MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX"

Transkript

1 MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX

2 VASHA TTAN Si TF Si YONFI]M PLANI 1- XISALTMALARI [,1K KMK Mashattan Kooperalrf BK Medenr Kan!n Kat Mtlkiyeti Kaaunu Tapuda $i9li Ayazada 2 pafta 1 ada t3g parsel nu$aras,:ie kavr{l trs.nmazin L;erir Oe, u.ulu lun b nalar. l,aprra.'.e bunta n e<le4tif:l "{irnril Sor1lmlu!,lashattan Site igletme Kooperatifi' Mashatlan Siiesi Ydnetiolini icra edecek olan isletme kooperatit I : Boa9iar Kanunu 2. GENEL HOXUMLER VE NiTELiK 2.'1 Ydnetim Planrna Konu r,na gayrtmenkul istanbul ili, $i$li jleesi, Ayazaga mahallesinde kai!, iapunun 2 pafla 1 ada ve 135 numarall parsel 0zerjnde kat mirlki/etine konu olscak ana gayrimenkulde mevcut 10 (on) blol.ita kain tirm baarmsrz bol0mler ve bunlafln eklentisi olan dioer b;rimler (ortak kullanrm alanla.r, spor tesisleri, sosyal tesisler, lican amati, kullanl'at,ilecek tesisjer, havuzlar, gqlet ve otoparklar vs.) bu yonetim planr h0karmlerince ydnetjlecektir I I I antmlal Bu yonetim planr hukunrle.inin yorurnunda aga0rdaki tantmlar gdzetileceldi. 2-2.'l Ana gayrimenkuj Parseli: Tapuda, kat li[ kiyetj kililo0 adt alhnda dizenlenmig siciie kaydedilecek ve oze.indeki yapilarda kat m0lkiyei; tesis edilecek parsel numarast ile ifacle edi'en ana gaynmenkul arcasrnrn batonleyici par9" nileli6;ndeki yapllada biriikte olugturdugu hukuki bui0nluk Bagrms,z Bdliim: Tahsis ed!1digi amaq dodniltusunda her bia kat malik,n'n yaradanmasrna aynlmll ve kal mllkiyeti kut0g0ode kendisioe sayfa'aynlm$ yapr bd[]t!tleri konut amaq ve nitelikli oiut), bagrrnsrz mdlkiyei hakkina konu olan yapt b6limleridir Kat maliki: Baormsrz bdlilm Ozerinde ayni hak o,arak mdlkiyet hakkr sahibi iek k'$i veya toplu molkjyet olarak elbirlioi ve paylr milkiyet hakkr sahiplen birligidif. l.tfa, oturma (s0kna), ost hakkr giba baqrmsrz boklml kullanma imkanr vefen ve tapuya tescil edilmi$ ayni hak sahipleri de niteloi elverdigi olgilde bu kavraft iqinde d edendirileceklerdjr Mathafran Sitesi Sakini: Mevcut gerekse (kifa, a.jyet, oturma, ir1'fak gibi) oturnakta olan l0m kigiler. bagrmsrz b,6ltmle.de gerek kal maliki oiarak, herhangi bir hukuki iligkrye dayana.ak {iiien Site {Ana gayri.ner.ikul) Ortak Yer ve Tesisleri: Rlok r'nevcut lam kat mal'klenne tahsis edilmis ver ve tesislet. ayr:mr yaprlrtlaksrzrn sitede Eklenti: EkJeolilete rlilkin KMK hr.lkumleri badrmsrz b6lumlere lisiede gdslerilmek suretjyle olan iesrs ve Yerler. uyaflnca gerekli kogullara uyularak, baz tahsis edilen bagr01srz b6liimlenn dlglnd? Li.ste:- Kai malkiyeii kurulusu srrasrnda KMK htkm lnc verilen ve bu ydaetim plan agrsrndan baglayrcl res.ni belge 2.3 sitenin isimlendirilmesi Yukanda tanrmt veril.'rit srle, ttzel MASHAfiAN' isrli iie anrji:cakttt i') {. kisilik 1;lr.nayao n;leligi ile Dir t'iitiln ola13k I',,'tr : I l.- /.I

3 3. YONETiM PLANINA JLigKiN HUXI.iMLER 3.1 Yonetim Pianrnrn Baglay'ctllg' K[rK auo ilgili madde hikmr]nce hazrrlanan bu llim kal malikleiinive bagtmsrz b0lamlere iliskin g;bi lahsi hak elde eden zilyetleri {ma'jkteini niteligindedk yonetim plarr, iliskin oldigu si(ede mevcur herhangj bir stn'dl ayni hak veya kira, adyet ve kullanrcrlar nt) baqlayrcr bir sdzlesme Beyeniar hanesinde varigrna igaret edilmig bu ybnetim planr htkam,erinj, MK da yer alan tapu kiltogln0n agrkljgr (aleniyel;) ilkesigereoince hiq klmse bilnledioini iddia edemez 3.2 Ydnetim Planrnrn Degigtirilmesi Bu yonetim planr iligkin olduou sitede mevcln tiim kat matikle.jnin 4/5 karar ile dediftirilelllir. Bu ydnetim planr lte betl-d6nffiifffiliive ve gidedere katrlm ylkijmltllgont kaldrran veya kattlma oranrnr azaltafl yaptlamaz unlukla v n Ka anma + SiTE YONE IiMi IORGANLARI) [rashafi:an Sitesi 'Srnrdr Sorurnlu l\,lashaitao Site Illetde Koopefatifi" tarafrndan ydnetilecektir. Bu durumda bu koope.atifin genel kurulu "Kat Malikleri G4nel Kurulu' nuo, kooperatifin yonetim kuruiu 'Kat Malikleri Ydnetim Kurulu" nun, koop rdifn denelim kuru,u ise "Kal Malikleri Denelirn Kurulu" nun gdrev ve yetkilerini kutlanacaktrr. Bu nedenle aynca KMK'na g6re organlar oluiturulmayacaklrr Bu kooperatif, kal millkiyet taddarinrn a nmasr ve hak sahiplerine teslirni aqamasrndan dnce kurulacakrr. Bu ydnetim pian, KMK'nun ilgili hck[mleri ije Yargriay kararlaal esas ainarak hazrdanm,? bir sozleime nilelioinderiir- Kooperatif t&zel kjtilidinin devam ett'gi st.ece turd; iligki kurulmug olmasr halinde dahi tlirn baormslz b6,ilm maliklen ana gaynmenkulult y6netimindeki KMK'non amir hok0mlerl sskl kalmak ko$lrluyla kooperatmer melzuetr huk0mlerinin uygulanmasrnr kabul et'niglerdir. 4.t lsletre Kooperatiti Klrutugu, T:izel Kisilidin Kazanrlmasr ve Aie siizlesmesi, Unvan, Merkez, sii.e, Amag ve Faaliyel Konulan tapuiarlnrn ]hak sahiplerine Kooperatif, sitedeki t0m bagrmse bolomlerin kat molkiyet verjlmesi iferdile$meoin tamamlanmast a9amasrnda 'yeni kurujug" olarak gergeklegtirilecektir. Kooperatifin unvanr'srorrlr so Mash o{acaktrr. Kooperatif merkezi U?9b4lge!-:&9i-igi!ge Koooeratit silresiz olacakr.. KooDeratifin amao. onaklannrn ibi buluncj!0u l.n nl2'.lrn 6an le va vrrk.d.lr vut inoa.,a!rlrn sa)rldn;4;k onek alanlar ve eklemllerden OJUSST oah,tinoeki llat l''laliklenni.l oftlk gerekstnmelerini karerlampk, asaglda Mytlan faalivet r'e tbfevle.i yerine getiimee!!! Brr (oooefalife rjve lorlak) olmajan kal mslikleri ortak vel q' tesislerden vara.-i,a!?oezlar alatlana rnr-iddre dd-erek aiderlere katrlrnaktan fiamazlar ;;ar; Kooperatitn organlan. 1) Genel Kunrl 2) Yooetim Kurulll 3) Denetirn Kurulu Genel kurrlu Mashattan snesi 'Kal Korulu" olarak anllacakf rr /-l,'. t,./ -.! lr.'4 llaliklen Kurulu" olugturur Eundan ilj rtr; : ril' 'Kdt ftral'klefi.' '-t I

4 Ydnelim Kurulu bundan sonra Site yonetim XumlL!, olarak anrlacakiir_ ijenelim Kurulu bundan soora,sile Denei I KLirulu, olafak an lacakitr 4.2 Kat Malikteri Kurutu Zorunh) Organ: Site Kat Maliklen Kurutu 4.2.J.1 Olr.tgurnu Site Kel Malikle.i Kurulu, KMK Hitkijmterince, sitede mevcut liim baornlsrz -att!,ten veyd kat.nal i Jenn,n ver^rti ya o r t anun, temsilcr.erinin (atrl,-;, ;,e yorcr'rlr tsteute Looperalifi ra.atnoan ge.cptlelltnln esi dlrumu'lda bl L oopfrat,f genel kurullr alrr b6l0mlerin kat olusur- Sitenin organrn yennl 4-2.1,2 Kunrla Kabtma ve Oy Hakk, Kat Mal;kleri Kuru'unda her kat.oaliki baormse b6lom bagrna bjr oy krtrnrn sahro ojdudu bird-n fazta bagrn"s:z bdlrj-n igrn ayr oy hakkl durumda bir kai malikinin sahip oldugu oy sayrs,, pars mevcul t SavLstna beliden.-ris olan n tarnem na sahiptir. Bir ardrr. Ancak her bagrmslz bdlllm Kat maliklerinden her biri oyunu yetklli krlacadt iradi bir temsilci ile kuuanabilir. Kat malikle.i adrna oy kullanmada, blr kigi, oy sayrsrnrn trete bidnden fazlasjnr kuilanmek uzere temsilcl olarak atanamaz hliyetsiz olan kat ma,ikini kanuni durumura gdre veli y? da vasisi lemsil eder. Temsil yetkisi yaztl! bir belge;je verjlir. Toplantr ba9lamadan dnce bu ttelgeler ioplantryr acacak vonetcj tarafrndan konlrol ed;lir. ahrslar. bu konuda imzd.tn be belgcalllgedcpe]r krsrdrr. i konlsu bailmse Varqt oagantannrn karar ile ve yetki 6ergresini adha d',entenrig Yetki belgele.inin sayrsr, bi. kisinin ku anatljteceoi. azamil*kijag-6iieii-s-aruil idd:dlrl ve bemeri konuarda oiabtleceh ruraz haltnde divan ijyeten-taraftooan qerekceh o aral iliraz Fahrbi tarafrnoan.da rm.,alanaek brr tulanai hdilnij lanrlan bir anc k davacr olacak ki Kllqtra bu nedenie genet kl] iun-,olmesaydt yeier Yetki belqele.i ds lehine hiklm veya sonuq d lracak) a kahlm s6z konusu karann a nmasrnda. oy kuljanma hakk, yokyr, -beraber, an {aleyhine ya hakkr olmaklb 4.2,1.3 Olagaii Kat Malikled Kurulu Toplantgrnrn ouyurulmasl Ola0an top'antrlar, bu yiinetirn planrnda belidilen yer ve tadhte yaprlmak koiulu ite yalnrzca n hatrrlatmak amrcl ile loplan! tarihinden 15 (on b g) gitn dnce toplanh taaihiiin yen ve saati aje belirtilerek girndem her blogun giris'ndeh duyuru panosuna A4 kagidr ebe annda, y6neiicinin imzasr ile asillr Hlg kimse y6netim plantnrn bu hukma gefe!i duyurlyu!onnecigini ve gljodemi biimedtgjni iddia edemez. Bagrmsrz b6lilmi.in zityeili6ini ini (kira gibil gibi) kl,]lanrrnrn devrjne y6relik bir akitie bagkalar'na devretmi9 olanlar, baormslz bdjum maliki ilarak kendijerioe duyur! yaprjmasr gereklidint ijel"i siremezlet Arcak, yizrlr bir lalepte t] rl!nmak bul!nmak kaydtyla. flilen aparlrnanda olur'njilyan kal maliki, olagan loplarilrn,n kendisine I..-- l, jt" \, l,i O{EldL1

5 ayfrca biidinlmesini isteyebrlrr Bu takdirde bu ki rlere bildinm, iadell IaahhtiJu yaprjrr ve mel(uo bundao ile an m ar o [al m elme aidaljna ekle, foplan! Zamanr ve Eagrl \9]]49{!1 x,,1r" t,.' rakvrn yr,,r,n Oc k a/rrrn,kin(l Iesrsler laii anrf tsu Incr pazaf gtnd f '# I f+++ f,,+ ".J-"J;3=G,,so*=="tGffif; maliklerine da belirtilen gekrller dr$rnda bir la ile bildtril at de sosyal incrl pazar 4 00 oe avnr yerde yaprt "onei,m ;13n;; 6onnrl6fffit,"i"l nnihi kuya yer vermeyecek iek de saptayai lay'cr huka t Site Kat Malrkleri Kurutu Olaganrisrii Toplahtsl unem D r nederrln Qrkmasr hatrnde ydnetacini, denetginin veya kat maiikle.inin il9te bl.inin stent uzer,ne.sapli'1acjk toptantr grjnunde'1 asgari 15 ton bei) gun 6nce bulun kat mark,enne, topiantr nedeni bi' gdndem ile belinrlerek bag,mstz b6t0mijnde ofurmayan kal malikjne laahhuttu,mekrupta, dioerterine ise imza kargrligr teuligat kalunu nunmterince xenorsrne ya da DaErms,z bdtimde brrlikle.oturdlreu yak,n'afloa, personeline veya k;ract yada irilen kullanrcrsrna duyututafak kat maliklei ol;g;olstrj topiant,ya calntauifr.. Bagrrnsru.Tl:31"-_":YI:i f:]. Tg,ik:'l tebrrsal yaptdrsr srrada butunamamair harinoe. [omqu MasnaEan unest saktn nrn de jmzasr allnaaak dijzenlenecek matbu drl!ru be,gest tanzim edilir ve bu belgeye ilg;tjnjn posta kltus!na btrakrjrr. Brnncl toplaritrda yeter sayrntn saglaramamast halinde, ikjncin toplantrnln nerede ve hangr tarihte yaptladgr da anrlan dlrvuruda belirtrl. 4.2,1,6 Site Kat Dlalikteri Kurulunun Gdrcvle.l ve Oteoan Kat Malikle.i Kararlann,n Konusu Sits Kat l\'lalikleri Kurutu denelici ve yoneticj segimi ile avans njteljdinoe atdalarrn l?l]:l:=,tl?f.q. p.ojesinin karare bagtlnmasr ve buntara iligkin konular"oiagan toptantr gilndemini olugturur Olagan toplantriardtiitetme pro]esi maooeir gunoe;e- k;nmasa oa oll y0nelim plant ile olagan.gijrdem maddesina olu9tunj ve bu toplant-rda i$teime projesi karara baglan,r l$jetme projesini otugtura-r tatemtenn-betrdenmesini" ;i,"";k ;;;; karaflannda Ana gayrimenkuitn odak yer ve tesislerine iligkin alrnmasr gerekli ti:m idaii kararlar, yenijlk ve ilaveleri. sosydl ba,rsr sjgldr"aya yonet,k teoolen ve!.g.!d]!4", _yelfl, ojarak b,tdrritd;a EIq49++g4utcii-YFyr oa(j,n,sr., borlrrden herhangi bn $Il-r,dtGE;:nam;-?6sffi 9rKar uvugmazl'hta Cozarnlemeye yonetik ka,arla alabjjir. Sile Kat Maljkleri KuRllu mevcut ortak ye. ve tesislerjn sayisrnr artttrabil;cegi gibi orevrilrt oianlann tahsis amaglanor degigti.ebilir veya bu tesislerin faaliyeue.ine geg;; olarak, yenilik ve ilavejere iligkifl karar nisabr ile sgn verebiljr. Sile Kat Maliklen Kututu, her blok igin bir asrj ve bjr yedek olmak itzere,"blok l msilcisi" seqebilia. EJok temsitcilerl ydnetici sdatroda olmayrp, bir blogu iigjtendiren soruntarrn site yonetimine iletilmesinde ve gerek,i ha,erde maddeshde,fadj edilen 'brok kat marik,eri kun-rllr- nu toplamanrn drgrnda her hangj bir yetki ve so.umlulugu yoklur. Btok temsilcisine her hangi blr ilcret (maa$ ve benzeri) ddenmeyeceklir. 4,2-1.7 Kararta.tn Baolaytctlgr ve Duyurulmasl Sile Kat Mal;kleri Kuru,u un karaila'l, toplanhya veya karara kaltlrnrmrg olsalaf d6hi, tam kal mal,kleini ve lapuda yaprlmrt rslemle bagrmsrz bolome itishn ayni bif hakkr ectinnlis otenjarl baolar. Baormsrz bol0nte rlitkin ayni hakktn kazanrlmasr durumunda kar:irrn sonl6la na bao lk anr, lgili ayn; hlkkin {mirlkiyet, rntda. otufina gibi) lapu sicit yasasr uyannc;} rapu kntugtnun yevfnrye deierine,/azrlmak su.etjyle doomasl anrdjr.

6 {:1 {aikleri Ku.Lllun( ahnao kararjar yonetici laraftndan, kurulun o toplantrstna Kal marnr$!:,il r,lalikleanin de birglsjn'n sagranmasr amacr ire duyurulur. gildjrim, ioneticinin takdjrjne i.:6!i;, olarak anemine gofe yazllt olafak ya da ilan panosuna duyuru seklinde yaprlablltr :,,,i,ta, lniernet sitesinde kararlar n grlncellenerek duyurulmast saglanabjli; 4:.1,8 Toplantr Divanrnrn Olugumu J,te Kat l\.,lalikleri Ku.ulunca sall qodunlukf aksine karar altnmadrkea agaoldaki ilkelere :':irlur a) Toplanhlar ydnetici tarafrndan agtrr- Toplanan kat malikleri, hazirun aetvelindeki imzalann konirolil ile gerekli qogonluoun saolandrd' anlaglldrklan sonra, toplanlryr ydnetmek iizefe btr bagkan ve,ki 0ye seg rler- Talep ilzerine, Site yoneticisi taraindan kararlal bilgisayar ortamtnda yazacak bir kiqi site kal maljkleri kuruluna yadtmc, ola.ak g6.evlendin'eceilir 8u kigi istenildioi takdi.de. katip iye olarak alanabileceklir. Bu ka p Oye kararlan srrasr ile bilgisayar ortamhda yazmakta gdrcvlidir_ Karann konlsunun gizlilik gerekbmesi halinde, divan heyetj taraflndan blr personelinin dr$an Crkanlmasr miimklndrlr.,d-i,v_6!l-1.ejejijlt_ollslllgnlliler-,t"al m;ltrtl 9ls3l!.9r-utg.? gggllg4ret b) Divan baskanr, kanlna g6re toplantrntn sao,rkjr ve g0ven 'Ciilde yilrutulmesirr saclamakja ydklmlld0r. Toplantr igin ayfilmtg s[reye bag hk esasilr. Bu amada tooranlt zamantnda baglatrl ve oirinu lopranttda CodunlJqun oljsmadrdtna Jlskr tltanak toblant baghma saatnden it'brten en geg yilnlia_ar lgnae-auze.teni '9 olur lkinci toplanblerda [Q kal malitunin varlr0r ile dah, karar altnabilecedijoilop'antl saatinde y6neticinin agrhg konugmasr ile baglar. Geciken iiyeler'hazirun cetuetini imzalayarak toplantrya katrlabilider.-sllglgry*qunlgua_sadlqroasl_aeaqyla_ gogun'ug ]n karan i,e geriye- 9d-Ir0!1.git4,e-- 1. lla_qdc-si t-a.d rla0taz,. He. grndem 'n.-.ltdesine-divatr' heyeuna6-konushak igin 6nceden beur,enmis s0i?nin bitimi ite bu madde h0dmince gdrirtmelerde vetenil;h sagtanmtg olup oylamaya gegilir c) Batkanrn takdir hakklna bagll olarak gitndem maddeledne gelrneden once, konugmak isleyen lilm kisileri beladeyerek konul$alafl toplantl si sine uyum amaoyla belidi bir sure ile srnrriardrebilir.!f".,f-"t!!ry1 -V_a4,91,11 d) Ioplantrda gundeme baglrltk esastrr Ancak, toplantrya kattlanlain ricte birinjn dnens, ile g6.ii90lmesi istenen konutaf gr:jndeme ahnabitir. Olaoar toplaotrja.da kat mijikiyetin'n hiktfilenne uygun ve ge kti konujarda gindeme bagirlk zorunluiugu yoktur. Anc-ak, olaoanilstn loplallt'tq41?lfbt egsqllu& anndeme-alqaltae! lrjlq kat ma!!qdn9 ek nafi-knbel ynkbneme.e Bu tirr karariar yukandaki usule uvoun diarai kat ma,rhrc.ine ddyu uracak yenr brr olaganustlr toptant, grin<ie-ni,ni olu5tr,.abirr 4-?-1-9 Toplantr Geqerlili6i ve Karar Yeter Say sl gile Kat Ma'ikleri Kurulu, ilk toplantlda parselde mevcut bladrmsrz bd'amlerin sayr ve a.sa ;rayr bakrmrndan yansrndan fazlasryla toplanjr ve loplanliya katrlanlann oy qoounluguyla isalt icgljnlukja) karar verir 'r'eter sayr saglanamadril igin ilk lop'anb yaprlamazsa, olarak belirlenmiq ikinci toplantlda ioplanir yeter sayrsl oy 9o0unlugu (salt goe!rnluk ilkesi) ile kaiaf veritir yukarda yed, tarihi ve zamanr kesin aaanmaksrzia, toplantrya ka lanlann J0 Kararlann Yaztmr ve imzalanmasr Sile Kat Maliklerj Kurulunca alnrnrg ka.arlar konllsu, kuskuya yer vermeyecek bir Sekilde iangi togunlukla ahndrgr da beliriilerek, he. bir kerar yazrm:nr iakiben, oylanm{s kara.a uyllllnllrgunu kontrol etfiek amac'yla. ket p aye laratrndan sesli o,erak okunarak l.-:rinleqtlrilrr Toplantrya son verilnresini takiben kaljp iye tarslrndan bilgisayarda yaztlnl$ kararlaflnaon hali uq adel (niisha) olarak basrjrr Karafln bir aded' toplantt divan heyelrn.{)! / I /'\'. /li tl 'il'...-/,_ll'' i \ liil '-"

7 Lmzalan?rak, (1) den baglayrp slrasryta giden sa!.fa numaralafl ta9ryan. her sar,lasr noler :iiirhr ile onaylt bir "Kaaar Defteri'ne yaprirtr rrr t:;i:rfun celvelinin asrllaflndan birinln anrlan karar defteaine yaptgttnlarak eklernnesr sonucu iopjanli llrtanaklann' kat malikjeri adrna imza yeikjsi veitmii div;n heyetinin rmzatamasryta aj,,i,fde, karara muhatefet lerhi koyan kat matikie.i veya temsiciterin;n O'eyb,rtann,n geg,ntdroi :$anaorn muhal;f i.lye tararrndan ;mzaranmasr sa{ranrr- Karar defljdni; norer tasdikri laltaiafrna sonaadan yaprgitnlan karaa noshasrntn kogeleri, sile kagesi v; yonet cintn rmzasl ile sabitlenir 4.2"2 ihtiyari (;stege BaOtd Organ: Btok Kat Matikleri Kurutu { O,ugumu!(:,riK'nln ilgili htkmu uya.nca S TE de mevcut yat^tzca bt b:og! itgile.rdiren sorunlarda, bok kat m6tikterinden birinin site ydneticisine bildirerek veyj sil; ){6netjmince kabui edrlmemesj halinde dogrudan kendisinin gegflsr uzerine, yukanda beli.tjle; karar yerer sayrsr esas'afinaraa, blok kat malikleri toptanabileceklerdir B ok kat malikleri loplantrsrnrn niteligi daima olaganijstij toplantr hokumlerinde olup, toptantl gil:rdemi belirtilerek ga01 yaprlacakrr Bu qa6fl blok kat matiklerine hitaben vazlmrs or. rfgrrn,n oybirligi i,e imzalanmast suretiyte ya da s6z konusu taahhi! mektup veya llogun lln pto:ufl belirtilmesi sureti ite yaprtabjli.. Ayrqa, oniiqali Resmi posta Kurururllnca (PTT, T0.i Telekom vs ) damgalanmrg faks ile de yaprtmasr miimkondtr. Dide. konularda, hr.; ydnetim planrnrn Site Kat Maliklen Kurulu igin dngord&5ij hokijmlergeqed, olacakttr. Ulok kat malikleri kurulu, Sile kat maljkleri korulu kararianna aykrn karar alamaz, uygulama yapamaz,!rte_ y9!_etlminden. legrqtsrz glala! Oqlqe o!.19!ujatrg?- site y6r,etiminar yetki ve soiumiulugunda olan ig ve iglemleri yapamaz Bu organda gdrev alanla,a 0ciet 6denmez 4"2"3 Site fyiinetlcisi] Yon tim Kurulu 4,2.3.1 S gimi ve qahgma Usulleri Aqa0rdak' gtifevlerj,e KMK da befirtrlen digpf gdre n yedek \rljek veya vdta yedr ybii asrl asil ve yedr yedi yede( yedek gerc k gerq k kisjvcjn{ kigi lidndttci Sfte l!9-9,.9:{ v9 be!. Sli.esi bilreden 6nce 6lam, ist,fa, medeni haklannr kullanma ehliyetini kaybetme gibi nedenlerle bogalan y6neticjlik gbrcvine yedek iye alantr_ (L4K nt. ilgili hukmo geregi ydnetici brr yrt ola.ak gorev yapar Ancak, Site Kat MaLikten l(urulunun toplaramamasi veya ioplanmakla birlikte ydnelicj segimi yaprlamadan dagrlmasr hal;nde ydnelicinin gdrevi yenl bi ydnelici atanrncaya kadar sorer. Bu konuda gdrev yapmak istemeyen yanetici KMK ilgili h8kmdnce mahkernece ydnetici atanmas' iejn gerekli prosedijdl ba9latabilir O'aoan Site Kat Malikleri Kurulunda gitndemde olmasa da ydneticisegimjyaplltr Yanefici, Site Kat Malik'eri Kurulunun olaoan karar nisabrria baol olarak topjantrya kairlanlarrn yandan bjr fazlasr ile atanrr Ucrel H.kkr (.t Malikleri Kurulu Yonetin Kurulu ilcretlerini serbestee beiirleyebilirancak belidenecek net ucret l.derece ve 4.kademeye uiasmrs 1 srnrf devlet memurunun nel maagrrdan az olamsz Diger Haklart Yonelicr prens;p olarak, vekilin heklanna sahipiir 4 2"3.4 Soru mlulu0u n,',4,' h,l

8 1l Site yonetic si kat malikleintn vekili durumundadrr Bu nedenle kat maliklerine karsl avne'r br vekil gibi sorrlmllrduf Bu kapsamda yonetim iiinr lam bif ozen ytkijmlillugu rle y;rine geli.rrek, faaliyel ve harcamala nr yasalara uygun olarak gergekleltimekle sorumludur Konusu suq olan hicblr faaliyei kat rnaliklerinin yaranna olaaak degerlendiai,ernez &l t!.r laalyetlefde cezaiarl! $ahsrlrgr uyannca u0radror C4?:?i_ 6neyyi4_9ler lg9-e.!iy.j9- k?r maiflennden hrgbir iekilde bu cezalafl taiep edeneyecegi gibi, dooacak hukuki sorumluluk ktpsaininda- ta-zminatlardan da kendi malvarlrgr ile sotumludirdar Ancak, ihmal dr;mda kat -m;liklerinin odbrnelerini gecikirmelen sonucu kasada 6ddmeye yeter miktarda mebtao bulunmarnasi nedeniyle siieye il'9kin mall odentile.jn gecikmesi sonuc.u dogacak her trlrlil latz \e cezai garttan kat malikler; sorunrlu olacak ve buna iliqkin masranar S'te bijtqesindeo karsrlanacaktrr. Q4.aI-grdel-14: avans payl4llllirgld 6demey bif avdan lazla seelelrelt f?-! ma{iki aleyhinp rs etilece< h{bjjklprogeeuruo za_mdlltnojr ba_$la'r'martasr harinde bit 4u"J dosp1ryrylq Ur_ t"j rlggqneti"i+"f secsoljrnlu olacal*t'r llgili kanrn hirkirmlennce geqedilik gekline baolanmamrg glsa bile, mebla0r ne olursa olsu',) kat malikleri adrna vekil srfatryla yap.lmri olmasr dolayrsryla qg!,9!,s-e_zle9n...-lel. llte-dal.ve.. rhtar cevaplarr r'azrlr oldra< {aprlala} ve brr orn qi evfak dosyastnda saklanacaklrr Bu tur ofigejfri sakjarra sures' qerel i"mana5 rm. sur esi -oran I O (on) irldtr, 2) Ydnetici yaprlac k olagan Site Kat MalikJe.i Kurulu toplanllslnda o tarjhe kadar elde edile. geliderin ve yapilmrg olan gidealenn hesabrnr bu amada konulan olacan gtndem maddesi gereoi veya s'rf bu neclenle toplanmrs ola6anustil kat rnalikleri kurulu toplan slnda vermekle yllkriml0dor. Bu hesabr verme kapsamrnda b0ttn ha.camabn belgeli otarak yapmakla yilkumlod0r. Vergi usul kanunu hikimleri uyaon.a glder makbuzu dlzenlenmeqine imkan \en,en ha'ler,le i;,n dzellior gpregr oelgerenemeyecek durumlarda. bu hususu dg)ellgrl,e. k-rull 'nzasr :p 'uljnaqa badlayarr' hdrlarna/r ancak bu9e\ildegeced' ole_ak yapabilif. Gegerii belge ve tulanakla.a dayalt olarak hazrdanmtt gelir ve gider duru$ cetvelini toplant! duyurusu ile birlikle kat maliklerjnin bilgisine sunar. Y6netici yaptrir gideden {aluta ve belgeledne,stinaden muhasebeleqtirir ve saklar- Sdzlesme ve s6zleimeye dayall belgeler drqrndaki belgelerin saklanma siitesi bel yridrr. 3) Ydneticinin hesap vermeden ibrasr itlemi s6z konusu olamaz KMK hlk0mlerinin emfedici hukilmleri Lrvannca kat maliklerinln bu konudaki rdrr Anqrk, Qp oava hakklnrr kula.l, abr'mest rqir. kat malktrt'r She l'\at l\,4altkeri KurLluna kat!jm'$- 9lrnagr ve hesap vermeye iligkin gindem meddes;ne muhalefet $erhi \oym,us olmasl i3rtt'r Site Y6neticiliginin veya y6nctim Kurulu 0yeli0inin Sona Ermcsi Site yoneticiligi veya ydnetim kurulu tyelioi; dj0m, g6revioi yapmasrna engel ojacak gekilde devamlr sakat!k, azil ve medeni hakjan kullanma ehliyetinden yoksun kalftak, yuz klza.tlcl suqian mahkom olmak hallerinde sona erer Sile yctneticisi hakll b'r sebiep one sdrerek tyeliklen her zaman istifa edebilir 3u halle.de ydnetici seqimi srrasrnda seeilen yedek tye gdrevj devralrr 4.2.3,6 Giirevleri cenel Olarak Slte YdneUcisi. KMK'da belidenen ve Ozellikle agag'da somul olatak belirtilen igleri yapar' BLI isler;n gerek KMK hokrlmlerine gerekse Ydnelim planr hllkomleajne g6re sorunsuz ve rllzll yerine!e rilebilmesi amacryla, hukuk mrigavl.i, avukat, mali anusavir - muhasebeci' degisik i:zmanlik alanlarrnda leknik personel ve benzededni daimi veya ihliyaq nalirlde ge9rci statlide istihdam eder I Kal Maliklen Kurulunca venlen kararlarr yeflne gelirlr fl) r. t!..'.,, :

9 b) Yonetici. Site Kat Malikleri Kurutu toplantrs rn In.orunlu r'dri,srda grlndem blr lopdnliva, maddesi olmasl ha?rdr1,i,",rg- l\y'_a l,te,, KurLL.Ur 1,ii",,., nr;;;", o yrl todtanamaras.r ^oldrla_11-"1.rtrnde gorevr,grh,,*,", eoen yonetici Inadde Sile Lyaflrca Xat devam l4atikter, Kurutu toplantlr y"piri""t,"'irrui,r"" srte rgretn]e li:11"'li! :slanamamasr hatinde yo"uti.i, r.pi",liit.iii,l,.r""".,u rqrnoe.esen bir j$lehe proiesi haztrlar. Bu proiede f""l nu,. ozeflixte, tahmini gider.ve lir-it"tirx b.rna bagtr srte crtat< ;tarak get;r l,,1arianni, bu ;;;i;'p;;;. ve lrdertere jlrskjn hikmrlnce KMK nrn hef kal matikrne oos"""t irrl*i"i,uj mrtilariannr, muhtemet mih,"r"i gio., aiderle[l kaerlamak.atze.e bef tj."ilt;ni,i avans miktarnr ve bu u"j.ruo avanslarfl g"."f,"n ddeme gekifu" aurnon,n, q6rl".ir_.""' Bu $ekitde yonetici tarafrndan hazrdamn jsletme p.qesi, kat maljklerine yaz r ouyuru J:^:3:il: i*t["en riiren varariaoanra ra imziart r"isii'sino1 i"'v".,ru ir"' Pjl11ry:l ba$tayarak 7 gun rcinde igtetme projesine kat matikterince itrraz editirse slte Kat Maltkleri Kurulu bu gtindemle olagani.istr: toptanar"t< iti#i--ti"erer ve haklr gonjtmesi hatinde igletme projesi bu,ku*to, ot "rf,i"i. o-.ltifli'u""7 1y.oiy gon rqrnde difaz edilmeyen j$letrne projesr KesrnEgrr_ cj Ydnetjcl, sjte oda,k yer ve tesisler jle_sitede mevcut yapllenn amaclna uygun okrak kullao masr, korunmasr, baktmr, irletilmesi ve onaimr igjn gerekli "Lg1o t"oonf"l.i al. Bu tedbrrlerin icap ettrrdjqj saauarjnr ve gekrrni ddzen,ur ru dunil,3ri9t"'"n yapar srte Q lllanlarrntn gairqma o :j:-:li# fij::?i:,,'j;.lll,l,:l:#.x5,ll*,,',.n"" sdre b,ir,enmis site -) 5i:^Ti]if.u"_" l]'ukr_n borg ve yuk0mfill0kterinj yenne getifteyen kar maiihenne dlge. zryellere ve 0Qunc., $ahtslara kars,.goreunrn kapsamrna g;ren isler nedeniyle kal matikterini temsilen tabkjm yoluna gider, tahkme konu otrn'"yrn 'tr"ir.rji,"" c"r, aqaf, icra takibinde butunur ve glrekirse kanuni ip.rrt f,,"it ni "lli rnuniyufi kiltoqune tescitini sallar Kat matikj;ri taraf,"o"",iir"ri".v" go"rj"i"ii,li!.rn,nor*, l$l,el.neden] jle!9nncu ki$iler iarafrndan aqrlan.davalan rakp-eder, gerek ouyutdr.:!u takdride vekit tayjn eder Soz konuslr dava ;ideden ortat grojrterd;; ;:;;i;",l". f) silenin tiimilnt irgirendi.en tebrigadan kabur ede.. cefeken ha,rerrre ise kar majikierine duyu,ulmasrnr lem jn erj6r_ g) Slie. Kat MeJikl rj KurulLt ka.arryla veya xlrutca vellten yelkj uyannca yone,ici taraftndan sozle$ft esi feshedilen vr sorevreri nedeni.ire raf:; ;;;;i y;-,rt; ;:"i" nir,;il?jl?'"l1lr"l;,i.",,11ilj"j:; 'ii Bu sare iqinde t,osattrtmad,kjan takd;rde yetkiti "ii,r"il"r* u"jt]irlsini sagtamat r9rn mtllki amire basvurur '' :::"i:f,:",r'il;,"?i.:i:,1 lxji,f?j;n:"5il13ti1:i.#,"*::*'i3j""5 uzun vadei balrm onanm planlannln yaptlmasrnl, iglelme teknik hjzmetieftnin yurttil,neslnisaglar 'i Site ortd( ie.lerinde gere\ dlyutd r.tjrn stgorta rsle-n e n,lailt 1 iar< malt mcsjlyet sraoiarr le onak,e, /e yaplrrl. Yapttnlan sigorla prjmlerine tim kai maliklen baormstz bdlilm0nri orancla kalr{!f.ijgilendf{digi ri :li,--",(l[' {'",,i/ (aze,iikle tlcari alnilele.le ile lesrsler igir aisk sigortasr)

10 )] Stte Kat MalkJei KunJlu karar ve.digj takdirde, site ortak yer ve tesislerjnin, ucan uniielenn igletijmesine, k,raya veril;esrne, bunla, uzennde tasam,'f veva roal rgtemlerde but!nuimasina itiskin sozlegnrelerive aiger fruiuf<i i"ua*"ti*i *"J"i- Sjteyr ilgrlendiren bir surenin gegmesine veya hea hangi bjr hakkln kaybtna meyoao vemeyecek gereklj ledbirled alr Sitenio yonetimiyle iigli dige. bi]titn ddemelerin kabutijnii ve yijnetjm dolayrsryra dogrn bor(.a rr ode^.ne5r^j Ve, r1- ger,f!-n) Kal malikle.j kurulunu ioplanttya qagrfl.. Vergi dairele.i ve di6er tilm resmi kurum ddemeleinj ieme.rilde di,lgmeden ganitnde dder. ol pl 0 Kat,millhyetinin zorunju devrini gerektireo btr sebebin yad16l halinde {baktntz tj.4.3 maddesi), bu durumu site kat maliklerine duyurur Mt:rJkiyet h;kktn,n,i"unnis"o,".ax tzere dava lqar ve.nahfemece oerifenece^ oedeli kat maltklerinden toptai --= Mli,kjyetinde olan ortak, genel hizmet tesjslerinin ve malkiye eri i.jzerindeki diger yaprlann 1163 Saytlt Koopemtmer Kaounu h[kijmleri uyarrnca iglelilmesinije n,raya verilmesjni sao,ar, bunlann baktm, koruha ve onartm{ar ile ilgili gerek?idnjemlen atrr. Amacrna uygun gddogtj menkulleri satto altr, veya yaptrr, gerekirse, Mashallan :fl^::d^" T:11"1J:ou.,o1?! bol alln v.eya uysun yerte.e imar ptanr ve proje :"^1.1:11"-^s-T, :1:\,htyaQlafl kargrlamak ozere isterme faatiyerinin gerekti k;ldr!l inlaa(]al genel r(urut\afarhta uygln olarak yaoat leyayaplnn Mashattan Sitasi ydnetimince Gergeklegtirilebilecek Ozel Hizmet ve Akliviteler {Mashattan Silesine O.g0 Gdrevter,} Sile Y6netim Kurulu, ataotda saylan hizrnetlerin tijm0ni veya bir ktsmrnr proresyonel 'y'dnetjm. hjzmetieri veren hizmel $irkellerine ayn ay veya patet hizmet olarak yaptrrabjhr. denetjmini sa0layabilir. 4-2,3.7.1 Mashattan Sitesi y6netimince iglefne Aidatt Kapsamtnda Gergekte$tiritecek Hizmet ve Alliviteler a) G0venliginSa0lanrnast: Mashattan'nrn lemel yagam standadlanndan balsini olu:turan g0venllk,51bb sayrll yasa hrlkijmlerine uyguo otarak kurulmul ozel gwenlik qj.ke{e.i taraftnclan KaagrJanacakl'f. Anc k, zotunlu durumlaada (ekonomik kosultann uygln olmamasl veya hizmet y6netmelio;nde yer alan krjterlere uygun 6zet bir gaveolik $irketi ite s6zle$me imzelanamamas' durumunda) site yonetimi 51BB sayrt! yas htjkilmlerine uymak kaydryla!liienlik hizmellerini hizmet girketi yerine islihda.n edeceoi personel kadrosu ve arag qereg parkr ile gerq klestircbilir. Grlvenlik Sirketi personeli, iqve.en flrma taralndan istihdam edilse de hiyerafgik olarak Mashattan srntrlafl tginde ydreiim kurulunun emir ve talimatlanna bagl olarak g6fev yapacaklrr Bu hlrsus fiffia ile yaprlacak sozlegmeye aqtk bir yitkitmlitjitk otarak konacak ve haklr bir sebep olmakstzrn iayetsizlik halinde sozleqmenin feshi nedenr oiac k1rr,\ /L(i "r ll f.-^ -.l-1' i., 1 r,. ) /,al

11 Bu amagla 0uveolik amir ve elefianlal site yonetimi ta.afindan betrflenecek nokatarda guvenlik merkezleri otugturabrecek, betirji bir kurala riayet ve saygr iie site yonelimrni iemsrlen k-jnlik sotabiecek, illphel!ahtsla emniyel brrimlerine bildifebilecek, m,safirleri teyji amacryla gtvenlik mer,(ezlerinde krsa bir sofe alrkoyarak kat malikierinin onaytnt alarak 1e$ise girjle rnilsaade edebilecek ve bu gibi gavenlr0in gerektjrdioi fiil ve iglemteri yaprjabitecekir. Bu amagla yaprlac k hizmeuerin nelerden iba.et oldugu ve bunlafl uygulanma tarzj hakkinda.yonelrnehk hazrrlanara_k,. kat nraliklefi kurlllunun onaytndan gegirilmeii su.6t )r- I lm s tp saktntcrne duvu.u'dbilf b) Ternizlikl Gerek sile alanrnrn gerekse sile odak yer ve tesislerinin temizlioi, hizmet lirketi aracrlr0iyla yilrltiihtr Ancak, zorunlu durumlarda {ekonomik kogu,arrrr uygun olmamast veya hizmet yonetmellojnde ye. alan knledere uygun dzel bir temjzljk Sirketi ile sdzlegme imzalanamamast durumunda) site yoneljmi iemizlik hjzme erini hjzmet girketi yerine isiihdam edecegi pe.sonel kadaosu ve arag gefee parkt jle gergekle$tirebilir. Temizlik ve Qdp konusunda standari bir hzmetin verilebilmesi site kal maliklerl kurulunun kararlefi dooruftusunda, b6yle somut bir karar olmadrir halde site y0netimj.n alacag, ka.adar dogruttusunde yq!.tetm.gllk i3g,lllaaatpj( saolanabitir Binalaln dr9 cephe temizlidi ile itgrtr olarah yaprljek-hizmeuer bu ydnehelikte yer almak zorundadrr. Bu h0kitmlere fiayetin saotanmasr site y6neliminin gdfevlerl arastnoaoia. c) Spor Alan,anna Y6neljk Hizmei,edj Site ydnetimi, site ortak yer ve tesislerinden olusan iam Spor alanlannln tahsis edildi6j sportif faallyei d rultusunda baktm, onanm, yenilik galtgmalarrar yaparak devamli olarak hizmete hazrr bulundurmakia yukurniudilr. Spo. alanjarnda geleneksele$ecek ve site sakinteri arasrndaki dos$u6u pekislirecek her tilrhl spof tumuvasr dozenleyebilir Kat!lacak takrmlara forma ve benzen malzeme yardrmrni sponsorlar temini ile veya site biitgesindeb kargrlayarak lumuvaoa oerece alanlara 6dtlJer da0rtrlabilir. d) Kaza Siaortasr: site sakinleinin, site stnrrla.r itensinde, gonl0k yagamda karsrlasabileceoi ^,4ashstlan hef trlrl! kaza olastll0taa karlt sigoata sistemi geljgtirerek, acil durumlafda iak madahalenin yaprlrnaslnt ve som{jt olayln 6zellikJerinin gereldirdiqi en yakrn sagllk brflmine!'agtrrlmasrnt saglayacak organ?asyonu kurar. Bu amagja, amourans, ambulans helikopter, leknik eleman bulundurabilecegi ve bunlan amac uygun koordine eden bir birim kurab;lec i gibj ozel bir sigorta gir*etjyle veya bj. sag k kurum,kurulu9 veya $iaketj ;le yaprlacak sdzlesme ite de gereeklestirebjtecektjr e) Ula9rm ve Traflk Dazeninin Sadlanmasl lgletme projes:nde yer almasr koguluyla, a[9veri9 merkez]erine, spof kompleksine, metroya ve diger rnekanlara UlaStml temin arnactyla site iginde utaglm araetafi temin ederek. ring lurlar d0zenleyerek bunl6[ln organi?rsyonunu saglar. Kafiu iasarru{lrnda olmayab sile jgi yollarda traik d[zeninin i$leyi9ifli d0zenleyebilif, hrz engellen koyabilir, ters girigleri oniemek amacry'a kapan ku.abiiir. a$ag!da beilrlenecek cezai gart yilkilml0l0gi ali]nda hrz limilieri koyabilir ve ti.lm bunlara iligkin sile lrafik ydnel']leligi clu'lurabilir!1,,.", ll i', fi.,t, '.,.///

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA

26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA 26.r1.20t2 ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BASKANLI6I'NA Konu: imkb Kotasyon Y6netmelid nin 13. f4addesinin (h) ve (k) rryglrranma aanranna iliskin 11.06.2010 ta.h ve 334 sayrt Kotasyon tltjddrligd gene!esl

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM

PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM PARK EYMİR TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI I. KISIM GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1- Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Virancık/Örencik Köyündeki Park Eymir Toplu Konutları kapsamında bulunan, Ek-3'deki vaziyet planında

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI

TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI 2. BÖLGE TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI MÜŞTERİ HİZMETLERİ ÇAĞRI MERKEZİ 444 0 795 CANLI DESTEK www.soyak.com.tr E-POSTA info@soyak.com.tr SOYAK SİESTA TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoş geldiniz, SOYAK

Detaylı

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize

Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI. SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut. satın almak suretiyle, Şirketimize SOYAK Mavişehir TANITIM VE KULLANIM EL KİTABI Hoşgeldiniz, SOYAK Mavişehir A Bölgesi nden konut satın almak suretiyle, Şirketimize gösterdiğiniz güvene bir kez daha teşekkür eder; yeni yuvanızda nesiller

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1 PAGDER PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ 1- DERNEĞĠN ADI VE MERKEZĠ : Derneğin Adı : PLASTĠK SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ Derneğin Kısa Adı : PAGDER Derneğin Merkezi : ĠSTANBUL Dernek yurtiçi ve yurtdıģında

Detaylı

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36.

GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL. Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. GECEKONDU KANUNU UYGULAMA YÖNETMEL Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik 20.7.1966 tarih ve 775 say Gecekondu Kanununun 36. Maddesi gere ince haz rlanm r. Madde 2- (De ik:rg-26/12/2001-24622) 775 say Gecekondu

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir.

KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ. Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. KALİBRASYON ve DENEY LABORATUARLARI DERNEĞİ DERNEK TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM DERNEĞİN ADI MADDE 1 Derneğin adı, Kalibrasyon ve Deney Laboratuarları Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2 Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ

SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ SINIRLI SORUMLU... PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ve AMAÇ KURULUŞ: Madde 1-Bu anasözleşme hükümlerini kabul ederek ortaklığa giren ve girecek olan gerçek kişilerle; 1163

Detaylı

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI

SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI (NEDEN VE KUSURLARTN GOKLUGUI I r. DISHErivriGi HUKUKU sempozyumu Prof. Dr. Onur KARAHANOGULLARI Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Faktiltesi - Miilkiye, idare Hukuku SA6LIK HizruETiNDE HEKiMiIU SOnUMLULUGUNUN HUKUKSAL KAVRANTSI

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

amurattekin@gmail.com

amurattekin@gmail.com TEKN K NEZARETÇ K ( A ) SERT KALI GÜVENL UZMANI amurattekin@gmail.com A.Murat Tekin Maden Yüksek Mühendisi Ankara / 2009 TEKN K NEZARETÇ NED R? TEKN K NEZARETÇ : letmelerdeki faaliyetlerin teknik ve emniyet

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu,

Yönetmelik. Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Kanun: 18/5/2004 tarihli ve 5174 Türkiye Odalar ve Borsalar ile Odalar ve Borsalar Kanununu, Sanayi ve Ticaret Yönetmelik Borsa Muamelat 12.09.2005 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu üyelik organ borsalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgelere, örf,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU

Detaylı

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ

EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI EĞĠTĠM KOOPERATĠFĠ ANASÖZLEġMESĠ Bu AnasözleĢme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıģtır. ĠÇĠNDEKĠLER KONU MADDE KONU MADDE BĠRĠNCĠ

Detaylı