KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin ( İşletme ) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu 2. İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3 Görüş 4. Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (bkz. Dipnot 11) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. Görüşü Etkilemeyen, Dikkat Çekilmek İstenen Hususlar 5. İlişikteki finansal tablolarda bilanço dipnotu 33.a. da belirtildiği üzere, İşletme tarafından üretilen ve ithal edilen mamullerin yurtiçinde üçüncü taraflara satışı ve pazarlaması İşletme nin %90 oranında iştiraki olan bağlı ortaklığı Aktif Kozmetik Satış Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. ( Aktif Kozmetik ) tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla İşletme nin cari yılda yurtiçi satışlarının %87 si Aktif Kozmetik e yapılmış olup, satışı yapılan mamullerin yurtiçinde üçüncü taraflara satışı ve pazarlanması faaliyetleri de Aktif Kozmetik tarafından yürütülmüştür. 6. İlişikteki finansal tablolarda bilanço dipnotu 33.b. de belirtildiği üzere, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, İşletme'nin 2011 yılı içerisindeki yurtdışı satışlarının TL'lik kısmı, İşletme nin Romanya'da kurulu %100 oranında iştiraki olan bağlı ortaklığı Alix Avien Cosmetics S.R.L. ( A. A. Romanya )'ye yapılmış olup, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle İşletme'nin söz konusu iştirakinden TL tutarında ticari alacağı bulunmaktadır. İşletme yönetiminin, dipnot 33.b.'de belirtildiği üzere A. A. Romanya ile ilgili stratejik planlarına ve marka bilinirliğini arttırmaya yönelik Romanya'da gerçekleştirilen harcamalara ilişkin Turquality kapsamında devlet desteği alınması hususlarına dikkat çekmek isteriz. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Beste Gücümen, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 13 Mart 2012

4 BİLANÇOLAR AKTİF (VARLIKLAR) 31 Aralık Aralık 2010 I. DÖNEN VARLIKLAR A. HAZIR DEĞERLER Kasa Bankalar B. KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR Alıcılar Alacak senetleri Alacak reeskontu (-) ( ) ( ) 4- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) ( ) ( ) C. DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR İştiraklerden alacaklar Kısa vadeli diğer alacaklar D. STOKLAR İlk madde ve malzeme Yarı mamuller Mamuller Diğer stoklar Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) ( ) ( ) 6- Verilen sipariş avansları E. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR II. DURAN VARLIKLAR A. UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR Verilen depozito ve teminatlar B. DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR İştiraklerden alacaklar Uzun vadeli diğer alacaklar C FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İştirakler Bağlı ortaklıklar Bağlı ortaklıklar değer düşüklüğü karşılığı (-) ( ) ( ) D. MADDİ DURAN VARLIKLAR Arazi ve arsalar Binalar Makine, tesis ve cihazlar Taşıt araç ve gereçleri Döşeme ve demirbaşlar Diğer maddi duran varlıklar Birikmiş amortismanlar (-) ( ) ( ) 8- Yapılmakta olan yatırımlar E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Haklar Diğer maddi olmayan duran varlıklar AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI İlişikteki bilanço ve gelir tablosu dipnotları finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 1

5 BİLANÇOLAR PASİF (KAYNAKLAR) 31 Aralık Aralık 2010 I. KISA VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR Banka kredileri Diğer finansal borçlar B. TİCARİ BORÇLAR Satıcılar Borç senetleri Borç reeskontu (-) - (1.582) C. DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR Ortaklara borçlar Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler Kısa vadeli diğer borçlar D. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI - - E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Vergi karşılıkları Diğer borç ve gider karşılıkları II. UZUN VADELİ BORÇLAR A. FİNANSAL BORÇLAR Banka kredileri Diğer finansal borçlar B. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Kıdem tazminatı karşılıkları III. ÖZSERMAYE A. SERMAYE B. EMİSYON PRİMİ C. YEDEKLER Yasal yedekler Özel yedekler Olağanüstü yedek D. GEÇMİŞ YIL KARLARI - - E. ÖZSERMAYE ENFLASYON DÜZELTME FARKLARI F. GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) - - G. NET DÖNEM KARI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI İlişikteki bilanço ve gelir tablosu dipnotları finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 2

6 31 ARALIK 2011 VE 2010 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT GELİR TABLOLARI A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi satışlar Yurtdışı satışlar Diğer satışlar B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER ( ) ( ) 1- Satıştan iadeler (-) ( ) ( ) 2- Satış iskontoları (-) ( ) ( ) C. NET SATIŞLAR D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) ( ) BRÜT SATIŞ KARI E. FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1- Araştırma ve geliştirme giderleri (-) ( ) ( ) 2- Pazarlama satış ve dağıtım giderleri (-) ( ) ( ) 3- Genel yönetim giderleri (-) ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI F. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR İştiraklerden temettü gelirleri Faiz ve diğer temettü gelirleri Faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar G. DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR ( ) ( ) H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) ( ) 1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-) ( ) ( ) 2- Uzun vadeli borçlanma giderleri (-) ( ) ( ) FAALİYET KARI I. OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR Konusu kalmayan karşılıklar Diğer olağanüstü gelirler ve karlar J. OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR (-) ( ) ( ) 1- Geçmiş dönem gider ve zararları (-) Diğer olağanüstü giderler ve zararlar (-) ( ) ( ) K. NET PARASAL POZİSYON KARI - - DÖNEM KARI L. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) ( ) ( ) NET DÖNEM KARI İlişikteki bilanço ve gelir tablosu dipnotları finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. 3

7 1. İşletmenin fiili faaliyet konusu: Ana faaliyet konusu bilumum kozmetik mamul ve maddelerini kapsamak üzere kozmetik sanayi kurmak, işletmek ve kozmetik ürünleri satmak olan Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi Anonim Şirketi ( Şirket ) İstanbul da tescilli bir sermaye şirketidir. 2. Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların pay oranı ve tutarları: 31 Aralık Aralık 2010 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Ortaklar (%) (TL) (%) (TL) Bilfar Holding A.Ş. ( Bilfar ) 84, , Diğer (*) 15, , , , (*) Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir. Nominal sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle TL dir. 3. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı): 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz yoktur. 4. Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle kayıtlı sermaye tutarı TL dir. 5. Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları: Cari dönem ve bir önceki dönem içinde yapılan sermaye artırımı bulunmamaktadır. 6. Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler: Cari dönemde ve bir önceki dönemde Şirket in ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymeti bulunmamaktadır. 7. Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler: Cari dönemde ve bir önceki dönemde Şirket in itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymeti bulunmamaktadır. 4

8 8. Cari dönemde duran varlık hareketleri: 31 Aralık Aralık 2010 Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti ( ) (26.111) Yapılmakta olan yatırımlar (*) Yapılmakta olan yatırımlar Çerkezköy üretim tesislerine ilave olan depo ve temizlik malzemeleri üretim alanı inşasından oluşmaktadır. Ekim 2009 da başlamış olan bu inşaatın raporlama tarihi itibari ile tamamlanma derecesi %100'dür, 2012 yılı içerisinde gerekli iskan ve ruhsat işlemlerinin tamamlanarak kullanılmaya başlanacağı öngörülmektedir. 9. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: Şirket in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle cari dönemde yararlandığı ve gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır. 10. Şirket in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi: 31 Aralık Aralık 2010 Alacaklar Borçlar Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Ticari Ortaklar Ticari olmayan Ticari olmayan Ticari olmayan Ticari olmayan Bilfar Diğer ortaklar İştirakler Bilser Dış Ticaret Ltd. Şti. ( Bilser ) Bağlı ortaklıklar Alix Avien Cosmetics SRL Alix Avien Cosmetics SARL Aktif Kozmetik Satış Pazarlama Dağ. A.Ş. ( Aktif Kozmetik ) İlişkili kuruluşlar Bilim İlaç A.Ş. ( Bilim İlaç ) Akvet A.Ş. ( Akvet ) Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde Bilfar a olan ticari olmayan borçlar temettü, masraf paylaşımı ve vade farkı borçlarını temsil etmektedir. Akvet e olan ABD Doları (31 Aralık 2010: ABD Doları) orijinal tutarlı ticari olmayan borçlar Akvet tarafından Kopaş a fonlama amacıyla aktarılan kredidir. Bu tutar kısa vadeli diğer borçlar hesabında gösterilmektedir. Şirket in Aktif Kozmetik den TL (31 Aralık 2010: TL) tutarındaki ticari olmayan alacağı, Şirket tarafından bankadan temin edilerek Aktif Kozmetik e aynı şartlarla sağlanan kredi alacağından oluşmaktadır. Şirket in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Aktif Kozmetik ten senetli alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2010: TL). 5

9 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri ile bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri: Şirket, hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmemekle beraber ortak sayısının 250 den fazla olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) tebliğlerine ve yönetmeliklerine uymaktadır. Bu nedenden dolayı, Şirket, SPK nın Seri: XI No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ yerine SPK'nın 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan XI-1 no'lu Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ i ( XI-1 Tebliği ) ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan ek tebliğleri ile birlikte SPK nın yayımlamış olduğu Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ne ( XI-20 Tebliği ) uygun olarak finansal tablolarını hazırlamaktadır. Bütün bu ilke ve kurallar bundan sonra SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri olarak anılacaktır. Finansal tablolarda kullanılan önemli muhasebe ilkeleri aşağıdaki gibidir: a) Enflasyona göre düzeltilmiş finansal tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar XI-20 Tebliği, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan Türk Lirası nın cari satın alma gücünü esas alarak hazırlanmasını ve önceki dönem finansal tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Söz konusu tebliğe göre yüksek enflasyon dönemi, yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren başlar. SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ( TCMB ) son verilerine göre enflasyon beklentilerinin 2005 yılı sonu için %8, gelecek 12 ay için %7,7, 2005 yılsonuna ilişkin söz konusu tahmini değerlere göre son 3 yıllık bileşik enflasyon oranının %35,7 olmasının öngörüldüğünü belirtmiştir. Bu öngörüler neticesinde SPK, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Şirket, SPK nın Seri XI, No: 20 tebliğinin 14. maddesinde değişiklik yapan Seri XI, No: 26 tebliğine uygun olarak finansal tablolarda özsermaye kalemlerini kayıtlı değerleri üzerinden göstermiş, bunların düzeltilmesi sonucunda oluşan farkları toplu halde Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesap kaleminde göstermiştir. Bu hesap kaleminin 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir: Sermaye düzeltmesi (bilanço dipnotu 2) Olağanüstü yedek düzeltmesi Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları

10 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri ile bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): b) Hazır değerler Hazır değerler bilançoda maliyet değerleri ile yansıtılmaktadır. Hazır değerler nakit banka mevduatları ile tutarı belirli, nakde kolay çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip, değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi üç aydan daha kısa olan yatırımları içermektedir. c) Alacaklar ve borçlar Avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere TL üzerinden senetli alacak ve borçlar ile 3 aydan uzun vadeli senetsiz alacak ve borçlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın iskonto oranı kullanılarak, yabancı para cinsinden olanlar ise Libor ve Euribor faiz oranları kullanılarak reeskont işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan düzeltme işlemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak gösterilmiş, gelir tablosunda ise alacaklara ilişkin reeskont tutarları, "Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar", borçlara ilişkin reeskont tutarları ise, "Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Kârlar" hesap gruplarında muhasebeleştirilmiştir. ç) Şüpheli alacaklar karşılığı Çeşitli nedenlerle tahsil imkânlarının güçleşmiş olduğu tahmin edilen alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. d) Stoklar Ürün stok maliyeti içinde satın alma maliyeti, işçilik ve uygun genel imalat giderleri gibi işletme giderleri vardır. Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmaktadır. Stoklar, hammaddeler, yarı mamuller, mamuller ve diğer stoklar Ağırlıklı Ortalama yöntemiyle değerlenmektedir. e) Finansal duran varlıklar Finansal duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari yıl girişlerinin elde etme maliyetlerinden gösterilmiştir. İştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıklar, net defter değerleri elde etme maliyetlerinden düşük olduğu takdirde, net defter değerleri üzerinden değerlenmektedir. Bu şekilde değerlenen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıkların net defter değerlerinde dönem itibariyle gerçekleşen artışlar, süreklilik ve ihtiyatlılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. 7

11 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri ile bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): f) Maddi duran varlıklar Amortismana tabi duran varlıklar, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari yıl girişlerinin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmiştir. Amortisman, maddi duran varlıkların faydalı ömürleri dikkate alınarak 2004 yılı ve öncesi alımlar için düzeltilmiş tutarları üzerinden geçmişe şamil olacak şekilde, cari dönem girişleri içinse elde etme maliyetleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst esasına göre hesaplanmıştır. Maddi duran varlıkların ekonomik ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıda belirtilmiştir: % Binalar 2-5 Makine, tesis ve cihazlar 5-25 Taşıt araç ve gereçleri 20 Döşeme ve demirbaşlar Diğer maddi duran varlıklar Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. Maddi duran varlıkların satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına dahil edilir. g) Maddi olmayan duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar haklardan ve özel maliyetlerden oluşmakta olup, enflasyonun etkilerine göre 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş başlangıç değerleri ve cari yıl girişlerinin maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmiştir. Amortisman, maddi olmayan duran varlıklar için normal (doğrusal) amortisman yöntemi kullanılarak %20 ile %60 arasında değişen oranlarda itfa edilmektedir. ğ) Krediler ve borçlanma maliyeti Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem giderleri çıkartıldıktan sonraki değerleriyle kaydedilir. Varlıkların elde etme maliyetleri ile açık ilgisi kurulabilen borçlanma maliyetleri (kur farkları dahil finansman giderleri) ilgili varlığın maliyetine dahil edilir. h) Kıdem tazminatı karşılıkları Yürürlükteki kanunlara göre kıdem tazminatına hak kazananlar için tahakkuk eden hizmet maliyetleri tahakkuk ettikleri dönem masraflarına intikal ettirilmektedir. Ödenecek tazminat çalışılan her sene için bir aylık maaş tutarı olup, bu miktar 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 2.731,85 TL (31 Aralık 2010: 2.517,01 TL) ile sınırlandırılmıştır. 8

12 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri ile bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): ı) Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar Yabancı para cinsinden gerçekleşen tüm işlemler, işlem tarihindeki kurlarla Türk Lirası'na çevrilerek hesaplara yansıtılmaktadır. Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar ve borçlar dönem sonunda geçerli olan döviz kurları üzerinden Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir tablosunda ilgili hesap gruplarına dahil edilmektedir. i) Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedeklerden oluşmaktadır. Birinci yasal yedekler ticari karın %5'i ödenmiş sermayenin %20'sine varana dek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise sermayenin %5'ini aşan temettüler üzerinden %10 oranında ayrılır. Enflasyon muhasebesi gereklerince özsermayenin ilgili tebliğ uyarınca düzeltme işlemine tabi tutulmasında ortaya çıkan artışlar kar dağıtımına konu edilemeyecektir. j) Temettü Temettü alacakları, alma hakkı doğduğu dönemde gelir olarak kaydedilir. Temettü borçları, kar dağıtımının bir unsuru olarak alma hakkı doğduğu dönemde yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır. k) Vergi karşılıkları Kurumlar Vergisi Kanunu 13 Haziran 2006 tarih ve 5520 sayılı yasa ile değişmiştir. Söz konusu 5520 sayılı yeni Kurumlar Vergisi Kanunu esasen 21 Haziran 2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmekle beraber, pek çok hükmü 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre Türkiye de kurumlar vergisi oranı 2011 yılı için %20 dir (2010: %20). Kurumlar vergisi oranı, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde kurum kazancı üzerinden başka bir vergi ödenmemektedir (Gelir Vergisi Kanunu Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç). Türkiye deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye de yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj ödenmez. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi kar dağıtımı sayılmaz. Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. 9

13 11. Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri ile bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri (Devamı): Vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse, yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle vergi miktarları değişebilir. Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez. Kurumlar Vergisi Kanunu nda kurumlara yönelik birçok istisna bulunmaktadır. Bu istisnalardan İşletme ye ilişkin olanları aşağıda açıklanmıştır: Kurumların tam mükellefiyete tabi bir başka kurumun sermayesine iştirakten elde ettikleri temettü kazançları (yatırım fonlarının katılma belgeleri ile yatırım ortaklıkları hisse senetlerinden elde edilen kar payları hariç) kurumlar vergisinden istisnadır. Kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan hakkı, kurucu senedi ve intifa senetleri satışından doğan kazançlarının %75 i kurumlar vergisinden istisnadır. İstisnadan yararlanmak için söz konusu kazancın pasifte bir fon hesabında tutulması ve 5 yıl süre ile işletmeden çekilmemesi gerekmektedir, sermayeye ilave edilmesi mümkündür. Satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahının tespitinde yukarıda yer alan istisnalar yanında ayrıca Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8, 9 ve 10. maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu nun 40. madde hükmünde belirtilen indirimler de dikkate alınır. Bu esaslar altında 31 Aralık 2011 tarihinde bilançoda kısa vadeli borç ve gider karşılıkları altında gösterilen vergi karşılıkları TL (31 Aralık 2010: TL) olup, ilişikteki finansal tablolarda karşılık gideri olarak faaliyet sonuçlarına yansıtılmıştır. l) Diğer bilanço kalemleri Diğer parasal bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı değerleri ile parasal olmayan kalemler ise 31 Aralık 2004 hesap dönemi itibariyle düzeltilmiş değerleri başlangıç kabul edilerek ve cari dönem girişlerinin maliyet değerleri eklenerek mali tablolara yansıtılmıştır. m) Gelirler ve giderler Tahakkuk esası uygulanmakta olup, hasılat, gelir ve karlar aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılacak şekilde kayıtlara alınmaktadır. n) İlişkili kuruluşlar Şirket in ana ortağı olan Bilfar Holding A.Ş. tarafından yönetilen ve Bilfar Holding A.Ş. ye bağlı olan şirketler ilişkili kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. 10

14 12. Tebliğin 1 numaralı ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi: 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.805,04 TL ye yükseltilmiştir (1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.623,23 TL ye yükseltilmiştir). 13. Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi: Şirket in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle sırasıyla toplam TL ve TL lik tahsil edilebilirliği şüpheli hale gelmiş ticari alacağına ilişkin finansal tablolarda şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Şirket, 2006 ve öncesine ilişkin olarak Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality nin desteklenmesi hakkında tebliğe istinaden, yurtdışı pazara girmeye yönelik gerçekleştirdiği harcamalarını beyan ederek 2011 yılında TL lik teşviğe hak kazanmıştır (31 Aralık 2010: TL). Söz konusu teşvik tutarı Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar hesap grubunda sınıflandırılmıştır (Dipnot 22). Şirket aynı şekilde 2011 yılı marka faaliyetleri kapsamında yapılan TL lik harcama için başvuruda bulunmuştur (31 Aralık 2010: TL). Söz konusu teşvik, ilgili harcamaların onaylanmasını takiben gelir olarak kayıtlara alınacaktır. 14. Şirket in gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket in gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur. 15. Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve diğer teminatların tutarları: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket in aktif değerleri üzerinde ipotek ve diğer teminatlar mevcut değildir. 16. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarları sırasıyla TL ve TL dir. 17. Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket in müşterilerden almış olduğu ipotek ve diğer teminatların toplam tutarları sırasıyla TL ve TL olup detayı aşağıdaki gibidir: 31 Aralık Aralık 2010 Alınan teminat senetleri Alınan ipotekler

15 18. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: a) Şirket in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Finansal Kiralama Sözleşmeleri gereği mevcut taahhütleri (bilanço tarihinden sonra ödenecek olan faizler) sırasıyla TL ve TL dir. b) 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket in yerel bankalardan alarak çeşitli kuruluşlara verdiği teminat mektubu tutarı TL dir (31 Aralık 2010: TL). 19. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihi itibariyle Şirket in bloke mevduatı bulunmamaktadır. 20. Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Şirket in, borsada işlem gören menkul kıymetleri ve finansal duran varlıkları bulunmamaktadır. 21. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp Şirket in ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp Şirket in ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet bulunmamaktadır. 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları: Kısa vadeli diğer alacaklar 31 Aralık Aralık 2010 Aktif Kozmetik den alacaklar (Dipnot 10) Vergi dairesinden alacaklar

16 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Devamı): Diğer dönen varlıklar 31 Aralık Aralık 2010 Peşin ödenen vergi ve fonlar İndirilecek Özel Tüketim Vergisi Devreden Katma Değer Vergisi Peşin ödenen giderler Terkin edilen Katma Değer Vergisi Diğer Diğer maddi olmayan duran varlıklar Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle finansal kiralama ile alınan araçlar, makine ve teçhizatlar ve özel maliyetlerden oluşmaktadır. Uzun vadeli diğer alacaklar 31 Aralık Aralık 2010 Aktif Kozmetik den alacaklar (Dipnot 10) Vergi Dairesinden alacaklar Kısa vadeli diğer borçlar 31 Aralık Aralık 2010 İlişkili kuruluşlara borçlar (Dipnot 10) Hesaplanan Katma Değer Vergisi Diğer Diğer borç ve gider karşılıkları Aralık Aralık 2010 Personel maaş tahakkukları Dava karşılıkları İkramiye tahakkukları

17 22. Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları (Devamı): 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihi itibariyle, diğer borç ve gider karşılıklarının uzun vadeli kısmı bulunmamaktadır. Faaliyetle ilgili diğer gelirler ve karlar Gider yansıtmaları Kur farkı gelirleri Kira gelirleri Turquality teşvik gelirleri (Dipnot 13) Diğer Gider yansıtmalarının TL lik kısmı (2010: TL) Aktif Kozmetik e verilen hizmetler ile ilgili olup TL lik kısım (2010: TL) ürün pazarlama faaliyetlerine katılım payı ve komisyon olarak ürün tedarikçisine kesilen tutardan oluşmaktadır. Diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar Kur farkı giderleri İmha giderleri Komisyon giderleri Reeskont faiz giderleri Fiyat farkları Bağlı ortaklık karşılık gideri (Dipnot 26) Diğer Diğer olağanüstü giderler ve zararlar Envanter sayım farkları Diğer

18 23. "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle personelden alacaklar ve personele borçlar bilanço toplamının yüzde birini aşmamaktadır. 24. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihi itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarı bulunmamaktadır (Dipnot 33.b.). 25. Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak tutarları: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle şüpheli alacak karşılığı sırasıyla TL ve TL olup tamamı vadesi gelmiş alacaklar için ayrılan karşılıkları temsil etmektedir. 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı bulunmamaktadır. 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı veya bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle; 31 Aralık 2011 Ortaklık Dönem net İştirakler oranı (%) Tutar karı/(zararı) Bilser 34, Denge Dış Ticaret A.Ş. ( Denge ) 1, (2.653) Aralık 2010 Ortaklık Dönem net İştirakler oranı (%) Tutar karı/(zararı) Bilser 34, (1.391) Denge 1,

19 26. İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı veya bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği: (Devamı) Ayrıca, yukarıdaki listede yer almayan Aktur A.Ş. de Şirket in 710 TL (31 Aralık 2010: 710 TL) iştiraki bulunmaktadır. 31 Aralık 2011 Ortaklık Dönem net oranı (%) Tutar karı/(zararı) Alix Avien Cosmetics SRL (*) ( ) Aktif Kozmetik Alix Avien Cosmetics SARL (**) 99, Aralık 2010 Ortaklık Dönem oranı (%) Tutar zararı Alix Avien Cosmetics SRL (*) ( ) Aktif Kozmetik Alix Avien Cosmetics SARL (**) 99, (*) Alix Avien Cosmetics S.R.L. herhangi bir borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasada işlem görmemekte olup, söz konusu bağlı ortaklık için 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihli finansal tablolarda TL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır (bkz. Bilanço Dipnot 33.b.). (**) Alix Avien Cosmetics SARL herhangi bir borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasada işlem görmemekte olup, söz konusu bağlı ortaklık 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihli finansal tablolarda TL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. Yukarıda dökümü verilen şirketlerin söz konusu finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu Standartları na göre hazırlanmamış olup, bağımsız denetimden geçmemiştir. Bu nedenle yukarıdaki belirtilen dönem karları veya zararları şirketlerin yasal finansal tablolarında yer alan tutarları ifade etmektedir. 27. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır. 16

20 28. Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak bulunmamaktadır. 29. Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları: 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihi itibariyle duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme yoktur. 30. Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı orijinal tutarları ve Türk Lirası na dönüştürülme kurları: 31 Aralık 2011 ABD$ EUR GBP CHF Varlıklar Bankalar Alıcılar Verilen sipariş avansları Yükümlülükler Satıcılar (30.763) (75.595) - - Kısa vadeli diğer borçlar ( ) ( ) (75.595) - - Net yabancı para pozisyonu ( )

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 1998 31 ARALIK 1998 DÖNEMİNE AİT ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. AD Yayıncılık A.Ş. ( Şirket ) nin 31 Aralık

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi. Bağımsız Denetim Raporu 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bağımsız Denetim Raporu Yönetim Kurulu na Giriş ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Eylül 2014 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

CREDITWEST BANK LİMİTED 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CREDITWEST BANK LİMİTED 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Creditwest Bank Limited Yönetim Kurulu ve Ortakları'na 1. Creditwest Bank Limited'nin ("Şirket") 31 Aralık 2008 tarihi

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır.

Bilanço tarihi itibariyle, Şirket in kurucusu olduğu 15 adet Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu bulunmaktadır. 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirket in fiili faaliyet konusu, ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2003 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Sayfa ------ Bağımsız Denetim Raporu 1 Konsolide Bilanço

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ortak Girişimleri Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları Tamamlayıcı Notlar 1 ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı