5237 SAYILI TCK MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1"

Transkript

1 5237 SAYILI TCK MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı için tarihleri arasında Samsun ilinde düzenlenen (Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı nca) seminerler için hazırlanmıştır.

2 2 HIRSIZLIK SUÇU Yeni Türk Ceza Kanunu mal varlığına karşı suçlar konusunu ilk olarak sistemine uygun bir şekilde bir değişiklikle konuyu düzenlemiştir, Bildiğiniz gibi eski Türk Ceza Kanununda mal varlığına karşı suçlar, cürümlere ait ikinci kitabın 10. babında ve 9 fasıl halinde düzenlenmişti. Yeni Türk Ceza Kanununda ise malvarlığına karşı suçlar, özel hükümler başlıklı 2. kitabın, kişilere karşı suçlar başlıklı 2. kısmının malvarlığına karşı suçlar başlıklı 10. bölümünde düzenlendiğini görüyoruz. Yeni Türk Ceza Kanunu fasıl ayrımına yer vermediği için sistematiğe uygun bir şekilde mal varlığına karşı suçlar birbirinin ardı sıra yeni kanunda düzenlenmiş olmaktadır. Tabi mal varlığı öteden beri bireyin korunmaya layık en önemli değerlerinden birisini oluşturduğu için hemen hemen tüm ceza yasaları mal varlığına karşı suçları, değişik suç tipleri altında düzenlemektedir. Bu suçların ortak özellikleri, işlendikleri zaman diğer bir kişiye yani suçtan zarar görene ait bulunan malvarlığına ilişkin aktif unsurların sağladığı faydayı yok etmiş veya azaltmış olmalarıdır. Genelde ceza hukukunda malvarlığı, mülkiyeti de kapsayan bir üst kavram olarak anlaşılmaktadır ve malvarlığına karşı suçlar da sistematik olarak mülkiyete ve tüm malvarlığına karşı suçlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Tabi burada mülkiyet kavramının medeni hukukun kabul ettiği mülkiyet kavramıyla aynı anlamı taşıdığını da belirtmeliyim. Dolayısıyla mülkiyet kavramının sınırları belirli olduğu için akla gelebilecek hemen tüm saldırılara karşı mülkiyet ceza hukukunda korunmaktadır. Halbuki malvarlığı kavramının sınırlarının belirsiz olması nedeniyle malvarlığına yönelik tüm ihlal tipleri değil sadece belirli ihlaller ceza kanununa tarif edilerek suç haline getirilmiştir. Bu iki kavram arasında şöyle bir fark var, mülkiyete karşı suçlar ekonomik olarak değersiz olan eşyaları da korumayı kapsamına alırken, tüm malvarlığına karşı suçlar malvarlığı sahibine yalnızca ekonomik olarak bir zarara neden olan belirli saldırılara karşı koruma sağlamaktadır. Neticede bireyin değerlerini ikiye ayırdığımızda, malvarlığına karşı işlenen suçlar da bireye yönelik bir saldırı oluştururlar. Doğaldır ki, buradaki bireye yönelik saldırı onun kişiliğine ilişkin değere yönelik bir saldırı değil, maddi varlığına yönelik değere bir saldırı olmaktadır ve bu nedenle de malvarlığına karşı işlenen suçların kişilere karşı işlenen suçlar kısmında yer alması olumlu karşılanmaktadır. 2

3 3 Yeni Türk Ceza Kanununun malvarlığına karşı suçlar konusunun geneline bir baktığımız zaman hemen şunu ifade edebiliriz ki, eski kanunla yeni kanun arasında temel suç tipleri bakımından çok önemli farklılıklar yok, yeni kanunda iki tane yeni suç tipinin, malvarlığına karşı yeni suç tipinin ihdas edildiğini görüyoruz. Bunlar 164. maddede yer alan şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme suçu ile 166. maddede yer alan bilgi vermeme suçlarından ibarettir. Bunun dışında eski ile yeni düzenlemeler arasındaki farklılıklar açısından baktığımızda, Yeni Türk Ceza Kanununda malvarlığına karşı suçlar arasında eski kanunda yer alan korkutarak faydalanma, adam kaldırma, adam kaldırmada muhabere nakli ve 521 (a) maddesinde düzenlenen karşılıksız yararlanma suçunun bir kısmının yeni kanunda malvarlığına karşı suçlar arasında ayrıca düzenlenmediğini söyleyebiliriz. TCK.nun 141 ile 166. maddeleri arasına baktığımızda toplam 26 madde içerisinde malvarlığına yönelen 14 ayrı suçun düzenlendiğini görmekteyiz maddede yağma ve nitelikli yağma suçları hariç diğer suçlar için öngörülmüş olan şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep düzenlenmiştir.(765 sayılı TCK.nun 524. maddesinde düzenlenen sebep) 168. maddede ise hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve karşılıksız yararlanma suçları için etkin pişmanlık düzenlemesine yer verilmiştir.( 765 sayılı TCK.nun 523. maddesinde düzenlenen sebep) maddede ise tüzel kişiler için güvenlik tedbiri uygulaması düzenlenmiştir. -hırsızlık suçunun temel şekli- MADDE (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. (2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal sayılır. MADDE 491.-(1) Her kim diğerinin taşınabilir malını rızası olmaksızın faydalanmak için bulunduğu yerden alırsa altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. (2) Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de taşınabilir mal sayılır. 3

4 4 Hırsızlık suçuna ilişkin düzenlemeler konusunda eski ile yeni arasında yeni tanımlamalara ilişkin ifadeler ve nitelikli bir takım ihlaller haricinde çok esaslı farklılıklar bulunmamaktadır. hırsızlık suçuna ilişkin düzenlemeler konusunda madde bildiğiniz gibi her kim diğerinin taşınabilir malını rızası olmaksızın faydalanmak kastıyla alırsa şeklinde hırsızlığı tanımlıyordu. Yeni Türk Ceza Kanununda ise zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınabilir bir malı kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla alınmasını hırsızlık olarak tanımlıyor. -korunan hukuki yarar zilyetlik- Hırsızlık ile korunan hukuki yararın zilyetlik 2 olduğunu savunanlar bulunduğu gibi, bu suç ile korunanın mülkiyet olduğunu kabul edenler de vardır. Ancak, yeni ceza kanununun suçu düzenleme şekli karşısında, hırsızlık suçu ile korunmak istenen hukuki yararın zilyetlik olduğunu kabul etmek daha kolay görünmektedir. Zira 141. maddede suçun oluşumunun malın zilyedinin rızasının olmaması halinde mümkün bulunduğu kabul edilmiştir. Eski düzenleme malın sahibinin rızası olmaksızın alınmasını suç sayıyordu. Kısacası, suçun temel şekline ilişkin olarak ilk farklılık, Yeni Türk Ceza Kanununda suçla korunan hukuki yararın zilyetlik şeklinde ifade edilmesidir. Yeni düzenlemede zilyedinin rızası olmadan alma eyleminden bahsedildiğine göre malı elinde bulunduranın illa o malın maliki olması şart değil, herhangi bir şekilde zilyet bulunan bir kişiden malın alınması hırsızlık suçunu oluşturacaktır. Önceki düzenlemeye göre mal, sahibinin rızasıyla, fakat zilyedinin rızası dışında alınmışsa hırsızlık suçundan söz edilemezdi. Yeni Ceza Kanunu na göre ise alındığı sırada o mal üzerinde egemenlik yetkisi kullanan kişinin rızası dışında alınmış olması yeterli sayılmaktadır. 2 Burada korunan yararın zilyetlik olduğunu öne sürenler bunu şöyle bir gerekçe ile açıklamaya çalışmaktadırlar: Eğer hırsızlık suçu ile korunmak istenen yarar mülkiyet olsa idi malikin bir malı rehnetmesinden sonra zilyedin (malı rehin olarak elinde bulunduranın) rızası olmadan alması halinde fiilin suç olmaması gerekirdi.bu görüşü destekler mahiyette olmak üzere, malı rehin verenin bunu rehinli alacaklının rızası olmaksızın geri alması halinde hırsızlık suçunun unsurlarının oluşacağını kabul eden Yargıtay kararları bulunmaktadır. 4

5 5 -suçun maddi konusu taşınabilir mal değil, taşınır maldır- Bir diğer husus yeni kanunda taşınabilir mal yerine taşınır mal ifadesinin kullanılmasıdır. Acaba burada kanun koyucu öncekinden farklı bir düzenleme amaçlamış olabilir mi? Nitekim bazı yazarlar uygulamada bu tabirin medeni hukuk anlamında yorumlanabileceğini ve bu nedenle de çalınabilmesi fiziken mümkün olan gemilerin medeni hukuk açısından taşınır mal sayılmadıkları için bu eylemlerin hırsızlık suçu kapsamında değerlendirilmeyebileceği endişesini belirtmişlerdir. Ancak burada da bir farklılığın meydana geleceğini düşünmemek lazım. Nitekim Ceza hukuku bakımından bir malın taşınır mal olup olmadığı belirlenirken o malın bir yerden başka bir yere taşınabilmesi kriterinden hareket edilmektedir. Yoksa hukuki bakımdan bir malın taşınır veya taşınmaz kabul edilmesi önemli değildir. Kısacası, alma eyleminin öncesinde veya alma eylemiyle taşınabilir hale getirilen her mal hırsızlık suçunun maddi konusunu oluşturabilecektir. Esasında taşınabilir bir mal denilmesi belki bu tartışmaların çıkmaması bakımından daha yerinde olabilirdi. Malın niteliği önemli değildir; katı, sıvı veya gaz biçiminde olabilir. Fakat her halde mal dan söz edebilmek için, onun maddi bir varlığının bulunması gerekir. Bu yüzden başkasının telefon hattına girerek konuşma bedelini abone sahibine ödettirmek veya şifreli yayın yapan televizyon yayınlarını değişik yöntemlerle abone olmaksızın almak da hırsızlık suçunu oluşturmaz S. TCK bu nitelikteki fiilleri karşılıksız yararlanma başlığı altında özel olarak düzenleme yoluna gitmiştir (5237 S. TCK m. 163). Başkasına ait bankamatik ve kredi kartlarının çalınması ya da herhangi bir şekilde ele geçirilerek kötüye kullanılması hırsızlık kapsamında değil 5237 S. TCK maddesinde 3 öngörülen bilişim suçları kapsamında S. TCK m. 163 m. 245, bankamatik ve kredi kartlarının kötüye kullanılmasını özel olarak düzenlemek suretiyle bu konuda ortaya çıkabilecek sorunları giderme yolunu tutmuştur. Buna göre, (1) Başkasına ait bir banka veya kredi kartını, her ne suretle olursa olsun ele geçiren veya elinde bulunduran kimse, kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın bunu kullanarak veya kullandırtarak kendisine veya başkasına yarar sağlarsa, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. 5

6 6 değerlendirilecektir. -suçun manevi unsuru- -kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacı- Hırsızlık suçunda manevi unsurun gerçekleştiğini kabul edebilmek için 765 sayılı yasa genel kastı yeterli görmemişti.bu yasada suçun gerçekleşebilmesi için failin taşınır malı faydalanmak kastı ile almış olması aranmaktaydı ve bunun dışındaki bir amaçla (mesela malı tahrip etme amacıyla) alma suçun oluşmasını engellemekteydi sayılı TCK da suçun oluşumu bakımından genel kastı yeterli görmemiştir ve malın yarar sağlamak maksadıyla alınmış olmasını aramıştır.yeni hükmün eskisinden farkı failin sadece kendisine değil bir başkasına yarar sağlamak amacının olması halinde de suçun oluşacağını kabul etmesidir. Maddede yer verilen kendisine veya bir başkasına ibaresi suçun temel şekline ilişkin olarak, kanunilik ilkesi bakımından 5237 sayılı kanunda yer verilen önemli bir düzenlemedir. Önceki yasa döneminde yasada açık olarak yazılı olmasa da yorum yoluyla malı alma amacı olan faydalanmanın kendisine veya başkasına olması arasında bir fark olmadığı sonucuna ulaşıyorduk. Ama yeni kanun, kanunilik ilkesi açısından başkası ibaresini de metne eklemiştir Bu da yerinde bir düzenlemedir. Diğer yandan suçun oluşabilmesi için, failin kendisine veya bir başkasına bir yarar sağlamak amacıyla hareket etmesi yeterli olup, bunun fiilen temin edilmiş olması şart değildir. Bu yarar, maddî veya manevî olabilir. -bulunduğu yerden alma- Suçun temel şekline ilişkin hareket unsuru bakımından her iki kanun arasında bir fark yok. Bulunduğu yerden alma, her iki kanunda da kabul edilmiştir. Tabi burada almanın ne zaman tamamlanacağı çok önemlidir. (2) Sahte oluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan bir banka veya kredi kartını kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, dört yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 6

7 7 -suçun tamamlanma anı mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesidir- TCK.nun 141. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere hırsızlıkta suçun tamamlanma anı mal üzerinde mağdurun zilyetliğine son verilmesi, bir başka deyişle, mağdurun suç konusu eşya üzerinde zilyetlikten doğan tasarruf haklarını kullanmasının olanaksız hale gelmesi anıdır. Kısacası, 765 Sayılı TCK deki düzenlemenin aksine suçun tamamlanması için çalınan malın mutlaka hırsızın tasarruf alanına girmesi gerekmemektedir, zilyedin tasarruf alanından fail tarafından çıkarılması yeterlidir. -zilyetlik durumunun mutlaka haklı olması gerekmez- Zilyetlik durumunun mutlaka haklı olması gerekmez. Malı haksız olarak elinde bulunduran ve haksız zilyet olan hırsızın başkasından çaldığı malın bir başka hırsız tarafından çalınması da hırsızlık suçunu oluşturur. Hırsızlık suçunda klasik anlayışta sahibinin rızası olmaksızın başkasına ait taşınabilir malın alınmasından söz edilmekteydi. Burada başkasına ait olma veya sahip olma neyi ifade eder şeklinde bir tartışma mevcuttu. Bu tartışma 765 sayılı Türk Ceza Kanunu nun formülasyonundan kaynaklanıyordu. Yeni Ceza Kanunu nun formülasyonunda ise bu tartışmayı sona erdirmeye yönelik bir ifade tarzının benimsendiğini görüyoruz. -başkasına ait mal- Yeni düzenlemede rıza malın zilyedinden aranacak bir rıza olarak karşımıza çıkmaktadır. Ama suçun konusunun mülkiyetinin mutlaka başkasına ait olması lazımdır. Burada yer alan başkasına ait mal ifadesi, suçun konusunu oluşturan malın mülkiyetinin başkasına ait olmasını ifade ediyor. Bu doğrultuda yeni ceza kanunu sisteminde kişinin üzerinde kendisine ait mülkiyet hakkı olan bir malı zilyedinin rızası dışında alması halinde acaba hırsızlık suçu söz konusu olacak mıdır? Örneğin kişi mülkiyeti muhafaza kaydıyla sattığı bir malı satın alanın rızası dışında geri aldığında hırsızlık suçu işlemiş olur mu? Ya da kişi malı bir başkasına rehin verdiğinde 7

8 8 mülkiyeti hala kendisinde olduğu için, bu malı zilyedinden rızası dışında aldığında hırsızlık suçu oluşacak mı? Bu hususta eski TCK. Döneminde Yargıtay mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılan malın satıcı tarafından alınmasının hırsızlık suçunu oluşturduğunu kabul etmişti. Ancak yeni düzenlemede her ne kadar bu suçla korunan hukuki yarar zilyetlik olsa da çalınan malın mutlaka başkasına ait olması yani başkasının mülkiyetinde olması gerekir. Eski TCK. açısından bu eylemler kendiliğinden hak alma suçu kapsamında düşünülüyordu. Buna karşılık 5237 S. TCK nda kendiliğinden hak alma suçuna ayrıca yer verilmiş olmadığı için, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satılan veya rehin konusu malın sahibi tarafından geri alınması durumunda, eğer malın geri alınması için cebir ve şiddet kullanılmış değilse, herhangi bir suç oluşmaz. Kısacası bu konuda farklı fikirler mevcut olsa da, yasayı hazırlayan komisyondaki öğretim üyelerinin belirttiği üzere bu sistemde hırsızlık suçu için suçun konusu olan malın mülkiyetinin mutlaka başkasına ait olması gerekir. Her iki kanun da ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerjinin hırsızlık suçunda taşınır mal sayılacağını kabul etmektedir. Ancak yeni kanunun bu konuda önemli bir farklılığı hırsızlık suçunun elektrik enerjisine karşı işlenmesini suçun nitelikli hali olarak düzenlemiştir. Kanun gerekçesinde bunun nedeni de suçun temadi halinde işlenmesi olarak gösterilmiştir. -basit hırsızlık suçu için lehe olan kanun 765 sayılı TCK.dur- Suçun temel şeklindeki bir başka farklılık da suçun cezasında ortaya çıkmaktadır. Basit hırsızlık suçunun cezası yeni Türk Ceza Kanununa göre bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak belirtilmiştir. Eski kanunda bildiğiniz gibi alt sınır altı aydan başlanmaktaydı. Dolayısıyla 1 Nisan 2005 e kadar işlenecek hırsızlık suçlarında lehe olan kanun şu an yürürlükte olan kanun olacaktır. -hırsızlık suçuna teşebbüs- Diğer yandan, 765 sayılı TCK nda teşebbüs eksik ve tam teşebbüs olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulmaktaydı.bu da hangi halde suçun eksik teşebbüs aşamasında, hangi halde tam teşebbüs aşamasında kaldığının 8

9 9 belirlenmesinde sorunlar yaratmaktaydı.hırsızlık suçuna eksik teşebbüsün mümkün olduğu genel olarak kabul edilmekle beraber,bu suça tam teşebbüsün mümkün olup olmadığı konusu tartışılmaktaydı.5237 sayılı TCK eksik teşebbüs-tam teşebbüs ayrımını kaldırmıştır.artık suçun tamamlanamadığı teşebbüs aşamasında kaldığı hallerde ceza verirken yeni bir kriter kabul edilmiştir.buna göre hakim meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre cezayı tespit edecektir. -hırsızlık suçunda iştirak meselesi- Eski TCK nın 491/son ve 492/son maddelerinde suçun ikiden fazla kimse tarafından birlikte işlenmesi hali ağırlatıcı neden oluşturuyordu. Ancak yeni TCK nda bu bir ağırlatıcı neden olarak düzenlenmemiştir. Hırsızlık suçunun kanuni tarifindeki fiili birden fazla kişi gerçekleştirmiş olabilir. Bu gibi durumda müşterek faillik söz konusudur ve her fail eyleminden sorumludur. 4 -nitelikli haller tek bir maddede düzenlenmiştir- Eski kanunda hırsızlık suçuna ilişkin olarak 491, 492 ve 493. maddesinde yer alan nitelikli unsurların büyük bölümünün yeni kanunda tek bir maddede toplandığını, 142. maddede toplandığını görmekteyiz. Ancak bazı nitelikli unsurlara yeni kanunda yer verilmemiştir. Bundan farklı olarak bazı yeni nitelikli unsurlar da yeni kanunda kabul edilmiştir. Bunlardan birincisi elektrik enerjisine karşı hırsızlık suçunun işlenmesidir. Bir diğeri ve en önemlisi elde veya üstte taşınan eşyaya karşı hırsızlık suçunun işlenmesi yani kamuoyu literatüründe kapkaççılık olarak nitelendirilen durum da yeni kanunda nitelikli unsurlardan biri olarak gösterilmiştir. 4 Kusur yeteneği olmayanları veya bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail gibi sorumlu tutulur. Önemli olan fiilin işlenişi üzerinde kurulan hakimiyettir. Ortak hakimiyet varsa müşterek faillik, araç olarak başkasını kullanma varsa dolaylı faillik söz konusu olacaktır. Azmettirme de bir iştirak türüdür ve azmettiren kişide asıl suçu işleyen fail gibi cezalandırılır. 765 Sayılı TCK ndaki fer i iştirak yerine yeni TCK da yardım etme kavramı getirilmiştir.fakat zorunlu feri iştirak kavramına yer verilmemiştir. Suça iştirak için, kasten ve hukuka aykırı bir fiilin varlığı yeterlidir. Buna da bağlılık kuralı denir Sayılı TCK.nunda iştirak kapsamında 37. maddede faillik, 38. maddede azmettirme, 39. maddede yardım etme, 40. maddede de bağlılık kuralı düzenlenmiştir. 9

10 10 Bir diğer yeni nitelikli unsur da bilişim sisteminin kullanılması suretiyle hırsızlık suçunun işlenmesidir. -kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşyanın devlete ait olması zorunluluğu yoktur- TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan nitelikli hale baktığımızda; eski hükümde yalnızca devlete ait olan mallar kapsama alınmışken yeni hükümde malın kamu kurum ve kuruluşlarında bulunması şartı ile özel ve tüzel kişilere ait olan mallar hakkında işlenen hırsızlık suçları bakımından da bu ağırlatıcı neden uygulanacaktır. Suça konu olan şeyin kamu kurum ve kuruluşlarında bulunması yeterli olup, failin belirtilen yere girmiş olması zorunluluğu aranmadığından, dışarıdan pencere veya kapıdan el uzatmak suretiyle işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli halin uygulanması gerekir. -kamu kurum ve kuruluşlarının eklentisinden yapılan hırsızlık nitelikli hali oluşturmaz- Suça konu şeyin kamu kurum ve kuruluşlarında bulunmasından söz edildiği için, buranın eklentisi sayılan bir yerde bulunan eşya hakkında işlenen hırsızlık suçunda da nitelikli halin uygulanması yoluna gidilemeyecektir. -ibadete ayrılmış yerlerde bulunan eşyalarda nitelikli halin uygulanması için eşyanın buraya ait olması zorunluluğu yoktur- TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan bir diğer nitelikli hal de, ibadete ayrılmış yerde bulunan eşya üzerinde işlenmesidir. Bu husustaki eski hüküm olan TCK.nun 492/1 maddesinin 5. bendinde sadece ibadet edilen yerde buraya ait olan malların çalınması halinde ağırlatıcı neden uygulanmaktaydı.artık yeni hüküm gereği malın ibadet yerine ait olup olmadığına bakılmaksızın burada bulunan eşya hakkında işlenmesi hali, ağırlatıcı nedenin uygulanması için yeterli görülecektir. 5 Böylece 5 Öte yandan suça konu şeyin ibadete özgülenmiş bir yerde bulunmasından söz edildiği için, buranın eklentisi sayılan bir yerde bulunan eşya hakkında işlenen hırsızlık suçunda da nitelikli halin uygulanması yoluna gidilemeyecektir. 10

11 11 ibadethane görevlilerinin ve ibadet etmek için orada bulunan kimselerin mallarının çalınması hali de bu kapsamda değerlendirilecektir. -bulunduğu yer önemli olmaksızın kamu yararına ya da kamu hizmetine tahsis edilmiş eşyanın çalınması nitelikli bir haldir- TCK.nun 142/1 maddesi (a) bendinde yer alan son nitelikli hal de hırsızlığın kamu yararına veya kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında işlenmiş olmasıdır. Buna ilişkin eski TCK.nun 491/3. maddesinin 1. bendinin son cümlesine göre kamunun yararlanmasına tahsis edilmiş eşyanın çalınmasının nitelikli bir hal olarak kabulü için bu eşyanın resmi dairelerde ve evrak mahzenlerinde veya umumi müesseselerde muhafaza olunmayan eşyalardan olması şartı aranmıştı. Yeni hükümde ise nerede bulunduğunun önemi olmaksızın kamunun yararlanmasına ve hizmetine sunulmuş eşyanın çalınması halinde 6 ağırlatıcı neden uygulanacaktır. TCK.nun 142/1 maddesinin (b) bendinde ise hırsızlığın bentte gösterilen iki tür eşya hakkında işlenmesi ağırlatıcı bir neden olarak kabul edilmiştir. -herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı- Bunlardan birincisi, herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında işlenmesidir. Örneğin, bir otomobilde bırakılan eşyanın çalınması halinde bu hükmün uygulanabilmesi için kapılarının kilitlenmiş olması gerekir.yoksa 6 Burada, eşyanın bulunduğu yer değil, özgülendiği amaç önem taşımaktadır. Bu da maddede kamu yararı veya kamu hizmeti olarak belirtilmiştir. Eşyanın bu amaçlara özgülenmiş sayılabilmesi için kişi ayırımı gözetilmeksizin, bedeli karşılığında veya bedelsiz herkesin yararlanmasına sunulmuş ve suçun işlendiği sırada da bu niteliğini koruyor olması zorunludur. Burada da kamu yararı ve hizmetine özgülenmiş bu eşyanın devlete veya özel kişilere ait olması bakımından bir ayırım yapılmamıştır. 11

12 12 kapıları kilitlenmemiş veya camları açık bırakılmış bir otomobilden yapılan hırsızlıklarda bu ağırlatıcı neden uygulanamaz. Maddedeki herkesin girebileceği yerlerden,cadde, pazaryeri, mağazalar, marketler gibi yerleri anlamak gerekir. -bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı- TCK.nun 142/1-b bendinde yazılı 2. ağırlaştırıcı neden de hırsızlığın bina 7 ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında işlenmesidir. Eski TCK da bina ve eklentilerine girilerek suç işlenmesi hali biri gündüz girilmesi hali(491/iii-4.bent),diğeri ise gece girilmesi hali(492/i-1. bent) olmak üzere iki hükümde düzenlenmişti.geceleyin bina içinde işlenmesi gündüze göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmaktaydı.yeni kanun gündüz-gece farkını kaldırarak suçun bina ve eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenmesini ağırlatıcı neden olarak düzenlemiştir. Bina, başkasının girme hakkı olmayan, başkalarının girmesine izin verilmediğini gösterecek biçimde dış dünyadan ayrılmış, yanları muhkem surette yapı malzemesi ile örtülmüş üstü kapalı yerlerdir. Yeni düzenlemeye göre, cezanın ağırlaştırılması için bina ve eklentilerine girilmiş olması gibi bir zorunluluk aranmadığı için, dışarıdan bu gibi yerlere el uzatmak suretiyle işlenen hırsızlık suçunda da nitelikli halin uygulanması yoluna gidilebilecektir. -ulaşım araçları içinde ve bunların belli varış kalkış yerlerinde bulunan eşya hırsızlığı- MADDE (1) Hırsızlık suçunun c) Halkın yararlanmasına Madde 492/I- 6. Her nevi nakil vasıtaları içinde seyahat eden yolcuların eşya ve parası hakkında yahut umuma mahsus 7 Bina başkasının girme hakkı olmadığı, başkalarının girmesine izin verilmediğini gösterecek biçimde dış dünyadan ayrılmış, yanları muhkem surette yapı malzemesi ile örtülmüş üstü kapalı, sabit ya da taşınır yapılardır. Eklenti ise, binaya bağlı olan ve onunla birlikte fonksiyon icra eden yerdir.765 Sayılı TCK nun 191/4 maddesinde müştemilatın açıkça duvarla çevrili olması gerektiği belirtilmişti, ama yeni kanundaki bu bentte sadece eklenti denilerek müştemilatın anlamı daha da genişletilmiştir. 12

13 13 sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında işlenmesi nakliye vasıtalarını işletmekte bulunan idarelerin dairelerinde veya istasyon ve iskele ve meydanlarında veya mabetlerin içinde yapılırsa; TCK.nun 142/1-c bendinde ise halkın yararlanmasına sunulmuş olan ulaşım aracı içinde bulunan eşya hırsızlığı ile halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım araçlarının belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkındaki hırsızlık suçları nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Bu madde anlamında ulaşım aracı, toplu veya bireysel taşımaya hizmet eden ister bir kamu kurumuna, isterse özel kişilere ait olsun her türlü motorlu taşıttır. Kanunun gerekçesinde açıklandığı üzere bu bendin uygulanması için aracın halkın yararlanmasına sunulmuş olması gerekir. Bununla anlatılmak istenen, ulaşım aracının, kişi ayırımı gözetilmeksizin bireysel veya toplu taşımaya hizmet ediyor olmasıdır. Bu nedenle özel otomobiller içinde işlenen hırsızlık suçunda bu nitelikli hal uygulanmaz. Ulaşım aracının toplu taşımaya hizmet etmesi zorunluluğu aranmadığından, taksi içinde işlenen hırsızlık suçunda da bu nitelikli hal uygulama alanı bulur. Suçun ulaşım aracı içinde işlenmiş olması yeterli olup, ETCK m. 492/6 dan farklı olarak suç konusu şeyin yolculara ait olması 8 gibi bir zorunluluk aranmamıştır. TCK.nun 142/1-b bendinde yer alan belli varış ve kalkış yerlerinden kastedilen otogar,terminal, havaalanı, istasyon, belediye otobüs durakları gibi yerlerdir. Buralarda da suça konu olan eşyanın yolculara veya personele ait olması şart değildir. 9 8 Araç içindeki eşyanın yolculara veya personele ait olması gerekli değildir.araç içerisinde bulunan 3. kişilere ait eşyalar, mesela otobüse bir yere götürülmesi için emanet olarak verilmiş olan eşyalar da aynı hükme tabidir. 9 Eski hüküm suçun yalnızca bu araçlar içinde seyahat eden yolcuların aleyhine işlenmesi halini bir ağırlatıcı neden olarak düzenlemiş ve kişiyi baz alarak bir düzenleme yoluna gitmişti.bu nedenle bu araçlar içindeki personele veya 3. bir kişiye ait eşya hakkında işlenmesi kapsam dışında idi.artık bu tür araçların içinde olmak şartı ile kime ait olduğu önemli olmaksızın tüm eşyalar hakkında işlenmesi ağırlatıcı nedenin uygulanması sonucunu doğuracaktır. 13

14 14 Maddede özellikle varış ve kalkış yerlerinden söz edildiği için, ara duraklarda işlenen hırsızlık suçunda bu nitelikli halin uygulanmaması gerekir. -bir afet veya genel felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek amacıyla hazırlanan eşya hırsızlığı- MADDE (1) Hırsızlık suçunun d) Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında işlenmesi. Madde 492/I- 3. Çalınan şey umumi bir felaket ve musibetin tesir ve neticesini gidermek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanmış eşya hakkında olur. TCK.nun 142/1-d 10 bendinde ise 765 sayılı TCK.nun 492/1 maddesinin 3. bendinde öngörülen bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları 11 önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkındaki hırsızlık suçları nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Ağırlatıcı nedenin uygulanması bakımından eşyanın bulunduğu yer önemli değildir. Bunların bina içerisinde ve açıkta depolanması mümkündür. Eşyanın afet ve felaket bölgesine gittikten sonra ve henüz afetten zarar görenlere dağıtılmadan önce çalınması da bent kapsamındadır. -adet,tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hırsızlığı- MADDE (1) Hırsızlık suçunun e) Adet veya tahsis veya kullanımları Madde 491/III- 2. Adet muktezası olarak yahut tahsis ve istimalleri 10 Gemilerde can yeleklerinin, filikaların,binalar üzerindeki paratonerlerin,sel ve baskınların önlenmesi için yapılmış duvar taşlarının ve kapakların çalınması hallerinde bu bendin uygulanması gerekir. Deprem anında acil müdahale için gerekli malzemelerin bulunduğu deprem konteynırlarından yapılan hırsızlıklar da bu bendin kapsamındadır. 11 Deprem, sel, heyelan, savaş gibi genel felaketin meydana getirebileceği zararların önlenmesi amacıyla hazırlanmış olan eşyalar ile meydana gelen felaketin meydana getirdiği zararları hafifletmek amacıyla hazırlanmış eşyalar hakkında işlenmesi hallerinde bu bent uygulanacaktır. 14

15 15 gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenmesi itibariyle umumun tekafülü altında bulunan eşya hakkında işlenirse Bu hükümle eski TCK nın 491/III-2. bentteki ağırlatıcı neden yeniden düzenlenmiştir.buna göre adet veya tahsis gereği veya kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi halinde bu bent uygulanacaktır.tarlalarda bırakılan tarım aletleri ve sokakta bırakılan inşaat malzemeleri bu tür eşyalardandır. -elektrik enerjisi hırsızlığı- f) Elektrik enerjisi hakkında işlenmesi Eski kanunda bu hükme karşılık bir düzenleme mevcut değildi. Yeni TCK.nda eski düzenlemeden farklı olarak elektrik enerjisi hakkındaki hırsızlık suçları nitelikli hal olarak öngörülmüştür. Hükmün gerekçesinde bu şekildeki bir düzenlemenin nedeni olarak elektrik hırsızlığının temadi halinde işlenmesi gösterilmiştir. Bu bent kapsamındaki eylemler bildiğiniz gibi 765 sayılı TCK.nun yürürlükte olduğu dönemde 492. maddesinin 2. fıkrası kapsamında değerlendiriliyordu. Yargıtay içtihatlarına göre sayacın suç tarihinden önce mühürlü olup olmadığı önem arz etmekte idi. Yeni düzenleme ile artık sayacın mühürlü olup olmadığının hırsızlık suçunun nitelikli olması haline bir etkisi olmayacaktır. 6 bent halinde sıraladığım 142. maddenin 1. fıkrasında öngörülen nitelikli hallerin gerçekleşmesi halinde öngörülen ceza 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır maddenin 2. fıkrasında ise toplam 7 nitelikli hal öngörülmüştür. Bu nitelikli hallere baktığımızda; -kişinin malını koruyamayacak olmasından veya ölmesinden yararlanarak hırsızlık- MADDE (2) Suçun; a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak işlenmesi Madde 492/I-3... mal sahibinin uğradığı hususi bir felaketten mütevellit kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa 15

16 16 142/II. fıkranın ilk bendinde mağdurun içinde bulunduğu durum nedeniyle suça karşı direncinin kırıldığı ve suçun işlenmesinin kolaylaşacağı haller düzenlenmiştir. Buna göre suçun şu hallerde işlenmesi bu bendin uygulanmasını gerektirir: 1.Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından 12 yararlanarak işlenmesi: 13 Kişi geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bu hale düşebilir. Mesela kalp krizi geçirmesi üzerine ve kendisinde varolan epilepsi veya diyabet gibi kronik bir hastalık sonucu kendini kaybeden kişinin parasının çalınması gibi.bir trafik kazası geçiren kimse için de aynı durum söz konusudur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta mağdurun malını koruyamayacak duruma fail tarafından getirilmemiş olmasıdır.fail malını çalabilmek için kişiyi bu hale getirirse suç yağma olur. 2.Kişinin ölmesinden yararlanarak işlenmesi : Kişinin geçirdiği trafik kazası sonucu ölmesi sonucu üzerinde bulunan değerli eşyalarının çalınması gibi. 14 -elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle yapılan hırsızlık- MADDE (2) Suçun; Madde 492/I-7. Yankesicilik 12 Zilyedin, malını koruyamayacak durumda olması, hastalık, sakatlık, alkollü olma gibi nedenlerle o mal üzerinde yeterli bir koruma gerçekleştiremeyecek durumda olmasını ifade etmektedir. 13 Kişinin malını koruyamayacak duruma düşmesi onun yaşadığı yoğun üzüntü verici bir olay neticesi de gerçekleşebilir. Şu karar bunu doğrular niteliktedir: Olay günü müştekinin oğlunun trafik kazası sonucu vefatı nedeniyle oluşan üzüntü ve şaşkınlık ortamından yararlanmak suretiyle eylemin gerçekleştirildiğinin anlaşılmasına göre suç 492/I-3 e uyduğu (MALKOÇ,İsmail, Açıklamalı-İçtihatlı Türk Ceza Kanunu, s.1138) 14 Kişinin trafik kazasında ölmesi durumunda, ölünün eşyaları hakkında hırsızlık suçunun işlenmesi de bu bent kapsamına girer. Ölüm halinde ölünün eşyalarının çalınması sureti ile yapılan hırsızlıkta artık açıkça bu bent kapsamına alınarak ölünün mallarının üzerindeki mülkiyet hakkının mirasçılara geçmesi dolayısıyla çıkan tartışmalara son verilmiştir. 16

17 17 b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle suretiyle işlenirse Bu bentte iki ağırlatıcı neden düzenlenmiştir. Birincisi hırsızlık suçunun elde veya üstte taşınan eşyanın çekip alınmak suretiyle işlenmesi halidir.elde taşınan çantanın veya cepte bulunan cüzdanın alınması halleri bu bent kapsamındadır. Kapkaç olarak adlandırılan fiiller buna dahildir. Burada birkaç kelimeyle kapkaççılık üzerinde durmak ve yeni bir düzenleme olması nedeniyle kapkaççılık suretiyle hırsızlık suçu ile yağma suçu arasındaki ince çizgiye de dikkat etmek gerekir. Bu konuda uygulamada özellikle somut olayın işleniş şekli dikkatlice değerlendirilmelidir. Yağmada, fail tarafından uygulanan gücün, almanın esaslı bir tamamlayıcısı olması ve böylece mağdurun beklenen veya mevcut mukavemetini kırmaya büyük ölçüde yeterli ve elverişli olması gerekir. Dolayısıyla söz konusu cebrin önemliliği kriteri failin mağdurdan ani olarak bir eşyayı çekip alması veya elinden çekmesi şeklindeki olaylarda olduğu gibi hırsızlıkla yağma arasındaki ayrımı mümkün kılar. Bu açıdan baktığımızda, sırf olağan bir tutmanın bertaraf edilmesi, yıldırım hızıyla veya hileli yollarla bir el çantasının, sözgelimi aniden alınması halinde tipe uygun bir cebir kullanması yoktur. Buradan şu sonuca ulaşıyoruz: Mağdurun sırf çantayı taşımasını sağlayan gücünün aniden çekip almak suretiyle etkisiz bırakılması yağma suçunu oluşturmayacaktır. Çünkü mukavemetin olmadığı durumlarda cebir vasıtasıyla bir alma yoktur, yalnızca hırsızlık suçu vardır. Ancak tabi somut olayda fail mağdurun elindeki çantaya saldırmış, durumu fark eden mağdur kuvvetlice sıkmak suretiyle eşyayı vermemek konusundaki direncini ortaya koymuşsa ve buna rağmen bu direnç kırılmak suretiyle çanta mağdurun elinden alınmışsa, hiç şüphesiz buradaki eylem artık kapkaççılık şeklindeki hırsızlık değil, yağma olarak nitelendirilecektir. Buradaki temel ilkemiz şu olmalıdır:yağma suçu, alma vasıtasıyla cebir halinde değil cebir vasıtasıyla alma halinde oluşan bir suç tipidir. Bu madde meclise sevk edildikten sonra adalet komisyonu, mecliste görüşülme esnasında 142. maddesinin 2. fıkrasında bir değişikliğe de 17

18 18 gitti. Maddenin 2. fıkrasına girerek kanunlaşan bu değişiklik önergesinde 15 suçun bu fıkranın b bendinde belirtilen surette beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kişilere karşı işlenmesi halinde verilecek ceza 1/3 oranında arttırılır denilmektedir. Yeni TCK.nun 142. maddesinin 2. fıkrasına giren bu hükümle bundan böyle kapkaççılık ya da yankesicilik suretiyle hırsızlık eyleminin beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan mağdurlara karşı işlenmesi halinde ceza 1/3 oranında artırılacaktır. Burada belirtmek gerekir ki, mağduru kendini savunamayacak duruma ya da ölüm haline biz getirmiş isek, daha sonra yapacağımız hırsızlık eyleminde nitelikli hal uygulanmayacaktır. Çünkü onu bu hale biz getirdik ve bu eylemimizden dolayı zaten ayrıca cezalandırılacağız. -özel beceri yankesiciliği ve şahsi çevikliği de kapsar- İkinci olarak suçun, failin sahip olduğu özel beceriyle işlenmesi halidir. Bu hükümle yankesicilik ve şahsi çeviklik sureti ile yapılan hırsızlıklar da kapsam içine alınmıştır. Ayrıca, köpek,maymun gibi çeşitli hayvanların alıştırılarak elde veya üstte taşınan eşya hakkındaki hırsızlıkta kullanılması sureti ile suç işlenmesi halinde de faile bu bent uyarınca ceza verilmelidir S. TCK da yer verilen özel beceri, ETCK daki yankesicilik i de kapsayan daha geniş bir anlam içermektedir. MADDE (2) Suçun; c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak Madde 492/I-3 - umumi musibet veya heyecandan.. mütevellit kolaylıktan istifade suretiyle yapılırsa; Kişinin içinde bulunduğu bazı durumlar, eşyası üzerindeki koruma ve gözetimini zayıflatabilir ve hatta ortadan kaldırabilir.böyle durumlarda hırsızlık suçunun işlenmesi kolaylaşır.bu nedenle doğal bir afetin mesela bir depremin, yangının veya selin yada sosyal olayların mesela savaş veya terör olayları gibi yaygın şiddet hareketlerinin yarattığı korku veya 15 Bu hükmün ilavesiyle kapkaççılık ve yankesicilik eylemlerinin daha etkin bir yaptırıma bağlanmasının amaçlandığı da bu değişiklik önergesinin gerekçesinde belirtilmiştir. 18

19 19 kargaşadan yararlanarak hırsızlık suçunun işlenmesi suçun basit şekline göre daha ağır yaptırıma bağlanmıştır. -kilit açmak suretiyle hırsızlık- MADDE (2) Suçun; d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla yada diğer bir aletle kilit açmak suretiyle Madde 493/I- 2. Cürmü işlemek veya çalınmış eşyayı başka yere kaldırmak için taklit anahtar yahut sair aletler kullanarak veya sahibinin terk veya kaybettiği anahtarı elde ederek yahut haksız yere elinde bulundurduğu asıl anahtarla bir kilidi açarak işlenirse Bu bentte hırsızlık suçunun kilit açılmak suretiyle işlenmesi düzenlenmiştir.burada önemli olan kilidin açılarak suçun işlenmesidir. Bu bendin tatbiki için söz konusu kilidin şu üç vasıftan birini taşıması gerekir: 1.Haksız yere elde bulundurulan bir anahtarla açılması. Sahibinin rızası olmaksızın elde bulundurulan her durumda haksız bir elde bulundurma söz konusudur. Sahibi tarafından kaybedilen, bir yerde unutulan, sahibinden hile ile elde edilen, sahibinden zorla alınan anahtar haksız yere elde bulunduruluyor demektir. Anahtar sahibinin rızası ile elde bulunuyorsa haksız bulundurmadan bahsedilemez ve bu hal bent kapsamı dışındadır. 2.Taklit anahtar 16 la açılması. Kilidin gerçek anahtarı dışındaki tüm anahtarlar taklit anahtar sayılır. 3.Diğer bir aletle açılması. Maymuncuk, tel, bıçak, çakı, çengel, tornavida gibi araçlar anahtar fonksiyonu görerek 17 kilidi açtıklarında bu kapsamdadır. Yani, taklit anahtar veya sair aletlerin kilidi açmak için kullanılmış olması gerekir, çalınacak şeyleri yerinden sökmek için alet kullanılması bu bent kapsamında değildir. 16 Taklit anahtar, kilidi haksız yere açmak için alınmış veya başka kilitlere ait olup da değiştirilmiş anahtardır. Bentteki diğer aletler deyimi bir kilidin kırmadan açılmasına yarayan, örneğin tel, maymuncuk, çivi, bıçak gibi her türlü aracı içerir. 17 Sözgelimi kapısı açık kamyondan içeri girerek tornavida ile teybin ve hoparlörlerin çalınması bu bendi ihlal sayılmaz. Kapının üzerinde unutulan anahtarın çevrilerek kapının açılması suretiyle işlenen suçlar bu bent kapsamında sayılamaz. 19

20 20 Hükümde kilidin açılmasından bahsettiğine göre kilidin kırılarak suçun işlenmesi hali kapsam dışıdır. -bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık- MADDE (2) Suçun; e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi Eski kanunda bu hükme karşılık bir düzenleme mevcut değildi Metinde geçen bilişim sistemi; verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağını veren manyetik sistemler dir. Örneğin, bir başkasının mevduat hesabından kendi mevduat hesabına bilişim sistemlerini kullanarak bir para transferi yapılırsa bu halde de TCK. 142/2/e bendi uygulanacaktır. -tanınmamak için tedbir alarak ya da yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık- MADDE (2) Suçun f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî sıfat takınarak işlenmesi Madde 493/I- 3. Kıyafet değiştirerek işlenirse; 4. Salahiyeti olmaksızın resmi sıfat takınarak yapılırsa Bu bentte iki ağırlatıcı neden düzenlenmiştir: 1.Suçun tanınmamak için tedbir alarak işlenmesi Suçun yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak işlenmesi Kişi kendisini tanınamayacak hale getirmekle yakalanmasını önlemek ve böylece cezasız kalmasını sağlamak amacını gütmektedir.üst başta olduğu kadar çehrede yapılan değişiklikler de bu kavramın içindedir; kadın elbisesiyle evin içine girildikten sonra hırsızlık yapılması gibi (DÖNMEZER,Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, s.358). Maske ve benzeri örtüler takmak, makyaj yapılarak meydana getirilen değişiklikler, takma sakal, bıyık ve protezler kullanılması da bu kapsamdadır (MALKOÇ,İsmail,age s.1153). 19 Fail bu halde bu sıfatın verdiği kolaylıktan yararlanarak suç işlemektedir.resmi sıfat takınmak; üniforma giymek resmi unvan kullanarak o 20

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

Hırsızlık Suçları. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Hırsızlık Suçları. Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Hırsızlık Suçları Prof. Dr. Ersan ŞEN* * İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Öz Bu çalışmamızda, Türk Ceza Kanunu nun Kişilere Karşı Suçlar başlıklı ikinci kısım, onuncu bölümde Malvarlığına

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada;

Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; Cinsel taciz suçu TCK. nun 105 inci maddesinde düzenlenmiştir. Burada; (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

5549 sayılı RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN 5549 sayılı SUÇ GELİRLER RLERİNİN N AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN TCK & 5549 sayılı Kanun Aklama suçuyla mücadelenin iki temel boyutu bulunmaktadır. Önleyici tedbirler Caydırıcı tedbirler TCK &

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 151-153. MADDELERİNDE YER ALAN MALA ZARAR VERME SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu : Ceza Grubu 6. Grup : İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, Görevi Kötüye

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 32/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması Yasası Anayasanın 94 üncü

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN Tel:

TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI. Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN   Tel: TÜRK CEZA KANUNU İLE GETİRİLEN ÇEVRE SUÇLARI Emekli Yargıtay Hakimi / Avukat Zafer ERGÜN E-mail: avukatzaferergun@gmail.com Tel: 0505 772 39 18 İçerik Ceza Hukuku ve Çevre Suçları Çevrenin Tanımı TCK da

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 25.11.2013 Sayı: 2013/020 Konu: 90 SAYILI K.H.K. NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI NEDENİYLE ŞİRKETLERİN ORTAKLARINA, ÇALIŞANLARINA, İŞTİRAKLERİNE VE DİĞER TÜZEL VE GERÇEK KİŞİLERE FAİZ KARŞILIĞI VERDİKLERİ

Detaylı

1- Genel Olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar

1- Genel Olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar 1 1- Genel Olarak Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar Malvarlığına karşı işlenen suçlar 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ikinci kitap (özel hükümler), ikinci kısım (kişilere karşı suçlar) onuncu bölümde düzenlenmiştir.

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI KASIM 2013 ŞANLIURFA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 ŞANLIURFA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı : Ceza Hukuku / 2. Grup : Hırsızlık - Yağma- Dolandırıcılık- Evrakta Sahtecilik

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001.

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. TÜRKİYE DE SİYASAL YOZLAŞMALARIN KAPSAMINA İLİŞKİN HUKUKİ NORMLAR Bu yazımızda ülkemizde siyasal yozlaşmalar konusunda

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 9057 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ileti5252 Kanun Numarası : 5252 Kabul Tarihi : 4/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/11/2004 Sayı :25642 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI

Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI Yard. Doç. Dr. Ali Hakan EVİK TÜRK CEZA HUKUKU NDA HİLELİ VE TAKSİRLİ İFLAS SUÇLARI İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Hileli ve Taksirli İflas Suçları

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları

Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan Sulh Ceza Davaları Osman SOYDAL Hakim Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen ve Sık Rastlanan SULH CEZA DAVALARI Örnekler Yardımıyla Ayrıntılı Konu Anlatımı Uygulamada

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 181-184. MADDELERİNDE YER ALAN ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1

5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1 5237 SAYILI TCK 148-150. MADDELERİNDE YER ALAN YAĞMA SUÇU 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı için

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM.

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Kanun No:5252. Resmi Gazete:13 Kasım BİRİNCİ BÖLÜM. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kanun No:5252 Resmi Gazete:13 Kasım 2004-25642 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1 / 11 Amaç MADDE 1. - (1) Bu Kanunun amacı, 26.9.2004 tarihli

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59)

Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 59) Harçlar Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 59) Kapsam Bu Tebliğde, 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5252 Kanun Kabul Tarihi: 04/11/2004 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25642 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/11/2004 BİRİNCİ

Detaylı

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ HAKKINDA TEBLİĞ 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27011 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçunda 5377 Sayılı Yasayla Yapılan Değişikliğin Değerlendirilmesi Murat Volkan Dülger 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni TCK, hızlı

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015 BİRİNCİ SINIFA AYRILAN VE BİRİNCİ SINIF OLAN HÂKİM VE SAVCILARIN ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ESASLARINA İLİŞKİN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İLKE KARARI Karar No: 388/2 Karar Tarihi: 08.04.2015

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11].

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. [11]. 5. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE BİLİŞİM SUÇLARI 5.1. Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Bilişim Suçları TCK da bilişim suçları, esas olarak bilişim alanında suçlar ve özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU

Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1 MEVZUAT KRONİĞİ Mevzuat Kroniği CEZA HUKUKU 1) Avukatlık mesleği ile ilgili suçlar 1136 sayılı Avukatlık kanununda bir takım suçlar da yer almıştır. a) Yetkisi olmayanların avukatlık yapması suçu Levhada

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 170-180. MADDELERİNDE YER ALAN GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI Dr. Ziya KOÇ Hakim TCK NIN 245. MADDESİNDE DÜZENLENEN BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii Birinci Bölüm KAVRAM-TANIM, KART ÇEŞİTLERİ,

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44 5237 sayılı TCK nun 6545 sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 103/1, 103/1-a Maddesi: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR.

6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. Sirküler Rapor Mevzuat 09.08.2016/96-1 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu na verilmesi gereken aylık prim ve

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Çocukların Cinsel İstismarı Madde 103 (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası

Detaylı

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük ile ilgili Cezalar Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gümrük tarifesi veya vergilendirme unsurlarında aykırılık İlgili Kanun: Madde 234-1 (a) Cezası: İthalat vergilerinden

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 10.08.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./74 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ UYGULAMAYA KONULMUŞTUR. 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/ Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/24 TARİH: 09/02/2015 KONU 2015 Yılında Uygulanacak SGK İdari Para Cezaları Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 Yılı nda uygulanacak asgari ücret tutarını belirlemiş ve konuya ilişkin

Detaylı

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: POLİS TARAFINDAN KULLANILAN MUHBİRİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1. Bu Yasa, Polis Tarafından Kullanılan Muhbirin Ödüllendirilmesi

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir.

Bilgi içindir esas olan poliçeniz ve hukuki ayrılmaz ekleridir. Ev sigortası Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık Sel / su baskını Deprem Dahili su hasarları Fırtına Kar ağırlığı Hava taşıtları çarpması Kara taşıtları çarpması Yer kayması Duman Grev, lokavt, kargaşalık,

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı