TUTANA. Ly uncu Birleşim Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUTANA. Ly uncu Birleşim 7.12.1999 Salı DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 : : İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 DÖNEM: 21 CİLT Î 18 YASAMA YILI: 2 TUTANA I : : Ly uncu Birleşim Salı İÇİNDEKİLER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ H. - GELEN KÂĞITLAR III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARİNİN KONUŞMALARI 1. TBMM Başkam/ekili Murat Sökmenoğlu'nun Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 65 inci yıldönümü nedeniyle konuşması B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1. Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 65 inci yıldönümü nedeniyle gündemdışı açıklaması ve FP İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak, MHP Çorum Milletvekili Melek Karaca, DSP Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan, ANAP İzmir Milletvekili Işılay Saygın ve DYP Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in grupları adına; Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın şahsı adına konuşmaları 2. Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa'nın, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 3. Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 4. Aydın Milletvekili Bekir Ongun'un, Aydın İlinin ve pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 1. Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclis Başkanı Murtuz Aleskerov'un resmî davetine icabetle 12 Aralık 1999 tarihinde yapılacak yerel seçim- Savfa , : : : : , 409, 412

2 T.B.M.M. B: O : 1 Savfa leri izlemek üzere Azerbaycana gidecek olan 5 kişilik Parlamento heyetinde yer alacak milletvekillerine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/410) Konya Milletvekili T. Rıza Güneri'nin, Çevre Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/67) ' Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'm, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin önergesi (4/68) r Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nm (6/251) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/69) Bazı milletvekillerine izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/411) Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, il Özel İdaresi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair (2/143) Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin Önergesi (4/70) 412: Van Milletvekili Maliki Ejder Arvas'ın, Erciş Adıyla Bir İl ve Çelebibağ Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında (2/19) Kanun Teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi (4/71) 414:417 D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC LİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasının sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) 405: İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) ; 406:408 IV. - ÖNERİLER 411 A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ \ Genel Kurulun çalışma gün ve saatleriyle gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ve 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının görüşme programına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 411:412 V..- SEÇİMLER A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM Çevre Komisyonu ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 417:418 VI. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR DAN GELEN DİĞER İŞLER Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatınm İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S. Sayısı: 218) 418: :

3 T.B.M.M. B : O : 1 Sayfa 2. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İstanbul'daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/498) (S. Sayısı: 176) 425:435,503: Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/424) (S. Sayısı: 191) 435:438 VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 439 A) YAZILI SOR ULAR VE CEVAPLARI İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK'nun 1996 yılında bankalardan aldığı krediye ve 1990 yılından bugüne kadar tahakkuk eden bütçesine ilişkin sonısu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/797) 439: İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, 1 inci Dünya Hava Oyunları organizasyonuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/798) 450: İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, THK tarafından toplanan fitre, zekât ve kurban derilerinden elde edilen gelir paylann ilgili kurumlara verilmediği iddialarına ilişkin sonısu ve İçişleri Bakam Sadettin Tantan'ın cevabı (7/799) 454: İstanbul Milletvekili Azmi Ateş'in, 1 inci Dünya Hava Oyunlannın düzenlenmesiyle ilgili olarak bir tamtım şirketiyle yaptığı sözleşmeye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın cevabı (7/800). 458: Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay İli Söğüt Beldesinin sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/817), 474: Diyarbakır Milletvekili Osman Aslan'ın, Diyarbakır-Ergani-Güzekaya Köyü sağlıkevi inşaatının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un cevabı (7/826) 475: Hatay Milletvekili Metin Kalkan'ın, Hatay'da sebzeciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp'in cevabı (7/920) 477:478 O -377-

4 T.B.M.M. B : O : 1 TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ Ankara Milletvekili M. Zeki Sezer, 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününe, Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli, İstanbul'da yapılan AGÎT Zirvesinin sonuçlarına, İlişkin gündemdışı birer konuşma yaptılar, Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, hayvan hırsızlıklarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, İçişleri Bakanı Sadettin Tantan cevap verdi. Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu ve 27 arkadaşının, Bursa'nm Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli ve Keleş ilçelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve kentsel sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/99) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz' m (6/222,6/227,6/228,6/244,6/245) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin önergeleri okundu; sözlü soruların geri verildiği bildirildi. İstanbul Milletvekili Mehmet Cavit Kavak ve, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğinden çekildiklerine ilişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan bir üyeliğe, Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda açık bulunan iki üyeliğe de, İstanbul Milletvekili A. Emre Kocaoğlu ve izmir Milletvekili Rifat Serdaroğlu, ANAP Grubunca aday gösterilerek seçildiler. Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 1 inci sırasında bulunan, Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararların Giderilmesi İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanununun 1 ve 2 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Tasarısının (1/578) (S. Sayısı: 215) yapılan açık oylamasından, 2 nci sırasında bulunan, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısının (1/432) (S. Sayısı:. 198) yapılan görüşmelerinden, Sonra kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 198 sıra sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısının Genel Kurulun tarihli 22 nci Birleşimde görüşülen 9 uncu maddesinin yeniden görüşülmesine dair Hükümet isteminin, İçtüzüğün 89 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüş olduğuna ilişkin Danışma Kurulu görüşü Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 9 uncu madde yeniden görüşülerek, değişik şekliyle kabul edildi. İçişleri Bakam Sadettin Tantan, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, şahsına sataşması nedeniyle bir konuşma yaptı. 7 Aralık 1999 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 19.15'te son verildi. Melda Bayer Ankara Kâtip Üye Aliilıksoy, Başkanvekili Mehmet Elkatmış Nevşehir Kâtip Üye -378-

5 T.B.M.M. B : O : 1 II. - GELEN KÂĞITLAR No.: CUMA Tasan 1.- Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasansı (1/584) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Rapor 1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatınm ilişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/576) (S.Sayısı: 218) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri 1.- Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı'nın, Erzurum doğalgaz çevrim santrali projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi (7/699) 2.- Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara İli Sincan ilçesi Yenikent Beldesinin afete maruz bölge ilan edilip edilmediğine ve bu beldeye iller Bankası tarafından ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/701) 3.- Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar Izol'un, Hilvan Devlet Hastanesinin sorunlanna ve Hilvan İlçesinin şehir tipi sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/704) 4.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlinde yapımı tamamlanan hipodromun ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/716) 5.- Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa İlinde yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerin faiz borçlannın ertelenmesine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/719) 6.- Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya ve çevresinin yeşil kuşak projesine alınmasına ve bölgesel tarım teşviklerine ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/723) 7.- İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğullan'nm, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/737) 8.- Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İmar Planı Yönetmeliğindeki değişiklikle camiler için öngörülen arsaların vatandaşlar tarafından tahsisinin imkânsız hale getirildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (H.Hüsamettin Özkan) yazılı soru önergesi (7/743) 9.- Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, hasta hakları konusundaki yönetmeliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/757) 10.- Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Başbakanlık Takip Kurulu'na ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/763) 11.- Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş'm, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasıyla ilgili alman karara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/770)

6 T.B.M.M. B: : PAZARTESİ Raporlar No.: Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı ve Çevre, Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonlan Raporları (1/360) (S. Sayısı: 121'e 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 2.- Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri Komisyonlan Raporlan (1/359) (S. Sayısı: 122'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 3.- Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasansı ve Plan ve Bütçe, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/507) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) 4.- Uşak Milletvekilleri Mehmet Yaşar Ünal ile Hasan Özgöbek'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/129) (S. Sayısı: 220) (Dağıtma tarihi: ) (GÜNDEME) Sözlü Soru Önergeleri 1.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'm, Siirt İli Alkumru ve Pervari Hidroelektrik Santrali Projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/319) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, gübre fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) sözlü soru önergesi (6/320) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Başbakanlığa yeni alınacak makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/321) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 4.- Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sınır kapılarından yapılan mazot ticaretine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/322) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 5.- Siirt Milletvekili Ahmet Nurettin Aydın'ın, Siirt'i Van'a bağlayan karayoluna ve Cevizlik Beldesinin yol sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/323) (Başkanlığa geliş tarihi: ) Yazılı Soru Önergeleri 1.- İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu'nun, İstanbul'da depremden zarar görenlerin vergiden muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/966) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, Osmaniye İlinin SSK Hastanesi ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/967) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 3.- Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, emekli bir generalin tedavi için yurtdışına çıkışıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/968) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -380-

7 T.B.M.M. B : O : Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın. 50 yaşın üzerindeki kamyon ve ticarî otobüs sürücülerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/969) (Başkanlığa geliş tarihi : ) 5.- Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, yaş sebze ve meyve ihracatı ile ilgili yapılan değişikliklere ilişkin Devlet Bakanından (Tunca Toskay) yazılı soru önergesi (7/970) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 6.- Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, depremzedeler için gönderilen dış kaynaklı yardım miktarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/971) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 7.- Antalya Milletvekili Mehmet Zeki Okudan'ın, turizm sezonu hazırlıklarına ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/972) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 8.- Van Milletvekili Fethullah Erbaş'ın, istanbul Narkotik eski Şube Müdürü ve ailesinin can güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/973) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 9.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul camilerinden son yıllarda çalınan "alem" lere ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/974) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 10.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, bakanlıkça yapılan uzmanlık, denetmenlik müfettişlik, hesap uzmanlığı ve kontrolörlük sınavlarında imam-hatip lisesi mezunlaranın elendiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/975) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 11.- İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul-Fatih İlçesi Fındıkzade İlköğretim Okul Müdürünün bir öğrenciyi dövdüğü iddialanna ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/976) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 12.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, devlet memurluğu sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/977) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 13.- Hatay Milletvekili Mustafa Geçer'in, Hatay Havaalanı Projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/978) (Başkanlığa geliş tarihi: )' 14.- Kırırkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Ankara-Kırıkkale arası raybüs ihtiyacına ve Kırıkkale Posta İşletmesinde çalışan personel arasındaki ücret farklılığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/979) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 15.- Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak'ın, Kırıkkale Çelik ve Borusan fabrikalarına ve Kırıkkale MKE fabrikalarına ve Kırıkkale MKE Kurumu sosyal tesislerinin özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/980) (Başkanlığa geliş tarihi: , 16.- Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, depremzedeler için hazırlanan prefabrik konut inşaatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/981) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 17.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Kırıkkale'deki MKE fabrikalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/982) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 18.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, tütün ve tütün mamullerinin satışı ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/983) (Başkanlığa geliş tarihi: )

8 T.B.M.M. B: : istanbul Milletvekili Bülent Akarcalı' nın, 4207 sayılı yasanın 4 üncü maddesinin TRT ve özel televizyon kurumlan tarafından uygulanmadığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından (Yüksel Yalova) yazılı soru önergesi (7/984) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 20.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Merve Safa Kavakçı hakkındaki yazılı soru önergesine süresinde cevap verilmemesinin nedenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/985) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 21.- Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, evlenme ile Türk vatandaşlığını yeniden kazanan Merve Safa Kavakçı'nın özlük haklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/986) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 22.- Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan' in, Bolu Valisinin bir depremzedeye yaptığı uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/987) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 23.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın^ Yalova'daki AKSA Fabrikasının çevreyi kirlettiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 24.- İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, Yalova'daki AKSA Fabrikasının çevrede yarattığı tahribata ilişkin Çevre Bakanından yazılı soru önergesi (7/989) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 25.- Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan geçici işçilere ilişkin Devlet Bakanından (Mustafa Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/990) (Başkanlığa geliş tarihi: ) : : SALI Meclis Araştırması Önergeleri No.: Ankara Milletvekili Mehmet Arslan ve 29 arkadaşının, İç Anadolu Bölgesinin modern bir yapıya kavuşturulması ve ekonomik kalkınmasımn sağlanması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/100) (Başkanlığa geliş tarihi: ) 2.- İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 22 arkadaşının, enerji sorununa çözüm bulunması için alınması gereken önlemlerin araştırılarak yeni bir enerji politikası belirlenmesi amacıyla Anayasanın, 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/101) (Başkanlığa geliş tarihi: ) -382-

9 T.B.M.M. B : O : 1 BİRİNCİ OTURUM Açılma Saati: Aralık 1999 Sah BAŞKAN: Başkanvckili Murat SÖKMENOĞLU KÂTİP ÜYELER: Burhan ORHAN (Bursa), Sebahattin KARAKELLE (Erzincan) BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 uncu Birleşimini açıyorum. Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI 1. TBMMBaşkanvekili Murat Sökmenoğlu'nun Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 65 inci yıldönümü nedeniyle konuşması BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şairimizin dediği gibi, ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki Türk kadınına seçme ve seçilme hakkımn tamndığı 5 Aralık, cumhuriyetimizin, demokrasimizin önemli bir tarihidir. Bu tarih, 65 yıl önce, eşsiz Atatürk'ün demokrasiye, insanımıza verdiği önemi göstermektedir. Sayın milletvekilleri, ülke nüfusunun sadece yarısının seçtiği ve seçildiği bir rejim, elbette ki, demokrasi olamazdı. Nüfusun yarısının sistem dışı bırakılması, insan haklarının tam anlamıyla ihlali olmakta ve uygarlıkta çağdaş değerlere bağdaşmayan bir durumdur. 5 inci Türkiye Büyük Millet Meclisinde millî irade temsilcilerinin üstün gayretleriyle, Büyük Atatürk'ün işaret ettiği istikamette, 5 Aralık 1934 tarihinde kabul edilen İstiklal Savaşı kahramanı Türk anasına, Türk kadımna seçme ve seçilme hakkı tanınması, Türkiye'nin kaderini değiştirmiştir. Üstelik, hiçbir Avrupa ülkesinin dayatması olmadan, muasır medeniyete Türk toplumunu yönlendiren cumhuriyetimizin hamisi eşsiz Atatürk'ün direktifleriyle, 1924 Anayasasımn iki maddesi değiştirilerek, Türkiye'de demokrasinin temeli atılmıştır. Sayın milletvekilleri, mümtaz Türk kadınının modern Türkiye'nin simgesi ve demokratik cumhuriyetin teminatı olduğu malumlarınızdır. Bu münasabetle, Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığı 5 Aralık günü dolayısıyla gündemdışı bir konuşma yapmak istemişlerdir. İçtüzüğün 59 uncu maddesine göre bu talebi yerine getireceğim. Hükümetin açıklamasından sonra siyasî parti grupları adına birer üyeye 10'ar dakika ve grubu bulunmayan milletvekillerinden birisine de 5 dakikayı geçmemek üzere söz vereceğim. Hükümet adına, Devlet Bakanı Sayın Hasan Gemici; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) B) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1. Devlet Bakanı Hasan Gemici 'nin, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 65 inci yıldönümü nedeniyle gündemdışı açıklaması ve FP İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak, MHP Çorum Milletvekili Melek Karaca, DSP Amasya Milletvekili Gönül Saray Alphan, ANAP İzmir. Milletvekili Işılay Saygın ve DYP Kayseri Milletvekili Sevgi Esen'in grupları adına; Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'in şahsı adına konuşmaları -383-

10 T.B.M.M. B: :1 DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Zonguldak) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk kadınının, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkım kazanmasının 65 inci yıldönümü dolayısıyla söz almış bulunuyorum; sizleri saygıyla selamlıyorum. Kurtuluş Savaşının kazanılması ve bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra, ulusumuzun her alanda gelişmesini, kalkınmasını amaçlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadınların toplumsal yaşama katılmalarına büyük önem vermiştir. Peş peşe yapılan devrimler sonucu, kadınlarımızın yaşamında çok köklü değişimler gerçekleşmiştir. Özü itibariyle de Türk devrimi, bir kadın hakları devrimidir. Cumhuriyet öncesi, dünyaya kafes arkasından bakan, toplumsal yaşama çok sınırlı olarak katılabilen, hukukî hakları yok denecek kadar az olan Türk kadını, cumhuriyetle birlikte kimlik kazanmıştır, kişilik kazanmıştır ve yurttaş olmuştur; Bu çerçevede, 1924 yılında çıkarılan, eğitimi tek çatı altında toplayan ve kız çocuklarını da eğitim sistemine dahileden Tevhidi Tedrisat Kanunu, 1925 yılında çıkarılan Kılık Kıyafet Kanunu, 1926 yılında çıkarılan ve kadınlarımıza toplum içinde, aile içinde, o günün koşullarına göre neredeyse erkeklerle eşit haklar tamyan Türk Medenî Kanunu, kadınların toplumsal ve sosyal yaşamdaki konumlarını doğrudan etkileyen son derece önemli gelişmelerdir yılında, kadınların seçme ve seçilme haklarını kazanmalarından bir yıl sonra, 5 Aralık 1934 yılında, milletvekili seçme ve seçilirle hakkını kazanmaları, ülkemizdej kadın haklarının gelişmesi yolunda önemli bir aşamadır. Türk kadını, yurttaşlık haklarının temeli sayılan seçme ve seçilme haklarına, erkeklerle eşit koşullarda, 5 Aralık 1934 tarihinde kavuşmuştur. O tarihte, dünyada, kadınların, milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısının 28, fiilen milletvekili seçildikleri ülke sayısının 17 olduğuna ve kadınların, seçme ve seçilme hakkına Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952, Belçika'da 1960 ve İsviçre'de ise 1971 yılında kavuşabildiklerine dikkat çekmek istiyorum, Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1935 araseçimleri sonucu, 395 üyeli,parlamentoda, 18 kadın milletvekili yer almıştır. Sonraki yıllarda yapılan seçimlerde, kadınlarımız, daha az sayılarla Parlamentoda temsil edilmişlerdir. Halen, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 22 kadın milletvekilimiz görev yapmaktadır. Ülke nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınlarımız, Parlamentoda ve yerel yönetimlerde, son derece düşük oranlarda temsil edilmektedirler. Bunun nedenlerine bakacak olursak, kadınlarımızın siyasal haklarını kullanmalarını engelleyen en temel etkenin, eğitim konusu olduğu görülecektir. Ülkemizde, öğretim üyelerimizin yüzde 40'inin, öğretmenlerimizin yüzde 50'den fazlasının kadın olmasına; kamusal yaşamda ve iş yaşamında çok başarılı kadınlarımız olmasına karşın, 15 yaş yukarısı kız ve kadınlarımızın yüzde 25,6'sı okuma-yazma dahi bilmemektedir. Bu nedenle, sekiz yıllık temel eğitimle birlikte, kız çocuklarımızın okullaşma oranının artmakta oluşu sevindiricidir. Mutlaka, daha da geliştirilecektir. Kadınlarımızın eğitim ve sosyal durumları, bölgelerarası kır-kent, hatta yaşanan göçler ve sağlıksız kentleşme nedeniyle, aynı kent içinde bile çok büyük farklılıklar göstermektedir..., BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Gemici'yi dinler misiniz acaba; üstelik, böyle bir günde... Buyurun Sayın Gemici. DEVLET BAKANI HASAN GEMİCİ (Devamla) - Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde, kadın okuryazarlığının artırılması ve eğitimi için yeni bir atılımın hazırlıklarını sürdürmekteyiz.

11 T.B.M.M. B : O : 1 Kadınların geleneksel olarak aile içi sorumlulukları ile siyasal hayatı birlikte yürütmeleri, çeşitli sorunlar yaratmaktadır. Süregelen toplumsal güç paylaşımı, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kısıtlamıştır. Oysa, siyaset, belli düzeyde ekonomik güç de gerektirmektedir. Bütün bu etkenler sonucu, kadınlar, yasal olarak erkeklerle eşit haklara sahip olmalarına karşın, siyasal yaşamda erkeklere göre daha dezavantajlı konumdadırlar. Bu yüzden, kadınlarımızın sosyal ve siyasal yaşamda daha çok yer alabilmeleri için, özel önlem politikaları geliştirmemiz gerekeceğini düşünmekteyim. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Bakanlığıma bağlı, ülkemizde kadınların ekonomik ve sosyal konumlarının yükseltilmesi, kamusal ve toplumsal alanda eşgüdümün sağlanması, bu anlamda ulusal ve uluslararası politikalar oluşturmakla görevli Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün teşkilat yasası, 1994 yılında iptal edilmiştir. Bu durum; çalışmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Aynı durumda olan Aile Araştırma Kunımu ile birlikte, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasa Tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda kabul edilmiştir; bir an önce yasalaşması için destek vereceğinize inanmaktayım. Ayrıca, elli yıllık bir çalışmanın ürünü olan Türk Medeni Kanunu Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulumuzca, Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir. Kadın-erkek eşitliğini güvence altına alan, cinsiyete dayalı ayırımcılığa son veren, kadın emeğine saygı temeline oturan bu yasa tasarısının gerçekleşmesi, demokrasi, insan haklan ve kadın hakları açısından, ülkemizi yeni bir aşamaya getirecektir yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde; kadınlara, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel yaşamın her alanında insan hakları ve temel özgürlüklerin tanınmasını ve bunların kullanılmasını engelleyen cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi konularında önlemler almayı taahhüt etmiş bulunuyoruz. Bu sözleşme doğrultusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın erkek eşitliği komisyonu kurulmasıyla ilgili bir çalışmayı da başlatmış bulunuyoruz. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaşadığımız dünyada çağdaşlığın en temel göstergelerinden biri, o ülkede kadının konumudur. Demokrasinin en temel ilkeleri olan katılım, temsil, eşitlik ilkelerinden kadınların ne ölçüde yararlandığı ve o ülkede, kadının insan haklarına ne ölçüde saygılı olunduğudur. Bu anlamda, yazılı metinlerde hak sahibi olmanın, yasalar önünde eşit olmanın yetmediğini biliyoruz. Kadınlanmızın yasal haklarının yaşama geçirilmesi için hep birlikte çaba göstermemiz gerektiğini düşünmekteyim. Cumhuriyetimizin kazanımlarını unutmaksızın daha da geliştirmeyi görev biliyoruz. Kadınlarımızı dört duvar arasına, eve hapsetmeyi düşünen ortaçağ zihniyetini de, kadını, modernlik adına cinsel bir meta gibi sunan ilkel yaklaşımları da reddediyoruz. Bu konuda, yazılı ve görsel basın yayın kuruluşlarımızı da daha özenli olmaya çağırıyoruz. Büyük Önder Atatürk, daha 1920' lerde "ülkenin yarısını yok sayarak çağı yakalayamayız" demiştir. Bu vesileyle, her konuda olduğu gibi, eşsiz öngörüsüyle, kadın hakları konusunda da bizlere öncülük eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyetin kuruluşundan bu yana çağdaşlaşma yolunda mücadele eden cumhuriyet kadınlarını saygıyla anıyorum. Bu arada, son yıllarda etkinlikleri giderek artan ve hem kadın haklan konusunda hem de çeşitli sosyal sorunların çözümüne katkıda bulunan, bu konularda başarılı çalışmalar yapan gönüllü kadın kuruluşlarımızın yöneticilerini ve üyelerini kutluyor, saygıyla selamlıyorum. Ülkemizde arzu ettiğimiz kalkınmanın, gelişmenin, kadın-erkek tüm yurttaşlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasal yaşama eşit haklarla, eşit fırsatlarla ve eşit sorumluluklarla katılımına bağlı olduğunu düşünmekteyim. Toplumumuzun en küçük birimi, çekirdeği ailedir. Güçlü bir demokra

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM : 22 YASAMA YILI: 2 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT : 43 61 inci Birleşim 2 Mart 2004 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5 II. - GELEN KÂĞITLAR 6 III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

Detaylı

UTANAK DERG. 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER

UTANAK DERG. 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER PONEMılP ÇIHYJT; n YASAMA YILI: 4..TP'.W JL JuP m UTANAK DERG 142 nci Birleşim 18.7.1995 Sah İÇİNDEKİLER Sayfa I.-GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III.-YOKLAMALAR IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA

Detaylı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı

53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı DÖNEM : 19 YASAMA YILI : 2 O B"f'7,, UTANA a 53 üncü Birleşim 12. 1.1993 Salı İÇİNDEKİLER I. GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. GELEN KÂĞITLAR III. YOKLAMA IV. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEM DIŞ! KONUŞMALAR

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 7 nci Birleşim 14 Ekim 2010 Perşembe Tutanak Özeti: 3 üncü sırasında bulunan ve İç Tüzük ün 91 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek temel kanun olarak

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI. 25 Mayıs 2002 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİLER VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 13. GENEL KURUL TOPLANTISI 25 Mayıs 2002 Yücel Akdemir: 13. Olağan Genel Kurul umuzu yönetmek üzere Divan Başkanlığına Nail Sanlı, yardımcılığına

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI. 19 uncu Olağan Genel Kurulu. 10 Mayıs 2008 İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ ve MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 19 uncu Olağan Genel Kurulu 10 Mayıs 2008 Yücel Akdemir: Odamızın 19. Olağan Genel Kurulunu açıyorum. Genel Kurulu yönetmek üzere Divan için önergelerinizi

Detaylı

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz.

YAȘLI OLMAK ÖNCE İNSAN ÇOCUKLAR. Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız. yiz. Görme engelliler için Sesli Dergi CD niz kapak içindedir biz bir yiz Yıl: 1 Sayı: 1 Temmuz-Ağustos-Eylül 2012 YAȘLI OLMAK Yașlılık Bir Varlıktır Bilge Yașlıdan Korunmaya Muhtaç Yașlıya Alzhemier; Öncesiz-Sonrasız

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

YENİ BİR DÖNEM BÜRO MEMUR - SEN. Uğur Ünalan Genel Sekreter. unalanugur@gmail.com

YENİ BİR DÖNEM BÜRO MEMUR - SEN. Uğur Ünalan Genel Sekreter. unalanugur@gmail.com YENİ BİR DÖNEM Uğur Ünalan Genel Sekreter unalanugur@gmail.com 02-03 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan III. Olağan Genel Kurul seçimleri ile yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz.1995 li yılların başında

Detaylı

2 İçindekiler Sayın Genel Başkan ın Katıldığı Programlar... 5 AR-GE; Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Faaliyet Raporu... 35 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Faaliyet Raporu... 41 Dış İlişkiler ve Yurtdışı

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. SOSYAL HİZMETLER ŞURASI I. SOSYAL HİZMETLER ŞÛRASI *AÇILIŞ KONUŞMALARI *KARARLAR *SONUÇ BİLDİRGESİ 19-21 NİSAN 2004 ANKARA 2 İÇİNDEKİLER I.SOSYAL

Detaylı

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

GÜNLÜK SİYASİ YEREL GAZETE. Thrake; Okeanos ile Parthonenon in kızı. Adını Trakya bölgesine verdi. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi.

GÜNLÜK SİYASİ YEREL GAZETE. Thrake; Okeanos ile Parthonenon in kızı. Adını Trakya bölgesine verdi. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi. CYAN MAGENTA YELLOW BLACK GÜNLÜK SİYASİ YEREL GAZETE Thrake; Okeanos ile Parthonenon in kızı. Adını Trakya bölgesine verdi. Kız kardeşi Europa da adını Avrupa bölgesine verdi. 01 ŞUBAT 2014 /CUMARTESİ/

Detaylı

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr

21. Yüzy lda TÜRKİYE nin. Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu. 10-11 Aral k 2011 / Ankara. www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzy lda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikalar Sempozyumu 10-11 Aral k 2011 / Ankara www.egitimbirsen.org.tr 21. Yüzyılda TÜRKİYE nin Eğitim ve Bilim Politikaları Sempozyumu 10-11 Aralık 2011 / Ankara

Detaylı

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz

Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz ISSN: 2146-5355 YIL - 1 SAYI - 2 ARALIK 2011 Anayasa Komisyonu Başkanı, Burhan KUZU: Yeni Anayasa İnsan Merkezli Olacak TBMM Başkanı Cemil ÇİÇEK: Biz Anayasa Yazmıyoruz, Anayasa Yapıyoruz Rekabet Kurumu

Detaylı

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA

TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Öğünen, Çalışan, Güvenen Sendika TÜRK EĞİTİM-SEN 2. KADIN KURULTAYI 07/08 Mayıs 2005 ANKARA Ağustos 2005 Bayındır 2 Sokak No:46 Kızılay/ANKARA Tel :0 312 424 09 60 Faks :0 312 424 09 68 www.turkegitimsen.org.tr

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI

TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Tasarım: www.onmedya.web.tr > Baskı: Dumat Ofset Tel: 312.278 82 00 TÜRKİYE'DE ULUSAL ÇOCUK FORUMU VE ÇOCUK KATILIMININ ÖYKÜSÜ YENİLENMİŞ İKİNCİ BASKI Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından

Detaylı

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları,

Çetin Osman BUDAK. Odamızın Sevgili Üyeleri ve ATSOVİZYON Okuyucuları, Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Eğitim sistemimizde reformun her tür siyasi yaklaşımdan uzak biçimde, uzmanların görüş ve raporlarıyla desteklenerek, herkesin içine

Detaylı

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler)

SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010. CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA DOĞRU ÜNİVERSİTE VİZYONUMUZ (Tebliğler) Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Ankara - 2010 SEMPOZYUM 16-17-18 Nisan 2010 CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR

KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR KAMU-DER KAMU GÖREVLİLERİ VE ÇALIŞANLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANIDIR Mutlu ve Güçlü bir Sason için Cuma UÇAR 4-5 Prof. Dr. METİN FEYZİOĞLU 10-11 CEVDET BAŞTUĞ 14-15 AYLİN NAZLIAKA 6-7 KAMU-DER SİZSİNİZ! BÜLENT

Detaylı

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM

28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM 28. İNCİ ÇÖZÜM ARAMA KONFERANSI YURT DIŞINDA TÜRK İŞÇİSİ İSTİHDAMINDA SORUNLAR YURT DIŞI İSTİHDAMDA İŞKUR UYGULAMALARI 04 NİSAN 2008 BİRİNCİ OTURUM OTURUM BAŞKANI: Namık ATA SUNUŞ Değerli konuklar hepiniz

Detaylı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı

Deniz BAYKAL CHP Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi bu dünyada ilk kez bir modernleşme projesini, değişim projesini, yenilenme projesini orta çağın kültüründen, orta çağın değerler sisteminden, orta çağın hukukundan, orta çağın ekonomisinden,

Detaylı

Demokrasi Denetim Raporu

Demokrasi Denetim Raporu Demokrasi Denetim Raporu Genç Vatandaşlar İle Demokrasi Buluşmaları Ulusal Ajans Projesi 10-12 Nisan DEMOKRASİ DENETÇİLERİ DERNEĞİ Proje kapsamında çalıştaylar süresince katılımcıların hazırladığı raporlar

Detaylı

GENEL KURUL TUTANAĞI

GENEL KURUL TUTANAĞI TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 32. OLAĞAN GENEL KURULU GENEL KURUL TUTANAĞI 32. OLAĞAN Genel KurulU 25-26 MAYIS 2013 ANKARA Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 241 Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

İSMMMO 21. OLAĞAN GENEL KURUL

İSMMMO 21. OLAĞAN GENEL KURUL İSMMMO 21. OLAĞAN GENEL KURUL M. İhsan Yalçın: Değerli konuklar, değerli meslektaşlarım, oda kurulları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 21. Olağan Genel Kurulumuzu açıyorum, hepinize hoş geldiniz

Detaylı