KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR"

Transkript

1 BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

2 Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº Ýstanbul-Turkey Telephone +90 (212) Facsimile +90 (212) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. nin ("Kurum") Türk lirasýnýn 31 Aralýk 2001 tarihindeki alým gücüyle ifade edilmiº iliºikteki 31 Aralýk 2001 tarihli bilançosunu ve ayný tarihte sona eren yýla ait gelir ve nakit akýmý tablolarýný denetledik. Bu mali tablolarýn sorumluluðu Kurum yönetimine aittir. Bizim sorumluluðumuz denetim çalýºmalarýmýz sonucunda bu mali tablolar üzerinde görüº bildirmektir. 2. Denetim çalýºmalarýmýz Uluslararasý Denetim Standartlarý na uygun olarak yapýlmýºtýr. Bu standartlar denetim planýmýzý ve çalýºmamýzý, mali tablolarda önemli bir hata bulunmadýðýný saðlamaya yönelik olarak düzenlememizi gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlayýcý notlarý destekleyici kanýtlarýn test bazýnda incelenmesini içerir. Denetim, ayný zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim tarafýndan yapýlan önemli tahminlerin ve mali tablolarýn genel sunuluº ºeklinin deðerlendirilmesini de içerir. Yapýlan denetimin görüº bildirmemiz için makul bir temel oluºturduðuna inanýyoruz. 3. Görüºümüze göre, iliºikteki mali tablolar, bütün önemli taraflarýyla, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. nin 31 Aralýk 2001 tarihindeki mali durumunu ve ayný tarihte sona eren yýla ait faaliyet sonucunu ve nakit akýmlarýný Uluslararasý Muhasebe Standartlarý'na uygun bir biçimde yansýtmaktadýr. Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik Anonim ªirketi a member of PricewaterhouseCoopers Haluk Yalçýn, SMMM Ýstanbul, 5 Mart 2002

3 KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR... 1 KONSOLÝDE GELÝR TABLOLARI... 2 KONSOLÝDE NAKÝT AKIM TABLOLARI... 3 KONSOLÝDE ÖZSERMAYE DEÐݪÝM TABLOLARI NOT 1 ORGANÝZASYON VE FAALÝYET KONUSU... 5 NOT 2 ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ NOT 3 KASA VE BANKALARDAN ALACAKLAR NOT 4 T.C. MERKEZ BANKASI NDAKÝ BLOKE HESAPLAR VE LÝKÝDÝTE ZORUNLULUÐU NOT 5 SATILMAYA HAZIR MENKUL DEÐERLER NOT 6 KULLANDIRILAN FONLAR, NET NOT 7 FÝNANSAL KÝRALAMA ALACAKLARI, NET NOT 8 DÝÐER AKTÝFLER NOT 9 ÝNªAAT PROJELERÝ, NET NOT 10 SABÝT KIYMETLER, NET NOT 11 DÝÐER FÝNANSAL KURUMLARA BORÇLAR NOT 12 CARÝ HESAPLAR VE KAR/ZARAR KATILMA HESAPLARI NOT 13 VERGÝ NOT 14 DÝÐER PASÝFLER NOT 15 KIDEM TAZMÝNATI KARªILIÐI NOT 16 ÖDENMݪ SERMAYE NOT 17 KANUNÝ YEDEK AKÇELER VE BÝRÝKMݪ KARLAR NOT 18 ÜCRET VE KOMÝSYON GELÝRLERÝ NOT 19 ÝNªAAT PROJELERÝNDEN GELÝRLER, NET NOT 20 DÝÐER GÝDERLER NOT 21 TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER NOT 22 ÝLGÝLÝ ªÝRKETLER ÝLE YAPILAN ݪLEMLER VE BAKÝYELER NOT 23 BÝLANÇO TARÝHÝNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR... 38

4 31 ARALIK TARÝHLERÝ ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE BÝLANÇOLAR (Tutarlar milyon Türk lirasý olarak Türk lirasýnýn 31 Aralýk 2001 tarihindeki alým gücüyle ifade edilmiºtir) AKTÝFLER Not Kasa ve bankalardan alacaklar 3 198,540,331 60,677,059 T.C. Merkez Bankasý ndaki bloke hesaplar 4 69,479,148 55,967,817 Satýlmaya hazýr menkul deðerler 5 1,451,146 2,133,324 Kullandýrýlan fonlar, net 6 256,284, ,903,523 Finansal kiralama alacaklarý, net 7 96,011,025 77,660,226 Diðer aktifler 8 18,427,445 7,860,771 Ýnºaat projeleri, net 9 9,904,378 - Sabit kýymetler, net 10 14,057,732 10,206,234 Maddi olmayan duran varlýklar, net 13,267 - Ertelenmiº vergi alacaklarý, net 13 5,482,239 7,368,362 Toplam aktifler 669,651, ,777,316 PASÝFLER VE ÖZSERMAYE Diðer finansal kurumlara borçlar 11 9,625,003 - Cari hesaplar ve kar/zarar katýlma hesaplarý ,819, ,411,513 Ödenecek vergiler , ,822 Ödenecek vergi, resim, harç ve kesintiler 2,491,438 1,535,463 Diðer pasifler 14 11,550,098 3,856,405 Kýdem tazminatý karºýlýðý , ,083 Toplam pasifler 625,379, ,653,286 Özsermaye: Ödenmiº sermaye 16 36,630,000 21,630,000 Sermaye düzeltmesi 16 (8,051,232) 6,948,768 Toplam sermaye 28,578,768 28,578,768 Birikmiº karlar 17 15,693,232 17,545,262 Toplam özsermaye 44,272,000 46,124,030 Toplam pasifler ve özsermaye 669,651, ,777,316 Taahhütler ve muhtemel yükümlülükler Aralýk 2001 tarihi ve bu tarihte sona eren yýl itibariyle hazýrlanan konsolide mali tablolar, Yönetim Kurulu tarafýndan 4 Mart 2002 tarihinde onaylanmýºtýr ve Yönetim Kurulu Baºkaný Mohammed S. Al- Omar ve Kurum un Genel Müdürü Ufuk Uyan tarafýndan imzalanmýºtýr. Takip eden notlar konsolide mali tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluºtururlar. 1

5 31 ARALIK TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLAR ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE GELÝR TABLOLARI Not Kullandýrýlan fonlardan alýnan kar paylarý : Kar/zarar katýlma hesaplarý 60,573,121 58,740,154 Cari hesaplar ve özsermaye 17,676,613 23,012,292 78,249,734 81,752,446 Daðýtýlan kar paylarý (55,107,331) (50,010,974) Kullandýrýlan fonlardan alýnan kar paylarý, net: 23,142,403 31,741,472 Kambiyo karlarý, net 9,793,414 1,769,658 Kambiyo karlarý sonrasý kullandýrýlan fonlardan alýnan net kar paylarý 32,935,817 33,511,130 Alýnan ücret ve komisyonlar 18 11,205,286 14,211,939 Verilen ücret ve komisyonlar (4,864,881) (1,737,176) Ücret ve komisyonlar gelirleri, net 6,340,405 12,474,763 Diðer faaliyet gelirleri: Ýnºaat projelerinden elde edilen gelirler, net 19 4,328,017 - Diðer gelirler 3,328,487 1,482,936 Toplam faaliyet gelirleri 46,932,726 47,468,829 Diðer faaliyet giderleri: Personel giderleri (11,050,242) (12,442,751) ªüpheli alacaklar karºýlýk gideri (12,407,111) (10,854,198) Amortisman gideri (1,732,656) (1,545,151) Diðer vergi, resim, harç ve kesintiler (2,273,046) (2,889,003) Kira giderleri (2,052,611) (1,800,390) Diðer giderler 20 (7,715,293) (5,044,770) Toplam diðer faaliyet giderleri (37,230,959) (34,576,263) Vergi ve net parasal pozisyon zararý öncesi kar 9,701,767 12,892,566 Vergi 13 (3,190,506) 3,412,894 Net parasal pozisyon zararý öncesi kar 6,511,261 16,305,460 Net parasal pozisyon zararý 2 (4,025,559) (12,718,242) Cari yýl net karý 2,485,702 3,587,218 Takip eden notlar konsolide mali tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluºtururlar. 2

6 31 ARALIK TARÝLERÝNDE SONA EREN YILLAR ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE NAKÝT AKIM TABLOLARI Not Faaliyetlerden saðlanan nakit akýmý : Vergi öncesi ve net parasal pozisyon zararý sonrasý kar 5,676, ,324 Faaliyetlerden saðlanan net nakit mevcudunun net dönem karý ile mutabakatýný saðlamak için yapýlan düzeltmeler: Amortisman 1,732,656 1,545,151 Kýdem tazminatý karºýlýðý ,794 80,871 UMS 39 uygulamasýnýn etkisi (75,992) - UMS 39 uygulamasýnýn ertelenmiº vergi etkisi (18,761) - Baðlý ortaklýðýn konsolide edilmesinin etkisi 2 (3,632,281) - Konsolide edilen baðlý ortaklýðýn geçmiº yýl ertelenmiº vergi etkisi (1,285,621) - ªüpheli alacaklar karºýlýðý (13,047,709) (9,098,358) Ödenen gelir vergileri (228,548) (853,836) Sabit kýymet satýº geliri 326,832 5,549 Kullandýrýlan fonlardan alýnan kar paylarý (78,249,734) (81,752,446) Daðýtýlan kar paylarý 55,107,331 50,010,975 Faaliyet dýºý iºlemlerin enflasyon etkisi 9,253,520 25,001,877 Aktif ve pasif kalemlerdeki deðiºiklikler öncesi faaliyet zararý:-: (24,170,305) (14,885,893) T.C. Merkez Bankasý ndaki bloke hesaplardaki artýº (13,511,331) (6,098,416) Yatýrým faaliyetleri için kullanýlan fonlardaki azalýº / (artýº) 133,605,775 (30,696,897) Tahsili gecikmiº alacaklardaki (artýº) / azalýº (24,459,752) 27,570,006 Finansal kiralama yatýrýmlarýndaki (artýº) / azalýº (18,350,799) 1,460,231 Diðer aktifler ve inºaat projelerindeki artýº (20,471,052) (324,218) Cari ve kar/zarar katýlma hesaplarýndaki artýº 70,049,838 18,336,558 Ödenecek vergi, resim, harç ve kesintilerindeki artýº / (azalýº) 955,975 (1,802,598) Diðer pasiflerdeki artýº / (azalýº) 7,691,691 (1,959,957) 111,340,040 (8,401,184) Kullanýlan fonlardan alýnan kar paylarý 87,770,593 82,654,604 Daðýtýlan kar paylarý (55,749,309) (48,369,005) Faaliyetlerle ilgili iºlemlerin enflasyon etkisi 67,013,190 49,097,941 Faaliyetlerden saðlanan net nakit kullanýmý 210,374,514 74,982,356 Yatýrým faaliyetleri için kullanýlan nakit akýmý: Menkul deðerlerdeki azalýº 270, ,067 Sabit kýymet alýmlarý-net (5,924,253) (2,469,154) Konsolidasyon yapýsýndaki deðiºiklik 5 457,338 - ݺtiraklerdeki (artýº) / azalýº 5 (45,730) 208,924 Yatýrým faaliyetlerindeki enflasyon etkisi 938,416 2,265,877 Yatýrým faaliyetleri için kullanýlan nakit-net (4,303,660) 1,000,714 Finansal faaliyetler için kullanýlan nakit akýmý: Temettü ve teberru ödemesi (629,459) (1,233,591) Diðer finansal kurumlardan kullanýlan nakit 11 9,625,003 - Finansal faaliyetlerden saðlanan / (kullanýlan) nakit-net 8,995,544 (1,233,591) Nakit ve nakit benzeri deðerlerdeki net artýº 215,066,398 74,749,479 Nakit ve nakit benzeri deðerler Dönem baºý 3 60,677,059 62,293,276 Nakit ve nakit benzeri deðerlerlerdeki enflasyon etkisi (77,203,126) (76,365,696) Dönem sonu 3 198,540,331 60,677,059 Takip eden notlar konsolide mali tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluºtururlar. 3

7 31 ARALIK TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLAR ÝTÝBARÝYLE KONSOLÝDE ÖZSERMAYE DEÐݪÝM TABLOLARI Sermaye Birikmiº Özkaynaklar Sermaye düzeltmesi kar Toplam 1 Ocak ,025,000 17,217,168 15,528,235 43,770,403 Sermayeye transfer 300,000 36,600 (336,600) - Nakdi olmayan sermaye artýrýmý 10,305,000 (10,305,000) - - Nakit temettüler - - (168,752) (168,752) Nakit teberrular - - (1,064,839) (1,064,839) Cari yýl net karý - - 3,587,218 3,587, Aralýk ,630,000 6,948,768 17,545,262 46,124,030 1 Ocak daha önce raporlanan 21,630,000 6,948,768 17,545,262 46,124,030 - UMS 39 uygulamasýnýn etkisi (vergi etkisi netleºtirilmiº olarak) - - (75,992) (75,992) - yeniden düzenlenmiº 21,630,000 6,948,768 17,469,270 46,048,038 Nakdi olmayan sermaye arttýrýmý 15,000,000 (15,000,000) - - Baðlý ortaklýðýn konsolide edilmesinin etkisi (Not 2) - - (3,632,281) (3,632,281) Nakit temettüler - - (114,076) (114,076) Nakit teberrular - - (515,383) (515,383) Cari yýl net karý - - 2,485,702 2,485, Aralýk ,630,000 (8,051,232) 15,693,232 44,272,000 Takip eden notlar konsolide mali tablolarýn tamamlayýcý parçasýný oluºtururlar. 4

8 NOT 1 - ORGANÝZASYON VE FAALÝYET KONUSU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. ("Kurum") 16 Aralýk 1983 tarih ve 83/7506 sayýlý "Özel Finans Kurumlarý Kurulmasý Hakkýnda Kararname"ye göre 28 ªubat 1989 tarihinde T.C. Merkez Bankasý ndan gerekli izni alarak 31 Mart 1989 tarihinde faaliyete geçmiºtir. 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle, 29 adet ºubesi (2000: 24 ºube) bulunan Kurum un ana faaliyet alaný özel cari hesaplar ve kar/zarar katýlma hesaplarý yoluyla fon toplayýp müºterilerine kullandýrmaktýr. 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle Kurum un 445 çalýºaný (2000: 449) bulunmaktadýr. Kurum un genel müdürlük binasý, Büyükdere cad. No: 97, Mecidiyeköy / Ýstanbul adresinde bulunmaktadýr. Kurum un baðlý ortaklýðý Körfez Gayrimenkul Ýnºaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim ªirketi ( Baðlý ortaklýk ) Türk Ticaret Kanunu uyarýnca Haziran 1996 tarihinde faaliyete geçmiºtir. Baðlý ortaklýðýn genel müdürlük binasý, Büyükdere caddesi, No: 99/8-9, Mecidiyeköy, Ýstanbul, Türkiye adresinde bulunmaktadýr. Baðlý ortaklýk, 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle Türkiye nin farklý bölgelerine yönelik üç adet proje yürütmektedir. Bu projelerden birincisi Güre-Edremit, Balýkesir de 204 adet devre mülk evinin yapýmýyla ilgilidir. Ýkinci proje Hasbahçe-Büyükçekmece, Ýstanbul da 7 adet villanýn inºaatýný içermektedir. Üçüncü proje ise Bodrum, Muðla da 4 adet villanýn yapýmýndan ibarettir. Baðlý ortaklýðýn en önemli gelir kaynaklarý, bu projelerin satýºýndan elde edilen gelirler ve üçüncü kuruluºlar için yapýlan ekspertiz deðerlemelerinden saðlanan gelirlerdir sayýlý Bankalar Kanunu uyarýnca Kurum, bankalarýn uymak zorunda olduðu yasal çerçeveye bir yýl içerisinde uyum saðlamak durumundadýr. 22 ªubat 2001 tarihinde Türk mali piyasalarýnda yaºanan önemli dalgalanmalar neticesinde, T.C. Hükümeti kontrollü kur rejiminin daha fazla sürdürülmemesine karar vermiºtir. Bu doðrultuda, kur artýºlarýný sýnýrlayan kur çýpasý uygulamasý yerine dalgalý kur uygulamasýna geçilmiºtir. 5 Mart 2002 tarihi itibariyle Türk lirasý belli baºlý yabancý para birimleri karºýsýnda 1 Ocak 2001 tarihinde geçerli kurlar ile karºýlaºtýrýldýðýnda %105 in üzerinde deðer kaybýna uðramýºtýr. Mayýs 2001 de T.C. Hükümeti, Uluslararasý Para Fonu ( IMF ) ile yaptýðý stand-by anlaºmasý çerçevesinde yeni bir ekonomik istikrar programýný uygulamaya koymuºtur. Yeni ekonomik istikrar programýnýn baºlýca amaçlarý arasýnda, bankacýlýk sisteminin yeniden yapýlandýrýlmasý ve mali piyasalarýn saðlamlaºtýrýlmasý yer almaktadýr. NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ Mali tablolarýn hazýrlanmasýnda esas alýnan temel muhasebe ilkeleri aºaðýda açýklanmýºtýr: (a) Mali tablolarýn gösterimi: Kurum ve baðlý ortaklýðý, muhasebe defterlerini ve kanuni mali tablolarýný Türk Ticaret Kanunu, vergi mevzuatý ve Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun ( BDDK ) belirlediði ilke ve kurallara göre tutmakta ve tanzim etmektedir. Ýliºikteki konsolide mali tablolar, tarihi maliyet esasýna göre hazýrlanan kanuni kayýtlar (Not 10 da açýklanan Türkiye de kayýtlý ºirketlerdeki sabit kýymetlerin yeniden deðerlenmesi hariç) ve Uluslararasý Muhasebe Standartlarý Komitesi tarafýndan yayýnlanan Uluslararasý Muhasebe Standartlarý na ( UMS ) uygunluðu saðlamak amacýyla gerekli düzeltme ve sýnýflandýrmalarý içererek hazýrlanmýºtýr. Kurum, 2001 yýlýnda UMS 39 u ( Finansal Entrümanlar: Mali Tablolara Yansýtýlmasý ve Deðerleme Esaslarý ) uygulamýºtýr. UMS 39 u uygulamanýn etkileri, konsolide özsermaye deðiºim tablosunda özetlenmiºtir. UMS 39 un uygulanmasýyla ilgili ilave bilgiler iliºikteki konsolide mali tablolarda sunulmuºtur. 5

9 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) UMS 39 un uygulamasýndan önce, alým-satým amaçlý menkul deðerler haricindeki tüm menkul deðerler, kalýcý bir deðer düºüklüðü için ayrýlan karºýlýk haricinde, alýº sýrasýndaki maliyete göre belirlenen kar payý oraný hesaplanarak bulunan deðeriyle deðerlenmiºtir. Standartýn gereði olarak UMS 39 un etkisi, geriye dönük olarak uygulanmamýºtýr ve bu sebeple, geçmiº yýl mali tablolarý UMS 39 a göre yeniden düzenlenmemiºtir. 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle, Türk lirasýnýn alým gücündeki deðiºiklik nedeniyle yapýlan yeniden düzenleme UMS 29 ( Hiperenflasyon Ekonomilerindeki Mali Raporlama ) esas alýnarak yapýlmýºtýr. UMS 29 1 Ocak 1990 tarihi ve sonrasýndaki muhasebe dönemlerinde uygulanabilir. UMS 29, hiperenflasyon ekonomi para birimi baz alýnarak hazýrlanan mali tablolarýn bilanço tarihindeki paranýn deðerine göre yeniden düzenlenmesini gerektirir. Önceki dönemlere ait miktarlarda ayný ºekilde düzeltilir. UMS 29 uygulamasýný gerektiren en önemli neden 100% e yaklaºan ya da geçen, 3 senelik toplam enflasyon oranýdýr. Endeksleme, T.C. Baºbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü ( DIE ) tarafýndan belirlenen toptan eºya fiyat endeksi (TEFE) esas alýnarak yapýlmýºtýr. 31 Aralýk 2001 ve 2000 tarihli mali tablolarýn yeniden düzenlenmesi için aºaðýda belirtilen fiyat endeksleri ve düzeltme katsayýlarý kullanýlmýºtýr: Tarih Fiyat endeksi Düzeltme katsayýsý 31 Aralýk , Aralýk , Aralýk , Yukarýda belirtilen endeksleme ile ilgili önemli açýklamalar aºaðýda sýralanmýºtýr: - Hiperenflasyon ekonomilerdeki mali tablolar, para biriminin bilanço tarihindeki alým gücü esas alýnarak hazýrlanýr ve önceki dönemlere ait miktarlar da ayný ºekilde endekslenmiºtir. - Parasal aktifler ve pasifler bilanço tarihindeki deðerleri ile ifade edildiðinden endekslenmeye tabi tutulmamýºtýr. - Parasal olmayan varlýklar ve bilanço tarihindeki deðerleri ile yansýtýlmayan borçlar ve özsermaye kalemleri ilgili düzeltme katsayýsý (aylýk, yýllýk ortalama, yýl sonu) kullanýlarak endekslenir. Maddi duran varlýk alýmlarý ilgili çevirim faktörü kullanýlarak endekslenmiºtir. - Karºýlaºtýrmalý mali tablolar, en son bilanço tarihi itibariyle geçerli alým gücünü ifade eden para birimini yansýtan enflasyon endeksleri kullanýlarak yeniden düzenlenmiºtir. - Gelir tablosundaki bütün kalemler ilgili düzeltme katsayýsý kullanýlarak endekslenmiºtir. - Enflasyonun Kurum un net parasal durumu üzerindeki etkisi kar zarar tablosunda net parasal pozisyon karý veya zararý olarak yer almaktadýr. 6

10 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) (b) Konsolidasyon Sermaye ve yönetim iliºkileri çerçevesinde Kurum un doðrudan veya dolaylý olarak hisselerinin %50 sinden fazlasýna, toplam oy hakký içinde %50 den fazla oranda oy hakkýna ve faaliyetlerini kontrol etme gücüne sahip olduðu baðlý ortaklýðý 2001 yýlýnda konsolide edilmiºtir. Kurum ile baðlý ortaklýk arasýndaki tüm önemli iºlemler ve bakiyeler karºýlýklý olarak silinmiºtir. Hisse % Baðlý Ortaklýðýn Baðlý ortaklýk adý Ülkesi 31 Aralýk Aralýk 2000 Körfez Gayrimenkul Ýnºaat Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.ª. ( Körfez Gayrimenkul ) Türkiye Körfez Gayrimenkul un faaliyet konusu inºaat projelerinin satýºý (aðýrlýklý olarak devre mülkler) ve üçüncü kurumlar için ekspertiz deðerlemesi yapmaktýr. 31 Aralýk 2000 tarihi itibariyle Körfez Gayrimenkul, mali tablolara etkisinin önemli tutarda olmamasý sebebiyle konsolide edilmemiºtir. (c) Satýlmaya hazýr menkul deðerler Satýlmaya hazýr menkul deðerler (maliyet deðerleriyle gösterilen halka açýk olmayan hisse senetleri hariç) rayiç deðerleriyle mali tablolarda gösterilmiºtir. Rayiç deðerlerde meydana gelen tüm deðiºikliklerin etkisi konsolide gelir tablosuna yansýtýlmýºtýr. 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren UMS 39 un uygulanmasýyla birlikte Kurum un mali tablolarýn bütününde önemli olmamasý sebebiyle konsolide olmayan ve borsaya kote olmayan baðlý ortaklýklarý, satýlmaya hazýr menkul deðerler kalemi altýnda gösterilmiºtir. Kurum, bu baðlý oraklýklarla ilgili olarak, makul varsayýmlar arasýnda yüksek dalgalanmalarýn bulunmasý ve tek bir tahmin yapýlamayacak kadar çok tahminin ortaya çýkmasý sebebiyle, güvenilir bir rayiç deðer hesaplamasý sonucuna ulaºamamýºtýr (Not 5). (d) Ýlgili ºirketler Kurum un iºtirakleri, baðlý ortaklýklarý, hissedarlarý ve bunlar tarafýndan kontrol edilen ºirketler iliºikteki mali tablolarda ilgili ºirketler olarak adlandýrýlýr. Ýliºkili ºirketlerle 2001 yýlý içerisinde piyasa koºullarýna uygun olarak belli iºlemler gerçekleºtirilmiºtir (Not 22). 7

11 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) (e) Kullandýrýlan fonlar, kaºýlýklar ve gelirin tanýnmasý Kurum um doðrudan tahsis ederek kullandýrdýðý fonlar (murabaha anlaºmalarý gibi), brüt anapara tutarýndan kazanýlmamýº gelirler ve karºýlýklar tutarlarý düºüldükten sonraki deðerleriyle mali tablolarda gösterilir. Kullandýrýlan fonlar, nakit borçlulara tahsis edildikten sonra mali tablolara yansýtýlýr. Kullandýrýlan fonlarla ilgili ayrýlan karºýlýklar, Kurum yönetimi tarafýndan yeterli görülmekte ve kullandýrýlan tüm fonlar (finansal kiralama alacaklarý dahil olmak üzere) ile ilgili oluºabilecek muhtemel riskleri içermektedir. Kurum, her bilanço tarihinde kullandýrýlan fonlarla ilgili deðer düºüklüðünü gözden geçirmektedir. Deðer düºüklüðü bulunduðu taktirde ayrýlan karºýlýk, kullandýrýlan fonlarýn defter deðerleriyle net gerçekleºebilir deðerleri arasýndaki farka eºit olmaktadýr. Net gerçekleºebilir deðer ise teminat ve garantiler de dahil olmak üzere gelecekte gerçekleºecek tahmini nakit akýmlarýnýn bilanço tarihine iskonto edilmiº deðeridir. Daha sonra deðer düºüklüðü azalýrsa ayrýlan karºýlýk ºüpheli alacaklar karºýlýk giderinin alacaklandýrýlmasý suretiyle iptal edilir. Mevduat sahipleri üçüncü kiºilere kullandýrýlan fonlarýn riskini taºýdýðý için kar payý hesaplarýndan kullandýrýlan fonlar ºüpheli hale geldiði zaman %20 oranýndaki risk gelir tablosuna zarar yazýlýrken %80 oranýndaki risk ise yatýrýmcýnýn hesabýna yansýtýlarak daðýtýlacak olan karlardan düºülmektedir. Eðer fon sermayeden kullandýrýlýrsa ayrýlacak karºýlýðýn tamamý gelir tablosuna yansýtýlmaktadýr. (f) Kullandýrýlan fonlar sonucunda elde edilen gayrimenkuller Kullandýrýlan fonlar sonucunda elde edilen gayrimenkuller, maliyet bedellerinden deðer düºüklüðünün çýkarýlmasý sonrasýnda bulunan deðerleriyle mali tablolara yansýtýlýrlar. Kullandýrýlan fonlar sonucunda elde edilen önemli büyüklükteki gayrimenkullerin deðer düºüklüklerinin belirlenmesinde baðýmsýz ekspertizlerin yaptýðý deðerleme çalýºmalarý dikkate alýnmaktadýr. (g) Kurum aracýlýðýyla yapýlan ihracatýn muhasebeleºtirilmesi Kurum, tahsilat riski Türkiye deki ihracatçýya ait olan ihracatlardan kaynaklanan alacaklarýný ve borçlarýný diðer pasifler kalemlerinde muhasebeleºtirmektedir ( Not 14). (h) Sabit kýymetler ve amortisman Sabit kýymetler, birikmiº amortisman elde etme maliyetinden düºüldükten sonra net olarak gösterilmektedir. Sabit kýymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri esas alýnarak doðrusal amortisman metoduyla aºaðýdaki kullanýlabilir ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulmuºtur: Binalar Ofis makinalarý, mobilya ve mefruºat Motorlu taºýtlar Özel maliyet bedelleri 50 yýl 4-5 yýl 4-5 yýl 5 yýl 8

12 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) Sabit kýymetlerin defter deðerleri net gerçekleºebilir deðerlerinden yüksekse mali tablolarda net gerçekleºebilir deðerleriyle gösterilirler. Sabit kýymetlerin satýºý dolayýsýyla oluºan kar ve zararlar defter deðerleriyle satýº fiyatýnýn karºýlaºtýrýlmasý sonucunda belirlenir ve faaliyet karýnýn belirlenmesinde dikkate alýnýr. Yenileme ve tamirat dolayýsýyla yapýlan harcamalar gelir tablosunda gösterilir. (i) Ertelenmiº vergiler Ertelenmiº vergi, yükümlülük metodu ile finansal raporlamaya uygun hazýrlanmýº olan varlýk ve borçlarýn defter deðeri ile bu varlýk ve borçlarýn vergi matrahý arasýndaki zamanlama farklarý üzerinden hesaplanmaktadýr. Ertelenmiº verginin hesaplanmasýnda yürürlükte olan vergi oranlarý kullanýlmaktadýr. Ertelenmiº vergi alacak ve borçlarý, Banka nýn geçmiºteki durumu bunlarýn gerçekleºtiðini gösterdiði ve gelecekte de böyle devam etmesi beklendiði için kayýtlara alýnmýºtýr. Zamanlama farklarýný oluºturan ana kalemler sabit kýymetlerin endekslenmesinden doðan farklar, kýdem tazminatý karºýlýðý, ºüpheli alacaklar karºýlýklarý ve finansal kiralama iºlemlerinin muhasebeleºtirilmesidir. (j) Kýdem tazminatý karºýlýðý Kýdem tazminatý karºýlýðý, Kurum çalýºanlarýnýn emekliliði durumunda Kurum un gelecekte tahmin edilen Türk ݺ Kanunu çerçevesinde oluºacak yükümlülüðünün iskonto edilmiº deðerleriyle hesaplanmýº tutarýdýr (Not 15). (k) Yabancý para iºlemleri Dövizle ifade edilen iºlemler, muamelenin gerçekleºtiði zaman geçerli olan kur üzerinden Türk lirasýna çevrilmektedir. Yýl sonu aktif ve pasif döviz kalemleri ise yýl sonunda yürürlükteki döviz kuru kullanýlarak çevrilmektedir (Not 2.r). Kur farklarýndan doðan kazanç ve zararlar cari yýl sonuçlarýna intikal ettirilmektedir. (l) Diðer finansal kurumlara borçlar Diðer finansal kurumlara borçlar, mali tablolara ilk olarak iºlem maliyetleri netleºtirildikten sonra kalan maliyetleriyle yansýtýlýrlar. Daha sonra bu tutarlar, sözleºme üzerindeki tutarlar dikkate alýnarak iskonto edilmiº deðerleriyle bilançoda gösterilirler. Dönem içerisinde oluºan ilk maliyet ile iskonto edilmiº deðerler arasýnaki fark gelir tablosuna yansýtýlýr. 9

13 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) (m) Gelir ve giderin tanýmlanmasý Gelir ve giderler, ücret ve komisyonlarla ilgili olanlar haricinde tahakkuk esasýna göre muhasebeleºtirilmektedir. Komisyonlarla ve bankacýlýkla ilgili hizmetler dolayýsýyla oluºan gelir ve giderler tahsil edildiðinde mali tablolara yansýtýlmaktadýr. Ýnºaat projelerinden elde edilen gelirler, bu projelerin tamamlanma yüzdelerine göre ilgili maliyetleriyle beraber gelir tablosuna yansýtýlýr. (n) Kar/zarar katýlma hesaplarýndan doðan gelirin tanýmlanmasý Kar/zarar katýlma hesabýndan kullandýrýlan fonlarýn geliri yýl sonunda tahakkuk ettirilmekte ve net gelir, kar/zarar hesaplarýna daðýtýlmaktadýr. Kar/zarar katýlma hesaplarýndan kullandýrýlan fonlardan tahakkuk eden gelirin tamamý gelir olarak tanýmlanmaktadýr. Özel katýlma hesaplarýndan kullandýrýlan fonlarýn geliri dýºýnda, bu gelirin %80'i daðýtýlan kar payý gideri olarak tahakkuk ettirilmektedir. Özel katýlma hesaplarýndan kullandýrýlan fonlarýn gelirinin %90 ý daðýtýlan kar payý gideri olarak tahakkuk ettirilmektedir. (o) Finansal kiralama iºlemlerinin muhasebeleºtirilmesi Varlýklar finansal kiralama yolu ile satýldýðýnda, finansal kiralama ödemelerinin bügünkü deðeri bir alacak olarak deðerlendirilmektedir. Brüt alacaklar ile alacaklarýn bugünkü deðeri arasýndaki fark kazanýlmamýº finansal kiralama geliri olarak deðerlendirilir. Finansal kiralama geliri, finansal kiralama sürecinde net yatýrým metodu kullanýlarak deðerlendirilir, bu sabit bir periyodik getiri oranýný ifade eder. (p) Nakit ve benzeri deðerler Nakit akým tablolarýnýn düzenlenmesi amacýyla, Kurum nakit ve nakit benzeri deðerler olarak kasa ve bankalardan alacaklarý dikkate almýºtýr. (r) Kredi riski Kullandýrýlan fonlar için, karºý tarafýn anlaºmanýn yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bir risk mevcuttur. Bu risk derecelendirmeler veya belli bir firmaya kullandýrýlan fonun sýnýrlandýrýlmasýyla yönetilmektedir. Kurum un fon riski aðýrlýklý olarak faaliyetlerini yürüttüðü Türkiye dedir. Farklý sektörlerde çalýºan çok sayýda firmaya fon kullandýrýlmasýyla riskin daðýtýlmasýna çalýºýlmaktadýr. (s) Kur riski Yabancý para aktif ve pasifler ile ilgili alým ve satým anlaºmalarý kur riski doðurur. Türk lirasýnýn yabancý paralara karºý deðer kaybýndan kaynaklanan risk yabancý para cinsinden aktiflere yapýlan yatýrýmlarla yönetilmeye çalýºýlmaktadýr. 10

14 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) Aºaðýdaki tablo, Kurum un 31 Aralýk 2001 ve 2000 tarihindeki kur riskini yabancý para aktif ve pasifleri de göz önüne alarak özetlemektedir. 31 Aralýk 2001 TL ABD Dolarý Euro Diðer Toplam Kasa ve bankalardan alacaklar 18,004,696 99,002,002 75,621,560 5,912, ,540,331 T.C. Merkez Bankasý ndaki bloke hesaplar 2,073,531 54,368,779 13,027,379 9,459 69,479,148 Satýlmaya hazýr menkul deðerler 707, , ,451,146 Kullandýrýlan fonlar, net 30,448, ,023,827 80,812, ,284,350 Finansal kiralama alacaklarý, net 820,805 66,358,429 28,831,791-96,011,025 Diðer aktifler 9,534,167 8,267, ,613-18,427,445 Ýnºaat projeleri, net 7,763,502 2,140, ,904,378 Sabit kýymetler, net 14,057, ,057,732 Maddi olmayan duran varlýklar, net 13, ,267 Ertelenmiº vergi alacaklarý, net 5,482, ,482,239 Toplam aktifler 88,905, ,905, ,918,610 5,921, ,651,061 Diðer finansal kurumlara borçlar - 9,625, ,625,003 Cari hesaplar ve kar / zarar katýlma hesaplarý 43,944, ,619, ,153,070 4,102, ,819,373 Ödenecek vergiler 249, ,272 Ödenecek vergi, resim harç ve kesintiler 2,491, ,491,438 Diðer pasifler 2,578,540 1,842,817 7,128,741-11,550,098 Kýdem tazminatý karºýlýðý 643, ,877 Toplam pasifler 49,907, ,087, ,281,811 4,102, ,379,061 Net bilanço pozisyonu 38,998,160 (56,181,724) 59,636,799 1,818,765 44,272,000 11

15 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) 31 Aralýk 2000 TL ABD Dolarý Alman Marký Diðer Toplam Kasa ve bankalardan alacaklar 5,546,790 44,084,553 5,399,195 5,646,521 60,677,059 T.C. Merkez Bankasý ndaki bloke hesaplar 3,304,272 40,717,854-11,945,691 55,967,817 Satýlmaya hazýr menkul deðerler 927, , ,499 2,133,324 Kullandýrýlan fonlar, net 55,356, ,474,852 60,680,919 1,391, ,903,523 Finansal kiralama alacaklarý, net 10,809,983 34,751,140 32,099,103-77,660,226 Diðer aktifler 5,983,848 1,326, , ,033 7,860,771 Sabit kýymetler, net 10,206, ,206,234 Ertelenmiº vergi alacaklarý, net 7,368, ,368,362 Toplam aktifler 99,503, ,983,598 98,292,280 19,998, ,777,316 Cari hesaplar ve kar / zarar katýlma hesaplarý 44,540, ,366,209 92,142,574 21,362, ,411,513 Ödenecek vergiler 477, ,822 Ödenecek vergi, resim harç ve kesintiler 1,535, ,535,463 Diðer pasifler 3,379, ,410 2,480 5,148 3,856,405 Kýdem tazminatý karºýlýðý 372, ,083 Toplam pasifler 50,305, ,835,619 92,145,054 21,367, ,653,286 Net bilanço pozisyonu 49,198,310 (7,852,021) 6,147,226 (1,369,485) 46,124,030 Yabancý para aktif ve pasiflerin deðerlemesinde 31 Aralýk 2001 tarihi itibariyle aºaðýdaki döviz alýº kurlarý kullanýlmýºtýr: 1 ABD dolarý = 1,436,800 TL, 1 Euro = 1,265,821 TL ve 1 Alman marký = 647,207 TL (t) Likidite riski Likidite riski, Kurum un net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe olasýlýðýdýr. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanýnýn düºürülmesi gibi fon kaynaklarýnýn azalmasý sonucunu doðuran olaylarýn meydana gelmesi likidite riskinin oluºmasýna sebebiyet vermektedir. Kurum yönetimi, fon kaynaklarýný daðýtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kaynaðý bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. Buna ilaveten, beklenmedik fon çýkýºlarýný karºýlayabilmek amacýyla ºirket ortaklarý yeterli derecede fonu hazýr bulundurmaktadýr. 12

16 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) Aºaðýdaki tabloda Kurum a ait aktif ve pasiflerin ilgili vade gruplarýna göre 31 Aralýk 2001 ve 2000 tarihleri itibariyle vade analizi gösterilmektedir. Vadesiz ve Vade 1 aya yýldan tanýmý 31 Aralýk 2001 (Milyar TL) kadar ay ay uzun olmayan Toplam Aktifler Kasa ve bankalardan alacaklar 197,103-1, ,540 T.C. Merkez Bankasý ndaki bloke hesaplar - 8, ,412 69,479 Satýlmaya hazýr menkul deðerler 1, ,451 Kullandýrýlan fonlar, net 21,405 43, ,992 64,142 24, ,284 Finansal kiralama alacaklarý, net 6,568 13,214 31,602 44,627-96,011 Diðer aktifler 10, ,550 18,427 Ýnºaat projeleri, net ,609-7,764 9,905 Sabit kýymetler ,058 14,058 Maddi olmayan duran varlýklar Ertelenmiº vergi alacaklarý ,482-5,482 Toplam aktifler 237,783 64, , , , ,650 PASÝFLER Diðer finansal kurumlara borçlar - 8,149 1, ,625 Cari hesaplar ve kar / zarar katýlma hesaplarý 439,064 98,768 26,121 36, ,819 Ödenecek vergiler Ödenecek vergi, resim, harç ve kesintiler 2, ,491 Diðer pasifler 1,384 8,510-1,656-11,550 Kýdem tazminatý karºýlýðý Toplam pasifler 443, ,427 27,597 39, ,378 Net likitide pozisyonu (205,405) (51,060) 110,043 75, ,609 44,272 13

17 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) Vadesiz ve Vade 1 aya yýldan tanýmý 31 Aralýk 2000 (Milyar TL) kadar ay ay uzun olmayan Toplam Kasa ve bankalardan alacaklar 56,908-3, ,677 T.C. Merkez Bankasý ndaki bloke hesaplar ,968 55,968 Satýlmaya hazýr menkul deðerler 1, ,133 Kullandýrýlan fonlar, net 49,933 84, ,032 14,715 13, ,904 Finansal kiralama alacaklarý, net 6,794 11,616 27,977 31,273-77,660 Diðer pasifler , ,436 7,861 Sabit kýymetler ,206 10,206 Ertelenmiº vergi alacaklarý ,368-7,368 Toplam aktifler 115,589 97, ,249 54,054 84, ,777 PASÝFLER Cari hesaplar ve kar / zarar katýlma hesaplarý 348, ,898 29,227 46, ,412 Ödenecek vergiler Ödenecek vergi, resim, harç ve kesintiler 1, ,535 Diðer pasifler 837 1,148 1, ,856 Kýdem tazminatý karºýlýðý Toplam pasifler 350, ,046 30,737 46, ,653 Net likitide pozisyonu (235,371) (11,495) 201,511 7,144 84,334 46,124 14

18 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) (u) Aktif ve pasiflerin yeniden fiyatlandýrýlmasý Aktif ve pasiflerin yeniden fiyatlandýrma tarihleriyle vade tarihleri arasýnda önemli bir farklýlýk bulunmamaktadýr. Aºaðýdaki tablolar, belli baºlý para birimlerindeki parasal finansal enstrümanlarýn ortalama etkin kar payý oranlarýný özetlemektedir: 31 Aralýk 2001 Aktifler ABD Dolarý % Euro % TL % Diðer % Kasa ve bankalardan alacaklar Kullandýrýlan fonlar, net Finansal kiralama alacaklarý Pasifler Diðer finansal kurumlara borçlar Cari hesaplar ve kar / zarar katýlma hesaplarý Aralýk 2000 Alman Aktifler ABD Dolarý % Marký % TL % Diðer % Kasa ve bankalardan alacaklar Kullandýrýlan fonlar, net Finansal kiralama alacaklarý Pasifler Cari hesaplar ve kar / zarar katýlma hesaplarý (v) Finansal enstrümanlarýn rayiç deðeri Rayiç deðer, razý taraflar arasýndaki zorunlu satýº veya tasfiye dýºýnda bir cari iºlemde, bir finansal enstrümanýn alým satýmýnýn yapýlabileceði miktardýr ve eðer var ise borsada oluºan fiyat rayiç deðeri en iyi biçimde gösterir. Kurum, finansal enstrümanlarýn tahmini rayiç deðerlerini halihazýrda mevcut piyasa bilgileri ve uygun deðerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiºtir. Bununla birlikte, piyasa bilgilerini deðerlendirip rayiç deðerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerekmektedir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Kurum un cari bir piyasa iºleminde elde edebileceði miktarlarýn göstergesi olamaz. 15

19 NOT 2 - ÖNEMLÝ MUHASEBE ÝLKELERÝ (Devamý) Rayiç deðerleri tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal enstrümanlarýn rayiç deðerlerinin tahmini için aºaðýdaki yöntem ve varsayýmlar kullanýlmýºtýr. Finansal aktifler: Rayiç deðeri defter deðerine yaklaºan parasal aktifler : Yabancý para cinsinden bakiyeler yýl sonunda yürürlükteki döviz kurlarý kullanýlarak Türk lirasýna çevrilmektedir. Kasa ve bankalardan alacaklar ve diðer finansal aktifler dahil olmak üzere maliyet bedeli ile gösterilen finansal aktiflerin rayiç deðerlerinin kýsa vadeli olmalarý ve muhtemel zararlarýn önemsiz miktarda olabileceði düºünülerek defter deðerlerine yaklaºtýðý öngörülmektedir. Kullandýrýlan fonlar ve finansal kiralamalar ve ilgili ºüpheli alacaklar karºýlýðýnýn rayiç deðerinin defter deðeri olduðu tahmin edilmektedir. Finansal pasifler: Rayiç deðeri defter deðerine yaklaºan parasal pasifler : Kýsa vadeli olmalarý sebebiyle parasal pasiflerin rayiç deðerlerinin defter deðerlerine yaklaºtýðý varsayýlmaktadýr. (y) Karºýlaºtýrmalý figürler Gerekli görüldüðü takdirde, cari dönemde oluºan yeni sýnýflandýrmalara göre karºýlaºtýrmalý figürler de yeniden sýnýflandýrýlmýºtýr. 16

20 NOT 3 - KASA VE BANKALARDAN ALACAKLAR Kasa : Türk lirasý 3,851,498 1,828,980 Yabancý para 19,873,221 6,339,226 Bankalar : 23,724,719 8,168,206 Yabancý bankalar - Türk lirasý 11,650, Yabancý para 120,275,200 36,280,688 T.C. Merkez Bankasý - Türk lirasý 54,710 25,903 - Yabancý para 45, ,832 Yerli bankalar - Türk lirasý 2,379,295 3,661,731 - Yabancý para 39,369,301 11,038,397 Özel finans kurumlarý - Türk lirasý 68,227 30,176 - Yabancý para 972, , ,815,612 52,508,853 Toplam kasa ve bankalardan alacaklar 198,540,331 60,677,059 Yabancý para cinsinden kasa mevcudu aºaðýdaki gibidir : Yabancý Yabancý para Milyon TL para Milyon TL ABD Dolarý 5,373,892 7,721,208 3,408,707 4,283,871 Alman Marký 7,253,926 4,694,791 2,856,859 1,698,214 Euro 5,600,000 7,088, Diðer 368, ,141 19,873,221 6,339,226 17

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL

Konsolide Olm ayan Dönem 31.03.2013 31.12.2012 Raporlama Birimi TL TL ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Finansal Tablo Türü Dipnot Referansları Cari Dönem Konsolide Olm ayan Önceki Dönem Konsolide

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş.

KUVEYT TÜRK EVKAF FİNANS KURUMU A.Ş. 31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR (İNGİLİZCE ORİJİNALİNDEN TERCÜME) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.Ş. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları

Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK, 2013/3 Aylık [] 03.05.2013 18:51:17 Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak yer almaktadır. 3. Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2000 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2000 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE MALÝ TABLOLAR 31 ARALIK 2000 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE MALÝ TABLOLAR Yönetim Kurulu ve Hissedarlara Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU 1. Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 462.164.090 450.117.063 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 447.722.420 432.161.889 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 5,304,441 300,000 1 Kasa 2.12 ve 14 885 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12 ve 14 5,291,898 300,000 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 600,034, ,893,564. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 309,044,079 266,916,929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 287,777,816 251,924,017 4- Verilen

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1

VARLIKLAR Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 400.336.146 356.748.314 1- Kasa 2.12 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 382.043.864 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 263.491.975 248.320.045 1- Kasa 14 4.366 716 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 227.301.590 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş

VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Bağımsız ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 180.132.508 148.412.597 1- Kasa 2.574 1.519 2- Alınan Çekler 198.000-3- Bankalar 154.566.102 127.975.131 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015

Dipnot 30 Haziran Aralık 2015 I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 277.365.269 248.320.045 1- Kasa 14 6.567 716 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 232.594.351 214.496.725 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı 617.508.806 600.034.422. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 330.158.076 309.044.079 1- Kasa 2.12 (7) 13 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 308.139.310 287.777.816 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 369.427.908 356.748.314 1- Kasa 2.12 - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 350.799.509 337.414.881 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 329.164.600 307.043.536 1- Kasa 14 16.631 5.457 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 264.017.020 252.152.612 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı

ZURICH SİGORTA A.Ş. I- Cari Varlıklar Toplamı VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 286.142.880 266.916.929 1- Kasa 2.12 13 43 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 267.800.986 251.924.017 4- Verilen

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 377.696.718 286.947.210 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 349.257.089 260.688.056 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

30 HAZİRAN 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2, 14 18,747,345 21,075,452 1- Kasa 14-338 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 15,328,171 17,502,814 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka Garantili

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Aralık 2016 Aralık 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 408.289.979 172.765.990 1- Kasa 10.722 6.568 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 197.051.975 39.428.140 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart Aralık 2016 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 150,426,391 177,237,086 1- Kasa 14 1,384 1,170 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 77,298,776 97,248,492 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu

1 Ocak - (Para birimi - 1. organizasyonu ve faaliyet konusu. Genel TGS. Nisan halka. Faaliyet konusu 1. organizasyonu ve faaliyet konusu Genel TGS Nisan 2003 n - halka Faaliyet konusu atma D etmek Vergisi (KDV) iadelerini tahsil etmektir. (Tekstil 2. 2.1 (6) 2. ilan. nda ve kanuni finansal Bu konsolide

Detaylı

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

ZURICH SĠGORTA A.ġ. I- Cari Varlıklar Toplamı 501,893, ,590,795. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 266,916,929 197,458,044 1- Kasa 2.12 43 680 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 251,924,017 172,953,578 4- Verilen

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası TL olarak ifade edilmiştir. S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KARŞILAŞTIRMALI SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası "TL" olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR

ERGO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 4.2 140,189,744 84,308,388 1- Kasa 1,241 1,451 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 55,478,005 40,790,095 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı