Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r da bafllayan bir dalga yay lma istidad gösteriyor. Ortado u da hemen hemen hepsi II. Dünya Savafl ndan sonra ba ms zl klar na kavuflan Müslüman Arap ülkelerinin ço- unda, oralarda ekonomik menfaatleri olan Bat l ülkelerin de deste i ile ne yaz k ki dikta rejimleri hüküm sürmektedir. On y llard r srail in Filistin halk na etti i cevr-ü cefaya bile neredeyse seyirci kalan söz konusu yönetimler art k kendi halklar taraf ndan istenmiyor. Say n Baflbakan m z n sadece Ortado- u daki de il, yeryüzünün önemli bir k sm ndaki ma dur ve mazlum halklar n adeta idolü haline gelen gelmesinin çok anlaml oldu unu düflünüyorum. Kendi halk n n hür iradesiyle iktidara gelen, halk n n ruh ve mana iklimini paylaflan, özgürlük alanlar n geniflleten ve dünyadaki haks zl klara karfl sesini yükselten bir lider olan Genel Baflkan m z ve AK PARTi hareketi ayn zamanda da halk n n sözcüsü olarak statükocu zihniyete de meydan okuyor. Esasen bugün M s r da, Tunus ta halk n soka a ç karak yapt n bizim halk m z 202 de demokrasi ve hukuk içinde, hür seçimlerle sand kta yapm flt r. Bugün halk n n yüzde 99 u Müslüman ama ayn zamanda parlamenter demokrasi ile idare edilen bir cumhuriyet olan Türkiye özgürlük aray fl ndaki Müslüman halklara örneklik teflkil ediyor. Dünyan n 16. Avrupa n n 6. Büyük ekonomisi olan Türkiye, kim hangi kavramlar tabloyu çizerse çizsin istikbale emin ad mlarla yürümektedir. Yoksulluk azal yor, iflsizlik azal yor, insan m z n hayat kalitesi art yor, e itimde, sa l kta, ulafl mda, flehircilik ve kentsel dönüflümde harikalar sergileniyor; adalet mekanizmas bafltan sona elden geçiriliyor, yarg ba ms zl ve tarafs zl için azami gayret sarf ediliyor, savunma sanayimiz d fla ba ml l ktan kurtar l yor, tar msal üretim de erimiz katlanarak art yor. Dünya küresel krizin etkilerini iliklerine kadar hissederken ihracat m z, üretimimiz, turizmimiz ve her fleyden önemlisi dünyadaki etkinli imiz ve itibar m z art - yor. Her zaman barda n bofl taraf n görenleler anlatabilecek fazla bir fley yoktur. Karamsarlar sadece tünelin içindeki karanl görür. Romantik iyimserler sadece tünelin ucundaki fl görür. Realist iyimserler ise hem tünelin karanl n n fark ndad r, hem de tünelin ucundaki fl - a kilitlenip yoluna devam ederler. AK PARTi kadrolar n n dünyas nda hiçbir zaman karamsarl k olmaz. Romantik iyimserlik ise kendisini kand rmakt r. Bizler realist iyimserleriz. Bugün dünden iyi, yar nlar n da bugünden iyi olaca na inan yoruz. Halk m z n deste i ve duas ile daha yazaca m z çok ifl var. Selam ve muhabbetler.

4 Ç NDEK LER 16 Baflbakan Erdo an: Kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edilmesine de izin vermeyiz AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 27 Ocak ta Gençlik ve Spor l Müdürlü ü toplant salonunda Türkiye nin dört bir yan ndan gelen gençlerle bir araya geldi Türkiye de iyi fleyler oluyor AK PARTi XX. Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, 10 Aral k 2010 tarihinde, AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay: Hayat de ifliyor AK PARTi, hayat do ru okuyor AK PARTi iktidar nda Türkiye nin yaflad de iflimi ve dönüflümü, turizm anlay fl m z n nas l de iflti ini ve geliflti ini, Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay ile konufltuk. Baflbakan Erdo an: Koalisyon dönemlerinde a r bedeller ödedik AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 25 Ocak ta resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna ya gitti. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya M. Caner fiahin > Ocak-fiubat 2011 Y l 8 Say 68 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H I. nönü Zaferi 10 Ocak 1921 Mondros Ateflkes Anlaflmas ndan sonra, 15 May s 1919 da Anadolu yu iflgale bafllayan Yunanl lar, düzenli ordu fikrine karfl ç kan Çerkes Ethem in TBMM hükümetine baflkald rmas n da de erlendirerek, Bursa ve Uflak bölgelerinden, Eskiflehir ve Afyon yönüne do ru harekete geçti. Savafl n zaman n Yunanl lar seçmekle birlikte, savafl alan n Türkler belirledi. Oynak bir sevk ve idare sistemini benimseyen Türk ordusu, kendisinden üç kat daha fazla askeri ve teknik gücü olan Yunan ordusuna karfl nönü mevkiinde savunma savafl yapmaya karar verdi. 10 Ocak günü saat 6.30 da bafllayan savaflta a r kay plar veren ve y pranan Yunanl lar Bursa civar ndaki eski mevzilerine çekilmek zorunda kald. Bat cephesinde kazan lan ilk savafl olan bu zafer, Milli Mücadele ye olan inanc kuvvetlendirdi, içeride ve uluslararas çevrelerde TBMM nin etki gücünü art rd. Muharebeden sonra, Türk kuvvetlerine komuta eden Albay smet Bey generalli- e yükseltildi. Londra Anlaflmas 19 fiubat fiubat 1959 da K br s ba ms z bir devlete dönüfltüren Londra Anlaflmas imzaland. Anlaflma toplant s na Türk D fliflleri Bakan Fatin Rüfltü Zorlu, Yunan D fliflleri Bakan Averof ve ngiltere D fliflleri Bakan kat ld. Anlaflmay K br s Türk delegasyonu baflkan Dr. Faz l Küçük ve K br s Rum delagasyonu baflkan Baflpiskopos Makarios imzalad. Toplant ya Yunan Baflbakan da kat ld. Bir uçak kazas geçirmifl olan Baflbakan Menderes o s - rada tedavi alt nda oldu undan Londra Konferans na kat lamad. Bu anlaflma ile K br s ngiltere nin sömürgesi olmaktan ç karak ba ms z bir devlet haline geldi. ngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör devlet oldular. Bunu izleyen süreçte, 1960 y l nda K br sl Rumlar ve Türkler Kıbrıs Devleti ni kurdular. Yeni oluflturulan K br s yönetimindeki 10 bakandan 7 si Rum, 3 ü Türk olurken Cumhurbaflkanı Rum (Baflpiskopos Makarios) ve yardımcısı Türk (Fazıl Küçük) oldu. Türkiye nin NATO ya girifli 18 fiubat Eylül 1951 tarihleri aras nda Ottova da toplanan Kuzey Atlantik Pakt (NATO) Konseyi ne dahil olan 12 devlet temsilcisi, Türkiye nin üye olmas n tavsiye eden karar onaylad lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 fiubat 1952 de Türkiye nin NATO üyeli ini onaylad. Misak- Milli nin Kabulü 28 Ocak 1920 stanbul da toplanan son Meclis-i Mebusan da, Anadolu hareketine sempati ile bakan Ali R za Pafla n n giriflimiyle gizli bir oturum yap ld ve burada Misak- Milli kabul edildi. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzaland vakit, düflman ordular n n iflgali alt nda bulunan ve ço unlu u ile Arap olan yerlerin kaderi, ora halk n n serbestçe verece i karara ba l kalacakt r. Bunun d fl nda kalan ve o gün iflgal edilmeyen Türk ve slam ço unlu unun bulundu u bölge bölünmez ve ayr lmaz bir bütün say lacakt r. Türkiye ile yap lacak bar fla b rak lan Bat Trakya n n hukuki durumunun tespiti de halk n tam bir serbestlikle beyan edecekleri reye uygun olacakt r. stanbul flehri ve Marmara n n güvenli i her türlü tehlikeden uzak kalmal d r. Çanakkale ve Karadeniz Bo azlar nda ticari serbesti ve ulaflt rma, ilgili devletlerin oy birli i ile verecekleri karara ba l kalacakt r. Antep e Gazi unvan 8 fiubat 1921 TBMM, Ay ntap a (Antep) kahramanca direniflinden dolay Gazi unvan veren kanunu kabul etti. 10 ay 9 gün düflmana karfl en kötü imkanlarla yi itçe savaflan Antep Türk tarihine kahramanlar diyar olarak geçmifltir. Fatih in tahta geçifli 18 fiubat 1451 VII. Osmanl Padiflah Fatih Sultan Mehmet 1451 y l nda tahta geçti. 32 y l padiflahl k yapan Fatih Sultan Mehmet, 1453 y l nda stanbul u fethetti ve 200 den fazla flehir Osmanl topraklar na kat ld. Vefat s ras nda devletin s n rlar kilometrekareye ulaflt. Fatih in Osmanl padiflahlar aras nda bilimsel, yönetsel ve kültürel sahada ilk s ray ald bilinmektedir. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI KOB lere 1 milyar liral k yeni y l müjdesi > Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, KOB lere yönelik 1 milyar liral k ek kredi müjdesi verdi. Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, KOB lere yönelik ölçek endeksli büyüme kredisi destek program nda toplam 2.5 milyar lira olarak belirledikleri kredi hacmini, 1 milyar lira art rarak, 3.5 milyar liraya ç kard klar n bildirdi. Ölçek endeksli büyüme kredisi destek program ndan yararlanmas n öngördükleri firma say s n ise 45 bin olarak planlad klar n an msatan Ergün, ancak bu kredi için yaklafl k 73 bin baflvuru oldu unu, bunlardan bir k sm n n flartlar n n tutmad n, bu yüzden 65 bin firman n bundan yararlanaca n belirtti. Polis okullar na ak ll s n flar > Polis Meslek Yüksekokullar ve il emniyet müdürlüklerine ak ll s n flar kurulmas na iliflkin protokol, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile çiflleri Bakan Beflir Atalay aras nda imzaland. Bakan Y ld r m, Ulaflt rma Bakanl ndaki imza töreninde, Türkiye nin iletiflim altyap s n n geliflmesi konusunda birçok kurumla iflbirli i yapt klar n söyledi. Milli E itim Bakanl ile birlikte okullara bilgi teknoloji s n flar kurulmas, genifl bant internet götürülmesi ve 40 bin okulda 620 bin dersli in ak ll s n flar haline getirilmesi projelerini gerçeklefltirdiklerini ifade eden Y ld r m, askeri birliklerde de kamu internet eriflim merkezleri kurarak vatani görevini yapan askerlerin biliflim imkanlar n kullanmalar na olanak sa lad klar n belirtti. Venezuela dan konut karfl l petrol teklifi > Devlet Bakan Zafer Ça layan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Venezuela n n petrol karfl l konut teklifini de erlendirmek üzere bir araya geldi. Bakan Y ld z teklifle ilgili olarak flunlar söyledi: fiu anda Türkiye nin günlük 42 bin varil üretimi var. Venezuella n n günlük üretimi ise 3 milyon varil civar nda. Petrolde iki ülke aras nda çok ciddi büyüklük fark var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl konu üzerinde çal fl yor. Venezuela, Türkiye için f rsat oluflturabilecek bir ülke. O aç dan, mütekabiliyet esas na göre rakamlar ortaya koyduktan sonra, zaman geldi inde, barter sistemi bize ne verir, ne vermez hepsini kamuoyuyla paylaflaca z. 4 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 76 ilde MOBESE > çiflleri Bakan Beflir Atalay, Samsun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi nin (MOBESE) aç l fl n yapt. çiflleri Bakan Atalay, MOBESE nin güvenlik aç s ndan cayd r c oldu unu belirterek, "Ça dafl teknolojinin en önemli ürünüdür. Göreve geldi imde sadece istanbul da MOBESE sistemi vard. fiimdi Samsun la birlikte 76 ilimizde hizmete girdi. Bir iki hafta içerisinde 81 vilayette bu sistem hayata geçmifl olacak. fiu anda 32 ilçemizde de aç ld. 49 ilçemizde de çal flmalar m z sürüyor. Bu sistemle flehrin her taraf n denetliyoruz" dedi in ilk destek ödemesi: 500 milyon lira > Tar m ve Köyiflleri Bakanl, 2011 y l n n ilk destek ödemelerine 25 Ocak tarihi itibariyle bafll yor. Destekleme kapsam nda, 359 bin çiftçiye toplam 500 milyon lira ödenecek. Bakanl k, 2011 y l nda çiftçilere toplam 6 milyar lira destekleme ödemesi yapacak. Ödemelerin yüzde 90 n ilk 6 ay içinde tamamlanacak. Hayvanc l ktan sertifikal tohum kullan m ile hububat ve bakliyat primine kadar birçok kalemde destek ödemesi yap lacak. lkö retimde dev iflbirli i > Milli E itim Bakanl ile Baflbakanl k a ba l kurulufllar, Adalet, çiflleri, D fliflleri, Sa l k, Çal flma ve Sosyal Güvenlik bakanl klar aras nda, ilk kez genifl kat l ml olarak lkö retime Eriflim ve Devam n zlenmesi iflbirli i protokolü imzaland. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu, k z ve erkek tüm çocuklar n ücretsiz, zorunlu ve kaliteli e itime eriflimleri ve devamlar n sa lamak üzere yeni bir iflbirli inin hayata geçirildi ini belirtti. Protokolün, MEB in ilkö retimde yüzde 100 okullaflma hedefine dönük çal flmalar na çok büyük oranda h z kazand raca n vurgulayan Bakan Çubukçu, Temel amac m z zorunlu ilkö retim ça ndaki tüm çocuklar m z n e itime eriflim ve devamlar n n önündeki engelleri kald rmakt r dedi. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI AK Partili Çavuflo lu yeniden AKPM Baflkan > AKPM 2011 K fl Dönemi Genel Kurulu nun ilk gününde aç l fl konuflmalar n n ard ndan yap lan oylamada, Baflkan Çavuflo lu, oy birli iyle ve bir y ll na yeniden bu göreve getirildi. Genel kuruldaki konuflmas n ngilizce olarak yapan AKPM Baflkan Çavuflo lu, kendisine destek vermek üzere Antalya ve Alanya dan gelerek salonda genel kurulu izleyen hemflehrilerine Türkçe olarak teflekkür etti. Çavuflo lu na destek vermek amac yla ço u Alanya dan 50 kiflilik bir grup Strasbourg a geldi. Yemen Türküsü Cumhurbaflkan n a latt > Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün tarihi Yemen ziyaretine, 1. Dünya Savafl s ras nda flehit düflen Türk askerleri an s na infla edilen Türk flehitli inin aç l fl damga vurdu. Törende Türk okulu ö rencisi iki Yemenli k z çocu unun hüzünlü bir sesle okudu u Yemen Türküsü, Cumhurbaflkan Gül ve beraberindeki bakanlar a latt. Gözyafllar n önce eliyle silen Gül, daha sonra duygular na hakim olamay nca cebinden ç kard mendille gözyafllar n sildi. 6 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Tunus ta Yasemin Devrimi > Tunus ta yolsuzluklar ve iflsizli e tepkiyle bafllayan sokak protestolar, yak n dönemde ilk kez bir Arap ülkesinde iktidar n halk taraf ndan devrilmesini beraberinde getirdi. Tunus ta halk n isyan 23 y ll k lideri devirdi. Cumhurbaflkan Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus u terk etti. syan, sokaktaki Tunuslular taraf ndan "Yasemin Devrimi" olarak adland r ld. Polise yasemin verelim slogan yla yola ç kan göstericiler, devrimi ülkelerinin sembolü olan yasemin çiçekleriyle özdefllefltirdi. Ülkede 6 ay içinde de seçim yap lmas bekleniyor. Moskova da havaliman nda intihar sald r s > Rusya n n baflkenti Moskova daki Domodedovo Havaliman nda meydana gelen intihar sald r s nda en az 35 kifli öldü 150 kifli de yaraland. Sald r, Domodedova Havaalan n n D fl hatlar terminali gelen yolcu terminalinde bir teröristin üstündeki bombalar patlatmas yla meydana geldi. Rusya Devlet Baflkan Dimitriy Medvedev, sald r n n arkas ndakilerin bulunup cezaland r laca n söyleyerek, havaalanlar nda ve önemli ulafl m merkezlerindeki güvenli in de art r lmas talimat verdi. Tunus tan sonra M s r da kar flt > Tunus ta Zeynel Abidin bin Ali Yönetimi ni deviren Yasemin Devrimi M s r a s çrad. M s r halk 1981 den beri iktidarda olan Hüsnü Mübarek i devirmek için soka a döküldü. M s r Cumhurbaflkan Hüsnü Mübarek, isyan n sekizinci gününde eylül ay nda yap lacak cumhurbaflkanl seçiminde yeniden aday olmayaca n söyledi. Mübarek in yapt konuflmada verdi i sözlere ra men göstericiler sokaklar terk etmedi. Ülke genelinde soka a ç kma yasa ilan edilmesine ra men on binlerce kifli, 30 y ld r iktidarda olan Hüsnü Mübarek aleyhinde gösteriler düzenledi. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 7

10 > AK PARTi XX. Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, 10 Aral k 2010 tarihinde, AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, kimsenin umutsuzlu a kap lmamas gerekti ini, Türkiye de iyi fleyler oldu unu ve olmaya devam edece ini söyledi. Millet ad na tek bir projeleri yok Baflbakan Erdo an, konuflmas nda AK PARTi iktidar n n oylar n art rmay de il, Türkiye nin tamam na seslenmeyi, Türkiye nin tamam n kucaklamay dert edindi- ini söyledi. Muhalefet partilerinin ise tek amac n n AK PARTi ye iftira atmak oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Bir tane yarg ya gidip de dava açt klar oldu mu? Hadi bizim dokunulmazl m z var, büyükflehir belediye baflkan m z n dokunulmazl yok, açsayd n dava, açt m? fleklinde konufltu. 8 y ld r milletimizi hayal k r kl na u ratmad k Türkiye de iyi fleyler oluyor GEN filet LM fi L BAfiKANLARI TOPLANTISINDA KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, HER fiey N EN Y S N HAK EDEN M LLET M Z, HER fiey N EN Y S LE BULUfiTURMAYA DEVAM EDECE Z fiekl NDE KONUfiTU. Kimse umutsuzlu a kap lmas n AK PARTi nin Haziran 2011 de iktidara daha güçlü bir flekilde devam edece ini belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AK PARTi iktidar nda geldi i noktay flu sözlerle ifade etti: Bizi sadece Türkiye de il, bizi Kosova anlat yor, bizi Lübnan anlat yor. Türkiye içinde infla etti imiz okullar, yollar, hastaneler, ne bileyim, tar mda att m z ad mlar, enerjide att m z ad mlar, bütün bunlar n yan nda toplu konutlar kadar, uluslaras zeminde mert duruflumuz, ilkeli duruflumuz, bizi anlatmaya yetiyor. Bugün art k Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, bir de er ifade ediyor. 8 y lda milletimizi hayal k - r kl na u ratmad k. Her fleyin en iyisini hak eden milletimizi, her fleyin en iyisiyle buluflturmaya devam edece iz. Kimse umutsuz olmas n, kimse karamsarl a kap lmas n. Türkiye de iyi fleyler oluyor daha da fazlas olacak. 8 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

11 Milli iradenin üzerinde bir güç yoktur BAfiBAKAN ERDO AN, ANA MUHALEFET PART S NE, YABANCI D PLOMATLARIN FT RALARI YER NE M LLET N KILAVUZLU UNDA S YASET YAPMALARINI ÖNERD. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 5 Aral k ta Nuri Demira Havaalan ve baz tesislerin toplu aç l fl törenine kat lmak üzere Sivas a gitti. Toplu aç l fl töreninde Sivasl lara hitap eden Baflbakan Erdo an, milli iradenin üzerinde bir güç olmad n ve siyasetin milletle, millet için yap ld n ifade etti. Gelin siyaseti millet için yap n Muhalefet partilerinin Anadolu yla, Trakya yla buluflmas n sa lamak için her f rsatta, Sivas a gelin, Sivas n ötesine geçin ki Türkiye nin nas l de iflti ini görün dedi ini belirten Baflbakan Erdo an, Sivas n ötesine geçemeyenler, Türkiye nin ufkunu, vizyonunu sahiplenemezler dedi. Ana muhalefet partisi art k flunu anlamal ve kabul etmeli; milli iradenin üzerinde bir güç yoktur. Siyaset milletle yap l r, siyaset millet için yap l r. Yabanc diplomatlar n iftiralar yla, ithamlar yla siyaset yap lmaz. Millete gelin, siyaseti milletle yap n. Millet için yap n. Baflka yerlerde, baflka odaklarda çare aramay n, k lavuz aramay n. Millet k lavuz olarak yeter. Gelin milletin aras na gelin. Baflbakan Erdo an, Yaz c o lu nun annesini ziyaret etti Baflbakan Erdo an, Sivas ta Kahramanmarafl taki helikopter kazas nda yaflam n yitiren Muhsin Yaz c o lu nun annesi Fidan Yaz c o lu ve a abeyi Yusuf Yaz c - o lu nu ziyaret etti. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 9

12 Baflbakan Erdo an: De iflimi engellemek isteyenlerin oyununa gelmedik DE fi MDEN, DEMOKRAS DEN KORKANLAR, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ÜNDEN ÇEK NENLER, DEMOKRAS N N, ST KRARIN HAK M OLMASINDAN RAHATSIZ OLANLAR, BÖLGEDE HALKIN HÜR RADES NE POTEK KOYMAYA ÇALIfiTILAR. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 11 Aral k ta gitti i Mardin de 78 tesisin toplu aç l fl törenine kat ld. Baflbakan Erdo an karayollar Park nda düzenlenen törende, Mardin in 12 Eylül de güçlü Türkiye ye, büyük Türkiye ye, kardeflli e hoflgörüye, birlik ve beraberli e evet dedi ini söyledi. Baflbakan Erdo an, bölgedeki birçok ilde olu u gibi Mardin de de bask yla, tehditle, terörle insanlar n sand a giderek ve oy kullanmas n n engellenmek istendi ini ifade etti. Baflbakan Erdo an, de iflimden, demokrasiden korkanlar n, hukukun üstünlü ünden çekinenlerin, demokrasinin, istikrar n hakim olmas ndan rahats z olanlar n bölgede halk n hür iradesine ipotek koymaya çal flt klar n belirti. Asla ve asla geri ad m atmad k Do u da Güneydo u da terör üzerimize geldi, Bat da çeteler ve mafya üzeremize geldi diyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Bize Türkiye yi kalk nd rmay n dediler. Bize demokrasinin standartlar n yükseltmeyin dediler. Demokratik haklar sak n ha vermeyin, kültürel haklar teslim etmeyin dediler. Milletimizi ürküttüler, ürkütmek istediler. nsanlar ana dilini konuflursa, bir anne o luyla, bir anne k z yla- Kürtçe konuflursa ülke bölünür dediler. Kürtçe, Arapça yay n yapan televizyon birli imiz, bütünlü ümüzü zedeler dediler. Hiçbir tehdide, hiçbir sald r ya, hiçbir hukuksuzlu a boyun e medik. Asla ve asla geri ad m atmad k, do ru bildi imiz yoldan asla flaflmad k. De iflimi engellemek isteyenlerin oyunlar na gelmedik. Milli birli imizi, beraberli imiz, bütünlü- ümüzü engellemek isteyenlere prim vermedik. Bir olaca z, beraber olaca z, iri olaca z, diri olaca z dedik. 10 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

13 Türkiye yi büyüttük S RT TE B RÇOK TES S N TOPLU AÇILIfi TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, DEMOKRAS Y YÜCELTT K, ÖZGÜRLÜKLER GEN filett K, YILLARDIR DEVAM EDEN YASAKLARA SON VERD K. KARDEfiL M Z GÜÇLEND RD K, B RL M Z PEK fit RD K fiekl NDE KONUfiTU. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 12 Aral k ta gitti i Siirt te, pek çok tesisin aç l fl n gerçeklefltirdi. Siirt Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AK PARTi hükümetleri döneminde flantiyeye dönüfltü ünü söyledi. Tüm vatandafllara, her köye, her mezraya hizmet ve eserlerle gidildi ini belirten Baflbakan Erdo an, 8 y lda 13 bin 375 kilometre bölünmüfl yol ve 460 bin yeni konut infla edildi ini ifade etti. 160 bin derslik aç ld n, 750 bin bilgisayar n okullara gönderildi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, 80 yeni üniversite kuruldu unu belirtti. Türkiye yi büyüttük, Türkiye nin itibar n büyüttük, sofradaki ekme i büyüttük diyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: En önemlisi de demokrasiyi yücelttik, özgürlükleri genifllettik, y llard r devam eden yasaklara son verdik, inkar politikalar n elimizin tersiyle ittik. Bu sayede kardeflli imizi güçlendirdik, birli imizi, bütünlü ümüzü pekifltirdik. 8 y lda bin 222 derslik Baflbakan Erdo an, yap lan törende 32 farkl tesisin ortak aç l fl n gerçeklefltirdi. Siirt te Adalet Saray n n yap m na 2008 y l nda baflland n belirten Baflbakan Erdo an, 4 katl 9 bin metrekare alana sahip bu adalet saray n n Siirt e hay rl olmas n diledi. 8 y lda e itim alan nda da rekor düzeyde yat r mlar n gerçeklefltirildi ini belirten Baflbakan Erdo an, bin 222 dersli in yap ld n ifade etti. Y llara göre bakt m zda 79 y lda bin 766 derslik yap lm flken, 8 y lda Siirt e bin 222 derslik yap ld. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 11

14 9. Bütçe TBMM de kabul edildi 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES TBMM GENEL KURULU NDA KABUL ED LD BÜTÇES SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEN N DEVAMLLILI INI SA LARKEN, MAL DENGELER DE Y LEfiT RMEY AMAÇLIYOR. > ktidara geldi i günden beri 8 y lda 81 vilayetin tamam nda, hiçbir ayr m gözetmeksizin, var gücüyle çal flan, AK PARTi, 780 bin kilometrekarenin tamam na hizmet götürmeye devam ediyor bütçesi de bundan önceki 8 bütçe gibi millete hizmet anlay fl ile insan odakl bütçe anlay fl n tafl yor. Yine memurunu enflasyona ezdirmemeyi, ö rencisinin e itimine destek vermeyi, özürlü ö rencilerini okuma hakk ndan mahrum etmeyi ve sosyal yard mlar desteklemeyi hedefleyen bir bütçedir y l bütçesi AK PARTi iktidar n n 9 uncu, 60 nc Hükümetin haz rlad - 4 üncü bütçedir y l bütçesi bir krizden ç k fl bütçesi olarak haz rlanm flt r y l nda bu hedefe ulafl ld y - l bütçesi ile sürdürülebilir büyümenin devaml l sa lan rken mali dengeleri de iyilefltirmek amaçland. AK PARTi iktidar - n n, 9. Bütçesi olan 2011 y l Merkezi Yönetim Bütçesi, 26 Aral k ta TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi y l bütçesi kamu görevlilerini ve emeklileri gözeten bir bütçedir Kamu görevlilerinin maafllar nda ocak ay nda yüzde 4 ve temmuz ay nda yüzde 4 oran nda art fl sa lanacak. Ayr ca, kamu personelinden ek ödemesi olmayanlar n ayl klar n n iyilefltirilmesi ve ücret adaletinin sa lanmas amac yla 2006 ve 2008 y llar nda önemli ölçüde art r lan ek ödeme tutarlar nda, ilave 80 TL art fl sa lanacak. Böylece, kamu personeli aras nda k smen var olan ücret dengesizli inin önemli ölçüde azalt lmas suretiyle eflit ifle eflit ücret ilkesine uygun olarak ücret adaletinin sa lanmas yönünde önemli bir mesafe al nm fl olacak y l aral k ay nda TL olan aile yard m dâhil ortalama memur maafl 2011 y l ocak ay nda 12 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

15 1.717 TL ye, temmuz ay nda ise TL ye yükselecektir. Böylece 2011 y l nda ortalama devlet memuru ayl nda yüzde 13.7 oran nda art fl yap lm fl olacak y l bütçesi özürlü vatandafllara deste i art ran bir bütçedir 2011 y l nda özürlü e itimi ve evde bak m deste ine ay rd m z ödenekleri yüzde 33 oran nda art rarak 3,.2 milyar TL ye ç - kart yoruz. Bugün itibar yla, özürlü e itiminden yaklafl k 216 bin kifli, özürlü evde bak m program ndan ise yaklafl k 280 bin kifli yararlanmaktad r y l bütçesi çiftçimize destek olan bir bütçedir Çiftçimizin alan ve ürün baz nda üretiminin desteklemesine devam ediyoruz y l nda çiftçilerimize yapaca m z tar msal destekleri 2010 y l bafllang ç ödeneklerine göre yüzde 7 oran nda art rarak 6 milyar TL ye ç kart yoruz y l bütçesi sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir bütçedir 2011 y l nda Sosyal Güvenlik Kurumu na toplamda yüzde 11.1 oran nda art flla 62.4 miyar TL transfer yapmay öngörüyoruz. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu na 2011 y l nda aç k finansman için yap lacak transfer tutar ise 30.6 milyar TL olarak öngörülmüfltür y l nda SSK ve BA - KUR emeklilerine enflasyonun üzerinde zam yap yoruz. En düflük emekli maafl n y ll k bazda yüzde 21.7 oran nda art r yoruz y l bütçesi e itime ve sa l a ayr lan kayna n art r ld bir bütçedir 2011 y l nda Milli E itim Bakanl bütçe ödeneklerini yüzde 20.8 oran nda art rarak 34.1 milyar TL ye ç kart yoruz. Böylece 2011 y l nda da, Milli E itim Bakanl en büyük bütçeye sahip icrac bakanl k olma özelli ini sürdürmektedir y l bütçesinde Sa l k Bakanl na ayr lan ödenekleri 2010 bütçesine göre yüzde 23.7 oran nda art rarak 17.2 milyar TL ye ç kart yoruz y l bütçesi seçim de il istikrar bütçesidir AK PARTi iktidarlar n n bundan önceki 8 y ll k bütçe karnesinde oldu u gibi 2011 y - l bütçesi de mali disiplin anlay fl çerçevesinde haz rlanm flt r. Harcamalar m z sa lam gelir kaynaklar na dayand r yoruz. Seçim ekonomisi uygulam yoruz. Seçim bütçesi haz rlam yoruz. Bugüne kadarki bütçe performans m z da mali disiplin anlay fl na ba l l m z n en önemli göstergesidir y l bütçesinde faiz giderlerimizi azalt rken faiz hariç giderleri ise nominal büyüme oran n n alt nda art - r yoruz. Di er yandan bütçe gelirleri ve vergi gelirlerimizde ise nominal büyüme oran nda art fl öngörüyoruz. Bu suretle 2011 y l bütçe aç n, 2010 y l gerçekleflme tahminine göre yaklafl k yüzde 24 oran nda düflürmeyi hedefliyoruz. Böylece bütçe aç n n milli gelire oran n yüzde 4 ten 2011 y l nda yüzde 2.8 e indirmeyi öngörüyoruz. Öngörülen rakamlar Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Bütçe Aç Faiz D fl Fazla milyar TL 265 milyar TL 279 milyar TL milyar TL 33.5 milyar TL 14 milyar TL Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 13

16 Ülkemdeki her inanç kesiminin sorunu benim sorunumdur B Z B RB R M ZLE FARKLILIK ÜZER NDEN LET fi M KURAMAYIZ. B Z B RB R M ZLE DEOLOJ LER, SEMBOLLER ÜZER NDEN KONUfiAMAYIZ. B Z B RB R M ZE AYRI GAYRI GÖZLERLE BAKAMAYIZ. > 2010 Evrensel Aflure Matem töreni 16 Aral k ta stanbul Halkal Meydan nda düzenlendi. Törene kat lan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kim ki Kerbela facias n, Müslümanlar n bölünmesi olarak, husumet olarak, kutuplaflma olarak istismar etmeye kalkarsa, biliniz ki, Hazreti Hüseyin in aziz hat ras na haks zl k etmifltir. Biz tam 1370 y ld r, Kerbela n n ac s n ta ci erimizde tafl yoruz. Sadece 10 Muharrem de de il her an Kerbela n n s z s n yüre imizde hissetmek durumunday z fleklinde konufltu. Yeni ölümlerle sars lmak istemiyoruz 2010 Evrensel Aflure Matem töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, hangi amaçla olursa olsun, ister mezhep, ister etnik köken, isterse ideoloji ad na olsun, masumlara kastetmenin alçakca bir cinayet oldu unu söyledi. Hz. Hüseyin in flahadeti ölüm de il, hayatt r Törene kat lan vatandafllara, Sevgili kardefllerim, sevgili canlar diye seslenen Baflbakan Erdo an, Hazreti Peygamber in mübarek torunu Hazreti Hüseyin in Kerbela da flahadetinin ölüm, tükenifl ve yok olufl de il tam tersine hayat, uyan fl ve dirilifl oldu unu ifade etti. Baflbakan Erdo- an konuflmas nda flu mesajlar verdi: Biz birbirimizle farkl l k üzerinden iletiflim kuramay z. Biz birbirimizle ideolojiler, semboller üzerinden konuflamay z. Biz birbirimize ayr gayr gözlerle bakamay z. flte onun için diyorum ki biz, üzerinde yaflad m z bu topraklar n hep birlikte sahibiyiz. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz, beraberiz ve kardefliz. Devletin hizmetleri karfl s nda herkes eflit mesafede Devlet karfl s nda ve devletin hizmetleri karfl s nda herkesin eflit mesafede ve herkesin bu ülkenin birinci s n f vatandafllar oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, Ülkemdeki her inanç kesiminin sorunu benim sorunumdur fleklinde konufltu. 14 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

17 Baflbakan Erdo an: Türkiye yi demokrasi üzerinde birlikte infla edece iz > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 18 Aral k ta Mufl a gitti. Belediye Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo- an, terörün, ihmal politikalar n n ve yoksullu un Mufl a kaybettirdi ini söyledi. Gençlerin, babalar n ve analar n kaybetti- ini ifade eden Baflbakan Erdo an, silah tüccarlar n n kazand n belirtti. Bir fley de iflir her fley de iflir stanbul a ne yap l yorsa, Mufl a da onun yap ld n, Ankara ya hangi yat r m yap l - yorsa Bitlis e de o oranda yat r m yap ld - n belirten Baflbakan Erdo an, Edirne nin Van dan, Mu la n n Diyarbak r dan, Hakkari nin Tekirda dan ayr tutulmad - n ifade etti. AK PARTi nin Türkiye nin do- usundan bat s na herkesi kucaklad n ve herkese eflit mesafede oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Kimsenin diline, inanc na, etnik kökenine bakmadan, yarad lan biz Yaradan dan ötürü seviyoruz. Bir fley de iflir, her fley de iflir. Bir kap aralan r, her yer ayd nlan r. Bir küçük ad m at l r o ad m büyüyerek at l ma dönüflür. Biz kap aralad k, biz bir ad m att k, biz gönlümüzü açt k. Biz yapt - m z kamu yat r mlar yla, okullarla, hastanelerle, yollarla, konutlarla, flehirlerimizin gelece ini de ifltirecek ad mlar att k. Biz y llard r devam eden bir k s rdöngüyü k r yoruz. Biz, Mufl un gençlerini, Mufl lu kardefllerimi istismar edenlerden tek tek o istismar araçlar n çekip al yoruz. E itimsizli i istismar edenler flimdi okullardan korkuyorlar. Yol yok, su yok, okul yok, hastane yok diyerek benim bu bölgedeki vatandafllar m aldatt lar. Bize inan n, bize güvenin Sizler bizim arkam zda durdukça, bu can bu tende durdukça durmak yok yola devam diyen Baflbakan Erdo an, Mufllulara flöyle seslendi: Türkiye deki de iflimi birlikte gerçeklefltirece iz, Mufl taki de iflimi birlikte gerçeklefltirece iz. Türkiye yi demokrasi üzerinde birlikte infla edece iz. Türkiye nin ufkunu birlikte açacak, Türkiye nin umudunu birlikte ço altaca z. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Baflbakan Erdo an: Kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edilmesine de izin vermeyiz BÜTÜN ARZUMUZ, BÜTÜN HEDEF M Z, GENÇL N HER TÜRLÜ ST SMARDAN KORUNMASI VE ENERJ S N KEND Ç N, A LES Ç N, ÜLKES Ç N SEFERBER ETMES D R. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 27 ocak ta Erzurum Gençlik ve Spor l Müdürlü ü toplant salonunda Türkiye nin dört bir yan ndan gelen gençlerle bir araya geldi. Bir süredir toplumun çeflitli kesimleriyle bir araya gelerek, baflta Milli Birlik ve Kardefllik Projesi olmak üzere gündemdeki birçok konuyu, Türkiye nin sorunlar n farkl gözlerden, farkl bak fl aç lar ndan dinleyen Baflbakan Erdo an, Erzurum da gençlerle bir araya geldi. Kimseyi d fllama gibi bir niyetimiz yok Mümkün oldu unca genç kesimin tüm temsilcilerinin bir araya getirmeye çal fl ld n belirten Baflbakan Erdo an, üniversite gençlik konseylerinden genç ifl adamlar na, sivil toplum örgütü temsilcilerinden sporculara, genç iflçilerden ö rencilere kadar her kesimin toplant da temsil edilmeye çal fl ld n ifade etti. Baflbakan Erdo an, Hiç kimseyi d fllama, d flar da tutmak gibi bir niyetimiz yok ve asla olamaz. Herkesi dinlemeyi, her kat - l mc n n görüfl, öneri ve elefltirilerini almay önemsememize ra men, zaman boyutunu gözeterek kat l m s n rl tutmak zorundayd k fleklinde konufltu. Bu toplant n n gençlerle yap lan ne ilk ne de son toplant olaca n belirten Baflbakan Erdo an, Ömrümüz vefa etti i sürece her f rsatta gençlerle, gençlik temsilcileriyle bir araya gelmeye, diyalog kurmaya devam edece iz dedi. Kardeflli e karfl ç k labilir mi? Konuflmas nda Milli Birlik ve Kardefllik Projesi nden söz eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Birli e karfl ç k l r m? Kardeflli e karfl ç k labilir mi? Birlik içinde olmak istiyoruz, kardefl olmak istiyoruz. Hiç kimse kendi anne babas n, do du u flehri, ülkeyi, ana dilini, kültür kodlar n tercih ederek, dünyaya gelmiyor. Onlar farkl zenginliklerle dünyaya geliyor. Bu toplumun zenginli ini de zaten bu oluflturuyor. Yasaklama ve k s tlama bizim yöntemimiz olamaz Baflbakan Erdo an, Fikirlerin nas l d flland n, inançlar n nas l afla land n, yaflam tarzlar na nas l müdahale edildi ini, fliir okuman n nas l mahpusluk gerekçesi yap ld n gördük, yaflad k. flte onun için, biz hiç kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine de izin vermeyiz dedi. 12 Eylül 1980 sabah, radyodan okunan bir bildiri ile, bütün 16 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

19 Fikirlerin nas l d flland n, inançlar n nas l afla land n, yaflam tarzlar na nas l müdahale edildi ini, fliir okuman n nas l mahpusluk gerekçesi yap ld n gördük, yaflad k diyen Baflbakan Erdo an flte onun için, biz hiç kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine de izin vermeyiz fleklinde konufltu. çat flmalar n, kavgan n, ölümlerin adeta b çakla kesilir gibi kesilmesinin çok ilginç oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, 12 Eylül den sonra gençlerin ödedi i bedelin b çak gibi kesilmedi ini, daha sonra idamlar n, mahpuslu un, yasaklar n, bask n n ve zulmün geldi ini ifade etti. Bugün geriye dönüp 30 y l öncesine bak ld - nda, kimin kazand n kimin kaybetti ini çok aç k ve net bir flekilde ortada oldu- unu söyleyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Kazanan kim oldu biliyor musunuz? Silah tüccarlar kazand, çeteler kazand, Türkiye üzerine karanl k tezleri olanlar kazand. Kaybeden ise Anadolu nun o güzel çocuklar oldu, a layan anne ve babalar oldu. Biz 1980 sonras n n bask lar n, yasaklar n, k s tlamalar n yaflad k. flte onun için bask, yasaklama, k s tlama bizim bir yöntemimiz olamaz. Fikirlerin nas l d flland n, inançlar n nas l afla land n, yaflam tarzlar na nas l müdahale edildi ini, fliir okuman n nas l mahpusluk gerekçesi yap ld n gördük, yaflad k. flte onun için biz hiç kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine ede izin vermeyiz. Bu gençlerin nas l istismar edildi ini, nas l kullan ld n, gençlerin aras - na nas l nifak sokuldu unu da gördük, yaflad k. flte onun için bugünün gençli ine siz bu hatalara düflmeyin diyoruz. AK PARTi 73 milyonun hükümetidir Konuflmas nda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün ö renci temsilcileriyle buluflmas nda baz gruplar ile görüflmeye gelen gençler aras nda yaflanan s k nt lara da de inen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: AK PARTi nin siyasi görüflünü kabul edip etmemek ayr bir konudur, ama AK PARTi hükümeti, Türkiye de yaflayan herkesin, 73 milyonun hükümetidir. Hükümetin samimi giriflimlerini, iyi niyetli ad mlar n bofla ç kararak, gerilim üretmeye çal flmak, baflka siyasi hesaplar içine girerek diyalog süreçlerini gölgelemeye çal flmak kimsenin yarar na olmayacakt r. Benim itiraz m, bir üniversite amfisinde, ö renmek için, dinlemek için, anlamak için toplanm fl kitlenin, bir avuç ö renci taraf ndan dinlemekten, anlamaktan, tart flmaktan mahrum b rak lmas na olmufltur. Amac m z gençlerin istismardan korunmas Baflbakan Erdo an, gençlik temsilcileriyle gerçeklefltirdi i toplant da yapt konuflmada, bugün hala, 1968 lerin söylemini kullanarak, e itime bütçe diye slogan Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 17

20 at ld n belirterek, Milli E itim Bakanl bütçesi hakk nda bilgiler verdi. Bakanl k bütçesinin, 2002 y l nda 7.5 milyar TL oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, 2005 y l ndan itibaren, ilk kez e itime ayr lan bütçeyi di er tüm kalemlerin üzerine ç kard klar n ve 2011 y l nda ise 34 milyar TL oldu unu söyledi. 8 y lda yüzde 357 oran nda art fl sa lad klar n kaydeden Baflbakan Erdo an, ayn flekilde, 2002 de 2.5 milyar TL olan yüksek ö renim bütçesinin 2011 de 11.5 milyar TL oldu unu ifade etti. Yüzde 361 oran nda art fl sa land n belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Elefltiriye sonuna kadar aç z; ama yap c olsun istiyoruz, hakkaniyetli olsun, insafl olsun istiyoruz. Bir de bilin yahu!.. Bilin de ona göre konuflun. Bilmeden sadece böyle ideolojik, yalan ifadeler yüzünden bu ifllere oyuncak olmay n. Biz de genç olduk; gençli i, gençli in hissiyat n, heyecan n, coflkusunu, delikanl l yaflad k. Ama bütün arzumuz, bütün hedefimiz, gençli in her türlü istismardan korunmas ve enerjisini kendisi için, ailesi için, ülkesi için seferber etmesi. Kalk nmaya en büyük tehdit terör Erzurum da gençlik temsilcileri ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Türkiye nin en önemli sorunlar ndan birinin terör sorunu oldu unu ifade etti. Hükümet olarak bu kronik meseleyi çözüm yoluna 18 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 20 OCAK 2005 EVET! 12 Tarihi Zirve de, tarihi karar 40 ki y lda 3600 kilometre duble yol Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda bundan tam 41 y l önce bafllayan

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor

Devlet kirli savafl rüzgar estiriyor fiark lar Filistin ve Lübnan halklar için Halkevleri nin düzenledi i Filistin ve Lübnan halklar yla dayan flma kampanyas halktan yo- un ilgi görüyor. Halkevciler, sokak sokak, kap kap dolaflarak g da malzemesi

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3

Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 Baflkandan Naci ERÇOLAK Mersin fiube Baflkan 2 Yeni Hizmet Binam za Görkemli Bir Aç l flla Kavufltuk 3 1 May s Alanlarda Coflkuyla Kutlad k 7 '2008 Küresel Kriz' Konulu Seminerimiz Gerçekleflti 9 MMO 43.

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı