KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN"

Transkript

1 KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: Resmi Gazete: Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 4704 Sayılı Kanun İşlenmiştir) BİRİNCİ FASIL UMUMİ HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda yazılı fiilleri işlemek kaçakçılıktır: A) Herhangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine tabi olmaksızın Türkiye'ye ithal veya Türkiye'ye ithale teşebbüs etmek; B) Türkiye'ye ithali veya Türkiye'den ihracı memnu olan herhangi bir madde veya eşyayı ithal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek; Devletçe ihraç şartıyla müşterisine satılan eşya ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir sebep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç etmemek. C) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı memleket dahilinde bir yerden diğer yere bilerek nakletmek veya satın almak veya satmak veya saklamak veya satılığa arzetmek veyahut alınıp satılmasına delalet eylemek; Gümrük mıntıkası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. Bu hüküm gümrük mıntıkası haricinde kalan şehir ve kasaba ve istasyonlarda mutat pazar yerlerinden gayrı yerlerden yükletilip nakledilen kaçak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler hakkında da caridir. İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıklrın, zahiri bir alamet olmaksızın, içlerinde zuhur edecek kaçak eşya nakilleri, bilerek naklettikleri sabit olmadıkça kaçakçı addolunmazlar. D) (Değişik: 26/7/ /1 md.) Devlet tekeli altında bulunan maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın: 1-Türkiye'ye ithal etmek veya ithale teşebbüs etmek, 2-Memleket içinde bir yerden diğer yere sevk ve nakletmek, 3- Saklamak, 4- Satılığa çıkarmak veya satmak, 5- Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlak etmek (tütün ve sigara kağıdı mutlak olarak), 6- Türkiye dahilinde imal etmek veya imal için hariçten alat ve edevat ithal eylemek veya ithale teşebbüs etmek veya bu alat ve edevatı dahilde imal etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfzetmek veyahut failin ne maksatla kullanacağını bilerek tedarik eylemek, E) Hususi kanunları mucibince muayyen işler için resimden muaf olarak veya az resimle ithal olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhisara tabi maddeleri, 1- Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak veya satmak; 2- Bilerek satın almak; 3- Kanuni hakkı olmaksızın veya hakkından fazla olarak almak veya bu hususta beyannme doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek.

2 F) (Mülga:5/6/ /9md.) Kaçakçılık yapmak maksadıyla icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi feragatiyle olmayrak ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebiyle fiilin husule gelmemesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. Askeri şahıslar tarafından askere mahsus silah ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suçları hakkında askeri muhakeme usulü ve askeri ceza kanunları ahkamı mahfuzdur Madde 2- Devletin,mahalli idarelerin, belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve mütahdemleriyle mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, köy korucuları; kaçakçılık fiillerini, bunların men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara, ihbara meburdurlar. Bunlardan mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır orman bekçleri ve köy korucuları;kaçakçılık fiillerini men ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bulunmdığı yerlerde, bizzat men ve takip ile mükelleftirler. Ek Fıkra; Ek: 3/6/ /1 md.) Kaçak olaylarını ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın mahiyeti, haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz. Madde 3- (Değişik:26/7/ /2 md.) Her mahallin en büyük mülkiye memuru sözleşmeli personel dahil olmak üzere bilumum gümrük ve gümrük muhafaza amir ve memurları, doğrudan doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle tekel memurları, emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel, jadarma subay, astsubay, uzman çavuş ve eratı, sahil Güvenlik Komutanlığı subay, astsubay ve eratı kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. Madde 4- Kaçakçılığı takip ve men ile mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendilerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve aynı zamanda keyfiyeti taallukuna göre gümrük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye memuruna bildirirler. Kaçakçılık vukuatı askeri ihtisas mahkemeleri mıntıkalarında vuku bulmuş ise kaçakçılığı men ve takip ve tahkike memur olanlar, gümrük muhafaza kıt'aları kumandanlıklarına evvel emirde malumat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi mesai ederler. Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanlara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye memuru veya muhafaza kıt'aları kumandanları tarafından yapılacak tahriri talep üzerine en yakın askeri kuvveti derhal tefrik ve sevk eder. Madde 5- (Mülga: 2/5/ /154 md.) İKİNCİ FASIL ARAMALAR Madde 6- Üçüncü maddede sayılan memurlar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da salahiyetlidirler. Madde 7- (Değişik:26/7/ /3 md.) Kaçak eşya, her türlü silah, mühimmat patlayıcı ve uyuşturucu maddelerin bulunduğu şüphe edilen her denk veya sandıkta veya nakle yarayan diğer araçlarda arama yapılır. Madde 8- (Değişik: 17/1/ /1 md.) Hususi Evlerle Müştemilatında Arama: A) Mahallin en büyük mülkiye amirinin vereceği yazılı izinle, B) salahiyetli memurun izni bulunmadığı halde köylerde muhtar veya vekilinin veya bunlar da bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin huzuruyla, C) Arama izni verenlerin evlerinde arama icap ettiği taktirde mafevk idare amirinin izniyle yapılır. Hususi ev aramaları salahiyetli memurlarca, ihtiyar heyetleri arasından ve bulunmadığı takdirde mahalle veya köy halkından en az iki kişinin huzuruyla yapılır. Muvazzaf ve müstahdem subaylarla askeri memurların kendilerinin oturdukları yerlerde arama, mafevk veya hem rütbe bir subay huzuruyla yapılır. İzin veren makamın iş'arı üzerine aramada bulunacak subayın izamına askeri merciler mecburdurlar. Arama sırasında kaçakçılık suçunun işlendiğini gösteren veya bu suçun ispatına yarayacak olan evrak bulunursa sahibinin veya mümeyyiz olan hısımlarının, bunlar da bulunmadığı takdirde bu maddenin B bendinde yazılı kimselerin huzuriyle mühürlenir ve aramayı yapan kimselerce alınarak zabıt varakasının aslı ile birlikte tahkikat yapan gümrük muhafaza kıtaları subaylarıyla gümrük ve muhafaza idareleri amirlerine verilir.

3 Bu mühür kaçakçılık tahkikatını yapanlar tarafından sahibinin huzuriyle, sahibi gelmez veya belli olmazsa ihtiyar heyetinden veya o yerde oturan kimselerden iki kişi bulundurularak açılır ve en kısa zamanda evrak tetkik edilir ve suçun işlendiğini gösterenlerle suçun ispatına yarayanlar ayrılarak tahkikat kağıtlarıyla birlikte Cumhuriyet Müddeiumumiliğine ve askerliğe ait olan evrak da en yakın askeri adli amire gönderilir. Diğerleri imza mukabilinde hemen sahibine iade edilir. Zabıt muamelesine karşı alakalılarca Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebep ve usul dairesinde vazifeli merciler nezdinde itiraz olunabilir. Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken görülen veyahut kaçakçılık sayılan herhangi bir işin yapıldığı zahiri delilleriyle tespit edilen yerlerde usulü dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin almağa lüzum yoktur. Bu hallerde arama (A,B,C) fıkraları hükümleri dairesinde gece dahi yapılır. Madde 9- Dükkan, Mağaza, Ticari ve alış veriş yapılan hususi evler, depo, ambar, antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer yerler ve müştemilatı umuma açık oldukları müddetçe ve umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir. Bu mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 8 nci madde hükmüne tabi tutulur. Madde 10- Gümrük salonlarında kaçak eşya sakladığından şüphe edilen şahısların üzeri sivil, asker ayrılmaksızın kayıt ve şartsız aranabilir. Gümrük mıntıkası dahilinde bu arama en yakın bir karakola veya bir Hükümet dairesine veya askeri garnizona götürülerek yapılır. Kadınların üzerinde arama, bir kadın marifetiyle yapılır. Hakim ve Cumhuriyet Müddeiumumileri ile Müddeiumumilerin muavini sıfatıyla emirlerini icraya memur olan zabıta memurları hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda mevcut salahiyetler mahfuzdur. Madde 11- (Değişik: 29/8/ /1 md.) Gümrük Kanununun 7 nci maddesi gereğince tayin olunan kapı ve yollardan başka yerlerden girmek, çıkmak veya geçmek memnudur. Bu yerlerde tesadüf edilecek eşhas ve her nevi nakil vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından durdurulur ve şahısların eşya yük ve üzerleri ve nakil vasıtaları aranır. (Değişik: 3.fıkra 26/7/ /4 md.) "Dur" ihtarına itaat etmeyen şahıslar hakkında evvela havaya ateş etmek suretiyle bu ihtar tekrar edilir. Bu ihtara da riayet edilmezse salahiyetli memurlar silah kullanmaya yetkilidir. Ancak silahla mukabeleye yeltenilmesi veya meşru müdafaa durumuna düşülmesi veya Bakanlar Kurulunca ihdas edilen emniyet bölgelerinde dur ihtarına itaat edilmemesi hallerinde salahiyetli memurlar doğruca hedefe ateş edebilirler. Silahla techis edilmiş zabıta ve Gümrük muhafaza memurlarının memleket dahilinde tesadüf edecekleri kaçakçılar hakkında da yukarıdaki fıkralar ahkamı tatbik olunur. Gümrük mıntıkası dahilinde havaya silah atmak suretiyle vaki dur ihtar ve işaretine itaat etmiyen canlı, cansız kara vasıtaları sürücülerine de salahiyetli memurlar silah istimaline mezundur. Demiryolu vasıtaları bu hükümden müstesnadır. Bunların durdurulmasını gerektiren ahvalde yapılacak muameleler istasyonlardaki tevakkufları sırasında icra olunur. Kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle vazifeli jandarma veya gümrük muhafaza teşkilatı mensupları karasuları veya gümrük mıntıkalarında her nevi deniz vasıtalarına yanaşıp yük ve evrakını tetkike salahiyetlidir. Sahillerde veya hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmayan yerlerde izinsiz yanaşan veya kara ile yahut sair sefinelerle ithalat eden gemilerle ek ikinci maddenin IV üncü fıkrası hükmüne riayet etmeyen her nevi deniz vasıtaları hakkında dahi, hangi tonajda olursa olsun yukarıdaki fıkra hükmü tatbik olunur. Karasularımızda ve gümrük mıntıkalarında jandarma veya muhafaza teşkilatı mensuplarının yanaşmasına müsaade etmeyerek kaçan veya kaçmaya teşebbüs eden her nevi deniz vasıtalarına beynelmilel deniz işaretlerine göre gündüz flama ve gece mors ve emsali işaretlerle durması ihtar olunur. Bu ihtara riayet etmeyen vasıtaya ihtar mahiyetinde top veya sair silahlarla ateş edilir. Buna da riayet etmeyip kaçmaya devam ettiği takdirde durmaya mecbur edecek şekilde üzerine ateş edilir. Mücbir bir sebep olmaksızın gümrük idaresi bulunmayan bir mahalle inen veya kalkan hava sefineleri hakkında da kara vasıtalarına tatbik olunan hüküm uygulanır.

4 ÜÇÜNCÜ FASIL CEZAİ HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM MÜNHASIRAN GÜMRÜKLERE AIT CEZAI HÜKÜMLER Madde 12- Yabancı memleketlerden geldiği halde mücbir sebepler olmaksızın evrakının gösterdiği mahal güzergahı haricinde Türkiye kara sularında rastlanan gayri safi yüz tonilato hacminden aşağı (yüz dahil) sefinelerin hamulesi müsadere olunur. Hamulesi bulunmadığı halde hamulesi olmadığını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğunu ispat edemeyen sefine kaptan veya acentasına tonilato başına 50 milyon lira (Değişik: 29/6/ /Md. 5) hesabiyle ağır para cezası hükmolunur. Madde 13- Sahillerde ve hudut teşkil eden nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmayan yerlere izinsiz yanaşan veya kara ile veyahut sair sefineler ile ihtilat eden sefinelerin içinde bulunan memnu eşya manifestoya dahil olsun olmasın müsadere olunur. Madde14- (Değişik:29/8/ /1md.) Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tabi eşya ve maddeler müsadere olunur. Yolcuların başkalarına ait eşyayı kendi zati eşyası imiş gibi göstermiş olmaları halinde bu kaçak eşyanın müsaderesine, gerek yolcu ve gerekse eşya sahibi hakkında eşyanın vergileri miktarınca ayrı ayrı ağır para cezasına hükmedilir. (Değişik 3. Fıkra: 6/5/ /1 md.) Yolcuların beyanlarına muhalif olarak yanlarında veya kaplarında zuhur eden ve ticari mahiyet ve miktarda olan eşyalarıyla gümrükten kaçırılmak maksadına müstenit olarak sandık, bavul, çanta ve bunlara benzer eşya veya kaplarında veya bunların muhteviyatında gizli tertiple yaptırılmış yerlerden veya üstünde bulundurduğu eşyanın gizli yerlerinden veya yastık, yorgan ve şiltelerin içinden çıkarılan veya ayakkabılarına yerleştirilmiş, vücutlarına sarılmış veya sıkıştırılmış olarak bulunan yahut herhangi bir suretle muayeneye arz edilmemiş olan gümrüğe ve Tekele tabi kaçak eşyadan dolayı müsadere kararı verilmekle beraber yukarıda zikredilen mal veya eşya, özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla memlekete ithali yasaklanmış mallardan değilse fail, eşyanın gümrüklenmiş değerinin bir misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Mal veya eşyanın memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. Tekel kaçağı maddeler için fail, bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla birlikte bu maddelerin CIF değeri ile özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezasıyla cezalandırılır. Tekel kaçağı maddeler hakkında özel kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması halinde hükmolunacak para cezasına bu maddelerin gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilave olunur. Türkiye'ye giren yolcuların beyanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tabi eşya 22 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki mahal ve zaman şartları aranmaksızın her an müsadere edilebilir. Madde sayılı kanunla birlikte mülga. Madde sayılı kanunla birlikte mülga. Madde 17- Manifesto veya barnamede yazılı olmıyan ve bulunduğu yerden aranarak çıkarılan eşyanın müsaderesiyle failleri hakkında 25 inci maddenin 2 nci fıkrasından başlayan hükümler tatbik olunur. Madde 18- (Değişik: 17/1/ /1 md.) Türkiye'ye giren veya Türkiye'den çıkan yolculara ithali veya ihracı memnu eşya bildirilir. Bu bildirişten sonra kendilerinin beyanları hilafına olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında memnu eşya çıkarsa bunların müsaderesine ve kıymetinin üç misli ağır para cezasına hükmolunur. Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük idaresine rızasıyla verirse keyfiyet gümrük idaresince tutulacak ve kendisine imza ettirilecek zabıt varakasına derç ile iktifa olunarak hakkında takibat yapılmaz ve kendisinin mahkemeye müracaat hakkı da sakıt olur. Bu eşyayı 14 üncü maddenin 2 nci fıkrası dairesinde gizleyerek kaçıranlar veya kaçırmağa teşebbüs edenler hakkında bu faslın ikinci kısmı hükümleri tatbik olunur. Madde 19- Yabancı memleketlerden gelen memnu eşya manifestonun asıl nüshasında veya barnamede tasrih edilerek gümrüğe getirilirse sağlam teminat altında geldiği yere veya diğer bir yabancı yere iade ve sevk olunur. Manifestonun asıl nüshasına veya barnamede dahil olmayan bu kabil eşya, velev ki mevrit liman ve istasyona gelmesi akabinde kaptan veya acentası veya şimendifer idaresi tarafından gümrüğe ihbar ve hatta teslim edilmiş olsun, müsadere edilmekle beraber nakledenler hakkında 25'inci maddenin 2 nci fıkrasından başlıyan hükümler tatbik olunur.

5 Madde 20- (Değişik: 5/6/1985/3217 md.) Her ne şekilde olursa olsun hile veya suistimal gibi kanun dışı yollarla veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak muamelesini yaptırmak suretiyle eksik resim veya vergi ödemek veya resim veya vergileri ödememek, ödenmeksizin ödenmiş veya muamelesi yaptırılmış veya resim veya vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabi mal gibi gösterilmek veya özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla ithali yasak veya tekele tabi bir malı, ithali yasaklanmamış olarak veya tekel dışında göstermek suretiyle memlekete mal veya eşya ithal edenler veya ithale teşebbüs eyleyenler; resim veya vergileri noksan verilen mal ve eşya için bu noksanlığın, resim veya vergileri ödenmemiş olan mal veya eşya için de tekmil resim veya vergilerin yasak veya tekele tabi madde ve mallar için gümrüklenmiş piyasa değerinin üç misli ağır para cezası ile cezalandırılır. Mal veya eşyanın tekele tabi olması veya memlekete ithalinin özel kanunlarla veya ithalat rejimi kararlarıyla yasaklanmış bulunması durumunda ayrıca iki seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. Mal veya eşyanın yakalanmış olması halinde müsaderesine karar verilir, yakalanamaması halinde ise yukarıdaki fıkralarda yazılı ağır para cezasına gümrüklenmiş piyasa değeri de ilave olunur. Madde 21- (Değişik: 26/7/ /6 md.) Kaçak zannı ile tutulan giriş veya çıkış kaçağı eşyanın ve bunların naklinde kullanılan araçların sahip veya taşıyıcıları, eşyanın veya aracın zaptını müteakip; A) Giriş kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan yabancı vasıtanın gümrük idaresince tespit edilecek gümrüklenmiş değerine, B) Çıkış kaçağı eşya ile her türlü kaçak eşyanın naklinde kullanılan millileşmiş veya yerli nakil vasıtasının, mahallin en büyük mülki amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında gümrük ve hazine yetkilileri ile belediye temsilcisi ve varsa ticaret odası temsilcisinden oluşan heyet marifeti ile tespit edilen FOB değerine, Muadil bir meblağı depozito ederek veya kanuni faizi de kapsayacak şekilde muteber banka mektubu veya hazine tahvil ve bonolarını teminat göstererek, eşya ve aracın teslimini gümrük idarelerinden veya yetkili ve görevli adli mercilerden isteyebilirler. Bu istem söz konusu eşya ve aracın, benzer kaçak eşyanın ve aracın sürümünü kolaylaştıracak neviden olup olmadığı, dış ticaret rejimi ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve kararlara aykırılık teşkil edip etmediği yönlerinden, gümrük idaresi tarafından incelenerek bu husustaki görüşleri ile birlikte adli mercilere intikal ettirilir. Yukarıdaki esaslarla birlikte eşya veya 47'nci maddeye göre zaptedilen taşıma aracının muhafazasının gerekip gerekmediği de nazara alınarak, kaçak eşya ve aracın teslim edilip edilmeyeceği, hazırlık soruşturması sırasında mahalli asliye ceza mahkemesince evrak üzerinde, duruşma sırasında ise yetkili ve görevli mahkemece eşya ve taşıma aracı ile ilgili olarak yargılama esnasında gerek duyulacak nitelikleri belirtir bir tespit raporunun istihsalini müteakip karara bağlanır. Teslim istemi doğrudan adli mercilere yapılmış ise, yukarıda belirtilen hususlar hakkında gümrük idaresinin görüşleri alındıktan sonra karar verilir. Özel olarak kaçak eşya naklinde kullanılmak üzere gizli tertibatla mücehhez olan vasıtalar teslim edilmez. Madde 22- (Değişik 17/1/ /1 md.) Kaçakçılık suçları hakkında Türk Ceza Kanununun müruruzaman hükümleri cereyan eder. Bu kanunun yalnız müsadereyi emrettiği ve başka bir ceza tayin etmediği yerlerde, müsadere edilecek gümrük resmine tabi eşya ancak vakanın işlendiği sırada müsadere edilebilir. Müsadere hakkı düşen veya takibi müruruzamana uğrayan eşya için bedel ve resim aranmaz. (Değişik 4. fıkra: 26/7/ /7md.) Ölüm, af veya zamanaşımı sebebiyle sanık hakkındaki ceza soruşturma veya kovuşturmasının devamına imkan kalmayan hallerde, Cumhuriyet savcısı veya ilgili idare dava konusu eşyanın müsaderesini görevli mahkemeden talep eder. Görevli mahkemece; tekele tabi eşya ile yasak veya gümrük kaçağı eşya olduğu tespit edilenlerin müsaderesine, bunlar dışındaki eşyanın iadesine Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 392 ve sonraki maddelerinde öngörülen usul dairesinde karar verilir. İKİNCİ KISIM GÜMRÜK VE İNHİSAR KAÇAKÇILIĞINA AİT CEZAİ HÜKÜMLER Madde 23- (Değişik:1/9/ /1md.) Cezai hükümler faslının 1inci kısmında yazılı suçlara müteallik kaçak eşya müstesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve gerek dahilde bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal zaptolunur ve tutuldukları

6 yere en yakın olan hükümet merkezinde ve maznunun huzurunda zabıta memuru ile ait olduğu gümrük ve inhisarlar memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal memurlarından mürekkep bir heyet tarafından nevi ve adet miktarını bildiren bir zabıt varakası tanzim ve imza olunur. Bunların arasında: 1. Suçun sübut delili olmakla beraber mahiyetinin tayini fen ve ihtisas erbabının tahlil veya tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabıta memurunun resmi mührü ile mühürlenerek bu bapdaki zabıt varakası ile birlikte gümrük veya inhisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 2. Kaçak olarak tutulan oyun ve sigara kağıdı ile tütün ve sigaralar takdir edilecek bedel ile ilmühaber karşılığında inhisar idaresine verilir. Bunlardan kullanılmaya elverişli olmayanlar o idarece ayırt edilerek yok edilir. 3. (Değişik:26/7/ /8md.) Satılması veya kullanılması yasak olmayan kaçak maddeler ait olduğu en yakın gümrük veya tekel idaresine, bulunmayan yerlerde mal memurluğuna belge karşılığı teslim olunur. Yukarıdaki hükümler, gümrüklerce tutulan yasak veya tekele tabi eşya ve maddeler hakkında dahi caridir. Bu maddelerin ilgili idarelere tevdiinde, bedel ve resim aranmaz. 4. İnhisar maddeleri haricinde kalan eşyadan: a) Hükümetçe tahsis veya tevzie tabi tutulanlar, b) Muayyen fiyatlardan fazlaya satılmaması kararlaştırılanlar, c) 24'üncü maddenin 4üncü fıkrasında tavsif edilen kaçak eşya,alet ve taşıma vasıtaları müsadere kararı beklenmeksizin tespit edilecek bedel ve esaslara göre Devlet daire ve müesseseleriyle İktisadi Devlet Teşekküllerine verilebilir. Madde 24- (Değişik: 25/2/ /7 md.) 23'üncü maddenin 3üncü bendine ve 48'nci maddeye göre teslim alınan her çeşit kaçak eşya, alet ve taşıma vasıtaları hakkında da, bunlara ilişkin müsadere kararı kesinleştikten sonra, 1615 Sayılı Gümrük Kanununun değişik 141' nci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, çabuk bozulma veya telef olma tehlikesine maruz bulunan veya saklanması masraf veya külfetli veya tehlikeli olan eşya, alet ve taşıma vasıtaları hakkında müsadere kararı beklenmeksizin aynı madde hükümleri uygulanabilir. Madde 25- (Değişik: 12/6/ /25 md.) Bu Kanunun 14 'üncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı haller haricinde, kaçak inhisar maddelerini istimal veya istihlak maksadıyla yanlarında veya herhangi bir yerde bulunduranlar ile gümrükten kaçırılarak yurda sokulmuş eşyayı kaçak olduğunu bilerek kendisinin veya başkalarının ihtiyaçlarında kullanmak üzere yurt içinde satın alan veya bilerek yanlarında yahut herhangi bir yerde bulunduranlar gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, inhisar maddeleri için CIF değeri ile birlikte hususi kanunlarında yazılı para cezası veya resminin birer misli hafif para cezasıyla cezalandırılır. Madde ve eşyanın müsaderesine de hükmolunur. Bu suretle hükmolunacak hafif para cezası bin liradan aşağı olamaz. ( İkinci fıkra Mülga: 5/6/ /9 md.) (Değişik: 5/6/ /3 md.) Yukarıdaki fıkra dışında kalan ve bu Kanunda ayrıca cezası bulunmayan her nevi kaçakçılık suçlarının failleri, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değerinin, tekel kaçağı maddeler için CIF değeri ile birlikte özel kanunlarında yazılı para cezasının veya resminin birer misli ağır para cezası ile cezalandırılır ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Mal veya eşyanın, tekele tabi olması veya memlekete ithalinin veya ihracının özel kanunlarla veya ihracat rejimi kararlarıyla yasaklanmış olması durumunda fail hakkında ayrıca bir seneden beş seneye kadar hapis cezasına da hükmolunur. Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya memnu eşya ve maddelerden madut bulunması veya bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayin edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bunların gümrüklenmiş piyasa değeri miktarınca bir meblağ ilave olunur. Madde 26- (Değişik 1. ve 2. fıkra: 26/7/ /9 md.) Kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler beş seneden yedi seneye kadar hapis ve iki milyar liradan (Değişik 29/6/ /md. 5) aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar. Birinci fıkrada yazılı teşekküle mücerret katılanlar hakkında üç seneden beş seneye kadar hapis ve bir milyar (Değişik 29/6/ /md. 5) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur.

7 (Değişik 3.fıkra: 29/8/ ) Kaçakçılık ile iştigal etmek maksadıyla 2 veya daha fazla kimselerin evvelden anlaşıp birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır. Madde 27- (Değişik:26/7/ /10, 5/6/ ) Kaçakçılık suçu, kaçakçılık maksadıyla teşekkül vücuda getirenler ile idare edenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından işlenirse failler hakkında on seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur. Birinci fıkradaki hal dışında 2 veya daha fazla kimselerin toplu olarak kaçakçılık yapmaları halinde sekiz seneden on iki seneye kadar ağır hapis cezasına hükmolunur. Birinci ve ikinci fıkralarda hükmolunacak ağır hapis cezasıyla beraber tekel maddeleri için CIF değeri ile birlikte hususi kanunlarındaki para cezaları veya resim tutarının, eşya kaçakçılığı için de gümrüklenmiş değerinin dört mislinden ve yasak eşya ve maddeler içinde bunların değerinin altı mislinden aşağı olmamak üzere ağır Para cezasına hükmolunur. Kaçak eşya ve maddeler de müsadere edilir. (Ek: 5/6/ /4 md.) İkinci fıkranın uygulanmasını gerektiren durumlarda; mal veya eşyanın özel kanunlarla veya ihracat rejimi kararlarıyla memlekete ithal veya ihracı yasaklanmamış olmakla birlikte gümrüklenmiş piyasa değerinin (beşyüzaltmışbeşmilyon) ( tarihli R.G. ile Değişik) lirayı geçmemesi ve tekele tabi maddelerden olmaması halinde, ikinci fıkradaki ağır hapis cezasına hükmedilmeyip sadece üçüncü fıkraya göre ağır para cezasına ve mal veya eşyanın müsaderesine karar verilir. Bu fıkradaki miktarı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayınlanan "Toptan Eşya Fiyatları Yıllık Endeksi" ndeki artışlar oranında artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu kararlar Resmi Gazete'de yayımlanır. Eşya ve maddelerin müsadere edilememesi veya yasak eşya ve maddelerden sayılması veya bunlar için hususi kanunlarında para cezası tayine edilmemiş olması hallerinde hükmolunacak para cezasına bunların gümrüklenmiş piyasa değerinin dört misli ve yasak eşya ve maddeler için de bunların piyasa değerinin altı misli miktarınca meblağ ilave olunur. Bu Kanunun 20, 25 ve 26'ncı maddeleriyle hu maddede yazılı suçların kaçakçılığın men, takip ve tahkikiyle mükellef memurlar tarafından işlenmesi veya işleyenlere yardım veya bilerek müsamaha edilmesi hallerinde mezkur maddelerde yazılı olan cezalar bir misli ve bunlar haricinde kalan diğer memur ve müstahdemler tarafından işlenmesi halinde yarı nispetinde artırılır. Madde 28- (Değişik: 29/5/ /1 md.) İçlerinden velev biri olsun ateşli silahlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri hakkında yukarı ki maddelerde yazılı cezalar iki kat olarak hükmolunur. Kaçakçılığın ateşli silahlı tek kişi tarafından işlenmesi halinde dahi yukarıki fıkra hükmü uygulanır. Madde 29- (Değişik: 26/7/ /11 md.) Kaçakçılık suçunun Devletin siyasi veya mali veya iktisadi veya askeri veya idari güvenliğini bozacak nitelikte olması halinde fail yirmi seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukarıdaki maddelerde yazılı nispetler dairesinde para cezaları ile cezalandırılır ve ayrıca kaçak eşya da müsadere edilir. Madde 30- Kaçakçılığın men ve takip sırasında vazifedar olanlardan bir kimseyi öldürenler ölüm cezasına mahkum olurlar. birini veya ahaliden memurlara yardım eden Madde 31- Kaçakçılık münasebetiyle Türk Ceza Kanununda yazılı sair bir cürüm işleyenler hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın her cürmün cezası ayrı ayrı hükmolunur. Madde32- (Değişik: 26/7/ /12 md.)kaçak eşya veya maddelerin yakalanması gibi herhangi bir tehlikeye karşı sigorta yapanlar ile yaptıranlar iki seneden beş seneye kadar hapis ve iki milyar (değişik 29/6/ /md. 5) liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılırlar ve ayrıca bu suretle sigorta yapan müesseseden yüzbin liradan aşağı olmamak üzere hükmedilecek ağır para cezası tahsil edilir ve Türkiye dahilinde sigortacılık yapmaları men olunur. Madde 33-25, 26 ve 27 nci maddelerdeki kaçakçılık cürümlerine veya teşekküllerine, faillerinin hal ve sıfatlarını bilerek her ne şekilde olursa olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların o maddeler hükmünce görecekleri cezaların yarısı hükmolunur. Bu fillere iştirak eden memur ise asıl fail gibi ceza görür. (Ek: 12/6/ /27md;Değişik:26/7/ /13md.)Bu kanunda öngörülen suçlar işlendiği tarihte, girişte tekel kaçağı maddelerin hususi kanunlarında yazılı para cezası veya resmi ile CIF değeri toplamı, gümrük kaçağı eşyanın gümrüklenmiş değeri; bunların çıkışında ve yerli tekel mallarında FOB değeri pek fahiş ise mahkeme fiile mahsus olan cezayı yarısına

8 kadar artırır ve eğer hafif ise yarısına ve eğer pek hafif ise üçte birine kadar eksiltir. Eğer fail, bu kanunda yazılı suçlardan dolayı mükerrir ise, cezası indirilmez. Madde 34- (Değişik: 26/7/ /14. 5/6/ )Gümrük veye tekel idarelerinin mühür veya damga veya alameti farikalarını veya bandrol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek veya çalarak yahut bunların sahte veya çalınmışlarını tedarik eyleyerek kaçak maddelerde kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve 25'inci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı ceza hükmedilmekle beraber, bu suçun Türk Ceza Kanununda muayyen olan cezası ile de ayrıca cezalandırılır.yukarıdaki fıkrada yazılı alamet veya bandrol ve etiketleri selahiyet ve mezuniyetleri olmaksızın basanlar veya satanlar veya saklayanlara bir senedenüç seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı fiiller ilgili memurlar tarafından işlenmiş ise, ceza iki kat olarak hükmolunur. Madde 35- (Değişik: ) Ceza ehliyetini haiz olmıyanları kaçakçılık suçlarında kullananlar, kaçakçılık fiiline terettübeden cezalar bir misli artırılmak suretiyle cezalandırılırlar. Kaçakçılıkta iştirak veya menfaatleri olmaksızın velayet ve vesayetleri altında bulunan ehliyetsizlerin kaçakçılık yapmalarına sebep olanlar veya bu hususta ihmalleri görülenler 100 milyon liradan (değişik 29/6/ /md. 5) aşağı olmamak üzere hafif para cezasiyle ve fiilin tekerrürü halinde (3)aydan (1) seneye kadar hapis cezasıyle cezalandırılırlar. Madde 36- (Değişik: ) Kaçakçılığın meni, takibi veya tahkiki ile mükellef bulunan memurların her ne suretle olursa olsun bu kanunda yazılı vazifelerini ihmal veya suistimal etmeleri yahut irtikapta bulunmaları veya rüşvet almaları yahut sahtekarlık fiilini işlemeleri halinde bu cürümler için kanunen muayyen olan cezalar bir misli artırılarak hüküm ve müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da tayin olunur. Madde 37- Kaçak arama işlerinde kanuna muhalif hareket edenler hakkında Türk Ceza Kanununun 194'üncü maddesi tatbik olunur. Madde 38- (Değişik: ) Bu kanunun 2'nci maddesinde yazılı ihhar, men, takip veya tahkik ile mükellef olan memur veya mustahdemlerin bu vazifelerini ihmal veyahut suistimal etmeleri halinde haklarında Türk Ceza Kanununun 230 ve 240'ıncı maddelerindeki cezalar bir misli artırılarak hüküm ve müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası da tayin olunur. Madde 39- Kaçakçılık yapanlara müsamaha edenler 3'üncü maddede yazılı memurlardan ise kaçakçıya veriimesi lazımgelen cezaya yarısı miktarı zam ile cezalandırılır. Bunun haricindeki memurlardan haklarında kaçakçıya verilmesi lazımgelen cezanın yarısı hükmolunur. Mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsamaha edennakliyat müessese ve şirketleri kaçakçıya, hükmolunması lazımgelen Para cezası miktarında ağır Para cezasıyle mahkum edilir. Antrepolarda ve bekleme yerlerinde ve tahmil ve tahliyede zayi olan veya değiştirilen mallar hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. Bu malların bedelleri ile resimlerinden taallük eyledikleri müesseselerin hükmi şahsiyetleri malen mesuldürler. Madde 40- (26/7/ ) Bu Kanuna göre iki yıl veya daha yukarı hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkumiyet halinde, bir seneden üç seneye kadar olmak ve kaçakçılığa müsait mıntıkalar dışında infaz edilmek üzere genel güvenlik gözetimialtında bulundurulmak cezasına da hükmolunur. Kaçakçılık suçlarının mükerrirleri hakkında, hürriyeti bağlayıcı cezanın miktarına bakılmaksızın aynı hüküm uygulanır. Madde 41- (Değişik: 26/7/ /6/ ) Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları vesair kara, deniz, nehir ve havada nakliyat yapan şahıs veya idare veya şirketlerin memur ve adamları; han, Otel, kahvehane, meyhane, gazino, ticaret ve alış veriş yapılan hususi evler, vesair umumi yerlerin müdür ve sahipleri meslek ve sanat ve vazifelerinin verdiği kolaylıktan istifadeederek birinci maddede yazılı kaçakçılığı münferiden işledikleri takdirde, haklarında 25'incimaddenin 2'nci fıkrasında; 27'nci maddenin 1 ve 2nci fıkralarında belirtilen şekilde ika eyledikleri takdirde, 27'nci maddenin 3'üncü fıkrasında yazılı para cezasından başka terettüp eyleyecek hürriyeti bağlayıcı cezaya, yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zammolunarak hükmedilir. Madde 42- Kaçakçılıktan mahküm olan inhisar maddeleri bayilerinin bey'iye tezkere veya ruhsatnameleri iptaledilmekle beraber kendilerine bir daha inhisar maddelerini satmak hakkı verilmez. Madde 43- (Değişik: 26/7/ /17, 5/6/ ) Kazanç maksadıyla kaçak şeyleri tekel maddelerine ait ambalajlara koyan veya tekel maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veya izin almaksızın tasfiye eden kişiler hakkında bu Kanunun 25'inci

9 maddesinin ikinci fıkrası uygulanır. Madde 44- (Değişik: 29/8/ /1 md.) İstasyon veya iskelelerde yahut her nevi nakil vasıtalarında veya otel, han, kahvehane, gazino ve bar gibi umumi yerlerde bunların memur veya dikkatsizlikleri tahakkuk eyliyen oyerin veya vasıtanın mesul şahsı veya müsteciri 200 milyon liradan 800 milyon liraya (değişik 29/6/ md. 5) kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Madde 45- (Değişik: 29/6/ md. 1) Gümrük Kapıları ve yolları dışındaki yerlerden memleket dışına eşya çıkaranlar veya bunları çıkartmak için gümrüklere verdikleri beyannamelerde cins, nevi, miktar, menşe, gönderileceği yer ve ticari eşya için ihracat amacıyla yapılan satışta gerçekte ödenen veya ödenecek fiyat bakımından yanlış beyanda bulunanların, bu fiilleri bir menfaat temini amacıyla işlemeleri halinde temin edilen veya edilecek olan menfaatin beş katına kadar ağır para cezasına hükmonulur. Hükmonulacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. Şu kadarki, bu fiillerin ayrıca suç teşkil etmesi hallerinde buna ilaveten ilgili kanun hükümleri de tatbik olunur. Madde 46- Müşterek kaçakçılık edenlerden veya kaçakçılığa yardım eyliyenlerden alınacak para cezasına, bunlardanher biri müteselsilen kefildir. Madde 47- (Değişik:29/8/1983/18md.) (Değişik: 26/7/ /18 md.) Kaçak eşya ve madde naklinde bilerek kullanılan veya buna teşebbüs edilen her türlü nakil vasıtalarının da müsaderesine hükmolunur. edilir. Müsaderesi icabeden nakil vasıtaları, tahkikat sırasında zaptedilerek en yakın gümrük veya inhisarlar idaresine teslim Madde 48- (Değişik: 26/7/ /20 md.)kaçakçılıkta kullanılan taşıma araçları ve kaçak maddelerin yapılmasında kullanılan araç, gereç ve makineler zaptolunarak ilgili idareye derhal teslim olunur. İdare, korunması, külfeti veya masrafı gerektiren bu gibi araç, gereç, taşıma aracı ve makineleri bu Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen esaslar dairesinde tasfiyeye tabi tutabilir. Madde 49- Bu kanunda yazılı kaçakçılık suçlarından birine iştirak etmiş olan bir şahıs hükümet memurlarınca haber alınmadan evvel gelipte kaçakçılığı ve faillerini ve kaçak eşyanın saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükellef memurlara haber verirse fiiline tereddüp eden cezadan muaftır ve muhbir ikramiyesine müstahaktır. Haber alındıktan sonra fiilin etrafiyle meydana çıkmasına hizmet ve yardım eden şeriklerin cezası yarısına indirilir.mürettiple memurlar ihbar ve müsadere ikramiyelerinden müstefit olamazlar. Madde 50- (Değişik: 17/1/194O-3777/1 md.) Kaçakçılık suçlarını tasni veya başkalarına iftira veya kaçakçılık davalarında yalan şahadet edenler Ceza Kanununun bu cürümlerden bahseden 283, 285 ve 286 ncı maddelerine göre üçte bir artırılarak cezalandırılırlar. Şu kadar ki, 283 üncü madde mucibince verilecek ceza üç aydan aşağı olamaz. Bu fiilleri işleyen kimse, tertip ve tasnide kullandığı kaçak maddelerden dolayı ayrıca kaçakçılık cezasıyle dahi cezalandırılır. Madde 51- Doğrudan doğruya kaçakçılık yapmaktan veya vazifesini suistimal veyahut rüşvet almak suretiyle kaçakçılığa sebebiyet vermekten veya cürüm tasniinden mahkum olan memurlara amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet cezası da hükmolunur. Madde 52- Bu Kanunun ceza hükümlerinde yazılı memur tabirinden maksat Türk Ceza Kanununun 279'uncu maddesiyle Askeri Ceza Kanununun 13'üncü maddesinde sayılan şahıslardır. DÖRDÜNCÜ FASIL USULİ HÜKÜMLER Madde 53- (Değişik:26/7/ /21md.) Sanığa isnad olunan kaçakçılık suçunun asgari haddinin iki yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektirdiği ve kaçak eşya ile yakalanan sanığın hüvüyetini ispat edemediği veya yukarıda yazılı cezayı gerektiren suçtan dolayı mükerrir bulunduğu taktirde, hakkındaki soruşturma ve yargılama tutuklu olarak yapılabilir. Türkiye'de belirli ikametgahı bulunmayanlar mahkum oldukları hürriyeti bağlayıcı cezayı çekmiş olsalar dahi hükmedilen para cezasının tunamını ödemedikçe veya para cezasına mukabil teminat göstermedikçe para cezasının miktarına göre tahvil olunacak hapis cezası müddetince tahliye edilemezler.

10 Madde 54- (Değişik: /1 md.) Kaçakçılık suçlarının takibine müteallik zabıt varakaları: 1. Hangi senenin hangi ayı ve gününde, nerede tanzim olunduğunu ve yazanların resmi sıfat ve hüvüyetlerini, icrası amirin yazılı iznine bağlı olan işlerde bu iznin tarih ve numarası, 2. Vakayı ve delillerini, suçu vücuda getiren eşya ve alat ve edevatı ve nakil vasıtalarının nevi, mahiyet, miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını, 3. Maznunun hüvüyeti, sanat ve ikamet mahalli ile ifadesini, Muhtevi olmak ve tanzim eden memur ile maznun ve varsa hariçten hazır bulunan iki kimse tarafından imza edilmek lazımdır. Bu şartları tamamen haiz olarak Kanunun 3'üncü maddesinde yazılı memurlar tarafından tanzim olunan zabıt varakaları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. Madde 55- (Değişik: 29/8/ /1, 5/6/ ) Bu Kanunun 12 ve 13'üncü maddeleriyle 14'üncü maddenin birinci ve 16 ncı maddenin sonuncu fıkralarında yazılı fiillere gümrük memurlarından teşekkül eden komisyonlarca ve 25'inci maddenin birinci fıkrasıyla 44'üncü maddede yazılı fiillere mahalli sulh ceza mahkemesince, 10 sene ve daha yukarı hapis veya ağır hapis veya idam cezalarını müstelzim suçlara ağırceza mahkemesince ve bunlar dışında kalan suçlarada asliye ceza mahkemesince bakılır. Gümrük komisyonlarınca verilen kararlara karşı suçlu veya gümrük idaresinin komisyona dahil bulunmıyan amiri tarafından tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde sulh ceza mahkemelerine itiraz olunabilir. (üçüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesinin 29/4/1969 tarih ve E.1968/61 ve K.1969/23 sayılı kararı ile.) Madde 56- (Değişik: 29/8/ /1 md.) Kaçakçılıktan dolayı gerek bu Kanuna ve gerekse hususi kanunlara göre hükmolunan para cezalarına ait ilam Cumhuriyet Müddeiumumiliği tarafından re'sen alakalı idarelere verilir. Bu ilamlarda gümrük komisyonlarınca verilip katileşen kararların taalluk ettikleri para cezalarını ödemeleri bu idarelerce Amme Alacaklar ının Tahsil Usulü Kanununa göre çıkarılacak bir ödeme emri ile mahkuma tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında para ödenmediği taktirde, aynı kanunun hükümleri dairesinde mahkumun mallarına müracaatla infazı yoluna gidilir. Mahkumun haczi ve satılması caiz malları bulunmaz veya bu suretle aczi tahakkuk ederse ve bu para cezası alakalı idarece aynı kanunlara göre tescil edilmezse ilam hapse çevrilip infaz edilmek üzere Cumhuriyet Müddeiumumiliğine iade olunur. (Değişik: 26/7/ /22 md.) Hafif ve ağır para cezaları 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 5 inci maddesi gereğince hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilir. (Değişik:26/7/ /22 md.) Para cezasından; mahkumun cezasını çektiği her gün için hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilen miktar indirildikten sonra geri kalan para ödenirse yerine kaim olan hürriyeti bağlayıcı ceza infaz edilmez. Para cezası yerine çektirilen hapis veya hafif hapis cezaları 3 seneyi geçemez. Cumhuriyet Müddeumumiliğince tahsilolunacak para cezaları alakalı idarelere verilir. Madde 57- (Değişik: 3O/6/ O/1 md.) 56' ncı mnadde de yazılı suçlar hakkında ait olduğu idarelerin memurları tarafından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat evrakı iktiza eden takiplerin yapılması için bir müzekkere ile Cumhuriyet Müddeumumiliğine verilir. Bu idari memurları işbu müzekkerelerle şahsi hak davacısı ve müdahaleci sıfatını alırlar ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bunlara verdiği hakları kullanabilirler. (Ek: 26/7/ /23 md.) Soruşturmadan bilgisi olmadığı anlaşılan yetkili idarelere, hazırlık soruşturması sırasında Cumhuriyet savcılıklarınca, son soruşturma sırasında mahkemelerce bilgi verilir. Kaçakçılık davalarına alakalı idarelerin müdahale etmemiş olması mahkemelerce kaçak eşyanın müsaderesine ve kaçakçı hakkında para cezası hükmedilmesine mani olmayıp bu cezalar asli ceza ile birlikte re'sen karar altına alınır. Madde 58- (Değişik: 29/8/ /1 md.) Bu kanun hükümlerine muhalefet edenler hakkında yapılacak tahkikat ve takibat, 3005 sayılı Kanunun birinci maddesinin (a) bendindeki mahal ve aynı Kanunun 4'üncü maddesinde yazılı zaman kayıtlarına bakılmaksızın mezkur kanun hükümlerine tevfikan icra olunur. ( İkinci fıkra Mülga: 12/6/ /28 md.) Maznunların duruşma sırasında diğer bir suçu olduğu anlaşılsa bile bu hal davaların birleştirilmesine sebep teşkil edemez.

11 (Değişik: 26/7/ /24 md.) Müsadereye tabi olan kaçak eşya veya nakil vasıtası, araç gereç ve makineler zabtolunup da; a) Sanığın kim olduğu tespit edilememiş ise, b) Duruşmanın muvakkaten tatiline kararverilmiş ve bu durum altı ay devam etmiş ise, Eşyanın, müsaderesine karar verilir ve beş gün içinde keyfiyet münasip vasıtalarla ilan edilir. İlan tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgililerce yetkili mahkemeye itiraz edilmezse müsadere kararı kesinleşir. Madde 59- Davayı temyiz eden maznun hükme karşı itirazlarını ya temyiz istidasında yazar veya temyiz istidası için kanunda muayyen müddet içinde bu hususta bir zabıt varakası tutulmaküzere mahkeme zabıt katibine beyan eder. Evrak istidanın kaydı veya beyan zabıt varakasının yapıldığı günden itibaren bir hafta içinde temyiz mahkemesine gönderilir. Temyiz tetkikatı diğer işlere tercihan ve müstacelen yapılır. Hükme tesir etmiyen usul noksanları bozma sebebi ittihaz olunmaz. Temyiz mahkemesi kanun maddesinin numarasında yanlışlık vukuu veya hüküm mahallindeki tavsife göre cezası daha hafif olan maddenin tatbiki icap ederken daha ağır olan ve tavsife uymıyan maddenin tatbiki gibi zuhulleri tashih ve tatbiki lazımgelen maddeye göre ceza tayin eder. Madde 60- (Değişik: 26/7/ /25 md.) Yasak veya kaçak şüphesiyle mal ve eşya yakalanması halinde müsadir ve muhbirlere aşağıdaki esas ve usullere göre ikramiye ödenir. 1. Kaçak şüphesi ile yakalanan ve 24'üncü madde gereğince tasfiye edilecek eşyalarda; çıkış kaçağı eşyanın FOB, giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti ödenecek ikramiyelerde esas alınır. Giriş kaçağı eşyanın CIF kıymeti, gümrük idaresinoe; çıkış kaçağı eşyanın FOB kıymeti, mahallin en hüyük mülki amiri veya görevlendireceği memurun başkanlığında gümrük ve Hazine yetkilileri ile belediye temsilcisi ve varsa ticaret odası temsilcisinden oluşan heyet marifetiyle tespit edilir. Bu şekilde tespit edilen kıymetin kaçak eşya sahipli yakalannmışsa yüzde ellisi, sahipsiz olarak yakalanmışsa yüzde yirmibeşi müsadir ve muhbirlere ikramiye olarak ödenir. Kaçak şüphesi ile yakalanan sigara kağıdı ve oyun kağıdı ile tekele tabi eşyanın muhbir ve müsadirlerine Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tespit edilecek yerli emsali, yerli emsali yoksa CIF kıymeti üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre ikramiye ödenir. 2. 6l36 sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12'nci maddesine muhalefet suçlarından yakalanan silah ve mermiler ile Türk Ceza Kanununun 264'üncü maddesine muhalefet suçlarından yakalanan maddelerin olay tarihine göre Milli savunma Bakanlığınca her yıl belirlenen değeri esas alınarak sahipli olarak yakalanması halinde değerinin yüzde ellisi sahipsiz yakalanması halinde değerinin yüzde yirmibeşi üzerinden ikramiye ödenir. 3. Uyuşturucu madde yakalamalarında; Hertürıü uyuşturucu madenin birim miktarı için Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sabit bir rakamın her yıl bütçe kanunlarında belirlenen ikramiye katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak değerin, sahipli olarak yakalanan uyuşturucu maddeler için tamamı, sahipsizler için yarısı ikramiye olarak ödenir üncü bendin uygulanmasında; yakalanan uyuşturucu madde, birim kabul edilen miktardan az veya fazla ise yakalanan miktarın birim kabul edilen miktara oranıüzerinden ikramiye verilir. 5. Dağıtılacak iarkramiyenin yüzde ellisi muhbirlere yüzde ellisi müsadirlere verilir. İhbar yapılmadan vukubulan yakalama olaylarında ikramiyenin tamamı müsadirlere ödenir. Bu kanunun ikinci maddesine göre ihbar mükellefiyeti bulunan kişiler muhbir sıfatını kazandıkları takdirde muhbir ikramiyesine müstehak olurlar. Kaçakçılığınmen, takip ve tahkiki ile mükellef olanlara muhbir ikramiyesi ödenmez. Mahalle ve köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır orman bekçileri ve köy korucuları; kendi başlarına veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile mükellef memurlar ile birlikte kaçağı yakalama halinde, bu maddede yazılı ödemelerden yararlanırlar. 6. Bu maddede belirtilen ikramiyeler: a) Birinci bentte belirtilen kaçak eşya; (1) sahipli yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip edenüç ay içinde. (2) sahipsiz olarak yakalanmış ise 58 inci maddede öngörülen müsadere kararının kesinleşmesini takip edenüç ay

12 içinde. (3) 20 nci maddeye göre yakalanan eşyanın müsadereye konu olan miktarı üzerinden hükmün kesinleşmesini takipeden üç ay içinde, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca, b) İkinci bentte belirtilen madde ve eşyanın Millisavunma Bakanlığınca teslim alınmasını takip eden üç ay içinde, Milli savunma Bakanlığınca, c) Üçüncü bentte belirtilen uyuşturucu maddeler; (1) sahipli olarak yakalanmış ise yarısı, kamu davasının açılmasını takip eden üç ay içinde, diğer yarısı mahkumiyete ilişkin hükmün veya müsadere kararının kesinleşmesini takip edenüç ay içinde, (2) Sahipsiz olarak yakalanmış ise müsadere kararının kesinleşmesini takip eden üç ay içinde, Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğüne teslim edilenler için bu diğerleri için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, Genel Müdürlüğün ilgili olduğu Bakanlıkça, Bütçelerin ilgili tertibinden ödenir. 7. Bu maddenin 1' inci bendinde gösterilen kaçakçılık suçlarına terettüp eden para cezalarının tahsilini müteakkip bunun yüzde otuzu ile gümrük ve kaçakçılık davalarından dolayı hükmolunan vekalet ücretlerinin yüzde otuzu, kaçakçılık davalarının takibi ve müdafaasında, kaçak eşyanın muhafaza işlemlerinde ve para cezalarının tahsilinde görev yapan Gümrük ve Tekel Bakanlığı memurlarına, yönetmelikte belirtilen esaslara göre tevzii edilmek üzere emanet hesabına alınır. Para cezalarından arta kalan meblağ Hazineye irad kaydedilir. 8. Bu maddeye göre ödenecek ikramiyeler vergi, resim ve harca tabi değildir. 9. Müsadir ikramiyesine, ancak kaçak eşyanın yakalanması eylemine bizzat ve fiilen katılan kaçakçılığın men, takip ve tabkikiyle görevli olanlar ile bu maddenin 5'inci bendinde zikredilen kişiler hak kazanırlar. 10. Bu madde gereğince müsadirlere verilecek ikramiyelerin yıllık tutarı, ek göstergeler hariç birinci derece son kademe Devlet memuru aylığı bürüt miktarının 20 katını geçemez. Madde 61 ve 62- (Mülga: 17/1/ /2 md.) Madde 63- (Mülga: 8/6/ O/44 md.) Madde 64- Müsadere edilen kaçak eşya ve maddelerin muhakeme neticesinde müsaderesine hükmedilmese dahi muhbirlere vebilfiil tutanlara peşin olarak verilmiş olan ikramiyeler istirdat edilmez. BEŞİNCİ FASIL TEŞKILAT Madde Bu süre tarih ve 2635 sayılı kanunla 1937 yılı mayıs ayının sonuna kadar uzatılmıştır. Madde 71- Teşkilat faslı ünvanı altında 65, 66, 67, 68, 69 ve 7O'inci maddeler hükmü bu kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç sene müddetle muteberdir.(1) Madde numaralı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu ve Gümrük Kanununun 12 nci faslı ve 1341 senesi bütçe kanununun 50 nci maddesi mülgadır. Bu kanunun şümulüne giren işlerde gümrük ve inhisar kanunlarıyle sair kanunların bu kanuna uymayan hükümleri kaldırılmıştır. Ek Madde 1- (Ek: 29/8/ /2 md.) Kaçakçılığın men ve takibi için lüzum görülen yerlerde İcra vekilleri Heyeti kararı ile emniyet bölgeleri ihdas olunur.

13 Emniyet bölgeleri dahilinde Hükümetçe gerekli engelleme tedbirleri alınır. İcabederse umumi hükümler dairesinde arazinin istimlaki yahut bu bölgelerde oturanların İskan Kanunu hükümlerine göre başka yerlere nakil ve iskanları cihetine de gidilir. Ek Madde 2- (Ek:29/8/ /2 md; Değişik:26/7/ /26 md.) I- Bakanlar Kurulunca miktariyle birlikte tesbit ve ilan olunaoak madde ve eşyaları ıçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tayin edilecek mercilerden izin almaksızın emniyet bölgelerine sokanlar veya sokmaya teşebbüs edenler bir seneden iki seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu olan şeyler müsadere olunur. II- Emniyet bölgelerinde istihsal, imal ve sair suretlerle tedarik edilmiş olan yahut gerekli izin verilmiş bulunan mallar, elden çıkarılmış olsa dahi, bunların istihlak, istimal ve satış gibi suretlerle sarf mahallerini, talepte bildirilecek müddet içerisinde izah ve ispat edemeyenler için bir seneden beş seneye kadar hapis ve kaçağa sarf edilmiş sayılan şeylerin rayiç değeri miktarınca, değerin tesbiti mümkün Olmayan hallerde onbin liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. III- (Değişik: 29/6/ md. 2) İthali veya ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya, standardizasyon kontrolüne veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı, her ne şeklide olursa olsun gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal veya ihraç edenler veya bunlara teşebbüs edenler, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve çıkış eşyasında FOB kıymeti, giriş eşyasında ise gümrüklenmiş değeri kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Hükmonulacak ağır para cezası beş milyar liradan az olamaz. Ayrıca suç konusu eşya veya madde müsadere edilir. Bunların müsadere edilememesi halinde tayin edilecek para cezasına; eşya veya maddenin rayiç değeri miktarınca, rayiç değer tespit edilemezse beş milyar liradan az olmayan bir meblağ ilave olunur. IV- Yukarıdaki fıkraların tatbiki ile alakalı olarak Bakanlar Kurulu kararıyla verilen yetkiye dayanılarak ıçişleri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca ortaklaşa neşir ve ilan edilecek tebliğlere uymayanlarınüç aydan bir seneye kadar hapislerine, suç konusu eşya veya maddelerin müsaderesine, müsadere mümkün olmayan hallerde eşya veya maddelerin bedeli miktarınca para cezasına hükmedilir. Suçluların bu hareketleri ayrıca kaçakçılık suçunu oluşturmuş ise mezkür suçtan dolayı da cezalandırılırlar. V- (III) üncü fıkraya giren suç, eşya gümrüklerde iken meydana çıkarılmış olsa dahi 60'ıncı maddedeki esaslar dairesinde ikramiye ödenir. VI- Yolcu ve nakil vasıtaları sahip ve personeli tarafından 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı olduğu şekilde gizlenip (III) üncü fıkraya aykırı olarak yurttan eşya ve maddelerin çıkarılması veya buna teşebbüs edilmesi hallerinde gümrük memurlarından kurulu komisyonlarca kaçak eşyanın müsaderesine ve rayiç değerinin bir misli ağır para cezasına karar verilir. Madde veya eşya sahibi bunların para cezasına esas olacak değerinin bir mislini gümrük idaresine rızası ile verirse keyfiyet mezkür idarece tesbit, eşya veya madde müsadere edilerekhakkındaki takibattan vazgeçilir. Madde veya eşya sahibi bir ay zarfında para cezasına hükmetmeye yetkili sulh ceza Makemesine kıymet ve müsadere bakımından itirazda bulunabilir. Gizlenerekçıkarmahali mevcut değil iseyalnız eşyanın çıkarılmasına müsaade edilmez. Ek Madde 3- (Değişik 29/6/ md. 3) Gümrük idarelerinde işlem görmediği halde işlem görmüş gibi herhangi bir belge veya beyanname düzenleyenler veya bu suçları bilişim yoluyla işleyenler hakkında, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun evrakta sahtekarlık ve bilimiş alanında suçlarla ilgili hükümlerinde belirtilen cezalar iki kat olarak uygulanır. Ek Madde 4- (Ek: 26/7/ /27 md.) Bu kanun kapsamına giren suçların son soruşturmasının yapılacağı mahkemelerin birden çok dairelere ayrılmış olması halinde bu davalara, o mahkemenin bir numaralı olanında bakılır. yerdeki Bu davaların özelliği de dikkate alınarak iş sayısının o mahkemenin bakabileceği azami miktarı aşması halinde bu miktarı aşan davalara aynı derecedeki sıra sayısı takip eden mahkemede bakılır. Dava sayısının iş bölümü uyarınca belirlenmiş miktarı aşmaması halinde bu mahkemeler diğer davalara da bakarlar. Ek Madde 5- (Ek: 26/7/ /27 md.) Kısıtlayıcı diğer Kanun hükümlerine ek olarak ber türlü kaçakçılık suçundan dolayı ağır hapis cezasıyla mahkum olanlar, affa uğramış olsalar bile, 13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde, sayılan kurumlarda çalıştırılamazlar. Ek Madde 6- (Ek: 26/7/ /27 md.) Bu Kanunun 11.' inci maddesine göre silah kullanmalarından dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma açılanlara, bağlı bulunduğu kurum tarafından avukat sağlanır veya sanığın vekalet

14 verdiği avukatın ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesi üzerinden kurumlarınca karşılanır ve sanık hakında bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturmanın devamı süresince görevden uzaklaştırma, açığa alınma ve işten el çektirme işlemleri uygulanmaz. Ek Madde 7- (Ek: 5/6/ /6 md.) İthalat ve ihracat rejimi kararlarında veya 1615 sayılı Gümrük Kanununun 19 ve 20 ' nci maddelerine göre Bakanlar Kurulunca alınan kararlarda lehe değişiklik yapılması veya hu kararların yürürlükten kaldırılması hallerinde: değiştirilen veya kaldırılan kararlara aykırı davranışta bulunmuş olanlar hakkında, failin lehine olan kararlar ve kanun bükümleri tatbik ve infaz olunur. Ek Madde 8- (Ek: 5/6/ /7 md.) Serbest bölgelerden Türkiye'nin diğer kesimlerine veya Türkiye'nin diğer kesimlerinden serbest bölgelere, gümrük muamelelerine tabi olmaksızın mal getirilmesi veya götürülmesi veya bu fiillere teşebbüs edilmesi kaçakçılık sayılır. Kaçakçılık mevzuatının ceza hükümlerinin uygulanmasında, serbest bölgeler yurt dışı olarak kabul edilir. Ek Madde 9- (Ek: 5/6/ /8 md.) Eşyanın, Gümrük Kanununda belirtilen fiktif antrepo ve sundurmalardan gümrük giriş işlemlerine başlanmadan ve bu işlemler bitirilmeden ve vergileri kesin olarak ödenmeden ve gümrüğün yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarılması halinde, eşyanın gümrüklenmiş piyasa değerinin miktarına bakılmaksızın, sadece fiilin temas ettiği maddedeki ağır para cezasına ve müsadereye hükmedilir, hürriyeti bağlayıcı ceza verilmez. Bu madde hükmü, bu Kanunun 29' uncu maddesinin tatbik edildiği hallerde uygulanmaz. Ek Madde 10- (Değişik 29/6/ md. 4) Gümrük Kontrolü altında işleme reimi çerçevesinde ithla edilen eşyayı, izin belgesinde belirtilen amaçlar dışında kullananlar veya bunlara teşebbüs edenler veya süresi içinde serbest dolaşıma sokmayanlar hakkında, eşyanın gümrüklenmiş değerinin üç katına kadar ağır para cezasına hükmolunur. Ek Madde 11- (Değişik 29/6/ md. 4) Transit rejimi çerçevesinde taşınan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak yurt içinde bırakanlar hakkında eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katına kadar ağır para cezasına hükmonulur. Ayrıca, eşya müsadere edilir. Geçici Madde-1 (5/6/1985 tarihli ve 3217 ile ek) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27' maddeleri ile Ek 2'nci maddesinin (lil) numaralı fıkrası hükümlerine muhalefetten açılmış kamu davalarından; a) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27 nci maddeleri ile Ek 2' nci maddesinin (IIl) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası verilmesini gerektiren tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilirler. b) Durumları, 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 14, 20, 25 ve 27' nci maddeleri ile Ek 2'nci maddesinin (III) numaralı fıkrasının bu Kanunla değişik hükümlerine göre sadece para cezası verilmesini gerektirenler hakkında verilmiş ve henüz yerine getirilmemiş mahkumiyet kararlarının sadece para cezasına ilişkin kısımları infaz olunur. İnfaz edilecek para cezasından, aynı suçtan dolayı daha önce tutuklu kalınan süreler ile infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezadan fiilen infaz edilmiş olan süreler 647 sayılı Cezaların ınfazı Hakkında Kanunun 4' üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek mahsup edilir. 2.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 1' inci maddesinin (F) bendi ile Ek 3'üncü maddesi hükümlerine aykırı davranıştan dolayı, a) Yapılmakta olan takibatın durdurulmasına, b) Açılan kamu davalarının ortadan kaldırılmasına, Karar verilir. c) Bu suçlardan tutuklu veya hükümlü olanlar derhal tahliye edilir, mahkümiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün kanuni neticeleri kalkar. 3. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 3078 sayılı Tuz Kanununun 27'nci maddesi uyarınca haklarında 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna göre dava açılmış olup da, 3078 sayılı Tuz Kanununun 27'nci maddesinin bu Kanunla değişik hükümlerine göre kapsam dışında kalan tutuklu veya hükümlüler derhal tahliye edilir sayılı Kanuna göre verilmiş olup infaz edilmekte olan mahkümiyet hükümleri infaz edilmez ve hükmün bütün kanuni neticeleri kalkar. Tutuklulukta ve hükümlülükte fiilen geçirilen süreler 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4' üncü maddesinin

15 birinci fıkrasının birinci bendinde cürümler için gösterilen asgari hadde göre hesap edilerek, 3076 sayılı Tuz Kanununa göre hükmedilen para cezasından mahsup edilir. Madde 73- Bu kanun meri tarihinden muteberdir. Madde 74- Bu kanun hükümlerini icraya İcra vekilleri Heyeti memurdur.

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685

Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 Resmi Gazete Tarihi: 30.10.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26685 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 15 Temmuz 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29061 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA M ÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANM ASI HALİNDE M UHBİR

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

Madde 13. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak isteyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak zorundadır.

Madde 13. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak isteyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak zorundadır. Su Ürünleri Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 4950 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4950 Kabul Tarihi : 22.7.2003

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN

TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN TÜRK PARASI KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN TÜRK PARASININ KIYMETĐNĐ KORUMA HAKKINDA 1567 SAYILI KANUN 25 ŞUBAT 1930 TARĐH, 1433 SAYILI RESMĐ GAZETE'DE YAYIMLANARAK ÜÇ YIL SÜREYLE GEÇERLĐ OLMAK

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN

TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN 1013 TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA KANUN (1) (3) Kanun Numarası : 1567 Kabul Tarihi : 20/2/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/2/1930 Sayı : 1433 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 4926 Kabul Tarihi : 10.7.2003 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, kaçakçılık suçları

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1)

SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) 1107 SU ÜRÜNLERİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ (1) Kanun Numarası : 1380 Kabul Tarihi : 22/3/1971 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/4/1971 Sayı : 13799 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007

Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN Kanun No. 5717 Kabul Tarihi: 22/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; velâyet hakkı ihlâl edilerek

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA YETKİSİNE SAHİP EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN DÜZENLENECEK KİMLİK KARTLARI İLE DİĞER BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI İDARİ PARA CEZALARI SİGORTALI İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi 4/ a ( SSK ) İşverenler,4/a bendi kapsamında sigortalı sayılanları,

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.11.2013/191-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 6 YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde yer alan V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47

İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 İŞVERENİN VAZİFE MALULLÜĞÜNÜ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K. MD. 47 Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar için aşağıdaki

Detaylı

KİMLİK BİLDİRME KANUNU

KİMLİK BİLDİRME KANUNU 5115 KİMLİK BİLDİRME KANUNU Kanun Numarası : 1774 Kabul Tarihi : 26/6/1973 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1973 Sayı : 14591 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 12 Sayfa : 2547 Madde 1 Bu Kanunda

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ GENEL SEKRETERLİĞİNE MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 627 7.1. 1932 Tarihli ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM

Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge. Yüksel KOÇ YMM Sahte Fatura Muhteviyatı İtibariyele Yanıltıcı Belge Yüksel KOÇ YMM 23.05.2012 BELGE Belge tanımına VUK nda yer verilmemiş, belgelerin adları belirtilmiştir. Vergi Hukukunda yer alan belgelerden bazıları;

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar

7536 İKİNCİ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluklar 7535 KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KANUN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 İKİNCİ BÖLÜM

KANUN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 İKİNCİ BÖLÜM 31 Mart 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26479 KANUN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26479 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Kanunun

Detaylı

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE, 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKEBESİ HAKKINDA KANUNDA, 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA VE 178 SAYILI MALİYE BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : 14/9/1991-1991/2268 Resmî Gazete : 9.10.1991/21016 Ek ve Değişiklikler: 1) 6/12/1993-1993/5103 B.K.K 14.1.1994/21818 RG 2) 21/8/1996-1996/8518

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ Kaynak: http://www.kazanci.com Güncelleme Tarihi: 27.09.2011 06.06.2002 TARİHİNDE KABUL EDİLEN 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU NUN KONU, MÜKELLEF, MUAFİYET VE İSTİSNALARA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ BİRİNCİ

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 6531 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3091 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/12/1984 Sayı : 18606 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR

ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI KONULAR ADRESE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ KONULAR Kabahatler Kanunu Kabahatler Kanununda; toplum düzenini, genel ahlakı, genel sağlığı, çevreyi ve ekonomik düzeni korumak amacıyla; Kabahatlere ilişkin genel

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı : 26479 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası. 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası. 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı :

Detaylı

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK

8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK 8 Nisan 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29678 YÖNETMELİK Millî Savunma Bakanlığından: ASKER KİŞİLERİN KITA, KARARGÂH VE KURUMLARDA YA DA GÖREV ESNASINDA VEYA GÖREV YERLERİNDE ÖLÜMÜ HÂLİNDE YASAL MİRASÇILARINI

Detaylı

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4-

Amaç Madde 1- Kapsam Madde 2- Tanımlar Madde 3- İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı Madde 4- Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 SĐRKÜLER Đstanbul, 10.05.2011 Sayı: 2011/121 Ref: 4/121 Konu: 31.12.2010 TARĐHĐNDEN ÖNCE GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞAN VE 25.02.2011 TARĐHĐNE KADAR YÜKÜMLÜSÜNE TEBLĐĞ EDĐLEN ALACAKLARIN 6111 SAYILI KANUNDAN

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016)

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA KESİLECEK İDARİ PARA CEZALARI (2016) 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi için uygulanacak asgari ücret tutarı : 1.647,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK FİİLLER UYGULANACAK CEZA 1)

Detaylı

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU KARŞILAŞTIRMA TABLOSU MEVCUT METİN TASLAK METİN Yeni maddeler Madde 230/A- 1. Müşavirler ve gümrük müşavir yardımcıları, görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerinin

Detaylı

VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009

VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 Taþpýnar Muhasebe Kanun Adý:VERGÝ USUL KANUNUKanun No:213Kabul Tarihi:4/1/1961Resmi Gazete Sayýsý:10703Resmi Gazete Tarihi:10/1/1961 Kanunun Þümulü Madde 1- Bu

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II.

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 33 Birinci Bölüm AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1: AMAÇ 53 MADDE 2: TANIMLAR 54 I. GENEL OLARAK 54 II. 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNDA YER ALAN TANIMLAR 55

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 3628 R. Gazete No. 20508 Kabulü: 19.4.1990 R.G. Tarihi: 4.5.1990 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:420) Resmî Gazete 7 Aralık 2012 CUMA Sayı : 28490 Maliye Bakanlığından: 1. Giriş 1.1. Ülkemizin önemli ekonomik sorunlarından biri olan kayıt dışılık; rekabet gücünü

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı