Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik"

Transkript

1

2

3 ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r da bafllayan bir dalga yay lma istidad gösteriyor. Ortado u da hemen hemen hepsi II. Dünya Savafl ndan sonra ba ms zl klar na kavuflan Müslüman Arap ülkelerinin ço- unda, oralarda ekonomik menfaatleri olan Bat l ülkelerin de deste i ile ne yaz k ki dikta rejimleri hüküm sürmektedir. On y llard r srail in Filistin halk na etti i cevr-ü cefaya bile neredeyse seyirci kalan söz konusu yönetimler art k kendi halklar taraf ndan istenmiyor. Say n Baflbakan m z n sadece Ortado- u daki de il, yeryüzünün önemli bir k sm ndaki ma dur ve mazlum halklar n adeta idolü haline gelen gelmesinin çok anlaml oldu unu düflünüyorum. Kendi halk n n hür iradesiyle iktidara gelen, halk n n ruh ve mana iklimini paylaflan, özgürlük alanlar n geniflleten ve dünyadaki haks zl klara karfl sesini yükselten bir lider olan Genel Baflkan m z ve AK PARTi hareketi ayn zamanda da halk n n sözcüsü olarak statükocu zihniyete de meydan okuyor. Esasen bugün M s r da, Tunus ta halk n soka a ç karak yapt n bizim halk m z 202 de demokrasi ve hukuk içinde, hür seçimlerle sand kta yapm flt r. Bugün halk n n yüzde 99 u Müslüman ama ayn zamanda parlamenter demokrasi ile idare edilen bir cumhuriyet olan Türkiye özgürlük aray fl ndaki Müslüman halklara örneklik teflkil ediyor. Dünyan n 16. Avrupa n n 6. Büyük ekonomisi olan Türkiye, kim hangi kavramlar tabloyu çizerse çizsin istikbale emin ad mlarla yürümektedir. Yoksulluk azal yor, iflsizlik azal yor, insan m z n hayat kalitesi art yor, e itimde, sa l kta, ulafl mda, flehircilik ve kentsel dönüflümde harikalar sergileniyor; adalet mekanizmas bafltan sona elden geçiriliyor, yarg ba ms zl ve tarafs zl için azami gayret sarf ediliyor, savunma sanayimiz d fla ba ml l ktan kurtar l yor, tar msal üretim de erimiz katlanarak art yor. Dünya küresel krizin etkilerini iliklerine kadar hissederken ihracat m z, üretimimiz, turizmimiz ve her fleyden önemlisi dünyadaki etkinli imiz ve itibar m z art - yor. Her zaman barda n bofl taraf n görenleler anlatabilecek fazla bir fley yoktur. Karamsarlar sadece tünelin içindeki karanl görür. Romantik iyimserler sadece tünelin ucundaki fl görür. Realist iyimserler ise hem tünelin karanl n n fark ndad r, hem de tünelin ucundaki fl - a kilitlenip yoluna devam ederler. AK PARTi kadrolar n n dünyas nda hiçbir zaman karamsarl k olmaz. Romantik iyimserlik ise kendisini kand rmakt r. Bizler realist iyimserleriz. Bugün dünden iyi, yar nlar n da bugünden iyi olaca na inan yoruz. Halk m z n deste i ve duas ile daha yazaca m z çok ifl var. Selam ve muhabbetler.

4 Ç NDEK LER 16 Baflbakan Erdo an: Kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edilmesine de izin vermeyiz AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 27 Ocak ta Gençlik ve Spor l Müdürlü ü toplant salonunda Türkiye nin dört bir yan ndan gelen gençlerle bir araya geldi Türkiye de iyi fleyler oluyor AK PARTi XX. Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, 10 Aral k 2010 tarihinde, AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay: Hayat de ifliyor AK PARTi, hayat do ru okuyor AK PARTi iktidar nda Türkiye nin yaflad de iflimi ve dönüflümü, turizm anlay fl m z n nas l de iflti ini ve geliflti ini, Kültür ve Turizm Bakan Say n Ertu rul Günay ile konufltuk. Baflbakan Erdo an: Koalisyon dönemlerinde a r bedeller ödedik AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 25 Ocak ta resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna ya gitti. Türkiye Bülteni AK PARTi Ad na Sahibi: Hüseyin Çelik (Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yrd.) Yay n Yönetimi: Ali R za Alaboyun Mehmet Erdo an Mehmet Nil H d r Mehmet Ocaktan Nursuna Memecan Saadettin Ayd n Yay n Kurulu: Ayfle Böhürler Ayfle Keflir A. Edip U ur Bülent Gedikli Hüseyin Besli Ömer Faruk Ünal Zeynep Karahan Uslu Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Miray Ekey lmaz Bas n ve Halkla liflkiler: Betül Kaya M. Caner fiahin > Ocak-fiubat 2011 Y l 8 Say 68 Sanat Yönetmeni: Bülent Avnamak Grafik Tasar m: Sabit Ertafl Bask ve Cilt: Star Medya Yay nc l k A.fi. Türkiye Bülteni nde yay nlanan yaz ve foto raflar kaynak belirtilerek kullan labilir.

5 AYIN TAR H I. nönü Zaferi 10 Ocak 1921 Mondros Ateflkes Anlaflmas ndan sonra, 15 May s 1919 da Anadolu yu iflgale bafllayan Yunanl lar, düzenli ordu fikrine karfl ç kan Çerkes Ethem in TBMM hükümetine baflkald rmas n da de erlendirerek, Bursa ve Uflak bölgelerinden, Eskiflehir ve Afyon yönüne do ru harekete geçti. Savafl n zaman n Yunanl lar seçmekle birlikte, savafl alan n Türkler belirledi. Oynak bir sevk ve idare sistemini benimseyen Türk ordusu, kendisinden üç kat daha fazla askeri ve teknik gücü olan Yunan ordusuna karfl nönü mevkiinde savunma savafl yapmaya karar verdi. 10 Ocak günü saat 6.30 da bafllayan savaflta a r kay plar veren ve y pranan Yunanl lar Bursa civar ndaki eski mevzilerine çekilmek zorunda kald. Bat cephesinde kazan lan ilk savafl olan bu zafer, Milli Mücadele ye olan inanc kuvvetlendirdi, içeride ve uluslararas çevrelerde TBMM nin etki gücünü art rd. Muharebeden sonra, Türk kuvvetlerine komuta eden Albay smet Bey generalli- e yükseltildi. Londra Anlaflmas 19 fiubat fiubat 1959 da K br s ba ms z bir devlete dönüfltüren Londra Anlaflmas imzaland. Anlaflma toplant s na Türk D fliflleri Bakan Fatin Rüfltü Zorlu, Yunan D fliflleri Bakan Averof ve ngiltere D fliflleri Bakan kat ld. Anlaflmay K br s Türk delegasyonu baflkan Dr. Faz l Küçük ve K br s Rum delagasyonu baflkan Baflpiskopos Makarios imzalad. Toplant ya Yunan Baflbakan da kat ld. Bir uçak kazas geçirmifl olan Baflbakan Menderes o s - rada tedavi alt nda oldu undan Londra Konferans na kat lamad. Bu anlaflma ile K br s ngiltere nin sömürgesi olmaktan ç karak ba ms z bir devlet haline geldi. ngiltere, Yunanistan ve Türkiye garantör devlet oldular. Bunu izleyen süreçte, 1960 y l nda K br sl Rumlar ve Türkler Kıbrıs Devleti ni kurdular. Yeni oluflturulan K br s yönetimindeki 10 bakandan 7 si Rum, 3 ü Türk olurken Cumhurbaflkanı Rum (Baflpiskopos Makarios) ve yardımcısı Türk (Fazıl Küçük) oldu. Türkiye nin NATO ya girifli 18 fiubat Eylül 1951 tarihleri aras nda Ottova da toplanan Kuzey Atlantik Pakt (NATO) Konseyi ne dahil olan 12 devlet temsilcisi, Türkiye nin üye olmas n tavsiye eden karar onaylad lar. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 fiubat 1952 de Türkiye nin NATO üyeli ini onaylad. Misak- Milli nin Kabulü 28 Ocak 1920 stanbul da toplanan son Meclis-i Mebusan da, Anadolu hareketine sempati ile bakan Ali R za Pafla n n giriflimiyle gizli bir oturum yap ld ve burada Misak- Milli kabul edildi. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi imzaland vakit, düflman ordular n n iflgali alt nda bulunan ve ço unlu u ile Arap olan yerlerin kaderi, ora halk n n serbestçe verece i karara ba l kalacakt r. Bunun d fl nda kalan ve o gün iflgal edilmeyen Türk ve slam ço unlu unun bulundu u bölge bölünmez ve ayr lmaz bir bütün say lacakt r. Türkiye ile yap lacak bar fla b rak lan Bat Trakya n n hukuki durumunun tespiti de halk n tam bir serbestlikle beyan edecekleri reye uygun olacakt r. stanbul flehri ve Marmara n n güvenli i her türlü tehlikeden uzak kalmal d r. Çanakkale ve Karadeniz Bo azlar nda ticari serbesti ve ulaflt rma, ilgili devletlerin oy birli i ile verecekleri karara ba l kalacakt r. Antep e Gazi unvan 8 fiubat 1921 TBMM, Ay ntap a (Antep) kahramanca direniflinden dolay Gazi unvan veren kanunu kabul etti. 10 ay 9 gün düflmana karfl en kötü imkanlarla yi itçe savaflan Antep Türk tarihine kahramanlar diyar olarak geçmifltir. Fatih in tahta geçifli 18 fiubat 1451 VII. Osmanl Padiflah Fatih Sultan Mehmet 1451 y l nda tahta geçti. 32 y l padiflahl k yapan Fatih Sultan Mehmet, 1453 y l nda stanbul u fethetti ve 200 den fazla flehir Osmanl topraklar na kat ld. Vefat s ras nda devletin s n rlar kilometrekareye ulaflt. Fatih in Osmanl padiflahlar aras nda bilimsel, yönetsel ve kültürel sahada ilk s ray ald bilinmektedir. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 3

6 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI KOB lere 1 milyar liral k yeni y l müjdesi > Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, KOB lere yönelik 1 milyar liral k ek kredi müjdesi verdi. Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün, KOB lere yönelik ölçek endeksli büyüme kredisi destek program nda toplam 2.5 milyar lira olarak belirledikleri kredi hacmini, 1 milyar lira art rarak, 3.5 milyar liraya ç kard klar n bildirdi. Ölçek endeksli büyüme kredisi destek program ndan yararlanmas n öngördükleri firma say s n ise 45 bin olarak planlad klar n an msatan Ergün, ancak bu kredi için yaklafl k 73 bin baflvuru oldu unu, bunlardan bir k sm n n flartlar n n tutmad n, bu yüzden 65 bin firman n bundan yararlanaca n belirtti. Polis okullar na ak ll s n flar > Polis Meslek Yüksekokullar ve il emniyet müdürlüklerine ak ll s n flar kurulmas na iliflkin protokol, Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m ile çiflleri Bakan Beflir Atalay aras nda imzaland. Bakan Y ld r m, Ulaflt rma Bakanl ndaki imza töreninde, Türkiye nin iletiflim altyap s n n geliflmesi konusunda birçok kurumla iflbirli i yapt klar n söyledi. Milli E itim Bakanl ile birlikte okullara bilgi teknoloji s n flar kurulmas, genifl bant internet götürülmesi ve 40 bin okulda 620 bin dersli in ak ll s n flar haline getirilmesi projelerini gerçeklefltirdiklerini ifade eden Y ld r m, askeri birliklerde de kamu internet eriflim merkezleri kurarak vatani görevini yapan askerlerin biliflim imkanlar n kullanmalar na olanak sa lad klar n belirtti. Venezuela dan konut karfl l petrol teklifi > Devlet Bakan Zafer Ça layan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Venezuela n n petrol karfl l konut teklifini de erlendirmek üzere bir araya geldi. Bakan Y ld z teklifle ilgili olarak flunlar söyledi: fiu anda Türkiye nin günlük 42 bin varil üretimi var. Venezuella n n günlük üretimi ise 3 milyon varil civar nda. Petrolde iki ülke aras nda çok ciddi büyüklük fark var. Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl konu üzerinde çal fl yor. Venezuela, Türkiye için f rsat oluflturabilecek bir ülke. O aç dan, mütekabiliyet esas na göre rakamlar ortaya koyduktan sonra, zaman geldi inde, barter sistemi bize ne verir, ne vermez hepsini kamuoyuyla paylaflaca z. 4 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

7 TÜRK YE AKTÜAL TE ATLASI 76 ilde MOBESE > çiflleri Bakan Beflir Atalay, Samsun Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi nin (MOBESE) aç l fl n yapt. çiflleri Bakan Atalay, MOBESE nin güvenlik aç s ndan cayd r c oldu unu belirterek, "Ça dafl teknolojinin en önemli ürünüdür. Göreve geldi imde sadece istanbul da MOBESE sistemi vard. fiimdi Samsun la birlikte 76 ilimizde hizmete girdi. Bir iki hafta içerisinde 81 vilayette bu sistem hayata geçmifl olacak. fiu anda 32 ilçemizde de aç ld. 49 ilçemizde de çal flmalar m z sürüyor. Bu sistemle flehrin her taraf n denetliyoruz" dedi in ilk destek ödemesi: 500 milyon lira > Tar m ve Köyiflleri Bakanl, 2011 y l n n ilk destek ödemelerine 25 Ocak tarihi itibariyle bafll yor. Destekleme kapsam nda, 359 bin çiftçiye toplam 500 milyon lira ödenecek. Bakanl k, 2011 y l nda çiftçilere toplam 6 milyar lira destekleme ödemesi yapacak. Ödemelerin yüzde 90 n ilk 6 ay içinde tamamlanacak. Hayvanc l ktan sertifikal tohum kullan m ile hububat ve bakliyat primine kadar birçok kalemde destek ödemesi yap lacak. lkö retimde dev iflbirli i > Milli E itim Bakanl ile Baflbakanl k a ba l kurulufllar, Adalet, çiflleri, D fliflleri, Sa l k, Çal flma ve Sosyal Güvenlik bakanl klar aras nda, ilk kez genifl kat l ml olarak lkö retime Eriflim ve Devam n zlenmesi iflbirli i protokolü imzaland. Milli E itim Bakan Nimet Çubukçu, k z ve erkek tüm çocuklar n ücretsiz, zorunlu ve kaliteli e itime eriflimleri ve devamlar n sa lamak üzere yeni bir iflbirli inin hayata geçirildi ini belirtti. Protokolün, MEB in ilkö retimde yüzde 100 okullaflma hedefine dönük çal flmalar na çok büyük oranda h z kazand raca n vurgulayan Bakan Çubukçu, Temel amac m z zorunlu ilkö retim ça ndaki tüm çocuklar m z n e itime eriflim ve devamlar n n önündeki engelleri kald rmakt r dedi. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 5

8 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI AK Partili Çavuflo lu yeniden AKPM Baflkan > AKPM 2011 K fl Dönemi Genel Kurulu nun ilk gününde aç l fl konuflmalar n n ard ndan yap lan oylamada, Baflkan Çavuflo lu, oy birli iyle ve bir y ll na yeniden bu göreve getirildi. Genel kuruldaki konuflmas n ngilizce olarak yapan AKPM Baflkan Çavuflo lu, kendisine destek vermek üzere Antalya ve Alanya dan gelerek salonda genel kurulu izleyen hemflehrilerine Türkçe olarak teflekkür etti. Çavuflo lu na destek vermek amac yla ço u Alanya dan 50 kiflilik bir grup Strasbourg a geldi. Yemen Türküsü Cumhurbaflkan n a latt > Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün tarihi Yemen ziyaretine, 1. Dünya Savafl s ras nda flehit düflen Türk askerleri an s na infla edilen Türk flehitli inin aç l fl damga vurdu. Törende Türk okulu ö rencisi iki Yemenli k z çocu unun hüzünlü bir sesle okudu u Yemen Türküsü, Cumhurbaflkan Gül ve beraberindeki bakanlar a latt. Gözyafllar n önce eliyle silen Gül, daha sonra duygular na hakim olamay nca cebinden ç kard mendille gözyafllar n sildi. 6 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

9 DÜNYA AKTÜAL TE ATLASI Tunus ta Yasemin Devrimi > Tunus ta yolsuzluklar ve iflsizli e tepkiyle bafllayan sokak protestolar, yak n dönemde ilk kez bir Arap ülkesinde iktidar n halk taraf ndan devrilmesini beraberinde getirdi. Tunus ta halk n isyan 23 y ll k lideri devirdi. Cumhurbaflkan Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus u terk etti. syan, sokaktaki Tunuslular taraf ndan "Yasemin Devrimi" olarak adland r ld. Polise yasemin verelim slogan yla yola ç kan göstericiler, devrimi ülkelerinin sembolü olan yasemin çiçekleriyle özdefllefltirdi. Ülkede 6 ay içinde de seçim yap lmas bekleniyor. Moskova da havaliman nda intihar sald r s > Rusya n n baflkenti Moskova daki Domodedovo Havaliman nda meydana gelen intihar sald r s nda en az 35 kifli öldü 150 kifli de yaraland. Sald r, Domodedova Havaalan n n D fl hatlar terminali gelen yolcu terminalinde bir teröristin üstündeki bombalar patlatmas yla meydana geldi. Rusya Devlet Baflkan Dimitriy Medvedev, sald r n n arkas ndakilerin bulunup cezaland r laca n söyleyerek, havaalanlar nda ve önemli ulafl m merkezlerindeki güvenli in de art r lmas talimat verdi. Tunus tan sonra M s r da kar flt > Tunus ta Zeynel Abidin bin Ali Yönetimi ni deviren Yasemin Devrimi M s r a s çrad. M s r halk 1981 den beri iktidarda olan Hüsnü Mübarek i devirmek için soka a döküldü. M s r Cumhurbaflkan Hüsnü Mübarek, isyan n sekizinci gününde eylül ay nda yap lacak cumhurbaflkanl seçiminde yeniden aday olmayaca n söyledi. Mübarek in yapt konuflmada verdi i sözlere ra men göstericiler sokaklar terk etmedi. Ülke genelinde soka a ç kma yasa ilan edilmesine ra men on binlerce kifli, 30 y ld r iktidarda olan Hüsnü Mübarek aleyhinde gösteriler düzenledi. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 7

10 > AK PARTi XX. Geniflletilmifl l Baflkanlar Toplant s, 10 Aral k 2010 tarihinde, AK PARTi Genel Merkezi nde gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, kimsenin umutsuzlu a kap lmamas gerekti ini, Türkiye de iyi fleyler oldu unu ve olmaya devam edece ini söyledi. Millet ad na tek bir projeleri yok Baflbakan Erdo an, konuflmas nda AK PARTi iktidar n n oylar n art rmay de il, Türkiye nin tamam na seslenmeyi, Türkiye nin tamam n kucaklamay dert edindi- ini söyledi. Muhalefet partilerinin ise tek amac n n AK PARTi ye iftira atmak oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, Bir tane yarg ya gidip de dava açt klar oldu mu? Hadi bizim dokunulmazl m z var, büyükflehir belediye baflkan m z n dokunulmazl yok, açsayd n dava, açt m? fleklinde konufltu. 8 y ld r milletimizi hayal k r kl na u ratmad k Türkiye de iyi fleyler oluyor GEN filet LM fi L BAfiKANLARI TOPLANTISINDA KONUfiAN BAfiBAKAN ERDO AN, HER fiey N EN Y S N HAK EDEN M LLET M Z, HER fiey N EN Y S LE BULUfiTURMAYA DEVAM EDECE Z fiekl NDE KONUfiTU. Kimse umutsuzlu a kap lmas n AK PARTi nin Haziran 2011 de iktidara daha güçlü bir flekilde devam edece ini belirten Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AK PARTi iktidar nda geldi i noktay flu sözlerle ifade etti: Bizi sadece Türkiye de il, bizi Kosova anlat yor, bizi Lübnan anlat yor. Türkiye içinde infla etti imiz okullar, yollar, hastaneler, ne bileyim, tar mda att m z ad mlar, enerjide att m z ad mlar, bütün bunlar n yan nda toplu konutlar kadar, uluslaras zeminde mert duruflumuz, ilkeli duruflumuz, bizi anlatmaya yetiyor. Bugün art k Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, bir de er ifade ediyor. 8 y lda milletimizi hayal k - r kl na u ratmad k. Her fleyin en iyisini hak eden milletimizi, her fleyin en iyisiyle buluflturmaya devam edece iz. Kimse umutsuz olmas n, kimse karamsarl a kap lmas n. Türkiye de iyi fleyler oluyor daha da fazlas olacak. 8 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

11 Milli iradenin üzerinde bir güç yoktur BAfiBAKAN ERDO AN, ANA MUHALEFET PART S NE, YABANCI D PLOMATLARIN FT RALARI YER NE M LLET N KILAVUZLU UNDA S YASET YAPMALARINI ÖNERD. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 5 Aral k ta Nuri Demira Havaalan ve baz tesislerin toplu aç l fl törenine kat lmak üzere Sivas a gitti. Toplu aç l fl töreninde Sivasl lara hitap eden Baflbakan Erdo an, milli iradenin üzerinde bir güç olmad n ve siyasetin milletle, millet için yap ld n ifade etti. Gelin siyaseti millet için yap n Muhalefet partilerinin Anadolu yla, Trakya yla buluflmas n sa lamak için her f rsatta, Sivas a gelin, Sivas n ötesine geçin ki Türkiye nin nas l de iflti ini görün dedi ini belirten Baflbakan Erdo an, Sivas n ötesine geçemeyenler, Türkiye nin ufkunu, vizyonunu sahiplenemezler dedi. Ana muhalefet partisi art k flunu anlamal ve kabul etmeli; milli iradenin üzerinde bir güç yoktur. Siyaset milletle yap l r, siyaset millet için yap l r. Yabanc diplomatlar n iftiralar yla, ithamlar yla siyaset yap lmaz. Millete gelin, siyaseti milletle yap n. Millet için yap n. Baflka yerlerde, baflka odaklarda çare aramay n, k lavuz aramay n. Millet k lavuz olarak yeter. Gelin milletin aras na gelin. Baflbakan Erdo an, Yaz c o lu nun annesini ziyaret etti Baflbakan Erdo an, Sivas ta Kahramanmarafl taki helikopter kazas nda yaflam n yitiren Muhsin Yaz c o lu nun annesi Fidan Yaz c o lu ve a abeyi Yusuf Yaz c - o lu nu ziyaret etti. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 9

12 Baflbakan Erdo an: De iflimi engellemek isteyenlerin oyununa gelmedik DE fi MDEN, DEMOKRAS DEN KORKANLAR, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ ÜNDEN ÇEK NENLER, DEMOKRAS N N, ST KRARIN HAK M OLMASINDAN RAHATSIZ OLANLAR, BÖLGEDE HALKIN HÜR RADES NE POTEK KOYMAYA ÇALIfiTILAR. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 11 Aral k ta gitti i Mardin de 78 tesisin toplu aç l fl törenine kat ld. Baflbakan Erdo an karayollar Park nda düzenlenen törende, Mardin in 12 Eylül de güçlü Türkiye ye, büyük Türkiye ye, kardeflli e hoflgörüye, birlik ve beraberli e evet dedi ini söyledi. Baflbakan Erdo an, bölgedeki birçok ilde olu u gibi Mardin de de bask yla, tehditle, terörle insanlar n sand a giderek ve oy kullanmas n n engellenmek istendi ini ifade etti. Baflbakan Erdo an, de iflimden, demokrasiden korkanlar n, hukukun üstünlü ünden çekinenlerin, demokrasinin, istikrar n hakim olmas ndan rahats z olanlar n bölgede halk n hür iradesine ipotek koymaya çal flt klar n belirti. Asla ve asla geri ad m atmad k Do u da Güneydo u da terör üzerimize geldi, Bat da çeteler ve mafya üzeremize geldi diyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Bize Türkiye yi kalk nd rmay n dediler. Bize demokrasinin standartlar n yükseltmeyin dediler. Demokratik haklar sak n ha vermeyin, kültürel haklar teslim etmeyin dediler. Milletimizi ürküttüler, ürkütmek istediler. nsanlar ana dilini konuflursa, bir anne o luyla, bir anne k z yla- Kürtçe konuflursa ülke bölünür dediler. Kürtçe, Arapça yay n yapan televizyon birli imiz, bütünlü ümüzü zedeler dediler. Hiçbir tehdide, hiçbir sald r ya, hiçbir hukuksuzlu a boyun e medik. Asla ve asla geri ad m atmad k, do ru bildi imiz yoldan asla flaflmad k. De iflimi engellemek isteyenlerin oyunlar na gelmedik. Milli birli imizi, beraberli imiz, bütünlü- ümüzü engellemek isteyenlere prim vermedik. Bir olaca z, beraber olaca z, iri olaca z, diri olaca z dedik. 10 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

13 Türkiye yi büyüttük S RT TE B RÇOK TES S N TOPLU AÇILIfi TÖREN NE KATILAN BAfiBAKAN ERDO AN, DEMOKRAS Y YÜCELTT K, ÖZGÜRLÜKLER GEN filett K, YILLARDIR DEVAM EDEN YASAKLARA SON VERD K. KARDEfiL M Z GÜÇLEND RD K, B RL M Z PEK fit RD K fiekl NDE KONUfiTU. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 12 Aral k ta gitti i Siirt te, pek çok tesisin aç l fl n gerçeklefltirdi. Siirt Cumhuriyet Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, Türkiye nin AK PARTi hükümetleri döneminde flantiyeye dönüfltü ünü söyledi. Tüm vatandafllara, her köye, her mezraya hizmet ve eserlerle gidildi ini belirten Baflbakan Erdo an, 8 y lda 13 bin 375 kilometre bölünmüfl yol ve 460 bin yeni konut infla edildi ini ifade etti. 160 bin derslik aç ld n, 750 bin bilgisayar n okullara gönderildi ini söyleyen Baflbakan Erdo an, 80 yeni üniversite kuruldu unu belirtti. Türkiye yi büyüttük, Türkiye nin itibar n büyüttük, sofradaki ekme i büyüttük diyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: En önemlisi de demokrasiyi yücelttik, özgürlükleri genifllettik, y llard r devam eden yasaklara son verdik, inkar politikalar n elimizin tersiyle ittik. Bu sayede kardeflli imizi güçlendirdik, birli imizi, bütünlü ümüzü pekifltirdik. 8 y lda bin 222 derslik Baflbakan Erdo an, yap lan törende 32 farkl tesisin ortak aç l fl n gerçeklefltirdi. Siirt te Adalet Saray n n yap m na 2008 y l nda baflland n belirten Baflbakan Erdo an, 4 katl 9 bin metrekare alana sahip bu adalet saray n n Siirt e hay rl olmas n diledi. 8 y lda e itim alan nda da rekor düzeyde yat r mlar n gerçeklefltirildi ini belirten Baflbakan Erdo an, bin 222 dersli in yap ld n ifade etti. Y llara göre bakt m zda 79 y lda bin 766 derslik yap lm flken, 8 y lda Siirt e bin 222 derslik yap ld. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 11

14 9. Bütçe TBMM de kabul edildi 2011 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇES TBMM GENEL KURULU NDA KABUL ED LD BÜTÇES SÜRDÜRÜLEB L R BÜYÜMEN N DEVAMLLILI INI SA LARKEN, MAL DENGELER DE Y LEfiT RMEY AMAÇLIYOR. > ktidara geldi i günden beri 8 y lda 81 vilayetin tamam nda, hiçbir ayr m gözetmeksizin, var gücüyle çal flan, AK PARTi, 780 bin kilometrekarenin tamam na hizmet götürmeye devam ediyor bütçesi de bundan önceki 8 bütçe gibi millete hizmet anlay fl ile insan odakl bütçe anlay fl n tafl yor. Yine memurunu enflasyona ezdirmemeyi, ö rencisinin e itimine destek vermeyi, özürlü ö rencilerini okuma hakk ndan mahrum etmeyi ve sosyal yard mlar desteklemeyi hedefleyen bir bütçedir y l bütçesi AK PARTi iktidar n n 9 uncu, 60 nc Hükümetin haz rlad - 4 üncü bütçedir y l bütçesi bir krizden ç k fl bütçesi olarak haz rlanm flt r y l nda bu hedefe ulafl ld y - l bütçesi ile sürdürülebilir büyümenin devaml l sa lan rken mali dengeleri de iyilefltirmek amaçland. AK PARTi iktidar - n n, 9. Bütçesi olan 2011 y l Merkezi Yönetim Bütçesi, 26 Aral k ta TBMM Genel Kurulu nda kabul edildi y l bütçesi kamu görevlilerini ve emeklileri gözeten bir bütçedir Kamu görevlilerinin maafllar nda ocak ay nda yüzde 4 ve temmuz ay nda yüzde 4 oran nda art fl sa lanacak. Ayr ca, kamu personelinden ek ödemesi olmayanlar n ayl klar n n iyilefltirilmesi ve ücret adaletinin sa lanmas amac yla 2006 ve 2008 y llar nda önemli ölçüde art r lan ek ödeme tutarlar nda, ilave 80 TL art fl sa lanacak. Böylece, kamu personeli aras nda k smen var olan ücret dengesizli inin önemli ölçüde azalt lmas suretiyle eflit ifle eflit ücret ilkesine uygun olarak ücret adaletinin sa lanmas yönünde önemli bir mesafe al nm fl olacak y l aral k ay nda TL olan aile yard m dâhil ortalama memur maafl 2011 y l ocak ay nda 12 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

15 1.717 TL ye, temmuz ay nda ise TL ye yükselecektir. Böylece 2011 y l nda ortalama devlet memuru ayl nda yüzde 13.7 oran nda art fl yap lm fl olacak y l bütçesi özürlü vatandafllara deste i art ran bir bütçedir 2011 y l nda özürlü e itimi ve evde bak m deste ine ay rd m z ödenekleri yüzde 33 oran nda art rarak 3,.2 milyar TL ye ç - kart yoruz. Bugün itibar yla, özürlü e itiminden yaklafl k 216 bin kifli, özürlü evde bak m program ndan ise yaklafl k 280 bin kifli yararlanmaktad r y l bütçesi çiftçimize destek olan bir bütçedir Çiftçimizin alan ve ürün baz nda üretiminin desteklemesine devam ediyoruz y l nda çiftçilerimize yapaca m z tar msal destekleri 2010 y l bafllang ç ödeneklerine göre yüzde 7 oran nda art rarak 6 milyar TL ye ç kart yoruz y l bütçesi sosyal güvenlik sistemini destekleyen bir bütçedir 2011 y l nda Sosyal Güvenlik Kurumu na toplamda yüzde 11.1 oran nda art flla 62.4 miyar TL transfer yapmay öngörüyoruz. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu na 2011 y l nda aç k finansman için yap lacak transfer tutar ise 30.6 milyar TL olarak öngörülmüfltür y l nda SSK ve BA - KUR emeklilerine enflasyonun üzerinde zam yap yoruz. En düflük emekli maafl n y ll k bazda yüzde 21.7 oran nda art r yoruz y l bütçesi e itime ve sa l a ayr lan kayna n art r ld bir bütçedir 2011 y l nda Milli E itim Bakanl bütçe ödeneklerini yüzde 20.8 oran nda art rarak 34.1 milyar TL ye ç kart yoruz. Böylece 2011 y l nda da, Milli E itim Bakanl en büyük bütçeye sahip icrac bakanl k olma özelli ini sürdürmektedir y l bütçesinde Sa l k Bakanl na ayr lan ödenekleri 2010 bütçesine göre yüzde 23.7 oran nda art rarak 17.2 milyar TL ye ç kart yoruz y l bütçesi seçim de il istikrar bütçesidir AK PARTi iktidarlar n n bundan önceki 8 y ll k bütçe karnesinde oldu u gibi 2011 y - l bütçesi de mali disiplin anlay fl çerçevesinde haz rlanm flt r. Harcamalar m z sa lam gelir kaynaklar na dayand r yoruz. Seçim ekonomisi uygulam yoruz. Seçim bütçesi haz rlam yoruz. Bugüne kadarki bütçe performans m z da mali disiplin anlay fl na ba l l m z n en önemli göstergesidir y l bütçesinde faiz giderlerimizi azalt rken faiz hariç giderleri ise nominal büyüme oran n n alt nda art - r yoruz. Di er yandan bütçe gelirleri ve vergi gelirlerimizde ise nominal büyüme oran nda art fl öngörüyoruz. Bu suretle 2011 y l bütçe aç n, 2010 y l gerçekleflme tahminine göre yaklafl k yüzde 24 oran nda düflürmeyi hedefliyoruz. Böylece bütçe aç n n milli gelire oran n yüzde 4 ten 2011 y l nda yüzde 2.8 e indirmeyi öngörüyoruz. Öngörülen rakamlar Bütçe Giderleri Faiz Hariç Giderler Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Bütçe Aç Faiz D fl Fazla milyar TL 265 milyar TL 279 milyar TL milyar TL 33.5 milyar TL 14 milyar TL Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 13

16 Ülkemdeki her inanç kesiminin sorunu benim sorunumdur B Z B RB R M ZLE FARKLILIK ÜZER NDEN LET fi M KURAMAYIZ. B Z B RB R M ZLE DEOLOJ LER, SEMBOLLER ÜZER NDEN KONUfiAMAYIZ. B Z B RB R M ZE AYRI GAYRI GÖZLERLE BAKAMAYIZ. > 2010 Evrensel Aflure Matem töreni 16 Aral k ta stanbul Halkal Meydan nda düzenlendi. Törene kat lan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Kim ki Kerbela facias n, Müslümanlar n bölünmesi olarak, husumet olarak, kutuplaflma olarak istismar etmeye kalkarsa, biliniz ki, Hazreti Hüseyin in aziz hat ras na haks zl k etmifltir. Biz tam 1370 y ld r, Kerbela n n ac s n ta ci erimizde tafl yoruz. Sadece 10 Muharrem de de il her an Kerbela n n s z s n yüre imizde hissetmek durumunday z fleklinde konufltu. Yeni ölümlerle sars lmak istemiyoruz 2010 Evrensel Aflure Matem töreninde konuflan Baflbakan Erdo an, hangi amaçla olursa olsun, ister mezhep, ister etnik köken, isterse ideoloji ad na olsun, masumlara kastetmenin alçakca bir cinayet oldu unu söyledi. Hz. Hüseyin in flahadeti ölüm de il, hayatt r Törene kat lan vatandafllara, Sevgili kardefllerim, sevgili canlar diye seslenen Baflbakan Erdo an, Hazreti Peygamber in mübarek torunu Hazreti Hüseyin in Kerbela da flahadetinin ölüm, tükenifl ve yok olufl de il tam tersine hayat, uyan fl ve dirilifl oldu unu ifade etti. Baflbakan Erdo- an konuflmas nda flu mesajlar verdi: Biz birbirimizle farkl l k üzerinden iletiflim kuramay z. Biz birbirimizle ideolojiler, semboller üzerinden konuflamay z. Biz birbirimize ayr gayr gözlerle bakamay z. flte onun için diyorum ki biz, üzerinde yaflad m z bu topraklar n hep birlikte sahibiyiz. Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz, beraberiz ve kardefliz. Devletin hizmetleri karfl s nda herkes eflit mesafede Devlet karfl s nda ve devletin hizmetleri karfl s nda herkesin eflit mesafede ve herkesin bu ülkenin birinci s n f vatandafllar oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, Ülkemdeki her inanç kesiminin sorunu benim sorunumdur fleklinde konufltu. 14 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

17 Baflbakan Erdo an: Türkiye yi demokrasi üzerinde birlikte infla edece iz > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 18 Aral k ta Mufl a gitti. Belediye Meydan nda düzenlenen toplu aç l fl töreninde konuflan Baflbakan Erdo- an, terörün, ihmal politikalar n n ve yoksullu un Mufl a kaybettirdi ini söyledi. Gençlerin, babalar n ve analar n kaybetti- ini ifade eden Baflbakan Erdo an, silah tüccarlar n n kazand n belirtti. Bir fley de iflir her fley de iflir stanbul a ne yap l yorsa, Mufl a da onun yap ld n, Ankara ya hangi yat r m yap l - yorsa Bitlis e de o oranda yat r m yap ld - n belirten Baflbakan Erdo an, Edirne nin Van dan, Mu la n n Diyarbak r dan, Hakkari nin Tekirda dan ayr tutulmad - n ifade etti. AK PARTi nin Türkiye nin do- usundan bat s na herkesi kucaklad n ve herkese eflit mesafede oldu unu söyleyen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Kimsenin diline, inanc na, etnik kökenine bakmadan, yarad lan biz Yaradan dan ötürü seviyoruz. Bir fley de iflir, her fley de iflir. Bir kap aralan r, her yer ayd nlan r. Bir küçük ad m at l r o ad m büyüyerek at l ma dönüflür. Biz kap aralad k, biz bir ad m att k, biz gönlümüzü açt k. Biz yapt - m z kamu yat r mlar yla, okullarla, hastanelerle, yollarla, konutlarla, flehirlerimizin gelece ini de ifltirecek ad mlar att k. Biz y llard r devam eden bir k s rdöngüyü k r yoruz. Biz, Mufl un gençlerini, Mufl lu kardefllerimi istismar edenlerden tek tek o istismar araçlar n çekip al yoruz. E itimsizli i istismar edenler flimdi okullardan korkuyorlar. Yol yok, su yok, okul yok, hastane yok diyerek benim bu bölgedeki vatandafllar m aldatt lar. Bize inan n, bize güvenin Sizler bizim arkam zda durdukça, bu can bu tende durdukça durmak yok yola devam diyen Baflbakan Erdo an, Mufllulara flöyle seslendi: Türkiye deki de iflimi birlikte gerçeklefltirece iz, Mufl taki de iflimi birlikte gerçeklefltirece iz. Türkiye yi demokrasi üzerinde birlikte infla edece iz. Türkiye nin ufkunu birlikte açacak, Türkiye nin umudunu birlikte ço altaca z. Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 15

18 Baflbakan Erdo an: Kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edilmesine de izin vermeyiz BÜTÜN ARZUMUZ, BÜTÜN HEDEF M Z, GENÇL N HER TÜRLÜ ST SMARDAN KORUNMASI VE ENERJ S N KEND Ç N, A LES Ç N, ÜLKES Ç N SEFERBER ETMES D R. > AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, 27 ocak ta Erzurum Gençlik ve Spor l Müdürlü ü toplant salonunda Türkiye nin dört bir yan ndan gelen gençlerle bir araya geldi. Bir süredir toplumun çeflitli kesimleriyle bir araya gelerek, baflta Milli Birlik ve Kardefllik Projesi olmak üzere gündemdeki birçok konuyu, Türkiye nin sorunlar n farkl gözlerden, farkl bak fl aç lar ndan dinleyen Baflbakan Erdo an, Erzurum da gençlerle bir araya geldi. Kimseyi d fllama gibi bir niyetimiz yok Mümkün oldu unca genç kesimin tüm temsilcilerinin bir araya getirmeye çal fl ld n belirten Baflbakan Erdo an, üniversite gençlik konseylerinden genç ifl adamlar na, sivil toplum örgütü temsilcilerinden sporculara, genç iflçilerden ö rencilere kadar her kesimin toplant da temsil edilmeye çal fl ld n ifade etti. Baflbakan Erdo an, Hiç kimseyi d fllama, d flar da tutmak gibi bir niyetimiz yok ve asla olamaz. Herkesi dinlemeyi, her kat - l mc n n görüfl, öneri ve elefltirilerini almay önemsememize ra men, zaman boyutunu gözeterek kat l m s n rl tutmak zorundayd k fleklinde konufltu. Bu toplant n n gençlerle yap lan ne ilk ne de son toplant olaca n belirten Baflbakan Erdo an, Ömrümüz vefa etti i sürece her f rsatta gençlerle, gençlik temsilcileriyle bir araya gelmeye, diyalog kurmaya devam edece iz dedi. Kardeflli e karfl ç k labilir mi? Konuflmas nda Milli Birlik ve Kardefllik Projesi nden söz eden Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Birli e karfl ç k l r m? Kardeflli e karfl ç k labilir mi? Birlik içinde olmak istiyoruz, kardefl olmak istiyoruz. Hiç kimse kendi anne babas n, do du u flehri, ülkeyi, ana dilini, kültür kodlar n tercih ederek, dünyaya gelmiyor. Onlar farkl zenginliklerle dünyaya geliyor. Bu toplumun zenginli ini de zaten bu oluflturuyor. Yasaklama ve k s tlama bizim yöntemimiz olamaz Baflbakan Erdo an, Fikirlerin nas l d flland n, inançlar n nas l afla land n, yaflam tarzlar na nas l müdahale edildi ini, fliir okuman n nas l mahpusluk gerekçesi yap ld n gördük, yaflad k. flte onun için, biz hiç kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine de izin vermeyiz dedi. 12 Eylül 1980 sabah, radyodan okunan bir bildiri ile, bütün 16 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

19 Fikirlerin nas l d flland n, inançlar n nas l afla land n, yaflam tarzlar na nas l müdahale edildi ini, fliir okuman n nas l mahpusluk gerekçesi yap ld n gördük, yaflad k diyen Baflbakan Erdo an flte onun için, biz hiç kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine de izin vermeyiz fleklinde konufltu. çat flmalar n, kavgan n, ölümlerin adeta b çakla kesilir gibi kesilmesinin çok ilginç oldu unu belirten Baflbakan Erdo an, 12 Eylül den sonra gençlerin ödedi i bedelin b çak gibi kesilmedi ini, daha sonra idamlar n, mahpuslu un, yasaklar n, bask n n ve zulmün geldi ini ifade etti. Bugün geriye dönüp 30 y l öncesine bak ld - nda, kimin kazand n kimin kaybetti ini çok aç k ve net bir flekilde ortada oldu- unu söyleyen Baflbakan Erdo an, konuflmas na flöyle devam etti: Kazanan kim oldu biliyor musunuz? Silah tüccarlar kazand, çeteler kazand, Türkiye üzerine karanl k tezleri olanlar kazand. Kaybeden ise Anadolu nun o güzel çocuklar oldu, a layan anne ve babalar oldu. Biz 1980 sonras n n bask lar n, yasaklar n, k s tlamalar n yaflad k. flte onun için bask, yasaklama, k s tlama bizim bir yöntemimiz olamaz. Fikirlerin nas l d flland n, inançlar n nas l afla land n, yaflam tarzlar na nas l müdahale edildi ini, fliir okuman n nas l mahpusluk gerekçesi yap ld n gördük, yaflad k. flte onun için biz hiç kimsenin yaflam tarz na müdahale etmeyiz, edemeyiz ve edilmesine ede izin vermeyiz. Bu gençlerin nas l istismar edildi ini, nas l kullan ld n, gençlerin aras - na nas l nifak sokuldu unu da gördük, yaflad k. flte onun için bugünün gençli ine siz bu hatalara düflmeyin diyoruz. AK PARTi 73 milyonun hükümetidir Konuflmas nda Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün ö renci temsilcileriyle buluflmas nda baz gruplar ile görüflmeye gelen gençler aras nda yaflanan s k nt lara da de inen Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: AK PARTi nin siyasi görüflünü kabul edip etmemek ayr bir konudur, ama AK PARTi hükümeti, Türkiye de yaflayan herkesin, 73 milyonun hükümetidir. Hükümetin samimi giriflimlerini, iyi niyetli ad mlar n bofla ç kararak, gerilim üretmeye çal flmak, baflka siyasi hesaplar içine girerek diyalog süreçlerini gölgelemeye çal flmak kimsenin yarar na olmayacakt r. Benim itiraz m, bir üniversite amfisinde, ö renmek için, dinlemek için, anlamak için toplanm fl kitlenin, bir avuç ö renci taraf ndan dinlemekten, anlamaktan, tart flmaktan mahrum b rak lmas na olmufltur. Amac m z gençlerin istismardan korunmas Baflbakan Erdo an, gençlik temsilcileriyle gerçeklefltirdi i toplant da yapt konuflmada, bugün hala, 1968 lerin söylemini kullanarak, e itime bütçe diye slogan Ocak-fiubat 2011 Türkiye Bülteni 17

20 at ld n belirterek, Milli E itim Bakanl bütçesi hakk nda bilgiler verdi. Bakanl k bütçesinin, 2002 y l nda 7.5 milyar TL oldu unu ifade eden Baflbakan Erdo an, 2005 y l ndan itibaren, ilk kez e itime ayr lan bütçeyi di er tüm kalemlerin üzerine ç kard klar n ve 2011 y l nda ise 34 milyar TL oldu unu söyledi. 8 y lda yüzde 357 oran nda art fl sa lad klar n kaydeden Baflbakan Erdo an, ayn flekilde, 2002 de 2.5 milyar TL olan yüksek ö renim bütçesinin 2011 de 11.5 milyar TL oldu unu ifade etti. Yüzde 361 oran nda art fl sa land n belirten Baflbakan Erdo an, flöyle konufltu: Elefltiriye sonuna kadar aç z; ama yap c olsun istiyoruz, hakkaniyetli olsun, insafl olsun istiyoruz. Bir de bilin yahu!.. Bilin de ona göre konuflun. Bilmeden sadece böyle ideolojik, yalan ifadeler yüzünden bu ifllere oyuncak olmay n. Biz de genç olduk; gençli i, gençli in hissiyat n, heyecan n, coflkusunu, delikanl l yaflad k. Ama bütün arzumuz, bütün hedefimiz, gençli in her türlü istismardan korunmas ve enerjisini kendisi için, ailesi için, ülkesi için seferber etmesi. Kalk nmaya en büyük tehdit terör Erzurum da gençlik temsilcileri ile bir araya gelen Baflbakan Erdo an, Türkiye nin en önemli sorunlar ndan birinin terör sorunu oldu unu ifade etti. Hükümet olarak bu kronik meseleyi çözüm yoluna 18 Türkiye Bülteni Ocak-fiubat 2011

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı