Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Devlet yasak ve istismar kýskacýnda"

Transkript

1 ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us ser-schnar ren ber ger, ziyarette Ba na so rar sa nýz top lum i çin de ya þam la il gi li o - la rak ba zen de herþe ye dü zen ge tir me mek ge re ki yor. Ba zý nok ta lar da bel li bir a çýk lýk, bel li bir boþ luk bý rak mak ta fay da var ki, ken di ken di ne ge liþ sin dedi, DEVLET, SINIRLAMA GETÝRMEMELÝ nal man Bakan, Ö nem li o lan, ö zel lik le Al man ya da fark lý din le re men sup olan in san la rýn din le ri ni özgür bir þekilde ya þa ya bil me si dir. Bu nok ta da dev le tin her han gi bir sý nýr - la ma ge tir me me si ge rek ti ði ne i na ný yo rum ifadelerini kullandý. HABERÝ SAYFA 8 DE YIL: 43 SA YI: GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 KASIM 2012 PERÞEMBE/ 1 TL Hastalar Risalesi, doktorlarýn reçetelerine girmeli Erhan Akkaya nýn Yeni Asya Medya Grup Satýþ ve Pazarlama Koordinatörü Faik Altun'la yaptýðý röportaj sayfa 16 da ni as ya.com.tr DERÝN ÇELÝÞKÝ Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ÝKTÝDARIN 29 EKÝM DE YASAKÇI DEVLET REFLEKSLERÝYLE SERGÝLEDÝÐÝ TAVIR, BAYRAM KUTLAMALARINI ÝSTÝSMAR EDENLERE MAÐDURÝYET PRÝMÝ YAPTIRDI. ABARTILI KUTLAMALAR VE ANLAMSIZ YASAKLAR nu lus la ra ra sý Hak Ýh lal le ri Ýz le me Mer ke zi, 29 Ekim'de ya þa nan ger gin - li ði Bir ta raf ta ya sak çý dev let ge le ne ðin den kay nak la nan sý kýn tý la rýn sür dü ðü, di ðer ta raf ta mað du ri yet söy le mi ü ze rin den si ya sal he sap laþ - ma pe þin de ko þul du ðu bir kez da ha görüldü. Abartýlý kutlamalar ve anlamsýz yasaklar derin bir çeliþkinin tezahürü þeklinde yorumladý. OTORÝTER DEVLET ANLAYIÞI AKP ÝLE DEVAM EDÝYOR n Gös te ri ler kar þý sýn da ik ti da rýn gös ter di ði ref leks, o to ri ter dev let an - la yý þý nýn de vam et ti ði ni dü þün dür üyor. Geç miþ te çe þit li ya sak lar ve bas - ký lar se be biy le mað du ri yet ler ya þa yan ve bu gün ül ke yö ne ti mi ni e lin de bu lun du ran ik ti da r, an lam sýz ge rek çe ler ve kla sik ya sak çý ref leks ler le bir baþ ka ke si mi mað dur du ru mu na dü þür dü. HABERÝ SAYFA 9 DA BÝLANÇO AÐIRLAÞIYOR ABD nin beþ te bi ri ni et ki lediði be lir le nen Sandy ka sýr ga sý ne de niy le ya þa nan e ko no mik ka yýp la rýn yak la þýk 35 mil yar i la 45 mil yar do lar a ra sýn da ol du ðu tah min e - di li yor. Sandy ne de niy le 51 ki þi ha ya tý ný kay be der ken, 8,5 mil yon dan faz la ki þi e lek trik siz kal dý, 18 bin 100 u çak se fe ri ip tal e dil di. Çok sa yý da e vin za rar gör dü ðü ka sýr ga ABD ta ri hin de en faz la mad dî za ra ra sebep o lan fe la ket ler den bi ri o la rak gös te ril di. New Jer sey in sa hil ke si min de ki ha sa rý gör mek i çin o lay ye ri ne he li - kop ter le gi den Va li Chris Chris ti e, Ký yý da he li kop te ri min i ne bi le ce ði bir a lan kal ma mýþ, durum tahmin ettiðimden de kötü de di. HABERÝ SAYFA 7 DE O ba ma: Du a e din FOTOÐRAF: AA Gül: Çift baþ lý lýk yok n Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Cum hur baþ ka ný o la rak Cum hu ri yet Bay ra mýnýn bü tün ül ke de ne zih bir þe kil de kut lan ma sýy la il gi li yet ki li le - rin dik ka ti ni çek me sin den da ha do - ðal birþey ol ma ya ca ðý ný be lir te rek, Ay rý ca çift baþ lý lýk gi bi birþey ol - maz. Mem le ket i da re sin de, ül ke i da - re sin de çift baþ lý lýk doð ru da de ðil - dir. Böy le birþey za ten söz ko nu su da de ðil dir de di. HABERÝ 8 DE CHP li baþkan sözlerinin arkasýnda nchp Ýs tan bul Ýl Baþ ka ný O ðuz Ka an Sa lý cý, Tak sim de ki Cum hu ri yet Bay ra - mý tö re nin de as ker le re yö ne lik söz le ri - ne i liþ kin, 28 E kim de söy le di ðim söz - le ri min so nu na ka dar ar ka sýn da yým de di. 39 il çe baþ ka nýy la bir lik te ba sýn a çýk la ma sý ya pan Sa lý cý, ken di sinin ve ar ka daþ la rý nýn hiç bir dö nemde dar be - ler le u zak tan ya kýn dan il gi le ri ol ma dý - ðý ný sa vun du. HABERÝ 8 DE Su ri ye ye gir mek ko lay, çýk mak çok zor nrus ya par la men to su alt ka na dý Du - ma U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Ko mis yo nu Baþ ka ný A lek sey Puþ kov, Su ri ye ye gir mek ko lay, çýk mak çok zor u ya rý - sýn da bu lu na rak, An ka ra nýn Su ri - ye ye yö ne lik as ke rî bir mü da ha le de bu lun ma ma sý ný ö ner di. HABERÝ 7 DE nabd Baþ ka ný Ba rack O ba ma, he nüz ka sýr ga nýn tam o la rak bit me di ði ni be lir te rek, ya þa nan la rý Halkýmýz i çin çok ü zün - tü ve ri ci di ye ta rif et ti. Ka sýr ga dan o lum suz et ki len ler i çin her ke sin du a et me si ni is te yen O ba ma, fe la ket ze de le re ses - le nirken, A me ri ka si zin le de di. HABERÝ SAYFA 7 DE Karaibler i de vurdu nsandy ka sýr ga sý nýn Ha i ti ve Ja ma i ka da da cid dî za rar la ra se bep ol du ðu bil di ril di. Yet ki li ler, ka sýr ga nýn Ha i ti de 52 can aldýðýný, ülkenin gü ne yin de ki tar la la rýn yüz de 70 i ni tah rip et ti ði ni ve be si hay van la rý nýn te lef ol du ðu nu, Ja ma i ka da da en az 16,5 mil yon do lar za ra ra yol aç tý ðý ný a çýk la dý. 7 DE OTO SAYFASI 13 TE ISSN ÝNTERNET KONFERANSI TOPLANIYOR BÜTÇE AÇIÐI YÜKSEK RÝSK 10

2

3

4 4 1 KASIM 2012 PERÞEMBE KÜLTÜR SANAT + Yeni Asya ve dosdoðru hizmet çizgisi D os doð ru bir çiz gi de ol mak. Sý rat-ý müs - ta kim ü ze re ol mak. Ha ya týn dað da ða la rý - na rað men zik zak yap ma mak. Halk tan de ðil de Hak tan havf e de rek ya þa mak Hiz - met-i Kur â ni ye de ve i ma ni ye de ta viz ver me - mek Ý man hiz me ti ni baþ lar üs tün de taç yap - mak Hay huy, ke ra met ve gös te riþ ten zi ya de is ti ka met te ol mak Ev ve la bil mek. Bil me di ði ni bil mek. Bil mek i - çin gay re te, ça lýþ ma ya gir mek. Gay re ti mi zi, ça - lýþ ma mý zý tam he def le re doð ru çe vir me yi bil - mek ve yap mak. Ca hil le kü für ve da lâ let le mü - ca de le e de ce ðiz di ye; ehl-i ce ha le tin, da lâ le tin, gaf le tin, se fil le rin is ti mal et ti ði kul lan dý ðý þey - le re mü ra ca at e dip yan lýþ la yan lý þý dü zelt mek a dý na o yol lar da ga rib ve za val lý bir þe kil de, þe - kil ler de, hal ler de ha rap o lup pe ri þan ol mak. Müs bet ha re ke tin gö re vi ne i nan mak, müs - bet mey ve le ri ne ka na at et mek. Her men fi nin mu hak kak bir þe kil de müs be ti nin o la ca ðý ný ak lý mýz dan çý kar ma mak; bir müs bet ha re ke - tin bin ler ce men fi ha re ke te kar þý ge le ce ði ni hiç u nut ma mak Ken di mi zi kan dýr ma mak. Mert ol mak. Ri - ya kâ ra ne ha re ket et me mek. Kü çük bir ha re - ket, u fak bir ha ta lý a mel, yan lýþ bir söz le her müs be ti gör me den men fi lik a dý na me se le le ri ke sip at ma mak. E ðer Nur la ra hiz met, Nur lar la i man, Kur ân hiz me ti ne ta lip i sek; ken di mi zi ik na et me den baþ ka la rý ný ik na ya ça lýþ ma mak. En i yi dâ vet þek li nin ya þa ya rak, fi i len gös te re rek ol du ðu nu çok i yi bil mek ve bu bil dik le ri miz i çin öð ren - me yi çok i yi bil mek U nut ma mak ge rek ki bu za man da en ö - nem li tarz ve þek liy le Nur la ra hiz met el bet te ki her ta raf ta i lân et mek, neþ ret mek, yay - mak, yaz mak, i lân et mek le o lur. Bu ba kým - dan Ye ni As ya Neþ ri yat ýn her tür lü ya yý ný na sa hip çýk mak. Ya yýn la rýn ha mi si Ye ni As ya ga - ze te si nin bay rak la þan, des tan la þan ya yý ný na güç ve re rek, gay ret ka ta rak iþ ti rak e de rek faz la sýy la sa hip çýk mak Bu çiz gi nin yo lun da an cak e lif gi bi dos doð - ru ve Hi ra gi bi dim dik o lan lar yü rü ye bi lir.. Bu dos doð ru hiz met çiz gi sin den Al lah biz le - ri a yýr ma sýn ve yan lýþ yap týr ma sýn in þal lah En çok öð ren ci ler ve mü hen dis ler ki tap sa týn a lý yor TÜRKÝYE NÝN en bü yük on li ne ki tap çý sý i de fix.com, 2012 nin ilk 9 a yý nýn ve ri le ri ne gö re en çok ki tap o ku yan mes lek le ri sý ra la dý. I de fix in yap tý ðý a raþ týr ma, mes lek grup la rýn da ki le rin en çok han gi ki ta ba il gi gös ter di ði ni de kap sa dý. El de e di len ve ri le re gö re; en çok ki tap o ku yan ilk 5 mes lek gru bu öð ren ci ler, mü hen dis ler a ka de mis yen ler, öð ret men ler ve ban ka cý lýk-fi nans sek tö rün de ça lý þan lar o la rak sý ra lan dý. Ki tap sa týþ la rý na ba kýl dý ðýn da i se öð ren ci le rin 214 bin 583, mü hen dis le rin i se 141 bin 009 a det si pa riþ ver di ði gö rül dü. A ka de mis yen le rin 123 bin 586, öð ret men le rin , ban ka cý lýk-fi nans sek tö rün de ki le rin de a det ki tap si pa ri þi ver di ði de i de fix in ve ri le ri so nu cu or ta ya çýk tý. Mes lek grup la rýn da ilk be þi sý ra sýy la dok tor lar, bi li þim sek tö rün de ki ler, di ðer mes lek ler, yö ne ti ci ler, mu ha se be ci ler ve hu kuk çu lar iz le di. Mes lek grup la rý nýn en po pü ler ki ta bý: Þah ve Sul tan Ýs ken der Pa la nýn ka le me al dý ðý Þah ve Sul tan, ilk beþ te yer a lan bütün mes lek grup la rýn da en çok ter cih e di len ki tap lar a ra sýn da yer al dý. KÜLTÜR SANAT SERVÝSÝ B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Dev let yö ne ti min de ak ra ba la rý ve ya kýn ar ka daþ la rý ný ka yýr ma. - Ne ti ce, bi tiþ. 2. Ö lüm vak ti. - Çok ve de rin bil gi si o lan, çok bil gi li. 3. Bir ge le cek za man e ki. - Baþ lý ca kýþ ya ðý þý. - Kur'ân'da ilk e mir. 4. Baþ harf. - Hint-Av ru pa dil a i le si. 5. Rüz gâr yö nü nü gös te ren ci haz. - Pa ra dan pa ra ka zan ma. 6. Fe ner bah çe'nin ký sa sý - Mü bah lar. 7. A mir ler gu ru bu. - Tel li bir mü zik a le ti. 8. Gö rü nüþ, gö rün tü. - En de noz ya'da bir hu bu bat öl çe ði. 9. Es ki Türk çe de yý lan. - Ha mu ru ek þit mek i çin i çi ne ka tý lan ek þi ha mur. - Can lý ve can sýz var lýk la rý, duy gu ve dü þün ce le ri, çe þit li du rum la rý bil di ren ke li me, i sim. 10. Mik ros kop ta ka lýn cam. - Vü cut ta o lu þan yað yum ru su. - Ki mi yö re le ri miz de ha la Ha yat do ðum lar la ta ze le nir BÝ ZÝM A Ý LE DER GÝ SÝ KA SIM SA YI SIN DA HA YA TIN Ý ÇÝN DE KÝ MU' CÝ ZE LER DEN O LAN DO ÐUM HA DÝ SE SÝ NE DÝK KAT ÇE KÝ YOR. BÝZÝM A i le der gi si Ka sým sa yý sýn da ha ya týn i çin de ki mu' ci ze le rin en be lir gin o la ný na, do ðum ha di se si ne dik kat le ri çe ki yor. Top rak tan fýþ ký ran bit ki ler de ki, so kak lar da do la nan mi nik ke di yav ru la rýn da ki ha ri ka lý ðý an la mak ta tem bel dav ran sa da in san, ken di cin si nin var o lu þu na, be den ve ru ha sa rý lýp sar ma la ný þý na tep ki siz ka la mý yor ve bu mu 'ci ze yi i lik le ri ne ka dar his se de bi li yor. Mo dern ha yat var lýk la/o luþ lar la il gi li a ra mýz da ki per de le ri ka lýn laþ týr sa da do ðum ha di se si öy le ya lýn, sa de bir bi çim de kar þý mýz da ki ye ri ni a lý yor. An cak gü nü mü zün an ne le ri ka lýp laþ mýþ yar gý lar ve uy gu la ma lar i çe ri sin de do ðu mun ma na sý ný ne ka dar al gý la ya bi li yor? Bu mu' ci ze - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Çö le Ý nen Nur ad lý e se rin ya za rý. 2. Yön ler, bo yut lar. - Yay gýn göz ren gi. 3. Çin'in baþ þehri. - Ha va sa a it ol mayan kim se. 4. Olmaktan emir. - Bir er kek a dý. 5. Su ge çir me yen yað lý top rak. - Bir kork ma ni da sý. 6. Tak vim de o tuz gün lük sü re. - Su da çö zün me. 7. Ti ca ret te is ten me yen so nuç. - Has ta lýk, ö zür. 8. Mi li lit re nin ký sa sý. - Lâ ne te uð ra mýþ o lan. - Ye mek ten e mir. 9. Es ki - den dam sý kýþ týr mak ta kul la ný lan s i lin dir þe kil li taþ. - Nö bet çi nin ký sa sý. - Haf ni yu mu sim ge le yen harf ler. 10. Ke sil miþ hay van la rýn iç organ la rýy la a yak la rý. 11. O mur ga yý o luþ tu ran her bir ke mik. - He lâl ol ma yan. 12. Han gi þey ma na lý so ru. - Ge ri de ke li me si nin zýt ma na sý ye þahitlik et me nin ya nýn da ve si le o lur ken, ken di hak la rý nýn ve be be ði nin hak la rý nýn ne ka dar far kýn da? Gü nü müz þart la rýn da ya pý lan uy gu la ma lar ne ka dar fýt ra ta uy gun? Bi zim A i le der gi si do ðum ko nu sun da es ge çi len bü tün bu nok ta la rý say fa la rý na ta þýr ken, keþ ke siz ve da ha bi linç li do ðum lar i çin Op. Dr. Ha kan Ço ker ve Uz man Psi ko log Ne þe Ka ra be kir e yö nel ti yor so ru la rý ný. Ya pý lan uy gu la ma lar dan, ol ma sý ge re ken ler den, e be lik ten, se zar yen den ve do ðum la a lâ ka lý da ha bir çok þey den ko nu la rý ný a ça rak, lâ fýn gö tür dü ðü ye re ka dar gi di yor, me se le yi ir de li yor. Der gi nin di ðer muh te va sý da her za man ki gi bi o kur la rý bek le yen gü zel say yýl lýk ta ri hî ah þapca mi il gi o da ðý ol du Os man lý mi ma ri si nin en der ah þap e ser le rin den bi ri o lan 527 yýl lýk Þeyh Müs li hid din Ca mi i nin ziyaretçileri her geçen gün artýyor. FOTOÐRAFLAR: CÝHAN SAKARYA NIN Kay nar ca il çe sin de bu lu nan ve Os man lý mi ma ri si nin en der ah þap e ser le rin den bi ri o lan 527 yýl lýk Þeyh Müs li hid din Ca mi i, Kur ban Bay ra mý nda il gi o da ðý ol du. Res to ras yo nu ta mam la na rak ge çen yýl i ba de te a çý lan ca mi yi zi ya ret e den le rin sa yý sý nýn her ge çen gün art tý ðý bil di ril di. Ya ban cý la rýn da dik ka ti ni çe ken ca mi, Fa tih Sul tan Meh med Han ýn mi mar la rýn dan Þeyh Müs li hid din a dý na mi lâ dî 1486 yý lýn da yap tý rýl mýþ. Sa de ce 19. yüz yý lýn ilk çey re ðin de o na rým gö ren ca mi a sýr lar dýr a yak ta ka la bil miþ yý lýn da ba kým sýz lýk dolayýsýyla ka pa tý lan ca mi 1999 dep re min de de ha sar gör müþ yý lýn da Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü ne dev re di len ca mi, 2009 yý lýn da as lý na sa dýk ka lý na rak taþ ka i de li ve tuð la göv de li o la rak o na rý ma baþ lan mýþ. 17 yýl a ra dan son ra i ba de te ye ni den a çý lan ca mi, ye ni den il gi o da ðý ol du. Ta ri hî ca mi, sa de ce Kay nar ca nýn de ðil, Sa kar ya nýn da en çok zi ya ret e di len ta ri hî me kân lar a ra sýn da ye ri ni al dý. Sa kar ya / ci han Es ki þe hir kül tü rü ne hiz met ve ri yo ruz Türk Dün ya sý Kül tür Baþ ken ti A jan sý Yö ne tim Ku ru lu Va li Dr. Ka dir Koç de mir in baþ kan lý ðýn da top lan dý. TÜRK Dün ya sý Kül tür Baþ ken ti A jan sý Yö ne tim Ku ru lu Va li Dr. Ka dir Koç de mir in baþ kan lý ðýn da top lan dý. Top lan tý da baþ kan ve kil li ði ne Prof. Dr. Da vut Ay dýn, baþ kan yar dým cý lý ðý gö re vi ne i se Prof. Dr. Ö cal O ðuz se çil di. Yö ne tim Ku ru lu Ça lýþ ma U sul ve E sas la rý Hak kýn da Yö ner ge i le Ge nel Sek re ter li ðin Ça lýþ ma U sul ve E sas la rý Hak kýn da Yö ner ge nin ka bu lü nün ar dýn dan Sa na ro ma ve A çýk Ha va Mü ze si pro je le ri nin fi zi bi li te ça lýþ ma la rý de ðer len di ril di. Ta ný tým ve rek lâm film le ri i çin çað rý ya çý kýl ma sý na ka rar ve ri len top lan tý da, spon sor luk iþ le ri nin na sýl yü rü tü le ce ði de e le a lýn dý. Med ya plan la ma sý ve spon sor luk hiz met le ri nin pro fes yo nel fir ma lar dan a lýn ma sý hu su sun da mu ta býk ka lýn dý. Be lir le nen çer çe ve i çin de, fir ma la rýn tek lif ve plan la ma la rý ný Yö ne tim Ku ru lu na sun ma sý ka rar laþ tý rýl dý. KÜLTÜR SANAT SERVÝSÝ Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI MA N Ý S A A L E N Ý A T E R Ý A L A Z Z Ý K Ý R N A K A B A K A E K A A S A B Ý A H R A H Y A R R O R A E L E B E R A T T Ý T M E K T A B A N T H RO S TO T B A D Ý R E YA A A Z K A L K I NA N Y A fa lar la do lu. Not Def te ri nde Ah met Mit hat E fen di ye da ir not lar kar þý lý yor ta kip çi le ri. Ýl ham da yü re ði ne hü zün düþ müþ bir ço cu ðun hi kâ ye si ne þahit o lu yo ruz, Soh bet te te miz lik ü ze ri ne dik kat e dil me si ge re ken le ri ha týr lar ken, Hi kâ ye de geç mi þe da ir bir yol cu lu ða çý kar tý yor biz le ri der gi. Nur dan Say fa lar, Ka dýn Dün ya sý, Sað lýk, Kur þun Ka lem, Ço cuk, Kâ i nat Ec za ne si, Gül Bah çe si, De ko ras yon, Ha ya týn Ý çin den, As ya lý Muh te di ler, Um man dan Kat re ler ve di ðer ko nu la rýy la da der gi, so ðuk kýþ gün le ri ne sý cak lýk ka ta cak say fa la rýy la, o kun mak i çin o kur la rý ný bek li yor. Kül tür Sa nat Ser vi si ES KA DER ö dül le ri sa hip le ri ni bul du E DE BÝ YAT Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý (ES KA DER) bün ye sin de ya yýn ya pan Sa na ta le mi.net si te si a dý na dü zen le nen E de bi yat Ya rýþ ma sý nda de re ce ye gi ren ler ö dül le ri ni al dý.tö ren, Gül ha ne Par ký nda ki Ah met Ham di Tan pý nar Mü ze Kü tüp ha ne si nde dü zen len di. Ý kin ci kez ya pý lan ya rýþ ma da e ser ler, ES KA DER ya zar la rý ta ra fýn dan in ce le ne rek de re ce len di ril di. Ýs tan bul Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Ah met Em re Bil gi li, þi ir da lýn da bi rin ci o lan ya rýþ ma cý ya ö dü lü nü ve rir ken þi i rin e de bi yat ta, Ýs tan bul un da þi ir de sa hip ol du ðu ö ne me de ði ne rek, Ýs tan bul da þi ir yaz mak, ya za bil mek çok ö nem li, in sa na sü rek li il ham ve ren bir þe hir de yiz. Þa ir ol mak ö nem li bir me zi yet, he le ki Ýs tan bul da di ye ko nuþ tu. ES KA DER Baþ ka ný Meh met Nu ri Yar dým i se ka tý lým dan do la yý mut lu ol du ðu nu ve ça lýþ ma la rýn de vam e de ce ði ni i fa de et ti. Kül tür Sa nat Ser vi si Kum ba ra da ki tap ve o yun cak bi ri ki yor GÝ RE SUN Be le di ye si nce baþ la tý lan kam pan ya kap sa mýn da yap tý rý lan kum ba ra da her gün ih ti yaç sa hi bi ço cuk lar i çin on lar ca ki tap ve o yun cak bi ri ki yor. Be le di ye Baþ ka ný Ke rim Ak su, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, baþ lat týk la rý ki tap ve o yun cak top la ma kam pan ya sýy la ih ti yaç sa hi bi ço cuk la rýn yüz le ri ni gül dür mek is te dik le ri ni söy le di. Be le di ye bi na sý ö nü ne yer leþ ti ri len 2,3 met re bo yun da ki dev kum ba ra ya va tan daþ la rýn il gi si nin yo ðun ol du ðu nu i fa de e den Ak su, Bu ra ya ko li ko li ki tap ve o yun cak gel me ye baþ la dý. Bun la rý da de ðer len di rip ih ti yaç sa hip le ri ne gön de re ce ðiz. Va tan daþ lar kul lan ma dý ðý ya da ço cu ðu nun, to ru nu nun da ha ön ce kul lan dý ðý o yun cak la rý ge lip bi ze ve re rek ih ti yaç sa hi bi ço cuk la ra u laþ týr ma mý zý sað lý yor de di. Baþ kan Ak su, kum ba ra da ki tap ve o yun cak top la ma kam pan ya sý nýn Tür ki ye de ilk ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Gi re sun çok zen gin bir kent de ðil. Ki tap ve o yun ca ða ih ti ya cý o lan ço cuk la rý mýz var. Bir de ki tap ve o yun cak la rý kul lan dýk tan son ra a tan bir ke sim var. Va tan daþ la rý mýz bu o yun cak ve ki tap la rý çö pe at mak ye ri ne ge ti rip kum ba ra mý za at sýn. Böy le lik le ih ti yaç sa hi bi ço cuk la rý mý zýn yüz le ri gü le cek. Gi re sun / a a Türk çað daþ sa na tý na fark lý bir so luk MÝ MAR Si nan Ü ni ver si te si Ge le nek sel Türk Sa nat la rý Çi ni Bö lü mü nde yük sek li sans öð re ni mi gö ren I rak a sýl lý res sam ve ta sa rým cý So u a dad Kan de mir In he ri tan ce a dý ný ver di ði yað lý bo ya re sim ser gi si, 8 Ka sým Per þem be gün sa at de Har bi ye As ke rî Mü ze Ser gi Sa lo nu nda sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. Sa nat çý nýn, Ru mi ler, ge o met rik süs le me ler, san cak lar, hat lar, süs le me li at lar, der viþ ler ve a lem le re fark lý a çý lar dan yak la þý mý, tek ni ði, In he ri tan ce te ma lý ça lýþ ma la rý, As ke rî Mü ze nin mis tik at mos fe rin de Türk çað daþ sa na tý na fark lý bir so luk ge ti re cek. Kül tür Sa nat Ser vi si ZAYÝ BEKO 200 TR model seri numaralý Yazar Kasa Ruhsatým kay bol muþ tur. Hü küm süz dür. Serkan Boruz 34 TBJ 92 Plâkalý Aracýmýn FB Seri nolu Fiþ Yap ra ðým kay bol muþ tur. Hü küm süz dür. Ahmet Çevik Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice Demir

5 MAKALE 1 KASIM 2012 PERÞEMBE 5 Dünya çapýnda kongre olan haccýn kazandýrdýklarý (4) fer sa dog ni as ya.com.tr Hac, dün ya ça pýn da bir Ýs lâ mî kong - re dir, bir meþ ve ret tir, bir mec lis-i nû râ nî dir. Çün kü, dün ya nýn muh te - lif yer le rin den, yüz bin ler ce in san, i dâ re ci - ler, e ði tim ci ler, â lim ler, fi kir a dam la rý, sa - nat kâr lar, tüc car lar, zen gin ler, di râ yet li ki - þi ler, me þak kat ve prob lem le re ta ham mül e de bi len ler bir a ra ya gel mek te dir. Hac bo - yun ca, bir bir le riy le, ba zan hu sû sî, ba zan u - mu mî mah fil ler de, me kân lar da kar þý laþ - mak ta dýr lar. Bir bi riy le fi kir a lýþ ve ri þin de bu lun mak ta dýr lar. Ýs lâ mî, in sâ nî me se le le ri tar týþ mak ta, tec rü be le ri ni bir bi ri ne ak tar - mak ta dýr lar. Ü ret tik le ri fi kir le ri, te dâ î-i ef - kâr i le ço ðalt mak ta, ü ret tik le ri mal la rý ve sa n'at e ser le ri ni, ki tap la rý mü bâ de le et - mek te, ye ni ye ni u sûl ve pren sip le ri bir bir - le ri ne gös ter mek te dir ler. Bu mâ na da dü þü nül dü ðün de hac cýn, sa - de ce i dâ rî de ðil, fik rî, il mî, ik ti sâ dî, e ko no - mik, si yâ sî her tür lü meþ ve re ti ih ti vâ et ti ði an la þý lýr. Ö zel lik le hac, ta nýþ mak týr, fi kir bir - li ði ne var mak týr, yar dým laþ mak týr, iþ bir li ði yap mak týr. Bu a ra da, Ýs lâ mýn yük sek si yâ se - ti ni, sos yal hik met le ri ni ve fay da la rý ný tes bit e dip uy gu la ma me tod la rý ný ders al mak týr. Hak Te â lâ þöy le bu yu ru yor: Biz Kâ be yi top lan tý ye ri ve em ni yet böl ge si kýl dýk. (Ba ka ra Sû re si, 125.) Hac, il mî, fik rî, nef sî, sos yal bir ci had e - ði ti mi dir. Hac ca ni yet le nen ve yo la çý kan bir Müs lü man, Leb beyk Al lâ hüm me leb beyk de me ye baþ la dý ðý, hat tâ, hac ha zýr - lýk la rý na baþ la dý ðý an dan i ti ba ren bu ci ha - dý ya þa ma ya baþ lar. Son ra di ðer hac me nâ - si ki, zi kir ve du â lar la, bu ci ha dýn rû hî, fýk rî ve i ti kâ dî, hâ lî un sur la rý te þek kül e der. Bu me þak kat ve sý kýn tý la ra kat la nan ve iç ti mâî þu u ra u la þan ha cý lar, â i le le ri, ce mi yet le ri, din le ri, dâ vâ la rý, i yi lik ve gü zel lik i çin, in - san lýk i çin her tür lü me þak kat le re kat la - nýr lar. Çün kü, bu, hac da me le ke ha li ne gel miþ, ruh la rý na yer leþ miþ tir. Ta vaf es na sýn da, A ra fat ta ve sâ ir yer ler de, fer dî u ya nýk lýk ve iç ti mâî þu u run zir ve de ol - du ðu hen gâm da sa mi ma ne ya pý lan du â lar, in san la rýn i mân ve ir fân dün ya la rý na ta ri fi im kân sýz gü zel lik ler bah þe der. Hac yo lu na dü þen bir ha cý a da yý þu nu gö - rür, dü þü nür, ko nu þur, meþ ve ret e der: Bu mü ba rek bel de ler de, Hz. Â dem den baþ la - yýp, â hir za man pey gam be ri Hz. Mu ham - med e (asm) ka dar ge lip ge çen 124 bin en bi - ya nýn, 124 mil yon ev li ya nýn, 100 bi ni aþ kýn Sa hâ bî nin i yi lik ve gü zel lik uð ru na ver miþ ol - du ðu mü câ de le le rin hâ tý ra la rý var dýr. Zâ lim ve hak sýz la ra kar þý di ren me le ri var dýr, in san - la rý hak yo la dâ vet et me kav ga sý var dýr. Bü - tün bu hâ tý ra lar ha cý nýn dün ya sýn da tek rar ta ze le nir, can la nýr, pe ki þir. (0 505) Na zar de ve yi ten ce re ye, in sa ný me za ra so kar - 1 A da na dan ba yan o ku yu cu muz: Na zar var di ye üç Ýh lâs ve bir Fâ ti ha o ku ya rak na zar lý kim se nin ba þýn da tuz çe vi ri yor lar. Bu iþ lem ne de re ce doð ru dur? Na zar na sýl de ðer? Baþ ka la rý na na za rý mýz deð me me si i çin ne le re dik kat et me li yiz? Bir bay ra mýn ar dýn dan K ur ban lar ke sil di; Ya ra ta na kur ban ol du bü yük, kü çük bir çok can. Zah - met, me þak kat der ken; ya ný sý ra bay ram haz zý ru hu mu zu ku þat tý. Zen gin fa - kir, ga rip gu ra ba kur ban e tin den tat tý. Ge rek bu lun du ðu muz il de, il çe de, bel de de; ge rek baþ ka þe hir ler de sý la-i rah mi ger çek leþ - tir di ve fa kâr ni ce kim se. El ler ö pü lüp baþ la ra taç e dil di, se vin di ril di ce fa kâr bü yük ler. Ve Mut lu lu ðun do ru ðu na va rýl dý. Ya þa nan haz, zevk, þevk bir ya na; kur ban - la rýn kan la rýy la in san lar, Ya ra ta nýn ka pý sý na da ya nýp: Ey Rab bi miz! Se nin halk et ti ðin mah lû ku, Sa na kur ban ey le dim. Lüt fen ben den ka bul bu yur de di, hüz ne düþ müþ bir kalp le. U mu lur ki, Rab bi miz kur ban la rý mý zý, yap tý ðý mýz du â la rý mý zý; tek bir le ri mi zi, teh - lil le ri mi zi der gâh-ý iz ze tin de ka bul bu yur - muþ tur, in þa al lah. Bu nu um mak bi le gü zel bir duy gu. Çün kü Rab, O; Hâ lýk, O; Ma bud, O! Bi zi mes rur e den, se vin di ren yi ne O. Son ba har da ilk ba ha rý ya þa tan, rah me tiy le her þey le ri ku þa tan da Bu bay ram da med ya da, hu sû siy le Ye ni As ya da yü rek le re su ser pe cek ha ber, bol. Kan dan, kin den, ce set ten, e zi yet ten sý ký - lan, da ra lan in san ru hu bu ha ber ler le bir par ça ne fes al dý; bu nun la duy gu lan dý. Av ru pa da ki mut lu bay ram ka re le rin den baþ ka, Mos ko va da 100 bin ki þiy le ve yað - mur al týn da ký lý nan bay ram na ma zý; 6 bin ca mi ve mes ci din bu lun du ðu Av ru pa da ki bay ram coþ ku su; zor þart la ra rað men Pa ta - ni de bay ram na ma zý nýn ký lýn ma sý; Pa ris te so kak la ra sýð ma yan ce ma at; Hol lan da da hýn ca hýnç do lan ca mi ler; Kýr gý zis tan da Baþ kan lýk bi na sý nýn ö nün de ký lý nan bay ram na ma zý; A zer bay can da, Türk me nis tan da, Ý ran da ve A me ri ka da me kân la ra sýð ma yan ce ma at le rin kýl dý ðý Kur ban Bay ra mý na maz - la rý na da ir ha ber ler, ya rýn la rýn dün ya sýn dan ü mit var ol ma ya ye ter ve ar tar bi le. Mek ke-i Mü ker re me den bah set me ye hâ cet yok. Her kes bi lir ki, A ra fat ta Â- min ler se ma va ta u laþ tý. Mem nu ni yet ve ren böy le si gü zel lik le rin ya nýn da, nâ hoþ o la ný da var. Dün ya nýn çe - þit li yer le rin de ki hoþ ol ma yan in ci ti ci, ü zü - cü du rum la ra göz yu ma cak de ði liz. Biz ler ve bi zim gi bi ler bay ra mý haz i le, ni - yaz i le, naz i le ge çi rir ken; kar ga þay la, sa - vaþ la uð ra þan; zu lüm le bo ðu þan, gül me si ni bi le u nu tan mü min kar deþ le ri mi zi dü þü - nün ce Keþ ke! di yo ruz. Keþ ke on lar da sul ha, sü kû na, hu zu ra er se ler; on lar da bay ram la rý ný bay ram et se ler, sa a de te ka - vuþ sa lar di yo ruz ve de rin den iç ge çi ri yo - ruz. Rab bi miz, in þa al lah on la rý da fe ra ha, re fa ha ka vuþ tu rur; va tan la rýn da gur bet bir gün o lur, son bu lur. Bi lin mez ki; çek tik le ri bel ki do ðum san - cý sý, çi le çek mek hür ri ye tin kam çý sý? Bek li yo ruz. Â lem-i Ýs lâm ýn top ye kûn, sa a det li bay ram lar ya þa ya ca ðý gün le ri bek li yo ruz; en a zýn dan, bu nu, Ce nâb-ý Hak tan u mu yo ruz VE CÝ ZE Ýnsan eðer Kadîr-i Zülcelâl e dayanýp tevekkül etmezse ve itimad edip teslim olmazsa, vicdâný dâim azab içinde kalýr. (Bediüzzaman) Köþe yazarlarýnýn gündeme bakýþý G a ze te ci mes lek taþ la rý mý zýn kö þe ya zý la rýn da han gi ko nu la ra o dak - lan dýk la rý, ge nel man za ra ya han - gi pen ce re den bak týk la rý ve ha di se le ri han gi renk bir göz lük le sey ret tik le ri hu su su nu bu gün kü kö þe miz de siz ler le pay laþ mak is te dik. Za man za man iþ le dik le ri ve bil has sa son bir kaç gün lük kö þe ya zý la rýn da de - ðin dik le ri ko nu lar dan ba zý seç me ler ya pa rak bun la rý dik ka ti ni ze su nu yo ruz. Öz kök: Kra vat lar kýr mý zý ol ma lý Hü ri yet'te Er tuð rul Öz kök, Çan ka ya Köþ kü'nde ki "29 E kim ka bu lü"ne ka tý - lan ze va týn bil has sa kra vat ren gi ni me - rak e dip mer cek al tý na a lý yor. De ði þik renk ler de kra vat ta kan la rýn bir lis te si ni yap(týr)an Öz kök'e gö re, Cum hu ri ye tin de, 29 E kim'in de ren gi kýr mý zý dýr; do la yý sýy la, baþ ba kan da hil o gün her ke sin kýr mý zý renk kra vat tak - ma sý ge re ki yor muþ. Ha di se le re muh te lif a çý lar dan ba kan ve çok de ði þik ko nu la ra te mas e den bir ga ze te ci dir Öz kök. Me se lâ, Sa id Nur - sî'nin ba zý söz ve fi kir le rin den cid dî þe - kil de et ki le ndi ði ni hiç çe kin me den iz - har e den Öz kök, kur ban ve ci be si hak - kýn da i se "Kar þý de ði lim, a ma ben kes tir mem" di ye ya zý yor. Ke za, na sýl bir hu zur ve hu þû i çin de um re zi ya re ti ni yap tý ðý ný an la tan ay ný Öz kök, þa rap tan çok i yi an la dý ðý ný da ya zý la rýn da sýk lýk la di le ge ti ri yor. Za man'dan Gü ler ce ve Ü nal Cum hu ri yet kut la ma la rý bir ku tup laþ - ma fo toð ra fýy la gün de me gel di. Hâl bu ki 89. yý lýn da ne gü zel ilk ler var dý. Cum hur - baþ ka ný nýn Sa yýn e þi Hay rün ni sa Gül, ilk de fa An ka ra da ki tö ren de pro to kol de yer al dý. Sa yýn Cum hur baþ ka ný, kut la ma - la rý Mec lis te de ðil Çan ka ya Köþ kü nde ka bul et ti. En ö nem li si, ak þam Çan ka - ya da ki re sep si yo na ka tý lým eþ li ol du. Mus ta fa Ü nal da Çan ka ya'da ki tab lo - yu o lum lu bul du ðu nu i fa de i le ya zý sý na "Öz le nen tab lo" baþ lý ðý ný çek miþ. Ra di kal'den Cen giz Çan dar, 29 E kim ge ri li mi ne hiç gir me ye rek, tu tuk lu KCK'lý la rýn 49 gü nü a þan aç lýk gre vi ne de ði ni yor ve bu sü re nin týb bî o la rak "ö- lüm sý ný rý" ol du ðu na dik ka ti çe ki yor. Ye ni Þa fak'tan Sa lih Tu na'nýn dün kü ya - zý sý çok fark lý bir pen ce re den bak tý rý yor. Baþ lýk ta "Ar týk ben de Yýl maz Öz dil gi bi yaz - mak is ti yo rum" i fa de sini kul la nan Tu na, Öz - dil'i a de ta "ti"ye al mýþ: "Hem 'twit' a tar gi bi ya zýp hem de pa ra ka zan ma yý çok is ti yo rum. Yýl maz Öz dil gi bi me se la. Dün kü ya zý sý þun dan i ba ret ti: 'Ýs te di ðin ka dar taz yik li su sýk./kork ma sön mez.' Yýl maz Öz dil gi bi ya za yým; ma a þý mýn ya rý sý ný ver sin ler ra zý yým." Star ga ze te sin den Mus ta fa Ak yol da KCK'lý la rýn "ö lüm o ru cu"nu ko nu e di ne - rek me se le nin i ki yö nü ol du ðu na dik kat - le ri çek miþ: Bi ri in sa nî, di ðe ri i se si ya sî. Biz ce de doð ru dur; do la yý sýy la, bir bi - rin den far klý lýk arz e den bu i ki yö nün Re sep si yon me ra ký ný bir tür lü an la ya ma dý ðý ný söy - le yen Fa kül te den e de bi yat ho ca mýz A fet Il gaz'ýn 1980'li yýl lar da ki mâ ne vî at mos fe re dö nüþ ha re ke ti ni ilk keþ fe den mes lek ta þý mýz, muh te rem Su at Al kan A - ða be yi miz ol du. Bu ha di se - nin biz zat þa hi di yim. Meþ - hûr Rý fat Il gaz'ýn es ki e þi o - lan A fet Ho ca mýz, u zun yýl - lar Mil lî Ga ze te de ça lýþ tý; ha len Ye ni çað'da ya zý yor. ke sin hat lar la tef rik e di le rek me se le ye öy le ba kýlma sý ge re ki yor. Ha kan: Hem na lý na, hem mý hý na Hür ri yet'te ya zan Ah met Ha kan, 29 E - kim ge ri li mi hak kýn da, ço ðu za man yap tý - ðý gi bi yi ne hem na lý na, hem mý hý na vu ru - yor: "Dev let, es ki den ba þör tü sü yü rü yüþ le ri ne 'is tih ba rat var' di ye ya sak la ma ge ti rir di ve ben bu ge rek çe ye hiç i nan maz dým. Bu gün ya pý la na zer re ka dar i nan ma dý ðým gi bi... De mok rat ki þi A ta türk çü o la maz Yi ne ay ný ga ze te den E ge Can sen, dün kü ya zý sý na þu hük mî i fa de i le baþ lý - yor: "E ðer bir ki þi ko nu þur ken cum hu ri yet ke li me si nin ba þý na "de mok ra tik" ni te len dir me si ge ti ri yor sa, o ki þi A ta türk'ün kur du ðu bu cum hu ri ye te kar þý dýr de mek tir." Bu ko nu da þu nu di ye bi li riz: De mok ra - tým di yen ler, Cum hu ri yet re ji mi ne mu ha - lif dur maz; an cak, ger çek de mok rat bir kim se, as la ve kat'a A ta türk çü o la maz. Çan ka ya'da ki re sep si yo na pa rag raf a - çan Ye ni çað'dan A fet Il gaz (Rý fat Il gaz'ýn es ki e þi; fa kül te den E de bi yat ho ca mýz), din dar la rýn dep re þen "re sep si yon sev gi - si ni" hay ra yor mak is ter ken, bu u ður da ve ri len "zor lu mü ca de le yi" bir tür lü an - la ya ma dý ðý ný söy lü yor: "Bu re sep si yon me ra ký ný hiç an la ya ma mý þým dýr. Es ki den de öy ley di. Böy le yer ler de çok ra hat sýz o lur dum. El de ka deh or ta da do laþ dur. Bu din dar ha ným ve bey le rin bu re sep si yon sev gi si ni hay ra yor mak is ti yo rum. Yal nýz, o nay la ma dýk la rý, yer den ye re vur duk la rý bir Cum hu ri ye tin re sep si yo nu na na sýl böy le gü le oy na ya git tik le ri ni, git me den ön ce de na sýl 'zor lu' mü ca de le ler yap mýþ ol duk la rý ný an la ya ma dým bir tür lü." Ak þam'dan De niz Ül ke A rý bo ðan, ya zý - sýn da hay ret e dâ sýy la "Bu na sýl bay ram?" baþ lý ðý ný kul la ný yor ve þu çar pý cý tab lo yu res me di yor: "Ço cuk luk tan i ti ba ren 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý kut la ma la rý ný ne þe i çin de ve he ye can la kut la ma ya a lýþ kýn o lan be nim nes lim, bu yýl ilk de fa 1 Ma yýs laþ ma sü re ci ne so ku lan bir bay ram la kar þý laþ tý." Va tan'dan Se la hat tin Du man "Ka bo taj Bay ra mý"ný is tis na tut tuk tan son ra "Bay ram bi ze ya ra mý yor, ta ma mý ný ya sak la ma lý" di ye rek, bay ram lar da kav ga/ni za çý - ka ran lar la mat rak ge çi yor. Sa bah'tan Meh met Bar las, al ter na tif cum hu ri yet yü rü yüþ le ri nin bi lân ço su na dik ka ti çe ke rek þu nu söy lü yor: "O lay la rý ya þa dýk tan son ra so nuç la rý ný de ðer len dir mek, ge le cek te ki ben zer o lay lar dan da ha az ha sar la çýk ma yý sað lar." Ta raf'tan Ah met Al tan, ya þa nan kav ga - lar dan "Hi da yet ders le ri"nin çý ka rýl ma sý ge - rek ti ði ni ha týr la tý yor: "Þim di bir ül ke de bir bi ri ne düþ man o lan grup lar ay ný za man da si ya si ik ti da ra kar þý bü yük gös te ri le re baþ lý yor sa, o ra da cid di so run lar var de mek tir." Mil li yet'ten Ha san Ce mal "Baþ ba kan hak lý" de dik ten son ra, ya zý sý ný þu cüm - le ler le bi ti ri yor: "Ba þör tü süy le il gi li o la rak bu gü ne ka dar bü tün bu ya þa nan lar ger çek ten u tanç ko nu su dur. Bu u tan cý Tür ki ye ye ya þa tan la rýn i sim le ri, bu ül ke nin de mok ra si ta ri hi ne hiç de i yi ya zýl ma ya cak lar. An cak de mok ra si a yýp la rý bu ül ke de ne ya zýk ki bit miþ de ðil. Hâ lâ çok a yý bý mýz var. Bun lar dan bi ri de, al ter na tif Cum hu ri yet Bay ra mý tö ren le ri nin ik ti dar ta ra fýn dan ya sak lan mýþ ol ma sý dýr." TARÝHÝN ÝÇÝNDEN l Tur han Cel kan NA ZAR NE DÝR? Ýn san la rý fi zi kî o la rak yýp ra tan has ta lýk lar ol - du ðu gi bi, rû hî o la rak yý kan ra hat sýz lýk la rýn bu lun du ðu da bir vak a dýr. Halk di lin de göz deð me si de de ni len na zar bun lar dan bi ri dir ve ger çek tir. Baþ ka sý na na za rý ge çen in san bu nu bi le rek yap maz. Ý çin de bir ta kým fýr tý na lý/ruh sal e lekt - ro-man ye tik gü ce ben zer aþ kýn/yük lü duy gu - lar la mu ha ta bý na ba kan lar, far kýn da ol ma dan mu ha ta bý ü ze rin de yý ký ma se bep o la bi lir ler. Ba kýþ la ve ri len bu yý ký ma halk a ra sýn da göz deð me si de ni yor ki, na zar bu dur. Pey gam ber E fen di mi zi (asm) mec nun di - ye rek kü çüm se me ye ça lý þan Mek ke li müþ rik - ler, Kur ân ýn o la ða nüs tü i câ zý kar þý sýn da öy - le si ne bü yü len miþ ler di ki, bu Ki ta býn- hâ þâ mec nun de dik le ri bi ri si nin e lin de zu hur et me - si ni ka bul e de me miþ ler di. Al lah ko ru ma say dý, ne re dey se Re sû lul lah a (asm) göz le riy le za rar ve re cek ler di. Bu hu su su Kur ân þöy le zik re der: Doð ru su in kâr e den ler, Kur ân ý din le dik le rin de ne re dey se se ni göz le riy le de vi re cek ler di. O mec nun dur di yor lar dý. 1 Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri de (ra) na - zar dan þid det le mü te es sir ol du ðu nu ve na za - rýn ken di si ni has ta et ti ði ni, Na zar de ve yi ten ce re ye, in sa ný me za ra so kar. 2 ha di si ni zik re de rek be yan e der. 3 NE LE RE DÝK KAT E DE LÝM? Ýn sa noð lu o la rak her za man hem ba kan ta - raf, hem de ba ký lan ta raf ol du ðu mu zu u nut - ma ma lý yýz. Ya ni hem her þey her za man gö zü - mü zün gö rüþ sa ha sý i çin de; hem de biz her za man her ke sin gö zü ö nün de yiz. Na zar ko nu sun da i ki hu su sa dik kat et me li yiz: 1- Ken di ba kýþ la rý mý zý ter bi ye al tý na al mak. 2- Kar þý ta ra fýn ba kýþ la rý na he def ol mak tan ka çýn mak. BA KIÞ LA RI MI ZI TER BÝ YE ET ME LÝ YÝZ He pi miz her za man baþ ka sý ný de net le riz; öl çe riz, bi çe riz, e leþ ti ri riz, a zým sa rýz, çok gö - rü rüz, gö zü müz de bü yü tü rüz, kü çül tü rüz, hav sa la mý za sýð dý ra ma yýz, gör dük le ri mi ze i - na na ma yýz, duy duk la rý mý za hay ret e de riz. Ý çi - miz de hay ran lýk u yan dý ran ve ya o lum lu-o lum - suz fýr tý na la ra se bep o lan ya da var lý ðý na i na - na ma dý ðý mýz bir o lay kar þý sýn da ço ðu za man þa þý rýp ka lý rýz. Öy le si ne hay ret e de riz ki, ne re - dey se bir sü re ken di mi ze ge le me yiz. Oy sa var lýk la rýn hen de se si bi zim e li miz de de ðil. Ce nâb-ý Hak bir þe yi ya ra týr ken ve ya bi ri si ne bir ser vet ve rir ken ya da has mý mý zý mu vaf fak ký lar ken bi ze sor mu yor, bi zim o - na yý mý zý al mý yor. Me se lâ bi zim bah çe miz de ki a ða cý mýz da hiç mey ve yok ken, fa lan ca nýn a ða cý na dal la - rý ta þý ya ma ya cak de re ce de mey ve ih san e - dil miþ o la bi lir. Bu ve bu na ben zer du rum lar da þaþ kýn lý ðý - mý zý ve hay re ti mi zi ma þa al lah, el ham dü lil lah, Al la hu ek ber, bâ re kal lah gi bi Al lah ýn kud re ti ni, i ra de si ni, a za me ti ni, bü yük lü ðü nü, rah me ti ni ve me þî e ti ni tes lim e den ke li me ler le sa kin leþ - tir me li yiz. Ý þi ta ma men Al lah a ver me li, bi ze ih san e dil me yen ni met le rin baþ ka sý na ih san e - di li þi ni çok gör me me li, göz koy ma ma lý ve i çi - mi zi ge niþ tut ma lý yýz. Za ten mü mi nin i man has le ti de bu nu ge - rek ti rir. Bu ter bi ye yi i çi miz de hâ kim ký lar sak, baþ ka - sý na na za rý mýz deð mez. De mek, Müs lü man i çin- ne ka dar ba þa rý lý o lur sa ol sun öv gü ve met hi ye ye yer ver me me - li yiz; ba þa rý sý ný, gay re ti so nu cun da, Al lah ýn di lek ve yar dý mýy la el de et ti ði ni bil me li ve i fâ - de et me li yiz; Al lah ýn yar dým ve i nâ ye ti ni ek - sik et me me si i çin ve Al lah ýn râ zý ol ma sý i çin o nun le hi ne du â et me ye de vam et me li yiz; art ni yet li ba kýþ lar dan Al lah a sý ðýn ma lý yýz. Bu sý ðý ný þý o na na za rý mýz deð me sin di ye de - ðil; art ni yet ta þý mak i ma nýn þi a rý na ya kýþ ma - dý ðý i çin yap ma lý yýz. Ya rýn in þa al lah de vam e de lim. Dip not lar: 1- Ka lem Sû re si, 68/51, Keþf ül-ha fâ, 2/ Þu â lar, 286.

6 6 1 KASIM 2012 PERÞEMBE YURT HABER + Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 17 Zilhicce 1433 Ru mî: 19 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý HA BER LER Ýn ter net Kon fe ran sý top la ný yor 3,5 ki lo met re lik ye ni pro to kol yo lun da, kýþ ay la rýn da bel li bir sý cak lý ðýn al týn da o to ma tik o la rak dev re ye gi re cek o lan ý sýt ma sis te miy le, kar ve buz lan ma ol ma dan gü ven li bir sü - rüþ sað la na bi le cek. FOTOÐRAF: CÝHAN ANKARA Bü yük þe hir Be le di ye si, Tür ki ye nin de en u zun alt tan ý sýt ma lý yo lu nu Ku zey An ka ra Gi ri þi Kent sel Dö nü þüm ve Ge li þim Pro je A la ný ndan ge çe cek o lan ye ni Pro to kol (E sen bo ða) Yo lu na ya pý yor. Ça lýþ ma la rý hýz la sü ren pro je a la nýn da ki 3,5 ki lo met re lik ye ni pro to kol yo lun da, kýþ ay la rýn da bel li bir sý cak lý ðýn al týn da o to ma tik o la rak dev re ye gi re cek o lan ý sýt ma sis te miy le, kar ve buz lan ma ol ma dan gü ven li bir sü rüþ sað la na bi le cek. Ku zey An ka ra Kent sel Dö nü þüm ve Ge li þim Pro je A la ný ný ge zen, ça lýþ ma la rý ye rin de de net le yen ve yet ki li ler den bil gi a lan Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek, An ka ra nýn ilk Tür ki ye nin de en u zun alt tan ý sýt ma lý yo lu nun ye ni pro to kol yo luy la ha ya ta ge çe ce ði kay det ti. Gök çek, 2 köp rü lü kav þak, 2 vi ya dük ve 1 tü nel den o lu þan bu yol da se ya hat ay rý ca lýk o la cak de di. I sýt ma sis te mi nin bel li bir nem ve sý cak lýk al týn da o to ma tik o la rak dev re ye gi re ce ði ni de an la tan Baþ kan Gök çek, Sý cak lýk 4 de re ce nin al tý na düþ tü ðü ve bel li bir nem ol du ðu za man sis tem o to ma tik o la rak dev re ye gi re cek. Las tik iz le rin de ki kar e ri yin ce sis tem ye ni den o to ma tik o la rak ka pa na cak de ye ko nuþ tu. An kara / ci han Ye ni Pro to kol Yo lu alt tan ý sý tý la cak Be ya zýt Mey da ný, kir li lik ten kur tu la cak ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Be ya zýt mey da ný i le cid dî bir ça lýþ ma i çin de yiz. Be ya zýt mey da ný ný gö rün tü kir li li ðin den kur ta rýp, ta ri hi çev re siy le his se di le cek bir mey dan ha li ne ge ti re ce ðiz de di. Sa da bad Me si re A la ný Çev re Dü zen le me si Pro je si ni ye rin de in ce le yen Ka dir Top baþ, Kâ ðýt ha ne Be le di ye si ne ge çe rek o ra da ba sýn men sup la rý na a çýk la ma lar da bu lun du. Þe hir de ki ba zý vi ya dük le rin dep re me kar þý da ya nýk sýz ol du ðu nu söy le di. Top baþ, Ak sa ray Mey da ný nda ki üst ge çi di kal dý rýp bu ra sý ný ge niþ bir mey dan ha li ne ge ti re cek le ri ni be lirt ti. Ha liç e cid dî an lam da ye ni bir ha ya týn i þa ret le ri ni ve ren gü zel li ði ye rin de in ce le mek i çin gel dik le ri ni i fa de e den Top baþ, Sa da bad ýn ye ni den ha yat bul ma sý Ýs tan bul da me si re a la ný ha li ne gel me si ge le cek te çok da ha fark lý o la cak týr de di. Kâ ðýt ha ne den ge çe cek met ro i ha le si nin 1-2 ay i çe ri sin de ya pý la ca ðý ný kay de den Top baþ, bu met ro ça lýþ ma la rý ný ken di öz kay nak la rýy la ya pa cak la rý ný be lirt ti. Ýs tan bul / ci han Dað ke çi si vur ma nýn ce za sý 15 bin li ra MERSÝN ÝN Gül nar il çe sin de köy lü ler, bah çe le ri ne da da nan do muz ve dað ke çi le ri yü zen den 24 sa at nö bet tut mak zo run da ka lý yor. So run la rý ný yet ki li le re i let tik le ri ni be lir ten köy lü ler, bir çö züm ü re til me me si ne tep ki gös ter di. Ö zel lik le; De lik ka ya, La pa, Ça vuþ lar, Týr nak ve Bey di li köy le rin de va tan daþ lar bah çe le rin de ki ü rün le rin do muz ve dað ke çi le rin den ko ru ya maz du ru ma gel di. Da ha çok ge ce ge len hay van la rý ka ran lýk ta a yýrt e de me dik le ri ni be lir ten köy lü ler, Yan gýn ne de niy le hay van lar bah çe le re gel me ye baþ la dý. Ge ce si lâh lar la nö bet tu tu yo ruz. Ge len hay va ný nýn do muz mu dað ke çi si mi ol du ðu nu bil mi yo ruz. O yüz den vu ra mý yo ruz. Çün kü dað ke çi si ni vu rur sak ce za sý 15 bin li ra. Ne ya pa ca ðý mý zý þa þýr dýk. Yet ki li le re ha ber ver dik, an cak bir çö züm bu la ma dýk. Bi zim ge çim kay na ðý mýz bah çe le ri miz de ye tiþ tir di ði miz ü rün ler. On la rý da ya ba nî hay van lar yi yor de di ler. Mer sin / ci han DÜNYA ge ne lin de 908 mil yon ka yýt lý bil gi sa ya ra u la þan in ter net, bütün yön le riy le Ýn ter net Kon fe ran sý nda tar tý þý la cak. Ýn ter net Tek no lo ji le ri Der ne ði nin (Ý - NETD) dü zen le di ði 17. Ýn ter net Kon fe ran sý (Ý NET-TR), bu yýl 7-9 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da Es ki þe hir de dü zen le ne cek. I NETD Baþ ka ný Doç. Dr. Mus ta fa Ak gül ün yap tý ðý a çýk la ma ya gö re, 1995 den be ri her yýl millî bo yut ta dü zen le nen Ýn ter net Kon fe ran sý, Tür ki ye de in ter net le il gi li grup la rý bir a ra ya ge ti re rek in ter ne ti bütün bo yut la rýy la ta nýt mak, ge liþ tir mek, tar týþ mak, in ter net tek no lo ji le ri a ra cý lý ðý i le top lum sal ve rim li li ði ar ttýr mak a ma cýy la dü zen le ni yor. 17. kon fe rans, bu yýl ilk de fa An ka ra, Ýs tan bul ve Ýz mir in dý þýn da Es ki þe hir de A na do lu Ü ni ver si te si ev sa hip li ðin de Yu nus Em re Yer leþ ke si nde i le ti þim bi lim le ri fa kül te sin de ya pý la cak. Ýn ter net, dün ya ü ze rin de 2,4 mil yar in sa nýn ka týl dý ðý, 625 mil yon web si te si nin, 230 mil yon a lan a dý nýn, 908 mil yon ka yýt lý bil gi sa ya rýn, bir mil ya rý aþ kýn ü ye li sos yal að la rýn ol du ðu, bir pay la þým, öð ren me, ü re tim ve eð len ce or ta mý ha li ne gel di. Ýn ter ne tin bütün yön le riy le tar tý þý la ca ðý kon fe rans ta bu yýl sos yal að lar, ye ni med ya, in ter net ve de mok ra si, in ter net ya sak la rý, med ya/bil gi o kur ya zar lý ðý, ve Fa tih Pro je si ko nu la rý ö ne çý ka cak. Kon fe rans 3 gün, 6 pa ra lel sa lon da sü re cek. Kon fe rans ta bil di ri le rin ya nýn da a töl ye ler, e ði tim se mi ner le ri ve pa nel ler yer a la cak. Kon fe rans ta top lam 60 o tu rum da 14 pa nel, 20 se mi ner ve 13 bil di ri o tu ru mu ya pý la cak. Ýn ter ne tin, ti ca rî, hu kuk sal, sos yal bo yut la rý ný kap sa yan 40 bil di ri a ra sýn da in ter ne tin bütün bo yut la rý hak kýn da bil di ri bul mak müm kün. E ði tim se mi ner le ri, bi rey sel, ku rum sal, bi lim a da mý ve gi ri þim ce ye yö ne lik o la cak. Se mi ner le rin ö nem li kýs mý öz gür ya zý lým et ra fýn da o la cak. Gü ven lik, hac king, ters kod mü hen dis li ði ve di ji tal de lil ler de se mi ne ler a ra sýn da o la cak. Kon fe ran sa ka tý lým i çin i net-tr.a na do lu.e du.tr ad re sin den ka yýt o lun ma sý ge re ki yor. Sabaha karþý etkili olan yaðýþ dolayýsýyla bazý evlerin bodrum katlarýný su bastý, çamur ve su dolayýsýyla Karadeniz sahil yolu Araklý Tüneli mevkiinde ulaþým, tek þeritten kontrollü olarak saðlanýyor. FOTOÐRAF: MUSTAFA SOLMAZ/CÝHAN A rak lý da bir çok iþ ye ri ni su bas tý TRABZON Va li si Re cep Ký zýl cýk, sa ða nak ya ðýþ tan et ki le nen A rak lý il çe sin de in ce le me ler de bu lun du. Va li Ký zýl cýk, Trab zon Be le di ye Baþ ka ný Or han Fev zi Güm rük çü oð lu, Em ni yet Mü dü rü Er tan Ya vaþ, A rak lý Kay ma ka mý Ad nan Tez can, A rak lý Be le di ye Baþ ka ný Re cep Çe bi ve bel de be le di ye baþ kan la rýy la il çe mer ke zin de su bas kýn la rý nýn ol du ðu a lan lar da in ce le me de bu lu na rak iþ yer le ri ha sar gö ren es na fa geç miþ ol sun di le ðin de bu lun du. Va li Ký zýl cýk, in ce le me nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, sa at 4.00 sý ra la rýn da baþ la yan yo ðun lo kal ya ðý þýn il çe mer ke zi ni et ki le di ði ni be lir te rek, Yað mur 2-3 sa at sür dü. Bir çok iþ ye rin de su bas kýn la rý mey da na gel di. Ýþ yer le rin de mad di ha sar var. Köy le ri miz de ka pa lý yol bu lun ma mak ta dýr. Can kay bý nýn ol ma ma sý bi zi ol duk ça mut lu et ti. Yað mu run baþ la dý ðý sa at ten i ti ba ren ge rek li ted bir ler a lýn dý de di. Trab zon / a a Ma nav gat Þe lâ le sipro je si va li li ðe e ma net 3. ha va li ma ný i çin ÇED sü re ci baþ la dý ÝSTANBUL A ya pý la cak 3. ha va li ma ný i çin ve ri le cek Çev re sel Et ki De ðer len dir me(çed) Ra po ru nun ha zýr lan ma sýn da hal kýn gö rüþ le ri dik ka te a lý na cak.çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý Çev re sel Et ki De ðer len dir me si Ý zin ve De ne tim Ge nel Mü dür lü ðü bu kap sam da ilk top lan tý sý ný 06 Ka sým ta ri hin de Ýs tan - Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk, sabahýn erken saatlerinde etkili olan saðanaðýn ardýndan su baskýnlarý yaþanan Araklý ilçesinde Trabzon Belediye Baþkaný Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoðlu, Ýl Emniyet Müdürü Ertan Yavaþ, Araklý Kaymakamý Adnan Tezcan ve Araklý Belediye Baþkaný Recep Çebi ile incelemelerde bulundu. bul Ar na vut köy de ger çek leþ ti re cek. U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý nýn ön cü lü ðün de Ýs tan bul a ya pý la cak o lan 3. ha va li ma ný i çin ÇED sü re ci baþ la dý. Pro je a la ný top lam 91 mil yon 666 bin 158 met re ka re o lan pro je nin ha ya ta geç me sin de ÇED ra po ru bü yük ö nem ta þý yor. Ýs - Köylüler maðdur olmasýn ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul a 3. ha va li ma ný nýn Ter kos Gö lü ya kýn la rý na ya pý la ca ðý ný a çýk la dý. Ça tal ca i le Ar na vut köy a ra sýn da ya pý la cak o lan ha va li ma ný ný ci var köy ler de o tu ran lar da me rak la bek li yor. Ta ya ka dýn Kö yü Muh ta rý Sa lim Þe ker, ha va li ma ný ya pý lýr ken köy lü nün mað dur e dil me me si ge rek ti ði ne dik kat çek ti. Baþ kan Ka dir Top baþ ýn a çýk la dý ðý a la na ya kýn o lan Ar na vut köy e bað lý Ta ya ka dýn Kö yü sa kin le ri de bu a çýk la ma yý ya kýn dan ta kip et ti. Köy muh ta rý Sa lim Þe ker, ha va li ma ný nýn köy le ri ne ya kýn bir a lan da ya pý la cak ol ma sý ný se vin di ri ci bul du. Ha va li ma ný i le bir lik te köy le ri nin de ta ný na ca ðý ný kay de den Þe ker, Ha va li ma ný nýn ya kýn çev re ye ya pýl ma sý, sa de ce bi zim i çin de ðil ül ke miz i çin de gü zel o la cak. An cak yýl lar dýr bu ra da ya þa yan köy lü le ri miz mað dur e dil me me li dir. E ðer köy lü müz si li nip a tý lýr sa bu bi zim i çin fe lâ ket o lur de di. Ýs tan bul / ci han FATÝH PROJESÝ ÝÇÝN ORTAK AKIL ARAYIÞI KONFERANSTA Fa tih Pro je si, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), TÜ BÝ TAK, bi li þim ve e ði tim sek tö rü nün ka tý lý mý i le 3 ay rý o tu rum da tar tý þý la cak. Fa tih Pro je si kap sa mýn da öð ret men e ði ti mi uz man la rýn ka tý lý mý i le bir fo rum da tar tý þý la cak. Bu tar týþ ma lar da bi li þim ve e ði tim sek tö rü Fa tih Pro je si i çin or tak a kýl o luþ tur ma ya ça lý þa cak. Kon fe rans ta ay rý ca o kul lar da ki bi li þim e ði ti mi, med ya o kur ya zar lý ðý, RTÜK, MEB kü tüp ha ne ci ler ve a ka de mis yen ler ta ra fýn dan tar tý þý la cak. Ye ni YÖK Ya sa Tas la ðý kap sa mýn da u zak tan e ði tim bir pa nel de tar tý þý la cak. Bu nun ya nýn da e-öð ren me uy gu la ma la rý da an la tý la cak. Tür ki ye de sos yal med ya nýn si ya se te et ki si 2011 se çim le ri ö ze lin de tar tý þý la cak. Ye ni med ya e ti ði, Ye ni med ya ve klâ sik ga ze te ci lik i liþ ki le ri çe þit li o tu rum lar da ir de le ne cek. Sos yal med ya e-ti ca ret i liþ ki si çe þit li bil di ri ler de tar tý þý la cak; in ter ne tin ka pi ta liz me, de mok ra si ye ve ör güt len me ye et ki le ri bil di ri ler le tar tý þý la cak. An ka ra / a a tan bul Böl ge si 3. ha va li ma ný pro je si i le il gi li o la rak ha zýr la nan ÇED Baþ vu ru Dos ya sý 19 Ey lül ta ri hin de ba kan lý ða su nul du. ÇED ra po ru nun ha zýr la ma sýn dan ön ce böl ge de ya þa yan hal kýn gö rüþ le ri ni al mak i çin hal kýn ka tý lý mý top lan tý sý ný Ar na vut köy de ger çek leþ ti re cek. An ka ra / ci han FOTOÐRAF: HASAN DEMÝR/CÝHAN ÝN TER NET TEK NO LO JÝ LE RÝ DER NE ÐÝ TA RA FIN DAN BU YIL 17 NCÝ SÝ DÜ ZEN LE NE CEK O LAN ÝN TER NET KON FE RAN SI 7-9 KA SIM DA ES KÝ ÞE HÝR DE GER ÇEK LEÞ TÝ RÝ LE CEK. ANTALYA NIN Ma nav gat il çe si ne bað lý Sa rý lar Bel de Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Er kan Er soy, Bü yük þe hir Ya sa Ta sa rý sý nýn ya sa laþ ma sýy la be le di ye le ri ka pan sa bi le Ma nav gat Þe lâ le si Gü zel leþ tir me Pro je si nin ha yat bu la ca ðý ný söy le di. Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Er kan Er soy, yap tý ðý a çýk la ma da, ya sa nýn Mec lis te ya sa laþ ma sý ha lin de Sa rý lar ýn Ma nav gat ýn ma hal le si o la ca ðý ný söy le di. Er soy, yýl lýk 1 mil yon yer li ve ya ban cý tu ris tin zi ya ret et ti ði ve Sa rý lar sý ný rý i çin de bu lu nan Ma nav gat Þe lâ le si ni da ha faz la tu ris tin zi ya ret et me si ve su yun a ký þý nýn fark lý a çý lar dan gö rün me si i çin An tal ya Va li li ði i le bir lik te ha zýr la dýk la rý pro je nin ö nü müz de ki gün ler de ha ya ta ge çir me ça lýþ ma la rý na baþ la ya cak la rý ný i fa de et ti. Be le di ye le ri nin, muh te mel ya pýl ma sý plan la nan 27 E kim 2013 se çim le ri son ra sý ka pa na ca ðý ný ha týr la tan Er soy, be le di ye le ri ka pan sa da pro je nin ta kip çi li ði ni An tal ya Va li li ði nin sür dü re ce ði ni kay det ti. Ma nav gat Þe lâ le si nin ken di ko nu mun da su a kýþ de bi si, u zun lu ðu ve yý lýn 365 gü nü ak ma sý i le dün ya da tek ol du ðu nun al tý ný çi zen Er soy, çað la ya nýn Ma nav gat ýn sem bo lü ol ma ya ný sý ra Tür ki ye nin tu rizm ta ným la rýn da ö nem li bir ye ri ol du ðu nu söy le di. An tal ya / ci han Sü rü cü le re ön ce çi ko la ta, son ra u ya rý BALIKESÝR Böl ge Tra fik Þu be si e kip le ri, Kur ban ve 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý ta ti lin den dö nen sü rü cü le re, ön ce çi ko la ta ik ram et ti ar dýn dan u yar dý. Va tan daþ la rýn bay ram ta ti li ni fýr sat bi le rek ta til böl ge le ri ne a kýn et me si, Ba lý ke sir i Ýs tan bul, Bur sa, Ýz mir ve Ed re mit Kör fe zi ne bað la yan ka ra yol la rýn da a raç yo ðun lu ðu na sebep ol du. Ba lý ke sir il sý nýr la rý i çin de ö lüm lü tra fik ka za sý nýn ya þan ma ma sýn da, ka ra yol la rýn da son yýl lar da ya pý lan ya tý rým lar i le de ne tim le ri ni ar ttý ran tra fik po lis le ri, ö nem li rol oy na dý. Ba lý ke sir Böl ge Tra fik Þu be si e kip le ri, Kur ban ve 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý nýn ö zel lik le dö nüþ le rin de çok da ha dik kat li ve ö zen li ha re ket et ti. A raç la rý ba zý nok ta lar da dur du ran tra fik po lis le ri, sü rü cü le re çi ko la ta ik ram et ti, ku ral la rý ha týr lat tý, ge rek li u ya rý la rý ný yap tý. Ki log ram lar ca çi ko la ta da ðý tý lýr ken, sü rü cü ler bu þe kil de u ya rýl mak tan do la yý hem þa þýr dýk la rý ný hem de mut lu ol duk la rý ný söy le di. Ba lý ke sir / a a

7 + DÜNYA 1 KASIM 2012 PERÞEMBE 7 MÝL YON LAR CA KÝ ÞÝ KA RAN LI ÐA GÖ MÜL DÜ Ül ke NÝN do ðu böl ge sin de 17 e ya le ti et - ki si al tý na a lan ka sýr ga nýn 1600 ki lo met re lik bir a la ný et ki le di ði, en yük sek dal ga bo yu - nun i se 4,23 met re ol du ðu be lir til di. Ka sýr - ga nýn se bep ol du ðu rüz gar en hýz lý o la rak Mo unt Was hing ton ve New Hamp shi re da sa at te 225 ki lo met re o la rak tes pit e dil di. Sandy se be biy le 51 ki þi ha ya tý ný kay be der - ken, 8,5 mil yon dan faz la ki þi e lek trik siz kal - dý, 18 bin 100 u çak se fe ri ip tal e dil di. Ap pa - laþ Dað la rý nda yo ðun kar ya ðý þý na ne den o lan Sandy ka sýr ga sý ne de niy le Red ho u se ve Mary land böl ge le rin de kar ka lýn lý ðý 71 san ti met re ye u laþ tý. New York / a a BAÞKAN O BA MA: HERKES DUA ETSÝN ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Sandy nin yol aç tý ðý fe la ke ti ye rin de gö re bi le mek i çin su bas ký ný ya þa nan yer le þim bi rim le ri ni ge ze rek Va li Chris ti e den bil gi al dý. New Jer sey i le New York u fe la ket böl ge si i lan e - den O ba ma, bu i ki e ya le te ge rek li bü tün fe de ral yar dý mýn ya pý la ca ðý ný bil dir di. Ký zýl hac Mer ke zi nde yap tý ðý Ba rack O ba ma ba sýn top lan tý sýn da O ba ma, he nüz ka sýr ga nýn tam o la rak bit me di ði ni be lir te rek, ya þa ný lan la rý U lu su muz i çin çok ü zün tü ve ri ci di ye ta rif et ti. Ka sýr ga dan o lum suz et ki len ler i çin her ke sin du a et me si ni is te yen O ba ma, fe la ket ze de le re ses le ne rek, A me ri ka si zin le de di. Cum hu ri - yet çi baþ kan a da yý Rom ney i se, Sandy fe la ket ze de le ri i çin yü - rü tü len yar dým ça lýþ ma la rý na ka týl dý. New York / ci han HE LÝ KOP TER Ý ÇÝN BÝ LE YER KAL MA MIÞ! New Jer sey e ya le ti nin At las Ok ya nu su ký yý - sý ný yer le bir e den Sandy ka sýr ga sý ge ri de yý kým bý rak tý. New Jer sey in sa hil ke si min de ki ha sa rý gör mek i çin o lay ye ri ne he li kop ter le gi den Va li Chris Chris ti e, Ký yý da he li kop te ri min i ne bi le ce - ði bir a lan kal ma mýþ de di. Ka sýr ga dan en faz la et ki le nen böl ge le rin ba þýn da ge len New Jer sey in sa hil ke si mi ni he li kop ter i le in ce le me ye gi den Va li Chris ti e, yak la þýk 150 mil u zun lu ðun da ki sa - hil þe ri din de gör dük le ri hak kýn da, Bu gü ne ka - dar gör dü ðüm tüm fe la ket ler den da ha ö te. Tah - min et ti ðim den de kö tü i fa de le ri ni kul lan dý. New Jer sey in sa hil yer leþ ke le rin den Toms Ri ver, yal nýz ca su lar al týn da kal ma mýþ, ay ný za man da kum la ra da gö mül müþ du rum da. Ba zý ev le rin sa - de ce ça tý la rý gö rü nü yor. New York / ci han HABerler Rus yetkili, Suriye konusunda uyarýlarda bulundu. Su ri ye ye gir mek ko lay, fa kat ge ri dö nü þü zor n rus YA par la men to su alt ka na dý Du ma U - lus lar a ra sý Ý liþ ki ler Ko mis yo nu Baþ ka ný A lek sey Puþ kov, Su ri ye ye gir mek ko lay, çýk mak çok zor u ya rý sýn da bu lu na rak, An ka ra nýn Su ri - ye ye yö ne lik as ke rî bir mü da ha le de bu lun ma - ma sý ný tav si ye et ti. Rus ya nýn Ýn gi liz ce ya yýn ya - pan Rus si a To day te le viz yo nu na ko nu þan Puþ - kov, bir mu ha bi rin so ru su ü ze ri ne, Türk yö ne - ti mi e ðer Su ri ye ye gi rer se bu nun Tür ki ye i çin - de teh li ke li o la bi le ce ði nin far kýn da. Su ri ye de çok sa yý da Kürt ya þý yor. Tür ki ye Kürt le ri nin ba zý sý i se ay rýl mak ve ba ðým sýz bir Kür dis tan dev le ti kur mak is ti yor. Do la yý sýy la ço ðu yön den Tür ki ye nin Su ri ye ih ti lâ fý na da hil ol ma sý An ka - ra i çin bir tu za ða dö nü þe bi lir. Tür ki ye nin he - nüz sý ný rý ge çip Su ri ye ye bir lik le ri ni sok ma ma sý da te sa düf de ðil. Çün kü Su ri ye ye gir mek ko lay, fa kat ge ri dö nü þü zor. Böl ge de ya þa nan di ðer sa vaþ lar gös te ri yor ki; bir ül ke ye as ke rî bir lik le - rin so kul ma sý na i liþ kin ka rar i ki gün de a lý nýr, fa - kat o bir lik le rin o ra dan çý ka rýl ma sý i çin i se yýl lar ge re kir þek lin de ko nuþ tu. Mos ko va / ci han ABD, günler öncesinden kasýrga için hazýrlýklar yapsa da, Sandy'nin yýkýmý büyük oldu. Kýyý þeritlerinin sular altýnda kaldýðý, elektrik kesintilerinin yaþandýðý ülkede Baþkan Obama herkesten duâ istedi. FOTOÐRAF: AA Sandy nin bilânçosu artýyor ABD YÝ ETKÝSÝ ALTINA ALAN SANDY KASIRGASI, ÜLKEDE EN FAZLA MADDÎ ZARARA SEBEP OLAN FELÂKETLERDEN BÝRÝ OLARAK GÖSTERÝLÝYOR. EKONOMÝK KAYIP GÝTTÝKÇE ARTIYOR. ABD NÝN beþ te bi ri ni et ki le yen Sandy Ka sýr ga sý dolayýsýyla ya þa nan e ko no mik ka yýp la rýn yak la þýk 35 mil yar i la 45 mil yar do lar a ra sýn da ol du ðu tah - min e di li yor. ABC News un ha be ri ne gö re, ABD U lus lar a ra sý Ti ca ret Ko mis yo nu es ki baþ e ko no - mis ti Pe ter Mo ri ci, tü ke tim ve iþ fa a li yet le ri da hi lin - de ki e ko no mik ka yýp la rýn, a lý nan ka sýr ga ted bir le ri do la yý sýy la Do ðu Ya ka sý nýn ka pa týl ma sý so nu cu o - luþ tu ðu nu be lir te rek, bu yüz den ya þa nan e ko no mik ka yýp la rýn ka lý cý ol ma ya ca ðý ný dü þün dü ðü nü a çýk - la dý. Mo ri ci, ka sýr ga son ra sýn da mey da na ge len tah ri bat dolayýsýyla ya pý la cak i yi leþ - tir me ça lýþ ma la rý do la yý sýy la ye ni is - tih dam a lan la rý - nýn da or ta ya çý - ka ca ðý ný söy le di. Mo ri ci ay rý ca, in - san la rýn yi ne tah - ri bat tan kay nak lý za rar gö ren ba zý eþ ya la rý ný da ye ni - den al mak zo run - da ka la cak ol duk - la rý ný be lir te rek, ya pý la cak a lýþ ve - riþ le rin de pi ya sa - la rý can lan dý ra ca ðý ný be lirt ti. Ya pý la cak ye ni þah si har ca ma la rýn top lam tu ta rý nýn da 15 mil yar i la 20 mil yar do lar a ra sýn da ger çek le þe bi le ce ði ni be lir ten Mo ri ci, in þa at ve di ðer il gi li sek tör ler de faz la dan har ca ma ya pý la ca ðý ný ön gör dü ðü nü de söz le ri ne ek le di. So nuç i ti ba riyle, e ko no mi de ya þa nan çar - pan et ki si son ra sýn da, ka sýr ga son ra sý ye ni den ya pý - lan dýr ma ça lýþ ma la rýn dan e ko no mi nin 27 mil yar i - la 36 mil yar a ra sýn da de ði þen mik tar lar da bir fay da sað la ma sý bek le ni yor. Mo ri ci A ðus tos 2011 de ya - þan mýþ o lan I re ne Ka sýr ga sý son ra sýn da mey da na ge len mad di ha sa rýn ön ce le ri 7 mil yar do lar ci va - rýn da tah min e dil miþ ol du ðu nu, fa kat ya pý lan in ce - le me ler son ra sýn da I re ne Ka sýr ga sý nýn se bep ol du - ðu top lam mad dî ha sa rýn 15 mil yar i la 20 mil yar a - ra sýn da tes bit e dil di ði ni be lirt ti. (tur kishny.com) Sandy Kasýrgasý, Karayipler'de de etkili olurken, en çok can ve mal kaybý Haiti'de yaþandý. Kasýrga, birçok ülkeyi etkiledi Ka ra yýp ler Ýn ar dýn dan ABD nin do ðu ký yý la rý ný vu ran Sandy Ka sýr ga sý nýn Ha i ti ve Ja ma i ka da da cid dî za rar la ra se bep ol du ðu bil di ril di. Ka ra yip li yet ki li ler, ka sýr ga nýn Ha i - ti nin gü ne yin de ki tar la la rýn yüz de 70 i ni tah rip et ti ði ni ve be si hay van la rý nýn te lef ol du ðu nu be lir tir ken, Ja ma i ka da da en az 16,5 mil yon do lar za ra ra yol aç tý ðý ný a çýk la dý. Ha i ti Ta - rým Ba kan lý ðý yet ki li si Je an De ba li o Je an-jac qu es, çok sa yý da fa kir çift çi nin ka sýr ga nýn ver di ði ge niþ çap lý ha sar dan do la yý yi ye cek siz kal dý ðý ný söy le di. Ka ra yip ler de ka sýr ga dolayýsýyla en çok can ve mal kay bý kay de di len Ha i ti de ölen le rin sa yý sý 52 o la rak a çýk lan dý. Sel bas kýn la rý nýn mey - da na gel di ði Ha i ti de, 2010 dep re mi nin mað dur et ti ði yak la þýk 370 bin ki þi ha len ge çi ci ko nut lar da ha ya tý ný sür - dür me ye ça lýþ tý ðý ve bu du ru mun böl ge hal ký ný ta biî a fet - le re kar þý da ha ko ru ma sýz kýl dý ðý be lir til di. Ja ma i ka Baþ - ba ka ný Por ti a Simp son Mil ler, Sandy nin 1. ka te go ri ka sýr - ga sý ný fý na dö nüþ tü ðü ül ke sin de bir ki þi nin öldüðünü ve en az 16,5 mil yon do lar de ðe rin de mad dî za rar mey da na gel di ði ni a çýk la dý. Mil ler, ay rý ca 71 e vin yý kýl dý ðý ný, 348 i - nin de de a ðýr ha sar gör dü ðü nü söy le di. Kü ba da da 11 ki - þi nin öldüðü, ev le rin ça tý la rý nýn uç tu ðu ve e lek trik di rek - le ri nin dev ril di ði bil di ril di. Kü ba Dev let Baþ ka ný Ra ul Cas - tro, ka sýr ga dan en çok et ki le nen böl ge ler de yap tý ðý in ce - le me ler de ha sa rýn gi de ril me si nin u zun za man a la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Kü ba da en faz la ha sa rýn ül ke nin 2. bü yük þehri San ti a go da mey da na gel di ði be lir til di. Ba ha - ma lar da da ka sýr ga se be biy le i ki ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti - ði ve Cat A da sý, Grand Ba ha ma ve E xu ma þe hir le rin de çok sa yý da e vin su lar al týn da kal dý ðý öð re nil di. Sandy Ka sýr ga - sý ndan et ki le nen bir di ðer ül ke Do mi nik Cum hu ri ye ti nde 2 ki þi nin öldüðü ve ül ke nin gü ne yin de yak la þýk 30 bin ki þi - nin tah li ye e dil di ði a çýk lan dý. ABD ye bað lý Por to Ri ko da da yo ðun ya ðýþ la rýn sel bas kýn la rý na yol aç ma sý so nu cu bir ki þi nin öldüðü kay de dil di. port-a u-prin ce / a a Dünya, Suriye'deki tarihî eserlerin yok edilmesine de seyirci! Ha lep te ta rih yok o lu yor n GA zýan tep Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A sým Gü zel bey, Su ri ye nin Ha lep þeh rin de ki ta - ri hin yok ol du ðu nu, an cak Bir leþ miþ Mil let ler (BM), Av ru pa Bir li ði (AB) ve NA TO baþ ta ol mak ü ze re hiç kim se nin ký lý ný ký pýr dat ma dý ðý ný söy le - di. Gü zel bey, Su ri ye de ya þa nan dra mýn ya nýn - da ta rih ve kül tü rün de be ra be rin de yok ol du ðu - nu i fa de et ti. Ha lep Ka le si, Ka pa lý Çar þý, E me vi Ca mii baþ ta ol mak ü ze re bir çok ta ri hi ye rin bom ba lan dý ðý na dik kat çe ken Gü zel bey, Bu ra - lar her gün bom ba la ný yor a ma U NES CO sey re - di yor. BM, AB, NA TO ve bir çok bü yük ül ke ler bu nu sey re di yor. Bu se yir ler ne re ye ka dar sü re - cek. Ha lep il la ki yer le bir mi ol sun, o nu mu is ti - yor lar? Biz bu nun a cý sý ný yü re ði miz de his se di yo - ruz. Hem in san lýk dra mý nýn ya þan ma sý na hem de ta ri hi do ku nun yok ol ma sý na ü zü lü yo ruz. Ha lep te bir ta rih yok e di li yor, a ma he pi miz se - yir ci ka lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ga zi an tep / ci han GeÇMÝÞ OlSUn Muhterem kardeþimiz M. Fatih Uras'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. yalçýn Çolak, Mustafa Gümüþ, Kâzým Gönen TaZÝye Deðerli kardeþimiz Salih yýldýrým'ýn babasý Mehmet Seyfettin yýldýrým'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. adana yeni asya Okuyucularý

8 8 1 KASIM 2012 PERÞEMBE HABER + ca ni as ya.com.tr Süper gerçek B i raz da ka mu o yu nun yön len dir me siy le A me - ri ka de nin ce ak la bü yük lük, güç lü lük, ye nil - mez lik gi bi kav ram lar ge li yor. Hat ta ço ðu za man Dün ya nýn jan dar ma sý de nil di ðin de ak la ön ce A me ri ka ge lir. Ýs te di ði ül ke yi iþ gal e der, is te di ði hü kû me ti de vi rir, is te di ði si ya set çi nin ö nü - nü a çar, is te me di ði ni da ra ða cý na gön de rir... Ma a le sef, ya kýn ta rih de u mu mi yet le böy le þe kil len miþ. Tür ki ye de bi le he men her dar be - nin ar kap la nýn da A me ri ka yok mu? Bu sa de ce bir komp lo te o ri si de ðil. A me ri ka de mek ön ce men fa at de mek. El bet te A me ri ka da da in saf lý yö ne ti ci ler var dýr, a ma bu gü ne ka dar ül ke yi yö - ne ten ler ek se ri yet le ken di le ri i çin is te dik le ri ni baþ ka la rý, kom þu la rý ve dün ya nýn di ðer ül ke le ri i çin is te me miþ ler. On lar ay a gi der ken, dün ya - nýn baþ ka ül ke le rin de ya þa yan in san la rýn ya ya git me si ni bi le çok gör müþ ler. El bet te bu ne ti ce nin bü tün ka ba ha ti A me ri - ka da ve A me ri ka lý yö ne ti ci ler de de ðil. An cak ka - ba ha tin bü yü ðü nün on lar da ol du ðu da in kâr e di - le mez. El le rin de bu lu nan güç ve kuv ve ti, hak ve a da let in em ri ne ver mek ye ri ne, ken di men fa at le - ri i çin har ca mýþ lar. Ta biî ki ya pý lan yan lýþ lar, a tý lan hak sýz a dým lar bi rik tik çe ah lar ar þa çý kar. En kuv vet li gö rün dük - le ri bir an da çö ke bi lir ler. Ni te kim, bir ka sýr ga A me - ri ka nýn ha va sý ný, þa ný ný, þöh re ti ni, ye nil mez li ði ni, bü yük lü ðü nü yer le bir et ti. Yan lýþ an la þýl ma sýn; A - me ri ka nýn kar þý kar þý ya kal dý ðý fe lâ ke te se vin miþ de ði liz. Ýn þa al lah tek ra rý ol ma sýn, a ma bu rüz gâr la - rýn bo þu bo þu na es ti ði ni de san mý yo ruz. Ma sum la - ra da za ra rý do ku nan bu fe lâ ket le rin en az za rar la at la týl ma sý sa mi mî te men ni miz dir. Ge rek A me ri ka ve ge rek se baþ ka bü yük ül ke ler de bu ka sýr ga dan, bu fe lâ ket ten, bu sel ler den ib ret ve ders al ma lý. En bü yük ol ma nýn, Al lah ýn em rin de ki su ve rüz - gâr un su ru kar þý sýn da bir an la mý ol ma dý ðý an la þýl - ma lý. An la þýl ma lý ve po li ti ka lar bu na gö re þe kil len - me li ki dün ya ya hu zur ve ba rýþ gel sin... Sandy Ka sýr ga sý, A me ri ka nýn beþ te bi ri ni et ki - le miþ. Ya þa nan e ko no mik ka yýp la rýn yak la þýk 35 mil yar i la 45 mil yar do lar a ra sýn da ol du ðu tah min e di li yor. A me ri ka i çin çok bü yük bir ra kam ol ma - dý ðý i fa de e di le bi lir, a ma fe lâ ket ön ce si bu pa ra - nýn ya ya ge zen le re ak ta rýl ma sý tek lif e dil sey di A - me ri ka ka bul e der miy di? Muh te me len et mez di, a ma ba kýn u çup git ti. 50 den faz la ki þi ö lür ken, 8,5 mil yon dan faz la ki þi de e lek trik siz kal mýþ. 18 bin 100 u çak se fe ri ip tal e dil miþ. Sandy Ka sýr ga sý - nýn, ABD ta ri hin de en faz la mad dî za ra ra ne den o lan fe lâ ket ler den bi ri ol du ðu i fa de e di li yor. Ka sýr ga dan en faz la et ki le nen böl ge le rin ba þýn da ge len ve ba zý ev le rin sa de ce ça tý la rý nýn gö rün dü ðü New Jer sey in sa hil ke si mi ni he li kop ter i le in ce le - me ye gi den Va li Chris Chris ti e, gör dük le ri hak kýn - da þöy le de miþ: Bu gü ne ka dar gör dü ðüm tüm fe - lâ ket ler den da ha ö te. Tah min et ti ðim den de kö tü. Baþ kan Ba rack O ba ma yi ne de in saf lý dav ran - mýþ ve ka sýr ga dan o lum suz et ki le nen ler i çin her - ke sin du â et me si ni is te miþ. De mek ki A me ri ka da du â et me yi la ik li ðe ay ký rý bu lan bir an la yýþ yok. Ben zer fe lâ ket ler kar þý sýn da Tür ki ye yi i da re e - den ba zý es ki yö ne ti ci le rin na sýl da es bab pe rest be yan lar ver dik le ri ni ha týr la mak lâ zým. Ö nü müz de ki haf ta A me ri ka da baþ kan lýk se - çim le ri ya pý la cak. Bu ka sýr ga nýn ya da ben ze ri nin se çim gü nün de mey da na gel di ði ni dü þü nün. Se - çim bi le ya pý la maz dý. O hal de sü per güç den zi - ya de, sü per ger çek le ri gör mek lâ zým. Sü per ger çek kâ i na týn bir sa hi bi ol du ðu ve her ha di se nin O nun iz ni ve em riy le mey da na gel di ði - ni bil mek ten ge çi yor. Mik rop tan ka sýr ga ya, her þey kar þý sýn da mað lûp o lan in sa nýn bü yük lük tas - la ma sý ka dar ga rip bir þey o la bi lir mi? 683 ki þi aç lýk gre vin de A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, þu an da 66 ay rý ce za e vin de, 683 ki þi nin aç lýk gre vi ey le min de ol du ðu nu söy le di. Er gin, Al man ya A da let Ba ka ný Sa bi ne Le ut he us ser-schnar ren ber ger, he yet le A da let Ba kan lý ðý nda gö rüþ tü. Gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap la yan Ba kan Er gin, Van Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin, 17 A ðus tos ta Þem din li de te rö rist ler le bu luþ tu ðu be lir le nen 10 mil let ve ki li hak kýn da ha zýr la dý ðý fez le ke yi A da let Ba kan lý ðý na gön der me si ni de ðer len dir di. Fez le ke yi he nüz gör me di ði ni, an cak pro se dür o la rak fez le ke nin A da let Ba kan lý ðý ü ze rin den baþ ba kan lý ða, o ra dan da par la men to ya gön de ri le ce ði ni kay de den Er gin, Di ðer fez le ke le rin gör dü ðü mu a me le bun lar i çin de uy gu la na cak týr di ye ko nuþ tu. A da let ba ka ný Er gin, ce za ev le rin de ki aç lýk grev le riy le il gi li son du ru mun so rul ma sý ü ze ri ne de Þu an da 66 ay rý ce za e vin de 683 ki þi o la rak gö zü kü yor biz de de di. Ce za e vin de ki ey lem le rin hiç bi ri nin ce za e vi þart la rý na i liþ kin ol ma dý ðý ný söy le yen Er gin, Ey lem ler, ce za e vin de ki kö tü ko þul lar dan ya da yan lýþ uy gu la ma lar dan kay nak lý de ðil dir. Ta ma men si ya set a la nýn da tar tý þýl ma sý ge re ken ko nu la ra i liþ kin dir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Gül: Çift baþlýlýk yok CUMHURBAÞKANI Abdullah Gül, Çift baþlýlýk gibi bir þey olmaz. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift baþlýlýk doðru da deðildir dedi. Bosna-Hersek Büyükelçisi Damir Dzanko yu kabulünden önce Çankaya Köþkü nde basýn mensuplarýnýn sorusunu cevaplayan Cumhurbaþkaný Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Bu ülkeyi çift baþlý bir yönetimle bugüne kadar getirmedik, bundan sonra da çift baþlý bir yönetimle bu ülke bir yere varmaz sözlerine iliþkin deðerlendirmesinin sorulmasý üzerine, yanlýþ anlamalara gerek olmadýðýný, herkesin gayet dikkatli bir þekilde ne konuþulduðuna bakmasý gerektiðini söyledi. Gül, þöyle konuþtu: Önce tabiî Cumhurbaþkaný olarak Cumhuriyet Bayramý nýn bütün ülkede nezih bir þekilde kutlanmasýyla ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doðal bir þey olmaz. Ayrýca çift baþlýlýk gibi bir þey de olmaz. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift baþlýlýk doðru da deðildir. Böyle bir þey zaten söz konusu da deðildir. Anayasamýz, mevcut kanunlarýmýz hepimizin yetki ve görevlerini, sorumluluklarýný zaten açýkça belirtmiþtir. Bu bakýmdan hepimizin yanlýþ anlamalara fýrsat vermemesi gerektiði kanaatindeyim. Ankara / aa AlMAnYA Adalet Bakaný Sabine Leutheusser- Schnarrenberger, Önemli olan özellikle Almanya da farklý dinlere mensup insanlarýn dinlerini yaþayabilmesidir. Bu noktada devletin herhangi bir sýnýrlama getirmemesi gerektiðine inanýyorum dedi. Leutheusser-Schnarrenberger ve beraberindeki heyet, Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez i makamýnda ziyaret etti. Almanya da gündeme gelen sünnet yasaðýyla ilgili tartýþmalara deðinen Leutheusser-Schnarrenberger, konuyla ilgili hazýrladýklarý yasa tasarýsýnýn bakanlar kurulundan geçtiðini, yakýn zamanda da Federal Konsey e sunulacaðýný belirterek, Bizim için bu anlamda önemli olan özellikle Almanya da farklý dinlere mensup insanlarýn dinlerini yaþayabilmesidir. Bu noktada devletin herhangi bir sýnýrlama getirmemesi gerektiðine inanýyorum diye konuþtu. Konuya iliþkin bir mahkeme kararý olduðuna deðinen Leutheusser-Schnarrenberger, Almanya da devletin insanlarýn dinlerini yaþama biçimine karýþmaksýzýn kendi hukuk düzenine göre yýllardýr yapýlmakta olan dinî bir iþlemin bundan sonra da yapýlabilmesini saðlayacak þekilde bir yasa tasarýsý hazýrladýk ifadesini kullandý. ''TÜRKÝYE ALMANYA'SIZ, ALMANYA TÜRKÝYE'SÝZ YAPAMAZ'' Görmez ise inanç özgürlükleri ve Ýslâm ýn Almanya nýn bir parçasý olduðuna dair daha önce yaptýðý açýklamalarýný hatýrlattýðý Leutheusser- Schnarrenberger e teþekkür etti. Türkiye ile Almanya nýn 3 milyon ortak akrabasý olduðuna dikkati çeken Görmez, Benim her zaman söylediðim bir þey vardýr. Türkiye Almanya sýz, Almanya Türkiye siz yapamaz diye konuþtu. Ankara / aa CHP li Salýcý: Sözlerimin arkasýndayým CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, 28 Ekim de Taksim Meydaný nda söylediðim sözlerin sonuna kadar arkasýndayým dedi. Salýcý, partisinin il baþkanlýðýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda, her zaman darbecilere karþý olduklarýný, AKP iktidarýna karþý bir darbe giriþimi olursa öncelikle kendilerinin bunun karþýsýnda duracaðýný söyledi. Salýcý, Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla Taksim Anýtý na çelenk konulmasý sýrasýndaki ifadelerine iþaret ederek, 28 Ekim de yaþamýþ olduðumuz þey aslýnda tam bir utançtýr. Olaya bu açýdan bakýlmasý gerekir ifadesini kullandý. Türkiye de darbe korkusu yaratarak demokrasinin ezilmeye çalýþýldýðýný ileri süren Salýcý, þunlarý kaydetti: 28 Ekim de Taksim Meydaný nda söylediðim sözlerin sonuna kadar arkasýndayým. Sayýn Emniyet Müdürü ve Sayýn Vali baþta olmak üzere orada bulunan, biz üç barikatý aþmaya çalýþýrken tartaklanýrken kýlýný kýpýrdatmayan ve bu ülkenin 29 Ekim törenlerini haksýzlaþtýrmaya çalýþan ve bunu uygulayan bütün devlet zevatýnaydý tepkimiz. Bu çok açýktýr. Sözlerimin arkasýnda duruyorum da Sayýn Baþbakan 29 Ekim sabahý Ankara da sýktýðý biber gazýnýn, vurduðu copun arkasýnda durabiliyor mu? Baþbakan da bunun cevabýný versin. Ýstanbul / aa Almanya Adalet Bakaný Leutheusser-Schnarrenberger ve beraberindeki heyet, Diyanet Ýþleri Baþkaný Görmez'i makamýnda ziyaret etti. Görüþmede, Almanya'daki sünnet yasaðýyla ilgili tartýþmalar gündeme geldi. FOTOÐRAF: AA Herkes dinini yaþayabilmeli ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, ÖNEMLÝ OLAN ÖZELLÝKLE ALMANYA'DA FARKLI DÝNLERE MENSUP ÝNSANLARIN DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMESÝ OLDUÐUNU VURGULADI Kutuplaþmalar, anayasa tartýþmasýný gölgeledi TÜR KÝ YE E ko no mik ve Sos yal E tüd ler Vak fý (TE SEV), si ya sî ak tör ler, si vil top lum ve med ya nýn ye ni A na ya sa ya pý mýn da ki ro lü, kat ký sý ve per for man sý nýn de ðer len di ril di ði A na ya sa Ýz le me Ça lýþ ma sý nýn 2. Ýz le me Ra po ru nu ya yýn la dý. Ra por da, ku tup laþ mýþ si ya sal kül tür ün ha kim ol du ðu ge nel si ya si ik lim in a na ya sa tar týþ ma la rý ný göl ge de bý rak tý ðý i fa de e dil di. TE SEV, ye ni A na ya sa sü re ci ni iz le mek ve ka yýt al tý na al mak ü ze re baþ la dý ðý A na ya sa Ýz le me Ça lýþ ma sý nýn Þu bat-ha zi ran 2012 ta rih le ri ni kap sa yan i kin ci iz le me ra po ru nu ka mu o yu i le pay laþ tý. Ça lýþ ma da si ya si ak tör ler, si vil top lum ve med ya nýn ye ni a na ya sa ya pý mýn da ki ro lü, kat ký sý ve per for man sý na i liþ kin de ðer len dir me ler i le si vil top lum ku ru luþ la rýn ca A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu na i le ti len gö rüþ ve ö ne ri le rin tas ni fi ve de ðer len dir me si yer al dý. TE SEV ra po run da, A na ya sa Ko mis yo nu nun bi rey ler den ve si vil top lum ör güt le rin den ge len top lum sal ta lep ler ye ri ne, si ya sî par ti le rin kýr mý zý çiz gi le ri ni ö nem se di ði sa - vu nul du. Ra por da, ku tup laþ mýþ si ya sal kül tür ün ha kim ol du ðu ge nel si ya si ik lim in a na ya sa tar týþ ma la rý ný göl ge de bý rak tý ðý i fa de e dil di. Med ya da ye ni a na ya sa tar týþ ma la rý na i liþ kin ha ber ve yo rum la rýn bil gi len di ri ci ol ma dý ðý sa vu nu lan ra por da, Sü re ci i le ri ta þý ya cak ye ni tar týþ ma lar or ta ya at mak ko nu sun da med ya ye ter siz ve ya çe kim ser kal mýþ týr. Ay ný doð rul tu da, ye ni a na ya sa sü re ci i le il gi li ha ber ler Ko mis yon o dak lý o lup, sü re cin top lum sal ak tör le ri gün dem de yer al ma mýþ týr. Bu da med ya nýn ye ni a na ya sa sü re cin de top lu mun de ðil, Ko mis yon un ak tör leþ me si ne ön a yak ol du ðu an la mý na gel mek te dir i fa de le ri ne yer ve ril di. Ra po run Si vil Top lu mun A na ya sa Ö ne ri le ri ne Ý liþ kin Tes pit ve De ðer len dir me ler baþ lýk lý bö lü mün de de A nay sa Ko mis yo nu na i le ti len 114 si vil top lum ku ru lu þu na a it gö rüþ ve ö ne ri ler, bun lar la il gi li ha ber ler den yo la çý ký la rak de ðer len di ril di. Ýs tan bul / a a Prim borcu ödemeleri uzatýldý Ýþ ve ren prim le ri nin tah si lat sü re si, 7 Ka sým Çar þam ba gü nü ne ka dar u za týl dý. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu'ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 6111 sa yý lý Ka nun ge re ðin ce ye ni den ya pý lan dý rý lan iþ ve ren prim le ri tah si lat la rý nýn, Kur ban ve Cum hu ri yet bay ram la rý nýn res mi ta til ol ma sý ve ta til son ra sýn da yo ðun baþ vu ru ya þan ma sý ne de niy le ya pý la ma dý ðý be lir til di. Prim ö de me yü küm lü le ri nin mað du ri yet le ri ni ön le mek a ma cýy la, tah si lat lar i çin da ha ön ce ve ri len son ö de me ta ri hi nin, 7 Ka sým Çar þam ba gü nü so nu na ka dar u za týl dý ðý kay de dil di. An ka ra / a a ''ÝNANÇ DEÐERLERÝYLE ASLA OYNAMAMAK GEREKÝR'' AlmAnyA da son dönemde meydana gelen Ýslâm la ilgili geliþmeleri büyük mutlulukla karþýladýklarýný dile getiren Görmez, bunun yaný sýra sünnet yasaðý ve Ýçiþleri Bakanlýðý nýn, Aþýrýlýkla mücadele adý altýnda yayýmladýðý afiþlerin ise olumsuzluk ortaya çýkardýðýný vurguladý. Görmez, Almanya da gündeme gelen sünnet yasaðýnýn, sonrasýnda hukuk fakültelerinde inançlarýn simgesel uygulamalarý ve deðerlendirmeleri konusunda bilgilendirme gereðini ortaya çýkardýðýný ifade ederek, Her inancýn tarihinde bir takým uygulamalar var ki þeklen bizim kafamýzda oluþturduðumuz hukuki kurallara aykýrý düþebilir. Burada Kapadokya diye bir bölge vardýr, yer altýnda þehirler kurulmuþtur. Hristiyan topluluklar bu bölgede yaþarken inançlarýný uygulayamadýklarý için yer altýnda þehirler kurmuþlardýr. Dolayýsýyla inanç deðerleri ile asla oynamamak gerekir dedi. Baþbakan Erdoðan, Almanya Baþbakaný Merkel ile çalýþma yemeðinde bir araya geldi. FOTOÐRAF: AA AB nin bölücü teröre tavrý net olsun BAþBAkAn Recep Tayyip Erdoðan, AB nin bölücü terör örgütüne yönelik tavrýnýn kesin olduðunu ifade ederek, batýnýn terör örgütü karþýsýnda tavrýný net, açýk þekilde ortaya koymasý gerektiðini söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile çalýþma yemeðinde bir araya geldi. Çalýþma yemeðinin ardýndan Erdoðan ve Merkel ortak basýn toplantýsý düzenledi. Erdoðan açýklamasýnda, þunlarý söyledi: Avrupa Birliði nin (AB) bölücü terör örgütüne yönelik tavrý kesindir. AB nin böyle bir kesin tavrýnýn da neticelerini görmek istiyoruz. Yani batý destekli bir bölücü terör örgütü olmamalýdýr ve batý bunun karþýsýnda tavrýný net, açýk ortaya koymalýdýr, bizim beklentimiz budur. Þu anda açlýk grevi vesaire böyle bir þey yok. Bu da tamamen þovdur. Ben bakanýmý bizzat cezaevine gönderdim, bunlarý gitti yerlerinde de izledi. Þu anda zaten yarýdan fazlasý dilekçe vermek suretiyle bu iþi de býrakmýþ vaziyetteler. Böyle bir þey de söz konusu deðil. Berlin / aa

9 + HABER 1 KASIM 2012 PERÞEMBE 9 T ür ki ye ne ya zýk ki med ya da i kin ci a - çý lým o la rak lan se e di len ye ni a çý lým sü re ci de yan lýþ pa ra met re ler ü ze rin de baþ la mak la, Kürt me se le si ye ni den kay gan bir dö ne me i til mek te. Ye ni sü re ci baþ la tan Baþ ba kan ýn te rör ör gü tüy le gö rüþ me ye o dak la na rak te rör le mü ca de le de pe þi nen sü rek li si ya sî u zan tý lar de di ði BDP yi suç la yýp, mil let ve kil le ri ni ve do la yý sýy la Mec lis i dýþ la ma sý, da ha baþ tan sü re ci bal ta la dý. Bi lin di ði gi bi da ha ön ce Cum hur baþ ka ný nýn, Ý yi þey ler o la cak di ye rek i lân et ti ði, bü yük bek len ti ler le baþ la tý lan bi rin ci a çý lým, ö zel lik le Ha bur þov la sen de le yip bü yük tep ki a la rak a ka me te uð ra dý. O dö nem de Er do ðan ýn ö zel tem sil ci si sý fa týy la Baþ ba kan lýk Müs te þa rý Yar dým cý sý ve MÝT Müs te þar Yar dým cý sý nýn Os lo da hâ kim dev let Ýn gil te re nez din de te rör ör gü tü tem sil ci le riy le yap tý ðý mü zâ ke re ler in de þif re ol ma sýy la me se le da ha da çýk ma za gir di. Ö zet le, te rör ör gü tü i le yü rü tü len ve si ya sî ze mi ni dev re dý þý bý rak tý ran po li ti ka - Myan mar i çin 93.5 mil yon TL top lan dý cev ni as ya.com.tr nbaþ Ba kan lik A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A - FAD), Myan mar i çin baþ la tý lan yar dým kam pan ya la rýn da 93 mil yon 695 bin 710 li ra top lan dý ðý ný bil dir di. A FAD tan ya pý lan a çýk la ma da, Myan mar da ki iç ça týþ ma, et nik ký yým ve yok sul luk dolayýsýyla ül ke nin A ra kan böl ge sin de ya þa yan Müs lü man la rýn zor gün le rin de ya nýn da o lan, ba ðýþ la rý ný e sir ge me yen ku rum, ku ru luþ ve ha yýr se ver le re te þek kür e dil di. A çýk la ma da, Baþ ba kan lýk A FAD, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Türk Di ya net Vak fý ve Türk Ký zý la yý nez din de a çý lan yar dým kam pan ya la rýn da dün i ti ba rýy la top la nan tu ta rýn 93 mil yon 695 bin 710 li ra ol du ðu kay de dil di. an ka ra / a a O va cýk ta tu zak: 2 ö lü ntun ce lý nýn O va cýk il çe sin de jan dar ma ka ra ko lu na er zak ta þý yan si vil a ra cýn ge çi þi sý ra sýn da mey da na ge len pat la ma da 2 ki þi öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, Tun ce li-o va cýk ka ra yo lu nun 35. ki lo met re sin de bu lu nan a þa ðý To ru no ba Jan dar ma Ka ra ko lu na er zak bý ra kan, pla ka sý öð re ni le me yen si vil pi kap dö nü þe geç tik ten ký sa bir sü re son ra pat la ma mey da na gel di. Pat la ma so nu cu a raç ta ki ler den Ta ner Tok mak i le Sü ley man Ýþ can öl dü. Ýþ can ve Ta ner Tok mak ýn ce na ze le ri, o top si i çin Ma lat ya Ad lî Týp Ku ru mu na gön de ril di. tun ce li / a a Yük sek öð re nim de ki yurt ya tak ih ti ya cý 143 bin ngenç lýk ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, yük sek öð re nim gö ren öð ren ci le rin yurt ya tak ih ti ya cý nýn 143 bin 250 ol du ðu nu a çýk la dý. Ký lýç, CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Sez gin Tan rý ku lu nun ya zý lý so ru ö ner ge si ni ver di ði ce vap ta, öð ren ci o da la rý nýn a za mi 3 er ki þi lik ol ma la rý da dik ka te a lýn dý ðý za man, yük sek öð re nim gö ren öð ren ci le rin yurt ya tak ih ti ya cý nýn 143 bin 250 ol du ðu nu be lirt ti. Ký lýç, 12 E kim ta ri hi i ti ba riy le 338 ku rum yur dun da 180 bin 226 kýz, 115 bin 888 er kek ol mak ü ze re top lam 296 bin 114 öð ren ci ye hiz met ve ril di ði ni bil dir di. Ký lýç, yýl la rý a ra sýn da 40 bin 370 yurt a çýl dý ðý ný, 2012 yýl so nu i ti ba riy le in þa a tý de vam e den 38 bin 510 yur dun da a çý la ca ðý ný kay det ti. Ký lýç, ki ra la ma, de vir, tah sis, sa týn al ma gi bi yol lar la; 2007 de 17, 2008 de 19, 2009 da 44, 2010 da 54, 2011 de 46 ve 2012 de 18 yurt bi na sý e di nil di ði ni i fa de et ti. an ka ra / a a Ýkinci açýlým da hatalar tekrarlanmamalý lar bir ne ti ce ver me di ði gi bi, sü re ci da ha da çýk ma za sok tu ÇÖ ZÜM TEKLÝFÝ OL MA LI Ge li nen saf ha da Baþ ba kan dan A da let Ba ka ný na, hü kû me tin bir yan dan Ým ra lý ve te rör ör gü tü i le gö rüþ me le rin sü re ce ði nin a çýk i þâ ret le ri ni ver me si, ör gü tün or ta ya koy du ðu yol ha ri ta sý na mu ka bil, si ya sî ik ti da rýn doð ru dü rüst bir çö züm pro je si nin ol ma dý ðý ný e le ve ri yor. Ý kin ci a çý lým a, bi rin ci a çý lým ý a ka me te uð ra tan zik zak lý ve ha ta lý po li ti ka lar la gi ril me si, ye ni a çý lým da da bek len ti le rin bo þa çý ka ca ðý en di þe le ri ni art tý rý yor. Ger çek þu ki Baþ ba kan ýn ve AKP ik ti da rý nýn, bir yan dan te rör ör gü tü i le mü ca de le et ti ði ni i le ri sü re rek, di ðer yan dan Kürt so ru nu i çin te rör ör gü tü i le gö rüþ me yi ön ce le me si ve Ým ra lý i le mü zâ ke re stra te ji si Ö ca lan ý par la týp PKK yý da ha da güç len di ri yor. Ve be lir siz lik ler le mu al lel ka pa lý gö rüþ me ler de, Kürt so ru nu pa ra va nýn da Ö ca lan ýn ev hap si ne a lýn ma sýn dan, mi li tan la rýn gü ven ce ye ka vuþ tu rul ma sýn dan a na ya sal baz da ba zý de ði þik lik le re ka dar si ya set le gö rü þü le cek ko nu la rýn te rör ör gü tü i le mü zâ ke re e dil me si; ve en va hi mi ö zerk lik ta le bi nin kar þý lan ma sý na va ran bir di zi tâ vi zi be ra be rin de ge ti ri yor. Ne ti ce de top ye kûn de mok ra tik leþ me yi a þan, ta ma men te rör ör gü tü ne kul la na ca ðý koz lar ve kart lar su nan, hak ve hür ri yet ler le il gi si ol ma yan, ör gü tün e li ni kuv vet len di ren tâ viz kâr po li ti ka lar, te rö rü gem le me ye ce ði gi bi so ru nu da çöz mez; ak si ne da ha da a ðýr laþ tý rýr ÝF TÝ RAK MA RA ZI NI DE RÝN LEÞ TÝ RÝP TE RÖ RÜ AZ DI RIR Bu ko nu da, dev le tin her kav min mâ bi hi l be kâ sý (ya þa ma ve de vam lý lýk se be bi) o lan â dât-ý mil li ye (mil lî â det le ri, ge le nek le ri, gö re nek le ri) ve li sân-ý kav mi ye (ken di ne a it a na ko nuþ ma di li) ve is ti dâd-ý ef kâ ra (fik re, dü þün ce ye a it ka bi li yet le re) mu va fýk (uy gun) te þeb büs ler de bu lun ma sý nýn ge re ði ni be lir ten Be di üz za man ýn e sas lý i kaz la rý yol gös te ri ci. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, 183) Ma ki ne-i te rak ki yat-ý me de ni yet (me de nî ge li þim ve i ler le me mo to ro) o la rak ni te len dir di ði de mok ra si nin ye rel leþ me sin de ve yay gýn laþ ma sýn da, te mel hak ve hür ri yet ler de, top lu mun me de ni yet ve kal kýn ma sý nýn, mad dî ve mâ ne vî ge liþ me si nin an cak mil lî bir lik ve mil lî mu hab bet râ bý ta la rý i ye o la bi le ce ði ni be lir ten Be di üz za man ýn ön gö rü sü, bu hu sus ta is ti ka met ve ri ci. Zi ra o na gö re, bü tün bu bir lik bað la rý ný ve mec râ la rý ke se cek a dem-i mer ke zi yet, muh ta ri yet ten (ö zerk lik ten) is tik lâ li ye te (ba ðým sýz lý ða) ve son ra ta vâ if-i mü lûk (ül ke nin kü çük dev let çik le re par ça lan ma sý) var ta sý na va rýr. De mok ra si ve hür ri ye tin mu az zam i yi lik le ri ni ve gü zel lik le ri ni hi çe in di ren if ti rak ma ra zý ný da ha da de rin leþ ti rip, et ni si te ü ze rin den bö lün me fit ne si ni u yan dý rýr. Te rö rü da ha da az dý rýr. Ý kin ci a çý lým da, bi rin ci a çý lým ý a ka me te uð ra tan, sa bo te e den ha ta lar tek rar lan ma ma lý. E ðer ger çek ten de mok ra tik leþ me ve öz gür lük ler a çý sýn dan bir mer ha le a lýn mak is te ni yor sa UHÝM'in "Yasakçý Devlet Geleneði ile Ýstismar Anlayýþýnýn Yüzleþmesi" baþlýkla basýn açýklamasýný dernek yöneticilerinden Veysel Baþar tarafýndan yapýldý. Devlet, yasak ve U lus la ra ra si Hak Ýh lal le ri Ýz le me Mer ke zi (U - HÝM) a çýk la ma san da, 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý dolayýsýyla dü zen le nen kut la ma ve gös te ri le rin, Tür ki ye de bir ta raf ta ya sak çý dev let ge le ne ðin den kay nak la nan sý kýn tý la rýn sür dü ðü nü, di ðer ta raf ta mað du ri yet söy le mi ü ze rin den si ya sal he sap laþ ma pe þin de ko þul du ðu nu bir kez da ha gös ter dið ni bil dir di. U HÝM in Ya sak çý Dev let Ge le ne ði i le Ýs tis mar An la yý þý nýn Yüz leþ me si baþ lýk la ba sýn a çýk la ma sý ný der nek yö ne ti ci le rin den Vey sel Ba þar ta ra fýn dan ya pýl dý. A çýk la ma da, 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý dolayýsýyla dü zen le nen kut la ma ve gös te ri le rin, Tür ki ye de bir ta raf ta ya sak çý dev let sabote eden hatalar Ýkinci açýlým da, birinci açýlým ý akamete uðratan, tekrarlanmamalý. Eðer gerçekten demokratikleþme ve özgürlükler açýsýndan bir merhale alýnmak isteniyorsa Bursa da saðduyu çaðrýsý Ka na at ön der le ri, Bur sa nýn Yýl dý rým il çe sin de BDP li ler le kar þýt grup lar a ra sýn da çý kan o lay la ra i liþ kin sað du yu çað rý sý yap tý. Ya vuz se lim Spor Ku lü bü Baþ ka ný Or han Sar sý cý, Ý na nýn i ki ta raf ta da bir þey yok, sa de ce pro vo ka tör ler var. Bu ger gin lik bi zim ger gin li ði miz de ðil. Bu ger gin - lik bi ze i ha le e dil miþ bir ger gin lik. Ya vuz se lim ve U lus ma hal le le ri ne ba kýl dý ðýn da, in san la rýn yüz de si ak ra ba, kýz a lýp kýz ve ri yor lar. An cak son 4 gün dür böl ge ye da ha ön ce hiç gör me di ði miz ve ta ný ma dý ðý mýz çok sa yý da ki þi gel di. Bu a te þe su dö kül me si ni is ti yo ruz dedi. O lay lar da, ta - istismar kýskacýnda UHÝM: 29 EKÝM CUMHURÝYET BAYRAMI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA VE GÖSTERÝLER, YASAKÇI DEVLET GELENEÐÝ ÝLE ÝSTÝSMAR ANLAYIÞININ YÜZLEÞMESÝ. ge le ne ðin den kay nak la nan sý kýn tý la rýn sür dü ðü nü, di ðer ta raf ta mað du ri yet söy le mi ü ze rin den si ya sal he sap laþ ma pe þin de ko þul du ðu nu bir kez da ha gös ter di ði be lir til di. 29 E kim kut la ma la rý ve mil lî bay ram ge rek çe gös te ri le rek dü zen len mek is te nen gös te ri ler kar þý sýn da si ya sal ik ti da rýn gös ter di ði ref lek sin, o to ri ter dev let an la yý þý nýn de vam et ti ði ni dü þün dür du ðu kay de di len a çýk la ma da, Geç miþ te çe þit li ya sak lar ve bas ký lar se be biy le mað du ri yet ler ya þa yan ve bu gün ül ke yö ne ti mi ni e lin de bu lun du ran ik ti da rýn, an lam sýz ge rek çe ler le ve klâ sik ya sak çý ref leks ler le bir baþ ka ke si mi mað dur du ru mu na dü þür dü ðü söy le ne bi lir" denildi. Ýs tan bul / Ye ni As ya raf la rý ya týþ týr ma ya ça lý þan þe hit ba ba sý Em rul lah Va tan se ver de þun la rý söy le di: Et ve týr na ðýn a ra sý na gir me miz söz ko nu su o la maz. A ma bu nu bi ri le ri ka þý yor. Bi ri le ri bi zi a te þin i çi ne çek me ye ça lý þý yor.et ve týr na ðýn a ra sý na gir me miz söz ko nu su o la maz. Bur sa / a a ABARTILI GÖSTERÝLER, ANLAMSIZ YASAKLAMALAR DERÝN ÇELÝÞKÝNÝN TEZAHÜRÜ KEN DÝSÝ gi bi dü þün me yen le re kar þý çe þit li bas ký ve sin dir me po li ti ka la rý uy gu la ya rak bü yük mað du ri yet ler ya þan ma sý na se bep o lur ken, bu gün hak ve öz gür lük le re vur gu ya pan, ya sak la rýn mað du ru du ru mun da ki ke sim le rin, bir ta raf tan si lâh lý kuv vet le ri ni gö re ve ça ðýr ma ya de vam et me le rinin bir tu tar sýz lýk ör ne ði o luþ turduðuna dikkat çekilen açýklamada, þu i fa de le re yer ve ril di: Di nî ve mil lî bay ram la rýn ül ke miz a dý na bir lik ve bü tün lük ve si le si ol du ðu u nu tul ma ma lý, böy le za man lar da si ya sal he sap laþ ma lar bir ke na ra bý ra kýl ma lý dýr. Top lu mun or tak pay da la rý o la rak gö rül me si ge re ken bu za man di lim le ri is tis mar e dil me me li; ne si ya sal ik ti da rýn güç gös te ri si ne, ne de si ya sal ik ti dar la he sap laþ ma ze mi ni ne dö nüþ me li dir. Söz ko nu su yak la þým bi çi mi nin bir ký sýr dön gü do ðu ra ca ðý ve bu ký sýr dön gü nün dev le ti ve top lu mu çýk ma za sü rük le ye ce ði u nu tul ma ma lý dýr. De mok ra tik leþ me, hak ve öz gür lük ler ko nu sun da ha tý rý sa yý lýr a dým lar a tan, 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý nýn Tak sim de kut lan ma sý gi bi kan gren ol muþ bir so ru nun çö zü mün de i ni si ya tif a lan hü kü me tin, o to ri ter dev let ref lek siy le ha re ket et me me si, ya sak çý zih ni ye ti tem sil e de cek uy gu la ma lar dan ka çýn ma sý ge rek mek te dir. Bir ta raf ta a bar tý lý gös te ri ler eþ li ðin de kut la ma lar ger çek leþ ti ri lir ken, di ðer ta raf ta an lam sýz ya sak la ma lar ge ti ril me si de rin bir çe liþ ki nin te za hü rü dür. Bu nok ta da dev let ref leks le ri nin si vil-top lum sal ta lep ler kar þý sýn da es nek ol ma sý ve öz gür lük ek se nin de dö nüþ tü rül me si ge rek mek te dir. ir ti ni as ya.com.tr De rin u çu rum K av mi yet çi lik ve ýrk çý lý ðýn do ðu ra ca ðý va him ne ti ce le re her fýr sat ta dik kat çe ken Be di üz za man, Müs lü man la rý par ça la yýp bir bi ri ne dü þür mek i çin on la rýn i çi ne so ku lan fren gi il le ti o la rak ni te le di ði bu i de o lo ji nin Türk lük bað la mýn da ve Ýs lam mil li ye ti kav ra mý ný tah rip e de cek þe kil de gün de me ge ti ril me si nin, bi za ti hî Türk un su ru i çin de de e be dî ka bil-i il ti yam ol ma ya cak, ya ni hiç bir za man i yi le þip þi fa bul ma ya cak de rin bir ya rýl ma ya se be bi yet ve re ce ði i ka zýn da bu lun muþ tu (Mek tu bat, s. 744). Ke ma liz min al tý o kun dan i ki sin de i fa de si ni bu lan la ik çi-mil li yet çi-türk çü da yat ma la rýn top lum da mey da na ge tir di ði ku tup laþ ma ve kamp laþ ma gö rün tü le ri, bu u ya rý la rýn i sa bet ve hak lý lý ðý ný de fa at le te yid e de rek göz ler ö nü ne se ri yor. Son þa hit ler den ve Ri sa le-i Nur un Ýs tan bul da ki ne þir hiz me ti nin i sim siz kah ra man la rýn dan rah met li Hak ký Ya vuz türk ün her ve si ley le ha týr lat tý ðý bu ger çe ðin son ör ne ði, Cum hu ri ye tin 89. yýl dö nü mü kut la ma la rýn da ya þa nan ger gin lik ler. Bir ta raf ta, AKP kad ro la rýn ca dev ra lý nan ru tin dev let kut la ma la rý, A nýt ka bir zi ya ret le ri, Çan ka ya Köþ kü ne ta þýn ma sý bü yük ge liþ me o la rak lan se e di len teb rik ka bul le ri ve re sep si yon lar... Di ðer ta raf ta, al ter na tif kut la ma a dý al týn da ya pýl mak is te nen, baþ lan gýç ta po lis ba ri kat la rý ve taz yik li su, bi ber ga zý tak vi ye li mü da ha le ler le da ðý týl mak is te nip son ra i zin ve ri len ka la ba lýk la rýn o lay lý gös te ri le ri ve A nýt ka bir yü rü yüþ le ri... Her i ki ce na hýn da ni ha yet te var dýk la rý yer A nýt ka bir; ve M. Ke mal in as ker le ri yiz di ye slo gan a tan ey lem ci le re po lis ho par lör le rin den Biz de M. Ke mal in as ker le ri yiz di ye a nons ya pý lý yor; a ma bir bir le riy le a man sýz kav ga ha lin de ler! Bu ey lem i çin ay ný saf lar da bu lu þan CHP li ler le ÝP li le rin ka pýþ ma sý, tab lo ya ay rý bir renk ka tý yor. So nuç ta her kes A ta türk çü, a ma a ra la rýn da, ka pan ma sý her ge çen gün da ha da zor la þan de rin u çu rum lar var. Sa id Nur sî nin ka bil-i il ti yam ol ma ya cak in þi kak de di ði tab lo bu de ðil se ne? Al tý ok tan bi ri o lan dev rim ci li ði bay rak ya pan sol cu lar la, mil li yet çi li ðe sa rý lan ül kü cü le rin yýl lar yý lý kan lý bý çak lý ol ma la rý da bir baþ ka ör nek... Pe ki, sað da ve sol da vu ru þan lar ýn ya da vu ruþ tu ru lan la rýn or ta lý ðý kan gö lü ne çe vir me le ri ni ba ha ne e de rek dar be ya pan Ke ma list cun ta cý la rýn, A ta türk çü i de o lo ji i le ye tiþ ti ri lip kar þý kar þý ya ge ti ri len bu genç le ri zin dan la ra tý kýp ba zý la rý ný da ra ðaç la rýn da sal lan dýr ma la rý na ne de me li? Ke za, öm rü nü Ke ma list i de o lo ji ye vak fe den ki mi le ri nin, tö ren, ro zet ve gar drop A ta türk çü sü ol mak la suç la dýk la rý 12 Ey lül dar be ci le ri ni kast e de rek, E ðer bun lar A ta türk çü i se biz de ði liz tep ki si ver me le ri ni na sýl yo rum la mak ge re ki yor? Ý lâ ni ha ye ço ðalt mak müm kün o lan bu ör nek ler de a çýk ça gös te ri yor ki, A ta türk çü lük bu top lum i çin as la bir leþ ti ri ci bir or tak pay da o la maz. He le ken di si ni A ta türk çü sa yan la rýn a de din ce fark lý A ta türk çü lük ta rif ve uy gu la ma la rý var ken. A ta türk çü da yat ma la rýn top lum bün ye sin de yol aç tý ðý u çu rum la rýn ka pa týl ma sý i se, ger çek an lam da ki or tak i nanç ve de ðer ler et ra fýn da in þa e di le cek bir lik te lik þu u ru nun tak vi ye si ne bað lý. Es naftan kepenk tep kisi nbat man Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Os man Na sý roð lu, bir si ya sî par ti ge nel baþ ka ný nýn 30 E kim ta ri hin de ha ya tý dur dur ma çað rý sýn da bu lun du ðu nu hatýrlatarak, þunlarý söyledi: Bu nu de mok ra si nin ve ba rý þýn bir un su ru o la rak de ðer len di ri yo ruz. Fa kat bu ey lem le rin zor la yý cý bir yö nü ol ma ma sý ge re kir.ke penk le rin ka pa týl ma sý ey le mi ne kar þý yýz Bat man / a a TEÞEKKÜR Eþimin karaciðer ameliyatýnýn yapýlmasýnda sýcak ve samimî ilgi gösteren Bezmialem Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi doktorlarýndan Sayýn Prof. Dr. Kürþat Türkdoðan Beye, ameliyatý yapan Op. Doç. Dr. Oðuzhan Karatepe ve bütün personele samimî teþekkürlerimiarz ederim. Ahmet Çalýþkan Stuttgart Çalýþma Ataþeliði E. Sosyal Yardýmcý

10 10 1 KASIM 2012 PERÞEMBE EKONOMÝ + Bü yü me yüz de 3 ün de al týn da ka la bi lir An ka ra Sa na yi O da sý (A SO) Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, Ya tý rým ve tü ke tim har ca ma la rýn da ki dü þüþ de vam e der se bu yýl e ko no mik bü yü me yüz de 3 ün de al týn da ka la bi lir de di. Öz de bir, A SO nun E kim a yý mec lis top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, An ka ra Sa na yi sin de Du rum Tes pi ti ve Bek len ti ler an ke ti nin so nuç la rý na i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lu na rak, so nuç la rýn ge çen yý lýn Ey lül a yý so nuç la rýy la ö nem li bir fark lý lýk gös ter me di ði ni i fa de et ti. E ko no mi de ki ge nel ya vaþ la ma ya pa ra lel o la rak An ka ra sa na yi si nin de ya vaþ la dý ðý ný kay de den Öz de bir, Ey lül so nun da, Ha zi ran so nu na gö re ar týþ be lir ten le rin o ra ný ü re tim de yüz de 54 ten yüz de 48 e, iç sa týþ lar da yüz de 52,5 ten yüz de 45 e, dýþ sa týþ lar da yüz de 34 ten yüz de 29,5 e, ye ni si pa riþ ler de yüz de 48 den yüz de 43 e, is tih dam da yüz de 37 den yüz de 34 e, it ha lat ta yüz de 28 den yüz de 22 ye, ham mad de fi yat la rýn da yüz de 56 dan yüz de 48 e düþ tü di ye ko nuþ tu. Bu yý lýn A ðus tos a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ih ra ca týn yüz de 14,5 ar ta rak 13 mil yar do la ra çýk tý ðý ný, it ha la týn i se yüz de 5 a za la rak 19 mil yar do la ra ge ri le di ði ni i fa de e den Öz de bir, Ýt ha lat ta ki dü þüþ ca rî iþ lem ler a çý ðý ný a zal tý yor de di. an ka ra / a a TÜr ký YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, it ha lat ta a lý nan güm rük ver gi si nin ka sap lýk can lý hay van da yüz de 30 dan yüz de 40 a, kar kas et te yüz de 75 den yüz de 100 e çý ka rýl ma sý ka ra rýy la il gi li o la rak, ka sap lýk can lý hay van ve kar kas et it ha la týn da güm rük ver gi le ri nin yük sel til me si doð ru bir ka rar dýr. Ka sap lýk can lý hay van ve ka sap lýk et it ha la tý na kar þý yýz. Bun dan do la yý it ha la tý zor laþ tý rý cý her ka ra rý des tek li yo ruz de di. Bay rak tar, yap tý ðý a çýk la ma da, Kur ban bay ra mýn da bir çok ü re ti ci nin hay van la rý nýn e lin de kal dý ðý ný, fi yat la rýn ba zý yer ler de ge çen yý la gö re düþ tü ðü nü be lirt ti. Ýt ha la ta kar þý ol duk la rý ný bil di ren Bay rak tar, güm rük ver gi si nin ka sap lýk can lý hay van da yüz de 40 a, kar kas et te yüz de 100 e çý ka rýl ma sý ka ra rý nýn ü re ti ci le ri mi ze o lum lu yan sý ya ca ðý ný bil dir di. Bay rak tar bu ka ra rýn, it hal ye ri ne, ü re ti ci mal la rý na yö ne lik bir ta lep ar tý þý na sebep ol ma sý ný da bek le dik le ri ni söy le di. Kur ban lýk hay van sa týþ la rý nýn ü re ti ci le ri mem nun et me di ði ni be lir ten Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Yem fi yat la rýn da gö rü len yük sek ar týþ tan do la yý ü re ti ci le rin ma lý ný bir an ön ce e lin den çý kar mak is te me si ne de niy le kur ban fi yat la rý, ge çen yý la ya kýn hat ta ba zý yer ler de ge çen yýl dan da dü þük ol ma sý na rað men, va tan daþ la rý mýz ta lep gös ter me di de di. an ka ra / Re cep Gö ren Ey lül a yý ih ra ca tý yüz de 21 art tý TÜR ký YE'NÝN ih ra ca tý bu yý lýn Ey lül a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 21 o ra nýn da ar ta rak 13 mil yar 13 mil yon do la ra u laþ tý. Ýt ha lat i se ay ný dö nem de yüz de 6,4 a za la rak 19 mil yar 838 mil yon do la ra ge ri le di. Dýþ ti ca ret a çý ðý i se söz ko nu su dö nem de yüz de 34,7 a za la rak, 10 mil yar 453 mil yon do lar dan 6 mil yar 825 mil yon do la ra düþ tü. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) i le Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le o luþ tu ru lan 2012 Ey lül a yý na i liþ kin ge çi ci dýþ ti ca ret ve ri le ri a çýk lan dý. Bu na gö re, Ey lül a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ih ra cat yüz de 21 o ra nýn da ar ta rak 13 mil yar 13 mil yon do lar, it ha lat yüz de 6,4 a za la rak 19 mil yar 838 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. Dýþ ti ca ret a çý ðý i se söz ko nu su dö nem de yüz de 34,7 o ra nýn da a zal dý ve 10 mil yar 453 mil yon do lar dan 6 mil yar 825 mil yon do la ra ge ri le di. Ge çen yý lýn Ey lül a yýn da yüz de 50,7 o lan ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný, bu yý lýn ay ný a yýn da yüz de 65,6 ya yük sel di. Tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ se ri ye gö re de Ey lül a yýn da, ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ih ra cat yüz de 21 ar tar ken, it ha lat yüz de 2,6 a zal dý. Mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ se ri ye gö re i se Ey lül a yýn da, bir ön ce ki a ya gö re ih ra cat yüz de 6,8 a za lýr ken, it ha lat yüz de 4,1 o ra nýn da art tý. an ka ra / a a Dýþ ti ca ret a çý ðýbek len ti le rin ü ze rin de Ýt hal et te ver gi ninyük sel til me si ne des tek Ko ca e li, ver gi tah si lato ra nýn da bi rin ci il ol du ko Ca E LÝ, bu yý lýn O cak-ha zi ran dö ne min de yüz de 86,2 lik ver gi tah si lat o ra nýn da bi rin ci il ol du. Ko ca e li Sa na yi O da sý (KSO) ta ra fýn dan ha zýr la nan ra po ra gö re, Ko ca e li O cak-ha zi ran dö ne min de ver gi ge lir le rin den yüz de 86,2 lik tah si lat o ra ný i le 2012 ver gi tah si la týn da ül ke ge ne lin de ilk sý ra da yer al dý. Ge nel büt çe ge lir le rin de 21,1 mil yar li ra ta hak kuk, 16,8 mil yar li ra tah si lat ger çek leþ ti ren Ko ca e li, ver gi ge lir le rin de 19,3 mil yar li ra ta hak kuk, 16,7 mil yar li ra tah si lat yap tý. Kent te, söz ko nu su dö nem de büt çe ge lir le rin den de yüz de 80 o ra nýn da tah si lat ger çek leþ ti ril di. Ko ca e li, ül ke nin top lam ver gi ge lir le ri nin yüz de 12,7 si ni kar þý lar ken, yap tý ðý 1,4 mil yar li ra har ca ma i le ül ke ge ne lin de 9. sý ra da yer al dý. Söz ko nu su dö nem de, kent te ge lir ve ku rum lar ver gi sin de ki per for man sýn 2 mil yar li ra ya yak laþ tý ðý vur gu la nan ra por da, pa ra ce za la rý nýn 1 mil yar li ra lýk bö lü mü nün ver gi ce za la rýn dan o luþ tu ðu kay de dil di. ko ca e li /a a MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 23 EKÝM 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ SER BEST PÝ YA SA Büt çe a çý ðý yük sek risk TÜRKÝYE ÝÞVEREN SENDÝKALARI KONFEDERASYONU EKÝM 2012 AYLIK EKONOMÝ BÜLTENÝ YAYIMLANDI. BÜLTENÝNDE,''BÜTÇE AÇIÐI YÜKSEK RÝSK ÝÇERMEYE DEVAM EDÝYOR'' DENÝLDÝ. FATÝH KARAGÖZ ANKARA E ko no mi de sý cak pa ra, u zun va de de risk li CaRÎ a çý ðýn 8 ay da 18,1 mil yar do lar a zal dý ðý ve bu ra da ki dü þü þün a na ne de nin dýþ ti ca ret a çý ðýn da ki ge ri le me ol du ðu kay de di le rek, bül ten de þu i fa de le re yer ve ril di: Dýþ ti ca ret a çý ðý nýn ge ri le me si i ki teh li ke yi i çe ri yor. Ýt ha lat ta ki dü þüþ, e ko no mik bü yü me de dü þüþ an la mý na ge lir ken, AB i le o lan ti ca re tin a zal ma sý da ya pý sal o lum suz luk la rýn or ta ya çý ka bi le ce ði ni i fa de e di yor. Sý cak pa ra gi ri þin de ki is tik rar, ký sa va de de o lum lu, u zun va de de risk li bir ge liþ me. Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu al dý ðý son ka rar lar la, e ko no mi de ki ya vaþ la ma yý gör dü ðü nü ve kýs mi pa ra sal ge niþ le me i le mü da ha le et ti ði ni gös ter di. Ey lül 2012 de büt çe nin 5,8 mil yar li ra i le ge çen yýl dan da ha faz la a çýk ver di ði ve 9 ay da büt çe nin 14,4 mil yar li ra a çýk ver di ði a ným sa tý lan bül ten de, büt çe gi der le ri nin ay ný dö nem de yüz de 16,8, 9 ay lýk dö nem de sað lýk, e mek li lik ve sos yal yar dým gi der le ri nin i se yýl lýk baz da yüz de 25,6 art tý ðý nýn al tý çi zil di. Bül ten de, Büt çe a çý ðý yük sek risk i çer me ye de vam e di yor de nil di. Ýk ti sat po li ti ka la rý nýn ba þa rý sý ný ma li ye po li ti ka la rý be lir le ye cek i fa de si nin kul la nýl dý ðý bül ten de, büt çe a çý ðý ný a zalt mak i çin yýl i çin de a lý nan ön lem le rin so nuç ver me di ði ö ne sü rül dü. Türkiye yi yýllar önce keþfetmiþtik ÝSTaNBUL Bo ða zý ndan, ha va çe ki mi 58 met re ve da ha faz la o lan ge mi ve de niz a raç la rý nýn ge çi þi ya sak lan dý. U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý nýn Li man lar Yö net me li ði, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Yö net me lik i le iç su lar da bu lu nan li man baþ kan lýk la rý ha riç ol mak ü ze re li man baþ kan lýk la rý nýn gö rev, yet ki ve so rum lu luk la rý i le bütün de niz ci lik fa a li yet le ri ne i liþ kin o la rak ge mi, de niz a ra cý ve ký yý te si si il gi li le ri nin li man baþ kan lý ðý na kar þý so rum lu luk la rý be lir len di. Yö net me lik i le li man baþ kan lýk la rý nýn li man i da ri sý nýr la rý ve sa ha sý i le de mir le me sa ha la rý ný Bültende, sýcak para giriþinin uzun vadede ekonomiye zararlý olduðuna dikkat çekildi. FOTOÐRAF: AA Prof. Vah land, hiç bir o to mo bil ü re ti ci si nin Tür ki ye pa za rý ný gör mez den gel me si nin söz ko nu su o la ma ya ca ðý nýn altýný çizdi. Sko da Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Prof. Dr. Win fri ed Vah land, Sko da nýn, Tür ki ye pa za rý nýn bü yük ö ne me sa hip ol du ðu nu yýl lar ön ce sin den keþ fet ti ði ni söy le di. Sko da Tür ki ye ta ra fýn dan Ýs tan bul Ritz Carl ton da dü zen le nen top lan tý da ko nu þan Prof. Dr. Win fri ed Vah land, Tür ki ye pa za rý nýn sa hip ol du ðu po tan si yel sa ye sin de dün ya nýn en ö nem li pa zar la rýn dan bi - Prof. Dr. Win fri ed Vah land et ti. Tür ki ye nin sa hip ol du ðu po tan si yel sa ye sin de en ö nem li pa zar lar dan bi ri ol du ðu nu ha týr la tan Vah land, bu du ru muy la hiç bir o to mo bil ü re ti ci si nin Tür ki ye pa za rý ný gör mez den gel me si nin söz ko nu su o la ma ya ca ðý ný i fa de e de rek, Av ru pa dan As ya ay bir köp rü o lan Tür ki ye i le dün ya ya a çý la ca ðýz. Tür ki ye i çin de 20 bin ri ol du ðu nun al tý ný çiz di. Vah land, bu yý lý 10 bin a det se vi ye sin de bir sa týþ la ka pat mak is te dik le ri ni vur gu lar ken, Sko da nýn bü yü me stra te ji sin de Tür ki ye nin bü yük des te ði o la ca ðý ný i fa de he de fi miz var de di. Yü ce O to Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ah met Yü ce de, 20 bin he de fi ni 2018 yý lýn dan ön ce çok ra hat lýk la u la þa cak la rý nýn vur gu la dý. Ýs tan bul / Re cep Boz dað Li man la ra ye ni dü zen be lir le mek, i da rî sa ha da ki ge mi le rin ve ya de niz a raç la rý nýn se yir, de mir le me ve ya ký yý te sis le ri ne ya naþ ma, bað la ma ve ya ay rýl ma la rýn da uy gu la na cak ku ral lar i le her tür lü yük ve yol cu nun tah mil ve tah li ye yön tem le ri dü zen len di. Bu yö net me li ðin yü rür lü ðe gir me siy le, A li a ða, Am bar lý, A na mur, Ay va lýk, Ban dýr ma, Bod rum, Cey han, Ça nak ka le, Di ki li, E nez, Fet hi ye, Ge li bo lu, Gül lük, Ho pa, Ýs ken de run, Ýs tan bul, Ka ra de niz E reð li, Ka ra su, Ka ra taþ, Kef ken, Ýz mit, Mer sin, Ri ze, Si liv ri, Þi le, Ta þu cu, Te kir dað ve Tuz la li man yö net me lik le ri yü rür lük ten kal dý rýl dý. an ka ra / a a DO LAR DÜN 1,7940 ÖN CE KÝ GÜN 1,7990 p E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3350 ÖN CE KÝ GÜN 2,3300 DÜN 99,20 ÖN CE KÝ GÜN 99,05 DÜN 667 ÖN CE KÝ GÜN 666 p p p TÜrkÝYE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), büt çe a çý ðý nýn yük sek risk i çer me ye de vam et ti ði ni bil dir di. TÝSK in E kim 2012 Ay lýk E ko no mi Bül te ni ya yým lan dý. Bül ten de, kü re sel kriz de teh dit ler ve be lir siz lik le rin ö ne mi ni ko ru du ðu be lir ti le rek, IMF nin dün ya e ko no mi si ne i liþ kin bü yü me tah min le ri ni a þa ðý ya çek ti ði ha týr la týl dý. Dün ya e ko no mi sin de ki bü yü me ve borç lan ma so ru nu nun 2013 ten i ti ba ren ge liþ mek te o lan ül ke le ri da ha faz la teh dit e de ce ði i fa de e di le rek, ABD nin pa ra sal ge niþ le me po li ti ka sýn dan et ki le nen ih ra ca týn, ül ke le rin bü yü me o ran la rý ný a zalt tý ðý kay de dil di. Bül ten de, AB de ya þa nan kü çük o ran lý to par lan ma nýn bu böl ge ye ih ra cat ya pan ül ke e ko no mi le ri ni o lum lu et ki le ye ce ði a ma Tür ki ye nin AB ye ih ra ca týn da ya þa nan a zal ma dolayýsýyla a van taj lý ül ke ko nu mu nu kay bet ti ði i le ri sü rü le rek, 2013 de a na he de fin AB pa za rýn da ki kay býn te lâ fi e dil me si ol ma sý ge rek ti ði sa vu nul du. Ve ri le rin sa na yi sek tö rün de dur gun lu ða, hat ta ge ri le me ye i þa ret et ti ði i fa de e di le rek, bu e ði li min de vam et me si ha lin de 3. çey rek bü yü me o ra nýn da yüz de 3 ün al týn da ka la bi le ce ði ne dik kat çe kil di. ÝNTEGRaL Men kul De ðer ler A na lis ti E ge men Can dýr, Tür ki ye nin dýþ ti ca ret den ge sin de ki to par lan ma nýn ey lül a yý ve ri si i le du rak la ma ya baþ la dý ðý nýn dü þü nül me si i çin he nüz er ken ol du ðu nu be lirt ti. Ey lül a yý dýþ ti ca ret ve ri le ri ni de ðer len di ren Can dýr, dün a çýk la nan dýþ ti ca ret a çý ðý ve ri si nin bek len ti le rin üs tün de gel di ði ni be lir te rek, O cak-ey lül dö ne min de top lam 63,477 mil yar do la ra týr ma nan Tür ki ye nin dýþ ti ca ret a çý ðýn da ih ra cat ta bir ön ce ki dö nem de ki 13 mil yar do la ra ký yas la 12,87 mil yar do la ra çe kil me nin ve it ha lat ta ra fýn da i se bir ön ce ki dö ne min 18,74 mil yar do lar ra ka mý na ký yas la 1 mil yar do lar ar týþ la 19,8 mil yar do lar ra ka mý na yük se li þin et ki li ol du ðu nu gör mek te yiz de di. Av ru pa Bir li ði nin ih ra cat ta ki pa yý nýn Av ro Böl ge si nde ki e ko no mik sý kýn tý la rýn et ki si i le yüz de 39,2 ye düþ tü ðü ne dik ka ti çe ken Can dýr, 2011 yý lý ey lül a yýn da AB nin ih ra ca tý mýz da ki pa yý yüz de 44,6 se vi ye sin dey di. Ey lül a yýn da en faz la ih ra cat ya pý lan ül ke, bir ön ce ki ay da ki du ru ma pa ra lel o la rak Bir le þik A rap E mir lik le ri (BA E) o ldu dedi. Ýs tan bul / a a Mo to rin de in di rim RaFÝNERÝ çý kýþ fi yat la rýn da önceki gün ya pý lan in di ri min ar dýn dan, a kar ya kýt da ðý tým þir ket le ri mo to rin sa týþ fi yat la rýn da dün den ge çer li ol mak ü ze re lit re de 8 ku ruþ in di rim yap tý. An ka ra da lit re si 4,28-4,37 li ra a ra sýn da sa tý lan mo to rin, 4,20-4,29 li ra ya in di. Ýn di rim son ra sý mo to ri nin lit re fi ya tý Ýs tan bul da 4,19-4,29, Ýz mir de i se 4,18-4,29 a ra lý ðýn da sa týl ma ya baþ lan dý. A kar ya kýt ü rün le ri nin pe ra ken de sa týþ fi yat la rý, da ðý tým þir ket le ri nin ma li ye ti ne ve re ka bet þart la rý na, il le re ve da ðý tým þir ket le re gö re lit re de bir kaç ku ruþ fark lý lýk gös te re bi li yor. 24 E kim den ge çer li ol mak ü ze re 95 ve 97 ok tan kur þun suz ben zin fi yat la rýn da da 8-9 ku ruþ a ra sýn da in di rim ya pýl mýþ tý. an ka ra / a a T. C. ÜSKÜDAR / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/17873 ESAS. Örnek No: 64 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : Bir borç tan do la yý a þa ðý da va sýf la rý ya zý lý ta þýn maz a çýk ar týr ma su re ti i le sa tý la cak o lup i la nýn bir su re ti ta li mat ta ya zý lý il gi li le re teb li ðe çý ka rýl mýþ, ad re sin ta pu da ka yýt lý ol ma ma sý ha lin de ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma yýp (Ý. Ý. K mad de) ga ze te de ki sa týþ i la ný ta pu da ad re si ka yýt lý ol ma yan a la ka dar la ra teb li gat ye ri ne ka im o la cak týr. Tapu Kaydý: Ýstanbul Ý li, Üs kü dar Ýl çe si, Ý ca di ye mah. Dra ma ve A yar cý ba þý mev ki in de ka in 120 paf ta 602 a da 11 par sel sa yý lý m 2 mik tar lý bah çe li kar gir e vin (ma hal len ar sa nýn) ½ his se si nin a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ýmar Durumu: Üsküdar Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü' nün tarih 8798 sayýlý yazýsýnda Üsküdar Ýlçesi, Ýcadiye mahallesi, 120 pafta, 602 ada, 11 parsel sayýlý yer T.T. li ve 1/1000 ölçekli Üsküdar merkez uygulama imar planýnda H.12,50 m (4 kat) irtifada blok nizam konut alanýnda, kýsmen de açýk otopark alanýnda kalmakta olduðu bildirilmiþtir. Halihazýr Durumu: Söz konusu ta þýn maz Üs kü dar il çe si, Ý ca di ye mah. A yar cý ba þý So ka ðý i le Ar zu A yak tar So ka ðý ü ze rin de kö þe ba þýn da ka in 120 paf ta, 602 a da, 11 par sel sa yý lý 132,39 m 2 mik tar lý ar sa nýn ½ his se si nin ta ma mý dýr. Ta þýn maz ta pu kay dýn ca bah çe li kar gir ev gö rü lü yor i se de ha li ha zýr du ru mu boþ ar sa o la rak gö rül mek te dir. Taþýnmazýn Kýymeti: Bilirkiþilerce borçlunun ½ hissesine ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. Satýþ Þartlarý: 1- Birinci satýþ Pazartesi günü saat: 14:00-14:10'a kadar Üsküdar 2. Ýcra Müdürlüðünde (Adliyenin taþýnmasý halin de Mü dür lü ðü mü ze tah sis e di le cek ye ni ye rin de) a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da, ar týr ma be de li ta þýn maz la rýn tah min e di len kýy me ti nin en az % 60'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan di ðer a la cak lý lar o ta þýn maz i le te min e dil miþ se bu su ret le rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re i çin i kin ci sa týþ, Perþembe günü saat 14:00-14:10'a kadar ikinci artýrmaya çý ka rý la cak týr. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ta þýn ma zýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þer. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin ta þýn ma zýn tah min e di len kýy me ti nin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý ya is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. % 18 Kat ma De ðer Ver gi si (Sa týþ sý ra sýn da KDV o ran la rý de ðiþ ti ði tak dir de bu o ran uy gu lan mak ve KDV'den mu af ki þi ve ku ru luþ lar dan a lýn ma mak kay dýy la), i ha le dam ga res mi, ta pu a lým har cý i le ta pu tes cil ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ta pu sa tým har cý i le tel la li ye res mi ve var sa ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi borç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayalý belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý.Ý.K mad de si ge re ðin ce i ha le ka ra rý Ýc ra Mü dü rü ta ra fýn dan kal dý rý lýr, i ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zi sü re sin den mü te sel si len so rum lu dur lar, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re ce tah sil o lu nur. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. 5- Þartname artýr ma dan ev vel en az 10 gün müd det i le her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk olup gideri verildiði takdirde isteyene bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý baþ ka bil gi al mak is te yen le rin 2010/17873 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) (*) Ýl gi li ler tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: Resmi Ýlanlar

11 + MEDYA POLÝTÝK 1 KASIM 2012 PERÞEMBE : An dý mýz kal dý rýl ma lý ka de me li 12 yýl zo run lu e ði tim sis te mi uy gu la ma ya so kul du ün i le ri ye dö nük ba þa rý lý ol ma sý bek le ni yor sa e ðer ön ce lik le ye ni mo de lin ev ren sel in sa ni de ðer ler te me lin de, ço ðul cu, öz gür lük çü, al ter na tif e ði tim mo del le ri nin de uy gu la na bi lir ol du ðu ye ni bir e ði tim an la yý þý çer çe ve sin de iþ ler lik ka zan ma sý ge rek mek te dir. Ak si tak dir de de ði þen bir þey ol ma ya cak týr. Bu ba kým dan ye ni sis tem le ilk ya pý la cak de ði þik lik; her gün ço cuk la ra as ke rî ko mut lar la ez ber let ti ri len an dý mýz ad lý ye min met ni nin kal dý rýl ma sý ol ma lý dýr. Bi lin di ði gi bi ye ni sis tem de -tüm tar týþ ma la ra rað men ay lýk ço cuk la rýn o ku la baþ la ma la rý ka rar laþ tý rýl dý. Bu bir ba ký ma 5,5-6 ya þýn da ki bir ço cu ða ra hat ha zýr-ol ko mut la rýy la an dý mýz o kut tu rul ma sý an la mý na da gel mek te dir. Oy sa bu du rum ne pe da go jik il ke ler le ne de ev ren sel hu kuk la bað daþ mak ta dýr. Bu ba kým dan ço cuk la ra her gün ra hat ha zý rol ko mut la rýy la ez ber let ti ri len an dý mýz ad lý ye min met ni nin kal dý rýl ma sý ge rek mek te dir. Kal dý ki de mok ra tik ül ke ler 19 yüz yýl dan kal ma bu tür den ye min me tin le ri ni ve e ði tim an la yýþ la rý ný çok tan ge ri de bý rak tý. Ta raf ýn ha be ri ne gö re Maz lum- Der Di yar ba kýr Þu be si, dört yýl dýr o kul lar da o ku tul ma sý nýn kal dý rýl ma sý i çin mü ca de le ver di ði An dý mýz i çin -ye rin de bir ka rar la- Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) gö tür me ye ha zýr la ný yor. Ýl köð re tim o kul la rýn da 76 yýl dýr o ku tu lan öð ren ci an dý ne re dey se her dö nem e leþ ti ri len bir me tin dir. Yýl lar dýr o kul lar da o ku tu lan bu an dý ya zan ki þi (23 Ni san 1933) dö ne min Mil li E ði tim Ba ka ný o lan Dr. Re þit Ga lip tir. A fet Ý nan ýn A ta türk Hak kýn da Ha tý ra lar ve Bel ge ler ad lý e se rin de an la tý lan la ra gö re; Dr. Re þit Ga lip 23 Ni san 1933 ta ri hin de ken di ço cuk la rýy la bay ram la þýr ken on la ra bir þey ler söy le mek is te miþ ve or ta ya bu and çýk mýþ. Da ha son ra Dr. Re þit Ga lip Çan ka ya ya çý ka rak bu an dý Cum hu ri ye ti mi zin 23 Ni san ço cuk la rý na ar ma ða ný ol sun di ye rek A ta türk e sun muþ. An dý mýz ad lý ye min met ni, her ne ka dar böy le si ma su ma ne bir duy guy la su nul ma ya ça lý þýl sa da a ca ba i þin as lý öy le mi dir? Hit ler ve Mus so li ni de ço cuk la ra ye min et tir miþ tir 1920 li ve 30 lu yýl lar bi lin di ði gi bi dün ya da fa þiz min hâ kim ol du ðu yýl lar dýr. E sen rüz gâr Tür ki ye yi de et ki le miþ ve o yýl lar da Tür ki ye de de i de o lo jik bir ya pý lan ma nýn fa a li ye te ge çi ril me ye ça lý þýl dý ðý gö rül mek te dir. Al man ya ve Ý tal ya gi bi ül ke ler de hü küm sü ren dik ta tör le rin, hâ kim i de o lo ji le ri ni ço cuk la ra da ha kü çük yaþ lar dan i ti ba ren en dok ri ne et me ye baþ la dýk la rý ný bi li yo ruz. Bu ba kým dan dö ne min li der le ri e ði ti me ay rý bir ö nem ver miþ ler dir. Dan te L. Ger mi no ya gö re e ði tim fa a li yet le rin de bel ki de en ba þa rý lý o lan lar Hit ler ve Muss so li ni ol muþ tu. Ýl köð re tim öð ren ci le ri ne a þý lan ma sý ge re ken en ö nem li duy gu Hit ler e bað lý lý ðýn ne ka dar kut sal bir þey ol du ðuy du. Bu öð ret men le rin de zo run lu bir gö re viy di. O kul da her 5,5-6 yaþýndaki bir çocuða rahat hazýr-ol komutlarýyla andýmýzýn okutturulmasý, ne pedagojik ilkelerle, ne de evrensel hukukla baðdaþmaktadýr. T. C. KANDIRA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) gün yak la þýk on da ki ka sü rey le Hit le rin res mi ö nün de se lam la ma da bu lu nu lur du. Hit ler o kul dý þýn da yay gýn e ði ti me de ö nem ver mek tey di. O kul dý þýn da ki va kit ler i çin ku rul muþ o lan öð ren ci kamp la rý yay gýn laþ tý rý lý yor du. Hit ler 6-18 yaþ a ra sý ço cuk la rý kur du ðu genç lik grup la rýn da ye tiþ ti re rek on la ra Nas yo nal Sos ya liz mi, Füh re ri ve Ya hu di düþ man lý ðý ný a þý lý yor du. Ýlk za man lar gö nül lü bir or ga ni zas yon o lan bu genç lik grup la rý 1936 yý lýn dan i ti ba ren ço cuk lar i çin zo run lu tu tul ma ya baþ lan dý. Ý de o lo jik e ði ti min ve be den e ði ti mi nin ve ril di ði genç lik kamp la rýn da ço cuk la ra þöy le ye min et ti ri li yor du: Füh rer e a dan mýþ ka ný mýn her dam la sýy la; ben tüm e ner ji mi ve gü cü mü A dolf Hit le re ve ül ke me a da ya ca ðý ma ye min e di yo rum. O nun i çin, sa hip ol duk la rým dan hat ta ha ya tým dan bi le vaz ge çe ce ði - SAYI : 2011/329 Tal. Örnek No: 64 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu kaydýnda; Kocaeli Ýli, Kandýra Ýlçesi, Akdurak mahallesi, tapunun 261 ada, 31 parsel, 1/24 arsa paylý kat mülkiyeti kurulmuþ D Blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölüm 1/1000 uygulama imar planlarýnda ayrýk nizam 4 kat konut lejantýna sahiptir. Parsel taþýnmaz üzerinde Kandýra Belediyesinden 12/02/1986 tarihinde yapý ruhsatý alýnarak 2 Blok halinde ikiz olarak A-B / C-D olmak üzere toplam 24 baðýmsýz bölümden oluþan yapý yapýlmýþtýr. Kandýra merkeze yakýn ve konut bölgesinde kaldýðý görülmüþtür. Sitenin tamamýnýn yapý kullanma izni belgelerinin alýnmýþ olduðu tespit edilmiþtir. Taþýnmaz D Blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölüm toplam 90 m 2 dir. Yapýnýn kapý ve pencere doðramalarý takýlý ve ýslak zeminler seramikle kaplý, bina halihazýrda kullanýlmak olduðu tespit edilmiþtir. Bina 3. sýnýf A grubu yapýlardan olup % 25 yýpranma paylýdýr. Arsa Payý + Yapý + Konum = TL Tam Hisse Deðeri 1. Satýþ günü ve saati : 07/12/2012- Saati: 10:00-10:10 2. Satýþ günü : 17/12/2012 Saati : 10:00-10:10 SATIÞ ÞARTLARI : 1- Taþýnmazlar yuka rý da gün ve sa at ler a ra sýn da Kan dý ra Ýc ra Mü dür lü ðü o da sý ö - nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý - ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar - týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal - mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler de 2. ar týr ma ya çý kar tý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, % 18 KDV, ta þýn ma zýn tah li ye ve tes lim gi der le ri ta pu sa tým harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/329 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý ile Müdür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/10/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27. Not: Teb li gat yapýlamayan ilgililere bu satýþ ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: Resmi Ýlanlar me söz ve ri yo rum ve bu nun i çin Tan rý dan yar dým di li yo rum. Al man ya da ki bu pra tik le rin ben ze ri Ý tal ya da da ya þa ný yor du. Ý tal ya da Du çe la kap lý Mus so li ni de ço cuk la rýn genç le rin re ji me bað lý bir þe kil de e ði til me si ne ö nem ver miþ ti. Ýl köð re tim den i ti ba ren Fa þist i de o lo ji çer çe ve sin de ye tiþ ti ri len ço cuk la ra ve genç le re þöy le bir ye min et ti ri li yor du: Tan rý nýn a dýy la ben li de ri min bü tün e mir le ri ni ye ri ne ge ti re ce ði me, ge re kir se bu u ður da ka ný mýn son dam la sý na ka dar mü ca de le e de ce ði me ye min e de rim, ya þa sýn fa þist dev rim... Me te Tun çay, Tür ki ye Cum hu ri ye ti nde Tek Par ti Yö ne ti mi nin Ku rul ma sý ad lý ki ta býn da Tür ki ye de, Al ma ya ve Ý tal ya dan et ki len ba zý si ya set çi ve ay dýn la rýn ben zer uy gu la ma la rýn Tür ki ye de de ol ma sý yö nün de ö ne ri ler sun duk la rý ný i fa de e der. Ör ne ðin Fa lih Rýf ký A tay, Fa þiz min be den ter bi ye si ni, genç lik ör güt len me le ri ni Tür ki ye ye ör nek gös te rir ken, A da let Ba ka ný Mah mut E sat Boz kurt, Ýs tan bul Ü ni ver si te sin de ver di ði Ýn ký lâp Ta ri hi ders le rin de Fa þiz mi, ýrk çý lýk an la yý þý ný dý þa rý da bý ra ka rak, Ke ma lizm in bir kop ya sý ol du ðu nu i fa de e di yor du. Cum hu ri yet Halk Par ti si Ge nel Sek re te ri A ta türk ve Ý nö nü nden son ra ü çün cü a dam ko nu mun da ki Re cep Pe ker 1937 yý lýn da TBMM nin üs tün de fa þist ül ke ler de ki gi bi bir kon se yin ku rul ma sý ný tek lif e di yor du. So nuç o la rak 1930 lu yýl lar Av ru pa da ki Fa þizm rüz gâ rý nýn Tür ki ye yi et ki le di ði yýl lar ol du. Ký sa ca sý re ji mi o turt ma, dev rim le ri güç len dir me a ma cý, di sip lin li yurt taþ o luþ tur ma i de a liy le And Türk e ði tim sis te mi ne dâ hil e dil di. An dý mýz biz de de kal dý rýl ma lý Gü nü müz Al man ya sýn da ve Ý tal ya sýn da ar týk fa þist i de o lo ji nin un sur la rý ný ta þý yan ye min me tin le ri kal dý rýl mýþ du rum da dýr. Biz de i se ne ya zýk ki ço cuk lar ha la Var lý ðým Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun cüm le si ni her gün ra hat ha zýr-ol ko mut la rýy la tek rar et mek te dir ler. Bu se ne o ku la ye ni baþ la yan mi nik öð ren ci ler bel ki de ha yat la rýn da ilk kez as ke ri ko mut la rý duy du lar ve bir hay li þaþ kýn dý lar. Çün kü bu tür uy gu la ma lar ço cuk la rýn sos yal, fi zik sel ve psi ko lo jik ge li þim a þa ma la rý na uy gun düþ me yen ký sa ca sý pe da go jik a çý dan da son de re ce so run lu uy gu la ma lar dýr. Çün kü mi li ta rist uy gu la ma lar bi re yin ya ra tý cý lý ðý ný bi tir di ði gi bi öz gür ve ba - ÝZMÝR, ta ri hi bir gün da ha ya þa dý. Ýz mir in mar ka i sim le rin den e ði tim ci Nec det Do ða na ta ka yýn pe de ri A li Rý za Gü ven in yap týr dý ðý ca mi den muh te þem bir ka la ba lýk ta ra fýn dan u ður lan dý. Ce na ze de her ke sim den, her dü þün ce den tem sil ci ler var dý. Çað daþ Ya þa mý Des tek le me Der ne ði, ÇEV, Lö sev gi bi der nek ler ca mi ö nün de stand ku rup yar dým top la dý. Nec det Do ða na ta yý yýl lar dýr ta ný rýz. A ma o nun Be di üz za man Sa id Nur si nin a vu ka tý ol du ðu nu bil mi yor duk. O ku lun da, der sa ne sin de her haf ta Ri sa le-i Nur ders le ri ya pýl dý ðý ný duy muþ tum a ma bu ka dar de rin ler de bir bað ol du ðu nu tah min et mi yor dum. (...) Ce na ze de ay rýþ týr ma yok tu, bir leþ tir me var dý. Rah met li Nec det Do ða na ta yý u ður la ma ya ge len fark lý dü þün ce grup la rýn dan in san lar bel ki de Be di üz za man ýn a vu ka tý ný u ður la ma ya gel dik le ri ni bil mi yor lar dý. On lar ken di cep he le rin den bir dost la rý ný kay bet tik le ri ni sa ný yor ve bu ne den le de ca mi ö nün de yar dým top la ma stan dý bi le ku ru yor lar dý... Nec det Do ða na ta nýn a sýl mes le ði a vu kat lýk. Sa id Nur si nin ve kâ le ti ni al mýþ bir a vu kat. Be di üz za man ýn 1960 Ýs tan bul zi ya re tin de ga ze te ci le rin hü cu mu sý ra sýn da Sa id Nur si yi þem si ye a ça rak ko ru yan lar dan bi ri si dir. O ta rih te Hür ri yet Ga ze te si bu fo toð ra fý ba sa rak bi rin ci say fa dan neþ ret miþ tir. En ön de Nec det Do ða na ta gö rül - ðým sýz dü þün me ka nal la rý ný da tý kar. Ba kýl dý ðýn da de mok ra tik dün ya nýn hiç bir ye rin de kü çük ço cuk la ra as ker ko mut la rýy la bu den li a ðýr bir ye min et ti ril mi yor. Ne var ki ba zý ke sim ler öð ren ci an dý na ma a le sef a na ya sa nýn de ðiþ ti ri le mez bir mad de siy miþ gi bi yo rum la mak ta dýr lar. Ge li nen nok ta da ar týk an dý mýz bir ta bu ol mak tan çý kar týl ma lý dýr. Dö ne min Mil li E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu, 2009 yý lýn da bir ü ni ver si te öð ren ci si nin so ru su ü ze ri ne il köð re tim o kul la rýn da her sa bah o ku nan ve Ne mut lu Tür küm Di ye ne sö züy le bi ten Öð ren ci An dý nýn kal dý rýl ma sý nýn tar tý þý la bi lir ol du ðu nu i fa de et miþ ti. Ar dýn dan ver di ði bir rö por taj da; Bu nun bir Ýs tik lal Mar þý gi bi ni te len di ril me sin den ve bu na ö nem li bir kut si yet at fe dil me sin den ya na de ði lim de miþ ti. Kal dý ki öð ren ci an dý nýn ço cuk la ra ev ren sel in san lýk de ðer le ri a dý na ka zan dýr dý ðý bir þey yok tur. Tür ki ye de yýl lar dýr in san hak ve öz gür lük le ri a la nýn da ya þa ný lan sý kýn tý lar e ði tim den ba ðým sýz e le a lý na maz. So run ö zel lik le ba zý ke sim ler ta ra fýn dan e ði ti min tek par ti zih ni ye ti nin te ke li al týn da tu tul mak is ten me si so ru nu dur. Bu ba kým dan e ði tim Tür ki ye de ön ce lik le bir zih ni yet me se le si o la rak e le a lýn ma lý dýr. Tür ki ye de Kürt so ru nu, A le vi so ru nu, dü þün ce ve i fa de öz gür lük le ri, din ve vic dan öz gür lü ðü gi bi kök lü so run la rýn çö zü mü nün zor laþ ma sýn da e ði tim sis te mi nin sü rek li ü ret ti ði mi li ta rizm le ve tek tip leþ ti ri ci ö zel li ðiy le cid di bir pa yý bu lun mak ta dýr. Bu ba kým dan kök lü so run lar tar tý þý lýr ken bu sü re ce mut la ka e ði tim de dâ hil e dil me li dir. Son za man lar da e ði tim ye ni mo del çer çe ve sin de ka mu o yun da tar tý þýl ma ya a çýl dý an cak tar týþ ma çok dar bir çer çe ve de i ler le di. Ve ne ya zýk ki kim se e ði ti min ö zü ne dö nük res mi i de o lo jimi li ta rizm da yat ma sý ve o la ða nüs tü za man lar da yü rür lü ðe so ku lan es ki den kal ma ka nun la rý ný dil len di re me di. Oy sa e ði ti min a sýl so ru nu bu a lan lar dýr. Te mel/kök lü so run lar or ta dan kalk ma dan ge ti ri le cek ye ni mo del le rin i þe ya ra ma ya ca ðý bi lin me li dir. Ço cuk la ra her gün ra hat ha zýr-ol ko mut la rý nýn çek ti ril di ði bir sis te me dün ya nýn en de mok ra tik ül ke si nin mo de li ni de uy gu la sa nýz e ði tim de ka li te ar tý þý sað la na ma ya ca ðý gi bi öz gür bi rey ler de ye tiþ me ye cek tir. U fuk Coþ kun Ta raf, Be di üz za man ýn A vu ka tý ný ÇYDD ve ÇEV u ður la dý... mek te dir. Be di üz za man ýn a vu ka tý ve ta le be si ni u ður la ma ya ge len ler de þaþ kýn dý. Çün kü ca mi i çi ni ve dý þý ný ta ný ma dýk la rý bir in san se li sar mýþ tý. On lar da Tür ki ye de ki tüm e ði lim ler den in sa nýn sev gi si ni ka zan mýþ bir in sa ný, hat ta ÇYDD gi bi a dý geç miþ te din kar þýt lý ðý i le bir lik te a nýl mýþ bir der ne ðin dos tu nu u ður la ma ya gel dik le ri ni bil mi yor lar dý. Bu ra da þu nu be lirt mek is ti yo rum ki, he pi miz bu top rak la rýn in sa ný yýz. He pi miz kar de þiz... He pi miz Hz. A dem in ço cuk la rý yýz... Keþ ke her kes rah met li Nec det Do ða na ta ka dar ge niþ uf ka sa hip ol say dý... ÇYDD de bu ül ke nin bir ger çe ði, Be di üz za man Sa id Nur si de... Nec det Do ða na ta tüm ger çek le ri ken di et ra fýn da top la ma sý ný bil miþ, hiç bi ri ni küs tür me den, da rýlt ma dan gö nül bah çe sin de ye þert miþ... Me ka ný cen net ol sun... Gü nü müz de Nec det Do ða na ta gi bi ge niþ yü rek li, ge niþ u fuk lu in san la rýn sa yý sý az... Keþ ke bu e kol de vam et se, in san lar bir bir le ri ni ken di bu lun duk la rý ko num la rýy la, dü þün ce ya pý la rýy la bir lik te ka bul et se ler... Os man lý dö ne min de ol du ðu gi bi tüm mil let ler, tüm i na nýþ lar kar deþ çe ya þa sa, el e le ve rip güç lü Tür ki ye nin i çin de hu zur lu ve mut lu ol sa... Mer hum Nec det Do ða na ta nýn ce na ze sin de çok sa yý da çe lenk var dý. (...) Çi çek siz çe lenk ler de ço ðun luk tay dý. Din dar ke si min çe lenk ve çi çek le i þi ol ma dý ðý i çin on lar ma ne vi a lem de fay da ve re cek o lan du a la rýy la var lýk gös ter di ler... Ký sa ca Ýz mir bir yi ði di ni da ha e be di ye te u ður la dý... O yi ðit ar ka sýn da kut lu bir iz bý rak tý... O iz, in sa ný mý za da ha bü yük yol lar, sev gi ler, kar deþ lik ler ka zan dý ra cak... Hu zur ve mut lu luk sev gi de... Se ve lim se vi le lim, dün ya kim se ye kal maz... Yu suf Ý nan ye rel gun dem.com, K mi ka il yap il.com Ka sýmdü þün ce le ri a sým a yý na kar la gir dik, A vus tur ya da... Av ru pa nýn Ka sým yo ru mu za ten ka ram sar dýr. Gü ya ka ran lýk bir ay mýþ. Bu ay i çin de gün ler hep ký sa lýr mýþ. Ka ra bu lut lar yer kü re si ni ku þa týr; gü neþ, bu lut ar ka sýn da giz le nir miþ, ve sa i re.. Þu ra ya dik kat lâ zým: Bi lim ve tek nik te bu ka dar i le ri o lan Av ru pa, böy le si ka ram sar bir tab lo yu, ken di le hi ne çe vir mek ten a ciz ka lý yor ve ma ne vi ya ta sý ðý ný yor. Ba zý hal ler de bö bür len me ve ki bir len me iç gü dü sü nü a çý ða vu ran Av ru pa, ken di ta yin et ti ði ba zý gün ler de de, ken di ne dö nü yor, ken di ni sor gu lu yor. Ya ni ka sým ka sým ka sýl mý yor! Zi ra ay ný Av ru pa da Ka sým a yý nýn 1. gü nü A ziz ler yor tu su o la rak kut la nýr. Bu nun i çin bu gü nün se çil me sin de bel ki de bu duy gu nun, Ka sým a yý na böy le si bir ba ký þýn da pa yý var dýr. Her Ka sým ýn 1. gü nün de din a ziz le ri ve þe hit ler a ný lýr. Bir gün son ra sý, ya ni 2 Ka sým gü nü de bü tün ruh la ra ay rý lýr. Ý ti kad la rý na gö re a ziz ler den son ra Cen ne te gir me den ön ce a rýn ma la rý i çin Cen net i le Ce hen nem a ra sýn da ki A raf ta bek le yen za val lý ruh lar a ný lýr. Me zar lar zi ya ret e di lir. Eð len ce ve þen lik ka nu nen ya sak la nýr. Ay rý ca 11 Ka sým A ziz Mar tin Gü nü; 15 Ka sým A ziz Le o pold Gü nü; 21 Ka sým Töv be Ve Duâ Gü nü; bu yýl 25 Ka sým a denk ge len Pa zar i se Ö lü ler Pa za rý dýr. *** Bir tek bu nok ta dan bak tý ðý mýz za man bi le, Ýs lâm ýn in san lýk ve fýt rat di ni ol du ðu, çok ba riz gö rü lü yor. Ya ra dan ý na kul lu ðu nu arz et mek i çin, du â ve i ba det i çin il la da bel li gün le ri bek let me yen, be lir li gün le re mün ha sýr bý rak ma yan öy le bir Ru bû bi yet-u bu dî yet mü na se be ti var dýr ki Ýs lâm da ve Haz ret-i Mu ham med in (asm) ha ya týn da; her a lan da ve her an da ken di si ni gös te rir. Ger çi Ýs lâm da da hu su sî ba zý gün ve ge ce ler var dýr, a ma Ýs lâm da ki kul luk an la yý þýn da bel li gün ve ge ce le re in hi sar yok tur. An cak o mü ba rek za man di lim le rin de Rabb-ül  le min in hu su sî il ti fat, ik ram ve i na yet le ri var dýr. Mü ba rek ve mu kad des gün ve ge ce le ri miz, her yýl on gün ö ne gel mek le bü tün za man la rý do la þý yor. On lar dan na si bi ni al ma yan ay, gün ve ge ce kal mý yor. Ýþ te bu Ka sým a yý da Hic rî Yýl ba þýn dan, Mu har rem den ve A þû re den na si bi ni a lý yor. 1 Mu har rem, 15 Ka sým Per þem be gü nüy le bu lu þu yor. Ha týr la ya lým ki, â lem le re rah met o la rak gön de ri len Hz. Mu ham med in (asm) ilk er kek ev lâ dý nýn a dý da Ka sým dýr ve E fen di mi zin bir kün ye si de E bu l Ka sým dýr. Ce nâb-ý Hak biz le ri o nun þe fa a ti ne na il ey le sin. As lýn da yý lýn, a yýn, gü nün, ký sa ca sý za ma nýn ken di ken di ne bir hük mü ve ro lü o la maz. Za ma nýn va zi fe si, Ý lâ hî Kud ret in yaz ma sý na say fa lýk ve mü rek kep lik tir. Kud ret-i Rab ba nî nin yaz boz tah ta sý hük mün de; eþ ya yý vü cu da ge ti rip tek rar ö lü me maz har et me si ve â lem-i gay ba gön der me si es na sýn da va zi fe gö ren, ha ri cî vü cud giy di ril me miþ bir ha ki kat týr za man. (bk. Söz ler, 1994, s.505, Hâ þi ye) Ne var ki, za ma ný ya ra tan Rab bi miz, za man i çin de vu ku bu lan ve vu ku bu la cak her þe yi ya rat mýþ ve ya rat ma ya de vam e di yor. *** Fark lý bir Ye ni As ya Bu yý lýn Ka sým a yý na Ye ni As ya mýz da fark lý bo yut lar la gi ri yor. Çiz gi si, he de fi, üs lû bu, fik ri ya tý ve ya yýn ka rak te ri za man i çin de ve ha di se ler kar þý sýn da de ðiþ me yen ve de ðiþ me ye cek o lan ga ze te nin bo yut la rýn da müs bet ve lü zum lu de ði þik ler var. Kýs men de ðiþ miþ lo go su, ya zý ka rak te ri ve pun to la rýy la yepye ni bir Ye ni As ya! Bo yu na, en da mý na di ye cek yok! E nin de ki da ral ma i se hay ra a lâ met tir. Var sýn da ral sýn. Ye ter ki, da rýl ma sýn! TAZÝYE Ýstanbul Çengelköy okuyucularýndan muhterem aðabeyim Tevfik Akbulut'un hanýmý; muhterem kardeþlerim Habib, Ziyaeddin, Þemseddin Akbulut ve Hatice Akbulut Doðan'ýn annesi; Av. Halil Doðan'ýn kayýnvalidesi Adile Akbulut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Turan Tezer ve Ailesi

12 EÐÝTÝM 12 1 KASIM 2012 PERÞEMBE + Bay ram ve Cum hu ri yet B ay ram; lü gat o la rak ne þe, se vinç, ol gun luk, þen lik, din len - me ve eð len me ma na la rý na ge len bir mef hum dur. Bu i se sa de ce bir ke si min, bir sý ný fýn ve ya bir gru bun de ðil, bü - tün mil let ve ya top lum ta ra fýn dan id rak e di len bir de ðer dir. Ge çen haf ta Per þem be gü nü, ya ni 25 E kim de baþ la yýp 4 gün de vam e den Kur ban Bay ra mý, baþ ta Ýs lâm â le mi o la rak dün ya nýn bir çok yer le rin de tam bir bay ram þu u ruy la kut - lan dý. Her yýl Ra ma zan ve Kur ban Bay ram la rýn da ol du ðu gi - bi ye di den yet mi þi ne ka dar her kes, i nan cýy la, a det ve tö re - siy le bu mut lu lu ðu ya þa dý, pay laþ tý! Bu bay ra ma is mi ni ve - ren Kur ban ha di se si i se bir baþ ka coþ ku ve he ye can u yan - dýr mak ta dýr! Yüz bin ler ce ke si len kur ban lar, mil yon lar ca aç ve fa kir in san la rý se vin dir mek te dir! Bun dan baþ ka çe þit li yar dým laþ ma þe kil le ri, ak ra ba, eþ, dost zi ya ret le ri ve di ðer kay naþ ma lar hep bu i ki bay ra mýn hu sû si yet le rin den dir. Ay - rý ca, bu bay ram lar is tis mar e di le rek çe þit li yü rü yüþ ler, taþ lý so pa lý kav ga lar, et ra fa za rar ver mek gi bi pro vo kas yon lar ya - þan ma dý. E sa sen Ra ma zan ve Kur ban Bay ram la rý nýn ma na ve muh te va sý hiç bir men fi ha di se ye mey dan ver mez. Ýþ te ger çek ma na da bay ram bu dur! Bir de geç ti ði miz Pa zar te si ya ni 29 E kim de Cum hu ri yet Bay ra mý a dýy la kut la nan res mî bir bay ra mý mýz var dý. 4 gün de vam e den Kur ban Bay ra mý nýn he men er te si gü nü kut la na - cak o lan böy le bir bay ram dan bir çok kim se nin ha be ri bi le yok tu. Ay rý ca, kut la ma lar sý ra sýn da cum hu ri yet a dý is tis mar e - di le rek ba zý si ya si ler ve si vil top lum ku ru luþ la rý nýn or ga ni ze et ti ði yü rü yüþ ler le kut la ma la rýn kav ga ve ger gin lik or ta mý ha - li ne ge ti ril di ði, et ra fa za rar ve rip teh dit ler sav rul du ðu mü þa - he de e dil di. Bu i se Cum hu ri yet kav ra mýy la hiç de bað daþ ma - yan bir ha re ket tir! Bu nun ne re si bay ram? Kur ban Bay ra mý ve - ya Ra ma zan Bay ra mýy la yan ya na ge tir di ði miz de a ra da ne ka - dar bü yük fark lý lýk lar ol du ðu a çýk ça gö rü le cek tir. CUM HU RÝ YET E GE LÝN CE.. Ba tý li te ra tü rün de De mok ra si te ri miy le i fa de e di len Cum hu ri yet, hal kýn ken di ken di si ni i da re e den, in san hak ve hür ri yet le ri ne say gý lý, a da let kav ra mý ný be nim se yen ve bu kav ram la rýn ru hu na uy gun o la rak çý ka rý lan ka nun ha ki mi ye - ti ne da ya nan bir dev let re ji mi dir. Pe ki, biz de ki Cum hu ri yet, ger çek ma na da ki cum hu ri yet ve ya de mok ra si ye ne ka dar uy mak ta dýr? 1923 ten, 1950 ye ka dar tek par ti ve dik ta re ji - miy le i da re e di len ül ke miz de, bir çok hür ri yet ler ký sýt lan - mýþ, bil has sa din dar lar ü ze ri ne gi di le rek da ða ta þa kor ku sa - lýn mýþ týr. Bu nun en ba riz mi sa li, za ma ný mý zýn en bü yük mü - ced di di ve â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri Ri sa le-i Nur is miy le Kur ân tef si ri yaz dý ðý i çin 1935 te Es ki þe hir, 1943 te De niz li ve 1948 de Af yon A ðýr Ce za Mah ke me le rin - de i dam la yar gý lan dý. Ha ya tý nýn so nu na ka dar kâh hüc re hap sin de, kâh sür gün de ve ta ki bat al týn da tu tul muþ tur. Ay - rý ca, tür lü e zi yet ve su i kas te ma ruz kal mýþ, 27 de fa ze hir ve - ril miþ tir! Bu gün dün ya da mil yon lar ca in sa nýn fay da lan dý ðý, dün ya da en çok ko nu þu lan 70 e ya kýn di le çev ri len (ta rih te bir ben ze ri ni gö re mi yo ruz) bu na di de Ri sa le-i Nur e ser le ri hak - kýn da, ül ke mi zin çe þit li mah ke me le rin de 2200 e ya kýn be - ra at ve ya ta kip siz lik ka ra rý ve ril miþ tir ki, bu Cum hu ri ye te ya kýþ ma yan bir hu kuk a yý bý dýr! Çün kü her han gi bir dâ vâ ko - nu su bir mah ke me de be ra at e dip, Tem yiz Mah ke me si de (Yar gý tay) o nay lar sa, Ka zi ye-i Muh kem ha li ni a lýr ki, ay ný ko - nu da da ha mu ha ke me e di le mez. A ma ma a le sef ül ke miz de bu na ben zer çok key fi tat bi kat lar ol muþ tur. Hü lâ sa, 89. yý lý ný id rak et ti ði miz Cum hu ri yet, ger çek ma - na da de mok ra si den, de mok ra tik bir a na ya sa dan, do la yý sýy - la bir çok hak tan a da let ten mah rum bu lu nan ve ger çek bir a na ya sa has re tiy le ya nýp kav ru lan de fo lu bir cum hu ri yet! Ýlk TBMM ta ra fýn dan ha zýr la nan 1921 A na ya sa sý, çok geç - me den 1923 te mü him bir de ði þik li ðe uð ra mýþ týr. Ar ka sýn dan hun har bir zih ni ye tin ger çek leþ tir di ði 27 Ma yýs 1960 dar be siy - le bu A na ya sa da as ký ya a lýn dý. Dar be ci ler ta ra fýn dan ha zýr lat tý - rý lan 1961 A na ya sa sý yü rür lü ðe gir miþ tir. 12 Mart 1971 de i se di ðer bir zor ba zih ni yet ta ra fýn dan hal kýn hür oy la rýy la se çil - miþ bir hü kü met a la þa ðý e dil di. Yi ne di ðer bir hun har zih ni ye - tin ger çek leþ tir di ði 12 Ey lül 1980 dar be siy le de 1962 A na ya sa - sý as ký ya a lýn dý. Bu de fa dar be ci ler ken di des pot ka fa la rý na gö - re ha zýr lat tý ðý, ay rý ca kor ku ve bas ký yo luy la hal ka zor la ka bul et tir dik le ri de mok ra siy le as la bað daþ ma yan 1982 A na ya sa sý ný yü rür lü ðe koy du lar. Ni ha yet, di ðer bir ça pul cu zih ni yet o lan ve ir ti ca teh li ke si gi bi uy dur ma ba ha ne ler le Müs lü man la rý fiþ le - ye rek hal kýn ü ze rin de dev let te rö rü es ti ren, beþ mil yon va tan - da þý göz den çý kar dýk la rý söy le ni len meþ hur 28 Þu bat 1997 dar be ci le ri nin yap tý ðý bir çok yol suz luk lar, ma a le sef ger çek bir cum hu ri ye tin ol ma yý þýn dan kay nak lan mak ta dýr. Her de fa sýn - da ül ke yi 30 yýl, hat ta 50 yýl ge ri gö tür dü ðü söy le ne bi len dar - be ler le he sap laþ mak za ma ný çok tan gel di ve ge çi yor da. Ger çi bu gün 12 Ey lül cü le rin ha yat ta ka lan la rý i le 28 Þu bat çý la rýn yar - gý lan ma sý de vam e di yor. Ne var ki, mem le ket tam bir cum hu - ri ye te ve ger çek bir a na ya sa ya ka vuþ ma dýk ça, bu yar gý lan ma - la rýn tam o la rak sýh hat li bir þe kil de hu ku ka uy gun o la rak so - nuç la na ca ðýn dan þüp he li yim. Ýþ te 89 yýl son ra ge li nen nok ta da A na ya sa di ye dar be dö ne - min de ha zýr la nan bir me tin le i da re e di len, an ti de mok ra tik ka - nun lar la dü þün ce, i fa de ve bir ta kým hür ri yet le ri ký sýt la yan bir cum hu ri yet þek li! Bal yoz cu la rýn, Er ge ne kon cu la rýn ve tür lü tür lü men fa at çý la rýn çö rek len di ði bir cum hu ri yet þek li! Hak - kýn da ka nun ol ma dý ðý hal de, ba þör tü sü nü ya sak la yan, ký lýk ký - ya fe te mü da ha le e den, o kul lar dan iþ yer le ri ne va rýn ca ya ka dar her yer de mi li ta rist gö rün tü le ri o lan bir cum hu ri yet þek li! Fa - kat, ma dem ki her ge ce nin bir ne ha rý ve her ký þýn bir ba ha rý var dýr. Ýn þal lah ül ke mi ze de ger çek ma na da Cum hu ri yet Ba - ha rý ge le cek tir. Di le riz ki, u zak ve pa ha lý ol ma sýn! Cum hu ri yet ma na sý ný tam o la rak i fa de e den, ger çek bir a na ya - say la bu luþ mak di le ðiy le Te rö rün i za le si ne yak la þým a dý na D i yar ba kýr a bað lý Çý nar il çe sin de Ýl - çe Mil lî E ði tim Mü dü rü o la rak gö - rev yap mak ta i ken ta - ri hin de te rö rist ler ta ra fýn dan þe hit e di - len mes lek ta þým ve de ðer li dos tum Me - cit Yal çýn la o yýl lar sýk gö rüþ me miz le bir lik te, son de fa o yö re le ri ge zer ken Sil van da bir a ra ya gel miþ tik. Ehl-i hiz met bir kar de þi miz o lan Me - cit Bey böl ge yi ve i çin de bu lun du ðu sý - kýn tý la rý bi zim le pay la þýr ken te rö rün a cý ma sýz lý ðýn dan, böl ge de kar de þi kar de þe vur dur mak tan ba his le ül ke yö ne tim le ri nin de kök lü çö züm ler bul mak ve uy gu la mak tan a ciz kal dý ðý - ný i fa de e de rek tek çö zü mün Be di üz - za man ýn fi kir le ri te lif et ti ði Ri sa le-i Nur lar da ve o nun ta le be le ri nin yak la - þým la rýn da ol du ðu nu be lirt miþ ti. O böl ge nin bir ev lâ dý o la rak böl ge - yi çok i yi bi len þe hit e ði tim ci nin ya ný sý ra bi zim de o böl ge de u zun yýl lar gö rev yap ma mýz he sa býy la tes bit le ri - miz bu yön dey di. Or tak pay da o la rak bu luþ tu ðu muz çö zü mün Be di üz za man ýn fi kir le rin de ol du ðu ka na a ti mi zi pay la þan lar da yok de ðil dir. Mev cut prob lem le rin çö zü mü - ne yö ne lik ya zý lýp çi zi len ler a ra sýn da ga - ze te miz ya zar la rýn dan Ah met Bat tal ýn da böl ge ye yö ne lik çö zü me da ir yap tý ðý bir tes bi ti ol duk ça ma ni dar dýr. Do ðu da ki fit ne a te þi ve Nur Ta le be le - ri bað la mýn da e le al dý ðý ta - rih li bir a nek do ta da ya lý ya zý sýn da þöy le di yor Ah met Bat tal: O gün ler de Di yar ba kýr da Ye ni As ya tem sil ci si, ye ni a ta nan böl ge va li si ni zi - ya ret e dip ha yýr lý ol sun de mek i çin ran - de vu al dý. Ö nem li bir zi ya ret i di. Bir grup kýy met li a ka de mis yen ve e ði tim ci i le bir lik te böl ge va li si zi ya ret e dil di. Gi - riþ ko nuþ ma la rýn dan son ra böl ge va li si þöy le de di: Gel me den ön ce sa yýn Cum - hur baþ ka ný ný zi ya ret et tim. Bu a ðýr ve zor gö rev le il gi li o la rak bil gi ve tec rü be - le rin den fay da lan mam ge rek ti ði i çin E - mir le ri niz var mý? di ye sor dum. O da siz den bah set ti. Si zi bek li yor dum. Na sýl ya ni? Cum hur baþ ka ný mýz de di ki O ra da ki a sýl gö re vin hal kýn a ra sý na fit ne sok mak is te yen le re ma ni ol mak týr. Bu gö re vin de en çok ih ti yaç du ya ca ðýn ve des tek al - man ge re ken si vil gu rup Nur cu lar dýr. Zi - ra on la rýn Kürt le ri Kürt çü de ðil dir, Türk - le ri de Türk çü de ðil dir. Se nin a ra dý ðýn en gü ve ni lir kit le de on lar o la cak týr. Der si ez be rim de dir. On la rý na sýl bu la ca ðým? di ye sor dum. Me rak et me, on lar se ni bu lur lar, ö nem li o lan on la rý kay bet me - men dir, de di. (Ye ni As ya, ) Son gün ler de böl ge de e ði tim, e ði tim ci ve e ði tim me kân la rý na (o kul la ra) yö ne lik sal dý rý la rý he def le yen te rör de nen mel un fa a li yet le re kar þý Be di üz za man ýn fi kir le - ri nin ve bu fi kir le rin kay na ðýn dan bes le - nen in san la ra ne ka dar da ih ti yaç du yul - mak ta dýr a çýk ça gö rül mek te dir. Yö ne tim le rin da ha faz la za man kay - bet me den böl ge nin e ði ti mi ne ve in sa ný - na yö ne lik tah rip ve þer le ri def et me a - dý na bu ka len der in san lar dan fay da lan - mak i le bes len dik le ri kay nak la ra cid dî ma na da sa hip çý kýl ma sý ný ül ke ve in sa ný - mý zýn fay da la rý a dý na ö ne ri yo ruz. Çö zü me gi den yol da sað lam ve sar sýl - maz ça re le ri a ra la yan Ri sa le-i Nur lar da - ki me tot ve ka i de ler le çok prob lem le rin a þýl ma sý müm kün ha le ge le cek tir. Mev cut e ði tim sis te min de ki o lum - suz luk la rýn gi de ril me si a dý na çö züm yi - ne Be di üz za man ýn e ði tim mo de li i çin - de sak lý dýr. Ye ter ki, Ri sa le-i Nur lar da ki e ði tim baþ ta ol mak ü ze re mev cut pro je - ler le, prob lem le re çö züm ler in ce le ne - rek ha ya týn uy gu la ma saf ha sý na uy gu la - mak i çin gay ret sarf e dil sin. Ce ha le ti, fa kir li ði ve ih ti lâ fý ber ta raf e - de ce ði gi bi te rör de ni len be lâ nýn da pan ze hi ri yi ne Ri sa le-i Nur un sa týr la rýn - da bu lun mak ta dýr. Doð ru e ði tim le te rör be lâ sý nýn yok e - di le ce ði müm kün dür di yo ruz. Ye ter ki, iz har e di len ha ki kat le re cid dî ma na da sa hip çý ký la rak fi i li ya ta geç me si a dý na gay ret ler gös te ril sin. Ý na ný yo ruz ki, ça re siz se niz se ça re mut la ka var dýr. De di ði miz gi bi A yýn on be þi i di. Ban ka ya uð ra yýp pa ra çek tik ten ve fa - tu ra la rý ö de dik ten son ra yol ü ze rin de ki bir a lýþ ve riþ mer ke zi ne git tim. Kur ban Bay ra mý na bir haf ta on gün kal mýþ tý. Ken di me bay ram lýk bir kaç þey bak týk tan son ra öð le ye me ði ni ye - mek ü ze re a lýþ ve riþ mer ke zi nin en üst ka týn da ki res to - ran a çýk tým. Çev rem den bir çok ki þi da ha ön ce çok met het - miþ ler di bu ra yý. Ýlk de fa ge li yor dum. Te miz, hij ye nik ve o - tan tik bir yer di. Ý çe ri de a sý lý, in sa nýn ta bi a tý na hi tap e den gü zel tab lo lar var dý. Boþ o lan bir ma sa ya o tu rup ye me ði ye dik ten son ra kal - kýp he sa bý ö de mek ü ze re ka sa ya yö nel dim. Ka sa nýn ar ka sý ca me kân dan ya pýl mýþ ve ar ka ta ra fý mut fak o lan bir bö lü me a çý lý yor du. Buz lu cam dan ya pý lý ol du ðu i çin iç ký sým gö rün - mü yor du a ma. O gün ne den se pen ce re a çýk tý. Ya a çýk u nu - tul muþ, ya da te miz lik yap mýþ ve a çýk bý rak mýþ lar dý. Mut fa - ðýn iç kýs mý ve ça lý þan la rý çok ra hat bir þe kil de gö rü nü yor du. Ben he sa bý ö der ken ka si yer le o lan di ya lo ðu muz dan se - sim ken di si ne git miþ ve ta ný dýk gel miþ o la cak ki iç ký sým dan bi ri nin ba na bak tý ðý ný fark et tim. Göz gö ze gel di ði miz de ge - çen se ne ki öð ren ci le rim den O ðuz i di. Bir e lin de ta bak di - ðer e lin de sün ger bu la þýk la rý yý ký yor du. Bu þe kil de be - nim le, ho ca sýy la kar þý laþ ma sý u tan dýr mýþ tý o nu. Ken di ni e zik ya hut mah cup his set miþ o la cak ki yü zü nün ký zar dý ðý ný fark et tim. Ba kýþ la rý de ðiþ miþ; piþ man lýk i çe ren bir ba kýþ la ba na bak ma ya baþ la mýþ tý. Sý kýn tý sý git sin di ye ken di si ne te bes süm e dip Mer ha ba O ðuz, na sýl sýn gö rüþ me ye - li? di ye rek bir soh bet or ta mý o luþ tur mak is te dim. Ge çen se ne me zun o lan öð ren ci le ri miz den di O ðuz. Ge çen se ne çok ça týþ mýþ týk, ha ra ret li tar týþ ma la ra gir miþ - tik. Kav ga ya ra mak kal dý ðý za man lar da hi ol - muþ tu. O ðuz, ze ki ve güç lü bir ha fý za - ya sa hip, a ma ö te ki yan dan si ga - ra sý o lan ve te nef füs a ra la rýn da sü - rek li kýz öð ren ci le ri mi ze sa ta þan ve a dý prob lem li o la rak kar þý mý za ge len bi riy di. Di ðer öð ren ci le ri mi zi ra hat bý ra - kýp ders le riy le il gi len me si ni, bu ra - dan me zun ol duk tan son ra bu gün - le rin bir da ha ge ri gel me ye ce ði ni bu gün le rin kýy me ti ni bi lip ken di ni ders - le ri ne ver me si ve ü ni ver si te sý nav la rý na ça lýþ ma sý ve gü zel bir bö lü mü ka zan - ma sý ný, ak si tak dir de i ler de çok piþ man o la ca ðý ný söy le di ðim i çin sev me di ði öð - ret men le rin den dim. Bu yüz den çok tar - týþ mýþ lý ðý mýz var dý O ðuz i le. Ol sun, öð ren ci lik yýl la rýn da be ni ne ka - dar din le me miþ ol sa da, de dik le ri mi ne ka dar dik ka te al ma mýþ ol sa da, hat ta ki mi za man ba na kar þý say gý sýz ta výr lar i çe ri si ne gir miþ ol sa da so nuç ta öð ren cim di. Ba na gö re bir öð ret - men ken di öð ren ci si ni öz ev lâ dý gi bi sev me yi be ce re bi - len dir. Öz ev lâ dý hay laz o lan bir ba ba na sýl ki ço cu ðu na kar þý sev gi si ni yi ne de gös te ri yor sa, bir öð ret men de öð - ren ci si ne ka dar kö tü o lur sa ol sun il gi si ni ve sev gi si ni ek - sik et me me li di ye dü þü nü yo rum. Bu a çý dan ken di si ni sev di ðim ve kýr mak is te me di ði mi i fa - de et mek ve o nun da piþ man lý ðý ný bir neb ze ol sun gi der - mek a çý sýn dan ilk di ya lo ðu ben baþ la týp Mer ha ba, na sýl sýn O - ðuz gö rüþ me ye li? de dim. Mah cu bi yet e da sýn da ha fif ten te bes süm e dip el le ri ni yý - ka yýp ku ru la dýk tan son ra mut fak kýs mýn dan çý kýp ka si ye rin bu lun du ðu kýs ma, ya ný ma gel di. Öp mek i çin i ve di bir þe - kil de e li me yö nel diy se de bý rak ma dým. Sým sý ký bir þe kil - de el le rin den tu tup bir kaç da ki ka sev giy le, has ret le ba - kýþ týk. Son ra sýn da boþ bir ma sa ya gö tür düm. O tu rup dert leþ tik. Ha yat na sýl gi di yor O ðuz? Çok yo ru cu, stres li ve zor dur ho cam. gi bi bir kaç ý sýn ma di ya log la rýn dan son ra Geç miþ te ya þa dý ðý mýz gü zel gün le ri - miz, a ný la rý mýz var se nin le de dim te bes süm e de rek. O i se Ho cam pek de gü zel ol du ðu söy le ne mez as lýn da. Siz bi ze, i yi li ði miz i çin ha yat de ne yim le ri ni zi, tec rü be le ri ni zi ak ta - rý yor ken biz i se pek dik ka te al ma yýp, si zi din le me di ðim i çin þu an çok piþ ma ným. Ý yi li ði miz i çin o za man lar söy le dik le ri ni zi biz yan lýþ an lý yor, bi le rek bi ze ta ký lý yor su nuz, hat ta sa ta þý yor su - nuz sa ný yor duk... de di ðin de geç miþ te ya þa dý ðý mýz kö tü a ný la rý u nut tu ðu mu ve bu nun ye ri ne sev gi ve say gýy la bir bi ri mi ze bak ma mýz ge rek ti ði ni di le ge tir dim. Oy sa ki ger çek ten de i yi li ði mi zi is te di ði ni zi me zun ol - duk tan ve bu ra da bu la þýk çý o la rak ça lýþ ma ya baþ la dýk tan son ra da ha i yi an lý yo rum ho cam. Si ze kar þý çok say gý sýz ta - výr la rým ol du, si ze kar þý gel di ðim za man la rýn piþ man lý ðý ný þu an ya þý yo rum. O gün ler geç miþ te kal sa da siz den ö zür di le - rim ho cam. Geç miþ te ba na kar þý yap tý ðý dav ra nýþ la rýn yan - lýþ ol du ðu nu bu ra da bu la þýk çý o la rak ça lýþ ma ya baþ la dýk - tan son ra ya þa dý ðý zor lu gün le rin ar dýn dan an la mýþ ve piþ - man lý ðý ný di le ge ti ri yor du. Sa na kar þý her han gi bir kýr gýn lý ðým yok O ðuz. Þu an piþ man ol - man bi le gü zel. Be nim a çým dan de ðil ta bi î, se nin a çýn dan gü zel. En a zýn dan ge le cek a dý na da ha i sa bet li ka rar lar a lýr da ha man týk lý dav ra nýþ lar da bu lu nur sun. Da ha ol gun dü þü nür sün. Bü yük le ri nin sa na söy le di ði na si hat le ri da ha cid di ye a lýr uy gu la ma ya ça lý þýr sýn bel ki. de di ðim de be ni o nay lar tü rün den ba þý ný sal la dý. Kaç gün ge li yor sun bu ra ya, ça lýþ ma sa at le rin na sýl? di ye rek ça lýþ ma tak vi mi ni sor du ðum da Ho cam haf ta i çi her gün sa - bah se kiz ak þam on, haf ta son ra la rý i se ge ce var di ya sýn da ça lý þý - yo rum. Ge ce on da ge li yor sa bah se kiz de gi di yo rum de di. Pe ki, ay lýk üc re tin ne ka dar? de di ðim de ay lýk de ðil haf ta lýk ça lýþ tý ðý ný ve haf ta lýk ma a þý nýn yüz li ra ol du ðu nu söy le di. Ne ka dar da az de ðil mi? 400 li ra kar þý lý ðýn da bir ay bo yun ca kir li bu la þýk la rý yý ka ya cak el le ri niz bir sý cak su ya bir so ðuk su ya de ðip mah vo la cak, sü rek li a yak ta ka la cak sý nýz. Geç mi þe gi dip i le ri de bu gün le ri ya þa ya cak la rý ný bir vi - de o ya hut tek no lo jik bir a raç la is pat ne vin den gös ter me im kâ ný ol sa, e mi nim can la baþ la ken di le ri ni der se ve e ði - ti me ve re cek ler dir. Bir mu sî bet bin na si hat ten da ha i yi dir der ler ya; is te - di ði niz ka dar bo ðaz pat la týn, an la týn; ya þa ma dýk la rý sü - re ce söy le dik le ri ni zin bir kýy me ti ve ya cid di ye a lý nýr ta - ra fý ol mu yor ba zen. Pe ki, mem nun mu sun iþ ye rin den, ça lýþ ma ar ka daþ la rýn - dan? de di ðim de si ma sýn dan mem nu ni yet siz li ði an la þý lý - yor du; Ho cam hiç mem nun de ði lim. Ýlk i þe gir di ðim de bu ra da bu la þýk çý o la rak an laþ mýþ týk. A ma bel li bir sü re geç tik ten son ra bu se fer e li me vi le da yý tu tuþ tu rup yer ler de ki par ke le ri de te miz le - me mi söy le di ler. Du ru mu pat ro na söy le di ðim de he sa bý na ge lir - se ça lý þýr sýn, gel mez se çe ker gi der sin tü rün den bir þey ler söy le di. Çok zo ru ma git se, o nu ru ma do kun sa da mec bur dum kal ma ya ho cam. Baþ ka yer ler tec rü bem yok di ye bu la þýk çý o la rak da hi al - ma dý lar. Pa ra ka zan mam ge re ki yor, ar týk a i lem den pa ra al mak zo ru ma gi di yor çün kü. On la rýn da ken di le ri ne gö re gi der le ri var, ne za ma na ka dar ba ba mýn e li ne ba ka ca ðým ki? di yor du. Ha yat böy le iþ te; zor ve me þak kat li ta raf la rý da var. de yip ba - zen a cý ya ta ham mül et mek, bir mev ki ye ge le bil mek i çin ba - zý hak sýz lýk la rý gör mez den gel mek ge rek ti ði ni ken di si ne söy le dim. Bu ra da ya þa dý ðý sý kýn tý lý gün ler den kur tul ma nýn yo lu nun boþ va kit le ri ni de ðer len di re rek bol bol ki tap o ku - yup ken di ni ge liþ tir me si, sý nav la ra ça lý þa rak ü ni ver si te yi ha - ya li ne ek le me si ve bu ha ya le ka vu þun ca ya ka dar da mü ca - de le et mek ol du ðu nu an lat tým. Yak la þýk bir sa at o ra cýk ta soh bet et tik ten son ra ce bi mi ve rip, mü sa it ol du ðu bir za man da o ku la ge lip bir ça yý mý iç me si ni ve sü rek li gö rüþ me miz ge - rek ti ði ni, ken di si ne yar dým cý o la ca ðý mý söy le - ye rek ve da la þýp ay rýl dým. Ay rý lýr ken yol da ken di ken di me bi raz bu ko nu yu dü þün düm. Bü tün öð ret men ler bir lik o lup O ðuz ve o nun gi bi o ku lu pek cid di ye al ma yan öð ren ci ler le il gi le nip ken - di le ri ni ders le re ver me le ri ni söy le yip; i le - ri de ha yat þart la rý nýn zor ol du ðu nu an la - týp tek kur tu luþ ve ka zanç lý yo lun ders ça lýþ mak ve ü ni ver si te o ku mak ol du ðu - nu an lat say dýk keþ ke. Bel ki de bu gün O ðuz un e lin de bu la - þýk ye ri ne ki tap o la cak vak ti ni bu la þýk yý - ka mak ye ri ne vi ze ye, fi nal le re ça lý þa rak ge çi ri yor o la cak tý. Bu a çý dan ben ü ze ri - me dü þen va zi fe yi faz la sýy la yap tý ðý mý ve hat ta bu u ður da O ðuz i le ça týþ tý - ðým dö nem ler ol du ðu nu da bil di - ðim den vic da ným ra hat tý. A i le yi ta ný dý ðým i çin bi li yo rum. Ba na gö re a i le de çok ih mal et miþ ti O ðuz u. E ðer onunla il gi len - sey di ler bel ki bu gün çok da ha fark lý bir nok ta da o la cak tý. Bun ca za man dýr e ði tim ci yim. Bir çok prob lem le kar þý - laþ týk. Bir çok vak a lar, kav ga lar, o lay lar, di sip lin suç la rý, o - kul dan kaç ma lar, ya ra lan ma lar, hýr sýz lýk lar, ba ðým lý öð ren - ci ler gör dük. Ne re de bir suç iþ len di ði ne þa hit ol muþ, ne re - de bir prob lem le kar þý laþ mýþ sam o ra da a i le nin ken di ço - cu ðu nu ih mal et ti ði nin so nu cu o la rak bu du rum la ra gel di - ði ni gör mü þüm dür. El bet te ki is tis na lar ka i de yi boz maz, a ma ge nel an lam da ih mal kâr lýk týr öð ren ci yi he ba e den. Bu ra dan ken di me de pay çý ka rý yo rum el bet te. Öð ren ci le - rim le da ha faz la va kit ge çir mem, on la ra da ha çok reh ber lik e dip doð ru yo lu ter cih et me le ri ne yar dým cý ol mam ve ken di ge le cek le ri a dý na da ha i sa bet li ka rar lar al ma la rý i çin da ha çok ça lýþ mam ge rek ti ði ni an lý yo rum ben de. Öð ret men lik böy le bir mes lek iþ te; Dok tor, a vu kat, ec za - cý, mü hen dis öð ren ci le ri ni zi gör dük çe mut lu o lur ken, di ðer yan dan gar son, bu la þýk çý, te miz lik çi öð ren ci le ri ni zi gö rüp ü - zül dü ðü nüz za man lar da o lu yor. Ha yat bu, her za man mut lu tab lo lar sun mu yor ma a le sef. na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Öð ret men lik her za man mut lu luk tab lo la rýy la mý do lu? Eðitim ve terör Doðru eðitimle terör belâsýnýn yok edileceði mümkündür diyoruz. Yeter ki, izhar edilen hakikatlere ciddî manada sahip çýkýlarak fiiliyata geçmesi adýna gayretler gösterilsin.

13 Sayfa Sorumlusu: Recep Bozdað ) OTOMOBÝL Sayfa Tasarým: Sedat Serdar 1 KASIM 2012 PERÞEMBE 13 CITROEN: Bir dün ya lans ma ný FORD HONDA cit Ro ën ÝN en son mo de li C-Ely sé e nin Dün ya ve Tür ki ye lans ma ný bir a ra da ger çek le þe - cek. O yun tut ku nu zi ya ret çi ler Gran tu ris mo o yu nun da ya rýþ týk la rý sa nal o to mo bil GTBYCIT - RO ËN i ilk kez ya kýn dan gör me fýr sa tý ný el de e de cek ler. Cit ro ën stan dýn da DS se ri si nin en ye ni i - ki tem sil ci si de ilk de fa Türk to mo bil se ver le rin kar þý sý na çý ka cak: Ay ný za man da Fran sa Cum hur - baþ ka ný nýn ma kam o to mo bi li o lan DS5 Hybri de ve DS3 Cab ri o. FERRARI 5 ye ni mo del i le Ford Show ford, bu yýl 14 ün cü sü dü zen le nen Ýs tan bul A u tos how 2012 O to mo bil Fu a - rý nda, üst dü zey gü ven lik ve kon for la do na týl mýþ, a kýl lý tek no lo ji le re sa hip, çev - FF yýl dýz a da yý re ci 5 ye ni mo de liy le tü ke ti ci le rin kar þý sý na çýk ma ya ha zýr la ný yor. Ye ni Fi es ta, Ye ni To ur ne o Cus tom, Ye ni Ku ga, B-MAX ve Ye ni Mon de o... Ford, glo bal ÝTaLYaN lüks spor o to mo bil ü re ti ci si Fer ra ri nin ta ri hin de ki ilk dört te ker lek ten mar ka söy le mi o lan Go Furt her - Da ha Ý le ri an la yý þý i le ye ni le di ði ü rün le riy le çe kiþ li sü per spor mo de li Fer ra ri FF, A u tos how Fu a rý nýn yýl dý zý ol ma ya ha zýr la ný - müþ te ri le ri nin ha ya tý na de ðer kat ma ya de vam e der ken, ge niþ kit le ler i çin u la þý - yor! Ül ke miz de 630 bin E u ro luk fi ya týy la sa tý þa su nu lan 660 HP lik V12 mo tor lu la bi lir ha le ge ti ri le rek de mok ra tik leþ ti ri len ye ni tek no lo ji le ri, üs tün sü rüþ kon fo ru Fer ra ri FF, Fer ra ri 612 Scag li et ti mo de li nin ye ri ni al ma sýy la da dik kat çe ki yor. ve i le ri se vi ye de gü ven lik ö zel lik le riy le dik kat le ri ü ze ri ne çe ke cek. A u tos how baþ lý yor 2-11 KASIM TARÝHLERÝ ARASINDA TÜYAP'TA GERÇEKLEÞTÝRÝLECEK AUTOSHOW'DA 4 DÜNYA LANSMANI YAPILACAK. RENAULT 2 Dün ya prö mi ye ri! Ye ni Ci vic ve ye ni CR-V a u Tos how 2012 de Hon da, 12 o to mo bil ve i ki mo to sik - let ser gi ler ken, ye ni CR-V i le ye ni Ci vic Hatc hback in Tür ki - ye prö mi ye ri ni ger çek leþ ti re cek. Hon da, 1.6 lt di zel mo tor i le do na týl mýþ Ci vic Hatc hback i Pa ris O to mo bil Fu a rý ndan son - ra Tür ki ye de ilk kez ser gi le ye cek. Ye ni kü çük ha cim li di zel mo tor, Av ru pa da sa tý þa su nu la cak o lan E arth Dre ams Tech no logy i sim li ye ni bir mo tor se ri si nin ilk ü rü nü... Di ðer mo del o - lan ye ni CR-V i se ge li þen ka li te ve kul la nýþ lý lý ðý ný yi ne Pa - ris ten son ra Tür ki ye de ki o to mo bil se ver ler gö re cek. SKODA: Ra pid le yep ye ni bir say fa mar Ka NiN en ye ni mo de li o lan Ra pid, Tür ki ye pa za rý - na ilk kez ta ný tý la cak. Zi ya ret çi ler, Ra pid in ya ný sý ra Sko - da nýn en kü çük ü ye si Ci ti go i le da ta nýþ ma fýr sa tý bu la cak. Dün ya ta ný tý mý Pa ris Mo tor Show da ger çek leþ ti ri len Ra pid, ye ni bir mo del ol ma nýn ya ný sý ra Sko - da nýn bun dan son ra ki mo del a ta ðý nýn da a - teþ le yi ci si ko nu mun da. Sko da, Ra pid ve Ci ti go gi bi ye ni lik le ri nin ya ný sý ra Tür ki ye de sa tý lan di ðer mo del - le ri ni de ser gi le ye cek Stand - ta Su perb Se dan, Su - perb Com bi, Fa bi a 301 ilk kez Ýs tan bul da o la cak! PEUGEOT RS, Fa bi a Sco ut, Ye ti, Ye ti Gre en - li ne ve Ro - oms ter mo - del le ri de bu lu na - cak. ÝsTaNBuL A u tos how 2012, O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði (ODD) ve TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk iþ bir li ði i le 2-11 Ka sým 2012 ta rih le ri a ra sýn da bu yýl ilk kez TÜ YAP Fu ar ve Kon gre Mer ke - zi nde ya pý la cak. Ya rýn zi ya re te a çý la cak o lan Ýs tan bul A u tos how 2012 ön ce sin de i se ö zel ko - nuk lar ve ba sýn men sup la rý nýn ka tý lý mý i çin bu - gün VIP gü nü dü zen le ni yor. 45 mar ka nýn 500 e ya kýn mo de li nin yer a la ca ðý A u tos how Ýs - tan bul da 4 mo de lin dün ya lans ma ný, 31 mo de - lin i se Tür ki ye lans ma ný o la cak. Fu ar, VIP Gü - nü nde, sa at 11:30 da T.C. Bi lim Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni hat Er gün, O I CA Baþ ka ný Pat rick Bla in ve ODD Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka - ný Mus ta fa Bay rak tar ýn ka tý lý mýy la a çý la cak. FIAT Re Na ult, ilk kez Tür ki ye de i ki ye ni mo de li nin dün ya prö mi ye ri ni ger çek leþ ti ri yor! Ye - ni Flu en ce ve Ye ni Symbol Ýs tan bul A u to Show da Tür ki ye den dün ya ya ta ný tý lý yor. 10 E - kim de Tür ki ye de sa tý þa su nu lan, Re na ult nun ye ni kim li ði nin ve ye ni ta sa rým an la yý þý nýn ilk tem sil ci si o lan Ye ni Cli o, ye ni ta sa rý mý nýn ya ný sý ra, ki þi sel leþ tir me im kâ ný, yep ye ni tek - no lo jik ö zel lik ler i le dik kat çe ki yor. Re na ult gru bu, stra te jik pla ný Re na ult 2016 Dri ve The Chan ge (O to mo bi li De ðiþ ti ri yo ruz, Ha ya tý De ðiþ ti ri yo ruz) çer çe ve sin de dün ya kar bon i zi ni a zalt - ma ya yö ne lik e lek trik mo tor lu a raç tek no lo ji sin de a ta ðý ný sür dü rü yor. Tür ki ye de sa tý þý de - vam e den Flu en ce Z. E. nin ya ný sý ra her ke sin me rak la bek le di ði sý ra dý þý ta sa rý mý i le il gi o - da ðý o lan þe hir li qu ad ricy cle (dört te ker lek li kü çük ta þýt) Twizy de ilk kez Türk o to mo bil se ver - le rin kar þý sý na Ýs tan bul O tos how da Re na ult stan dýn da ye ri ni a lý yor. MITSUBISHI Pe u ge ot, stan dýn da, tek rar a ta ða ge çi þin de kul la na ca ðý en ö nem li koz la rý ný ser gi li yor. A ðýr lýk lý o la rak ye ni 301 ve ye ni 208 mo del le ri ne yer ve ren Pe u ge ot, ü rün ga mýn da yük se liþ ve u lus la r a ra sý bü yü me po li ti ka la rý ný tek rar vur gu lu yor. Pa ris O - to mo bil Fu a rý nda ser gi le nen Onyx kon sep ti a ra cý lý ðýy la sü per o to mo bil ler ko nu sun da de ne yi mi ni bir kez da ha is pat la ya cak. Ay rý ca o to mo bil se ver le rin me rak la bek le dik le ri ef sa ne vî 208 GTI mo de li de Ýs tan bul A u to Show 2012 de ör tü sü a çý la cak ye ni mo del ler a ra sýn da yer a lý yor ve stand ü ze rin de Pe u ge - ot nun spor tif gen le ri ni ö ne çý ka rý yor. Zi ya ret çi ler, Pe u ge ot stan dýn da ye ni RCZ i le ta ný þa bi le cek ler. Pe u ge ot, fu ar kap sa mýn da ü rün ga mý nýn ta ma mý ný ta nýt ma im kâ ný da bu lu yor. Pe u ge ot stan dýn da 308, 3008, 5008, 508, 508 SW ve Ye ni Part ner Te pe e mo del le ri ser gi le ni yor. Bü yük 500 ler sah ne de 5 YiLDa glo bal an lam da sa týþ la rý 800 bin a de ti ge çe rek bü yük bir ti ca rî ba þa rý ka za nan Fi at ýn ef sa ne mo de li 500 ün ta sa rým ö ðe le ri ni ta þý yan ye ni mo de li Fi at 500L, 2013 yý lý i ti ba riy le ül ke - miz de de sa tý þa su nul ma dan ön ce Ka sým a yýn da dü zen le ne cek Ýs tan bul A u tos how Fu a rý kap sa - mýn da Tür ki ye de gö rü cü ye çý ka cak. GT86 i le ad re na lin fýr tý na sý TOYOTA To Yo Ta spor o to mo bi le ba ký þý de ðiþ ti ren ye ni o to mo bi li GT86 i le Ýs tan bul A u tos how da bü - yük bir sür priz ya pa cak. Di ðer To yo ta mo del le - rin den ay rý o la rak 9.Sa lon da ser gi le nen GT86 zi ya ret çi le ri bu ra ya ku ru lan si mü la tör i le Ad re na lin Fýr tý na sý na tu tu la cak lar. Ýl ham ve ren mo del ler in fi Ni Ti NÝN yýl dý zý yü zü ye ni le nen In fi ni ti FX o la cak. In fi ni ti nin kon sept mo de li Es sen ce dan il - ham a lý na rak ta sar la nan ye ni FX, pre mi um al gý sý ný zir ve ye ta þý yor. In fi ni ti nin fu ar da ser gi le ne cek di - ðer mo del le ri a ra sýn da i se; In fi ni ti M ve In fi ni ti G se ri si Cab ri o mo del le ri bu lu nu yor. DOÐUÞ GRUBU Ye ni ASX En pa ha lý a raç 12. sa lon da Do ðuþ O to mo tiv Volk swa gen, A u di, SE - AT, Pors che, Bent ley, Bu gat ti, Lam borg hi ni ve Sko da mar ka la rý i le 12 nci sa lon da zi ya - ret çi le ri ni a ðýr la ya cak. Do ðuþ O to mo tiv, ha - li ha zýr da sa týþ ta o lan mo del le rin ya ný sý ra, Tür ki ye de ye ni sa tý þa çý kan ve ya fu ar dan he men son ra sa tý þa çý ka cak, Volk swa gen Golf, Volk swa gen Be et le, Ye ni A u di A3, SE AT Le on ve To le do i le Car re ra4/4s mo - del le ri ni ser gi le ye cek. Bu gat ti stan dýn da ser - gi le ye cek 16.4 Bu gat ti Vey ron Grand Sport da 4.3 mil yon e u ro luk fi ya tý i le Tür ki ye de bu gü ne ka dar ser gi le nen en pa ha lý a raç ol - ma un va ný na da sa hip o la cak. Fu ar da, bu kap sam da, Volk swa gen Jet ta nýn hib rit mo - de li nin Av ru pa lans ma ný ya pý la cak. Tem sa Glo bal A.Þ., Mit su bis hi Mo tors o to - mo bil a i le si ni, Ye ni Bir Mit su bis hi Ye ni Bir Ha yat kon sep tiy le Ýs tan bul A u tos how da o to mo - bil tut kun la rýy la bu luþ tu ru yor. Fu ar da, Mit su - bis hi nin kom pakt cros so ver seg men tin de ki tem sil ci si ASX ye ni le nen yü zü ve do na ný mý i - le dik kat le ri ü ze ri ne çe ke ce ðe ben zi yor. NISSAN En güç lü Qash qa i Nis san in en ba þa rý lý ya rýþ o to mo bil le ri i le ay ný DNA ya sa hip o lan Nis san Ju ke Nis mo Ýs - tan bul A u tos how da Tür ki ye i çin gö rü cü ye çý - ka cak. Qash qa i de dün ya nýn en güç lü 1,6 di zel mo to ru na sa hip Pla ti num ver si yo nu nun ya ný sý ra ye ni alt ver si yon la rý o lan Sport Pack, Sky Pack, Pre mi um Pack ve Black E di ti on da fu ar - da ser gi le ne cek mo del ler a ra sýn da yer a la cak. Mic ra nýn i se ye ni mo del le ri Puzz le ve Pla ti - num fu ar zi ya ret çi le ri nin be ðe ni si ne su nu la cak. Ye ni maz da6 nýn Tür ki ye Prö mi ye ri var maz Da, Tür ki ye nin en bü yük o to mo bil fu a rý A u - to Show 2012 de ta ma men ye ni Maz da6 mo de li - nin Tür ki ye prö mi ye ri ne ha zýr la ný yor. Mos ko va O to mo bil Fu a rýn da ser gi le nen ve bü yük il gi gö ren Ye ni Maz da6, Maz da CX-5 in ar - dýn dan SKYAC TIV TEK NO LO JÝ SÝ ve KO DO Ha re ke tin Ru hu ta sa rým di li ni be nim se yen ye ni ne sil Maz - da a raç la rý nýn i kin ci si o la rak Ýs tan bul da ilk de fa gö rü - cü ye çý ka cak. Ki a'dan yýldýz geçidi Ki a mar ka sý, bu yýl 17 o to mo bi - liy le bütün zi ya ret çi le ri ne bir yýl - dýz lar ge çi di ya þat ma yý he def li yor. KI A nýn stan dýn da bu yýl Türk tü - ke ti ci siy le ilk kez bu lu þan 2 fark lý mo del ta ný tý la cak. KI A, 3 ka pý lý pro-ce e d mo de li ni ilk kez geç ti ði - miz Ey lül a yýn da Pa ris te ser gi len - me sin den yak la þýk 2 ay son ra Türk o to mo bil se ver le rin be ðe ni si - ne su nu lu yor. Mo del, 2013 yý lý nýn ilk çey re ðin de Av ru pa i le ay ný za - man da ül ke miz de sa tý þa su nu la - cak. Ay rý ca ye ni le nen Ki a So ren to da stan dýn il gi çe ki ci si o la cak. DACIA Ye ni mo deller ile ilk gös te ri Da ci a NiN ye ni den do ðu - þu nun sim ge si Lo gan ýn lans - ma nýn dan se kiz yýl son ra, mar ka Ýs tan bul A utos how da yep ye ni mo del le ri nin Tür ki ye ilk gös te ri mi ni ger çek leþ ti ri yor: Ye ni San de ro, Ye ni San de ro Step way, Ye ni Lodgy, Ye ni Dok ker ve Ye ni Dok ker Step way. Da ci a Dok ker. Lodgy, Dok ker Com bi & Dok ker Van Tür ki ye de O cak 2013 te, Ye ni San de ro i se A ra lýk 2012 de sa tý þa su nu lu yor o la cak.

14 14 1 KASIM 2012 PERÞEMBE SPOR + Potada Avrupa mesaisi THY Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz F. Bahçe Ülker ve Anadolu Efes bugün yeni bir sýnava çýkacak. F. Bahçe Ülker Ýstanbul'da Yunan ekibi Panathinaikos'u konuk ederken, Anadolu Efes deplasmanda Ýspanyol Caja Laboral ile karþýlaþacak. NTV Spor her iki müsabakayý da canlý olarak yayýnlayacak. G.Saray MP Belgrad da GALATASARAY Me di cal Park Er kek Bas - ket bol Ta ký mý, U LEB Av ru pa Ku pa sý ha zýr - lýk la rý çer çe ve sin de ö zel tur nu va ya ka týl mak ü ze re Sýr bis tan'ýn baþ ken ti Bel grad'a git ti. Sa rý-kýr mý zý lý lar, tur nu va da ki ilk ma çýn da bu ak þam ev sa hi bi ül ke tem sil ci si Ký zýl yýl dýz i le kar þý la þýr ken, ya rýn da yi ne Sýr bis tan'ýn Me - ga Vi zu ra ta ký mýy la kar þý kar þý ya ge le cek. Bel grad'a gi den kamp ka fi le sin de Ja mont Gor don, Gök se nin Kök sal, Bo ni fa ce Ndong, En gin At sür, Ser taç Þan lý, Cenk Ak - yol, Fur kan Al de mir, Mi lan Mac van, En der Ars lan, Da vid Haw kins, Er sin Dað lý, Henry Do mer cant ve Ja ka La ko vic bu lu nu yor. Ka - fi le, bu ak þam ki ma çýn ar dýn dan Ýs tan bul'a dö ne cek. Ga la ta sa ray Me di cal Park, U LEB Av ru pa Ku pa sý (E) Gru bu'nda ki ilk ma çý ný 7 Ka sým Çar þam ba gü nü dep las man da Po - lon ya e ki bi Trefl So pot i le ya pa cak. F.Bahçe-Khimik FENERBAHÇE Kadýn Voleybol Takýmý, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupasý 1. tur rövanþ maçýnda bugün Ýstanbul'da Ukrayna temsilcisi Khimik ile karþýlaþacak.burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karþýlaþma saat 19.30'da baþlayacak. Fenerbahçe Ülker, grubundaki dördüncü maçýnda bugün Ýstanbul'da, Yunanistan'ýn güçlü ekibi Panathinaikos ile karþýlaþacak. Temsilcimiz grubunda yaptýðý 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak üçüncü sýrada bulunuyor. Ülker Sports Arena'daki maç saat 20.00'de baþlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayýnlanacak. FE NER BAH ÇE Ül ker Bas ket bol Ta ký mý, THY Av ru pa Li gi 1. Tur (A) Gru bu'nda ki dör dün cü ma çýn da bu gün Ýs tan bul'da, Yu - na nis tan tem sil ci si Pa nat hi na i kos i le kar þý la þa - cak. Ül ker Sports A re na'da sa at 20.00'de baþ - la ya cak kar þý laþ ma NTVSpor'dan nak len ya - yýn la na cak. Son ma çýn da Ýs tan bul'da Ýs pan - ya'nýn Re al Mad rid ta ký mý na ye ni len Fe ner bah çe Ül ker i le dep las man da Slo ven e - ki bi U ni on O lim pi ja'yý mað lup e den Pa nat hi a na i kos, 2'þer ga li bi yet, 1'er ye nil gi ve sa yý a ve ra jýy la grup ta i kin ci ve ü çün cü sý ra yý pay la þý yor. Sa rý-la ci vert li le rin bu se zon ki trans fer le rin den Ro ma in Sa to ve Mi ke Ba tis - te'in ya ný sý ra, ge çen se zon Fe ner bah çe Ül ker for ma sý gi yen Pa nat hi na i kos lu Ro ko U kic, ilk kez es ki ta kým la rý na kar þý for ma gi ye cek ol - ma nýn he ye ca ný ný ya þý yor. Fe ner bah çe Ül - ker'de 15,3 sa yý or ta la ma sýy la Bo McCa lebb, ge çen se zon Ýs tan bul'da dü zen le nen THY Av ru pa Li gi Dört lü Fi na li'nde yer a lan Pa - nat hi na i kos'ta i se, yi ne 15,3 or ta la may la So - fok lis Schort sa ni tis, bu se zon ta kým la rý nýn en sko rer i sim le ri o la rak ön pla na çý ký yor. HAF TA NIN MA ÇI: E FES- LA BO RAL A na do lu E fes Bas ket bol Ta ký mý, THY Av ru pa Li gi 1. Tur (C) Gru bu dör dün cü haf ta ma çýn da bu gün dep las man da Ýs pan - yol tem sil ci si Ca ja La bo ral i le kar þý la þa cak. Vi to ri a ken tin de Fer nan do Bu e sa A re na'da oy na na cak kar þý laþ ma TSÝ 21.45'te baþ la ya - cak ve NTVSpor'dan nak len ya yýn la na cak. Av ru pa Li gi yö ne ti mi ta ra fýn dan ''haf ta nýn ma çý'' o la rak be lir le nen kar þý laþ ma da A na - do lu E fes'te, geç ti ði miz haf ta a me li yat o lan Stan ko Ba rac for ma gi ye me ye cek. Ekim de en çok Fenerbahçe konuþuldu GAZETELERÝN spor say fa la rýn da ya yýn la - nan ha ber a det le ri ne gö re, E kim de en çok ko - nu þu lan spor ku lü bü nün Fe ner bah çe ol du ðu or - ta ya çýk tý. Sa rý - la ci vert li ku lü bün fa a li yet gös - ter di ði tüm spor dal la rý da hil, kap tan A lex in ay - rý lý þý i le Av ru pa ve Sü per Lig maç la rý baþ ta ol - mak ü ze re top lam ha ber de is mi nin yer al - dý ðý be lir len di. Ý kin ci sý ra da Þam pi yon lar Li - gi nde ül ke mi zi tem sil e den Ga la ta sa ray ha ber i le bu lu nur ken, Be þik taþ ku lü bü de ha ber le ü çün cü ol du. Ay ný lis te de Trab zons por is mi nin geç ti ði ha ber le geç ti ði miz ay dör - dün cü sý ra yý a lýr ken, Bur sas por ha ber le be þin ci ol du. Ka sým pa þa ve Kay se ris por E kim a yýn da spor say fa la rýn da üç bin ha be ri ge çen ku lüp ler o lur ken, Es ki þe hirs por, Genç ler bir li ði ve Si vass por da i ki bin ha be ri a þa rak spor say fa - la rýn da üst ler de yer a lan di ðer ku lüp ler ol du lar. AZÝZ YILDIRIM ÝLK SIRADA In ter press in a çýk la dý ðý ay ný ra por da, ku lüpbaþ - kan la rý nýn da ha ber ler de ge niþ yer al dý ðý be lir len - di. Bu na gö re E kim a yýn da ilk sý ra da, Fe ner bah çe Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým ýn ya yýn la nan ha - ber de is mi nin yer al dý ðý or ta ya çýk tý. Ý kin ci sý ra da Be þik taþ Baþ ka ný Fik ret Or man 771 ha ber le bu lu - nur ken, Trab zons por Baþ ka ný Sad ri Þe ner 676 ha ber le ü çün cü sý ra yý al dý. Ga la ta sa ray Baþ ka ný Ü nal Ay sal 623 ha ber dör dün cü sý ra yý al dý lar. TÜRKÝYE KUPASI'NDA BUGÜN Denizli Belediye-Bozüyük (D. Seyfi Atlý) Balýkesirspor-Turgutluspor (Atatürk) Altay-Fethiyespor (Alsancak) Tavþanlý Linyit-Sivas 4 Eylül Bel (Tavþanlý) Gaziantep BÞB-Darýca G.(Kamil Ocak) Kasýmpaþa-Kocaeli (R.Tayyip Erdoðan) Orduspor-Sancaktepe Belediye (19 Eylül) Antalyaspor-Eyüp (Akdeniz Üniversitesi) Son þam pi yon Mi a mi He at, ge çen se ne Do ðu Kon fe ran sý Fi na li'nde kar þý laþ tý ðý Bos ton Cel tics'i a ðýr la dý. He at o yun cu la rý maç ön ce sin de þam pi yon luk yü zük le ri ni al dý. A me ri can A ir li nes A re - na'da oy na nan maç ta ev sa hi bi He at, ra ki bi ni ye ner ken, ge çen se ne nor mal se zon ve fi nal se ri si nin MVP'si (en de ðer li o yun cu) LeB ron Ja mes, 26 sa yý ve 10 ri ba und i le oy na dý. Son þampiyon Miami Heat, Celtics'i yendi, LA Lakers ise evinde Mavericks'e yenildi. NBA heyecaný baþladý AMERÝKAN Pro fes yo nel Bas ket bol Li - gi NBA'de ye ni se zon he ye ca ný baþ la dý. Ge ce nin en dik kat çe ken ma çýn da, son þam pi yon Mi a mi He at, ge çen se ne Do - ðu Kon fe ran sý Fi na li'nde kar þý laþ tý ðý Bos ton Cel tics'i a ðýr la dý. He at o yun cu la - rý maç ön ce sin de þam pi yon luk yü zük le - ri ni al dý. A me ri can A ir li nes A re na'da oy na nan maç ta ev sa hi bi He at, ra ki bi ni ye ner ken, ge çen se ne nor mal se zon ve fi nal se ri si nin MVP'si (en de - ðer li o yun cu) LeB ron Ja mes, 26 sa yý ve 10 ri ba und i le oy na dý. He at'in di ðer 2 yýl dý zýn dan Dwya ne Wa de, 29 sa yý kay - de der ken, Chris Bosh i se 19 sa yý ve 10 ri ba und i le ''do ub le do ub le'' yap tý. He - at'in, ye ni trans fer le ri Ray Al len ve Ras - hard Le wis, ke nar dan ge le rek, 19 ve 10 sa yýy la ga li bi yet te ö nem li rol oy na dý. Cel tics'de All-Star o yun ku ru cu Ra jon Ron do'nun 20 sa yý, 7 ri ba und ve 13 a - sist lik per for man sý ga li bi ye te yet me di. Ko nuk e kip te Pa ul Pi er ce, 15'de 6 sa ha i çi i sa bet o ra nýy la 23 sa yý, 5 ri ba und ve 5 a sist yap tý. Bos ton'ýn u zun la rý, Bran - don Bass, 15 sa yý ve 11 ri ba und, Ke vin Gar nett, 9 sa yý ve 12 ri ba und la oy na dý. Cel tics'in bu se zon kad ro su na kat tý ðý Ja - son Terry, 7'de 2 i sa bet le 8 sa yý da ka lýr - ken, Le an dro Bar bo sa i se 16 sa yý bul du. NBA'de ye ni se zon he ye - ca ný baþ la dý. Ge ce nin en dik kat çe ken ma çýn da, son þam pi yon Mi a mi He - at, Do ðu Kon fe ran sý Fi na - li'nde kar þý laþ tý ðý Bos ton Cel tics'i kolay geçti. CLEVELAND ÝYÝ BAÞLADI Ge ce nin bir di ðer ma çýn da Cle ve land Ca - va li ers, Qu ic ken Lo ans A re na'da a ðýr la dý ðý Was hing ton Wi zards'ý yen di. Ca va li - ers'da ge çen yý lýn çay la ðý se çi len Kyri e Ir - ving, 29 sa yý ve 6 ri ba und la se zo na i yi baþ la - dý. Cavs'in Bre zil ya lý u zu nu An der son Va re - ja o'nun 9 sa yý ve 9 a sis ti nin ya ný na ek le di ði 23 ri ba und la ka ri yer re ko ru kýr dý ðý ge ce de, Tris tan Thomp son 12 sa yý, 10 ri ba und ve 5 a sist le ''do ub le do ub le'' ya par ken, çay lak o - yun cu Di on Wa ters, 17 sa yýy la ta ký mý na kat - ký yap tý. Yýl dýz o yun cu su John Wall'un sa ha - ya çýk ma dý ðý Wi zards'da i se 10 sa yý, 7 ri ba - und ve 4 blok la oy na yan E me ka O ka for, ke - nar dan ge le rek 11 sa yý kay de den Jor dan Craw ford ve 9 sa yý kay de den Mar tel Webs - ter'ýn ça ba sý ga li bi ye ti ge tir me di. LAKERS EVÝNDE MAÐLUP Ge ce nin son ma çý i se ye ni se zon da kad ro - su na Dwight Ho ward i le Ste ve Nash'i ka tan Los An ge les La kers i le Dal las Ma ve risks a ra - sýn da oy nan dý. Dirk No witz ki'den yok sun Ma ve ricks, La kers'ý dep las man da yen me yi ba þar dý. 6 o yun cu su çift ha ne li skor ü re ten Ma ve ricks'e bu yýl ka tý lan Dar ren Col li son, 17 sa yý, 4 a sist ve 3 top çal may la ta ký mý nýn en sko rer is mi ol du. Ma ve ricks'in ye ni trans fer le rin den El ton Brand, 8 sa yý ve 11 ri ba und, O.J. Ma yo i se 12 sa yýy la oy na dý. La kers cep he sin de 23 sa yý, 13 ri ba und, 6 a - sist ve 3 blok la oy na yan Pa u Ga sol'un e fo ru mað lu bi ye ti ön le ye me di. A yak sa kat lý ðý ne - de niy le ma ça çýk ma ya ca ðý söy le nen an cak ilk beþ te baþ la ya rak bas ket bol se ver le ri mut lu e den La kers'ýn yýl dý zý Ko be Bryant, 14'de 11 sa ha i çi i sa be tiy le 22 sa yý bul sa da o yu nun di ðer a lan la rý na kat ký ya pa ma dý. Ye ni trans - fer ler den Dwight Ho ward, 19 sa yý 10 ri ba - und la ''do ub le do ub le'' ya par ken, Ste ve Nash, 7 sa yý ve 4 a sist te kal dý. ÖMER VE ENES SAHADA Bu gün 9 ma çýn oy na na ca ðý NBA'de, Türk oyn cu lar da par ke ye çý ka cak. Se zon ön ce si Ö mer A þýk i le 3 yýl lý ðý na an la þan Ho us ton Roc kets, Det ro it Pis tons dep las - ma ný na çý kar ken, E nes Kan ter'li U tah Jazz, Dal las Ma ve ricks'i ko nuk e de cek.

15 + LÂHÝKA 1 KASIM 2012 PERÞEMBE 15 Â Y E T Þüp he siz ki si zin Rab bi niz, gök le ri ve ye ri al tý gün de ya ra tan, son ra da Arþ ü ze rin de hük mü nü ic râ e den Al lah'týr. A raf Sûresi: 54 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H A DÝ S Dört þey var dýr ki, ki þi nin bah ti yar lýk a lâ me ti dir: Ha ný mý nýn sa li ha ol ma sý, ço cuk la rý nýn ha yýr lý ol ma sý, ar ka daþ la rý ve bir lik te ça lýþ tý ðý kim se le rin din dar ol ma la rý ve rýz ký ný mem le ke tin de ka zan ma sý. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 522 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kasýrga, sel gibi umumî musîbetler e di üz za man ýn Bâzý eþhâsýn hatâsýndan gelen bu musîbet, bir derece memlekette umumî þekle girmesinin sebebi nedir? Âdil ve Rahîm, Kadîr ve Hakîm, neden hususî hatâlara hususî ceza vermeyip, koca bir unsuru musallat eder. Bu hal cemâl-i rahmetine ve þümûl-ü kudretine nasýl muvâfýk düþer? çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir me si nin se be bi ne dir? El ce vap: U mu mî mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. Dör dün cü su âl: Mâ dem bu zel ze le mu sî be ti ha tâ la rýn ne ti ce si ve kef fâ re tü z-zü nub dur. Mâ sum la rýn ve ha tâ sýz la rýn o mu sî bet i çin de yan ma sý ne den dir? A dâ le tul lah na sýl mü sa a de e der? Yi ne mâ ne vî câ nib den el ce vap: Bu me se le sýrr-ý ka de re ta al lûk et ti ði i çin, Ri sâ le-i Ka der e ha va le e dip, yal nýz, bu ra da bu ka dar de nil di: Bir be lâ, bir mu sî bet ten çe ki ni niz ki, gel di ði va kit yal nýz zâ lim le re mah sus kal ma yýp, mâ sum la rý da ya kar. (En fâl Sû re si: 25.) Þu â ye tin sýr rý þu dur ki: Bu dün ya bir mey dan-ý tec rü be ve im ti han dýr ve dâr-ý tek lif ve mü câ he de dir. Ým ti han ve tek lif, ik ti zâ e der ler ki, ha ki kat ler per de li ka lýp, tâ mü sâ ba ka ve mü câ he de i le, E bû Be kir ler â lâ-yý il liy yî ne çýk sýn lar ve E bû Ce hil ler es fel-i sâ fi lî ne gir sin ler. E ðer mâ sum lar böy le mu sî bet ler de sað lam kal say dý lar, E bû Ce hil ler, ay nen E bû Be kir ler gi bi tes lim o lup, mü câ he de i le mâ ne vî te rak kî ka pý sý ka pa na cak tý ve sýrr-ý tek lif bo zu la cak tý. Mâ dem, maz lûm zâ lim i le be ra ber mu sî be te düþ mek, hik met-i Ý lâ hi ye ce lâ zým ge li yor; a ca ba o bî ça re maz lûm la rýn rah met ve a dâ let ten his se le ri ne dir? Bu su â le kar þý ce va ben de nil di ki: O mu sî bet te ki ga zab ve hid det i çin de, on la ra bir rah met cil ve si var. Çün kü, o mâ sum la rýn fâ nî mal la rý, on la rýn hak kýn da sa da ka o lup, bâ kî bir mal hük mü ne geç ti ði gi bi, fâ nî ha yat la rý da hi bir bâ kî ha ya tý ka zan dý ra cak de re ce de, bir ne vi þe hâ det hük mün de o la rak, nis be ten az ve mu vak kat bir me þak kat ve a zab dan bü yük ve dâ i mî bir ka zan cý ka zan dý ran bu zel ze le, on lar hak kýn da, ay ný ga zab i çin de bir rah met tir. Be þin ci Su âl: Â dil ve Ra hîm, Ka dîr ve Ha kîm, ne den hu su sî ha tâ la ra hu su sî ce za ver me yip, ko ca bir un su ru mu sal lat e der. Bu hal ce mâl-i rah me ti ne ve þü mûlü kud re ti ne na sýl mu vâ fýk dü þer? El ce vap: Ka dîr-i Zül ce lâl, her bir un su ra çok va zi fe ler ver miþ ve her bir va zi fe de çok ne ti ce ler ver di ri yor. Bir un su run bir tek va zi fe sin de, bir tek ne ti ce si çir kin ve þer ve mu sî bet ol sa da, sâ ir gü zel ne ti ce ler, bu ne ti ce yi de gü zel hük mü ne ge ti rir. E ðer, bu tek çir kin ne ti ce vü cu da gel me mek i çin, in sa na kar þý hid de te gel miþ o un sur, o va zi fe den men e dil se; o va kit o gü zel ne ti ce ler a de din ce ha yýr lar terk e di lir ve lü zum lu bir hay rý yap ma mak, þer ol ma sý hay si ye tiy le, o ha yýr lar a de din ce þer ler ya pý lýr. Tâ bir tek þer gel me sin gi bi; ga yet çir kin ve hi lâf-ý hik met ve hi lâf-ý ha ki kat ve ku sur dur. Kud ret ve hik met ve ha ki kat ku sur dan mü nez zeh tir ler. Mâ dem bir ký sým ha tâ lar, un sur la rý ve ar zý hid de te ge ti re cek de re ce de bir þü mûl lü is yan dýr ve çok mah lû ka týn hu ku ku na bir tah kir li te ca vüz dür. El bet te o ci nâ ye tin fev ka lâ de çir kin li ði ni gös ter mek i çin, ko ca bir un su ra, kül lî va zi fe si i çin de On la rý ter bi ye et di ye e mir ve ril me si ayn-ý hik met tir ve a dâ let tir ve maz lûm la ra ayn-ý rah met tir. Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li *** U mu mî mu sî bet ler, ek ser nâ sýn ha ta sýn dan gel di ði ci het le, o in san la rýn ek se ri (kýsm-ý a za mý) tev be ve ne da met ve is tið far et mek le def o lur. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 33 LÛ GAT ÇE: eþ hâs: Þa hýs lar. nâs: Ýn san lar. kef fâ re tü z-zü nub: Gü nah la ra ke fa ret. â lâ-yý il liy yîn: En yük sek mer te be. Vefakâr dostlar... ve Nur B Ta le be le ri nin dün ya sýn da ha pis ha ne ler bi rer Med re se-i Yu su fi ye dir. Bi lin di ði gi bi Mey ve Ri sâ le si De niz li Hap si nin bir mey ve si dir. Ri sa le le ri ya zar ken ve o kur ken ve fat e den le rin, sor gu me lek le ri ne ko lay lýk la ce vap ve re cek le ri an la týl mak ta dýr. Yi ne Be di üz za man, ve fa týn dan bir kaç gün ön ce, a de ta ve fa tý ný i mâ e der tar zýn da Ha fýz A li ye yaz dý ðý bir mek tup ta ha pis te her bir sa a tin on i ki sa at i ba det hük mü ne geç ti ði müj de si ni ver mek te ve þöy le de mek te dir: Has ta lý ðý na me rak et me! Ce nâb-ý Hak þi fâ ver sin. Â min! Ha pis te her sa at, on sa at kýy met li ol ma sýn dan ve has ta lýk da hi her bir sa at i ba de ti, on i ki sa at i ba det ye rin de bu lun ma sýn dan, çok kâr lý sýn. Ý lâç is ter sen, bir ký sým der man lar ben de var, sa na gön de re yim. Za ten or ta lýk ta bir ha fif has ta lýk var. Ben mah ke me ye git ti ðim gün, her hal de has ta o lu yo rum. Bel ki sen ba na yar dým et mek i çin, es ki za man da bir bi ri nin be de li ne has ta ol ma sý ve öl me si gi bi ha ri ka fe da kâr lýk gös te ren zat lar gi bi, be nim bir par ça ra hat sýz lý ðý mý al dýn. (Þu â lar, s. 519) Ha fýz A li, De niz li Ha pis ha ne sin de Üs ta dý ye ri ne ve fat e der ve þe hid-i ma ne vî hük mü nü a lýr. Da ha son ra De niz li Kab ris ta ný na def ne di lir. O nun ha se nat def te ri ne, ya zý lan ve o ku nan Nur Ri sa le le ri sa yý sýn ca rah met ler yað mak ta dýr. Gü zel ve tam ye rin de bir tâ zi ye na me no tu i le gön de ri len bir mek tup ta Ha fýz A li ve De niz li Kab ris ta ný þu söz ler le teb rik e dil mek te dir: A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Her tür lü mu sî bet kar þý sýn da söy le di ði miz söz þu dur: Biz Al lah ýn kul la rý yýz; so nun da yi ne O na dö ne ce ðiz. [Ba ka ra Sû re si, 156] Ben hem ken di mi, hem si zi, Ri sa le-i Nur u tâ zi ye ve mer hum Hâ fýz A li yi ve De niz li Me za ris ta ný ný teb rik e di yo rum. Mey ve Ri sa le si nin ha ki ka ti ni il mel ya kîn i le bi len bu kah ra man kar de þi miz, ay nel ya kîn ve hak kal ya kîn ma ka mý na çýk mak i çin, kab re ce se di ni bý ra kýp me lek ler gi bi yýl dýz lar da â lem-i er vah ta se ya ha te git ti ve tam va zi fe si ni ya pýp ter his le is ti ra ha te çe kil di. Ce nâb-ý Er ha mür râ hi mîn, Ri sa le-i Nur un bü tün ya zý lan ve o ku nan harf le ri a de din ce def ter-i a mâ li ne ha se nat yaz dýr sýn. Â min. Ve on la rýn sa yý sýn ca o nun ru hu na rah met ler yað dýr sýn. Â min. Ve kab rin de Ku rân ý, Ri sa le-i Nur u o na þi rin ve e nis ar ka daþ ey le sin. Â min. Ve Nur fab ri ka sý na o nun ye ri ne on kah ra ma ný ih san e dip ça lýþ týr sýn. Â min, â min, â min. Siz da hi be nim gi bi du â la rý nýz da o nu yâd e di niz. Bin li san o nun li sa ný ye ri ne is ti mal e dip, o kay bet ti ði bir ha yat ve bir dil ye rin de mâ ne vî bin ha yat ka zan dý di ye rah met-i Ý lâ hî den ü mit va rýz. (Þu â lar, s ) Nur Ta le be le ri ve fat e den Nur Ta le be le ri ne du â e dip ya rým ka lan hiz met le ri ne de vam et mek te dir ler. On la ra gö re ne re de o lur lar sa ol sun lar, ay rý lýk yok tur. Be di üz za man da ha son ra yaz dý ðý bir mek tup ta þun la rý söy le ye cek tir: Ben mer hum Hâ fýz A li yi u nu ta mý yo rum. O nun a cý sý be ni çok sar sý yor. Es ki za man lar da ba zen böy le fe da kâr zât lar, ken di dos tu ye ri ne ö lü yor lar dý. Zan ne de rim, o mer hum be nim ye rim de git ti. O nun fev ka lâ de hiz me ti ni e ðer siz ler gi bi o sis tem de zat lar yap ma say dý Kur ân a, Ýs lâ mi ye te bü yük bir zâ yi at o lur du. Ben, o nun vâ ris le ri o lan siz le ri ta hat tur et tik çe, o a cý gi di yor, bir in þi rah ge li yor. Me dar-ý hay ret tir ki, ben þim di o nun mâ ne vî, bel ki mad dî ha ya týy la â lem-i ber za ha git me si ci he tiy le, o â le me git mek i çin ben de bir iþ ti yak zu hur et ti ve ru hu ma baþ ka bir per de a çýl dý. Na sýl ki bu ra dan Is par ta da ki kar deþ le ri mi ze se lâm gön de rip mu a re fe, mu ha be re i le soh bet e di yo ruz. Ay nen öy le de, Hâ fýz A li nin ta vat tun et ti ði â lem-i ber zah, na za rým da Is par ta, Kas ta mo nu gi bi ol muþ. Hat tâ bu ge ce, mes mu â tý ma gö re, bu ra dan bi ri si o ra ya gön de ril miþ. On de fa dan zi ya de te es süf et tim. Ni çin Hâ fýz A li ye o nun la se lâm gön der me dim? Son ra ih tar e dil di ki, se lâm gön der mek i çin va sý ta la ra ih ti yaç yok; kuv vet li ra bý ta sý te le fon gi bi dir. Hem o ge lir, a lýr. O bü yük þe hid De niz li yi ba na sev di ri yor; da ha bu ra dan git mek is te mi yo rum. O ve Meh med Züh tü ve Hâ fýz Meh med, ha yat la rýn da gör dük le ri va zi fe-i i ma ni ye ve nu ri ye ye de vam e di yor lar. On lar pek ya kýn dan te mâ þâ e di yor lar, bel ki de yar dým e di yor lar. Ev li ya-yý a zî me nin da i re sin de kýy met li hiz met nok ta sýn da mev ki al ma la rýn dan, ben de o i ki si nin Hâ fýz Meh med le be ra ber i sim le ri ni sil si lem de ak tab la rýn i sim le ri ya nýn da yâd e dip he di ye le ri mi ba ðýþ lý yo rum. (Þuâ lar, s ) Bü yük þe hit Ha fýz A li nin ve fa tý, Be di üz za man Haz ret le ri ni böy le çok üz dü ðü gi bi, bü tün Nur ca mi a sý ný da ü zün tü le re boð muþ tu. Mer hum Ha fýz A li nin ye ri boþ bý ra kýl ma mýþ týr. Ken di sin den son ra ki ler ay ný hiz me ti de vam et tir miþ ler dir. Bu du rum Be di üz za man ý faz la sýy la mem nun et miþ tir. Mer hum Ha fýz A li çok bü yük hiz met le re ve si le ol muþ tu. O nun ve fa tý i le mey da na ge len b o þ - Binbaþý Asým lar, Hafýz Ali ler, Hasan Feyziler, Hafýz Mehmet ler, Mehmet Zühtü ler hayatlarýný iman ve Kur ân hizmetleri yolunda feda etmiþler. Daha sonraki Nur Talebeleri de Üstadlarý gibi vefa göstermiþler; onlarý duâlarla, hatimlerle ve mevlidlerle yâd etmektedirler. Öyle ki, hasenat defterlerine kýyamet kopuncaya kadar sevap yazýlmaya devam edecektir. lu ðun na sýl dol du ru la ca ðý da þu söz ler le i fa de e dil mek te dir: Ha ki ka ten Hâ fýz A li, Hâ fýz Meh med ve Meh med Züh tü nün ve fat la rý, de ðil yal nýz bi ze ve Is par ta ya bel ki bu mem le ke te ve â lem-i Ýs lâ ma bü yük bir za yi at týr. Fa kat þim di ye ka dar bir cil ve-i i na yet o la rak, Ri sa le-i Nur un bir þa kir di zâ yi ol du ðu za man, der a kab i ki üç ta ne o sis tem de mey da na çýk tý ðýn dan, kuv vet le ü mitvâ rýz ki, baþ ka þe kil de o kah ra man la rýn va zi fe le ri ni gö re cek, ü mit et ti ði miz den cid dî þa kirt ler çý kar lar, gö rür ler. Za ten o üç mü ba rek mer hum zat lar, az bir za man da, yüz se ne lik va zi fe-i i ma ni ye yi gör dü ler. Ce nâb-ý Er ha mür râ hi mîn, on la rýn yaz dýk la rý ve neþ ret tik le ri ve o ku duk la rý hu ruf-u Nu ri ye a de din ce on la ra rah met ler ey le sin. Â min. (Þu â lar, ) Nu run ba ha dýr la rý nýn ve fat la rý bü yük bir ka yýp týr. Fa kat bu hiz met sa hip siz de ðil dir. Bi ri si git ti ði za man Al lah ye ri ne bi ri le ri ni gön der mek te dir. Be di üz za man bir mek tu bun da Ha fýz A li yle da ha son ra ve fat e den Ha san Fey zi yi ký yas la mak ta ve þöy le de mek te dir: Ha san Fey zi, ay nen þe hid Ha fýz A li (rah me tul la hi a leyh) gi bi, be nim mu sî be ti min kýsm-ý â za mý ný ken di ne a lýp mâ ne vî bir fe da kâr lýk ey le miþ. Ha fýz A li, be nim be de li me bir kaç e ma re i le ber za ha git ti ði gi bi, bu Ha san Fey zi de ay ný has ta lý ðým za ma nýn da, ay ný va kit te, ay ný müd det te, ay ný tarz da, ay ný sý kýn tý lý dý þa rý ya çýk ma mak ta te va fu ku kuv vet li bir e ma re dir ki, ba na çok a cý yan ve þef kat e den o kar de þi miz, mâ nen has ta lý ðý mý kýs men ken di ne al dý. Bu dört ci het le te va fuk i çin de yal nýz bir fark var. Be nim ki ze hir den, te sem müm den, o nun ki so ðuk tan gel miþ tir. El bet te Has ta lar Ri sa le si bi zim be de li mi ze o nu te sel lî e dip i ya de tü l-ma riz gi bi key fi ni sor muþ ve has ta lýk ta ki bü yük se vap lar ve sý kýn tý la rý ný sü ru ra kal bet miþ. (E mir dað Lâ hi ka sý, s ) Bin ba þý A sým lar, Ha fýz A li ler, Ha san Fey zi ler, Ha fýz Meh met ler, Meh met Züh tü ler ha yat la rý ný i man ve Kur ân hiz met le ri yo lun da fe da et miþ ler. Da ha son ra ki Nur Ta le be le ri de Üs tad la rý gi bi ve fa gös ter miþ ler; on la rý du â lar la, ha tim ler le ve mev lid ler le yâd et mek te dir ler. Öy le ki, ha se nat def ter le ri ne ký ya met ko pun ca ya ka dar se vap ya zýl ma ya de vam e de cek tir. Ve fat e den bü tün Nur Ta le be le ri ne bin ler ce du â lar ve rah met ler

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR +1 KASIM 2012 PERÞEMBE Hastalar Risalesi, GAZETEMÝZ SATIÞ VE PAZARLAMA KOORDÝNATÖRÜ FAÝK ALTUN'LA "HASTALAR RÝSALESÝ KAMPANYASI"NI KONUÞTUK HEDEF 1 MÝLYON KÝÞÝYE ULAÞTIRMAK doktorlarýn reçetelerine girmeli ALTUN: RÝ SA LE -Ý NUR U DA HA ÇOK ÝN SA NA U LAÞ TIR MAK ÝÇÝN HA PÝS HA NE LER, O KUL LAR VE HAS TA HA NE LER Ö NEM LÝ BÝR ZE MÝN. HAS TA LA R RÝSALESÝ MAD Dî -MA NE Vî BÝR ÞÝ FA VE SÝ LE SÝ, BÝR RE ÇE TE O LA RAK DA ÐI TI LA BÝ LÝR. HE DE FÝ MÝZ, 1 MÝLYON KÝÞÝYE ULAÞMAK. ni as ya.com.tr Ne den böy le bir kam pan ya ya ih ti yaç du yul du, kam pan ya hak kýn da bil gi ve rir mi si niz? Bu kam pan ya ilk de ðil. Da ha ön ce de böy le bir kam pan ya dü zen le miþ tik. Ön ce Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan çok sa tan ki tap la rý tesbit et miþ ve on la rý za man i çin de bu tarz kam pan ya lar la o ku yu cu la rý mý za u laþ týr ma yý he def le miþ tik. Ýlk o la rak Kü çük Söz ler le baþ la dýk ve o ku yu cu la rý mý za o nu ver dik. Kü çük Söz ler kam pan ya sý yap tý ðý mýz da ilk ön ce yüz bin he de fi koy muþ tuk. Da ha son ra bu 200 bin ci va rý na çýk tý. Bu nun he men pe þin den Mü nâ cat Ri sa le si ni gün de mi mi ze al dýk bin ci va rýn da sat týk. Ta bi î, Mü nâ cat Ri sa le si, Kü çük söz ler ka dar bi li nen bir ki tap de ðil. Nur la rý ye ni ta ný yan in san la ra Kü çük Söz ler i ver mek da ha ko lay ve da ha ye rin de o lu yor. O nun i çin Kü çük Söz ler in sa tý þý di ðer le rin den 4 mis li faz la ol du. Bu kam pan ya lar bi ze bir u fuk aç tý. Di ðer kü çük ri sa le ler le il gi li de bu þe kil de kam pan ya ya pa lým di ye ka rar al dýk. Za man za man kam pan ya lar yap ma ya baþ la dýk. Þim di prog ra mý mýz da Has ta lar Ri sa le si var. O nu o ku yu cu la rý mýz la bu luþ tu ra ca ðýz in þa al lah. Has ta lar Ri sa le si da ha bas ký a þa ma sýn da i ken ki 50 bin he de fi miz var dý sa tý þý bit ti. Ya ni ki tap da ha pi ya sa ya çýk ma dan sa tý þý ný bi tir dik. Þu an da i kin ci 50 bi nin pla ný ný ya pý yo ruz. Ya ni þu an he de fi miz de bu ki ta bý 100 bin sat mak var. Ta biî bu ra kam da - ha faz la da o la bi lir. Þu an da ba zý has ta ha ne ler le ve dok tor lar la gö rüþ me le ri miz var. Me se lâ þu an i çin sa de ce bir grup dok tor dan 30 bin a det ta lep söz ko nu su. BAZI TEVAFUKLAR DA YAÞADIK Has ta lar Ri sa le si kam pan ya mýz i le il gi li lâ tif bir te va fuk da ya þa dýk, on dan da bah set mek is ti yo rum: Bar la Lâ hi ka sý nýn 489. say fa sýn da Hu lu si Bey in bir mek tu bu var. Hu lu si A ða bey o ra da ba zý ri sa le ler le il gi li fi kir ve his si yâ tý ný Üs tad la pay la þý yor. Mek tu bun so nun da i se Has ta lar Ri sa le si nden bah se di yor. Has ta lar Ri sa le si nin Ýs lâm â le mi nin ba þý na gel miþ mu sî bet le re i þa ret et ti ðin den ve bir Nur Ta le be si ne na sýl mad dî ma ne vî þi fa ve si le si ol du ðun dan söz e di yor. Bu mek tu bun so nun da ki ta ri hin 17 Zil hic ce 1353 ol ma sý da ay rý bir te va fuk. Ya ni bi zim bu kam pan ya yý dü zen le di ði miz ta ri he te va fuk e di yor. Ma lûm, kitabýmýzýn satýþa arz edilme ta ri hi de bu gün, ya ni 1 Ka sým Hic rî o la rak da 17 Zil hic ce 1433 o lu yor. Ya ni mek tu bun ya zýl dý ðý ta rih ten tam 80 se ne son ra bu gün. Ve 17 Zil hic ce de in þa al lah e se rin biz zat ken di si çýk mýþ o la cak. E LÝ MÝZ DE KÝ HA KÝ KAT LE RÝ MUH TAÇ LA RA U LAÞ TIR MA LI YIZ Bu te va fu kun ne za man far ký na var dý nýz? Bir o ku yu cu muz ga ze te de çý kan rek lâ mý gör dü ðün de þah sî ri sa le der si o ra ya denk gel miþ. Bu nun ü ze ri ne bi zi a ra dý. Bü yük bir te va fuk de di. 17 Zil hic ce ta ri hin den bah set ti. Ben de bi zim pla ný mý zýn da o gün ga ze te miz de du yu ru su nu yap mak ol du ðu nu, ki ta býn çýk ma ta ri hi ne de te va fuk et ti ði ni söy le dim. O da þa þýr dý. De mek ki biz þahs-ý ma ne vi nin a za la rý ol du ðu muz i çin bi ri si ne bil di ri li yor. Di ðer le ri de ha ber dar o lu yor. Faik Altun: Kendi imanýmýzla beraber baþkalarýnýn imanýný kurtarmak için risaleleri neþretmeye çalýþmalýyýz. Di ðer ta raf tan Üs tad bir yer de di yor ki: Ri sa le-i Nur a in ti sap e den za týn en e hem mi yet li va zi fe si o nun in ti þa rý na, ya yýl ma sý na yar dým et mek tir. Do la yý sýy la bir Nur Ta le be si nin gö re vi bu. Ýn ti sap e den ön ce ken di o ku ya cak di ðer ta raf tan o nun ya yýl ma sý, muh taç o lan la ra u laþ tý rýl ma sý i çin ça lý þa cak, gay ret gös te re cek. Ken di i ma nýy la be ra ber baþ ka la rý nýn i ma ný ný da kur tar mak i çin bun la rý neþ ret me ye ça lý þa cak. He pi mi zin gö re vi bu. Ce nâb-ý Hak bi ze bel li bir ö mür ver miþ, ne ka dar ya þa ya ca ðý mý zý bil mi yo ruz. En a zýn dan gün lük o la rak dü þü nür sek, biz bir gü nün bir kýs mý ný hiz me te, bu ri sa le le rin neþ ri ne a yýr ma mýz lâ zým. Bu ne dir? Der se git mek tir, ri sa le le ri ta nýt mak týr, sat mak týr, he di - ye et mek tir, o nun neþ ri ne yar dým cý ol mak týr. Biz de neþ ri yat o la rak bu gö re vi yap ma ya ça lý þý yo ruz. Bu ki ta bý (Has ta lar Ri sa le si ni), da ha faz la ki þi ye u laþ ma sý i çin ti ca rî mak sat gö zet me den, ma li ye ti ne, 1 li ra ya ve ri yo ruz. Top lu a lým lar da da ay rý ca is kon to la rý mýz var. Bu iþ ler le meþ gul o la cak la ra da mas raf la rý ný kar þý la ya cak bir ko lay lý ðý mýz var. Büt çe le ri ne yar dým cý o lu yo ruz ya ni. Has ta lar Ri sa le si kam pan ya sý böy le Þu an da i kin ci 50 bi nin pla ný ný ya pý yo ruz. Bu ü çün cü 50 bi ne de u za na bi lir. Þart la ra gö re ar týk. Ga ze te i le bir lik te ve ril me ye cek. Ki tap çý la ra, bü ro la rý mý za, tem sil ci le ri mi ze gön de ri le cek. Her ke se a çýk, her yer de bu la bi lir ler. Bi ze de, ga ze te ye de si pa riþ ve re bi lir ler. 1 Ka sým i ti ba riy le pi ya sa ya arz e di yo ruz. Kampanyalarýmýz yeni Risalelerle devam edecek Ye ni kam pan ya lar da o la cak mý? Di ðer kü çük ri sa le ler de de bu tarz kam pan ya lar dü zen le ye ce ðiz. He de fi miz Ri sa le-i Nur u da ha çok in sa na u laþ týr mak. Muh taç o lan la ra u laþ týr mak. Þu an da tem sil ci le ri miz bu e ser le re en çok muh taç o lan yer le ri tes bit e di yor lar. Bu, ki ta býn ko nu su na gö re de ði þe bi li yor ta bi. Me se lâ ha pis ha ne ler, o kul lar, has ta ha ne ler ö nem li bir ze min. Me se lâ biz þu an da An ka ra A çýk Ce za e vi i le bir gö rüþ me yap týk. O ra ya bin ta ne Has ta lar Ri sa le si gön de re ce ðiz. Da ha ön ce Kü çük Söz ler de de bu tip þey ler ya pýl dý. En çok ih ti yaç o lan yer, ri sa le le rin de ya zýl dý ðý yer o lan ha pis ha ne ler. Ev ve lâ ha pis ha ne le re da ðýt mak lâ zým. Ý kin ci si o kul lar O kul lar da öð ret men ler a ra cý lý ðýy la öð ren ci le re he di ye e di le bi lir. Bir de has ta ha ne ler var. Ba zý has ta ha ne ler le gö rüþ me le ri miz var. Has ta ha ne le re gi dip Böy le bir ki tap var; mü sa a de e der se niz, has ta la ra mo ral ve ma ne vî þi fa nok ta sýn da bir i lâç o la rak da ðýt mak is ti yo ruz di ye gö rü þü le bi lir. O ku yu cu la rý mýz böy le bir or ga ni zas yon ya pa bi lir ler. Bir de es naf lar var. Hem on lar la da ta nýþ ma ya ve si le o la bi lir. Bü tün es naf la gö rüþ me ya pa bi lir, bu ve si ley le ta ný þa bi lir si niz. Da ha son ra bun la rýn yüz de bi ri da hi ol sa ders le re, soh bet le re ge lir se ve on la rýn va sý ta sýy la bir ki þi bi le i ma ný ný kur ta rýr sa bü yük bir bah ti yar lýk týr. Rý za-i Ý lâ hî i çin i man kur tar ma me se le si dir çün kü bu. Hiç bir þe ye â let ya pýl maz, hiç bir mad dî ve dün ye vî men fa at gö ze til mez. E vet, mak sa dý mýz bu ha ki kat la rýn ya yýl ma sý dýr. Þu an da gö rüþ tü ðü müz yer ler var. Ba zý la rý Ben bu nu ya pa mam, da ðý ta mam, a ma lüt fen ki ta býn pa ra sý ný ben ve re yim, da ðý tý mý ný siz ya pýn di yor, biz bu nu da ya pý yo ruz. Me se lâ bir o ku yu cu muz Kü çük Söz ler de de yap tý, Has ta lar Ri sa le si nde de yap tý; 7 bin Has ta lar Ri sa le si al dý. Kü çük Söz ler de al mýþ tý. Biz o nu ha pis ha ne le re, o kul la ra da ðýt mýþ týk. Þim di ay ný þe yi Has ta lar Ri sa le si nde de yap tý. Ri sa le-i Nur u ye ni ta ný yan bir o ku yu cu muz du. Hat ta ben bu me sa jý at tý ðým da, Kü çük Söz ler i prob lem le ri o lan bir a i le ye gön der miþ. Ha ným i le be yi Ön ce ben o ku ya ca ðým tar týþ ma sý yap mýþ lar. Son ra o ku yu cu mu zu a ra mýþ lar, A ra mýz da prob lem çýk tý. Bu ki tap tan baþ ka yok mu? de miþ ler. O da Ta mam ben bir kaç ta ne da ha gön de ri yo rum de miþ. Tam o sý ra da biz me sa jý at mý þýz. Te va fuk et miþ ya ni. Ve o ku yu cu muz Bu ki tap pek çok in sa nýn i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le o lur di ye ön ce 3 bin al dý, son ra 7 bi ne çý kar dý. Da ðýt tý ðý nýz her bir ki ta býn bi ri si nin i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le ol ma sý, ki ha disi þe rif te bir ki þi nin i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le ol ma nýn sah ra lar do lu su kýr mý zý ko yu nu sa da ka o la rak ver mek ten da ha ha yýr lý ol du ðu be lir ti li yor Es-se be bü kel fa il sýr rýn ca, si zin se vap def te ri ni zin a çýk kal ma sý na, se vap la do lup taþ ma sý na ve si le o la cak týr in þa al lah. Do la yý sýy la büt çe miz el ver di ðin ce bu kam pan ya ya des tek ol mak ta fay da var. Bu nun a zý ço ðu ol maz. 1-2, 5-10 Bu sa da ka-i ca ri ye nok ta sýn da ga yet ö nem li dir. O ku yu cu la rý mý zýn þevk le kam pan ya ya sa hip çýk ma sý ný ar zu lu yo ruz. Ga li ba, mes lek a çý sýn dan, ön ce lik le sað lýk çý la ra, dok tor la ra bü yük iþ dü þü yor? Ma lûm; ö nü müz kýþ, ge nel de has ta lýk la rýn art tý ðý bir mev sim. Genç-yaþ lý de me den her kes has ta o lu yor. Ba zý þey le rin za ma ný o lu yor; Ay ve gü neþ tu tul ma sýn da hü suf ve kü suf na ma zý ký lýn ma sý gi bi. Ýþ te has ta lýk lar da ba zý du â la rýn ve i ba det le rin vak ti o lu yor. Has ta lýk lar gel di ðin de de bu tip ki tap la rýn o kun ma sý nýn vak ti nin gel di ði an la þý lý yor. Bun lar mad dî ve ma ne vî mo ral ve þi fa o lu yor. As rýn has ta lýk la rý var, Ýs lâm â le mi nin i çin de bu lun du ðu has ta lýk lar var. Ýn þa al lah bu tip fa a li yet ler bir rah met bu lu tu nun o luþ ma sý na ve si le o lur, Herkese þi fa o lur. Ýnsanlar a ra sýn da ki düþ man lýk lar, a da vet ler, sa vaþ lar son bu lur, bu dert le re i lâç o lur. Biz de bu na ve si le ol du ðu muz i çin Al lah a bin ler ce kez þük re de riz.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı