Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58."

Transkript

1 Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

2 BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda divana yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu nun okunmas ve müzakeresi. 4. Y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas. 5. Bilanço Kar/Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kar da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi. 6. Dönem içinde boflalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yap lan atamalar n onaylanmas. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri. 8. Görev süreleri sona ermifl olan Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 9. Yönetim Kurulu nca belirlenen ba ms z d fl denetleme kuruluflunun onay. 10. Ana Sözleflme nin 13. maddesinin iptali, 7. ve 33. maddelerinde de ifliklik yap lmas. 11. fiirket Ana Sözleflmesi nin 13. maddesi ile ç kar lan toplam 500 adet intifa senedinin yapt r lan de erleme ile tespit edilen de erler üzerinden sat n al nmas sonucu ödenen YTL nin flirket özkaynaklar ndan (ola anüstü yedeklerden) karfl lanarak iptaline karar al nmas. 12. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. çindekiler fiirket Faaliyetleri 4 Beklentiniz flimizdir 6 Yaklafl m m z 8 hracat 9 Bossa fiirket De eri 10 Ortakl k Yap s 11 Temettü Oranlar 11 Finansal Oranlar 11 Kar Da t m Politikas ve Önerisi 11 Kurumsal Yönetim lkeleri 12 Yönetim Kurulu 16 Yönetim Kadrosu 17 Denetçiler Raporu 18 Ba ms z Denetim Raporu 19 2

3 De erli Ortaklar m z, 2007 y l faaliyet sonuçlar n görüflmek ve bu döneme ait Bilanço ve Kar Zarar Tablolar m z onay n za sunmak için sizleri Ola an Genel Kurul Toplant s na davet etmifl bulunmaktay z y l flirketimizin üretim ve sat fl rakamlar aç s ndan 60 milyon metreler düzeyine ulafl larak rekorlar n k r ld bir y l olmufltur. Mevcut ekonomik konjonktürün, tekstil sektörünün dinamiklerinin ve de erli Yeni Türk Liras n n destekleyici unsurlar olmamas na ve en önemlisi hammadde girdilerinde yaflanan h zl fiyat art fllar na ra men üretim miktar m z %17, sat fl miktar m z ise %16 oran nda artt rmay baflard k. Bu sonuçlar flirketimizin yeni pazarlara girifl ve yay lma anlam nda do ru stratejilerinin bir yans mas d r. Operasyonel ve finansal alanlarda h zla de iflen dünya trendlerine çabuk uyum sa lamaya neden olan kat l mc ve destekleyen yönetim yaklafl mlar bu stratejilerimizin hayata geçirilmesinde son derece önemli yer tutmufltur y l içerisinde, farkl laflt r lm fl, moda odakl, pazara h zla sunulabilen ileri ve esnek üretim yap s nda yüksek kaliteli inovatif ürün kompozisyonlar ile toplam 253 milyon dolarl k bir ciro rakam na ulafl lm flt r. fiirketimiz 2007 y l içerisinde pazar n de iflen ihtiyaçlar n karfl lamak ve tekstil sektörünün artan rekabet ortam nda mevcut lider konumunu ve gücünü koruyabilmek amac yla, iyilefltirme odakl makina ve teçhizat yat r m olarak 5,3 milyon dolar, üretim odakl sabit k ymet yat r m olarak 3,9 milyon dolar olmak üzere toplam 9,2 milyon dolar yat r m gerçeklefltirmifltir. Müflteri memnuniyetini ön plana alan, katma de eri yüksek ve benzersiz mamul üretim hedeflerinden hareketle, 2007 y l içerisinde baflta Avrupa ve Amerika olmak üzere konfeksiyon üreticilerine yap lan indirek sat fllar m zla birlikte ihracat rakam m z sat fllar m z n % 85'leri düzeylerine yükselterek 95 milyon dolardan 117 milyon dolara ç kartt k. Bizi bu performans seviyelerine tafl yan tüm çal flma arkadafllar ma ve 2800 kifliyi aflan Bossa ailesine huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Yo un rekabetin artarak devam edece i, dengelerin hassasiyetini ve k r lganl n koruyaca ve belki de artaca 2008 y l nda bizi lider yapan özelliklerimizi gelifltirerek her aflamada daha iyisini yapma konusunda çal flma arkadafllar m n tüm gayretlerini ortaya koyacaklar na inanc m sonsuzdur. Sa l kl, mutlu ve baflar l bir y l daha dileyerek sayg lar sunar m. Z. Engin Tunçay Yönetim Kurulu Baflkan 3

4 fiirketimiz 1951 y l nda kurulan ve Sabanc Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bossa, 1,1 milyon m2 alana yay lm fl toplam dört üretim tesisi ve 2.800'ün üzerinde personeli ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kurulufllar ndan biridir. Denim ve spor giyim, d fl giyim, gömleklik gibi de iflik ürün yelpazesi ve y ll k 84,5 milyon metre terbiye üretim kapasitesi ile Bossa; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumafl ve paket servis hizmeti sunmaktad r. Bossa'n n sermayesinin %32,2'si halka aç k olup, hisse senetleri MKB'de ifllem görmektedir. BOSSA T.A.fi Net Sat fllar (Milyon USD) 252,8 204,8 164,7 Yat r mlar (Milyon USD) 9,2 9,2 38,5 Tevsi 3,5 4,1 5,0 Yenileme ve dame 5,7 5,1 33,5 Sat fl (Milyon Metre) 58,2 50,5 42,5 Üretim (Milyon Metre) 59,5 50,8 43,3 D fl Giyim 2007 y l nda D fl Giyim koleksiyonu daha da zenginlefltirilerek Polyester / Viskon, Pamuk, Pamuk / Keten, Pamuk / Yün, Pamuk / pek, Polyester / Viskon / Yün, Polyester / Viskon / Keten kar fl mlar ile müflterilere özel çözümler sunulmaya devam edildi. Genifl renk, dizayn ve apre (f rçalama, z mparalama, ütüsüz ve teflon, su geçirmez, enzim apre) seçenekleriyle terbiye uygulamalar na önem verilerek müflterilerin beklentileri karfl land. "Quick Delivery" çözümü ile yenilikçi kimli in korunmas na devam edildi. Tüm bu yaklafl mlarla, özellikle Avrupa Pazar 'nda gerek müflteri say s gerekse sat fl miktar anlam nda büyüme kaydedildi. Ayn dönemde Amerika Pazar 'nda büyük miktarl siparifllerle çal flan yeni müflteriler portföye eklendi. DIfi G Y M Net Sat fllar (Milyon USD) 66,7 45,5 46,4 Yat r mlar (Milyon USD) 2,8 2,5 15,5 Tevsi 0,5 - - Yenileme ve dame 2,3 2,5 15,5 Sat fl (Milyon Metre) 15,6 11,4 11,8 Üretim (Milyon Metre) 15,9 11,7 11,3 4

5 2007 y l nda Denim ve Spor Giyim iflletmelerinde hem ürün hem de tan t m anlam nda pek çok yenilik yap ld. Ürün gam nda %100 ekolojik bir koleksiyon olan ve GOTS sertifikal RE.SET gelifltirildi. Genel üretim sürecinde çok daha az suyun tüketildi i %100 organik pamuk, ekolojik boya ve kimyasallar n kullan ld 10 parçal k özel denim koleksiyonu yarat ld. Haziran 2007'de yurtiçi ve yurtd fl nda önemli müflterilerin kat ld Dialog 07 organizasyonu gerçeklefltirildi. Müflteriler bir hafta sonu süresince özel bir gemi ile Kufladas 'na götürüldü ve Efes Antik Kent'inde bakanl ktan al nan özel izinle bir defile gerçeklefltirildi. Dinamik ve rekabetçi denim pazar nda, iflletmenin üretim yetene i, güncel moda ve uygun fiyat bileflkesini bar nd ran DB koleksiyonu da 2007 y l n n ikinci yar s nda pazara sunuldu. Özellikle iyi fiyat, kaliteli kumafl arayan kapasite/maliyet lideri konfeksiyoncular ile yeni ifl gelifltirilen müflterilerde bu araç etkin olarak kullan ma baflland. Spor Giyim taraf nda ise özellikli ve farkl ürünlere a rl k verilerek Uzakdo u ülkelerinde taklit edilebilen ürünlere karfl önemli bir avantaj elde edildi. Konfeksiyonlu olarak paket servis anlay fl n n kumafl sat fl ile birlefltirilmesiyle müflterilere hem lojistik hem de ürün kalitesi anlam nda farkl bir aç l m sunulmaktad r. Gömleklik Denim ve Spor Giyim DEN M VE SPOR G Y M Net Sat fllar (Milyon USD) 141,9 120,5 88,4 Yat r mlar (Milyon USD) 4,5 6,0 22,4 Tevsi 2,5 4,1 5,0 Yenileme ve dame 2,0 1,9 17,4 Sat fl (Milyon Metre) 33,2 30,1 23,1 Üretim (Milyon Metre) 33,8 29,8 23,8 Gömleklik kar merkezi, 2007 y l nda da pazar nda lider gömleklik üreticilerinden biri olarak yeni trendler yaratmaya devam etti. Hem koleksiyon hem de kumafl olarak birçok yenili e imza at ld. Sinek kovucu, güneflin zararl fl klar ndan koruyucu, s v geçirmez, antibakteriyel ve kendili inden streç olan kumafllar çeflitli renk ve dizayn ile pazarlara sunuldu. Üst segmente hitap eden Platinum koleksiyonunun ise mükemmeli yaratma gelene ini sürdüren gömleklik kar merkezinin seçkin koleksiyonlar ndan biri olarak lansman gerçeklefltirildi. S rad fl elyaf özelliklerine sahip olan ve s n rl miktarlarda üretilen Sea Island ve Giza-45 ile üretilen kumafllar özel kaflmir yumuflakl n, yün sa laml n ve ipeksi duruflu bünyesinde bar nd rmaktad r.platinum serisi, seçkin markalar n ve gömlek üreticilerinin tercihi olmaktad r. Gömleklik kar merkezi özgün koleksiyonlar ve müflterilerinin hayat n kolaylaflt ran "Ready&Trendy", "Just in Time" gibi çözümleri ile müflterilerinin beklentilerini karfl lamaya devam etmektedir. GÖMLEKL K Net Sat fllar (Milyon USD) 44,2 38,8 29,9 Yat r mlar (Milyon USD) 1,9 0,7 0,6 Tevsi 0,5 - - Yenileme ve dame 1,4 0,7 0,6 Sat fl (Milyon Metre) 9,4 9,0 7,6 Üretim (Milyon Metre) 9,8 9,3 8,2 5

6 Beklentiniz, Gelece imize önem veriyoruz. Çevresel sorunlar n fark ndal n n artmas n hedefliyoruz ve kendimize düfleni yap yoruz. Bu slogan ile ç k lan yolda tamam yla ekolojik bir koleksiyon yarat ld. Bu koleksiyondaki ürünlerde organik pamu un yan s ra, ekolojik boyalar, kimyasallar ve terbiye ifllemleri kullan l yor. Günefl Korumas Özellikle yaz aylar nda hayat m zda büyük önemi olan günefl kremlerine bir alternatif yap ld. Yeni koleksiyon kumafllar m z üzerlerinde bulunan kimyasallar sayesinde günefl fl nlar n n zararl etkilerini minimuma indirip, UV fl nlar na karfl uzun süreli koruma sa l yor. Özel dizayn ile alternatif model seçenekleri olan bu kumafllar ana pazarlar m z n tümüne sunulmaktad r. Çevre borcumuzu böyle ödüyoruz: At k su ar tma tesisi Enerji geri dönüflümü Do al gaz kullan m Hava filtreleri Kat at klar n temizli i Çevre dostu boyarmaddeler ve kimyasallar Oeko-Tex 100 GOTS Sertifikalar KORUMA 40 UV standard 801 UV UV KORUMA 30 UV standard 801 6

7 iflimizdir. Tad na bakmadan, dizayn etmeyin. H z günümüzde ön plana ç kan bir gerekliliktir. Müflterilerimizin bu yöndeki beklentilerini "Quick Delivery" uygulamalar ile karfl l yoruz. Bu sisteme dahil olan ürünlerimiz her kar merkezimizde kendi müflterilerinin talep etti i h zda ellerine ulaflt r lmaktad r. Dizayn, prosesi ve kalitesi kontrol edilip onaylanm fl bu ürünlerimiz ana pazarlar m za sunulmaktad r. Sinek kovucu kumafllarla özgür ciltler. Havada en ufak bir de ifliklik ve onlar heryerde; sinekler. Kokulu tütsüler, kremler ve elektrikli sinek kovucu onlar bir nebze uzakta tutmakta ancak onlar n da etkisi bir müddet sonra geçmektedir. Özellikle uzun süre d flar da kalanlar n alternatif bir ürüne ihtiyac var. Yeni koleksiyonumuz bu ihtiyac karfl lamak için yarat ld. Özel kimyasallarla terbiye edilmifl kumafllar m z sineklere karfl uzun süreli bir koruma sa lamakla kalmay p, s cak günlerde vücudun dehidrasyona u ramas n da engellemekte ve cildi yumuflak tutmaktad r. 7

8 Yaklafl m m z Mevcut ve potansiyel müflterilerimizin beklentisi, tüm faaliyetlerimizin kalbidir. Do ru üretim ve servis kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olan BOSSA günümüz pazar dinamiklerindeki farkl l n müflterilerine verdi i de er sayesinde ispatlamaktad r. Tüm süreçlerimiz müflterilerimizin beklentilerini en iyi flekilde karfl lamak ve hayatlar n kolaylaflt rmak üzere faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Strateji Yönetimi Tasar m Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazarlama & Sat fl Planlama MÜfiTER LER M Z Lojistik Tedarik Bilgi Sistemleri Üretim Finansal Yönetim nsan Kaynaklar Bu yaklafl m özellikle tasar m alan nda çok büyük bir önem arzetmektedir. Müflterilerimizle sürekli birlikte olarak ve trendleri iyi analiz ederek onlar n beklentilerine uygun tasar mlar gerçeklefltiriyoruz. Planlama, tedarik, üretim ve lojistik süreçlerinde de artan h zl l k temas na uygun olarak çal fl yoruz. Müflterilerimiz için önemli olan ürün ve kalite parametrelerini yerine getiriyoruz. Onlarla temasta oldu umuz pazarlama ve sat fl sürecinde ise hayatlar n kolaylaflt rmak ad na uygun servisler ve çözümler oluflturuyoruz. Bu flekildeki müflteri odakl yaklafl m m zla fark yaratarak bir çözüm orta fleklinde hareket ediyoruz. 8

9 hracat Avrupa Amerika Ortado u ve Afrika 4 6 Asya- Pasifik BAfiLICA HRACAT YAPILAN ÜLKELER 2007 ÜLKE YÜZDE A.B.D. % 26 NG LTERE % 21 SPANYA % 10 TALYA % 8 DAN MARKA % 6 ALMANYA % 5 HOLLANDA % 3 AVUSTURYA % 2 FRANSA % 2 POLONYA % 2 SVEÇ % 2 BELÇ KA % 2 SV ÇRE % 1 HONGKONG % 4 RUSYA % 2 FAS % 2 TUNUS % 2 9

10 Bossa fiirket De eri (M LYON USD) Ocak 2007 fiubat 2007 Mart 2007 Nisan 2007 May s 2007 Haziran 2007 Temmuz 2007 A ustos 2007 Eylül 2007 Ekim 2007 Kas m 2007 Aral k 2007 stanbul Menkul K ymetler Borsas na kay tl en karl Tekstil fiirketi. 10

11 Ortakl k Yap s ORTA IN ADI PAYI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. % 50,12 Sabanc Ailesi % 17,65 Halka Aç k K s m % 32,23 TOPLAM % 100,00 Sermaye Hareketleri: Temettü Oranlar YIL TEMETTÜ ORANI 2006 % % % % y l içerisinde sermaye art r m yap lmam flt r. Ana Sözleflme De ifliklikleri: 2007 y l içerisinde Ana Sözleflme de iflikli i yap lmam flt r. Sektör çindeki Pozisyon: fiirketimiz halen Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kurulufllar ndan biridir. Finansal Oranlar L K D TE ORANLARI Cari Oran Likidite Oran MAL BÜNYE ORANLARI Alacak Devir Süresi (gün) Stok Devir Süresi (gün) Toplam Borç / Toplam Aktif % 24 % 25 Toplam Borç / Özsermaye % 31 % 33 KARLILIK ORANLARI Kar Marj (EBITDA) % 15 % 22 Net Dönem Kar / Toplam Aktif % 5 % 8 Net Dönem Kar / Özsermaye % 7 % 11 KAR DA ITIM POL T KASI: Bossa T.A.fi. Kar Da t m Politikas, ortaklara da t labilir kar n minimum %50'si oran nda nakit kar pay da tmaktad r. Bu politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. KAR DA ITIM ÖNER S : Ortaklar m za, fiirketimizin YTL tutar ndaki 2007 y l net kar ndan, hisse senedi sahiplerine, 2007 y l kar pay kuponlar ile her biri 1 YTL nominal de erli hisseye 0,16 YTL nakit brüt temettü (temettü oran %16) ödenmesini, kar pay ödeme tarihinin SPK mevzuat na uygun olarak Genel Kurul taraf ndan belirlenmesini onaylar n za arz ederiz. 11

12 BOSSA T.A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay mlanan "Kurumsal Yönetim lkeleri" ne uymakta ve uygulamaktad r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirket'te pay sahipleri ile ilgili Yat r mc liflkileri Bölümü bulunmaktad r. Mali fller Müdürlü ü'ne ba l bu bölümün sorumlulu unu Sencer Do ru yürütmektedir. lgili kiflilerin iletiflim bilgileri afla da yer almaktad r. fiemsi Atagan Tel : Faks : Sencer Do ru Tel : Faks : Bu birim pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev almaktad r. Bu görevler aras nda 2007 y l nda, befl defa yurtiçi yat r mc talepleri çerçevesinde hisse de iflimi yap lm fl, pay sahiplerinden ve/veya telefon kanal yla gelen elliye yak n soruya yan t verilmifl ve pay sahiplerini bilgilendirmek amac yla arac kurum ve araflt rma flirketlerinden gelen baflvurular yan tlanm flt r. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 2007 y l nda Pay Sahipleri Birimi taraf ndan pay sahiplerinden elliye yak n telefon ve/veya yoluyla gelen talep cevapland r lm fl; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfas nda zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmufltur. fiirket ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifl ve 2007 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri 2007 y l nda bir adet (27 Mart 2007) Ola an Genel Kurul toplant s yap lm flt r. Bu toplant ya % 55 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Bu toplant ya davette ana sözleflme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas al nm flt r. Genel kurul tarihinden 15 gün önceden bafllamak üzere denetlenmifl 2006 y l rakamlar n içeren faaliyet raporu fiirket genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas nda pay sahipleri soru sorma haklar n kullanmam fl; buna karfl n iki adet öneri vermifller ve bu iki öneri de baflkanl k divan taraf ndan kabul edilmifltir. TTK'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Genel kurul tutanaklar 2005 y l ndan itibaren fiirket'in internet adresinden yay nlanmaya bafllanm flt r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Ana sözleflmede imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Ana sözleflmemizde birikimli oy kullan m na yönelik bir düzenleme yap lmam flt r. Mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n flirketin ahenkli yönetim yap s n bozaca düflüncesiyle böyle bir düzenleme yap lmam flt r. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman fiirketimizin Kâr Da t m Politikas, ortaklara da t labilir kar n minimum %50'si oran nda nakit kâr pay da tmakt r. Bu politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. Y ll k kar n ortaklara hangi tarihlerde ve ne flekilde da t laca, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri çerçevesinde yasal süreler göz önüne al narak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul taraf ndan kararlaflt r l r. 7. Paylar n Devri Pay sahiplerinin paylar n serbestçe devretmesini zorlaflt r c herhangi bir uygulama ve ana sözleflmede pay devrini k s tlayan herhangi bir hüküm yoktur. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirket'in bir bilgilendirme politikas vard r. Bu politika gere i ba ms z d fl denetimden geçmifl 6. ay ve 12. ay mali tablolar ve dipnotlar ile ba ms z d fl denetimden geçmemifl 3. ay ve 9. ay mali tablolar ve dipnotlar SPK ve MKB arac l yla kamuya duyurulmakta ve flirketin internet sitesinde yay nlanmaktad r. 9. Özel Durum Aç klamalar 2007 y l içinde 30 adet özel durum aç klama formu düzenlenmifltir. Bunlardan sadece bir tanesi için SPK taraf ndan ek aç klama istenmifltir. Tüm özel durum aç klamalar zaman nda yap lm fl olup, SPK ve MKB taraf ndan bir yapt r m uygulanmam flt r. fiirketimiz hisseleri yurtd fl borsalarda kote de ildir. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesi mevcuttur. Adresi dir. fiirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II.Bölüm maddesinde say lan bilgilerin birço una yer verilmektedir. nternet sitesinde yer alan bilgiler, yabanc yat r mc lar n da yararlanmas aç s ndan ngilizce olarak da haz rlanm flt r. 12

13 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizde gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile üst yönetimde görev alan personel bafll alt nda yer almakta ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmaktad r. BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri fiirket hakk ndaki çal flmalar ilgili mevzuat gere i kamuya yap lan aç klamalar arac l ile ö renmektedirler. fiirket çal flanlar uzmanl k alanlar nda ve ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar, düzenlenen seminerler, e itimler ve internet kanal yla gönderilen bilgiler arac l yla bilgilendirilmektedirler. Çal flanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanal ile ulaflmalar sa lanm flt r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar n yönetime kat l m fiirket içinde yap lan periyodik bilgilendirme toplant lar arac l yla ve y ll k hedef belirleme ve performans de erlendirilmesi toplant lar ile yap lmaktad r. Ayr ca 360 derece geri bildirim mekanizmas ile çal flanlar yönetime ve çal flma arkadafllar na geri bildirim vermekte ve sonuçlar çeflitli yönetim toplant lar nda ele al narak gerekli de iflimler için aksiyon planlar oluflturulmaktad r. Bu yaklafl mlar ile çal flanlar n fiirketin etkin yönetimini temin için gerekli kat l m ve katk lar sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde nsan Kaynaklar politikas mevcuttur. Politikam z n ana esaslar afla daki gibidir. Personelini, ilke olarak; e itimini yeni bitirmifl ifle uygun adaylar aras ndan ça dafl seçme teknik ve yöntemlerini uygulad ktan sonra belirler ve ifle al r. Deneyimsiz olarak ifle alaca yeni personelini; flirket kültürü, politikalar ve ihtiyaçlar do rultusunda kendisi gelifltirir ve yetifltirir. Çal flanlar n performanslar n sistematik, objektif ve adil flekilde ölçer ve de erlendirir. Personelin yapt iflleri ça dafl ifl de erlendirme yöntemleri ile tan mlar, gruplar ve göreceli olarak s ralar. Bu veriler ve Sabanc Holding politikalar ndan yola ç karak ücret yönetim modelini oluflturur. Deneyim gerektiren üst yönetici kadrolar na ilke olarak çal flan personeli aras ndan seçim ve atama yapar. fle al fl, ifl de iflikli i, rotasyon ve terfi gibi konularda fiirket hedef ve politikalar n da dikkate alarak önceden belirlenmifl plan ve standartlara uygun hareket eder. Yönetim kademeleri ile çal flanlar aras nda iki yönlü bilgi ak fl n ve paylafl m n kolaylaflt ran ve teflvik eden bir ortam oluflturmay ilke olarak kabul eder. Çal flanlar n fikirlerine de er verir ve ifade edebilecekleri uygun ortamlar yarat r. Elde etti i verileri gelecek planlar nda ve politikalar nda dikkate al r. fiirketimiz çal flanlar ile iliflkilerin yürütülmesinde konular itibariyle, beyaz yakal çal flanlardan sorumlu olmak üzere nsan Kaynaklar Müdürü Hafize Karg, mavi yakal çal flanlardan sorumlu olmak üzere Çal flma liflkileri Müdürü Regaib Baykal görevlendirilmifltir y l içerisinde çal flanlar m zdan ayr mc l k ve benzeri konularda flikayet olmam flt r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler fiirketimiz faaliyet konusu itibariyle mal üretimi, pazarlamas ve sat fl iflinde yer ald ndan müflteri hizmetleri her zaman önemli olmufltur. Sadece ürün kalitesinde rekabetçi de il ayn zamanda hizmet kalitesinde de rekabetçi konumda olan fiirket acil müflteri taleplerini an nda karfl lar. Just In Time ve Fast Track ad alt nda kullan lan yöntemler özellikle h zl cevaplar, üstün müflteri hizmetleri, kalite ve rekabetçi fiyatlarda an nda bulunurluk talep eden müflteriler için özel olarak tasarlanm flt r. 17. Sosyal Sorumluluk fiirket, sosyal sorumluluklar na karfl duyarl d r; çevreye, tüketiciye, kamu sa l na iliflkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalar n ve yat r mlar n kamuya aç klar. fiirkette 1990 y l ndan bu yana At ksu Ar tma Tesisleri bulunmaktad r. fiirketimiz çevre bilinci içerisinde her türlü at klar uygun flekilde bertaraf etmektedir. Tehlikeli at k kapsam na giren at klar Çevre Bakanl 'ndan lisansl firmalara, niteli ine göre geri kazan m veya bertaraf (yakma, düzenli depolama,vb.) amaçl gönderilmektedir. fiirket bünyesinde ISO Çevre Yönetim Sistemi uygulamalar bafllat lm flt r. fiirket her fabrikada At ksu Ar tma Tesisleri kurmufltur : D fl Giyim üretim tesislerimizde m3/gün kapasiteli biyolojik ar tma tesisimiz bulunmaktad r. 13

14 Çevre konusu ile ilgili fiirket aleyhine aç lm fl bir dava yoktur. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler fiirketimiz Yönetim Kurulu icrac olmayan üyelerden oluflmufltur: Z. ENG N TUNÇAY - Baflkan TAMER GÜVEN - Baflkan Vekili DEMET ÇET NDO AN - Üye F. CEM ÇEL KO LU - Üye M. YAfiAR ATACIK - Üye Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nun 334 ve 335. maddeleri do rultusunda ifl ve ifllemler yapmalar konusunda Genel Kurul taraf ndan serbest b rak lm flt r. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin olmas gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere ana sözleflmede yer verilmemifltir. Mavi Kelebek Projesi Denim ve Spor Giyim flletmeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktad r. Bu iflletmemizde üretim ve insani kullan mdan kaynaklanan at ksular ön ar tma ifllemi yap ld ktan sonra Organize Sanayi Bölgesi at ksu ar tma tesisine verilmektedir. Gömleklik flletmeleri Ar tma Tesisi'nde, m3/gün ar tma kapasitesine sahip fiziksel ve biyolojik birimler bulunmaktad r. Kahramanmarafl plik Fabrikam zda insani kullan m sonucu oluflan evsel nitelikli at ksuyun ar t ld 100 m3/gün kapasiteye sahip paket biyolojik at ksu ar tma tesisi bulunmaktad r. fiirket, çevreye olan duyarl l n yapt her yeni yat r m projesinin Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) Yönetmeli i içerisinde belirtilen ilkeler do rultusunda gerekli baflvurular n yaparak göstermektedir. Bölgemize do algaz getirilmesi neticesinde fabrikalar m zdaki yakma sistemleri do algaza uyumlu hale getirilmifl ve bu sayede hem temiz hava emisyonu hem de maliyet avantaj yakalanm flt r. Bu do rultuda emisyon ölçümleri lisansl firmaya yapt r lm fl olup, emisyon izni çal flmalar bafllat lm flt r y l nda flirket " Mavi Kelebek " ad alt nda Adana'n n tüm ilçe ve köylerinde ilkö retim birinci s n f na bafllayan ö rencilere 13 bin adet okul önlü ünün da t ld bir sosyal sorumluluk projesi gerçeklefltirmifltir. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri fiirket Yönetim Kurulu vizyon ve misyonu belirlemifl ve bunu tüm çal flanlar ile paylaflm flt r. Bu bilgiler, internet adresinde kamuya aç klanm flt r. "Beklentiniz iflimizdir" vizyonu ile tüm paydafllar m za (müflterilerimize, çal flanlar m za ve hissedarlar m za) de er yaratmaya devam edece iz. De er yaratma iflini ise "do ru üretim ve sat fl kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olma" misyonu ile gerçeklefltirece iz. Yönetim Kurulu y l sonlar nda yeni y l n bütçesinin haz rlanmas aflamas nda yöneticileri ile birlikte cari dönem ve 3 y ll k stratejik hedefleri belirlemekte ve tart fl p onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine yarat lmas n sa lamaktad r. Yönetim Kurulu üç ayda bir kere düzenli olarak toplanarak flirket yetkililerinden ald karfl laflt rmal faaliyet raporlar ile al nan kararlar n uygulama süreçleri hakk nda bire bir bilgi sahibi olmaktad r. Bu raporlarda cari dönemin bütçe ve fiili karfl laflt rmalar n n yan nda geçmifl y llar n ayn dönemlerini de karfl laflt rmal olarak inceleyerek hedeflere ulaflma derecesini gözden geçirmektedir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Yönetim Kurulu baflta pay sahipleri olmak üzere fiirketin karfl karfl ya kalabilece i risklerin etkilerini en aza indirebilmek amac yla belirli dönemlerde toplanan müflteri risk komitesi oluflturmufltur. 14

15 Komite toplant lar nda müflteri riskleri analiz edilerek etkin risk yönetimi için uygulama kararlar al nmaktad r. Ayn flekilde iç kontrol mekanizmas flirketin kuruldu u günden beri mevcut olup; Denetim Komitesi'nin ihdas ile beraber etkin bir flekilde Yönetim Kurulu taraf ndan kendilerine verilen görevleri mevcut denetim komitesi iç tüzü ü çerçevesinde yerine getirmektedir. Denetim Komitesi icrac olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluflmaktad r. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulunun yönetim hakk ve temsil yetkileri ana sözleflmede tan mlanm flt r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar na ise fiirket ana sözleflmesinde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmifltir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar fiirket Yönetim Kurulu 2007 y l içerisinde, 12 adet yüz yüze ve 19 adet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme hükümleri paralelinde yaz l onay al nmak sureti ile toplam 31 adet toplant yapm flt r. fiirket Yönetim Kurulu toplant lar n n gündemi, operasyonel faaliyet geliflmeleri ile geçmifl dönem gerçekleflmelerinin de erlendirilece i ana gündem d fl nda, özellikli konularda Yönetim Kurulu Baflkan 'n n mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüflmesiyle oluflturulmaktad r. Toplant günleri ve gündemi tesbit edildikten sonra gündemde yer alan faaliyetlerle ilgili raporlar Yönetim Kurulu üyelerine gerekli inceleme ve çal flmalar yapmalar n teminen Mali Grup Genel Sekreterli i taraf ndan dosya halinde yaz l olarak davet mektubu ve gündem ile birlikte iletilmektedir y l nda yap lan toplant larda Yönetim Kurulu üyeleri taraf ndan al nan kararlar aleyhinde farkl görüfl aç klanmam flt r. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölüm maddesinde yer alan konular karara ba lan rken mazereti olmayan üyelerin Yönetim Kurulu toplant lar na fiili kat l m sa lanm flt r. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin sorular olmad için zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu kararlarla ilgili a rl kl oy hakk ve/veya veto hakk tan nmam flt r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa fiirket Yönetim Kurulu üyeleri 2007 y l içerisinde fiirket ile ifllem yapmam fl ve ayn faaliyet konular nda rekabet edecek giriflimlerde bulunmam flt r. 25. Etik Kurallar fiirket ba l bulundu u H.Ö.Sabanc Holding taraf ndan oluflturulan ve tüm grup flirketlerinde ayni düzende uygulanan ifl eti i kurallar na uymaktad r. Mavi Kelebek Projesi Çal flanlar n kurallar hakk nda bilgilendirilmesi yaz l ve sözlü e itimler ve bas l kitapç klar yoluyla sa lanm fl ve tüm çal flanlardan ifl eti i uygunluk bildirimleri al nm flt r. 26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl fiirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklar n sa l kl olarak yerine getirilmesi amac yla de iflik zamanlarda farkl say ve içerikte komiteler oluflturur. Komiteler kendi yetki ve sorumlulu u dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve nihai karar Yönetim Kurulu taraf ndan verilir. fiirket Yönetim Kurulu'na ba l olarak oluflturulan Denetim Komitesi, Mali fller Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan periyodik mali tablolar n n gerçe e uygun ve do ru olarak yap ld sonuçlar n içeren ba ms z denetim kurulufllar nca haz rlanan denetim raporunu inceler ve kontrol ederek nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri aras ndan seçilmifltir. fiirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim lkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi inden ayr bir komite kurulmas na gerek görülmemifltir. Komitenin mevcut üye yap s ndan dolay 2007 y l içerisinde hiçbir ç kar çat flmas meydana gelmemifltir. 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kurulu üyelerine tan nan her türlü hak, menfaat ve ücret ana sözleflmede tan mlanm flt r. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerine verilecek huzur hakk miktar n ve ücretleri belirlemektedir y l içerisinde fiirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemifl, kredi kulland rmam fl, verilmifl olan borçlar n ve kredilerin süresini uzatmam fl, flartlar n iyilefltirmemifl, üçüncü bir kifli arac l yla flahsi kredi ad alt nda kredi kulland rmam fl veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemifltir. 15

16 Z.ENG N TUNÇAY BAfiKAN TAMER GÜVEN BAfiKAN VEK L DEMET ÇET NDO AN ÜYE F.CEM ÇEL KO LU ÜYE M.YAfiAR ATACIK ÜYE MEHMET SERT VOLKAN BALATLIO LU CEZM KURTULUfi

17 YÖNET M KADROSU C. CAN P YALE Genel Müdür MURAT KARADUT Genel Müdür Yard mc s (Denim ve Spor Giyim) TAMER BAYRAKLI Genel Müdür Yard mc s (Gömleklik) LÜTF SOYUPAK Genel Müdür Yard mc s (D fl Giyim) MUSTAFA ALTUNTOP Projeler Grup Müdürü fiems V. ATAGAN Mali fller Müdürü OSMAN YILDIZ Bilgi Sistemleri Müdürü BES M ÖZEK Sat nalma Müdürü HAF ZE KARGI nsan Kaynaklar Müdürü REGA B BAYKAL Çal flma liflkileri Müdürü SEDEF UNCU AKI Strateji ve fl Gelifltirme Müdürü M. TARIK KIRMIZI stanbul Büro Müdürü HAKAN KORTAN Pazarlama ve Sat fl Grup Müdürü (Denim) ERSEN ALPTEK N Planlama ve Koordinasyon Grup Müdürü (Denim ve Spor Giyim) F. BORA KURTEfi Spor Giyim flletmeleri Grup Müdürü SÜHA GÜREL ÖKTEN Üretim Grup Müdürü (Denim) FUAT SAYILIKAN Boya Terbiye Müdürü (Denim) MUSTAFA EGEMEN Sat fl Müdürü (Denim) D LEK ER K Ür-Ge ve Ürün Yönetimi Müdürü (Denim) ONUR DURU Dokuma Müdürü (Denim) HÜSEY N NURGEL plik flletme Müdürü (Denim) AL DÜLGER Planlama ve Stok Kontrol Müdürü (Denim ve Spor Giyim) MAH R TÜLAY Üretim Grup Müdürü (D fl Giyim) TEOMAN M. DEDE Pazarlama ve Sat fl Grup Müdürü (D fl Giyim) ADNAN YILDIZ Planlama ve Kalite Müdürü (D fl Giyim) SELEN ATILGAN figör Ür-Ge ve Ürün Yönetimi Müdürü (D fl Giyim) ALPER BOZKURT flletme Müdürü (Gömleklik) BERNA ERTUFAN Sat fl Müdürü (Gömleklik) 17

18 D E N E T Ç L E R R A P O R U BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. GENEL KURULU'NA Ortakl n Ünvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : : : : Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. Adana YTL D fl giyim, denim, spor giyim ve gömleklik kumafl üretimi. Denetçilerin Ad - Soyad Görev süreleri Ortak olup olmad klar : : : Mehmet Sert, Volkan Balatl o lu, Cezmi Kurtulufl 1 Y l fiirkete ortak de iller. Kat l nan Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme Kurulu Toplant Say s : Yönetim Kurulu toplant lar na ifltirak edilmemifl, Denetleme Kurulu dört toplant yapm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç. : Ticaret Hukuku ve Vergi Mevzuat aç s ndan Haziran, A ustos, Aral k 2007 ve fiubat 2008 aylar nda inceleme yap lm fl, tenkidi gerektirir bir hususa rastlanmam flt r. fiirket yönetimi ile ilgili kararlar n usulüne uygun tutulan karar defterlerine geçirildi i görülmüfltür. T.T.K. nun 353 / 1-3 bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n sonuçlar. T.T.K. nun 353 / 1-4 bendi gere ince : yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar. : Yap lan vezne say mlar nda kasa defteri ile mutabakat tesbit edilmifltir. Her ay yap lan incelemelerde k ymetli evrak ve belgelerin defter kay tlar na uygun ve mevcut oldu u tesbit edilmifltir. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler. : Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri Türk Anonim fiirketi dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl n Ana Sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl n an lan tarihteki gerçek mali durumunu; dönemine ait Gelir Tablosu ise an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu'nun ibras n oylar n za arz ederiz. 3 Mart 2008 DENETLEME KURULU MEHMET SERT VOLKAN BALATLIO LU CEZM KURTULUfi 18

19 T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU

20 Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler Befliktafl stanbul-turkey Telephone : +90 (212) Facsimile : +90 (212) Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi' nin (" flletme") 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn tarihte sona eren y la ait gelir tablosunu, özsermaye de iflim tablosunu ve nakit ak m tablosunu, önemli muhasebe politikalar n n özetini ve dipnotlar denetlemifl bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak flletme Yönetiminin Sorumlulu u 2. flletme yönetimi finansal tablolar n Sermaye Piyasas Kurulu'nca yay mlanan finansal raporlama standartlar na göre haz rlanmas ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll klar içermeyecek biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir flekilde yans tmas n sa lamak amac yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas n, uygulanmas n ve devam ettirilmesini, koflullar n gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas n ve uygun muhasebe politikalar n n seçilmesini içermektedir. Ba ms z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu u 3. Sorumlulu umuz, yapt m z ba ms z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk nda görüfl bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas Kurulu'nca yay mlanan ba ms z denetim standartlar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas n ve ba ms z denetimin, finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans t p yans tmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba ms z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan t toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas n içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan p kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl fll k içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm flt r. Bu risk de erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac m z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görüfl vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac yla, iflletme yönetimi taraf ndan haz rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca iflletme yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, görüflümüzün oluflturulmas na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüfl 4.Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi.'nin 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn tarihte sona eren y la ait finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulu'nca yay mlanan finansal raporlama standartlar (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r. Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers Gökhan Yüksel, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi stanbul, 3 Mart

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Konut Kredileri Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No: 259 Haziran 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282 09 73 Faks

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı