GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU"

Transkript

1 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

2 Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş Đstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) Generali Sigorta A.Ş. nin ( Şirket ) 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık gelir tablosu, özsermaye değişim tablosu, nakit akış tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca sınırlı denetime tabi tutulmuştur. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem finansal tablolarının sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. Sınırlı Denetimin Kapsamı 2. Sınırlı denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan sınırlı denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların sınırlı denetimi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Sınırlı denetimin kapsamı, ilgili sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan tam kapsamlı bağımsız denetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, sınırlı denetim, tam kapsamlı denetimde farkında olunabilecek tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, tam kapsamlı bir denetim çalışması yürütülmemesi nedeniyle bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç 3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, Generali Sigorta A.Ş. nin 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akışlarını, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları (bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Adnan Akan, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi Đstanbul, 21 Ağustos 2009

3 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE DÜZENLENEN FĐNANSAL TABLOLARA ĐLĐŞKĐN ŞĐRKET BEYANI Đlişikte sunulan 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle düzenlediğimiz finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlandığını ve ilgili mevzuat ile şirketimiz kayıtlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Generali Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü Đstanbul, 21 Ağustos 2009 Luciano Cagnato Özlem Günel Müjde Şişmanoğlu Lütfü Türkkan Yönetim Kurulu Başkanı Mali Đşler Genel Müdür Yardımcısı Aktüer Kanuni Denetçi Mustafa Ersoylu Münir Özcengiz Ö. Asım Özgözükara Kanuni Denetçi Kanuni Denetçi Kanuni Denetçi

4 FĐNANSAL TABLOLAR ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR GELĐR TABLOLARI NAKĐT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI EK 1 KAR DAĞITIM TABLOLARI... 52

5 30 HAZĐRAN 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2008 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 20,408,721 34,267, Kasa 22,293 84, Alınan Çekler Bankalar 14 15,072,535 28,368, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 ve ,313,893 5,814,885 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.8 ve ,225, Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar ,956, Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar ,268, Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 2.8, 11.1 ve ,627,539 39,113, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar ,144,831 36,735, Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar ,206,555 5,343, Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 (3,723,847) (2,964,664) D- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar Đştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar 136, , Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar 98,565 97, Diğer Çeşitli Alacaklar ,209 39, Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 7,342,201 7,242, Gelecek Aylara Ait Giderler 7,342,201 7,242, Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - - G- Diğer Cari Varlıklar 250, , Gelecek Aylar Đhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.18 ve , , Ertelenmiş Vergi Varlıkları Đş Avansları Personele Verilen Avanslar 21,990 42, Sayım ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı 76,991,442 81,672,865 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 1

6 30 HAZĐRAN 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2008 II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Sigortalılara Krediler (Đkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- Đlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar Đştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer Đlişkili Taraflardan Alacaklar Đlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Đlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar 153, , Bağlı Menkul Kıymetler , , Đştirakler Đştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar ve Riski Sigortalılara ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar 2.5 ve ,417,916 16,095, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7 6,141,500 6,086, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 9,210,000 9,220, Makine ve Teçhizatlar Demirbaş ve Tesisatlar 6 4,081,684 3,884, Motorlu Taşıtlar 6 234, , Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 112,796 70, Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (3,718,445) (3,708,033) 10- Maddi Varlıklara Đlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) 6 355, ,884 F- Maddi Olmayan Varlıklar 2.7 ve 8 205, , Haklar 8 1,453,227 1,400, Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme ait Giderler Araştırma ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş Đtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (1,248,182) (1,197,231) 7- Maddi Olmayan Varlıklara Đlişkin Avanslar - G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları - 29, Gelecek Yıllara Ait Giderler - 29, Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler ve Gelir Tahakkukları - - H- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar Đhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 16,776,365 16,481,612 Varlıklar Toplamı (I+II) 93,767,807 98,154,477 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 2

7 30 HAZĐRAN 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2008 III- Kısa Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 25,069,927 26,341, Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 10 ve 19 17,622,350 17,768, Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4, 10 ve 19 7,208,536 8,325, Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 4, 19 ve , , Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- Đlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar Đştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar 973, , Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar 19 ve , , Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 34,147,777 33,897, Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve 17 20,631,163 21,482, Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24, 4 ve , Hayat Matematik Karşılığı - Net Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net 2.24 ve 4 12,585,441 12,415, Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net - - F- Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile Karşılıkları 726, , Ödenecek Vergi ve Fonlar 616, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 110,362 91, Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - - G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 228, , Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 ve , ,330 H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 5,300,465 5,707, Gelecek Aylara Ait Gelirler 2.24, 17 ve 19 4,599,514 5,120, Gider Tahakkukları 2.20 ve , , Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 67,153 79, Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler ,153 79,955 III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 66,513,854 68,006,340 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 3

8 30 HAZĐRAN 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇOLAR YÜKÜMLÜLÜKLER Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2008 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama Đşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Đhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- Đlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar Đştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer Đlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 453, , Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.24, 4 ve ,427 42, Muallak Hasar ve Tazminat Karşılığı - Net Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı - Net Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılık - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24, 4, 17 ve , ,984 F- Diğer Yükümlülükler ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere Đlişkin Karşılıklar 315, , Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve , , Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H- Gelecek Yıllara ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara ait Gelirler Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara ait Diğer Gelirler ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1,571,631 1,479, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.18, 21 ve 35 1,571,631 1,479, Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2,340,880 2,066,243 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

9 30 HAZĐRAN 2009 VE 31 ARALIK 2008 TARĐHLERĐ ĐTĐBARĐYLE AYRINTILI BĐLANÇOLAR ÖZSERMAYE Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2008 V- Özsermaye A- Ödenmiş Sermaye 24,215,769 24,215, (Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 18,300,000 18,300, Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 5,915,769 5,915, Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri 6,335,025 6,296, Hisse Senedi Đhraç Primleri Hisse Senedi Đptal Karları Sermayeye Eklenecek Satış Karları Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri 6 ve 15 6,335,025 6,296,039 C- Kar Yedekleri 5,791,631 5,713, Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 77, Diğer Kar Yedekleri 15 5,395,167 5,395,167 D- Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları - - E- Geçmiş Yıllar Zararları (-) (8,151,192) (4,559,634) 1- Geçmiş Yıllar Zararları (8,151,192) (4,559,634) F- Dönem Net Karı (3,278,160) (3,584,084) 1- Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) (3,278,160) (3,584,084) V- Özsermaye Toplamı 24,913,073 28,081,894 Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 93,767,807 98,154,477 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 5

10 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT AYRINTILI GELĐR TABLOLARI I-TEKNĐK BÖLÜM Yeniden Yeniden Düzenlenmiş (*) Düzenlenmiş (*) Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Dipnot A- Hayat Dışı Teknik Gelir 20,796,130 9,614,285 15,561,225 8,647, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 19,724,251 9,282,243 14,522,416 7,778, Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 2.21 ve 24 19,804,045 10,163,387 23,681,409 13,086, Brüt Yazılan Primler (+) 24 48,155,134 22,249,104 51,479,591 28,035, Reasüröre Devredilen Primler (-) 24 (28,351,089) (12,085,717) (27,798,182) (14,948,976) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 851,379 50,029 (9,158,993) (5,307,529) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 1,380, ,258 (17,714,810) (11,395,738) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) (529,030) (780,229) 8,555,817 6,088, Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (931,173) (931,173) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) (931,173) (931,173) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 191, , , , Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 880, , , , Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 880, , , , Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (24,989,874) (10,779,784) (16,925,784) (9,143,014) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (17,492,762) (7,376,441) (11,173,721) (5,842,749) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (17,322,165) (8,307,785) (9,578,516) (4,794,452) Brüt Ödenen Hasarlar (-) (32,602,176) (15,065,028) (20,231,591) (10,081,826) Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 10 15,280,011 6,757,243 10,653,075 5,287, Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (170,597) 931,344 (1,595,205) (1,048,297) Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 1,480,789 3,945,032 (3,681,032) 1,284, Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (1,651,386) (3,013,688) 2,085,827 (2,332,980) 2- Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı (-) Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (175,214) (86,148) (125,487) (97,969) 4- Faaliyet Giderleri (-) 31 (7,321,898) (3,317,195) (5,626,576) (3,202,296) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (4,193,744) (1,165,499) (1,364,559) (495,474) D- Hayat Teknik Gelir 6,536 3,025 8,613 3, Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) 24 1, Reasürör Devredilen Primler (-) 24 (75) (38) Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) (8) (8) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Hayat Branşı Yatırım Geliri 5,611 2,563 7,870 3, Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) E- Hayat Teknik Gider (24,298) (13,181) (23,716) (10,957) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (5,054) (2,297) (5,876) (1,639) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (5,244) (848) (12,516) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (5,244) (848) (12,516) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 190 (1,449) 6,640 (1,639) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 190 (1,449) 6,640 (1,639) Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Đkramiye ve Đndirimler Karşılığı (-) Đkramiye ve Đndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 234 (676) Hayat Matematik Karşılığı (-) 234 (676) Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılıklar(-) Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler Đçin Ayrılan Karşılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 3,405 1,307 2, Faaliyet Giderleri (-) 31 (22,883) (11,515) (21,265) (10,679) 7- Yatırım Giderleri(-) Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) (17,762) (10,156) (15,103) (7,515) G- Emeklilik Teknik Gelir Fon Đşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon Đşletim Giderleri (-) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H) (*) Yeniden düzenleme ile ilgili açıklamalar 2.1 no lu dipnotta yer almaktadır. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 6

11 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT AYRINTILI GELĐR TABLOLARI II-TEKNĐK OLMAYAN BÖLÜM Yeniden Yeniden Düzenlenmiş (*) Düzenlenmiş (*) Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Denetimden Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmemiş Geçmiş Geçmemiş Dipnot C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A-B) (4,193,744) (1,165,499) (1,364,559) (495,474) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) (17,762) (10,156) (15,103) (7,515) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) (4,211,506) (1,175,655) (1,379,662) (502,989) K- Yatırım Gelirleri 2,043, ,174 1,059, , Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 1,736, , , , Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi 168, ,292 72,602 83, Kambiyo Karları 36 48,624 (55,256) 41,213 (56,754) 5- Đştiraklerden Gelirler Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 86,246 47,726 (43,045) (43,510) 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 3,913 2, Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri L- Yatırım Giderleri (-) (444,683) (258,396) (221,938) (131,904) 1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer Azalışları (-) Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (191,000) (129,918) Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) Amortisman Giderleri (-) 6.1 (253,683) (128,478) (221,938) (131,904) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (665,218) (855,883) (609,177) (667,496) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47.5 (722,753) (798,204) (473,450) (416,209) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47.5 (95,470) (95,470) (115,330) (115,330) 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) 110,371 58,735 93,343 47, Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 21, 35 ve 47.5 (84,738) (98,715) (221,537) (221,537) 7- Diğer Gelir ve Karlar 127,372 77, ,797 38, Diğer Gider ve Zararlar (-) Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) N- Dönem Net Karı veya Zararı (3,278,160) (1,542,760) (1,151,260) (870,089) 1- Dönem Karı veya Zararı (3,278,160) (1,542,760) (1,151,260) (870,089) 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Dönem Net Karı veya Zararı 37 (3,278,160) (1,542,760) (1,151,260) (870,089) 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı (*) Yeniden düzenleme ile ilgili açıklamalar 2.1 no lu dipnotta yer almaktadır. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 7

12 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT NAKĐT AKIŞ TABLOLARI Bağımsız Sınırlı Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot A- ESAS FAALĐYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 1- Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 69,859, ,100, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (77,736,014) (94,606,235) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Esas faaliyetler sonucu (çıkan)/oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) (7,876,262) 7,494, Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) (7,143,364) (3,436,352) 12- Esas (faaliyetler nedeniyle çıkan) faaliyetlerden kaynaklanan/net nakit (15,019,626) 4,058,030 B- YATIRIM FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 1- Maddi varlıkların satışı 254, Maddi varlıkların iktisabı (-) (832,355) (354,704) 3- Mali varlık iktisabı (-) Mali varlıkların satışı Alınan faizler 2,025,190 1,179, Alınan temettüler Diğer nakit girişleri 357, , Diğer nakit çıkışları (-) (848,113) (852,113) 9- Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 956, ,577 C- FĐNANSMAN FAALĐYETLERĐNDEN KAYNAKLANAN NAKĐT AKIMLARI 1- Hisse senedi ihracı - 4,000, Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit - 4,000,000 D- KUR FARKLARININ NAKĐT VE NAKĐT BENZERLERĐNE OLAN ETKĐSĐ 48,624 41,213 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net (azalış)/artış (14,014,243) 8,526,820 F- Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 27,725,469 11,333,988 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,711,226 19,860,808 Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 8

13 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 VE 2008 ARA HESAP DÖNEMLERĐNE AĐT ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOLARI Özsermaye Değişim Tabloları - Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş (*) Özsermaye Yabancı Diğer Net Geçmiş Đşletmenin Varlıklarda Enflasyon Para Yedekler ve Dönem Yıllar Kendi Hisse Değer Düzeltmesi Çevrim Yasal Statü Dağıtılmamış Karı/ Karları/ Sermaye Senetleri(-) Artışı Farkları Farkları Yedekler Yedekleri Karlar (Zararı) (Zararları) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2007) 4,300, ,915, ,637-10,583,577 (3,856,671) (669,310) 16,592,002 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 4,000, ,000, Nakit (2.13 no lu dipnot) 4,000, ,000, Đç kaynaklardan B- Đşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda değer artışı (6 no lu dipnot) (13,971) - - (13,971) E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) - Yeniden düzenlenmiş (**) (37 no lu dipnot) (1,151,260) - (1,151,260) I- Dağıtılan temettü J- Transfer ,605 (***) 3,856,671 (3,873,276) - II- Yeniden Düzenlenmiş (**) Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2008) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 8,300, ,915, ,637-10,586,211 (1,151,260) (4,542,586) 19,426,771 I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2008) 18,300, ,915, ,637-11,691,206 (3,584,084) (4,559,634) 28,081,894 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit Đç kaynaklardan B- Đşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no lu dipnot) , ,827 D- Varlıklarda değer artışı (6 no lu dipnot) , ,512 E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) (37 no lu dipnot) (3,278,160) - (3,278,160) I- Dağıtılan temettü J- Transfer ,474 (***) 3,584,084 (3,591,558) - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/06/2009) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 18,300,000-77,827 5,915, ,637-11,730,192 (3,278,160) (8,151,192) 24,913,073 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detaylı açıklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadır. (**) Yeniden düzenleme ile ilgili açıklamalar 2.1 no lu dipnotta yer almaktadır. (***) Bakınız 6 no lu dipnot. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 9

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Şeker Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız

Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Đzocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 30 Haziran 2008 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Dipnotları ve Bağımsız Denetçi Đnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş.

HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. HAK MENKUL KIYMETLER A.Ş. (SERİ :XI NO:29 KONSOLİDE OLMAYAN) 31.03.2011 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 01.01.2011 31.03.2011

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve

Detaylı

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR

PHĐLLĐPCAPĐTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR 01 OCAK 31 MART 2014 ARA DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR (II-14.1 KONSOLĐDE OLMAYAN) 31.03.2014 (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ENKA İNŞAAT VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR Enka İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na

Detaylı

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Tarihli Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Detaylı

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU

BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUSCAPITALPORTFÖY YÖNET M A.. 30 HAZ RAN 2014 ARA HESAP DÖNEM NE A T F NANSAL TABLOLARIVEBA IMSIZ SINIRLI DENET M RAPORU BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2007 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 1-2 GELİR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU. 4 NAKİT AKIM TABLOSU. 5 FİNANSAL

Detaylı

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU

PARK ELEKTRĐK ÜRETĐM MADENCĐLĐK SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU 1 OCAK 2009 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER SAYFA BĐLANÇOLAR 1-2. GELĐR TABLOSU.. 3 ÖZSERMAYE DEĞĐŞĐM TABLOSU.. 4 NAKĐT AKIM TABLOSU... 5-6 FĐNANSAL TABLOLARA AĐT

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Yönetim

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2004 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers

Detaylı