İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş."

Transkript

1 İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

2 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin ( Banka ) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait konsolide olmayan gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Banka Yönetim Kurulunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Banka Yönetim Kurulu, rapor konusu konsolide olmayan finansal tabloların 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerinin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK ) tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile BDDK tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik arzeden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından sorumludur. Yetkili Denetim Kuruluşunun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama: Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim teknikleri, finansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş İstanbul-Turkey Telephone: +90 (212) Facsimile: +90 (212)

3 Bağımsız Denetçi Görüşü: Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide olmayan finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçları ile nakit akımlarını 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 37 nci maddesi gereğince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına ve BDDK tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. Diğer Husus: Banka nın 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tablolarının bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış, söz konusu bağımsız denetim firması tarafından hazırlanan 22 Şubat 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Haluk Yalçın, SMMM Sorumlu Ortak Başdenetçi İstanbul, 22 Şubat 2011

4 'NĠN 31 ARALIK 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN YILSONU KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : ġiģli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi, Takasbank Genel Müdürlüğü No:6, Ġstanbul Banka nın Telefon Numaraları : (0 212) Banka nın Fax Numaraları : (0 212) Banka nın Ġnternet Sayfası Adresi Ġrtibat Ġçin Elektronik Posta adresi : : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından düzenlenen Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara ĠliĢkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ e göre hazırlanan sene sonu konsolide olmayan finansal raporu aģağıda yer alan bölümlerden oluģmaktadır: BANKA HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER BANKA NIN KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLARI ĠLGĠLĠ DÖNEMDE UYGULANAN MUHASEBE POLĠTĠKALARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR BANKA NIN MALĠ BÜNYESĠNE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER KONSOLĠDE OLMAYAN DĠĞER AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Bu raporda yer alan konsolide olmayan finansal tablolar ile bunlara iliģkin açıklama ve dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, bunlara iliģkin ek ve yorumlar ile Bankamız kayıtlarına uygun olarak, aksi belirtilmediği müddetçe Bin Türk Lirası cinsinden hazırlanmıģ olup, bağımsız denetime tabi tutulmuģ ve iliģikte sunulmuģtur. Hüseyin Erkan Ġbrahim Kurban Serhad Satoğlu Dr. Emin Çatana Dr. Sezai Bekgöz Dr. Cengiz Özübek Yönetim Kurulu BaĢkanı Denetim Komitesi BaĢkanı Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Genel Müdür Yrd. Grup BaĢkanı Bu finansal rapor ile ilgili olarak soruların iletilebileceği yetkili personele iliģkin bilgiler: Ad-Soyad / Unvan : Dr. Cengiz Özübek / Grup BaĢkanı Tel No : (0 212) Fax No : (0 212)

5 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Banka nın kuruluģ tarihi, baģlangıç statüsü, anılan statüde meydana gelen değiģiklikleri ihtiva eden Banka nın tarihçesi... 1 II. Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek baģına veya birlikte elinde bulunduran ortakları, varsa bu hususlarda yıl içindeki değiģiklikler ile dahil olduğu gruba iliģkin açıklama... 1 III. Banka nın, yönetim kurulu baģkan ve üyeleri, denetim kurulu üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa bankada sahip oldukları paylara iliģkin açıklama... 2 IV. Bankada nitelikli paya sahip kiģi ve kuruluģlara iliģkin açıklamalar... 3 V. Banka nın hizmet türü ve faaliyet alanlarına iliģkin özet bilgi... 4 ĠKĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. Bilanço... 5 II. Nazım hesaplar tablosu... 7 III. Gelir tablosu... 8 IV. Özkaynaklarda muhasebeleģtirilen gelir gider kalemlerine iliģkin tablo... 9 V. Özkaynak değiģim tablosu VI. Nakit akıģ tablosu VII. Kar dağıtım tablosu.. 13 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MUHASEBE POLĠTĠKALARI I. Sunum esaslarına iliģkin açıklamalar II. Finansal araçların kullanım stratejisi ve yabancı para cinsinden iģlemlere iliģkin açıklamalar III. ĠĢtirak ve bağlı ortaklıklara iliģkin açıklamalar IV. Vadeli iģlem ve opsiyon sözleģmeleri ile türev ürünlere iliģkin açıklamalar V. Faiz gelir ve giderine iliģkin açıklamalar VI. Ücret ve komisyon gelir ve giderlerine iliģkin açıklamalar VII. Finansal varlıklara iliģkin açıklama ve dipnotlar VIII. Finansal varlıklarda değer düģüklüğüne iliģkin açıklamalar IX. Finansal araçların netleģtirilmesine iliģkin açıklamalar X. SatıĢ ve geri alıģ anlaģmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi iģlemlerine iliģkin açıklamalar XI. SatıĢ amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere iliģkin duran varlıklar ile bu varlıklara iliģkin borçlar hakkında açıklamalar XII. ġerefiye ve diğer maddi olmayan duran varlıklara iliģkin açıklamalar XIII. Maddi duran varlıklara iliģkin açıklamalar XIV. Kiralama iģlemlerine iliģkin açıklamalar XV. KarĢılıklar ve koģullu yükümlülüklere iliģkin açıklamalar XVI. ÇalıĢanların haklarına iliģkin yükümlülüklere iliģkin açıklamalar XVII. Vergi uygulamalarına iliģkin açıklamalar XVIII. Borçlanmalara iliģkin ilave açıklamalar XIX. Hisse senetleri ve ihracına iliģkin açıklamalar XX. Aval ve kabullere iliģkin açıklamalar XXI. Devlet teģviklerine iliģkin açıklamalar XXII. Raporlamanın bölümlemeye göre yapılmasına iliģkin açıklamalar XXIII. ĠliĢkili taraflar XXIV. Nakit ve nakde eģdeğer varlıklar XXV. Sınıflandırmalar XXVI. Diğer hususlara iliģkin açıklamalar... 21

6 ĠÇĠNDEKĠLER (Devamı) SAYFA NO DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER I. Sermaye yeterliliği standart oranına iliģkin açıklamalar II. Kredi riskine iliģkin açıklamalar III. Piyasa riskine iliģkin açıklamalar IV. Operasyonel riske iliģkin açıklamalar V. Kur riskine iliģkin açıklamalar VI. Faiz oranı riskine iliģkin açıklamalar VII. Likidite riskine iliģkin açıklamalar VIII. Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri ile gösterilmesine iliģkin açıklamalar 38 IX. BaĢkalarının nam ve hesabına yapılan iģlemler, inanca dayalı iģlemlere iliģkin açıklamalar X. Faaliyet bölümlerine iliģkin açıklamalar. 40 BEġĠNCĠ BÖLÜM KONSOLĠDE OLMAYAN I. Bilançonun aktif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar II. Bilançonun pasif hesaplarına iliģkin açıklama ve dipnotlar III. Nazım hesaplara iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar IV. Gelir tablosuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar V. Banka nın dahil olduğu risk grubu ile ilgili açıklanması gereken hususlar VI. Bilanço sonrası hususlara iliģkin açıklama ve dipnotlar ALTINCI BÖLÜM DĠĞER AÇIKLAMALAR I. Banka nın faaliyetine iliģkin diğer açıklamalar YEDĠNCĠ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU I. Bağımsız denetim raporuna iliģkin olarak açıklanması gereken hususlar II. Bağımsız denetçi tarafından hazırlanan açıklama ve dipnotlar... 73

7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL BĠLGĠLER I. Banka nın KuruluĢ Tarihi, BaĢlangıç Statüsü, Anılan Statüde Meydana Gelen DeğiĢiklikleri Ġhtiva Eden Banka nın Tarihçesi Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası ( ĠMKB ) bünyesinde bir müdürlük olarak faaliyet göstermekte iken 12 Temmuz 1991 tarihinde ĠMKB Takas ve Saklama A.ġ. unvanı ile faaliyete geçen kuruluģ, 23 Mart 1995 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 95/6551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 8 Ağustos 1995 tarihinde ĠMKB Takas ve Saklama Bankası A.ġ. (ileriki bölümlerde Takasbank veya Banka olarak adlandırılacaktır) unvanıyla mevduat kabul etmeyen bir bankaya dönüģmüģtür. II. Banka nın Sermaye Yapısı, Yönetim ve Denetimini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Tek BaĢına veya Birlikte Elinde Bulunduran Ortakları, Varsa Bu Hususlarda Yıl Ġçindeki DeğiĢiklikler ile Dahil Olduğu Gruba ĠliĢkin Açıklama 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibarıyla baģlıca hissedarlar ve sermaye yapısı aģağıda belirtilmiģtir: Cari Dönem Önceki Dönem Sıra No Hissedarların Adı ÖdenmiĢ Sermaye % ÖdenmiĢ Sermaye % 1 Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası , ,63 2 Deha Menkul Kıymetler A.ġ , ,00 3 T. Sınai Kalkınma Bankası A.ġ , ,00 4 Hak Menkul Kıymetler A.ġ , ,00 5 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.ġ , ,86 6 T.C. Ziraat Bankası A.ġ , ,86 7 T.Garanti Bankası A.ġ , ,86 8 Türkiye ĠĢ Bankası A.ġ , ,86 9 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O , ,86 10 Diğer (77 Adet ) , ,07 Toplam , ,00 Diğer satırındaki %28,07 lik payın, %18,04 oranındaki kısmı 63 adet aracı kuruma, %10,03 oranındaki kısmı ise 14 adet bankaya aittir. Banka nın hisselerinin %32,63 ü Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ("ĠMKB") ait bulunmaktadır. ĠMKB, 6 Ekim 1983 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan 91 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de belirtilen yazılı esaslar dahilinde borsaların açık, düzenli ve dürüst çalıģmasını sağlamak üzere borsada iģlem görmesi mümkün olan kıymetlerin alım ve satımı, fiyatların tespit ve ilanı iģleriyle ve sermaye piyasasının ekonomik geliģmede etkin bir rol oynamasını sağlamak amacıyla kurulmuģ olan tüzel kiģiliği haiz bir kamu kurumudur. Banka nın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ait olan 200 TL (tam TL tutardır) nominal değerde imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Cari yıl içerisinde ortaklık yapısındaki değiģiklikler aģağıda gösterilmiģtir: Eski Ortak Yeni Ortak Pay Tutarı Oran (%) Merkez Menkul Değerler A.ġ. Orion Investment Menkul Değerler A.ġ. 1 0,0017 Daruma Menkul Değerler A.ġ Optimal Menkul Değerler A.ġ. (*) 1 0,0017 Orion Investment Menkul Değerler A.ġ. Osmanlı Menkul Değerler A.ġ. (*) 1 0,0017 (*) Söz konusu değiģiklikler unvan değiģikliklerinden kaynaklanmaktadır. Temettü ödemesi: 26 Mart 2010 tarihinde yapılan Banka Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar uyarınca 1 Nisan 2010 tarihinde ortaklara ve personele TL temettü dağıtılmıģtır. 1

8 GENEL BĠLGĠLER (Devamı) III. Banka nın, Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarının Nitelikleri Varsa Bunlarda Meydana Gelen DeğiĢiklikler ile Bankada Sahip Oldukları Paylara ve Sorumluluk Alanlarına ĠliĢkin Açıklamalar Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Alan Öğrenim Durumu Hüseyin Erkan BaĢkan New York Ü. Ekonomi/Lisans New York U.-Uluslararası ĠĢletme ve Finans/ Y.Lisans Ekrem Nevzat Öztangut BaĢkan Vekili Hacettepe Ü. ĠĠBF Ekonomi/Lisans Ġbrahim Kurban Üye (Denetim Komitesi BaĢkanı) ODTÜ. ĠĠBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi/Lisans Adalet Polat Üye (Kredi Komitesi Üyesi - Yedek) Ankara Ü. - Siyasal Bil. Fak.-ĠĢletme/Lisans Ġstanbul Ü. - Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ġktisat/Y.Lisans Hakan Turunç Üye (Kredi Komitesi Üyesi) ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği/Lisans Bilkent Ü. - ĠĢ Ġdaresi/Y.Lisans Dr. Emin Server Çatana Genel Müdür ve Üye (Kredi Komitesi BaĢkanı) Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi- ĠĢletme/Lisans Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi,-ĠĢletme Bil. Enst.-Üretim Yönetimi/Y.Lisans Ġstanbul Ü. - Sos.Bil.Enst.-Ġktisat/ Doktora Serhad Satoğlu(*) Üye (Denetim Komitesi Üyesi) Ankara Ü. - Siyasal Bil. Fak.-ĠĢletme/Lisans Marmara Üniversitesi -Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalı/Y.Lisans Güzide Meltem Kökden Üye Ankara Ü. - SBF-Uluslararası ĠliĢkiler/Lisans Ankara Ü. - Sos.Bil. Enst.-Avrupa Hukuku/Y.Lisans Hüseyin Kelezoğlu Üye (Kredi Komitesi Üyesi) ODTÜ. ĠĠBF- Ġktisat/Lisans Bilkent Ü. Ġktisat, Johns Hopkins Ü Ġktisat/Y.Lisans Fatma Selçuk Üye (Kredi Komitesi Üyesi - Yedek) Ġstanbul Ü. - ĠĢletme Fakültesi-ĠĢletme/Lisans Birol Aydemir Üye Ankara Ü.-SBF-Maliye/Lisans (*) 9 Temmuz 2010 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile; Dr. Serdar Satoğlu, Banka Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliklerinden istifa etmiģtir. Dr. Serdar Satoğlu nun istifası ile boģalan Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliklerine Serhad Satoğlu nun seçilmesine oy birliği ile karar verilmiģtir. Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Alan Öğrenim Durumu Doç.Dr.Recep Bildik Denetim Kurulu Üyesi -Denetçi Ġstanbul Ü.Ġktisat Fakültesi-Maliye/Lisans Ġstanbul Ü.Sos.Bil.Ens.ĠĢletme Finansı/Y.Lisans Harvard Ü.Kennedy School-Kamu Yönetimi/Y.Lisans Ġstanbul Ü.Sos.Bil.Ens.-Finans/Doktora Ertan Mertoğlu Denetim Kurulu Üyesi -Denetçi Ġstanbul Ü. Ġktisat Fakültesi-Ġktisat/Lisans Boğaziçi Ü.Sos.Bil.Ens.-ĠĢletme/Y.Lisans 2

9 GENEL BĠLGĠLER (Devamı) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları Adı Soyadı Sorumlu Olduğu Alan Öğrenim Durumu Dr. Emin Server Çatana Genel Müdür ve Yön.Kur.Üyesi Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi- ĠĢletme/Lisans Ġstanbul Ġktisadi ve Ticari Ġlimler Akademisi,-ĠĢletme Bil. Enst.-Üretim Yönetimi/Y.Lisans Ġstanbul Ü. - Sos.Bil.Enst.-Ġktisat/ Doktora H. Nezir Bakır Fiziki Saklama Md. Ġstanbul Ü. Ġktisat Fakültesi - Ġstatistik/Maliye Kurumsal Hizmetler ve Üye ĠĢleri Md. Fon Yön. Md. Personel ve Eğitim Md. Güvenlik ve Koruma Md. Ġdari ĠĢler ve Satın Alma Md. Piyasalar Md. Krediler Md. Dr. Sezai Bekgöz Türev ĠĢlemler Piyasaları Takası ve Ankara Ü. - SBF Ġktisat/Lisans Teminat Yönetim Md., Hisse Senetleri Piyasası Takası ve Nakit Operasyon Md., Ġstanbul Ü.-Sos. Bil. Est. Sermaye Piyasası ve Borsa / Y. Lisans Sabit Getirili Menkul Kıymetler Takası ve Kurumsal Yatırımcı ĠĢlemleri Md., Marmara Ü.-Bankacılık ve Sigortacılık Ens.- Bankacılık/Doktora Hukuk ĠĢleri Md, DıĢ ĠliĢkiler Md., Muhasebe Md. Yusuf Çiçek Yazılım Md., Gazi Ü.Eğitim Fakültesi - Matematik Sistem ĠĢletim Md., Veri Tabanı Yönetimi Md., Özel Projeler Md., Sistem GeliĢtirme Md. Bilgi Sistemleri Güvenliği Gr. TeftiĢ Kurulu BaĢkanı Adı Soyadı Görevi Öğrenim Durumu Murat Koç TeftiĢ Kurulu - BaĢkan Ġ Ü. Ġktisat Fak.(Ġngilizce Ġktisat) Marmara Ü.- Sermaye Piyasası ve Borsa - Y. Lisans 31 Aralık 2009 tarihli Banka Yönetim Kurulu kararı ile; Murat Koç TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı na 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asaleten atanmıģtır. Yukarıda ismi geçen yönetim kurulu baģkanı ve üyelerinin Banka da sahip oldukları paylar bulunmamaktadır. IV. Nitelikli Paya Sahip KiĢi ve KuruluĢlara ĠliĢkin Açıklamalar Banka nın Ana SözleĢmesi gereği ĠMKB dıģında diğer ortakların payı %5 i geçememektedir. ĠMKB nin payı ise %32,63 tür. Banka nın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 200 TL (tam TL tutardır) nominal değerde imtiyazlı hisse senedi bulunmaktadır. Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası na ait olan bu imtiyazlı hisseler, hissedara Yönetim Kurulu nda daha fazla üye ile temsil edilebilme hakkı tanımaktadır. 3

10 GENEL BĠLGĠLER (Devamı) V. Banka nın Hizmet Türü ve Faaliyet Alanlarına ĠliĢkin Özet Bilgi Takasbank, 2 Ocak 1996 tarihinden itibaren faaliyetlerini mevduat kabul etmeyen bir banka olarak sürdürmektedir. Takasbank saklama, takas ve menkul kıymetlerle ilgili diğer gerekli iģlemleri aracı kuruluģlar adına yapmaktadır. Takasbank ayrıca müģteri bazında saklama hizmeti vermektedir. Takasbank ın merkezi Ġstanbul da olup Ģubesi bulunmamaktadır. Banka nın Ana SözleĢmesi nde belirtilen faaliyet alanları genel itibarıyla Ģöyledir: - Sermaye piyasası araçlarının, kıymetli madenlerin ve diğer kıymetlerin muhafazası, nakli ve transferlerini temin etmek ve borsalarda alım satımlardan doğan nakit ve kıymet taahhütlerinin takasını yapmak, bu kıymetlerin ilgililerine teslimi ve ilgililerden teslim alınmasına iliģkin olarak her türlü hukuki, mali ve idari iģlemleri gerçekleģtirmek, - Borsalara, teģkilatlanmıģ piyasalara, Merkezi Kayıt KuruluĢu na, aracı kuruluģlara, ihraçcılara, bireysel emeklilik Ģirketlerine, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara ve diğer sermaye piyasası kurumlarına ve bunların müģterilerine saklama hizmetleri vermek, iģlemlerinin gerektirdiği hesapları açmak, bu hesaplar arasında havale, virman, takas, mahsup iģlemleri yapmak, takas yükümlülüklerinin süresinde ve belirlenen usul ve esaslar dahilinde yerine getirilmesini teminen gerekli diğer iģlemleri yürütmek, sermaye piyasası araçlarının mali haklarının kullanılmasına aracılık etmek ve benzeri diğer mali hizmetleri gerçekleģtirmek, - Yerli ve yabancı müģterilerine yurt dıģında takas ve saklama hizmetleri sunmak, Türkiye sınırları dıģında (serbest bölgeler dahil) alım-satımı yapılan menkul kıymet ile diğer kıymetlerin takas ve saklaması için uluslararası düzeyde iģbirliği tesis etmek ve bu amaçla diğer ülkelerdeki takas ve saklama kuruluģları ile iliģkiler kurmak, gerektiğinde kredi ihtiyaçlarını, yerli veya yabancı bankalar veya kredi müesseseleri ile sendikasyonlar ve konsorsiyumlar kurmak ya da mevcutlara katılmak suretiyle karģılamak; yerli ve yabancı bankalarla ve sair kuruluģlarla konusuna iliģkin daimi ve geçici her nev i ortaklıklar kurmak ve mevcutlara katılmak, - MüĢterilerine altın, menkul kıymet, senet, vadeli tevdiat ve vesaik ile sair her türlü teminat karģılığında veya teminatsız olarak, Türk Lirası, veya döviz cinsinden ayni, nakdi ve gayrinakdi kredi açmak ve avans vermek, takas iģlemlerinin süresinde sonuçlandırılması amacıyla borsaların üyelerine menkul kıymet ve diğer kıymetler ile nakit borç vermek, menkul kıymetleri ve diğer para piyasası araçlarını iskonto veya iģtira etmek; gerektiğinde bunları ödünç vermek ve almak; Türk Lirası ve döviz cinsinden kefalet, teminat mektubu ve aval vermek, - ĠMKB veya görev verilecek diğer borsaların üyeleri arasında T.C. Merkez Bankası nın ( TCMB ) da katılabileceği para piyasası kurmak ve iģletmek, - ĠMKB veya görev verilecek diğer borsa üyelerinin takas iģlemlerinin süresinde sonuçlandırılması amacıyla gerek takas açıkları ve gerekse açığa satıģ iģlemleri için müģterilerin ve kurumsal yatırımcıların da taraf olabileceği Ödünç Pay Senedi Piyasası ile menkul kıymet ödünç alma ve verme mekanizmaları kurmak ve iģletmek, - Borsa ve takas üyelerinin piyasalara olan yükümlülükleri ve takas taahhütleri karģılığında teminat olarak tevdi ettikleri varlıkların, ilgili hesaplara alınması, takibi ve yönetimi ile ilgili olarak yasal düzenlemeler çerçevesinde her türlü idari ve hukuki tasarrufta bulunmak, - Sermaye piyasası araçlarına Ulusal Numaralandırma Ajansı sıfatı ile Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodu nu tahsis etmek ve bunların bildirim iģlemlerini yapmak. 4

11 BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiģtir.) KONSOLĠDE OLMAYAN FĠNANSAL TABLOLAR I. AKTĠF KALEMLER ĠKĠNCĠ BÖLÜM 5 (BeĢinci Cari Dönem Önceki Dönem Bölüm) 31/12/ /12/2009 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKĠT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI I-(1) II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) I-(2) Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar Diğer Menkul Değerler Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Krediler Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR I-(3) IV. PARA PĠYASALARINDAN ALACAKLAR I-(3) Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar ĠMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar Ters Repo ĠĢlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FĠNANSAL VARLIKLAR (Net) I-(4) Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler VI. KREDĠLER ve ALACAKLAR I-(5) Krediler ve Alacaklar Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Takipteki Krediler Özel KarĢılıklar (-) VII. FAKTORĠNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) I-(6) Devlet Borçlanma Senetleri Diğer Menkul Değerler IX. ĠġTĠRAKLER (Net) I-(7) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali ĠĢtirakler Mali Olmayan ĠĢtirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) I-(8) Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BĠRLĠKTE KONTROL EDĠLEN ORTAKLIKLAR (Ġġ ORTAKLIKLARI) (Net) I-(9) Özkaynak Yöntemine Göre MuhasebeleĢtirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortaklıklar Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN ALACAKLAR I-(10) Finansal Kiralama Alacakları Faaliyet Kiralaması Alacakları Diğer KazanılmamıĢ Gelirler (-) XIII. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL VARLIKLAR I-(11) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Net) I-(12), XIII XV. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) I-(13) ġerefiye Diğer XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER (Net) I-(14) XVII. VERGĠ VARLIĞI I-(15) Cari Vergi Varlığı ErtelenmiĢ Vergi Varlığı XVIII SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE. ĠLĠġKĠN DURAN VARLIKLAR (Net) I-(16) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere ĠliĢkin XIX. DĠĞER AKTĠFLER I-(17) AKTĠF TOPLAMI ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

12 BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) I. PASĠF KALEMLER (BeĢinci Cari Dönem Önceki Dönem Bölüm) 31/12/ /12/2009 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT II-(1) Banka nın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı Diğer II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR II-(2) III. ALINAN KREDĠLER II-(3) IV. PARA PĠYASALARINA BORÇLAR Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar ĠMKB Takasbank Piyasasına Borçlar Repo ĠĢlemlerinden Sağlanan Fonlar V. ĠHRAÇ EDĠLEN MENKUL KIYMETLER (Net) II-(4) Bonolar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonları Diğer VII. MUHTELĠF BORÇLAR II-(5) VIII. DĠĞER YABANCI KAYNAKLAR II-(5) IX. FAKTORĠNG BORÇLARI X. KĠRALAMA ĠġLEMLERĠNDEN BORÇLAR II-(6) Finansal Kiralama Borçları Faaliyet Kiralaması Borçları Diğer Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RĠSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FĠNANSAL BORÇLAR II-(7) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlılar YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARġILIKLAR II-(8) Genel Karşılıklar Yeniden Yapılanma Karşılığı Çalışan Hakları Karşılığı Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) Diğer Karşılıklar XIII. VERGĠ BORCU II-(9) Cari Vergi Borcu Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIġ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) II-(10) SatıĢ Amaçlı Durdurulan Faaliyetlere IliĢkin XV. SERMAYE BENZERĠ KREDĠLER II-(11) XVI. ÖZKAYNAKLAR II-(12) Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Yasal Yedekler II-(12) Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler II-(12) Diğer Kar Yedekleri II-(13) Kar veya Zarar Geçmiş Yıllar Kar/ Zararı Dönem Net Kar/ Zararı Azınlık Payları II-(14) PASĠF TOPLAMI ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 6

13 BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU II. NAZIM HESAPLAR (BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER) TABLOSU (BeĢinci Cari Dönem Önceki Dönem Bölüm) 31/12/ /12/2009 Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BĠLANÇO DIġI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) I. GARANTĠ ve KEFALETLER III-(1) Teminat Mektupları Devlet Ġhale Kanunu Kapsamına Girenler DıĢ Ticaret ĠĢlemleri Dolayısıyla Verilenler Diğer Teminat Mektupları Banka Kredileri Ġthalat Kabul Kredileri Diğer Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Diğer Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankasına Cirolar Diğer Cirolar Menkul Kıy. Ġh. Satın Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Diğer Garantilerimizden Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cayılamaz Taahhütler Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri ĠĢtir. Ve Bağ. Ort. Ser. ĠĢt. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. Kıy. Ġhr. Aracılık Taahhütleri Zorunlu KarĢılık Ödeme Taahhüdü Çekler Ġçin Ödeme Taahhütlerimiz Ġhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine ĠliĢkin Promosyon Uyg. Taah Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Alacaklar Açığa Menkul Kıymet SatıĢ Taahhütlerinden Borçlar Diğer Cayılamaz Taahhütler Cayılabilir Taahhütler Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Nakit AkıĢ Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler YurtdıĢındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı ĠĢlemler Alım Satım Amaçlı ĠĢlemler Vadeli Döviz Alım-Satım ĠĢlemleri Vadeli Döviz Alım ĠĢlemleri Vadeli Döviz Satım ĠĢlemleri Para ve Faiz Swap ĠĢlemleri Swap Para Alım ĠĢlemleri Swap Para Satım ĠĢlemleri Swap Faiz Alım ĠĢlemleri Swap Faiz Satım ĠĢlemleri Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları Para Alım Opsiyonları Para Satım Opsiyonları Faiz Alım Opsiyonları Faiz Satım Opsiyonları Menkul Değerler Alım Opsiyonları Menkul Değerler Satım Opsiyonları Futures Para ĠĢlemleri Futures Para Alım ĠĢlemleri Futures Para Satım ĠĢlemleri Futures Faiz Alım-Satım ĠĢlemleri Futures Faiz Alım ĠĢlemleri Futures Faiz Satım ĠĢlemleri Diğer Diğer B. EMANET VE REHĠNLĠ KIYMETLER (IV+V+VI) IV. EMANET KIYMETLER MüĢteri Fon ve Portföy Mevcutları Emanete Alınan Menkul Değerler III-(1) Tahsile Alınan Çekler Tahsile Alınan Ticari Senetler Tahsile Alınan Diğer Kıymetler Ġhracına Aracı Olunan Kıymetler Diğer Emanet Kıymetler Emanet Kıymet Alanlar V. REHĠNLĠ KIYMETLER Menkul Kıymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Diğer Rehinli Kıymetler Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDĠLEN AVALLER VE KEFALETLER BĠLANÇO DIġI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) ĠliĢikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 7

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.)

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (eski ünvanıyla İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 'NİN 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI

2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 2012 YILI MALİ TABLOLARI VE AÇIKLAMALARI 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na:

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Akbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu na: 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Akbank T.A.Ş.

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yapı ve Kredi

Detaylı

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na:

Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait sınırlı denetim raporu. Odea Bank Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na: ODEA BANK A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2015 ara hesap dönemine ait sınırlı bağımsız denetim raporu, konsolide olmayan finansal tablolar ve finansal tablolara ilişkin dipnotlar Odea Bank Anonim Şirketi 31 Mart

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu Bağımsız denetim raporu Yapı ve Kredi

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu na: SINIRLI

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa sınırlı

Detaylı

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR VE ORTAKLIKLARI KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR TEB HOLDİNG A.Ş.'NİN 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN ÜÇ AYLIK KONSOLİDE FİNANSAL RAPORU Adres : TEB Kampüs

Detaylı

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu

31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu 5 Mayıs 2015 Bu rapor 1 sayfa

Detaylı

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları

ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları ING Bank A.Ş. ve Mali Ortaklıkları 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Asya Katılım

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 ARA DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR Kuveyt Türk Katılım Bankası

Detaylı

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYOMITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi

ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO NV (Merkezi Amsterdam) İstanbul Şubesi ABN AMRO BANK NV (MERKEZİ AMSTERDAM) İSTANBUL ŞUBESİ 31 ARALIK 2007 YILLIK FAALİYET RAPORU BÖLÜM I GENEL BİLGİLER ABN AMRO tarihi 1824 yılına kadar uzanan,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi

FAALİYET RAPORU 2014. The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi FAALİYET RAPORU 2014 The Royal Bank of Scotland Plc Merkezi Edinburgh İstanbul Merkez Şubesi THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC (MERKEZİ EDINBURGH) İSTANBUL MERKEZ ŞUBESİ 31 ARALIK 2014 YILLIK FAALİYET RAPORU

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor 30 Eylül 2011 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu için hazırlanan rapor - 30 Eylül 2011 İçindekiler Kısım Bölüm Sayfa I 30 Eylül 2011

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu 27 Nisan 2015 Bu rapor, 2 sayfa sınırlı denetim raporu ve 98

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler

b) Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler YILLIK FAALİYET RAPORU BANK MELLAT TÜRKİYE 2012 BANK MELLAT, MERKEZİ: TAHRAN İRAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ, 2012 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN GENEL ESASLAR II. YILLIK

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2014 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu 3

Detaylı