve Pasifika bulunuyordu. Baflta rahat bir tempo tutturan Meziyetli 1000 metre geçilirken fark alt boya kadar ç kartmay baflard. Onu takip eden Çaygüzeli ise Papara n n yar m boy önündeydi. 800 de durumda fazla bir de ifliklik yoktu ancak ilk iki k sra n aras ndaki fark üç boya inmiflti. Son viraja toplu olarak girildi, Meziyetli, Papara, Pasifika ve AL KARABUCAKKOSUSU Zahara çok az aralarla baflta gidiyorlard. Bu dört k sraktan Pasifika ve Zahara di er iki rakibine göre pistin d fl ndan geliyorlard. Yar fl n sonlar na do ru h zlar n artt rd lar ve müthifl bir mücadele ile potoyu buldular. Sonuçta son alt yar fl nda dört birincilik, iki ikincilik alm fl olan 3 nolu Pasifika bu kofluyu da bafl fark yla kazanmay baflarm flt. (Unaccounted For Twist Of Faith / Knight Line Dancer) orijinli bu doru k srak 6 yafl nda gösterdi i bu üstün performansla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Pasifika n n arkas nda Zahara ikinci, uzun süre yar fl baflta götüren Meziyetli üçüncü ve Papara dördüncü oldular. Sulu bir pistte koflulan yar fl n beflincisi ise Lovely Hunter d. 1. PAS F KA 6y dk Unaccounted For Twist Of Faith / K. Line Dancer Sahibi: Hakan Çelik Yetifltiricisi: Selçuk San Jokeyi: Mehmet Çelik 2. Zahara 4y dk Bin Ajwaad Vany s Approval / With Approval Sahibi: Sait Varl Yetifltiricisi: S & A C Roidi Jokeyi: Nurettin fien 3. Meziyetli 5y ak Goldat Spectra / Fantastic Fellow Sahibi / yetifltiricisi: Sadun Oktav Jokeyi: Ahmet Çelik 4. Papara 4y dk Mountain Cat Çupçik / Ezzoud Sahibi: Emre Demir Yetifltiricisi: Derya Beflikçi Jokeyi: Özcan Y ld r m Bitirifl zaman : Kum pist: Sulu Farklar: Bafl, 2.5 boy, 1 boy MEZ YETL PAS F KA ZAHARA PAPARA LÜTF YE PAS F KA PAS F KA ZAHARA TJK NIN SES fiubat

18 SEDAT EVL YAZADEKOSUSU 13 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1400 m kum 3 yafll ngiliz taylar TL KV8 13 Ocak 2012 Cuma, fiirinyer Hipodromu ndaki bu yar fl, zmir in eski ailelerinden biri olan, Evliyazade lerden Sedat Bey ad na düzenlenmiflti. Sedat Evliyazade, büyük bir antrenör, örnek bir kiflilik sahibi olarak hepimizin haf zalar nda yer etmifltir. Bu vesileyle kendisini so uk bir zmir gecesinde anm fl olmaktan mutluluk duydu umuzu belirttikten sonra bu yar fla geçelim. 1400m kum pistte üç yafll ngiliz taylar n n yapacaklar çetin mücadeleye, üçü erkek befl tay kat l yordu. Tüm befl 3 yafll da bugüne kadar baflar l yar fllar yapm fllard. Ancak içlerinden biri Rampoldi, daha çok birinciliklere abone olmufl bir al erkek tayd. Bu yar flta da favori tutulmaktayd ve Halis Karatafl la kofluya kat l yordu. Start verildi inde taylar toplu olarak kofluya bafllad lar. Az sonra 3 nolu Rampoldi bafla geçip yar m boy fark yapt ysa da hemen yan na gelen 2 nolu Oil Men rakibini bast rd ama ancak yar m boyluk bir fark yapabildi. Yar fl bu flekilde devam ediyordu önde iki tay adeta yanyana gidiyorlard. Viraj dönülüp düz yola ç k ld nda durum ayn flekilde sürüyordu. Bu iki tay n gerisinde Tinkerbell ve Maradona bulunuyordu. Potoya yaklafl l rken Rampoldi de yar fla a rl n koymaya bafllad. Fark her fulede aç ld önce iki boy olan ara aç ld ve üç, dört boya ç kt. Rampoldi bir kez daha rahat bir koflu kazan yordu. Maradona son anda Tinkerbell i geçerek ikincili e girdi. Oil Men dördüncü, The Company beflinci olan taylard. 1. RAMPOLDI 3y ae Bosporus Deep Sea / Distant Relative Sahibi: Tracy Kuyumciyan Yetifltiricisi: Arek Kuyumciyan Jokeyi: Halis Karatafl 2. Maradona 3y ae Royal Abjar Ashley / Barnato Sahibi: lhan Güçlü Yetifltiricisi: Tayral Tutumlu Jokeyi: Gökhan Gökçe 3. Tinkerbell 3y dd Mali Han mk z / Always A Classic Sahibi / yetifltiricisi: Adil Mert Kaya Jokeyi: U ur Polat 4. Oil Men 3y de Always A Classic Dilofl / George Thomas Sahibi / yetifltiricisi: Haluk Eron Jokeyi: Serdar Y ld r m Bitirifl zaman : Kum pist: Nemli Farklar: Uzak, burun, 2.5 boy TINKERBELL RAMPOLDI OIL MEN 18 TJK NIN SES fiubat 2012

19 MERHUM SEDAT EVL YAZADE N N TORUNU NESL fiah EVL YAZADE EKMEKÇ KUPAYI AREK KUYUMC YAN A TAKD M EDERKEN... TJK NIN SES fiubat

20 GÜZEL ZM RKOSUSU 15 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1600 m kum 4+ yafll ngiliz atlar TL A3 15 Ocak 2012 Pazar, fiirinyer Hipodromu nday z. Güzel zmir imizin ad na düzenlenen dört ve yukar yafll ngiliz atlar n n 1600m kum mücadelesi az sonra koflulacakt. Yar flta Kuyumciyan Ekürisi nin biri difli biri erkek iki at yan s ra di er üç kat l mc yla beraber befl at start alacakt. Ekürinin iki mensubu da kendilerini daha önceki kariyerleriyle ispat etmifllerdi ve 1.05 lik ganyanla koflunun mutlak favorisi olarak gösteriliyorlard. çlerinden Gülengül k fl tüyü yapm fl olacak ki vücudu bacaklar na kadar trafl edilmiflti. Belmont ise her zamanki beyaz kapiflonuyla sahaya ç km flt. Di er atlardan Aydemirhan ise Adana da Kurtulufl Koflusu nu kazanarak zmir e gelmiflti. Yar fl bafllad nda eküriler her ikisi de iki buçuk boy kadar gecikmeli bafllad lar. 5 nolu Trojen Horse bafla geçmifl ve yar fl seri bir tempoyla götürmeye bafllam flt. kincilikte 4 nolu Tofan bulunuyordu, Belmont üçüncü, Aydemirhan dördüncüydü. En geride Gülengül devam ediyordu. Trojen Horse yar fl çok rahat götürmekteydi. Son viraj da üç boy farkla dönen Trojen temposunu bozaca a benzemiyordu. Koflunun favorilerinden, beklenen yar fl gerçekleflmiyordu. Trojen Horse un arkas ndan Aydemirhan hücuma geçti, içten yedire yedire rakibine yaklaflmaya çal flt ysa da bunda pek baflar l olamad. Trojen Horse bir boyluk farkla kofluyu Sadettin Boyraz la kazanmay baflarm flt. Geç de olsa arkalardan h z n artt ran Gülengül de üç boy geriden üçüncü oldu. Potoya do ru Belmont u yar m boy farkla atlatan Tofan da dördüncülü ü ald. Güzel zmir Koflusu tam anlam yla sürprizli bir flekilde sonuçlanm flt. Trojen Horse l k bir derece gerçeklefltirmiflti. 1. TROJEN HORSE 4y aa Avangard Dancing Master / Royal Abjar Sahibi: Ümit pkin Yetifltiricisi: H. Aksoy Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Aydemirhan 5y da Strike The Gold Charmy / Scenic Sahibi: Ayhan Giray Yetifltiricisi: Demirhan Y lmaz Jokeyi: Erhan Yavuz 3. Gülengül 5y ak Unaccounted For Dinah / Sillery Sahibi / yetifltiricisi: Arek Kuyumciyan Jokeyi: Nurettin fien 4. Tofan 4y aa Bosporus Shura / Handsome Star Sahibi / yetifltiricisi: Dilek Gül Jokeyi: Kadir Tokaço lu Bitirifl zaman : Kum pist: Islak Farklar: 1.5 boy, 3.5 boy, uzak 20 TJK NIN SES fiubat 2012

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY

Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006. Yeni Sampiyon HIZEL BEY Gazi Kupas özel say s HAZ RAN 2006 Yeni Sampiyon HIZEL BEY n 80 inci Gazi Koflusu nun bütün ayr nt lar n Dolmabahçe Saray ndaki muhteflem gala n 2 ayl k ikizleri Kadri Daflkan a flans getirdi. n Chip uygulamas

Detaylı

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada

Gö sümüzü kabartt. Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada. Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada OCAK 2006 Gö sümüzü kabartt Tamer den 2006 ya bak fl n 2 nci sayfada Antrenörlü e kad n eli de di n 18 inci sayfada U runa türkü yak lan at DELFINA n 12 nci sayfada WIN RIVER WIN Dubai de güçlü rakiplerini

Detaylı

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007

Müjde! Yasa ç kt. TJK da yeni yönetim. Gece yar fllar. Yaflar Çall. fiubat 2007 Müjde! Yasa ç kt fiubat 2007 2 de TJK da yeni yönetim Haberi 3 üncü sayfada Gece yar fllar Haberi sayfa 10 da Yaflar Çall Röportaj sayfa 30 da Müjde! Beklenen yasa ç kt Uzun zamand r camiam z taraf ndan

Detaylı

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de

Nazar de mesin. Bakan: Bahar müjdesini verdi Haberi 4 de. TJK Baflkan : Çok önemli bir yar fl Haberi 3 de. Win River Win tarihe geçti Haberi 2 de MART 2006 Nazar de mesin Önce yasan n kabulü, ard ndan da Dubai zaferlerimiz büyük sevinç yaflatt. nand k, çal flt k ve baflard k. Herkesin ortak görüflü: Özlenen günler yak nda! Bakan: Bahar müjdesini

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter

çindekiler Ramazan Bayram n z En çten Duygularla Kutlar; Sa l k, Mutluluk ve Baflar lar Dileriz Genel Baflkan Genel Baflkan Yard mc s Genel Sekreter KOOP- fi SEND KASI GENEL YÖNET M KURULU Eyüp ALEMDAR Genel Baflkan Mehmet PALA Genel Baflkan Yard mc s Tuncer GÜRBULAK Genel Sekreter Metin GÜNEY Genel Mali Sekreter Hüseyin ÖNER Genel Teflkilatland rma

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim

5. Uluslar Aras Kars Afl klar Bayram Dostluk Havas çinde Geçti. On Afl k Ka zman da Konser Verdi. Y llar Öncesini Bulduk. Biraz Kars, Biraz Da Nedim Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras Kültür Sanat Yönetmeni: Türkan Narin Tarih: tarih - kültür - haber dergisi Yard. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz Yay n Kurulu: Prof. Dr. Oktay Belli Prof. Dr. Esin

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland

TDB Baflkanlar Konseyi Gaziantep te topland Ç NDEK LER TDBD / 77 10 29 A ustos ta Prof.Dr. Mehmet Beyli yi yitirdik. 21 Eylül de ise Sakarya Diflhekimleri Odas Baflkan Necip Enver Demirer ve Genel Sekreter Cenk Acar Gaziantep te yap lan TDB Baflkanlar

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı