Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58."

Transkript

1 Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

2 BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana n n imzalanmas hususunda divana yetki verilmesi. 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu nun okunmas ve müzakeresi. 4. Y l içinde yap lan ba fllar n ortaklar n bilgisine sunulmas. 5. Bilanço Kar/Zarar hesaplar n n okunmas, müzakeresi ve tasdiki ile kar da t m yla ilgili teklifin görüflülerek kabulü veya reddi. 6. Dönem içinde boflalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yap lan atamalar n onaylanmas. 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri. 8. Görev süreleri sona ermifl olan Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti. 9. Yönetim Kurulu nca belirlenen ba ms z d fl denetleme kuruluflunun onay. 10. Ana Sözleflme nin 13. maddesinin iptali, 7. ve 33. maddelerinde de ifliklik yap lmas. 11. fiirket Ana Sözleflmesi nin 13. maddesi ile ç kar lan toplam 500 adet intifa senedinin yapt r lan de erleme ile tespit edilen de erler üzerinden sat n al nmas sonucu ödenen YTL nin flirket özkaynaklar ndan (ola anüstü yedeklerden) karfl lanarak iptaline karar al nmas. 12. Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. çindekiler fiirket Faaliyetleri 4 Beklentiniz flimizdir 6 Yaklafl m m z 8 hracat 9 Bossa fiirket De eri 10 Ortakl k Yap s 11 Temettü Oranlar 11 Finansal Oranlar 11 Kar Da t m Politikas ve Önerisi 11 Kurumsal Yönetim lkeleri 12 Yönetim Kurulu 16 Yönetim Kadrosu 17 Denetçiler Raporu 18 Ba ms z Denetim Raporu 19 2

3 De erli Ortaklar m z, 2007 y l faaliyet sonuçlar n görüflmek ve bu döneme ait Bilanço ve Kar Zarar Tablolar m z onay n za sunmak için sizleri Ola an Genel Kurul Toplant s na davet etmifl bulunmaktay z y l flirketimizin üretim ve sat fl rakamlar aç s ndan 60 milyon metreler düzeyine ulafl larak rekorlar n k r ld bir y l olmufltur. Mevcut ekonomik konjonktürün, tekstil sektörünün dinamiklerinin ve de erli Yeni Türk Liras n n destekleyici unsurlar olmamas na ve en önemlisi hammadde girdilerinde yaflanan h zl fiyat art fllar na ra men üretim miktar m z %17, sat fl miktar m z ise %16 oran nda artt rmay baflard k. Bu sonuçlar flirketimizin yeni pazarlara girifl ve yay lma anlam nda do ru stratejilerinin bir yans mas d r. Operasyonel ve finansal alanlarda h zla de iflen dünya trendlerine çabuk uyum sa lamaya neden olan kat l mc ve destekleyen yönetim yaklafl mlar bu stratejilerimizin hayata geçirilmesinde son derece önemli yer tutmufltur y l içerisinde, farkl laflt r lm fl, moda odakl, pazara h zla sunulabilen ileri ve esnek üretim yap s nda yüksek kaliteli inovatif ürün kompozisyonlar ile toplam 253 milyon dolarl k bir ciro rakam na ulafl lm flt r. fiirketimiz 2007 y l içerisinde pazar n de iflen ihtiyaçlar n karfl lamak ve tekstil sektörünün artan rekabet ortam nda mevcut lider konumunu ve gücünü koruyabilmek amac yla, iyilefltirme odakl makina ve teçhizat yat r m olarak 5,3 milyon dolar, üretim odakl sabit k ymet yat r m olarak 3,9 milyon dolar olmak üzere toplam 9,2 milyon dolar yat r m gerçeklefltirmifltir. Müflteri memnuniyetini ön plana alan, katma de eri yüksek ve benzersiz mamul üretim hedeflerinden hareketle, 2007 y l içerisinde baflta Avrupa ve Amerika olmak üzere konfeksiyon üreticilerine yap lan indirek sat fllar m zla birlikte ihracat rakam m z sat fllar m z n % 85'leri düzeylerine yükselterek 95 milyon dolardan 117 milyon dolara ç kartt k. Bizi bu performans seviyelerine tafl yan tüm çal flma arkadafllar ma ve 2800 kifliyi aflan Bossa ailesine huzurlar n zda teflekkür ediyorum. Yo un rekabetin artarak devam edece i, dengelerin hassasiyetini ve k r lganl n koruyaca ve belki de artaca 2008 y l nda bizi lider yapan özelliklerimizi gelifltirerek her aflamada daha iyisini yapma konusunda çal flma arkadafllar m n tüm gayretlerini ortaya koyacaklar na inanc m sonsuzdur. Sa l kl, mutlu ve baflar l bir y l daha dileyerek sayg lar sunar m. Z. Engin Tunçay Yönetim Kurulu Baflkan 3

4 fiirketimiz 1951 y l nda kurulan ve Sabanc Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bossa, 1,1 milyon m2 alana yay lm fl toplam dört üretim tesisi ve 2.800'ün üzerinde personeli ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kurulufllar ndan biridir. Denim ve spor giyim, d fl giyim, gömleklik gibi de iflik ürün yelpazesi ve y ll k 84,5 milyon metre terbiye üretim kapasitesi ile Bossa; iplik, dokuma, boyama ve terbiye prosesleriyle pazara yüksek kalitede mamul kumafl ve paket servis hizmeti sunmaktad r. Bossa'n n sermayesinin %32,2'si halka aç k olup, hisse senetleri MKB'de ifllem görmektedir. BOSSA T.A.fi Net Sat fllar (Milyon USD) 252,8 204,8 164,7 Yat r mlar (Milyon USD) 9,2 9,2 38,5 Tevsi 3,5 4,1 5,0 Yenileme ve dame 5,7 5,1 33,5 Sat fl (Milyon Metre) 58,2 50,5 42,5 Üretim (Milyon Metre) 59,5 50,8 43,3 D fl Giyim 2007 y l nda D fl Giyim koleksiyonu daha da zenginlefltirilerek Polyester / Viskon, Pamuk, Pamuk / Keten, Pamuk / Yün, Pamuk / pek, Polyester / Viskon / Yün, Polyester / Viskon / Keten kar fl mlar ile müflterilere özel çözümler sunulmaya devam edildi. Genifl renk, dizayn ve apre (f rçalama, z mparalama, ütüsüz ve teflon, su geçirmez, enzim apre) seçenekleriyle terbiye uygulamalar na önem verilerek müflterilerin beklentileri karfl land. "Quick Delivery" çözümü ile yenilikçi kimli in korunmas na devam edildi. Tüm bu yaklafl mlarla, özellikle Avrupa Pazar 'nda gerek müflteri say s gerekse sat fl miktar anlam nda büyüme kaydedildi. Ayn dönemde Amerika Pazar 'nda büyük miktarl siparifllerle çal flan yeni müflteriler portföye eklendi. DIfi G Y M Net Sat fllar (Milyon USD) 66,7 45,5 46,4 Yat r mlar (Milyon USD) 2,8 2,5 15,5 Tevsi 0,5 - - Yenileme ve dame 2,3 2,5 15,5 Sat fl (Milyon Metre) 15,6 11,4 11,8 Üretim (Milyon Metre) 15,9 11,7 11,3 4

5 2007 y l nda Denim ve Spor Giyim iflletmelerinde hem ürün hem de tan t m anlam nda pek çok yenilik yap ld. Ürün gam nda %100 ekolojik bir koleksiyon olan ve GOTS sertifikal RE.SET gelifltirildi. Genel üretim sürecinde çok daha az suyun tüketildi i %100 organik pamuk, ekolojik boya ve kimyasallar n kullan ld 10 parçal k özel denim koleksiyonu yarat ld. Haziran 2007'de yurtiçi ve yurtd fl nda önemli müflterilerin kat ld Dialog 07 organizasyonu gerçeklefltirildi. Müflteriler bir hafta sonu süresince özel bir gemi ile Kufladas 'na götürüldü ve Efes Antik Kent'inde bakanl ktan al nan özel izinle bir defile gerçeklefltirildi. Dinamik ve rekabetçi denim pazar nda, iflletmenin üretim yetene i, güncel moda ve uygun fiyat bileflkesini bar nd ran DB koleksiyonu da 2007 y l n n ikinci yar s nda pazara sunuldu. Özellikle iyi fiyat, kaliteli kumafl arayan kapasite/maliyet lideri konfeksiyoncular ile yeni ifl gelifltirilen müflterilerde bu araç etkin olarak kullan ma baflland. Spor Giyim taraf nda ise özellikli ve farkl ürünlere a rl k verilerek Uzakdo u ülkelerinde taklit edilebilen ürünlere karfl önemli bir avantaj elde edildi. Konfeksiyonlu olarak paket servis anlay fl n n kumafl sat fl ile birlefltirilmesiyle müflterilere hem lojistik hem de ürün kalitesi anlam nda farkl bir aç l m sunulmaktad r. Gömleklik Denim ve Spor Giyim DEN M VE SPOR G Y M Net Sat fllar (Milyon USD) 141,9 120,5 88,4 Yat r mlar (Milyon USD) 4,5 6,0 22,4 Tevsi 2,5 4,1 5,0 Yenileme ve dame 2,0 1,9 17,4 Sat fl (Milyon Metre) 33,2 30,1 23,1 Üretim (Milyon Metre) 33,8 29,8 23,8 Gömleklik kar merkezi, 2007 y l nda da pazar nda lider gömleklik üreticilerinden biri olarak yeni trendler yaratmaya devam etti. Hem koleksiyon hem de kumafl olarak birçok yenili e imza at ld. Sinek kovucu, güneflin zararl fl klar ndan koruyucu, s v geçirmez, antibakteriyel ve kendili inden streç olan kumafllar çeflitli renk ve dizayn ile pazarlara sunuldu. Üst segmente hitap eden Platinum koleksiyonunun ise mükemmeli yaratma gelene ini sürdüren gömleklik kar merkezinin seçkin koleksiyonlar ndan biri olarak lansman gerçeklefltirildi. S rad fl elyaf özelliklerine sahip olan ve s n rl miktarlarda üretilen Sea Island ve Giza-45 ile üretilen kumafllar özel kaflmir yumuflakl n, yün sa laml n ve ipeksi duruflu bünyesinde bar nd rmaktad r.platinum serisi, seçkin markalar n ve gömlek üreticilerinin tercihi olmaktad r. Gömleklik kar merkezi özgün koleksiyonlar ve müflterilerinin hayat n kolaylaflt ran "Ready&Trendy", "Just in Time" gibi çözümleri ile müflterilerinin beklentilerini karfl lamaya devam etmektedir. GÖMLEKL K Net Sat fllar (Milyon USD) 44,2 38,8 29,9 Yat r mlar (Milyon USD) 1,9 0,7 0,6 Tevsi 0,5 - - Yenileme ve dame 1,4 0,7 0,6 Sat fl (Milyon Metre) 9,4 9,0 7,6 Üretim (Milyon Metre) 9,8 9,3 8,2 5

6 Beklentiniz, Gelece imize önem veriyoruz. Çevresel sorunlar n fark ndal n n artmas n hedefliyoruz ve kendimize düfleni yap yoruz. Bu slogan ile ç k lan yolda tamam yla ekolojik bir koleksiyon yarat ld. Bu koleksiyondaki ürünlerde organik pamu un yan s ra, ekolojik boyalar, kimyasallar ve terbiye ifllemleri kullan l yor. Günefl Korumas Özellikle yaz aylar nda hayat m zda büyük önemi olan günefl kremlerine bir alternatif yap ld. Yeni koleksiyon kumafllar m z üzerlerinde bulunan kimyasallar sayesinde günefl fl nlar n n zararl etkilerini minimuma indirip, UV fl nlar na karfl uzun süreli koruma sa l yor. Özel dizayn ile alternatif model seçenekleri olan bu kumafllar ana pazarlar m z n tümüne sunulmaktad r. Çevre borcumuzu böyle ödüyoruz: At k su ar tma tesisi Enerji geri dönüflümü Do al gaz kullan m Hava filtreleri Kat at klar n temizli i Çevre dostu boyarmaddeler ve kimyasallar Oeko-Tex 100 GOTS Sertifikalar KORUMA 40 UV standard 801 UV UV KORUMA 30 UV standard 801 6

7 iflimizdir. Tad na bakmadan, dizayn etmeyin. H z günümüzde ön plana ç kan bir gerekliliktir. Müflterilerimizin bu yöndeki beklentilerini "Quick Delivery" uygulamalar ile karfl l yoruz. Bu sisteme dahil olan ürünlerimiz her kar merkezimizde kendi müflterilerinin talep etti i h zda ellerine ulaflt r lmaktad r. Dizayn, prosesi ve kalitesi kontrol edilip onaylanm fl bu ürünlerimiz ana pazarlar m za sunulmaktad r. Sinek kovucu kumafllarla özgür ciltler. Havada en ufak bir de ifliklik ve onlar heryerde; sinekler. Kokulu tütsüler, kremler ve elektrikli sinek kovucu onlar bir nebze uzakta tutmakta ancak onlar n da etkisi bir müddet sonra geçmektedir. Özellikle uzun süre d flar da kalanlar n alternatif bir ürüne ihtiyac var. Yeni koleksiyonumuz bu ihtiyac karfl lamak için yarat ld. Özel kimyasallarla terbiye edilmifl kumafllar m z sineklere karfl uzun süreli bir koruma sa lamakla kalmay p, s cak günlerde vücudun dehidrasyona u ramas n da engellemekte ve cildi yumuflak tutmaktad r. 7

8 Yaklafl m m z Mevcut ve potansiyel müflterilerimizin beklentisi, tüm faaliyetlerimizin kalbidir. Do ru üretim ve servis kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olan BOSSA günümüz pazar dinamiklerindeki farkl l n müflterilerine verdi i de er sayesinde ispatlamaktad r. Tüm süreçlerimiz müflterilerimizin beklentilerini en iyi flekilde karfl lamak ve hayatlar n kolaylaflt rmak üzere faaliyet göstermektedir. Kurumsal Yönetim Strateji Yönetimi Tasar m Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazarlama & Sat fl Planlama MÜfiTER LER M Z Lojistik Tedarik Bilgi Sistemleri Üretim Finansal Yönetim nsan Kaynaklar Bu yaklafl m özellikle tasar m alan nda çok büyük bir önem arzetmektedir. Müflterilerimizle sürekli birlikte olarak ve trendleri iyi analiz ederek onlar n beklentilerine uygun tasar mlar gerçeklefltiriyoruz. Planlama, tedarik, üretim ve lojistik süreçlerinde de artan h zl l k temas na uygun olarak çal fl yoruz. Müflterilerimiz için önemli olan ürün ve kalite parametrelerini yerine getiriyoruz. Onlarla temasta oldu umuz pazarlama ve sat fl sürecinde ise hayatlar n kolaylaflt rmak ad na uygun servisler ve çözümler oluflturuyoruz. Bu flekildeki müflteri odakl yaklafl m m zla fark yaratarak bir çözüm orta fleklinde hareket ediyoruz. 8

9 hracat Avrupa Amerika Ortado u ve Afrika 4 6 Asya- Pasifik BAfiLICA HRACAT YAPILAN ÜLKELER 2007 ÜLKE YÜZDE A.B.D. % 26 NG LTERE % 21 SPANYA % 10 TALYA % 8 DAN MARKA % 6 ALMANYA % 5 HOLLANDA % 3 AVUSTURYA % 2 FRANSA % 2 POLONYA % 2 SVEÇ % 2 BELÇ KA % 2 SV ÇRE % 1 HONGKONG % 4 RUSYA % 2 FAS % 2 TUNUS % 2 9

10 Bossa fiirket De eri (M LYON USD) Ocak 2007 fiubat 2007 Mart 2007 Nisan 2007 May s 2007 Haziran 2007 Temmuz 2007 A ustos 2007 Eylül 2007 Ekim 2007 Kas m 2007 Aral k 2007 stanbul Menkul K ymetler Borsas na kay tl en karl Tekstil fiirketi. 10

11 Ortakl k Yap s ORTA IN ADI PAYI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. % 50,12 Sabanc Ailesi % 17,65 Halka Aç k K s m % 32,23 TOPLAM % 100,00 Sermaye Hareketleri: Temettü Oranlar YIL TEMETTÜ ORANI 2006 % % % % y l içerisinde sermaye art r m yap lmam flt r. Ana Sözleflme De ifliklikleri: 2007 y l içerisinde Ana Sözleflme de iflikli i yap lmam flt r. Sektör çindeki Pozisyon: fiirketimiz halen Tekstil Sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olup bugünkü kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük entegre tekstil kurulufllar ndan biridir. Finansal Oranlar L K D TE ORANLARI Cari Oran Likidite Oran MAL BÜNYE ORANLARI Alacak Devir Süresi (gün) Stok Devir Süresi (gün) Toplam Borç / Toplam Aktif % 24 % 25 Toplam Borç / Özsermaye % 31 % 33 KARLILIK ORANLARI Kar Marj (EBITDA) % 15 % 22 Net Dönem Kar / Toplam Aktif % 5 % 8 Net Dönem Kar / Özsermaye % 7 % 11 KAR DA ITIM POL T KASI: Bossa T.A.fi. Kar Da t m Politikas, ortaklara da t labilir kar n minimum %50'si oran nda nakit kar pay da tmaktad r. Bu politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. KAR DA ITIM ÖNER S : Ortaklar m za, fiirketimizin YTL tutar ndaki 2007 y l net kar ndan, hisse senedi sahiplerine, 2007 y l kar pay kuponlar ile her biri 1 YTL nominal de erli hisseye 0,16 YTL nakit brüt temettü (temettü oran %16) ödenmesini, kar pay ödeme tarihinin SPK mevzuat na uygun olarak Genel Kurul taraf ndan belirlenmesini onaylar n za arz ederiz. 11

12 BOSSA T.A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay mlanan "Kurumsal Yönetim lkeleri" ne uymakta ve uygulamaktad r. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi fiirket'te pay sahipleri ile ilgili Yat r mc liflkileri Bölümü bulunmaktad r. Mali fller Müdürlü ü'ne ba l bu bölümün sorumlulu unu Sencer Do ru yürütmektedir. lgili kiflilerin iletiflim bilgileri afla da yer almaktad r. fiemsi Atagan Tel : Faks : Sencer Do ru Tel : Faks : Bu birim pay sahipleri ile iliflkilerin yürütülmesinde görev almaktad r. Bu görevler aras nda 2007 y l nda, befl defa yurtiçi yat r mc talepleri çerçevesinde hisse de iflimi yap lm fl, pay sahiplerinden ve/veya telefon kanal yla gelen elliye yak n soruya yan t verilmifl ve pay sahiplerini bilgilendirmek amac yla arac kurum ve araflt rma flirketlerinden gelen baflvurular yan tlanm flt r. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 2007 y l nda Pay Sahipleri Birimi taraf ndan pay sahiplerinden elliye yak n telefon ve/veya yoluyla gelen talep cevapland r lm fl; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfas nda zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmufltur. fiirket ana sözleflmesinde özel denetçi atanmas bir hak olarak düzenlenmemifl ve 2007 y l nda pay sahiplerinden bu konuda bir talep al nmam flt r. 4. Genel Kurul Bilgileri 2007 y l nda bir adet (27 Mart 2007) Ola an Genel Kurul toplant s yap lm flt r. Bu toplant ya % 55 oran nda hisseyi temsil eden pay sahipleri kat lm flt r. Bu toplant ya davette ana sözleflme hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas al nm flt r. Genel kurul tarihinden 15 gün önceden bafllamak üzere denetlenmifl 2006 y l rakamlar n içeren faaliyet raporu fiirket genel merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmufltur. Genel Kurul esnas nda pay sahipleri soru sorma haklar n kullanmam fl; buna karfl n iki adet öneri vermifller ve bu iki öneri de baflkanl k divan taraf ndan kabul edilmifltir. TTK'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulmaktad r. Kurumsal Yönetim lkeleri'nin yasal uyumu sa land nda de iflen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onay na sunulacakt r. Genel kurul tutanaklar 2005 y l ndan itibaren fiirket'in internet adresinden yay nlanmaya bafllanm flt r. 5. Oy Haklar ve Az nl k Haklar Ana sözleflmede imtiyazl oy hakk bulunmamaktad r. Ana sözleflmemizde birikimli oy kullan m na yönelik bir düzenleme yap lmam flt r. Mevcut ortakl k yüzdelerinde ve ortakl k yap s nda birikimli oy hakk tan nmas n n flirketin ahenkli yönetim yap s n bozaca düflüncesiyle böyle bir düzenleme yap lmam flt r. 6. Kar Da t m Politikas ve Kar Da t m Zaman fiirketimizin Kâr Da t m Politikas, ortaklara da t labilir kar n minimum %50'si oran nda nakit kâr pay da tmakt r. Bu politika, ulusal ve global ekonomik flartlara, gündemdeki projelere ve fonlar n durumuna göre fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan her y l gözden geçirilebilir. Y ll k kar n ortaklara hangi tarihlerde ve ne flekilde da t laca, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri çerçevesinde yasal süreler göz önüne al narak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul taraf ndan kararlaflt r l r. 7. Paylar n Devri Pay sahiplerinin paylar n serbestçe devretmesini zorlaflt r c herhangi bir uygulama ve ana sözleflmede pay devrini k s tlayan herhangi bir hüküm yoktur. BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE fieffaflik 8. fiirket Bilgilendirme Politikas fiirket'in bir bilgilendirme politikas vard r. Bu politika gere i ba ms z d fl denetimden geçmifl 6. ay ve 12. ay mali tablolar ve dipnotlar ile ba ms z d fl denetimden geçmemifl 3. ay ve 9. ay mali tablolar ve dipnotlar SPK ve MKB arac l yla kamuya duyurulmakta ve flirketin internet sitesinde yay nlanmaktad r. 9. Özel Durum Aç klamalar 2007 y l içinde 30 adet özel durum aç klama formu düzenlenmifltir. Bunlardan sadece bir tanesi için SPK taraf ndan ek aç klama istenmifltir. Tüm özel durum aç klamalar zaman nda yap lm fl olup, SPK ve MKB taraf ndan bir yapt r m uygulanmam flt r. fiirketimiz hisseleri yurtd fl borsalarda kote de ildir. 10. fiirket nternet Sitesi ve çeri i fiirketimizin internet sitesi mevcuttur. Adresi dir. fiirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim lkeleri II.Bölüm maddesinde say lan bilgilerin birço una yer verilmektedir. nternet sitesinde yer alan bilgiler, yabanc yat r mc lar n da yararlanmas aç s ndan ngilizce olarak da haz rlanm flt r. 12

13 11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç klanmas fiirketimizde gerçek kifli nihai hakim pay sahibi yoktur. 12. çeriden Ö renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas çeriden bilgi ö renebilecek kifliler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile üst yönetimde görev alan personel bafll alt nda yer almakta ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmaktad r. BÖLÜM III - MENFAAT SAH PLER 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahipleri fiirket hakk ndaki çal flmalar ilgili mevzuat gere i kamuya yap lan aç klamalar arac l ile ö renmektedirler. fiirket çal flanlar uzmanl k alanlar nda ve ilgili olduklar konularda yap lan toplant lar, düzenlenen seminerler, e itimler ve internet kanal yla gönderilen bilgiler arac l yla bilgilendirilmektedirler. Çal flanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanal ile ulaflmalar sa lanm flt r. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat l m Çal flanlar n yönetime kat l m fiirket içinde yap lan periyodik bilgilendirme toplant lar arac l yla ve y ll k hedef belirleme ve performans de erlendirilmesi toplant lar ile yap lmaktad r. Ayr ca 360 derece geri bildirim mekanizmas ile çal flanlar yönetime ve çal flma arkadafllar na geri bildirim vermekte ve sonuçlar çeflitli yönetim toplant lar nda ele al narak gerekli de iflimler için aksiyon planlar oluflturulmaktad r. Bu yaklafl mlar ile çal flanlar n fiirketin etkin yönetimini temin için gerekli kat l m ve katk lar sa lanmaktad r. 15. nsan Kaynaklar Politikas fiirketimizde nsan Kaynaklar politikas mevcuttur. Politikam z n ana esaslar afla daki gibidir. Personelini, ilke olarak; e itimini yeni bitirmifl ifle uygun adaylar aras ndan ça dafl seçme teknik ve yöntemlerini uygulad ktan sonra belirler ve ifle al r. Deneyimsiz olarak ifle alaca yeni personelini; flirket kültürü, politikalar ve ihtiyaçlar do rultusunda kendisi gelifltirir ve yetifltirir. Çal flanlar n performanslar n sistematik, objektif ve adil flekilde ölçer ve de erlendirir. Personelin yapt iflleri ça dafl ifl de erlendirme yöntemleri ile tan mlar, gruplar ve göreceli olarak s ralar. Bu veriler ve Sabanc Holding politikalar ndan yola ç karak ücret yönetim modelini oluflturur. Deneyim gerektiren üst yönetici kadrolar na ilke olarak çal flan personeli aras ndan seçim ve atama yapar. fle al fl, ifl de iflikli i, rotasyon ve terfi gibi konularda fiirket hedef ve politikalar n da dikkate alarak önceden belirlenmifl plan ve standartlara uygun hareket eder. Yönetim kademeleri ile çal flanlar aras nda iki yönlü bilgi ak fl n ve paylafl m n kolaylaflt ran ve teflvik eden bir ortam oluflturmay ilke olarak kabul eder. Çal flanlar n fikirlerine de er verir ve ifade edebilecekleri uygun ortamlar yarat r. Elde etti i verileri gelecek planlar nda ve politikalar nda dikkate al r. fiirketimiz çal flanlar ile iliflkilerin yürütülmesinde konular itibariyle, beyaz yakal çal flanlardan sorumlu olmak üzere nsan Kaynaklar Müdürü Hafize Karg, mavi yakal çal flanlardan sorumlu olmak üzere Çal flma liflkileri Müdürü Regaib Baykal görevlendirilmifltir y l içerisinde çal flanlar m zdan ayr mc l k ve benzeri konularda flikayet olmam flt r. 16. Müflteri ve Tedarikçilerle liflkiler Hakk nda Bilgiler fiirketimiz faaliyet konusu itibariyle mal üretimi, pazarlamas ve sat fl iflinde yer ald ndan müflteri hizmetleri her zaman önemli olmufltur. Sadece ürün kalitesinde rekabetçi de il ayn zamanda hizmet kalitesinde de rekabetçi konumda olan fiirket acil müflteri taleplerini an nda karfl lar. Just In Time ve Fast Track ad alt nda kullan lan yöntemler özellikle h zl cevaplar, üstün müflteri hizmetleri, kalite ve rekabetçi fiyatlarda an nda bulunurluk talep eden müflteriler için özel olarak tasarlanm flt r. 17. Sosyal Sorumluluk fiirket, sosyal sorumluluklar na karfl duyarl d r; çevreye, tüketiciye, kamu sa l na iliflkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar ve bu konulardaki politikalar n ve yat r mlar n kamuya aç klar. fiirkette 1990 y l ndan bu yana At ksu Ar tma Tesisleri bulunmaktad r. fiirketimiz çevre bilinci içerisinde her türlü at klar uygun flekilde bertaraf etmektedir. Tehlikeli at k kapsam na giren at klar Çevre Bakanl 'ndan lisansl firmalara, niteli ine göre geri kazan m veya bertaraf (yakma, düzenli depolama,vb.) amaçl gönderilmektedir. fiirket bünyesinde ISO Çevre Yönetim Sistemi uygulamalar bafllat lm flt r. fiirket her fabrikada At ksu Ar tma Tesisleri kurmufltur : D fl Giyim üretim tesislerimizde m3/gün kapasiteli biyolojik ar tma tesisimiz bulunmaktad r. 13

14 Çevre konusu ile ilgili fiirket aleyhine aç lm fl bir dava yoktur. BÖLÜM IV - YÖNET M KURULU 18. Yönetim Kurulunun Yap s, Oluflumu ve Ba ms z Üyeler fiirketimiz Yönetim Kurulu icrac olmayan üyelerden oluflmufltur: Z. ENG N TUNÇAY - Baflkan TAMER GÜVEN - Baflkan Vekili DEMET ÇET NDO AN - Üye F. CEM ÇEL KO LU - Üye M. YAfiAR ATACIK - Üye Yönetim Kurulu üyelerimiz TTK'nun 334 ve 335. maddeleri do rultusunda ifl ve ifllemler yapmalar konusunda Genel Kurul taraf ndan serbest b rak lm flt r. 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri fiirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin olmas gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim lkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüflmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere ana sözleflmede yer verilmemifltir. Mavi Kelebek Projesi Denim ve Spor Giyim flletmeleri, Adana Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktad r. Bu iflletmemizde üretim ve insani kullan mdan kaynaklanan at ksular ön ar tma ifllemi yap ld ktan sonra Organize Sanayi Bölgesi at ksu ar tma tesisine verilmektedir. Gömleklik flletmeleri Ar tma Tesisi'nde, m3/gün ar tma kapasitesine sahip fiziksel ve biyolojik birimler bulunmaktad r. Kahramanmarafl plik Fabrikam zda insani kullan m sonucu oluflan evsel nitelikli at ksuyun ar t ld 100 m3/gün kapasiteye sahip paket biyolojik at ksu ar tma tesisi bulunmaktad r. fiirket, çevreye olan duyarl l n yapt her yeni yat r m projesinin Çevresel Etki De erlendirmesi (ÇED) Yönetmeli i içerisinde belirtilen ilkeler do rultusunda gerekli baflvurular n yaparak göstermektedir. Bölgemize do algaz getirilmesi neticesinde fabrikalar m zdaki yakma sistemleri do algaza uyumlu hale getirilmifl ve bu sayede hem temiz hava emisyonu hem de maliyet avantaj yakalanm flt r. Bu do rultuda emisyon ölçümleri lisansl firmaya yapt r lm fl olup, emisyon izni çal flmalar bafllat lm flt r y l nda flirket " Mavi Kelebek " ad alt nda Adana'n n tüm ilçe ve köylerinde ilkö retim birinci s n f na bafllayan ö rencilere 13 bin adet okul önlü ünün da t ld bir sosyal sorumluluk projesi gerçeklefltirmifltir. 20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri fiirket Yönetim Kurulu vizyon ve misyonu belirlemifl ve bunu tüm çal flanlar ile paylaflm flt r. Bu bilgiler, internet adresinde kamuya aç klanm flt r. "Beklentiniz iflimizdir" vizyonu ile tüm paydafllar m za (müflterilerimize, çal flanlar m za ve hissedarlar m za) de er yaratmaya devam edece iz. De er yaratma iflini ise "do ru üretim ve sat fl kombinasyonu ile dinamik bir moda tedarikçisi olma" misyonu ile gerçeklefltirece iz. Yönetim Kurulu y l sonlar nda yeni y l n bütçesinin haz rlanmas aflamas nda yöneticileri ile birlikte cari dönem ve 3 y ll k stratejik hedefleri belirlemekte ve tart fl p onaylayarak bütçelerinin bu temeller üzerine yarat lmas n sa lamaktad r. Yönetim Kurulu üç ayda bir kere düzenli olarak toplanarak flirket yetkililerinden ald karfl laflt rmal faaliyet raporlar ile al nan kararlar n uygulama süreçleri hakk nda bire bir bilgi sahibi olmaktad r. Bu raporlarda cari dönemin bütçe ve fiili karfl laflt rmalar n n yan nda geçmifl y llar n ayn dönemlerini de karfl laflt rmal olarak inceleyerek hedeflere ulaflma derecesini gözden geçirmektedir. 21. Risk Yönetim ve ç Kontrol Mekanizmas Yönetim Kurulu baflta pay sahipleri olmak üzere fiirketin karfl karfl ya kalabilece i risklerin etkilerini en aza indirebilmek amac yla belirli dönemlerde toplanan müflteri risk komitesi oluflturmufltur. 14

15 Komite toplant lar nda müflteri riskleri analiz edilerek etkin risk yönetimi için uygulama kararlar al nmaktad r. Ayn flekilde iç kontrol mekanizmas flirketin kuruldu u günden beri mevcut olup; Denetim Komitesi'nin ihdas ile beraber etkin bir flekilde Yönetim Kurulu taraf ndan kendilerine verilen görevleri mevcut denetim komitesi iç tüzü ü çerçevesinde yerine getirmektedir. Denetim Komitesi icrac olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluflmaktad r. 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulunun yönetim hakk ve temsil yetkileri ana sözleflmede tan mlanm flt r. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklar na ise fiirket ana sözleflmesinde yer verilmemifltir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar fiirket Yönetim Kurulu taraf ndan belirlenmifltir. 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar fiirket Yönetim Kurulu 2007 y l içerisinde, 12 adet yüz yüze ve 19 adet Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleflme hükümleri paralelinde yaz l onay al nmak sureti ile toplam 31 adet toplant yapm flt r. fiirket Yönetim Kurulu toplant lar n n gündemi, operasyonel faaliyet geliflmeleri ile geçmifl dönem gerçekleflmelerinin de erlendirilece i ana gündem d fl nda, özellikli konularda Yönetim Kurulu Baflkan 'n n mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüflmesiyle oluflturulmaktad r. Toplant günleri ve gündemi tesbit edildikten sonra gündemde yer alan faaliyetlerle ilgili raporlar Yönetim Kurulu üyelerine gerekli inceleme ve çal flmalar yapmalar n teminen Mali Grup Genel Sekreterli i taraf ndan dosya halinde yaz l olarak davet mektubu ve gündem ile birlikte iletilmektedir y l nda yap lan toplant larda Yönetim Kurulu üyeleri taraf ndan al nan kararlar aleyhinde farkl görüfl aç klanmam flt r. SPK Kurumsal Yönetim lkeleri IV. Bölüm maddesinde yer alan konular karara ba lan rken mazereti olmayan üyelerin Yönetim Kurulu toplant lar na fiili kat l m sa lanm flt r. Bu konularda Yönetim Kurulu üyelerinin sorular olmad için zapta geçirilmemifltir. Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu kararlarla ilgili a rl kl oy hakk ve/veya veto hakk tan nmam flt r. 24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa fiirket Yönetim Kurulu üyeleri 2007 y l içerisinde fiirket ile ifllem yapmam fl ve ayn faaliyet konular nda rekabet edecek giriflimlerde bulunmam flt r. 25. Etik Kurallar fiirket ba l bulundu u H.Ö.Sabanc Holding taraf ndan oluflturulan ve tüm grup flirketlerinde ayni düzende uygulanan ifl eti i kurallar na uymaktad r. Mavi Kelebek Projesi Çal flanlar n kurallar hakk nda bilgilendirilmesi yaz l ve sözlü e itimler ve bas l kitapç klar yoluyla sa lanm fl ve tüm çal flanlardan ifl eti i uygunluk bildirimleri al nm flt r. 26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say, Yap ve Ba ms zl fiirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklar n sa l kl olarak yerine getirilmesi amac yla de iflik zamanlarda farkl say ve içerikte komiteler oluflturur. Komiteler kendi yetki ve sorumlulu u dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve nihai karar Yönetim Kurulu taraf ndan verilir. fiirket Yönetim Kurulu'na ba l olarak oluflturulan Denetim Komitesi, Mali fller Müdürlü ü taraf ndan haz rlanan periyodik mali tablolar n n gerçe e uygun ve do ru olarak yap ld sonuçlar n içeren ba ms z denetim kurulufllar nca haz rlanan denetim raporunu inceler ve kontrol ederek nihai onay için Yönetim Kurulu'na sunar. Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri aras ndan seçilmifltir. fiirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim lkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendi inden ayr bir komite kurulmas na gerek görülmemifltir. Komitenin mevcut üye yap s ndan dolay 2007 y l içerisinde hiçbir ç kar çat flmas meydana gelmemifltir. 27. Yönetim Kuruluna Sa lanan Mali Haklar fiirket Yönetim Kurulu üyelerine tan nan her türlü hak, menfaat ve ücret ana sözleflmede tan mlanm flt r. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerine verilecek huzur hakk miktar n ve ücretleri belirlemektedir y l içerisinde fiirket hiçbir Yönetim Kurulu üyesine borç vermemifl, kredi kulland rmam fl, verilmifl olan borçlar n ve kredilerin süresini uzatmam fl, flartlar n iyilefltirmemifl, üçüncü bir kifli arac l yla flahsi kredi ad alt nda kredi kulland rmam fl veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemifltir. 15

16 Z.ENG N TUNÇAY BAfiKAN TAMER GÜVEN BAfiKAN VEK L DEMET ÇET NDO AN ÜYE F.CEM ÇEL KO LU ÜYE M.YAfiAR ATACIK ÜYE MEHMET SERT VOLKAN BALATLIO LU CEZM KURTULUfi

17 YÖNET M KADROSU C. CAN P YALE Genel Müdür MURAT KARADUT Genel Müdür Yard mc s (Denim ve Spor Giyim) TAMER BAYRAKLI Genel Müdür Yard mc s (Gömleklik) LÜTF SOYUPAK Genel Müdür Yard mc s (D fl Giyim) MUSTAFA ALTUNTOP Projeler Grup Müdürü fiems V. ATAGAN Mali fller Müdürü OSMAN YILDIZ Bilgi Sistemleri Müdürü BES M ÖZEK Sat nalma Müdürü HAF ZE KARGI nsan Kaynaklar Müdürü REGA B BAYKAL Çal flma liflkileri Müdürü SEDEF UNCU AKI Strateji ve fl Gelifltirme Müdürü M. TARIK KIRMIZI stanbul Büro Müdürü HAKAN KORTAN Pazarlama ve Sat fl Grup Müdürü (Denim) ERSEN ALPTEK N Planlama ve Koordinasyon Grup Müdürü (Denim ve Spor Giyim) F. BORA KURTEfi Spor Giyim flletmeleri Grup Müdürü SÜHA GÜREL ÖKTEN Üretim Grup Müdürü (Denim) FUAT SAYILIKAN Boya Terbiye Müdürü (Denim) MUSTAFA EGEMEN Sat fl Müdürü (Denim) D LEK ER K Ür-Ge ve Ürün Yönetimi Müdürü (Denim) ONUR DURU Dokuma Müdürü (Denim) HÜSEY N NURGEL plik flletme Müdürü (Denim) AL DÜLGER Planlama ve Stok Kontrol Müdürü (Denim ve Spor Giyim) MAH R TÜLAY Üretim Grup Müdürü (D fl Giyim) TEOMAN M. DEDE Pazarlama ve Sat fl Grup Müdürü (D fl Giyim) ADNAN YILDIZ Planlama ve Kalite Müdürü (D fl Giyim) SELEN ATILGAN figör Ür-Ge ve Ürün Yönetimi Müdürü (D fl Giyim) ALPER BOZKURT flletme Müdürü (Gömleklik) BERNA ERTUFAN Sat fl Müdürü (Gömleklik) 17

18 D E N E T Ç L E R R A P O R U BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. GENEL KURULU'NA Ortakl n Ünvan Merkezi Sermayesi Faaliyet Konusu : : : : Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. Adana YTL D fl giyim, denim, spor giyim ve gömleklik kumafl üretimi. Denetçilerin Ad - Soyad Görev süreleri Ortak olup olmad klar : : : Mehmet Sert, Volkan Balatl o lu, Cezmi Kurtulufl 1 Y l fiirkete ortak de iller. Kat l nan Yönetim Kurulu ve Yap lan Denetleme Kurulu Toplant Say s : Yönetim Kurulu toplant lar na ifltirak edilmemifl, Denetleme Kurulu dört toplant yapm flt r. Ortakl k hesaplar, defter ve belgeleri üzerinde yap lan incelemenin kapsam, hangi tarihlerde inceleme yap ld ve var lan sonuç. : Ticaret Hukuku ve Vergi Mevzuat aç s ndan Haziran, A ustos, Aral k 2007 ve fiubat 2008 aylar nda inceleme yap lm fl, tenkidi gerektirir bir hususa rastlanmam flt r. fiirket yönetimi ile ilgili kararlar n usulüne uygun tutulan karar defterlerine geçirildi i görülmüfltür. T.T.K. nun 353 / 1-3 bendi gere ince ortakl k veznesinde yap lan say mlar n sonuçlar. T.T.K. nun 353 / 1-4 bendi gere ince : yap lan inceleme tarihleri ve sonuçlar. : Yap lan vezne say mlar nda kasa defteri ile mutabakat tesbit edilmifltir. Her ay yap lan incelemelerde k ymetli evrak ve belgelerin defter kay tlar na uygun ve mevcut oldu u tesbit edilmifltir. ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan ifllemler. : Herhangi bir flikayet intikal etmemifltir. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri Türk Anonim fiirketi dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortakl n Ana Sözleflmesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemifl bulunmaktay z. Görüflümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmifl bilanço, ortakl n an lan tarihteki gerçek mali durumunu; dönemine ait Gelir Tablosu ise an lan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar n yans tmaktad r. Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu'nun ibras n oylar n za arz ederiz. 3 Mart 2008 DENETLEME KURULU MEHMET SERT VOLKAN BALATLIO LU CEZM KURTULUfi 18

19 T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. BA IMSIZ DENET M RAPORU

20 Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No: 48 B Blok Kat 9 Akaretler Befliktafl stanbul-turkey Telephone : +90 (212) Facsimile : +90 (212) Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi' nin (" flletme") 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan bilançosunu, ayn tarihte sona eren y la ait gelir tablosunu, özsermaye de iflim tablosunu ve nakit ak m tablosunu, önemli muhasebe politikalar n n özetini ve dipnotlar denetlemifl bulunuyoruz. Finansal Tablolarla lgili Olarak flletme Yönetiminin Sorumlulu u 2. flletme yönetimi finansal tablolar n Sermaye Piyasas Kurulu'nca yay mlanan finansal raporlama standartlar na göre haz rlanmas ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanl fll klar içermeyecek biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir flekilde yans tmas n sa lamak amac yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas n, uygulanmas n ve devam ettirilmesini, koflullar n gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas n ve uygun muhasebe politikalar n n seçilmesini içermektedir. Ba ms z Denetim Kuruluflunun Sorumlulu u 3. Sorumlulu umuz, yapt m z ba ms z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk nda görüfl bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas Kurulu'nca yay mlanan ba ms z denetim standartlar na uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas n ve ba ms z denetimin, finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans t p yans tmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Ba ms z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim kan t toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas n içermektedir. Ba ms z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar n hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan p kaynaklanmad hususu da dahil olmak üzere önemli yanl fll k içerip içermedi ine dair risk de erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm flt r. Bu risk de erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak, amac m z iç kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görüfl vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini koflullara uygun olarak tasarlamak amac yla, iflletme yönetimi taraf ndan haz rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi aras ndaki iliflkiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca iflletme yönetimi taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n n, görüflümüzün oluflturulmas na yeterli ve uygun bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüfl 4.Görüflümüze göre, iliflikteki finansal tablolar, Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi.'nin 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn tarihte sona eren y la ait finansal performans n ve nakit ak mlar n, Sermaye Piyasas Kurulu'nca yay mlanan finansal raporlama standartlar (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r. Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers Gökhan Yüksel, SMMM Sorumlu Ortak, Bafldenetçi stanbul, 3 Mart

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir.

Not 9 da belirtildi i üzere, fiirket in sat fllar n n ve al mlar n n önemli bir bölümü iliflkili kurulufllarla gerçeklefltirilmifltir. ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu )

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU (eski adıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu ) B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Nakit

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

BA IMSIZ DENET M RAPORU Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. Yönetim Kurulu'na Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. 31.03.2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ege Seramik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu

1 Ocak 31 Aral k 2008 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu 41 1 Ocak 31 Aral k Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara liflkin Ba ms z Denetim Raporu Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Ortaklar 'na: Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0

2. Alacak Senetleri 0 0. 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0. 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0 ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2002 31.12.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 1,707,665 2,632,169 A. Hazır Değerler 70 6,683

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:

LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI. Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar: LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL EVRAKLARI Ek:1 MÜDÜR/MÜDÜRLER KURULU KARAR ÖRNEĞİ: Karar Tarihi: Karar No: Toplantıya Katılanlar:. Dönemi Genel Kurulunun. adresinde. tarihinde ve.. saatte aşağıdaki gündem dahilinde

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU

KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU KARSAN OTOMOTİV SANAY İVE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİRAPORU Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi

Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi Aktay Turizm Yatırımları ve İşletmeleri Anonim Şirketi tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu ve seçilmiş notlar tarihli ara dönem finansal durum tablosu Varlıklar Dipnot

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU

GENTAŞ GENEL METAL SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. Yönetim Kurulu'na BOLU Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü OLUŞUM BAĞIMSIZ DIŞ DENETĐM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Sürekli Olumlu 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĐNE ĐLĐŞKĐN FĐNANSAL TABLOLARLA

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU

BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU BANKA MUHASEBESİ 0 DÖNEN DEĞERLER HESAP GRUBU 0 DÖNEN DEĞERLER Dönen değerler bilançonun aktifinde yer alan, likiditesi en yüksek varlık grubu olup bu hesap grubunda yer alan hesapların ortak özelliği

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı