OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU"

Transkript

1 OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2014 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART

2 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI DENETİM AMACI DENETİMİN YASAL DAYANAĞI DENETİMİN KAPSAMI DENETİM RAPORU ÖZETİ DENETİM BELGELERİNİN İNCELENMESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ DÜZEYİNDE İNCELEME Mali Hizmetler Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Afet Acil Durum Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Faaliyetleri İlçe Özel İdare Müdürlükleri Faaliyetleri MALİ DENETİM (Genel Bilgi) TESPİT VE ÖNERİLER (Sonuç)

3 İL ÖZEL İDARESİ TEŞKİLAT ŞEMASI 3

4 DENETİM KOMİSYONU RAPORU Osmaniye İl Genel Meclisi adına denetim yapacak olan komisyonumuz Meclisimizin tarihli birleşiminde yasal mevzuat çerçevesinde seçilmiş ve tarihinde görevine başlamıştır. Komisyonumuz ilk toplantısını tarihinde yaparak görev paylaşımı yapmış ve Başkanlığa Bünyamin KAZĞI, Denetim Komisyonu Başkan Vekilliğine Veli GANİ, Üyeliklere de Mehmet BULANIK, Nuh KARA ve Salim BARUTCU seçilmişlerdir. Aynı toplantıda Komisyonumuzun Mali Denetimine yardımcı olacak, Mevzuata ve kriterlere uygun Mali Denetim Uzmanı talebimizi Sayın Valimize iletmek üzere Meclis Başkanlığımıza sunduk. Valilik Makamının tarih ve 727 sayılı yazı oluru ile Denetim Komisyonumuza yardımcı olmak üzere Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü Personeli Gelir Uzmanı Hasan TÜLÜCE ile Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü personeli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Halil KOÇ görevlendirmişlerdir. Görevlendirilen denetmenler gün görevine başlamıştır. 1- DENETİMİN AMACI: Çağımızda Kamu Yönetimleri artık Yönetimden Yönetişime (Birlikte yönetme) doğru gitmekte ve denetimler gittikçe önem kazanmaktadır. İl Özel İdarelerini Devlet adına Sayıştay Denetçileri ve Mülkiye Müfettişleri denetlemektedir. İç denetçi mevzuatı vardır. Valilik Makamından Genel Sekreterlik, Birim Müdürlükleri, Şefler ve Memurlar silsilesi ile de bir denetime tabidir. İl Özel İdarelerinin Bütçesini yöneten İl Genel Meclisi Üyelerince de denetlenmesi tabidir. Mevzuatta bunu öngörmüştür. Komisyonumuz amacı, Bütçesini kabul ettiği İl Özel İdaresinin azami başarıya ulaşması için hangi birimlerde hangi hata ve eksikliklerin olduğunu, bunların nasıl giderilebileceklerini tarafsız olarak ölçmek, değerlendirmek, tespitler yapıp önerilerde bulunmaktır. 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI: Denetim Komisyonu, çalışmalarını yürürlükle bulunan tüm mevzuat ile bağlı olmakla birlikte birincil mevzuat olarak aşağıda belirtilen yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sürdürmüştür. - T.C Anayasası s. İl Özel İdaresi Kanunu s. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu s. Kamu ihale Kanunu s. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu s.devlet İhale Kanunu s. Devlet Memurları Kanunu s. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hk. Kanun - Taşınır Mal Yönetmeliği 4

5 - İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği - İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik - İl Özel İdaresi Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği - İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hk. Yön. - Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hk. Yönetmelik Denetim Komisyonu'nun kuruluş ve görevleri Yasa'nın 17. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre; "İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir Denetim Komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın on beşine kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur." Denilmektedir. 3- DENETİMİN KAPSAMI: Öncelikle 2014 yılı gelir ve gider kesin hesabı, yıllık mizan, Birim Müdürlükleri 2014 yılı faaliyet raporları istenmiş, gerek birim Müdürlerinin gerekse diğer yetkililerin ilgili hususlarda bilgilerine başvurulmuştur. Denetim işlem dosyaları, listeler, raporlar vb. dokümanlar üzerinden sürdürülmüş, gerektiğinde detaylı incelemeye girilmiş ve yapılan iş ve işlemleri bizzat görmek ve incelemek suretiyle hizmetin veya yatırımın yapıldığı yerlerde dış denetim de yapılmıştır. Meclisimiz adına bu görevi yaparken, denetim kapsamımızın daha ziyade genel bir bakış açısı ile ifade bulmasını ve İl Özel İdaremizin kaynaklarını daha doğru kullanmasını, üstlenmiş olduğu misyonunu tam olarak yerine getirmesini, çalışmalarıyla ilgili halkımızı yeteri kadar bilgilendirmesini, kanunların kendisine verdiği yetki ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak adına hassasiyet gösterip, denetim sonucu tespit edilen hususlar ile ilgili tenkit ve teklifler, raporda birim müdürlükleri ölçeğinde yapılan incelemeler ile birlikte kanaat olarak belirtilmiş, "Tespit ve Öneriler" başlığı altında topluca rapor özeti şeklinde sunulmuştur. 4- DENETİM RAPORUNUN ÖZETİ Denetim raporumuzda birim müdürlüklerimizin toplam faaliyetleri ve idaremizin görev, yetki ve çalışma yönergesi kapsamlı bir şekilde ifade bulmuştur. Bu yaklaşımımızdaki temel amaç idaremizin kendisine verilen görevi yerine getirirken bunda ne kadar başarılı olduğunu göstermeye çalışmamızdır. 5

6 Komisyonumuz çalışmasını yaparken İdari yapılanmadaki doğru tercihler ve güçlü performansın, kıt olan kaynakların öncelik esasına göre kullanılabilmesinde en önemli şart olduğunu dikkate alarak, bütçedeki sıkıntımıza rağmen hizmetin en iyisi yapılabilmiş mi yoksa maddi imkânsızlıklara ilave olarak idarenin yaklaşımında da eksiklikler var mı, bunu görmek adına yetki ve sorumluluklar ile gerçekleştirilebilen faaliyetler ve eksik kalanların dikkate alınmasını sağlamayı esas almıştır. Komisyonumuz, denetimi esnasında en çok, idaremizin bütçe kullanımı, stratejik planındaki hedeflere ulaşabilme başarısı ve performans planındaki amaçlarıyla icra edebildiği hizmetlerin arasındaki ilişkiyi, kısaca kendisinden bekleneni genel anlamda yerine getirmiş mi eğer getirmemiş ise sebebi üzerinde duran bir bakış açısı üzerinde durmuştur. Raporumuzda mali denetim esnasında tespit edilen eksik ve yanlış uygulamalar yer bulmuş ve ilgili mevzuatlara atıfta bulunarak önerilere yer verilmiştir. 5- DENETİM BELGELERİNİN İNCELENMESİ İl Özel İdaresi, hesap iş ve işlemleri yönünden Sayıştay, idari yönden İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri ve gelir ve giderleri ile hesap ve işlemleri yönünden İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu ve iç denetçi denetimine tabidir. Osmaniye İl Özel İdaresinde İç Denetim biriminin kurulmadığı tespit edilmiştir ve raporumuzda İç Denetimin önemi dikkate alınarak kurulması yönünde tavsiyede bulunulmuştur. İdaremizin bir önceki yıla ait denetimlerinin incelenerek gereklerinin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi, denetimin etkinliği ve amacına ulaşması açısından önemlidir. Bu nedenle iş ve işlemlerine ilişkin denetim belgelerinin incelenmesi ile tespit edilen eksiklik ve olumsuzluklar konusunda bir sonraki yıl gelinen noktalar veya tespit edilen hususların gereklerinin yapılıp yapılmadığının incelenmesi de yapılmıştır. Bu usul ile denetim konusunda fikri takip sağlanılmaya çalışılmıştır. Sayıştay 2014 yılı incelenmesi: 2014 yılı İl özel İdaremiz iş ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi tutulduğu bildirilmiştir. 6- BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ DÜZEYİNDE İNCELEME: İl Özel İdaresinin görevlerini birim müdürlükleri seviyesinde paylaştırdığı, diğer bir ifade ile görev alanlarına uygun birim müdürlükleri ayrı ayrı ihdas edildiği düşünülürse, birimlerin ayrı ayrı denetimi sonuçta tüm idarenin denetimi anlamını taşıyacaktır. 6.1-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ 2014 Yılı Bütçesi ,00 TL yılından devreden ödenekler , Yılı Ek Bütçesi ,00 TL. ve Bakanlıkça 2014 yılı içinde gönderilen ve diğer tahsisli mahiyetteki ödeneklerin Ek ve Olağanüstü Ödenek kaydıyla ,30 TL sının Toplanması ile birlikte 2014 Mali Yılı Bütçesi ,48 TL olarak gerçekleşmiş, ,18 TL iptal edilmiş ve , Yılına TL. Ödenek devir etmiştir Yılı Bütçe Gideri ,48 TL olarak gerçekleşmiştir Yılı Bütçe Geliri ,68 TL olarak gerçekleşmiştir. 6

7 GİDER FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. KOD AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ , , SAVUNMA HİZMETLERİ , , KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ , , , , , , SAĞLIK HİZMETLERİ , , DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ , , EĞİTİM HİZMETLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ , ,00 81 TOPLAM , ,

8 EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU İL ÖZEL İDARESİ EKO. KOD AÇIKLAMA PERSONEL GİDERLERİ S.G.K. PİRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2012 YILI DEVİR 2013 BÜTÇE EK BÜTÇE EK OLAĞANÜSTÜ ÖDENEK 2013 YILSONU ÖDENEK TOPLAM 2013 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEK LEŞME (%) ,00 0, , , ,00 0, , , YILINA DEVİR , , , , , ,54 5 CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE GİDERLERİ , , , , , ,12 9 YEDEK ÖDENEKLER , , ,00 0,00 0 GENEL İDARE PERSONEL GİDERLERİ S.G.K. PİRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TOPLAM , , ,89 49,548, , , , , , ,15 0, , , , , , , , ,65 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,712, ,66 TOPLAM , , ,59 66,756, ,46 G. TOPLAM , , , , , ,12 8

9 Temel Mali Tablolara ilişkin Açıklamalar a-) Fonksiyonel Sınıflandırma tablosu ile 2014 mali yılı bütçesinin Ödenek ve Harcamalarının fonksiyonel bazda gerçekleşmesine yer verilmiştir. b-) Ekonomik Sınıflandırma Tablosu ile 2014 mali yılı bütçesinin Ödenek ve Harcamalarının İl Özel İdaresi ve Genel İdare ayrımı yapılarak yıl içerisindeki gelişimine ekonomik bazda ayrıntılı olarak yer verilmiştir. c-) Bütçe Gelirleri Tablosu ile 2014 mali yılı Gelir Bütçe tahminine, gerçekleşmesine ve gerçekleşme oranlarına yer verilmiştir. *(Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin gelir tahmini ile gerçekleşme oranının farklı gelişme göstermesi, Genel İdare kapsamında yapılan işlerin ödeneğinin bütçe tahmini yapılamadığı için yılı içerisindeki gelişimine göre kayıt altına alınmasından kaynaklanmaktadır.) 3- Mali Denetim Sonuçları İl Özel İdaresinin 2014 yılı Gelir ve Giderleri ile hesap iş ve işlemlerinin denetimi Sayıştay Denetçileri tarafından 2014 yılı içerisinde yapılmıştır. Ayrıca 2014 yılı Gelir ve Giderleri ile hesap iş ve işlemleri, 2014 Şubat ayı itibariyle İl Genel Meclisi Denetim Komisyonu tarafından da yapılmaktadır Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri Görevler GELİR BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU BÜTÇE TAHMİNİ TL Karayolları ve belediye yol ağı dışında kalan köylerin ve köylere bağlı birimlerinin ulaşımını sağlayan, köy yolları ağında bulunan yollar ile köy içi yollarının tesviye, onarım, greyderli ve malzemeli bakım, stabilize kaplama, asfalt kaplama ve gerektiğinde beton kilitli parke kaplamalarını yapmak veya yaptırmak, Köy yolları ağında bulunan ve köy içi yollar dâhil tüm yolların, sanat yapılarını ve köprülerini yapmak veya yaptırmak, Asfaltı yapılmış olan köy yollarının asfalt yamalarını yapmak veya yaptırmak, Köy yollarında yapılacak olan stabilize kaplama ve malzemeli bakım işi için gerekli olan malzemenin temini için, ruhsatlı malzeme ocaklarının işletilmesini sağlamak, Kardan dolayı kapalı olan köy yollarını ulaşıma açmak veya açtırmak, Köy yolları ağında bulunan yolların, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla, trafik işaret levhalarını yapmak veya yaptırmak. Faaliyetler 9 GERÇEKLEŞME TOPLAMI TL GERÇEKLEŞME ORANI % RESİM VE HARÇLAR 5.000, , TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER , , , ,06 - DİĞER GELİRLER , , SERMAYE GELİRLERİ , ,00 56 TOPLAM , ,68 -

10 2014 yılı içerisinde Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü programı dahilinde, köy yollarımızda aciliyet arz eden köy yollarına öncelik verilerek; 70,3 km 1. kat asfalt kaplama, 70,7 km 2. kat asfalt kaplama, km stabilize kaplama, 92,0 km onarım programı gerçekleştirilmiştir İLÇELERE GÖRE KÖY YOLLARI YATIRIMLARI İLİ İLÇESİ 1.Kat Asfalt 2.Kat Asfalt Stabilize Kaplama Onarım Osmaniye Merkez 11,6 5,0 58,2 12,5 '' Bahçe 6,6 6,0 28,0 7,0 '' Düziçi 11,6 20,4 86,8 27,0 '' H.Beyli 4,2 4,0 9,0 3,0 '' Kadirli 33,6 18,0 192,5 25,5 '' Sumbas 2,7 15,2 50,5 17,0 '' T.Kale - 2,1 3,0 - TOPLAM (km) 70,3 70,7 428,0 92,0 SIRA İL ÖZEL İDARE BÜTÇESİNDEN YAPILAN KÖYYOLLARI İLÇESİ PROJE ADI 10 ONARIM (km) STABİLİZE (km) 1.KAT ASF (km) 2.KAT ASF. (km) GERÇEK. (%) 1 MERKEZ 018-KKN İlt- Bahçe İlçe Sınırı 3, Dy.İlt. Haraz- Çürükarmut-Kanlıkoz 2, Dy.İlt. Davutlar 2, Küllü Ky.İlt- Dereobası Fenk 4, BAHÇE Aş.Yk.Karderesi Grup Yolu 3, İ.S.Aş.Arıcaklı - D400 Bağlantısı 2, Dy.İlt.Arıklıkaş-Mercanlar 2, DÜZİÇİ Grup Yl.İlt.-Olukluçunur-Çükgüller- Kazıklıbucak 3, Gökçayır Tabaklar- Horozlar 4, Yeşildere- Sarıseki - Yolaltı Kyy. 5, Böcekli İS.İlt.Gümüş-Kaşobası- Güzelyurt-Çerkezler 4, Kuşcu Ky. İlt -Yeşildere 10, HASANBEYLİ İmar Sınırı-Çolaklı-Bahçe İlçe Sınırı 2, Yanıkkışla Ky. İlt-Çulhalı 1, KADİRLİ İ.S Sarıcaferler-Mustafalar-Balıklar- Kozalık 5, Kösepınarı Kyy.İlt-Cilbirtibeleni 8,0 100

11 17 " İly-İlt Koçlu Paşaoluğu-Yoğunoluk- Tenetaş-Maksut Ol. Yay 8, " İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli- Haytalar- 4, SUMBAS Grp.Kyy.İlt Halilibrahimli-Cemmağarası- Karanidere 7, Gaffarlı 3, " GrupKy.İlt.-Aydınlar-Uçuklar-Diniker- Güveluşağı 7, MERKEZ 018-KKN İlt- Bahçe İlçe Sınırı 3, " Oruçgazi Köyiçi 4, " Kazmaca Köy içi ve Mah. İçi 5, " Kırmacalı Köyiçi 5, " Orhaniye Köyü 2, Kayalı Köy İçi 2, Issızca Köy İçi 2, Dervişiye Köy İçi 2, Tehçi Köy İçi 2, Çona Köy İçi 2, " Yarpuz Köy İçi 2, " Akyar Köy İçi 3, " Dy.İlt. Haraz- Çürükarmut-Kanlıkoz 2, " Dy.İlt. Davutlar 2, " Küllü Ky.İlt- Dereobası Fenk 4, " Dereli Köy İçi 2, " İly.İlt- Gökbekirler 1, " Grup İlt.Bıçakcı 2, " İly.İlt.Hamis-Karakışla-Kumarlı- Tepekışla-Enişdibi Kazıklıbucak 4, " İly.İlt- Kayalı-Çatalmazı 1, " İly.İlt- Aliçavuşlar-Issızca 1, " Bahçe Köy İçi 2, BAHÇE Bekdemir Tuygunlar 1, " Gökmustafalı köyiçi 1, " Dy.İlt.Arıklıkaş-Mercanlar 6, " Yk. Arıcaklı Köyiçi 2, " Kızlaç Yk. Mahalle 2, " Aş.Yk.Karderesi Grup Yolu 4, " Aş. Arıcaklı 2, " Bahçe M.Sınırı-Aygır 6, " Grp.Yl.İlt.-Yaylalık(Erikkayası) 2, " Dutlu- 028-KKN İltisak 1, DÜZİÇİ İmar Sınırı-K.Gedik-K.Kızlar-Karani 7, Bayındırlı-İbişler 3, " Yeşildere- Sarıseki - Yolaltı Kyy. 5, " Grup Yl.İlt.-Olukluçunur-Çükgüller- Kazıklıbucak 3, " Grup İlt.-Köşkerli 1, " İly.ilt.Fakılar-Elbeyli-Karakuz 0, " Gökçayır Tabaklar- Horozlar 4, " Bostanlar Köyiçi 5,

12 62 " Akçakoyunlu Köyiçi 1, " İmar Sınırı - Kurmanlar- Söğütlügöl Kyy. 3, " Kuşcu Ky. İlt -Yeşildere 10, " Çerçioğlu Köyiçi 5, " Çotlu Köyiçi 2, " Çamiçi Köy içi (Çamiçi Köyiçi yolu) 4, " Pirsultanlı Köy ve Mahalle içi 4, " İmar Sınırı -Güllüuşağı-Alimülayimler 5, " 041-KKN ilt.-043-knn iltisak 2, " Alibozlu Ky.ilt.-Derebozlu-Ellezli 1, " Güllüuşağı Kyy..İlt.-Kaşobası 2, " 058-KKN ilt.-060-knn iltisak 0, " Böcekli İS.İlt.Gümüş-Kaşobası- Güzelyurt-Çerkezler 4, " Güzelyurt Köyiçi 3, " İmar Sınırı-Çatak-Zindoğan 2, " Grp.Kyy.İlt-Yenifarsak-Nacarfarsağı 2, " Çitli Köyiçi 3, HASANBEYLİ Yanıkkışla Culhalı Kyy. 2, " Karayiğit Köyiçi yolu 2, " İmar Sınırı-Çolaklı- Bahçe İlçe sınırı 4, KADİRLİ Aş.Bozkuyu 3, " Karatepe 4, " Bahadırlı 4, " Kayasuyu 6, " Kesim 3, " Göztaşı 6, " Yk.Çiyanlı 5, " Sarıtanışmanlı 5, " Oruçbey 5, " Tahta 4, " Değirmendere 6, " Yoğunoluk 8, " Koçlu 9, " Karakütük 7, " İlbistanlı 12, " Kösepınarı 9, " Harkaçtığı 4, " Topraktepe 7, " Kızyusuflu 6, " Mehedinli 4, " Çiğdemli 2, " Kerimli 4, " Mezretli 3, " Yenigün 4, " Söğütlüdere 4, " Hardallık Köyiçi 9, " İ.S Sarıcaferler-Mustafalar-Balıklar- Kozalık 10,

13 110 " Kösepınarı Kyy.İlt-Cilbirtibeleni 8, " İly-İlt Koçlu Paşaoluğu-Yoğunoluk- Tenetaş-Maksut Ol. Yay 5, " 077-KKN ilt.-082-kkn İltisak(BahadırlıKızyusuflu) 3, " Grp.Kyy.İlt-Günece 3, " İly.ilt.-Dervişli-A.Çiyanlı-Tozlu- Ortatozlu-Tekeli 4,0 100 Haytalar- 115 Aydınlar Köyiçi 1, Mehedinli Köyiçi 3, İly-İlt -Sarıdüz 2, Yk.Karakütük 2, İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli- Haytalar- 6, SUMBAS Akçataş Köyü 6, " Akdam Köyü 5, " Gaffarlı 9, " Köseli 1, " Çiçeklidere 5, " Esenli 3, " Höyük 3, " Grp.Kyy.İlt Halilibrahimli-Cemmağarası- Karanidere 4, " Grp.Kyy.İlt Geyikağalı-Günebakan 2, " İly.İlt-Alibeyli-Horozlar-Kalfa- Balıkağagözü-G.Karı 2,0 100 Tepekışla-Enişdibi 130 " İmar Sınırı-Mehmetli-Turunçlu-İbişler 2, " 052-KKN ilt kkn İltisak(Akdam- Diniker) 1, " GrupKy.İlt.-Aydınlar-Uçuklar-Diniker- Güveluşağı 7, HASANBEYLİ Lalegölü Köyiçi yolları 2, " 009-KKN İlt - Merkez İlçe Sınırı 1, MERKEZ İly.İlt-Hamis-Karakışla-Kumarlı- Tepekışla-Enişdibi 4, " Grup İlt.Bıçakcı 2, " İly.İlt-Aliçavuşlar-Issızca 1, Yarpuz Köy İçi 1, " Kayalı Köyü-Çatalmazı Yolu 1, BAHÇE Aş.-Yk Karderesi arası köyyolu 1, " Grup Yl.İlt-Yaylalık (Erikkayası) 2, " İly. İlt. Yukarı Kızlaç 2, DÜZİÇİ Selverler-Karagedik-Ky.İlt-Aydınlar 1, İmar sınırı-karagedik-karakızlar- Karanidere 1, " Çamiçi Köy içi yolu 1, " İ.S.Çatak-Zindoğan 2, " Grp.ky.İlt.Alibozlu- Dümbüldek(Hemenler)-Manlar- 3,0 100 Bayındırlı-Cehli-İbişler-067 KKN İlt. 148 " Grup Kyy.ilt-Yenifarsak-Nacarfarsağı 2, HASANBEYLİ İmar Sınırı-Çolaklı- Bahçe İlçe sınırı 4,

14 150 KADİRLİ İly.ilt.-Eseler-Sofular-Enbiyalı-Abuzerli- Haytalar- 3, Yk. Karakütük 2, " Aşağıçiyanlı-Tozlu-Tekeli 4, Paşaoluğu-Yoğunoluk 3, Mehedinli Köy içi 3, " İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar- Balıklar Kozalık-Şeritbeleni-Bozluksırtı- 4,4 100 Kösepınarı Nacaklı-Bağ.ya KKN İlt.-İly İlt- Sumbas İlçe Sın. 9, Karatepe-Sarıdüz 2, SUMBAS İly. İlt. Alibeyli-Horozlar-Kalfa- Balıkağıgözü-G.Karı 2, MERKEZ İmar Sınırı-Arslanlı-Kahyalar-Dervişli- Tehçi 3, Kırıklı Ky.İlt-Kayalı Fenk 2, BAHÇE İmar Sınırı-Örencik-Tuygunlar-Dutlu 3, İmar Sınırı-Kıraçlar-Bekdemir-Keller- İnderesi 3, DÜZİÇİ İmar Sınırı-Bostanlar 3, Atalan İ.S. Çerçioğlu-Kadirli bağlantı yolu 3, Gökçayır Köy içi 2, Selverler-Karagedik-Ky.İlt-Aydınlar 6, İmar sınırı-karagedik-karakızlar- Karanidere 4, Elbeyli-Karakuz 2, HASANBEYLİ Yanıkkışla Ky.İlt-Çulhalı 2, Kalecik Köyü Köy içi 1, KADİRLİ İmar sınırı-a.bozkuyu-kartalobası 3, İly.ilt.-Dervişli-A.Çiyanlı-Tozlu- Ortatozlu-Tekeli 3, İly.İlt.Koçlu-Paşaoluğu-Yoğunoluk- Teknetaş-Maksutoğlu Yaylası 4, İmar Sınırı-Sarıcaferler-Mustafalar- Balıklar-Kozalık-Şeritbeleni-Bozluksırtı- 2,0 100 Kösepınarı-Nacaklı 175 İly.ilt.-Ahmetfakılı-Sarılar-Göçmen- Hardallık- Çaygeçit-Akköprü 2, İly.ilt.-Kümbet-Göçmen-Hacıhaliluşağı 2, Kabayar Köyiçi 1, SUMBAS Grup ky.yl.ilt.halilibrahimli- Cemmağarası-Karanidere-Esenli- 2,7 100 Gazeller - Bağdaş yay. 179 İmar sınırı-reşadiye-küçükçınar- Rüstemler-Sıtır 2,0 100 İly.İlt.Alibeyli-Horozlar-Kalfa- 180 Balıkağıgözü-G.Karı 8, İmar Sınırı-Höyük-Fellahlar 2, TOPRAKKALE Dy.İlt-Tüysüz-Lalegölü-Ceyhan İlçe Sınırı 2,1 100 GENEL TOPLAM ,3 70, İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Faaliyetleri 14

15 Görevler İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü tarafından belediye ve mücavir alan dışında kalan alanlarda; Halihazır harita Her ölçekte imar planı Yapı ruhsatı ve yapı kullanma ruhsatı Köylerdeki yapı izinleri İmar durumu Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi İşlemleri yürütülmektedir. Faaliyetler 2014 yılı içerisinde 44 adet kaçak yapı tespit edilip imar mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılmıştır. İlimiz dahilindeki köylerde toplam 754 adet fen ve sağlık kurallarına uygunluk yönünden oturma izni belgesi düzenlenmiştir. KÖYLERDE VERİLEN OTURMA İZİNLERİ İLÇESİ BAŞVURU SAYISI İZİN VERİLENLER REDDEDİLENLER BAHÇE DÜZİÇİ HASANBEYLİ KADİRLİ MERKEZ SUMBAS TOPRAKKALE TOPLAM HARİTA ve İMARLA İLGİLİ İŞLEMLER YAPILAN İŞLEMLER ADET HALİHAZIR HARİTA ONAYI 10 İMAR PLANI ONAYI 13 İFRAZ TEVHİT ONAYI 26 15

16 İMAR PLANI İZNİ 13 YAPI KULLANMA ve İZNİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER 2014 YILI İÇERİSİNDE VERİLEN YAPI RUHSATI YILI İÇERİSİNDE VERİLEN YAPI KULLANMA İZNİ 9 TESPİT EDİLEN KAÇAK YAPILAR ve KESİLEN CEZALAR SIRA TARİH SAYI YER MİKTAR AMAÇ Düziçi-Çamiçi 1, Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç 1, Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Bahçe-Kızlaç Şikayet Konut Merkez-Bahçe 1, Şikayet Konut Merkez-Bahçe Şikayet Konut Merkez-Bahçe 1, Şikayet Konut Kadirli- Yusufizzeddin 16 2, Şikayet Konut Bahçe-Aşağıarıcaklı Şikayet Konut Merkez-Sarpınağzı 30, Tespit Konut Merkez-Kırıklı 10, Tespit H.E.San t Kadirli-Hardallık Şikayet Konut Sumbas-Akdam 21, Şikayet Konut Sumbas-Akdam Şikayet Konut Sumbas-Akdam Şikayet Konut Kadirli-Y.Bozkuyu 2, Tespit İdari Bina Bahçe-Örencik 13, Tespit Konut Kadirli-Kayasuyu 1, Şikayet Konut Kadirli-Aydınlar 1, Şikayet Konut Toprakkale-A.Pınarı 18, Tespit Konut Merkez-Çardak 11, Tespit Konut Merkez-Çardak 14, Tespit Konut Kadirli-Cığcık 25, Tespit Konut

17 Merkez-Çardak 10, Tespit Konut Merkez-Çardak 24, Tespit Konut Merkez-Çardak 12, Tespit Konut Merkez-Çardak 10, Tespit Konut Merkez-Çardak 20, Tespit Konut Merkez-Çardak 21, Tespit Konut Merkez-Çardak 9, Tespit Konut Merkez-Çardak 3, Tespit Konut Düziçi-Söğütlügöl Tespit Konut Düziçi-Çamiçi 1, Tespit Konut Düziçi-Çamiçi 1, Tespit Konut Düziçi-Çamiçi 1, Tespit Konut Kadirli- Değirmendere Şikayet Konut Merkez-Dervişli 6, Şikayet Konut Merkez-Arslanlı 3, Tespit Ahır Kadirli- Değirmendere Şikayet Konut Hasanbeyli-Çulhalı 3, Şikayet Konut TOPLAM 301, Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri Görevler Görev alanı içerisindeki işyerlerine faaliyet konusuna göre Sıhhi, Gayrisıhhî ve Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek, Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili İl Özel İdaresine verilen yetkiler çerçevesinde gerekli kontrolleri yapmak ve tedbirler almak, Görev ve yetki alanına giren konularda ilgili mevzuat gereği cezai işlemlerle ilgili işlemleri yapmak ve cezai işlemleri gerekli organlara bildirmek, Maden Kanunu ve uygulama yönetmelikleri ile İl Özel İdaresine verilen tüm görevleri yerine getirmek, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulara ruhsat verme iş ve işlemlerini yapmak ve denetlemek, Faaliyetler MEVCUT RUHSAT DURUMU GAYRİ SIHHİ MÜESSESE 72 SIHHİ MÜESSESE 62 UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ 32 17

18 MADENCİLİK FALİYETLERİ İÇİN GSM 41 YER SEÇİMİ VE TESİS KURMA İZNİ 1 JEOTERMAL KAYNAK ARAMA VE DOĞ. MİN. SU RUHSATLARI 15 TOPLAM YILINDA DÜZENLENEN RUHSATLAR YILI GAYRİ SIHHİ MÜESSESE SIHHİ MÜESSESE UMUMA AÇIK İSTİRAHAT ve EĞLENCE YERİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ İÇİN GSM DEVİR ve İNTİKAL JEOTERMAL KAYNAK ve DOĞ. MİN. SU RUHSATLARI TOPLAM Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Faaliyetleri Görevler İl Özel İdaresi görev alanında yer alan köy ve bağlı yerleşim birimleri ile askeri garnizonlara sağlıklı ve yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden içme suyu alımı ile ilgili yapılacak işlemler ve programdaki işlerin gerekli keşif (yaklaşık maliyet), ihale, kontrollük, geçici kabul, kesin kabul ve idari işlerini yürütmek ve kesin hesaplarını hazırlamak. Köy nakli, toplulaştırılması gerek kom, mezra ve benzeri yerleşim birimlerinin köy içi alt yapı tesislerini, kanalizasyonunu yapmak, çevre ve halk sağlığı ile ilgili gerekli tedbiri almak. Küçük akarsular üzerinde hidroelektrik santralleri yapmak veya yaptırmak. Sondaj çalışmalarını mevzuata uygun olarak yapmak veya yaptırmak. Faaliyetler Müdürlüğümüz hedefleri doğrultusunda, kırsal yerleşim yerlerine sağlıklı içme suyu tesislerini ve çağımız koşullarına uygun kanalizasyon sistemlerini hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine çalışılmaktadır YILINDA DOĞRUDAN TEMİN İLE YAPILAN İŞLER SIRA İŞİN ADI TUTAR 1 Toprakale Sayhöyük Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması ,00 TL 2 Bahçe-Bekdemir Köyü İçme Kaptaj Yapım İşi ,56 TL 18

19 3 Merkez-Hemite-Değirmenocağı köyleri Motopomp takılması ,26 TL TOPLAM ,82 TL 19

20 İLÇESİ SUSUZ İL GENELİ İÇME SUYU ENVANTERİ YETERSİZ SULU ŞEBEKELİ ÇEŞMELİ ŞEBEKELİ ÇEŞMELİ KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI KÖY BAĞLISI Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. Ad. Nüf. MERKEZ BAHÇE DÜZİÇİ HASANBEYLİ KADİRLİ SUMBAS TOPRAKKALE İLİN SUSUZ ÜNİTE SAYISI : 8 İLİN YETERSİZ ÜNİTE SAYISI : 13 İLİN SULU ÜNİTE SAYISI :

21 2014 YILI İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR VE YATIRIM ÇALIŞMALARI SIRA NO PROJENİN ADI PROJENİN YERİ (İlçesi) PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.) PROJE BEDELİ (TL.) HARCAMA MİKTARI (TL.) FİZİKİ GERÇ (%) AÇIKLAMALAR 1 Çeşitli Çap ve Atüde İçme Suyu Boru ve Ek Parç. Alımı GENEL , , , TAMAMLANDI 2 Güneş Enerji Panelli Tam Otomatik Klorlama Cihazı Alımı GENEL , , TAMAMLANDI 3 İçme Suyu Analiz Bedelleri GENEL , , TAMAMLANDI 4 Merkez- Dereobası Köyü İçme Suyu Projesi MERKEZ , , , TAMAMLANDI 5 Bahçe - Yk. Karderesi Köyü İçme Suyu Projesi BAHÇE , , TAMAMLANDI 6 Düziçi- Çatak Köyü İçme Suyu Projesi DÜZİÇİ , , TAMAMLANDI 7 Düziçi- Gümüş Köyü İçme Suyu Projesi DÜZİÇİ , , TAMAMLANDI 8 Kadirli-Karadelik Köyü İçme Suyu Projesi KADİRLİ , , TAMAMLANDI 9 Kadirli- İlbistanlı Köyü İçme Suyu Projesi (Kalealtı Memba) KADİRLİ , , TAMAMLANDI 10 Sumbas -Akdam Höyük Grup İçme Suyu Projesi SUMBAS , , TAMAMLANDI TOPLAM , ,36 21

T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İÇİNDEKİLER I. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ A- Yol Onarım Yapımı 2 Yol Onarım Yapımı İcmal 3 B- Malzemeli Bakım ve Stabilize Kaplama Yapımı 5 Malzemeli Bakım

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI I. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ II. III. IV. İÇİNDEKİLER A- Yol Onarım Yapımı 2 Yol Onarım Yapımı İcmal 3 B- Malzemeli Bakım ve Stabilize Kaplama Yapımı

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İÇİNDEKİLER I. ULAŞTIRMA HİZMETLERİ A- Yol Onarım Yapımı 2 Yol Onarım Yapımı İcmal 3 B- Malzemeli Bakım ve Stabilize Kaplama Yapımı 5 Malzemeli

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2013 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2013 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2013 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU 1 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 1- DENETİM AMACI... 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI... 4-5 3- DENETİMİN KAPSAMI...

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.10.2015 Karar No : 323 Konusu: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Yaylalık İnderesi grup yolunun 1.5 Km lik 2.kat asfalt yapım işinin 2015 Mali yılı yatırım programına

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SEN OSMANİYE ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİ İŞYERİ DELEGE DAĞILIM LİSTESİ

TÜRK EĞİTİM SEN OSMANİYE ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE SEÇİMİ İŞYERİ DELEGE DAĞILIM LİSTESİ : OSMANİYE : 10 1 Adnan Oğuz Anadolu Lisesi 1 2 Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi 1 3 Akyar İlkokulu / Ortaokulu 1 4 Atatürk Anadolu Lisesi 1 5 Atatürk İlkokulu / Ortaokulu 1 6 Bahçe İlkokulu / Ortaokulu

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ FAALĠYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER SAYFA SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER.. 1 A-Misyon Vizyon ve Temel Değerler 1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 2 İl Özel İdaresinin Görev Alanları.

Detaylı

Haziran 2013-2669 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1435

Haziran 2013-2669 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1435 Haziran 2013-2669 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1435 44017 748403 ORDU ÜNYE Ünye Fehmi Cerrahoğlu Özel Eğitim Uygulama 2 1 ŞEHİR 0 12 Merkezi II. Kademe 44018 748043 ORDU ÜNYE Ünye Fehmi Cerrahoğlu

Detaylı

Mayıs 2014-2680 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 939

Mayıs 2014-2680 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 939 Mayıs 2014-2680 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 939 43765 743130 ORDU ÜNYE Prof.Dr.Necmettin Polvan İlkokulu 2 1 Şehir 0 12 43766 743149 ORDU ÜNYE Puset Polvan Ortaokulu 2 1 Şehir 0 12 43767 743160

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 01.07.2014 Karar No : 142 Konusu: Sumbas İlçesi, Yeşilyayla Köyü, 117 ada, 64 nolu taşınmaz üzerine Konut amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının, 3194 Sayılı İmar

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Oturum : 1 Karar Tarihi : 05.05.2014 Karar No : 82 Konusu: İller Bankası Genel Kurul toplantılarında İl Özel İdaresini temsil etmek üzere nce kendi üyeleri arasından 1 üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2012 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2012 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İL GENEL MECLİSİ 2012 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2013 1 içindekiler ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 1- DENETİM AMACI... 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI... 4-5 3- DENETİMİN

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR D- YAPIM VE PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR 1-2012 YILI GENEL BÜTÇELİ YATIRIM PROGRAMINDA OLAN İŞLER; Yalova Bayındırlık ve İskan Hizmet Binası işinin sözleşmesi yapıldı. Yapım aşamasında. Altınova

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ. Bütçe Yılı 2013 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ İL Sİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI TEKLİFİ KURUMSAL 44-11.01 İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 04 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TESVİYE

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Mayıs 2015-2692

Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Mayıs 2015-2692 680 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Mayıs 2015-2692 43333 890768 ORDU ULUBEY Ulubey Anaokulu 2 2 Şehir 13 43334 317667 ORDU ULUBEY Ulubey Anadolu Lisesi 2 2 Şehir 13 43335 738709 ORDU ULUBEY Ulubey

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 3 Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri Gölet, Liman, Baraj gibi Projelerin inşasında kullanılacak yapı ve inşaat 4

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İL GENEL MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 1. BİRLEŞİM ZABIT ÖZETİ

İL GENEL MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 1. BİRLEŞİM ZABIT ÖZETİ İL GENEL MECLİSİNİN 01 TEMMUZ 2015 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 1. BİRLEŞİM ZABIT ÖZETİ, Meclis Başkanı Nuh KARA nın Başkanlığında Toplantı salonunda 01.07.2015 Çarşamba günü saat 14.00 da toplandı. Gündemin

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 01.07.2015 tarihli toplantıda komisyonumuza havale edilen, İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Gökçayır Köyü İlköğretim Okuluna ait çevre duvarı

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

1106 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat

1106 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 1106 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Şubat 2017-2713 42745 740067 ORDU ÜNYE Şehit Hüseyin Başaran Ortaokulu 2 1 Şehir 0 12 42746 740080 ORDU ÜNYE Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu 2 4 Şehir 6 18

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 211 YILINDA YAPILAN YAZIŞMALAR Talas Belediyesi 16 Birim Müdürlüğü tarafından idare edilmektedir. Müdürlüklerde istihdam edilen personel sayıları ise aşağıda yer almaktadır.

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKDAM-HÖYÜK GRUP İÇME SUYU TESİSİ BİLGİ NOTU

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ SU, KANAL VE TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ AKDAM-HÖYÜK GRUP İÇME SUYU TESİSİ BİLGİ NOTU AKDAM-HÖYÜK GRUP İÇME SUYU TESİSİ BİLGİ NOTU Kadirli ye bağlı Kösepınarı Köyü sınırları içerisinde yer alan Evrenpınarı membasından beslenmektedir. Proglamlanan isale miktarı 23,50lt/sn dir. Membanın yüksek

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNE AİT GÖREV DAĞILIM CETVELİ

İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNE AİT GÖREV DAĞILIM CETVELİ İL ÖZEL İDARESİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ VE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜKLERİNE AİT GÖREV DAĞILIM CETVELİ 1-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ A-Memur İşleri Bürosu 1-Memurların ve 5393 sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

İL ÖZEL İDARESİ 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI. Bütçe Yılı 2011 FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ KURUMSAL 44.11.01. İL Sİ Sayfa No 1 BİRİMİ 10 YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET TÜRÜ 4 LER VE HİZMETLER FAALİYET PROGRAMI 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ÖDENEK ( TL ) TESVİYE ( YENİ LER ) 1. 06 5 7 08

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Nuh KARA Ali KILIÇ İbrahim AKKUŞ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Oturum : 1 Karar Tarihi : 01.09.2015 Karar No : 289 Konusu: Bahçe İlçesi, İnderesi Köyü içme ve kullanma suyu temini amacı ile Kavurgalı mevkiinde bulunan Q=0,62 lt/sn debili Kavurgalı membasının,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Madde 1: 2015 yılı gider tahmini ödenek cetvelinde (A) gösterildiği gibi 7.000.000 TL.dır. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile uygun görülmüştür. Gelir Madde: 2015 yılı

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU PLAN VE BÜTÇE HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 01.10.2015 tarih ve 326 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31.maddesi ile 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R

T.C. OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi K A R A R Konusu: Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Merkeze bağlı, Karaçay Mahallesinde bulunan, 72 pafta, 1632 ada, 1 parsel ve Birleşim : 1 72 pafta, 1631 ada, 14 nolu parselin Milli Eğitim Bakanlığı, Temel

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Kamu kurumlarının gelir-gider bilgilerinin yer aldığı ve kullanımlarına tahsis edilen ödenek tutarlarını gösteren

Detaylı

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI

2005 YILI KÖYDES PROGRAMI 2005 YILI KÖYDES PROGRAMI SIRA NO İŞİN ADI NÜFUSU UZUNLUK KM HARCANAN PARA 1 Alıçlı Köy Yolu Stabilize Kaplama 116 TESİS GELİŞTİRME 15,241.82 3.20 15,241.82 2 Yuvacık Köy Yolu Stabilize Kaplama 101 TESİS

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 01/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 26 SAAT : 16:00 1- Gündem oluşmadığından toplantı kapatılmıştır. Ahmet KARA Vali TOPLANTININ TARİHİ : 08/07/2015 TOPLANTININ SAYISI : 27 SAAT : 16:00

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI

AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI AMASYA İL ÖZEL İDARESİ PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV DAĞILIMI Müdür V. : Özgür ÇAK Özgür ÇAK ın olmadığı zamanlarda Müdürlüğe Alpaslan AYDEMİR vekalet edecektir. A) İÇMESUYU YAPIM BİRİMİ

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU

İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İMAR VE BAYINDIRLIK HİZMETLERİ KOMİSYONU RAPORU İl Genel Meclisinin 06.04.2015 tarihli toplantıda Komisyonumuza havale edilen, İl Özel İdaresinin 06.04.2015 tarih ve 2715 sayılı yazı ile teklif edilen,

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı