AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 AVİVA SİGORTA A.Ş. 2013"

Transkript

1 AVİVA SİGORTA A.Ş. İZAHNAME 2013 Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan kayda alma başvurusunun incelenmekte olduğu, izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmadığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun onayını takiben kesinleşen izahnamenin ayrıca ilan edileceği hususlarını kamunun bilgisine sunarız. Eylül

2 Aviva Sigorta A.Ş. İzahnamedir Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin TL den TL ye çıkarılması nedeniyle artırılacak TL nominal değerli paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. İzahnamenin onaylanması, izahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, izahnameye ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur. Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. Bu izahname, ortaklığımızın ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin ve adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) nun 10 uncu maddesi uyarınca, izahnamede ve izahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur. 1

3 İÇİNDEKİLER Bölüm No Bölüm adı Sayfa No 1 İzahnamenin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler Özet Bağımsız Denetçiler Risk Faktörleri İhraççı Hakkında Bilgiler Faaliyet Hakkında Genel Bilgiler Grup Hakkında Bilgiler Maddi Duran Varlıklar Hakkında Bilgiler Faaliyetlere ve Finansal Duruma İlişkin Değerlendirmeler İhraççının Fon Kaynakları Eğilim Bilgileri Kar Tahminleri ve Beklentiler İdari Yapı, Yönetim Organları ve Üst Düzey Yöneticiler Ücret ve Benzeri Menfaatler Yönetim Kurulu Uygulamaları Personel Hakkında Bilgiler Ana Pay Sahipleri İlişkili Taraf ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler Hakkında Bilgiler Diğer Bilgiler Önemli Sözleşmeler İhraççının Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Hakkında Bilgiler İhraç ve Halka Arz Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler Halka Arza İlişkin Hususlar Borsada İşlem Görmeye İlişkin Bilgiler Mevcut Payların Satışına İlişkin Bilgiler ile Taahütler Halka Arz Geliri ve Maliyetleri Sulanma Etkisi Uzman Raporları ve Üçüncü Kişilerden Alınan Bilgiler İncelemeye Açık Belgeler Paylar ile İlgili Vergilendirme Esasları Ekler

4 KISALTMA VE TANIMLAR Bakınız Aviva Sigorta A.Ş. Borsa İstanbul Merkezi Kayıt Kuruluşu Sermaye Piyasası Kanunu Sermeya Piyasası Kurulu Teminat, Rehin, İpotekler Türk Ticaret Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Türk Ticaret Sicil Gazetesi Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Türk Lirası Ve benzeri Kamuyu Aydınlatma Platformu Madde Özel Durum Açıklaması Kuruş Bkz Şirket, BİST MKK SPKn SPK, Kurul TRİ TTK TCK TTSG TSRSB Müsteşarlık UFRS TL vb KAP md ÖDA Kr I. BORSA GÖRÜŞÜ: YOKTUR II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR: YOKTUR GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR Bu izahname, düşünülmektedir, planlanmaktadır, hedeflenmektedir, tahmin edilmektedir, beklenmektedir gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayım tarihindeki öngörüleri ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör ihraççının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülenden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir. 3

5 1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu izahname ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. Aviva Sigorta A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: Ertan Fırat Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı İZAHNAMENİN TAMAMI Selmin Çağatay Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İZAHNAMENİN TAMAMI Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sorumlu Olduğu Kısım: İskender Şentürk Genel Müdür Yardımcısı İZAHNAMENİN TAMAMI Adil Şahin Grup Müdürü İZAHNAMENİN TAMAMI 4

6 2. ÖZET Bu bölüm izahnamenin özeti olup, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir İhraççıya İlişkin Bilgiler İhraççının ticaret ünvanı Şirket, sigortacılık sektöründe anonim şirket olarak faaliyet göstermektedir İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri Aviva Sigorta A.Ş. ( Şirket ), 16 Kasım 1988 tarihinde İstanbul, Türkiye de sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu nun (VII.) bölüm 50. maddesi (a) fıkrası hükmü uyarınca sigorta şirketleri, kuruluş, denetim, gözetim, muhasebe, finansal tablo ve rapor standartları konularında kendi özel kanunları hükümlerine tabidir. Dolayısıyla Şirket faaliyetlerini, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Hazine Müsteşarlığı nın ( Hazine Müsteşarlığı ), sigorta ve reasürans şirketleri için öngördüğü esaslara göre gerçekleştirmektedir. Şirket in merkezi Küçükçamlıca Mahallesi Gülhan Sokak No:1/1-1/2 Üsküdar İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket in İstanbul, Ege, İç Anadolu, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu da beş Bölge Müdürlüğü ile Antalya ve Eskişehir de iki Bölge Temsilciliği bulunmaktadır. Şirket in tüm iletişim bilgileri ve faaliyetlere ilişkin açıklamaları şirketin internet sitesi üzerinden yayımlanmaktadır İzahnamede finansal tablo dönemleri itibariyle ana hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri ile faaliyet gösterilen sektörler hakkında bilgi Şirket başlıca finansal kayıplar, genel sorumluluk, genel zararlar, hukuksal koruma, kara araçları, kara araçları sorumluluk, kaza, nakliyat, su araçları ve yangın ve doğal afetler branşları olmak üzere hayat dışı sigorta alanında Türkiye de sigorta muameleleri yapmaktadır. Şirket, 14 Kasım 2011 tarihi itibariyle sağlık branşı için de ruhsat almıştır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 6. bölümünde yer almaktadır İhraççıyı ve faaliyet gösterilen sektörü etkileyen önemli eğilimler Dünya çapında ekonomik göstergelerde yaşanan bozulma ve kriz senaryoları sonrası sigortacılık sektörü kemer sıkma politikalarıyla global gelişmelere uyum sağlama eğilimi içerisindedir. Beklenti bu uyum süreci sonrası piyasaların önemli ölçüde büyüme ve gelişim fırsatları sunacağı yönündedir. İçinde bulunduğumuz dönemde Avrupa da devam eden düşük büyüme göstergeleri ve diğer ekonomik zorluklar tüm piyasaları olduğu gibi sigortacılığı da etkilemekte ve durgun bir satış ortamı yaratmaktadır. Avrupa da ekonomik verilerde yaşanan bu durgunluk gelişmekte olan piyasalara yoğun ilginin artarak devam edeceğine bir işaret olarak görülebilir. 5

7 Türkiye de ise sigortacılık geride bıraktığı zor bir yılın ardından 2013 de toparlanma sinyalleri vermektedir. Kural koyucular tarafından çeşitli segmentlerde alınan tedbir ve gerçekleştirilen değişikliklerle uzun vadede daha pozitif bir sektör yapısına ulaşılması beklenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 11. bölümünde yer almaktadır İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki konumu hakkında bilgi Aviva Sigorta, dünyada 300 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan İngiliz sigorta grubu Aviva nın bir üyesidir. İngiltere'nin en büyük sigorta grubu olan Aviva, dünyanın da altıncı büyük sigorta grubudur. Aviva Sigorta ile birlikte, Aviva Grubu'na bağlı 50 uluslararası şirket bulunmaktadır. Aviva Grubu'nun 2012 yılı itibarıyla prim üretimi 23 milyar Pound olup, yönettiği varlık degerleri 311 milyar Pound'dur. Aviva Grubu'nun dünya çapında çalışanı ve 34 milyonun üzerinde müşterisi bulunmaktadır Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 7. bölümünde yer almaktadır İhraççının ortaklık yapısı Ortaklığımızın yönetim kontrolü bir Aviva Plc şirketi olan Aviva International Holdings Ltd. grubuna ait olup, söz konusu kontrol paylara tanınan payların çoğunluğuna sahip olma suretiyle sağlanmaktadır. Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesindeki ve toplam oy hakkı içindeki doğrudan ve dolaylı payı %5 ve daha fazla olan nihai ortağın pay oranı ve tutarı Aviva International Holdings Ltd. isimli ortak için TL ve %98,66 dır. Ortaklığımızın mevcut sermayesini temsil eden paylar A, B ve C gruplarına ayrılmış olup, A ve B grubu paylar imtiyazlıdır. İmtiyazlı A ve B grubu payların nominal tutarı TL dir. İmtiyazlı A ve B grubu paylar, sahiplerine A grubunu temsil eden azalar bir fazla olmak kaydıyla şirket idari meclisine seçilme ve şirket denetçisi seçme hakkı konusunda imtiyaz vermektedir. İmtiyazlı A grubu payların %100 oranındaki kısmı, B grubu payların ise%99,99 oranındaki kısmı Aviva International Holdings Ltd. isimli ortağa aittir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 17. bölümünde yer almaktadır. 6

8 Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları Şirketin geriye dönük 3 yıl sonu ve 2013 yarı yıl sonuçları aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (TL) Sınırlı Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Nakit Değerler ve Finansal Varlıklar Aktif Toplamı Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı Özkaynaklar Vergi Sonrası Dönem Karı ( ) ( ) ( ) ( ) Şirket 2012 yılı son çeyreğinde karlılık hedefi doğrultusunda bir aksiyon planı hazırlamış ve 2013 yılı içerisinde bu aksiyon planını uygulamıştır. Plan çerçevesinde sonuçlarda gelişim gözükse de asıl iyileşmenin takip eden yıllarda olması beklenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi İzahname nin 9. bölümünde yer almaktadır Seçilmiş proforma finansal bilgiler Kar tahmin ve beklentileri İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına şart oluşturan hususlar hakkında açıklama Şirketin ilgili dönemlerde almış olduğu bağımsız denetim raporlarında şartlı görüş bulunmamaktadır. 7

9 İşletme sermayesi beyanı Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL, çıkarılmış sermayesi TL dir. Ortaklığın yönetim hakimiyetine, Aviva Sigorta A.Ş. nin %98,66 hissesine sahip olan Aviva International Holdings Limited sahiptir. Yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemek için Türk Ticaret Kanunu hükümleri dışında alınmış bir tedbir yoktur. Şirketin Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş yılı dönem sonu ve aylık ara dönem mali tablolarına göre, özsermaye ve sermayesine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Dönemi Sermaye (TL) Özsermaye (TL) , , , , , , , ,00 Şirket Yönetim Kurulu, büyüme hedefleri doğrultusunda oluşacak finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine Müsteşarlığı nın düzenlemeleri gereği sahip olması gereken güçlü sermaye yapısını muhafaza edebilmesi amacıyla, 18 Nisan 2013 tarihinde TL nakit karşılığı bedelli sermaye artışı ile çıkarılmış sermayenin TL sından TL sına yükseltilmesine karar vermiştir. Şirket in sermaye yapısının güçlendirilmesini teminen, 21 Aralık 2012 tarihinde ana ortak Aviva International Holdings Limited tarafından TL ilave sermaye avansı gönderilmiştir. Şirket Hazine Müsteşarlığı nın düzenlemeleri gereği alınan bu sermaye avansını Tescili Beklenen Sermaye olarak özsermaye hesap grubu altında muhasebeleştirmiştir Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Şirketin Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır. Adı Soyadı Ertan Fırat Adem Jacek Uszpolewicz David Angulo Rubio Lütfiye Yeşim Uçtum Altuğ Acar Jürg Weber Görevi Başkan Başkan Vekili Üye Üye Üye Üye 8

10 Bağımsız denetim ve bağımsız denetim kuruluşu hakkında 2010 yılı hesap dönemine ilişkin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına (Hazine Müsteşarlığı nın Sigorta ve Reasürans Şirketleri için öngördüğü esaslara) göre hazırlanmış mali tablolar BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M ANONİM ŞİRKETİ tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı hesap dönemine ilişkin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına (Hazine Müsteşarlığı nın Sigorta ve Reasürans Şirketleri için öngördüğü esaslara) göre hazırlanmış mali tablolar BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M ANONİM ŞİRKETİ tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı hesap dönemine ilişkin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına (Hazine Müsteşarlığı nın Sigorta ve Reasürans Şirketleri için öngördüğü esaslara) göre hazırlanmış mali tablolar BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M ANONİM ŞİRKETİ tarafından denetlenmiş ve olumlu rapor düzenlenmiştir yılı altı aylık ara hesap dönemine ilişkin 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına (Hazine Müsteşarlığı nın Sigorta ve Reasürans Şirketleri için öngördüğü esaslara) göre hazırlanmış mali tablolar BAŞARAN NAS BAĞIMSIZ DENETİM VE S.M.M.M ANONİM ŞİRKETİ tarafından sınırlı denetime tabi tutulmuş ve olumlu rapor düzenlenmiştir İhraç Edilecek Paylara İlişkin Bilgiler İhraç edilecek paylar ile ilgili bilgiler Ortaklığımızın TL tutarındaki mevcut sermayesi; - Tamamı nakit karşılığı karşılanmak üzere TL ye artırılacaktır. Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, mevcut ortaklarımızın %13,33333 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır. Ortaklarımıza nakit karşılığı artırılacak sermaye karşılığı C grubu pay verilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.1 no lu maddesinde yer almaktadır Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi Paylar Türk Lirası (TL) cinsinden satışa sunulacaktır Sermaye hakkında bilgiler Ortaklığımızın mevcut ödenmiş sermayesi TL olup, beher payının nominal değeri 0,10 TL dir. 9

11 Paylara ilişkin haklar Paylara ilişkin haklar Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddelerince düzenlenmiştir. Kar payı oranı hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınlamış olduğu ilke kararları, tebliğleri ile T.C. kanunları ve şirket ana sözleşmesine uyulur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 22.5 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Payların borsada işlem görme tarihleri ile ihraççının sermaye piyasası araçlarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi Şirketin payları borsada işlem görmektedir. Yeni çıkarılan paylar da Borsa onayından sonra işlem görecektir Kar dağıtım politikası hakkında bilgi İhraç edilen paylar; yeni pay alma hakkına ilişkin sirkülerin yayımlandığı hesap dönemi itibariyle temettüe hak kazanır, kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurulca karar verilmiş olması halinde ilk kez 2013 yılının karından temettü hakkı elde eder. Ortaklar ve kara katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kar payı bedelleri ile ortaklar tarafından tahsil edilmeyen temettü avansı bedelleri dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan temettü ve temettü avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Kar payı oranı hesaplama yöntemi ve ödemelere ilişkin prosedürlerde Sermaye Piyasası Kurulu nun yayınlamış olduğu ilke kararları, tebliğleri ile T.C. kanunları ve şirket ana sözleşmesine uyulur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 21. bölümünde yer almaktadır. 10

12 2.3. Risk Faktörleri İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Şirket sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal ve operasyonel risklere maruz kalmaktadır. Temel risk tanımı, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Sigortacılık sektörünün temelini oluşturan ve sigorta sözleşmelerine ilişkin risk olarak tanımlanabilecek duruma göre, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olması en önemli sektörel risktir. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez İhraç edilecek paylara ilişkin riskler hakkındaki temel bilgiler Diğer riskler hakkındaki temel bilgiler Şirketin diğer riskleri, kur riski ve piyasa riskine etkide bulunabilecek global kriz ve ekonomik dalgalanmalar olarak ifade edilebilir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 4. bölümünde yer almaktadır Halka Arza İlişkin Bilgiler Halka arzdan sağlanan net nakit girişlerinin toplam tutarı ile halka arza ilişkin olarak ihraççının ödemesi gereken toplam tahmini maliyet Şirket satılan payların nominal değerlerini dikkate alarak sağlanacak net nakit girişinin toplam tutarının TL olmasını öngörmektedir. Toplam maliyetin kalemler bazındaki kırılımı aşağıdaki gibidir. Pay Oranı (%) Tutar (TL) SPK Ücreti 0,20% İMKB Kotasyon Ücreti 0,10% Aracılık Hizmetleri 0,10% Rekabet Kurulu Ücreti 0,04% Reklam ve İlan Hizmetleri (İzahname, baskı, tescil ve yayın) 0,30% Diğer Hizmetler 0,04% Toplam 0,78%

13 Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri Şirket, stratejik büyümesine olanak sağlamak ve bu büyümenin Hazine Müsteşarlığı nın 19 Şubat 2008 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketleri nin yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında getireceği ek yükümlülüğü karşılamak amacıyla sermaye artırımı gerçekleştirerek kaynak gereksinimini karşılamaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 26.2 no lu maddesinde yer almaktadır Halka arza ilişkin temel bilgiler Yeni pay alma haklarının kullanım süresi 15 (onbeş) gündür. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi KAP ta (www.kap.gov.tr) ilan edilecektir. Yeni pay alma hakkı kullanım süresi, bitiş tarihinin resmi tatile rastlaması halinde, izleyen işgünü akşamı sona erecektir. Halihazır pay sahiplerinin bedelli yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kullanmamaları sebebiyle arta kalan paylar 5 gün süreyle halka arz edilecek, yeni pay alma haklarından sonra kalan kısım nominal değerin altında olmamak üzere Borsa da oluşan fiyat üzerinden BİST de satılacaktır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 23.1 no lu maddesinde yer almaktadır Menfaatler hakkında bilgi Ortak satışına ilişkin bilgi ile halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler 2.5. Sulanma etkisi Halka arzdan kaynaklanan veya mevcut ortakların halka arzdan pay almamaları durumu sonucu ortaya çıkan sulanma etkisinin tutarı pay başına 0,0055 TL (%10,31) olarak hesaplanmıştır.. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi izahnamenin 27. bölümünde yer almaktadır Halka arzdan talepte bulunan yatırımcıların katlanacağı maliyetler hakkında bilgi Talepte bulunan yatırımcılar aracı kurumun ücretlendirme politikalarına tabi olacaktır. 12

14 3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER 3.1. Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı soyadı: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Baş Denetçi Adres: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Beşiktaş - İSTANBUL Tel: +90 (212) Adnan Akan 3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi: 4. RİSK FAKTÖRLERİ 4.1. İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler: Şirket faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak sigorta riski içermektedir. Sigorta sözleşmelerine ilişkin bu risk, sigorta konusu olayın gerçekleşmesi ihtimali ve bu olaydan kaynaklanacak olan hasar tutarının bilinemiyor olmasından kaynaklanır. Sigorta sözleşmelerinin doğası gereği, söz konusu risk rastlantısaldır ve dolayısıyla tam olarak tahmin edilemez. Fiyatlandırma ve karşılık ayırma metotlarına ihtimal teorisinin uygulandığı bir poliçe portföyünde, Şirket in sigorta sözleşmeleriyle ilgili olarak maruz kaldığı temel risk, ödenen hasar ve tazminatların sigortacılık karşılıklarının kayıtlı değerlerinin üstünde gerçekleşmesidir. Şirket poliçe yazma stratejisini, kabul edilen sigorta risklerinin tipine ve oluşan hasarlara göre belirlemektedir. Şirket söz konusu riskleri, şekillendirmiş olduğu poliçe yazma stratejisi ve bütün branşlarda tarafı olduğu reasürans anlaşmaları ile yönetmektedir. 13

15 4.2. İhraççının içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler: Şirket, içinde bulunduğu sektörün işleyişine ilişkin sahip olduğu finansal varlıklar, reasürans varlıkları ve sigortacılık yükümlülüklerinden dolayı finansal ve operasyonel risklere maruz kalmaktadır. Temel finansal risk, finansal varlıklardan sağlanan gelirlerin, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanmasında yetersiz kalmasıdır. Finansal riskin en önemli bileşenleri piyasa riski (kur riski, piyasa değeri faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve bunun Şirket in finansal performansı üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin asgari seviyeye indirilmesine yoğunlaşmaktadır. Risk yönetimi, Şirket yönetimi tarafından Yönetim Kurulu nca onaylanmış usuller doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Şirket, döviz cinsinden alacak ve borçların Türk Lirası na çevrilmesinden dolayı döviz kuru değişikliklerinden doğan kur riskine maruz kalmaktadır. Bu riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Şirket in finansal varlıkları, Şirket i fiyat riskine maruz bırakmaktadır. Şirket emtea fiyat riskine maruz değildir. Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın sözleşmenin şartlarını yerine getirmeme riskini taşır. Şirket in kredi riski, nakit ve nakit benzerleri ile banka mevduatları, finansal varlıklar, sigortacılık yükümlülüklerindeki reasürans payları, reasürans şirketlerinden alacaklar ve sigortalılardan ve aracı kurumlardan olan prim alacaklarından kaynaklanmaktadır. Bu riskler, Şirket yönetimi tarafından karşı tarafa olan toplam kredi riski olarak görülmektedir. Şirket kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklarının ve sigorta faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarının (reasürans alacakları dahil) kredi riskini alınan teminat ve karşı taraf seçiminde uyguladığı prosedürler ile takip etmekte ve sınırlandırmaktadır. Şirket in kredi ve alacak grubu dışında kalan ve kredi riskine tabi finansal varlıkları genellikle devlet iç borçlanma senetleri, Türkiye de yerleşik banka ve diğer finansal kurumlarda tutulan vadeli ve vadesiz mevduatı temsil etmekte ve bu alacaklar yüksek kredi riskine sahip olarak kabul edilmemektedir. Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler. Makul değer, finansal araçların, zorunlu bir satış veya tasfiye işlemi dışında gönüllü taraflar arasındaki bir cari işlemde, el değiştirebileceği bir tutar olup, eğer varsa teşkilatlanmış bir piyasada işlem gören fiyatı ile en iyi şekilde belirlenir. Finansal araçların tahmini makul değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemler kullanılarak tespit edilmektedir İhraç edilecek paylara ilişkin riskler: 14

16 4.4. Diğer riskler: Şirketin ana ortağı Aviva International Holdings Limited, 21 Kasım 2012 tarihli bildirisiyle şirketle ilgili stratejik seçenekleri inceleme niyetinde olduğunu belirtmiştir. Ülke olarak taşınan riskler, global kriz ve ekonomik dalgalanmalar olarak ifade edilebilir. 5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER 5.1. İhraççı hakkında genel bilgi: İhraççının ticaret unvanı: Şirketin ticari unvanı Aviva Sigorta Anonim Şirketi dir Depo sertifikasını ihraç eden hakkındaki bilgiler 5.2. Yatırımlar: İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi: İhraççı tarafından yapılmakta olan yatırımlarının niteliği, tamamlanma derecesi, coğrafi dağılımı ve finansman şekli hakkında bilgi: İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında bilgi: 6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 6.1. Ana faaliyet alanları: İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi: Şirket hayat dışı branşlarda (kaza, nakliyat, sorumluluk, yangın ve doğal afetler, tarım gibi) sigortacılık faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Şirket, 2013 yılı 6 aylık sonuçlar itibariyle hayat dışı sektörde TL brüt prim üretimi ve %1,54 pazar payıyla 18. sıradadır (Kaynak: Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Şirketin her bir ana ürün grubu için ayrı ayrı olmak üzere, gerçekleştirmiş olduğu net prim (reasürans firmalarına devredilen primler düşüldükten sonra) üretim miktarları ve bunların önceki döneme göre değişimi aşağıdaki gibidir. 15

17 NET PRİM ÜRETİMİ Sınırlı Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş % Değişim Denetimden Geçmiş % Değişim Denetimden Geçmiş Kara Araçları sorumluluk ,4% (15,8%) Kara araçları ,2% ,9% Yangın ve doğal afetler (2,8%) ,9% Genel zararlar (1,1%) ,4% Kaza (7,0%) (24,3%) Nakliyat (3,5%) ,6% Genel sorumluluk ,3% ,7% Finansal Kayıplar (3,0%) ,0% Hukuksal koruma (23,4%) (19,5%) Su araçları (4,2%) ,6% Sağlık ,0% - 0,0% - TOPLAM ,5% ,4% Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi: 6.2. Başlıca sektörler: Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi: Şirket Türkiye de yerleşik olarak sigortacılık alanında faaliyet göstermektedir. Prim üretimi bazında sigorta sektöründe 18. sırada yer almaktadır. 16

18 İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi: Şirket prim üretimlerini üretimin yapıldığı kanal bazında takip etmektedir. Aşağıda şirketin ilgili yıllardaki prim üretiminin kanal bazında yüzdelik dağılımı yer almaktadır. BRÜT YAZILAN PRİMLER Sınırlı Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Acente Broker Merkez Banka TOPLAM Madde ve 6.2. de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi: 6.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sınaiticari, finansal vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi: Sigorta şirketleri, aşağıda belirtilen 5684 no lu Sigortacılık Kanunu nun 5. maddesine göre faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. (1) Sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, faaliyete geçebilmek için, faaliyet göstermek istedikleri her bir sigorta branşında Müsteşarlıktan ruhsat almak zorundadır. Alınan ruhsatlar, ticaret siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye çapında dağıtımı yapılan ve tiraj bakımından ilk on sırada yer alan günlük gazetelerden ikisinde ilan ettirilir. (2) Sigorta şirketleri hayat ve hayat dışı sigorta gruplarından sadece birinde faaliyet gösterebilir. Bu gruplarda yer alan sigorta branşları Bakan tarafından belirlenir. (3) Kuruluş işlemlerini tamamlayan ve ruhsat talebinde bulunan sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri, ödenmiş sermayelerini, ruhsat talep edilen sigorta branşları için öngörülen sermaye tutarları ile verilmek istenen teminatlara bağlı olarak, beş milyon Türk Lirasından az olmamak kaydıyla, Müsteşarlıkça belirlenecek miktara yükseltmek zorundadır. Müsteşarlık, söz konusu miktarı, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Üretici Fiyatları Endeksi artış oranını aşmamak kaydıyla artırmaya yetkilidir. (4) Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir yıl içinde ruhsat başvurusunda bulunmamış sigorta şirketleri ve reasürans şirketleri, ticaret unvanlarında sigorta şirketi veya reasürans şirketi ibaresini kullanamaz. 17

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir

İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir İzahname taslak olup henüz Kurulca onaylanmamıştır. Finans Bank Anonim Şirketi Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın 10.000.000.000 toplam

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış taslak izahname İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu nun 16. Maddesi Uyarınca Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Halka Açık Ortaklıkların

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET

SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET SERMAYE PİYASASI KURULU PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ÖZET 1 MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır.

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname. Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname Bu izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 28/04/2015 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 144.000.000 TL lik kısmını temsil eden,

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Özet Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 1.100.000 TL den 2.000.000

Detaylı

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 13.12.2013 tarih ve 41/1336 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

I. ORTAKLIĞIMIZ HAKKINDA BİLGİLER ATLANTİS YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 3.500.000 YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 500.000 YENİ TÜRK LİRASI 2005 YILI KAR PAYINDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 2.000.000 YENİ TÜRK

Detaylı

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Finans Bank Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 01.10.2013 tarih ve 33/1105 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.. tarih ve sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 29/08/2014 tarih ve 26/839 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKET (BİAŞ) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) NDA İŞLEM GÖRECEK PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK İZAHNAME FORMATIDIR 09 Temmuz 2013 RODRİGO TEKSTİL SANAYİ

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 -

1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU www.doganburda.com -ŞUBAT 2015 - İÇİNDEKİLER 1. Portföyümüz... 5 2. Genel Bilgiler...

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş Sayfa No: 1 EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2012-30.09.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ Raporun Dönemi : 01.01.2012-30.09.2012 Ticaret Ünvanı Faaliyet Konusu : Euro B

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir

SERMAYE PİYASASI KURULU. Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir SERMAYE PİYASASI KURULU Bisan Bisiklet Moped Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Taslak İzahnamesidir KURULA YAPILAN KAYDA ALMA BAŞVURUSU İNCELENMEKTE OLUP İZAHNAME KURUL TARAFINDAN HENÜZ ONAYLANMAMIŞTIR.

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR

SERMAYE PĠYASASI KURULU. BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR SERMAYE PĠYASASI KURULU BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. PAYLARININ HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAMEDĠR MAYIS 2012 1 Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME

İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI VE HİSSE SENETLERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 1 İHLAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DEN ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZİN 11.054.176,65 YTL'SI

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca /.../.. tarihinde onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası

Detaylı