OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART

2 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI DENETİM AMACI DENETİMİN YASAL DAYANAĞI DENETİMİN KAPSAMI DENETİM RAPORU ÖZETİ DENETİM BELGELERİNİN İNCELENMESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ DÜZEYİNDE İNCELEME Mali Hizmetler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Afet Acil Durum Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri İlçe Özel İdare Müdürlükleri Faaliyetleri MALİ DENETİM (Genel Bilgi) TESPİT VE ÖNERİLER (Sonuç)

3 İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI 3

4 DENETİM KOMİSYONU RAPORU Osmaniye İl Genel Meclisi adına denetim yapacak olan komisyonumuz Meclisimizin tarihli birleşiminde yasal mevzuat çerçevesinde seçilmiş ve tarihinde görevine başlamıştır. Komisyonumuz ilk toplantısını tarihinde yaparak görev paylaşımı yapmış ve Başkanlığa Bünyamin KAZĞI, Denetim Komisyonu Başkan Vekilliğine Veli GANİ, Üyeliklere de Mehmet BULANIK, Nuh KARA ve Salim BARUTCU seçilmişlerdir. Aynı toplantıda Komisyonumuzun Mali Denetimine yardımcı olacak, Mevzuata ve kriterlere uygun Mali Denetim Uzmanı talebimizi Sayın Valimize iletmek üzere Meclis Başkanlığımıza sunduk. Valilik Makamının tarih ve 727 sayılı yazı oluru ile Denetim Komisyonumuza yardımcı olmak üzere Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü Personeli Gelir Uzmanı Hasan TÜLÜCE ile Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü personeli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Halil KOÇ görevlendirmişlerdir. Görevlendirilen denetmenler gün görevine başlamıştır. 1- DENETİMİN AMACI: Çağımızda Kamu Yönetimleri artık Yönetimden Yönetişime (Birlikte yönetme) doğru gitmekte ve denetimler gittikçe önem kazanmaktadır. İl Özel İdarelerini Devlet adına Sayıştay Denetçileri ve Mülkiye Müfettişleri denetlemektedir. İç denetçi mevzuatı vardır. Valilik Makamından Genel Sekreterlik, Birim Müdürlükleri, Şefler ve Memurlar silsilesi ile de bir denetime tabidir. İl Özel İdarelerinin Bütçesini yöneten İl Genel Meclisi Üyelerince de denetlenmesi tabidir. Mevzuatta bunu öngörmüştür. Komisyonumuz amacı, Bütçesini kabul ettiği İl Özel İdaresinin azami başarıya ulaşması için hangi birimlerde hangi hata ve eksikliklerin olduğunu, bunların nasıl giderilebileceklerini tarafsız olarak ölçmek, değerlendirmek, tespitler yapıp önerilerde bulunmaktır. 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: Denetim Komisyonu, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm mevzuat ile bağlı olmakla birlikte birincil mevzuat olarak aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürmüştür. - T.C Anayasası s. İl Özel İdaresi Kanunu s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu s. Kamu ihale Kanunu s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu s.devlet İhale Kanunu s. Devlet Memurları Kanunu s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun - Taşınır Mal Yönetmeliği 4

5 - İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği - İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik - İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği - İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hk. Yön. - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik Denetim Komisyonu'nun kuruluş ve görevleri Yasa'nın 17. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; "İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur." Denilmektedir. 3- DENETİMİN KAPSAMI: Öncelikle 2014 yılı gelir ve gider kesin hesabı, yıllık mizan, Birim Müdürlükleri 2014 yılı faaliyet raporları istenmiş, gerek birim Müdürlerinin gerekse diğer yetkililerin ilgili hususlarda bilgilerine başvurulmuştur. Denetim işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürülmüş, gerektiğinde detaylı incelemeye girilmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve incelemek suretiyle hizmetin veya yatırımın yapıldığı yerlerde dış denetim de yapılmıştır. Meclisimiz adına bu görevi yaparken, denetim kapsamımızın daha ziyade genel bir bakış açısı ile ifade bulmasını ve İl Özel İdaremizin kaynaklarını daha doğru kullanmasını, üstlenmiş olduğu misyonunu tam olarak yerine getirmesini, çalışmalarıyla ilgili halkımızı yeteri kadar bilgilendirmesini, kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına hassasiyet gösterip, denetim sonucu tespit edilen hususlar ile ilgili tenkit ve teklifler, raporda birim müdürlükleri ölçeğinde yapılan incelemeler ile birlikte kanaat olarak belirtilmiş, "Tespit ve Öneriler" başlığı altında topluca rapor özeti şeklinde sunulmuştur. 4- DENETİM RAPORUNUN ÖZETİ Denetim raporumuzda birim müdürlüklerimizin toplam faaliyetleri ve idaremizin görev, yetki ve çalışma yönergesi kapsamlı bir şekilde ifade bulmuştur. Bu yaklaşımımızdaki temel amaç idaremizin kendisine verilen görevi yerine getirirken bunda ne kadar başarılı olduğunu göstermeye çalışmamızdır. 5

6 Komisyonumuz çalışmasını yaparken İdari yapılanmadaki doğru tercihler ve güçlü performansın, kıt olan kaynakların öncelik esasına göre kullanılabilmesinde en önemli şart olduğunu dikkate alarak, bütçedeki sıkıntımıza rağmen hizmetin en iyisi yapılabilmiş mi yoksa maddi imkânsızlıklara ilave olarak idarenin yaklaşımında da eksiklikler var mı, bunu görmek adına yetki ve sorumluluklar ile gerçekleştirilebilen faaliyetler ve eksik kalanların dikkate alınmasını sağlamayı esas almıştır. Komisyonumuz, denetimi esnasında en çok, idaremizin bütçe kullanımı, stratejik planındaki hedeflere ulaşabilme başarısı ve performans planındaki amaçlarıyla icra edebildiği hizmetlerin arasındaki ilişkiyi, kısaca kendisinden bekleneni genel anlamda yerine getirmiş mi eğer getirmemiş ise sebebi üzerinde duran bir bakış açısı üzerinde durmuştur. Raporumuzda mali denetim esnasında tespit edilen eksik ve yanlış uygulamalar yer bulmuş ve ilgili mevzuatlara atıfta bulunarak önerilere yer verilmiştir. 5- DENETİM BELGELERİNİN İNCELENMESİ İl Özel İdaresi, hesap iş ve işlemleri yönünden Sayıştay, idari yönden İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri yönünden İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu ve iç denetçi denetimine tabidir. Osmaniye İl Özel İdaresinde İç Denetim biriminin kurulmadığı tespit edilmiştir ve raporumuzda İç Denetimin önemi dikkate alınarak kurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştur. İdaremizin bir önceki yıla ait denetimlerinin incelenerek gereklerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, denetimin etkinliği ve amacına ulaşması açısından önemlidir. Bu nedenle iş ve işlemlerine ilişkin denetim belgelerinin incelenmesi ile tespit edilen eksiklik ve olumsuzluklar konusunda bir sonraki yıl gelinen noktalar veya tespit edilen hususların gereklerinin yapılıp yapılmadığının incelenmesi de yapılmıştır. Bu usul ile denetim konusunda fikri takip sağlanılmaya çalışılmıştır. Sayıştay 2014 yılı incelenmesi: 2014 yılı İl özel İdaremiz iş ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi tutulduğu bildirilmiştir. 6- BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ DÜZEYİNDE İNCELEME: İl Özel İdaresinin görevlerini birim müdürlükleri seviyesinde paylaştırdığı, diğer bir ifade ile görev alanlarına uygun birim müdürlükleri ayrı ayrı ihdas edildiği düşünülürse, birimlerin ayrı ayrı denetimi sonuçta tüm idarenin denetimi anlamını taşıyacaktır. 6.1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 2014 Yılı Bütçesi ,00 TL yılından devreden ödenekler , Yılı Ek Bütçesi ,00 TL. ve Bakanlıkça 2014 yılı içinde gönderilen ve diğer tahsisli mahiyetteki ödeneklerin Ek ve Olağanüstü Ödenek kaydıyla ,30 TL sının Toplanması ile birlikte 2014 Mali Yılı Bütçesi ,48 TL olarak gerçekleşmiş, ,18 TL iptal edilmiş ve , Yılına TL. Ödenek devir etmiştir Yılı Bütçe Gideri ,48 TL olarak gerçekleşmiştir Yılı Bütçe Geliri ,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 6

7 GİDER FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , SAVUNMA HİZMETLERİ , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , , , , SAĞLIK HİZMETLERİ , , DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , EĞİTİM HİZMETLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , ,00 81 TOPLAM , ,

8 EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU İL ÖZEL İDARESİ EKO. KOD AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ S.G.K. PİRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2012 YILI DEVİR 2013 BÜTÇE EK BÜTÇE EK OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK 2013 YILSONU ÖDENEK TOPLAM 2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEK LEŞME (%) ,00 0, , , ,00 0, , , YILINA DEVİR , , , , , ,54 5 CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE GİDERLERİ , , , , , ,12 9 YEDEK ÖDENEKLER , , ,00 0,00 0 GENEL İDARE PERSONEL GİDERLERİ S.G.K. PİRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TOPLAM , , ,89 49,548, , , , , , ,15 0, , , , , , , , ,65 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,712, ,66 TOPLAM , , ,59 66,756, ,46 G. TOPLAM , , , , , ,12 8

9 Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar a-) Fonksiyonel Sınıflandırma tablosu ile 2014 mali yılı bütçesinin Ödenek ve Harcamalarının fonksiyonel bazda gerçekleşmesine yer verilmiştir. b-) Ekonomik Sınıflandırma Tablosu ile 2014 mali yılı bütçesinin Ödenek ve Harcamalarının İl Özel İdaresi ve Genel İdare ayrımı yapılarak yıl içerisindeki gelişimine ekonomik bazda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. c-) Bütçe Gelirleri Tablosu ile 2014 mali yılı Gelir Bütçe tahminine, gerçekleşmesine ve gerçekleşme oranlarına yer verilmiştir. *(Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin gelir tahmini ile gerçekleşme oranının farklı gelişme göstermesi, Genel İdare kapsamında yapılan işlerin ödeneğinin bütçe tahmini yapılamadığı için yılı içerisindeki gelişimine göre kayıt altına alınmasından kaynaklanmaktadır.) 3- Mali Denetim Sonuçları İl Özel İdaresinin 2014 yılı Gelir ve Giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi Sayıştay Denetçileri tarafından 2014 yılı içerisinde yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılı Gelir ve Giderleri ile hesap iş ve işlemleri, 2014 Şubat ayı itibariyle İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından da yapılmaktadır Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri Görevler GELİR BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU BÜTÇE TAHMİNİ TL Karayolları ve belediye yol ağı dışında kalan köylerin ve köylere bağlı birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dâhil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak, Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak, Köy yollarında yapılacak olan stabilize kaplama ve malzemeli bakım işi için gerekli olan malzemenin temini için, ruhsatlı malzeme ocaklarının işletilmesini sağlamak, Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak, Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını yapmak veya yaptırmak. Faaliyetler 9 GERÇEKLEŞME TOPLAMI TL GERÇEKLEŞME ORANI % RESİM VE HARÇLAR 5.000, , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , ,06 - DİĞER GELİRLER , , SERMAYE GELİRLERİ , ,00 56 TOPLAM , ,68 -

10 2014 yılı içerisinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programı dahilinde, köy yollarımızda aciliyet arz eden köy yollarına öncelik verilerek; 70,3 km 1. kat asfalt kaplama, 70,7 km 2. kat asfalt kaplama, km stabilize kaplama, 92,0 km onarım programı gerçekleştirilmiştir İLÇELERE GÖRE KÖY YOLLARI YATIRIMLARI İLİ İLÇESİ 1.Kat Asfalt 2.Kat Asfalt Stabilize Kaplama Onarım Osmaniye Merkez 11,6 5,0 58,2 12,5 '' Bahçe 6,6 6,0 28,0 7,0 '' Düziçi 11,6 20,4 86,8 27,0 '' H.Beyli 4,2 4,0 9,0 3,0 '' Kadirli 33,6 18,0 192,5 25,5 '' Sumbas 2,7 15,2 50,5 17,0 '' T.Kale - 2,1 3,0 - TOPLAM (km) 70,3 70,7 428,0 92,0 SIRA İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN KÖYYOLLARI İLÇESİ PROJE ADI 10 ONARIM (km) STABİLİZE (km) 1.KAT ASF (km) 2.KAT ASF. (km) GERÇEK. (%) 1 MERKEZ 018-KKN İlt- Bahçe İlçe Sınırı 3, Dy.İlt. Haraz- Çürükarmut-Kanlıkoz 2, Dy.İlt. Davutlar 2, Küllü Ky.İlt- Dereobası Fenk 4, BAHÇE Aş.Yk.Karderesi Grup Yolu 3, İ.S.Aş.Arıcaklı - D400 Bağlantısı 2, Dy.İlt.Arıklıkaş-Mercanlar 2, DÜZİÇİ Grup Yl.İlt.-Olukluçunur-Çükgüller- Kazıklıbucak 3, Gökçayır Tabaklar- Horozlar 4, Yeşildere- Sarıseki - Yolaltı Kyy. 5, Böcekli İS.İlt.Gümüş-Kaşobası- Güzelyurt-Çerkezler 4, Kuşcu Ky. İlt -Yeşildere 10, HASANBEYLİ İmar Sınırı-Çolaklı-Bahçe İlçe Sınırı 2, Yanıkkışla Ky. İlt-Çulhalı 1, KADİRLİ İ.S Sarıcaferler-Mustafalar-Balıklar- Kozalık 5, Kösepınarı Kyy.İlt-Cilbirtibeleni 8,0 100

11 17 " İly-İlt Koçlu Paşaoluğu-Yoğunoluk- Tenetaş-Maksut Ol. Yay 8, " İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli- Haytalar- 4, SUMBAS Grp.Kyy.İlt Halilibrahimli-Cemmağarası- Karanidere 7, Gaffarlı 3, " GrupKy.İlt.-Aydınlar-Uçuklar-Diniker- Güveluşağı 7, MERKEZ 018-KKN İlt- Bahçe İlçe Sınırı 3, " Oruçgazi Köyiçi 4, " Kazmaca Köy içi ve Mah. İçi 5, " Kırmacalı Köyiçi 5, " Orhaniye Köyü 2, Kayalı Köy İçi 2, Issızca Köy İçi 2, Dervişiye Köy İçi 2, Tehçi Köy İçi 2, Çona Köy İçi 2, " Yarpuz Köy İçi 2, " Akyar Köy İçi 3, " Dy.İlt. Haraz- Çürükarmut-Kanlıkoz 2, " Dy.İlt. Davutlar 2, " Küllü Ky.İlt- Dereobası Fenk 4, " Dereli Köy İçi 2, " İly.İlt- Gökbekirler 1, " Grup İlt.Bıçakcı 2, " İly.İlt.Hamis-Karakışla-Kumarlı- Tepekışla-Enişdibi Kazıklıbucak 4, " İly.İlt- Kayalı-Çatalmazı 1, " İly.İlt- Aliçavuşlar-Issızca 1, " Bahçe Köy İçi 2, BAHÇE Bekdemir Tuygunlar 1, " Gökmustafalı köyiçi 1, " Dy.İlt.Arıklıkaş-Mercanlar 6, " Yk. Arıcaklı Köyiçi 2, " Kızlaç Yk. Mahalle 2, " Aş.Yk.Karderesi Grup Yolu 4, " Aş. Arıcaklı 2, " Bahçe M.Sınırı-Aygır 6, " Grp.Yl.İlt.-Yaylalık(Erikkayası) 2, " Dutlu- 028-KKN İltisak 1, DÜZİÇİ İmar Sınırı-K.Gedik-K.Kızlar-Karani 7, Bayındırlı-İbişler 3, " Yeşildere- Sarıseki - Yolaltı Kyy. 5, " Grup Yl.İlt.-Olukluçunur-Çükgüller- Kazıklıbucak 3, " Grup İlt.-Köşkerli 1, " İly.ilt.Fakılar-Elbeyli-Karakuz 0, " Gökçayır Tabaklar- Horozlar 4, " Bostanlar Köyiçi 5,

12 62 " Akçakoyunlu Köyiçi 1, " İmar Sınırı - Kurmanlar- Söğütlügöl Kyy. 3, " Kuşcu Ky. İlt -Yeşildere 10, " Çerçioğlu Köyiçi 5, " Çotlu Köyiçi 2, " Çamiçi Köy içi (Çamiçi Köyiçi yolu) 4, " Pirsultanlı Köy ve Mahalle içi 4, " İmar Sınırı -Güllüuşağı-Alimülayimler 5, " 041-KKN ilt.-043-knn iltisak 2, " Alibozlu Ky.ilt.-Derebozlu-Ellezli 1, " Güllüuşağı Kyy..İlt.-Kaşobası 2, " 058-KKN ilt.-060-knn iltisak 0, " Böcekli İS.İlt.Gümüş-Kaşobası- Güzelyurt-Çerkezler 4, " Güzelyurt Köyiçi 3, " İmar Sınırı-Çatak-Zindoğan 2, " Grp.Kyy.İlt-Yenifarsak-Nacarfarsağı 2, " Çitli Köyiçi 3, HASANBEYLİ Yanıkkışla Culhalı Kyy. 2, " Karayiğit Köyiçi yolu 2, " İmar Sınırı-Çolaklı- Bahçe İlçe sınırı 4, KADİRLİ Aş.Bozkuyu 3, " Karatepe 4, " Bahadırlı 4, " Kayasuyu 6, " Kesim 3, " Göztaşı 6, " Yk.Çiyanlı 5, " Sarıtanışmanlı 5, " Oruçbey 5, " Tahta 4, " Değirmendere 6, " Yoğunoluk 8, " Koçlu 9, " Karakütük 7, " İlbistanlı 12, " Kösepınarı 9, " Harkaçtığı 4, " Topraktepe 7, " Kızyusuflu 6, " Mehedinli 4, " Çiğdemli 2, " Kerimli 4, " Mezretli 3, " Yenigün 4, " Söğütlüdere 4, " Hardallık Köyiçi 9, " İ.S Sarıcaferler-Mustafalar-Balıklar- Kozalık 10,

13 110 " Kösepınarı Kyy.İlt-Cilbirtibeleni 8, " İly-İlt Koçlu Paşaoluğu-Yoğunoluk- Tenetaş-Maksut Ol. Yay 5, " 077-KKN ilt.-082-kkn İltisak(BahadırlıKızyusuflu) 3, " Grp.Kyy.İlt-Günece 3, " İly.ilt.-Dervişli-A.Çiyanlı-Tozlu- Ortatozlu-Tekeli 4,0 100 Haytalar- 115 Aydınlar Köyiçi 1, Mehedinli Köyiçi 3, İly-İlt -Sarıdüz 2, Yk.Karakütük 2, İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli- Haytalar- 6, SUMBAS Akçataş Köyü 6, " Akdam Köyü 5, " Gaffarlı 9, " Köseli 1, " Çiçeklidere 5, " Esenli 3, " Höyük 3, " Grp.Kyy.İlt Halilibrahimli-Cemmağarası- Karanidere 4, " Grp.Kyy.İlt Geyikağalı-Günebakan 2, " İly.İlt-Alibeyli-Horozlar-Kalfa- Balıkağagözü-G.Karı 2,0 100 Tepekışla-Enişdibi 130 " İmar Sınırı-Mehmetli-Turunçlu-İbişler 2, " 052-KKN ilt kkn İltisak(Akdam- Diniker) 1, " GrupKy.İlt.-Aydınlar-Uçuklar-Diniker- Güveluşağı 7, HASANBEYLİ Lalegölü Köyiçi yolları 2, " 009-KKN İlt - Merkez İlçe Sınırı 1, MERKEZ İly.İlt-Hamis-Karakışla-Kumarlı- Tepekışla-Enişdibi 4, " Grup İlt.Bıçakcı 2, " İly.İlt-Aliçavuşlar-Issızca 1, Yarpuz Köy İçi 1, " Kayalı Köyü-Çatalmazı Yolu 1, BAHÇE Aş.-Yk Karderesi arası köyyolu 1, " Grup Yl.İlt-Yaylalık (Erikkayası) 2, " İly. İlt. Yukarı Kızlaç 2, DÜZİÇİ Selverler-Karagedik-Ky.İlt-Aydınlar 1, İmar sınırı-karagedik-karakızlar- Karanidere 1, " Çamiçi Köy içi yolu 1, " İ.S.Çatak-Zindoğan 2, " Grp.ky.İlt.Alibozlu- Dümbüldek(Hemenler)-Manlar- 3,0 100 Bayındırlı-Cehli-İbişler-067 KKN İlt. 148 " Grup Kyy.ilt-Yenifarsak-Nacarfarsağı 2, HASANBEYLİ İmar Sınırı-Çolaklı- Bahçe İlçe sınırı 4,

14 150 KADİRLİ İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli- Haytalar- 3, Yk. Karakütük 2, " Aşağıçiyanlı-Tozlu-Tekeli 4, Paşaoluğu-Yoğunoluk 3, Mehedinli Köy içi 3, " İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar- Balıklar Kozalık-Şeritbeleni-Bozluksırtı- 4,4 100 Kösepınarı Nacaklı-Bağ.ya KKN İlt.-İly İlt- Sumbas İlçe Sın. 9, Karatepe-Sarıdüz 2, SUMBAS İly. İlt. Alibeyli-Horozlar-Kalfa- Balıkağıgözü-G.Karı 2, MERKEZ İmar Sınırı-Arslanlı-Kahyalar-Dervişli- Tehçi 3, Kırıklı Ky.İlt-Kayalı Fenk 2, BAHÇE İmar Sınırı-Örencik-Tuygunlar-Dutlu 3, İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller- İnderesi 3, DÜZİÇİ İmar Sınırı-Bostanlar 3, Atalan İ.S. Çerçioğlu-Kadirli bağlantı yolu 3, Gökçayır Köy içi 2, Selverler-Karagedik-Ky.İlt-Aydınlar 6, İmar sınırı-karagedik-karakızlar- Karanidere 4, Elbeyli-Karakuz 2, HASANBEYLİ Yanıkkışla Ky.İlt-Çulhalı 2, Kalecik Köyü Köy içi 1, KADİRLİ İmar sınırı-a.bozkuyu-kartalobası 3, İly.ilt.-Dervişli-A.Çiyanlı-Tozlu- Ortatozlu-Tekeli 3, İly.İlt.Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunoluk- Teknetaş-Maksutoğlu Yaylası 4, İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar- Balıklar-Kozalık-Şeritbeleni-Bozluksırtı- 2,0 100 Kösepınarı-Nacaklı 175 İly.ilt.-Ahmetfakılı-Sarılar-Göçmen- Hardallık- Çaygeçit-Akköprü 2, İly.ilt.-Kümbet-Göçmen-Hacıhaliluşağı 2, Kabayar Köyiçi 1, SUMBAS Grup ky.yl.ilt.halilibrahimli- Cemmağarası-Karanidere-Esenli- 2,7 100 Gazeller - Bağdaş yay. 179 İmar sınırı-reşadiye-küçükçınar- Rüstemler-Sıtır 2,0 100 İly.İlt.Alibeyli-Horozlar-Kalfa- 180 Balıkağıgözü-G.Karı 8, İmar Sınırı-Höyük-Fellahlar 2, TOPRAKKALE Dy.İlt-Tüysüz-Lalegölü-Ceyhan İlçe Sınırı 2,1 100 GENEL TOPLAM ,3 70, İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri 14

15 Görevler İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından belediye ve mücavir alan dışında kalan alanlarda; Halihazır harita Her ölçekte imar planı Yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı Köylerdeki yapı izinleri İmar durumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi İşlemleri yürütülmektedir. Faaliyetler 2014 yılı içerisinde 44 adet kaçak yapı tespit edilip imar mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılmıştır. İlimiz dahilindeki köylerde toplam 754 adet fen ve sağlık kurallarına uygunluk yönünden oturma izni belgesi düzenlenmiştir. KÖYLERDE VERİLEN OTURMA İZİNLERİ İLÇESİ BAŞVURU SAYISI İZİN VERİLENLER REDDEDİLENLER BAHÇE DÜZİÇİ HASANBEYLİ KADİRLİ MERKEZ SUMBAS TOPRAKKALE TOPLAM HARİTA ve İMARLA İLGİLİ İŞLEMLER YAPILAN İŞLEMLER ADET HALİHAZIR HARİTA ONAYI 10 İMAR PLANI ONAYI 13 İFRAZ TEVHİT ONAYI 26 15

16 İMAR PLANI İZNİ 13 YAPI KULLANMA ve İZNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 2014 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN YAPI RUHSATI YILI İÇERİSİNDE VERİLEN YAPI KULLANMA İZNİ 9 TESPİT EDİLEN KAÇAK YAPILAR ve KESİLEN CEZALAR SIRA TARİH SAYI YER MİKTAR AMAÇ Düziçi-Çamiçi 1, Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç 1, Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Merkez-Bahçe 1, Şikayet Konut Merkez-Bahçe Şikayet Konut Merkez-Bahçe 1, Şikayet Konut Kadirli- Yusufizzeddin 16 2, Şikayet Konut Bahçe-Aşağıarıcaklı Şikayet Konut Merkez-Sarpınağzı 30, Tespit Konut Merkez-Kırıklı 10, Tespit H.E.San t Kadirli-Hardallık Şikayet Konut Sumbas-Akdam 21, Şikayet Konut Sumbas-Akdam Şikayet Konut Sumbas-Akdam Şikayet Konut Kadirli-Y.Bozkuyu 2, Tespit İdari Bina Bahçe-Örencik 13, Tespit Konut Kadirli-Kayasuyu 1, Şikayet Konut Kadirli-Aydınlar 1, Şikayet Konut Toprakkale-A.Pınarı 18, Tespit Konut Merkez-Çardak 11, Tespit Konut Merkez-Çardak 14, Tespit Konut Kadirli-Cığcık 25, Tespit Konut

17 Merkez-Çardak 10, Tespit Konut Merkez-Çardak 24, Tespit Konut Merkez-Çardak 12, Tespit Konut Merkez-Çardak 10, Tespit Konut Merkez-Çardak 20, Tespit Konut Merkez-Çardak 21, Tespit Konut Merkez-Çardak 9, Tespit Konut Merkez-Çardak 3, Tespit Konut Düziçi-Söğütlügöl Tespit Konut Düziçi-Çamiçi 1, Tespit Konut Düziçi-Çamiçi 1, Tespit Konut Düziçi-Çamiçi 1, Tespit Konut Kadirli- Değirmendere Şikayet Konut Merkez-Dervişli 6, Şikayet Konut Merkez-Arslanlı 3, Tespit Ahır Kadirli- Değirmendere Şikayet Konut Hasanbeyli-Çulhalı 3, Şikayet Konut TOPLAM 301, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri Görevler Görev alanı içerisindeki işyerlerine faaliyet konusuna göre Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek, Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak, Görev ve yetki alanına giren konularda ilgili mevzuat gereği cezai işlemlerle ilgili işlemleri yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek, Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdaresine verilen tüm görevleri yerine getirmek, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek, Faaliyetler MEVCUT RUHSAT DURUMU GAYRİ SIHHİ MÜESSESE 72 SIHHİ MÜESSESE 62 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ 32 17

18 MADENCİLİK FALİYETLERİ İÇİN GSM 41 YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ 1 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE DOĞ. MİN. SU RUHSATLARI 15 TOPLAM YILINDA DÜZENLENEN RUHSATLAR YILI GAYRİ SIHHİ MÜESSESE SIHHİ MÜESSESE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GSM DEVİR ve İNTİKAL JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞ. MİN. SU RUHSATLARI TOPLAM Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri Görevler İl Özel İdaresi görev alanında yer alan köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden içme suyu alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak. Köy nakli, toplulaştırılması gerek kom, mezra ve benzeri yerleşim birimlerinin köy içi alt yapı tesislerini, kanalizasyonunu yapmak, çevre ve halk sağlığı ile ilgili gerekli tedbiri almak. Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralleri yapmak veya yaptırmak. Sondaj çalışmalarını mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak. Faaliyetler Müdürlüğümüz hedefleri doğrultusunda, kırsal yerleşim yerlerine sağlıklı içme suyu tesislerini ve çağımız koşullarına uygun kanalizasyon sistemlerini hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine çalışılmaktadır YILINDA DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İŞLER SIRA İŞİN ADI TUTAR 1 Toprakale Sayhöyük Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması ,00 TL 2 Bahçe-Bekdemir Köyü İçme Kaptaj Yapım İşi ,56 TL 18

19 3 Merkez-Hemite-Değirmenocağı köyleri Motopomp takılması ,26 TL TOPLAM ,82 TL 19

20 İLÇESİ SUSUZ İL GENELİ İÇME SUYU ENVANTERİ YETERSİZ SULU ŞEBEKELİ ÇEŞMELİ ŞEBEKELİ ÇEŞMELİ KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. MERKEZ BAHÇE DÜZİÇİ HASANBEYLİ KADİRLİ SUMBAS TOPRAKKALE İLİN SUSUZ ÜNİTE SAYISI : 8 İLİN YETERSİZ ÜNİTE SAYISI : 13 İLİN SULU ÜNİTE SAYISI :

21 2014 YILI İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR VE YATIRIM ÇALIŞMALARI SIRA NO PROJENİN ADI PROJENİN YERİ (İlçesi) PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) PROJE BEDELİ (TL.) HARCAMA MİKTARI (TL.) FİZİKİ GERÇ (%) AÇIKLAMALAR 1 Çeşitli Çap ve Atüde İçme Suyu Boru ve Ek Parç. Alımı GENEL , , , TAMAMLANDI 2 Güneş Enerji Panelli Tam Otomatik Klorlama Cihazı Alımı GENEL , , TAMAMLANDI 3 İçme Suyu Analiz Bedelleri GENEL , , TAMAMLANDI 4 Merkez- Dereobası Köyü İçme Suyu Projesi MERKEZ , , , TAMAMLANDI 5 Bahçe - Yk. Karderesi Köyü İçme Suyu Projesi BAHÇE , , TAMAMLANDI 6 Düziçi- Çatak Köyü İçme Suyu Projesi DÜZİÇİ , , TAMAMLANDI 7 Düziçi- Gümüş Köyü İçme Suyu Projesi DÜZİÇİ , , TAMAMLANDI 8 Kadirli-Karadelik Köyü İçme Suyu Projesi KADİRLİ , , TAMAMLANDI 9 Kadirli- İlbistanlı Köyü İçme Suyu Projesi (Kalealtı Memba) KADİRLİ , , TAMAMLANDI 10 Sumbas -Akdam Höyük Grup İçme Suyu Projesi SUMBAS , , TAMAMLANDI TOPLAM , ,36 21

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

T.C. Muş İl Özel İdaresi

T.C. Muş İl Özel İdaresi T.C. Muş İl Özel İdaresi SUNUŞ Vatandaşlarımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş, karar organı İl Genel Meclis Üyeleri vatandaşlar tarafından seçilen, idari ve mali

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010

AMASRA BELEDİYESİ. Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 2010 LEDİYES BE İ ASRA AM AMASRA BELEDİYESİ Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA BELEDİYESİ 2010 Faaliyet Raporu AMASRA

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU GİRİŞ TANIMLAR 1. İÇİNDEKİLER 2009 YILI MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 1.BÖLÜM:KANUNİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2.BÖLÜM:BELEDİYEYE İLİŞKİN BİLGİLER 2.1.Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler,

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ)

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) T.C. KIRŞEHİR BELEDİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2010-2014 DÖNEMİ) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 TABLOLAR LİSTESİ...4 ŞEKİLLER LİSTESİ GİRİŞ.5.6 BAŞKANDAN.8 1. MEVCUT DURUMUN ANALİZİ 9 1.1. KIRŞEHİR BELEDİSİNİN

Detaylı

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011

ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 ELAZIĞ BELEDİYESİ 2011 Genel Yay n Yönetmeni Nam k ÖCALAN Mali Hizmetler Müdür V. Teknik Haz rl k Veli KILIÇ Mesut BAL Foto raflar Zafer OKTAY Tasar m - Bask

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur. Hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ESENLER BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No :71 PK:34220 Esenler - İSTANBUL Telefon: 0 212 440 11 11 ESTİM : 444 00 73 Web:

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*)

I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ (*) VİZYONUMUZ (*) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I GİRİŞ II GENEL AÇIKLAMA IV I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 3 1- Fiziksel Yapı 3 2- Örgüt Yapısı 4 3- Bilgi ve

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU ŞAHİNBEY BELEDİYESİ 2012 FAALİYET RAPORU 1 ABDULLAH GÜL TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANI 3 MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI 4 SUNUŞ

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. M. Kemal ATATÜRK Siyaset ve hizmetin temel noktaları yerelden başlar. Abdullah

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR BELEDİYESİ 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Belediyeler, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan,

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

Faa liyet R 2a0por11u

Faa liyet R 2a0por11u 2011 Faaliyet Raporu Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! Mustafa Kemal ATATÜRK 8 FAALİYET RAPORU /2011 FAALİYET RAPORU 2011 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Beşiktaş Kentlileri,

Detaylı

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015

SUNUŞ. STRATEJiK PLAN 2011-2015 STRATEJiK PLAN 2011-2015 SUNUŞ Vilayetler Hizmet Birliği, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile belirlenmiş görev ve sorumluluklarını kurulduğu tarihten itibaren üstün hizmet anlayışı içerisinde

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY

İSTİKLÂL MARŞI. Mehmet Âkif ERSOY B 1 2 İSTİKLÂL MARŞI Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Bastığın

Detaylı