EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011"

Transkript

1 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran Ağustos

2 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE KOMĠTELER... 2 YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN MESAJI... 3 ġġrketġn SERMAYESĠ... 4 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER... 5 HESAP DÖNEMĠ ĠÇĠNDEKĠ ÖNEMLĠ GELĠġMELER... 6 HESAP DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER... 9 KURUMSAL YÖNETĠM UYUM ĠLKELERĠ RAPORU YATIRIMCI BĠLGĠLERĠ

3 HAKKIMIZDA Egeli & Co. Yatırım Holding A.ġ. ( EGCYH ) tarım, enerji, gayrimenkul, altyapı ve finans sektörlerinde, değer odaklı ve yenilikçi yaklaģımı doğrultusunda reel varlık yatırımları yapmak amacı ile faaliyet gösteren bir halka açık yatırım Ģirketidir. ġirketin hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda EGCYH kodu ile iģlem görmektedir. YÖNETĠM KURULU VE KOMĠTELER Yönetim Kurulu Tan EGELĠ Ersoy ÇOBAN Murat ÇĠLĠNGĠR Burak KOÇER Mehmet Ali GÜNEYSU Murat Nadir Tansel SARAÇ BaĢkan BaĢkan Vekili Yönetim Kurulu leri 23 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Ortaklar Genel Kurulu Toplantısı nda bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiģlerdir. Ana SözleĢme de belirtildiği gibi, ġirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. ġirketi temsil ve ilzama yetkili olan kiģiler ve bunların yetki sınırları Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek usulüne uygun Ģekilde tescil ve ilan edilmektedir. Mevcut yetki sınırları 25 Mart 2011 tarih ve 27 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenerek tescil ve ilan edilmiģtir. Denetimden Sorumlu Komite Ersoy ÇOBAN Mehmet Ali GÜNEYSU Yasal Denetçi Yusuf BĠÇER Yeminli Mali MüĢavir 2

4 YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN MESAJI Değerli Hissedarlarımız, ġirketimiz, temettü verimliliğini ön planda tutan reel varlık odaklı yatırım stratejisini hayata geçirmek üzere sürdürdüğü kapsamlı yatırım faaliyetlerine 2011 yılının 2. çeyreğinde de devam etmiģtir. Dünya ekonomisinin hassas dengeler üzerinde seyrettiği bu dönemde, Türkiye nin gösterdiği büyüme performansı, reel sektörün geliģimine dayalı stratejimizin ne kadar isabetli bir seçim olduğunu bir kez daha teyit etmiģtir. ġirket kaynaklarını en verimli yatırım alanlarına tahsis etmek üzere çalıģmalarımızı titizlikle sürdürürken, baģta cari iģlemler açığı, kredi büyümesini kontrol etmek üzere alınan önlemler ve döviz kurlarında yaģanan geliģmeler olmak üzere makroekonomik faktörleri de yakından izlemekte, yatırım danıģmanımız Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.ġ. tarafından yönetimimize sunulan yatırım fırsatlarını değerlendirirken, içinde bulunduğumuz bu ekonomik konjonktürü göz önünde bulundurmaktayız. Bu kapsamda ilerleme sağlanan yatırım projeleriyle ilgili ayrıntıları hissedarlarımız ve kamunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz. Reel varlık odaklı yatırım stratejimizi daha güçlü bir yapı altında sürdürmek üzere attığımız adımlarda da önemli bir ilerleme kaydettik. 12 Ağustos 2011 de Ģirketimizin ödenmiģ sermayesinin 20 milyon TL den 40 milyon TL ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen 20 milyon TL nominal değerli payların tahsisli olarak satıģını gerçekleģtirdik. Ayrıca büyüme odaklı stratejimizi desteklemek amacıyla, Ģirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL den 250 milyon TL ye yükseltilmesi hususunu, 25 Ağustos 2011 tarihinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile hissedarlarımızın onayına sunacağız. Egeli & Co. Yatırım Holding, 2010 sene sonuna doğru gerçekleģtirdiği faaliyet konusu dönüģümünün ardından, güçlenen sermaye yapısı ile kısa sürede yatırımcılar için önemli bir alternatif olmayı baģarmıģtır. Önümüzdeki dönem, güçlü yönlerimizi büyüyen Türkiye ekonomisinin sunduğu fırsatlarla birleģtirerek, temettü verimliliği hedefimizi kararlılıkla hayata geçirdiğimiz bir dönem olacaktır. Yatırımcılarımız, iģ ortaklarımız ve çalıģanlarımıza, Egeli & Co. Yatırım Holding in hayata geçirdiği bu dönüģüm ve büyüme sürecinde sağladıkları destek için teģekkür ederim. Saygılarımla, Tan EGELĠ Yönetim Kurulu BaĢkanı 3

5 ġġrketġn SERMAYESĠ 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla ġirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 50 milyon TL (31 Aralık 2010: 50 milyon TL), ödenmiģ sermayesi 20 milyon TL olup (31 Aralık 2010: TL) her biri 1 kuruģ nominal değerli (31 Aralık 2010: ) adet hisseye bölünmüģtür. ġirketin 30 Haziran 2011 tarihli sermaye dağılımı aģağıdaki gibidir: Ortağın Adı Soyadı Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Tan EGELĠ (A Grubu) Tan EGELĠ (B Grubu) ,00 0,03 Diğer/Halka Arz (B Grubu) ,97 Toplam ,00 ġirketin adet, 1 kuruģ nominal değerli A grubu nama yazılı imtiyazlı hisse senedi bulunmakta olup bu hisselerin tamamı raporlama tarihi itibarı ile Tan Egeli ye aittir. Yönetim Kurulu leri nin tamamı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilmektedir. ġirket Ana SözleĢmesi ne göre bu adaylardan ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak zorundadır. 20 milyon TL'lik sermayeyi temsil eden kupür dağılımı aģağıdaki gibidir: Tertibi / Grubu Nama / Hamiline Miktarı A Nama TL nominal B Hamiline TL nominal Raporlama dönemi sonrasında, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle 20 milyon TL den 40 milyon TL ye yükseltilmesi dolayısıyla ihraç edilen 20 milyon TL nominal değerli payların tahsisli olarak Toptan SatıĢlar Pazarı nda satıģ iģlemi 12 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleģtirilmiģtir. 4

6 ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER ġirketimizin finansal tabloları, 30 Haziran 2011 döneminden itibaren konsolide olarak hazırlanmaya baģlanmıģtır. AĢağıdaki özet finansal bilgiler, 1 Ocak - 30 Haziran 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Sınırlı Ġnceleme Raporu ndan (Seri XI No: 29 - UFRS) derlenmiģtir. ġirketimizin finansal tablolarına, kurumsal internet sitemiz adresinden ulaģılabilir. Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. Esas Faaliyet Geliri Faaliyet (Zararı)/Karı Finansal Gelirler Finansal Giderler Vergi Öncesi Kar/(Zarar) Net Dönem Karı (Zararı) Hisse BaĢına Kazanç / (Kayıp) Toplam Varlıklar Dönen Varlıklar. Duran Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar 30 Haziran ( ) ( ) ,02 30 Haziran Haziran ( ) - - ( ) ( ) (0,01) 31 Aralık * * Cari Oran Toplam Borçlar / Özkaynak Özkaynaklar / Toplam Varlıklar 106,44 %2,78 %97,29 ** ** ** 119,21 %1,00 %99,00 ** ** ** * 30 Haziran 2010 ve 31 Aralık 2010 rakamları, bağımsız denetimden geçmiģ konsolide olmayan rakamlardır. ** Oranlar, Ģirketimiz tarafından hesaplanmıģtır. 5

7 HESAP DÖNEMĠ ĠÇĠNDEKĠ ÖNEMLĠ GELĠġMELER Ruhsatlı Jeotermal Alanlarına ĠliĢkin Ġhaleler ġirketimiz, NRG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. ile birlikte NRG Enerji Egeli & Co. ĠĢ Ortaklığı olarak, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ( MTA ) tarafından 2 ġubat 2011 tarihinde ihaleye çıkarılan dört adet ruhsatlı jeotermal alanının ihalesine katılmıģtır. Aydın-Buharkent Jeotermal Alanının ihalesi 22 ġubat 2011 tarihinde; Balıkesir- Bigadiç-Adalı-ÇeribaĢı Jeotermal Alanı, Balıkesir-Balya-Ilıca Jeotermal Alanı ve Çanakkale-Karaılıca (Tepeköy) - Etili Jeotermal Alanı ihaleleri ise 24 ġubat 2011 tarihinde yapılmıģtır. Balıkesir-Bigadiç-Adalı-ÇeribaĢı Jeotermal Alanının ihalesi ; Balıkesir- Balya-Ilıca Jeotermal Alanının ihalesi ise Amerikan Doları bedelle kazanılmıģtır. Diğer iki ihale ise kazanılamamıģtır. Kazanılan ihalelerle ilgili olarak MTA Genel Müdürlüğü nün onayını müteakiben 17 Mart 2011 tarihinde NRG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. ile ortaklık sözleģmesi imzalanmıģtır. Ortaklık sözleģmesinin imzalanmasını takiben 24 Mart 2011 tarihinde Balıkesir- Bigadiç-Adalı-ÇeribaĢı ve Balıkesir-Balya-Ilıca jeotermal alanlarında enerji üretimi için yapılacak yatırımlar baģta olmak üzere jeotermal enerji yatırımları konusunda faaliyet göstermek amacıyla TL baģlangıç sermayesi ve Karesi Jeotermal Enerji Üretim San. ve Tic. A.ġ. unvanı ile kurulan Ģirkete, NRG Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.ġ. ile birlikte %50 - %50 sermaye payı ve kurucu ortak sıfatıyla iģtirak edilmiģtir. 6

8 Topraklı Tarım Faaliyetlerine ĠliĢkin ġirket KuruluĢu ġirketimiz, 30 Mart 2011 tarihinde TL baģlangıç sermayesi ve Batı Tarımsal Yatırımlar A.ġ. unvanı ile kurulan Ģirkete, %99,99 oranında TL sermaye payı ile Kurucu Ortak olarak iģtirak ederek, Ģirketin kuruluģ masraflarını kuruluģ iģlemleri tamamlandıktan sonra tahsil etmek üzere karģılama kararı almıģtır. Batı Tarımsal Yatırımlar A.ġ., parçalanmıģ arazileri toplulaģtırma dâhil olmak üzere tarım arazilerini satın alarak ve/veya kiralayarak, bölgenin ekolojisine uygun ürünlerin üretimi, dağıtımı, taģımacılığı ve pazarlaması ile birlikte üretimi için gerekli her türlü tesisin kurulması, yatırımların yapılması, tesislerin satın alınması ve hayvancılık konularında faaliyet göstermek amacıyla kurulmuģtur. Batı Tarımsal Yatırımlar A.ġ. nin Ģirketimize ait olan toplam TL nominal değerli, adet hissesi, 15 Haziran 2011 tarihinde Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ye ( EGCYO ) toplam TL bedelle satılmıģ ve Ģirketimizin EGCYO daki payı %9,01 e düģmüģtür. Hisse Alımı ġirketimiz, EGCYO nun çıkarılmıģ sermayesinin 17 milyon TL den 22 milyon TL ye artırılması nedeni ile ihraç edilen ve yeni pay alma hakları kullandırılmaksızın tahsisli olarak satılan 1,00 TL nominal değerli 5 milyon adet hissesini ( Yeni Paylar ) 21 Nisan 2011 tarihinde satın almıģtır. Bu satın alma sonucunda Ģirketimizin EGCYO sermayesindeki payı %27,62 ye ulaģmıģtır. ġirketimiz, 6 Haziran 2011 tarihinde gerçekleģtirilen EGCYO Genel Kurul toplantısında alınan kararla, EGCYO nun menkul kıymet yatırım ortaklığından giriģim sermayesi yatırım ortaklığına ( GSYO ) dönüģümünde, Tan Egeli ile birlikte GSYO nun lider sermayedarı olmuģtur. Devam Eden Davalar ġirketimiz, Ocak 2008 den ġubat 2009 a kadar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV ) beyannamelerini vergi dairesine ihtirazı kayıtla vermiģ ve ödemesini yaptığı vergilerin iptaline iliģkin olarak vergi mahkemesine dava açmıģtı. Söz konusu vergiler, 6111 sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamına girdiğinden, anılan Kanun da 7

9 tanınan imkândan faydalanılmak üzere BeĢiktaĢ Vergi Dairesi ne baģvurulmuģ ve açılmıģ olan davalardan feragat edilmiģtir. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Derecelendirmesi Yönetim Kurulumuz, 2 Mayıs 2011 tarihinde düzenlenen toplantıda, Ģirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne uyumunun, SPK lisans ve izni ile faaliyet gösteren bir derecelendirme kuruluģu tarafından, bağımsız, tarafsız ve adil olarak değerlendirilmesi kararı aldı. Alınan teklifler üzerine yapılan değerlendirmeler sonucunda, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.ġ. ile derecelendirme hizmeti almak üzere sözleģme imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi. Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulumuz 12 Mayıs 2011 tarihli toplantısında 50 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL ye artırılması amacıyla Ana SözleĢmesi nin 6. maddesinin tadili kararı alınmıģtır. 6 Haziran 2011 tarihinde SPK tarafından onaylanan ve 22 Haziran 2011 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izni alınan kayıtlı sermaye tavanı artıģı, 4 Ağustos 2011 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 25 Ağustos 2011 tarihinde toplanacak olan Ortaklar Olağanüstü 2. Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacaktır. 8

10 HESAP DÖNEM SONRASI ÖNEMLĠ GELĠġMELER Sermaye Artırımı 12 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Ģirketimizin ödenmiģ sermayesinin, ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak, tahsisli satıģ yoluyla 20 milyon TL den 50 milyon TL ye artırılması kararı alınmıģtı. 12 Ağustos 2011 tarihinde ĠMKB Toptan SatıĢlar Pazarı nda gerçekleģtirilen, nominal değerli B Grubu payların tahsisli satıģ iģlemi sonucunda, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin 20 milyon TL den 40 milyon TL ye yükseltilmesine iliģkin satıģ iģlemi tamamlanmıģtır. Jeotermal Alan Ġhalesi T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ( MTA ) tarafından ihaleye çıkarılan Ruhsatlı Aydın-Kuyucak-Horsunlu-Ortakcı Jeotermal Alan ihalesi kapsamında, Ģirketimiz, teklif mektubunu da içeren ihale dosyasını, 17 Ağustos 2011 tarihinde Egeli & Co. Yatırım Holding A.ġ. Ungun Holding A.ġ. ĠĢ Ortaklığı olarak MTA ya sunmuģtur. USAġ Hisselerinin SatıĢına ĠliĢkin Ġhale Teklifi ġirketimiz, 21 Temmuz 2011 tarihinde USAġ Uçak Servisi A.ġ. ( USAġ ) hâkim ortağı Gate Gourmet Participations Espana S.L. den ( GG ), GG nin USAġ taki hisselerinin tamamının satıģı amacıyla düzenlenecek olan ihaleye katılım daveti almıģtır. Bu kapsamda, hisse alım teklifimizi de içeren ihale dosyamızı 19 Ağustos 2011 tarihinde satıcı kuruma iletmiģ bulunmaktayız. 9

11 KURUMSAL YÖNETĠM UYUM ĠLKELERĠ RAPORU ġirketimizin Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu yıllık faaliyet raporlarının içinde yayımlanmaktadır. Ara Dönem Faaliyet Raporumuzda yalnızca, 2010 Yılsonu Faaliyet Raporumuzda açıklanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu nun değiģen bölümlerine yer verilmektedir. Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi ġirketimizin Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birim Yöneticisi nin iletiģim bilgileri aģağıdaki gibidir: Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birim Yöneticisi Telefon Faks E-posta Oy Hakları ve Azınlık Hakları : Elif Pehlivanlı : : : Sermayedeki toplam adet 1 kuruģ nominal değerli A grubu hisseler, yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaza sahiptir. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı ġirketimizin 2011 ve izleyen yıllara iliģkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, ġirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluģması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" Ģeklinde oluģturulmasına, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik Ģartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiģ ve kar dağıtım politikası tarihinde akdedilen Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuģtur. ġirketimiz, 2010 yılı karından geçmiģ yıl zararlarının düģülmesinden sonra dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamıģtır. 10

12 Özel Durum Açıklamaları ġirketimiz, 2011 yılının ilk yarısında, SPK mevzuatı çerçevesinde toplam 37 adet özel durum açıklaması yapmıģtır. Söz konusu özel durum açıklamalarına Kamuyu Aydınlatma Platformu internet adresi ve Ģirketimizin kurumsal internet sitesi adresinden eriģilmektedir. Söz konusu özel durum açıklamaları ile ilgili olarak SPK veya ĠMKB nin herhangi bir ek açıklama talebi olmamıģtır. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olanların Kamuya Duyurulması 26 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla EGCYH Ġçsel Bilgilere EriĢimi Olanlar Listesi nde yer alan kiģiler aģağıda sıralanmaktadır. Yönetim Kurulu leri Tan EGELĠ Ersoy ÇOBAN Murat ÇĠLĠNGĠR Burak KOÇER Mehmet Ali GÜNEYSU Murat Nadir Tansel SARAÇ ġirket Personeli Elif PEHLĠVANLI Muzaffer AKGÜN Ġsmail Yıldırım AKSEKĠ BaĢkan BaĢkan Vekili Genel Müdür Ġdari Personel Ġdari Personel Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. Personeli Zeynep AYGÜL Operasyon ve Muhasebe Departmanı Canan NALÇAOĞLU Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi Yöneticisi Murat DEMĠRCĠ Ġdari Personel Egeli & Co. Portföy Yönetimi A.ġ. Gülenay ÖMEROĞLU Yatırım DanıĢmanı Egeli & Co. Kurumsal Destek Hizmetleri A.ġ. Personeli Fatih KAYA Operasyon ve Muhasebe Departmanı Ayla ERGÜN Destek Personeli Erkan TEKER Destek Personeli Yasal Denetçi Yusuf BĠÇER Hukuk MüĢavirleri Av. Halil DOĞRU Av. M. Tolga SEMĠZ Yusuf Biçer Yeminli Mali MüĢavirlik Ltd. ġti. Doğru Hukuk Bürosu Semiz Hukuk Bürosu Tam Tasdik Hizmeti Alınan KiĢi ve KuruluĢlar Hüseyin ERGĠN Sigma Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. 11

13 Bağımsız Denetçiler Ziya Alper ÖNDER BaĢaran Nas SMMM A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları Raporlama dönemi içerisinde ġirketimizde toplam 31 adet Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleģtirilmiģtir. Yönetim Kurulu na Sağlanan Mali Haklar ġirketimizde Yönetim Kurulu liği ile ilgili olarak yalnızca bağımsız üyelere mali hak sağlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu leri Mehmet Ali Güneysu ve Murat Nadir Tansel Saraç a 23 Mart 2011 tarihinde baģlayan 1 yıllık üyelik dönemi için aylık toplam net TL yönetim kurulu üyeliği ücreti ödenmektedir. ġirketimiz raporlama döneminde hiçbir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine kefalet veya borç vermemiģ, kredi kullandırmamıģtır. 12

14 YATIRIMCI BĠLGĠLERĠ Halka arz tarihi 1996 ĠMKB Kodu ISIN Piyasa değeri (30 Haziran 2011) EGCYH TRAVARYO91Q1 22,6 milyon TL 1 Ocak 30 Haziran 2011 Hisse Performansı En düģük En yüksek Ortalama Hisse Fiyatı (TL) 0,90 1,31 1,14 1,13 1, , ,15 1, EGCYH XU , , Bağımsız Denetçi BaĢaran Nas Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. a member of BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler BeĢiktaĢ Ġstanbul Türkiye ĠletiĢim Egeli & Co. Yatırım Holding A.ġ. Pay Sahipleri ile ĠliĢkiler Birimi Abdi Ġpekçi Caddesi No:40 NiĢantaĢı 34367, Ġstanbul Tel: Faks: E-posta: 13

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU

TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2009 FAALİYET RAPORU 1 Ġçindekiler 2009 YILI

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 01.01.2013 / 31.12.2013 SERMAYE PĠYASASI KURULU NUN SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġTIR. Sayfa No: 1

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu:

4. Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmışsa bunun nedenleri ve yapılan değişikliklerin neler olduğu: İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 / 12 I - GİRİŞ 1. Raporun Dönemi : 01.01.2014 31.03.2014 2. Ortaklığın Ünvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME KASIM 2010 HES HACILAR ELEKTRĠK SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NDEN ORTAKLIĞIMIZIN ÇIKARILMIġ

Detaylı

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları

Global Yatırım Holding A.ġ. ve Bağlı Ortaklıkları Global Yatırım Holding Anonim ġirketi ve Bağlı Ortaklıkları SERĠ:XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 01 OCAK 31 ARALIK 2012 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 1 1. Raporun Dönemi 01/01/2012 31/12/2012 2.

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. EGELĠ & CO. B TĠPĠ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. SERMAYE PĠYASASI KURULU SERĠ: XI NO:29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ 30 EYLÜL 2012 DE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU KURUMSAL

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. . 01 OCAK 2012 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Lokman Hekim Engürüsağ A.ġ., Sermaye Piyasası Kurulu nun 30.12.2011 tarihli ve Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 1-4 Şirket Bilgileri 1 Kısaca Gayrimenkul Sektörü ve Akiş GYO 1 Misyon 2 Vizyon 2 Hedefler 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3 Yönetim Kurulu

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran

HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013. 2013/Haziran Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 01/01/2013 30/06/2013 2013/Haziran GĠRĠġ VE ĠDARĠ FAALĠYETLER... 3 I.KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ.... 3 II.HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 2013 YILI DOKUZ AYLIK DEĞERLENDĠRMESĠ....

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA

BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BRĠSA BRIDGESTONE SABANCI LASTĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ 27 NĠSAN 2012 TARĠHLĠ, 2011 YILINA AĠT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirket imizin 2011 yılı Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

[BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMITIR]

[BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMITIR] [BU SAYFA KASITLI OLARAK BO BIRAKILMITIR] DO & CO Restaurants and Catering Aktiengesellschaft tan Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 15.590.400.-Avro dan 19.488.000.-Avro ya artırılması nedeniyle ihraç

Detaylı

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO.YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Egeli & Co Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 I-GİRİŞ 1-Raporun Dönemi : 01.01.2008-30.09.2008 2-Ortaklığın Unvanı : Varlık Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3-Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında 30.09.2008 tarihi itibariyle aktif olarak

Detaylı

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01/01/2010-31/03/2010 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01/01/2010-31/03/2010 2. Şirketin Ünvanı : Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım

Detaylı

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Ġġ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. YÖNETĠM KURULUNDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL VE A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET ġirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aģağıda yazılı gündem

Detaylı

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4

İçindekiler. 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2. Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Faaliyet Raporu 2013 İçindekiler 28 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Gündemi 2 Faaliyet Raporu Hakkında Bağımsız Denetçi Görüşü 3 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 4 Kar Dağıtım Önerisi 15 Kurumsal Yönetim

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı:

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı