İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa 1 / 38

2 İÇİNDEKİLER Madde No YÖNETMELİĞİN TARİFİ SAYFA NO 1. Amaç ve Kapsam 5 2. Dayanak 5 3. Tanımlar ve Kısaltmalar Tarife Tespitinin Esasları Tarife ve Bedel Çeşitleri Abone Türleri Abone Grupları ve Tarife Uygulaması Konut Tarifesi Uygulanacak Aboneler İşyeri Tarifesi Uygulanacak Aboneler Sanayi Tarifesi Uygulanacak Aboneler Konut Dışı İnşaat Şantiye Tarifesi Uygulanacak Aboneler Konut İnşaatı Şantiye Tarifesi Uygulanacak Aboneler Resmi Daire Tarifesi Uygulanacak Aboneler Köy Konut Tarifesi Uygulanacak Aboneler Köy İşyeri Tarifesi Uygulanacak Aboneler Geçici Abonelik Uygulaması Özel Arıtma Gerektiren Atık Su Arıtma Bedeli ve Yalnız Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Uygulanması Tarife Uygulamasına ve Diğer Uygulamalara İlişkin Hususlar Abonelere Uygulanacak Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi Unsurları Geri Dönüşüm Kullanma Suyu Tarifesi Ham Su Tarifesi Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarifesi Vidanjör Hizmet Bedeli Kanal Temizleme Hizmeti İş Makineleri Kira Bedeli Proje İnceleme ve Görüş Verme Harcı (PİH) Atık Su Kanal Bağlantısı, Atık Su Çukuru Proje İnceleme ve Onaylama Harcı (PİOH) Tadilat Projelerini İnceleme ve Onay Harçları Suret Mimarî Projelerin Tasdiki Harcı Kanal Durum Belgesi Harcı İçme Suyu ve Atık Su Şebekeleri Proje Onay Şartları İçme Suyu ve Atık Su Şebekeleri Proje Yapım Şartları Katılma Payları Yapılaşmalarda Katılma Payı Uygulamaları Su ve Atık Su Tesisleri Bakım Bedeli 25 Sayfa 2 / 38

3 36. Su İştirak, Şube Yolu ve Kazı Ruhsatı Bağlantı Bedeli Su Sayacı Ölçü Talebi ve Sayaç Muayene Ücreti Abonelik Teminatı Tülani Kanal Yapım Şartları Atık Su Kanalı ve Atık Su Bağlantısı Yapım Şartları Taşınmazların Cadde ve/veya Sokaklardaki Atık Su Kanalına Bağlantısı Endüstri Kuruluşlarınca Uyulacak Esaslar Gecikme Cezası Uygulanması Su Kapama ve Açma Ücreti Uygulanması Kaçak Su Kullanımı ve Re sen Abonelik Kaçak Su Kullanma Süresinin Tespiti Kaçak Su Kullanım Bedeli Hesaplanması ve Diğer İşlemler Ölçümün Engellenmesi Sayacın Muhafaza Edilmesi Usulsüz Su Kullandırılması Usulsüz Su Kullanımı Sayaç Mührünün veya Mühür Bağının Koparılması Yetkisiz Müdahale Abone Türünün Değiştirilmesi Ödenmemiş Kaçak Su, Usulsüz Su Kullanımı ve Abone Türü Değiştirme Tahakkuklarının Yeniden Hesaplanması İzinsiz Kanal Bağlantısı Yapılması Çatı, Drenaj, Zemin ve Yağmur Sularının Atık Su Kanalına Bağlanması Çevreye Zarar Verilmesi Atık Su Çukurlarının Çevreye Boşaltılması Tesislere Zarar Verilmesi Suyun Kapatılması ve Sözleşmenin Feshi Alacakların Taksitlendirilerek Tahsil Edilmesine İlişkin Hususlar Rakamların Düzeltilmesi Tarifelerin Onaylı İlanı Hizmetlerin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar Öncelikli Olarak Uygulanacak Hükümler ve Uygulama Yönergesi Yürürlükten kaldırılan hükümler Yürürlük Yürütme 37 Ek (Abonelik Teminatı Bedelinin Tespitine Esas Cetvel) 38 Sayfa 3 / 38

4 YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin Adı İSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2 Hazırlayan Birim Abone İşleri Avrupa 1. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Avrupa 2. Bölge Dairesi Başkanlığı, Abone İşleri Asya Bölge Dairesi Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı Genel Kurul Karar Tarihi ve Sayısı Yayımlandığı Gazete ve Yayım Tarihi 06/10/2011 Tarihli, 2011/524 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı 24/11/2011 Tarihli, 2011/34 Sayılı Genel Kurul Kararı Gündem Gazetesi, 15 / 12 / Yürürlük Tarihi 15 / 12 / Revizyon No 8 Tadilat No Yönetmeliğin İlk Hali Üzerinde Sonradan Yapılan Değişikliklere İlişkin Bilgiler S.No Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul Kararı Yayımlandığı Gazete ve Tarihi Tadil Edilen Maddeler Sayfa 4 / 38

5 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün su satışı ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli ile ilgili tarifelerinin tespiti, tarife tespitinde esas alınacak hususların belirlenmesi ile tespit edilecek bedellerin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. (2) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde, su kaynaklarından sağlanan içme, kullanma ve sanayi suyunun tüketicilere ulaştırılması ve kullanımdan sonra uzaklaştırılmasına ilişkin her türlü bedel, pay, teminat ve müeyyidelerin tespiti ile bunların tahsiline ilişkin İdarece uygulanacak usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 3 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen tanım ve kısaltmalar; a) Abone: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce sunulan su ve atık su hizmetlerinden abonelik sözleşmesi çerçevesinde faydalanan veya faydalanacak gerçek veya tüzel kişilere denir. b) Abone grubu: Abonenin normal, aylıkçı, sanayi, resmi daire, belediye toplu su, inşaat, kuyu, tanker ve ücretsiz su veya atık su kullanan gruplardan hangisine dâhil olduğunu gösterir. c) Açma: Borcun ödenmesi veya geçici kapama süresinin bitmesi sebebiyle suyun açılması işlemidir. ç) Açma kapama bedeli: Su kapama ve açma işlemleri için; iki işçinin saat ücreti ile bir memurun bir saatlik ücretinin yarısına tekabül eden tutarın toplamına eşit olan veya suyun kapama ve açma işlemleri için İdarenin abonece daha ağır bir külfete katlanmak zorunda bırakılması halinde, İdarenin katlandığı maddi yükümlülüğün bedeli olarak aboneden tahsil edilecek tutardır. Sayfa 5 / 38

6 d) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri olarak tarife hesaplanmasında hesaba katılan tutarlardır. e) Altyapı: Planlanan veya mevcut atık su kanal hatları, toplayıcı ve kuşaklama kolektörleri, mekanik ve biyolojik arıtma tesisleri, ara terfi, deşarj pompaları, deşarj hatları, içme suyu şebekeleri, isale hatları, arıtma tesisleri, su hazneleri, terfi merkezleri, baraj, regülâtör, yol, elektrik, doğalgaz, telefon ve benzeri tesislerden müteşekkil sistemlerdir. f) Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen ve tarife tespitinde maliyet unsurları arasında bulunan tutarlardır. g) Arıtma tesisi: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce alınacak tedbir ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları gayesi ile İdarenin kuracağı veya kirletici kaynaklardan İdare tarafından kurulması istenecek her türlü tesislerdir. ğ) Atık su: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. h) Atık su bağlantı kanalı (rabıt): Atık su kaynaklarının ürettiği atık suları, parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen veya geçirilecek ve İdare tarafından tespit edilecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, minimum 20 cm. çapında muflu beton boru veya idarenin uygun göreceği borularla minimum 1/50 meyille fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve yatayda 60 açı yaparak sokaktaki kanala bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde ve sorumluluğunda olan kanallardır. ı) Atık su kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten konut, endüstri kuruluşu, zirai alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri her türlü yapı ve faaliyet yerleridir. i) Atık su sistemi bileşenleri: Atık su toplam sistem maliyetlerinin hesaplanmasında esas alınacak atık suların toplanması, nakli, pompalanması, arıtılması, deşarjı, çamur bertarafı, geri kazanımı ve satışına ilişkin temel bileşenlerdir. j) Atık suların kanalizasyona deşarj yönetmeliği: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Atık Suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğidir. k) Atık su çukuru (fosseptik): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki, atık suların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz ve her bağımsız konut başına en az 12 m³ olacak şekilde fen ve sanat kaidelerine uygun olarak parsel içerisinde inşa edilen haznelerdir. Sayfa 6 / 38

7 l) Bedeller ve ücretler: İdare tarafından sağlanan hizmet ve haklardan faydalanmak isteyenlerce, mevzuatla belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ödenmesi gereken tutarlardır. m) Borç-alacak: İdarenin aboneden alacağı veya abonenin İdareden alacağı bedel olup, faturada borç veya alacak hanesinde görülür. n) Çeşitli masrafları: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelen ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. o) Çevre temizlik vergisi (ÇTV): 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesi çerçevesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin katı atık toplama ile kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan alınan vergidir. ö) Deşarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR): İdare tarafından düzenlenen endüstriyel nitelikli atık sularla, havza içinde sanayi tesislerinde meydana gelen evsel vasıflı atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanma ve/veya alıcı ortama boşaltma şartlarını belirleyen belgedir. p) Dönem ortalaması (tüketim averajı):abonenin bir fatura dönemindeki tüketimi dikkate alınarak bulunan ortalama günlük sarfiyattır. r) Endüstriyel atık su: Evsel atık sular hariç, sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan kirlenmelere maruz kalıp kirlenmiş ve özelliklerini kaybetmiş sulardır. s) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, mayi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşan ve tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. ş) Evsel atık su: Konutlardan veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaçlarını karşılamada kullandıkları ve kullanım neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır. t) Gayri sıhhi müessese ruhsatı (GSM ruhsatı): Faaliyet sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve tabi kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselere yetkili makam tarafından verilen açılış ve çalışma ruhsatıdır. u) Geçici kapama: Abonenin geçici bir süre için su kullanmayacağını beyan ederek suyunu kapattırmasıdır. ü) Genel ortalama: Abonenin geçmiş yıllara ait sarfiyatları da dikkate alınarak bulunan günlük ortalama sarfiyatıdır. Sayfa 7 / 38

8 v) Geri dönüşüm kullanma suyu abonesi: Atık suların İdarenin arıtma tesislerinden geçirildikten sonra elde edilen geri dönüşüm sularını almak için mukavele yapmış olan abonedir. y) Grup abone: Aynı sayaçtan su alan, aynı abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. z) Ham su abonesi: İdareden arıtılmamış ve herhangi bir işleme tabi tutulmamış su almak için mukavele yapmış olan abonedir, her ham su abonesi kullanılmış suların uzaklaştırılması abonesidir. aa) Harçlar: Mevzuat gereği İdare tarafından tahsil edilen bedeller ve vergilerin dışında, yalnızca İdare tarafından verilen hizmetler mukabilinde, hizmet faydalanıcılarının mevzuatla öngörülen şekil ve tutarlar dâhilinde zorunlu olarak ödemek durumunda oldukları kamusal gelirlerdir. bb) Hizmetlerin sunumuna ilişkin yönetmelik: Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 31 Temmuz 2009 tarihli, mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliktir. cc) İdare (kurum): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüdür, İSKİ olarak kısaltılmıştır. çç) İmar kanunu: 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunudur. dd) İnşaat alanı (A): Bir parselde yapılan veya yapılacak konut, işyeri, endüstri sanayi ve benzeri maksatlı inşaatların; etrafı kapalı bütün brüt alanları toplamıdır, inşaat alanına tabii zemine oturan açık teraslar, avlular, ışıklıklar, her nevi hava bacaları, saçaklar ile üstü açık; spor alanları, oto parklar, oto galerileri teşhir, kanopi, sundurma, portik ve benzeri alanlar dâhil edilmez. ee) İnşaat alanının maliyete tesir katsayısı (C uygulama katsayısı): Her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen Kanal Birim Fiyatının 0,025 ile çarpılmasından elde edilen ve bir m² inşaat alanı için uygulanan TL/m² birim fiyatıdır. ff) İSKİ hizmet bedelleri: İSKİ Kuruluş Kanunu gereği şahıs, kurum ve kuruluşlar için yapılan özel hizmetler sebebiyle kanun, yönetmelik ve yönerge hükümlerine göre alınan bedellerdir. gg) İSKİ kanunu: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanundur. (01/6/1984 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3009 sayılı Kanunla değişik.) ğğ) İş emri: İlgili birimlere gönderilmek üzere basılan ve hangi işin yapılacağını tarif eden formdur. hh) İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süpermarket, hipermarket, spor Sayfa 8 / 38

9 kompleksleri, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın sauna ve benzeri işyerlerini ifade eder. ıı)kaçak su kullanımı: Abone olmaksızın; İdarenin suyunu, İdareye ait su taşıyan boru hatlarından, şube yolundan, bina içerisindeki ana kolon borusundan ve yer altı suyu kaynaklarından her hangi bir teknik düzenekle su alma işidir. ii) Kanal birim fiyatı (K birim fiyatı): İçinde bulunulan yıla ait Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve bir metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dâhil, bir metre uzunluğunda Ø 300 mm. çapındaki atık su kanalının TL/m cinsinden maliyet bedelidir. jj) Kanalizasyon durum belgesi: 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol veya yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. kk) Kanalizasyon şebekesi: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından meydana gelen birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili Belediyesi tarafından yaptırılan resmi kanalizasyonlar, kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. gibi kanallar, gerçek veya tüzel kişiler tarafından İdare kontrollüğünde yaptırılan tulani kanallar, kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir. ll) Kapama aparatı: Su kapama işlemine yarayan aletlerdir. mm) kapatılmasıdır. Kapama: Borçtan veya geçici iptalden dolayı sayacı sökmeden suyun nn) Kara kanal: Bizanslılar, Osmanlılar veya halk tarafından yapılmış basit sathi, bacasız çeşitli derinlikte ve çevredeki bütün yapıların faydalandığı kanallardır. oo) Karışık grup abone: Aynı sayaçtan su alan, değişik abone grubuna dâhil, birden fazla bağımsız birimdir. öö) Kârlılık oranı: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, sutaşıma giderleri, çeşitli masraflar altında toplanan giderler, amortisman payı giderleri, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları toplamının % 10 undan az olmayacak bir değer ilave edilerek elde edilecek tutardır. pp) Kartlı sayaç abonesi: Ön ödemeli kartlı sayaçtan, peşin ödeme yaparak kullanan abone grubu. rr) Katılma payı (KP): İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, Sayfa 9 / 38

10 ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. ss) Katılma payı avansı (KPA): İdarenin yetki ve hizmet sahası dâhilinde, 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan müsaade almayan ve/veya geçici müsaade alan yapılardan; parselin cephe aldığı yol ve/veya yollardaki atık su kanalizasyon şebekesinin mevcudiyetine bakılmaksızın, yapılardan itibaren nihai alıcı ortama kadar her türlü atık su altyapı tesislerinin yapımı, ıslahı, tevsii ve yenilenmesi giderlerine mahsuben bir defaya mahsus alınan hizmet bedelidir. şş) Katma Değer Vergisi (KDV): 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre alınan vergilerdir. tt) Kesin hesap faturası: Abonenin, mukavelesini iptal ettirirken hesabının tasfiyesi için alınan ve kesin hesabın nasıl yapıldığını gösteren faturadır. uu) Kirleten öder ilkesi: Atıkların oluşturduğu veya oluşturması muhtemel çevresel kirlenme ve bozulmayı önlemek, sınırlandırmak, gidermek ve çevrenin iyileştirilmesini sağlamak için yapılan ve/veya yapılacak tüm yatırımların ve harcamaların kirletenler veya bozulmaya neden olanlar tarafından karşılanması ilkesidir. üü) Kirleten: Faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir. vv) Kirlilik kat sayısı: Abonenin kullanılmış sularının endüstriyel vasıfta kirlilik durumunu, derecesini gösteren katsayısıdır. yy) Kolon: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir. zz) Kontrol bacası (fenni baca ) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletilmesi gayesiyle içine insan girebilecek kesitte ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce belirlenen standartlara, fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş veya edilecek olan kanal bacalarıdır. aaa) KSU aboneliği: Kasım 2001 Genel Kurulunda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2002 yılı tarife teklifleri ve hizmet tarifelerinin 11 inci maddesinde İdaremizden şebeke suyu almayan tanker su ve kuyu suyu kullanan abonelerin ait olduğu tarife gurubundaki fiyatın yarısı alınır kararı gereğince yapılan aboneliktir. bbb) Kullanılmış su abonesi (KSU abonesi): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ile temiz su veya ham su mukavelesi yapan veya İdareden su almadığı halde, kullanılmış suyunu alıcı ortamlara deşarj etmek için mukavele yapmış olan abonedir. ccc) Mahsup tahakkuku: Kıyas tahakkuklar sebebi ile Aboneye yapılan fazla tahakkukun gerçek tahakkuktan mahsup edilmesi işlemidir. ççç) Mansap (alıcı ortam): Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atık suların kanun, yönetmelik, yönerge ve teknik usuller dâhilinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazilerdir. Sayfa 10 / 38

11 ddd) Mukavele grubu: Abone mukavelesinin, su-kullanılmış suların uzaklaştırılması, ham su-kullanılmış suların uzaklaştırılması veya özel bir protokolle tespit edilmiş götürü günlük sarfiyat üzerinden yapıldığını belirten mukavele cinsini belirler. eee) Mukavele iptali: Abonenin isteği üzerine sayacın sökülerek abone mukavelesinin iptal edilmesidir. fff) Mükellef: Gayrimenkulün gerek mülkiyet ve gerekse diğer ayni haklarına sahip olan gerçek ve tüzel kişilerdir. ggg) NVİ kaydı : Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adrese dayalı kayıt ve takip sisteminden alınan kayıt ve belgelerdir. ğğğ) Organize sanayi bölgeleri (OSB) : Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu 15/04/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgeleridir. hhh) Ortak kullanım alanları (OKA): Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa m² cinsinden brüt toplam inşaat alanıdır. ııı) Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli (AAB): Özel arıtma gerektiren atık su üreten kaynaklardan gerekli tedbirleri alıncaya kadar veya yeterli ölçüde almadıklarının tespiti neticesinde İdare tarafından yapılan işlerin giderleridir. iii) Özel proje inceleme ve onay harcı (PİOH): Su Kanal ve Ruhsat Şeflikleri tarafından yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere göre, atık su kanal bağlantısı ve/veya atık su çukuru bakımından eksikliği tespit edilemeyen; 09/05/1985 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun uygulayıcısı kurumlardan ruhsat alan veya alacak olan yapılara ait mimari projelere; altyapı uygunluk görüşü verilmesini teminen tahsil edilecek tutarlardır. jjj) Parsel bacası (rögar) :Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek maksadıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır, derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyon derinliği ile orantılı olarak değişkendir, parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde asgari 70 cm x 70 cm veya Ø 70 cm prefabrik iç ebadında olacaktır, kapaklar her an açılabilecek durumda ve zaruri haller hariç bina dışında olacaktır. kkk) Parsel bağlantısı bedeli: Binaların parsel bağlantısı yapılabilmesi için, işçilik, iş makinesi, kazı bedeli dâhil olmak üzere tüm maliyet unsurlarının dâhil edilerek Sayfa 11 / 38

12 belirlenen tutarlardır. lll) Personel giderleri: 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsayan tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. mmm) Pompa şartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı İdare tarafından belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir terfi çukuru veya rögarda toplanacak atık suların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilmesi şartıdır. nnn) Priz: Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur. ooo) Proje inceleme harcı (PİH): Proje inceleme mukabili alınan harçtır. ööö) Resmi binalar (resmi daireler): Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine veya bu kurumlar tarafından sermayesinin yarısından fazlası karşılanan, kanunla veya kanunun verdiği yetki ile kurulan kamu tüzel kişilerine ait bina ve tesislerdir. ppp) Resmi daire abonesi: Resmi kuruluşlar tarafından yapılan ve ödeme yeri saymanlıklar olan mukavelelere ait abone grubudur. rrr) Sanayi abonesi: İdareden su veya kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmeti almak için mukavele yapmış, gelir sağlamak gayesiyle şekil, vasıf değiştirerek mal üreten gerçek veya tüzel kişilerdir. sss) Sanayi tesisleri: Ham madde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek mamul veya yarı mamul madde üreten tesislerdir. şşş) Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır. ttt) Sayaç çapı: Sayacın çapını gösteren numaradır. uuu) Sözleşme (Mukavele): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen İdare yetkilisi ve abone tarafından imzalanmış akittir. üüü) Sutaşıma giderleri: Su şebekesi bulunmayan veya su şebekesinden su sağlanamayan yerlere tankerlerle yapılan sutaşıma masrafları da tarife hesaplanmasına esas yönetim ve işletme giderleri maliyet tutarlarındandır. vvv) Şantiye: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle özel ya da tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları, faaliyetlerinin ve kalıcı tesislerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek olan Sayfa 12 / 38

13 geçici tesisler ile halen yapı kullanma izin iskân belgesi alınmamış yapılar şantiye olarak kabul edilir. yyy) Şebeke: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. zzz) Şube yolu: Ana musluğun ana boruya bağlandığı noktadan başlayıp, bahçeli nizamlarda parsel sınırından bahçe duvarından en fazla bir metre içerde, bahçesi olmayan binalarda ise cephe duvarına kadar olan kısımdır. aaaa) Tahakkuk: İdarenin verdiği su ve atık su hizmetlerinin karşılığı olarak, abonelerin tükettikleri su miktarlarının ölçülmesi suretiyle tahsil edilmesi gereken bedellerin hesaplanıp faturalanması işlemidir. bbbb) Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. cccc) Tarife grubu: Aboneye çıkartılacak faturanın birim fiyatının konut, işyeri, sanayi, ham su, toplu su satışı, bedelsiz grubunun hangi tarifesinden alınacağını ve katma değer vergisi uygulanıp, uygulanmayacağını gösterir. çççç) Tasfiye: Sözleşme aşamasında abone tarafından idareye verilen ve abone alacağı mahiyetinde olan teminatlarından abone hesabındaki borçları düşülerek mahsuplanması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir. dddd) Teminat: Aboneden, İdare tarafından belirtilmiş süre için kullanacağı farz edilen su sarfiyatı karşılığı alınmış teminattır. eeee) Teminata esas cetvel (abonelik teminat bedelinin tespitine esas cetvel): Abone grubuna göre; abone tarafından teminat olarak ödenmesi gereken parasal tutarın TL cinsinden tespitinde kullanılmak üzere; muhtelif çaplı sayaçlardan 1 (bir) saatte metreküp cinsinden (m 3 ) geçen su miktarının günlük 5 (beş) saatlik kullanım ve 30 (otuz) gün üzerinden tüketildiği farz edilen aylık su tüketim miktarlarının yer aldığı Yönetmelik ekinde sunulan tablodur. ffff) Toplam sistem maliyeti: Yatırımın finansal maliyetini, sistemin işletilmesi ve bakımını, sabit varlıkların amortismanını, yönetim ve izleme giderlerini, vergileri, kamulaştırmayı ve sistemin finansal sürdürülebilirliğini sağlayacak özkaynak getirisini de içeren toplam değeri, gggg) Tulani kanal: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi bulunmayan ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından, onay ve kabulü ise İdare tarafından yapılmak şartı ile yerinde yine ilgilisi tarafından inşa ettirilen kanallardır. ğğğğ) Usulsüz su kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanması veya kullandırmasıdır. hhhh) Yapı kullanma izin belgesi (iskân raporu): Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini, inşaat bitirim tarihini, Sayfa 13 / 38

14 tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, metrekarelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren yapı denetim kuruluşu yetkilisinin ve proje müellifi mimarın imzaları alınarak ilgili Belediye tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen belgedir. ıııı) Yönerge: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliği kapsamında hazırlanan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesidir. iiii) Yönetim kurulu: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kuruludur. jjjj) Yönetim ve işletme giderleri: Enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, sutaşıma giderleri, çeşitli masraflar altında toplanan giderlerinin toplamından oluşan maliyet tutarlarıdır. kkkk) Yönetmelik (Tarifeler yönetmeliği): İdarenin görev ve yetki alanı dâhilinde, kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi suyunun ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak her türlü harç, bedel, pay, teminat ve yaptırımlarla bunların tahsili esaslarını tanzim eden, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Tarifeler Yönetmeliğidir. İKİNCİ BÖLÜM Tarife Tespitinin Esasları, Tarife ve Bedel Çeşitleri ile Abone Türleri Tarife tespitinin esasları MADDE 4- (1) Tarifelerin belirlenmesinde; gerçek değerlere dayanılarak hesaplama yapılır. (2) Toplam sistem maliyetleri tarifelere yansıtılır. (3) Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar yönetim ve işletme giderlerini, amortisman giderlerini karşılayacak ve en az % 10 (yüzde on) kâr sağlayabilecek seviyede tespit edilen tutarlardır. (4) Tarifenin belirlenmesinde, üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı ana unsurdur. Tarife ve bedel çeşitleri MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin konusu olan tarife ve bedeller; su satış tarifesi, kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi, hizmet bedelleri, teminat bedelleri ve yaptırım bedelleri olmak üzere beş grupta toplanır. Abone türleri MADDE 6- (1) İki türlü abone vardır. Bunlar; Sayfa 14 / 38

15 a) İdarenin hem su ve hem de kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal şebekesi bulunmakla birlikte kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir; bu tip abonelere su tarifesi ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. b) Kuyu ve tanker suyu kullanan veya İdarenin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan abonelerdir, bu tip abonelere kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi ile hizmet, teminat ve yaptırım bedelleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Abone Grupları ve Tarife Uygulaması Abone grupları ve tarife uygulaması MADDE 7- (1) Uygulanacak tarifeler itibariyle abone grupları; Konut Tarifeli Aboneler, İşyeri Tarifeli Aboneler, Sanayi Tarifeli Aboneler, Konut Dışı İnşaat Şantiye Tarifeli Aboneler, Konut İnşaatı Şantiye Tarifeli Aboneler, Resmi Daire Tarifeli Aboneler, Köy Konut Tarifeli Aboneler ve Köy İşyeri Tarifeli Aboneler şeklinde gruplandırılır. Konut tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 8- (1) Konut tarifesi uygulanacak aboneler aşağıda belirtilmiştir. a) Barınma amacıyla oturulan yerler, meskenler. b) Tüm kamu konutları. c) İstanbul Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliklerine ait tüm abonelikler ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğüne ve Amatör Kulüpler Federasyonuna kayıtlı spor kulüplerinin ticari amaçla işletilmeyen lokal ve tesisleri. ç) Tek sayaçtan su kullanan karışık grup abonelerden yoğunluğu mesken olmak şartı ile su kullanan, avukatlık, muhasebecilik, mali müşavirlik, mühendislik ve bunun gibi ev-ofis olarak kullanılan büro niteliğindeki işyerleri. d) Tüm kamu hastaneleri ve kamu sağlık kurumları. e) Yabancı ülke temsilcilikleri ve konsoloslukları. f) Siyasi partilere, ticari gaye ile işletilmeyen hayvan barınaklarına, site villa ve apartmanların ortak kullanımına giren ve ticari amaçlı olmayan havuz, yönetim odası, otoparklar, güvenlik kulübelerine, bina temizliği için kullanıma, yangın tesisatlarına ait abonelikler. g) Herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği muhtarlık hizmet binaları. ğ) Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına faaliyet gösterdiği kabul edilen hayır dernek ve vakıfları, hayır kurumları ile bunların bina ve tesisleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlığın denetimindeki eğitim kurumları, askeri okullar, polis okulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülüklere bağlı veya bunların denetimindeki kurslar ve Sayfa 15 / 38

16 özel eğitim kurumları, ticari gayesi olmayan dernek ve vakıflar tarafından eğitim ve öğretime destek ve katkı amacıyla kurulan yurt, kurs, pansiyon, hizmet binası ve tüm tesisleri. h) Konutlarda bahçe ve çevre sulama ile müşterek kalorifer suyu abonelikleri. ı) Belediyeler ile iştiraklerinin tüm hizmet binaları ve tesislerine ait abonelikler. İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 9- (1) İşyeri tarifesi uygulanacak aboneler aşağıda sıralanmış olup, mahiyetine göre bunlar; a) Gelir sağlamak gayesi ile sürekli veya geçici olarak icra edilen her çeşit meslek, sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerler, bürolar, ticarethaneler, fırınlar, kahvehaneler, lokantalar, gazinolar, hamamlar ve diğer ticari hizmet üretilen tüm yerler, b) İşyerlerine ait bahçe sulama abonelikleri. yerler. c) Konsolosluk binalarının dışındaki yabancı ülkelere ait temsil faaliyeti gösteren ç) Tüm özel hastaneler ve özel sağlık kurumları Sanayi tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 10- (1) Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten yerlere sanayi tarifesi uygulanır. Konut dışı inşaat şantiye tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 11- (1) Konut dışı inşaat şantiyesi abone grubuna; konut dışı inşaatlar, maden arama, çeşitli amaçlarla kazı yapma ve bunun gibi etkinliklerin sürdürülmesini sağlayacak kalıcı tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurulan, faaliyetlerin ve kalıcı tesislerin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek geçici tesislere ait abonelikler dâhildir. (2) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 12- (1) Tarifeler Yönetmeliğinin Konut Tarifesi Uygulanan Abonelikleri düzenleyen 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h ve ı bentlerinde belirtilen yerlerin inşaatı için; yapı kullanma izin belgesi alınıncaya kadar konut şantiye abone tarifesi uygulanır. Sayfa 16 / 38

17 (2) Karışık grup inşaat şantiye aboneleri için ise; yapıya ait proje esas alınarak birim sayıları tespit edilir ve birim başına ortalama su tüketimi bulunarak ait oldukları şantiye tarifesi uygulanır. (3) Mevcut şantiye abonelerinden konut inşaatı şantiye aboneliği değişikliği talebi için İdareye müracaat edilir, müracaatın İdarece onayını müteakip konut inşaatı şantiye aboneliği grup değişikliği yapılır ve müracaat tarihinden itibaren konut inşaatı şantiye tarifesi uygulanır. (4) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Yönetim Kurulunca belirlenir. Resmi daire tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 13- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hizmetlerinin yerine getirilmesinde kullanılan yerlere resmi daire tarifesi uygulanır. Köy konut tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 14- (1) Köyler ile önceki statüsü köy olup Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle mahalle konumuna gelmiş bölgeler ile tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre mahalle statüsüne dönüşen Çatalca ilçesi Binkılıç Atatürk, Binkılıç Fatih, Çiftlikköy ve Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuşlu mahallelerinde ikameti adrese dayalı sistem kayıtları ile tevsik edilen, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan konut aboneliklerine köy konut tarifesi uygulanır. Köy işyeri tarifesi uygulanacak aboneler MADDE 15- (1) Köyler ile köy statüsündeyken Büyükşehir Belediyesi hizmet alanlarının İstanbul Valiliği sınırlarına genişletilmesi sebebiyle önceki statüsü köy olan yerleşim yerlerinden mahalle konumuna gelmiş bölgeler ile tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa göre mahalle statüsüne dönüşen Çatalca ilçesi Binkılıç Atatürk, Binkılıç Fatih, Çiftlikköy ve Arnavutköy Durusu ve Terkos, Silivri Büyükçavuşlu mahallelerinde köy hayatının idamesi için gerekli olan bakkal, kahvehane, marangoz, terzi, lokanta, kasap, berber, manav, fırın ve benzeri ölçekteki abonelere köy işyeri tarifesi uygulanır. (2) İşyeri sahiplerinin bu durumlarını bağlı bulundukları muhtarlıklar tarafından belgelendirilmeleri gerekmektedir. Geçici abonelik uygulaması MADDE 16- (1) Hizmet alanı şehir, kasaba ve köylerde kurulan sergi, fuar, sirk, Sayfa 17 / 38

18 pazar, kermes, panayır ve ilgili belediyesince çalışma ruhsatı verilmiş büfe, çay bahçesi, hurdacı, kurban satış ve kesim yerleri ile bunun gibi seyyar yerlere ilişkin geçici abonelikler yapılır. (2) Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin 7, 8, 9 ve 10 uncu fıkralarında belirtilen abonelere de geçici abonelik uygulaması yapılır. Özel arıtma gerektiren atık su arıtma bedeli ve yalnız kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli uygulanması MADDE 17- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan; konut, işyeri, sanayi, resmi daire, köy tarifeli abone grubuna giren özel ve tüzel kişi aboneleri bu gruba dâhildirler. (2) Kuyu, kaptaj havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanan veya kanalizasyon şebekesinden yararlanan özel ve tüzel kişiler İdareye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. (3) Tahakkuk edecek bedel için Yönetmeliğin 22 nci madde hükümleri uygulanır. (4) Endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden ise, ayrıca atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atık su arıtma bedeli alınır. Tarife uygulamasına ve diğer uygulamalara ilişkin hususlar MADDE 18-(1) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sınırları içerisinde bulunan ibadethaneler, halk çeşmeleri ile mezarlıklar içerisindeki çeşmelerin su ve atık su bedelleri İdare tarafından karşılanır, halk çeşmelerinin tesisi İdare tarafından yapılır, mezarlıklar içerisinde yeni açılacak çeşmeler için İdareden görüş alınır ve lüzum görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. (2) Kuraklık, tabi afet veya başka bir sebeple kente verilen günlük su miktarında düşme olması durumunda, İdare su tasarrufunu sağlamak ve su temininde önceliği konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelere su satışını geçici olarak durdurabilir. (3) İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü hizmet sınırları dışında kalan ve İdaremizden toptan su alımına ihtiyaç duyan Mülkî veya Mahallî İdare birimleri ile Kurumumuz arasında düzenlenecek toptan su satışı protokolü çerçevesinde; dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan İdaremizce ilgili Kurumlara toptan su satışı yapılabilir. (4) Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının kadrolu veya geçici süreli mensubu olarak gerek yürüttükleri güvenlik, asayiş ve istihbarat hizmetleri kapsamında, gerekse Terörle Mücadele Kanunu çerçevesindeki hizmetleri sırasında şehitlik veya gazilik mertebesini haiz olan tüm şehitlerin ailelerine, gazilere ve bunların dul, öksüz ve yetimleri durumundaki ailelerine, engelliliği en az % 40 oranında olup, rapor ile tevsik edilen Sayfa 18 / 38

19 engellilerin konutlarına ait faturalandırmalarda konut tarifesinin % 50 si uygulanabilir. (5) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin c ve ğ bentlerinde sayılan aboneliklere ilişkin tüm tahakkuk ve faturalandırmalar; konutlara uygulanan bedel ve tarifenin en alt kademesinden yapılır. (6) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin g bendinde düzenlenen muhtarlık hizmet binalarında, muhtarlık hizmetleri kapsamının dışında, başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde, faturalandırma konut tarifesinden yapılmaz, söz konusu faaliyetin ait olduğu tarife grubundan tahakkuk ettirilir. (7) İdare su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapılabilir. (8) İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerine uygulanan su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. (9) İnşa halindeki binalara; yapının tamamlanmasına kadar şantiye tarifesi uygulanır, yapımı tamamlanan binaların yapı kullanma izin belgesi almaları durumunda ferdi abonelik işlemleri yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Su Satış Tarifesi ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi Abonelere uygulanacak su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi unsurları MADDE 19- (1) Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin tespitinde esas alınacak unsurlar aşağıda sunulmuştur; a) Yönetim ve işletme giderlerine; enerji ve malzeme giderleri, personel giderleri, çeşitli masraflar ile su isale ve tevzi giderleri dâhildir. 1) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, doğalgaz, çeşitli akaryakıt, katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları, alüminyum sülfat, mayi klor, ozon ve benzeri işletme ve sarf malzemelerine yönelik bu kapsamdaki diğer harcamalardan oluşur. 2) Personel giderleri: 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini, personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılan yüklenici ve alt yüklenici elamanlarına yapılan her türlü maliyet unsurlarını kapsar. 3) Çeşitli masraflar: Kira, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme masrafları, kamulaştırma bedelleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü Sayfa 19 / 38

20 taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler, hizmet alımı yöntemleriyle gördürülen hizmetlere ilişkin maliyet unsurları ve benzeri diğer masraf kalemlerinden meydana gelir. 4) Su isale, tevzii ve taşıma giderleri : Lüzumu halinde Adalara deniz tankerleri ile su şebekesi bulunmayan yörelere kara tankerleriyle yapılan taşıma harcamaları ile su isalesi ve tevziine ilişkin yapılan gider giderlerdir. b) Amortismanlar; Sabit bir kıymet olan tesislerin, dayanıklı taşınırların ve demirbaşların ekonomik ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için mevzuat gereği ayrılması mecburi, miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutarlar ile yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamaması halinde aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır. c) Aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları; tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderlerine ilişkin maliyet unsurları hesaba katılır. d) Kârlılık oranı; Yönetim ve işletme giderlerinin, amortisman tutarlarının, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsii masrafları toplamının % 10 undan az olmayacak bir değer kâr olarak ilave edilir. Geri dönüşüm kullanma suyu tarifesi MADDE 20- (1) Atık suların İdarenin arıtma tesislerinden geçirildikten sonra elde edilen suyu kullanan yerlere geri dönüşüm kullanma suyu tarifesi uygulanır. Ham su tarifesi MADDE 21- (1) Herhangi bir işleme tabi tutulmamış suları kullanan yerlere ham su tarifesi ve m³ satış fiyatı her abonenin kendi tarife tutarının % 50 si oranında uygulanır. Kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarifesi MADDE 22- (1) İdarenin şehir şebeke suyu hizmetlerinden yararlanmayıp kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanan veya kanalizasyon şebekesinden yararlanan özel ve tüzel kişiler kullanılmış suların uzaklaştırılması bedelini ödemekle yükümlüdürler. (2) Tüketilen her bir m³ su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli abonenin ait olduğu tarifenin yarısı olarak belirlenir. (3) Endüstriyel nitelikte atık su oluşturan tesis ve işletmelerden ise, ayrıca atık suların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen atıksu arıtma bedeli alınır. (4) Yalnızca, bahçe sulama amaçlı açılan ve sadece bahçe sulamada kullanılan kuyu aboneliklerden kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli alınmaz. Sayfa 20 / 38

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) 20.11.1981 tarihli ve 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Çanakkale Belediyesi

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ

TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ 1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2014 Ş U S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 Yönetmeliğin

Detaylı

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

MASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 20.11.1981 Tarih ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna 3305

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Kahramanmaraş Belediyesi Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ( E.S.K.İ ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ 29.11.2000 tarih ve 4/3 Sayılı değişiklik 1 I.BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ,YASAL DAYANANAK

Detaylı

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü. Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C. ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su Hizmetleri Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı

Detaylı

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir.

MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. MADDE 23. SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ (KDV HARİÇ)..Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. A) 2014 MALİ YILI İÇMESU TARİFESİ Abone gruplarına göre

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2013 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

Detaylı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik; atıksuların

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR

BELEDİYE MECLİSİNİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR Karar No:494 NİN KASIM AYI TOPLANTISI 28/11/2014 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARAR BİRLEŞİME KATILAN ÜYELER: BİRLEŞİME KATILMAYAN ÜYELER: 30 Bahri IŞIK, Hayri KÖSE, Recep TAŞPINAR, Fatih ŞENER, Kuzubey

Detaylı

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ . İSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ 1 İSKİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK İLAN METNİ I. BÖLÜM GENEL İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, atık suların kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör ve benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine

Detaylı

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir.

Alıcı Ortam; Atıksuların deşarj edildiği deniz, göl, gölet, dere, akarsu ve arazidir. Su Havzalarını Koruma Yasal Dayanak Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; içme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yeraltısu kaynaklarının evsel, endüstriyel,

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İMAR YÖNETMELİĞİ KONYA 2008 BİRİNCİ BÖLÜM Genel hükümler Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye ve mücavir

Detaylı

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALĠZASYON ġebekesġne DEġARJ YÖNETMELĠĞĠ I.BÖLÜM Genel Genel Kurul Tarafından Kabulü; Karar Tarihi : 02.12.2005 Karar No : 25 Amaç, Kapsam

Detaylı