MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX"

Transkript

1 MAgffi&TT'Aru sirnsf Y*ruFTXM {Pg:AruX

2 VASHA TTAN Si TF Si YONFI]M PLANI 1- XISALTMALARI [,1K KMK Mashattan Kooperalrf BK Medenr Kan!n Kat Mtlkiyeti Kaaunu Tapuda $i9li Ayazada 2 pafta 1 ada t3g parsel nu$aras,:ie kavr{l trs.nmazin L;erir Oe, u.ulu lun b nalar. l,aprra.'.e bunta n e<le4tif:l "{irnril Sor1lmlu!,lashattan Site igletme Kooperatifi' Mashatlan Siiesi Ydnetiolini icra edecek olan isletme kooperatit I : Boa9iar Kanunu 2. GENEL HOXUMLER VE NiTELiK 2.'1 Ydnetim Planrna Konu r,na gayrtmenkul istanbul ili, $i$li jleesi, Ayazaga mahallesinde kai!, iapunun 2 pafla 1 ada ve 135 numarall parsel 0zerjnde kat mirlki/etine konu olscak ana gayrimenkulde mevcut 10 (on) blol.ita kain tirm baarmsrz bol0mler ve bunlafln eklentisi olan dioer b;rimler (ortak kullanrm alanla.r, spor tesisleri, sosyal tesisler, lican amati, kullanl'at,ilecek tesisjer, havuzlar, gqlet ve otoparklar vs.) bu yonetim planr h0karmlerince ydnetjlecektir I I I antmlal Bu yonetim planr hukunrle.inin yorurnunda aga0rdaki tantmlar gdzetileceldi. 2-2.'l Ana gayrimenkuj Parseli: Tapuda, kat li[ kiyetj kililo0 adt alhnda dizenlenmig siciie kaydedilecek ve oze.indeki yapilarda kat m0lkiyei; tesis edilecek parsel numarast ile ifacle edi'en ana gaynmenkul arcasrnrn batonleyici par9" nileli6;ndeki yapllada biriikte olugturdugu hukuki bui0nluk Bagrms,z Bdliim: Tahsis ed!1digi amaq dodniltusunda her bia kat malik,n'n yaradanmasrna aynlmll ve kal mllkiyeti kut0g0ode kendisioe sayfa'aynlm$ yapr bd[]t!tleri konut amaq ve nitelikli oiut), bagrrnsrz mdlkiyei hakkina konu olan yapt b6limleridir Kat maliki: Baormsrz bdlilm Ozerinde ayni hak o,arak mdlkiyet hakkr sahibi iek k'$i veya toplu molkjyet olarak elbirlioi ve paylr milkiyet hakkr sahiplen birligidif. l.tfa, oturma (s0kna), ost hakkr giba baqrmsrz boklml kullanma imkanr vefen ve tapuya tescil edilmi$ ayni hak sahipleri de niteloi elverdigi olgilde bu kavraft iqinde d edendirileceklerdjr Mathafran Sitesi Sakini: Mevcut gerekse (kifa, a.jyet, oturma, ir1'fak gibi) oturnakta olan l0m kigiler. bagrmsrz b,6ltmle.de gerek kal maliki oiarak, herhangi bir hukuki iligkrye dayana.ak {iiien Site {Ana gayri.ner.ikul) Ortak Yer ve Tesisleri: Rlok r'nevcut lam kat mal'klenne tahsis edilmis ver ve tesislet. ayr:mr yaprlrtlaksrzrn sitede Eklenti: EkJeolilete rlilkin KMK hr.lkumleri badrmsrz b6lumlere lisiede gdslerilmek suretjyle olan iesrs ve Yerler. uyaflnca gerekli kogullara uyularak, baz tahsis edilen bagr01srz b6liimlenn dlglnd? Li.ste:- Kai malkiyeii kurulusu srrasrnda KMK htkm lnc verilen ve bu ydaetim plan agrsrndan baglayrcl res.ni belge 2.3 sitenin isimlendirilmesi Yukanda tanrmt veril.'rit srle, ttzel MASHAfiAN' isrli iie anrji:cakttt i') {. kisilik 1;lr.nayao n;leligi ile Dir t'iitiln ola13k I',,'tr : I l.- /.I

3 3. YONETiM PLANINA JLigKiN HUXI.iMLER 3.1 Yonetim Pianrnrn Baglay'ctllg' K[rK auo ilgili madde hikmr]nce hazrrlanan bu llim kal malikleiinive bagtmsrz b0lamlere iliskin g;bi lahsi hak elde eden zilyetleri {ma'jkteini niteligindedk yonetim plarr, iliskin oldigu si(ede mevcur herhangj bir stn'dl ayni hak veya kira, adyet ve kullanrcrlar nt) baqlayrcr bir sdzlesme Beyeniar hanesinde varigrna igaret edilmig bu ybnetim planr htkam,erinj, MK da yer alan tapu kiltogln0n agrkljgr (aleniyel;) ilkesigereoince hiq klmse bilnledioini iddia edemez 3.2 Ydnetim Planrnrn Degigtirilmesi Bu yonetim planr iligkin olduou sitede mevcln tiim kat matikle.jnin 4/5 karar ile dediftirilelllir. Bu ydnetim planr lte betl-d6nffiifffiliive ve gidedere katrlm ylkijmltllgont kaldrran veya kattlma oranrnr azaltafl yaptlamaz unlukla v n Ka anma + SiTE YONE IiMi IORGANLARI) [rashafi:an Sitesi 'Srnrdr Sorurnlu l\,lashaitao Site Illetde Koopefatifi" tarafrndan ydnetilecektir. Bu durumda bu koope.atifin genel kurulu "Kat Malikleri G4nel Kurulu' nuo, kooperatifin yonetim kuruiu 'Kat Malikleri Ydnetim Kurulu" nun, koop rdifn denelim kuru,u ise "Kal Malikleri Denelirn Kurulu" nun gdrev ve yetkilerini kutlanacaktrr. Bu nedenle aynca KMK'na g6re organlar oluiturulmayacaklrr Bu kooperatif, kal millkiyet taddarinrn a nmasr ve hak sahiplerine teslirni aqamasrndan dnce kurulacakrr. Bu ydnetim pian, KMK'nun ilgili hck[mleri ije Yargriay kararlaal esas ainarak hazrdanm,? bir sozleime nilelioinderiir- Kooperatif t&zel kjtilidinin devam ett'gi st.ece turd; iligki kurulmug olmasr halinde dahi tlirn baormslz b6,ilm maliklen ana gaynmenkulult y6netimindeki KMK'non amir hok0mlerl sskl kalmak ko$lrluyla kooperatmer melzuetr huk0mlerinin uygulanmasrnr kabul et'niglerdir. 4.t lsletre Kooperatiti Klrutugu, T:izel Kisilidin Kazanrlmasr ve Aie siizlesmesi, Unvan, Merkez, sii.e, Amag ve Faaliyel Konulan tapuiarlnrn ]hak sahiplerine Kooperatif, sitedeki t0m bagrmse bolomlerin kat molkiyet verjlmesi iferdile$meoin tamamlanmast a9amasrnda 'yeni kurujug" olarak gergeklegtirilecektir. Kooperatifin unvanr'srorrlr so Mash o{acaktrr. Kooperatif merkezi U?9b4lge!-:&9i-igi!ge Koooeratit silresiz olacakr.. KooDeratifin amao. onaklannrn ibi buluncj!0u l.n nl2'.lrn 6an le va vrrk.d.lr vut inoa.,a!rlrn sa)rldn;4;k onek alanlar ve eklemllerden OJUSST oah,tinoeki llat l''laliklenni.l oftlk gerekstnmelerini karerlampk, asaglda Mytlan faalivet r'e tbfevle.i yerine getiimee!!! Brr (oooefalife rjve lorlak) olmajan kal mslikleri ortak vel q' tesislerden vara.-i,a!?oezlar alatlana rnr-iddre dd-erek aiderlere katrlrnaktan fiamazlar ;;ar; Kooperatitn organlan. 1) Genel Kunrl 2) Yooetim Kurulll 3) Denetirn Kurulu Genel kurrlu Mashattan snesi 'Kal Korulu" olarak anllacakf rr /-l,'. t,./ -.! lr.'4 llaliklen Kurulu" olugturur Eundan ilj rtr; : ril' 'Kdt ftral'klefi.' '-t I

4 Ydnelim Kurulu bundan sonra Site yonetim XumlL!, olarak anrlacakiir_ ijenelim Kurulu bundan soora,sile Denei I KLirulu, olafak an lacakitr 4.2 Kat Malikteri Kurutu Zorunh) Organ: Site Kat Maliklen Kurutu 4.2.J.1 Olr.tgurnu Site Kel Malikle.i Kurulu, KMK Hitkijmterince, sitede mevcut liim baornlsrz -att!,ten veyd kat.nal i Jenn,n ver^rti ya o r t anun, temsilcr.erinin (atrl,-;, ;,e yorcr'rlr tsteute Looperalifi ra.atnoan ge.cptlelltnln esi dlrumu'lda bl L oopfrat,f genel kurullr alrr b6l0mlerin kat olusur- Sitenin organrn yennl 4-2.1,2 Kunrla Kabtma ve Oy Hakk, Kat Mal;kleri Kuru'unda her kat.oaliki baormse b6lom bagrna bjr oy krtrnrn sahro ojdudu bird-n fazta bagrn"s:z bdlrj-n igrn ayr oy hakkl durumda bir kai malikinin sahip oldugu oy sayrs,, pars mevcul t SavLstna beliden.-ris olan n tarnem na sahiptir. Bir ardrr. Ancak her bagrmslz bdlllm Kat maliklerinden her biri oyunu yetklli krlacadt iradi bir temsilci ile kuuanabilir. Kat malikle.i adrna oy kullanmada, blr kigi, oy sayrsrnrn trete bidnden fazlasjnr kuilanmek uzere temsilcl olarak atanamaz hliyetsiz olan kat ma,ikini kanuni durumura gdre veli y? da vasisi lemsil eder. Temsil yetkisi yaztl! bir belge;je verjlir. Toplantr ba9lamadan dnce bu ttelgeler ioplantryr acacak vonetcj tarafrndan konlrol ed;lir. ahrslar. bu konuda imzd.tn be belgcalllgedcpe]r krsrdrr. i konlsu bailmse Varqt oagantannrn karar ile ve yetki 6ergresini adha d',entenrig Yetki belgele.inin sayrsr, bi. kisinin ku anatljteceoi. azamil*kijag-6iieii-s-aruil idd:dlrl ve bemeri konuarda oiabtleceh ruraz haltnde divan ijyeten-taraftooan qerekceh o aral iliraz Fahrbi tarafrnoan.da rm.,alanaek brr tulanai hdilnij lanrlan bir anc k davacr olacak ki Kllqtra bu nedenie genet kl] iun-,olmesaydt yeier Yetki belqele.i ds lehine hiklm veya sonuq d lracak) a kahlm s6z konusu karann a nmasrnda. oy kuljanma hakk, yokyr, -beraber, an {aleyhine ya hakkr olmaklb 4.2,1.3 Olagaii Kat Malikled Kurulu Toplantgrnrn ouyurulmasl Ola0an top'antrlar, bu yiinetirn planrnda belidilen yer ve tadhte yaprlmak koiulu ite yalnrzca n hatrrlatmak amrcl ile loplan! tarihinden 15 (on b g) gitn dnce toplanh taaihiiin yen ve saati aje belirtilerek girndem her blogun giris'ndeh duyuru panosuna A4 kagidr ebe annda, y6neiicinin imzasr ile asillr Hlg kimse y6netim plantnrn bu hukma gefe!i duyurlyu!onnecigini ve gljodemi biimedtgjni iddia edemez. Bagrmsrz b6lilmi.in zityeili6ini ini (kira gibil gibi) kl,]lanrrnrn devrjne y6relik bir akitie bagkalar'na devretmi9 olanlar, baormslz bdjum maliki ilarak kendijerioe duyur! yaprjmasr gereklidint ijel"i siremezlet Arcak, yizrlr bir lalepte t] rl!nmak bul!nmak kaydtyla. flilen aparlrnanda olur'njilyan kal maliki, olagan loplarilrn,n kendisine I..-- l, jt" \, l,i O{EldL1

5 ayfrca biidinlmesini isteyebrlrr Bu takdirde bu ki rlere bildinm, iadell IaahhtiJu yaprjrr ve mel(uo bundao ile an m ar o [al m elme aidaljna ekle, foplan! Zamanr ve Eagrl \9]]49{!1 x,,1r" t,.' rakvrn yr,,r,n Oc k a/rrrn,kin(l Iesrsler laii anrf tsu Incr pazaf gtnd f '# I f+++ f,,+ ".J-"J;3=G,,so*=="tGffif; maliklerine da belirtilen gekrller dr$rnda bir la ile bildtril at de sosyal incrl pazar 4 00 oe avnr yerde yaprt "onei,m ;13n;; 6onnrl6fffit,"i"l nnihi kuya yer vermeyecek iek de saptayai lay'cr huka t Site Kat Malrkleri Kurutu Olaganrisrii Toplahtsl unem D r nederrln Qrkmasr hatrnde ydnetacini, denetginin veya kat maiikle.inin il9te bl.inin stent uzer,ne.sapli'1acjk toptantr grjnunde'1 asgari 15 ton bei) gun 6nce bulun kat mark,enne, topiantr nedeni bi' gdndem ile belinrlerek bag,mstz b6t0mijnde ofurmayan kal malikjne laahhuttu,mekrupta, dioerterine ise imza kargrligr teuligat kalunu nunmterince xenorsrne ya da DaErms,z bdtimde brrlikle.oturdlreu yak,n'afloa, personeline veya k;ract yada irilen kullanrcrsrna duyututafak kat maliklei ol;g;olstrj topiant,ya calntauifr.. Bagrrnsru.Tl:31"-_":YI:i f:]. Tg,ik:'l tebrrsal yaptdrsr srrada butunamamair harinoe. [omqu MasnaEan unest saktn nrn de jmzasr allnaaak dijzenlenecek matbu drl!ru be,gest tanzim edilir ve bu belgeye ilg;tjnjn posta kltus!na btrakrjrr. Brnncl toplaritrda yeter sayrntn saglaramamast halinde, ikjncin toplantrnln nerede ve hangr tarihte yaptladgr da anrlan dlrvuruda belirtrl. 4.2,1,6 Site Kat Dlalikteri Kurulunun Gdrcvle.l ve Oteoan Kat Malikle.i Kararlann,n Konusu Sits Kat l\'lalikleri Kurutu denelici ve yoneticj segimi ile avans njteljdinoe atdalarrn l?l]:l:=,tl?f.q. p.ojesinin karare bagtlnmasr ve buntara iligkin konular"oiagan toptantr gilndemini olugturur Olagan toplantriardtiitetme pro]esi maooeir gunoe;e- k;nmasa oa oll y0nelim plant ile olagan.gijrdem maddesina olu9tunj ve bu toplant-rda i$teime projesi karara baglan,r l$jetme projesini otugtura-r tatemtenn-betrdenmesini" ;i,"";k ;;;; karaflannda Ana gayrimenkuitn odak yer ve tesislerine iligkin alrnmasr gerekli ti:m idaii kararlar, yenijlk ve ilaveleri. sosydl ba,rsr sjgldr"aya yonet,k teoolen ve!.g.!d]!4", _yelfl, ojarak b,tdrritd;a EIq49++g4utcii-YFyr oa(j,n,sr., borlrrden herhangi bn $Il-r,dtGE;:nam;-?6sffi 9rKar uvugmazl'hta Cozarnlemeye yonetik ka,arla alabjjir. Sile Kat Maljkleri KuRllu mevcut ortak ye. ve tesislerjn sayisrnr artttrabil;cegi gibi orevrilrt oianlann tahsis amaglanor degigti.ebilir veya bu tesislerin faaliyeue.ine geg;; olarak, yenilik ve ilavejere iligkifl karar nisabr ile sgn verebiljr. Sile Kat Maliklen Kututu, her blok igin bir asrj ve bjr yedek olmak itzere,"blok l msilcisi" seqebilia. EJok temsitcilerl ydnetici sdatroda olmayrp, bir blogu iigjtendiren soruntarrn site yonetimine iletilmesinde ve gerek,i ha,erde maddeshde,fadj edilen 'brok kat marik,eri kun-rllr- nu toplamanrn drgrnda her hangj bir yetki ve so.umlulugu yoklur. Btok temsilcisine her hangi blr ilcret (maa$ ve benzeri) ddenmeyeceklir. 4,2-1.7 Kararta.tn Baolaytctlgr ve Duyurulmasl Sile Kat Mal;kleri Kuru,u un karaila'l, toplanhya veya karara kaltlrnrmrg olsalaf d6hi, tam kal mal,kleini ve lapuda yaprlmrt rslemle bagrmsrz bolome itishn ayni bif hakkr ectinnlis otenjarl baolar. Baormsrz bol0nte rlitkin ayni hakktn kazanrlmasr durumunda kar:irrn sonl6la na bao lk anr, lgili ayn; hlkkin {mirlkiyet, rntda. otufina gibi) lapu sicit yasasr uyannc;} rapu kntugtnun yevfnrye deierine,/azrlmak su.etjyle doomasl anrdjr.

6 {:1 {aikleri Ku.Lllun( ahnao kararjar yonetici laraftndan, kurulun o toplantrstna Kal marnr$!:,il r,lalikleanin de birglsjn'n sagranmasr amacr ire duyurulur. gildjrim, ioneticinin takdjrjne i.:6!i;, olarak anemine gofe yazllt olafak ya da ilan panosuna duyuru seklinde yaprlablltr :,,,i,ta, lniernet sitesinde kararlar n grlncellenerek duyurulmast saglanabjli; 4:.1,8 Toplantr Divanrnrn Olugumu J,te Kat l\.,lalikleri Ku.ulunca sall qodunlukf aksine karar altnmadrkea agaoldaki ilkelere :':irlur a) Toplanhlar ydnetici tarafrndan agtrr- Toplanan kat malikleri, hazirun aetvelindeki imzalann konirolil ile gerekli qogonluoun saolandrd' anlaglldrklan sonra, toplanlryr ydnetmek iizefe btr bagkan ve,ki 0ye seg rler- Talep ilzerine, Site yoneticisi taraindan kararlal bilgisayar ortamtnda yazacak bir kiqi site kal maljkleri kuruluna yadtmc, ola.ak g6.evlendin'eceilir 8u kigi istenildioi takdi.de. katip iye olarak alanabileceklir. Bu ka p Oye kararlan srrasr ile bilgisayar ortamhda yazmakta gdrcvlidir_ Karann konlsunun gizlilik gerekbmesi halinde, divan heyetj taraflndan blr personelinin dr$an Crkanlmasr miimklndrlr.,d-i,v_6!l-1.ejejijlt_ollslllgnlliler-,t"al m;ltrtl 9ls3l!.9r-utg.? gggllg4ret b) Divan baskanr, kanlna g6re toplantrntn sao,rkjr ve g0ven 'Ciilde yilrutulmesirr saclamakja ydklmlld0r. Toplantr igin ayfilmtg s[reye bag hk esasilr. Bu amada tooranlt zamantnda baglatrl ve oirinu lopranttda CodunlJqun oljsmadrdtna Jlskr tltanak toblant baghma saatnden it'brten en geg yilnlia_ar lgnae-auze.teni '9 olur lkinci toplanblerda [Q kal malitunin varlr0r ile dah, karar altnabilecedijoilop'antl saatinde y6neticinin agrhg konugmasr ile baglar. Geciken iiyeler'hazirun cetuetini imzalayarak toplantrya katrlabilider.-sllglgry*qunlgua_sadlqroasl_aeaqyla_ gogun'ug ]n karan i,e geriye- 9d-Ir0!1.git4,e-- 1. lla_qdc-si t-a.d rla0taz,. He. grndem 'n.-.ltdesine-divatr' heyeuna6-konushak igin 6nceden beur,enmis s0i?nin bitimi ite bu madde h0dmince gdrirtmelerde vetenil;h sagtanmtg olup oylamaya gegilir c) Batkanrn takdir hakklna bagll olarak gitndem maddeledne gelrneden once, konugmak isleyen lilm kisileri beladeyerek konul$alafl toplantl si sine uyum amaoyla belidi bir sure ile srnrriardrebilir.!f".,f-"t!!ry1 -V_a4,91,11 d) Ioplantrda gundeme baglrltk esastrr Ancak, toplantrya kattlanlain ricte birinjn dnens, ile g6.ii90lmesi istenen konutaf gr:jndeme ahnabitir. Olaoar toplaotrja.da kat mijikiyetin'n hiktfilenne uygun ve ge kti konujarda gindeme bagirlk zorunluiugu yoktur. Anc-ak, olaoanilstn loplallt'tq41?lfbt egsqllu& anndeme-alqaltae! lrjlq kat ma!!qdn9 ek nafi-knbel ynkbneme.e Bu tirr karariar yukandaki usule uvoun diarai kat ma,rhrc.ine ddyu uracak yenr brr olaganustlr toptant, grin<ie-ni,ni olu5tr,.abirr 4-?-1-9 Toplantr Geqerlili6i ve Karar Yeter Say sl gile Kat Ma'ikleri Kurulu, ilk toplantlda parselde mevcut bladrmsrz bd'amlerin sayr ve a.sa ;rayr bakrmrndan yansrndan fazlasryla toplanjr ve loplanliya katrlanlann oy qoounluguyla isalt icgljnlukja) karar verir 'r'eter sayr saglanamadril igin ilk lop'anb yaprlamazsa, olarak belirlenmiq ikinci toplantlda ioplanir yeter sayrsl oy 9o0unlugu (salt goe!rnluk ilkesi) ile kaiaf veritir yukarda yed, tarihi ve zamanr kesin aaanmaksrzia, toplantrya ka lanlann J0 Kararlann Yaztmr ve imzalanmasr Sile Kat Maliklerj Kurulunca alnrnrg ka.arlar konllsu, kuskuya yer vermeyecek bir Sekilde iangi togunlukla ahndrgr da beliriilerek, he. bir kerar yazrm:nr iakiben, oylanm{s kara.a uyllllnllrgunu kontrol etfiek amac'yla. ket p aye laratrndan sesli o,erak okunarak l.-:rinleqtlrilrr Toplantrya son verilnresini takiben kaljp iye tarslrndan bilgisayarda yaztlnl$ kararlaflnaon hali uq adel (niisha) olarak basrjrr Karafln bir aded' toplantt divan heyelrn.{)! / I /'\'. /li tl 'il'...-/,_ll'' i \ liil '-"

7 Lmzalan?rak, (1) den baglayrp slrasryta giden sa!.fa numaralafl ta9ryan. her sar,lasr noler :iiirhr ile onaylt bir "Kaaar Defteri'ne yaprirtr rrr t:;i:rfun celvelinin asrllaflndan birinln anrlan karar defteaine yaptgttnlarak eklernnesr sonucu iopjanli llrtanaklann' kat malikjeri adrna imza yeikjsi veitmii div;n heyetinin rmzatamasryta aj,,i,fde, karara muhatefet lerhi koyan kat matikie.i veya temsiciterin;n O'eyb,rtann,n geg,ntdroi :$anaorn muhal;f i.lye tararrndan ;mzaranmasr sa{ranrr- Karar defljdni; norer tasdikri laltaiafrna sonaadan yaprgitnlan karaa noshasrntn kogeleri, sile kagesi v; yonet cintn rmzasl ile sabitlenir 4.2"2 ihtiyari (;stege BaOtd Organ: Btok Kat Matikleri Kurutu { O,ugumu!(:,riK'nln ilgili htkmu uya.nca S TE de mevcut yat^tzca bt b:og! itgile.rdiren sorunlarda, bok kat m6tikterinden birinin site ydneticisine bildirerek veyj sil; ){6netjmince kabui edrlmemesj halinde dogrudan kendisinin gegflsr uzerine, yukanda beli.tjle; karar yerer sayrsr esas'afinaraa, blok kat malikleri toptanabileceklerdir B ok kat malikleri loplantrsrnrn niteligi daima olaganijstij toplantr hokumlerinde olup, toptantl gil:rdemi belirtilerek ga01 yaprlacakrr Bu qa6fl blok kat matiklerine hitaben vazlmrs or. rfgrrn,n oybirligi i,e imzalanmast suretiyte ya da s6z konusu taahhi! mektup veya llogun lln pto:ufl belirtilmesi sureti ite yaprtabjli.. Ayrqa, oniiqali Resmi posta Kurururllnca (PTT, T0.i Telekom vs ) damgalanmrg faks ile de yaprtmasr miimkondtr. Dide. konularda, hr.; ydnetim planrnrn Site Kat Maliklen Kurulu igin dngord&5ij hokijmlergeqed, olacakttr. Ulok kat malikleri kurulu, Sile kat maljkleri korulu kararianna aykrn karar alamaz, uygulama yapamaz,!rte_ y9!_etlminden. legrqtsrz glala! Oqlqe o!.19!ujatrg?- site y6r,etiminar yetki ve soiumiulugunda olan ig ve iglemleri yapamaz Bu organda gdrev alanla,a 0ciet 6denmez 4"2"3 Site fyiinetlcisi] Yon tim Kurulu 4,2.3.1 S gimi ve qahgma Usulleri Aqa0rdak' gtifevlerj,e KMK da befirtrlen digpf gdre n yedek \rljek veya vdta yedr ybii asrl asil ve yedr yedi yede( yedek gerc k gerq k kisjvcjn{ kigi lidndttci Sfte l!9-9,.9:{ v9 be!. Sli.esi bilreden 6nce 6lam, ist,fa, medeni haklannr kullanma ehliyetini kaybetme gibi nedenlerle bogalan y6neticjlik gbrcvine yedek iye alantr_ (L4K nt. ilgili hukmo geregi ydnetici brr yrt ola.ak gorev yapar Ancak, Site Kat MaLikten l(urulunun toplaramamasi veya ioplanmakla birlikte ydnelicj segimi yaprlamadan dagrlmasr hal;nde ydnelicinin gdrevi yenl bi ydnelici atanrncaya kadar sorer. Bu konuda gdrev yapmak istemeyen yanetici KMK ilgili h8kmdnce mahkernece ydnetici atanmas' iejn gerekli prosedijdl ba9latabilir O'aoan Site Kat Malikleri Kurulunda gitndemde olmasa da ydneticisegimjyaplltr Yanefici, Site Kat Malik'eri Kurulunun olaoan karar nisabrria baol olarak topjantrya kairlanlarrn yandan bjr fazlasr ile atanrr Ucrel H.kkr (.t Malikleri Kurulu Yonetin Kurulu ilcretlerini serbestee beiirleyebilirancak belidenecek net ucret l.derece ve 4.kademeye uiasmrs 1 srnrf devlet memurunun nel maagrrdan az olamsz Diger Haklart Yonelicr prens;p olarak, vekilin heklanna sahipiir 4 2"3.4 Soru mlulu0u n,',4,' h,l

8 1l Site yonetic si kat malikleintn vekili durumundadrr Bu nedenle kat maliklerine karsl avne'r br vekil gibi sorrlmllrduf Bu kapsamda yonetim iiinr lam bif ozen ytkijmlillugu rle y;rine geli.rrek, faaliyel ve harcamala nr yasalara uygun olarak gergekleltimekle sorumludur Konusu suq olan hicblr faaliyei kat rnaliklerinin yaranna olaaak degerlendiai,ernez &l t!.r laalyetlefde cezaiarl! $ahsrlrgr uyannca u0radror C4?:?i_ 6neyyi4_9ler lg9-e.!iy.j9- k?r maiflennden hrgbir iekilde bu cezalafl taiep edeneyecegi gibi, dooacak hukuki sorumluluk ktpsaininda- ta-zminatlardan da kendi malvarlrgr ile sotumludirdar Ancak, ihmal dr;mda kat -m;liklerinin odbrnelerini gecikirmelen sonucu kasada 6ddmeye yeter miktarda mebtao bulunmarnasi nedeniyle siieye il'9kin mall odentile.jn gecikmesi sonuc.u dogacak her trlrlil latz \e cezai garttan kat malikler; sorunrlu olacak ve buna iliqkin masranar S'te bijtqesindeo karsrlanacaktrr. Q4.aI-grdel-14: avans payl4llllirgld 6demey bif avdan lazla seelelrelt f?-! ma{iki aleyhinp rs etilece< h{bjjklprogeeuruo za_mdlltnojr ba_$la'r'martasr harinde bit 4u"J dosp1ryrylq Ur_ t"j rlggqneti"i+"f secsoljrnlu olacal*t'r llgili kanrn hirkirmlennce geqedilik gekline baolanmamrg glsa bile, mebla0r ne olursa olsu',) kat malikleri adrna vekil srfatryla yap.lmri olmasr dolayrsryla qg!,9!,s-e_zle9n...-lel. llte-dal.ve.. rhtar cevaplarr r'azrlr oldra< {aprlala} ve brr orn qi evfak dosyastnda saklanacaklrr Bu tur ofigejfri sakjarra sures' qerel i"mana5 rm. sur esi -oran I O (on) irldtr, 2) Ydnetici yaprlac k olagan Site Kat MalikJe.i Kurulu toplanllslnda o tarjhe kadar elde edile. geliderin ve yapilmrg olan gidealenn hesabrnr bu amada konulan olacan gtndem maddesi gereoi veya s'rf bu neclenle toplanmrs ola6anustil kat rnalikleri kurulu toplan slnda vermekle yllkriml0dor. Bu hesabr verme kapsamrnda b0ttn ha.camabn belgeli otarak yapmakla yilkumlod0r. Vergi usul kanunu hikimleri uyaon.a glder makbuzu dlzenlenmeqine imkan \en,en ha'ler,le i;,n dzellior gpregr oelgerenemeyecek durumlarda. bu hususu dg)ellgrl,e. k-rull 'nzasr :p 'uljnaqa badlayarr' hdrlarna/r ancak bu9e\ildegeced' ole_ak yapabilif. Gegerii belge ve tulanakla.a dayalt olarak hazrdanmtt gelir ve gider duru$ cetvelini toplant! duyurusu ile birlikle kat maliklerjnin bilgisine sunar. Y6netici yaptrir gideden {aluta ve belgeledne,stinaden muhasebeleqtirir ve saklar- Sdzlesme ve s6zleimeye dayall belgeler drqrndaki belgelerin saklanma siitesi bel yridrr. 3) Ydneticinin hesap vermeden ibrasr itlemi s6z konusu olamaz KMK hlk0mlerinin emfedici hukilmleri Lrvannca kat maliklerinln bu konudaki rdrr Anqrk, Qp oava hakklnrr kula.l, abr'mest rqir. kat malktrt'r She l'\at l\,4altkeri KurLluna kat!jm'$- 9lrnagr ve hesap vermeye iligkin gindem meddes;ne muhalefet $erhi \oym,us olmasl i3rtt'r Site Y6neticiliginin veya y6nctim Kurulu 0yeli0inin Sona Ermcsi Site yoneticiligi veya ydnetim kurulu tyelioi; dj0m, g6revioi yapmasrna engel ojacak gekilde devamlr sakat!k, azil ve medeni hakjan kullanma ehliyetinden yoksun kalftak, yuz klza.tlcl suqian mahkom olmak hallerinde sona erer Sile yctneticisi hakll b'r sebiep one sdrerek tyeliklen her zaman istifa edebilir 3u halle.de ydnetici seqimi srrasrnda seeilen yedek tye gdrevj devralrr 4.2.3,6 Giirevleri cenel Olarak Slte YdneUcisi. KMK'da belidenen ve Ozellikle agag'da somul olatak belirtilen igleri yapar' BLI isler;n gerek KMK hokrlmlerine gerekse Ydnelim planr hllkomleajne g6re sorunsuz ve rllzll yerine!e rilebilmesi amacryla, hukuk mrigavl.i, avukat, mali anusavir - muhasebeci' degisik i:zmanlik alanlarrnda leknik personel ve benzededni daimi veya ihliyaq nalirlde ge9rci statlide istihdam eder I Kal Maliklen Kurulunca venlen kararlarr yeflne gelirlr fl) r. t!..'.,, :

9 b) Yonetici. Site Kat Malikleri Kurutu toplantrs rn In.orunlu r'dri,srda grlndem blr lopdnliva, maddesi olmasl ha?rdr1,i,",rg- l\y'_a l,te,, KurLL.Ur 1,ii",,., nr;;;", o yrl todtanamaras.r ^oldrla_11-"1.rtrnde gorevr,grh,,*,", eoen yonetici Inadde Sile Lyaflrca Xat devam l4atikter, Kurutu toplantlr y"piri""t,"'irrui,r"" srte rgretn]e li:11"'li! :slanamamasr hatinde yo"uti.i, r.pi",liit.iii,l,.r""".,u rqrnoe.esen bir j$lehe proiesi haztrlar. Bu proiede f""l nu,. ozeflixte, tahmini gider.ve lir-it"tirx b.rna bagtr srte crtat< ;tarak get;r l,,1arianni, bu ;;;i;'p;;;. ve lrdertere jlrskjn hikmrlnce KMK nrn hef kal matikrne oos"""t irrl*i"i,uj mrtilariannr, muhtemet mih,"r"i gio., aiderle[l kaerlamak.atze.e bef tj."ilt;ni,i avans miktarnr ve bu u"j.ruo avanslarfl g"."f,"n ddeme gekifu" aurnon,n, q6rl".ir_.""' Bu $ekitde yonetici tarafrndan hazrdamn jsletme p.qesi, kat maljklerine yaz r ouyuru J:^:3:il: i*t["en riiren varariaoanra ra imziart r"isii'sino1 i"'v".,ru ir"' Pjl11ry:l ba$tayarak 7 gun rcinde igtetme projesine kat matikterince itrraz editirse slte Kat Maltkleri Kurulu bu gtindemle olagani.istr: toptanar"t< iti#i--ti"erer ve haklr gonjtmesi hatinde igletme projesi bu,ku*to, ot "rf,i"i. o-.ltifli'u""7 1y.oiy gon rqrnde difaz edilmeyen j$letrne projesr KesrnEgrr_ cj Ydnetjcl, sjte oda,k yer ve tesisler jle_sitede mevcut yapllenn amaclna uygun okrak kullao masr, korunmasr, baktmr, irletilmesi ve onaimr igjn gerekli "Lg1o t"oonf"l.i al. Bu tedbrrlerin icap ettrrdjqj saauarjnr ve gekrrni ddzen,ur ru dunil,3ri9t"'"n yapar srte Q lllanlarrntn gairqma o :j:-:li# fij::?i:,,'j;.lll,l,:l:#.x5,ll*,,',.n"" sdre b,ir,enmis site -) 5i:^Ti]if.u"_" l]'ukr_n borg ve yuk0mfill0kterinj yenne getifteyen kar maiihenne dlge. zryellere ve 0Qunc., $ahtslara kars,.goreunrn kapsamrna g;ren isler nedeniyle kal matikterini temsilen tabkjm yoluna gider, tahkme konu otrn'"yrn 'tr"ir.rji,"" c"r, aqaf, icra takibinde butunur ve glrekirse kanuni ip.rrt f,,"it ni "lli rnuniyufi kiltoqune tescitini sallar Kat matikj;ri taraf,"o"",iir"ri".v" go"rj"i"ii,li!.rn,nor*, l$l,el.neden] jle!9nncu ki$iler iarafrndan aqrlan.davalan rakp-eder, gerek ouyutdr.:!u takdride vekit tayjn eder Soz konuslr dava ;ideden ortat grojrterd;; ;:;;i;",l". f) silenin tiimilnt irgirendi.en tebrigadan kabur ede.. cefeken ha,rerrre ise kar majikierine duyu,ulmasrnr lem jn erj6r_ g) Slie. Kat MeJikl rj KurulLt ka.arryla veya xlrutca vellten yelkj uyannca yone,ici taraftndan sozle$ft esi feshedilen vr sorevreri nedeni.ire raf:; ;;;;i y;-,rt; ;:"i" nir,;il?jl?'"l1lr"l;,i.",,11ilj"j:; 'ii Bu sare iqinde t,osattrtmad,kjan takd;rde yetkiti "ii,r"il"r* u"jt]irlsini sagtamat r9rn mtllki amire basvurur '' :::"i:f,:",r'il;,"?i.:i:,1 lxji,f?j;n:"5il13ti1:i.#,"*::*'i3j""5 uzun vadei balrm onanm planlannln yaptlmasrnl, iglelme teknik hjzmetieftnin yurttil,neslnisaglar 'i Site ortd( ie.lerinde gere\ dlyutd r.tjrn stgorta rsle-n e n,lailt 1 iar< malt mcsjlyet sraoiarr le onak,e, /e yaplrrl. Yapttnlan sigorla prjmlerine tim kai maliklen baormstz bdlilm0nri orancla kalr{!f.ijgilendf{digi ri :li,--",(l[' {'",,i/ (aze,iikle tlcari alnilele.le ile lesrsler igir aisk sigortasr)

10 )] Stte Kat MalkJei KunJlu karar ve.digj takdirde, site ortak yer ve tesislerjnin, ucan uniielenn igletijmesine, k,raya veril;esrne, bunla, uzennde tasam,'f veva roal rgtemlerde but!nuimasina itiskin sozlegnrelerive aiger fruiuf<i i"ua*"ti*i *"J"i- Sjteyr ilgrlendiren bir surenin gegmesine veya hea hangi bjr hakkln kaybtna meyoao vemeyecek gereklj ledbirled alr Sitenio yonetimiyle iigli dige. bi]titn ddemelerin kabutijnii ve yijnetjm dolayrsryra dogrn bor(.a rr ode^.ne5r^j Ve, r1- ger,f!-n) Kal malikle.j kurulunu ioplanttya qagrfl.. Vergi dairele.i ve di6er tilm resmi kurum ddemeleinj ieme.rilde di,lgmeden ganitnde dder. ol pl 0 Kat,millhyetinin zorunju devrini gerektireo btr sebebin yad16l halinde {baktntz tj.4.3 maddesi), bu durumu site kat maliklerine duyurur Mt:rJkiyet h;kktn,n,i"unnis"o,".ax tzere dava lqar ve.nahfemece oerifenece^ oedeli kat maltklerinden toptai --= Mli,kjyetinde olan ortak, genel hizmet tesjslerinin ve malkiye eri i.jzerindeki diger yaprlann 1163 Saytlt Koopemtmer Kaounu h[kijmleri uyarrnca iglelilmesinije n,raya verilmesjni sao,ar, bunlann baktm, koruha ve onartm{ar ile ilgili gerek?idnjemlen atrr. Amacrna uygun gddogtj menkulleri satto altr, veya yaptrr, gerekirse, Mashallan :fl^::d^" T:11"1J:ou.,o1?! bol alln v.eya uysun yerte.e imar ptanr ve proje :"^1.1:11"-^s-T, :1:\,htyaQlafl kargrlamak ozere isterme faatiyerinin gerekti k;ldr!l inlaa(]al genel r(urut\afarhta uygln olarak yaoat leyayaplnn Mashattan Sitasi ydnetimince Gergeklegtirilebilecek Ozel Hizmet ve Akliviteler {Mashattan Silesine O.g0 Gdrevter,} Sile Y6netim Kurulu, ataotda saylan hizrnetlerin tijm0ni veya bir ktsmrnr proresyonel 'y'dnetjm. hjzmetieri veren hizmel $irkellerine ayn ay veya patet hizmet olarak yaptrrabjhr. denetjmini sa0layabilir. 4-2,3.7.1 Mashattan Sitesi y6netimince iglefne Aidatt Kapsamtnda Gergekte$tiritecek Hizmet ve Alliviteler a) G0venliginSa0lanrnast: Mashattan'nrn lemel yagam standadlanndan balsini olu:turan g0venllk,51bb sayrll yasa hrlkijmlerine uyguo otarak kurulmul ozel gwenlik qj.ke{e.i taraftnclan KaagrJanacakl'f. Anc k, zotunlu durumlaada (ekonomik kosultann uygln olmamasl veya hizmet y6netmelio;nde yer alan krjterlere uygun 6zet bir gaveolik $irketi ite s6zle$me imzelanamamas' durumunda) site yonetimi 51BB sayrt! yas htjkilmlerine uymak kaydryla!liienlik hizmellerini hizmet girketi yerine islihda.n edeceoi personel kadrosu ve arag qereg parkr ile gerq klestircbilir. Grlvenlik Sirketi personeli, iqve.en flrma taralndan istihdam edilse de hiyerafgik olarak Mashattan srntrlafl tginde ydreiim kurulunun emir ve talimatlanna bagl olarak g6fev yapacaklrr Bu hlrsus fiffia ile yaprlacak sozlegmeye aqtk bir yitkitmlitjitk otarak konacak ve haklr bir sebep olmakstzrn iayetsizlik halinde sozleqmenin feshi nedenr oiac k1rr,\ /L(i "r ll f.-^ -.l-1' i., 1 r,. ) /,al

11 Bu amagla 0uveolik amir ve elefianlal site yonetimi ta.afindan betrflenecek nokatarda guvenlik merkezleri otugturabrecek, betirji bir kurala riayet ve saygr iie site yonelimrni iemsrlen k-jnlik sotabiecek, illphel!ahtsla emniyel brrimlerine bildifebilecek, m,safirleri teyji amacryla gtvenlik mer,(ezlerinde krsa bir sofe alrkoyarak kat malikierinin onaytnt alarak 1e$ise girjle rnilsaade edebilecek ve bu gibi gavenlr0in gerektjrdioi fiil ve iglemteri yaprjabitecekir. Bu amagla yaprlac k hizmeuerin nelerden iba.et oldugu ve bunlafl uygulanma tarzj hakkinda.yonelrnehk hazrrlanara_k,. kat nraliklefi kurlllunun onaytndan gegirilmeii su.6t )r- I lm s tp saktntcrne duvu.u'dbilf b) Ternizlikl Gerek sile alanrnrn gerekse sile odak yer ve tesislerinin temizlioi, hizmet lirketi aracrlr0iyla yilrltiihtr Ancak, zorunlu durumlarda {ekonomik kogu,arrrr uygun olmamast veya hizmet yonetmellojnde ye. alan knledere uygun dzel bir temjzljk Sirketi ile sdzlegme imzalanamamast durumunda) site yoneljmi iemizlik hjzme erini hjzmet girketi yerine isiihdam edecegi pe.sonel kadaosu ve arag gefee parkt jle gergekle$tirebilir. Temizlik ve Qdp konusunda standari bir hzmetin verilebilmesi site kal maliklerl kurulunun kararlefi dooruftusunda, b6yle somut bir karar olmadrir halde site y0netimj.n alacag, ka.adar dogruttusunde yq!.tetm.gllk i3g,lllaaatpj( saolanabitir Binalaln dr9 cephe temizlidi ile itgrtr olarah yaprljek-hizmeuer bu ydnehelikte yer almak zorundadrr. Bu h0kitmlere fiayetin saotanmasr site y6neliminin gdfevlerl arastnoaoia. c) Spor Alan,anna Y6neljk Hizmei,edj Site ydnetimi, site ortak yer ve tesislerinden olusan iam Spor alanlannln tahsis edildi6j sportif faallyei d rultusunda baktm, onanm, yenilik galtgmalarrar yaparak devamli olarak hizmete hazrr bulundurmakia yukurniudilr. Spo. alanjarnda geleneksele$ecek ve site sakinteri arasrndaki dos$u6u pekislirecek her tilrhl spof tumuvasr dozenleyebilir Kat!lacak takrmlara forma ve benzen malzeme yardrmrni sponsorlar temini ile veya site biitgesindeb kargrlayarak lumuvaoa oerece alanlara 6dtlJer da0rtrlabilir. d) Kaza Siaortasr: site sakinleinin, site stnrrla.r itensinde, gonl0k yagamda karsrlasabileceoi ^,4ashstlan hef trlrl! kaza olastll0taa karlt sigoata sistemi geljgtirerek, acil durumlafda iak madahalenin yaprlrnaslnt ve som{jt olayln 6zellikJerinin gereldirdiqi en yakrn sagllk brflmine!'agtrrlmasrnt saglayacak organ?asyonu kurar. Bu amagja, amourans, ambulans helikopter, leknik eleman bulundurabilecegi ve bunlan amac uygun koordine eden bir birim kurab;lec i gibj ozel bir sigorta gir*etjyle veya bj. sag k kurum,kurulu9 veya $iaketj ;le yaprlacak sdzlesme ite de gereeklestirebjtecektjr e) Ula9rm ve Traflk Dazeninin Sadlanmasl lgletme projes:nde yer almasr koguluyla, a[9veri9 merkez]erine, spof kompleksine, metroya ve diger rnekanlara UlaStml temin arnactyla site iginde utaglm araetafi temin ederek. ring lurlar d0zenleyerek bunl6[ln organi?rsyonunu saglar. Kafiu iasarru{lrnda olmayab sile jgi yollarda traik d[zeninin i$leyi9ifli d0zenleyebilif, hrz engellen koyabilir, ters girigleri oniemek amacry'a kapan ku.abiiir. a$ag!da beilrlenecek cezai gart yilkilml0l0gi ali]nda hrz limilieri koyabilir ve ti.lm bunlara iligkin sile lrafik ydnel']leligi clu'lurabilir!1,,.", ll i', fi.,t, '.,.///

12 I narg ve ibaalel OrganEasyonLr Hjzmelen. sitenin rhtiya.rnr kaerrayacak bilyilk'tkre b, kaparr aian, mescil olarak ia.srs eoel Bu alanrr temrljk ve bakrm hizme erint yaplnt, 24 saaf h,zrneg n"".,, n"toa tutu rnastnr sa0lar. Din gorev sj tahsts edebilir l*'::31::::t.'_tl",l Br$kantrgrnLa kabul edirmeyen her hansi bir inanre rern yer ransts ejrtemez, loplantrjanna musaade edilernez. bu tur ayin ve-benzeri faaliye erve orgaoizasyonlardan habe.daf oiunmast durumunda ilgiji emniye{ birimlerine derhal t'jlgi ve.jler k gerekli dnlenllerjn alinmast saolantr q) Cenaze Hizmelleril.:ll: ^::!ll,]:'lil!,1r,"'me aidau Iar$rr,sr.da yaradanacak'an cenaze kardrrma rs, rre gi orarat (o enrn menslrp oldugu dinio vecrteleoni de yeine getirmek sureiiyle) her t!lrlu faaliyeti yedne getirebjjecek bjr organeasyon kurula.ak lqlerlloint sagial. Cenazenin yapriacak tdrede kadar muhafazi edrteceqi qprs,u."-ggsl[iniy"o,rn, u* '?le/ig;r' tem l. de bl kapsamda yer oltl h) Sosyal Ofganizasyon Hizmeflerjl Balo, kongre, sempozyurt, konferans gibj sosyal bilimsel ve ktijiilrel o.ganizasyontar iqin bir salon ayrr rak bunlarn koordinasyonunu yirttebjlj, Bu an,aq" e konrgrnac, davele ve hea torl- davet masra{ ve ocreljnj sile ydnetim botgesiaden kargrlamaya yetkllidir Geleoeksel kutlamalar ggrgevesjnde olabalecegi gibi, hafla sonu veya rcsmi rz,n ganlerinde lence amagl, konser, balo vs. diizenlevebiljr $enjikler kermesler, eski esyalann sattldtgl bitpazan, 0retici paza.r gibi 9e$nt! organlzasyoolar' diizenleyebilir. Bu oaganizasyonlar site sai;nlerj i"r"f,nc"n dazenlenirse alan tahsisi kar$rtrornda alan lahsis uc. ti allna-bjlir tabsil edilecek bedel site bdtqesine gelir olarak kaydedilir. ii l) Mashattan Tahkim Hizmeiinin y0nitulmesr: A9agrda belirienmig tahkjm htktmled dogruttlrsunda tahkim kllrulunun gdrevlerint jera edeceoi mekan (bhkjm - kamu delretttsi odasrnr) donantm ve olganizasyon hizroet'ennin yedne getiri,mesi ve tahkid hizmelerini yedne getiren her tlre itye ve te_knik bilid(ili ar.etleri, sekelerya hjzmet giderjeri vs. giderierin kar$rlanmasr sile ydnetiminin gdrevled arasrndadrr Oylama (Anket - Halk Oylamasr) Hlzmeti Sjte,sakinlerjnin zaman jeode olu$abilecek fad<lj soruntanna getirjlecek E{jzum onenlerinin, ya da yeni bif uygulamantn demokratik bir gekilde ve sakinrerrn katrlrrnryja karara baglanmas nt saglamak ijzere, ajtflacak kararr oylamaya agabilir. ilu oylamanrn zahmetsrz ve tartr$maya yef vermeksizin yaptlabilmesi amaclyla belji hir yer tahsis edl'rek bu yerde kurul! bi'gisayar aractltgryla herkesin dzg0r i;desini rfade eden oylarrn kigiye dzgt gifretendjriterek oy hakk! sahipterine giritik sadtayarak, bel! tarihler arasrnda verilmesini iemin ederek bu oy'ama sonucuna gdre yaprlacak uygulamayl L lirleyeb;ljr. Oy verme hakkj resit ve temyiz kudretine sahio her sits sakrnine tan'nabilir BU sislern yerleqti6inde ve leknotojlk inlkanhfrn geligimi sonuclrnda l-rerhangr orr uygulama sakrncasr kalmamasr halin.je siie k.i mallkleri ku.u{u toplanirsinrn da avnr yollr bilgisayar aracrhgtyla yaptlmasr saglanabili. :) Belirl; G i'.. 1;'!/' v,""^'.'2:r l,,, "i'"t \i I

13 Masha a srlesinde yrlbagr R; -..' o"rd ei vrp,rhrr,. "8. ;i:l"iii-'",hurban g"t "' dr 'e re.ir, nuramalar n mas.ara".;r#:il;::j;j.:i'"ffi;'i::*,::':il:l;[-ff ]i";? l) Sanalsat Faaljye0e. '!analsat amaqla,la kullantlacal qibr) aldryere. in!a ede ; **:,::;Lij:I:;l,ntffl arorvesi. er sanaflai aroryesi Sile otlak yer ve tesislerjnden H:,'f ::j:*rxi*iffi $i,"""in, ::il+,lrii,:j:,,.;:,h:i:,:1i"'a' sanarsa, a,n aerl ojarak) ucrersi. 0,, **,,0."["n.11 J."j#' il! iil]' il:,li!? ff ilitf:li rnj Otopa* Hizme eri: ;J';r**;lJ?ril';':lT,Xek jlxfllt:s ttarr otopa'krar en kuerrk konur birimi (en bdtumlerin 75m2 ""-il;r,^#jl ^1"l,T,tlir). rcin brf adet otmai garrr rle badrmsrz.:l:eadf ralsis "0i,,""r s"**.il:'"iiiy.,i^"",iifjif 'r:{":titi" ;:;r;:: ;:.f"[i:o,n"g*,"'oan vararlanrna r'e otopart ar..' Jt!'vi,i"i,L r,,,rrn* OtoparkJardan siie sakjnler;ne ;:::*1,#i; *iil:::l.,,,fl :!.ilflfl "i"lfi,ilit" jffi,iijt;:,*iff i,; ffi"il"iil:li:ff "ffjgijj;s:iillr,"j pian]nda ver alan toprak osrii'deki saslana caktrr. e" ";J"";i.!i'l Y.: vararlandr rr lmasr site y6nelrn I uruiu taraf r.dan yonetimitaranndan befirr"""*'lti. y" da ucretsiz olmasr' iicretli ise iicret miklarr...sitp :5J9T!l kuruju otoparktafln nasr, i. kultanrlac Ol, g,n9_grkr9 ot h rsus'ardr j\ujjanma yonefn_e,r9i denelrm,, park diizeni ha-,rrtamatrla yelrt,dri n) Kutilphane ve Okuma Salonu Hizmetien: Mashattan sitesi jejnde sile o,1a ruropnane ve oium'a ;;;,#;*-,,u,,"";i,:; $,i. lt;:fl#: 1,.-k par, mekanraida o) Qocuk Pa*J ve Oocuk AkiviteJeri: ;,",i$f ijif :i!ii?:gih.:jtt1"rrn'1 saaravac',k vetedi mikterda aerk qocuk, oe, gr, srronu me^bfr,tanra.rr lahs's ve isrelrlmesir), oo;;;t#.::,:l:t iei n ""ri'"r",i t'-ii"j" sormeveceqr marzeme ire donalr ve ["n;#;ji"iiji#l:i:,"1 tsu elaolada srnrrlj gltvenlik ve h;zm onceoen auyurutari-t';;;;';#;'' '"'anran rrhsrs eder Belrdi qiln ve saailerde :derek bu aiinrarda so*ib,,j;;;'"*::::1ji!1,j"11,,"ff1, no.t." srubu vs craver p) Peyzaj ve AoaeJandirma Hlzmefleri Mashaflan sitesinde ye$jl doku icin leknik eleman islihdamr donan m ri:.:"11'""k ":':tll BY kapsamda; gerekli ll:nr '1 I:li,ni,"":r n.,*,"j",,," yol'n?[r.ij,"r,; ;:lilffi ] f,,,rj;,",j,. ;:iii[xl ::1r,.:lil9"" lirks otduou iddias,yta krsrnrrya sidirnresi talep ;ite;;;:;u ;r,an,afin duzentenmesr ve bakrmr qiderlerjne katr mdan kamuya ait ofaif"ioiio unrg"c,l"rur. :l!.r'zal, agaetandrnna ve rrtm ye$ij alantarn gelgtiriimesi ve-o-alm,"f.jnuir-x'1uu,"r", DLrda mr. -,rta9la/na ot femizjjdi. Eap,t;n.: us i oeratlr brr *27., 'rn1,-.lnrnug, il"! i:/ \ ii -=' :!i r r ',,1 -, i...,.t.li ' I

14 beiirtenebitif Oze,kte birincizemin kafiaki bagtmslz bolrntlere t6hsis edilmi$ bulunan eklenli bahqelerin peyzajrorn gener gdrirnirmii bozmayacak $ekirde berr.h kuralara baglanmasr anilan y6nelmelikle sadlanabii t. r) Ola0antstu Harcamalar Fonu: Kat maliklennden her ay ddenen isletme aida aftndan Genel iijetme Butgesinin %2 st ofanlnda belirlenen miktar ayqlarak,olaganislaj harcamatar fonu, olugturulacakif lgletme p.ojesi haztrlanl*en 6ng6r0tmeyen anz niteliktekj gidede; ile igten QJkarilan igcilerin ktdem ve,hbar tazminatr gibi toplu ddemeter bu fondan kargrlantr Fo.tdan yaptlan harcamalar bulgeden tamamlanarak ton yent harcamalaa rern haztr buiundurulur. Fona aynlan mikar ycjnetic' lafaftndan, site ortak aide. paylannrn yatrrrldrgl bankada muhafaza edjlir ve d erlendinlir. Baglmstz bdl0mlerjn devri haljnde, kat malikine bu fonda bjriken pa lar iade edilmez Bu gekilde fonda biiken parala. ortak tesislerin amodjsman, kaerhir olarak aynlmtg kabuledilir 4.2, Mashattan Sitesi Ydnetimince 0cret Karsrhgt Organize Edilecek Hizmet ve Aktivileler a) Qocuk Kresive Bakrciror: Mashatlan silesj iqinde site hizmetj olarak okul tagr oncesi yag grubu iqin Qocuk kregleri ve baklm elieri a9abilir. Bu hizmetin yd.&0lmesiigin gerekli teknjk eleman ve donanrmr temin edelilif ve a91tgr bu keglerde hem galr$an ebeveynler igin giln boyu, hem de klsa streli baktm ve eiitim hizmetierj ve.ilrnesini saglayabitir. Aylca, kuracaljr bir organtasyonla gece veya gandilz, sriaeklj veya s0reli olafak Qocuk baklmr ve gozetjmi hizmelini evlerde veiebilecek ejemanlaria ihtiyag sahipleri arasrnda i.tibah sedlayabilia Bu hizmetj kadtjtgr, tem;n ettjgt elemanrn ijcrettnden elde edecegi komisyon getiri ollrp, bu kaiemlerden elde ettigi gelirter site bttgesine gelir olarak kay.jedijir b) Qocuk ve Genqllk Kulapleri. Mashanan silesi igiode yagayar ve okul gadrndaki Cgcuklann ge ek birbiriyle tan,stp iletigim kurmalafinr lemin, ge.ek okul dtgtnda kalaf zaman dilimlerini arkadas o.tamrnda eglence'i ve verimli geqirme'erihi saglamaya yonelik olarak Qocuk kut0plefj kurabilir. Bu kuloplerde oye olao tam eoculdarn bjrtririyle irtbahnr saslayacak hef tlldo b;lg;nin (adres. ielefon, hobi, yelenek gibi) kaydr lutularak, zaman zsmen bu bilgiler kalalog gekiinde trasrlarak duyurabi!i.. BOylece ilgi atanja.na gore ileligim kurmalan saglanabileceoi gii,i, gerektidinde dozenlenecek akjvitele.de de bu bilgilerden yararlanrlabileceklir Srte yonetiminin saglayacagr uygun bir mekanda yaprlanac6k otan eocuk kulijb0 iyelen bu mekanr iletis;m ve bo9 zamanlartnr dege.lendi.mek amacryla kujlanabrlecekleri gibr. ayarlan okuma salonlannda derslerjn' de yapabilec kleinden kaynek oiarak kullenrlabilec k yeteri kadar bagvuru kaynao, da lemin edilebilil Bilgisayar odas'. hobi odasr ve deney odasr gibi bu ya9 grubunun iigisinj Qekebilecek yaprlanma saglanabilrr Site sakin, liim okul Eagr Qoclklarn do6al ilyesi olacagr bu kultlp Llenze.i lise ve Usl0 ya9 grublj iqin "Gengl,k Kul0bi" olarak organize edilebilir. c) Do0aya Donuk Aktiviteler Organizasyonu: Dooa gezileri, yriruylr$ler piknikler ve seyahat acenieleri aracj dr ile gezrler tedip ederek,(tshahans'le$ki'rle.itinla gtpkaynagmasrtemrl-edilebiljr --i.i tl.l _.,...-,!ir i-...,,iii i /

15 Ticari Ljniteterin Organizasyon ve igletilrnesi Sjte ige.isinde yer aian ve her hangi blr bagtmstz bdlitme (baglmslz bohjm mattklenne) ad llmayan, ticai amaqta ku'lanrlabitecek yerler ite site saiinlerinjn trrnune alt bagtmstz bdllmler {6me0in <) bendi ve 6 4 j maddesi ger ince motkiyeti tom kar matrklerj.e ail olan) geliri sile ydneiim brt'teesine kaydeditmek uzere iicari amaqta deoerlendrntebilir Bu kapsamda, fesloran, gay bahgesi, markel, spa salonu, sauna, hamam, kapah vg 3g1k spsr sajonlan, b0fe, irfln, bulik, alrgverig merkezi, konlerans ve sinema salonlan, dllkkenlar ve benzeri mahaller igletme projesa kapsamtnda kiralanabili. ve/veya isletijebilir Bu Itr atantann kuajarmasr ve igletilnlesi ile ilgiti olarak kira bedellerinin tespiti, tahsil usu,rl, kira streteri ve benzeri hususlarda site y6nelim kl]rvl! yetkilidir Ay.rca. site sakjnle.inin her nevi tamir sorunlannr hrz ve gavenlj bir SekiJde gidennek emacryla, teknik ekip o'uqturarak, saoece par9a Llcretr ve galema saati kar$rlrg: belirli bir ncreije Qalgan ve her nevi elektronik esya tamirine cevap verebilen bir yetkiti tamir servisi ag'iabi,ir ve igtetitebilir. igyerle.inin igletitm;li, mesai sijreleri ve saalleri konulannda Stte ybnetimince bir yonetmelik haztflanrr. Bu tria mahallere ve all$veri! merkezle.ine ulagrm amacryla gerekli organjzasyonta. sle ydnetimince saglanabilir B l tar igleanelerin deneijmi site ydnetjmi ta.aflndan saclanrr. Ticari iiniielere emiia getifen araelann {kamyon, kamyonel, minib0s, olob0s vb_) siieye girig ve trkr9lan, park, yirk indirme ve yakjeme ile ilgjli ditzenleme site yonelim kurulunca hazrrlanacak ydnetmelikle belidenecekiir Bu t0rden arag,ann sileye girig - g,krgleflntn denetiminden ve teh,ikeli madde tagtyan araglann siteye sokulup sokulmamastna karar verilmesi konusunda yonetim kurulu vetkilidir. 5_ SITE DENET'Mi {DENETLEME KURULU} 5.1 Denetglsi Atanmasl U9 asil ve iiq yedek gerqek kiqi denet9i olarak Site Kat Malikleri Kurulunca toptantrva katrlanlafln satt Qoguniugunc atanlr. Slresi bitmeden 6nce dllm, istiia, medeni haklannl klllanma ehliyetrnl kaybetme gibi nedentede bogalan site d nelqisinin ye.jne yedek aye atantt. Site denelleme kurulu ilyeleri haklr nedenle. her an istifa hakktna sahiplir Gerek Sile Kat Maliklerj Kr]rulu kamn ile gerek Ydnetim Kurulu veya denetgilenn alacao' karar ile bao{mslz denetleme kuruluglarrna da aynca rapoa lemin sureti ile denelleme yaptrrab,ilir veya konlisunda uzman bir mall rndgavirden rapor allnabilir. Bu konuda masrafiar sile genel bll'tqesinden karirlan,r. 5.2 Denetleme Farl;yeteri Denetqj, ydneticrnin hesaplannr en az irq ayda bir denetler ve olaoan toplantrda, Site Kat Malikleri Kuruluna verecegi raporda denelim sonucunu ve ydnetim tarzr hakkrndaki gijrasle.ini bildi.jt DenetEi, vereceoi kararlafr ve buniara ili$kjr raporu notef mlhruyle lasdikli bir deftere yazarak tmza eder. Karar ve.aporiann uzun olmasr ya da gaafik, labio vs $ematik aerklamala.r igermesi oedeniyle bllgjsayar ortamrnda yazllmasr gereken hallerde Srte Kal Maliklerj Kurulu karada.rnrn y.v'tmasrna ili$kan usul ve ydntemtere uyulur Denetleme laaliyetlerinin sonuglan inlernel shesinde gerekli srkhkla gijncellenerek duyutulabilir 6, KAT MAL KLERiNiN HAKLART YE Yi]KOMLBLUKLER. 6-1 Badrmsu Biiliime iliskin Genel Kural Kat maliklerl, mulkiyetlerinde bulunan baglmsrz bolimlet i-lzennde (KMK'nln ve bu yonelinl planinrn hikrmlen sakl kalmak kaydryla) Medeni Kanunun malikjere taod,gr bttan hak ve./ftlilore s.r l- ipti'lc - I i, h / /,/ \'. r ' ll ', n (h I il '/

16 ,{ii mahkjen badr!]srz bblitmlennin igjnde ana yaptya zarat verec k niteltke olmanlak koydiyla arzu erikleri onanm, tesis ve degigiklikleri site yonetiminin yaztlt o,uru alinmak iaydryla yapabitirte.. Tagryrcr kotontarda ve gafttarda her iangi bir d4igiklik ysptlamaz. Merkezi rsrlma, so6 ltma, havalanchrma sislemi, yangrn, giivenlik ve-;larm slslemleanj ttkileyecek nitelikle her hangi bir onanm veya Oegig;itit s;te y6neiminin oturu ile yaprtabjtir. Kal maliklennin uzun sareli olarak daireletinde bltlunmamalan durumunda diger bagtmsrz bolumleri ilgilendiren zorunl! durljmlarda kendjsine ularttebitmesinr saglayacak gekjlde iletisim bilgilerini ydnetime bildirmek zoninoaorr Badrms z Biiltimlere iligkin yiikiimliiliiklerin Genel Xaosa.nl l(:lt malikleri, baormsiz boltmlerini kullanrrken bu ydnetim ptanrnda belrrlenmtg kuratjara uymakla yilkijmltd0der Y6netim ptan'nda h0kim bulu.mayan ha erde mirlkiietjn yasal st:lrlamblalnr olugturan t0m emredici hak[mler kendilerini baolar. Bu baglamda, dii[j$fli]k krirairna LJymak, dioer kat maliklenni rahatstz edecek harekellerdea, yasata ve bu yonelim planrna aykrfllrk te$kil edecek veya hakkln kotiiye kul'antlmasrnr oluituracak davrantslardan kattnrnak zorundadrrlar BagIca Yiikiimliliikler, a) Kat malikleri, yaprnrn ve ba6rmsjz b6lumoniio bakimtnt ve mimart dururnu jle glrzelli5ini ve saglamrgrn, en azrndan drt goriino$ itba.iyle titizl:kte korumaya mecburdurlar. Kat malkiyetinin kurulmaslna dayanak olugturan m;marj p.oje bu anlamda baglayrcrdtr Bagrmsrz bdlom maljkleri bu ydnetjm pjanr ite belirtilen jzne konu g'er drgrnda bu projeye aykrrr olarak de$isiklik ve imalat yapamaz. Kendi bagrrnsrz bojamande ise bjogun buthte60ne zarar verecek nilelikte onanm tesis ve degigiklik yapafiaz favan,laban veya dwar ;le birlsjrine Llaglantrlt bulunan bagrmstz b6ltmlerin bailanttlr yerlerinde, bu bdllm maliklerinin ortak nzas! ile ve site y6neiim kutulunun bilgisi ve oluru dah,linde yaptya {blok) zara. vermeyecek onalm, iesls ve deo;siklik yaprlabil;r. Ba0rmsrz bolamlerin iginde ruhsat alrnmaslnr gercklirmeyen ara duvar ytkmak gibi 6nemli tadjlatlar yapttracak kat maljklerj, site ydneticisine ba9vuraaak dncetikle proie onayr almak zorllndadrrlar Ancak, statik projesine ayktn olmayan ve ana yaptya zarar vermeyen onanm ve tadilatlara irn verilebilir, Proje onay! ajtnmadan yap,laa ladilatlar nedeniyle ortaya gtkabilecek her t0rlu hasar, sebep olan kat maliki ve baormstz bdltmii kullanan taraftndan kargtantr ve muleselsjjen sorumludurlar. tr) Ne t6rde Lrlursa olsun Sjte itjnde fia)r'an besleyefez, gezdiremezler,ne turde olu a olsun Slleye hayvan s akarnazlat. a) Bagrmsrz bdlimlerinde d;ger kat maliklerini rah6tstz edecek nilelikle loplantrlar terlip edemezler. gtrtltillir hareketlerde bulunamazlar_ di BaSrmsrz bol[rm1efin drg pencerelennden higbir Fekttde su dokemezler. gdp benzen madde ve esva aiamaz ve silkemezjer. e) Baorrnsrz b610mle.ini kumarhane, randevu eva Oibi kanuna, ahlaka ve adaba aykin sayrlacak bi. gekilde kullanarnazlar. Ticarj amaqla kullanamazlar, il Bagrmsrz b6l0mler iqinde kullanrlacak her tlrla rsrircl alel eleklr;kli olmak zorundadrr. TUp gaz, dogal gaz, odun veya kdmtr yaka.ak rsrtmayr sagjayan aletlerin kullanrlmasl yasakirr Yanrcr ve parlayrcl maddeleain bulundurulmasr yasaktrr. \i 4+, (;,)

17 q) B30rmsrz bolimler rtindeki her taidit maten.r.nim ctz (lamamlayrcr!nslrr) niieligindeki teknik tesisai ve lejenuaiiann onaflmt, dioea baoroisrz bolumlefe zarar vermeyecek gekrlde yaprl r h) i) Kat malikleri bir baormsrz b6lirmde veya orlak yerlerde meydana gelen a.'za,afl gidenlmesi iqin bagrmsrz b(ilamle.ine girme mecburiyetinin bulundudu hallerde gerekli mlsaadeyi vealneklen kaqrnamazlar Kat malikleri, bloklar'n oilak alanlafrna ve dr$ cephesine gdrunlr gekilde klima vs tesrsai ve ara9 monte et remezjer. Kal maliklen veya fiilen kullanma hakktna sahip bulunanlar, baglms,z bdlamde ikamet edenlerin ve i:19 gllnden lazla sirreyle misafir olarak ikamet edec k olanlann kirn k bilqjlerini y0netime bildirmek zorundadrdar. kl Bro- ve s le rgeflsr']op gener al.lal!p adaoa ayfurr k,yjrelle oo.alarna2lar. 6.2 Site Ortak Yer ve Tesis,erine lli$kin Genel Kural Kat malikleri afsa payrna ba0lr olarak site ortak yer ve tesisle.inden egillik ilkesince yalallafi,nar ortak Yeriere lligkin Hak ye Ytkfimloliikleri ai Kal malikleri, ana laqrnmazrn blian orlak yerlerin payl (mu$lerek) malkiyel hlkomler;ne gore maliktirler. Bu yederden kanua ve ydneiim p'ant h0kilmierine gaife yaradanma hakkrna sahiptlrler- Bu konuda qkacak uyugmazllklarda ydnettm planrnde \0kilm bulu:-rmayan hallerde MK'nrn paylr molkiyele il;9kin hilkimleri uyannca gdzirm bl]unlt b) Kat malikien, silenin bakrmrn, ve mimati durumu i,e gitzelljoini ve saolamlrgrnl titizlikje korumaya mecburdudar Kat miikiyetinin kurulmasloa dayenak olugtu.an mrmeri pfoje bu anlamda baolayrcrd,f. Hef bailmsrz bd,um maliki bu yoneljm planr ile beiidilen izne konu isier dlglnda bu p.oieye aykln olarak degitiklik ve inalat yapamaz. c) Her kat maliki site ortak ye. ve lesisled jle di5e. baolmsrz biililmlere, klsuru,le verdigj zarardan doisyr diger kat malikleriae kargl sorumludur. d) Kal maliklerinin yonetim planrna iliikin temel bofcu olarak site orlak yer ve tesjslea;nln igletijme bakrm ve onarlm' nedeniyle dooan ve baglmsrz bdlii.nuniin bulundugu pamele arsa payr oran'nda isabel eden tllm di5er masratlaadan iglelrne aidatr adr altrnda paylanna dijsen odemeleri yapmakla yuk0mludurler. Site ortak yer ve tesisiefi ile ilgill olarak yeni sorunlar ve ihtiyaqlarln glkmasr halinde, Kal Malikieri Kun-rlu veya yonetirn kutulunun alacagr kararlara ve bu hususlatda ditenlenen kullanma yonelmejig;ne uymak zorundadrdar Asansdtlerin kull3nllmasl Her b okla 6 adel asansdr brr unrnakadir Bu asansdrlerden brftanest yangtn asansoril olup, acij durumlar iyangln, patlama ve benzerj ola5an dlgt durumla4 ve darrelere taslnma srastnda yijk tasrma amacr drglnda kullanrlnlasr yasaktlr' Her blokta bir adet olerak buldnan,"',nron,,^,trn.o, sadec Insan talrmasr igin kullanrl3caktlr El Qanlasr ve elde ir.,,r., le. er rq Ir l l.r(r, dnl I d'),r la br dc.rrsor ile vuq rasrr-rafr yacd<1'l He. blokla 4 adet olarak butunan asansorler insan ve yuk taslnla amadl olafak kullanrlabil;r' 8u asans6fldii\ kullanlml sile yoneiimitaraftndan belidenecek oitrp hangi as'nsoderin hsngr ll i I i 't. ), r',' I ii r,j.,n:- i.' 1..;.. )

18 katlarda duracagj, yuk tasrma esasla.r ve benzeri hususlar dahil olmak tlzere Lijm.r..ians6rlefin baktm ve onaflmrnr da i9eren bar yonetmelik siie ydnelim kljntlunca hazrdaori! 2.3 Bagrmsrz bdliimleie (konutlar) tagrnma ve ye.lesme 6a0!msrz boltmlefe lag'nacak ve yerlegecek sile sakinleainin bil amaq igin kullanrlabijecek r-cans{iriin drgrndaki asansdderi kullanmasr yasakha. Esya tagryan araglar {kamyon, kamyonet ve benzei) bu amaq igin duzenlenen a'ana park edecek ve esyalar yak asansdrii ile konuta tasrnacaktrr. Bina onune veya bahqey yuk ve eiya tagryan a.agiarrn park etmesi dutumunda sile y6netim klrrulu taraftndan gerekli uyarr yaprlacak buna riayet edilmemesi durumunda gerekli yaptlflm sile ydnetimi tatafrndan r rygulanacaklrr Sosyal ve ticari tesislere mal, yok ve eqya tasrnmast :rte yonetimr tarafrndan haztrlanacak ydnetmelike sosyal ve ticari tesislele mal, ysk ve egya iag'nmasr kufallarr, saatled, ara! ve geregleri tanlmlanacakt'r' Bu yonetmelio;n kurallarlna riatet etmeyen ticarj iilelnre sorumlularrna gerekli yaptlrlfi site ydaelimince uygulanir',,rrallafn ihlalinin sirteklilik kazanmasr durumunda bu durum belgelenmek kaydtyla' kurallarr ihlal eden i$letmenin tasfiye edilmesi hususunda site yonetimi yelkilidir' 6.3 Eklentilere iliekin Hak ve Yiikomtiiliikleri Her kat mal;ki, mijlkiel hakkrnin kapsamlna b[ttnleyici pa.9a ntteligi ile dahil olan ve ekli iistede belirtilen eklentiterinden malik sfattyla ya.adanabilir Mekanik tesisat katlanflln kullanlml Mekanlk lesisal katlannln, lesisallafln bulundugu alan,n drglnda kalan krslmlar! site yonelimi israf,ndan dilzenlene.ek s,te sakinlerinin hizmeline sunulabili.. 8u t0r alanlar sohttet, oyun, fitrp oxunl" ve benze.j amaqlarla kullanllabilecegi gibi Ptitli sosyal faaliyetlere de tahsis edilebi{ir Mekanik tesisata ve teqhizata her hangi bir zarat vermemek, givenlik zafiyeti ve lehlike olusturmartak kaydlyla bu ala. lann kullanrnllna y6nelik olarak site y6nelimjnc hazrrlanacak y6netmeliklerle diizenlemeler yap'labilir Site ieirdeki trato ve ieneratiirlerin kullantml, baklml ve onanml irrto u. lenet"toaurin ieinik ozel,ikle,i de dikkate ahnarak site ydnellm; taraflndan trazrrtanac"t yon.tm"likle bu teeh,zahn kullanlmt, ttakrm! ve onanml getgekletlirileceldi' 6,3.3 Su depolarl, yangln a12rm siglemleri kullanlml, baklml ve onanml Site proje ve teknjk garlnarneleainin temel unsudaarndan biriniolusturan yangln senaryosuna davatr olarak site ionetimi tarahndan haz,rjanacak yonetrnelioe 96te su depolantlrn ve vanqrn alarm sislemlerinin ku'lanlml, baktml ve onanml organize edilecektlr' 6.3,4 Giivenlik sistemleri, ktlllanrmr' baklm! ve o'\anml iii"v-vuv. ve a,aq girig ve grkrllarrnda gilvenlrqrn sa0lanmasl 1il:ll1^:'1" kaprlarrnda. pcn,i ekio'eri o.uslurulacaklrr' Ayrre, 6totta'rn sosyal ve tican tesislenr gilvenldi'n :;;;;;.t ;;"",t,i ekipler olust;rxlacaklrr- Skiplerin kullanacaklan mekanrar' makine ;;';;;;;;, q;;;t;" eleklronik sisiemler 9a5rn ve teknolojinin getekletine g-dre sile v6nelrrnl i"-oi,nj".i ri"t,rrrn""ak vonelmeliklerle gergeklegtirilecekiir Giivenlik sislemlnin isieyl9r' *"?,"" - -"'- ""!"ntonlr, sistemleriri bikrmi onanmr' giirncellenmesi konulafl bu vonelmelikle belirleneceklrr' 6.4 Diger Genel Yukumlulikler i a.1 iat Mallrle,inin Adraslerinin Iespiline ililkin Yijkumlulirkleri,,,- ;; ;;;;;;;, ;;;';;rz b6lilrnlerinde blzzat otunnuvorlarsa' teblisal adresle'ini bu adreslekl,,..girrtdlil"" * 6"Oitsrz bolimiennde krracr olarik veya bagka bir srfatla oturanlarrn ad'.ri"i "q]s adresierini en geq 15 {on bes) grln ignde sile ydnellmine bildrrlrie' 41lca \/// i ) j-./\.)../ i )rt t].1 ' :

19 eleklronik posta adresleri, laks ve tagrnabilir leleion oumaralafinl da bildirebilirler Teblioat :ilfesinl veya bundaki degi9ik,roi bildirmeyen kat malikinin yonetimde mevcut son adresine,taprlan tebligai geqefli sayrlrr Kal maiikleri, ba6rmsrz bdlilm,ennde kira gibi ivazll bir sdzle$meyle baskalarrna!l,llandrrdrklari takdifde, yonetim plantntn bir kopyasrnrn baolmsrz bohlmu kullaranlara ;elrldi0ine dair bildirim belgesini ve kifalayanrn kimlik bilgjlerini ydneticiye vefllleye ve lii0rmsrz boiijmll kullananla.a borq ve y0ksmlillukle.ini bildirmeye mecburdur Kat Malikleri Hakkrnda Gelirilmis Tilm Hak ve Yiikimliiliiklerin DiSer Zilyetiere tsagh H0k0m ve Sonuglan (MK nun ve bu kanun ba.yesinde uygulanacak olan MK orn baolmsrz bolimlere iliskin hak f. yetkilerire maljk ile yaptrklan sozleime t rgevesinde sahlp olan bagrmsrz bolilrn maliki dr$rndaki diger zilyetler {kira, ariyet gibi sdzlegmeye dayanao aiacakjr'ar ile olurna, intifa gibi rin,rlr ayni hakka bagl hak sahipleri), sozlefnede bu konuda bi hiik[m yer almasa da bu yoietim planrnrn kat malikine tanrdrg, orlak yer ve tesis ile hizmet ve allivitelere ili$kin tlm haklardan esitlik ilkesince yaradanrdar B Y6netjm plannda ve KMK' da kat maliklerinin yuk8mlilgklenne iligkrn olarak yer alan 5atrn haktimle. bagrmsrz bolimden kirao olarak veya herhangi ba9ka bir seb ple devamlr bir Sekilde yaradananlara da aynen uygulanrr- 6.4,3 Kat Miilkiyetinin Zorunlt, Devri K"l maliklerinden biri, KMK' ya ve bu ydnetim planrna gtre kendisine dt$en bordqrl ve yikumleri yerine getimemek suretiyle, diger kat maliklednin haklannt, onlar iqin Eekilmez ha,e gelecek derecede ihlal ede,se; d;ger kat malikleri, o kat maljkinin mustakil bolilmir L{erindeki milkiyet hakkrn'n kendiletine devredilmesini hakimden isteyebilir,er- B.r hikmtn muhatabr kat maliki hakkrnda, badrmsrz b6lumiin mlllklyetin;n dava tarihjndeki dede.i o kat malikine ddenerek, bu miilkiyetin d'oet kat maliklerine, arsa paylai oranlnda.iev.edi,mesi iqin dava aqlmasrna Site Kat Malikleri Kurulunca karar ve.ilir. Bu karan almak ;lin toounluk saolanamazsa veya kal maliklenrden bir ktsmt bu davayl a9ftak isternezse {lavayr dieki kal malikleri agar ve davainrn baqtmsiz bolljmliniin mi]lkiyeli, davayt agmrf olan kat malikler;ne, afsa paylarl oranrnda, devro,unur...,qagrdaki duru'nlarda, gekilmezjik, her halde mevcul fa.z edil;r a) o.tak gidederden ve avanslgn kendine dssen borglal atdemedigi iqin bakkrnda ikl iakvim yrlr iginde 89 deja acfa veya dava takibi yaprlmasrna sebep o'unmasl. b) Bagrmsrz bdlumtn bulunduou yerjn sulh hakimi tarallndan ver;len ernae raqmen, bu yonelmelike yazrlt ttorc ve ylkiimleri yerine gelitnemek sir.etiyle 6teki kat maliklerinin hakierlnr ihlel etmekle devamlr olarak bir yll rsrar edilmesi (bu maddeyi geqersiz krlmak maksadryla mevcl't boiqlsrrndan bir klsmrn:n odenmesi bu hakkl,r k6trye kullanrlmasr anlamlnr taglr ve kat miikiyetinin devrini engellemez ) c) Kendi baglmslz bdlum0no trcari amaqla olmasa da' randevu evi' kumarhane veya benzeri amaqlarla kullanmak surctiyle kanun, ahlak ve adaba ayklrr harekelle bulunulmasr. Bu dava hakkr, sebebrnin ogrsnilmesi tarihrnden baslayarak alil ay ve her ha1'ie dava haiikinrn doolrmundan baglayarak be9 yll iqinde kullanrlmazsa ve dava sebebl de orladan kalkmrgsa, diger- Ayk'ntrL devamllik a z ediyotsa dava aqma st'esi son ayklrrhk iaflhrnden rl :tfi", i: i, '-'r

20 6.5 Y6netim Planrna Aykrfllrir 9ikeyet Hakktnrn Kullantlmast ve Uy lsmazltgtn Ciizijmii Bu yonetim planrnda belirtilen yakrimliiljktef e ve komguluk hukukundan dogan dider kanuni ytkamlr:lliklere aykrr!lrk olutmasr halinde, konrguiuk ili$kjterinin Zaraf gdrmemesi iqin S kayet eden bagjmsrz bdlilm maliki lik6yetinin sozl, olarak veya isimsiz yazrlr dilekceyte site y6netjcisine bildi.dilli takdrrde gikayet9tnin js.ni gizli kalacak bir tutanak dirzenlenerek kayda geginlir Bu hususu yonelicinin haklr bulmast halinde e9emi gerqeklettjren muhalaba ydnetici tafafrndan Cekilen ihtarla hukuka aykrniga son verilmesi veya kaldrr!lmasi bildirilir Bu ihta a fagmen $ikayet konusunun 5 (beq) is gnnn iqerisinde giderilmemesi halinde eylemine uyan cezai ssrt tahakkuk ettirilir 7. ORTAK GlDERLERE KATILMA 7.1 Gider Xalemlerive Ittirek Payt ortak Yer Ve T sisler lle Ortak Giderlere Katrltm Esaslatt a) Tirm ortak yer ve tesjslerin ve bunlann teknik teehizattn,n baklm, onarlm ve korunma mas.aflaflra, igletme giderleine geaekli karariai altnmakla son teknolojilere bagll al c) o) e) olaiak yenilenme ve de0i$iklik masrallanna, O.tak yea ve tesislerin su, elektrik gibi enerji sarfiyatlanna, Site Kat Malikleri Kurulunca yeni bir ortak yer diizenlenmesi veya tesis yaplmrna karar veri{mesi halinde imabt masraflanna, Qev-e dorenlemesi bd\9e pefaj gidcrlerine. Yonetici ve denetci ucretleri ile kaprc jstjhdamr halinde bu gibi elemanlarrn ayhk icret, sigorla primi, lerainal gibi t0m giderleri ile b! kigile.in krdem tazminatr iqin olugluru'acak fon ve avansa Tum kat malikleri arsa paylart oranlnda kahldar Ticarj les;s olarak kiraya verilen velveya i$letjlen alanlarda yukar,da tayllan orl3k giderler kullanrm yiizdlqlmleri ile otanhlr olarak igletmecileri tarafrndan karsrlanir Bloklara lli$kin Giderle.e Kattllm Esaslan Bioklarda kullanrlnrakla olu$an genel gjderlet site bttqesjnden ka.tllanl.. Bu giderlere, b,ok ayrnmr yaprmaksrzrn sitede yer alan ber bir kat maliki arsa payl otannda kal,llrlar' Baqrmslz B6laimlerin nerji 6iderlerine Kattllm Esaslarl Mashattan stlesinde baglmslz ballmlerin isllma, sogutina, havalandlrma, k!llanma ve s'c k su servisi gibi enerji temini hizmetlen merkezi sistem,e kaqllanacakttr Bu s;slemlerrlen yararlanma miktarlan pay dlgedetle (elektronik sayadarla) belidenecettir' Bunlarm her biri ;gin yonelim taraftndan belirienecek esaslara gdre her bir baotmsrz b{illime d09en gidef payl hesaplanarak o ba6rmslz bolumun katlllm payrna eklenecektir- 7.2 Ortak Gidertetle ilgili Xutallar a) Kat maliklerl, ortak ye. ve tesisler uzerindeki klllanma hakkrndan vazgeemek veya keodi bagtmsrz bolomlniin durumu dolaytslyla bunlardan faydalanmaye lilturn ve ihliyaq duymadlolnr ileri satmek slrelyte "otlak gider ve avans payrnr" "'iemekten l. aejnana/la. b) O,1ak gidea ve avans paylnln hef ayrn hangi giinune. kada' odeneceoi y'jnellnr tafaflndan belirlenerek tam site sakinlerine duyurulacaktr' Orlak gidef ve avans paytnln tamamlnl zamanlnda ddemeyen Kat Maliki 6demede geoktlgi girnle' jq'n o..ika","n,ln' odemek zoruudadrt Geokme zammr' ilgili ay iain gecikl'rilen gon iesabryta tansil edili lgletme aidairnrn ddenrnesinde temerr'lde dileolmesi halrnde ihiar ve uygun mehii venlmeye gerek olmaksrzin borcun nruaccel -olduou gunden itibaren gecikme taizi islemeye ballaya'-:klrr Geclkme t3rzrne rarz yurulu emez c) Ortak glder ve avans PaY nl yoneticr.pu yoneticrrq! Y0netrm Planrna 'r! tlj odemede bir aydar tazla gecjken kat mallkj hakk'nda, KMI{ na vc genel huktmlele g0re dava aqmak veya icra,!ir',, I.1,',,, it,' iu 1\

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ DEVRE MÜLK SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu sözleşmenin altında adları, soyadları ve adresleri ile imzaları bulunan kişiler (aşağıda Devre Mülk Hakkı Sahibi ve Ortak Malik olarak anılacaktır.), aşağıdaki şartlarla

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge

BiRiNCI BOLUM. Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge Eren Finans Faktoring Hizmetleri Anonim $irketi Genel Kurulunun $ahgma Esas ve Usulleri Hakklnda 19 Yiinerge BiRiNCI BOLUM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam MADDE 1- (1) Bu ig yonergenin

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil

ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK. EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt. SAffTNAMESf. YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE. TIJRKKHH$tAYil li TIJRKKHH$tAYil 1868 EMZ RME ODASL COCUK EAK.fvt YURTLAR!, OAWNUZ BAKIMEVi VE ANACKULU H\ZMIET ALIMI TEKNiK SAffTNAMESf i-^^^ - rz I r lnsan Kal,naklan Direktcirlii[U ii _,"*.: ""J i,.l,',-,r urt LJ\Lvr

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr

FAf. I i,/'l '\- i'.; ' r. i) Ydnetim Kurulu: Anadolu Universitesi Yaqamboyu Ofrenim Uygulama ve. sirixci noluvr .. I ".'l -" )f,/7.,90/l,/ // - / -/ ANADOLU UNivrnsirnsi PERSONEL BELGELENDiRMN NiNiUi (ANAPER) yonnncrsi Amag sirixci noluvr Amag, Kapsam, Dayanak, Tanrmlar ve Krsaltmalar MADDE 1 - Bu ydnergenin?macu

Detaylı

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi

AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi AVUKATLIK ORTAKLIĞI TĐP ANA SÖZLEŞMESĐ 1 (Yabancı Ortaklıklar Đçin)...Danışmanlık Hizmetleri Avukatlık Ortaklığı Ana Sözleşmesi Madde 1. Kuruluş Aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, açık ikamet adresleri

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET

2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET 2015 YILI FAALİYET RAPORU- ÖZET KMK toplantısı 07 Mart 2015 KMK toplantısı Yönetim seçildi 08 Mart 2015 İstifalar, Yeni yönetim göreve başladı 10 Mart 2015 Noter onayı ile işbaşı Aidatlar ve yönetici/personel

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

a "o FT. *.=\!ffiffi affi şhi, i,'l': a,ffi H l* iffi, \..ffu, :.* "' ;, -Ç" 4F, ' 'ir,.",.,", ş!. *tr* "._ ffi - -,E -""J i _:.,"} ş E is s k Ğ Ç 11..];l\}:...: i '"']"] l.' ffi 1: -4:#.g l 1,: ji-h 'g.

Detaylı

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl

ve BAGLT igvenleni KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 iglerme roplu lg sdzlegruesl KAMU i$letmeleri igvenexlerl seuoixasl KAMU.i$ T.G. MARMARA UruiVENSirCSi REKTORLUGU ve BAGLT igvenleni iglerme roplu lg sdzlegruesl vununlux srinesl : o1.01.2013 _ 31.12.2014 inaza renixi 05 / 08 t2013

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 (1) Bu yönerge; Marmara Üniversitesi öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

luryapi BoSazigi Sartyer Evleri Yonetim talimatt

luryapi BoSazigi Sartyer Evleri Yonetim talimatt luryapi BoSazigi Sartyer Evleri Yonetim talimatt Amaq Kapsam Ba$tayrcrlrk ve uygula rna r!ncel i{i Yoneti m tali nrattntn degi gtirilmesi Genel Esaslat Yrpranrna ve yenilerne payl, krdem tazminatt Haklar

Detaylı

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA

,we, ^&rabi. FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U ]\,UGLA ]\,UGLA,we, ^&rabi FARABi ungi$itu pnocrami PRororor,U Biler, agalrda imalan bulunan ytiksekdlretim kurumlarr olarak, kurumlanmt arasmda Farabi De[igim Programr kapsamrnda igbirlili yapmayr kararlaqtrrmtq

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015

OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 OYAK ATAKENT SİTESİ 46538/2 ADA TOPLU YAPI YÖNETİMİ DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI 06793 ERYAMAN ANKARA SAYI : 2015/04 17 EKİM 2015 KONU : 3 Üncü Üç Aylık Denetim Raporu. 46538 ADA TEMSİLCİLER KURULU BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar

Yusuf TEKIN. Bakan a. Miistepar Yusuf TEKIN Bakan a. Miistepar Bilgi: APlanr (3) Yilm kaliteli ekibi kategorisinde; 7 nci maddenin ikinci fikrasrnrn (a), (b), (c), (C) bentlerinde sayrlan kurumlar bagvurur. Ootile bagvuru drgarrdan

Detaylı

1'l' sultanlar Karat istanbul Toplu Yapl sitesi (sitel:"sultanlar KARAT istanbul'olarak

1'l' sultanlar Karat istanbul Toplu Yapl sitesi (sitel:sultanlar KARAT istanbul'olarak SULTANLAR KARAT ISTANBUL SirrSi VörurriNN PLANI I. TANIMIAR: 1'l' sultanlar Karat istanbul Toplu Yapl sitesi (sitel:"sultanlar KARAT istanbul'olarak adfandlrrlacak olan; istanbul ili, Ümraniye ilgesi,

Detaylı

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M

; 8.778.57 Tt-. : 12.344.7tTL. DENETiM RAPORU. T I P t A M DENETiM RAPORU DENiz YAKASI ratilsitesi or.oz.zor 4qr.ot.zors renihuninnnsl DENET M RApoRU Sitemizin ot'ol.zotq/31'0l.2015 tarihleri arasr igleyici ve hesaplarr,kat Mtilkiyeti Kanunu ve Geneg kararlart

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HARCIRAH YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/8 Revizyon No : 2 Tarih :11/03/2015 T.C. HARCIRAH YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönerge Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Detaylı

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tarihi:18.06.1992 Sayısı:3816 R.G. Tarihi:03.07.1992 R.G. Sayısı:21273 Kanun Numarası

Detaylı

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir

Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Yrd. Dog. Dr. H. Omer TONTU$ Bakan a. Genel Mi.idiir Evraktn elektronik imzah suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9db25c7a-4db6-42c1-bfc6-3e5e90bdb98b kodu ile erigebilirsiniz Aziziye Mah.Cinnah

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK RİZE BELEDİYESİ MİMARİ ESTETİK KOMİSYONU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 1 AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı Rize belediye ve mücavir alan sınırları içinde tarihi, kültürel ve doğal değerlere

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR

HArdM: M.zEKi AYHAN 30676 KATiP: EMRE inginar 156917. GEREKCELi KARAR ab'*@"' T.C. istanbul 3.IS MAHKDMf,Si f,srs-karrr No: 201 3/492 Esas - 2014/ll T.C. istanbul 3. ig MAHKEMESi ESAS NO: 2013/492 Esas KARAR NO: 2014/13 TiJRK MiLLETi ADINA GEREKCELi KARAR HArdM: M.zEKi AYHAN

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır.

TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ. Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı  TEKNİK EĞİTİM VAKFI dır. Tüzük VAKFIN ADI Madde:1 TEKNİK EĞİTİM VAKFI SENEDİ Vakıf senedinin altında isim ve adresleri belirtilen şahıslar tarafından kurulan vakfın adı " TEKNİK EĞİTİM VAKFI" dır. VAKFIN MERKEZİ Madde:2 Vakfın

Detaylı

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru

ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru nizn ir,nun ynxi ACILAN VEnmYA ImRIIANCi nin SEBEPLE BO$ALAN ilit#'ifiu,ici'iiiilrvrnnixnv^lhl^q.cakekyeru-,n$rinnandrryuru METI\I A5l0ll200g tarihinde ilimizde baglanan Aile sebeplerle bogalan 4 (dd yapriacaktuiniil

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART

rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART TUNCELi iinivnnsirnsi- BGiriM-siR-snN runcer,i trnivnnsirnsi rnvrsir,ciligi KURUM inani KURUL Topr,Atlrr KARARLART 4688 Sayrh Kamu Gorevlileri Sendikalan Kanunu'nun 22. ve 41. maddeleri ve bu kanuna dayah

Detaylı

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama.

Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192. Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. Karar Tarihi : 03.11.2014 Karar No : 41850698.301.05-192 Konu : Taşınmaz Mal Alımı-Satımı-Tahsis ve Kiralama. KARAR : Mülkiyeti Belediyemize ait Dumlupınar Mahallesi 24 L 3 pafta 14085 ada 7 parsel nolu

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİK KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ( 14/10/2014 tarih ve 316 sayılı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.

İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. İPOTEK, doğmuş veya ilerde doğması muhtemel bir borç için, bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir. GEREKLİ BELGELER AÇIKLAMALAR 1-)Kimlik Belgesi Taşınmaz sahibi veya yetkili temsilcilerinin Kimlik

Detaylı

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza.

%'o;:ilfus. FARAei negisirvr rrogramt prorororu. d r'' -,,f rarih: hiza. FARAei negisirvr rrogramt prorororu Bizler, aga[rda imzalan bulunan yiiksektilretim kurumlarr olarak, kurumlanmrz arasrnda Farabi Degi gim Programr kapsamrnda i gbirligi yapmayr kararlaqtrrmr g bulunmaktayv.

Detaylı

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi

Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı. Türk Medeni Hukukunda. Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi Dr. Mehmet ŞENGÜL Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1

Detaylı

Yap1 Kredi Portffiy Yonetimi A.$. Bor lanma Ara lan emsiye Fonu

Yap1 Kredi Portffiy Yonetimi A.$. Bor lanma Ara lan emsiye Fonu Yap1 Kredi Portffiy Yonetimi A.$. Bor lanma Ara lan emsiye Fonu MADDE 1- $emsiye Fon'un Kurulut Amac1 ve Siiresi 1.1. Y apt Kredi Portffiy Yonetimi A.S. tarafmdan 6362 sayih Sermaye Piyasast Kanunu 'nun

Detaylı

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir.

DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN ADI MADDE 1:Derneğin adı Türk Dâhili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği dir. DERNEĞİN MERKEZİ MADDE 2: Derneğin merkezi Ankara ilindedir. Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan

iq v0nnncn onnngi irinci sdr,unr Genel Kurulun Qahgma Usul ve Esaslan EK: 5 iq v0nnncn onnngi DERMAN MOBILYA slnlyi TiCARET ve TAAHHUT Anonim girketi Genel Kurulunun Qahgma Esas ve Usulleri Haklanda ig yiinerge BiRiNCi BdLtiM Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanlmlar Amag ve kapsam

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL

sinrerit Uruvarur W.5jrketinunVan.TRABZoNSPoRSPoRTiFYATIRIMVEFuTBoL DEGi$iKLiKLicilt ynyn{r,qnudr rrsc rnnihi 06.02.20rs SAyr 87s3 TRABZONSPOR sportif YATTRTM ve FUTBoL igletmecil-irbi TicARET A.g. ANA SOZLE9MESi KURULUS Madde 1- Aga!tdaki adlart, soyadlarr, ikametgahlarr

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ĠLKYARDIM SINAVLARI VE SINAV GÖZETMEN ÜCRETLERĠ ĠLE EĞĠTMENLERĠN MERKEZLERDE ÇALIġMASINA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, ilkyardım

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ UĞUR SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Uğur Sitesi Yönetiminin 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş aşağıdaki hususlar

Detaylı

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3- Bu Esaslar, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) R.G.

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985

Finansal Kiralama Kanunu, Yasası. 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226. Kabul Tarihi : 10/6/1985 Finansal Kiralama Kanunu, Yasası 3226 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa FİNANSAL KİRALAMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3226 Kabul Tarihi : 10/6/1985 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/6/1985 Sayı : 18795

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ŞİRKETİN YÖNETİMİ YÖNETİM ORGANLARI Madde 21- Şirket Yönetim Organları Yönetim Kurulu, Kredi Komitesi, Murahhas Üye veya Genel Müdür den veya bu vazifeyi gören kimseden ibarettir. YÖNETİM

Detaylı

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1

Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 dare Kararlar Tarih: 10.06.2014 Sa KDV-66 /2014-1 Konusu: Genel Uygul 26/04/2014 ta- tibaren 2.1. Ge KDV lemelerin uygula- usul ve esas 2 getirilen istisnalarda (KDV Kanu- istisnalar- den tisna belgesi

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI SOYAK GÖZTEPE SİTESİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI A. DOSYA YERİ Dizin\Dosya adı Ortak Alan\Soyak Göztepe Sitesi Temizlik Ekibi Görev Tanımı B. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ Versiyon Tarih Değişiklik Özeti Değişikliği

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur.

KULÜP TÜZÜĞÜ. Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. KULÜP TÜZÜĞÜ EK - 3 Kuruluş ve Amaç MADDE 1 - amacı ile Çukurova Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermek üzere adında bir öğrenci kulübü kurulmuştur. Kulüp Faaliyet Alanları MADDE 2 - (1) (2) (3) (4)

Detaylı

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU

FARABI nectgirvr procramr PROTOKOLU FARAB nectgirvr procramr PROTOKOLU Biler. agalrda imalan bulunan ytiksekrilretim kurumlarr olarak. kurumlanmr araslnda Farabi Degiqim Programr kapsamrnda igbirligi yapmayr kararlagtrrmrg bulunmaktayv.

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl

MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl EURO TREND YAT R M ORTAKL G A.$ EsAs s6zuguesi 3-4 - 5-1 I-L2-L6 -L7 -r8 -L9-20 -22-23 -24-25 -27-29 - 30-33-34 ve 3z'ttci MADDrleniN TADiL,4o'Ncl MADDeTiN EKLENMesirur iilgriru rnoil rnsnrtlarl 2010 ESK

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12. 147 TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 4.12.2007 Sayı: 26720) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1-17/6/1992 tarihli ve

Detaylı

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i

I'OKAT BELEDiYESi. 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i I'OKAT BELEDiYESi 6 zr;- 6 G nn, N c i - p n nson E L se Rv i s I n ni r ox ri'r rra p I i e i b) Durak : Kamu hizmeti yapan yolcu taqrtlarrnrn personel ve ol

Detaylı

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi)

Son Bagvuru Tarihi: 01.10,2014 Yayrnlanma Tarihi : 22.09.2014. Deneyam (Ay) Boy Arah!r. Oftadlretim (Lise ve Dengi) Orta6{retim (Lise ve Dengi) T$rkiye iq Kurumu - iqgiici.i istemi Detayr Sayfa I I 2 Tiirkiye ig Kurumu I.1 r ui.'i.ltn-. rr,[j,' lttf lrtrr_t.r,rr re igguclj istemi (00002304584 i9 bagvurusu yapmak igin bireysel iiye olarak girig

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ COĞRFAYA KULÜBÜ TÜZÜĞÜ MADDE 1-DAYANAK: Bu tüzük Karabük Üniversitesi Senatosu nun 15.01.2009 tarih ve 2009/02 sayılı kararıyla kabul edilen Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve işleyiş Yönergesi

Detaylı

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK

JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ J.A.D. ANA TÜZÜK JAPONYA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ Derneğin Adı Madde 1 -Derneğin adı Japonya Araştırmaları Derneği dir Derneğin Merkezi Madde 2 -Derneğin merkezi İstanbul

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir,

OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI. Sermayenin tamamr odenmi$tir, ESK $EKIL OCALGiRAY YATIRIM HOLD NG ANONiM SiRKET ANA SCiZLESME TADiL TASARISI YEN geki- SERMAYE Madde - 6 SERMAYE MADDE - 6 girketin sermayesi her biri 1.000- (Bin TUrk Lirasr) TL girketin sermayesi 2.300.000,00

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR

OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN 01 Mart 2016 31 Mayıs 2016 TARİHLERİ ARASI DENETİM RAPORUDUR 03 HAZİRAN 2016 İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA BAŞAKŞEHİR

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-31.03.2016 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş olup, aşağıdaki hususlar

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

:Eg .,E. =6s ; *; E9E F -* -.E. r-! 6A 6; *o 6<.i >xe. *F.i '=9. b!5. !!f 6 : r!e. ,5op1 c:<.1. F,o,: '5!Y 66iJ. d 6. E,Ir H.? !!t ,-F.9.2.

:Eg .,E. =6s ; *; E9E F -* -.E. r-! 6A 6; *o 6<.i >xe. *F.i '=9. b!5. !!f 6 : r!e. ,5op1 c:<.1. F,o,: '5!Y 66iJ. d 6. E,Ir H.? !!t ,-F.9.2. .-?' 2 d qt!!f -9 -q.g u> F :9 g5 ;i; ;=!!t d9 F- H.? s..a o,,l. _9 : -N '0 t ',f _g, -9. - ' g. -9 -q! tr.t2 _q).o -q : ' q) -q ii :g : p :=,..; ' n s = o s -g e Y F- g g -! Y _9! 'a :] t -. 3 l! g :

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı