PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU"

Transkript

1 PAŞABAHÇE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin, bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla Grup yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Turkey BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticarete A.Ş. nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Kullanım Kısıtlaması 5. Bu rapor sadece PricewaterhouseCoopers - Istanbul Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Grup denetim ekibinin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. nin konsolide mali tablolarının denetimi ile ilgili olarak hazırlanmıştır ve bu amaç dışında kullanılmamalıdır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Haluk Yalçın, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 16 Mart 2012

4 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI NOT 1 GRUBUN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 NOT 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ NOT 4 Ġġ ORTAKLIKLARI NOT 5 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 6 FĠNANSAL YATIRIMLAR NOT 7 FĠNANSAL BORÇLAR NOT 8 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 9 DĠĞER BORÇLAR NOT 10 STOKLAR NOT 11 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER NOT 12 MADDĠ DURAN VARLIKLAR NOT 13 MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR NOT 14 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI NOT 15 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 16 TAAHHÜTLER NOT 17 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR NOT 18 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 19 ÖZKAYNAKLAR NOT 20 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ NOT 21 ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ NOT 22 DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ NOT 23 DĠĞER FAALĠYETLERDEN GĠDERLER NOT 24 FĠNANSAL GELĠRLER NOT 25 FĠNANSAL GĠDERLER NOT 26 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ NOT 27 HĠSSE BAġINA KAZANÇ NOT 28 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 29 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ NOT 30 FĠNANSAL ARAÇLAR NOT 31 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR... 62

5 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR Varlıklar Dönen varlıklar: Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Toplam dönen varlıklar Duran varlıklar: Finansal yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar ErtelenmiĢ vergi varlığı Diğer duran varlıklar Toplam duran varlıklar Toplam Varlıklar Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 1

6 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR Yükümlülükler Kısa vadeli yükümlülükler: Dipnot 31 Aralık 31 Aralık Referansları Finansal borçlar Banka kredileri Şişecam Grup şirketleri tarafından kullandırılan krediler Ticari borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar Diğer ticari borçlar Diğer Borçlar İlişkili taraflara diğer borçlar Diğer borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Borç karģılıkları ÇalıĢanlara sağlanan faydalar Diğer kısa vadeli yükümlülükler Toplam kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler: Finansal borçlar Banka kredileri Şişecam Grup şirketleri tarafından kullandırılan krediler ÇalıĢanlara sağlanan faydalar ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü Toplam uzun vadeli yükümlülükler Özkaynaklar ÖdenmiĢ sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Yasal yedekler Değer artıģ fonları Yabancı para çevrim farkları GeçmiĢ yıllar karları Net dönem karı Ana ortaklığa ait özkaynaklar Azınlık payları Toplam özkaynaklar Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 2

7 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - Referansları 31 Aralık Aralık 2010 SatıĢ gelirleri SatıĢların maliyeti (-) 20 ( ) ( ) Brüt kar AraĢtırma ve geliģtirme giderleri (-) 21 ( ) ( ) Pazarlama, satıģ ve dağıtım giderleri (-) 21 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri(-) 21 ( ) ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 23 ( ) ( ) Faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler(-) 25 ( ) ( ) Vergi öncesi kar Vergi gideri - Dönem vergi gideri 26 ( ) ( ) - ErtelenmiĢ vergi geliri Dönem karı Diğer kapsamlı gelir/(gider) Yabancı para çevrim farklarındaki değiģim ( ) Finansal varlık değer (azalıģı)/artıģı 6 ( ) Duran varlık değer artıģ fonundaki değiģim Diğer kapsamlı gelir kalemlerine iliģkin vergi gideri ( ) ( ) Vergi sonrası diğer kapsamlı gelir Toplam kapsamlı gelir Dönem karı dağılımı Ana ortaklık payları Azınlık payları Hisse baģına kazanç Toplam kapsamlı gelirin dağılımı Ana ortaklık payları Azınlık payları Hisse baģına kazanç Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar

8 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Değer ArtıĢ Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Karları Net Dönem Karı Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Azınlık Payları Toplam Özkaynaklar 1 Ocak 2010 itibarıyla bakiye Yedeklere transfer ( ) Dağıtılan temettü ( ) ( ) Dönem içerisindeki toplam kapsamlı gelir ( ) Aralık 2010 itibarıyla bakiye Ocak 2011 itibarıyla bakiye Sermaye artırımı Yedeklere transfer ( ) Dağıtılan temettü ( ) ( ) Dönem içerisindeki toplam kapsamlı gelir Aralık 2011 itibarıyla bakiye Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

9 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI Dipnotlar ĠĢletme faaliyetlerine iliģkin nakit akımları Net dönem karı Dönem vergi gideri Faiz gideri Amortisman gideri 12, Maddi varlık satıģ karı 22 ( ) ( ) Temettü geliri 24 (11.104) ( ) Faiz gelirleri 24 ( ) ( ) Finansal varlık satıģ kârı 6 ( ) - Finansal borçlara iliģkin kur farkı Kıdem tazminatı karģılığı KullanılmamıĢ izin karģılığı 17 ( ) ( ) ġüpheli alacak karģılığı Diğer karģılıklar Stok değer düģüklüğü karģılığı Varlık ve yükümlülüklerdeki değiģimler öncesi faaliyetlerden sağlanan nakit akımı Ticari alacaklardaki değiģim ( ) ( ) Stoklardaki değiģim ( ) ( ) ĠliĢkili Ģirketlerden alacaklardaki değiģim ( ) ( ) Diğer ve dönen varlıklardaki değiģim ( ) ( ) Ticari borçlardaki değiģim ĠliĢkili Ģirketlere borçlardaki değiģim ( ) Diğer borçlardaki değiģim Faaliyetlerden elde edilen nakit Ödenen faizler ( ) ( ) Ödenen vergi 26 ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatı 17 ( ) ( ) ĠĢletme faaliyetlerinden kullanılan net nakit ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerine iliģkin nakit akımları Finansal varlık alımları 6 - ( ) Finansal yatırım satıģlarından elde edilen Maddi duran varlık alımları 12 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımları 13 ( ) ( ) Maddi duran varlık satıģlarından elde edilen nakit Temettü gelirleri Faiz gelirleri Sabit kıymet avansları ve peģin ödenen giderler ( ) ( ) Yabancı para çevrim farkı Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) Finansman faaliyetlerine iliģkin nakit akımları Alınan banka kredileri Geri ödenen banka kredileri 7 ( ) ( ) Azınlık payına ödenen temettü 19 ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalıģ ( ) ( ) Dönem baģı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 5

10 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 1 - GRUBUN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU PaĢabahçe Cam sanayi ve Ticaret A.ġ. Grubu ( Grup ), PaĢabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( ġirket ) ile 3 bağlı ortak ve 3 müģterek yönetime tabi iģletmeden oluģmaktadır. ġirket 1957 yılında Türkiye de kurulmuģtur. ġirketin ana ortağı Türkiye ġiģe ve Cam Fabrikaları A.ġ. ( ġiģecam ) olmakla beraber nihai kontrol gücüne sahip olan taraf Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ. dir. ġirketin fiili faaliyet konusu cam üretimi ve pazarlamasıdır. ġirket in kayıtlı adresi: ĠĢ Kuleleri Kule 3, 4. Levent 34330, BeĢiktaĢ/Ġstanbul ġirket, operasyonlarının önemli bir bölümünü ġiģecam Grup Ģirketleri ile yürütmektedir. Kategorilere göre çalıģan sayıları aģağıdaki gibidir: Aylık ücretli personel Saat ücretli personel Toplam NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları ve Önemli Muhasebe Politikaları ġirket, Türkiye de yerleģik bağlı ortaklıkları ve müģterek yönetime tabi iģletmeleri, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ve müģterek yönetime tabi iģletmeler muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ ( Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ) ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. 6

11 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Finansal Tabloların Hazırlanış Esasları ve Önemli Muhasebe Politikaları (Devamı) Rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, iliģikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ i çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensipleri ve Ģartları, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ( Maliye Bakanlığı ) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarını esas almaktadır. SPK Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Kullanılan Para Birimi Grup un her iģletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. Her iģletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiģtir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiģtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı ( UMS / TMS 29 ) uygulanmamıģtır. İşletmenin Sürekliliği Varsayımı Konsolide finansal tablolar, ġirket in ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklık ve müģterek yönetime tabi iģletmelerin önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akıģı içerisinde varlıklarından fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında iģletmenin sürekliliği esasına göre hazırlanmıģtır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup un cari dönem konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır. 7

12 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı) Konsolide finansal tablolar, konsolidasyon esaslarına göre hazırlanan ġirket in, Bağlı Ortaklıkları nın, MüĢterek Yönetime Tabi ĠĢletmeleri nin hesaplarını içerir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen Ģirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal Raporlama Standartları na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. Yabancı Ülkelerde Faaliyet Gösteren Bağlı Ortaklıkların Finansal Tabloları Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklık ve müģterek yönetime tabi ortaklıkların finansal tabloları, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmıģ olup SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Ġlgili yabancı ortaklıkların varlık ve yükümlülükleri konsolide bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullanılarak Türk Lirası na çevrilmiģtir. KapanıĢ ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynak içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. Konsolidasyon kapsamındaki yurtdıģı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aģağıdaki gibidir: Yıl Yıl Döviz cinsi sonu Ortalama sonu Ortalama Euro Bulgar Levası Rus Rublesi Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar Bağlı Ortaklıklar Kontrol, bir iģletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. Bağlı Ortaklıklar, ġirket in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve ġirket in üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iģletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve iģletme politikalarını ġirket in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. 8

13 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) AĢağıda yer alan tablo 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan Bağlı Ortaklıkların oy hakları ve etkin ortaklık oranlarını göstermektedir: Kayıtlı Oy Etkin ortaklık Faaliyet Bağlı Ortaklıklar olduğu ülke hakları % oranları % konusu PaĢabahçe EskiĢehir Cam San. ve Tic. A.ġ. Türkiye Cam eģya PaĢabahçe Investment BV Hollanda Yatırım OOO Posuda Rusya Cam eģya Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıģ ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıģtır. Gerekli görüldüğünde, Bağlı Ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiģtirilmiģtir. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir. Bağlı Ortaklıklar a ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģ olup ġirket ve Bağlı Ortaklıklar ın sahip olduğu payların kayıtlı iģtirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karģılıklı olarak netleģtirilmiģtir. ġirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon iģlemi sırasında netleģtirilmiģtir. ġirket in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleģtirilmiģtir. Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dıģı paylar Grup un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dıģı paylar, ilk iģletme birleģmelerinde oluģan (Dipnot 2.5) bu paylar ile birleģme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değiģikliklerdeki ana ortaklık dıģı payların toplamından oluģur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dıģı paya düģen birikmiģ zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dıģı özsermaye tutarını aģabilir. Bu durumda birikmiģ zarar ve ana ortaklık dıģı paya düģecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dıģı pay ile iliģkilendirilir. 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal pozisyonu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonucu, gerek tek baģına gerekse topluca, konsolide finansal tablolara göre parasal önemlilik arz etmeyen Bağlı Ortaklıkların finansal tabloları konsolide edilmemiģtir. Bu bağlı ortaklıklar, konsolide finansal tablolarda, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıģlardır (Not 6). 9

14 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklardaki Paylar MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, ġirket ve Bağlı Ortaklıklar ı ile bir veya daha fazla müteģebbis ortak tarafından müģtereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleģme dahilinde oluģturulan Ģirketleri ifade etmektedir. Grup, bu müģterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar oransal konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar a ait finansal tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, özkaynaklar, gelir ve giderler Grup un sahip olduğu etkin ortaklık oranları ile konsolidasyon iģlemine tabi tutulmaktadır. MüĢterek kontrol edilen varlıklardan kaynaklanan yükümlülük ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilir. MüĢterek kontrole tabi ortaklıkların varlıklarının kullanılmasından ya da söz konusu varlıkların satıģından elde edilen gelirden Grup a düģen pay, ilgili ekonomik faydaların Grup a akıģının muhtemel olması ve tutarlarının güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi halinde kayda alınır. MüĢterek kontrol edilen bir iģletmedeki Grup payının satın alımından kaynaklanan Ģerefiyenin muhasebeleģtirilmesinde, bağlı ortaklık alımından kaynaklanan Ģerefiye için uygulanan muhasebe politikası uygulanır (Not 2.5). Grup ile Grup un müģterek olarak kontrol ettiği ortaklıkların arasındaki iģlemler neticesinde oluģan gerçekleģmemiģ kar ve zararlar, Grup un müģterek yönetime tabi ortaklıktaki payı oranında elimine edilir. Grup un müģterek yönetime tabi iģletmelerdeki önemli ortaklık oranları aģağıda belirtilmiģtir: 30% ortaklık oranı ve eģit oy hakkı ile Hollanda ve Bulgaristan da kurulmuģ olan müģterek yönetime tabi ortaklıkları Trakya Cam Investment BV, Trakya Cam Bulgaria EAD ve Trakya Cam Logistics EAD dir (Not 4). Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Grup un toplam oy haklarının %20 ye kadar veya %20 nin üzerinde olmakla birlikte Grup un önemli bir etkiye sahip olmadığı veya konsolide finansal tablolar açısından önemlilik teģkil etmeyen, teģkilatlanmıģ piyasalarda iģlem görmeyen ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir Ģekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karģılık düģüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılmıģtır. Grup un toplam oy haklarının %20 nin altında olduğu veya Grup un önemli bir etkiye sahip olmadığı ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatları olan ve rayiç değerleri güvenilir bir Ģekilde hesaplanabilen satılmaya hazır finansal varlıklar, rayiç (gerçeğe uygun) değerleriyle konsolide finansal tablolara yansıtılmıģtır (Not 6). 2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 10

15 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değiģikliği olmamıģtır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. 2.4 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ndaki (UFRS) değiģiklikler Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2011 tarihinde baģlayan yıla ait dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiģ TMS/TFRS lerdeki değiģiklik ve yorumlardan Topluluk un finansal tabloları üzerinde etkisi olan değiģiklik ve yorumları uygulamıģtır. a) 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıla ait ara dönemler için geçerli olan değişiklik ve yorumlar: - UMS 24 (Revize), ĠliĢkili Taraf Açıklamaları - UFRS 1 (DeğiĢiklik), UFRS nin Ġlk Defa Uygulanması - UMS 32 (DeğiĢiklik), Finansal Araçlar: Sunum - UFRYK 14, Asgari Fonlama Gerekliliğinin PeĢin Ödenmesi - UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi, Yıllık GeliĢtirme Projesi kapsamındaki standartlar 1 Ocak 2011 tarihinden sonra baģlayan finansal dönemler için geçerlidir. Sözkonusu proje, aģağıdaki 6 standart ve 1 yorumdaki değiģiklikleri içermektedir: - UFRS 1 UFRS nin Ġlk Defa Uygulanması - UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri - UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar - UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu - UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar - UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama - UFRYK 13 MüĢteri Sadakat Programları 11

16 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) b) Henüz yürürlüğe girmemiş standart, değişiklik ve yorumlar: UFRS 7 (DeğiĢiklik), Finansal Araçlar: Açıklamalar UFRS 1 (DeğiĢiklik), UFRS nin Ġlk Defa Uygulanması UMS 12 (DeğiĢiklik), Gelir Vergileri UMS 19 (DeğiĢiklik), ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar UMS 1 (DeğiĢiklik), Finansal Tabloların Sunumu UFRS 9, Finansal Araçlar UFRS 10, Konsolide Finansal Tablolar UFRS 11, Ortak Düzenlemeler UFRS 12, Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar ile Ġlgili Açıklamalar UFRS 13, Makul Değer Ölçümü UMS 27, Bireysel Finansal Tablolar UMS 28, ĠĢtiraklar ve iģ ortaklıkları UFRYK 20, Madenlerle Ġlgili Üretim Sırasında OluĢan Sökme Maliyetleri Grup yukarıda yer alan değiģikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup un konsolide finansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir. 2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Gelirlerin kaydedilmesi Gelirler, mal ve hizmet satıģlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satıģlar, teslim edilmiģ malların ve gerçekleģmiģ hizmetlerin fatura bedelinin, satıģ indirimleri ve iadelerinden arındırılmıģ halidir. SatıĢların içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluģacak tahsilâtların, finansman unsuru içerisinde yer alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre finansal gelir olarak ilgili dönemlere kaydedilir (Dipnot 20, 24). Malların satışı Malların satıģından elde edilen gelir, aģağıdaki Ģartlar karģılandığında muhasebeleģtirilir: Faiz geliri Grup un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, Grup un mülkiyetle iliģkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, Gelir tutarının güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi, ĠĢlemle iliģkili olan ekonomik faydaların Grup a akıģının olası olması ve ĠĢlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir Ģekilde ölçülmesi. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit giriģlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. 12

17 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Temettü geliri Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman konsolide finansal tablolara yansıtılır. Kira geliri Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama anlaģmaları göz önüne alınarak tahakkuk esasına göre kaydedilir. Stoklar Stoklar, net gerçekleģebilir değer ya da maliyet bedelinden düģük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dahil edilen maliyeti oluģturan unsurlar malzeme, direkt iģçilik ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmemektedir. Net gerçekleģebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluģan tahmini satıģ fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satıģı gerçekleģtirmek için gerekli satıģ maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır (Dipnot 10). Maddi duran varlıklar Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiģ amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düģülmesi ile bulunan net değerleri ile gösterilmektedir. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıģında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dıģında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiģikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değiģiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleģtirilir (Dipnot 12). Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi duran varlıklarla aynı Ģekilde amortismana tabi tutulur. Maddi duran varlıkların, tahmin edilen ekonomik ömürleri aģağıdaki gibidir: Ekonomik ömür Binalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Makine ve cihazlar TaĢıtlar DöĢeme ve demirbaģlar Özel maliyetler yıl 8-50 yıl 5-15 yıl 3-15 yıl 2-15 yıl 4-10 yıl 13

18 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Maddi duran varlıklar olası bir değer düģüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karģılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile satıģ maliyeti düģülmüģ gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleģtirilmektedir. Maddi duran varlığın kapasitesini geniģleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluģan kazanç veya kayıp satıģ hâsılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır. Maddi olmayan duran varlıklar Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiģ itfa payları ve birikmiģ değer düģüklükleri düģüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiģikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değiģiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleģtirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3-5 yıl) itfaya tabi tutulur (Dipnot 13). Bilgisayar yazılımları Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluģan maliyetler üzerinden aktifleģtirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3-5 yıl) itfaya tabi tutulur. Bilgisayar yazılımlarını geliģtirmek ve sürdürmekle iliģkili maliyetler, oluģtukları dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk iliģkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliģtiren çalıģanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliģtirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 yılı geçmemek kaydıyla) itfaya tabi tutulurlar (Dipnot 13). İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar ĠĢletme birleģmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını karģılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi durumunda Ģerefiye tutarından ayrı olarak tanımlanır ve muhasebeleģtirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değeridir. 14

19 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) ĠĢletme birleģmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar baģlangıç muhasebeleģtirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden birikmiģ itfa ve tükenme payları ve birikmiģ değer düģüklükleri düģüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler (Dipnot 13). Yatırım amaçlı gayrimenkuller Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya iģlerin normal seyri esnasında satılmak yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırılır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak finansal tablolara yansıtılmaktadır. Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir gayrimenkule dönüģmesi durumunda kullanımdaki değiģikliğin gerçekleģtiği tarihe kadar UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardını uygulanır. UMS 16 ya göre hesaplanmıģ olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık UMS 16 ya göre yapılmıģ bir yeniden değerleme gibi iģleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile iliģkilendirilir. Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değiģimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluģtuğu dönemde kâr veya zarar ile iliģkilendirilmektedir. GeliĢtirme giderleri Yeni ürünlerin geliģtirilmesi veya geliģtirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bakımdan baģarılı bir Ģekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliģtirme giderleri ve araģtırma giderleri gerçekleģtiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliģtirme gideri sonraki dönemde aktifleģtirilemez. AktifleĢtirilen geliģtirme giderleri, ürünün ticari üretiminin baģlaması ile 5 yıl içerisinde doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Varlıklarda değer düşüklüğü Grup, Ģerefiye dıģındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için, her bilanço tarihinde söz konusu varlığa iliģkin değer düģüklüğü olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taģınmakta olan değeri, kullanım veya satıģ yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net gerçekleģebilir değer ile karģılaģtırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı değeri, kullanım veya satıģ yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düģüklüğü meydana gelmiģtir. Bu durumda oluģan değer düģüklüğü zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. Değer düģüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artıģ, önceki yıllarda değer düģüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamıģ olması halinde oluģacak olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aģmamalıdır. Değer düģüklüğünün iptali konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleģtirilir. 15

20 31 ARALIK 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT NOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Finansal kiralamalar a) Grup - kiracı olarak Faaliyet kiralaması Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama iģlemi, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teģvikler düģüldükten sonra) yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. b) Grup - kiralayan olarak Faaliyet kiralaması Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, konsolide bilançoda maddi duran varlıklar altında sınıflandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama dönemi süresince, eģit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Finansal kiralamalar Borçlanma maliyetleri Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, iģlem maliyetleri düģürülmüģ gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiģ bedelleriyle değerlenir ve iģlem masrafları düģüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiģ maliyet değeri arasındaki fark, konsolide kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır (Dipnot 7). Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleģtirilmiģ bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir. Kullanıma ve satıģa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile iliģki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satıģa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluģtukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir. ĠliĢkili taraflar Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan Ģirketler ile konsolidasyona dahil edilmeyen bağlı ortaklıklar ve müģterek yönetime tabi iģletmeler iliģkili taraflar olarak kabul edilmiģlerdir (Dipnot 28). 16

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI TÜRK HAVA YOLLARI ANONĠM ORTAKLIĞI VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31Aralık 2014 Tarihi Ġtibariyle Konsolide

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı