Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zeytinburnu 7,2 ile salland!"

Transkript

1 IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan ve valiliklere gönderilen genelgeler gere i ilk kez bu y l 19 May s törenlerinde Atatürk an t na çelene konulmad. CHP Zeytinburnu lçe Örgütü önünden Toplu bir fleklide Zeytinburnu Meydan - na gelen CHP liler k sa da olsa 19 May s Çelen töreninin icra ettiler. 5 te Zeytinburnu 7,2 ile salland! Ak Parti'ye Arena Stad Dar Geldi AK Parti stanbul l Baflkanl 4. Ola- an Kongresi TT Arena da on binlerce stanbul lunun kat l m yla gerçeklefltirildi. 4 te Zeytinburnu nda 13 kurulufl ve 440 a yak n personelle yap lan Ortak Deprem Tatbikat depremi aratmayacak görüntülere sahne oldu. Zeytinburnu, olas Marmara depremi sonras bilinçli müdahale yap lmas n öngören ilk büyük tatbikat baflar yla atlatt. Deprem konusunda halk n bilinçlendirilmesi ve daha duyarl hale getirilmesini amaçlayan tatbikat, Kazl çeflme de kurulan koordinasyon merkezi, 6 ayr noktada yap lan arama ve kurtarma çal flmalar yla baflar l bir flekilde son buldu. 3 te Uluocak: Kentsel Dönüflümün takipçisiyiz Zeytinburnu Telsiz Mahallesi nde yeni ç kacak Kentsel Dönüflüm Yasas için program yapan Mimar Süleyman Uluocak, Zeytinburnu nda yap lacak Kentsel Dönüflüm üm takipçisi olacaklar n söyledi. 7 de DA GOLD: Kapal çarfl : (0212) Zeytinburnu : (0212) Befltelsiz : (0212) Dikilitafl : (0212) Kaya: Yandafllar na rant sa l yorlar Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya ile 75/2 Sokak sakinlerinin flikayetleri üzerine olay yerinde görmek üzere esnaf ziyaret ettik. 4 te 2.Avrasya Hospital kardeflli i flöleni Her y l baflar l çal flmalar yla ve yapt - birbirinden renkli etkinlikleriyle gündeme gelen Avrasya Hospital, kuruluflunun 13. y l nda farkl bir organizasyona imza atarak bünyesinde do an çocuklarla 2. Avrasya Kardeflli i Çocuk fiölenini kutlad. 20 de Merkezefendi Mahallesinde havuz facias 8 de Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 3 Say : 32 HAZ RAN 2012 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... stanbul Merkez: pbx Kastamonu: MHP DE 4. ALPARSLAN DÖNEM Metin Büfe babas n kaybetti 19 da Ç rp c Çay r nda H d rellez Coflkusu 3 te Yeflil Alanlar Beton y nlar na çevirdiler 9 da Feshane de Kastamonu rüzgar esti 16 da Afyonkarahisarl lar Derne i kuruldu 6 da MHP Zeytinburnu 9.Ola an kongresi Ö retmenler evinde yap ld. Kongrede lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan, Metin Yazar ile yar flt. Sand ktan mevcut ilçe Baflkan Alparslan ç kt de Kentsel Dönüflümün vatandafla maliyeti ne olacak? Yaklafl k 10 milyon konutun dönüflmesi için yasa start ald. Çürük evler y k lacak, deste e ihtiyaç olanlar ise güçlendirilecek. Devlet vatandafla hem kredi deste i verecek hem de kira yard m yapacak. Peki, yeni yap lacak evin maliyeti ne olacak? flte dönüflümün vatandafla maliyeti de TÜMS AD stanbul fiube den Fetih yeme i TÜMS AD stanbul fiube, stanbul Topkap da, stanbul un Fethi nin 559. y l flerefine akflam yeme- i düzenledi.düzenlenen yeme e TÜMS AD Genel Baflkan Dr. Hasan Sert, TÜMS AD kurucu baflkan Mehmet Y ld r m, TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, TÜMS AD Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Semerkand Vakf yöneticileri ve 1000 e yak n ifladam ve davetli kat ld. 12 de ZEYDEF den Protokole ziyaret Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) kuruluflunun ard ndan ilk resmi ziyaretini Zeytinburnu Protokolüne yapt. 9 da ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I

2 2 GÜNCEL HAZ RAN BB den Engellilere Spor Oyunlar stanbul Büyükflehir Belediyesi Engelli Spor Oyunlar Voleybol ve Atletizm Yar flmalar düzenlendi. stanbul Büyükflehir Belediyesi Sa l k ve Sosyal Hizmetler Daire Baflkanl Özürlüler Müdürlü ü ( SÖM ), BB Destek Hizmetleri Daire Baflkanl Gençlik ve Spor Müdürlü ü ve Spor A.fi.'nin ortaklafla olarak toplumda özürlülere karfl bir fark ndal k oluflturmak için Engelli Spor Oyunlar Voleybol ve Atletizm Yar flmalar düzenledi. Recep Tayyip Erdo an Stadyumu nda düzenlenen ve 400 Voleybolcu ile 300 Atletin kat ld yar flmayazeytinburnu Belediye Meclis Üyesi ve stanbul Büyükflehir Belediye Spor yönetim kurulu üyesi Engin fien'de kat ld. fiölenle ilgili görüfllerini sordu- umuz fien, Böyle güzel ve anlaml bir organizasyonda olmaktan son derece mutluyum. Müsabakalara engelli sporcular n kat lmas n n yan s ra sporseverlerin ilgisinin yo un olmas bizi ayr ca gururland rd. Bu yar fllara kat lan sporcular n yüzlerindeki mutluluk her fleye de er. Özellikle yar flmalar sonunda madalya verdi imiz engelli kardefllerimizin gözlerindeki mutluluk ve par lt müthiflti. Bir kere daha anlam fl olduk ki;spora, sevgiye ve kardeflli e hiçbir fley engel olamaz. Engelli Spor Oyunlar Voleybol ve Atletizm Yar fllar için sahan n 21 ayr noktas na file çekilerek mini voleybol sahalar oluflturuldu. Voleybol müsabakalar gerçeklefltirilirken saha kenarlar na kurulan üç ayr parkurda özürlü 300 atlet k yas ya yar flt. Seviye gruplar na göre metrelerde yap lan yar flmalarda bir y ldan bu yana engelli spor oyunlar na haz rlanan özürlü atletler tüm hünerlerini gösterdi. SÖM Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatlar Toplulu u Mehter, S ra Gecesi, Kafkas, Horon ekipleri ve Güney Kore Busan Üniversitesi ö rencileri gösteriler yapt.yar fllar sonunda ise yap lan madalya töreninde sporcular büyük sevinç yaflad. Carlos Carvalhal BB'de K sa bir süre önce Türkiye'den ayr lan Carlos Carvalhal Türkiye'ye geri döndü. stanbul Büyükflehir Belediye Spor, Befliktafl' n eski teknik direktörü Carvalhal ile 2 y ll k sözleflme imzalad. Malta Köflkünde yap lan imza törenine Zeytinburnu Belediye Meclis Üyesi ve stanbul Büyükflehir Belediye Spor yönetim kurulu üyesi Engin fien'de kat ld. mza töreni sonras nda görüfllerini sordu umuz fien, ''Öncelikle camiam - za hay rl olsun. Kaliteli, çal flkan ve özverili bir hoca olan Carvalhal, altyap dan da sorumlu olmak üzere tüm futbolun teknik olarak bafl na getirildi. Özellikle gelece e yönelik yetenek seçimi ve geliflimi noktas nda projelerimize ve antrenörlerimizin e itimi konusunda da katk lar olacak. Kulübümüzün altyap ya ne kadar önem verdi i bilinmektedir. Altyap ya önem vererek futbolumuza yeni y ld zlar yetifltirmek istiyoruz ve bunun için çal fl yoruz. Daha önce görev yapan teknik Direktörümüz Arif Erdem'e de Kulübümüze yapt hizmetlerden dolay teflekkür ederim.'' Irmak Garden Plus tan son daireler Irmak Grup'un stanbul Zeytinburnu'nda infla etti i Irmak Garden Plus projesinde Kas m 2012 tarihinde teslim edilmesi planlanan son 7 daire 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c buluyor. Zeytinburnu'nda 4 bin 85 metrekare alan üzerinde hayata geçirilen Irmak Garden Plus projes Irmak Grup taraf ndan infla ediliyor. 10 katl tek bloktan meydana gelen projede toplam 36 adet daire yer al yor. Alanlar 122 metrekare ile 206 metrekare aras nda de ifliklik gösteren dairelerin 3+1 ve 4+1 seçenekleri ile sat fla sunuldu u projede son 7 adet konut 525 bin liradan bafllayan fiyatlarla al c buluyor. Yüzde 25 peflinatla ev sahibi olunabilen Irmak Garden Plus projesinde kalan yüzde 75'lik tutar ise bankalar n konut kredileri ile 120 aya kadar vadelendirilebiliyor. Dairelerin Kas m ay nda sahiplerine teslim edilmesinin planland Irmak Garden Plus projesinin sosyal donat lar aras nda genifl yeflil alanlar, yüzme havuzu, sauna, masaj salonu, fitness merkezi, aerobik salonu, voleybol ile basketbol sahalar, çocuk e lence parklar, Türk hamam, al flverifl ma azalar ve her daireye 2 araçl k otopark alan yer al yor. Gazetecilikte 35, sunuculukta 50. y l Zeytinburnu nda yapt haberler ve sunuculukta 50. y l pastas kesildi. Pastan n kesilmesinde konuflan Zeytinburnu sundu u programlarla Zeytinburnulular n gönlünde taht kuran Mehmet Alpay gazetecilikte 35, sunuculukta ise 50. pay Bey e nice baflar l y llar diliyorum Kaymakam Mustafa Dündar, Ben Al- y l n kutlad. derken Zeytinburnu Emniyet Müdürü Gazeteci ve sunucu Mehmet Alpay, Sezgin Öndem, Zeytinburnu Belediye gazetecilikte 35, sunuculukta 50. y l n Baflkan Yrd. Zafer Alsac, Zeytinburnu ÇA TEKS te dostlar yla kutlad. Gazetecili e 24 May s 1977 tarihinde Hürrigün de Mehmet Alpay a baflar lar diledi- Huzurevi Derne i Baflkan Perihan Akyet Gazetesi nde Zeytinburnu Gözlemci ler. Muhabir i olarak bafllayan Alpay, yapt ZEYT NBURNU HABER'DEN ALPAY'A SÜRPR Z haberlerle ödüllere lay k görüldü. Daha sonra Zeykent Gazetesi ni kuran Alpay, Mehmet Alpay, düzenledi i gecede ilçede hem gazetecili ini icra etti hem de kendisine verdi i katk dan dolay birçok birçok etkinlikte sunuculuklar yapt. kifliye, plaket verirken, yapt haberler ve çal flmalardan dolay da birçok kiflide MEHMET ALPAY'DAN TEfiEKKÜR Alpay a plaket verdi. Alpay a en büyük Kendi gecesinin de sunuculu unu yapan Alpay, kendisini yaln z b rakmay p yapt. Gazetemizin Yaz iflleri Müdürü sürprizi ise Zeytinburnu Haber Gazetesi gelenlere teflekkür etti. Alpay n teflekkür Taylan Demirelli, yapt çal flmalar ndan dolay Alpay a plaket konuflmas ndan sonra gazetecilikte 35, verdi. Seyitnizam Mah. Yunus Emre Cad. Bal kl Ç rp c Yolu No:3 Zeytinburnu - stanbul Tel: Fax: Okul Öncesi E itim flenli i Zeytinburnu Kantinciler Esnaf Odas Anaokulu "OKUL Öncesi E itim fienli i" yap ld Zeytinburnu'nda, hsan Mermerci Lisesi yan nda, stanbul Kantinciler Esnaf Odas 'nca yapt r lan Anaoku, ö retim y l " OKUL ÖNCES E T M fienl " ö renci anne-baba ve yak nlar n n büyük kat l m ile gerçekleflti. stanbul Kantinciler Esnaf Odas (.K.E.O.) Anaokulu Bahçesi'nde gerçekelen,ev sahipli ini Anaokulu Müdürü Birgül BERKTAfi' n,sunuculu unu ö retmen Derya BEYL KÇ ' nin yapt törene,zeytinburnu Milli E itim fiube Müdürü Resul UMUTO LU, stanbul Kantinciler Esnaf Odas Baflkan Vahap OSMANO LU,Yefliltepe Mah.Muhtar Nadiye POLAT, Ak Parti Engelliler Komisyonu Baflkan Aliye ÖZTÜRK, SÖS gönüllüsü ve ALO AF fi Yön.Kurulu Baflkan Ali GÜNDÜZ ve ö retmenler ile ö renci aileleri kat ld. Anaokulu ö rencilerinin,gamze GÖLCÜ (fiirinler S n f ),Deniz Bacn AVCIO LU (4f fiekerleri),buket BA- TUR (Ar lars n f ),Elif ÇOBAN (Y ld zlar S - n f ),Merve TULA (Deniz Y ld z S n f )Esra fienses (Kelebekler S - n f ),Tu ba BAHAR (Elma S n f ),Derya BEYL KÇ (Sevgi s n f ),Kübra YILMAZ (Çiçekçiler S n f ),Hatice ÇEL K (Pamuk fiekerleri) 'nin gösterileri ve sergiledi i oyunlar ilgi ile izlendi.plaket töreninin ard ndan,içilen çaylar ve yenilen kuru pastalardan sonra tören sona erdi.

3 GÜNCEL HAZ RAN Zeytinburnulu Berberler Çanakkale de Zeytinburnu nda faaliyet gösteren Berber esnaf Nisan ay içerisinde Pazar Gününün tatil olmas için oy kullanm flt. Noter huzurunda yap lan seçim sonucuna göre May s Ay n n ilk haftas ndan bafllayarak ilçemizde Pazar Günü berberlere resmi tatil oldu. Belediye Baflkan Murat Ayd n ifle bu seçim sonras Berberlere May s Ay n n ilk haftas aileleri ile birlikte Çanakkale Gezisi sözü vermiflti. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n bu sözünün tuttu ve ilçemizde faaliyet gösteren Berberleri aileleri ile birlikte Kahramanl k Destan n yaz ld topraklara götürdü. Zeytinburnu Haber Yaz iflleri Müdürü Taylan Demirellinin bas n mensubu olarak takip etti i gezide inan lmaz anlar yafland. Bugüne kadar 100 bini aflk n kifliyi kahramanl k destan n n yaz ld tarihi Gelibolu Yar madas 'na götürerek di er belediyelere öncü olan Zeytinburnu Belediyesi, tarihi hizmetin start n bu y l Zeytinburnulu berber esnaf yla verdi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n n da kat ld - gezide, Zeytinburnulu berber esnaf, duygu dolu anlar yaflad. Zeytinburnulu berber esnaf, yaflad klar güzel güne vesile olan Baflkan Ayd n a teflekkürlerini ilettiler. Kahramanl k Destanlar n n yafland o topraklara Çanakkale Savafl bir kez daha gözler canland. fiehitlerinin mezar tafllar ndan okuyan hikayeler ile gözler bir kez daha bu uland. Çanakkale de Gelibolu da Conkbay r da o destan bir kez daha yafland. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n yüzlerce kez geldik. Ama her geldi imde çok farkl bir duygu yafl yorum dedi. Baflkan Ayd n Zeytinburnu Belediyesinin bak m n yapt flehitlikte Zeytinburnulu Berberle ile hat ra foto raf çektirdi ve bir an s n anlat. Buraya ilk geldiklerinde tafllar n bile olmad n mezarlar n kaybolmaya yüz tuttu u flehitli in halinin içler ac s odlu- unu söyledi. fiimdi ise stanbul un bütün belediyelerinin buras n sahiplendi inin alt n çizdi. Zeytinburnulu Berber Esnaf ve Aileleri Zeytinburnu Belediyesine Baflkan murat Ayd n ve ekibine gezi sonunda teflekkürlerini sundular ve bu güzel hizmetten dolay minnetar olduklar n söylediler. Zeytinburnu 7,2 ile salland ve sonra yaflan lanlar Zeytinburnu nda 13 kurulufl ve 440 a yak n personelle yap lan Ortak Deprem Tatbikat depremi aratmayacak görüntülere sahne oldu. Z eytinburnu, olas Marmara depremi sonras bilinçli müdahale yap lmas n öngören ilk büyük tatbikat baflar yla atlatt. Deprem konusunda halk n bilinçlendirilmesi ve daha duyarl hale getirilmesini amaçlayan tatbikat, Kazl çeflme de kurulan koordinasyon merkezi, 6 ayr noktada yap lan arama ve kurtarma çal flmalar yla baflar l bir flekilde son buldu. KURTARMA EK B NEFES KEST Deprem sirenlerin çalmas yla bafllayan tatbikatta Kazl çeflme Abay lkö retim Okulu ö rencileri okulu boflaltt. Daha sonra okulun dördüncü kat nda yar l ve mahsur kalan iki ö retmeni arama kurtarma ekipleri baflar l bir operasyonla halatlarla afla ya indirdi. Yap lan baflar l kurtarma operasyonundan sonra ekibi tatbikata kat lan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n kutlad. TATB KAT BAfiARILI B R fiek LDE YAPILDI Tatbikat kapsam nda Yedikule Gö üs Hastanesi ndeki hastalar kurtarma ekibi taraf nda kurtar larak helikopterlerle baflka hastanelere nakil edildi. Ayr ca bir evde mahsur kalan ve yaral olan vatandafllar da baflar - l operasyonlarla kurtar ld. AYDIN: EN BÜYÜK DEPREM TATB KATI Tatbikat hakk nda bilgi veren ve fiuan Zeytinburnu Belediyesi olarak stanbul da en büyük deprem tatbikat n gerçeklefltiriyoruz diyen Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Bu deprem tatbikat n Zeytinburnu Belediyesi ile birlikte stanbul Valili i, stanbul Büyükflehir Belediyesi gibi toplam 13 kuruluflla beraber yap yoruz. Yaklafl k 440 kifli tatbikata kat ld. Tatbikatla kurumlar aras organizasyonu sa lamak, olumsuzluklar varsa onu görmek ve toplumun duyarl l n gelifltirmek istedik. Amac m z olas bir depreme karfl haz rl kl olmak ve olas bir depreme ne kadar haz rl kl - y z onu test etmekti dedi. RADYASYON R SK NE KARfiI TAHL YE YAPILDI Yedikule Gö üs Hastal klar Hastanesi'nde yang n ve radyasyon riskine karfl l k tahliye ifllemi gerçeklefltirildi. stanbul tfaiyesine ba l ekipler hastane içerisine girerek radyasyon ölçümü yapt. Baz hastalar ise pencerelerden itfaiye merdiveniyle al narak bahçede kurulan seyyar hastanelere kald r ld. Tatbikat n son aflamas nda ise a r yaral bir hasta ambulans helikopter ile daha donan ml bir hastaneye sevk edildi. Gerçe i aratmayan ve nefesleri kesen tatbikat baflar l bir flekilde son buldu. 13 KURULUfi 440 PERSONEL KATILDI Zeytinburnu Belediyesi koordinasyonunda gerçeklefltirilen tatbikata, Zeytinburnu Kaymakaml ( lçe Emniyet, lçe Milli E itim, lçe Müftüsü ve Sa l k Grup Baflkanl ), Türk K z lay Zeytinburnu fiubesi, AFAD, UMKE, BEDAfi, MAG- DER, STANBUL MAGDER, MA- GAMEDER, BB Arama Kurtarma Birli i, Yedikule Gö üs Hastanesi, Türkiye Omurilik Felçlileri Derne i ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti nin (TRAC) de yer ald 13 kurulufl ve 440 e yak n personel kat ld.tatbikata ayr ca Zeytinburnu kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Emniyet Müdürü Sezgin Öndem, Zeytinburnu Müftüsü Yusuf zettin Konuk, Zeytinburnu K z lay fiube Baflkan Remzi Y lmaz ve yönetimi, ZEYDES Baflkan Nevzat Uluocak, Milli E itim Müdürü Yakup Hay rl o lu ve Belediye Baflkan Yard mc s Zafer Alsac ve vatandafllar kat ld. ANAL Z MURAT ERGÜN Kürtaj emanete ihanettir! nsan n en büyük aldanm fll klar ndan birisi kendisini kendisinin maliki sanmas d r! Oysa insan, bu dünyada hiçbir fleye ama hiçbir fleye sahip olmad gibi kendisine de sahip de ildir! Bu gerçe i kavrayamayan insanlar içinde yaflad klar flu dünyay kendilerine ait sand klar gibi, bedenlerine de malik olduklar n düflünüyorlar. Dolay s yla, sahibi oldu unu düflündükleri bedenlerinde istedikleri gibi tasarruf etme yetkisinin de yine kendilerinde oldu unu vehmediyorlar. flte bu düflünce onlara güya do mam fl bebekleri kürtaj yöntemi ile öldürme yetkisi veriyor! nsan "malik" oldu unu düflününce bu düflünce onu malik oldu unu sand fleyi öldürebilece i veya onun üzerinde istedi i gibi tasarruf edebilece i yanl fll na düflürüyor. Baflbakan Tayyip Erdo an' n ortaya att ve bir anda alevlenen kürtaj tart flmalar nda kürtaj yanl s bir k s m kad nlar n söyledi i "Beden benim de il mi, istedi imi yapar m", "Çocuk benim de il mi ister do ururum ister kürtaj yapt r - r m" anlam na gelen sözler hep bu düflüncenin ürünü. Türkiye'de baflbakanlar bu türlü sosyal meselelere pek girmezler. Genellikle ekonomi-politik ile hükümet sürelerini geçirip giderler. Oysa bu türlü sosyal meseleleri çözmek hükümetlerin birinci görevidir. Bat 'da ve Amerika'da bu konulardaki görüfllerinizi seçimden önce seçmene aç klaman z gerekiyor. Onun için Baflbakan' n bu konuya girmesi her ne kadar bir gündem de ifltirme operasyonu olarak alg lansa bile, hayati bir konu bu vesile ile de olsa gündemimize oturdu. Baflbakan "Kürtaj cinayettir" deyince soka a dökülüp "Vajinama dokunma" gibi çirkin bir sloganla kürtaj denilen aç k, net, hatta taammüden cinayeti savunabilen kad nlar da bu ülkede yafl yor! Cinayet savunulabilir mi? "Kendi kendimin malikiyim" düflüncesi savunduruyor iflte. Oysa insandaki irade ne kalbinin çal flmas n ne midesinin hareketlerini ne gözlerinin görmesini ne de kulaklar n n iflitmesini sa layabiliyor. nsan nefes al p verme gibi en hayati faaliyetini bile kendisi yapam yor, düzenleyemiyor. Beyin isteseniz de çal fl yor, istemeseniz de. Kendine sahip olmayan insan n kendi bedeninden yarat lan bir baflka bedene, bebe ine, yani çocu una sahip olabilece ini ve onun üzerinde bu sahiplikten kaynaklanan tasarruflarda bulunabilece ini iddia etmek tek kelime ile saçmal ktan baflka bir fley de ildir, tart flmaya bile de mez. Bu noktadan hareketle insan büyüttü ü, yetifltirdi i çocu una, henüz do mam fl, ana karn nda yarat lma sürecinde olan ceninden daha fazla dokunabilme hakk na sahiptir. Çünkü ceninin anne karn ndaki gelifliminin hiçbir safhas na ne annenin ne de baban n bir dahli yoktur. Orada üç karanl k içinde bir yarat l fl söz konusudur. Ne bebe in kalbinin atmaya bafllat lmas ne de canlanm fl ceninin zaman zaman annesine tekme atmas nda hiçbir malikiyet söz konusu de ildir. Yani cenin dünyaya gelmifl çocuklardan daha fazla dokunulmazd r. Gerçekten insan gerçeklik noktas nda da yüzde 99,9 teslimiyet ve cebir içindedir. Geri kalan yüzde 0,01'lik, hatta daha da küçük iradesi ile insanlardan bir k sm Allah' n yaratt ve insanlara emanet ya da yard mc olarak verdi i her fleye malik oldu unu düflünmek gibi bir gaflete düflüyorlar. Böylece bütünüyle "benlik" olup, kendi d fl nda hiçbir fleye de er ve önem vermez hale geliyorlar. Bebekler Allah' n bir lütfudur ve buna insan adeta bir mucize kabul edilen do um ile erer. Nas l bir sebeple olursa olsun, anne karn na düflen küçük fley Allah'tan bir emanettir. Kürtaj ise bu emanete ihanettir! Ç rp c Çay r nda H drellez Coflkusu Zeytinburnu Belediyesi taraf ndan Ç rp c da düzenlenen H drellez flenlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. B ahar n müjdeleyicisi olarak bilinen H drellez, stanbul'un birçok yerinde kutlamalar ile devam ederken; Zeytinburnu Belediyesi ve ROMDER in Ç rp c çay r nda düzenledi i H drellez flenlikleri ve Roman festivali büyük be eni topland. 7'den 70'e birçok vatandafl n kat l m gösterdi i flenliklere Roman havas oyunlar damgas n vurdu. Sahneyi ilk olarak alan Roman vatandafllar, kendilerine has oyunlar ile kat l mc lar n büyük be enisini toplad. Göbek atarak e lenen Roman vatandafllar, programa kat lanlar da coflturdu. Roman oyunlar n n ard ndan Mehteran tak m n n gösterisi büyük alk fl ald. Halk oyunlar n n da oynand flenlikte minik ö rencilerin performans, büyükleri büyülerken, sahneyi alan güreflçilerin k yas ya mücadelesi davetliler taraf ndan ilgiyle izlendi. fienliklere kat lan Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, "H drellezin bahar n müjdeleyicisi oldu unu belirterek, "H drellez flenli i sadece Roman vatandafllar m - z n de il, ayn zamanda bizim bayram zd r. Bizim ortak de erlerimiz ayn d r. Bu etkinliklerin devam gelecek" dedi Etkinli e damga vuran folklor gösterisi ise Ayhan fiahenk lkö retim Okulu 3.ve 4.s n f ö rencilerinden geldi. Silifke yöresine has oyunlar oynayan miniklerin hareketleri ve ritimleri protokol üyelerini oldukça mutlu etti. Güreflçilerin içinde 3'ünün kardefl olmas dikkatlerden kaçmayan di er bir özellikti.dernek baflkan Muhterem Gül de 3-6 yafl cocuklar için aflt klar mekanlar n n çocuklar n geliflimine önemli katk yapaca - n ifade etti.etkinlik sonunda Ç rp c Çay - r nda köz ateflinde piflirilen kuzu çevirme misafirlere ikram edildi. Etkinli e AK Parti stanbul Milletvekili Osman Aflk n Bak, Kaymakam Mustafa Dündar, Belediye baflkan Murat Ayd n, AK Parti ilçe baflkan Bahattin Ünver,Belediye baflkan yard mc lar Gökhan Kasap,M.Zafer Alsaç, lyaz Saka Meclis üyeleri Engin fien,hasan Sertçelik,Abdülaziz Atalan,temizlik iflleri müdürü Birol Y lmaz,zeydef Genel Baflkan Y ld ray Bafl,Kastamonulular Dernek Baflkan Nihat Sezer, Telsiz Mahalle muhtar mdat Toraman,Befltelsiz mahalle muhtar Adem Yavuz, Seyit Nizam Mahalle muhtar Ömer Algül, baflta olmak üzere çok say da protokol üyesinin de takip etti i etkinlik oldukça renkli geçti.

4 4 S YASET HAZ RAN Ak Parti'ye Arena Stad Dar Geldi AK Parti stanbul l Baflkanl Türkiye'de bir ilke imza att ve l Kongresinin dev stadyumda yapt. AK Parti stanbul l Baflkanl 4. Ola an Kongresi TT Arena da on binlerce stanbul lunun kat l m yla gerçeklefltirildi. stanbul il kongresine Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, l Baflkan Aziz Babuflcu, Bakanlar, Milletvekilleri, l Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyeleri, lçe Baflkanlar, Belediye Baflkanlar, l Baflkanlar, çeflitli ülkelerin Diplomatik Temsilcileri, Sivil Toplum Kurulufllar temsilcileri ve üyeleri ile AK Parti stanbul Teflkilat n n her kademesinden mensuplar ve çok say da vatandafl kat ld. Zeytinburnu'nu Ak Parti lçe Baflkan Bahattin Ünver, Belediye Baflkan Murat Ayd n ve Ak Parti Zeytinburnu Teflkilat n n yaklafl k 3 Bin Üyesi temsil etti. ZEYT NBURNU LÇEDEN ANLAMLI PANKART Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat Arena Stad - na damga vuran dev bir pankart açt. 225 Metrekare geniflli indeki pankartta '' TAR H OKUYAN DE L, TAR H YAZAN B R TÜRK YE Ç N, BUGÜN Ç N DE L,YARINLAR Ç N SE- N LEY Z BÜYÜK USTA'' yaz l bir mesaj vard. Pankart aç ld nda Arena stadyumunda alk fl koptu. ÜNVER: AK PART 'YE STADLAR B LE DAR GEL YOR Ak Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Bahattin Ünver kongreden bir gün önce Arena stad na gittiklerini ve yap lan tüm haz rl klara Ak Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat olarak destek verdiklerini söyledi. Ünver, Kongre sabah Zeytinburnu'nun onlarca otobüs ile 3 Bin kifli ile l Kongremize destek verdik. Ak Parti'ye büyüklü üne yak flan bir kongre oldu. Art k bizlere stadyumlar bile dar geliyor. Bu halk do ru yap lanlar n her daim destekçisi olmufltur. stanbul kongresi bunun göstergesidir. nan yorum ki Bizler Zeytinburnu'nda stanbul'da Ak Parti'de Türkiye'de bundan sonraki seçimlerde Zaferlerine zafer katmaya devam edecektir dedi. B R OLDUK B RL K OLDUK B RL KTE TÜRK YE OLDUK Ak Parti stanbul l Baflkan Aziz Babuflcu konuflmas nda, AK Partililer olarak milletin içinde, milletle beraber, milletin emanetine ihanet etmeden, millete çal m atmadan ve milletin umudunu bofla ç karmadan siyaset yapman n, en büyük onuru oldu unu belirten l Baflkan Babuflçu, sözlerine flöyle sürdürdü: Biz bu siyaset dünyas na saraylardan, yüksek kulelerden, plazalardan, zengin sofralar ndan gelmedik! Seçkinci zümrelerden, bürokratik oligarflik odaklardan, kimi zaman medyas n, kimi zaman sermaye gücünü bir namlu gibi milletin üzerine do rultan ç kar çevrelerinden icazet alarak gelmedik! Biz milletin ba r ndan koparak geldik! Biz yoksulun sofras ndan, analar n gözyafl ndan, bac lar n umudundan, çocuklar n sevincinden, yafll - n n, dulun, yetimin feryad nda piflerek, yo rularak geldik! Biz y llard r çevre diye küçümsenenlerin, açlar n, gariplerin, ezilmifllerin, itilmifllerin, tutunamam fllar n duas n alarak yola ç kt k! Biz P narhisar cezaevinin fliir kokan duvarlar ndan azim, inanç ve kararl l k devflirerek siyaset meydan na at ld k dedi. STANBUL PROJELER M Z DEVAM ED YOR Baflbakan Recep Tayyip Erdo an konuflmas nda, projelerin haz rl k safhalar n n ilerledi ini belirterek, ''Kanal stanbul devam ediyor ve inflallah bu y l içerisinde onun ad m n at yoruz. Adalar', ' stanbul'a 2 fiehir' dedik. Avrupa yakas nda, Anadolu yakas nda... Projelerimizin haz rl k çal flmalar devam ediyor. stanbul kitelli'de fiehir Hastanesi demifltik, fiehir Hastanesi'nin nihai teklifleri al nd, çal flmalar, de erlendirmeler devam ediyor. Sahibi belli olacak ve temeli at lacak. stanbul Sancaktepe fiehir Hastanesi demifltik. Milli Savunma Bakanl kullan m nda olan arazinin Sa l k Bakanl 'na tahsisi tamamland ktan sonra onun da çal flmas bafll yor. Taksim Meydan Projesi demifltik. Bu projenin 1. etab n n ihale ifllemleri devam ediyor. A ustos ay nda ifle bafllayacak, inflallah projesini, yani yaz m çizim iflini 8 ayda tamamlayaca z. Taksim Meydan Projesi s ras nda yo un trafi i aksatmamak için gerekli trafik sirkülasyon planlar haz rland. dedi. GÖZCÜ TAYLAN DEM RELL Zeytinburnu nda kulisler hareketlendi Zeytinburnu lçe kongreleri h zl birflekilde devam ediyor. lk kongre AK Parti Zeytinburnu lçe kongresinde kazanan yine Bahattin Ünver oldu. kinci Kongre Cumhuriyet Halk Partisinindi. Kazanan Metin Do an ve Örgütü oldu.en son ise Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu kongresinin de Av. Fethi Ahmet Alparslan ve Teflkilat yeniden kazand. Yani siyasi partilerde ilçe Teflkilatlar nda Baflkan baz nda her hangi bir de ifliklik olmad. Yaln z ilçemizde 3 parti var ki seçim startlar n çoktan vermifller bile onlara göre kongreden de önemli halkla bütünleflmek halkla iç içe olmak sorunlara çözüm üretmek proje gelifltirmek. Sokak sokak dolaflan HAS Parti Zeytinburnu ilçe baflkan Abdulhakim Kaya hem yap lan yanl fll klar dile getirirken hem de esnaf n sorunlar n yerinde dinliyor ve esnaf n sesi oluyor. Bir di er Siyasi Parti ise Demokrat parti ve MKK Üyesi Süleyman Uluocak Toplant lar n gündemle ilgili konular bilimsel platformda halk kürsüleri kurarak halkla paylaflan halk n taktirini kazanan Süleyman Uluocak y lmadan usanmadan kahve ve dernekleri geziyor her Cuma onun için ayr bir heyecan yeni bir bafllang ç.. Türkiye de iflim Hareketi bir dönem h zl girip h zl çekildi i siyaset arenas na yeniden döndü dönüyor. Türkiye De iflim Hareketi Lideri Mustafa Sar - gül ün son günlerdeki bas n aç klamalar n n ard ndan yeniden harekete geçen Yöneticileri yeni bir soluk için start verdiler. Türkiye De iflim Hareketinin Zeytinburnu ilçe baflkan Hasan Ali Hay ro lu ilçemizde yeniden kadrolar n harekete geçirdi. Bu siyasi partilerin yan nda as l çal flmas gereken ktidar Partisi Ak Parti kongrenin ard ndan h zl girdi i toplant lara l Kongresinden dolay ara verdi. Zeytinburnu nda sokakta dolaflt m zda vatandafllar k r gezilerini turistik gezileri de il de il kendi sorunlar na çözüm istediklerini dile getiriyorlar. Ak Partinin sadece yandafllar n ifle soktu unu, atamalarla u raflt n bunun yan nda halk n sorunlar n görmezden gelerek hiçbir soruna el atmadan ilçenin sorunlar yla ilgilenmeden sorun ç kartanlara veya sorun götürenlere suçlu damgas vurarak adeta halkla dalga geçer gibi biz yapt ksa güzeldir mant - yla hareket ettiklerini dile getiriyorlar. Bu gazeteyi haz rlarken gelen bir ihbarla olay yerine ilk ben gittim ki çocu umuz Merkezefendi mahallesinde serinlemek için girdikleri süs havuzu ise yürekleri yakan insan isyan noktas na getiren bir olayla sonuçland. Basit önemlerle önüne geçilecek bir olayda bir o lumuz öldü di er kardefli ise yo un bak mda ölüm kal m mücadelesi veriyor. Mahalle sakinleri Belediye yetkililerini defalarca uyarmam za ra men hiçbir tedbir al nmad diyorlar. Bir gazeteci olarak ön yarg l davranmak istemiyorum. Ama e er bu iflin sonunda bir ihmal varsa sonun kadar gidece imizde bilmenizi isteriz. Kal n Sa l cakla.. Kaya: Yandafllar na rant sa l yorlar Has Parti Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya ile 75/2 Sokak sakinlerinin flikayetleri üzerine olay yerinde görmek üzere esnaf ziyaret ettik. M ahalle Sakinlerine 75/2 Sokaktaki Prestij yol uygulamas n sorduk. Esnaf ve Mahalle sakinleri adeta isyan etti. Esnaf 3,5 Milyar Kald r m vergisi geldi ini ve bu paray ödemeden kald r mlar n söküldü ünü söylediler. Önceden buras Asfaltt ve bizim hiç bir flikayetimiz yoktu. Geldiler buras n kald r m yapt lar. O Dönem biz buralar n asfalt paras n ödedik. fiimdi kald r m vergisi göndermifller onu ödemeden söküp tekrar asfalt yapacaklar. Burada trafik s k nt s var dediler. 'BUNUN ADI PREST J DE L RESMEN RANT' Esnaf n aç klamalar üzerine Has Parti lçe Baflkan Abdulhakim Kaya Zeytinburnu Haber'e k sa bir de erlendirme yapt. Kaya Sümer Mahallesini örnek gösterdi.buradaki 9 metrekarelik yolu 6 metreye düflürdüler. Sümer Mahallesinde Dönüflüm ad alt nda binalar yap l yor. Oran n önü hiç dikkatinizi çekti mi? Burada 5 metre kald r m yap l rken, orada 10 Cm dahi kald r m pay ayr lmam fl. Vatandafl binas ndan direkt olarak anayola ç kacak bunun ad m prestij be resmen yandafllar na peflkefltir.daha yeni meclisten Kentsel Dönüflüm yasas ç kt. Uygulanaca sokaklardan biride buras bunu yeni yapt n z bir yerleflim yerinde uygulam yorsunuz. Üç gün sonra tekrar y kaca n bildi iniz kald r mlar niçin devasa bir fleklide burada yap yorsunuz? 'ONLAR AKILLI EVDE OTURDUKLARI Ç N A AÇLARA HT YAÇLARI YOK' Birde hiç ac madan a açlar köklerinden sökmüfller. Cinayet sadece insan öldürmekle olmaz buradaki y llarca esnaf n gözü gibi bak p büyüttü- ü a açlar keserek adeta cinayet ifllemifller. Zeytinburnu zaten yeflilden yoksun bir ilçe. Bir sahilimiz vard. Onu da peflkefl çekikler.kendileri havuzlu bahçeli ak ll evlerde binalarda oturuyorlar. Onlar için a açlar n çok büyük bir önemi yok. Bunlar vatandafl içinde de iller sadece seçimden seçime içlerine giriyorlar. Yeri geldi inde biz halk n içindeyiz diyorlar. Kahvelerde çay saatleri yap yorlar. Sadece kendi yandafllar var o kahvehanlerde. 'ÖNCE ASFALTI SÖK PARKE YAP, fi MD PARKEY SÖK ASFALT YAP, ÇOK YAZIK!' flte esnafla konufltuk bir binaya 15.Bin TL Kald r m paras gelmifl insanlar bu paray ödemeden söküp tekrar asfalta dönüyorlar. Bu vatandaflla alay etmektir. 72/2 Sokak zaten trafik sorunu olan bir sokak bunu çözüm üreteceklerine tutup yolu 9 metreden 6 metreye çekmifller. Bunun mant n anlamak mümkün de il. Bu kald r m bu kadar genifl yapman n mant nedir. Sadece bu ifli yapan firman n rant n art rmak. Vatandafla dan fl lmadan mahalle halk n n fikri al nmadan belediye istedi i gibi kafas na göre ifl yap yor. Bu kadar masrafa hiç gerek yoktu. Buras n tel yöne düflürmek için kald - r mlar genifl tutuyorlar. Buna gerek var. Bu kadar masrafa ne gerek var. leriye bir tek yönlü tuzak koyars n be nu ifl kökünden çözersin. Esnaf çok hakl hiç bir s k nt m z olmad halde Zeytinburnu'nu yap boza çevirdiler. Vatandafl zaten zor durumda kald r m paylar n ödeyememifl taksitlendirme yapm fl taksitlerini ödeyememifl flimdi tutup birde bunun üzerine bunlara asfalt faturas kesilecek. 12 Y ld r ifl bafl nda olan bu iktidar sadece makyaj yap yor ve yandafllar na daha fazla nas l fayda sa layaca n n kayg s pefline düflmüfl.art k vatandafl bunlar n yalan dolanlar na kanacak durumda de il kendi gözü ile bu iktidar n hiç bir fley yapmad na flahit oluyor. Eminim ki 2014 seçimlerinde vatandafl bunun hesab n sand kta soracakt r. HAS Parti'den bedelli askerlik talebi Halk n Sesi Partisi (HAS Parti), TBMM'de grubu bulunan partilere ve Milli Savunma Bakan smet Y lmaz'a bedelli askerlik düzenlenmesine iliflkin mektup gönderdi. Halk n Sesi Partisi (HAS Parti), TBMM'de grubu bulunan partilere ve Milli Savunma Bakan smet Y lmaz'a gönderdi i mektupta, bedelli askerlik düzenlenmesinde sürenine ekim ay na uzat lmas n, bedelin 15 bin TL'ye düflürülmesini, yafl s n r n n da 25'e çekilmesini istedi. HAS Parti Genel Baflkan Yard mc s Erol Erdo an ve Zeytinburnu lçe Baflkan Abdulhakim Kaya stanbul Taksim Postanesi'nden, TBMM'de grubu bulunan partiler ile Milli Savunma Bakan smet Y lmaz'a, bedelli askerlik düzenlemesinin revize edilmesini ve geniflletilmesini isteyen bir mektup gönderdi. Yasan n gördü ü düflük ra betin düzenlemenin baflar s zl n gösterdi ini savunan Erdo an, hükümetin bedelli askerlik yasas n gözden geçirip düzeltmesini talep ettiklerini söyledi. Bedelli askerli in toplumda, ''askerli i sevmeyen, istemeyen, cebinde de bol paras olan, zengin çocuklar n n talebi gibi alg land n '' anlatan Erdo an, ''Bedelli askerlik meselesi, Türkiye'de sadece cebinde bol paras olan, zengin çocuklar n n meselesi de ildir. Bedelli askerlik meselesi evlenmifl, çoluk çocuk sahibi olmufl ya da ifl kurmufl, ya da bir ifle girmifl iflinde ilerlemek isteyen bütün insanlar n talebidir ve bu talep her y l art yor'' fleklinde konufltu. Erdo an, bedelli askerli in son baflvuru tarihinin ekim ay na uzat lmas n, bedelin 30 bin TL'den 15 bin TL'ye düflürülmesini, yafl s n r n n da 30'dan 25'e indirilmesini talep ettiklerini söyledi.

5 S YASET HAZ RAN CHP 19 May s kutlad 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram kutlamalar kapsam nda Atatürk An t na çelenk koyarak yap lan resmi törenleri iptal edilmesi CHP yi engelleyemedi. R esmi törenleri yasaklayan ve valiliklere gönderilen genelgeler gere- i ilk kez bu y l 19 May s törenlerinde Atatürk an t na çelenk konulmad. CHP Zeytinburnu lçe Örgütü önünden Toplu bir fleklide Zeytinburnu Meydan - na gelen CHP liler k sa da olsa 19 May s Çelenk törenini icra ettiler. lçe Baflkan Metin Do an Atatürk An t na CHP nin çelenginin koydu. Ard ndan tüm flehitler için sayg duruflunda bulundu ve stiklal Marfl hep bir a zdan söylendi. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an günün anlam ve önemi ile ilgili k sa bir konuflma yapt. Atatürk An t na yürüyüfl yap p çelengimizi koyaca z. Hiçbir güç bizim yürüyüflümüzü ve Atatürk an t na çelenk koymam z engellemeyecektir. 19 May s Türk ba ms zl n n sembol hareketidir. Atatürk ülkemizin ba ms zl n n ilk hareketinin bafllang ç noktas d r. Atatürk benim özgür ve ba ms zl k karakterimdir dedi ve Ulu Önder Atatürk ba ms z hareketini bafllatt. flte bu hareket emperyalist güçlerin dize getirildi i bir harekettir. E er o gün bu hareket bas lmasayd bugün ne bu bayraklar ne de Türkiye Cumhuriyeti olacakt. Büyük Önder imiz; fikri hür, vicdan hür, irfan hür bir gençlik yetifltirmek ideali ile Cumhuriyetimizi gençlere emanet etmifltir. Bugün bu emanete her zamankinden daha çok sahip ç kmam z gereken koflullar yaflamaktay z. Türk ulusu ve gelece i çal nan Türk Gençli i art k her zamankinden daha çok tehlikenin fark ndad r. Her türlü tuzak ve engellemelere ra men Türk gençli i, Cumhuriyetimize, Atas n n miras na sahip ç kacak kararl l kta ve inançtad r. CHP, Cumhuriyet Halk partisin her bir üyesi, bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da Ba ms z Türkiye Cumhuriyeti ne, O nun temel felsefesine ve kazan mlar na sahip ç kmaya devam edecektir. Bugün oldu- u gibi b u bayram bundan sonrada kutlamam z hiçbir güç engellemeyecektir. Biz her 19 May s ta bu meydanda olmaya devam edece iz. CHP Zeytinburnu lçe Örgütünün düzenledi i 19 May s Çelenk törenine, CHP lçe Baflkan Metin Do an, lçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Kad n ve Gençlik Kollar ve vatandafllar kat ld. CHP'li Gençler Sand a gitti CHP Zeytinburnu lçe örgütü bir ilke imza att. Parti içindeki demokratikleflmenin geldi i son aflamay göstermek ad na tüm stanbul örgütüne örnek oldu. CHP Zeytinburnu lçe örgütü Gençlik Bakan seçmek için sand k bafl na gitti. Darbe sonras CHP tarihinde ilk kez gençlik kollar baflkan Zeytinburnu'nda seçimle belirlenmifl oldu. CHP Zeytinburnu 1.Ola an Gençlik Kongresinde sand k bafl na giden gençler Eski Baflkan Hakan Vardar' n yerine Murat Salc 'y yeni baflkanlar yapt. Divan Baflkanl n Baflakflehir lçe Baflkan Özgür Karabat' n yapt kongrede kürsüye ilk olarak CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an geldi. Do an birileri bu ülkenin demirbafllar n satarken siz gençler bunlar n önüne ç kacak ve bunlar dur diyeceksiniz dedi. Do an konuflmas na flöyle devam etti. 1 May s'ta Taksimdeydik. Orada Liseli gençleri gördüm. Atatürk'ün ülkesine sahip ç kma ad na ilkelerine sahip ç kma ad na Taksime gelmifllerdi. Bu beni çok duyguland rd.bizler garip gureban n fakir fukaran n temsilcileriyiz. Bizler köylünün iflçinin temsilcileriyiz. AKP yandafllar n n çocuklar lüks içinde iken gariban iflçinin çocu u ekmek almaya para bulmaz durumda. flte sizler bu köylünün iflçinin çocuklar n n sesisiniz dedi. Tek Liste halinde girilen kongrede Murat Salc CHP Zeytinburnu Gençlik Kollar Baflkan oldu. CHP l Kongresine Zeytinburnu ev sahipli i yapt CHP stanbul Yönetimi Zeytinburnu Abdi pekçi spor salonunda görkemli bir kongreye imza att. ki aday yar flt kongre sonunda CHP stanbul l Baflkanl 'na O uz Kaan Sal c seçildi. CHP stanbul l Baflkanl seçimleri, konuflmalar n uzamas ve 'çarflaf liste' uygulamas yüzünden gece yar s na sarkt. CHP stanbul l Baflkan Aday O uz Kaan Sal c ile Ali Özcan' n yar flt seçimler öncesi CHP'de kriz ç km fl, Gürsel Tekin CHP lilerin Sal c 'y gizlice destekledi ini öne sürerek tepki göstermifl ve ard ndan da MYK'dan istifa etmiflti. CHP lideri Kemal K l çdaro lu, kongreyi her iki aday n aras nda oturarak izledi ve herhangi bir destek imas na yer vermemek için oy kullanmad. Aç lan sand klara göre Sal c ve Özcan' n ald oy adedi flöyle: O UZ KAAN SALICI: 280 OY, AL ÖZCAN: 160 OY, GEÇERS Z OY: 184 CHP ZEYT NBURNU TAM KADRO KATILDI CHP stanbul kongresine ev sahipli ini Zeytinburnu lçe örgütü yapt. CHP Zeytinburnu Gençlik Kollar Baflkan Murat Salc önderli inde gece boyu Zeytinburnu nu bayraklad. Onuncu y l caddesi boydan boya gibi süslendi. Abdi pekçi Spor Salonu pankartlarla donat ld. Metin Do an Baflkanl nda ilçe yönetimi ve Meclis Üyeleri kongreye tam kadro kat ld. CHP Zeytinburnu lçe Baflkan Metin Do an l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar ve lçe Meclis Üyesi smail Terzi Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun salonun kap s nda karfl lad lar. CHP Zeytinburnu Gençlik Kollar ise Halk n Baflbakan Zeytinburnu nda Hoflgeldiniz Pankart ile Genel Baflkanlar n onura ettiler. CHP Zeytinburnu ndan, l Baflkanl için, Ali Güzelce,Ali Taflk n, Osman Genç, Selahattin Erbafl, lkay Biber, Ziya Disanl, Mustafa Fazl o lu, Adnan Türko lu delege olarak oy kulland lar. CHP Zeytinburnu Eski Belediye Baflkan Adil Emecan n efli Emine Gülizar Emecan yeniden stanbul l Baflkan O uz Kaan Sal c n n listesinden yeni yönetime girdi. CHP l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar, Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu na CHP ZEY- T NBURNU yaz l bir atk hediye etti. K l çdaro lu atk y boynuna ast. Sal c flu listeyle seçime girdi. Mahsuni fierif-i 10. Naz m Hikmet-i 49. ölüm y ldönümlerinde rahmet ve flükranla an yorum. CHP l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar ZAV YE ENG N fien BUNUN ADI SPOR MU? 12 May s ta Fenerbahçe-Galatasaray aras nda oynanan maç n sonunda yaflanan kötü olaylar, bu çok önemli flampiyonluk maç n maalesef geride b rakt. Maçtan sonra Emniyet ve Fenerbahçe taraftar bilinçli olarak karfl karfl ya getirilmeye çal fl ld. Bu olaylar sadece bu maçla ilgili de il. Sanki birileri Fenerbahçe taraftar n Emniyet e karfl dolduruyor vs Bunlar n sporla ne alakas var? Fenerbahçeli baz arkadafllar mla konufltum. Zaten maçtan önce bafllam fl gerilim. Fenerbahçeliler tribüne girmek için topland klar s rada baz gruplar polis aleyhinde slogan atmaya ve polise küfretmeye bafllam fllar. Bunun üzerine daha maç bafllamadan saatler önce stad d fl nda Fenerbahçe taraftar yla polis aras nda bir gerginlik yaflanm fl ve daha sonra bu grubun polis aleyhine tezahürat içeride de uzun süre devam etmifl. Bu olaylar ç kartan ve daha sonra da d flar da bunlar devam ettiren grup, Silivri'de, Ça layan'da da adliye önünde gösteri yapan ve asl nda do rudan do ruya Fenerbahçe'yle çok da ba lant s olmayan, Fenerbahçe taraftar say lmayacak belli gruplar diye düflünüyorum. Ve bunlar n Ülkemizin güzide kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'nin ad n lekelemeye çal flt n zannediyorum. Ama bunu baflaramayacaklar inflallah! Çünkü Fenerbahçe yönetiminin maçtan sonra resmi internet sitesinde yapt aç klamay iyi anlamak laz m. Aç klamadaki baz ifadeleri sizlere aktarmak istiyorum; Fenerbahçe mizin, 12 May s Cumartesi günü, Galatasaray ile oynad Süper Final son maç nda yaflananlar, Fenerbahçe yönetimi, taraftarlar ve camias olarak tasvip etmiyoruz. 105 y ld r Türk sporuna hizmet eden, tak m sevgisini stadyumlara, salonlara tafl yan, küfürü tribünlerden uzaklaflt rmak için çaba sarf eden bir kulüp olarak, spora dair hiçbir alanda bu olaylar yaflamak, görmek, bu olaylara flahit olmak istemedi imizin bilinmesini istiyoruz denilmiflti. Bu aç klama ile kulüp yönetimi sa duyulu tavr n gayet net olarak ortaya koymufltur. Acaba baz lar "Orada muhakkak olay ç kar n, polisle sorun ç kar n" talimat m ald lar? Baflbakan Erdo an n flu aç klamas çok önemli; ''Bugün böyle bir fleyi söylemek istemezdim, ama söylemek zorunday m. Spor denilince a rl kl Türkiye'de futbol ak la geliyor. Ama maalesef dün akflam iflte bir final maç nda. Galatasaray ile Fenerbahçe aras ndaki müsabakada ortaya konulan tablo, bir Baflbakan olarak flahsen beni üzmüfltür. Dün akflam Galatasaray berabere kalmak suretiyle flampiyon oldu; tebrik edeceksin, kutlayacaks n, alk fllayacaks n. Ben bir Fenerbahçe taraftar olabilirim, ama ben tebrik ettim, tebrik ediyorum ve alk fll yorum ve bunu yaymam z laz m.. Maçtan sonra her taraf yak p y kmak, polis araçlar n, her fleyi devirmek. Bu nedir ya? Bunu biz terörde görüyoruz. Ama bu tribünlere terörü hakim k lmak isteyen zihniyeti de lanetliyorum!'' Maçtan sonra zarar gören araçlar n 3 günlük iflletme kayb : TL. stanbul Halk n n toplam zarar : TL. Maalesef bunun ad SPOR YAZIK çok YAZIK.! Türkiye de baz konularda de erinden fazla bir k ymet verilmekte maalesef. Spor, siyaset, de erler iliflkisi gibi dünyevi olan hususlarda olmas gerekenden daha fazla bir de er verilmekte, bu da fanatizmi do- urmaktad r. Yani denge kaçm flt r. Spora yüklenen anlam, olmas gerekenden farkl yere kaym fl. nsanlar aras nda, taraftarlar aras nda yar flma, rekabet, dostluk vb centilmenlik gibi insani de erler ön plana ç kmas gerekirken bu de erlerin yerine fanatiklik, kavga ve düflmanl k yerini alm fl. Çok ac ama Türkiye de futbol sistemi insanlar aras nda düflmanl k, kavga üretmektedir. flte bunun üzerinde durmal. Devlet, kurumlar yada sistem; suçlu ve hain üretmemeli. Hadiselerde sebep sonuç iliflkilerine bakmada fayda var. Örnek olarak; TV spor program nda spor yazarlar yorum yaparken birbirleri ile kavga edercesine toplum önünde birbirlerine ba rarak hatta hakaret ederek konufluyorlar. Bütün bunlar, davran fllar m z topyekun toplum olarak gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Çok eskilerden beri tan d m, dindar bir kimli e sahip insanlar olarak bildi im dostlar n bile a za al nmayacak tepkiler göstermesini anlamakta hakikaten çok zorlan yorum. Futbolun bir keyif arac oldu u dönemlerde, tak mlarla ilgili birtak m meseleler dostlar aras nda birbirlerine tak lma vesilesi ve flakalaflma sebebi olarak görülüyordu. Ancak her geçen gün tak m tutman n bir kimlik ya da bir aidiyet sebebi haline gelmesi, futbol anlay fl n tehlikeli bir sürece dönüfltürdü. Dini, dili yada rk ne olursa olsun, hep birlikte futbolla olan iliflkilerimizi yeniden gözden geçirmemizde fayda var. Futbolu dünyevi bir din ya da bir kimlik haline dönüfltürmek, bizi ve toplumu büyük bir yanl flla karfl karfl ya getiriyor. Tak m taraftarl n n bir kimlik haline dönüflmesi, hakk ve hukuku çi neyenlerin de cesaretini art r yor maalesef. Unutmayal m, futbol sadece bir oyun. Keyif al nacak, stres at lacak ve at lan stresten sonra da unutulup iflimize bak lacak bir oyun... O kadar..! Fanatizm her alanda büyük felaketler do urur. Unutmay n..! Her fleye ra men bu sezonun flampiyonu Galatasaray' ve iyi mücadele örne i sergileyen Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Hay rl olsun... nflallah Ülkemizi Avrupa liglerinde baflar yla temsil ederler.. Ayr ca stanbul Büyükflehir Belediye Spor Teknik Direktörü Sn. Arif Erdem in sözleflmesi karfl l kl olarak anlafl larak feshedilmifltir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermifl oldu u hizmet ve katk lardan dolay teflekkür eder, baflar lar dilerim. Ayn zamanda stanbul Büyükflehir Belediye Spor olarak yeni hocam z Sn. Carlos Carvalhal ile kendisini 2 y ll na turuncu-lacivertli renklere ba layan sözleflmeyi imzalad k. Camiam za hay rl olsun.

6 6 GÜNCEL HAZ RAN Afyonkarahisarl lar Derne i kuruldu Afyonkarahisarl lar Derne i Zeytinburnu nda kurularak hemflerilerine hizmet vermeye bafllad. Z eytinburnu Dernekler Federasyonu kurulmas n n ard ndan ilçemizde dernekçilik bir ad m daha öteye tafl nd. lçemizde ki Dernekler aras na yeni bir dernek daha kat ld. Afyonkarahisarl lar Derne i Zeytinburnu nda resmen kuruldu. Adem Honca Baflkanl nda kurulan Dernek lçemizde Afyonlular n sesi olacak. Afyonkarahisal lar Derne i Baflkan Adem Honca ya Derne in kurulufl fikrinin nereden ç kt n sorduk. Zeytinburnu nda yaflayan Afyonkarahisarl lar olarak di er derneklerin faaliyetlerini görünce neden bizim hemflerilerimizin de kendi kültürlerini sergileyecek dayan flma ve yard mlaflmada bulunacak bir derne in olmad n gördü ümde ve bunun eksikli ini hissetti imiz de Afyonkarahisarl lar derne inin kurulufl fikri bizde oluflmaya bafllad. flte bu eksikli in giderilmesi ad na ve yönetim kurulu arkadafllar - m z birlikte yola ç kt k. Derne imizin kuruluflu çok yeni olmas na ra men hemflerilerimiz Afyonkarahisarl lar Derne- ine büyük ilgi gösterdi. Telsiz de aç lan Dernek lokalinde sosyal Faaliyetler için yeni projeler üretiyoruz dedi. AFYONKARAH SARLILAR DERNE KURUCU YÖNET M KURULU Baflkan: Adem Honca, Baflkan Vekili: smail Honca, Genel Sekreter: Mehmet Yaz c, Halkla liflkiler: Murat Özakan, Spordan Sorumlu: Murat Özdilek, E itimden Sorumlu: Özcan Karabul, Muhasip: brahim Honca, ZEYT NBURNU AFYONKARAH SARLI- LAR DERNE : Telsiz Mahallesi 84 Sokak No: 28 Zeytinburnu- stanbul TEL: ADEM HONCA K MD R? Adem Honca 1969 Y l nda Afyonkarahisar da do du. lk ve Orta ö renimini Afyon da tamamlad y l nda Zeytinburnu na geldi ve çeflitli tekstil firmalar nda çal flt y l nda kendi firmas olan Öz Honça Tekstil i kurdu. Honça Tekstil olarak çok k sa bir süre içinde Tekstil piyasas nda Bayan Üst Grup toptan ve imalat nda söz sahibi oldular. Tektstil de ki baflar n n ard nda 2010 y l nda Adem Öz Honça nflaat olarak faaliyet göstermektedir AFYONKARAH SARI TANIYALIM Kente hâkim bir konumda bulunan tarihî Afyonkarahisar Kalesi, Gelincik tepesi Sultanda Merkez nüfusu 'tir. Toplam nüfusu 'd r. A fyonkarahisar, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde ç Bat Anadolu Bölümü'nde yer alan bir ildir TUIK verilerine göre ilimizde merkez ilçe ile beraber 18 ilçe, 89 belde ve 388 köy vard r. Tarihçe, bilindi i kadar yla ilk olarak Hitit egemenli inde olan Afyonkarahisar topraklar, sonra s ras ile Frigya ve Lidya egemenli- ine geçti. Daha sonra M.Ö. 16 yüzy lda Pers egemenli ine giren Afyonkarahisar' Büyük skender fethetti. Onun ölümünden sonra Selevkos ve Bergama Krall klar 'n n egemenli ine giren topraklar, daha sonra Roma mparatorlu u topraklar na kat ld. Alparslan n Malazgirt Savafl 'ndan sonra Türklerin Anadolu yu fethiyle Sultan I. Mesut'un emri ile Akronium Kalesi'nin eteklerine Karaflar Türkleri yerleflmifl ve daha sonra kaleye Karahisar ad verilmifltir. Karahisar ve yöresi, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali'nin "Sahip" unvan nedeniyle "Karahisar- Sahip" olarak an lm flt r. Karahisar- Sahip "Vezirin Karahisar " anlam na gelmektedir. Kutalm flo lu Süleyman fiah' n fethiyle ilk kez Türk egemenli ine giren topraklar, 1. Haçl Seferi s ras ndaki Hristiyan egemenli inden sonra Alaaddin Keykubat taraf ndan yeniden Türk yönetimine al nd. 12. yüzy lda Germiyano ulllar 'n n egemenli inde olan bölge, sonra Osmanl mparatorlu u yönetimine girdi. Kente hâkim bir konumda bulunan tarihî Afyonkarahisar Kalesi, Gelincik tepesi Sultanda Merkez nüfusu 'tir. Toplam nüfusu 'd r. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar ili, Anadolu yar madas n n bat ya yak n ortas nda ve Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer al r. lin di er komflu illerle s n rlar n n toplam uzunlu u 616 kilometredir. Tüik adrese dayal nüfus say m verilerine göre Afyonkarahisar n genç bir flehir oldu u anlafl lmaktad r. Nüfusun % 41 ini 25 yafl alt nüfus oluflturmaktad r. Toplam nüfus kifli iken 25 yafl alt nüfus kiflidir. Afyonkarahisar Bayat Türkmen Kilimi, Afyon Türk lokumu Afyonkarahisar, Baharatlar ve sar msakla zenginlefltirilen s r ve koyun eti ile yap lm fl el yap m bir kangal Afyon Türk sucu- u. Afyon mermeri ilin önemli gelir kayna d r. En çok ya fl k fl n ve ilkbaharda olur. Ortalama s cakl k en so- uk ayca 3 derece, en s cak ayda 22 derecedir Ama s cakl n yaz n 38 dereceye ç kt, k fl n s f r n alt nda 27 dereceye düfltü ü de görülmüfltür. Bayan Bady malat ve Toptan Sat fl Befl Telsiz Mah. Dr, Sad k Ahmet Cad. No: 28 Zeytinburnu / St Tel: Gsm:

7 GÜNCEL HAZ RAN Uluocak: Kentsel Dönüflümün takipçisi olaca z Zeytinburnu Telsiz Mahallesi nde yeni ç kacak Kentsel Dönüflüm Yasas için program yapan Mimar Süleyman Uluocak, Zeytinburnu nda yap lacak Kentsel Dönüflüm ün takipçisi olacaklar n söyledi DP MKK Üyesi oldu u dönemde yapt programlarla halk n sorunlar n dile getiren Mimar Süleyman Uluocak, DP de görev almamas na ra men halk n sorunlar n gündeme tafl maya devam ediyor. Demokrat Parti Zeytinburnu lçe Teflkilat ve Mimar Süleyman Uluocak, 16 May sta TBMM den gecen Kentsel Dönüflüm Yasas n konuflmak için Zeytinburnu Telsiz Mahallesi nde ki De iflim Cafe de bir toplant yapt. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan DP Zeytinburnu lçe Baflkan Temel Yavuzkotalo lu, Türkiye nin iyi yönetilmedi- ini söyledi. Zeytinburnu nda 3 dönemdir ayn kiflilerin yönetimde olmas - na ra men makyajdan öte bir çal flma yapmad klar n ifade eden Yavuzkotalo lu, Biz Demokrat Parti olarak vatandafllar n haklar n savunduk bundan sonrada savunmaya devam edece iz dedi. TÜM MAHALLELERDE SIRAYLA TOPLANTI YAPACA IZ 16 May sta TBMM den gecen Kentsel Dönüflüm Yasas n konuflmak için ilk olarak Telsiz Mahallesi ni seçtik diyen Mimar Süleyman Uluocak, Bundan sonra tüm mahallelerde s rayla toplant lar yaparak sizlerin dertlerini s k nt lar n dinleyece iz. Ayr ca kentsel dönüflüm konusunda da sizlerle hep irtibatl olaca z ve bu konuda yap labilecek ad mlar sürekli konuflaca z diye konufltu. ZEYT NBURNU NDA 2300 ÇÜRÜK B NA VAR Zeytinburnu ndaki çürük binalar konusunda da bilgi veren Uluocak flöyle konufltu; Zeytinburnu nda 2004 y l nda BB Baflkanl n n, Türkiye deki dört büyük üniversiteye yapt rd araflt rmaya göre ilçemizde 2300 tane binan n çürük oldu u tespit edildi ama hangi binan n çürük oldu unu bilmiyoruz. Bu bina da çürük olabilir. Van depremi de gösterdi ki y k lmayan binalar y k l - yor. Neden bu 2300 bina y k l p da yap lm yor. Zaten bu binalar y - k p yap lsa kentsel dönüflüm kendili inde olmufl olacak. BELED YEDEN GAR P UYGULAMA Biz Zeytinburnu Belediyesi nin 2300 binaya arkadafl sizin binan z çürük gidin sa lamlaflt r n demesini bekliyorduk. Belediye ne yap yor vatandafllara mektup yolluyor ve binan z n yüzünü boyay n diyor fadesini kullanan Uluocak, Tamam binan n d fl cephesi güzelleflti ama deprem olunca ne olacak. O bina y k lacak ve vatandafl alt nda kalacak peki sorumlu kim olacak. Birde Zeytinburnu nda Kentsel Dönüflüm yap lacak deniyor. Madem kentsel dönüflüm olacak neden vatandafla masraf ç - kar l yor fleklinde konufltu. MÜTEAHH TLER KENTSEL DÖNÜfiÜMÜ YAPMALI TOK ve K PTAfi' n yeflil alanlara zarar verdi ini belirten Uluocak Sümer de yap lan kentsel dönüflüm projesi de il. Sümer'de iki tane alan var; Biri bizim eskiden top oynad m z Ç rp c Sahas, di eri de Prof. Dr. Turan Günefl Caddesi'nin sol taraf nda Koçlar n arazisi olan eski Fabrikan n oldu u alan. Buralar 1967 planlar dâhil, 1990 l ve 2000 li y llarda yap lan planlarda hep 'yeflil alan' olarak geçer. Yani Zeytinburnu'nun 'yeflil alan ve a açland rma' bölgesiydi. Oralara flimdi TOK ve K P- TAfi' n binalar kondurdular. Ayr ca TOK ve K PTAfi bir yere girdi inde vatandaflla pazarl k yapm yor. Sana flunu verece im diyor ve olay bitiyor. Oran n rant n halkla paylaflm yor. Onun yerine buradaki yerli müteahhit olsa vatandafl nereye ne alaca n bilecek. Böylelikle vatandafl n arsas n n de eri verilmifl olacak. MAHALLE DERNEKLER KURULMALI Mahallerde birlik ve beraberli in kurulmas için mahalle derneklerinin kurulmas n n önemine de inen Uluocak, E er mahallelerde mahallelinin oluflturaca dernekler kurulursa bence çok güzel olur. Çünkü o dernekte tüm mahalleli temsil edilecek ve mahallede sorun oldu unda toplu olarak karfl ç kacaklar. Kentsel Dönüflüm oldu unda da iflte ortak hareket edilir ve herkesin yarar na kararlar ç kar dedi. ULUOCAK: YASANIN TAK PÇ S OLACA IZ 16 May sta TBMM den gecen Kentsel Dönüflüm Yasas konusunda da bilgiler veren Uluocak flöyle konufltu; Yeni yasa meclisten geçti ama fluanda nereleri kapsad ve içeri i konusunda kimsenin bir fikri yok o konuda. Yeni yasayla ilgili bilgiler geldikçe sizlerle paylaflmaya devam edece iz dedi. Toplant da söz alan DP stanbul l Gençlik Kollar Baflkan fiehir Planc s Emin nandu çar da kentsel dönüflüm konusunda bilgiler verirdi. DP Bahçelievler lçe Baflkan Yaflar Karahan, Telsiz Mahalle Muhtar mdat Toraman, Yenido an Muhtar Hüseyin Sar yer, Av. Musa Baykal, G.S ve Türk Milli Futbolcu Ercan Ergül, Zeytinburnu nflaatç lar Dernek Baflkan Nazmi Çelik, Kad n kollar Baflkanlar Melek Terlemez ve Sevinç skurt Ay da birer konuflma yapt. Son ASLAN Ercan ERGÜL Zeytinburnu'nun sevilen simalar ndan baflar l ifladam Mefa Ofset'in sahibi Ercan Ergül Galatasaray Spor Kulübünün Kongre üyesi oldu. Ercan Ergül Kongre üyeli i Berat n Galatasaray Kulüp Baflkan Ünal Aysal' n elinden ald. Zeytinburnu Haber Gazetesine çok k sa duygular n anlatan Ergül formas n giydi i top koflturdu u ve fanati i oldu u can kadar sevdi i Galatasaray Kongre üyesi olmaktan büyük gururu duydu unu söyledi. Ercan ERGÜL Kimdir? Ercan Ergül,1965 Y l nda stanbul do du Y l nda Zeytinburnu Spor da futbola bafllad Y llar nda Galatasaray'da futbol oynad. Genç ve ümit milli oldu. stanbul karmas nda 3 y l top koflturdu ve tak m n kaptanl n yapt y l ndan beri MEFA OFSET MATBA- ACILIK Etiket K rtasiye Sanayi ve Ticaret isimli firmas n kurdu. Halen Zeytinburnu'nda ticaretle u rafl yor.matbaac l k ve bask teknolojileri usta ö retmeni olan Ercan Ergül, 1998 k sa süre radyoculuk ve 1995 spor yazarl yapt.zeytinburnu Spor 2. Baflkanl, 1999 Genç fl Adamlar Derne i 2. Baflkanl, 1996 Zeytinburnu Sporlular Derne i Baflkanl, 2000 Çevre Derne i 2. Baflkanl DP lçe 2. Baflkanl yapan Ergül,pek çok sivil toplum kuruluflunda ve spor derneklerinin her kademesinde görev yapt. Ercan Ergül, Evli 2 çocuk babas d r. BALYOZ MUSTAFA GÜNAYDIN HEM KEL, HEM FODUL Yaz s ca nda lokantaya giren adam susuzlu- unu gidermek üzere garsondan bardak ister. Garsonda masada ters duran bardaklar gösterir: Bardaklar masada beyefendi der. Adam barda al r, inceler ve sitem dolu bir sesle: Bunlar n dibi delik, üstü kapal. Gördü ünü alg lamamak, okudu unu anlamamak insana özgüdür. nsan neden gördü ünü alg layamaz. nsan neden okudu unu anlamaz. Bu asl nda bir ilkokul klasi idir. Okudu unu anlamamak üzerine flu tespitleri yapabiliriz: Okuma al flkanl yoktur, kitap okumak yerine zaman n gazoz kapa toplamakla geçirmifltir, ya da kitab flark sözleri okur gibi okumufltur. Dolay s yla anlamakta zorlan r Konsantrasyon eksikli i vard r. Âfl kt r, örne in. fline gelmemektedir. ( bu en yak n neden olsa gerek) Küçükken çok hamur ifli yemifltir, vitamin eksikli i vard r mesela.. Yaz lanlar yabanc dildedir. (Bu en makul neden olsa gerek). Bu konuda elime geçen bir araflt rma içimi ferahlatt. Asl nda okudu unu anlamayan insan say s bir hayli fazla san rd m. Neyse ki yüzde 4 ile yüzde 10 aras nda imifller sadece.. Ülke ve ilçe gündeminde onca sorun varken bu konuya asl nda hiç de inmeyecektim. Gaza gelmeyecek sakin bir yap m vard r. Polemi e bir hayli so uk dururum. Gelin görün ki, baz - lar ; yazd m yaz lar n muhtevas n b rakm fl, beni hasedlikle, bilgisizlikle suçlay p, Molla Kas m a benzetmifl, ayr ca Intihal yapt m iddia etmifl.! Daha da ileri giderek bana sanki köy ba fllam fl gibi, köflemde ne yaz p yazmamam gerekti ine konusunda suizan etmifl! Okuma güçlü ü diye tarif edilen disleksi tedavisi olan bir hastal kt r. Birde afazi denen hastal k vard r ki onun tedavisi bir hayli zordur. Afazi; ilginçtir, beynin sol yar küresinde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya ç kan bir lisan bozuklu udur ki üslubu da etkiler.bir baflka lisan bozuklu u da tezvirat gibi Arapça sözcüklerin arkas na s nmakt r. Hz. Mevlana ne güzel söylemifl; Ac su da berrakt r! Tatl su da Demek ki görünüfle aldanmamal ; derununa bakmal. Demek ki, ortal kta sahtelerin hâkimiyeti varsa, hakikiler görevini yapm yor! Fonksiyonunu icra etmiyor demektir. Sahteli in en belirgin göstergesi gururdur. Sak n büyüklenme, elde neler var. Ben var m deme, yoksan da olur. Anlafl lmamak, büyüklerin nasibi, ama anlad n sanmak ve öylece takdim etmek de küçüklerin marifeti. Böyle yak n r, Hazreti Mevlana; Herkes kendi zann nca anlad beni. Dinlemesini de bilmiyoruz.. Dinlemek de istemiyoruz zaten. Bir acayip haldeyiz velhas l! Hazreti Mevlana, Mesnevi_nin ilk beyitinde dinle diye bafllar. Eskiden güzel konuflan için a z usturuplu laf eden için adam döktürüyor derlerdi.birde dü- ünlerde iyi oynayan ve k v ranlar için _döktürüyor_ tabiri kullan l rd.fiimdi hiç kimsenin usturuplu laf etmesine gerek yok. Üç kelimeyi bir araya getirip, bir iki cilal söz, birkaç kitap ismi, sonunda da bir hamifl ekledin mi yeterde artar bile. Maalesef; herkes nutuk atma telafl - na düflmüfl. Eline kalemi alan döktürüyor. Mikrofonu kapan elinden b rakm yor. Hani bir atalar sözü vard ; hem kel hem fodul. De erli dostlar m önce sayg l olaca z. Medeni iliflkilerde sevgide serbestiyet, sayg da mecburiyet vard r. Kendimize, birbirimize sayg l olaca z, çizmeyi aflmayaca z. Çizmeyi aflmak dedim de; genelde hepimiz kullan r z. Peki, nas l geçmifltir dilimize ve hikâyesi nedir? flte, skender Pala_n n ki dirhem bir çekirdek kitab nda bizlere aktard bir parçay paylafl yorum sizlerle. Milad- sa dan üç as r evvel Efes te Apel isimli bir ressam yaflarm fl. Büyük skender in resimlerini yapmakla flöhret bulan Apel in en büyük özelli i yapt resimleri halka açmas ve gizlendi i bir perdenin arkas ndan onlar n tenkitlerini dinleyip hofla gidecek yeni resimler için fikir gelifltirmesi imifl. Günlerden birinde bir kundurac Apel in resimlerinden birini tepeden t rna a süzüp tenkide bafllam fl. Önce resimdeki çizmeler üzerinde görüfllerini bildirip, kundurac l k sanat bak - m ndan tenkitlerini s ralam fl. Apel bunlar dinleyip gerekli notlar alm fl. Ancak bir müddet sonra adam resmin üst k s mlar n da elefltirmeye ve hatta teknik yönden, sanat aç s ndan, renklerin kontrast ve gölgelerin derecesi üzerine de ileri geri konuflmaya bafllay nca Apel perdenin arkas ndan ba rm fl: - Efendi, haddini bil; çizmeden yukar ç kma..! Testiler k r l rsa, bütün sular birleflir, ayn olur. Arada fark kalmaz, ayr l k, gayr l k sona erer. Yine yaz ma; Hz. Mevlana n n meflhur sözü ile son vermek istiyorum; Bin sene de okusam, Ne biliyorsun diye sorsalar bana haddimi bilirim derim. Selam ve Dua ile

8 8 HAZ RAN GÜNCEL Tarihini dizilerden de il kitaptan ö ren Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri taraf ndan düzenlenen ve Tarihini dizilerden de il kitaptan ö ren sloganl 8. Geleneksel Kitap Okuma Yar flmas n n bu y lki kazananlar belli oldu. Yar nlar çin Bizler Bugünden Var z AKDEM Aile Kad n Destekleme ve Engelliler Merkezi yapt proje ve verdi i e itimlerle ailedeki her bireyin geliflimini desteklemeye devam ediyor.bu kapsamda AKDEM Aile E itim ve Dan flmanl k Biriminin 2012 projelerinden biri olan YA- RIN için BUGÜN var z Projesi, projeye kat lan okullar n ve di er kurumlar n verdi i destekle baflar yla tamamland. Geçen y l bir okulla ortak olarak uygulamaya konulan projede bu y lki proje ortaklar 100. Y l Ticaret Meslek Lisesi, TR SAD K z Teknik Meslek Lisesi, DM B K z Teknik Meslek Lisesi oldu. YARIN için BUGÜN var z Projesinin amac okullar nda zor ö renci olarak tabir edilen, okulla ve arkadafllar yla uyum problem yaflayan gençleri ve sosyal çal flmalarda görev almaya gönüllü gençleri dezavantajl gruplarla (hastalar, engelliler, fakirler, yafll lar, çocuklar), AKDEM'in yönlendirdi i sosyal çal flma alanlar nda, bir araya getirerek bu gençlerde sosyal sorunlara karfl fark ndal k ve çözümün parças olma konusunda duyarl l k oluflturmakt. Projeye her bir okuldan onar ö renci olmak üzere toplam otuz ö renci kat ld. Çal flman n yürütülmesi s ras nda ö renciler ikiflerli gruplar halinde Aflevi, Huzurevi, Bilgievi, AKDEM Engelliler Birimi, AKDEM Çocuk E itim Odas, AKDEM Evde Bak m Hizmeti gibi sosyal çal flma alanlar nda görev ald lar. Ayr ca proje sürecinde kendi geliflimlerine katk da bulunacak e itimler ald lar. Bunun yan nda ö rencilerimize her görev yerinde gün sonunda doldurttu umuz de erlendirme formlar yla ve yüzyüze yap lan görüflmelerde al nan geri bildirimlerle projenin amac na ulaflt n gözlendi. 1 Haziran Cuma günü AKDEM Seminer Salonunda yap lan programla projede görev alan ö rencilerimize teflekkür belgeleri verildi ve projenin sonuçlar n anlatan bir sunumla proje sonuçland r ld. Derenin bir yan nda festival di er yan nda çöplük Zeytinburnu Belediyesi Tarihi Ç rp c Çay r fienliklerini yeniden hayata geçirdi.tarih Ç rp c Çay r n n ortas ndan geçen dere çay r iki k sma ay r yor. Bu dere ayn zamanda Bak rköy ve Zeytinburnu olarak çay r iki ayr belediyeye pay ediyor.ç rp c Çay r n n Zeytinburnu k sm nda panay r ve flenlik yap l rken Bak rköy k sm pislik ve çöplük içinde. Ç rp c Çay r n Bölüflen Bak rköy Belediyesi ve Zeytinburnu Belediyesinin aras ndaki yönetim fark burada ortaya koyuyor. Tarihi Ç rp c Çay r 'n n Zeytinburnu k sm medeni bir flehri and r rken Bak rköy taraf nda kalan k s m ise yürekler ac s yd. Zeytinburnu Zab tas 24 saat esas na göre kendi bölgesinde kalan Ç rp c çay r na seyyar sat c ve çöp toplay c lar n yanaflt rmazken Bak rköy k sm ise tamamen sat c lara,çöp toplay c lar na ve alkoliklere teslim edilmifl durumda. Bak rköy Belediye baflkan Atefl Ünal Erzen ve zab tas Ç rp c Çay r 'n n kendi ilçe s n rlar nda kalan k sm n adeta kaderine terk etmifllerken Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n ve zab tas Ç rp c Çay r 'n n kendi ilçe s n rlar nda kalan k sm n yemyeflil ve tertemiz. Viraja H zla Giren Otomobil Takla Att Zeytinburnu'da, Mustafa De irmendere kulland otomobille viraja afl r h zla girince takla att.otomobil ayd nlatma dire ine çaparak dururken, Mustafa De irmendere ve arkadafl Tayfun Yefliltepe yaraland.kaza, O-1 Karayolu Cevizliba mevkii yan yolda saat s ralar nda meydana geldi. ddiaya göre, Mustafa De irmendere'nin kulland 34 UEU 14 plakal otomobille afl r h zla viraja girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mustafa De irmendere takla att. Otomobil yol kenar nda bulunan ayd nlatma dire ine çarparak durdu.. Kazay gören vatandafllar n ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sa l k ekipler sevk edildi. Otomobilde bulunan Mustafa De- irmendere ve arkadafl Tayfun Yefliltepe'yi vatandafllar taraf ndan ç kar ld. Kazay hafif yaral olarak atlatan Mustafa De irmendere ve arkadafl Tayfun Yefliltepe, kald r ld klar Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi'nde tedavi alt na al nd. Merkezefendi Mahallesinde Zeytinburnu'nda serinlemek için girdikleri süs havuzunda elektrik ak m na kap larak a r yaralanan iki kardeflten biri hayat n kaybetti.zeytinburnu'nda serinlemek için girdikleri süs havuzunda elektrik ak m na kap larak a r yaralanan iki kardeflten biri hayat n kaybetti. Di er kardeflin hastanedeki tedavisi sürüyor. Y aflanan talihsiz olay n ard ndan Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesine kald r lan Servet Koçak (13) yap lan tüm müdahalelere ra men hayat n kaybetti. Çapa T p Fakültesi Hastanesine kald r lan kardefli Sinan Koçak' n ise tedavisi sürüyor. Olay, Zeytinburnu'nda bulunan Merkez Efendi lkö retim Okulu'nun önünde meydana geldi. Al nan bilgiye göre; s caktan bunalan Servet Koçak (13) ve Sinan Koçak isimli kardefller, serinlemek için süs havuzuna girdi. Bir süre suda yüzen iki kardefl, elektrik ak m na kap ld. Çocuklar havuzda bayg n halde gören vatandafllar, hemen çocuklar havuzdan ç kard. Daha sonra olay yerine gelen sa l k ekipleri, burada çocuklara ilk müdahaleyi yapt. Sa l k ekipleri, hayati fonksiyonlar durdu u belirlenen çocuklar kalp masaj yaparak hayata döndürdü. ki kardefl sa l k ekipleri taraf ndan çevredeki çeflitli hastanelere götürüldü. Burada tedavi alt na al nan Servet Koçak hayat n kaybetti; kardefli Sinan Kocak' n ise tedavisi sürüyor. Vücudunda ciddi yan klar bulunan ve hayati tehlikesi devam eden Sinan Koçak, önce stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Hastanesi'ne kald r ld. Koçak, daha sonra kitelli'deki Bat bahat Hastanesi'ne Z eytinburnu Kültür-Sanat Merkezi'nde gerçeklefltirilen sempozyuma Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin, Ak Parti Ankara Milletvekili Tülay Selamo lu, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Beykoz Belediye Baflkan Yücel Çelikbilek ve çok say da izleyici kat ld. Medyan n aile bireyleri üzerindeki etkilerine de inen Bakan Fatma fiahin, "Bir taraftan flikayet ediyoruz. Bakanl - m z n araflt rma raporundan ç kan sonuçlara göre yüzde seksen fliddetten, cinsellikten ve aile de erlerimizi bozdu u için dizileri flikayet ediyor. Ama en çok flikayet edilenler de en çok izlenen programlar ve diziler olarak karfl m za ç k yor. Toplum diyor ki ben flikayet ediyorum ama; kendimi Ölüm Kablolar iki kardefli birbirinden ay rd sevk edildi.servet Koçak' n cenazesi ise Haseki E itim ve Araflt rma Hastanesi morguna götürüldü. Olay n ard ndan havuzun çevresini boflaltan Zeytinburnu Belediyesi'ne ba l zab talar, havuzda elektrik kaça oldu una dair vatandafllara uyar da bulundu. kontrol edemiyorum" diye konufltu. PROJEDE VE HAYIRDA YARIfiAN B R TOPLUM OLMAMIZ GEREK YOR Muhafazakar bir partinin Aile ve Sosyal Politikalar bakan oldu unu dile getiren Bakan fiahin, "Biz muhafazakar ve demokrat bir partiyiz. Ama flu bir gerçek ki küreselleflmeyi yönetmek, kendi yerli modellerimizi üretmek, aile de erlerimizi korumak en büyük görevimiz. Hükümet program m - za çok net bir flekilde koydu umuz güçlü birey, güçlü millet, güçlü aile diyoruz. Her kesin e itimli olmas n istiyoruz. K zlar - Z eytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri nin 8 y ld r aral ks z düzenledi i okuma yar flmas nda bu y l Tarihini Dizilerden De il Kitaptan Ö ren slogan ve Edebiyatla Harmanlanm fl Tarih konusunu iflleyerek tarihin araflt r larak ve okuyarak ö renilece ini gözler önüne sermeye çal flt. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçeklefltirilen programda dereceye girenlere ödülleri verildi. Tören öncesi Zeytinburnu Bilgi Evleri ö rencileri taraf ndan haz rlanan, yöresel oyunlar, Osmanl Devleti nin y k l fl ile Çanakkale Savafl n n anlat ld oratoryosu ve mehteran gösterileri izleyicileri büyüledi. 25 bin TL ye yak n para ödülü da t ld Düzenlenen yar flmaya 5 bin 501 kifli kat l rken kitap ve toplam sayfa okundu. 47 kiflinin dereceye girdi i yar flmada 300 ile 1500 TL para ödülü verilirken toplanda 25 bine yak n para da t lm fl oldu. Ayr ca 36 kiflide çeflitli ilerde her fleyi belediyenin karfl layaca kültür gizsi kazand. Kazananlara ödüllerini Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Zeytinburnu Askerlik fiube Baflkan Personel K demli Binbafl Ali Koluaç k, Zeytinburnu lçe Milli E itim Müdürü Yakup Hay rl o lu ve yazarlar verdi. Yar flmaya kat lanlara teflekkür eden Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Bana bu program düzenleme flans verdikleri için Zeytinburnu halk na teflekkür ediyorum dedi. Seyit Nizam Mahallesi'nde oturduklar ve ilkö retim ö rencisi olduklar belirtilen Servet ve Sinan Koçak' n, yaz tatilinden önceki son günler oldu u için bugün okula gitmedikleri, birlikte gezmeye ç kt klar, s - caktan bunal nca da serinlemek için süs havuzuna girdikleri kaydedildi Öte yandan vatandafllar bu duruma tepki gösterdi. Süs havuzunun kald r lmas için belediyeye bir çok kez flikayet ettiklerini belirten vatandafllar, belediyenin bir önlem almad n iddia etti. BAfiKAN MURAT AYDIN ZEYT NBURNUHABER E KONUfiTU Zeytinburnu Haber Belediye Baflkan Murat Ayd n ile özel görüfltü. Haberi ald ilk dakikalardan itibaren gece sabaha kadar ailenin yan nda ve Hastanede oldu unu. Havuzda yap lan tespitte 12Wolt gibi bir ak m n oldu unu fakat çocuklar n vücudunda her hangi bir yan k izine rastlanmad n olay n çok ac oldu u söyledi. Biz aile ile yak ndan ilgileniyoruz. Ne gerekiyorsa yap yoruz yapaca zda. Vefat eden çocu umuza Allah rahmet eylesin. Di er çocu umuzunda durumu ciddi dakika beyine kan gitmemifl ilk müdahale ile yeniden hayata döndürülmüfl fluan uyutuluyor dedi. Bakan fiahin: Evlilik E itimi Ankara'dan Bafll yor Zeytinburnu ve Beykoz Belediyesi taraf ndan ortaklafla "De iflen Dünyada Ailemiz" konulu sempozyum düzenlendi. Havuz Facias m z n okumas n istiyoruz. Çocuk gelinler olmas n istemiyoruz. Birey olarak güçlenece iz vizyonunda kad n yla erke- iyle kalk nman n içerisinde var olaca z. Herkesin potansiyelini kullanaca z. Toplum olarak ne yapmam z gerekiyor. Biz kökleri a açlar çok köklü olan medeniyet miras nda bize düflen de erlere bakt m z zaman, biz merhamet ve vicdan toplumuyuz. flte küreselleflmeyi yöneteceksek bu toplumun o köklerinden bize ait de erlere sahip ç kmay z. E er o de erleri kaybedersek biz dünyan n en iyi hukuk devleti de olursak olal m, en mükemmel yasalar da ç kart rsak ç kartal m onlar ka t üzerinde kalacakt r. Vicdan toplumu, merhamet toplumu olmam z gerekiyor. Proje üreten hay rda yar flan bir toplum olmam z laz m. Fitne toplumu, dedikodu toplumu olmamam z gerekiyor" dedi. KARI-KOCALAR BOfiANDIKLARI EfiLER YLE YEN DEN EVLEN YOR Bakanl k olarak yapt klar aile araflt rmas na göre boflanan kar kocan n ayn efliyle yeniden evlendi ini belirten Bakan fiahin, "O yüzden biz önce evlilik kurumunun güçlü bir flekilde oluflmas için devlet olarak ne yapaca z. Evlenmeye karar veren gençlerimize e itim çal flmas yapaca- z. E itimin ne kadar önemli oldu unu ve evlilik denen önemli müesseseyi onlara anlatmak istiyoruz. Biz çal flmalar m z tamamlad k. Bu uygulamaya önce pilot olarak Ankara'n n ilçelerinde gün içerisinde bafllayaca z. Evlilik araba kullanmaktan daha önemsiz bir kurum de il. Evlili in yaln zca duygularla yönetilecek bir ifl olmad n gençlere göstermeliyiz. Evlilik ve aile ilgili temel bilgilerin verilmesi gerekiyor. Biz bunlar n hepsini çal flt k" diye konufltu. Konuflmalar n ard ndan Zeytinburnu ve Beykoz belediye baflkanlar taraf ndan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma fiahin'e Osmanl figürlerinin yer ald tablo hediye edildi. DEMEK K YAPINCA OLUYOR De erli okurlar m,19-22 may s tarihleri aras nda güneydo u ya seyahat ettim. Diyarbak r da dostlarla bulufltuk. Tad dama m z da kalan çok güzel sohbetler yapt k. nsan m z n güzelli ine ve sevgisine bir kez daha flahit olduk; evet biz kardefliz ve bu kardeflli imizin kayna da iman m zd r. Bunu tekrar müflahade ettik. Oradan Urfa'ya geçtik. Hilvan'dan Urfa'ya kadar sanki bir bulvar da seyahat eder gibiydik. fiahane bir yol..orta refüj komple a aç,her iki yol kenar yemyeflil çimenler ve a açlar... Bana refakat eden Diyarbak rl kardefllerim Uurfa belediyesi çal fl yor; demekten kendilerini alamad lar. Çünkü belediye'nin sulama arac a açlar suluyordu. Sonra tv program için harran'a gittik ve flahane bir duble yol... O zaman özel idare ve karayollar da çal fl yor; demekten yine kendimizi alamad k. Sonra bal kl göl ve eski çarfl da son derece göz dolduran çal flmalar görünce ba ms z ve aflireti olmayan belediye baflkan için, demek ki yap nca oluyor dedik. Ayr ca emekli teknik belediye baflkan yard mc - s içme suyunun türkiye'deki ilk dört temiz ve düzgün su flebekesi oldu unu söyleyince urfal lar için bir kat daha sevindik. nflallah di erlerine misal olur dedik. Son gün Ad yaman'a geçtik. stanbul'a oradan uçmay planlam flt k. Üniversiteden itibaren düzgün bir ana arter ve yemyeflil çevre bizi bir kez daha sevince gark etti. Halbu ki buralar n köy gibi yerler oldu unu bilen biri idim ben. Bütün bunlardan sonra ç r açan ve belediyelere kaynak aktarma yolunun öncüsü olan rahmetli Özal'a dua ettik. Tabi ki bunu devam ettirenlerede teflekkür ettik. Hizmet,fedakarl k,samimiyet ve dürüstlük ister. Bizim insan m z kadirflinast r. Urfa gibi h zla geliflen ve büyüyen bir flehir de yukar da ki vas flar tafl d na inan lan Ahmet Eflref bey büyük bir destek ile tekrar seçilmifl;hem de dedi imiz gibi ba ms z.. bu tip hizmetlere talip olanlar mutlaka neye talip oldu unu bilmeli ve ona göre yola ç kmal d r. Hazreti Peygamber(A.S.) adil idareci flehitlerle haflrolunacak buyuruyor. fiehit can n veren kiflidir. Can insan n en k ymetli varl d r. Demek ki adil idareci olmak ne kadar zordur.. vesselam... mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü Taylan DEM RELL Genel Yay n Yönetmeni Murat Ergün Genel Koordinatör Ahmet K l nç Yay n Kurulu Mehmet Alpay Muhammed Gelefl Atilla Güler Nihal Demirelli Yeliz Ergün Yurdal K l çer Hukuk Dan flmanlar Av. Fethi Ahmet Alparslan Av. Harika Alparslan Av. Yurdal K l çer Reklam Nihal Karagöl HUZUR Magazin Tuba Atak Kad n- Aktüel Selma Demirelli Spor Raflit Kara Muhabirler Deniz Atak Yeliz Atak Selma Demirelli Eyüp Ensar Web Tasar m Serkan Özdefl Grafik Tasar m Akademi Bas n Yay n ADEM TOPAL Anaokulu Ö rencilerinin Y l Sonu Gösterisi Zeytinburnu'nda okul öncesi e itimde ö renim gören ö renciler y l sonu gösterisi düzenledi.okul öncesi e itimde ö renim gören ö renciler y l sonu gösterisine ilgi büyüktü. Renkli görüntülerin olufltu u gösteriler yo un ili gördü.kantinciler Federasyonu Anaokulu,Abdulhakhamit Anaokulu,Faruk Timurtafl Anaokulu, Bozkurt Anaokulu, Nuripafla Anaokulu,Anaokulu ö rencileri haz rlad klar y l sonu gösterilerini Abdulhakhamit lkö retim Okulunun bahçesinde sergiledi.fienlik havas ndaki gösterilere; Okul Müdürleri,ö retmenler ve minik yüreklerin velileri kat ld. Konuflmalarda, okul öncesi e itimin çocuklar n zihinsel ve kiflilik geliflimine büyük katk sa lad n ifade etti. 0-6 yafl aras ndaki kazan lan davran fl biçimlerinin tüm yaflam etkiledi in,okul öncesi e itimde okullaflma oran n n ilçede yüksek oranda artt n n alt çizildi.konuflmalar n ard ndan minik ö rencilerin gösterileriyle veliler adeta büyülendi. Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... Y l:3 Say : 32 HAZ RAN 2012 Yefliltepe Mah. 54/1 Sk. No: 1/A Zeytinburnu/ stanbul Tel: (0212) GSM: (0536) ZEYT NBURNU MEDYA GRUP Zeytinburnu Haber Gazetesi Teknik Haz rl k ve Bask : AKADEM (0212) Yay n Türü: Yerel Süreli Yay n

9 GÜNCEL HAZ RAN Yeflil Alanlar Beton y nlar na çevirdiler Zeytinburnu'nun köklü kulüplerinden Ero luspor 25.Ola an Genel Kurulunu Ça teks'te görkemli bir program ile yapt. Kongrenin Divan Baflkanl n deneyimli siyasetçi Fikret Konya, Baflkan Yrd. Hac Sezgin, Katipliklerini ise Hakan Atefl, Selim K rm z yapt. Kongrede en dikkat çeken olay ise Ero luspor Binas n n y k m görüntülerinin yer ald ''Unutmad k Unutmayaca z'' Pankart yd. MUHALEFET LÇE BAfiKANLARI KONGREYE KATILDI Kongreye, Belediye Baflkan Yrd. lyaz Saka, CHP lçe Baflkan Metin Do an, MHP lçe Baflkan Av. Fethi Ahmet Alparslan, Saadet Partisi lçe Baflkan Kemal Hay rl o lu, CHP Meclis Üyeleri M.Ercihan Ekfli, Fikret Konya, Resmiye Göç, l Genel Meclis Üyesi Yaflar Dindar, Irmakspor Kulüp Baflkan Cenap Alt ok, Ak Parti lçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkezefendispor Kulüp Baflkan fienol Gürele, Ak Parti Meclis Üyesi ve Kent Konseyi Baflkan Cemal Merdan ve Ero luspor ailesi kat ld. YURTSEVEN ÇOK SERT ÇIKTI Ero luspor Kulüp Baflkan fienol Yurtseven y k - lan ve yeniden söz verildi i halde yap lmayan Kulüp Binalar na at fta bulundu, hukuksuz y k m n ayr nt lar n anlatt. Yeflil Alanlar Beton y nlar na çevirdiniz diyerek Belediye Baflkan Murat Ayd n ve yönetimin elefltirdi. Yurtseven benim Baflkanl k sevdam yok Ero luspor'a hizmet sevdam var diyerek Kulüp içine nifak sokmaya çal flanlara gönderme yapt. 'TAR H BÖYLE B R YIKIM GÖRMED ' Ben Ero lusporluyum.ömrümün sonuna kadar Ero lusporumuz'a hizmet etmeye devam edece- im.ne görev verilirse verilesin malzemecilik dahi yapar m tarihinde Türk sporu ve Ero lusporumuz ac ve kara bir gün y k lan sadece kulüp binalar m z de il camialar m zd.tarihte böyle bir y k m yoktur. fiafak Bask n ile içerdeki resmi evraklar m z dahi almam za izin vermeden kulüp binam z bafl m za y kt lar. 'BAfiKAN AYDIN 3 YIL OLDU SÖZÜNÜ TUTMADI' Baflkan Ayd n y k m sonras, Siz küçük bir yer tutun ben daha iyisini daha güzelini yapaca m diye söz verdi.neredeyse üç seneyi dolduraca z birkaç ay sonra,hala bir fley yok ortada.fiu unutulmas n ki makamlar geçici camialar kal c d r.ve olmaya da devam edecektir. Bu bafl m za gelenlerin as l sebebi Zeytinburnumuzun gençlerinin hakk n aramakt r.ne dedik? Saham z y k p beton y n yapma dedik.ne dedik?spor sahalar m z ço alt dedik.ne dedik?spor kulüpleri aras nda ay r m yapma herkese adaletli davran imkanlar eflit da t dedik.demekle kalmad k bir de eylem yapt k.vay sen misin eylem yapan.sana gününü gösteririm anlam na gelen durumlar yaflad k.ama tarihe bak n hiç zulüm payidar olmufl mu.olmam flt r.olmayacakt r da.biz bu eylemleri yapmay p sessiz kalsayd k say n baflkan n tabiriyle Ero luspor uçacakt.çünkü öyle demifl kardeflime sen baflkan ol çekilin bu ifllerden sizi uçuray m.say n Baflkan,Biz uçmak istemiyoruz. 'YEfi L ALANLARI BETON YI INI YAPTILAR' Biz Zeytinburnumuz da sosyal donat larla daha fazla spor tesisleriyle,gençlerimizin ellerinde çantalar yla spora gitmelerini spor yapmalar n istiyoruz.onun mücadelesini veriyoruz. Evet.Daha çok genç spor yaps n.zeytinburnumuzun daha fazla spor tesisleri olsun,insanlar mutlu olsun sa l kl olsun dedik.bunun için yola ç kt k.belediye baflkan m z 13 y ld r görevde ama ne yaz k ki yeni bir spor tesisi ilave edebilmifl de il.mevcut tesisleri yenilemekten ileri gitmedi. Baflkan seçildi inde 8 amatör spor kulübümüz vard.fiu anda Zeytinburnu spor ile birlikte 17 tane spor kulübümüz var.tesis say s ayn.ama ne hazindir ki bulunan bofl alanlar kentsel dönüflüm ad alt nda beton y n - na dönüfltürülüyor.gelece imize ve gençlerimize yaz k ediliyor. 'YAZ SPOR OKULLARI KULÜPLERE TAHS S ED LS N' Geçti imiz aylarda Zeytinburnu Belediyemizin yaz spor okullar n elefltirirken flöyle bir teklifte bulunmufltum. Okullar m z n kapal spor salonlar yla alakal Milli e itimle bir protokol yap l p,her bir salonun 3 kulübe tahsis edilmesiyle kulüplerimiz en az 3 branflta hizmet etmeleri iflten bile de ildir.bu ne demektir.en az üç misli gencin spor yapmas demektir. Bu duygu ve düflüncelerle 25.ola an Genel Kurulumuzun Türk sporuna,zeytinburnu'muza ve Ero lu sporumuza hay rl olmas temennisiyle sayg lar sunar m dedi.kongre sonras fienol Yurtseven oy birli i ile yeniden kulüp Baflkanl na seçildi. ERO LUSPOR'UN YEN YÖNET M : BAfiKAN. fienol YURTSEVEN, ERO LU SPOR YÖNET M KURULU: FAT H ÇAKIRCA,TEK N ARSLANCA,HARUN ÇAY,AYTEK N ARSLAN, LKER MERD VEN,KEMAL BAHÇIVAN, BÜLENT ÇUHACIBAfiI,ÜM T YAKICI,YAfiAR CEYLAN,fiEHMUZ ÇED KÇ,KAD R KOÇ,ABDULLAH KAYA, ERG N BRAH MA AO LU,fiENOL ERHAN,ERCÜMENT ÖZBARLI,RA- MAZAN Ç ÇEK,RESUL ARSLAN,MURAT MIZRAK, DENETLEME KURULU: fiükrü PEKSEBAHATT N fierbetç, LHAN GENÇ,VOLKAN TÜRK,HAKAN ATEfi, ABDULLAH ODABAfiI ZEYDEF den lçe Protokolüne ziyaret Zeytinburnu Dernekler Federasyonu (ZEYDEF) kuruluflunun ard ndan ilk resmi ziyaretini Zeytinburnu Protokolüne yapt. ZEYDEF Baflkan Y ld ray Bafl, kurucu ve üye dernek baflkanlar Genel Baflkan Vekili Ahmet Ayy ld z, Genel Baflkan Vekili Naz r Güler,Genel Sekreter Erdogan Güner, Genel Sayman Nihat Sezer, stihbaratdan Sorumlu Gen Bflk Yrd, Recai Memifl, Siyasi fllerden Sorumlu Gen Bflk Yrd Muhterem Gül,Bas n ve Tan t mdan Sorumlu Gen Bflk Yrd Taylan Demirelli, Telsiz Mahalle Muhtar mdat Toraman, E itimden sorumlu Baflkan Yrd. Faik Demircan, Hukuktan Sorumlu Baflkan Yrd. Hüseyin Ifl k, Halkla liflkilerden Sorumlu Baflkan Yrd. Ahmet Rufai Ceyhan, Gençlikten Sorumlu Baflkan Yrd. Mehmet Selçik, Kad n Kollar Baflkan Vekili Leyla Çetin, Abdulhamit rek, Adem Honça, Yakup Ataman kat ld. ZEYDEF Üyeleri, Zeytinburnu ilçe kaymakam Mustafa Dündar,Askerlik fiube baflkan Ali Koluaç k ve Zeytinburnu Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf Müdiresi K ymet Toker i makam nda ziyaret ederek ZEY- DEF in yapaca çal flmalar hakk nda bilgi verdiler. ZEYDEF baflkan Y ld ray Bafl Kaymakam Mustafa Dündar'a ZEYDEF'in geld i son aflmay anlatt. Logonun tasarland n, internet sitesinin bitmek üzere oldu unu fluanda 18 Üye dernek ve yeni üyler ile kat l m n sürekli artt n ve alt yap n n büyük bir h zla tamamland n söyledi. ZEYDEF Kurucu Baflkan Y ld - ray Bafl, Y l nda ZEYDEF olarak, Kültürel ve sanatsal faaliyetler yapaca z. Bunu açacak olursak ilçe ad na kitap bas m,konserler,piknikler ve ilçenin imaj n de ifltirecek tan t m faaliyetlerine öncelik vererek yaflad m z Zeytinburnu na faydal olmak istiyoruz. Kurulufl Pasatas n sizlerle birlikte kesip güzel bir flölenle ç k fl yapmak istiyoruz. Biz bunlar yaparken kimseyi üzmeden kimseyi k rmadan ve maddi olarak kimseyi yormadan sponsorlarla birlikte çok güzel projelere imza atmak istiyoruz dedi. Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar ZEYDEF ilçemizde flahsi menfaat ç kar gözetmeden kamuoyu oluflturmak ad na güzel bir hizmet verecek. D flar da kalman n pek anlam yok. Kat lmak istemeyen dernekler ve baflkanlar ile gerekirse bizler görüflüp onlar nda buraya kat lmalar n sa layabiliriz. ZEYDEF ka t üzerinde bir federasyon olmas n üretti i projeler ile adeta Zeytinburnu'nun sesi olsun. Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar yeni kaymakaml k binas hakk nda da bilgi verdi ve binam z tamamlanmadan buradan ç kmayaca z dedi. ZEYDEF Üyeleri Daha sonra, Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Müdiresi K ymet Toker i de ziyaret ederek Federasyon hakk nda bilgi verdiler. ZEYDEF in son dura Askerlik fiube Baflkanl yd. Zeytinburnu Askerlik fiube Baflkan Ali Koluaç k makam nda ziyaret ettiler. Kaporta, Boya, Mekanik ve Kurtar c hizmetleri 1971 den beri hizmet veren Baykan Kardefller ç rakl k, kalfal k, ustal k derken 1984 den beri ayn adreste... Topkap Teknik Oto Sanayi Sitesi Yön. Krl Bflk. Nejdet Baykan 24 SAAT OTO KURTARICI OTO TAM R VE BAKIM SERV S Arslan Baykan, Nejdet Baykan, Mustafa Baykan, Selçuk Baykan Bilgisayarl sistemli araç taramas Teknik Oto San. Sit. 2. Blok No: 42 Topkap - STANBUL : Fax:

10 10 HAZ RAN S YASET S YASET HAZ RAN MHP Zeytinburnu'nda 4. ALPARSLAN DÖNEM MHP Zeytinburnu 9.Ola an kongresi Ö retmenler evinde yap ld. Kongrede lçe Baflkan Fethi Ahmet Alparslan, Metin Yazar ile yar flt. Sand ktan mevcut ilçe Baflkan Alparslan ç kt. ongrenin Divan Baflkanl n Bülent Belen, Yard mc klar n ise Mahmut Yalç n, Ferat Çak ro lu, Koray Yurtseven yapt. MHP Zeytinburnu ilçe kongresine Milletvekilleri Murat Bafleskio lu, Celal Adan, Bülent Belen, Telsiz Mahalle Muhtar mdat Toraman, Befltelsiz Mahalle Muhtar Adem Yavuz, Seyitnizam Mahalle Muhtar Ömer Algül, ZEYDEF Genel Baflkan Y ld ray Bafl, ve çok say da partili kat ld. Yap lan seçim sonunda, Seçime Beyaz Liste ile giren Metin Yazar 66 Delegenin, Mavi Liste ile giren Alparslan ise 222 Delegenin oyunu ald. Mevcut ilçe Baflkan Av. Fethi Ahmet Alparslan güven tazeleyerek yeniden MHP Zeytinburnu lçe Baflkan oldu. K 2014'TE ZEYT NBURNU SURLARINA ÜÇ H LAL D KECE Z MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Av.Fethi Ahmet Alparslan geldi. Alparslan konuflmas nda, 2014 seçimlerinde Zeytinburnu Belediyesini alma sözü verdi. flte Fethi Ahmet Alparslan' n konuflmas. Türkiye de toplumun kayg verici ölçüde kutuplaflmaya sürüklendi i bir süreçtedir.bu durum geleneklerimize ayk r oldu u gibi tamamen iktidar partisine iliflkin öznel nedenlere dayanmaktad r. Bu süreç kat l mc l ktan ve ço ulculuktan uzak ve bireylere, kurumlara, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, meslek odalar na k saca ULUSUMUZA DAYATMAYA dönüflmüfltür.bu giriflim, mahalli, milli ve milliyetçi hareket baflta olmak üzere, en temel hak ve güvencelerin en a r ve sistematik biçimde ihlal edildi i bir iktidar döneminde ve bu iktidar partisi taraf ndan bafllat lm fl olmas kayg lar daha da art rmaktad r. Siyasi iktidar n özellikle son y llarda YARGI BA IMSIZLI I, KUVVETLER AYRILI I ve HUKUK DEVLET ilkeleri ile ba daflmayan bir tav r içindedir.ekonomi yabanc sermayeye sat ld, sanayi tedirgin edildi, yarg kuflat ld ve sosyal ve ekonomik hayat bilinçli olarak engellendi, do a ve çevre bilinci tehdit edildi. Daha birçok olumsuzluklar serüveni de kamuoyunca endifleyle izlenmektedir. ktidar partisinin amac, kendisine ayak ba olarak gördü ü kifli ve kurumlar, sivil toplum organlar n tasfiye etmek ve KAP- T-AL yaratmakt r. Bu yöntemle ve bu amaca yönelik olarak yap lmak istenen; Siyasal iktidar n denetimini ve güdümünü koflulsuz benimser nitelikleri olan kiflileri önceden belirledi i oluflumlara atamak,hukuk devleti niteli i, millet bilinci ve devlet bütünlü ünü ortadan kald racak fikirler ortaya atarak gündem oluflturmak, Mahalli sosyal yaflam kargaflaya sürüklemek, Milli ekonomiyi çökertmek,milliyetçilik ruhunun ihya etti i eserleri talan ederek korku salmak,hak gasp n geleneksel ahlak n ve inanc n üstüne yerlefltirmek,hukuk ihlallerini, ben yapt m oldu hâkim polis gücü yapmak,hareketi ifl gücünde de il, terör- kayg -korku denkleminde yönetmek,pazar tekele, piyasay kapitale, partileri vesayet alt nda b rakmak. ÖZGÜRLÜKLER VE HAKLAR ÜLKES YARATMAK HAYAL NDEN iktidar n daha da güçlendirmek, BASKICI B R DÜZEN KURMAK STED Ç N bu yönde de ifliklik yapmak istemektedir. Bu de iflikli in gerçekleflmesi durumunda;güvenle yaflayabilece imiz hanemiz, Baflar dolu bir iflimiz,huzurlu soka m z,yürüye bilece imiz yollar m z,nefes alabilece imiz parklar m z,altyap s hizmete haz r mahallemiz,yar nlara haz r köyümüz,ça dafl kentimiz, Özlem duydu umuz DEMOKRAS M Z, Bireylerimiz de flüpheli- zanl olacakt r. BU TEHL KEL G D fiE DUR DEMEK ÜLKES N SEVEN HER M LL YETÇ N N GÖREV D R Ölümü gösterip derde raz etmek egemenlerin sokaktaki insana politika dikte ettirmekte kulland klar bir yöntemdir. Oysa yaflad klar m z zaten bir gerçekti ve vard.ve gelecekte de çok büyük göçlere yol açabilecek keflmekefllik bekliyor.çok büyük bir s k nt asl nda, sosyal patlama ve manevi burhand r.tar msal alanlar ile birlikte yaflama ve çal flma alanlar m zda da daralma olacak!ormanlar m z ya malanacak, sular m z kirletilerek çekilecektir. Tüm bunlar hayal boyutunda de il, sosyal ve siyasi boyutlar yla konuflmak gerekir. Çünkü bu meselenin bir iç bir de d fl tehdit boyutu var. Gerçek tehdit siyasal iktidar eliyle; tar m, sanayi, konut ve sosyal alanlar m z n biçim de ifltirmesidir.dün Zeytinburnu ilçe s n rlar içerisinde;kazl çeflme deri sanayi,bozkurt Tekstil sanayi,merkeze- kuk ihlallerini, ben yapt m oldu " hâkim -polis" gücü yapmak,hareketi ifl gücünde de il, terör- kayg -korku denkleminde yönetmek as l amaçlar d r. fite ALPARSLAN'IN KAZANAN L STES : MUSTAFA SÖNMEZO LU,MET N fiENGÖZ, NAZ R GÜLER, MEHMET AYDO DU, AL OSMAN ARSLAN, MURSEL B LD R R, KORAY FARUK MÜEZZ NO LU, SONER ÜSTÜNDA, ERAYDIN BAYRAKTAR, SONER GÜZEL, MEHMET AL VATANSEVER, ERDAL KAHRAMANTÜRK, ZEK R KESK N, BARIfi CENG ZBAY, D LEK KARADA, ETHEM GÜRKAN, RÜSTEM KORKMAZ, MUSTAFA YALÇIN KAYA, SERKAN D NÇTÜRK, MÜM N fiENGÖZ, HAYDAR BIYIK, AL YAfiAR AYDEM R DE ER KATI IMIZ ZEYT NBURNU BAfiKALARI Ç N DÜfiÜNÜLÜYOR Yer tutan mezarl klar m zda, sakinimize tahsis ilebilece imiz kabristanlar m zda yer kalmad. Ço unlu u Fabrika, sanayi sitesi, ifl merkezi, atölye olan iflyerlerimiz polis-zab ta zoruyla boflalt ld, y k ld, özel mülkiyetlere dönüfltürüldü.parklar m z, sokaklar m z, caddelerimizde bulunan a açlar m z kesildi, yeflilliklerimiz talan edildi, renkli çiçek desenli reklam afiflleriyle bezendi. Yollar m za yön verildi, kald r mlar m z park alanlar olarak bir yerlere tahsis edildi.altyap m z bozuldu, yüksek bedel karfl l nda yandafl yüklenici taral ndan yap ld diye a r faturalar kesildi.manevi de erlerimiz altüst edildi, ölülerimiz üzerinde ka- L DELEGELER AS L: FET H AHMET ALPARSLAN, MUSTAFA SÖNMEZO LU, MET N fiENGÖZ, NAZIR GÜLER, MEHMET AYDO DU, BARIfi CENG ZBAY,NAZIM VATANSEVER, YÜKSEL AYDIN, MUSTAFA ÖZDEM R, ABDULLAH SAPAN, HSAN ZOMP, MUSTAFA AYGÜN, ATA KIZHAN, AL OSMAN DÜZENL, KAD R ÇAKIRO LU, ERKAN AYDIN YÖNET M KURULU YEDEK: BAK KAHRAMAN, NAZIM VATANSEVER, U UR NCE, VEL AKÇURA, ALAATT N BOZKURT, RAS M DEN Z, TACETT N BIKMAZ, TARIK YILDIRIM, ÜNAL ÖZTÜRK, SERKAN BOYAR, HÜSEY N TÜNCER, AHMET AKYÜZ, AYHAN KEMALO LU, HASAN EK Z, AR F KIRMIZIGÜL, ADALET fiENER, AHMET YILDIRIM, MURAT KUTLU, AR F KARAZEYBEK, ÖMER KAYABAfiI, MEHMET GÜZEL, SEYFET METUÇ N, SERKAN DEM RC L DELEGE YEDEK: AYLA TEM ZÖZ, GÜRKAN N RON, ERAYDIN BAYRAKTAR, BAK KAHRAMAN, ABDULLAH GÖKAL, MEC TAYAN, HASAN AVLU, OSMAN SEV ND K, TAYFUR ASLI, ÇET N ENDEfi, AHMET TÜRK, CESUR AKfiAH N, YUSUF YÜCEL, EM N B R, YILMAZ F DANCI, ÜNAL ÖZTÜRK fendi küçük sanayi,tepeba bostan hali,davutpafla sanayi sitesi,topkap fl Merkezi genifl ifl ve ekonomik faaliyet sahalar olmufltur.bu ifl ve sanayi alanlar n tapulu malik olamad k. Ancak çal flt k, emek ver- dik, istedi imiz gibi gidip gelebildik, geçim edindik.fiimdilerde malikleri d fl nda bu yerlere gidip gelebilecek kimimiz var, neyimiz bulunmaktad r? Topkap Merkez Evlerinde kimler sakin olmaktad r.kazl çeflme nin Mensucat Santral, Dora Plastik Fabrikas ve di er üretim parklar,perdeciler Çarfl s na canl l k katan Bozkurt Tekstil Fabrikas, surlar n kap s Topkap ve Merkez Efendi Kültür Vadisi ve yap lmas düflünülen sözde Osmanl Evleri kimler için düflünüldü. Türkiye zengin ülke de il, yaln za ekonomisi büyük. Nedeni de nüfusun ve PPP ye gelirin birlikte düzensiz bir flekilde artmas d r. nsanlar giderek daha fazla oranda büyük flehirlerde yaflayacak. Altyap ve afl r nüfus flehirlerin sorunu oldu u kadar ilçemizin de sorundur. Zengin ülkeler nüfus azalmas ndan, fakir ülkeler nüfus art fl ndan yana sorunludur. Türkiye nin bir politikas yok. Olan da bildi iniz gibi. Edilgenlik her yerde! AKP, 2023 te 500 milyar dolar ihracat, 50 milyon turist hedefiyle bir yandan Müslüman Türk halk n oyalarken, di er yandan da Cumhuriyet in 100.y l nda Türkiye ismini tarihten silme derdinde oldu undan içeride bafl ma ne gelece i, d flar da ne oldu u bizim üzerinde düflünmemiz gereken bir sorundur. fi YERLER M Z POL S-ZABITA ZORUYLA BOfiALTILDI Bu gün Zeytinburnu ilçe s n rlar içerisinde;genifl yer tutan mezarl klar m zda, sakinimize tahsis edebilece imiz kabristanlar m zda yer kalmad.ço unlu u Fabrika, sanayi sitesi, ifl merkezi, atölye ola n iflyerlerimiz polis-zab ta zoruyla boflalt ld, y k ld, özel mülkiyetlere dönüfltürüldü.parklar m z, sokaklar m z, caddelerimizde bulunan a açlar m z kesildi, yeflilliklerimiz talan edildi, renkli çiçek desenli reklam afiflleriyle bezendi.yollar m za yön verildi, kald r mlar m z park alanlar olarak bir yerlere tahsis edildi.altyap m z bozuldu, yüksek bedel karfl l nda yandafl yüklenici taraf ndan yap ld diye a r faturalar kesildi.manevi de erlerimiz altüst edildi, ölülerimiz üzerinde kazanç hesaplar yap ld.yandafllara afl da t ld, vatandafla ifl de verilmedi.tan fllara yak t yard m, kurulufllara gezi tertibi, istediklerine e lence organize edildi, ancak deprem gerçe imize burun büküldü, sosyal gerçe imiz görülmedi.birey olarak mahalli ve milli sorunlar m z biliyoruz. Çünkü biz milliyetçiler, bu vatan karfl l ks z seviyoruz. Üç hilalimiz dokuz fl k vermektedir.mahalli, Milli, Milliyetçi do duk. Hak, Hukuk, Hareket eyledik. Pazar, Piyasa, Parti dedik. flte burada M LL YETÇ HAREKET PART S gücünde birleflmeye topland k! Birli imiz devletimizden, dirli imiz vatan m zdan, gücümüz milletimizden gelir. Baflar tercihimizde, yar nlar önümüzde, gencimiz yan m zda, yafll m z aram zda, ülkümüz oca m zda, iktidar partimizde olmas dile imizdir.hep birlikte dualar m z n kabulü için ellerimiz aç k, man m z Allah, nanc m z slam, Neslimiz ümmeti Muhammed üzerinedir. Siyasal iktidar n denetimini ve güdümünü koflulsuz benimser nitelikleri olan kiflileri önceden belirledi i oluflumlara atamak,hukuk devleti niteli i, millet bilinci ve devlet bütünlü ünü ortadan kald racak fikirler ortaya atarak gündem oluflturmaktan baflka yapt bir fley yoktur. Mahalli sosyal yaflam kargaflaya sürüklemek,milli ekonomiyi çökertmek,milliyetçilik ruhunun ihya etti i eserleri talan ederek korku salmak,hak gasp n geleneksel ahlak n ve inanc n üstüne yerlefltirmek,hu- zanç hesaplan yap ld.yandafllara afl da t ld, vatandafla ifl de verilmedi.tan fllara yak t yard m, kurulufllara gezi tertibi, istediklerine e lence organize edildi, ancak deprem gerçe imize burun büküldü, sosyal gerçe imiz görülmedi. Birey olarak mahalli ve milli sorunlar m z biliyoruz. Çünkü biz milliyetçiler, bu vatan karfl l ks z seviyoruz. Üç hilalimiz dokuz fl k vermektedir.milli, Milliyetçi do duk. Hak, Hukuk, Hareket eyledik. Pazar, Piyasa, Parti dedik. flte Bu ifl ve sanayi alanlar n tapulu malik olamad k. Ancak çal flt k, emek verdik, istedi imiz gibi gidip gelebildik, geçim edindik.fiimdilerde malikleri d fl nda bu yerlere gidip gelebilecek kimimiz var, neyimiz bulunmaktad r?topkap Merkez Evlerinde kimler sakin olmaktad r.kazl çeflme'nin Mensucat Santral, Dora Plastik Fabrikas ve di er üretim parklar,perdeciler Çarfl s na canl l k katan Bozkurt Tekstil Fabrikas, surlar n kap s Topkap ve Merkez Efendi Kültür Vadisi ve yap lmas düflünülen sözde Osmanl Evleri kimler için düflünüldü.yoksa yandafllar için mi? MHP'L VEK LLERDEN ÖNERGE SÖZÜ Adaylar n ard ndan kürsüye iki Milletvekili Celal Adan ve Murat Bafleski o lu geldi. Vekiller Zeytinburnu'nun çok yak nda takip ettiklerini Merkezefendi'den Sümer, sahilden Liman projesine kadar bütün sorunlar ndan haberdar olduklar n ve yak nda bunlarla ilgili önerge vereceklerini dile getirdiler. MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Av. Fethi Ahmet Alparslan

11 12 GÜNCEL HAZ RAN TÜMS AD stanbul fiube den Fetih yeme i TÜMS AD stanbul fiube, stanbul Topkap da, stanbul un Fethi nin 559. y l flerefine akflam yeme i düzenledi.düzenlenen yeme e TÜMS AD Genel Baflkan Dr. Hasan Sert, TÜMS AD kurucu baflkan Mehmet Y ld r m, TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, TÜMS AD Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Semerkand Vakf yöneticileri ve 1000 e yak n ifladam ve davetli kat ld. D üzenlenen akflam yeme inde stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal, TÜMS AD Kurucu Baflkan Mehmet Y ld r m, Semerkand Vakf Yöneticilerinden Mustafa Bahad ro lu ve TÜMS AD Genel Baflkan Dr. Hasan Sert birer konuflma yapt. Dr. Hasan Sert gecede yapt konuflmada TÜMS AD n 6 y l gibi k sa bir sürede kat etti i mesafeden ve baflar lar ndan bahsetti. Gecede ayr - ca, TÜMS AD n yeni yap lacak olan Genel Merkez inin tan t m yap ld. TÜMS AD Genel Baflkan Dr. Hasan Sert yapt konuflmada Dayan flma ve kaynaflma yeme imize ifltirak eden tüm kat - l mc lara teflekkür ediyorum. Ülkemizin yaflad tarihi geliflimde TÜMS AD n çok önemli bir yeri oldu unu üyenin üzerinde bir TÜMS AD ailesi ile insan m z n ve devletimizin yan nda yer ald m z toplumumuzun ekonomik ve sosyal yap lanmas nda her türlü fedakârl gösterdi imizi ve göstermeye devam edece imizi vurgulamak istiyorum dedi. K sa bir konuflma yapan TÜMS AD stanbul fiubesi Baflkan Eyüp Topal da TÜMS AD' n Türkiye'nin her yerinde her geçen gün büyüdü üne dikkat çekerek, 2023de hedeflenen 500 milyar dolarl k ihracatta TÜMS AD üyelerinin büyük bir yeri olaca na vurgu yapt. Gecede TÜMS AD n Kavac k ta yapt rmak için haz rl klar na bafllad genel merkez binas projesi hakk nda bilgi verildi. Ayr ca TÜMS AD' a kat lan 150 ifl adam na rozet takma merasimi yap ld ktan sonra program son buldu. TÜMS AD dan SPARK a Ziyaret TÜMS AD stanbul fiube Baflkan Eyüp Topal ve beraberindeki heyet, SPARK a nezaket ziyaretinde bulundu.baflkan Eyüp Topal, Genel Sekreter Yard mc s Abdurrahman Cenan ve yönetim kurulu üyeleri SPARK Genel Müdürü Mehmet Çevik i makam nda ziyaret etti. TÜMS AD' n yapt çal flmalar hakk nda Genel Müdür Mehmet Çevik'i bilgilendiren Eyüp Topal, Türkiye'nin 2023 de hedefledi i 500 milyar dolarl k ihracat için, sanayici ve ifl adamlar - na TÜMS AD olarak gerekli bütün deste i sa lad klar n ifade etti. SPARK' n yapt çal flmalardan ve kente kazand rd modern projelerden dolay memnuniyetini dile getiren Topal, baflar l çal flmalar ndan ötürü Genel Müdür Çevik i tebrik etti. SPARK' n gelecekte hedefledi i projeleri aktaran Genel Müdür Mehmet ÇEV K ise, stanbul a yak fl r, güvenli ve modern otopark hizmeti sunmak ve yeni projeleri hayata geçirmek amac yla yo un bir flekilde çal fl - yoruz dedi. TÜMS AD n yapt çal flmalar da yak ndan takip ettiklerini ifade eden Çevik, her geçen gün büyüyen ve geliflen ülkemizde bu tarz platformlar n önemini vurgulad 'e göre Zeytinburnu ndaki okul da l m Zorunlu E itim Sistemi gere i lkö retim okullar flekil de ifltirdi ve.ö.okulu ile Ortaokul olacak okullar fleklen belirlendi. Zeytinburnu Kaymakam Mustafa DÜN- DAR baflkanl nda Çarflamba günü saat da lçe Halk E itim Merkezi nde yap lan Okul Müdürleri Toplant s nda Kaz m Özalp lkö retim Okulu nun s n flar ö lenci, s n flar Sabahç, di er 22 lkö retim Okulu nda 12 tanesinin ilkokul, kalan 10 lkö retim Okulu ndan 1 tanesinin mam Hatip Ortaokulu olmak üzere Ortaokul olmas kararlaflt r lm fl olup, okullar n E itim Ö retim durumlar afla da bulunan listede belirtildi Ayr ca okul müdürleri ve mahalle muhtarlar yla yap lacak çal flmalar sonucunda kay t bölgeleri düzenlenecek ( sokak ve caddeler ) ve ö renci velileri de ( e-okul ) sisteminden ö renci kay tlar yapacaklar. Zeytinburnu yenilenen cepheleriyle güzellefliyor LKÖ RET M OLARAK BEL RLENEN OKULLAR 1- Atatürk.Ö.O. 2 Bozkurt.Ö.O. 3- Celalettin Gözüsulu.Ö.O. 4- Dr. Reflit Galip.Ö.O. 5- Fatma Süslügil.Ö.O. 6- Gazi Pafla.Ö.O. 7- Merkezefendi.Ö.O. 8- Nuri Pafla.Ö.O. 9- Saniye Sezgin Elmas.Ö.O. 10- Sümer.Ö.O 11 Veliefendi.Ö.O. 12- Ziya Gökalp.Ö.O ORTAOKUL OLARAK BEL RLENEN OKULLAR 1-Abdülhak Hamit.Ö.O. 2-Ahmet Vefik Pafla.Ö.O. 3- Ayhan fiahenk.ö.o. 4- Faruk Timurtafl.Ö.O. 5- Haluk Ünde er.ö.o. 6- Reflat Tardu.Ö.O. 7- fiemsettin Sami.Ö.O Y l.ö.o. 9- Kazl çeflme Abay.Ö.O. 10- Kaz m Özalp.Ö.O TOK Seyit Nizam fiahit Semih Balaban.Ö.Okulu MAM HAT P ORTAOKULU olarak belirlendi. Zeytinburnu Belediyesi Fen flleri Müdürlü ü taraf ndan yürütülen Zeytinburnu Yenilenen D fl Cephesiyle Daha Güzel projesiyle daha modern ça dafl bir Zeytinburnu için binalar n d fl cephe yenilemeleri tüm h z yla sürüyor Fen flleri Müdürlü ü ve mar fiehircilik Müdürlü ü taraf ndan ortaklafla gerçeklefltirilen binalar n d fl cephelerinin güzellefltirilmesi, s yal t m n n sa lanmas ve görsel kirlili in ortadan kald r lmas için toplam 20 bin m2 alan kaplayan binalar n kentsel tasar m ilkeleri do rultusunda boyanarak yenilenmesi hedefleniyor. "Zeytinburnu yenilenen d fl cephesiyle flimdi daha güzel projesi kapsam nda 14 Sokakta yenileme çal flmalar bafllat l rken özellikle Ambarlar, Turan Günefl, Ahmet Yesevi ve Zübeyde Han m Caddesi ndeki binalar n mantolanmas na h z verildi Proje sona erdi inde kent esteti i yönünden Zeytinburnu na yeni bir kimlik kazand raca- gibi yak t tasarrufu sa layan binalar n ekonomik yönden de de er kazanmas bekleniliyor. Yaral flçi 8 Saatte 5 hastane dolaflt Zeytinburnu'nda asansöre s - k flarak yaralanan iflçinin hastanede nöbetçi radyolog bulunmad için 8 saatte 5 hastane dolaflt iddia edildi. ddiaya göre, dün akflam saat s ralar nda Zeytinburnu'nda çal flt kurumun yük asansöründe meydana gelen ar zay gidermeye çal flan Özcan K l ç (36), sol kolunu asansöre s k flt rd. Yaflanan kazan n ard ndan çal flma arkadafllar K l ç' ilk olarak stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne götürdü. Burada iddiaya göre yaklafl k 4 saat boyunca bekletilen K l ç, nöbetçi radyolog olmad gerekçesiyle tedavi edilmedi. Hastanenin nöbetçi doktoru, K l ç' n yak nlar na yaral n n kolunda nab z atmad n ve renkli röntgen çekilmesi gerekti ini bildirdi. Nöbetçi doktor, "doppler ultrason" cihaz olmas na karfl n kullanacak radyolog olmad için baflka hastanelerden yard m istedi. Acil serviste uzun süre bekletilen Özcan K l ç, buradan stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak hastane K l ç' kabul etmeyerek, ambulansla fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne sevk etti. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi'nde bir müddet bekleyen K l ç, burada beyin tomografisi çekildikten sonra yine radyolog olmad gerekçesiyle tekrar ilk gitti i stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne gönderildi. Bir süre hastanede bekletilen K l ç, son olarak gece saat s ralar nda ambulansla Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne kald r larak ameliyata al nd. Yaflananlara büyük tepki gösteren Özcan K l ç' n kardefli Özgür K l ç, dolafl lan hastanelerde radyolog olmad n n öne sürüldü ünü belirterek, "112 Acil Servis'ten hastanelerde radyolog bulunmas n istedik. Ancak hiçbir hastanede nöbetçi radyolog yokmufl. Hastanelerde cihaz var, ancak bu cihaz kullanacak uzman yok. Bizi stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Hastanesi'ne, oradan da fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne sevk ettiler. Saatlerdir kardeflimi tedavi ettirmeye çal fl yoruz, ancak fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi'nden de tekrar stanbul E itim ve Araflt rma Hastanesi Samatya Poliklini i'ne gönderdiler. Koskoca stanbul'da bir tane radyolog olmaz m?" dedi. K l ç' n enifltesi Mustafa Ünlü ise, renkli film çektirmek için saatlerdir beklediklerini söyleyerek, "Böyle saçmal k olmaz. Akflam 19.00'dan beri hastane hastane geziyoruz. fiimdi hastam z n kolu sakat olsa bunun hesab n kim verecek. Bu nas l insanl k" diyerek tepkisini dile getirdi. Öte yandan 112 Acil Kriz Masas, iddialarla ilgili gazetecilerin sorular na yetkileri olmad gerekçesiyle yan t vermedi. Özcan K l ç' n son olarak sevk edildi i Bak rköy Dr. Sadi Konuk E itim ve Araflt rma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Zeytinburnu'ndaki Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi'ni (ICHET) ziyaret etti.birleflmifl Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Zeytinburnu'ndaki Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi'ni (IC- HET) ziyaret etti. Merkeze, efli Yoo Soon-Taek ile birlikte gelen Ban Ki-Moon'a stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl da efllik etti. H DROJEN N ÖNEM NE VURGU Burada yetkililerden bilgi alan ve Ban Ki- Moon, rüzgar ve günefl kullan larak temiz hidrojen üreten ve kullanan Eko Karavan'a bindi. Eko Karavan'da Türk kahvesi içen Ban Ki-Moon, daha sonra da hidrojen ile çal flan yak t pilli yolcu tafl ma arac na binerek, bahçede tur att. Ban Ki-Moon, son olarak da kurflun akülerin yerine çevre dostu hidrojen yak t ile çal flan Hidrojen Yak t Pilli Forklift arac n kulland. Bu arada Genel Sekreteri Ki-Moon'un sol elinin bandajl oldu u görüldü. Deneme sürüçlerinin ard ndan k sa bir aç klama yapan Ban Ki-Moon, konuflmas na brahim Canbazo lu Vefat etti Merkezefendispor'un Teknik Direktörü F rat Canbazo lu dedesini yitirmenin ac s n yafl yor. Merkezefendispor'un Teknik Direktörü F rat Canbazo lu'nun Dedesi brahim Canbazo lu 88 Yafl nda aram zdan ayr ld. Merhum Babas brahim Canbazo lu için Muratpafla Camiinde ö le namaz na mutakiben cenaze anmaz k l nd. Cenaze Namaz n n ard ndan Muratpafla Camii mam Helallik ald.al nan Helalliklerini ard ndan brahim Canbazo lu'nun cenazesi Elleri üzerinde Meleketine gönderilmek üzere cenaze arac na götürüldü. brahim Canbazo lu Memleketi K rklareli'nde topra a verilecek. Merhum brahim Canbazo lu'nun Cenaze Namaz - na,merkezefendi Mahelle Muhtar Nejdet Baykan, fienol Gürele, Cengiz Zafer, Mennan Çay r,niyazi Dizdar,Sevenleri ve spor camias ndan bir çok isim kat ld. Zeytinburnu Haber Ailesi olarak Merhuma Allahtan Rahmet Tüm yak nlar na sab r diliyoruz.. BM Genel Sekreteri Zeytinburnu'nda Türkçe "Nas ls n z" diyerek bafllad. Ki-Moon, "Hidrojen enerjisi küresel s nmaya karfl çok önemli bir unsurdur. Hidrojen enerjisi tafl mac l a yard mc olabilir. Nitekim biz bunu test ettik. Hidrokarbon enerjisi gelecek zamanda dünyaya gerekli olacak. Hidrojen, sürdürülebilir enerjiler aras nda çok önemli. Hidrojen ile 90 kilometre h zla gidebilmek çok etkileyici bir durumdur" diye konufltu. Bu arada Ban Ki-Moon'un beklendi i s rada ya mur ya maya bafllay nca deneme sürüflü yap lacak araçlar kapal bir yere al nd, ya mur dinince yeniden bahçedeki yerlerine getirildiler. Ancak daha sonra ya murun yeniden ya ma ihtimaline karfl l k araçlar n üzeri örtüyle kapat ld, slanan koltuklar ise görevliler taraf ndan silindi.

12 GÜNCEL HAZ RAN Engelliler Haftas nda Engelsiz E lence Zeytinburnu'nda Engelliler Haftas kapsam nda bir çok programa imza at ld Ö nce SÖS Önderli inde Atatürk An t na çelenk konuldu. Ard mdan Zeytinburnu Belediyesi gün boyu Kültür Sanat Merkezinde bir diz organizasyona imza att.engellilerin baflar hikayelerinin paylafl ld Yorgan alt nda kimse kalmas n foto raf sergisi, ard ndan tamam engellilerden oluflan koro ve ritm show, finalde ise Hakan Peker konseri drak edilmekte olan may s "Sakatlar Haftas " nedeniyle Adliye Meydan, Atatürk An t önündeki tören sonras bir grup Engelli Derne i yönetici ve üyesi, Zeytinburnu Emniyet Müdürlü ü'nü ziyaret etti. Emniyet Müdür Yard mc s Kenan fiaban SÜZGÜN ile yap lan görüflmeye, Diyabet Derne i Baflkan Adnan SAYGILI ve Efli Kadriye SAYGILI,Diyabet Derne i Kurucusu Ahmet BA BEKLE- YEN, stanbul Özürlüler spor Kulübü ( SÖS) Yönetim Kurulu Üyesi Elif KALAYCIO LU, isös gönüllüsü ve Alo Afifl Yönetim Kurulu Baflkan Ali GÜNDÜZ,Akparti Zeytinburnu Engelliler Komisyonu Baflkan Aliye ÖZTÜRK,Mavi klim Özel E itim kurucular ndan Ayhan AKTAfi ve Haluk UY- GUN ile Huzurevleri ve Yafll lara Yard m Derne i Baflkan Perihan AKGÜN'ün kat ld görüflmede, Emniyet Müdür Yard mc s Kenan fiaban SÜZGÜN'e günün anlam hakk nda bilgi verildi. Emniyette, engellilere yak n ilginin gösterildi i ve sohbet havas nda geçen görüflme, içilen çaylar n ard ndan sona erdi. ZKS'DE ENGELS Z ENGEL LER FIRTINASI Zeytinburnu Belediyesi ve Engelsiz Sanat derne i ortakl nda düzenlenen Yorgan Foto raf sergisi aç l - fl, Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n ve Baflkan Yard mc s Gökhan Kasap' n kat l mlar ile gerçekleflti.sergi; ailesi taraf ndan yorgan alt nda saklanmayan, do du u evde bir günah de il de gerçek bir birey olarak alg lanan, sosyal ve profesyonel yaflamda baflar l gençlerin estetik foto raflar paylafl larak önemli bir fark ndal k oluflturuyor. Sergide foto raflar yer alan (engelli) bireyler aras nda, kendi giriflimleriyle iflini kuran, profesyonel milli basketbol oyuncusu, Türkiye nin önde gelen üniversitelerinden mezun, gösterdikleri çaba ile geçirdikleri hastal klar n tedavi yöntemlerini de ifltiren birbirinden baflar l, s - ra d fl ve toplumda rol model oluflturacak kifliler yer al yor. Yorgan Foto raf sergisi May s tarihleri aras nda Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde gezilebilir.sergi aç l fl n n ard ndan gerçekleflen engelliler koro ve ritm show kat l mc lardan tam not ald. Akdem bünyesindeki engelli ö renciler flark lar söyledi, kendi müzikleri ile kat - l mc lara e lenceli dakikalar yaflatt. Ve final. 45 dakika süren Hakan Peker konserinde salon adeta ayaktayd. Kat l m n çok yüksek oldu u bu özel günde Hakan Peker ile flark - lar söylendi, danslar edildi. Özellikle çocuklar n flark lara efllik etmesi keyifli görüntüler oluflturdu. Zeytinburnu Hizmet Derne inden Hizmet Plaketi Zeytinburnu Hizmet Derne i ilçemize hizmet eden bürokratlara yemek verdi ve teflekkür plaketi takdim etti. Bahad r Kayao lu Topra a verildi BB ve Zeytinburnu 5.Dönem Meclis Üyesi Bahad r Kayao lu Hakk n Rahmetine kavufltu. Bahad r ö retmenin Konyal Camii nde k l nan cenaze namaz na dostlar adeta koflarcas na geldiler. Cami avlusu öylesine kalabal kt ki, birbirlerini tan yan kiflilerin bir taraftan bir di- er taraftaki dostlar n n yanlar na gitmeleri hemen hemen imkans z hale geldi. Aile bireyleri, çok yak n akrabalar, dostlar, komflular, Karadeniz camias, siyasi ve adli erkan, e itim camias yan s ra Trabzon ile Karadeniz den gelenler, yanlana görev yapt ö retmen arkadafllar hep bir aradayd lar. Santral mensucat lisesi eski müdürlü ünü de yapm fl olan Bahad r Kayao lu nun cenaze namaz Zeytinburnu Yefliltepe Mahallesi Konyal Camiinde ikindi namaz na müteakip k l nd.kayao lu ard ndan aile mezarl na defin edildi. Zeytinburnusporlular Derne i'nin yeni yönetimi yemekte bulufltu... Geçti imiz hafta ola an genel kurulunu yaparak yeni yönetimini oluflturan Zeytinburnusporlular Derne i bas n mensuplar yla kahvalt da bir araya gelerek yeni yönetimi tan tt Zeytinburnusporlular Derne i Yönetimi dernek lokalinde bas n mensuplar yla bir araya gelerek yeni yönetimi tan tt lar. Zeytinburnusporlular Derne i Baflkan Muhsin Koç, yeni yönetim olarak çok güzel çal flmalar yapacaklar n n söyleyerek bas n mensuplar na teflekkür etti. smet Üstünda n divan baflkanl n yapt olan genel kurul toplant s n n divan üyeli ini de Cevdet Karpuz ve Erayd n Bayraktar yapt. flte yeni yönetim kurulu üyeleri; Baflkan Muhsin Koç, Sekreter- H. brahim Uzuna ca, Baflkan Yard mc lar - lhami Taflp - nar, Sait Kaffaf, Yönetim Kurulu Üyeleri- Nuhi Akp nar, Bora Çal flkur, Nazif Ünük, Bas n ve Halkla liflkiler- fienol Kantürk, Muhasip- Muhammet Faryap, Lokal Sorumlusu- Cumali Duman, Spor Kulüpleri Temsilcisi- Y lmaz Cihano lu. Denetleme kurulu: Necati Üstünda, Cem Bilgin, smail Demirciler. Disiplin Kurulu: Faruk Dönmez, Ahmet Özdemir, Saffet Darcan, Hüseyin Sar yel, Halil Seçer Zeytinburnuspor Süper Amatöre Düfltü Z eytinburnuspor kader maç nda Ba c lara uzatmalarda 3-0 yenilerek Porfosyonel liglere veda etti ve Süper Amatöre düfltü fianli TAR H BÖYLE B TT 1953 y l nda kurulan Zeytinburnuspor, , ve aras olmak üzere toplam 5 sezon süper ligde mücadele etti.türk futboluna Arif Erdem ve Emre Belözo lu'nu kazand rd. fiimfleklerin 59 Y ll k flanl profesyonel tarihi ise bugün Silivri'de Süper Amatöre düflmesi ile sona erdi fi MfiEKLER SÜPER AMATÖRDE Bölgesel Amatör Ligde mücadele etme hakk n elde etmek isteyen iki tak m n Silivri Stad ndaki mücadelesinde Ba c lar, Zeytinburnu karfl - s nda uzatma dakikalar nda güldü ve BAL a merhaba dedi. Zeytinburnuspor ise Süper Amatöre düfltü. BAfi SORUMLU ZEYT NBURNU BELED YES lçemizin gururu fiimflekleri bu hale düflünren baflta Zeytinburnu Belediyesi Yöneticileri,Kulübümüzü yönetemeyen baz basiretsiz insanlar, Zeytinburnulu ifladamlar ve tak ma sahip ç kmayan herkes bu vebal herkesindir. BU TARAFTAR DAHA NE YAPSIN... Zeytinburnuspor taraftar tak m - na son görev için otobüslerle Silivri'ye gitti. 120 Dakika soluksuz tak - m n Destekleyen Zeytinburnulular olmad fiimflekler olmad sözleri aras nda tak m m z bu hale düflürenler utans n diyerek fiimfleklere karfl son görevlerini yapt lar ve boynu bükük Efsaneyi amatöre u urlayarak Silivri'den ayr ld lar. fite KADER MAÇININ BÜTÜN AYRINTILARI Süper Amatör Lig Klasman Grubunda istedi i sonuçlar bir türlü alamayan eleme oynama hakk kazanan Ba c larspor, son derece zorlu geçmesi beklenen ve Bölgesel Amatör Kümede beklenmedik skorlara imza atan Zeytinburnu ile oynad müsabakada uzatmalarda güldü. Maçta 110. Dakikada maç n orta hakemi Zeytinburnu oyuncusu R dvan k rm z kartla oyundan att. Uzatma dakikalar n n ilk yar s Ba c lar üstünlü ü ile tamamland. Uzatma dakikalar n n ikinci yar s nda 112.dakikada Ufuk ve 113.dakikada Hayrettin pefl pefle bulduklar gollerle maç n skorunu tayin ettiler. Ba c larspor ald bu skorla Bölgesel Amatör Ligde oynama hakk n kazan rken Zeytinburnuspor ise Süper Amatör Ligde mücadelesini sürdürecek. Y eme in aç l fl konuflmas n Zeytinburnu Hizmet Derne i Baflkan Nevzat Uluocak yapt. Uluocak konuflmas nda halka iç içe olan ve geldi i günden bugünde kadar ilçemizin her sorunuyla ilgilenen lçe Kaymakam Mustafa Dündar' teflekkür etti. Uluocak, her daim yanlar nda olan ve ilçemizde oldu u kadar stanbul'da sa l k alan nda bir ç r açan Avrasya Hospital'in Sahibi Hüseyin Urlu'ya özel bir teflekkür etti. Zeytinburnu Hizmet Derne i Baflkan Nevzat Uluocak Teflekkür plaketinin Dernek Baflkan s fat yla Kaymakam Mustafa Dündar'a verdi.zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Hizmet Derne i Baflkan Nevzat Uluocak baflta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ayr ayr teflekkür etti. Zeytinburnu Kaymakam Mustafa Dündar, Zeytinburnu Hizmet Derne inin Plaketini Avrasya Hospital Yönetim Kurulu Baflkan Hüseyin Urlu Bey'e takdim etti. Urlu plaketi kendilerine lay k gören Zeytinburnu Hizmet Derne ine teflekkür etti. Avrasya Hospital olarak ilk onkoloji merkezin kuran özel hastane olduklar n son yat r mlarla birlikte Kardioloji Merkezi ek bina ile birlikte stanbul'un en gözde hastanesi haline geldiklerini ve A Grubu hastane kategorisine yükseldiklerinin alt n çizdi. Hizmet Derne inin üçüncü Plaketi ise Zeytinburnu Kaymakaml - n n Yaz iflleri Müdürü Mustafa Yalç n'a K z lay Baflkan Remzi Y lmaz verdi. Hizmet Derne inin Yeme ine; Kaymakam Mustafa DÜNDAR, Garnizon Komutanl Temsilcisi Zeytinburnu Askerlik fiube Baflkan Personel K demli Binbafl Ali KO- LUAÇIK, lçe Emniyet Müdürü Sezgin ÖNDEM, Kaymakaml k Yaz flleri Müdürü Mustafa YALÇIN, lçe Milli E itim Müdürü Yakup HAYIR- LIO LU, lçe Milli E itim fiube Müdürü Resul UMUTO LU, Bo aziçi Bak rköy (BEDAfi) Bölge Müdürü Fikri ÖZER ve Yard mc s Tayfun SEV ND K, Tapu Müdürü Kadri KOCAKAYA, lçe Spor Müdürü Seyfettin AKDEM R, Türk K z lay Zeytinburnu fiube Baflkan Remzi YILMAZ, Zeytinburnu Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet ATEfi, Z AD Baflkan Yard mc s ve Balkan Otomotiv Kaya BALKAN, Zeytinburnu Hizmetlerini Destekleme Derne i ( ZEYDES) Baflkan Nevzat ULUOCAK, ZEYDES Yönetim Kurulu ve Üyelerinden Erdo an B BE- RO LU, Turan GENÇO LU, brahim fiengün, Mustafa Y TO - LU, Murat YILMAZ, Bayram AL- MAZ, Mehmet GÜZEL, Saadettin MERMER,Urlu Sa l k Hizmetleri ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Op. Dr. Hüseyin URLU, Avrasya Hospital Baflhekimi ve Nüroloji Uzman Uz. Dr. Türkan USLU, ve Baflhekim Yard mc s Gö üs Cerrahisi Uzman Op. Dr.Ali Güven AKINCI, Kardiovasküter Uzman Op. Dr. Ali R za CENAL, Avrasya Hospital Sorumlu Bafl Hemfliresi Gülay AZ - RET, Zeytinburnu Sa l k Gurup Baflkan Dr. hsan ÖZDEM R, Toplum Sa l Merkezi Hekimi Dr. Altu BEfi RO LU, Avrasya Hospital Genel Koordinatörü brahim UR- LU, Avrasya Hospital Müdürü Ömer URLU, Avrasya Hospital dari Amirleri kat ld lar. CHP Zeytinburnu'ndan Afet Önergesi A fet riski alt ndaki alanlar n dönüfltürülmesi hakk ndaki kanun tasar s ile il ili de erlendirmelerimiz ve bu konuda CHP meclis grubu olarak verece imiz önerge hakk nda söz alm fl bulunuyorum.afet riski alt ndaki alanlar n dönüfltürülmesi hakk ndaki kanun tasar s ile il ili de erlendirmelerimiz ve bu konuda CHP meclis grubu olarak verece imiz önerge hakk nda söz alm fl bulunuyorum. fite O ÖNERGE 13 y l öncesinde kentsel dönüflüm için pilot bölge seçilen, Zeytinburnu ile ilgili oldukça kapsaml projeler haz rland kamuoyunda seslendirilmifltir. Yap lan çal flmalar Bütünsel kararlardan yoksun çok parçal mozaik bir görüntü oluflturulmufltur. lçedeki dönüflüm potansiyelini harekete geçirememifltir.uygulamalar vatandafllara güven duygusu vermemifl, bu konuda yap lmas gereken çal flmalar eksik kalm flt r. lçemiz bütününde kentsel dönüflümün sa lanmas ve vatandafllar m z n ilave bir ekonomik sorumluluk yüklenmeden ve yerinden olmadan bu sürecin tamamlanmas na katk sa lamak amac ile afla da belirtilen plan notlar n n meriyette olan T.Tarihli 1/5000 ölçekli naz m imar plan ve 1/1000 lik planlara eklenmesini talep ediyoruz onanl 1/ ölçekli çevre düzeni plan notlar na, DEPREM VE AFET R SKLER N N ÖNLENMES NE YÖNEL K EKLE- NEN onanl plan notu ilavesinde; Deprem ve di er afet risklerine karfl güvenli yap yap lmas yaflam kalitesi yüksek bir çevre oluflturulmas na katk sa lamak amac yla kat l mc bir anlay fl benimseyen ve uygun parselasyon desenini sa layan yap stokunun yenilenmesi ve sa l kl mekânsal alanlar n oluflturulmas teflvik edilecektir denilmektedir. Bu kapsamda depreme karfl dayan ks z, çarp k ve y pranm fl bina ve bina gruplar tespit edilerek, bu alandaki mevcut sa l ks z yap lar n tamamen y k lmas uygun parsellerin oluflturulmas ve kent esteti ine uygun projelendirilmesi kofluluyla alt ölçekli planlarda imar haklar n yeniden düzenleyen de ifliklikler yap lacakt r aç klamas bulunmaktad r. Bu plan notu kentsel dönüflümü teflvik etmektedir tarihinde Mevlana caddesi ile ilgili onanan 1/5000 lik planda bulunan plan notuna göre 600.m2, m2, m2 ve 1200.m2 üzerinde oluflacak parsellerle ilgili imar kararlar oy birli i ile al nm flt r Plan notu de iflikli i talebimiz Maltepe bölgesi hariç tüm Zeytinburnu nu kapsamaktad r. Bu do rultuda ilçemiz planlar n n kentsel dönüflüme yönelik olarak bütünsel anlamda,yeniden ele al nmas n ve dönüflüm hedeflerine uygun hale getirilmesini istiyoruz.

13 14 HAZ RAN GÜNCEL Ali Hamza ve Alp Giray'a Osmanl Usulü Sünnet M ehmet- Serpil Aydo du çifti evin iki padiflah Ali Hamza, Alp Giray'a Osmanl Usulü bir sünnet flöleni düzenledi.avc lar n gözde mekanlar ndan biri olan Alada Restaurant'taki yemekli sünnet flöleni adeta göz kamaflt rd. Sünnet flölenine ilk olarak Ali Hamza Tahta Osmanl Usulü omuzlarda getirildi. Ali Hamza omuzda gelmenin keyfini yaflarken ayn anda davetlilere çikolata ikram etmeyi unutmad. Sunucu ad n sordu unda ise önce gür bir sesle Ad n söylemesi salonda gülüflmelere neden oldu.ali Hamza'n n ard ndan salona Alp Giray eller üzerinde tahta köflkte geldi. Oda bu çok özel günlerine gelen misafirlere çikolata ikram etti. Müzik eflli inde salonda kendileri için kurulan tahta köflklerinde yerlerini alan iki delikanl için misafirler hediyelerini takdim ettiler. Hediye takdiminin ard ndan hep bir a zdan ''Türkiyem'' Türküsü söylendi. Türkiye tüm davetliler efllik etti. Ard ndan aile aras nda e lenceye geçildi. Gecenin geç saatlerin kadar oyunlar ve e lence devam etti. Zeytinburnu'nun sevilen simalar ndan MHP Zeytinburnu lçe Sekreteri Av. Mehmet Aydo du Görkemli bir sünnet flöleni ile iki o lunu ayn anda sünnet ettirdi. AYDO DU A LES NDEN TEfiEKKÜR Bakırköy Adalet Sarayındaki çok Kıymetli Mesai Arkadaşlarıma, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Av. Fethi Ahmet Alparslan başta olmak üzere tüm teşkilata, bizleri bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm eş dost ve arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunarız. AV. MEHMET- SERPİL AYDOĞDU

14 GÜNCEL HAZ RAN Murat Bafleskio lu'ndan Taflköprülülere sürpriz Zeytinburnu nu ZEYÇO tan tacak Milletvekili ve Eski Bakan Murat Bafleskio lu, Zeytinburnu Taflköprü Dernekler Federasyonu'nu ziyaret ederek hemflerilerine sürpriz yapt. Z eytinburnu 58. Bulvar caddesi No.30 da bulunan ve mülkiyeti Taflköprülülere ait Taflköprü Dernekler Federasyonu merkezinde s cak ve samimi bir atmosferde geçen ziyarete CHP Meclis Üyesi Mehmet Y lmaz,taflköprü Dernekler Federasyonu baflkan Halil Hasano lu, Köçekli Köyü derne i baflkan Ergin Soygün, Eskio lu Köyü derne i baflkan Halit fien, Çiftlik Köyü derne i Baflkan Orhan Ertürk, Taflç lar Köyü derne i Baflkan Hasan Özkan, Federasyon yönetim kurulu üyeleri, Taflköprü derne i yönetim kurulu üyeleri ve çok say da Taflköprülü kat ld. CHP Zeytinburnu Meclis Üyesi Mehmet Y lmaz, Derneklerini ziyaret eden ve kendilerini onurland ran Milletvekili Murat Bafleskio lu'na teflekkür etti. Y lmaz, Derne in Merkezinin yer ald 58.Bulvar Caddesinin tek yöne düflürülmesinin ard ndan buran n Bulvar özeli ini kaybetti i ve isminin de ifltirterek buraya Taflköprü ve ülkemiz için büyük önem arz eden fierife Bac 'n n isminin verilmesi için önerge verdiklerini fakat her dönem tarihe at fta bulanarak övünenlerin bu önergeyi kabul etmediklerini Bafleskio lu na anlatt. Milletvekili Bafleskio lu'da Zeytinburnu'ndaki Taflköprülere tarihlerine sahip ç kmalar ad na yapt klar bu ve benzeri güzel çal flmalardan dolay teflekkür etti.bafleskio lu stanbul'da Taflköprü dernekçili inin eski ve etkin oldu unu, Halil Hasano lu'nun da tecrübeli bir baflkan oldu unu, genç bir ekiple görev yapan Taflköprü dernek baflkan Feyyaz Eskio lu'nunda onlar n tecrübelilerinden faydalanarak güzel çal flmalara imza att klar n söyledi. Milletvekili Bafleskio lu ziyareti ard ndan baflkanl n Taflköprülü hemflerinin yapt hay r derne inin kermesine kat larak dernek yöneticileri ile birlikte yemek yedi ve Zeytinburnu'ndan ayr ld. Çevre ad na önemli çal flmalara imza atan Zeytinburnu Belediyesi, faaliyetlerini aral ks z sürdürüyor. Çevreye duyarl l k konusunda fark ndal k oluflturmay fliar edinen Zeytinburnu Belediyesi E itim küçükken bafllar dedi, çocuklara bir maskot hediye ederek önemli bir projeye daha start verdi. Zeytinburnu Belediyesi, uzun zamand r üzerinde çal flt klar bir proje için stanbul Ayd n Üniversitesi flbirli ine gitti; 22 Mart ta protokol imzaland, çal flmalar bafllad. 16 May s akflam Çevreci Zeytin Çocuk projesinin aç l fl töreni gerçekleflti. Arzu Tozar n sunumuyla Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleflen aç l flta Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n,baflkan Yard mc s lyaz Saka, stanbul Ayd n Üniversitesi Rektörü Yadigar zmirli ve çocuklar baflta olmak üzere çok say da kifli yerini ald. Gecede Aç l fl konuflmalar n n ard ndan gerçekleflen üniversite ö rencilerin folklor ve müzik gösterisi izleyenlerden büyük be eni toplad. Proje kapsam nda stanbul Ayd n Üniversite sinde düzenlenen Zeytin Çocuk Karakteri, Zeytin Çocuk Öyküsü ve Çevreci K - sa Film yar flmalar nda dereceye girenlere ödülleri de Aç l fl töreninde verildi. Öykü Dal nda; A layan çöpler hikayesiyle Cansu fianli üçüncü, Çevrenin Dili Çöpler hikayesi ile Ebru KESER ikinci, Do an n Sesi hikayesiyle Sevingüller ÇAKMAK birinci oldu. K sa Film Yar flmas nda; 3.lük ödülü Nedensizce Kirletiyoruz adl k sa filimle Alpay Özen e, 2. lik derecesi Nefessiz Kal yoruz adl filmi ile Zeki AKfiOT ye, birincilik ödülü Siz Ne Kadar Duyarl s n z? k sa filmi ile Buket KAHRAMAN a verildi. Tasar m Dal nda ise; Özge SÖZAN üçüncü, Ümmet EROL ikinci, Özge OPAKAY birinci oldu. Dereceye girenlere; birinciye Notebook Bilgisayar, ikinciye dijital foto raf makinesi, üçüncüye de MP3 çalar hediye edildi. Ve art k sahneyi Zeyço ya B rakma vakti Zeyço alk fllar ve müzik eflli inde sahneye geldi, çocuklar oturduklar yerden sahneye kofltu. Zeyço ile dans eden onunla konuflmaya çal flan çocuklar çevre kahramanlar ile buluflman n mutlulu u içersindeydi. Gecede Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n ile Çevreci Zeyço nun gülümseten kareleri de objektiflere yans d. ITR, Vefat n n 300. Y l nda ZKS'de an ld Mustafa Itri Efendi, vefat n n 300. y l nda Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde an ld. Unesco'nun 2012'yi Itri Y l ilan etmesinin ard ndan, Bayram namazlar nda büyük bir coflku ile okunan Segah Tekbir'in bestecisi, 17. yüzy l büyük Türk bestekar Mustafa Itri Efendi, vefat n n 300. y l nda Zeytinburnu'nda an ld 25 May s Cuma günü Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen anma program nda günümüz bestekarlar ndan Dr. ALAATT N YAVAfiÇA'ya 2012 Itri Y l Ödülü Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n taraf ndan takdim edildi. Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, ilçede yetiflmifl ve yaflam fl büyük de erlere her zaman sahip ç kt klar n söyledi Gecenin sonunda TRT sanatç s M. Do an Dikmen de, Itri'nin bestelerinden oluflan bir konser verdi.. ITR K MD R? Unesco 2012'yi, Türk bestekar Mustafa Itri Efendi'nin vefat n n 300. y ldönümü olmas sebebiyle "Uluslararas Itri Y l " ilan etti. 17. yüzy l n ünlü bestekarlar aras nda bulunan Haf z Post, Nasrullah Vak f Halhali gibi isimlerden dersler alm fl ve uzun süre kald Zeytinburnu'ndaki Yenikap Mevlevihanesi'nde Türk musikisine önemli eserler kazand rm flt r. Itri'nin mezar da divan flairi fieyhi'nin yazd na göre yine Yenikap Mevlevihanesi'nde bulunmaktad r. ÇAM ÇEL K KAPI ÇAM ÇEL K KAPI LE ZEYT NBURNU GÜVENL EVLERDE PASLANMAZ B NA G R fi KAPISI ÖZEL B NA G R fi KAPISI PAT NA BOYA B NA G R fi KAPISI ÖZEL B NA G R fi KAPISI ÇAM ÇEL K KAPININ ÖZEL K L TLER LE EVLER N ZE ÜST DÜZEY KORUMA Bölge bayilikleri verilecektir Showroom: Befltelsiz Mah. Rauf Denktafl Cad. No: 34/B (Ö retmen Evi Karfl s ) Zeytinburnu Tel: Faks: Fabrika: Befltelsiz Mahallesi, 103/1. Sokak, Hac Ahmet flhan Zeytinburnu

15 16 HAZ RAN GÜNCEL Feshane de Kastamonu rüzgar Kas-Der, Derya Oval o lu'nun Genel Baflkan oldu u Feshane'de Görkemli Geleneksel Kastamonu Günlerine imza att. K astamonulular Dayan flma Derne i (KASDER) taraf ndan Feshane Uluslararas Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "5. Kastamonu Günleri" aç l fl töreni Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c 'n n kat l m yla gerçekleflti. Aç l fl törenine CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, Gaziomanpafla Beediye Baflkan Dr. Erhan Erol, Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c, Esenler Belediye Baflkan M.Tevfik Göksu, Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl, Kas-Der Zeytinburnu fiube Baflkan Nihat Sezer, fladam Sami Yapar, HAS Parti Zeytinburnu Teflkilat Baflkan Serkan Fettah ve çok say da Kastamonulu vatandafl kat ld. Kas-Der Baflkan Derya Oval o lu, Feshane Uluslararas Fuar Kongre ve Kültür Merkezin deki Kastamonu günlerin de tüm misafirleri selamlayarak konuflmas na bafllad. OVALIO LU GEL R BURS OLARAK VERECE Z Oval o lu, ilki 2003 y l nda ikincisi ise 2006 y l nda yap lan Feshane Kastamonu günlerinin süreklilik kazanamad n ve göreve geldikleri 2009 Haziran ay ndan itibaren ise Kastamonu nun turizmi baflta olmak üzere tarih ve do al güzelliklerinin tan t lmas aç s ndan Feshane Kastamonu günlerini önemsediklerini ve do rultuda geçti imiz y l May s ay nda 3 cüsünü yapt klar n belirtti. stanbul da yap - lan bu etkinli in ilk kez üst üste 2 ci kez yap laca n belirten Oval o lu, (Kas-Der) Kastamonulular Dayan flma Derne i olarak Her Mevsim Kastamonu slogan ile yola ç kt klar n belirtti. Bu y lki amaç ve hedefimiz Kastamonu muzun turizm potansiyelini art rmak, Kastamonulu ifladamlar m z turizm yat r mc lar ile tan flt rmakt r dedi. Oval o lu, Ayr ca Feshane Kastamonu günlerinden elde edilecek gelir ile fluanda 200 olan bursiyer ö rencilerimizin say s n artt rmak ve Ba c lar da yap lacak k z ö rencilerimizin istifade edece i Kastamonu misafirhanesi için kullan lacaklar n da belirtti. Kas-Der genel baflkan yard mc lar Bahattin Üründü, M. Tansu Güler, Genel sekreter Ayhan K r k, yönetim kurulu üyesi Sami Yapar da Kas- Der olarak yürütülen çal flmalardaki sorumluluk alanlar na göre aç klamalarda bulundular. BAKAN'DAN HAVAALANI MÜJDES Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c aç l fl n gerçeklefltirdi i "5. Kastamonu Günleri"nde "Beni tan - yanlar Kastamonu'nun fahri bakan diyorlar. Ben de bunu memnuniyetle kabul ediyorum" dedi. Bakan Yaz c "Gerçekten Kastamonu Karadeniz'in en güzel illerinden bir tanesi. Yeflille mavinin bulufltu u, evliyalar diyar, kültürel zenginli imizin her çeflidinin, her kar fl topra nda yer ald ve Kurtulufl Savafl 'nda hatta Osmanl döneminde unutulmaz an larla engin tarihimizde izler b rakm fl bir kent. bn-i Batuta'da seyyah flöyle der: Çok flehir gezdim. Ama Kastamonu kadar güzelini görmedim. Çok flehir gezdim Kastamonu da oldu u kadar her fleyin o kadar ucuz oldu unu görmedim. Kim gelmiflse Kastamonu'da mutlaka an lar yla tarihe önemli not düflmüfltür. Kurtulufl Savafl 'na Kastamonu'nun özellikle kad nlar yla derin iz b rakt klar n görmekteyiz. Kurtulufl Savafl 'nda yurdumuz birçok ilimiz iflgal edilmifl. Ama hiç iflgale u ramadan Çanakkale Savafl 'nda 2 bin 527 flehit veren bir ilimizdir Kastamonu. Yine nüfusu itibariyle oranlad m zda iflgale u ramad halde, Kurtulufl Savafl 'nda en çok flehit veren illerimizin bafl nda yer al yor. Bu özellikleri son derece önemli" dedi. Kastamonu Valisi Erdo an Bektafl da, "Maalesef Kastamonu çok bilinmiyor. Ankara ile aram zda Ilgaz diye koca bir da var. stanbul'la aram zda afl lmaz yollar vard diyoruz art k çünkü Ilgaz da lar m z deliyoruz otoyollar m z yap yoruz. Havaalan m z aç yoruz eksikliklerimizi h zla tamaml yoruz. Kastamonu'ya art k farkl cennet olmaktan bilinir cennet olma yolunda h zla yolumuza devam ediyoruz. Kastamonu turizmi ve sanayisiyle hayvanc l k faaliyetleri ile her geçen gün güzel bir gelece- e haz rlan yor" diye konufltu. Aç l fl kurdelesini kesen Bakan Yaz c daha sonra kurulan stantlar gezerek, yöresel yiyeceklerin tad na bakt. Bakan Hayati Yaz c 'ya yo un ilgi gösteren Kastamonulular, bakana yöresel eflyalar hediye edip, hat ra foto raflar çektirdi. KR T K Mehmet BAYRAM MURAT AYDIN CESUR OL nsanlar n veya mekânlar n kaderleri, siz isteseniz de istemeseniz de ço unlukla baflkalar - n n elinde olur ve siz ister istemez onlar n verece i karar bekler ona göre hayat n z devam ettirirsiniz. Kaderin bizle ayr bir imtihan d r bu. Sizinle hiç alakas olmayan birisi, sizin hayat n zda o kadar önemli bir noktaya gelir ki, verece i karar sizi do rudan etkiler. fl Baflvurusu yapars n z, Personel Müdürü hiç tan mad n z birisidir ve verece i karar ile sadece sizin de il ailenizin de hayat ile oynar. Kaymakaml k veya hakimlik s nav n baflar ile vermiflsinizdir, okuldan baflar ile mezun olmuflsunuzdur, mülakata girersiniz ve sizin hakk n zda karar verirler. Büyük bir ifl alm fls n zd r, krediye ihtiyac n z vard r ve bankada ki müdür verece i karar ile sizin batman za veya ç kman za sebep olur. Aylard r bir proje üzerinde çal fl rs n z, sabahlad n z günleri hat rlamazs n z ve sonunda projenizi yönetimin önüne getirirsiniz ve verecekleri karar sizi derinden etkiler. K saca çal flan siz fakat hayat n z üzerinde söz hakk baflkalar n nd r. Neden bu kadar laf uzatt m. Bu hayat n bize bakan taraf, yani bizler karar al nd nda etkilenecek olan konumday z. Ya ald n z kararlarla yüz binlerce insan etkileyecek konumda insanlardansan z. O zaman sorumlulu unuzun ne kadar büyük oldu unu düflünün. Zeytinburnu nda do dum ve büyümeye devam ediyorum. K rk üç y l m geçti. Ayr lmay da hiç düflünmedim. En son nevruz olaylar nda birazc k akl mdan geçti. lçemde yaflamak benim karar m fakat burada huzurlu ve mutlu bir flekilde yaflamak çok da benim elimde de il. lçem de mutlu bir flekilde yaflamam Belediye Baflkan m z Murat Ayd n a da ba l. lçem hakk nda karar alacak ve bunu uygulayacak kifli Murat Ayd n. Ehil veya de il, yeterli veya de- il. Sonucu de ifltirmiyor ki. Realite de flu an Belediye Baflkan m z o ve ald kararlarla ilçemiz hakk nda söz sahibi oldu u gibi seçimlere kadar da etkili olacak kifli gene kendisi. Kendimi prototip olarak al yor ve tüm ilçe sakinlerini kastediyorum. Kaderimiz senin ellerinde ise senden cesur olman bekliyoruz ve istiyoruz ki; CESUR OL, SORUMLULU U ÜSTLEN; fiu kald r m vergilerini en düflük seviyeden al ve ilçe halk n sevindir. Yapt n yanl fl de il, oranlaman do ru ve bu vergileri alman devlet zorunlu k lm fl. Fakat flu an uygulad n sistem ilçe halk na zarar veriyor ve dar gelirli vatandafllar m z üzerinde y prat c etkisi oluyor. Baflkan m hem daha do rusunu ve hem de daha güzelini yapmak ister misin? fiu vergileri minimum seviyeden alarak ilçe halk n hem sevindir, hem mutlu et hem de hay r dualar n al. Bunu yapmanda kanunen bir engel yoksa göster iradeni, cesur ol, sorumlulu u üstlen ve uygula. lçe halk n n yüzünü güldür. CESUR OL, SORUMLULU U ÜSTLEN; Arnavut /Üsküp mahallesi halk n baflkalar n n insaf na terk etme. Tapusu olmayanlara tapular n ver ve oras kentsel dönüflüme u rayacak ise bu ifli ilçemizin müteahhitleri ile beraber yap. Buna yönetmelik ve kanunlar müsait ise belediye olarak flirket kurarak sen de kat l. lçemizdeki gerek iktidar partilerine mensup gerek ise muhalefet partilerine mensup müteahhitlerden bir konsorsiyum olufltur ve buna belediye olarak sen de kat l ve oraya site yap lacak ise bundan tamamen ilçemiz ve ilçe sakinlerimiz kazans n. Ne orada dairesi olanlar ma dur olsun ne de ilçemizde ki ifl adamlar m z. Yaz k, günah. Orada ev sahibi olan ihtiyar dedelerimiz ve ninelerimiz var. Belki ellerinde bir tek ev ve emekli maafllar var. Evlerini ellerinden al nma korkusunu onlara yaflatma. Evet, Orada bir RANT var. Neden bu rant baflkalar als n. Mahalle halk ve ilçemizin ifl adamlar paylafls n bu RANTI I. Baflkalar na verdirtme. CEUSUR OL, SORUMLULU U ÜSTLEN; Ayn ifli Sümer veya baflka bir mahallemizde de yap. Orada onbefl-yirmi apartman sahibi ile görüfl ve ayn flekilde konsorsiyum oluflturarak kentsel dönüflümü gerçeklefltir. lçemizin dört bir yan nda yap lan inflaatlara verilen izni, buralara da uygulasan kimse zarar etmeyece i gibi herkes kar elde eder. Kendini geriye çekme, içine kapanma ve Allah n sana verdi i bu lütfu hem ilçemiz ad na hem de kendi ad na kara geçir ve sevap haneni doldur. CESUR OL, R Z KO AL VE EL N TAfiIN ALTINA SOK. YUKARIDAK LER HAYATA GEÇ R. SEN DE B L YORSUN K B R DAHA ADAY YAPILMAYACAKSIN. BELK M L- LETVEK LL D YORSUN AMA SANA GE- LENE KADAR K MLER ARAYA G RECEK VE BELK ONU DA ALAMAYACAKSIN. MET N KÜLÜNK Ü DÜfiÜN KAÇINCI SIRA- DAN YAPILDI. NAN SEN BUNLARI YA- PARSAN BA IMSIZ OLARAK B LE G RSEN LÇE HALKI SEN BAfiLARINDA TAfiIYA- CAK VE GÖNÜL RAHATLI I LE TEKRAR BAfiKAN YAPACAKTIR. KAZANMA KUfiA- INDA KAYBETME. ETRAFINI DA D NLE- ME. fiu KARARLARI ALMAN DA MECL S- TEN ÇIKACAK ÇATLAK SESLER DE KEN- D PART NDEN OLACAKTIR. MUHALEFET SEN N ARKANDA YER ALACAKTIR. KA- RAR SEN N. YA KAHRAMAN OLACAKSIN YA DA BU LÇEYE B R DAHA GELEMEYE- CEK VE AKfiAM ÇAYLARINI DAH ÇEME- YECEKS N. V CDANININ SES NE KULAK VER VE ONU UYGULA.

16 YAfiAM HAZ RAN Ege Güven in Görkemli Sünneti CHP Zeytinburnu ilçe e itim sekreteri Av. As m Güven'in o lu Ege'nin sünnet Mevlidi Bat Trakya camiinde yap ld. B at Trakya Türkleri camias n n önde gelen isimlerinden ve Bat Trakya Türkleri Dayan flma Derne i Genel Merkezi ile Zeytinburnu fiubesinin Baflkanl k ve her kademesinde, stanbul Bat Trakya spor Kulübü genel sekreterli i görevini yapan ve halen CHP Zeytinburnu ilçe e itim sekreterli i görevinde bulunan Av. As m Güven'in o lu Ege Güven sünnet oldu. ASIM GÜVEN' DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI Av. As m Güven iki k z bir erkek babas d r.ege'nin sünnetini Güven'in aile dostu ve çocukluk arkadafl Dr. Hamdi Kocaahmet taraf ndan sahibi bulundu u Merkez Hastanesinde gerçeklefltirildi.ege'nin sünnet k nas Zeytinburnu ö retmenler evinde yap ld.k naya CHP il yöneticisi Gülizar Emecan, kad n kollar, Ege Bat Trakya camiinde yap lan muhteflem mevlit töreniyle erkekli e ilk ad m n att.mevlit Törenine ise; Bat Trakya Türkleri dayan flma derne i genel baflkan Av. Burhanettin Hakgüder,Genel merkez yöneticilerinden Besim smailbafla, CHP Zeytinburnu ilçe baflkan Metin Do an, ilçe sekreteri Barbaros Do ruel, Sayman Selamettin Yeniyol,Baflkan yrd. Hakan Vardar, ilçe yöneticileri Naf z Y lmaz, Sefer Cengiz, ilçe gençlik kollar baflkan Murat Salc ile gençlik kollar yöneticileri, CHP Meclis Üyeleri Hüseyin Üsküdar, lkay Biber, fienol Yurtseven, Bat Trakya E itim Vakf Baflkan Musa Yurt, Kuran kursu Baflkan Ferit Do an ve yöneticileri, Bat Trakya spor kulübü kurucu Baflkan Mehmet Özgür ile bir çok yönetici, Telsiz Mahalle Muhtar mdat Toraman, ve bir çok seçkin davetli kat ld.mevlit töreninin ard ndan davetlilere cami avlusunda yemek ziyafeti verildi.ziyafetinden sonra tören sona erdi. GÜVEN A LES NDEN TEfiEKKÜR Görkemli Sünnet Merasimi sonras Baba Av. As m Güven'e duygular n sorduk. Güven :" Dü ünler, mevlitler ve cenazeler toplumda herkesin ortak yaflad günlerdir.sünnet mevlit ve dü- ünleri Müslüman aleminin ortaklafla herkes taraf ndan kutlanan günlerden biridir.bu günler hep birlikte kutland zaman bir önem ve anlam ifade eder.tek o lan babas olarak biz de ailece bu güzel duyguyu yaflad k.bu mutlu ve önemli günümüzde bizleri yaln z b rakmayan tüm hemflerilerime dostlar ma teflekkürü bir borç bilirim dedi. ''Gayrimenkul almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak için yola ç km flsan z hayallerinizin gerçekleflmesinde siz de erli müflterilerimizin gerçek de erinde bu iflleri yapabilmeniz için e itimli ve konusunda uzman 20 y ll k tecrübeli kadromuzla ücretsiz dan flmanl k hizmeti vermekteyiz. '' Do ru yerde Do ru zamanda Do ru kifliden Do ru gayrimenkul al n r Sizin için do ru olan Araflt rmakta bizim profesyonelli imizdir yıllık birikim ve tecrübemizle Profesyonel Emlak Danışmanı Ahmet Uluocak ULUOCAK NfiAAT GAYR MENKUL DANIfiMANLI I Gayrimenkulleriniz de erinde al n r, sat l r kiraya verilir... Arsalar n z nakit al n r, kat karfl l yap l r. Zeytinburnu genelinde s f r daireler mevcuttur. Sat l k lüks dükkan ve ma azalar Nuripafla Mahallesi 14.Sokak No:29 Zeytinburnu

17 18 GÜNCEL HAZ RAN Kentsel Dönüflümün vatandafla E vinden flüphe eden, ev sahiplerinin flu s ralar akl nda hep 'Nas l olacak?' sorusu var. Çünkü çok yak nda uygulanmaya bafllayacak olan yasa ile evlerini y kmak veya güçlendirmek durumunda kalacaklar. Bu da ortaya ya belli bir maddi yük ç kartacak ya da müteahhitle anlaflma yoluna gidilme gibi farkl seçenekler aras nda karar verme zorunlulu unu getirecek. flte bu noktada evini kendi yapacaklar veya müteahhitle anlaflacaklar için ortalama maliyetleri ve olas ma duriyetleri önlemek için sözleflme flartlar n inceledik... Yasa bir kaç hafta önce meclisten geçti ve dün akflam üzeri Cumhurbaflkan Abdullah Gül taraf ndan onaylanarak bugünkü Resmi Gazete'de yay mland. Çok yak n bir zamanda ülke genelinde yaklafl k 10 milyon konutun içinde yer alaca, y ll k bir zaman zarf nda gerçekleflmesi beklenen dönüflüm seferberli i bafllayacak. Dönüflüm öncelikli olarak riskli alanlar olarak görülen alanlardan bafllayacak. Riskli alanlarda yer alan binalar mevcut zeminin konut yap m na elveriflli olmamas nedeniyle hiçbir gerekçe kabul edilmeksizin y k lacak. Burada yer alan bina sahiplerine farkl yerlerden yap lar karfl l nda konut verilecek, ya da ücreti ödenecek. Öte tarafta evi riskli alan grubu içinde yer almayan dayan ks z veya güçlendirmeye ihtiyaç duyulan evler için ise farkl farkl uygulamalar gerçeklefltirilecek. Evi sa lam olmad tespit edilen vatandafla evini boflaltmas ve y kmas için farkl zaman dilimlerinden oluflan evreler ile süre tan - nacakken, süre bitiminde evini y kt rma ifllemini kendi gerçeklefltirmeyen mülk sahiplerinin evleri ilgili birimler taraf ndan y k lacak. Burada mülk sahipleri mülkleri üzerine yeniden kendi imkanlar ile yap yapabilecekken isterlerse de anlaflt müteahhit ile ortaklafla bina da yapabilecek. Mülkü üzerine bina yapabilecek durumu olmayanlar ve her hangi bir müteahhit taraf ndan da de erlendirilmeyen mülklere bakanl k talip olabilecek. Mülk sahiplerine özel bütçeden isterlerse bedelleri ödenecek isterlerse de TOK eliyle yap lm fl konutlardan verilecek. Kendi arazisine bina yapmak isteyen ev sahipleri talep etmeleri halinde kendilerine oluflturulmufl olan dönüflüm hesab ndan uygun faiz oranlar ve ödeme koflullar alt nda kredi sa lanabilecek. Ayn destek evinin y k lmas na gerek olmayan ama güçlendirmesine ihtiyaç duyulanlara da sa lanacak. Dönüflüm bütçesinden ayr - ca kira yard m da yap labilecekken, evleri y k lanlara yeni ev yap lana kadar geçici konut da tahsis edilebilecek. Dönüflüm yasas ile devlet, bireysel y k m ve yenilenme hedeflemiyor. Bireysel y k mlar ve yenileme çal flmalar n n daha çok k rsal alanlarda gerçeklefltirilmesi hedefleniyor. fiehrin merkezi diye tabir edilen bölgelerde daha çok sosyal donat lar yüksek projeler gelifltirilerek, bunlar üzerinden dönüflümler gerçeklefltirilmesi planlan yor. Bu formülde flu an Fikirtepe'de uygulanmaya bafllam fl ve halk taraf ndan da benimsenmifl gözüküyor. Çünkü büyük bir alan toplu olarak dönüfltürüldü ü için hem kat izinleri ona göre ç kart l yor, hem m2 çok iyi kullan l - yor, hem de sosyal donat alanlar oluflturuluyor, bu da karl l k aç s ndan yap c firmay memnun ediyor öte taraftan da hak sahiplerinin de hak ettikleri say da konut almalar n sa layarak ma dur olmalar - maliyeti ne olacak? n engelliyor. Yaklafl k 10 milyon konutun dönüflmesi için sindeki yap stokunu ne kadar h zl elden geçirip or- Ancak burada yerel belediyelere de çok büyük görevler düflüyor. Belediyeler kendi s n rlar içeritaya yap lar n durumlar n belirten haritay koyarsa yasa start ald. Çürük iflini daha da kolaylaflt rm fl olacak. Belediyeler ç - kart lm fl olan harita üzerinden hangi bölgelerin nas l dönüflmesi gerekti ini planlay p bunu ilgili ba- evler y k lacak, deste e kanl kla paylafl rsa da o kadar h zl onay al p ifle bir ihtiyaç olanlar ise güçlendirilecek.devlet va- alanlar na da talip olan firmalar n da iflini kolaylafl- an önce koyulabilecek. Ç kart lm fl olan bu haritalar bölgedeki dönüflüm t racak. Yaln z bu tespitler do rultusunda belediyeler, vatandafl da ortal klarda dolaflan toplay c lar ( tandafla hem kredi deste i verecek hem de kiat firmalar na pazarlayan ) taraf ndan ma dur edil- Arsalar sat n almak sureti ile toplay p büyük inflamemesi için bilinçlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde art niyetli kifliler bu haritalardan bir flekilde ra yard m yapacak. Peki, yeni yap lacak evin dur olmas kaç n lmaz olacak. haberdar olmas halinde bölgede vatandafl n ma - Dönüflüm seferberli inin özetle böyle gerçekleflmesi planlan rken, binas y k lacak vatandafl n, maliyeti ne olacak? flte arsas na kaç m2'lik dairelerden oluflan kaç katl binay ne kadar bir maliyetle yapabilece ini, müteah- dönüflümün vatandafla hitlerin hangi bölgelerde kaçta kaç oran nda çal flt - maliyeti... n, ev sahiplerinin müteahhitlere ev verirken yapacaklar sözleflmelerde nelere dikkat etmesi gerekti ini stanbul nflaatç lar ve Müteahhitler Derne i ( MD) Baflkan Nuri Akgün ile konufltuk. Belediye s n rlar içerisinde bulunan bölgelerin, imar yasas na göre haz rlanm fl bir plan dahilinde çeflitlilik gösterdi ini, arsan n konumuna göre, ilçeden ilçeye, mahalleden mahalleye, sokaktan soka a hatta arsan n özel durumuna göre ayn sokakta olsa bile yap lacak inflaat m2 oran n de iflebildi ini, o yüzden mülk sahiplerinin oturduklar binaya ait veya üzerinde yap bulunmayan arsalar üzerine kaç katl bir bina yap labilece ini en do ru olarak ö renebilece i yerin ilçe belediyelerinin imar ile ilgili birimleri oldu unu söyleyen Akgün; ''200 m2 lik bir arsada, bitiflik nizam imar durumuna tabi oldu- u bir durumda her katta yaklafl k 80 m2'den iki daire ç kabiliyorken, bahçe nizam imar durumuna tabi oldu u bir durumda ise kat nda sadece m2 aras tek bir dairenin ç kabilece i durumlar olabiliyor.'' dedi. EV YIKILACAK OLAN EV SAH B, YEN S N NE KADARA YAPACAK? Ev sahibinin dönüflüm kapsam nda y k lacak olan binas n tekrardan kendi yapmak istedi inde yapaca bina ile ilgili metrekare birim fiyatlar n n her y l ortalama olarak bakanl k taraf ndan saptand n ifade eden Akgün, bunun baz al nd nda 2012 birim maliyet fiyatlar n n lüks bir konutta m2'de en az bin 100 TL iken maksimum bin 250 TL oldu unu, 1. s n f bir inflaatta bu maliyetlerin en az 750 TL iken maksimum 950 TL oldu unu belirterek, 2.s n f diye tabir edilen daha düflük maliyetli inflaatlarda ise bu rakam n en az 450 TL oldu unu maksimum ise 650 TL civar nda gerçekleflti ini vurgulad. Akgün, bu m2 birim maliyetler üzerinden bak ld nda 100 m2 bir dairenin en düflük 45 bin TL'ye mal edilebildi ini, maksimum ise 125 bin TL'ye mal edilebilece ini söyledi. Mevcut m2 birim fiyatlar üzerinden yap lacak binalar n kat oranlar na ve daire say lar na göre ortalama inflaat maliyetleri minimum ve maksimum flöyle; Lüks konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 2 katl binan n maliyeti: 400 ile 500 bin TL 1. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 2 katl binan n maliyeti: 300 ile 380 bin TL 2. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 2 katl binan n maliyeti: 180 ile 260 bin TL Lüks konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 3 katl binan n maliyeti: 660 ile 750 bin TL 1. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 3 katl binan n maliyeti: 450 ile 570 bin TL 2. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 3 katl binan n maliyeti: 270 ile 390 bin TL Lüks konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 4 katl binan n maliyeti: 880 bin ile 1 milyon 1. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 4 katl binan n maliyeti: 600 ile 760 bin TL 2. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 4 katl binan n maliyeti: 360 ile 520 bin TL Lüks statüde 100 m2'den katta 2 daireli 5 katl binan n maliyeti: ile 1 milyon 250 bin. 1. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 5 katl binan n maliyeti: 750 ile 950 bin TL 2. S n f konut statüsünde 100 m2'den katta 2 daireli 5 katl binan n maliyeti: 450 ile 650 bin TL ARSANIZI KOMfiUNUZ LE B RLEfiT R P ÖYLE PROJE- LEND R N! Dönüflüm kapsam nda ev sahiplerinin komflular ile anlaflarak arsa birlefltirmeye gidip öyle arsalar na proje ç kartmas haline pozitif durumlar n ortaya ç kaca n belirten Akgün, böylelikle; ''Arsa büyüdü ü ve belli bir m2'yi geçti inde (bu m2 yine bölgeden bölgeye de iflmektedir) günümüz teknolojisi ile m2 çok iyi kullanarak çok say da dairenin yer ald daha fazla katl binalar yap labilir. Birkaç binan n y k larak yerine tek bir bina yap ld nda hem yeflil alan aç s ndan, hem otopark aç s ndan hem sokaklar n geniflli i, ferahl, kullan fll l aç - s ndan, hem binada tüketilen enerji tasarrufu aç s ndan ve daha pek çok aç dan avantajl bir durum ortaya ç kacakt r. Binalar n hava sirkülasyonlar gözetilerek kirli havay bar nd rmayacak bir flekilde, görüfl ve manzara aç s olan ayr ca güneflle irtibatl görünümler meydana getirecek bir flekilde dizayn edilerek projelendirilmesi en uygun ve modern yaflam alanlar n n ortaya ç kmas n sa layacakt r.'' dedi. YÜZDE 33 LE ÇALIfiAN DA VAR YÜZDE 60 LE DE... Müteahhitlerin kaçta kaç oran nda çal flt na yönelik soru üzerine Akgün, stanbul genelinde müteahhitlerin kat karfl l anlaflmalarda ald pay n iyice azald n, bunun da istenmeyen olaylara neden olabildi ini belirterek, haddinden fazla bir oranla anlaflma yapm fl olan müteahhit k l kl insanlar n anlaflman n gere ini yerine getiremeyecek durumda oldu unu anlad nda ise insanlar ma dur edebildi ini vurgulad. De erli yerlerde yani m2 sat fl fiyat 4 bin TL ve Ferdi ve Hümeyra mutlulu a imza att Tülay Meslektafl m z Gazeteci Ferdi Türk ile Hümeyra Do an Zeytinburnu Belediyesi Nikah salonunda yap - lan tören ile hayatlar n birlefltirdi.ferdi Türk ve Hümeyra Do an, Zeytinburnu Kazl çeflme Kültür Merkezini dolduran yüzlerce davetlinin kat ld nikah merasimi ile dünya evine girdiler. Nikah ve Kokteyl in yap ld Kazl çeflme Kültür Merkezi'ne gelen davetliler; hem bir mutlulu a ortak olman n, hem de muhteflem deniz manzaras ndaki flahane kokteylin keyfini ç kard lar... Kimler Mutlulu a ortak oldu AK Parti stanbul Milletvekili Metin Külünk, Ba c - lar Belediyesi baflkan Lokman Ça r c, stanbul Times Gazetesi imtiyaz sahibi- fladam Hüseyin Çetiner, Yay n Kurulu baflkan Maksut Konyar ve efli Nevin Konyar, Baflyazar Müslüm Aktürk ve efli, yazar Erdo an Karaman, fl adam Mimar Süleyman Uluocak, Foto raf Sanatç s ve Yönetmen Mustafa Kemal Dolafl r, Foto raf Sanatç s Hanife Öztürk Dolafl r, AK Parti Balaflakflehir ilçe baflkan -Mali Müflavir Ayhan Özgürel, AK Parti Kurucu ilçe baflkan Eczac Ahmet Selim Köro lu, AK Parti Kad n Kollar baflkan Özlem Erol, fladam Fevzi Altu, AK Parti Zeytinburnu lçe baflkan yard mc lar,metin Develi,Y ld r m Emen,Fatih Karatafl, AK Partiilçe yönetim kurulu üyesi Mehmet Zeki Sarban, Yunus Gülmek, Saadet Partisi Zeytinburnu ilçe baflkan yard mc s Kemal Hay rl o lu, Aktüel Gazete imtiyaz sahibi Osman slam, Kent yaflam gazetesi genel yay n yönetmeni Umut Veli Develi, Emek Karakafl, 34 Gündem Gazetesi haber müdürü Y lmaz Oruç, Ali Gündüz... AK Parti stanbul Milletvekili Harun Karaca telgraf göndererek genç çiftelere mutluluk diledi. BB.baflkan Kadir Topbafl, Zeytinburnu Belediye baflkan Murat Ayd n, AK Parti Zeytinburnu ilçe baflkan Bahattin Ünver de çelenk göndererek bu mutlulu a ortak oldular. Bizde bu güzel çifte ç kt klar bu kutlu yolda Zeytinburn Haber Ailesi olarak Ömür Boyu Mutuluklar Diliyoruz.. üzeri olan yerlerde müteahhitlerin yüzde ile art para vererek anlaflma yapt n, ortalama yerlerde yani m2 sat fl fiyat n n 2 bin TL - 3 bin TL aras nda olan yerlerde müteahhitlerin yüzde 50 gibi oranlarla anlaflma yapt n ifade eden Akgün, daha de ersiz yerlerde ise müteahhitlerin yüzde 60 gibi bir oran üzerinden anlaflma yapt n söyledi. VATANDAfi B NASINI MÜTEAHH T LE YAPTIRMAK STED NDE NELERE D KKAT ETS N? Öncelikle vatandafl arsas n verirken makul davranmak zorunda olmas gerekti ini dile getiren Akgün; ''Verece i arsan n hem kendisine güzel kullan fll daire veya daireler kazand r rken, müteahhidin de bu arsadan para kazanaca n düflünmesi laz m. Çünkü müteahhitler neticede para kazanmak için bu iflte varlar. ' X müteahhit daha çok oran veriyor arsay ona verelim' gibi bir yaklafl m her zaman do ru bir yaklafl m de ildir. Bu anlay flla yola ç km fl ve ma dur olmufl nice insanlar bulunuyor. Çünkü piyasada müteahhit s fat yla dolafl p kötü niyetli olan insanlar var. Bu konuda ma dur olarak derne imize müracaat edip dert yanan vatandafl say s az de ildir.'' dedi. Akgün, vatandafl n dikkat etmesi gereken hususun referansl ve deneyimli müteahhit seçmek oldu unu bunun ise müteahhidin ba l bulundu u dernek, oda vs. yerlerden ö renilebilece ini belirterek, müteahhitler ile yap lacak sözleflmede özellikle dikkat edilmesi gereken maddeleri flöyle aç klad ; - Kat irtifak n n kurulmas flartlar konulmal - Tapuda ipka olarak kay t konmas - Tapuda dairelerin numaraland r lmas aflamas nda noterde yap lan anlaflmadaki numaraland rmayla karfl laflt r lmas, - Sözleflme konusu parselin imar durumu, bu imar durumuna göre oluflacak inflaat projesi ve projeye uygun ba ms z bölümlerin paylafl m tablosu dikkatli incelenmeli. -Müteahhit ve arsa sahibinin sorumluluklar aç k ve anlafl l r bir flekilde yaz lmal. -Proje yap m, ruhsat al m, ifle bafllama ve iflin bitifl aflamalar n etap etap gösterir flekilde bir takvim içermeli. - Her iki taraf için de cezai flartlar s ralanmal. -Tapu devir ve fera ifllemleri ile ilgili aç k ve anlafl l r bir madde olmal. Teknik flartnamenin maddelerine dikkat edilmeli. B R B NANIN ORTALAMA YIKIM MAL YET NE? Makine ile y k m olmas halinde yüksek katl binalarda metreküp fiyatlar n n TL aras nda de iflti ini, daha az katl binalarda ise bu rakam n 150 TL'ye kadar düfltü ünü ifade eden Akgün, baz binalar içinde kullan lan malzemenin (çelik kap lar, iç kap lar, pimapen..vs ) y k m firmas na verilmesi karfl l nda bu rakamlar n daha da afla lara düflebilece ini söyledi. Geçtürk ve Hüseyin Biçer Zeytinburnu Belediyesi nikah salonunda yap lan törenle dünya evine girdiler. Zeytinburnu Gökalp Mahalle Muhtar Celal Ertu rul un bafl azas Tülay Gençtürk hayat n Hüseyin Biçer ile birlefltirdi.zeytinburnu Belediyesi Akdeniz Nikah salonunda yap lan törende gelin ve damad n yüzlerce seveni bu mutlulu a ortak oldular. Çiftlerin nikah flahitli ini, Gökalp Mahalle muhtar Celal Ertu rul,chp Zeytinburnu Belediye meclis üyesi Cengizhan Bahçekap l,emre Pekgönenç ve Kemal Durano lu'nun yapt lar. Hüseyin Biçer damatl kta V ZYON K YÜZLÜLÜK NUR YÜCEER Her erdemli insan gibi ikiyüzlülükten nefret etti i bilinen Mehmet Akif Ersoy yapt dost sohbetlerinde bir gün dostlar na flöyle yak n r; kiyüzlüleri sever oldum, çünkü yaflad kça yirmi yüzlü insanlar görmeye bafllad m. Mehmet Akif in bu ifadesi günümüzde art k s kça karfl - lafl lan bir durum olmufltur. Gün geçtikçe toplumdaki ahlaki çözülme artarak h zla son sürat devam etmektedir. Bu gün art k yirmi yüzlüler tarih olmufl etraf yüzsüzler sarm flt r. Kiflilik; ilkeli, tutarl olmay do rulu u, dürüstlü ü, adam olmay tercih eden bir karakter tafl yor olmas gerekir iken, Günümüzde insanlar n çok yüzlülü ü karfl s nda adeta ikiyüzlülük neredeyse daha sempatik hale gelir olmufltur. Yani ikiyüzlü insanlar çok yüzlü insanlara göre daha kontrol edilebilir durumdad rlar. Çok yüzlü insanlar n varl sosyal yaflam çürütmektedir. Onlar n münaf kl, fitnesi, mikserlikleri(kar flt r c l k)topluma kötü örnek olup vede verdikleri zararlar topluma d flar dan verilen zararlardan daha büyük olmaktad r. kiyüzlülük T.D.K sözlü ünde özü sözü bir olmayan kendisini oldu undan baflka gösteren riyakâr, münaf k olarak tan mlarken di er farkl sözlüklerde ise dürüst olmama, bildi inden inand ndan ve oldu undan baflka türlü görünme veya göstermeye çal flma, kurnaz, uyan k, nabza göre flerbet vermek, insanlar idare etmek veya flifli, kebab yakmayan kendilerini seçkin insan kabul edenler, olarak tan mlanmaktad r. Baz lar da toplumda bunlara uyan k, iflini bilir derler! Bilmezler-ki bunlara büsbütün ahmakl k dendi ini. Hz. Mevlana nede güzel söylemifl anlaya bilene: Ya oldu un gibi görün yâda göründü ün gibi ol Toplum içinde, insanlar için en tehlikeli model ikiyüzlülükle yetinmeyip çok yüzlülü e geçifl yapan ar zal ve bozulmufl insan tipleridir. kiyüzlüler ve çok yüzlüler toplum için flirret insanlard r. (yaygarac l k, edepsizlik, sindirmek) bunlar n bulundu u ve bulaflt yerlerde güvenin zedelendi i flüphenin artt fitnenin filizlendi i ortamlara dönüflmesi kaç n lmaz bir vakad r. kiyüzlülerle ve çok yüzlülerle ç k lan her yolda hüsranla, ihanetle karfl karfl ya kalmak kaç n lmaz bir sonuçtur. Çok yüzlülerin sar p-sarmalad toplumumuzda maskesi bol tiplere karfl sa lam refleksli olmak güzel hasletlerimizin korunmas ve yaflat lmas aç s ndan çok önemlidir. Kimin karfl - s nda, kimin yan nda olduklar belli olmayan çok yüzlüler her yerde herkesle görünebilme yetene ine sahiptirler. Senin yan nda onlara, onlar n yan nda sana düflmand r. Besin kaynaklar dedi-kodu ve fitnedir. Adam tan yorsun sabah baflka maske ö len baflka maske akflam baflka maske kullan yor. Kifliye göre zamana göre, ortama göre karakteri kiflili i davran fl de ifliyor. Bunlar her durumda menfaatlerini korumak u runa ve yeni menfaat alanlar oluflturmak ad na yaparlar. kiyüzlüler ve çok yüzlüler için do ru söz de- il atmosfere göre söz kullanma sanat vard r. Farkl ortamlarda birbirinden farkl sözler kullanarak bulundu u yerin kal b na uyarlar. Çok yüzlüler kendi menfaatlerini koruma konusunda çok azimli ve cesurdurlar, menfaatleri önünde engel teflkil edecek herkese karfl yeni bir metot aray fllar ve uygulay fllar vard r. Tutars zl k, çeliflki, yalan, iftira inkâr, sahtekârl k yüzsüzlerin en çok baflvurdu u silaht r. kiyüzlülere göre inand gibi yaflamaya çal flmak safl k, aptall k ve salakl kt r. Onlara göre fleytan n ahlak na göre yaflamak kurnazl k ve seçkin insan olmakt r. Bulunduklar makam ve mevkilerde ise bu özelliklerini ac mas zca uygularlar. Çok yüzlülerin silah ndan ç kacak kurflunlardan korunmak için çelik iradeli ve z rhl bir karakter sahibi olmak gerekir. Çok yüzlülerden korunmak ve onlara karfl mücadele etmek dünyan n en zor ifli olsa gerek. Bunlarla mücadele halinde olanlar n Allah yar ve yard mc lar olsun. Mehmet Akif in ikiyüzlüleri sever oldum, çünkü yaflad kça yirmi yüzlü insanlar görmeye bafllad m sözü çok ac bir serzenifltir. kiyüzlüleri sevmek ad na de il, çok yüzlülerin art fl n göstermek ad na söylenmifl bir sözdür. Ne ikiyüzlüleri sevelim nede çok yüzlülere prim tan - yal m. Onlar teflhir edelim. Haftan n sözü: Her zaman her yerde do rular söyleki, Ne zaman nerede ne söyledi ini düflünmek zorunda kalmayas n! Tülay Gençtürk Mutlulu a evet dedi siyah tonlar tercih ederken, Gelin Tülay Gençtürk'ün giydi i gelinlik sade ve çok fl k oldu u kadar göz kamaflt r - yordu. Bizlerde Zeytinburnu Haber Ailesi olarak Tülay ve Hüseyin çiftine ikinci Baharlar nda mutluluklar diliyoruz..

18 YAfiAM HAZ RAN Nejat Alt nçizme yaflayan bir tarihti Metin Büfe babas n kaybetti Zeytinburnu'nun en meflhur Tostçusu Metin Büfe Babas n kaybetmenin ac s yafl yor. Atatürk ün k z na ilk çizmeyi o yapt ve Atatürk O na Alt nçizme soyad n verdi Z eytinburnuspor bilindi i gibi 1953 y l nda kurulmufltu. Kurulmufltu kurulmas na ama o zamanlar yaln zca bir mahalle tak m yd. Kurucular üç kifliydi. Kemal ALEV, fiinasi ÇEV K ve Ali Altan ER N- SEL idi y l na kadar tüm acar genç futbolcular bünyesinde toplayan Zeytinburnuspor Kulübü iki y ll k bir duraklama evresine girmiflti. Kap lar kapand kapanacak duruma gelmiflti. O dönemin acar gençlerinden olan ç lg n futbolcu Nejat ALTINÇ ZME Zeytinburnuspor da baflka spor kulübü oluflturmak için Mithat Pafla Spor Kulübünü alm flt ve Sümer Mahallesi ne getirmiflti. Kulüp yönetiminde ise baflkan olarak lhami DERNEKBAfiI, Baflkan Yard mc s olarak Nejat ALTINÇ ZME ile Veli DUMAN, ve Yönetim kurulu Üyesi olarak da Y lmaz C HANO - LU vard. Bir genel kurul döneminde Veli DUMAN kulübün bafl na geçerek yeniden Mithat Pafla Spor Kulübü ad n de ifltirip yeniden Zeytinburnuspor olarak hayata döndürüldü. As l Mesle i Ayakkab c l k olan Nejat Çizme'ye Atatürk taraf ndan Alt nçizme soyad verildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ünde ayakkab lar n yapt n anlatan ve gururla o foto raflar gösteren Nejat Alt nçizme ayn zamanda Galatasaray fanati iydi. Cumartesi günü oynanacak olan Fenerbahçe- Galatasaray derbisini dört gözle bekleyen Nejat Amcan n ömrü bu derbiyi izlemesine yetmedi. Zeytinburnu sporun kurucular ndan ve Fanatik Zeytinburnusporlu Metin Büfenin sahibi Metin Alt nçizme nin babas Nejat Alt nçizme evinde vefat etti. Nejat Amca ölüm döfle inde Zeytinburnuspor'un kümeye düflüp düflmedi ini srarla her gün o lu Metin'e sordu. Metin Bey babas n n üzülmemesi ad na yak nlar ile birlikte babas na efsane fiimfleklerinin amatöre düfltü ünü söylemedi. 75 yafl nda aram zdan ayr lan Nejat Alt nçizme Nuripasa Mahallesindeki Ulu Camide ikindi namaz na müteakiben k l - nacak cenaze namaz n n ard ndan Yenibosna'daki aile mezarl na defin edildi. Zeytinburnu Haber ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet basta Metin,Abdul, Ayhan Alt nçizme olmak üzere tüm yak nlar na sab r diliyoruz. TAZ YE TEfiEKKÜRÜ Yok olan Zeytinburnuspor u hayata döndürdü Zeytinburnu Belediye Baflkan Yard mc s lyaz Saka, Demokrat Parti MKK Üyesi Süleyman Uluocak, MHP Zeytinburnu lçe Baflkan Av. Fethi Ahmet Alparslan,MHP lçe Yöneticileri, Zaferspor Kulüp Baflkan Cengiz Zafer, CHP Meclis Üyeleri, smail Terzi, lkay Biber, Hüseyin Üsküdarl, Fikret Konya, Cengizhan Bahçekap l, lçe Baflkan Yard mc lar, As m Güven, Cengiz Pektafl, Bülent Çetinkaya, Dr.Osman Genç, DP Zeytinburnu lçe Baflkan Yrd.Ercan Ergül, Zeytinburnuspor Eski Kulüp Baflkan Veli Duman, Selamettin Yeniyol, Uluocak Emla' n Sahibi Ahmet Uluocak, Zeytinburnuspor Eski Baflkanlar ndan Mustafa Günayd n'a, Naile Alt nçizme Do ança, Dursun Ali Özkan, Türker Kasap,Zeytinburnu Haber Gazetesinden Murat Ergün, Taylan Demirelli, Zeytinburnuspor Altyap Sorumlusu Turgay Tatvan Koordinatör Metin Hocaya,Erdi Hocaya, Nuripafla Mahalle Muhtar Y lmaz Kaya ve Babas na, Gümüflhanespordan U ur Balc o luna, Tirbün Lideri Gökhan ve Arkadafllar na, Zeytinburnuspor Yöneticisi ve Eski Baflkan Veli Duman, Yüksel Çat rdan, Yurdakul, Serdar Beylere, Halil Küçük, Recep fientuna, Engin Alkaya, Cavit Emreciksin, Timing Dergisinden Hasan Baybel, Taner Duman, Erbay Duman, Tuncay Duman, Mustafa Özdemir, Zeytinburnu'nda bütün Amatör Spor Kulüp Baflkanlar na, Mehmet Market ve Ailesine, Kerim slam,hayri dik, Saadet Uzunlar, Sevim Uzunlar, Recep Özen, fiahin Özen, Muzaffer ve Nuri Beyler, Eren Kuaför, Ayranc o lu Pastanesi, Selin Çiçekçilik, Gündo du Market, Derya Pen, Samet Elektrik, Çi dem Emlak, Teyyare Market, Online Bilgisayar, Kuaför Ramazan fiahin, Mobilya Engin, Tad m Karadeniz F r n, Elçin Kuruyemifl, Ulucami Vakf Yöneticileri, Furkan Kasap, Uluocak nflaat, Bahattin Uluocak,Ahmet Uluocak, Nalbur Ahmet, Zeytinburnu'nda Görev yapan Emniyet Mensuplar,Vesivi O Deri, Yusuf Buldum ve Ailesi Süleyman Çelebi ve Ailesi, Maya Gonca ve Ailesi, Küçük Ailesi, fiolpan Ailesi,Arif Mevlüt Kebap, Atilla Kebap, Recep Armut, Ayfle Kutnu, Hülya Ölker, Mehmet Öz, Müsde Nuran, Haflim Karakafl, ve Aileleri, Mehmet Hoca, Yunus Gündo du, Özkan, Recep Üstüner, Metin U urel, Metin ve Tahsin Türkücü, Murat ve Müjdat Do ança Ailelerine, Ömür ve Ayten Alt nçizme, Karakafl, Yavuz, Vural, Özsü, Kolçak ve Hasköylü Ailelerine ATLINÇ ZME A LES olarak Babam z Nejat ALTINÇ Z- ME'yi ebediyete u urlad m z Cenaze merasimimize ifltirak eden, Metin Büfe'ye evimize gelip Baflsa l nda bulunan ismini hat rlad m z veya üzüntümüzden dolay unuttu umuz tüm dostlar m za teflekkür ederiz. Allah Hepinizden Raz Olsun.. ALTIN Ç ZME A LES ADINA MET N ALTINÇ ZME

19 Ba ms z Siyasi ve Aktüel Gazete Y l: 3 Say : 32 Haziran 2012 Zeytinburnu nun Dünyaya Aç lan Penceresi... 2.Avrasya Hospital kardeflli i flöleni Her y l baflar l çal flmalar yla ve yapt birbirinden renkli etkinlikleriyle gündeme gelen Avrasya Hospital, kuruluflunun 13. y l nda farkl bir organizasyona imza atarak bünyesinde do an çocuklarla 2. Avrasya Kardeflli i Çocuk fiölenini kutlad. Onlar Avrasya le Birlikte Büyüdü! 13 y ll k süreçte yaklafl k 20 bin çocu un dünyaya geldi i Avrasya Hospital de, Zeytinburnu da do- an her 10 çocuktan 8 inin do umunu gerçeklefltirerek bu alanda k r lmas zor bir rekora ulaflm fl durumda. Gelece in Türkiye'sini oluflturan sa l kl çocuklar n dünyaya gelmesinde ve sa l kl büyümesinde, modern t bb n verdi i tüm imkanlar sonuna kadar kullanan Avrasya Hospital, yenilenen d fl görünümü ve teknolojisi ile yurt içi ve yurtd fl hastalar na hizmet vermeye devam ediyor. Avrasya Hospital Kardeflli ini Kuruyorlar 1999 dan bugüne Avrasya Hospital de dünyaya gelen çocuklar n tan flmas, kaynaflmas ve gönüllerince e lenecekleri bir gün geçirmeleri için bütün imkanlar seferber eden Avrasya Hospital yönetimi Avrasya Hospital Kardeflli i ni hastanede do mufl ve s n flar nda ilk üçe girmifl baflar l ö rencilerine hediyeler vererek kutlad. Ailelerinin, bizlerin, ülkenin ve belki de dünyam z n gururu olmay hedefleyen çocuklar m z n ödüllendirilmesi ve baflar l olanlar n motivasyonunu art ran etkinlikte Avrasya Hospital do um öncesi ve sonras takiplerle çocuklar m z n zeka kalitesinin artt r labilece i tezini de desteklemifl oldu. fiölende konuflma yapan Baflhekim Uzm.Dr. Türkan USLU Gelece in Türkiye sine sa l kl nesillerin yetiflmesinde bizlerinde önemli katk s olmufltur dedi. Yönetim Kurulu Baflkan Op.Dr. Hüseyin URLU ise yapt konuflmada Sa l kl ve nitelikli nesiller yetifltirmenin iyi takip edilen do um öncesi ve sonras süreçler ile mümkün oldu unu belirtti. Baflar lar yla okullar nda ilk üç s raya girmifl ve Avrasya da do mufl çocuklar m z n motivasyonu ve desteklenmeleri bizler kadar çocuklar m z da çok mutlu etmifltir dedi. Avrasya Hospital olarak Sa l k, E itim ve Çevre odakl birçok projeye destek verdiklerini belirten URLU önümüzdeki günlerde Avrasya Kardeflli i Klübü nün de çocuklar taraf ndan kurulmas beklentisiyle çocuklar aras ndaki sinerji ve kaynaflman n daha da pekifltirilebilece ini söyledi. fiölende çeflitli yar flmalar, hediyeler, animasyonlar ve ikramlarla karnaval havas nda bir günle Avrasya Çocuklar na gönüllerince bir gün geçirmeleri sa land. Seyitnizam'da park kavgas : 1 ölü Böyle tart flma görülmedi! Zeytinburnu'nda iki komflu aras ndaki park yeri tart flmas cinayetle son buldu. Zeytinburnu'nda iki komflu aras ndaki park yeri tart flmas cinayetle bitti. H.A'n n tabancas ndan ç kan kurflunlar, oturdu u apartman n önüne kamyonetini park etti i için tart flt iddia edilen komflusu Ersin Gündo u'nun hayat n kaybetmesine neden oldu. Olay, Seyit Nizam Mahallesi, G-27 Sokak'ta saat s ralar nda meydana geldi. ddiaya göre, pazarc l k yapan Ersin Gündo u (31) kamyonetini daha önce de aralar nda park yeri meselesinden tart flma yaflanan komflusu H.A'n n oturdu u apartman n önüne parketti. Bunu gören H.A (67) ile Ersin Gündo u aras nda tart flma ç kt. Ersin Gündo u tart flman n ard ndan kamyonetini baflka bir yere park etti. Buna ra men H.A, sokakta evine do ru giden Ersin Gündo u'ya evinin penceresinden silah yla atefl etmeye bafllad. Vücuduna isabet eden kurflunlarla a r yaralanan Ergin Gündo u kanlar içinde yere y ld. Silah sesini duyan komflular n ihbar üzerine olay yerine polis ve sa l k ekipleri gönderildi. Gündo du ambulansla kald r ld Özel Avrasya Hospital'da yap lan tüm müdahalelere ra men hayat n kaybederken, gözalt na al nan H.A polis merkezine götürüldü. Gündo u'nun cesedi ise daha sonra, Adli T p Kurumuna kald r ld. Polis, olayla ilgili soruflturma bafllatt. Eyüp Koç Feci Kazada öldü Zeytinburnulu T r fioförü Eyüp Koç, Triko tafl d T r' ile Bulgaristan'da kaza geçirdi. Olay, sabah saat civar nda oldu.sofya yolunun 45, KM meydana geldi.sürücü Koç kavfla alamay nca arac n n kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarpt. Çarpman n etkisi ile sürücünün koltu u 10 metre ileriye f rlad.korkunç kazada sürücü Eyüp Koç feci fleklide yaraland.olay yerine k sa bir süre içinde ambulans, itfaiye ve polis geldi.t r n sürücüsü sol baca n ampute edildi Pazarc k Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde afl r kan kaybeden Eyüp Koç malisef kurtar lamad.polis olayla ilgili genifl çapl araflt rma bafllatt. Giresun Ya l dere lçesinin Sevilen simalar ndan olan Eyüp Koç ( 44) Bulgaristan da geçirmifl oldu u trafik kazas nda hayat n kaybetti.cenazesi bu gün saat 12:30 da Espiyeliler derne inin önünden Giresun Ya l dere deki aile mezarl na gömülmek üzere memleketine götürüldü. Seyitnizam'da Sokak Ortas nda nfaz Zeytinburnu'nda flartl tahliyeden yararlanarak cezaevinden ç - kan genç adam cadde ortas nda b - çakland. Zeytinburnu'nda flartl tahliyeden yararlanarak cezaevinden ç - kan 28 yafl ndaki Ali Kahraman, henüz kimli i belirsiz kifli ya da kifliler taraf ndan cadde ortas nda b - çaklanarak öldürüldü. Olay, saat s ralar nda Seyit Nizam Mahallesi Ambarl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre flartl tahliyeden yararlanarak 10 gün önce cezaevinden ç kan Ali Kahraman cadde ortas nda henüz kimli i belirsiz kifli ya da kifliler taraf ndan b çakland. Kanlar içinde yere y lan Ali Kahraman' gören vatandanlar, durumu sa l k ekipleri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sa l k ekipleri yapt kontrolde Ali Kahraman' n vücuduna ald 4 b çak darbesiyle öldü ünü belirledi. Ali Kahraman' n cesedi yap lan incelemelerin ard ndan Adli T p Kurumu morguna kald r ld. Polis, kaçan kifli ya da kiflileri yakalamak için çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye ald. Ali Kahraman' n uyuflturucu madde satmak suçundan sab kas - n n bulundu u belirtildi.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli

Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Artvin Atatepe de, 22 metre yüksekli inde 60 ton a rl ndaki Dünyan n En Büyük Atatürk Heykeli Yazan: SABRİYE AŞIR 18 Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün Kocatepe de kayalar n üzerinde yürüdü ü vakur sureti bugün

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı