TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU"

Transkript

1 TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte Grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide özkaynak değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu 2. Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3

4 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR... 1 KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI... 2 KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR NOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU NOT 2 FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR NOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ NOT 5 FĠNANSAL VARLIKLAR VE BORÇLAR NOT 6 DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 7 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR NOT 8 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER NOT 9 STOKLAR NOT 10 MADDĠ DURAN VARLIKLAR NOT 11 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 12 ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR NOT 13 ġerefġye NOT 14 TAAHHÜTLER, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 15 ÖZKAYNAKLAR NOT 16 ESAS FAALĠYET GELĠRLERĠ NOT 17 PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ NOT 18 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER NOT 19 DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR/GĠDERLER NOT 20 FĠNANSAL GELĠRLER/GĠDERLER NOT 21 HĠSSE BAġINA KAZANÇ NOT 22 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ NOT 23 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI NOT 24 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ NOT 25 FĠNANSAL ARAÇLAR NOT 26 BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR NOT 27 FĠNANSAL TABLOLARI ÖNEMLĠ ÖLÇÜDE ETKĠLEYEN YA DA FĠNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABĠLĠR VE ANLAġILABĠLĠR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DĠĞER HUSUSLAR

5 31 ARALIK 2010 VE 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR VARLIKLAR Not 31 Aralık 31 Aralık referansları Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan alacaklar Ticari alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Finansal yatırımlar Ticari alacaklar ĠliĢkili taraflardan alacaklar Ticari alacaklar Özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımlar Yatırım amaçlı gayrimenkuller Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar 82 - ġerefiye Diğer duran varlıklar Toplam varlıklar KAYNAKLAR Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Banka kredileri ĠliĢkili taraflara borçlar Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar Diğer finansal yükümlülükler Ticari borçlar ĠliĢkili taraflara borçlar Ticari borçlar Diğer yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar 5-23 ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliģkin karģılıklar 90 5 Özkaynaklar ÖdenmiĢ sermaye Hisse senedi ihraç primleri Kardan ayrılmıģ kısıtlanmıģ yedekler GeçmiĢ yıllar karları Net dönem karı Toplam kaynaklar Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 1

6 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Not 31 Aralık 31 Aralık referansları SatıĢ gelirleri SatıĢların maliyeti (-) 16 ( ) (45.183) Brüt kar Genel yönetim giderleri (-) 17 (23.498) (3.577) Pazarlama satıģ ve dağıtım giderleri (-) 17 (5.542) (4.437) Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artıģları Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) 19 (1.069) (266) Faaliyet karı Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarından paylar Finansal gelirler Finansal giderler (-) 20 (39.392) (40.322) Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 22 (1.274) - Sürdürülen faaliyetler dönem karı Diğer kapsamlı gelir - - Toplam kapsamlı gelir Hisse baģına kar (tam TL) 21 1,16 3,04 Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 2

7 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI ÖdenmiĢ Hisse Senedi Kardan ayrılmıģ GeçmiĢ yıllar Net dönem Özkaynak sermaye Ġhraç Primleri kısıtlanmıģ yedekler karları karı toplamı 31 Aralık Ocak Transferler (52.727) - Toplam kapsamlı gelir Aralık Ocak Transferler ( ) - Sermaye artırımı Toplam kapsamlı gelir Aralık Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 3

8 1 OCAK - 31 ARALIK 2010 VE 2009 HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımı Not 1 Ocak - 1 Ocak - referansları Toplam kapsamlı gelir Vergi öncesi kar ile iģletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit giriģleri mutabakatı için gerekli düzeltmeler : Vergi gideri Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artıģları 8,19 ( ) ( ) GerçekleĢmemiĢ kur farkı (gelirleri) / giderleri Faiz gelirleri 20 (18.233) (7.792) Faiz giderleri Amortisman Kıdem tazminatı karģılığı 85 (12) Maddi duran varlık satıģ karı - (81) Diğer finansal (gelirler)/giderler 20 (129) (1.476) Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların (karlarındaki)/zararlarındaki paylar 12 (14.725) (7.240) ġüpheli ticari alacak karģılığı gideri ĠĢtirak satıģ karı - (4.327) Türev finansal araçların gerçeğe uygun değerleme farkları 20 (969) GiderleĢtirilen Ģerefiye Varlık ve yükümlülüklerdeki değiģimler öncesi net nakit ĠĢletme sermayesinde gerçekleģen değiģimler : ĠliĢkili taraflardan alacaklardaki değiģim (14.350) ĠliĢkili taraflara borçlardaki değiģim (8.478) Stoklardaki değiģim (29.022) Ticari alacaklardaki değiģim (12.926) Ticari borçlardaki değiģim Diğer varlıklardaki değiģim (81.194) Diğer yükümlülüklerdeki değiģim (56.424) Ödenen vergiler (833) - ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit Yatırım amaçlı gayrimenkul alımları 8 ( ) (67.461) Yatırım amaçlı gayrimenkul çıkıģları Yatırım amaçlı gayrimenkul transferleri Maddi duran varlıklara ilaveler (874) (400) Maddi duran varlık satıģlarından elde edilen nakit Maddi olmayan duran varlıklara ilaveler (98) - ĠĢtiraklerden temettü geliri ĠĢtirak satıģından elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) (58.490) Finansal yatırımlardaki artıģ (29.459) - Tahsil edilen / (ödenen) faizler (26.978) (21.675) Alınan banka kredileri ĠliĢkili taraf kredilerindeki (azalıģ)/artıģ (3.551) Ödenen banka kredileri ( ) ( ) Sermaye artıģı ve hisse senedi ihraç primleri Finansal faaliyetlerden elde edilen net nakit (12.115) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalıģ)/artıģ (7.318) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baģı bakiyesi Nakit ve kredili mevduat hesapları kur farkı (zararı)/karı 320 (211) Bloke mevduatlar ( ) - Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi Takip eden açıklama ve notlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

9 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi ( Torunlar GYO veya ġirket ), Toray ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. unvanıyla 1996 yılında Ġstanbul, Türkiye de kurulmuģtur. ġirket 25 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan Ticaret Sicili Gazetesindeki ana sözleģme değiģikliğiyle, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. olarak 21 Ocak 2008 tarihinde tescil edilmiģtir. ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu na ( SPK ) kayıtlı olup, 21 Ekim 2010 tarihinden itibaren hisse senetleri Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda iģlem görmektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Torunlar GYO nun, Bağlı Ortaklıklarının, MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklarının ve ĠĢtiraklerinin (hepsi birlikte Grup olarak adlandırılmıģtır). Grup un 31 Aralık 2010 itibariyle toplam personel sayısı 132 dir (31 Aralık 2009: 88). Torunlar GYO nun dönem sonu personel sayısı 34 dür (31 Aralık 2009: 14) ve nihai ana ortağı Torun Ailesi dir (Not 15). ġirket Türkiye de Ġstanbul Ticaret Sicil Odası na kayıtlı olup merkezi aģağıdaki adreste bulunmaktadır: Rüzgarlıbahçe 95. Sokak No:6 Kavacık Ġstanbul / Türkiye ġirket in ana faaliyet konusu; gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) gayrimenkul yatırım ortaklıklarına iliģkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konularda iģtigal etmektir. Bağlı Ortaklıklar Torunlar GYO nun Bağlı Ortaklıkları, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir (Not 2): Bağlı ortaklık Toray ĠnĢaat DanıĢ Yapı Adi Ortaklığı ( Toray DanıĢ ) TRN AlıĢveriĢ Merkezleri Yatırım ve Yönetim A.ġ. ( TRN ) Faaliyet konusu ĠnĢaat/Taahhüt Gayrimenkul Proje GeliĢtirme ve Yönetim Toray Danış 9 Ekim 2007 tarihinde Torunlar GYO ile DanıĢ Yapı Madencilik Nakliyat Petrol Gıda Oto Tamiri ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. arasında imzalanan adi ortaklık sözleģmesiyle kurulmuģtur. Adi ortaklığın konusu, T.C. Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ( TOKĠ ) tarafından adi ortaklık adına ihale edilen Ġstanbul Küçükçekmece ilçesi KayabaĢı mevkiinde bulunan arazinin hafriyat döküm alanı olarak ihale Ģartlarına uygun Ģekilde kullanılmasıdır. Halihazırda ilgili arsa, iliģkili Ģirketlerden Torun Yapı Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Torun Yapı ) tarafından Mall of Ġstanbul projesiyle ilgili yapılan çalıģmalarda hafriyat alanı olarak ġirket ten kiralanmıģtır. Toray DanıĢ için 31 Mart 2011 de tasfiye baģvurusunda bulunmuģ olup 2011 yılı ilk yarısı içerisinde tasfiye edilecektir. 5

10 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı) TRN ġirket, 9 Mart 2010 tarihinde gerçekleģtirdiği Olağanüstü Genel Kurul da, halihazırda mevcut imar durumuyla gayrimenkul portföyünde bulunması sakıncalı olan Antalya Ġli, Merkez Ġlçesi, Koyunlar Köyü nde bulunan Antalya Deepo AlıĢveriĢ Merkezi ni kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak TRN ye devretme kararı almıģtır. Buna ek olarak, TRN ye alıģveriģ merkezi konseptinin dıģında kalan, ancak, ileride yapılacak parselasyon planı nedeniyle, konseptin bütünlüğünün korunması ve ilave projelerin uygulanmasına imkân sağlanması bakımından lüzumlu olduğu düģülen Antalya Ġli Koyunlar Köyü nde bulunan taģınmazlar da devir iģlemine dahil edilmiģtir. TRN 31 Mart 2010 tarihinde Ġstanbul Ticaret Müdürlüğü tarafından onaylanarak tescil edilmiģtir. MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar Torunlar GYO nun MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıkları, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları ve müteģebbis ortakları aģağıda belirtilmiģtir (Not 2): Faaliyet MüteĢebbis MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar konusu ortaklar Torunlar Özyazıcı Konut Özyazıcı ĠnĢaat Elektrik, Makine, Proje Ortaklığı ( Torunlar Özyazıcı ) projesi MüĢavirlik ve Taah. Ltd. ġti. TTA Gayrimenkul Yatırım GeliĢtirme AVM ve otel Turkmall Gayrimenkul GeliĢtirme ve Yönetim A.ġ.( TTA ) projesi Yönetim ve Yatırım A.ġ. Turkmall Market Yatırım ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. Torunlar AĢçıoğlu Kapıcıoğlu Konut AĢçıoğlu ĠnĢaat Taah. Turizm Proje Ortaklığı ( Torunlar AĢçıoğlu Kapıcıoğlu ) projesi Ticaret A.ġ. Kapıcıoğlu ĠnĢaat Sanayii ve Ticaret A.ġ. Torunlar Özyazıcı Torunlar Özyazıcı; 26 Ocak 2009 tarihinde imzalanan proje ortaklığı sözleģmesiyle adi ortaklık olarak kurulmuģtur. Proje ortaklığının amacı; Yenibosna Ġstanbul da Nishistanbul projesinin inģaatının yapılması ve satılmasıdır. Bu proje 17 Ģer katlı 4 bloktan oluģan toplam 63 ofis, 585 konut, 52 adet mağazayı içermektedir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle inģaat tamamlanmıģ olup satıģı yapılıp teslim edilen konut sayısı 560, ofis sayısı 58, mağaza sayısı 18 dir. Torunlar Özyazıcı nın projenin arsa sahibi ile yaptığı hasılat paylaģımı sözleģmesi gereği, toplam proje gelirinin %31 i arsa sahiplerine, kalan %69 un ise %60 ı Torunlar GYO ya, %40 ı proje ortağı Özyazıcı ĠnĢaat Elektrik, Makine, MüĢavirlik ve Taah. Ltd. ġti. ye dağıtıma konudur. Torunlar Özyazıcı projenin tamamlanmasını takiben 2011 yılının ilk yarısı içerisinde tasfiye baģvurusunda bulunularak tasfiye edilecektir. 6

11 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı) TTA Mülkiyetleri Samsun BüyükĢehir Belediyesi adına kayıtlı, Samsun Ġli, Ġlkadım Ġlçesi 205 Ada, 2,8,9,10,11,12,13,14 no.lu parseller ile 376 Ada, 1 no.lu parsel ve 377 Ada, 5 no.lu parselleri kapsayan alan üzerindeki Eski Sigara Fabrikası ve MüĢtemilatlarının, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu na projesi onaylattırılarak, alıģveriģ merkezi ve/veya otel olarak yenilenmesi; iki katlı yer altı otoparkının yapılarak, iģletme hakkının Samsun BüyükĢehir Belediyesine bırakılması; Tapuya 30 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) yapılarak, alıģveriģ merkezi ve/veya otelin iģletme cirosundan Samsun BüyükĢehir Belediyesine pay verilmek suretiyle, 30 yıl süre ile iģletilmesi; süre sonunda, Samsun BüyükĢehir Belediyesine devredilmesi iģi ihalesini ġirket in dahil olduğu ortak giriģim grubu kazanmıģ olup, söz konusu iģ ile alakalı olarak, 7 Ocak 2010 tarihinde TTA Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim A.ġ. unvanıyla kurulmuģtur. TTA nın ortaklık yapısı %40 Torunlar GYO, %5 Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.ġ., %5 Torun ailesi, %34 Turkmall Gayrimenkul GeliĢtirme Yönetim ve Yatırım A.ġ., %11 Turkmall Market Yatırım ĠnĢaat ve Ticaret A.ġ. ve %5 Ahmet Demir Ģeklindedir. Torunlar Aşçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı Mülkiyeti T.C. BaĢbakanlık Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı tarafından, Ġstanbul Ġli, ġiģli Ġlçesi, DikilitaĢ Mahallesi, Ali Sami Yen Stadyumunun bulunduğu, 58 Pafta, 1199 ada, 384 no.lu parselin arsa satıģı karģılığı gelir paylaģım iģi, özel teknik Ģartnamede belirtilen ada parsellerdeki arsa üzerine, tüm giderleri yüklenici tarafından karģılanmak üzere, turizm ticaret alanları ve rekreasyon alanının yapılması iģini ġirket in dahil olduğu ortak giriģim grubu kazanmıģ olup, söz konusu iģ ile alakalı olarak, 18 Ekim 2010 tarihinde Torunlar AĢçıoğlu Kapıcıoğlu Proje Ortaklığı unvanıyla kurulmuģtur. Ortaklık yapısı %65 Torunlar GYO, %35 AĢçıoğlu ĠnĢaat Taahhüt Turizm ve Ticaret A.ġ. ve %5 Kapıcıoğlu ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. Ģeklindedir. Söz konusu proje kapsamında Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı ile 10 Kasım 2010 tarihinde Arsa SatıĢ KarĢılığı Gelir PaylaĢımı sözleģmesi imzalanmıģtır (Not 27). ĠĢtirakler Torunlar GYO nun iģtirakleri, Türkiye de faaliyet göstermekte olup, temel faaliyet konuları aģağıda belirtilmiģtir: ĠĢtirak Yeni Gimat ĠĢyerleri ĠĢletmesi A.ġ. ( Yeni Gimat ) Netsel Turizm Yatırımları A.ġ. ( Netsel ) Nokta ĠnĢaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( Nokta ĠnĢaat ) Faaliyet konusu Ankamall AVM ve Crowne Plaza Hotel mülk sahibi Marmaris Marina iģletmesi ĠnĢaat/Taahhüt 7

12 NOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU (Devamı) Yeni Gimat Yeni Gimat, 30 Temmuz 1999 tarihinde ortağın kurucu üye olarak iģtirakiyle kurulmuģtur yılından itibaren Ankamall AVM ye, 2007 yılından itibaren ise Ankara Crowne Plaza oteline sahiptir. Yeni Gimat ın 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle A grubu (nama yazılı) 927 ortağı bulunmaktadır (31 Aralık 2009: 1.073). ġirket in doğrudan elinde bulundurduğu %14,83 ve hissedarlarının sahip olduğu %5,00 hisse ile en büyük paya sahip ortak olması ve Yeni Gimat ın yönetim kurulunda temsil edilmesi nedeniyle, Yeni Gimat üzerinde önemli derecede etkisi olduğundan konsolide finansal tablolara özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiģtir. Netsel Netsel; 6 Ekim 1987 yılında Net Turizm Ticaret ve Sanayi A.ġ. ile Yüksel ĠnĢaat A.ġ. nin önderliğinde kurulmuģ olup üzerinde faaliyet gösterdiği arazi 22 Aralık 1988 tarihinden itibaren 49 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan kiralanmıģtır yılında Net Turizm sahip olduğu hisseleri Marmara Bankası na, 1994 yılında ise Yüksel ĠnĢaat sahip olduğu hisseleri Çukurova Grubu na satarak devretmiģtir. Marmara Bankası nın tasfiye sürecini takiben, Netsel özelleģtirme kapsamına alınmıģ ve 31 Mayıs 2005 ve 07 Haziran 2005 tarihlerinde imzalanan Hisse Devir Temlik SözleĢmeleri ne istinaden %44,60 lık kısmı Torunlar GYO ya, 22 Ağustos 2005 tarihinde imzalanan Hisse Devir Temlik SözleĢmeleri ne istinaden %55 lik kısmı Tek-Art KalamıĢ ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.ġ. ye (Koç Holding A.ġ. nin bağlı ortaklığı) geçmiģtir. Geriye kalan %0,40 lık kısım Torun ailesinin kontrolündendir. Nokta İnşaat Nokta ĠnĢaat; 22 ġubat 1983 tarihinde Hasel Özden Halı Ticaret A.ġ. unvanı ile kurulmuģtur ve 2006 yıllarında sırasıyla Hayat ĠnĢaat Yatırım A.ġ. ve Hayat ĠnĢaat Yatırım ve Taahhüt A.ġ. unvanlarını kullanmıģtır. 21 Mayıs 2007 tarihinde unvanı Nokta ĠnĢaat Yatırım Turizm Sanayi ve Ticaret A.ġ. olarak değiģtirilmiģtir ve Nokta ĠnĢaat a Torunlar GYO %40 oranında iģtirak etmiģtir. Nokta ĠnĢaat, inģaat taahhüt iģleri ile uğraģmakta olup Ġzmir Ġli, Bayraklı Ġlçesi, Turan Mahallesi ndeki Türk Henkel e ait arsa üzerinde geliģtirme çalıģmaları yapmaktadır. Sözü geçen arsanın imar durumu ile ilgili hukuki problemleri olmasının gayrimenkulun yatırım portföyünde yer alması açısından sakıncalı olmasından dolayı, Nokta ĠnĢaat hisselerinin tamamı 31 Aralık 2009 itibariyle grubun iliģkili Ģirketlerinden Torunlar Gıda Sanayi Ticaret A.ġ. ye ( Torunlar Gıda ) TL ye satılmıģtır. 8

13 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Uygulanan muhasebe standartları ġirket ve Türkiye de yerleģik bağlı ortaklıkları ve müģterek yönetime tabi iģletmeleri, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ ( Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ ) ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģtir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ ( Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ ) yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. Rapor tarihi itibarıyla, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, iliģikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliğ i çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmıģ olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından yapılan duyurular ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuģtur. Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensipleri ve Ģartları, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ( Maliye Bakanlığı ) tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı Ģartlarını esas almaktadır. SPK Finansal Raporlama Standartları na göre hazırlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlüklülerin dıģında, tarihi maliyet esası baz alınarak bin Türk Lirası ( TL ) olarak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıģ kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiģtir. Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi SPK, 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son vermiģtir. Dolayısıyla konsolide finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uygulanmamıģtır. 9

14 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi Grup bünyesinde yer alan Ģirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, Ģirketlerin operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleģtirilmiģtir ( fonksiyonel para birimi ). Gruptaki tüm Ģirketlerin hem fonksiyonel, hem de raporlama para birimi TL dir. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Torunlar GYO ile Bağlı Ortaklıklar, MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve ĠĢtirakler inin aģağıdaki belirtilen esaslara göre hazırlanan hesaplarını kapsamaktadır. Konsolidasyona dahil edilen Ģirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tarihsel maliyet esasına göre tutulan kayıtlarına SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygunluk ve ġirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum biçimlerine uyumluluk açısından gerekli düzeltmeler ve sınıflandırmalar yapılmıģtır. Bağlı Ortaklıklar Konsolide finansal tablolar ġirket ve ġirket in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müģterek kontrol edilen iģletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir iģletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır. Bağlı Ortaklıklar, ġirket in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve ġirket in üzerinde oy haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ya da (b) oy hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iģletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve iģletme politikalarını ġirket in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup a transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmıģ ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılmıģtır. Gerekli olması halinde, Grup un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıģtır. Bağlı Ortaklıklar a ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģ olup ġirket ve Bağlı Ortaklıklar ın sahip olduğu payların kayıtlı iģtirak değerleri, ilgili özkaynaklar ile karģılıklı olarak netleģtirilmiģtir. ġirket ile Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon iģlemi sırasında netleģtirilmiģtir. ġirket in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleģtirilmiģtir. Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dıģı paylar Grup un özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dıģı paylar, ilk iģletme birleģmelerinde oluģan paylar ile birleģme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değiģikliklerdeki ana ortaklık dıģı payların toplamından oluģur. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklık dıģı paya düģen birikmiģ zararları, söz konusu bağlı ortaklığın ana ortaklık dıģı özkaynak tutarını aģabilir. Bu durumda birikmiģ zarar ve ana ortaklık dıģı paya düģecek daha sonraki cari yıl zararları, ana ortaklık dıģı pay ile iliģkilendirilir. 10

15 NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 31 Aralık 31 Aralık % % Toray DanıĢ 99,99 99,99 TRN 99,99 - Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar, ġirket ve Bağlı Ortaklıklar ı ile bir veya daha fazla müteģebbis ortak tarafından müģtereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleģme dahilinde oluģturulan Ģirketleri ifade etmektedir. Grup, bu müģterek kontrolü, kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden yararlanarak sağlamaktadır. MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar oransal konsolidasyon yöntemi kullanılmak suretiyle konsolidasyon kapsamına alınırlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, MüĢterek Yönetime Tabi ĠĢletmeler e ait finansal tablolarda yer alan varlık, yükümlülük, özkaynaklar, gelir ve giderler Grup un sahip olduğu etkin ortaklık oranları ile konsolidasyon iģlemine tabi tutulmaktadır. MüĢterek kontrol edilen varlıklardan kaynaklanan yükümlülük ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleģtirilir. MüĢterek kontrole tabi ortaklıkların varlıklarının kullanılmasından ya da söz konusu varlıkların satıģından elde edilen gelirden Grup a düģen pay, ilgili ekonomik faydaların Grup a akıģının muhtemel olması ve tutarlarının güvenilir bir Ģekilde ölçülebilmesi halinde kayda alınır. Grup ile Grup un müģterek olarak kontrol ettiği iģletmeleri arasındaki iģlemler neticesinde oluģan gerçekleģmemiģ kar ve zararlar, Grup un müģterek yönetime tabi teģebbüsteki payı oranında elimine edilir. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsamında yer alan MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar daki Torunlar GYO nun doğrudan ve dolaylı oy hakları ile etkin ortaklık oranları (%) aģağıdaki gibidir: % % Torunlar Özyazıcı 60,00 60,00 TTA 40,00 - Torunlar AĢçıoğlu Kapıcıoğlu 65,00 - MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklardan, Torunlar Özyazıcı 26 Ocak 2009, TTA 7 Ocak 2010, Torunlar AĢçıoğlu Kapıcıoğlu ise 18 Ekim 2010 tarihinde kurulmuģ olup bu tarihten sonraki iģlemler konsolidasyon kapsamına dahil edilmiģtir. 11

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-2

Detaylı

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT SĠGORTA A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Sigorta Anonim ġirketi nin ( ġirket ) 2011 tarihi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na KONSOLİDE FİNANSAL

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA Finansal

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU

AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 30 HAZĠRAN 2015 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETĠM RAPORU AVRASYA PETROL VE TURĠSTĠK TESĠSLER YATIRIMLAR A.ġ. 1 OCAK

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR

KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2008 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR KE T GIDA MADDELERĐ SA AYĐĐ VE TĐCARET A O ĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE FĐNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖ EMĐ E ĐLĐŞKĐ FĐ A SAL TABLOLARLA ĐLGĐLĐ BAĞIMSIZ DE ETĐM RAPORU Kent Gıda Maddeleri

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KENT GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI... 3 NAKİT AKIM TABLOLARI... 4 ÖZKAYNAKLAR

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar 79 Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 5 Nisan

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU NİN 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2007 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

Detaylı

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KAR VEYA

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı