İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş."

Transkript

1 İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3 Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer Husus: Banka nın 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 22 Şubat 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Haluk Yalçın, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 22 Şubat 2011

4 'NĠN 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YILSONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : ġiģli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, Takasbank Genel Müdürlüğü No:6, Ġstanbul Banka nın Telefon Numaraları : (0 212) Banka nın Fax Numaraları : (0 212) Banka nın Ġnternet Sayfası Adresi Ġrtibat Ġçin Elektronik Posta adresi : : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan sene sonu konsolide olmayan finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır: BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER BANKA NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR BANKA NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE OLMAYAN DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. Hüseyin Erkan Ġbrahim Kurban Serhad Satoğlu Dr. Emin Çatana Dr. Sezai Bekgöz Dr. Cengiz Özübek Yönetim Kurulu BaĢkanı Denetim Komitesi BaĢkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Grup BaĢkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler: Ad-Soyad / Unvan : Dr. Cengiz Özübek / Grup BaĢkanı Tel No : (0 212) Fax No : (0 212)

5 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Banka nın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi... 1 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama... 1 III. Banka nın, yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama... 2 IV. Bankada nitelikli paya sahip kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar... 3 V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına iliģkin özet bilgi... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço... 5 II. Nazım hesaplar tablosu... 7 III. Gelir tablosu... 8 IV. Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir gider kalemlerine iliģkin tablo... 9 V. Özkaynak değiģim tablosu VI. Nakit akıģ tablosu VII. Kar dağıtım tablosu.. 13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar III. ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin açıklamalar IV. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar V. Faiz gelir ve giderine iliģkin açıklamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar VII. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar VIII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar X. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar XI. SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliģkin duran varlıklar ile bu varlıklara iliģkin borçlar hakkında açıklamalar XII. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar XIV. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar XV. KarĢılıklar ve koģullu yükümlülüklere iliģkin açıklamalar XVI. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar XVII. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar XIX. Hisse senetleri ve ihracına iliģkin açıklamalar XX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar XXI. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliģkin açıklamalar XXIII. ĠliĢkili taraflar XXIV. Nakit ve nakde eģdeğer varlıklar XXV. Sınıflandırmalar XXVI. Diğer hususlara iliģkin açıklamalar... 21

6 ĠÇĠNDEKĠLER (Devamı) SAYFA NO DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar II. Kredi riskine iliģkin açıklamalar III. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar IV. Operasyonel riske iliģkin açıklamalar V. Kur riskine iliģkin açıklamalar VI. Faiz oranı riskine iliģkin açıklamalar VII. Likidite riskine iliģkin açıklamalar VIII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine iliģkin açıklamalar 38 IX. BaĢkalarının nam ve hesabına yapılan iģlemler, inanca dayalı iģlemlere iliģkin açıklamalar X. Faaliyet bölümlerine iliģkin açıklamalar. 40 BEġĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN I. Bilançonun aktif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar II. Bilançonun pasif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Gelir tablosuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklanması gereken hususlar VI. Bilanço sonrası hususlara iliģkin açıklama ve dipnotlar ALTINCI BÖLÜM DĠĞER AÇIKLAMALAR I. Banka nın faaliyetine iliģkin diğer açıklamalar YEDĠNCĠ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU I. Bağımsız denetim raporuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar... 73

7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Banka nın KuruluĢ Tarihi, BaĢlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen DeğiĢiklikleri Ġhtiva Eden Banka nın Tarihçesi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( ĠMKB ) bünyesinde bir müdürlük olarak faaliyet göstermekte iken 12 Temmuz 1991 tarihinde ĠMKB Takas ve Saklama A.ġ. unvanı ile faaliyete geçen kuruluģ, 23 Mart 1995 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 95/6551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 Ağustos 1995 tarihinde ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (ileriki bölümlerde Takasbank veya Banka olarak adlandırılacaktır) unvanıyla mevduat kabul etmeyen bir bankaya dönüģmüģtür. II. Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek BaĢına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl Ġçindeki DeğiĢiklikler ile Dahil Olduğu Gruba ĠliĢkin Açıklama 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla baģlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aģağıda belirtilmiģtir: Cari Dönem Önceki Dönem Sıra No Hissedarların Adı ÖdenmiĢ Sermaye % ÖdenmiĢ Sermaye % 1 Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası , ,63 2 Deha Menkul Kıymetler A.ġ , ,00 3 T. Sınai Kalkınma Bankası A.ġ , ,00 4 Hak Menkul Kıymetler A.ġ , ,00 5 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ , ,86 6 T.C. Ziraat Bankası A.ġ , ,86 7 T.Garanti Bankası A.ġ , ,86 8 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ , ,86 9 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O , ,86 10 Diğer (77 Adet ) , ,07 Toplam , ,00 Diğer satırındaki %28,07 lik payın, %18,04 oranındaki kısmı 63 adet aracı kuruma, %10,03 oranındaki kısmı ise 14 adet bankaya aittir. Banka nın hisselerinin %32,63 ü Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ("ĠMKB") ait bulunmaktadır. ĠMKB, 6 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen yazılı esaslar dahilinde borsaların açık, düzenli ve dürüst çalıģmasını sağlamak üzere borsada iģlem görmesi mümkün olan kıymetlerin alım ve satımı, fiyatların tespit ve ilanı iģleriyle ve sermaye piyasasının ekonomik geliģmede etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla kurulmuģ olan tüzel kiģiliği haiz bir kamu kurumudur. Banka nın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ait olan 200 TL (tam TL tutardır) nominal değerde imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Cari yıl içerisinde ortaklık yapısındaki değiģiklikler aģağıda gösterilmiģtir: Eski Ortak Yeni Ortak Pay Tutarı Oran (%) Merkez Menkul Değerler A.ġ. Orion Investment Menkul Değerler A.ġ. 1 0,0017 Daruma Menkul Değerler A.ġ Optimal Menkul Değerler A.ġ. (*) 1 0,0017 Orion Investment Menkul Değerler A.ġ. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. (*) 1 0,0017 (*) Söz konusu değiģiklikler unvan değiģikliklerinden kaynaklanmaktadır. Temettü ödemesi: 26 Mart 2010 tarihinde yapılan Banka Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca 1 Nisan 2010 tarihinde ortaklara ve personele TL temettü dağıtılmıģtır. 1

8 GENEL BĠLGĠLER (Devamı) III. Banka nın, Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri Varsa Bunlarda Meydana Gelen DeğiĢiklikler ile Bankada Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına ĠliĢkin Açıklamalar Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Alan Öğrenim Durumu Hüseyin Erkan BaĢkan New York Ü. Ekonomi/Lisans New York U.-Uluslararası ĠĢletme ve Finans/ Y.Lisans Ekrem Nevzat Öztangut BaĢkan Vekili Hacettepe Ü. ĠĠBF Ekonomi/Lisans Ġbrahim Kurban Üye (Denetim Komitesi BaĢkanı) ODTÜ. ĠĠBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Lisans Adalet Polat Üye (Kredi Komitesi Üyesi - Yedek) Ankara Ü. - Siyasal Bil. Fak.-ĠĢletme/Lisans Ġstanbul Ü. - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ġktisat/Y.Lisans Hakan Turunç Üye (Kredi Komitesi Üyesi) ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Lisans Bilkent Ü. - ĠĢ Ġdaresi/Y.Lisans Dr. Emin Server Çatana Genel Müdür ve Üye (Kredi Komitesi BaĢkanı) Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi- ĠĢletme/Lisans Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi,-ĠĢletme Bil. Enst.-Üretim Yönetimi/Y.Lisans Ġstanbul Ü. - Sos.Bil.Enst.-Ġktisat/ Doktora Serhad Satoğlu(*) Üye (Denetim Komitesi Üyesi) Ankara Ü. - Siyasal Bil. Fak.-ĠĢletme/Lisans Marmara Üniversitesi -Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı/Y.Lisans Güzide Meltem Kökden Üye Ankara Ü. - SBF-Uluslararası ĠliĢkiler/Lisans Ankara Ü. - Sos.Bil. Enst.-Avrupa Hukuku/Y.Lisans Hüseyin Kelezoğlu Üye (Kredi Komitesi Üyesi) ODTÜ. ĠĠBF- Ġktisat/Lisans Bilkent Ü. Ġktisat, Johns Hopkins Ü Ġktisat/Y.Lisans Fatma Selçuk Üye (Kredi Komitesi Üyesi - Yedek) Ġstanbul Ü. - ĠĢletme Fakültesi-ĠĢletme/Lisans Birol Aydemir Üye Ankara Ü.-SBF-Maliye/Lisans (*) 9 Temmuz 2010 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile; Dr. Serdar Satoğlu, Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliklerinden istifa etmiģtir. Dr. Serdar Satoğlu nun istifası ile boģalan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliklerine Serhad Satoğlu nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Alan Öğrenim Durumu Doç.Dr.Recep Bildik Denetim Kurulu Üyesi -Denetçi Ġstanbul Ü.Ġktisat Fakültesi-Maliye/Lisans Ġstanbul Ü.Sos.Bil.Ens.ĠĢletme Finansı/Y.Lisans Harvard Ü.Kennedy School-Kamu Yönetimi/Y.Lisans Ġstanbul Ü.Sos.Bil.Ens.-Finans/Doktora Ertan Mertoğlu Denetim Kurulu Üyesi -Denetçi Ġstanbul Ü. Ġktisat Fakültesi-Ġktisat/Lisans Boğaziçi Ü.Sos.Bil.Ens.-ĠĢletme/Y.Lisans 2

9 GENEL BĠLGĠLER (Devamı) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Alan Öğrenim Durumu Dr. Emin Server Çatana Genel Müdür ve Yön.Kur.Üyesi Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi- ĠĢletme/Lisans Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi,-ĠĢletme Bil. Enst.-Üretim Yönetimi/Y.Lisans Ġstanbul Ü. - Sos.Bil.Enst.-Ġktisat/ Doktora H. Nezir Bakır Fiziki Saklama Md. Ġstanbul Ü. Ġktisat Fakültesi - Ġstatistik/Maliye Kurumsal Hizmetler ve Üye ĠĢleri Md. Fon Yön. Md. Personel ve Eğitim Md. Güvenlik ve Koruma Md. Ġdari ĠĢler ve Satın Alma Md. Piyasalar Md. Krediler Md. Dr. Sezai Bekgöz Türev ĠĢlemler Piyasaları Takası ve Ankara Ü. - SBF Ġktisat/Lisans Teminat Yönetim Md., Hisse Senetleri Piyasası Takası ve Nakit Operasyon Md., Ġstanbul Ü.-Sos. Bil. Est. Sermaye Piyasası ve Borsa / Y. Lisans Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takası ve Kurumsal Yatırımcı ĠĢlemleri Md., Marmara Ü.-Bankacılık ve Sigortacılık Ens.- Bankacılık/Doktora Hukuk ĠĢleri Md, DıĢ ĠliĢkiler Md., Muhasebe Md. Yusuf Çiçek Yazılım Md., Gazi Ü.Eğitim Fakültesi - Matematik Sistem ĠĢletim Md., Veri Tabanı Yönetimi Md., Özel Projeler Md., Sistem GeliĢtirme Md. Bilgi Sistemleri Güvenliği Gr. TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Adı Soyadı Görevi Öğrenim Durumu Murat Koç TeftiĢ Kurulu - BaĢkan Ġ Ü. Ġktisat Fak.(Ġngilizce Ġktisat) Marmara Ü.- Sermaye Piyasası ve Borsa - Y. Lisans 31 Aralık 2009 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile; Murat Koç TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı na 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asaleten atanmıģtır. Yukarıda ismi geçen yönetim kurulu baģkanı ve üyelerinin Banka da sahip oldukları paylar bulunmamaktadır. IV. Nitelikli Paya Sahip KiĢi ve KuruluĢlara ĠliĢkin Açıklamalar Banka nın Ana SözleĢmesi gereği ĠMKB dıģında diğer ortakların payı %5 i geçememektedir. ĠMKB nin payı ise %32,63 tür. Banka nın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 200 TL (tam TL tutardır) nominal değerde imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ait olan bu imtiyazlı hisseler, hissedara Yönetim Kurulu nda daha fazla üye ile temsil edilebilme hakkı tanımaktadır. 3

10 GENEL BĠLGĠLER (Devamı) V. Banka nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına ĠliĢkin Özet Bilgi Takasbank, 2 Ocak 1996 tarihinden itibaren faaliyetlerini mevduat kabul etmeyen bir banka olarak sürdürmektedir. Takasbank saklama, takas ve menkul kıymetlerle ilgili diğer gerekli iģlemleri aracı kuruluģlar adına yapmaktadır. Takasbank ayrıca müģteri bazında saklama hizmeti vermektedir. Takasbank ın merkezi Ġstanbul da olup Ģubesi bulunmamaktadır. Banka nın Ana SözleĢmesi nde belirtilen faaliyet alanları genel itibarıyla Ģöyledir: - Sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin ve diğer kıymetlerin muhafazası, nakli ve transferlerini temin etmek ve borsalarda alım satımlardan doğan nakit ve kıymet taahhütlerinin takasını yapmak, bu kıymetlerin ilgililerine teslimi ve ilgililerden teslim alınmasına iliģkin olarak her türlü hukuki, mali ve idari iģlemleri gerçekleģtirmek, - Borsalara, teģkilatlanmıģ piyasalara, Merkezi Kayıt KuruluĢu na, aracı kuruluģlara, ihraçcılara, bireysel emeklilik Ģirketlerine, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara ve diğer sermaye piyasası kurumlarına ve bunların müģterilerine saklama hizmetleri vermek, iģlemlerinin gerektirdiği hesapları açmak, bu hesaplar arasında havale, virman, takas, mahsup iģlemleri yapmak, takas yükümlülüklerinin süresinde ve belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerine getirilmesini teminen gerekli diğer iģlemleri yürütmek, sermaye piyasası araçlarının mali haklarının kullanılmasına aracılık etmek ve benzeri diğer mali hizmetleri gerçekleģtirmek, - Yerli ve yabancı müģterilerine yurt dıģında takas ve saklama hizmetleri sunmak, Türkiye sınırları dıģında (serbest bölgeler dahil) alım-satımı yapılan menkul kıymet ile diğer kıymetlerin takas ve saklaması için uluslararası düzeyde iģbirliği tesis etmek ve bu amaçla diğer ülkelerdeki takas ve saklama kuruluģları ile iliģkiler kurmak, gerektiğinde kredi ihtiyaçlarını, yerli veya yabancı bankalar veya kredi müesseseleri ile sendikasyonlar ve konsorsiyumlar kurmak ya da mevcutlara katılmak suretiyle karģılamak; yerli ve yabancı bankalarla ve sair kuruluģlarla konusuna iliģkin daimi ve geçici her nev i ortaklıklar kurmak ve mevcutlara katılmak, - MüĢterilerine altın, menkul kıymet, senet, vadeli tevdiat ve vesaik ile sair her türlü teminat karģılığında veya teminatsız olarak, Türk Lirası, veya döviz cinsinden ayni, nakdi ve gayrinakdi kredi açmak ve avans vermek, takas iģlemlerinin süresinde sonuçlandırılması amacıyla borsaların üyelerine menkul kıymet ve diğer kıymetler ile nakit borç vermek, menkul kıymetleri ve diğer para piyasası araçlarını iskonto veya iģtira etmek; gerektiğinde bunları ödünç vermek ve almak; Türk Lirası ve döviz cinsinden kefalet, teminat mektubu ve aval vermek, - ĠMKB veya görev verilecek diğer borsaların üyeleri arasında T.C. Merkez Bankası nın ( TCMB ) da katılabileceği para piyasası kurmak ve iģletmek, - ĠMKB veya görev verilecek diğer borsa üyelerinin takas iģlemlerinin süresinde sonuçlandırılması amacıyla gerek takas açıkları ve gerekse açığa satıģ iģlemleri için müģterilerin ve kurumsal yatırımcıların da taraf olabileceği Ödünç Pay Senedi Piyasası ile menkul kıymet ödünç alma ve verme mekanizmaları kurmak ve iģletmek, - Borsa ve takas üyelerinin piyasalara olan yükümlülükleri ve takas taahhütleri karģılığında teminat olarak tevdi ettikleri varlıkların, ilgili hesaplara alınması, takibi ve yönetimi ile ilgili olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü idari ve hukuki tasarrufta bulunmak, - Sermaye piyasası araçlarına Ulusal Numaralandırma Ajansı sıfatı ile Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu nu tahsis etmek ve bunların bildirim iģlemlerini yapmak. 4

11 BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. AKTĠF KALEMLER ĠKĠNCĠ BÖLÜM 5 (BeĢinci Cari Dönem Önceki Dönem Bölüm) 31/12/ /12/2009 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I-(1) II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) I-(2) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR I-(3) IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR I-(3) Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) I-(4) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĠLER ve ALACAKLAR I-(5) Krediler ve Alacaklar Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel KarĢılıklar (-) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) I-(6) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. ĠġTĠRAKLER (Net) I-(7) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I-(8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) I-(9) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR I-(10) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler (-) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR I-(11) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) I-(12), XIII XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) I-(13) ġerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) I-(14) XVII. VERGĠ VARLIĞI I-(15) Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı XVIII SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE. ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) I-(16) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER I-(17) AKTĠF TOPLAMI ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

12 BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) I. PASĠF KALEMLER (BeĢinci Cari Dönem Önceki Dönem Bölüm) 31/12/ /12/2009 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT II-(1) Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR II-(2) III. ALINAN KREDĠLER II-(3) IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar ĠMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) II-(4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELĠF BORÇLAR II-(5) VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR II-(5) IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR II-(6) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR II-(7) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR II-(8) Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGĠ BORCU II-(9) Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) II-(10) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere IliĢkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER II-(11) XVI. ÖZKAYNAKLAR II-(12) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler II-(12) Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler II-(12) Diğer Kar Yedekleri II-(13) Kar veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar/ Zararı Dönem Net Kar/ Zararı Azınlık Payları II-(14) PASĠF TOPLAMI ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

13 BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU II. NAZIM HESAPLAR (BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER) TABLOSU (BeĢinci Cari Dönem Önceki Dönem Bölüm) 31/12/ /12/2009 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĠ ve KEFALETLER III-(1) Teminat Mektupları Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri Ġthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Ġh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri ĠĢtir. Ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine ĠliĢkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler Vadeli Döviz Alım-Satım ĠĢlemleri Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri Para ve Faiz Swap ĠĢlemleri Swap Para Alım ĠĢlemleri Swap Para Satım ĠĢlemleri Swap Faiz Alım ĠĢlemleri Swap Faiz Satım ĠĢlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para ĠĢlemleri Futures Para Alım ĠĢlemleri Futures Para Satım ĠĢlemleri Futures Faiz Alım-Satım ĠĢlemleri Futures Faiz Alım ĠĢlemleri Futures Faiz Satım ĠĢlemleri Diğer Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler III-(1) Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

14 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR TABLOSU III. GELĠR TABLOSU (BeĢinci Bölüm) Dipnot Cari Dönem 01/01-31/12/2010 Önceki Dönem 01/01-31/12/2009 I. FAĠZ GELĠRLERĠ IV-(1) Kredilerden Alınan Faizler Zorunlu KarĢılıklardan Alınan Faizler Bankalardan Alınan Faizler Para Piyasası ĠĢlemlerinden Alınan Faizler Menkul Değerlerden Alınan Faizler Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan Finansal Kiralama Gelirleri Diğer Faiz Gelirleri II. FAĠZ GĠDERLERĠ IV-(2) Mevduata Verilen Faizler Kullanılan Kredilere Verilen Faizler Para Piyasası ĠĢlemlerine Verilen Faizler Ġhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler Diğer Faiz Giderleri - - III. NET FAĠZ GELĠRĠ/GĠDERĠ (I - II) IV. NET ÜCRET VE KOMĠSYON GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ Alınan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Diğer IV-(11) Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Diğer V. TEMETTÜ GELĠRLERĠ IV-(3) VI. TĠCARĠ KAR / ZARAR (Net) IV-(4) Sermaye Piyasası ĠĢlemleri Karı/Zararı Türev Finansal ĠĢlemlerden Kar / Zarar Kambiyo ĠĢlemleri Karı/Zararı VII. DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ IV-(5),(11) VIII. FAALĠYET GELĠRLERĠ/GĠDERLERĠ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) IX. KREDĠ VE DĠĞER ALACAKLAR DEĞER DÜġÜġ KARġILIĞI (-) IV-(6) X. DĠĞER FAALĠYET GĠDERLERĠ (-) IV-(7) XI. NET FAALĠYET KARI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. BĠRLEġME ĠġLEMĠ SONRASINDA GELĠR OLARAK - - KAYDEDĠLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZĠSYON KARI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XI+...+XIV) XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) IV-(8) (6.249) (8.151) 16.1 Cari Vergi KarĢılığı (5.945) (8.646) 16.2 ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı (304) 495 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM NET IV-(9) K/Z (XV±XVI) XVIII. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GELĠRLER SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Karları Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALĠYETLERDEN GĠDERLER (-) SatıĢ Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri ĠĢtirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ort.) SatıĢ Zararları Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAALĠYETLER VERGĠ KARġILIĞI (±) Cari Vergi KarĢılığı ErtelenmiĢ Vergi KarĢılığı - - XXII. DURDURULAN FAALĠYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) IV-(10) Hisse BaĢına Kar/Zarar 0,4675 0,6255 ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 8

15 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN KONSOLĠDE OLMAYAN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO IV. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN GELĠR GĠDER KALEMLERĠ Cari Dönem Önceki Dönem 01/01-31/12/ /01-31/12/2009 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - II. MADDĠ DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - III. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENĠDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA ĠġLEMLER ĠÇĠN KUR ÇEVRĠM FARKLARI - - V. NAKĠT AKIġ RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIġINDAKĠ NET YATIRIM RĠSKĠNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLARA ĠLĠġKĠN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer DeğiĢikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLĠTĠKASINDA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE HATALARIN VIII. DÜZELTĠLMESĠNĠN ETKĠSĠ - - TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN DĠĞER GELĠR GĠDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AĠT ERTELENMĠġ VERGĠ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEġTĠRĠLEN NET GELĠR/GĠDER (I+II+ +IX) - - XI. DÖNEM KARI/ZARARI Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım Diğer - - XII. DÖNEME ĠLĠġKĠN MUHASEBELEġTĠRĠLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) - - ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 9

16 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU V. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (BeĢinci Bölüm) Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Yasal Yedek Karları Akçeler Statü Olağan-üstü Yedekleri Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı/(Zararı) GeçmiĢ Dönem Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunm a Fonları SatıĢ A. / Durdurulan F. ĠliĢkin Dur. V. Bir.Değ.F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Önceki Dönem I. Dönem BaĢı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler Hataların Düzeltilmesinin Etkisi Muhasebe Politikasında Yapılan DeğiĢikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) Dönem Içindeki DeğiĢimler IV. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ V. Menkul Değerler Değerleme Farkları VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. IĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(IĢ Ort.) Bedelsiz HS X. Kur Farkları XI. XII. XIII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik IĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı Nakden Iç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi Ihracı XVI. Hisse Senedi Iptal Karları XVII. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVIII. Diğer XIX. Dönem Net Karı veya Zararı XX. Kar Dağıtımı II-(15) (45.064) (30.432) - (30.432) 20.1 Dağıtılan Temettü (31.015) (31.015) - (31.015) 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (14.049) Diğer (*) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) (*) Banka nın 27 Mart 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aldığı karara istinaden; personele, yönetim ve denetim kurulu üyelerine dağıtılacak temettü ikramiyesinin vergilenmesinden arta kalan vergi karģılığı, karģılık hesabından çıkartılarak olağanüstü yedek akçe hesabına eklenmiģtir. ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 10

17 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU V. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU (BeĢinci Bölüm) Dipnot ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Hisse Senedi Ġptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net GeçmiĢ Dönem Karı/(Zararı) Karı/(Zararı) Menkul Değer. Değerleme Farkı Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları SatıĢ A./ Durdurulan F. ĠliĢkin Dur.V. Bir.Değ.F. Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak Cari Dönem I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi Dönem Ġçindeki DeğiĢimler II. BirleĢmeden Kaynaklanan ArtıĢ/AzalıĢ III. Menkul Değerler Değerleme Farkları IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. ĠĢtirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(ĠĢ Ort.) Bedelsiz HS VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan DeğiĢiklik XI. ĠĢtirak Özkaynağındaki DeğiĢikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı Nakden Ġç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi Ġhraç Primi XIV. Hisse Senedi Ġptal Karları XV. ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XVII. Dönem Net Karı veya Zararı XVIII. Kar Dağıtımı II-(15) (37.000) (10.244) - (10.244) 18.1 Dağıtılan Temettü (10.901) (10.901) - (10.901) 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (26.099) Diğer (*) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) (*) Banka nın 26 Mart 2010 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda aldığı karara istinaden; personele, yönetim ve denetim kurulu üyelerine dağıtılacak temettü ikramiyesinin vergilenmesinden arta kalan vergi karģılığı, karģılık hesabından çıkartılarak olağanüstü yedek akçe hesabına eklenmiģtir. ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 11

18 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA SONA EREN HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN NAKĠT AKIġ TABLOSU VI. NAKĠT AKIġ TABLOSU (BeĢinci Bölüm) Cari Dönem(*) Önceki Dönem Dipnot 31/12/ /12/2009 A. BANKACILIK FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim Öncesi Faaliyet Karı Alınan Faizler Ödenen Faizler (9.206) (16.800) Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar Zarar Olarak MuhasebeleĢtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (21.952) (20.246) Ödenen Vergiler (56) (11.409) Diğer (10.706) (5.857) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki DeğiĢim (26.736) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (ArtıĢ) AzalıĢ (171) (1.727) Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV'larda Net (ArtıĢ) AzalıĢ Bankalar Hesabındaki Net (ArtıĢ) AzalıĢ Kredilerdeki Net (ArtıĢ) AzalıĢ (12.836) (2.268) Diğer Aktiflerde Net (ArtıĢ) AzalıĢ (1.991) (724) Bankaların Mevduatlarında Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Mevduatlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Alınan Kredilerdeki Net ArtıĢ (AzalıĢ) (73.000) Vadesi GelmiĢ Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) Diğer Borçlarda Net ArtıĢ (AzalıĢ) (96.738) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı B. YATIRIM FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı Ġktisap Edilen ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) Elden Çıkarılan ĠĢtirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (ĠĢ Ortaklıkları) Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (478) (725) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - (96) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (17.966) (30.465) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler Diğer C. FĠNANSMAN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN NAKĠT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (10.901) (31.015) 3.1 Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve Ġhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢı Ġhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri (10.901) (31.015) 3.5 Finansal Kiralamaya ĠliĢkin Ödemeler Diğer - - IV. Döviz Kurundaki DeğiĢimin Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklardaki Net ArtıĢ VI. Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde EĢdeğer Varlıklar (*) T.C. Merkez Bankası nezdinde zorunlu karģılıklarla ilgili olarak serbest olmayan hesaplarda tutulan bakiyeler, önceki dönemlerde dönem baģı ve dönem sonu nakit ve nakde eģdeğer varlıklar içerisine dahil edilirken 1 Ocak - 31 Aralık 2010 hesap dönemine iliģkin nakit akıģ tablosunda nakit ve nakde eģdeğer varlıklar olarak gösterilmemektedir. ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 12

19 VII. KAR DAĞITIM TABLOSU (*)Cari Dönem Önceki Dönem 31/12/ /12/2009 I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KARI (**) ÖDENECEK VERGĠ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (5.945) (8.646) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (304) 495 A. NET DÖNEM KARI ( ) GEÇMĠġ DÖNEMLER ZARARI (-) BĠRĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) (***) - (495) B. DAĞITILABĠLĠR NET DÖNEM KARI [(A-( )] ORTAKLARA BĠRĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE TEMETTÜ (-) YÖNETĠM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA ĠKĠNCĠ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kara ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERĠ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER DĠĞER YEDEKLER ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER ĠKĠNCĠ TERTĠP YASAL YEDEKLER (-) ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine Ġmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma Ġntifa Senetlerine Kâra ĠĢtirakli Tahvillere Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine PERSONELE PAY (-) YÖNETĠM KURULUNA PAY (-) - - III. HĠSSE BAġINA KAR 3.1 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) - - IV. HĠSSE BAġINA TEMETTÜ 4.1 HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ĠMTĠYAZLI HĠSSE SENEDĠ SAHĠPLERĠNE ( % ) - - (*) Rapor tarihi itibarıyla Banka Genel Kurul toplantısı gerçekleģtirilmediğinden, kar dağıtımı ile ilgili bir karar alınmamıģtır. (**) Banka ihtiyatlılık gereği BDDK düzenlemeleri sonucu oluģan dönem karı ile VUK düzenlemeleri sonucu oluģan dönem karından düģük olanını kar dağıtımına konu etmektedir. (***) Banka da bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar kaleminde gösterilen tutar, döneme iliģkin ertelenmiģ vergi geliridir. ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 13

20 I. Sunum Esaslarına ĠliĢkin Açıklamalar Finansal tabloların sunumu ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI Banka, yasal kayıtlarını, finansal tablolarını ve finansal tablolarına baz teģkil eden dökümanlarını Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına iliģkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalar ile Türk Ticaret Mevzuatı ve Vergi Mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Düzenlenen Kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların açıklama ve dipnotları 10 ġubat 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ ile bu tebliğe ek ve değiģiklikler getiren tebliğlere uygun olarak hazırlanmıģtır. Banka, muhasebe kayıtlarını Türk parası olarak, Bankacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk vergi mevzuatına uygun olarak tutmaktadır. Finansal tabloların TMS ye göre hazırlanmasında Banka yönetiminin bilançodaki varlık ve yükümlülükler ile bilanço tarihi itibarıyla koģullu konular hakkında varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Söz konusu varsayımlar ve tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve bu düzeltmelerin etkisi gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlarda yer alan tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. Finansal tabloların paranın cari satın alma gücü esasına göre düzenlenmesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nun (BDDK) 21 Nisan 2005 tarih 1623 sayılı kararı ve 28 Nisan 2005 tarihli Genelgesi ile 1 Kasım 2006 tarihinde yürürlükten kaldırılan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine iliģkin 14 sayılı Tebliğ - Finansal Tabloların Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Düzenlenmesine ĠliĢkin Muhasebe Standardı nın 5. maddesinde belirtilen göstergelerin ortadan kalktığı ve bankaların finansal tablolarını bu tebliğ hükümlerine göre hazırlama zorunluluklarının bulunmadığı kararlaģtırılmıģtır. Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen muhasebe politikaları ve kullanılan değerleme esasları TMS kapsamında yer alan esaslara göre belirlenmiģ ve uygulanmıģtır. Söz konusu muhasebe politikaları ve değerleme esasları aģağıda yer alan II ila XXVI numaralı dipnotlarda açıklanmaktadır. II. Finansal Araçların Kullanım Stratejisi ve Yabancı Para Cinsinden ĠĢlemlere ĠliĢkin Açıklamalar Banka, kaynaklarını yurtiçi ve yurtdıģı bankalarda, bankalararası para piyasasında ve devlet iç borçlanma senetlerinde değerlendirmiģtir. Bu araçların, diğer finansal araçlara oranla yüksek getirili olduğu ve risk taģımadığı düģünülmüģtür. Vadesi gelmiģ bütün yükümlülüklerini karģılayabilecek nitelikte olarak bankalararası para piyasasında gecelik ya da bir haftaya kadar vadeli plasman yapılmaktadır. Kaynakların önemli kısmı üyelerin teminatları ile kısa vadeli plasmanlar ve Banka nın özkaynaklarından oluģmaktadır. Uzun vadeli plasmanlarda ise yüksek getiri ilkesi doğrultusunda hareket edilmekte, bu amaçla devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapılmaktadır. Banka nın faaliyet alanları için hesaplanan ortalama getirinin üzerinde getiri elde edilen alanlar ile bilanço dıģı risk alanları bulunmamaktadır. 14

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 312.796 243.170 555.966 209.602 217.950 427.552

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2013 VE 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/03/2013 31/12/2012 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013 - (01/01/2012-30/06/2013) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.

HALK FĠNANSAL KĠRALAMA A.ġ. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2008 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (Birim: Aksi belirtilmedikçe Bin Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmiģtir.) AKTĠF KALEMLER Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2008) (31/12/2007) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.208

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2012 31.12.2011 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 272.459

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 03 / 2017 ) ( 31 / 12 / 2016 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 09 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot (31 / 03 / 2013) (31 / 12 / 2012) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 4.435.750

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 355.403 1.943.667 2.299.070

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30 / 06 / 2016 ) ( 31 / 12 / 2015 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1)

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) TÜRK LİRASI AKTİF KALEMLER TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2016) TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3.534.231.925,46 26.464.927.938,61 29.999.159.864,07

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2008 ) ( 31/ 12 / 2007 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7,792,291 1,583,306 9,375,597 4,098,681

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2015 ) ( 31 / 12 / 2014 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU

TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONĠM ORTAKLIĞI NIN 31 ARALIK 2013 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YIL SONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Adres : Sanayi Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No:51,

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 40.071-40.071 68.072-68.072 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi gereği olarak, Nurol

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

MNG BANK A.S. BILANÇOSU

MNG BANK A.S. BILANÇOSU BILANÇOSU AKTIF KALEMLER Dipnot 31 Aralik 2006 31 Aralik 2005 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 15.041 3.646 18.687 6.690 2.238 8.928 II. GERÇEGE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KONSOLİDE OLMAYAN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AÇIKLAMA 01.11.2006 Tarih ve 26333 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği T.C.

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO

ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO ALTERNATIFBANK A.S. KONSOLIDE OLMAYAN BILANÇO Bagimsiz Denetimden Geçmis AKTIF KALEMLER Dipnot (30.09.2006) (31.12.2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 46,877 36,048

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421 264.153

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU)

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) EK1A T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. BĠLANÇOSU (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) AKTĠF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2010 ) ( 31 / 12 / 2009 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 7.652.000

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu, aynı tarihte

Detaylı

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 3o EYLÜL 2011 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO 5 I. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 3,667,294 117,322 3,784,616 2,649,395

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 60.107 97.578 157.685 78.233 50.387 128.620

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı