TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI"

Transkript

1 TJK NIN SES fiubat 2012 SAYI 151 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ NEJAT EVL YAZADE KOSUSU GAL B SAHPAZLI

2 TJK NIN SES AYLIK DERG fiubat 2012 Say 151 Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na ÖMER FARUK G RG N Genel Yay n Yönetmeni MEHMET B LBAfiAR Sorumlu Yaz flleri Müdürü ERKUT DEL ORMAN Fotograflar ARDA OLGAÇ KAD R Ç V C Reklam / Pazarlama N HAN ULUÇAY Da t m / Abone AL HSAN ERBEY Yönetim Yeri TJK Yay n & Tasar m Grubu Ekrem Kurt Bulvar, Osmaniye, Bak rköy stanbul Yay n Türü Yerel Süreli Yay n Ayl k Bas m Promat Bas m Yay n San. ve Tic. A.fi DÜNYA FAIR PLAY ÖDÜLÜ JOKEY M Z ERHAN YAVUZA Ödül, Nisan ay içinde Macaristan n Budapeflte Kenti nde düzenlenecek törenle jokeyimiz Erhan Yavuz a tevdi edilecek... Geçti imiz A ustos ay n n 12 sinde, stanbul sentetik kum pistinde koflulan Plevne Koflusu nda rakiplerinden birinin kantarma kolunun kopmas ile yaflad problemi görüp kopan dizginin ucunu Halis Karatafl a uzatmas yla hem olabilecek büyük bir kazan n önüne geçmesi hem de koflunun favorisine yapt bu insani yard mla Erhan Yavuz, günün konusu olmufltu. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker bir bas n toplant s düzenleyerek jokey Erhan Yavuz u ödüllendirmifl, bu olaylar A ustos ay içinde tüm Ulusal Medya y meflgul etmifl, çeflitli yay nlar yap lm flt. Olay zaman içinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi baflkan Prof. Dr. U ur Erdener taraf ndan yurtd fl na da tafl nm fl ve Erhan Yavuz davran fl dal nda Dünya Fair Play Ödülü ne aday gösterilmiflti Konseyin son toplant s Avusturya n n Innsbruck kentinde yap ld nda, Türk Jokey Erhan Yavuz u bu örnek davran fl sebebiyle Fair Playin en önemli dal olan Davran fl Dal nda (Modern Olimpiyat Oyunlar n n kurucusu Baron Pierre de Coubertin) ad na konulan en büyük ödül olan Dünya Fair Play Ödülü ne lay k görmesi karar oybirli i ile al nm flt r. Büyük ödülün bir Türk jokeyine verilmesi geçti imiz günlerde gazeteci yazar ve Dünya Fair Play Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Erdo an Ar p nar taraf ndan medyayla paylafl lm flt. Bu olay, ilk defa böyle bir ödülün bir jokeye verilmesi ve bu jokeyin Türkiye Cumhuriyeti Vatandafl olmas ile de bizler için ayr bir önem tafl m fl oluyordu. Genç jokeyimizi uluslararas spor kamuoyunu ilgilendiren bu örnek davran fl ve kazand Dünya Fair Play Ödülü için tebrik ediyoruz ve kendisine sonsuz teflekkürler ediyoruz... Dünya Fair Play Konsey Üyesi Erdo an Ar p nar, dergimize flu aç klamalarda bulundu... Bu ödül dünyada ilk kez bir Jokey e lay k görülmüfltür. Bu yönden bu y lki ödül töreninde bir ilk yaflanacakt r Nisan 2012 tarihleri aras nda, Budapeflte de toplanacak olan Avrupa Olimpiyat Komitesi (OEC) Yönetim Kurulu ve Fair Play Konseyi Kongresi sonras nda tertiplenecek Gala Gecesi nde ödül töreni yer alacak ve Türk Jokeyi Erhan Yavuz a 2011 y l büyük ödülü verilecektir. Türkiye Jokey Kulübü olarak bizler de ülkemiz ad na böyle bir törende örnek bir sporcumuzla zirvede yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. ERHAN YAVUZ / ESK fieh RL 2 TJK NIN SES fiubat 2012

3 HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER BAKANIMIZ MEHMET MEHD EKER OLAY SONRASI DÜZENLED BASIN TOPLATISINDA... KARAR, DÜNYA FAIR PLAY ÖDÜLÜ KONSEY N N INNSBRUCK KENT NDE YAPTI I TOPLANTISINDA ALINDI... TJK NIN SES fiubat

4 YALCIN AKAGAC A GECM S OLSUN Z YARETLER... BAfiBAKAN DAN MESAJ Ocak Çarflamba Istanbul yar fllar nda yaflanan talihsizlik sonucu, at ndan düflerek hastaneye kald r lan jokey Yalç n Aka aç n tedavisine devam ediliyor. Omurili inden ciddi bir ameliyat geçiren ve halen belinden afla s nda hissizlik ve hareket yetene inde sorun yaflayan jokeyin, ilerleyen günlerde fizik tedavi konusunda Türkiye nin en iyisi olan Gülhane Askeri T p Akademisi nde tedavisine devam edilecek. Aka aç a, çok say da meslektafl ve sevenlerinin yan s ra, hükümet ve bürokrasiden önemli isimler de gerek ziyaretleri gerekse telgraf ve telefonlar yla destek olup, moral veriyor. Yalç n Aka aç yo un bak mdan ç kar ç kmaz telefonla ilk arayanlardan biri de Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an d. Baflbakan, olaydan duydu u üzüntüyü ifade etti ve geçmifl olsun dileklerini iletti. Yalç n Aka aç ve efli, Baflbakan Erdo an n aramas n n kendilerini onurland rd n ve güç verdi ini belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler. BAKAN DAN Z YARET... G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan m z Say n Mehmet Mehdi Eker, jokey Yalç n Aka aç 20 Ocak günü hastanede ziyaret etti. Bakan Mehdi Eker, Yalç n Aka aç a duydu u üzüntüyü ifade etti ve geçmifl olsun dedi. Eker, genç jokeyin bir an evvel iyileflmesi için Bakanl k ve TJK olarak maddi ve manevi gereken neyse yap laca n sözlerine ekledi. Aka aç n ailesine, tüm imkanlar n seferber edildi ini ifade eden Bakan Eker, jokeyin tedavisine GATA Hastanesi nde devam edilmesi için talimat verdi ini sözlerine ekledi. Yalç n Aka aç da, gösterilen ilgiden çok memnun oldu unu söyleyerek Bakan Mehmet Mehdi Eker e teflekkür etti ve hastanede kendisini ziyaret etmesinden dolay memnuniyetini dile getirdi. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANIMIZ MEHMET MEHD EKER, YALÇIN AKA AÇ I Z YARET SIRASINDA... YÜKSEK KOM SERLER KURULU BAfiKAN YARDIMCISI ERDAL CELAL SUMAYTAO LU Z YARET SIRASINDA... 4 TJK NIN SES fiubat 2012

5 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ YÖNET M KURULU BAfiKANI ÖMER FARUK G RG N Z YARET SIRASINDA... BAfiKAN DAN DESTEK... Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, Genel Sekreteri U ur Alp Atan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hücum Tulgar ve Necati Demirkol jokey Yalç n Aka aç tedavi gördü ü hastanede ziyaret etti. Ömer Faruk Girgin, baflar l jokeyin bir an evvel iyileflmesi için Türkiye Jokey Kulübü olarak, Bakanl m z n da deste iyle maddi ve manevi gereken herfleyin yap laca n söyledi. Yalç n Aka aç da, Baflkan Ömer Faruk Girgin ve TJK Yönetim Kurulu Üyeleri nin ziyaretinden duydu u memnuniyeti belirtti. Aka aç, desteklerin ve dualar n kendisini aya a kald raca n söyleyerek, buna inan yorum dedi. Ziyarete TJK Eski Baflkanlar ndan Muammer Kitapç da kat larak geçmifl olsun dileklerini iletti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Yüksek Komiserler Kurulu Baflkan Yard mc s Erdal Celal Sumaytao lu ile TJK Eski Baflkan, YKK Üyesi Yasin Kadri Ekinci Yalç n Aka aç ziyaret ettiler. 25 Ocak günü gerçekleflen ziyarette Sumaytao lu ve Ekinci genç jokey ile ailesine geçmifl olsun temennisinde bulundular. Müsteflar Yard mc s Erdal Celal Sumaytao lu Bakanl k olarak her zaman yan nda olacaklar n ve tedavi sürecini yak ndan takip ettiklerini söyledi. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehmet Mehdi Eker in selam n getirdi ini söyleyen Sumaytao lu, gerekirse GATA ya nakil s ras nda Ambulans Helikopteri nin kullan laca n söyledi. Avrupa Birli i Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl da, Yalç n Aka aç a geçmifl olsun telgraf gönderdi. Ba fl, telgraf nda duydu u üzüntüyü belirterek, Bir an önce eski sa l n za kavuflman z diler, selamlar m z sunar z dedi. HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER HABERLER TJK NIN SES fiubat

6 HOMURLU A LES N N ACI KAYBI... Kulübümüzün Eski Baflkanlar ndan, T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi, Behçet Homurlu nun annesi Talat Ülker Homurlu, 21 Ocak Cuma günü vefat etti. Merhume 23 Ocak Pazartesi günü Adana Kabasakal Camii nde k l nan Ö le Namaz sonras Kabasakal Kabristan na defnedildi. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine baflsa l dileriz. Cenaze törenine, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan Ömer Faruk Girgin, Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi ve TJK Eski Baflkanlar ndan Yasin Kadri Ekinci, Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Mustafa Özdemir, Türkiye Jokey Kulübü Genel Sekreteri U ur Alp Atan, Muhasip Üyesi Doruk Y lmaz, Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Hücum Tulgar, Nusret Balkaro lu ve Necati Demirkol, Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i Baflkan ve Türkiye Jokey Kulübü Asli Üyesi nci Özdemir, Türkiye Yar fl At Yetifltiricileri ve Sahipleri Derne i II. Baflkan ve TJK Asli Üyesi Bahad r Gödek in yan s ra, Kulübümüz Üyeleri, at sahibi ve yetifltiricileri ile sevenleri kat larak, bu ac gününde Behçet Homurlu ya destek verdiler. 6 TJK NIN SES fiubat 2012

7 EMHF GENEL KURULU ROMA DA GERCEKLEST 2010 y l nda Uluslararas Yar flç l k Otoriteleri Federasyonu IFHA ya ba l olarak kurulan Avrupa ve Akdeniz Yar flç l k Federasyonu (EMHF) genel kurulu 13 Ocak tarihinde Roma da gerçeklefltirildi. Toplant ya ülkemizi temsilen T.C. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Müsteflar Yard mc s ve Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi Dr. Nihat Pakdil ve Kulübümüz Yurtiçi ve Yurtd fl Kurumsal liflkiler Koordinatörü Burak Konuk kat ld. Federasyon Baflkan Brian Kavanagh, Türk yar flç l n n bugün gelmifl oldu u noktada di er Avrupa ülkelerine bir örnek teflkil edecek nitelikte oldu unu belirterek, bu süreçte yar flç l k otoritesi olarak G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n Türk yar flç l k sektörüne verdi i destek nedeniyle Genel Kurul ad na Dr. Nihat Pakdil e teflekkürlerini sundu ve kat l mlar ndan dolay kendisine flükranlar n iletti. Genel Kurul da ele al nan konu bafll klar 2011 Genel Kurulu tutanaklar n n onaylanmas, Federasyon un 2011 bütçesinin onaylanmas, Ülkelerin 2011 y l yar flç l k raporlar n n okunmas, Ülkelerin yar flç l k sektörlerinin içinde bulunduklar sorunlar n paylafl lmas, IFHA Teknik Dan flma Komitesi TAC n çal flmalar yla ilgili raporun üyelere sunulmas, Handikapörlük konusunda uygulanan ve yar flç l k idaresi konusunda uygulanmas planlanan e itim programlar yla ilgili raporun sunulmas ve görüflmeler, Ülkelerin uluslararas yar fllar ve uygulanan handikap puanlar hakk nda görüflmeler, Uluslararas yar flç l k anlaflmas n n baz maddelerinde yap lmas planlanan de iflikliklerle ilgili görüflmeler, Uluslararas Apranti Okullar Derne i EARS ile EMHF nin ortak çal flmalar ve uygulanmas planlanan apranti e itim, programlar hakk nda fikir paylafl m EMHF nin gelecekteki misyon ve stratejileri. Toplant da bir sonraki EMHF Genel Kurulu nun Ocak 2013 de spanya da gerçeklefltirilmesi kararlaflt r ld. Halen, G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl Yüksek Komiserler Kurulu Üyesi ve Kulübümüz eski Baflkanlar ndan Behçet Homurlu, Federasyonun Baflkan Yard mc l görevini yürütmektedir. Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Hollanda, ngiltere, rlanda, spanya, sveç, sviçre, talya, Polonya, Slovakya, Türkiye, K br s, Litvanya, Norveç, Lübnan ve Fas n üye oldu u Federasyon un temel amac, dünya yar flç l nda çok önemli bir yere sahip olan Avrupa ülkelerinin söz konusu yeni yap alt nda birleflerek, aktif bir iflbirli i içinde bulunmak suretiyle sektörlerinin geliflimine katk sa lamalar d r. Federasyonun hedeflerinin bafl nda, Avrupa Birli i nezdinde gerçeklefltirilmesi planlanan lobi faaliyetleri ile ülkelerin yar flç l kla ilgili mevcut idari, hukuki ve vergisel sorunlar n n çözümü noktas nda fayda sa lamak ve Avrupa n n önde gelen ülkelerinin geliflmekte olan di er ülkelere e itim ve bilgi paylafl m sa lamas yoluyla verece i destek sayesinde Avrupa yar flç l n gelifltirmektir. TJK NIN SES fiubat

8 ADANAKOSUSU NDATÜMÖZ BEY 4 Ocak 2012 Yefliloba Hipodromu 2000 m kum 4+ yafll Arap atlar TL G3 4 Ocak 2012 Çarflamba, Yefliloba Hipodromu nda dört ve yukar yafll Arap atlar aras nda, 2000m kum pist mücadelesi vard. G3 de erindeki Adana Koflusu na 10 safkan kay tl yd. Müflterek bahis yönünden 9 nolu Tümöz Bey ilk s rada, 6 nolu Orçun ikinci s rada tutulan atlard. Yar fl bafllad nda aceleci davranan 3 nolu Cihanser bafla geçti, üç boy, sonra da dört boy ara yap p kofluyu götürmeye bafllad. Onun arkas nda yar fl n bir numaral favorisi 9 nolu Tümöz Bey bulunuyordu. Belli ki rakibini kontrol etmek üzere önünde b rakm flt. Di er atlar fiimflek Zaferi, Alpyürek, Orçun, Baba Altar s ras yla yar fla devam ediyorlard. En geride Göktekin bulunuyordu. Yar fl bu s rayla sürüyordu. Atlar son viraja geldiklerinde s ra halen ayn flekildeydi. Fakat Tümöz Bey birden h zlanmaya bafllad. Çok kolay bir flekilde bafla geçti ve yar fl n bundan sonras aç k koflular n müdavimi olan bu kudretli safkan için çok rahat geçti. ki boy ara yap p yan na kimseyi sokmadan birincili e ulaflt. Onun arkas ndaki Orçun da rahat bir ikincilik yapt. Sonlarda gayret eden Sonalp üçüncülü e girdi. Göktekin ise daha geride dördüncü olmufltu. Tümöz Bey rahat kofltu, rahatça kazand. Orçun bu tip yar fllarda, son anda gelip öndekileri s k flt ran karakterini bu defa gösteremediyse de ikincili i alarak klas bir at oldu unu kan tlad. Son yar fllar nda birinci olan Baba Altar, fiimflek Zaferi ve Salur bir varl k gösteremediler. 1. TÜMÖZ BEY 7y da Ç kmaz Do a / Özüflan Sahibi / yetifltiricisi: Basri Tümöz Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Orçun 6y aa Altaha Mebruke 87 / Havuçerol Sahibi: Necati Demirkol Yetifltiricisi: Anadolu Tar m flletmesi Jokeyi: Halis Karatafl 3. Sonalp 7y da Hürbatur Rode 13 / Serhanbey Sahibi: Mehmet Alt n Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Selim Kaya 4. Göktekin 6y da Bilgin Malike 17 / Tolga Sahibi: Remazan Kaya Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Ömer Kaya Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: 2 boy, 1.5 boy, uzak PADOKTAN B R GÖRÜNÜM, ÖN PLANDA DEM RONUR... 8 TJK NIN SES fiubat 2012

9 TÜMÖZ BEY ADANA KOfiUSU NDA ATLAR STARTTAN ÇIKARKEN... TJK NIN SES fiubat

10 KURTULUSKOSUSU 4 Ocak 2012 Yefliloba Hipodromu 1400 m kum 4+ yafll ngiliz atlar TL A3 4 Ocak 2012 Çarflamba, dört ve yukar yafll ngiliz atlar Kurtulufl Koflusu A3, için 1400m kum pist start yerinde topland klar nda müflterek bahisler yönünden üç at öne ç k yordu. Bunlar s ras yla Aydemirhan / Azaraks / Amerikal idi. 7 nolu Amerikal son iki koflusunu da kazanm flt. Aydemirhan, Adana pistini seven bir safkand. Azaraks da flimdiye kadarki performans yla klas n göstermifl bir 5 yafll yd. Startla birlikte bütün atlar bafl bafla yar fla bafllad lar. Bir süre öylece gittikten sonra 2 nolu Azaraks bafla geçti yar m boy fark yapt, onu Amerikal ve Mia Boy yanyana takip ettiler. Aydemirhan dördüncü durumdayd. Koflu h zl bir tempoyla devam ediyordu. S raya yeniden bir göz atacak olursak Azaraks / Amerikal / Mia Boy / Aydemirhan / Kayadelen / Kader Yolu / Speedy Wolf / Dilflarbey pefl pefle gitmekteydiler. Son viraja do ru Azaraks iki boy öndeydi ve viraj da bu arayla döndü. Yar fl n son 300 metresinde Aydemirhan hücuma geçti. Üçüncü durumdayd ve önündeki Azaraks ve Amerikal farkla gitmekteydiler. Hücuma devam eden Aydemirhan önce Amerikal y saf d fl b rakt, az sonra da önde kofluyu bitirmeye çal flan Azaraks yakalad tam poto önünde bafl fark yla geçerek Kurtulufl Koflusu nu birincilikle tamamlad. Aydemirhan n jokeyi Erhan Yavuz a burada ayr bir parantez açmak do ru olacak, zira son 300 den sonra öndeki iki rakibini yakalamak için at n tam zaman nda hücuma geçirmesi, mesafeyi ayarlamas ve poto önünde kazanmas her türlü övgüye de erdi. Koflunun s ralamas flöyle oldu: Aydemirhan / Azaraks / Amerikal / Kader Yolu. AYDEM RHAN GAL B YET N ARDINDAN TJK NIN SES fiubat 2012

11 1. AYDEM RHAN 5y da Strike The Gold Charmy / Scenic Sahibi: Ayhan Giray Yetifltiricisi: Demirhan Y lmaz Jokeyi: Erhan Yavuz 2. Azaraks 5y da Unaccounted For Lil Red / Mujtahid Sahibi / yetifltiricisi: Hulusi Çil Jokeyi: Halis Karatafl 3. Amerikal 4y aa Candy Ride Southern / Southern Halo Sahibi / yetifltiricisi: Kemal Kurt Jokeyi: Selim Kaya 4. Kader Yolu 5y da Native Procida Ayatl / Barnato Sahibi / yetifltiricisi: Yusuf Atl Jokeyi: Ahmet Çelik Bitirifl zaman : Kum pist: Normal Farklar: Bafl, 4 boy, 1 boy Z HN ALDIRMAZ KUPAYI BALKAR BALKARO LU NA TAKD M ETT... YARIfiIN SON 200 METRES... YARIfiIN SON 100 METRES... AYDEM RHAN / AZARAKS POTODA... TJK NIN SES fiubat

12 CAKABEYKOSUSU NDA 12 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1900 m çim 4+ yafll Arap atlar TL G3 YARIfi ÖNCES ATLAR SAHAYA ÇIKARKEN... ATLAR 1600 V RAJINI TOPLU HALDE DÖNERLERKEN TJK NIN SES fiubat 2012

13 H SARBEYSÜRPR Z 1. H SARBEY 6y aa Hisarhan Mühür / Hiratasan Sahibi: Suphi Baydan Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: Erhan Yavuz 2. Besleney 6y aa Karambol 1 Ilg n / Tolga Sahibi: Erdal Öztürk Yetifltiricisi: Hilmi Giray Jokeyi: Arslan Birdal 3. Haberkan 9y ka Haberbatur Ç t r / Ünsal 2 Sahibi / yetifltiricisi: Ahmet Özhanc Jokeyi: Nurettin fien 4. Alpkan 7y ka Sergen Zahide 35 / Savatl Sahibi: Hakan Durmufl Yetifltiricisi: Karacabey Tar m flletmesi Jokeyi: U ur Polat Bitirifl zaman : Çim pist: 5.1 çok a r Farklar: Yar m boy, 1 boy, 1.5 boy 12 Ocak 2012 Perflembe, zmir deki y l n ilk grup koflusu, dört ve yukar yafll Arap atlar n n çim pistte kat ld 1900 metrelik Çakabey G3 de erindeki yar flt. 12 at n kat ld kofluda geçen y l n bafl taylar ndan Yürekkaya da yer al yordu. Ayr ca gene geçti imiz y l n en baflar l k sraklar ndan Birenda da bu koflunun favorileri aras ndayd. Yar fl bafllad nda 3 nolu Besleney biraz geri ç kt ysa da en d fltan gelip grubun içine kat ld. Start 5 nolu Hisarbey alm fl ve rakiplerine bir buçuk boy da fark yapm flt. Hisarbey in son alt yar fll k kariyerine bakt m zda hiçbir varl k gösteremedi ini görürüz. Ancak bugün yar fla çok istekli bafllam flt ve rakiplerinin kendisini dikkate almad ortadayd. Nitekim onu takip eden Uçbeyi yle aralar ndaki fark üç boya ç km flt. Hisarbey in gerisindeki atlar flu s rayla dizilmifllerdi. Uçbeyi / Yürekkaya / Birenda / Üngütbey / Besleney / Kastal / Karahisar / Kayrahan / Alpkan ve en sonda Efendikaya. Yar fl Hisarbey in çok rahat bir flekilde götürdü ü gözlemlenmekteydi. Son viraj, di er atlar n üç boy önünde Hisarbey in liderli inde dönüldü. Yürekkaya halen ikinci durumdayd ama daha sonra yerini kaybedip geriledi. Onun yerini Haberkan ve Besleney alm fllard. Besleney çok gayret gösterdi ve d fltan yüklenmeye devam ettiyse de poto art k Hisarbey e çok yak nd ve rakibinin yar m boy önünde hayat n n en kolay yar fllar ndan birini ç kararak birincili i kazand. Besleney ikinci, Haberkan üçüncü, Alpkan dördüncü oldular. Hisarbey ve jokeyi Erhan Yavuz, tüm yar fl boyunca güzel bir anlaflma içinde gözüktüler. Yar fl n beflincisi ise Kayrahan olmufltu. H SARBEY HABERKAN TJK NIN SES fiubat

14 YEN YILIN LK KISA VADEL S KING N 1 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1400 m çim 3 yafll ngiliz taylar TL KV7 ASLIG B KING 1 Ocak 2012 Pazar günü zmir fiirinyer de üç yafll safkan ngiliz taylar na ait KV7 çim pist yar fl 1400m üzerinden koflulacakt in iki yafll lar art k üç yafll l a terfi etmifllerdi ve bu mücadele onlar n ilk k sa vadeli düzeydeki yar fl olacakt. Ya an mevsim ya murlar nedeniyle çim pist çok a rlaflm flt. fltirakçi taylar n hepsi de birbirine yak n performansta görülüyorlard. Start verildi inde 8 nolu Angry Bird çabuklu unu kullan p bafla geçmekte gecikmedi. Onu bir boyluk ara ile 3 nolu Bart takip ediyordu. Bu tay n ekürisi olan Asl gibi ise grubun en sonunda bulunuyordu. Bafltaki iki tay n arkas nda King, First Hope, Asafhan, Fire Of Karfl yaka ve Melendizli s ras görülüyordu. 800 lerde bafltaki Angry Bird ün arkas na 7 nolu King yanaflt, onlar da Bart ve Borakay takip ettiler. Son viraj dönüldü ünde esas mücadele de bafllam fl oldu. Bafltaki dört tay sahaya enlemesine yay ld lar. Ortadan Angry Bird ve King biraz öne ç kar gibi oldular. En d fltaki King yar fla hakim olmufltu, 9 nolu Asl gibi oldukça geç kalm fl bir hücum gerçeklefltirdi. Çok h zl geliyordu, orta yerden öylesine yüklendi ki tam potoda iki tay bafl bafla geldiler. Taylardan King en d fltayd, Asl gibi ise ortadayd. Bir an kimin kazand belli olmad ama foto neticesinde 7 nolu King in yar m boyla kofluyu kazand anlafl ld. Asl gibi ikinci oldu. Bu ikilinin uzak gerisinde burun ucuyla First Hope u atlatan, Sponza Ekürisi nin di er tay Bart, üçüncülü ü kurtar yordu. Arspet beflinci oluyordu. 1. KING 3y de Divine Light Havin / Rakan Sahibi / yetifltiricisi: Adil Mert Kaya Jokeyi: Nurettin fien 2. Asl gibi 3y dd Jazil Tajannub / Dixieland Band Sahibi: Francesco Sponza Yetifltiricisi: Rick Nichois & Bernie Sams Jokeyi: Halis Karatafl 3. Bart 3y de Marlin Welsh Glory / Le Glorieux Sahibi / yetifltiricisi: Francesco Sponza Jokeyi: Ahmet Çelik 4. First Hope 3y de Strike The Gold Gülru / Bigstone Sahibi: brahim Alt nöz Yetifltiricisi: K. Alt nöz Jokeyi: lker Soyad Bitirifl zaman : Çim pist: 5 çok a r Farklar: Yar m boy, uzak, burun 14 TJK NIN SES fiubat 2012

15 1 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1600 m kum 4+ yafll ngiliz atlar TL KV8 Ocak ay n n ilk günü, zmir de KV8 de erindeki Körfez Koflusu dört ve yukar yafll ngiliz atlar n n kum pistteki 1600 metrelik mücadelesinin gerçekleflece i yar flt. 9 at kay tl yd ve pek ço u da bugüne kadar yapt klar birinciliklerle kalitelerini ispat etmifl safkanlard. Startla birlikte 8 nolu Trojen Horse bafla ç kt. Bu arada Dark Child biraz geride kalm flt ve az sonra da yar fl terk etti. Trojen Horse u 3 nolu Grand Prospect takip ediyordu. Daha sonra s ras yla Nasrullah Bey, Urlaefesi, Malibu Star, Bo aziçi, Yener geliyorlard metre start noktas bu s rayla geçildi. 600 önlerinde Trojen Horse bir boy öndeydi, onun arkas nda Nasrullah Bey ve d fl ndan Bo aziçi gelmifllerdi. Düz yol dönülürken s rada biraz de ifliklik olmufl Trojen Horse un arkas na Yener ve Bo aziçi tak lm fllard. 7 nolu Nasrullah Bey biraz gerilemiflti. S k bir mücadeleyle atlar potoya do ru yaklaflmaktayd lar. D flta, Bo aziçi bafla geçmiflti, Yener yeniden tazelemifl ve Trojen Horse u geçer gibi olduysa da önde 3 boy ara ile bitifl noktas na ulaflmakta olan Bo aziçi nin arkas nda son bir gayret gösteren Trojen Horse ikincili e girmeyi baflard. Yener üçüncülükte kald ve Nasrullah Bey iki buçuk boy geride dördüncülü ü kabullendi. Yar fl n beflincisi Urlaefesi. KÖRFEZ KOSUSU NUBOGAZ C KAZANDI 1. BO AZ Ç 5y da Bosporus Tok Ezgi / Sea Hero Sahibi / yetifltiricisi: Kemalettin Ezgi Jokeyi: Halis Karatafl 2. Trojen Horse 4y aa Avangard Dancing Master / Royal Abjar Sahibi: Ümit pkin Yetifltiricisi: H. Aksoy Jokeyi: Ahmet Çelik 3. Yener 5y da Mountain Cat fi b la / Tender Prince Sahibi: Gökhan Y lmaz Yetifltiricisi: G. Y lmaz & O. Y lmaz Jokeyi: U ur Polat 4. Nasrullah Bey 4y aa Strike The Gold Genyeri / Little Guest Sahibi / yetifltiricisi: Birol Ç naro lu Jokeyi: Kadir Tokaço lu Bitirifl zaman : Kum pist: Islak Farklar: 3.5 boy, 1.5 boy, 2.5 boy BO AZ Ç TJK NIN SES fiubat

16 FER T TANACANKOSUSU 4 Ocak 2012 Veliefendi Hipodromu 1600 m sentetik 4+ yafll ngiliz atlar TL KV6 ATLAR SON 200 DE... ATLAR SON 100 DE... KARAKAfi SARIKAMIfiLI KADER FIRTINASI DISTANT FLIGHT 4 Ocak 2012 Çarflamba gecesi, stanbul Veliefendi sentetik kum pistinde Türkiye Jokey Kulübü üyelerinden merhum Ferit Tanaçan ad na düzenlenen yar fla dört ve yukar yafll 6 at kat ld. 1600m start nda öne ç kan at 3 nolu Karakafl oldu. Onu önce Kader F rt nas takip etmek istediyse de 6 nolu Always President buna izin vermeyip ikincili e oturdu. Daha geride Kader F rt nas üçüncü, üç boy gerisinde Distant Flight dördüncü, Actionmax beflinci durumdayd. En sonda Sar kam fll bulunuyordu. 3 nolu Karakafl yar fl n hiç bir yerinde birincili i b rakmad. Ancak viraj en sondan dönerek rotay en d fla çevirip oradan hücuma geçen Sar kam fll n n presine dayanmas mümkün de ildi ve o da az farkla ikincili i kabullendi. Kader F rt nas üçüncü, Distant Flight dördüncü olarak tabelay tamamlad lar. Sar kam fll son yar fl nda ilgililerini hayal k r kl na u ratm fl olmas na karfl n bu defa kendinden beklenilen kofluyu fazlas yla yapm fl oldu. Binicisi U ur Polat da at yla pozitif bir uyum içinde gözüktü. ATLAR POTODA... SARIKAMIfiLI KARAKAfi 1. SARIKAMIfiLI 5y da, Common Grounds Güldita / Bankocu Sahibi: Hikmet Ayna, Yetifltiricisi: B. Saydam, Jokeyi: U ur Polat 2. Karakafl 5y da, Royal Abjar Come Alone / Always A Classic Sahibi: Kaz m Tekdo an, Yetifltiricisi: K. Kurt, Jokeyi: Fuat Çakar 3. Kader F rt nas 8y da, Distant Relative Nevres / Barnato Sahibi: Sadettin At, Yetifltiricisi: Yusuf Atl, Jokeyi: Gökhan Gökçe 4. Distant Flight 6y da, Distant Relative Fantasy Flyer / Lear Fan Sahibi / yetifltiricisi: Levent Kitapç, Jokeyi: Ak n Sözen Bitirifl zaman : , Sentetik pist: Normal, Farklar: Yar m boy, 2 boy, yar m boy 16 TJK NIN SES fiubat 2012

17 7 Ocak 2012 Yefliloba Hipodromu 1900 m kum 4+ yafll ngiliz k sraklar TL KV7 7 Ocak 2012 Cumartesi, Adana Yefliloba Hipodromu nda dört ve yukar yafll ngiliz k sraklar n n kat ld Ali Karabucak Koflusu 1900m kum pistte yap ld. Yar flta start verilir verilmez Çaygüzeli bafla geçmeye çal flsa da 2 nolu Meziyetli buna izin vermedi ve liderli e geçti. Çaygüzeli mecburen ikincilikte devam etmek zorunda kald onlar n arkas nda Papara, Lütfiye ve Pasifika bulunuyordu. Baflta rahat bir tempo tutturan Meziyetli 1000 metre geçilirken fark alt boya kadar ç kartmay baflard. Onu takip eden Çaygüzeli ise Papara n n yar m boy önündeydi. 800 de durumda fazla bir de ifliklik yoktu ancak ilk iki k sra n aras ndaki fark üç boya inmiflti. Son viraja toplu olarak girildi, Meziyetli, Papara, Pasifika ve AL KARABUCAKKOSUSU Zahara çok az aralarla baflta gidiyorlard. Bu dört k sraktan Pasifika ve Zahara di er iki rakibine göre pistin d fl ndan geliyorlard. Yar fl n sonlar na do ru h zlar n artt rd lar ve müthifl bir mücadele ile potoyu buldular. Sonuçta son alt yar fl nda dört birincilik, iki ikincilik alm fl olan 3 nolu Pasifika bu kofluyu da bafl fark yla kazanmay baflarm flt. (Unaccounted For Twist Of Faith / Knight Line Dancer) orijinli bu doru k srak 6 yafl nda gösterdi i bu üstün performansla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Pasifika n n arkas nda Zahara ikinci, uzun süre yar fl baflta götüren Meziyetli üçüncü ve Papara dördüncü oldular. Sulu bir pistte koflulan yar fl n beflincisi ise Lovely Hunter d. 1. PAS F KA 6y dk Unaccounted For Twist Of Faith / K. Line Dancer Sahibi: Hakan Çelik Yetifltiricisi: Selçuk San Jokeyi: Mehmet Çelik 2. Zahara 4y dk Bin Ajwaad Vany s Approval / With Approval Sahibi: Sait Varl Yetifltiricisi: S & A C Roidi Jokeyi: Nurettin fien 3. Meziyetli 5y ak Goldat Spectra / Fantastic Fellow Sahibi / yetifltiricisi: Sadun Oktav Jokeyi: Ahmet Çelik 4. Papara 4y dk Mountain Cat Çupçik / Ezzoud Sahibi: Emre Demir Yetifltiricisi: Derya Beflikçi Jokeyi: Özcan Y ld r m Bitirifl zaman : Kum pist: Sulu Farklar: Bafl, 2.5 boy, 1 boy MEZ YETL PAS F KA ZAHARA PAPARA LÜTF YE PAS F KA PAS F KA ZAHARA TJK NIN SES fiubat

18 SEDAT EVL YAZADEKOSUSU 13 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1400 m kum 3 yafll ngiliz taylar TL KV8 13 Ocak 2012 Cuma, fiirinyer Hipodromu ndaki bu yar fl, zmir in eski ailelerinden biri olan, Evliyazade lerden Sedat Bey ad na düzenlenmiflti. Sedat Evliyazade, büyük bir antrenör, örnek bir kiflilik sahibi olarak hepimizin haf zalar nda yer etmifltir. Bu vesileyle kendisini so uk bir zmir gecesinde anm fl olmaktan mutluluk duydu umuzu belirttikten sonra bu yar fla geçelim. 1400m kum pistte üç yafll ngiliz taylar n n yapacaklar çetin mücadeleye, üçü erkek befl tay kat l yordu. Tüm befl 3 yafll da bugüne kadar baflar l yar fllar yapm fllard. Ancak içlerinden biri Rampoldi, daha çok birinciliklere abone olmufl bir al erkek tayd. Bu yar flta da favori tutulmaktayd ve Halis Karatafl la kofluya kat l yordu. Start verildi inde taylar toplu olarak kofluya bafllad lar. Az sonra 3 nolu Rampoldi bafla geçip yar m boy fark yapt ysa da hemen yan na gelen 2 nolu Oil Men rakibini bast rd ama ancak yar m boyluk bir fark yapabildi. Yar fl bu flekilde devam ediyordu önde iki tay adeta yanyana gidiyorlard. Viraj dönülüp düz yola ç k ld nda durum ayn flekilde sürüyordu. Bu iki tay n gerisinde Tinkerbell ve Maradona bulunuyordu. Potoya yaklafl l rken Rampoldi de yar fla a rl n koymaya bafllad. Fark her fulede aç ld önce iki boy olan ara aç ld ve üç, dört boya ç kt. Rampoldi bir kez daha rahat bir koflu kazan yordu. Maradona son anda Tinkerbell i geçerek ikincili e girdi. Oil Men dördüncü, The Company beflinci olan taylard. 1. RAMPOLDI 3y ae Bosporus Deep Sea / Distant Relative Sahibi: Tracy Kuyumciyan Yetifltiricisi: Arek Kuyumciyan Jokeyi: Halis Karatafl 2. Maradona 3y ae Royal Abjar Ashley / Barnato Sahibi: lhan Güçlü Yetifltiricisi: Tayral Tutumlu Jokeyi: Gökhan Gökçe 3. Tinkerbell 3y dd Mali Han mk z / Always A Classic Sahibi / yetifltiricisi: Adil Mert Kaya Jokeyi: U ur Polat 4. Oil Men 3y de Always A Classic Dilofl / George Thomas Sahibi / yetifltiricisi: Haluk Eron Jokeyi: Serdar Y ld r m Bitirifl zaman : Kum pist: Nemli Farklar: Uzak, burun, 2.5 boy TINKERBELL RAMPOLDI OIL MEN 18 TJK NIN SES fiubat 2012

19 MERHUM SEDAT EVL YAZADE N N TORUNU NESL fiah EVL YAZADE EKMEKÇ KUPAYI AREK KUYUMC YAN A TAKD M EDERKEN... TJK NIN SES fiubat

20 GÜZEL ZM RKOSUSU 15 Ocak 2012 fiirinyer Hipodromu 1600 m kum 4+ yafll ngiliz atlar TL A3 15 Ocak 2012 Pazar, fiirinyer Hipodromu nday z. Güzel zmir imizin ad na düzenlenen dört ve yukar yafll ngiliz atlar n n 1600m kum mücadelesi az sonra koflulacakt. Yar flta Kuyumciyan Ekürisi nin biri difli biri erkek iki at yan s ra di er üç kat l mc yla beraber befl at start alacakt. Ekürinin iki mensubu da kendilerini daha önceki kariyerleriyle ispat etmifllerdi ve 1.05 lik ganyanla koflunun mutlak favorisi olarak gösteriliyorlard. çlerinden Gülengül k fl tüyü yapm fl olacak ki vücudu bacaklar na kadar trafl edilmiflti. Belmont ise her zamanki beyaz kapiflonuyla sahaya ç km flt. Di er atlardan Aydemirhan ise Adana da Kurtulufl Koflusu nu kazanarak zmir e gelmiflti. Yar fl bafllad nda eküriler her ikisi de iki buçuk boy kadar gecikmeli bafllad lar. 5 nolu Trojen Horse bafla geçmifl ve yar fl seri bir tempoyla götürmeye bafllam flt. kincilikte 4 nolu Tofan bulunuyordu, Belmont üçüncü, Aydemirhan dördüncüydü. En geride Gülengül devam ediyordu. Trojen Horse yar fl çok rahat götürmekteydi. Son viraj da üç boy farkla dönen Trojen temposunu bozaca a benzemiyordu. Koflunun favorilerinden, beklenen yar fl gerçekleflmiyordu. Trojen Horse un arkas ndan Aydemirhan hücuma geçti, içten yedire yedire rakibine yaklaflmaya çal flt ysa da bunda pek baflar l olamad. Trojen Horse bir boyluk farkla kofluyu Sadettin Boyraz la kazanmay baflarm flt. Geç de olsa arkalardan h z n artt ran Gülengül de üç boy geriden üçüncü oldu. Potoya do ru Belmont u yar m boy farkla atlatan Tofan da dördüncülü ü ald. Güzel zmir Koflusu tam anlam yla sürprizli bir flekilde sonuçlanm flt. Trojen Horse l k bir derece gerçeklefltirmiflti. 1. TROJEN HORSE 4y aa Avangard Dancing Master / Royal Abjar Sahibi: Ümit pkin Yetifltiricisi: H. Aksoy Jokeyi: Sadettin Boyraz 2. Aydemirhan 5y da Strike The Gold Charmy / Scenic Sahibi: Ayhan Giray Yetifltiricisi: Demirhan Y lmaz Jokeyi: Erhan Yavuz 3. Gülengül 5y ak Unaccounted For Dinah / Sillery Sahibi / yetifltiricisi: Arek Kuyumciyan Jokeyi: Nurettin fien 4. Tofan 4y aa Bosporus Shura / Handsome Star Sahibi / yetifltiricisi: Dilek Gül Jokeyi: Kadir Tokaço lu Bitirifl zaman : Kum pist: Islak Farklar: 1.5 boy, 3.5 boy, uzak 20 TJK NIN SES fiubat 2012

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TJK NIN SES CUMHURBASKANLIGI KOSUSU NUN B R NC S M T CO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES CUMHURBASKANLIGI KOSUSU NUN B R NC S M T CO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES KASIM 2011 SAYI 148 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S CUMHURBASKANLIGI KOSUSU NUN B R NC S M T CO FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ Tarih : 11 / 12 Aral k 2011 Yer : Veliefendi Hipodromu, sat

Detaylı

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi

Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Yasin Kadri Ekinci farkı Vehbi Koç Koşusu nda hissedildi Koç Ailesi, Vehbi Koç Koşuları kupa törenlerine çoğunlukla şirket müdürlerini göndermekteydi. Yasin Kadri Ekinci, TJK ya başkan olduğu ilk dönemde

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı

86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı 86. Gazi Koşusu nda Coşku Sel Olup Aktı Fotograflar: Yurdakul Kayacan ŞAMPİYON MATADOR YAŞAR 86.Gazi Koşusu nda MATADOR YAŞAR 2.30.73 lük Derecesiyle Jokey Halis Karataş ile Zafere Ulaştı Halis

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı

Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu nu RENK jokeyi A.Çelik ile 2.30.82 yaparak kazandı 89 uncu Gazi Koşusu nu Gülçin Kundakçı nın sahibi olduğu Cengiz Aydoğan ın antrene ettiği ve jokey Ahmet

Detaylı

Esma Sultan Yalısında yapıldı

Esma Sultan Yalısında yapıldı Fotograflar Yurdakul Kayacan 89. Gazi Koşusu resepsiyonu Esma Sultan Yalısında yapıldı TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci 2007-2008 yılında yönetimde bulunduğu zaman Gazi Resepsiyonu gerçekleştirirken iki

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU

ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU nsanl çinizdeki Güçle Kucaklay n Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter: 1980 TC Dernek: 41.03.036 Çarflamba/Wednesday,

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK

SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK DARGA SATILIK İYİ KANA SAHİP TAYLI GEBE KISRAK D.D 5Yş MOUNTAIN CAT-CUT CLEAR Kris GLADYATÖR ile ana-baba bir kardeştir. YOANAGUSKA dan 2012 doğumlu Dişi Tayı ile birlikte SRI PEKAN a çekildi Müracaat:

Detaylı

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40

TurkSail - Yelkencilerin Evi Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:28 - Son Güncelleme Çarşamba, 17 Haziran 2009 13:40 Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü tarafından bu yıl 13-14 Haziran tarihlerinde 34. kez düzenlenen Denizbank Marmara Kupası yat yarışında dereceye giren ekiplere ödülleri Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri nde

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ N SAN IN BÜYÜK F N S ONURKAAN GEL BOLU

TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ N SAN IN BÜYÜK F N S ONURKAAN GEL BOLU TJK NIN SES MAYIS 2012 SAYI 154 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ N SAN IN BÜYÜK F N S ONURKAAN GEL BOLU TJK NIN SES AYLIK DERG May s 2012 Say 154 TARIM BAKANIMIZ KIRGIZ

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

DERHADIR BASARIYA KOSUYOR

DERHADIR BASARIYA KOSUYOR FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ DERHADIR BASARIYA KOSUYOR 2 TJK NIN SES fiubat 2014 AYLIK DERG fiubat 2014 Say 175 AREK Sahibi Türkiye Jokey Kulübü ad na SERDAL ADALI KUYUMC YAN LA AKMESE DE B R SÖYLES [RÖPORTAJ

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

TJK NIN SES STANBUL SEZONU ACILDI GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ

TJK NIN SES STANBUL SEZONU ACILDI GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ TJK NIN SES i GEC LEMEYEN AT ASTRAKHAN PERFORMANSI : 1 1 1 1 1 1 MAYIS 2011 SAYI 142 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S TJK NIN SES FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ 2011 / 142 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ STANBUL

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask :

Sanat Dan flman : Teknik Dan flman: Editör: Grafik: Dia Çekim: Renk Ayr m: Bask : HAT SAN ATINA DÂ R Hat san at ; kam fl, kalem ve is mürekkebinin iflbirli i ile insan elinin vücûde getirdi i bir çizgiler saltanat d r. Basit çizgilerin böylesine fliirleflmesi, slâm n devam edegelen

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR

YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR YELKEN HAKEMİ OLACAKLAR HAKEM OLMAK İSTEYENLER İÇİN ADAY HAKEM KURSU DÜZENLENDİ Türkiye Yelken Federasyonu nun 2015 faaliyet programı içerisinde yer alan aday hakem kursu Bodrum İçmeler de bulunan B.B.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

TJK NIN FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ S R NYER DE YALNIZEFE B R NC...

TJK NIN FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ S R NYER DE YALNIZEFE B R NC... TJK NIN SES fiubat 2013 SAYI 163 TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ NÜN AYLIK RESM DERG S FOTOGRAF : ARDA OLGAÇ S R NYER DE YALNIZEFE B R NC... TJK NIN SES AYABAKIS AYLIK DERG fiubat 2013 Say 163 Sahibi Türkiye Jokey

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu

Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu Bir Tavla Sorusu Bir tavla maç 5 te biter. Yani 5 oyun kazanan ilk oyuncu tavla maç n kazan r. Kimi tavlac lar maç n 5-4 bitmesine raz olmazlar, aradaki fark n en az 2 olmas n isterler, 6-4, 7-5, 8-6 gibi...

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan

Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Asli Üyelerinin Oy Çoğunluğuyla Yeni Başkan Haber: Kemal Akyer / Fotograflar: Ahmet Tuğ_Yurdakul Kayacan 21 Eylül Cuma günü saat 10:30 da Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu nda yapılan Türkiye Jokey Kulübü

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan

Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan fiapka Problemi Bu ay n konusu olan problem Amerika da baya heyecan yaratm fl. Hatta Amerika n n en sayg de er gazetelerinden biri olarak kabul edilen The New York Times ta uzun bir yaz ya konu olmufl.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER

Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER Günlerdir kay pt lar Bir gün umut fl do du. Bilinir olma f rsat n yakalad lar. Müthifl bir plan ile bu f rsat çok iyi de erlendirdiler... Meçhul Tutsaklar Röportaj: M NE ÇEL KER K br s ta, yapt televizyon

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor

Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor Fotograflar Yurdakul Kayacan Yedili ganyan geliyor Kemal Akyer Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, Genel Sekreter Necati Demirkol ve Muhasip Üye H. Turgut Alakuş at yarışı basını ile bir araya

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı