DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt"

Transkript

1 skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara göz açt rm yor. GÜNCEL skitler de Büyük Sanayi olarak bilinen her türlü oto yedek parça sat fl, tamiri ve bak m n n yap ld bölgedeki tüm iflyerleri, 2001y l nda bölgede gerçeklefltirilmesi planlanan M A Projesi kapsam nda Büyükflehir Belediyesi Meclisi nin ald kararla fiaflmaz, vedik gibi organize sanayi sitelerine tafl nmalar na karar verildi. Büyükflehir Belediyesi Zab ta ekipleri, M A Projesi kapsam nda bölgede devam eden çal flmalara destek olmak, boflalt lan metruk yap larda sa l ks z koflullarda gerçeklefltirilen kanunsuz çal flmalar engellemek için bölgede denetimlerini aral ks z sürdürüyor. HABER 4. SAYFADA 10 OCAK 2014 Cuma YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt GÜNCEL Gökçek, siteler için projelerini anlatt Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Ankara Mobilyac - lar ve Lakeciler Odas n n Genel Kurulu na kat ld. HABER 2. SAYFADA Belediye den yüzleri güldüren hizmet 16 DA Tiryaki, çocuklarla bir araya geldi Alt nda l gençler için 16 farkl mahallede Gençlik Merkezleri açan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, gençleri hiç yaln z b rakm yor. HABER 2. SAYFADA Süleyman Göksu Tamer Karahan ALTINDA 16 DA Eski çöplük alan yeni gezi alan oluyor Bugün 4 te Bugün 3 te DUALARLA UGURLANDI Suriye ye yard m kampanyas kapsam nda, Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar iflbirli iyle toplanan malzemeler TIR lara konularak gönderildi. MHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Devran Kutlugün: Seçimlere kadar 60 bin haneyi dolaflaca z MHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Devran Kutlugün, düzenledi i kahvalt l toplant da bas n mensuplar yla bir araya gelerek seçim çal flmalar ve gündeme iliflkin aç klamalarda bulundu. MHP Yenimahalle Belediye Baflkan Aday Devran Kutlugün Kent Otel de düzenlenen kahvalt l toplant da bas n mensuplar yla bir araya geldi. Kutlugün, adayl n n kesinleflti i geçen y l haziran ay ndan beri bin 600 gönüllüyle birlikte ev ev dolaflt klar n belirterek seçimlere kadar 60 bin haneye ulaflmay hedeflediklerini anlatt. Kutlugün, Türkiye de adayl aç klanan ilk isimlerden olmas na karfl l k, di er partilerin daha aday belirlememifl olmas n n ilginç oldu unu belirtti Yerel Seçimleri ne do ru siz de seçmenlerinize do ru ve en k sa yoldan ulafl n... lanlar n z için irtibat: Belediye Baflkan Selçuk Çetin in konuflmas n n ard ndan topluca dua edilerek TIR lar u urland. YEN MAHALLE Kutlugün, Yenimahalle de bulunan 435 bin seçmenin yüzde 45 inin belli bir partiye ba l olmayan, aday n durumuna göre karar veren bir kitle oldu unu belirtti. Kutlugün, AKP adaylar n n iktidar, CHP aday Fethi Yaflar n da Yenimahalle Belediyesi imkanlar n kulland n iddia etti. Kutlugün, projelerini 26 Ocakta düzenleyece i bir bas n toplant s ile kamuoyuna topluca ilan edece ini sözlerine ekledi. HABER FOTO RAF KENAN ERGEN Pursaklar Belediyesi Erdemli gençlik Kulübü taraf ndan düzenlenen nsanl k aç ve Üflüyor kampanyas kapsam nda iki TIR dolusu yard m malzemesi topland. Toplanan yard m malzemeleri düzenlenen törenle Suriyelileri ulaflt r lmak üzere yola ç kt. Pursaklar Belediyesi önündeki u urlama törenine halk yo un ilgi gösterdi. Törende konuflma yapan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin, Türk milleti, zalimin zulmünden kaçan mazlumun her zaman yan nda olmufltur. Rabbim kimseyi vatans z b rakmas n.dedi. ZOR DURUMDALAR Beflar Esed in zulümden kaçarak Türkiye ye s nan Suriyelilerin zor durumda oldu una dikkat çeken Baflkan Çetin, Türk milletinin her zaman misafirperver oldu unu söyledi. Çetin konuflmas n n devam nda flunlar kaydetti: Suriyeli kardefllerimiz s k nt içerisinde. Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübümüz ve hay rseverlerin yard m ile çam sak z çoban arma an bir fley yapmaya çal flt k. çerisinde g da, giysi, battaniye, soba gibi yard m malzemeleri olan TIR lar m z yola ç kar yoruz. TIR lar m z fianl - urfa ya gidiyor. Bunda eme i geçen herkese teflekkür ederim. (CHA) Güvensiz ürünlerin pabucu dama at lmal Esnaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus, 2013'te sa l a zararl oldu u tespit edilen ürünlerden yüzde 78'inin yerli üretim oldu- unu kaydetti. HABER 4 TE Sincan da giriflimcilik kurslar bafll yor Sincan Belediyesi ve KOSGEB iflbirli i ile aç lan küçük ve orta ölçekli iflletmelerin desteklenmesi amaçl giriflimcilik kurslar bu y lda verilmeye devam ediyor. HABER 3 TE

2 Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, mobilyac esnafa Sitelere yönelik projeleri ile Ankapark anlatt, ülke gündemindeki geliflmeleri de erlendirdi. Baflkan Gökçek, ANFA Fuar ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Ankara Mobilyac lar ve Lakeciler Odas n n Genel Kurulu na kat ld. Mobilyac lar n büyük sevgi gösterisi ve alk fllar ile kürsüye ç kan Baflkan Gökçek, Siteler i ilgilendiren 4 proje deste ini anlatt. /2 ANKARA Gökçek, siteler için projelerini anlatt B BUGÜN irinci projenin, en az 130 esnafa ürünlerini teflhir imkan verecek bir flovrum oldu unu kaydeden Baflkan Gökçek, projeye iliflkin flu bilgileri verdi: Ankara S cakl k da dans ve müzik kurs kay tlar bafll yor AfiK-I EFSUN adl fliir kitab m ç kt. Aflk- Efsun 16 senede tamamlanm fl ve son yüzy l n en büyük aflk fliirleri serisinin oluflaca ilk kitap'd r. Aflk, sevgi, sevgili, dostluk, bar fl kokan fliirlerimi okumak ve aflk n büyüsüne kap lmak isteyen arkadafllar m n ilgisine sunar m. Tamer KARAHAN LET fi M ADRES : Kordonboyu Mah. Hamam Sk.Erdo mufl fl Merkezi No :55/4 Kat:2 Kartal / stanbul Pk:34860 Msn : Gsm : H CR RUM 9 Rebi-ül Evvel 28 Kanun-i Evvel Samsun yolu üzerinde size bir yer tahsis ediyoruz. 13 bin metrekare net, temiz kullan lacak yer var. Küçük esnaf rahatl kla teflhirini yapabilecek. Dev bir ma aza intibas vereceksiniz. Ma azalar aras aç k olacak. Projeyi bitirdik. fiubat 15 veya 20 sinde birlikte temelini ataca z. Seçim sonras 6 ay içinde bitecek. Kiralar sembolik yapaca z. Siteler esnaf n n aya a kalkmas için büyük bir yat r m, büyük bir at l m olacak. Sitelere yönelik ikinci projenin fuar alan oldu unu dile getiren Baflkan Gökçek, Fuar alan yerini ald k. Mevcut yollar n inflaat na bafllad k. Yaln z 8 orta oldu u için biraz zaman ald, itiraf ediyorum. Çünkü hepsinin tek tek genel kurullar nda karar almas gerekiyor. Defaatle karar almak gerekiyor. Temel atma da geciktik. Ama onu da bu y l içinde bitirmifl olaca z inflallah diye konufltu. Baflkan Gökçek, üçüncü projeyi ise Siteler Cephe Yenileme olarak aç klad. Siteler in Samsun yoluna bakan cephelerinde yenileme yapacaklar n ifade eden Baflkan Gökçek, Seçimden önce bitirmek arzumuz ama belki bitmez, yar lan r dedi. Cephe yenileme projesine K z lay daki kamu binalar nda yaflanan de iflimden örnek veren Baflkan Gökçek, Samsun yolu üzerinde güzel bir görüntü vermek istiyoruz. çeride yok, sadece d flar da var, ne iflimize yarar demeyin. Bittikten sonra genel havas ile Sitelerin imaj n de ifltirecek. Hepinize çok ciddi faydal olacak diye konufltu.. Baflkan Gökçek, dördüncü olarak da AR-GE çal flmalar na vereceklerini deste i vurgulad. Sitelerin kendi ürünlerini üretmesi, kendi kimli ini ortaya koymas için AR-GE çal flmalar yürütmesi gereklili ine dikkat çeken Baflkan Gökçek, Bizden hangi deste i istiyorsan z, biz haz r z. Ama bunun için en çok siz gayret sarf etmek zorundas n z dedi. Baflkan Gökçek, metro taleplerine iliflkin de aç klamalarda bulundu. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n K z lay dan Havaalan na gidecek bir metro hatt için çal flmalar bafllatt n an msatan Baflkan Gökçek, flöyle konufltu: Bu hat için 3 çal flma yap ld. Benim üzerinde durdu um Hac Bayram dan ve Siteler den geçen hat... nflallah ona a rl k verece iz. Bakanl a bunu kabul ettirecek olursak Siteler e hayat verecek. Onun üzerinde durmam z laz m. Baflbakan m z gördü ümüzde üçüncü projeyi istiyoruz dememiz laz m. Sitelerden de geçer, biz de rahat ederiz. nflallah 3-4 senede de biter. Ankara için gelecek dönem yapmay düflündü ü projeleri önümüzdeki günlerde televizyonlarda s k s k anlataca n dile getiren Baflkan Gökçek, en büyük proje olarak Ankapark n hayata geçirildi ini ifade ederek, k saca flöyle bilgi verdi: Ankara n n en büyük s k nt lar ndan biri turizm... Bu makus talihi yenebilmek için AOÇ içinde büyük bir temapark ve hayvanat bahçesi inflaat na bafllad k. 10 bin, 5 bin metrekarelik dev çad rlar gelip geçerken görüyorsunuzdur. 100 bin metrekareye yak n yaz-k fl iflleyecek kapal alanlar yap yoruz. Dünyan n en fazla oyunca burada olacak. 10 milyon insan n gelmesini hedefliyoruz, bunun 5 milyonunun da Ankara d fl ndan gelmesini bekliyoruz. Park n dört bir taraf ndan yol geçti ini, h zl tren ve teleferik olanaklar ile ulafl m n çok rahat olaca n ifade eden Baflkan Gökçek, Alllah nasip ederse de a ustos ay içinde aç lm fl olacak. Önümüzdeki aydan itibaren Cumartesi ve Pazar günleri, vatandafllar n inflaat alan n gezmesi için f rsat tan yaca z dedi. Konuflmas n n sonunda ülke gündeminde yaflanan geliflmeleri de de erlendiren Baflkan Gökçek, Beynelmilel oyunlarla, uluslararas oyunlarla karfl karfl y z. Cenab- Allah bu s k nt l günlerden bizi geçirsin temennilerinde bulundu. Türkiye nin nereden nereye geldi inin herkes taraf ndan bilindi ini vurgulayan Baflkan Gökçek, Türkiye nin istikrarl geliflimine darbe vurulmaya çal fl ld na dikkat çekti. A lt nda l gençler için 16 farkl mahallede Gençlik Merkezleri açan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, gençleri hiç yaln z b rakm yor. S k s k merkezlere ziyaretler gerçeklefltiren ve üye gençlerle sohbet eden Baflkan Tiryaki, hafta sonunda Güneflevler Mahallesi nde bulunan TÜRK YE DE HAVA DURUMU msak :05 31 Günefl :07 03 Ö le :11 59 YARIN kindi :14 20 Akflam :16 42 Yats :18 07 Ç ankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k n l lar n günlük yaflam n stresinden uzaklaflabilmeleri için hizmete soktu u Belediyesi Eflli Danslar Toplulu u Dans ve Gösteri Merkezi nin yeni kay t dönemi bafll yor. Merkezde, dans ve müzik derslerinin yan s ra, pilates ve aerobik çal flmalar da olacak. Belediye Baflkan Bülent Tan k n, l lar n günlük yaflam n stresinden uzaklaflabilmeleri amac yla hizmete soktu u Belediyesi Eflli Danslar Toplulu u Dans ve Gösteri Merkezi nin yeni kay t dönemi bafll yor. Ücretsiz olarak verilen ve 7 den 77 ye tüm yafl gruplar na aç k olan dans derslerinin yan s ra, yeni dönemde pilates ve aerobik dersleri de olacak. Dileyenlerin salonda yer alan spor aletlerinden de yararlanabildi i merkezin yeni kay t dönemi 15 Ocak Birinci yafl n doldururken pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atmalar n n yan s ra, ulusal ve uluslararas düzeyde ödüller de kazanan merkezde, stanbul Musiki Cemiyeti Okulu flan ve ritim e itimlerinin ard ndan ç kartt Nar Han m ve Ham Meyve adl 45 likleriyle tan nan Sanatç Sinem Diyici de yer al yor. Diyici, Sesin Etraf nda Yolculuk adl perküsyon dersleriyle, kursiyerlerle ritim çal flmalar yap yor. l lar, strese karfl dans etmeye, spor yapmaya ve müzikle ilgilenmeye davet eden Belediye Baflkan Bülent Tan k, dileyen kursiyerlerin dans sporlar federasyonuna ba l yar flmalara da kat labilece ini belirtti. Tamam ücretsiz olan derslere kay t yapt rmak isteyenler, ve nolu telefonlardan gerekli bilgilere ulaflabiliyor. Spor salonu Gazi Mustafa Kemal Bulvar 46/C Demirtepe adresinde bulunuyor. Tiryaki, çocuklara bir araya geldi Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. Gençlerin büyük ilgisi ve sevgisiyle karfl lanan Baflkan Tiryaki, üyelerin devam durumu ve dersler hakk nda bilgiler ald, derslikleri ziyaret etti ve çocuklarla sohbet etti. Bugün buraya sadece sizlerle tan flmak ve sohbet etmek için geldim. Hafta sonumu size ay rd m. Sizler bana istedi inizi sorun, ben cevaplayaca m. Bugün sizin için buraday m. diyen Baflkan Tiryaki, çocuklar taraf ndan soru ya muruna tutuldu. Gençlere düzenli uykunun, düzeli ders çal flman n ve çok kitap okuman n faydalar ndan bahseden Baflkan Tiryaki, gençleri televizyondan uzak durmalar ve çok az izlemeleri gerekti i konusunda uyard. Çocuklar gençlik merkezlerine sahip ç kmalar ve korumalar konusunda da uyaran Tiryaki flunlar kaydetti: Gençlik Merkezlerimizi sizler için aç yoruz ve buradaki her fleyi sizler daha iyi bir e itim al n diye yap yoruz. Size yarafl r mekanlarda vakit geçirin, size yarafl r yerlerde e itim görün diye çal fl yoruz. Çünkü sizler rahat edin istiyoruz. Sizlerden tek iste imiz ise derslerinize iyi çal fl p iyi birer vatandafl olman z Ancak bu merkezleri de koruyacaks n z. Buras n eviniz gibi düflüneceksiniz. Sizler de buralara sahip ç kacaks n z, temiz tutacaks n z. Gelece in yöneticileri, sanatç lar, belediye baflkanlar, baflbakanlar sizler olacaks n z. Bu yafllardan bafllayarak kendinizi iyi yetifltirmeniz gerek. diyen Baflkan Tiryaki, çocuklardan tavsiyelerini uygulayacaklar na dair söz ald. Gençlerin sorular na tek tek yan t veren Baflkan Tiryaki ye gençlere verdi i önem için teflekkür eden Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezi üyeleri, merkezlerine ismi verilen Osman Yüksel Serdengeçti hakk nda ö rendiklerini Baflkan Tiryaki yle paylaflt. Gençlerin Türk edebiyat n n önemli isimlerine ilgi duymas ve üzerinde konuflmas Baflkan Tiryaki yi memnun etti.

3 Sincan da giriflimcilik kursu vatandafl n hizmetine sunuyor. Ekonomik kalk nma ve istihdam sorununun ancak giriflimcili- S incan Belediyesi ve KOSGEB iflbirli i ile düzenlenen Giriflimcilik Kurslar tekrar in desteklenmesi ve yayg nlaflt r lmas ile çözülece i fikrinden yola ç kan proje, yeniden hayata bafll yor. Sincan Belediyesi ve KOSGEB iflbirli i ile aç lan küçük ve orta ölçekli iflletmelerin desteklenmesi amaçl giriflimcilik kurslar bu Projenin önemine vurgu yapan Sincan Beledi- geçirilmek üzere yeni giriflimcilerini bekliyor. y lda verilmeye devam ediyor. Pek çok giriflimciyi sertifikas na kavuflturup ifl dünyas na ilk ad - lik Kurslar m z ile Sincan a genç ve dinamik giye Baflkan Doç. Dr. Mustafa Tuna; Giriflimci- m n atmas n sa layan Sincan Belediyesi ve riflimciler kazand rm flt k. Büyüyen ve geliflen KOSGEB, giriflimcilerden gelen yo un istek Sincan ekonomisi için hayati önem tafl yan bu üzerine tekrar el ele vererek yeni bir kursu daha kurslar gençlerimiz için yeni bir f rsatt r. ANKARA /3 Etimesgut a hastane Meclis ten geçmedi E timesgut Belediye Meclisi nin Ocak ay toplant s Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel baflkanl nda yap ld. Toplant da, Eti- Park fl Merkezi nin Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile Baflkent Üniversitesi ne, T p Fakültesi ve Hastane kurulumu için devrini içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu görüflüldü. Rapor hakk nda görüfl bildiren CHP li ve AKP li üyeler, devir için çiflleri Bakanl ve di er ilgili kurumlardan görüfl al nmas gerekti ine vurgu yaparak, komisyon raporunda da ayn ifadelerle muhalefet flerhi düfltüklerini hat rlatt lar. Baflkan Enver Demirel, muhalefetin elefltirilerine cevap vererek, Topu taca atmay n. Ya hizmetten yana olun, ya da aç kça hay r deyin diye konufltu. lgili kurumlardan görüfl almaktan kaç nmad klar - n n alt n çizen Demirel, sözlerini flöyle sürdürdü: Önce Bilge Üniversitesi buray hastane yapmak için bizden istedi. çiflleri Bakanl Mahalli dareler Genel Müdürlü ü nden onay istedik. Bizi tam 15 ay beklettikten sonra talep eden kurumun kamu tüzel kiflili i olmad gerekçesiyle red cevab ald k. Sonra Sa l k Bakanl talep etti. Devletimize güvendik, meclisimizden onay alarak 25 y ll na bakanl m za hastane yap m için tahsis ettik. Bakanl k da 15 ay sonra pardon diyerek hastane yap m ndan vazgeçip binay iade etti. Protokolü tek tarafl iptal etti. Bizi yaklafl k 3 y l oyalad n z. fiimdi yine görüfl alal m diyorsunuz. Bizden talep eden iki üniversite de kamu tüzel kiflili i olan kurumlard r say l Belediye Kanunu nun 75/d maddesi gayet aç kt r. Bu devir hukuken mümkündür. Hukuk flleri Müdürlü ümüzün görüflü var. E er diyorsan z ki ilgili kurumlardan görüfl talep edelim, elbette onu da yapar z. Devir sürecinde biz yine ilgili kurumlardan görüfl al r z. Bizim amac - m z Etimesgut a hizmet etmek, güzel bir hastane kazand rmakt r. Mülkiyeti Etimesgut Belediyesi ne ait Eti-Park, Baflkent ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Etimesgut Belediyesi nden hastane yapmak için istedi. Devri içeren komisyon raporu Belediye Meclisi nde görüflüldü. Talebe MHP li meclis üyeleri evet derken; AKP li ve CHP li üyeler Hay r oyu verdi. Etimesgut a hastane yap m AKP li ve CHP li üyelerin oylar yla reddedildi. ET MESGUT UN MALINA SAH P ÇIKTIM Muhalefet meclis üyeleri, Demirel e, Eti-Park AVM ve fl Merkezi inflaat n neden durdurdunuz? elefltirisini de yönelttiler. Demirel de meclis kürsüsünden ihaledeki paylafl m gösteren tabloyu göstererek, Ben Etimesgut un mal na sahip ç kt m. Burada belediye ve halk n aleyhine bir paylafl m söz konusuydu. Dan fltay da bizi hakl gördü ve merkezin yap m n durdurdu. Bende Eti-Park n mülkiyetini yüklenici firmadan alarak belediyeye kazand rd m. fiimdi de buray ilçenin menfaatine yönelik hastane ve üniversite yapmak istiyorum ama siz engel oluyorsunuz dedi. Yap lan konuflmalar n ard ndan komisyon raporu oyland. Rapora MHP li üyeler evet oyu verirken, CHP li ve AK li üyeler hay r oyu verdi. Rapor oy çoklu uyla reddedildi. ABB, yeni binas aç ld ABB Baflkan ve Belediye Baflkan Bülent Tan k, ç Anadolu Belediyeler Birli i nin yenilenen binas n, CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n n kat l - m yla açt. ç Anadolu Belediyeler Birli i ne Üye Belediye Baflkanlar ile CHP nin ç Anadolu Örgüt Baflkanlar n n kat ld binan n aç l fl n, CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n, Dikili Belediye Baflkan Osman Özgüven, CHP lçe Baflkan Mehmet Perçin ve Belediye Baflkan Bülent Tan k birlikte açt lar. CHP Genel Baflkan Kemal K l çdaro lu nun tebrik telgraf n okuyarak konuflmas na bafllayan Bülent Tan k, e itim salonlar n n oluflturuldu u bafltan afla restore edilen birlik binas n yeni döneme arma an ettiklerini söyledi. Birli in faaliyetlerinin 48 üyeyle bafllad n ve bugün üye say s n n 118 e ulaflt n belirten Tan k, yeni Belediye Kanunu ile birli in üye say - s n n 30 Mart 2014 itibariyle 49 a düflece ini söyledi. Üye say s düflse de gücümüzü azaltmayarak birlik faaliyetlerimizi yürütmeye, belediyelerimize sahip ç kmaya devam edece iz. diyen Tan k, 12 y lda flekillenen iktidar yap s n n bugün büyük bir çat rt ve da lma süreci yaflad n ifade etti. Türkiye nin basit yap dan karmafl k yap ya dönüflen bir ülke haline geldi- ini vurgulayan Tan k, Önümüzdeki dönemde daha dikkatli ve daha özenli bir yönetim biçimine ihtiyaç do uyor. Ulusal yönetim biçimi, yerel yönetim düzleminde daha da önem kazan yor. dedi. Kapal l ktan ve bask c anlay fltan uzak, demokratik ve dayan flmac anlay flla güçlü yerel yönetim yap lar - n n giderek daha vazgeçilmez oldu unu ve tek bafl na kurtulufl olmayaca - n belirten Tan k, Bölgesel co rafyada bir dayan flma a kurarak birlik ruhumuzu daha onurlu yaflatmaya devam edece iz. dedi. Türkiye nin 76 milyon vatandafl yla Avrupa n n birçok ülkesinden daha köklü bir geçmifle ve büyük bir tarihe sahip oldu unu ifade eden CHP Genel Baflkan Yard mc s Gökhan Günayd n da 2002 den beri Cumhuriyet le rövanfla giriflmifl iktidar n, bugün üstü örtülmeye çal fl lan pislikleriyle gün yüzüne ç kt n söyledi. AKP nin kamu kaynaklar na el uzatarak ülkeye 250 milyar lira zarar verdi ini belirten Günayd n, Bu parayla, 3 milyon iflsize 8 y l boyunca asgari ücretle maafl ödenebilir. 300 bin atanamayan ö retmen evine ekmek götürebilir. Anadolu insan bu seçimde iktidar n bu tablosuyla yüzleflerek yeni bir gelece e ad m atacakt r. dedi. 30 Mart 2014 seçimlerinin tarihin en önemli seçimlerinden biri oldu una vurgu yapan Günayd n, yeni Belediye Kanunu ile belediye say s n n 2 bin 950 den 1395 e düfltü ünü ve seçimlerde, 22 bin Belediye Meclisi Üyesi ve 1200 l Genel Meclisi Üyesi nin de seçiminin yap laca n belirterek yaklaflan seçimler için CHP nin 750 Belediye Baflkan n belirledi ini ancak iktidar partisinin sadece 82 Belediye Baflkan belirleyebildi ini sözlerine ekledi. Tamer Karahan AfiK-I EFSUN GÖZLER NE YAZDIM!!! Bu destan,ela gözlerine yaz yorum sevgilim..! Benden çok uzakta olmalar na ra men, Renginde kayboldu um gözlerine Bir destan bafllatt m. Kalemim k l c m oldu.. Sar saçlar nda parmaklar m yan yor, Seyrederken ay yüzünü.. Sen,arfl n yeryüzüne arma an melek soylu sevgili! Bak fllar nda anlam var Herkes,bir çift göze fliirler yazm fl. Ben de,senin gözlerine yaz yorum. Sen,herkes gibi de ilsin sevgilim. Seni ben,yüre ime iz b rak diye, Bir gülün yapra nda canland r yorum. Sen, k rm z n n en çok yak flt teninde, As rlara düfleceksin güzelli inle,sat rlarda Yüzünün ayd nl,karanl ma nur olurken Gözlerin,gözlerime kaybetti im ç kmazlarda yol olsun. Tut onlardan,b rakma Sen,gözlerini gece kapad nda ben, Karabasanlar yaflar m,kendi karanl mda Turnalar,afl k olmaz bir daha sevgilim Gözlerinde atefl yanar, Ben flehir,yurt ederim onlar,kendime Bir ayaklanma düfler orta Asya ya, gözlerini çevirdi in yerde.. Aflk, sevgili..! Leyla'n n gözlerinden ç kt kainata, Deli nin elinde son buldu. Hasret kokmas n art k sesin, Gözlerin bakmas n hüzünlü. Sen,sonbahar sar lar saçlar n n, sar s nda kal Bir as ra, düfltü gözlerin. Milatla bafllad,hicretle son buldu zamanda Ferhat,da lar delerken gözlerinde yol buldu Yavru bir ceylan, klim bahar,aylardan nisan Seni emer teninde.. Biliyor musun sevgili..? Sar saçlar na ve gözlerine mekan k ld m parmaklar m, bu gün Her as rda, bir kere geçen y ld zlar gibisin Ad n ne koyarsan koy. F rt nam var bugün. Al beni,al ateflin en çok oldu u bir mekana.. Bedenin helal bana,tenin benim sevgilim Ama derdim ne bedenin,ne tenin. Ben, gözlerinde kalmak istiyorum. Bir as r boyu, bitene kadar Yakamozlar düfler gözlerine, söyle sevgilim rengi ne?.. Beraat m m, yoksa cezam m s n sen..? Nil taflar sevgili..! Rengi sar ya çalan tüm renkler, coflar. Kim,hasretinde yaflar? Hangi ip, bo az mdan geçti de dara ac m oldu? Gözlerinin penceresi, kirpiklerin Kopmas n bu ip,gözlerin gözlerimde oldukça sevgilim Ay yüzlüm..! Yüzün bahar, yüzün nisan,bedenin beyaz gül. Sesinde, yüzünde,saçlar nda ve gözlerinde Sen,oluyor bedenim Ak da,olsa kara da olsa gün, Yoksan, yanar yüre im sensizlikte, Bir damla düflürmeyece im gözbebeklerimden. Nil a las n suyu çekildi,diye topraktan Can m veririm elas na gözlerinin. fiehrim stanbul'a, Yeniden setler kurar,surlar çeviririm.. Ç kma oradan,ç kma ne olur diye Gözlerin, bir ufuk çizgisi olur gözlerime. Beni misafir et gölgelerinde,göz kapaklar n n alt nda Bir flehri yakar m bir ela göz için. fieytanla iflbirli i yapar gözlerinde tekrar dirilirim Atefl savursa da saçlar n n rüzgar nda, Yüce da bafllar nda srafil,felaketler üfler yeryüzüne Ak yüzüne, al atefller düfltü ü gün sevgilim Adalet var iki duda n aras nda, her kes etti ini çeker. Gökyüzü düfler gece avuç içlerine. Ben gözlerinde,faili meçhul bir cinayet olurum iflte o an Senin gözlerindeki rengi,ancak seven görür bilirim. Ama sen de bil ki fiiirlerime ilham, avuçlar n açm fl. Bir fakir düfler ayak uçlar na o an Gözlerine mahkum ettim, seni. Yüzün perdem, kirpiklerin, zindan pencerem, olsun Acaba gözlerin günefl olur, do ar m sabahlar ma yaln zl mda Masum bir günahkar olurum, mezar ma ilk kazma inerken Gözlerin, harap eder yüre imi. Son gördü üm gün, iflledi im en büyük günaht r. Tek suçum,onlara afl k olmak sevgilim Kimse gözlerine fliir yazmas n, benden baflka. Sen gülerken ard mdan sevgili, Ben sana yakar m göz bebeklerimi. Yanar m brahim'in gül bahçesinde

4 S incan Belediyesi, ö rencilere Verimli Ders Çal flma ve Motivasyon seminerleri düzenlemeye devam ediyor. Artan s nav stresleri ve yo unlaflan ders programlar nedeniyle ö rencilerin derslerinde kolayl k sa lamak amac yla verilen seminerlere ö rencilerde oldukça ilgi gösteriyor. Seminerde uzman e itimciler; verimli ders çal flma yöntemleri, motivasyon ve s nav kayg s n azaltmas ile ilgili bilgiler veriyor. Uzman Psikolog Hasan Nalbant taraf ndan verilen seminerler ilçe genelindeki her okulda yap lmaya çal fl l yor. Geçti imiz günlerde de Laika Akbilek K z Meslek Lisesinde verilen seminer, büyük be eni toplad. Uzman e itimciler taraf ndan verilen Verimli Ders Çal flma ve Motivasyon seminerleri kapsam nda ö rencilere derslerine çal fl rken yapmas ve yapmamas gerekenler anlat ld. Motivasyonun çok önemli oldu unu belirten Uzman Psikolog Hasan Nalbant, iyi bir gelecek için ilk önce hedef ANKARA E snaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus okul ö rencilerinin ihtiyac olan sa l ks z ve kanserojen ürünlerle ilgili yapt aç klamas nda, Gümrük ve Ticaret Bakanl n n denetimleri sonucu, 2012'de yar yar ya olan güvensiz ürün oran n n dörtte bire 4 belirlenmesi gerekti ini söyledi. Ö rencilere hedefini yüksek tutmas ve hep iyi fleyler düflünmesi gerekti ini belirten Nalbant, Ben baflaramayaca m ya da ben TÜ ni kazanamam ya da matemati i anlam yorum gibi cümleler kurmamal s n z. Beynimize daha yap c sinyaller yollamal y z. O zaman yapamayaca m dedi imiz her fleyi asl nda beynimize bize itaat ederek neler yapt raca n görece iz. dedi. yi bir gelecek için fedakarl k, azim ve istikrar gerektirdi ini söyleyen Nalbant, televizyon, internet ve cep telefonda uzak duruldu u sürece üniversite kap lar n n aç laca n belirtti. Dersleri hikayelefltirerek birbirine ba layarak çal fl lmas gerekti ini söyleyen Nalbant, dersi iyice özümsemek ve akla sokmak için en az bir saat ders bafl ndan ayr lmamak gerekti ini söyledi. Sessiz bir ortamda televizyon ve müzikten uzak çal fl lmas gerekti ini vurgulayan Uzman Psikolog Hasan Nalbant, akflamlar sözel gündüzleri ise say sal derslerin çal fl lmas gerekti inin alt n çizdi. kadar düfltü ünü, 2013'te sa l a zararl oldu u tespit edilen ürünlerden yüzde 78'inin maalesef yerli üretim oldu unu kaydetti. Genel Baflkan Çelikus, yap lan denetimler sonucu ortaya ç kan tablonun ürkütücü boyutlara ulaflt n belirterek flu aç klamada bulundu: Gümrük ve Ticaret Bakanl n n denetimleri sonucunda k rtasiye, okul önlü ü ve ayakkab gibi okul ça ndaki çocuklar n kulland tüketim ürünlerinde ilk denetim 2011'de yap ld. 33 bin 556 adet üründen 12 bin 718'i güvensiz bulundu. 2012'deki denetimde ise 9 bin 49 üründen 2 bin 200 adedi sa l a zararl ç kt. 2011'de yüzde 53 olan sa l a zararl k rtasiye malzemesi oran 2012'de yüzde 24'e düfltü. Tüm ürünlerdeki güvensizlik oran ise 2011'de yüzde 38 iken 2012'de yüzde 8,73'e geriledi. Hal böyleyken 2013 te sa l ks z oldu u tespit edilen bu ürünlerin yüzde 22'si ithal markalar iken yüzde 78'i yerli markalardan oluflmufltur. Halbuki kendi insan m z zehirlememek ad na, yabanc sermaye karfl s nda öncelikle yerli üretim yapan firmalar n dikkat etmesi gerekirdi. Genel Baflkan Çelikus aç klamas na flu flekilde devam etti: Bakanl k onayl laboratuarlarda en ince ayr nt s na kadar incelenen malzemelere ürün gruplar itibari ile bak ld nda 6 bin adet k rtasiye ürününden 939 adedinde (yüzde 15), 700 adet ayakkab dan 224 adedinde (yüzde 32) ve 19 bin 300 k yafetin 18 adedinde (on binde 9) güvensizlik tespit edilmifltir. Bakanl m z n yapm fl oldu u incelemeler sonucunda bu tür üretim yapan firmalar tespit etmesi herkesin yarar na olacakt r. Güvensiz ürünlerin toplat lmas, piyasaya arz n n yasaklanmas ve üretilen ürünlerin ve firmalar n kamuoyuna isimlerinin aç klanarak pabuçlar dama at lmal d r. Sincan Belediyesi, gelecek nesilleri bilinçlendirmeye devam ediyor. lçe genelindeki lise, ortaokul ve ilkokullarda Uzman Psikolog Hasan Nalbant taraf ndan verilen seminerlerle ö rencilerin en do ru seçimi yapmas na yard mc olunuyor. Ö rencilere verimli ders çal flma semineri Esnaf ve Sanatkarlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus: Güvensiz ürünlerin pabucu dama at lmal skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok malar na karar verildi. Büyükflehir Belediyesi Zab ta ekipleri, M A Projesi kapsam nda bölgede devam B üyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl - eden çal flmalara destek olmak, boflalt lan metruk ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen yap larda sa l ks z koflullarda gerçeklefltirilen kanunsuz çal flmalar engellemek için bölgede dene- skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara göz açt rm yor. timlerini aral ks z sürdürüyor. skitler de Büyük Sanayi olarak bilinen her türlü Büyükflehir Belediyesi Zab ta ekiplerince M A oto yedek parça sat fl, tamiri ve bak m n n yap ld Proje alan kapsam nda boflalt lmas gereken mekanlar kontrol ederek, yedek parça, aksesuar, oto lasti i bölgedeki tüm iflyerleri, 2001y l nda bölgede gerçeklefltirilmesi planlanan M A Projesi kapsam nda sat fl, oto y kama ve oto testi ve benzeri faaliyetleri Büyükflehir Belediyesi Meclisi nin ald kararla sürdüren iflyeri sahiplerinden, verdikleri yasal süre fiaflmaz, vedik gibi organize sanayi sitelerine tafl n- içerisinde dükkanlar n boflaltmalar isteniyor. Uzman e itimciler taraf ndan verilen Verimli Ders Çal flma ve Motivasyon seminerleri kapsam nda ö rencilerin son zamanlarda muzdarip oldu u s nav stresi de ele al nd. Ö rencilere s nav stresini azaltman n yollar anlat l rken ayn zamanda baflar kadar baflar s zl n da hayatta olabilece ine de inildi. Ö rencilerin dikkat problemine de de inen uzmanlar, ö rencilere ders çal fl rken televizyon, telefon ve bilgisayar gibi araçlardan uzaklaflmalar gerekti ine vurgu yapt. Motivasyon ve moral veren seminerlerden ö renciler de oldukça memnun Ö rencilerden Emre Y lmaz; Seminer sayesinde do ru ders çal flma yöntemlerini ö rendim. Asl nda yanl fl yapt m pek çok hatay görmemi sa lad. Art k daha do ru çal flma yöntemi ile daha baflar l olaca m düflünüyorum. Bizleri düflünerek bu seminer düzenlendi i için çok teflekkür ederim. dedi. Seminerler e itim ö retim y l boyunca aral ks z olarak yap lmaya devam edecek. Genifl Aç Süleyman GÖKSU EHL- SÜNNET VEL-CEMÂ'AT Peygamber Efendimiz aleyhissalâtü vesselam yirmi üç sene slam dinini tebli edip yayd lar. Hicretin on birinci senesinde, ahreti teflrif buyurdular. Sonra, Ebu Bekr-i S ddîk rad - yallahü anh halife oldu ve Hulefâ-i Râflidîn devri bafllad. Hulefâ-i Râflidîn devri, otuz senedir. Bu otuz sene Peygamberimiz aleyhisselâm zaman gibi güzel geçti. Bu dört halifeden sonra, Müslümanlar aras nda, bid'atler ve yanl fl yollar meydana ç karak, nice kimseler do ru yoldan ayr ld. Yaln z, Ashab Kiram n izinde gidenler kurtuldu ki, bunlara "Ehl-i sünnet vel-cemâ'at" denir. Do ru yol, yaln z budur. Ehl-i sünnet âlimlerinin gösterdi i yol Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve Ashab Kiram' n gitti i do ru yoldur. Ehl-i sünnetin amelde dört mezhebi vard r: Birincisi, Hanefi mezhebi olup, mâm- A'zam Ebû Hanîfe rahmetullahi aleyh mezhebidir. kincisi, Mâliki mezhebi olup, mâm Mâlik bin Enes rahmetullahi aleyh mezhebidir. Üçüncüsü, fiâfi'î mezhebi olup, mâm Muhammed bin drîs fiâfi'î rahmetullahi aleyh mezhebidir. Dördüncüsü Hanbelî mezhebi olup, Ahmed bin Hanbel rahmetullahi aleyh mezhebidir. Bu dört mezheb, i'tikâdca, birbirinden ayr de ildir. Hepsi Ehl-i sünnet mezhebinde olup, inançlar, dinlerinin temeli birdir. Ehlisünnetin amelde en büyük imam ; mâm- A'zam Ebû Hanîfe rahmetullahi aleyh f k h bilgilerini toplad gibi Resûlullah' n sallallahü aleyhi ve sellem ve Ashâb- Kiram' n (rad - yallahu anhüm) bildirdi i i'tikâd, îmân bilgilerini de toplad ve yüzlerce talebesine bildirdi. Hz. mâm- A'zam' n talebesi mâm Muhammed'in talebelerinden Ebû Bekr Cürcânî ve onun talebelerinden Ebû Nasr yâd ve onun talebesi Ebû Mansûr Mâtürîdî Hz.'leri mâm- A'zam'dan gelen kelâm bilgilerini kitaplara yazd. mam Mâturîdî ile Ebu'l-Hasen Efl'arî Hazretleri, Ehl-i Sünnetin i'tikâdda mezheb imamlar d r. Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemin medih buyurdu u slâm âlimleri ve binlerce evliyan n hepsi bildiriyor ki, Cehennemden kurtulaca müjdelenen tek f rka, Ehlisünnet vel-cemâ'attir. (A. Cevdet Pafla, Malumat- Nafia) LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel:

5 Alman bakandan memurlara: Zam beklentisine girmeyin KÖLN(CHA) A lmanya çiflleri Bakan Thomas de Maiziere, memurlar uyararak mart ay nda yap lacak toplu sözleflme görüflmelerinde zam beklentisine girmemelerini istedi. Sendikalar ise bakan, grev ve Anayasa Mahkemesi yle tehdit etti. S f r otomobile ÖTV zamm ikinci elde yüzleri güldürdü Yeni y lla birlikte s f r otomobillere yap lan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlar art nca ikinci el otomobil piyasas hareketlendi. Geçti imiz y l ülke genelinde yaklafl k 4,5 milyon ikinci el arac n el de ifltirdi i Türkiye de bu rakam n yeni y lda daha da artmas bekleniyor. Bursa Oto Galericileri Odas Baflkan Hakan Yan k, " fllerimiz gayet güzel, zaten ÖTV zamm gelince s f r otomobillerin zamlanaca n tahmin ediyorduk. En büyük rakibimiz internetten yap lan kaçak sat mlar." dedi. Yay nc lar 2013 y l nda 330 milyon kitap bandrolü tüketti STANBUL (CHA) y l nda Türkiye de yay nc l k sektörü büyümeye devam etti de 293 milyon adet olan bandrol sat fl 2013 y l nda yaklafl k 40 milyon adetlik art flla 330 milyon 17 bin 405 adede ulaflt. Yay mc Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Baflkan Bayram Murat, Türkiye de 2013 y l nda toplam 330 milyon bandrol da t m yap ld n aç klad. stanbul, Ankara ve zmir deki toplam bandrol da t mlar yla oluflan tablo bir önceki y la göre 40 milyon art flla 330 milyon oldu. Konuyla ilgili aç klama yapan Bayram Murat, bandrol kullan m ndaki art fl n okuma oranlar için oldu u kadar korsan kitapla mücadele için de önemli bir gösterge oldu unu söyledi y l nda en fazla bandrol al m yap lan ay 39 milyonla Eylül ay oldu. En fazla bandrol kullan lan il ise 217 milyon 294 bin 601 bandrolle stanbul oldu bandrol sat fl rakamlar n de erlendiren Bayram Murat, "Bandrol sat fl rakamlar YAYFED olarak etkinli imizi ölçtü ümüz önemli bir parametre. Do ru bir teflhisle hangi alanlarda nas l sonuçlar elde etti imizi görüyoruz. Bandrol sektörün kay t alt na al nmas için önemli bir araç ve bu alandaki art fl memnuniyetle karfl l yoruz. Bandrol ayn zamanda yazardan da t mc ya kadar genifl bir yelpazeye yay lan yay nc l k sektörünün haklar n korumak için de önem tafl yor. 330 milyona ulaflan bandrol say s sektörün h z kesmeden büyüdü ünün bir kan t." ifadelerini kulland. YAYFED verilerine göre 2013'de 47 bin 352 yeni kitap için ISBN al nd. Bu say bir önceki y ldan yüzde 9,5 fazla de ilk ve orta ö retimde ücretsiz da t lan ders kitaplar ise 42 milyonu MEB taraf ndan üretilmifl biçimiyle 160 milyon oldu. 48 sayfadan ince olan ve bandrolsuz olarak üretilen kitaplarla birlikte, 2013 de yaklafl k 550 milyon kitap üretilmifl ve okurlar yla buluflmufl oldu. STANBUL (AA) E nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl Petrol flleri Genel Müdürü Selami ncedalc, Türkiye de ham petrol ortalama günlük üretiminin 46 bin varil oldu unu belirterek, Üretimin tüketimi karfl lama oran ise yüzde 8 civar nda. Do algaz ortalama günlük üretimi ise 1,52 milyon metreküp dedi. Çelik hracatç lar Birli i D fl Ticaret Merkezi nde düzenlenen Kaya gaz konulu seminerde konuflan ncedalc, kaya gaz ndan önce Türkiye nin petrolle ilgili durumunu özetlemek istedi ini dile getirerek, petrol arama ve üretim sektöründe 2002 de 21 flirket faaliyet gösterirken, 2013 de flirket say s n n yüzde 114 art flla 45 adete ç kt n söyledi. ncedalc, 2013 sonu itibariyle toplam 4 bin 430 kuyunun yüzde 32 sini oluflturan kuyunun son 11 y lda gerçeklefltirildi ini, 2013 te aç lan toplam 168 kuyunun sondajlar n n, 42 sinde petrollü, 5 inde gazl, 67 sinde ise kuru olarak tamamland n, 54 kuyuda da halen sondaja devam edildi ini kaydetti. Toplam arama kuyusundaki sondaj sonucunda 183 sahada ham petrol ve do algaz keflfi yap ld n dile getiren ncedalc, son 11 y ll k dönemde 23 ham petrol, 33 do algaz sahas olmak üzere toplam 56 sahan n keflfedildi ini anlatt. ncedalc, ham petrol ortalama günlük üretiminin 46 bin varil oldu- unu, üretimin tüketimi karfl lama oran n n ise yüzde 8 civar nda seyretti ini vurgulayarak, do algaz ortalama günlük üretiminin ise 1,52 milyon metreküp olarak gerçekleflti- ine iflaret etti. Çelik hracatç lar Birli i Baflkan Nam k Ekinci de çelik sektörünün, ülke ihracat n n yar s ndan fazlas n gerçeklefltirdi ini belirterek, Çelik sektörü baflta, inflaat malzemeleri olmak üzere otomotiv, gemi, demiryolu, vagon gibi tafl tlar ile tüm makine imalat, cihaz ve eflya üretimine girdi sa l yor. Türk ekonomisinin vazgeçilmez en büyük sektörlerinden birisiyiz. Gerek üretim gerekse ihracat aç s ndan ülkemizin lokomotif sektörleri aras nda yer alan sektörümüz, 2012 verilerine göre 36 milyon ton ham çelik üretimiyle, dünyada en büyük sekizinci ve Avrupa n n da en büyük Almanya da memurlar ile Federal çiflleri Bakan Thomas de Maiziere aras nda so uk rüzgarlar esiyor. Alman Memurlar Sendikas n n (dbb) Köln flehrindeki yeni y l resepsiyonuna kat lan bakan Thomas de Maiziere, memurlar k zd racak aç klamalar yapt. Mart ay nda hükümet ve memur sendikalar aras nda yap lacak toplu ifl sözleflmelerini iliflkin görüflmelerde fazla zam beklentisine girilmemesini isteyen Bakan Thomas de Maiziere, bütçenin zam için uygun olmad n söyledi. Bakan n söz konusu ifadeleri sendikan n paraya göre politika fleklindeki aç klamas ndan sonra geldi. BURSA (CHA) 1 Ocak 2014 te Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü- e giren uygulamayla aralar nda motorlu araçlar, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin de bulundu- u baz mallarda uygulanan ÖTV oranlar ile maktu ve asgari maktu vergi tutarlar ve ifllenmemifl tütün ithalat ndan al nan tütün fonu tutar nda de iflikli e gidildi. Motor silindir hacmi bin 600 santimetreküpü geçmeyenler için uygulanan yüzde 40 vergi oran yüzde 45'e, motor silindir hacmi bin 600 santimetreküpü geçen fakat 2 bin santimetreküpün alt nda olanlar için uygulanan yüzde 80 vergi oran yüzde 90'a, motor silindir hacmi 2 bin santimetreküpü geçenler için uygulanan yüzde 130 vergi oran ise yüzde 145'e yükseltildi. ÖTV oranlar n n artmas yla birlikte s f r otomobil fiyatlar da zamland. ÖTV art fl n beklediklerini belirten Bursa Oto Galericileri Odas Baflkan Hakan Yan k, 2014 y l n n bafllang c nda ikinci el piyasas n n normal seyrinde devam etti ini söyledi. fllerinin güzel oldu unu anlatan oda Baflkan Yan k flunlar kaydetti: " fllerimiz güzel, flikayetçi de- iliz de ÖTV nin artmas ndan dolay ikinci el piyasas hareketlendi. Çünkü s f r otomobillere ciddi zamlar geldi. Buna karfl n Bursa ikinci el otomobil piyasas nda araçlar m z vatandafl n hesab na gelecek vaziyette. Oldukça hesapl araç fiyatlar. Bunun böyle olaca n da biz biliyorduk. ÖTV zamm n n ikinci el piyasas n hareketlendirece ini tahmin ediyorduk ve bekledi imiz gibi oldu, ifllerimiz iyi y l ikinci el otomotiv sektöründe beklentilerimizi karfl lad, çok verimli geçmedi ama hay rl s yla kapatt k. Yeni y ldan daha umutluyuz. Daha çok sat fl yapaca m za inan yoruz. kinci el Türkiye genelinde yaklafl k ikinci üreticisidir diye konufltu. Ekinci, çelik ihracat nda Türkiye nin 20 milyon ton ile dünyan n yedinci ihracatç s ve nflaat demiri ihracat nda da dünya lideri oldu unu vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: Sektörümüzün en önemli ihraç pazarlar ndan biri ABD dir y l verilerine göre ABD ihraç pazarlar m z aras nda miktarda 4 ncü s rada yer almaktad r. Örne in ABD dünyadan ithal etti i 1 milyon 100 bin ton inflaat demirinin yüzde 65 ini Türkiye den karfl lanmaktad r. Öte yandan Türk çelik sektörü üretimde kulland y ll k ortalama 33 milyon ton hurdan n yüzde 66 s - n tüm dünyadan ithal etmektedir. Bu ithalat n n yüzde 30 nu ise yaln z ABD den gerçeklefltirmektedir. Çelik sektörünün, ülkenin endüstriyel enerji tüketiminin yüzde 21,6 s - n gerçeklefltirdi ini anlatan Ekinci, Çimento, kimya ve cam sektörleri de en çok enerji tüketen sektörlerin bafl nda gelmektedir. Türk çelik sektörünün üretim maliyetleri içindeki enerji pay yüzde 10 civar nda oluflmaktad r. Dünyan n en pahal enerjisini kullanan ülkelerden biri olarak bu maliyetler sektörlerimizi rakipleri karfl s nda dezavantajl duruma getirmektedir dedi. Ekinci, dünyan n en fazla enerji ithal eden ve tüketen ülkelerinden biri olan ABD de kaya gaz ile enerjide devrim yafland n ifade ederek, Kaya gaz devrimi bafllamadan önce ABD deki do algaz fiyatlar Avrupa ve Japonya dakinden çok daha yüksek iken flu anda fiyatlar Avrupa n n 1/3 ü, Japonya n n 1/5 i kadard r de erlendirmesinde bulundu. Bu veriler fl nda ABD nin ,5 milyon adet al m at m ifllemi gerçekleflti." EN BÜYÜK RAK B M Z NTERNETTEK KAÇAK SATIMLAR nternet sitelerinde yap lan kaçak sat mlar n sektörü olumsuz etkiledi- ini belirten Yan k, sanal alemden yap lan sat fllarda vatandafllar n zaman zaman büyük ma duriyetler yaflad klar n dile getirdi. Aç lan sahte isimlerle gerçekte olmayan araçlar n sat fla sunuldu unu belirten Yan k, "En büyük rakibimiz, çilemiz, internet sitelerinden yap lan kaçak sat mlard r. S f r araç bayileri de ikinci el sat fl yap yor. Hal böyle olunca bu da bizi olumsuz etkiliyor. S - f r bayilerinin flehir merkezinde ikinci el araç al p satmas konusunda çok giriflimde bulunduk; ancak yerel ve genel yöneticilerimiz bu konuyla alakal bir ad m atmad. /5 EKONOM Bu, bizim ciddi s k nt m zd r. Konuyla ilgili defalarca teflebbüsümüz oldu." fleklinde konufltu. EN ÇOK B N L RALIK OTOMOB LLERE LG VAR Vatandafllar n genellikle 'orta segment' diye tabir edilen bin liral k otomobillere büyük ilgi gösterdi ini anlatan Bursa Galericiler Odas Baflkan Hakan Yan k, 40 bin liraya kadar olan araçlara olan ilgiden memnun olduklar n söyledi. Yan k, flöyle devam etti: "Halen, Bursa Oto Merkezi nde 2008 model 1.6 motor Honda Civic 34 bin TL, 2006 model Peugeot 407 otomobil 30 bin TL civar nda 2007 model Megane marka dizel 1.5 otomobil 27 bin liradan sat l yor model Renault Clio ise 18 bin liradan müflteri buluyor." Çelik ihracatç lar kaya gaz n masaya yat rd y l nda enerji ihtiyac n n tamam n kendi kaynaklar ndan karfl layaca ve önemli bir enerji ihracatç s konumuna da geçece inin öngörüldü- ünü anlatan Ekinci, ABD nin enerjinin yan s ra hammadde temininde de önemli bir kaynak olmas nedeni ile sektör için büyük bir tehdit unsuru haline geldi ini söyledi. Ekinci, di er yandan ABD de enerji alan nda yaflanan geliflmelerin di er ülke sanayicilerinin üretim yat r mlar n bu ülkeye nakletmelerine neden olaca na vurgu yaparak, flöyle konufltu: Di er taraftan rakip ülkelerin ekonomik büyümesine bakt m zda 2020 y l na kadar Çin deki büyümenin devam edece ini ve 2020 y l ndan sonra ise Hindistan n büyümeye devam edece i öngörülmektedir. Enerji ekonomistleri, Çin in önümüzdeki 20 senede enerji santralleri say s n n, ABD ve Japonya n n enerji santrallerinin toplam na eflit olaca n söylüyorlar. Bu da Çin in üretimde kullanaca enerji ve elektrik maliyetlerinin rakiplerinden çok daha düflük olaca n gösteriyor. Enerji ve elektrik maliyetlerini Avrupa ve Japonya ya göre düflüren Çin ve ABD nin önümüzdeki süreçte kazanan tarafta olaca öngörülmektedir. Ekinci, ülke sanayisinin gelece i için yerel alternatif enerji kaynaklar n n çok önemli oldu una inand klar n belirterek, bu yolda ilgili kurum ve kurulufllar n çal flmalar n baflar ile devam ettirdiklerine iflaret etti. Teksas Üniversitesi Ekonomik Jeoloji Bölümü Enerji Ekonomisti Gürcan Gülen, petrol ç kan bölgelerin do al olarak kaya gaz için de üretim alan oldu unun alt n çizerek, Türkiye de kaya gaz n n Güneydo u Anadolu, Trakya Bölgesi, ç Anadolu Bölgesi nde Sivas ve Tuz Gölü civar nda bulundu unun tahmin edildi ini söyledi. Gülen, Güneydo u Anadolu Bölgesi nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) ve Shell in arama yapt n ifade ederek, bu çal flmalar için zamana ve altyap çal flmalar na ihtiyaç oldu unu dile getirdi. Kaya gaz aramas için her türlü imkan n de erlendirilmesi gerekti ini vurgulayan Gülen, araflt rma ifllemlerinin çok maliyetli oldu unu ve milyonlarca dolar harcand n, hatta bazen bütün bu çabalar n bofla bile gitti ini ifade etti. Gülen, kaya gaz n n ABD nin imdad na yetiflti ini ve bu ülke için adeta bir mucize oldu unu, ABD ye ekonomik katk s n n çok büyük oldu unu dile getirerek, ABD deki kaya gaz araflt rmalar için binlerce kuyunun aç lmas n n istihdama katk sa lad n ayn zamanda yeni üretim kaynaklar n n gaz fiyatlar - n n da ucuzlamas n beraberinde getirdi ini kaydetti. Türkiye nin kaya gaz konusuna a rl k vermesi gerekti ini anlatan Gülen, E er eldeki kaya gaz ç kar l rsa Türkiye nin 3-4 y ll k enerji ihtiyac karfl lanabilir diye tahmin ediliyor. Son dönemde Türkiye nin nükleer enerji konusunda yapt klar çal flmalar geç de olsa çok olumlu buluyorum dedi. Gülen, Türkiye de ne kadar kaya gaz oldu una dair net bir fley söylemek için çok erken oldu unu mutlaka derin araflt rmalar yap lmas n n gerekti ini belirterek, Mevcut bilgiler kaya gaz konusunda Türkiye nin elinde önemli imkanlar oldu unu gösteriyor diye konufltu.

6 /6 DIfi HABERLER HASAN HACI AT NA (CHA)- Y unanistan n Avrupa Birli i dönem baflkanl n resmen devralmas anlam na gelen Yunanistan Balanlar Kurulu ile Avrupa Konseyi Komiserler komitesi çal flmalar n tamamlad. Çal flmalar n ard ndan Baflbakan Samaras ve Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ile di er konuklar, Zappion Saray merdivenlerinde aile foto raf çektirdi. Yunanistan n AB dönem baflkanl n devralmas n n ard ndan ilk resmi toplant lar, bugün Zappion Saray nda gerçekleflti. Yunanistan Balanlar Kurulu ile Avrupa Konseyi Komiserler komitesi toplant s n n ard ndan yemekli toplant ya geçildi. Program, daha sonra gruplar aras görüflmelerle sürdü. Avrupal üst düzey yetkililerin toplant lar n n ard ndan konuklar, Zappion Saray merdivenlerinde hat ra foto raf çektirdi de AB üyesi olan Yunanistan, yaklafl k Türksat 4A uydusu Türk yetkililere teslim edildi E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM Mi DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI Yefliller, muhalefetin haklar korunmazsa mahkemeye gidecek BERL N (CHA)- A lmanya'da Büyük Koalisyon ortaklar H ristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 504 sandalye ile 631 üyesi olan Federal Meclis te ezici ço unlu a sahip. Az nl k durumunda kalan Sol Parti ve Yefliller ise muhalefet haklar n n korunmas n talep ediyor. Yefliller Meclis Grubu Eflbaflkan Katrin Göring-Eckardt, Muhalefet haklar bir demokrasinin en do al göstergesidir. Bunlar n yasal bir hak olarak korunmas gerek. dedi.yefliller Meclis Grubu nun Weimar da düzenledi i yeni y l toplant s bafllamadan aç klamada bulunan Göring-Eckardt, Birlik Partileri ile SPD nin bu hakk merhamet hareketi olarak tan maya kalk flmas durumunda gerekirse Federal Anayasa Mahkemesi ne gidece iz. diye konufltu. Göring-Eckardt, Federal Meclis te araflt rma komisyonu oluflturmak ve konuflma süreleri gibi muhalefetin haklar konusunda bu ay içinde aç kl k getirilmesini talep etti. Bu yasama döneminde Büyük Yunanistan n Avrupa Birli i dönem baflkanl n resmen devralmas anlam na gelen Yunanistan Balanlar Kurulu ile Avrupa Konseyi Komiserler komitesi çal flmalar n tamamlad. Yunanistan, AB dönem baflkan olarak ilk toplant y gerçeklefltirdi on y l n ard ndan bu görevi beflinci kez alt ay süreyle yürütecek. Akflam saatlerinde ise Baflbakan Antonis Samaras, Avrupa Komisyonu Baflkan Jose Manuel Barroso ve AB Konseyi Baflkan Herman Van Rompuy ortak bir bas n toplant s düzenleyecek. Akflam saat 19.30'da ise Atina Müzik Saray nda Cumhurbaflkan Karolos Papulyas n kat l m ile düzenlenecek törenin ard ndan Atina, AB dönem baflkanl dümenine resmen geçmifl olacak. Koalisyonu zay f noktalar ndan vuracaklar n söyleyen Göring-Eckardt, henüz çal flmaya bafllamadan tart flan Birlik Partileri ve SPD nin yeterince malzeme verece ini ifade etti. CDU,CSU ve SPD nin imzalad Büyük Koalisyon Anlaflmas n n gelecek nesillerin ç karlar n gözetmedi ini, onlara a r yük b rak ld n savunan Yefliller, anlaflmada çevreyi koruma, vatandafl ve hürriyet haklar n n korunmas na yönelik yeterli ad m at lmad n vurguluyor. Çin de yeni H7N9 kufl gribi vakas görüldü OSMAN EROL PEK N (CHA)- Ç in in do usundaki Jiangsu eyaletinde insanlarda rastlanan yeni bir H7N9 kufl gribi vakas görüldü ü bildirildi. Resmi Xinhua ajans na göre, vakan n Nanjing flehrinde 54 yafl ndaki bir kad nda görüldü ü belirtildi. Hastan n tedavi gördü ü kaydedildi. nsanlarda görülen H7N9 vakalar geçti imiz günlerde Zhejiang ve Guangdong eyaletleri ile fianghay flehrinde rapor edilmiflti. Guangdong eyaletinin Shenzhen flehrinde dün yeni bir vaka bildirilmifl ve toplamda H7N9 vaka say s A ustos tan beri 9 a yükselmiflti. 14 Aral k ta virüsün görüldü ü eyaletin Dongguan flehrindeki bir hasta da çoklu organ yetmezli i nedeniyle 3 hafta tedavi gördü ü hastanede ölmüfltü. NELERE D KKAT ED LMES LAZIM: Öte yandan söz konusu grip vakalar n n görüldü ü fianghay daki Türk Konsoloslu u, bölgedeki Türk vatandafllar na H7N9 vakalar yla ilgili bir duyuru yay nlad. Aç klamada Çin makamlar yla Dünya Sa l k Örgütü(DSÖ) taraf ndan hastal a iliflkin bir salg n tespiti yap lmad veya Çin e yönelik herhangi bir k s tlay c tedbirin aç klanmad belirtildi. Aç klamada, bu aflamada endifle yada pani e gerek olmad vurguland. Aç klamada ayr ca, H7N9 virüsünün yüksek s da etkisiz hale geldi i için, kümes hayvanlar dahil do ru flekilde piflirilmifl etlerin tüketilmesinde sak nca olmad n n bildirildi i de ifade edildi. DSÖ nün tavsiyeleri aras nda flu bilgilere yer verildi: -El temizli i baflta olmak üzere hijyen kurallar na azami özen gösterilmesi. -Hasta ya da hastal ktan ölen hayvanlar n etlerinin piflmifl bile olsa tüketilmemesi. -Çi etlerin ve çi et konulan mutfak gereçlerinin di er yiyeceklerden uzak tutulmas ; çi etle temas eden yüzeylerin ve ellerin sabunla y kanarak temizlenmesi. -Tüketilecek etlerin en az 70 derecede ve tamamen piflirilmesi. -Çi veya az piflmifl (rafadan) yumurta tüketiminden kaç n lmas. TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA Belediye baflkan adaylar dil s nav na tabi tutuldu B fikek (CHA)- K rg zistan n güneyinde, 2010 da kanl etnik çat flmalara sahne olan ülkenin ikinci büyük flehri Ofl ta belediye baflkan adaylar dil s nav na tabi tutuldu. 15 Ocak ta yap lacak belediye baflkanl seçimine kat lacak adaylar, K rg zistan Merkez Seçim Komisyonu taraf ndan belirlenen dil heyeti taraf ndan bugün sözlü ve yaz l s nava tabi tutuldu. Halklar Birli i Partisi taraf ndan aday gösterilen eski baflkan Melis Mirzakmatov ile Sosyal Demokrat, BRAH M VARLIK TOKYO (CHA)- T ürk ve Japon mühendislerin ortaklafla üretti i Türksat 4A uydusu, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n kat l m yla düzenlenen törende teslim edildi. Baflbakan Erdo an, Japonya'da resmi program kapsam nda, Türksat 4A ve Türksat 4B uydular n n yap ld Tokyo'daki Mitsuhishi Electric firmas n n uydu üretim merkezini ziyaret etti. Erdo an, Mitsubishi Electric Genel Müdürü Kenichiro Yamanishi ile bir süre görüfltükten sonra, yap m tamamlanan Türksat 4A uydusunun teslim törenine kat ld. Önlük ve bone giyerek törene kat lan Baflbakan Erdo an, burada yapt konuflmada, bu projenin Japonya ile uzay çal flmalar, havac l k, bilim, teknoloji alan nda yürütülen ortak çal flmalarda ulafl lan baflar n n somut bir göstergesi oldu unu söyledi. Türkiye'nin haberleflme kapasitesini üç kat art racak olan Türksat 4A ve Türksat 4B haberleflme uydular n n üretimiyle ilgili çal flmalara 2011 y l n n Mart ay nda baflland n kaydeden Erdo an, "Mitsubishi Electrik firmas yla imzalanan sözleflmeye att m z ad m n üretimin bir bölümünü bugün tamamlam fl bulunuyoruz. Türksat 4A ve Türksat 4B uydular m z n üretim faaliyetlerinin her aflamas, Ulaflt rma Denizcilik ve Haberleflme Bakanl m z n bir kuruluflu olan Türksat Baflkan ve mühendislerinin denetiminde yürütüldü. Halen televizyon yay nlar m z ve uydu haberleflme sinyallerimiz Avrupa'n n tamam n n ve Asya'n n büyük bölümüne ulafl yor. Recpublika, Ata Meken, Adaletli K rg zistan ve Zamandafl partilerinden oluflan blok taraf ndan aday gösterilen Aytmamat Kadirbayev dil s nava girdi. Dilcilerden oluflan heyetin karfl s na ç kan adaylar 30 ar dakikal k sürede hem yaz l ve hem de sözlü türünde K rg zcay iyi bildiklerini ortaya koymaya çal flt lar. Dil heyeti s nav sonunda iki aday n da K rg zcay iyi derecede bildi i yönününde kanaat beyan etti. Adayl k baflvurular n n bugün sona erdi i seçim yar fl nda sadece söz konusu iki aday mücadele edecek. 15 Ocak ta belediye meclis üyeleri taraf ndan baflkanlar seçilecek.

7 Yaral kartal üniversitede tedavi edildi KEMAL BAfiOL KIRIKKALE (CHA)- K r kkale'nin Keskin ilçesinde yol kenar nda bulunan kartal, K r kkale Üniversitesi (KÜ) Veterinerlik Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi edildi. Keskin ilçesinde bir vatandafl taraf ndan yol kenar nda bulunan uçamayan kartal, K r kkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne getirildi. Eriflkin kartal, Ö retim Üyesi Doç. Dr. Serkal Gazya c ve ekibi taraf ndan tedavi edildi. Genellikle k fl n y rt c kufllar n, yiyecek bulamad klar için açl ktan halsiz kalmas nedeniyle enfeksiyonel rahats zl klar geçirebildi ini belirten Gazya c, "Hastanemizde daha önce de baykufl, flahin, atmaca, do an gibi y rt c kufllar tedavi edip do aya b rakt k. Hastane donan m m z güçlendirirken bu tarz vakalar n artmas n da göz önünde bulunduruyoruz. Y rt c kufllar n da di er hayvanlar gibi tedaviye ihtiyac oldu unu unutmamal y z. Söz konusu kufllar n beslenmeleri ve di er ihtiyaçlar n n karfl lanmas nda Orman ve Su flleri Bakanl 'ndan yard m görüyoruz. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl, yang na havadan 10 tonluk su ile müdahale eden helikopteri bas n mensuplar na tan tt. Alev Kartal yang n söndürme helikopterinin 2 saat havada kalabilme, her yere konufllanma, 192 km h za ulaflabilme gibi özelliklere sahip oldu u belirtildi. stanbul'daki yang nlara 'Alev Kartal ' müdahale edecek T.C. ANKARA 17. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/133 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; su kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 07/01/2014 l. hale Tarihi : 20/02/2014 günü, saat 11:16-11:20 aras. 2. hale Tarihi : 13/03/2014 günü, saat 11:16-11:20 aras. hale Yeri : ANKARA l NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 61 dc 448 Plakal, 2012 Model, VOLKSWAGEN Marka, 7J0 Tipli (Bas n -285) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. KAZAN CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2012/150 TLMT. Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rmanm afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin % 50 sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin %50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüçhan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce banlamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki besinci günden ba lamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat p flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 20/12/ hale Tarihi : 17/01/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. 2. hale Tarihi : 03/02/2014 günü, saat 10:00-10:05 aras. hale Yeri : Sat kad n Mah. Umut fl Sitesi San. Dükkanlar no: 21 - KAZAN Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) l , Adet % Adet Ham panel kap 82 cm.eninde, 97 cm. boyunda ahflaptan yap l tek kanat ham panel kap 1. hale Tarihi : 17/01/2014 günü, saat 10:40-10:45 aras. 2. hale Tarihi : 03/02/2014 günü, saat 10:40-10:45 aras. hale Yeri : Yaz beyli Yolu Üzeri Sümerler Otopark - KAZAN Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 Adet %18 1 Adet hidrolik s cak pres makinas Umur marka, 5 ara katl, 6 kap s kar, 1 100x2200 PRES, düfley 6 silindirli, 2.5 kg/cm2 yüzey bas nçl, hidrolik s cak pres makinas ,00 1 Adet %18 1 Adet pres makinas Cemil usta marka, gri renkli pres makinas ,00 1 Adet %18 1 Adet kompresör Dalk ran marka, 7284 seri nolu, 500 litrelik, asil makine teminci beyaz renk kompresör ,00 1 Adet %18 1 Adet Köflebent çift kafa kesme makinas Unver makine imalat Tic.marka, yeflil ve süt renginde ,00 1 Adet %18 1 Adet Disk testere kesme makinas Arslan marka, EBT2500 model ,00 1 Adet %18 1 Adet Frezeli delme makinas Himsan marka, beyaz ve mavi renkte KD63 model ,00 1 Adet %18 1 Adet Konteyner. Uzunlu u 7 m., yüksekli i 3 m. beyaz renkte. (Bas n - 311) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar KÜBRA KARA STANBUL (CHA)- T opbafl, do al afetler, orman yang nlar ve yüksek bina yang nlar nda kullan lacak olan Alev Kartal yang n helikopterini bas n mensuplar na tan tt. Haliç Kongre Merkezi otopark nda düzenlenen tan t mda, tatbikat da yap ld.tatbikatta, Haliç sahilinde yolcu otobüsünde yang n ç kt. Ç kan yang n için karadan itfaiye ekipleri geldi. Bir süre sonra da Alev Kartal yang n helikopteri havadan gelerek yang na müdahale etti. K sa sürede denizden deposuna su dolduran helikopter, yanan otobüse yaklaflarak yang n söndürdü. Alev Kartal helikopterinin; gece görüfl teknolojisi ve gece uçuflu, yang n söndürme, afetlerde kurtarma ve enkaz kald rma, a r yük tafl ma, 2 saat 15 dakika havada kalabilme, her yere konufllanma, 192 km h za ulaflabilmesi, 10 bin lt su hacimli depo, 40 saniyede 10 bin lt su dolumu, yang nlarda yüksek katl binalardan tahliye ve do al afetlerde 30 kifli kurtarma kapasitesi ve ortalama 11 kg a rl k kald rma gibi özelliklere sahip oldu u belirtildi. Tatbikatta konuflan Topbafl, Alet yap lan ev övülür. tfaiye teflkilat m z çok güçlü yap land rd k. Her daim haz r olabilecek, insan m z n önce can n sonra mal n kurtarabilmek ve gayretle çal flabilecek ekibimiz var. Burada oldukça baflar l y z. /7 GÜNCEL YAfiAM 'Kardeflimin de Olsun Projesi' dostluk köprüsü kuruyor STANBUL (CHA)- B a c lar da hayata geçirilen 'Kardeflimin de Olsun Projesi' kapsam nda toplanan e itim malzemeleri talepte bulunan okullara gönderiliyor. Proje kapsam nda ö retim y l nda 20 e itim yuvas 'kardefl okul' olarak belirlendi. Bu kapsamda Ba c lar Karaco lan lkokulu da toplad - 82 koli okul malzemesini 233 ö rencinin e itim gördü ü ve 16 ö retmenin görev yapt K r kkale nin Afla Mahmutlar Köyü Okulu na teslim edecek. Ba c lar lçe Milli E itim Müdürlü ü, yard m talebinde bulunan okullar n gönderdi i mektubu de- erlendirmeye al yor. Yap lan de erlendirme sonucunda yard m talebinde bulunan okul, Ba c lar daki bir okul ile 'Kardefl Okul' olarak efllefltiriliyor. Okul idaresi, ö retmenler, ö renciler ve okul aile birli i taraf ndan haz rlanan yard m malzemeleri tasnif edilerek kolilere konuluyor. çerisinde k rtasiye, kitap, giyim eflyas, oyuncaktan oluflan malzemeler daha sonra ihtiyaç sahibi okula gönderiliyor. Ba c - lar Karaco lan lkokulu, malzeme talebinde bulunan 233 ö rencinin e itim gördü ü ve 16 ö retmenin görev yapt K r kkale nin Afla Mahmutlar Köyü Okulu nun malzeme talebinde bulunmas üzerine kollar s vad. Ba c lar Karaco lan lkokulu, kardefl okul olan K r kkale nin Afla Mahmutlar köyü Okulu nun mektubunu inceledi. Ard ndan toplanan malzemeler tasnif edildi. Aralar nda görsel e itim materyalleri, projeksiyon makinesi, okul öncesi çocuklar için oyuncaklar, ilk ve ortaokul seviyesine uygun okuma kitaplar, satranç tak m, spor malzemeleri, e itim ve ö retimde kullan labilecek teknolojik malzemeler haz rland. K r kkale nin Mahmutlar Köyü ne götürülecek olan 82 koli malzeme Karacao lan lkokulu Müdürlü ü taraf ndan götürülerek okul müdürlü üne teslim edilecek ö retim y l nda 20 okulun kardefl okulu oldu unu ifade eden Ba c lar lçe Milli E itim Müdürü Mustafa Y lmaz, projeyi ö rencilerin paylaflmay, kardeflli i, birlik ve beraber yaflamay ö renmeleri ad na bafllatt klar n ifade etti. T.C. ANKARA 4. CRA DA RES TAfiINIRIN AÇIK ARTIRMA LANI 2013/7871 ESAS Afla da cins, miktar ve de erleri yaz l mallar sat fla ç kar lm fl olup: Birinci art rman n afla da belirtilen gün, saat ve yerde yap laca ve o gün k ymetlerinin %50'sine istekli bulunmad taktirde, yine afla da belirtilen gün, saat ve ayn yerde 2. art rman n yap larak sat laca ; flu kadar ki, art rma bedelinin mal n tahmin edilen de erinin % 50'sini bulmas n n ve sat fl isteyenin alaca na rüchan olan alacaklar n toplam ndan fazla olmas n n ve bundan baflka paraya çevirme ve paylar n paylaflt rma giderlerini geçmesinin flart oldu u; birinci art rmadan on gün önce bafllamak üzere art rma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece i, birinci art rmada istekli bulunmad takdirde elektronik ortamda birinci art rmadan sonraki beflinci günden bafllamak üzere ikinci art rma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilece i, mahcuzun sat fl bedeli üzerinden afla da belirtilen oranda KDV.'nin al c ya ait olaca ve sat fl flartnamesinin icra dosyas ndan görülebilece i; gideri verildi i takdirde flartnamenin bir örne inin isteyene gönderilebilece i; fazla bilgi almak isteyenlerin yukar da yaz l dosya numaras yla dairemize baflvurmalar ilan olunur. 05/01/2014 l. hale Tarihi : 28/01/2014 günü, saat 10:35-10:37 aras. 2. hale Tarihi : 18/02/2014 günü, saat 10:35-10:37 aras. hale Yeri : ANKARA ADL YES l NOLU MEZAT SALONU Takdir Edilen No De eri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 AFK 10 Plakal, 2012 Model, BMW Marka, 1 16 Sport serisi Tipli, K rm z renkli Sport serisi Hususi Otomobil. Genel görünümü itibariyle temiz, sa arka çamurluk çizik, arka kap da çizik var. Stepnesi yok, Anahtar ve Ruhsat var. (Bas n - 270) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar T.C. MAMAK BELED YES MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü ASKI LAN TUTANA I SAYI : / LÇEM Z HÜSEY N GAZ MAHALLES ADA NO LU PARSELLERE L fik N 1/5000 ÖLÇEKL NAZIM MAR PLANI BÜYÜKfiEH R BELED YE MECL S N N 14/06/2013 GÜN VE 1147 SAYILI KARARI LE ONAYLANMIfi OLUP, 1/5000 ÖLÇEKL PLANA UYGUN OLARAK HAZIRLANAN 1/1000 ÖLÇEKL UYGULAMA MAR PLANI DE fi KL SE MAMAK BELE- D YE MECL S N N 04/11/2013 GÜN VE 629 SAYILI KARARI LE UYGUN GÖRÜLEREK, ANKA- RA BÜYÜKfiEH R BELED YE MECL S N N 10/12/2013 GÜN VE 2209 SAYILI KARARI LE ONAYLANMIfi VE 25/12/ /01/2014 TAR HLER ARASINDA BELED YEM Z LAN PANO- SUNDA ASKIYA ÇIKARILMIfiTIR. LG L LERE DUYURULUR. Ask ya Al nma Tarihi : 25/12/2013 Ask Bitim Tarihi : 24/01/2014 (Bas n -185) (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

8 SA LIK /8 KREFELD (CHA) B ern Üniversite Hastanesi'nin yapt bir araflt rmaya göre hamilelik esnas nda tüketilen tuz tansiyonu düflürüyor. Normalde tuzun tansiyonu yükseltti i biliniyor. Fakat yeni bir bulguya göre yemeklik tuz hamilelerde Hamilelikte tuz tansiyonu düflürüyor tansiyonu düflürüyor. Aldosteron hormonu vücutta tuzu tutan bir hormon ve hamilelik esnas nda yüksek bir seviyede bulunuyor. Bu sayede çocu u beslemek ad na, annenin kan hacmini destekliyor. Bu nedenle kad nlar n birço unun hamilelik süresince tuzlu ürünler tüketmek istedikleri görülüyor. Prof. Markus Mohaupt, Prof. Daniel Sürbek'in yard m yla hamile olan ve olmayan kad nlar n tuza olan reaksiyonlar n araflt rd. Uzmanlar hamile olmayan kad nlarda yüksek tuz tüketiminin aldosteron hormonunu azaltt n, hamileler de ise de iflmedi ini ve tansiyonun yükselmedi ini gözlemledi. Uzmanlar ç kan sonucu tasdiklemek ad na ikinci bir test daha uygulad. Hamile olmayan 25 kad n ile hamile olan 29 kad n n beslenmesine tuz ekledi. Gripten korunmak için 3 öneri Türk Hastane nfeksiyonlar ve Kontrolü Derne i Baflkan ve Cumhuriyet Üniversitesi T p Fakültesi Enfeksiyon Hastal klar Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Mehmet Bak r, dengeli beslenme, düzenli spor ve hijyen kurallar na dikkat ederek gribal enfeksiyonlara yol açan virüslerden yüksek oranda korunulabilece ini söyledi. Diyette tamamen do al beslenmek gerekiyor S VAS (CHA) B ak r, AA muhabirine yapt - aç klamada, gribin yüksek atefl, yorgunluk hissi, kuru öksürük, burun ak nt s, bafl, bo az ve kas a r lar yla kendini gösterdi ini belirtti. Gribal enfeksiyona yol açan virüsün her y l veya 2-3 y lda bir de- iflebildi ini ifade eden Bak r, kuzey yar m kürede aral k-nisan aras nda grip virüsüne yo un flekilde rastlan ld n aktard. Bu y l yayg n olarak görülen H3N2 virüsünü de bu kapsamda de erlendirdiklerini dile getiren Bak r, bu nedenle geçen aylarda risk gruplar na grip afl s yapt rmalar yönünde tavsiyelerde bulunduklar - n söyledi. H3N2 nin önceki y llardaki virüslerden daha a r komplikasyonlara yol açt n söylemenin do ru olmad n, henüz böyle bir bulgunun, tespitin olmad na dikkati çeken Prof. Dr. Bak r, vaka say s nda geçen y la göre bir miktar art fl olmas n n normal oldu unu belirtti. Virüsün özellikle risk gruplar nda a r seyredebilece ine ve ölümlere yol açabilece ine iflaret eden Bak r, Virüs, özellikle 65 yafl üzeri bireyler, kronik akci er, karaci- er, kalp ve böbrek hastal olanlar, immün sistemi bask lanm fl, ba- fl kl k sistemi bozuk kifliler, gebeler ve diyabet gibi metabolik hastal olanlarda a r seyredebiliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor diye konufltu. ÖNER LER Prof. Dr. Mehmet Bak r, gripten korunmak için 3 önemli hususa iflaret ederek, Dengeli beslenme, düzenli spor ve hijyen kurallar na dikkat ederek gribal enfeksiyonlara yol açan virüslerden yüksek oranda korunabiliriz dedi. Grip vakalar nda hastalara daha h zl iyileflmeleri için dinlenmelerini tavsiye eden Bak r, flunlar kaydetti: Di er viral enfeksiyonlarda oldu u gibi H3N2 virüsüne karfl da antibiyotik kullan lmamal. Antibiyoti in tedaviye etkisi yok. Sadece komplikasyon geliflirse antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Antibiyotik yerine destek tedavisi yap lmas n, atefl düflürücü, a r kesici al nmas - n ve istirahat edilmesini öneriyoruz. Virüse yakalananlara ortalama 3-5 gün istirahat tavsiye ediyoruz. Böylelikle hem çabuk iyileflecekler hem de virüsü daha fazla kifliye bulaflt rmayacaklar. Virüsün aktif oldu u dönemin istirahatle geçirilmesi vücudun kendisini h zl bir flekilde toparlamas için çok önemli. Prof. Dr. Bak r, hlamur, ada çay gibi bitkilerin de tüketilebilece- ini bunlar n vücut direncinin geliflmesine katk sa layaca n ancak bunlarla gripten korunman n mümkün olmad n söyledi. Gripli kiflinin öksürürken ve hapfl r rken mutlaka a z n mendille veya koluyla kapatmas gerekti ini de belirten Bak r, Hapfl rma ve öksürmeyle saç lan damlac klar yaklafl k 1-2 metre mesafede etkili oluyor. Bu damlac n solunmas yla virüs bulaflabilir. Yine tokalaflmadan da uzak durulmal diye konufltu.(aa) STANBUL (CHA) stanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Baflkan Prof. Dr. Muazzez Garipa ao lu, diyette do al beslenmek gerekti ini ifade ederek, Biz diyetisyenler, organi i oynanm fl ve hormonlu besinlere kesinlikle karfl y z. Bu besinler yerine tamamen do al beslenmeyi tavsiye ediyoruz dedi. Garipa ao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, diyetisyenlerin, sa l kl ve do al beslenmeden yana olduklar n kaydetti. Güvenli besin konusunun s k s k tart fl ld n dile getiren Garipa ao lu, flöyle konufltu: Biz diyetisyenler, organi i oynanm fl ve hormonlu besinlere kesinlikle karfl y z. Bu besinler yerine tamamen do al beslenmeyi tavsiye ediyoruz. Elma yiyece iz, ama hangi elmay? Do al elmay m, yoksa üzerinde pestisit (zararl organizmalar engellemek, kontrol alt na almak ya da zararlar n azaltmak için kullan lan madde) olan elmay m seçece iz? Domates her gün masam za geliyor. Yemek istiyoruz ama ne kadar güvenebiliriz? Son y llarda en fazla tart fl lan konulardan biri, hormonlu veya pestisitli besinler. Bu besinler, insan sa l na zarar veriyor. Anne karn ndaki bebe- e bile zarar veriyor. K z çocuklar, erken ergenli e giriyor. Erkek çocuklarda, jinekomasti denilen meme büyümesi meydana geliyor. K s rl k oran art yor. Organik besinlerin güvenilir oldu- unu kaydeden Muazzez Garipa ao lu, özellikle gebeli in kritik bir dönem oldu unu ve gebelikte kad nlar n daha dikkatli beslenmesi gerekti ini söyledi. Hamile kad nlar n, katk maddeli, boyal, geneti i de ifltirilmifl ve pestisitli besinlerden uzak durmas gerekti- ine vurgu yapan Garipa ao lu, özellikle hamilelerin, denizdeki bal kta c - va olup olmad na bile dikkat etmesi gerekti ini aktard. Organik besinin Türkiye de yeterince yayg n olmad n ve pahal oldu unu kaydeden Garipa ao lu, Organik besin, tohumdan bafllar. Organik besinde, güvenilir tohum kullan - l r, topra temiz ve ilaçs zd r. Gönül istiyor ki, bütün besinler organik ve güvenilir olsun diye konufltu. Besinlerin geneti i ile oynanmas - n n nedeni olarak, dünya nüfusundaki art fl ile besin maddelerinin ihtiyac karfl lamamas n n gösterildi ini anlatan Garipa ao lu, Oraya harcanacak enerji, do al tar ma ya da organik tar ma harcansa hiç sorun kalmayacak. Bunu, daha ucuza ve do al olmayana do ru bir kaç fl olarak görüyorum. Böylesi sa l kl de il. G da üreticilerinin bu konuya çok dikkat etmesi gerekiyor ifadelerini kulland. Verem art k tedavi edilebilen hastal klardan ANTALYA (CHA) A ntalya Kamu Hastaneleri Birli i Baflkan Dr. Erdo- an Tafl, veremin geçmiflte çok say da insan n ölümüne neden oldu unu ancak art k önlenebilen ve tedavi edilebilen hastal klar s n f nda yer ald n söyledi. Her y l 5-11 Ocak tarihleri aras nda kutlanan Verem E itimi ve Propaganda Haftas dolay s yla yaz l aç klama yapan Dr. Tafl, veremle ilgili bilgi verdi. Buna göre dünyan n en eski hastal klar ndan biri olan, halk dilinde ince hastal k, t p dilinde tüberküloz olarak bilinen verem, koch basili ad ndaki mikroptan kaynaklanan bulafl c bir hastal k. Verem, insanl k tarihi kadar eski bir hastal k olmas na ra men hala tüm dünyada bir halk sa l sorunu olarak önemini koruyor. Verem hastal 3 evre fleklinde geliflme gösteriyor. Birinci evrede, hastada genel bir yorgunluk, ifltahs zl k, s rt a r lar, öksürük ve atefl görülürken, ikinci evrede hiç bir belirti görülmeyebilir; fakat verem mikrobu bütün vücuda yay larak deriye, eklemlere, kemiklere, böbreklere, ba rsaklara, kar n ve beyin zar na yerlefliyor. Üçüncü evreye gelindi inde ise hastal k, yorgunluk, balgaml öksürük, akflamlar yükselen hafif atefl, ifltahs zl k ve gece terlemeleri fleklinde kendini gösteriyor. Verem mikrobu tafl yan kiflilerden öksürük, hapfl rma ya da yak ndan konuflma sonucu havaya yay lan mikroplar n sa lam kifliler taraf ndan solunmas yla bulafl yor. Bulaflma ihtimali ise afl r yorgunluk, üzüntü ve stres gibi durumlar n, fleker, grip, bo maca ve k zam k gibi hastal klar n vücut direncini azaltmas ile art yor. Bulaflan mikrop ise insan vücudunda akci- erlere yerlefliyor ve kan yolu ile tüm vücuda yay l yor. Beyaz t Beyaz t Mah. 9 May s Sok. 90. Cad. No:6/B Akyurt Akyurt Dörtyol Sakarya Cad. Kestane Sok. No:32/A Dörtyol Alt nda Yeni Demet Solfasol Cad. No:81/A Solfasol Alt nda Kay ran Camiatik Mah. Cumhuriyet Meydan No:30/31 Ayafl Ayafl Beypazar Sa l k Zafer Mah. Milli Egemenlik Cad. No:116/2 Beypazar Yeni Do ufl Afla Öveçler Mah. Kabil Cad.(Eski 4. Cad.) No:64/B Öveçler Gökhan Güleryüz Sok. No:21/C Y. Ayranc Kaynar Nasuh Akar Mah. Süleyman Hac Abdullaho lu Cad. No:19/B Balgat Aysen Ertu rulgazi Mah. Münzeviler Cad. No:14/A Duygum T naztepe Mah. Olgunlar Sok. No:43/ Yeni Ç nar Turan Günefl Bulv. No:11/B Yeni Zuhal G.M.K. Bulv. No:118/B Maltepe Sakarya Bulvar Sakarya Cad. No:6/E K z lay Onur Cumhuriyet Mah. Çember Sok. No:1/A Çubuk Çubuk U ur smetpafla Mah. Cumhuriyet Cad. No:59/A Elmada Elmada Y lmaz Menderes Bulvar Sa l k 1. Sok. No:2 Hasano lan/elmada Elmada Tarç n stasyon Mah. Gül Sok. No:15 Etimesgut Etimesgut U urlu O uzlar Mah Sok. Eray fl Merkezi No:9/17-18 Etimesgut Etimesgut Sultan Eryaman Altay Mah. 25.Sok. Betontafl fl Merkezi No:40 Etimesgut Etimesgut Eymir Karfl yaka Mah. Haymana Cad Sok.No:76/B Gölbafl Gölbafl Güdül Yukar Mah. Gençlik Cad. No:10/A Güdül Güdül Hayat Ankara Cad. No:12/A Haymana Haymana Dönmez Cuma Mah. stasyon Cad. No:1/B Kalecik Kalecik Vereseli Diren Atatürk Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:12/16 Kazan Kazan Ifl l m fienlik Mah.K zlarp nar Cad. Baykara Sok. No:4/D Keçiören Keçiören Kanuni Kanuni Mah. Ba lum Cad. No:159/10 Keçiören Keçiören Baykoç Yeni Etlik Cad. No:44/D Etlik Keçiören Özden Esertepe Mah. Ahmet fiefik Kolayl Cad. No:155/14 Keçiören Keçiören K z lcahamam Merkez Akçay Mah. Cengiz Topel Cad. No:2/A K z lcahamam K z lcahamam Bark n Tuzluçay r Mah. Natoyolu Cad. No:61/A Mamak Mamak Murat Nasuhpafla Mah. Bursa Cad. Olukbafl Sok. No:1/A Nall han Nall han Kahraman Zafer Mah. Mentefle Cad. No:72/A Polatl Polatl Fatih Alkan Yunusemere Mah. Yunusemre Cad.No:95/17-18 Pursaklar Günflen Malazgirt Mah. 94. Cad. No:33/A Sincan Sincan P nar stiklal Mah. Hürriyet Cad. No:34 Temelli-Sincan Sincan Deniz Atatürk Mah. Onur Sok. No:10/A Sincan Sincan OSB Ayafl Yolu 25. Km. ASO Ticaret Merkezi No:Z-30

9 Ar kolonilerinin korunmas için üniversiteler iflbirli ine gidiyor TEKNOLOJ /9 Ö rencilerden 12 milyon avroluk fikir Ar hastal klar n n önüne geçmek ve kolonilerin yok olmas n engellemek için Nam k Kemal Üniversitesi (NKÜ), Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ve Ortado u Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ortak çal flma yap yor TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI KIRfiEH R (AA) AE Ü Ziraat Fakültesi Tar msal Biyoteknoloji Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Rahflan Tunca, AA muhabirine yapt aç klamada ar kolonilerinin korunmas için Tar msal Araflt rmalar ve Politikalar Genel Müdürlü ü (TAGEM) taraf ndan desteklenen "Mu la Bal Ar s nda (Apis mellifera anatoliaca) Amerikan Yavru Çürüklü ü Hastal na Karfl Direnç Gelifltirilmesi" konulu projenin bafllat ld n söyledi. NKÜ'nün liderli indeki projenin AE- Ü, ODTÜ ve ve Mu la Ar c lar Birli i (MAYB R) taraf ndan yürütüldü ünü ifade eden Tunca, belirli dönemlerde slah çal flmas sürdürülen ar kolonilerinden gönderilen numunelerde nosema sporunun tespitini Ziraat Fakültesi Tar msal Biyoteknoloji Bölümü'nde yapt klar n belirtti. Mu la Ar c lar Birli i'nin kovanlar ndaki ar lar üzerinde araflt rmalar yap ld n anlatan Tunca, projede slah çal flmas n n NKÜ'de, rk tan mlamas - n n ODTÜ, nosema sporu teflhis ve tan mlamas n n da AEÜ' de gerçeklefltirildi ini dile getirdi. Tunca, Ziraat Fakültesine bu nedenle bir laboratuvar kuruldu unu vurgulayarak, "2007 y l nda dünya genelinde ar rklar nda ciddi kay plar yaflan nca bunun önüne geçilmesi için çal flmalar BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA bafllat ld. Koloni kay plar nda en büyük etkenlerden birinin nosema oldu u tahmin ediliyor. Ar üreticileri genelde bu hastal erken dönemde fark edemeyebiliyor. Bu nedenle üniversiteler ar hastal k ve parazitlerine dirençli ar rklar n n gelifltirilmesi ve ar rklar n n korunmas için iflbirli i halinde projeler yürütüyorlar" dedi. Mevsimsel olarak slah çal flmas yap lan kolonilerden gönderilen numunelerde nosema sporlar n n moleküler tan s n n laboratuvarlar nda yap labildi- ini belirten Tunca, gerekli görüldü- ünde ülke genelinden gelecek örneklerde mikroskopik ve moleküler tan yap labilece ini aktard. Tunca, flunlar kaydetti: "Bal ar lar do adaki bitkilerin ve endüstri bitkilerinin tozlaflmas nda etkin rol oynayarak, hem do al bitki örtüsünün devaml l n sa l yor hem de zirai ürünlerde verimin artmas na katk sunuyor. Ar - c l kta dünyada koloni varl bak m ndan ikinci s rada yer alan ülkemiz koloni bafl na bal verimi bak m ndan yedinci s rada bulunuyor. Do ru koloni yönetimi ve hastal klarla mücadele ile bal verimindeki s ralamam z giderek üst seviyeye ç kacakt r. Ayr ca ülkemizde bulunan farkl bal ar s alt türü ve ekotipleriyle yap lacak olan slah projelerinde Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak çal flmaya devam edece iz." ZM R (AA) Y arat c fikirlerini projeye dönüfltüren zmirli ö renciler, AB fonlar ndan 10 y lda 12 milyon avrodan fazla hibe ald. zmir Milli E itim Müdürü Vefa Bardakc, AA muhabirine yapt aç klamada, geliflmifl ülkelerin bilginin ezberlenerek ö renilmesine dayal e itim sisteminden vazgeçti- ine, bu sistemde bilginin hayat n içinde uygulamaya dönüflmesi üzerinde durulmad - na dikkati çekerek, Türkiye'nin de ö rencilere bilgiye ulaflma yolunun ö retilmesi yönündeki sistemi benimsedi- ini ifade etti. Araflt ran, çözüm üreten, bilgiyi kullanabilen ö renciler yetifltirmeyi amaçlad klar n vurgulayan Bardakc, buna yönelik çal flmalardan birinin de proje gelifltirme oldu unu kaydetti. Bardakc, ö renci fikirlerinin somutlaflt r lmas n n hayat n kolaylaflt r lmas, yeni ürün ve icatlara yol açmas aç s ndan önem tafl d n belirterek, flöyle konufltu: "Bu y l 61 ö renci projesi Ulusal Ajans taraf ndan onaylanarak hibe almaya hak kazand. Bunlar için 1 milyon 808 bin avro hibe al nd. Müdürlük bünyesindeki AB Projeler Ofisi ö renci ve ö retmenlere proje haz rlamada destek oluyor. Ofisin kuruldu- u 2004 y l ndan bu yana onaylanan toplam 508 proje için verilen hibe miktar 12 milyon 131 bin avroyu geçti. Kabul edilen proje say s y llara göre art fl gösteriyor y l nda 29, geçen y l ise 52 proje kabul edilmiflti. Eskiden ezberleyen ö renci, art k çözüm üretmeye dönük düflünce tarz n benimsedi. Ö rencilerin baflarma duygusu ve özgüveni aç s ndan da projeler k ymet tafl yor." zmir'deki ö renci ve ö retmenlerin "ifltahla" proje yapt - n kaydeden Bardakc, zmir'in di er illerle k yasland - nda çok iyi durumda oldu- unu, içerik ve say bak m ndan ilk üç flehir aras nda yer ald na inand n ifade etti. Bardakc, " zmir'de ilgi çok iyi, Avrupa'ya gitme, kendi çal flmalar yla ilgili orada inceleme, araflt rma yapma ve kendisini gelifltirme güdüsü yüksek" dedi. AB üyesi ülkelerle ortak yürütülen projeler kapsam nda çok say da ö renci ve ö retmenin yurt d fl na ç kma, farkl kültürleri görme f rsat buldu unu belirten Bardakc, "fiimdi hangi okula gitseniz mutlaka Avrupa ülkesi görmüfl, kendi okul türünü karfl - laflt rma f rsat n yakalam fl ö retmen var. Oradaki güzel örnekleri burada uygulamak gibi güzel taraf da var. 10 y lda 10 bine yak n ö retmen, ö renci, yönetici yurt d fl na ç km fl. Sadece yurt d fl na ç kmak bile onlara çok fley katar, ufuk açar" diye konufltu. Soldan sa a 1. Piflirilme ifli... Telefonda seslerin duyuldu u ve iletildi i parça Sivas iline ba l ilçelerden biri... Yanc olma durumu Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayr bir varl k olarak kabul etti i öz, tin... Üzerinde tan t c, belirtici bir yaz, aç klama, iflaret veya resim bulunan, tahta veya sac parças, levha... Bir tür dans (eski) fi rnak iline ba l ilçelerden biri... Yorgunluk, k r kl k, kas a r lar, atefl vb. belirtileri olan, bulafl c, salg n hastal k, paçavra hastal, enflüanza... Anlam bak m ndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine ba layan bir söz Su samuru... Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir a aç... Küf ve çürük gibi kokan Ak l... Birinin buyru u alt nda olan görevli, madun... slam devletlerinde düflmana güvenlik içinde oldu unu bildirmek üzere verilen belge Kiri ç karmak veya eflyay iyice temizlemek için kullan lan her türlü madde... Eflkenar dörtgen (eski) Hayat sona ermifl olan, art k yaflam yor olan, morto, diri karfl t... Bilgisizlik... Derinin gözeneklerinden s zan, kendine özgü bir kokusu olan, yap flkan, renksiz, tuzlu s v, arak Neptünyum elementinin simgesi... Say lar n ilki... Dümeni ortaya alarak gemiyi bulundu u do rultuda yürütme Birleflikgillerden, sulak yerlerde yetiflen, boyu 1,5 m kadar olabilen, bir türü pembe çiçekli bitki, yaban keteni... Bir yerde oturma, e leflme (eski) Ütülenmifl, ütü ile buruflukluklar giderilmifl... lgili Renyum elementinin simgesi... Bir alanda yarat c l ile hayranl k uyand ran, çok be enilen, çok tutulan kimse... Tayine ba l olan De iflim... A r cisimleri bir yerden bir yere kayd rmak ve özellikle deniz teknelerini karaya çekmek için bunlar n alt na sürülen yuvarlak a aç... Ayn cinsten bütün varl klar n veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek Van iline ba l ilçelerden biri... "Ey sevgili" anlam nda kullan lan bir seslenme sözü.(eski) Bitkilerden türlü yollarla ç kar lan veya kimyasal yöntemlerle yap lan, kokulu ve uçucu s - v... Eflk ya olma durumu veya eflk yaca davran fl.. Yukar dan afla ya 1. Peru halk ndan olan kimse... Öksürtmek ifli Millî... Döl yata Afyonkarahisar iline ba l ilçelerden biri... fiundan dolay, flu sebeple, zira... O yer Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet... Sahnede oynanmak için yaz lm fl oyun, drama... Pembeye çalan beyaz tüylü, kanatlar gri renkli, alt gagas nda deriden bir kesesi olan iri kufl, kafl kç kuflu Baflar s z... Yass demir çelik ürünü... Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma... Darmstadtiyum elementinin simgesi flaretlemek ifli... Gösterifl, çal m, caka flaret (halk a z )... Deveyi çöktürmek için ç kar lan ses... Bucak Kendisinin olan bir fleyi, yasaya uygun olarak diledi i gibi kullanabilen kimse, sahip... Bir fleyin öncesi, geçmifli (eski)... Kokmufl hayvan ölüsü Turpgillerden, yumru köklü bir bitki... Lityum elementinin simgesi... Tanr tan maz Yapraklar karfl l kl, çiçekleri büyük, koyu k rm z renkte, küçük bir a aç... Ameri-ka hayran olan (kimse) Aktinyum elementinin simgesi... Bir düflünceyi, bir konuyu bir kifli veya sebebe dayand rma, yükleme, atfetme... Türlü maddelerden yap lm fl, alt nda tekerlekler bulunan, üzerinde kay lan alet Periflan, derbeder (eski)... ki da aras ndaki çukurca arazi veya geçit, koyak... Sodyum elementinin simgesi den -e kadar (eski)... Duygulu, içli, hassas Zehir, a... Eyer vurulmufl, s rt na eyer konulmufl (hayvan) Ç karma iflleminde - iflaretinin ad, nak s... Müslümanlarca belirli zamanlarda okunmas âdet olan dualar ve Kur'an ayetleri (eski)... pek böce i kozalar çözülerek ç kar lan ve dokumac l kta kullan lan çok ince, esnek ve parlak tel

10 YAfiAM /10 Termometreler - 20'yi gösterdi Göyne Baraj buz tuttu Ardahan'da aç kurtlar flehre indi MEL H SEZER ARDAHAN (CHA)- çok zor. Ana yolda dolmufltan inince yürümeye A rdahan'da k fl n yiyecek bulamayan kurtlar flehir merkezine kadar yiyecek arama- Bakt mda önümüzde kurtlar çöplük kar flt r - bafllad m. leride insanlar n kaç flt n gördüm. ya indi. nsanlarla karfl laflan kurtlar korku yordu. Hemen kaçt k. Ben ikinci ö retim okuyorum. Derslerim hep gece. Dolmufla binmek dolu anlar n yaflanmas na sebep oldu.kurtlarla karfl laflan Ardahan Üniversitesi ö rencisi Azad için her gün 3-4 km yol yürüyorum. Art k bu Mustafao lu korku dolu dakikalar flöyle ifade dolmufl ifline bir çözüm bulunsun. Dolmufllar etti: ''Dolmufllar flehir merkezine girmiyor. fiehrin d fl ndaki ana yolda bizi b rak yor. KYK'ya ediyoruz ama k z arkadafllar m z ne yapacak? flehir içine giremiyor, sokmuyorlar. Biz idare gidebilmemiz için 3-4 km yol yürüyoruz. Hava Korkuyoruz akflamlar.'' çok so uk, geceleri eksi 25 derece, yürümek Dolmufllar n flehir merkezine girmemesiyle Barajlar alarm veren stanbul'a Melen'den can suyu SAL H HAMURCU SAKARYA (CHA)- stanbul'un su ihtiyac n karfl lamak için kullan lan barajlar alarm veriyor. Barajlardaki doluluk oran 2007'den sonra en düflük seviyeye gerileyerek yüzde 35 seviyesine ulaflt. stanbul Su ve Kanalizasyon daresi'nin ( SK ) verilerine göre, bugün itibariyle stanbul'daki barajlar n doluluk oran yüzde 35,04. Aral k 2012'de barajlar n doluluk oran yüzde 54,39 iken bu oran geçen Aral k'ta yüzde 36,42'ye kadar düfltü. 8 ocak itibariyle 304 milyon metreküp suyun bulundu u 10 barajdaki doluluk oranlar flöyle: "Ömerli Baraj : yüzde 50,62, Papuçdere: 0,38, Sazl dere: 20,11, Büyükçekmece: 31.62, Alibey: 20.71, Terkos: 42,71, Kazandere: 4,09, Elmal : 7,84, Darl k: 36,21, Istrancalar: 53,59." Ömerli Baraj 'nda 119 milyon 143 bin metreküp, Terkos'ta 69 milyon 296 bin metreküp, Büyükçekmece'de 47 milyon 89 bin metreküp, Darl k'ta 38 milyon 928 bin metreküp, Sazl dere'de 17 milyon 839 bin metreküp, Alibey'de 7 milyon 7 bin metreküp, Istrancalar'da 3 milyon 339 bin metreküp, Elmal 'da 753 bin metreküp, Kazandere'de 712 bin metreküp ve Papuçdere'de 221 bin metreküp su bulunuyor. Avrupa yakas na 1 milyon 602 bin 20 metreküp, Taksim de dilenci operasyonu SÜMER AVCI STANBUL (CHA)- T aksim de zab ta ekipleri dilencilere yönelik operasyon yapt. Yoldan geçen vatandafllar rahats z edip para istedikleri öne sürülen ço unlu u Suriye uyruklu yaklafl k 20 dilenci, zab ta ekipleri taraf ndan yakaland. Dilenciler Beyo lu Zab ta Müdürlü ü'ne götürüldü. Taksim Meydan ve Gezi Park çevresinde özellikle Suriye uyruklu flah slar n yoldan geçen vatandafllar rahats z ederek para talep etmesi üzerine zab ta ekipleri harekete geçti. Ekipler, meydandaki ve Gezi Park çevresindeki dilencileri yakalad. Ne oldu undan habersiz bir anda araçlara bindirilmek istenen dilenciler, kendilerini götürmek isteyen ekiplere uzun süre direndi. Koltuk de nekli baz dilenciler de kendilerini görüntülemek isteyen gazetecileri engellemek istedi. Bayan bir dilenci ise koltuk de nekleriyle gazetecilere sald rmaya çal flt. Ancak dilenciler ekipler taraf ndan zab ta arac na bindirildi. Taksim Meydan ve Gezi Park çevresinde yakalanan yaklafl k 20 dilenci Beyo lu Zab ta Müdürlü ü ne götürüldü. Barajlar ndaki su seviyesi alarm veren stanbul'a Melen'den günlük 676 bin metreküp su pompalan yor y l nda kurulan Melen regülatöründen stanbul'a en fazla su aktar m geçen y l yap ld. Asya yakas na ise 799 bin 243 metreküp temiz su verildi. stanbul'un uzun dönemli su ihtiyac n karfl lamak amac yla Melen Çay üzerinde Devlet Su flleri (DS ) taraf ndan yap lan ve 2007 y l nda faaliyete geçen regülatörden stanbul'a günlük 676 bin 812 metreküp su pompalan yor. Su al m çay n debisine göre de iflim gösteriyor. Sakarya'n n Kocaali ilçesi Ortaköy beldesinde bulunan Melen regülatöründen pompalanan ham su Ömerli Baraj 'na aktar l yor. Melen'den gelen su buradan da bo az n alt ndan geçirilen hatla Avrupa yakas na ulaflt r l yor. Ka thane çmesuyu Ar tma Tesisi'nde ar t lan su, flebekeye veriliyor. HASAN KÜÇÜK MERS N (CHA)- büyük s k nt ve tehlike atlatt klar n belirten Mustafao lu, 'Dolmuflçu a abeylerimiz iyi insanlar. Bize hep iyi niyetle yard mc olmak istiyorlar. Ancak onlar n da ellerinden bir fley gelmiyor.'' dedi.öte yandan ö rencilerin çekti i s - k nt lara hak veren üniversite dolmuflçular ise, ''Çocuklar m z do ru söylüyor. Bizde onlar yurtlar na, flehir merkezine b rakmak istiyoruz ancak bir tak m engeller var onlar aflamad k. nflallah önümüzdeki günlerde bu engeller afl lacak herkes rahatlayacak.'' fleklinde konufltular. Trolle bal k avlayanlar helikopter kameras na yakaland M ersin'de Akdeniz aç klar nda trolle avlanan bal kç lar, Sahil Güvenlik Komutanl ekiplerinin helikopterindeki kamera taraf ndan görüntülendi. Bal kç lar n helikopteri fark ederek trolleri keserek kaçmas dikkat çekti. Denizi kirleten gemilerin de görüntülere yans d olay sonras cezai ifllem uyguland. Mersin'de Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanl ekipleri aç klarda trolle bal k avlayan ve kirli- ine neden olan gemilerle ilgili çal flma yapt. Helikopterle denetime ç kan ekipler trolle avlanan bir bal kç teknesini görüntüledi. Görüntülerde sahil güvenlik helikopterini fark eden bal kç lar a lar n keserek kaçmaya çal fl yor. Helikopteri fark edince teknedekilerin telafll hali kameralar yans rken, bal kç lar h zla kaçmaya bafllad. Helikopterdeki ekipler ise merkeze telsizle anons ederek teknenin kaçt yöne do ru bot sevk edilmesini istedi. Öte yandan ekiplerin denizi kirleten gemilere yapt operasyonda kameralara yans d. Petrol at klar ile denizi kirleten gemiler havadan tespit edildikten sonra botlarla gemiye yaklaflan ekipler gerekli yasal ifllem uygulad. Sahil Güvenlik Komutanl ndan yap lan aç klamada ise 2013 y l nda gerçeklefltirilen denetimlerde yasa d fl su ürünleri avc l yapt tespit edilen 527 tekneye 738 bin, deniz kirlili ine neden oldu u tespit edilen 46 tekneye de 348 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 86 bin TL idari para cezas uyguland bildirildi. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ BURHAN TORUNLAR ERZ NCAN (CHA)- E rzincan da etkisini gösteren afl r so uklar, Devlet Su flleri'ne (DS ) ait sulama amaçl kullan lan baraj dondurdu. Geceleri s f r n alt nda 20 derecelere kadar düflen so uklar, 9 milyon metreküp su depolama hacmi bulunan göletin yüzeyinin buzla kaplanmas na neden oldu. Erzincan'a 18 kilometre uzakl kta bulunan DS ye ait sulama amaçl kullan lan baraj gölü, afl r so uklara daha fazla dayanamayarak buz tuttu. Yaz aylar nda 3 belde ve 10 köye ait toplam 5 bin 406 hektarl k tar m alan n n sulamas n sa layan baraj gölü, Sibirya so uklar nedeni ile tamamen buzla kapland. Yaklafl k 35 metre derinli e sahip baraj gölü üzerinde 1 metreye yaklaflan buz tabakas, görenlerin de ilgisini çekti. Baraj gölünde gezmeye gelen Muzaffer Koflan, Do u Anadolu Bölgesi'nde etkili olan Sibirya so uklar Erzincan da da kendini gösteriyor. fiu anda Göyne Baraj 'nday z. Baraj tamamen buz tutmufl durumda. Baraj n üzerinde yürünebiliyor. Yaklafl k 40 santimlik buz var." diye konufltu.

11 Artvin de kayak keyfi ARTV N (AA) - B aflkomutan Mustafa Kemal Atatürk ün silah arkadafllar yla birlikte kald, Baflkomutan Meydan Muharebesi nin planland ve görüflüldü ü, cumhuriyet tarihinin en önemli anlar na tan kl k eden Zafer Müzesi ni 2013 y l nda 18 bin 746 kifli ziyaret etti. Artvin Valili ince 2009 y l nda Mersivan Da nda yapt r lan Atabar Kayak Merkezi hafta sonunda çok say da kayak tutkununu a rlad. Kar kal nl n n yaklafl k 60 santimetre oldu u kayak merkezinde, hafta sonunda yaklafl k 500 kayaksever, kayak yapman n zevkini yaflad. Artvin de yeni yayg nlaflmaya bafllayan kayak sporunda, yöre halk ile çeflitli okullarda ö renim gören ö rencilere, Gençlik ve Spor l Müdürlü ü ve özel kurs hocalar taraf ndan kayak kurslar veriliyor. Havan n da güneflli olmas n f rsat bilen baz aileler tahtadan yapt klar k zaklarla ve flambrellerle kayak yapt. Bu s rada yaflanan küçük kazalarda ilginç görüntüler olufltu. TUR ZM /11 Kültürel geziler 300 milyon lira kazand rd ANKARA (AA) - fienay ÜNAL - Ani Ören Yeri kar alt nda Kars-Ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipli i yapan tarihi Ani Ören Yeri, k fl n kar alt nda beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerden ilgi görüyor. KARS (AA) - SONER KILINÇ/ÇA LAR SEFERTAfi - K ars-ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipli i yapan tarihi Ani Ören Yeri, k fl n kar alt nda beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Kars a 42 kilometre uzakl ktaki Ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde MÖ 600 lü y llarda bin 750 metre yüksekli indeki platoda bar nd rd medeniyetlere ait eserleriyle Ani Ören Yeri, k fl aylar nda adeta beyaz örtüye bürünüyor. Dünya fiehri olarak adland r lan ve içerisinde halen yirminin üzerinde tarihi yap ya ev sahipli i yapan antik kent, 8 metre yüksekli inde, 4 bin 500 metre uzunlu undaki surlarla kapl. KAYSER (AA) - MUSA ÖZYÜREK - K ayseri Büyükflehir Belediyesi Erciyes Afi Yönetim Kurulu Baflkan Murat Cahid C ng, eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher in Fransa da kayak yaparken yaralanmas sonras nda pist güvenli inin gündeme geldi ini belirterek, Avrupa da, Amerika da, Kanada da güvenlik konusunda ne uygulan yorsa onlar Erciyes te uyguluyoruz. Bu konuda Andora daki bir kayak merkezinden dan flmanl k ald k. Oradaki pist uzmanlar, pist görevlileri, güvenlikçileri Erciyes te bizim ekibimize e itim verdi dedi. C ng, AA muhabirine yapt aç klamada dünyada özellikle Avrupa daki kayak merkezlerinin bir mevzuat, kanunu oldu unu ve pistlerde al nmas gereken tedbirlerin, pist d fl nda yap lmas gerekenlerin madde madde yaz ld n, bir aksakl k durumunda da kim görevini aksatt, kim ihmal ettiyse hemen tespit edilerek, gerekli ifllemlerin yap ld n söyledi. Türkiye de kayak merkezleriyle alakal bir mevzuat veya kanun olmad na dikkati çeken C ng, buralar n düzenlenmesinin tamamen iflletmecilerin veya kurumlar n insaf na terk edilmifl durumda oldu unu vurgulad. Erciyes K fl Sporlar ve Turizm Merkezi Projesi nin uygulanmaya baflland dönemde dünyan n en büyük kayak merkezlerinden birisinden iflletme dan flmanl ald klar n ifade eden C ng, Avrupa da, Amerika da, Kanada da güvenlik konusunda ne uygulan yorsa onlar Aras Nehri nin bat yakas nda yaklafl k 78 hektar alan üzerinde kurulan ve bugüne kadar Urartu, skit, Pers, Makedon, Part, Ermeni, Sasani, ran, Roma, Bizans, Emevi, Abbai, Selçuklu, Mo ol, lhanl, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanl, Gürcü ve Rus egemenli ine giren ve bu medeniyetlerin izlerini tafl yan, zaman zaman yüz binin üzerindeki nüfusa ulaflan ancak yaflad büyük depremler sonras 1600 lü y llarda terk edilen Ani Ören Yeri, özellikle k fl aylar nda dondurucu so u a ra men ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kars a gelen turistlerin Kars Kalesi nden sonra ziyaret etti i en önemli bölge olarak dikkati çeken Ani Ören Yeri ni özellikle foto raf tutkunlar tercih ederken, surlar içerisindeki cami, kilise, katedral, manast r, hamam, külliye, flapel ve çeflitli yerleflim kal nt lar adeta görsel bir flölene ev sahipli i yap yor. stanbul dan Kars a tren yolculu unu ve k fl n Ani Ören Yeri ni görüntülemek için antik kente gelen foto raf sanatç s Altu Sencer, Ani Ören Yeri nin kar alt nda çok daha etkileyici oldu unu söyledi. Özellikle havan n aç k oldu u günlerde tafl yap lardaki renk dokusu ve fl k çeflitli çok özel foto raf kareleri için f rsat oluflturdu unu belirten Bencer, Ani Ören Yeri gerçekten etkileyici bir bölge. Yüksek bir plato üzerinde kurulu olmas, pek çok medeniyete ev sahipli i yapmas, yap lar n çeflitlili i ve kullan lan tafl malzemenin özelli i bölgeyi çok daha özel k l yor. Günefl erken saatlerde kentin üzerinde do uyor ve yine kentin üzerinde bat yor. K fl n ise kar alt nda çok daha güzel. Herkesin Dünya fiehri diye adland r lan Ani yi görmesi gerekti ini düflünüyorum dedi. Erciyes te uyguluyoruz. Bu konuda Andora daki bir kayak merkezinden dan flmanl k ald k. Oradaki pist uzmanlar, pist görevlileri, güvenlikçileri Erciyes te bizim ekibimize e itim verdi. Dolay s yla dünyadaki en iyi, en güvenli pistlerinden birisine sahibiz. Bu ifli Türkiye de de en iyi yapan kayak merkeziyiz fleklinde konufltu. Da n 26 milyon metrekarelik k sm nda uzunlu u 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak yap labildi ini, insanlar n rahatl kla kayabilmeleri ve gitmek istedikleri hedeflere kolayl kla ulaflabilmeleri için Erciyes te yaz n tabelama ve iflaretleme çal flmalar yapt klar n belirten C ng, Eline bizim kayak haritam z alan bir kayakç istedi i piste kolayl kla ulaflabiliyor. Bu bizim aç m zdan önemli bir özelllik. Kayak pistlerin T ürkiye deki müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, Kültür ve Turizm Bakanl n n yo un çabalar n n sonucunda alt y lda 70 milyon liradan, 301 milyon liraya yükseldi. AA muhabirinin, Kültür ve Turizm Bakanl Döner Sermaye flletmeleri Merkez Müdürlü ünün (DÖS MM) müze ve ören yeri istatistiklerinden edindi i bilgiye göre, 2013 te müze ve ören yerlerini toplamda 29 milyon 750 bin kifli gezdi de 28 milyon 781 bin 308 kiflinin misafir oldu u bu mekanlarda ziyaretçi say s nda geçen y la göre yüzde 3 art fl sa land. Geçen y l yerli ve yabanc turistlerin ilgisini en çok çeken ve en fazla gelir getiren müze ve ören yerleri ise Osmanl sultanlar n n ikametgah, yönetim ve e itim merkezi olan Topkap Saray Müzesi, stanbul Ayasofya Müzesi, zmir Efes Ören Yeri, Denizli Hierapolis Ören Yeri, Nevflehir Göreme Aç khava Müzesi oldu. Fatih Sultan Mehmet taraf ndan de yapt r lan ve Mustafa Kemal Atatürk ün emriyle 1924 te müzeye dönüfltürülen, saltanat hazinesi, mukaddes emanetler ve imparatorluk arflivlerinin yer ald Topkap y geçen y lki gibi dünyan n en önemli yap lar ndan birisi olarak gösterilen Ayasofya Müzesi takip etti de elde edilen gelir 280 milyon 206 bin 955 lira iken, rakam 2013 te yüzde 9 artarak yaklafl k 301 milyon liraya ulaflt. MÜZEKART GEL R NDE YÜZDE 36 ARTIfi 2012 de Müzekart sat fllar ndan elde edilen gelir de 20 milyon 671 bin 808 iken, yüzde 36 yükseliflle 28 milyon 20 liraya ulafl ld. 793 bin 200 müze kart sat ld 2013 te, 3 milyon 754 bin geçifl bu kartlarla sa land. 45 M LYON L RA ÖDENEK AKTARILDI Öte yandan 46 ildeki 106 müze ve ören yeri, Müze ve Ören Yerleri Giflelerinin flletimi, Girifl Kontrol Sistemlerinin Modernizasyonu ve Yönetimi fli, 62 müze ve ören yeri ise Müze Ve Ören Yerleri Sat fl Alanlar Ve Ticari Faaliyetlerinin Yönetimi, Yürütülmesi, Gelifltirilmesi, Ürün Ve Hizmet Tedariki fli kapsam na dahil edildi. Bakanl a ba l müze ve ören yerleri ile kültür merkezlerinin temizlik ve güvenlik hizmetlerini sa lamak üzere il özel idarelerine 2012 de 38 milyon 618 bin 867 bin lira, 2013 te ise yaklafl k 45 milyon lira ödenek aktar ld. Böylece müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, yine bu tarihi mekanlar için kullan ld. Erciyes, dünyan n en güvenli kayak pistleri aras nda etraf na file çekiyoruz, özellikle pist d fl na ç k ld zaman tehlike ve risk oluflturacak yerlerde çok ciddi tedbirler al yoruz, çift kat fileleme yap yoruz. Ayr ca kayakç lar n çarpt klar nda yaralanmamalar için karlama makineleri ve mekanik tesis direklerini süngerle kapl yoruz diye konufltu. Erciyes in hem co rafi, hem de fiziki aç dan dünyadaki birçok kayak merkezinden daha güvenli oldu una dikkati çeken C ng, yaz n pistlerin ifl makineleriyle tamamen düzlendi ini, gerekli e imlerin verildi ini ve özellikle büyük çapl kaya ve tafl parçalar n n tamamen temizlendi ini vurgulad. Pistlerin Avrupal dan flman ve uzmanlar nezaretinde aç ld n dile getiren C ng, flunlar kaydetti: Schumacher muhtemelen pist d fl na ç km fl. Pist d fl nda kayak flirketinin veya merkez iflletmecinin mesuliyeti yok. Biz de Erciyes te filelerimizi çekiyor gerekli güvenlik önlemlerimizi al yoruz. Pistler d fl ndaki bolkar dedi imiz kayal k alanlarda kayanlar riski göze al yor. Biz bu konuda mümkün oldu u kadar kayak yapanlara uyar larda bulunuyoruz. Pist d fl na ç kmamalar konusunda ikaz ediyoruz. Sonuçta buralar da ortam ve neticede her tarafta kayalar, tafllar var. stenmedik bir durumla karfl laflmamak için bütün kayakç lar m z n kendileri için haz rlanm fl, kar ezilmifl pistlerde kayak yapmalar n tavsiye ediyoruz. Pist güvenlik ekipleri, zorluk derecesi daha yüksek olan pistlere ç kan kayakç lar uyar yor.

12 KÜLTÜR/SANAT /12 "Geçen y l Türkiye'de kifli bafl na 7,1 kitap düfltü" STANBUL (AA) T ürkiye Yay nc lar Birli i, geçen y l kitap üretiminin yüzde 12 artt n, kifli bafl - na 7,1 kitap düfltü ünü bildirdi. Birlikten yap lan yaz l aç klamada, Kültür ve Turizm Bakanl ISBN Ajans ile Telif Haklar ve Sinema Genel Müdürlü ü verilerine göre, geçen y l Türkiye'de toplam 536 milyon 259 bin 40 adet kitap (Milli E itim Bakanl taraf ndan okullara ücretsiz da t lan ders kitaplar dahil) üretildi i belirtildi. Aç klamada, bu kitaplar için 330 milyon 17 bin 405 adet bandrol sat n al nd, Milli E itim Bakanl n n da 2013 y l nda ilk ve orta ö retim ö rencilerine 206 milyon 241 bin 635 adet ücretsiz ders kitab da tt kaydedildi. Türkiye statistik Kurumu rakamlar na göre, ülke nüfusunun 1 Ocak 2013 itibar yla 75 milyon 627 bin 384 oldu u bildirilen aç klamada, 2013 y l nda kifli bafl na 7,1 kitap düfltü ü ifade edildi. Aç klamada, flu bilgilere yer verildi: "2012'de Türkiye'de 42 bin 337 çeflit (bafll k) kitap yay nlanm fl, 480 milyon 257 bin 824 adet kitap üretilmiflti. Kifli bafl na düflen kitap say s 6,4'tü verileri göz önüne al nd - nda, geçen y la göre yay nlanan kitap çeflidinde yüzde 11,6, üretilen kitap adedinde ise yüzde 12 art fl oldu u görülüyor. K TAP AfiI I SAHAF arfliviyle tarihe fl k tutuyor GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: zmit ilçesinde sahafl k yapan fierafettin Ergül, 20 y lda 40 bini aflk n kitap toplad. KOCAEL (AA) E rgül, AA muhabirine yapt aç klamada, yoksul bir ailenin çocu u olarak dünyaya geldi ini, kitap sevgisinin çocuklu- unda okumayla bafllad n söyledi. Maddi zorluklar nedeniyle e itimini yar da b rakmak zorunda kald n ifade eden Ergül, buna ra men her zaman kitaba, kitap okuyanlara yak n olmak istedi ini dile getirdi. "Baba mesle i çayc l b rak p kitap sat c l n tercih ettim" diyen Ergül, dükkan nda kitap okudu unu, ziyaretçilerine de okuttu- unu anlatt. nsanlar kötü al flkanl klardan kitap sevgisiyle uzaklaflt rabilece- ini düflündü ü için ifle çocuklardan bafllad n aktaran Ergül, "Her 23 Nisan'da çocuklara kitap kampanyas düzenliyorum, Bir hafta boyunca çocuklara bedava sinem KUSURSUZLAR Çeflme. May s n son günleri. stanbul dan gelen iki k z kardefl, Lale ve Yasemin bir kaç ay önce vefat etmifl anneannelerinin yazl nda tek bafllar na kal yorlar. ki kardefl gün içinde, yar maday arabayla geziyor ve ss z plâjlarda uzan p tembellik yap yorlar. lk baflta her fley çok güzel, hava berrak, deniz p r l p r l ve belde huzurlu... Ancak bu iliflkide tuhaf bir gerginlik var. Kusursuzlar Antalya Alt n Portakal da En yi Yönetmen ödülünü alm flt. A V ZYONA YEN G REN F LMLER HALAM GELD Film, gazeteci Evrim Kanpolat n bizzat flahit oldu u gerçek bir olaydan yola ç karak yazd senaryosu ile Türkiye nin en büyük problemlerinden birini, çocuk yaflta gelin olan k zlar n ac dram n ve akraba evliliklerini ele al yor. Ayn zamanda K br s Bar fl Harekat n n 40. y l na denk gelen filmde, K br s Rum Kesimi taraf ile yaflanan s n r meselesi de en insani yan yla iflleniyor. kitap da t yorum. Orta yafll insanlar toplumda bir fleyler görmüfl, tecrübe edinmifl. As l amac m z, tecrübe sahibi olmayanlar kitapla buluflturup hayat dizayn etmelerini sa lamak" diye konufltu. Ergül, Kocaeli'de uzun y llard r iflletmecilik yapt için çok say da kifliyi tan d n belirterek, küçük bir kitap istihbarat n n bile kendisi için önemli oldu unu söyledi. Eski bir kitap bulundu unu duydu unda arflivine eklemeye çal flt n vurgulayan Ergül, flunlar kaydetti: "Bir gün eski bir binan n teras nda mangala davet ettiler. Arkadafl n birisi bir dolab açt, içinde çok say da eski kitap var. Kitaplarla mangal tutuflturmak üzereyken 'dur' dedim. Mangal, kitapla yakacakt. Kitaplar n eski evin sahibinden kald n söyledi. Tutuflturmak için kullan yorlard. 'Kitaplar sen bana ver, ben gelir, her gün senin mangal n yakar m' dedim. Yaklafl k 10 cilt 1936 y l nda çiflleri Bakanl nca yay mlanm fl 'Ay n Tarihi' kitab n kurtard m. çeri i flu. Türkiye ve dünyada yaflanan her türlü hadisenin tutuldu u bir kitap." Ergül, toplad kitaplar babas ndan kalan daire ile evinin 2 odas nda saklad n vurgulayarak, de- erlerin iyi korunmas gerekti ini söyledi. Ergül, arflivinde Yakup Kadri'nin imzalayarak okuruna hediye etti i "Yaban" adl roman ve Topçu K fllas 'n n eski foto raflar n n bulundu u, 1870'li y llarda Jön Türkler taraf ndan Paris'te bas lan "Malumat" dergisinin çeflitli say - lar oldu unu aktararak, "Osmanl - ca ve Frans zca bas lan dergide o günü anlatan önemli bilgiler var. Günümüze kadar ulaflmayan birçok bilgi dergilerde yer al yor" ifadesini kulland. nkara WALTER MITTY N N G ZL YAfiAMI Walter Mitty nin Gizli Yaflam nda, herkesin iyi hissetmesi için gereken potansiyelin içinde bir yerlerde gizlendi i anlat l yor. S radan bir adam olan Walter, sessiz sakin hayat na devam ederken, komik ve flok eden gerçek üstü hayaller görmeye bafllar. Bir gün kaderi öyle bir de iflir ki, hayallerinin bile ötesinde bir maceralar zincirine ad m atar. Ben Stiller in yönetti i ve Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn ile Kathryn Hahn n oynad Walter Mitty nin Gizli Yaflam macera, dramatik-komedi türünde. OLDBOY Günümüz film dünyas fanatik intikam hikâyeleriyle doludur. Fakat bunlardan hiçbiri Oldboya yanaflabilmifl de il. Öyle ki Oldboy, soyutlanmay, psikolojik bask y, kan davas n, ahlak duygusunu, suçluluk duygusunu ve günahlardan ar nmay modern pop kültürünün karanl k yüre inde birbirine ba layan; ayn anda k flk rt c biçimde duygusal ve vahfli bir hikâye. Kore yap m orijinal filme ba l kal rken, yeniden yap m ile seyirci ile buluflan Oldboy, bafl n kendi flok edici ve gölgeli alan na çeviriyor.

13 Ak ll kent sistemiyle büyükflehir yönetiliyor Teknoloji ve biliflim alan ndaki geliflmeleri yak ndan takip eden Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek in öncülü ünde hayata geçirilen Ak ll projelerle Baflkentliler, daha kaliteli, daha sürekli, daha çevreci ve daha verimli hizmet al yor. Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Mehmet Fatih KARACA GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet Atilla IRKIÇATAL Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz D ünyada sosyal medyay en iyi kullanan yerel yönetici ödülünü iki kez üst üste alan Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Hizmet üretirken, Dünya çap ndaki biliflime ve teknolojiye dayal tüm geliflmeleri yak ndan takip ediyoruz. Biz her zaman Ak ll projeler tasarl yor, teknolojik geliflmelere paralel yöntemlerle hayata geçiriyoruz. Vergi tahsilatlar ndan tan t ma, ulafl mdan tfaiye hizmetlerine, halkla iliflkilerden su hizmetlerine kadar her konuda günü yakalayan sistemlerle hareket ediyoruz diye konufltu. Baflkentlileri yönetimde daha da kat l mc yapan sosyal medya olanaklar n en iyi kullanan belediye olduklar n belirten Baflkan Gökçek, flunlar söyledi: nternet üzerinden hizmete sundu umuz pek çok proje ya da kent otomasyon sistemleri ile hizmeti mesai saatlerinden ç kar p, 7 gün 24 saate yay yor, fleffafl artt r yor, evrak yo- unlu unu azalt yoruz. Baflkentliler kent gündemini daha rahat takip ediyor, dileklerini, flikayetlerini pek çok kanaldan rahatl kla ulaflt rabiliyor, an nda geri dönüfl alabiliyorlar. Durakta beklemeye son veren EGO Cep te uygulamas ndan ASK nin SCADA sistemine, internet sitemizdeki ihale duyurular ndan 360 derece kent turlar na, Mavi Masa dan e- tahsilat uygulamalar na kadar pek çok hizmetle Ak ll bir kentte yafl yor, Ak ll Ankaram zla gurur duyuyoruz. Büyükflehir Belediyesi nin, Ak ll Kent kriterlerinin önceli inde yer alan e-tahsilat uygulamas ile vergi, harç gibi ödemeler zahmetsizce gerçeklefltirilebiliyor. Büyükflehir Belediyesi, ayn zamanda beyan bilgileri, borç bilgileri, sicil bilgileri ve tahsilat bilgileri sorgulamas na imkan tan yan e-devlet sistemi içerisinde de yer al yor. Büyükflehir Belediyesi nin web sitesi ise renkli ve dinamik tasar m ile hem kent yaflam hem de yerel yönetime iliflkin pek çok konuda merak edilenlere cevap oluyor. Sitedeki e-ankara linkinden hem ak ll telefonlarda kullan labilecek uygulamalara hem de en çok ziyaret edilen faydal bölümlere kolayl kla ulafl labiliyor. nternet sitesindeki Büyükflehir Bugün Ne Yap yor linki merkez, ilçe ve mahallelerde her gün, nokta nokta gerçeklefltirilen çal flmalar hakk nda bilgi verirken, ihale duyurular fleffafl art r - yor. Sitenin en çok t klanan bölümleri ise Nöbetçi Eczaneler ve Hal Bal k Fiyatlar olarak dikkat çekiyor. nternet sitesinde Ankara n n turistik tan t m na yönelik uygulamalar da yer al yor. 360 derece kent turlar, ngilizce tan t m bölümü, konserler ve etkinliklerin yer ald bölümler ile foto raflar büyük ilgi görüyor. Mezarl k Bilgisayar Sistemi (MEB S) de vatandafllara mezarl klarda k lavuz oluyor. nternet sitesinin yan s ra Karfl yaka, Cebeci ve Sincan mezarl klar n n girifllerine yerlefltirilen Kiosk lar sayesinde vatandafllar, yak nlar n n bulundu u mezar yerini ve en k sa yol haritas n ç kt olarak alabiliyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi, Baflkent te ulafl m daha konforlu, güvenli ve h zl hale getirebilmek için pek çok ak ll çözüm sunuyor. EGO Cepte uygulamas ile Türkiye de bir ilke imza atan ve durakta beklemeye son veren EGO Genel Müdürlü ü, otobüsün dura a ne zaman yanaflaca- n bildiren uygulamay ALO 153, EGO SMS ve Sesli Mesaj hizmetleri ile de yayg nlaflt r - yor. EGO nun internet sitesinden ulafl labilen Trafik yo unlu u haritas sayesinde Ankara il s - n r içerisindeki trafik rahatl kla görülebilirken, flu anda say - s 13 olan kamera yay n ile de anl k durum izlenebiliyor. Baflkentlilerin bir kere al p ömrünün sonuna kadar, istedi i miktarda para yükleyerek kullanabilece i Ak ll Ankarakartlar çok yak nda hizmete sunmaya haz rlanan EGO, Ak ll Durak, Araç çi Yolcu Bilgilendirme ve Kamera Sistemleri ile de toplu tafl ma sistemlerini daha ak lc, daha güvenli ve daha h zl hale getirme yolunda ilerliyor. Ulafl m n h zl seçene i Metro ve Ankaray ile flehirleraras yolculu un kavfla AfiT de güvenlik ise teknolojik geliflmelere paralel olarak dizayn edilen en son kamera sistemleri ile gece gündüz kontrol alt nda tutuluyor. 7 GÜN 24 SAAT ABONEL K Su hizmetinde de ak lc çözümler sunan Büyükflehir Belediyesi, bünyesindeki ASK nin teknolojiyi takip eden çal flmalar ile Baflkentlilerin internet üzerinden online olarak, 7 gün 24 saat abonelik ifllemelerini, fatura tahsilat n ve ar za bildirimlerini yapmalar n sa l yor. Kentin merkezi noktalar ndaki 57 adet ASK MAT K ile de ön ödemeli su dolumu yap labiliyor. ASK, merakl lar için de barajlardaki anl k su durumu ve günlük faaliyet raporunu internet üzerinden yay nl yor. çme suyunun kalitesini her daim kontrol alt nda tutan AS- K, farkl noktalardan al nan numuneleri son teknoloji ile donat lm fl laboratuarlarda her gün fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerden geçiriyor. ASK nin bir baflka ak ll hizmeti ise Yönetsel Denetim ve Veri Elde Etme Sistemi (SCADA) Bu sisteme ba l 108 su deposu, 60 pompa istasyonu, 13 ölçüm noktas, tek bir merkezden elektronik olarak sürekli gözlenerek, su kaçaklar ve flebeke ar zalar an nda tespit edilerek, soruna h zl bir flekilde müdahale ediliyor. Ak ll kent olabilmenin en önemli kriterlerinden bir di eri ise hizmette çevreci yaklafl mlar. Büyükflehir Belediyesi bu alanda yapt çal flmalar ile de Türkiye ye öncülük ediyor. Dünyan n en büyük do algazl filosu ile do aya egzoz gaz sal n m n büyük oranda azaltan Büyükflehir Belediyesi, Mamak Çöplü ünde baflar yla uygulanan Ankara Kat At k Projesi ve Endüstri Park ile de büyük takdir topluyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi, ALO 153 Mavi Masa n n yan s ra sosyal medyadaki aktif çal flmalar ile de yönetimdeki vatandafl kat l mc l n en üst düzeyde tutuyor. Dünyan n sosyal medyay en iyi kullanan belediye baflkan ödülünü iki kez almaya hak kazanan Baflkan Gökçek in öncülü ünde yürütülen çal flmalar kapsam nda, Baflkentliler her türlü dilek, talep ve flikayetlerini an nda Büyükflehir Belediyesi yetkililerine ileterek, yan t alabiliyor. ALO 153 Mavi Masa ya birebir görüflmenin yan s ra internet, telefon ve SMS yoluyla da ulaflabilen Baflkentliler, facebook ve twitter gibi yayg n kullan lan sosyal medya a lar ndan da dertlerini ve görüfllerini kolayl kla paylaflabiliyorlar. Büyükflehir Belediyesi Görsel letiflim?merkezi nin son teknoloji fly-camleri (insans z hava arac ), kente yukar dan bak fl imkan sa layarak, her birim taraf ndan kullan l yor. TFA YE DA RES BAfiKANLI I Dünya standartlar ndaki teknik donan m ve en üst düzeydeki vazife bilinci ile görevini en iyi flekilde yapmaya çal flan tfaiye Dairesi Baflkanl da çal flmalar n son teknolojik donan m ile yürütüyor. tfaiye bünyesinde kurulan Otomatik Komuta Merkezi Sistemi ile itfaiye araçlar, merkezden ç kt - andan itibaren ad m ad m izleniyor. Yang na giden araçlar n bulunduklar yerler, izledikleri güzergahlar, h zlar, ne kadar mesafe kat ettikleri, yang n mahalline intikalleri, yang - na müdahale süreci gibi tüm faaliyetleri, 3G ile Komuta Merkezi nden 24 saat takip ediliyor. Görme engelliler için de ak lc çözümler üreten Büyükflehir, Beflevler ANKARAY stasyonu ndaki Görme Engelliler E itim Teknoloji Merkezinde ömür boyu e itim deste i imkan sunuyor. Merkez de görme engellilerin sesli program sayesinde bilgisayar kullanmalar sa lan - yor. stekleri do rultusunda sözel ve her türlü kitap, kendi alfabeleri olan Braille Alfabesi ne çevriliyor. Ankaral lar n Büyükflehir çal flmalar ile ilgili bilgi kayna Ankara Bülteni ise okurlar na QR koduyla da ulafl yor. Baflkentliler bültende yay nlanan haberlerin pek ço unu ak ll telefonlar ndan görüntülü flekilde de izleyebiliyorlar. Görme engelliler ise bu uygulamayla tüm bülteni dinleyebiliyorlar. ANKARA/13 Pazar buluflmalar yeni y lda da sürüyor 2007 y l ndan beri sürdürülen ve art k bir gelenek haline gelen Baflkan Tiryaki ile Pazar buluflmas program yeni y l n ilk Pazar gününde de Alt nda l vatandafllar bir araya getirdi. Pazar günleri Alt nda n farkl mahallelerinden gelen vatandafllar a rlayan Baflkan Tiryaki, bu hafta Hac lar ve Y ld ztepe Mahallesi sakinleri ile bulufltu. Efli Saadet Tiryaki ile birlikte Alt nda l vatandafllar selamlayan Baflkan Tiryaki, hem vatandafllarla birlikte kahvalt yapt hem de onlarla sohbet etti. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi restoran nda düzenlenen kahvalt da 500 Alt nda l aile bir araya geldi, Alt nda l lar yine Biz bir aileyiz dedi. Herkesin sevgi ve muhabbetle bir araya geldi i kahvalt da, s cak ve samimi bir hava esti. Baflkan Tiryaki nin Alt nda l larla kurdu u samimi iletiflim gözlerden kaçmazken, Alt nda l lar ise bu buluflmalar birlik ve beraberli in sembolü olarak de erlendirdi. Konuflmas nda hoflgörü, birlik ve beraberlik mesaj veren Baflkan Tiryaki ailelere çocuklar n sa l kl geliflimi ve e itimin önemi konusunda önemli mesajlar verdi. Özellikle çocuklar n e itimine önem verdi ini aktaran Baflkan Tiryaki, aileleri çocuklar n sokaklar n tehlikelerinden uzak tutmalar ve iyi bir e itim vermeleri gerekti i konusunda uyard. Gelen herkese teflekkür eden Baflkan Tiryaki, birlik ve beraberlik içinde olman n daima beraberinde bereketi getirece ini de vurgulad. Aile okulunda mezuniyet sevinci P ursaklar Belediyesi nezaket Han mevi nde aç lan Aile Okulu nda e itim gören 80 han m, mezuniyet heyecan yaflad. Pursaklar Belediyesi bünyesinde Anadolu Gençlik Derne i taraf ndan verilen Aile Okulu na yo un ilgi gösteren han mlar e itimlerini tamamlayarak mezun oldular. E itimlere kat - lan han mlara mutlu aile, aile içi iletiflim, bilinçli internet kullan m, Hz. Muhammed (s.a.v) in örnek aile hayat, komfluluk iliflkileri gibi konular anlat ld. E itimlerini baflar ile tamamlayan 80 han - ma Aile Okulu na Kat l m Belgesi verildi. Belge töreninde annelerine yaln z b rakmayan çocuklar bu heyecana ortak oldu. Ald klar e itimlerin yaflamlar n önemli ölçüde de ifltirdi ini belirten han mlar, kendilerine böyle bir imkân sunan Pursaklar Belediye Baflkan Selçuk Çetin e ve dernek yetkililerine teflekkür ettiler.

14 E T M AYDIN - (CHA) A yd n ve Marmara Üniversitesi'nin AKUT Ö renci Toplulu u üyesi ö rencileri, Hakkari'nin Çukurca ilçesine ba l Ç l köyündeki fiehit Binbafl Erdo an Özdemir lk ve Ortaokulunu onard. Yaklafl k bir hafta önce Hakkari ile kardefllik köprüsü kuran 17 üniversite ö rencisi, ö retmenlerle yap lan görüflmeler sonras Çukurca ilçesinin Ç l köyündeki 10 derslikli fiehit Binbafl Erdo an Özdemir lk ve Ortaokulunun ihtiyaçlar n belirledi. Ö renciler daha sonra malzemeleriyle birlikte Irak' n s f r noktas nda bulunan Ç l köyüne geldi. Burada 600 ö renciye k fll k giyim, k rtasiye malzemesi ve oyuncak Gölcük hsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu aç ld yard mlar n n yan s ra köylüler ve ö retmenlerle birlikte hafta sonu okuldaki boya, badana ve tamirat ifllerini yaparak okul duvarlar n çizdikleri resimler süsleyen üniversite ö rencileri, okulun fotokopi makinesi, projeksiyon cihaz ve yaz c gibi eksikliklerini de giderdiler. Ö renci grubu, köylülerle ilk defa dilek balonlar da uçurdular. Üniversite ö rencilerini ziyaret eden lçe Kaymakam Ünal Koç ise, ö rencilere teflekkür ederek bir süre sohbet etti. Ç l l ö rencilere ayn zamanda deprem semineri vererek, oyuncak da tan üniversite ö rencileri, yeni y l ise s n rdaki çocuklarla birlikte geçirdiler.akut ö renci toplulu u üyesi Yusuf Uyan, s n ra matematik ö retmeni Duygu Karaduman' n ça r s üzerine geldiklerini belirtti. Ö renciler, "Okulumuzun tamam n boyad k. Ö rencilere baz hediyeler verdik. Bütün herkesin bu bölgeye yard mlar n bekliyoruz. Okula yap lan yard mlarda katk s bulunan Befliktafl Belediyesi Üniversitesi'ne teflekkür ediyoruz" fleklinde konufltu. Ö rencilere duyarl davran fllar ndan dolay teflekkür eden Ç l Köyü Muhtar Abdurrahman Ecer de, "Türkiye'nin s f r noktas nda bulunan okulumuza herkesin destek ç kmas n istiyorum. stanbul'dan buraya gelen tüm ö rencilerimize köyüm ad na teflekkür ediyorum." dedi. /14 Üniversite ö rencileri s n r köyündeki okulu onard KOCAEL - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Gölcük Belediyesi, Ford Otomotiv Sanayi Afi ve Vehbi Koç Vakf nca hayata geçirilen ve uygulamal meslek e itiminin ilk konsepti olan KOÜ Vehbi Koç Vakf (VKV) Ford Otosan Gölcük hsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu, düzenlenen törenle aç ld. Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Turgay Durak, törende yapt konuflmada, Koç Toplulu- u'nun mesleki e itime çok önem verdi ini belirterek, 2006 y l nda, "Meslek Lisesi Memleket Meselesi" Projesi'ni Milli E itim Bakanl ve Vehbi Koç Vakf ile bafllad klar n söyledi. Durak, o günden bu yana bu proje kapsam nda çok de erli çal flmalar yap ld n, bugünde mesleki e itim konusunda önemli ad m kutlamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Koç Toplulu u'nun 85 y l geride b rakt n, bu süre boyunca baz temel de erlerle özdefllefltiklerine inand klar n vurgulayan Durak, toplulu un kurucusu merhum Vehbi Koç'un "devletim ve ülkem var oldukça ben de var m" sözünün kendilerine birçok konuda fl k tuttu unu kaydetti. BAfiKENT T CARET REHBER Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 skitler/ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: fiube: vedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vak f Çarfl s No. 22/A-1 Ulus/ANKARA fiube: fiehit Te men Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/ Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 vedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 ANKARA (AA) P TT 1. Lig kulüplerinden Ankaraspor, oyuncular n saha içerisindeki performanslar n art rmak ad na futbolcular n uydu üzerinden takibe al nd n bildirdi. Kulüpten yap lan aç klamaya göre, ligin ilk yar s n 37 puanla stanbul Büyükflehir Belediyespor'un ard ndan ikinci s rada Futbolculara uydudan takip tamamlayan Ankaraspor'da, oyuncular n performanslar n art rmak için teknik direktör Osman Özköylü ve ekibinin harekete geçti. Dünyadaki teknolojik geliflmeleri yak ndan takip eden ve uzun süredir araflt rma yapan Özköylü ve ekibi, Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Ajax gibi önemli tak mlar n kulland, futbolcular n saha içerisindeki hareketlerini ölçüp görsel reaksiyonlar n art rmaya yönelik sistemi, Ankaraspor'da uygulamaya bafllad. Osman Özköylü, bu sistemle antrenmanlar n daha keyifli bir hal ald n belirterek, "Oyuncular m z n saha içerisindeki hem aksiyonlar n, hem h zlar n hem de yönlerini uydu arac l yla saha içerisinde ölçebiliyoruz" dedi. SPOR /15 Simoviç'ten Muslera ya övgü Galatasaray'da uzun y llar kalecilik yapan ve kulübün unutulmazlar aras nda yer alan eski Yugoslavyal kaleci Zoran Simoviç, "Hayat m n en güzel dönemini stanbul'- da geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum. Hala s k s k stanbul'a gidiyorum. Orada evim ve baz ifllerim var'' dedi. KRUfiEVAC - (AA) S rbistan' n Kruflevac kentinde müteahhitlik yapan ve ayn zamanda belediye meclis üyesi olan Simoviç, futbolculuk kariyerine ve bugünkü hayat na dair AA muhabirine aç klamalarda bulundu. Simoviç, futbolculuk kariyerine, bugün ikamet etti i S rbistan' n güneyindeki Kruflevac flehrinde bafllad n ve y llar aras nda Napredak tak m nda oynad n söyledi., Napredak tak m nda oynarken, Yugoslavya A Milli Futbol Tak m 'na seçildi ini ifade eden Simoviç, daha sonra, Hayduk Split tak m na transfer oldu unu ve 1984'e kadar orada forma giydi ini kaydetti. Ayn y l ngiltere'den bir tak mla sözleflme imzalad n belirten Simoviç, oturma izniyle ilgili bir sorun nedeniyle bu transferin gerçekleflmedi ini, ard ndan stanbul'a gelerek, Galatasaray'la sözleflme imzalad n ifade etti. Simoviç, "Bugün, mevcut durumlar gözönünde bulundurarak, bana ' ngiltere mi Türkiye mi' diye sorsalar, Türkiye'yi seçerdim. Hayat m n en güzel dönemini stanbul'da geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum. Hala s k s k stanbul'a gidiyorum. Orada evim ve baz ifllerim var" diye konufltu. Galatasaray'da uzun y llar forma giydikten sonra, 36 yafl ndayken aktif futbol yaflant s n sona erdiren Simoviç, neden futbolun için de kalmad n ise flöyle dile getirdi: "Benim son derece uzun bir kariyerim oldu. S rbistan'da ve eski Yugoslavya'da, benim kadar uzun süre aktif futbol oynam fl say l futbolcu vard r. Asl nda Galatasaray'da iki y l daha oynayacakt m. Ancak, psikolojik aç dan tükenmifltim. Aktif futbolculuk kariyerimi sonlard rd ktan sonra bir y l boyunca Galatasaray'da kaleci antrenörlü ü yapt m. Bir y l n ard ndan, tak m tamamen benim yönetimime vermeleri için kulüp yönetimiyle görüfltüm. Karfl l nda hiçbir fley talep etmeyece imi, sadece bir y l boyunca tak m n teknik direktörü olmak istedi imi söyledim. Çünkü ben bu futbolcularla yafl yordum. Ne yerler, ne zaman uyurlar, nas l uyurlar, her fleylerini biliyordum. Ancak yönetim, Karl-Heinz Feldkamp ile anlaflm flt. Bana, onun yard mc s olmam teklif ettiler, ancak ben kabul etmedim. fiunu söylemeliyim ki teknik direktör olmak kolay bir ifl de il. Ben bir fanati im ve organizman z bir yafltan sonra stresi kald ram yor. Ard ndan, buraya döndüm. ki y l boyunca Napredak Futbol Kulübü'nün baflkanl n yapt m. Yöneticili in de nas l oldu unu gördüm ve benim karakterimin art k futbolun içinde olamayaca n anlad m." Simoviç, bugün çok aktif olmamakla birlikte politikayla ilgilendi ini ve Kruflevac Belediyesi'nde meclis üyeli i yapt n söyledi. Ayn zamanda, inflaat ifliyle u raflt n da kaydeden Simoviç, inflaat sektöründe, futbolculuk dönemindekinden daha fazla para kazand n belirtti. Simoviç, bir dönem kendisinin korudu u Galatasaray' halen yak ndan takip etti ini ve tak m n kalesinin bugünkü sahibi Uruguayl kaleci Fernando Muslera'y da çok be endi ini söyledi. Simoviç, Muslera'yla ilgili, "Fernando Muslera harika bir kaleci. Galatasaray'daki tüm yabanc lar aras nda, kulübe en büyük hizmeti veren Muslera'd r" ifadelerini kulland. Galatasaray' n transfer politikas n elefltiren Simoviç, flunlar kaydetti: "Bak n, Jose Mourinho ilk kez Chelsea'n n bafl na geldi inde, tak m n sahibi Roman Abramovich'ten en kaliteli futbolcular sat n almas n istedi. Bu üst düzey oyuncular n kat lmas yla Chelsea flampiyonlu a ulaflt. Demek istedi im flu: E er kulüp yönetimi istedi iniz her oyuncuyu sat n al rsa, o tak ma benim rahmetli babam da teknik direktörlük yapabilir. E er yapabiliyorsan, elindeki malzemeden bir fleyler yap." Son dönemde özellikle milli tak m düzeyindeki düflüflü de de erlendiren Simoviç, bunun bafll ca sebebinin yabanc kontenjan oldu unu savundu. Simoviç, "Soruyorum size: Neden Türkiye A Milli Futbol Tak m bu kadar geriledi? Çünkü, kulüpler sahaya 6 yabanc sürüyor. Tak m n yar s ndan fazlas n yabanc lar oluflturuyor. Bursal yüzücüler gözünü olimpiyata dikti BURSA (AA) Y üzme Federasyonu'nun "Türkiye Olimpiyat Haz rl k Merkezi Projesi'' kapsam nda düzenledi i 1. tur elemelerinde baflar l olan Osmangazi Belediyespor'un 11 sporcusu, 2016 ve 2020 olimpiyatlar nda yer almay hedefliyor. Osmangazi Belediye Baflkan Mustafa Dündar, AA muhabirine yapt aç klamada, pek çok branflta faaliyet gösteren tak mlar n n bulundu unu, yüzmeye ayr bir önem verdiklerini söyledi. Osmangazi Belediyespor'un ilçe genelinde 5 ayr yüzme havuzunun bulundu unu anlatan Dündar, bu tesislerden sporcular kadar vatandafllar n da yararlanabildi ini anlatt. Dündar, profesyonel bir anlay fl ancak amatör bir ruhla çal flt klar n dile getirerek, flunlar söyledi: "En iyi hocalar m z burada. Yüzücülerimizden olimpiyatlara kat lacak sporcular yetifltirmeye u rafl yoruz. Oraya gidecek madalya kazanacak sporcular yetifltirmek arzusunday z. Yüzme dal nda baflar l sporcular n ç kmas ana hedefimiz, ana politikam z. 11 sporcumuz ilk tur elemeleri baflar yla geçti. Bu 11 sporcumuzun ikinci tur elemeyi de geçece ine inan yoruz. Amac m z bu tesislerden olimpiyatlara gidecek sporcular n yetiflmesi." Osmangazi Belediyespor Yüzme Baflantrenörü Gökhan Bora ise yo un çal flma programlar n n karfl l n almaya bafllad klar n belirtti. Tak mda 313 lisansl sporcular n n bulundu unu ifade eden Bora, Türkiye Olimpik Haz rl k Merkezi için yap lan 1. tur elemelerini geçen 11 sporcusunun 2. tur elemede de baflar l olaca na inand n aktard. Seçmeleri baflar yla kazanacak sporcular n Yüzme Federasyonu'nun haz rlayaca program ve Bursa için görevlendirilen talyan antrenör Stefano Nurra nezaretinde çal flaca n anlatan Bora, "Yüzme Federasyonu 2016 ve 2010 olimpiyatlar için çok önemli bir proje bafllatt. Hedef yüzme branfl nda olimpiyatlarda daha fazla sporcumuzun yer almas ve bunlar n birkaç n n madalya kürsüsüne ç kmas " dedi. lk tur elemeleri geçen Batuhan Özcan da kendisine olimpiyatlarda 19 madalya kazanarak k r lmas zor bir rekora imza adan ABD'li yüzücü KAYIP Aç kö retim Lisesi okul ç kt belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Serdar Sinan TAfi Michael Fred Phelps'i örnek ald n söyledi olimpiyatlar n hedefledi ini vurgulayan Özcan, bu organizasyonda alt n madalya kazanmak için flimdiden çal flmalara bafllad n belirtti. Elemeyi geçen Salih Gülbafl da 2016 olimpiyatlar na kat lmay planlad n vurgulad. Serenay Garip ise olimpiyatlarda alt n madalya kazan p stiklal Marfl 'n herkese dinletmek istedi ini bildirdi. Kendisine kurba alama stilinde dünya ve Avrupa rekorlar bulunan Rus yüzücü Yuliya Efimova'y örnek ald n anlatan Asl Atasoy da "Benim hedefim de önce Türkiye flampiyonu olmak. Daha sonra ülkemizi Avrupa ve dünya flampiyonalar nda temsil etmek" dedi. En yak n zamanda sözleflme imzalayaca m düflünüyorum ANTALYA (AA) T rabzonsporlu futbolcu Yusuf Erdo an, en önemli hedefi olan Trabzonspor formas n giyemeyi baflard n ve bordomavili kulüple sözleflme yenilemeye haz r oldu- unu söyledi. Trabzonspor'un Antalya Kundu'da kamp yapt otelde düzenlenen bas n toplant s nda aç klamalarda bulunan Yusuf Erdo an, ikinci yar haz rl klar n n çok iyi gitti ini belirtti. Hedeflerini anlatan Yusuf Erdo an, flunlar söyledi: "Hedeflerimin yüzde 70-80'ini gerçeklefltirdim. En büyük hedeflerinden birisi Trabzonspor formas giymekti. Allah'a çok flükür bunu baflard m. Art k yapt klar mla kalmak istemiyorum. Bundan sonra sürekli kendimi gelifltirmek istiyorum. Türk futbolcular n flanss zl altyap lar n yetersiz olmas. Bene de üst düzel bir e itim alamad m. Yeni yeni baz fleyleri ö reniyorum. Bu konuda eksi imin oldu unu biliyorum. nflallah bu eksiklerimi çok çal flarak kapat r m." Sezon sonunda bitecek sözleflmesini uzatma konusunda herhangi bir s k nt s n n olmad n anlatan Yusuf Erdo an, "Benim hedefim Trabzonspor'dan almak de il vermek. Buraya Trabzonspor'a bir fleyler katmaya geldim. fiu anda yönetimle menajerim konufluyor. En yak n zamanda sözleflme imzalayaca m düflünüyorum" diye konufltu. Menajeri Batur Alt parmak' n Selçuk nan ve Burak Y lmaz' Trabzonspor'dan Galatasaray'a götürdü ünün hat rlat lmas üzerine, Alt - parmak' n kendisine bordo-mavili kulüpte devam etmesi telkininde bulundu unu anlatan Yusuf Erdo an, "Batur a abey, beni 3. ligde oynarken alm flt. O zaman Selçuk ve Burak a abey de Trabzonspor'da oynuyordu. Hiçbir fleyken beni gördü ve inand. Ona bir vefa borcum var. Kendisiyle a abey-kardefl iliflkimiz var. Menajerim, Trabzonspor'da oynamam istiyor. Burada daha fazla aflama kaydedece ime inan yor. fiu anda da görüflmeleri sürüyor. Yönetimimizin en ufak fl yla imza atmaya haz - r m" fleklinde konufltu. Genç futbolcu, hayallerinin büyük bölümünü tamamlad n aktararak, Trabzonspor'dan afla seviyede bir tak ma transfer olmayaca n söyledi. Ülkesini ve bordo-mavili kulübü en iyi flekilde temsil etmek istedi ini belirten Yusuf, "Bunlar n içinde Trabzonspor'da forma giymek de vard. Geri kalan k s mda Avrupa var. Herkes Avrupa'ya gitmek istiyor ama Türkiye de bir Avrupa ülkesi. Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Onun için Trabzonspor'dan afla da bir tak ma gitmeyi düflünmüyorum. Kendimi, ülkemi ve Trabzonspor'u Avrupa'da üst seviyede temsil etmek istiyorum" ifadelerini kulland. Kariyerinin bafllang c nda sol bek oynad n vurgulayan Yusuf Erdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "Kariyerimde 3. ligde olmak üzere sol bek oynam flt k. Mustafa Akçay'la önde oynamaya bafllad m. Bu noktada baz zorluklar var. Bunun için ön tarafta oynaman n zorluklar n yafl yorum. Topla biraz daha haflir neflir olmak, kafam kald r p 3. bölgede daha net ad mlar atmak istiyorum. Onlar da atlat nca çok fazla eksi imin oldu una inanm yorum."

16 10 OCAK 2014 Cuma YIL:40 SAYI: Sosyal belediyecili- in adresi Yenimahalle, vatandafllar n hayat n kolaylaflt - racak hizmetleri birer birer hayata geçirmeye devam ediyor. Belediye, son olarak 6 ayd r soka a ç kamayan 70 yafl ndaki Hüseyin htiyar n yüzünü güldürdü. Kazan'da eskiden çöplerin döküldü ü ve kokudan insanlar n evlerini dahi havaland ramad klar devasa bir alan Kazan Belediyesi gezi, dinlenme ve e lence alan olarak yeniden düzenliyor. Kas m ve Aral k aylar nda toplam 23 aç l fl yapan, trafik e itim alan, termal suyu flehre getirecek borular n döflenmesi ile butik otel inflaat n n da temelini atan Kazan Belediyesi, Ovaçay 'n n köprüden sonraki Y enimahalle Belediyesi, yaklafl k 8 y ld r rahats z olan ancak son 6 ayd r durumu a rlaflarak tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hüseyin htiyar n hayat ndaki engelleri kald rd. Efli ve k z ile birlikte yaflayan ve merdiven engeli nedeniyle 6 ayd r soka a ç kamayan htiyar, Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü ü ekipleri taraf ndan binaya yap lan rampa sayesinde yeniden d flar ç kt. htiyar ailesi desteklerinden dolay Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar a teflekkür ederken 6 ay aradan sonra yeniden d flar ç kma flans bulan Hüseyin htiyar n mutlulu u gözlerinden okundu. htiyar n yeniden soka a Ç ubuk Belediyesi taraf ndan geçti imiz y l faaliyete geçirilen Gençlik Merkezi, ilçe içerisinde ve ilçe d flar s nda çeflitli faaliyetler yürütüyor. Çubuk Belediyesi, gelece in mimar olarak gördü ü bu nedenle de azami ilgi ve özen gösterdi i gençlere yönelik aç lan Gençlik Merkezi, gençlerin bofl zamanlar n de erlendirmeye yönelik kültürel gezi ve etkinliklere aral ks z olarak devam ediyor. Gençlik Merkezi nde verilen temel e itim bilimlerinin yan s ra, kültür, sanat, spor, tarih gibi alanlarda düzenledikleri etkinlikler ile ç kmas n sa layacak rampa, Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlü ü ekipleri taraf ndan 3 günde ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Yüzleri güldüren hizmet k s mlar için bafllatt rekreasyon çal flmalar nda önemli mesafeler ald. fiehit Jandarma Komando Binbafl Yavuz Baflayar' n ad n n verildi i, metre uzunlu unda ve dere yata n n 40 metre geniflli e ç kar ld rekreasyon alan nda yaya köprüleri, çocuk oyun alanlar, tekne gezintisi için iskeleler, kafeterya, restoran, sembolik deniz feneri, spor alanlar ve bisiklet yollar ile Ovaçay n n her iki yan nda da genifl yeflil alanlar bulunacak. fiu anda yürütülen çal flman n bulundu u yer, 2004 y l öncesine kadar çöplerin döküldü ü, biriken çöplerin belli dönemlerde yak lmas nedeniyle oluflan a r kokudan flehirde oturan insanlar n evlerini dahi havaland - ramad klar vahfli depolama yap lan bir aland. Kazan da son y llarda sa lanan geliflme ve bölgesel kalk nman n her kesimden insan n dikkatini çekti ini söyleyen Kazan Belediye Baflkan Lokman Ertürk, Geliflmifllik s ralamas nda Ankara n n d fl ilçeleri içerisinde birinci ülke genelinde ise 37. s raday z. Tüm kamu kurulufllar kendi binalar nda yap ld. htiyar n eflinin ve k z - n n tekerlekli sandalyeyi kolayca indirebilmeleri de gençlere yönelik fark ndal k düzeyini gelifltiriyor. Çubuk Belediyesi Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi idarecilerinin ortaklafla düzenledi i organizasyon ile gençler, ilk önce An tkabir e giderken, daha sonras nda ise Kocatepe Camii, Hamamönü, Tacettin Dergah, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi, Ulucanlar Cezaevi, Estergon Kalesi ni rehberler eflli inde ziyaret ettiler. Gençler Mehmet Akif Ersoy ve Ulucanlar Cezaevi hakk nda bilgiler ald lar. Ö renciler cezaevinde görsel olarak sergilenen insan figürlerini ve hayat hikayelerini de inceleme f rsat da buldular. Gençlik Merkezi nin gençlere farkl bak fl aç lar sa layan, hizmet veriyor. Altyap çal flmalar m z 350 bin nüfusa yetecek flekilde planland ve uyguland. çme suyu ar tma tesisimizin yan s ra at k su ar tma tesisimiz de hizmet veriyor. lçe merkezimizde ya mur suyu toplama hatt m z var. amac yla özel olarak tasarlanan rampa, büyük bir titizlikle binaya monte edildi. Her ayr nt düflünülerek yap lan rampan n bina ile bütünlük sa lamas amac yla rengi de özel olarak seçildi. Hüseyin htiyar n k - z Dilek htiyar, tekerlekli sandalyeyi merdivenlerden indiremedi i için babas n 6 ayd r d flar ya ç karamad - n belirterek Yenimahalle Belediyesi, bizim için çok k sa sürede bir engelli rampas yaparak binam z monte etti. Bu rampa sayesinde babam art k kolayl kla d flar ç karabiliyoruz. Belediye Baflkan m z Fethi Yaflar a desteklerinden dolay teflekkür ediyoruz dedi. Çubuk Gençlik Merkezi üyeleri Ankara y gezdi Eski çöplük yeni gezi alan Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay ufuklar n n genifllemesine yard mc olan faaliyetleri, gençlerin ilgisini çekerken, ailelerinde takdirini kazand n söyleyen Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, Bilgi evlerindeki ve gençlik merkezindeki ö rencilerimize yönelik zaman zaman bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bunun yan nda ilçemizde sivil toplum temsilcileri, muhtarlar, yafll lar ve ev han mlar na yönelikte de etkinlikler düzenledik. Özellikle Ankara baflta olmak üzere Çanakkale ve Konya n n tarihi ve turistlik mekanlar na yönelik kültürel amaçl geziler düzenlendi. Bu tür kültürel etkinliklerin faydal olu una inan - yoruz diye konufltu. TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı