FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Fen İşleri Müdürü Kontrol Başkan Yardımcısı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi Sayfa 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerde, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR Alt yapı : Yeraltı Kanalları (atık su kanalı, yağmur suyu kanalı) Üst Yapı : Bordür, Parke, Yol, Tretuar imalatları. Sınai Ġmalat : Özel proje gerektiren donatı imalatları (Dere ıslahı, Köprü v.b.) Bina inģaatı : Belediye ye ait binaların yapım işleri. Rekreasyon : Herhangi bir düzenleme yapılmamış projelerde, uygulama öncesi ıslah edilmesi gereken boş alanların ıslah edildikten sonra düzenlenmesi işi. 4. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Fen İşleri Müdürlüğü Birim Yöneticileri Yönetim Temsilcisi 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Kamu İhale Kanunu Standart Formları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tranşe Ruhsat Formu F22.01 Tahakkuk Formu F22.02 Kaçak Kazı Formu F22.03 Yer Teslim Tutanağı F22.04 Ruhsat Kayıt Çizelgesi F22.05 Yol Yapım Günlük Çalışma Programı F22.06 Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporu F22.07 Yol Yapım Mahalleler Bazında Aylık Faaliyet Raporu F22.08 İhaleli İşler Faaliyet Planlama ve Takip Çizelgesi F22.09

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 Yol Yapım Faaliyet Planlama ve Takip Çizelgesi F22.10 Yıllık Faaliyet Raporu F22.11 İhaleli Yapı İşleri Raporu F22.12 Kazı İşleri Güvenlik Talimatı T22.01 Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR-01.0 Ürünlerin Korunması ve Depolanması Prosedürü PR-15.0 Veri Analizi Prosedürü PR PROSEDÜRÜN UYGULANIġI 6.0. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA ESASLARI Belediyemiz sınırları yaşayan kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerini sağlamak için gerekli, yol, kanal, tretuar, hizmet binaları, semt konakları gibi tesislerin inşa edilmesini ve bakımını sağlar. Tüm alt yapı kuruluşları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyonu sağlayarak İlçemizdeki yatırımların takibini sağlar. Ayrıca bazı yatırımlar, Yapım İhaleleri yapmak suretiyle gerçekleşmektedir. 6.1 Gelen-Giden Evrak : Müdürlüğümüze gelen yazı ve dilekçelere bilgisayar ortamında kayıt numarası verilir. Fen işleri Müdürü çalışma yapılması için Şeflere veya Raportöre havale eder. Havale edilen evraklar zimmet defterine kayıt edilerek ilgililerine verilir. Konu, ilgili personel tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Yazışma gerektiği takdirde yazı, yazışma kurallarına göre, ilgili personel tarafından yazışma tekniğine uygun olarak yazılır ve imzalanır. İlgili Şef ve Müdür e onaylatılır ve onay sonrası eğer Teknik Başkan Yardımcısı ve Başkan onayı gerekiyor ise onayları alınarak kayda girer. Kayıt işlemi yapıldıktan sonra eğer dış yazışma ise evrakın bir nüshası kalem memuru tarafından arşivde dosyasına, bir nüshası zimmet defterine işlenerek Kurumlara veya vatandaşa Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla ilgili gönderilir. Müdürlüğümüze Gelen ġikayetler ; Fen İşleri Müdürlüğü evrak kayıta gelen şikayet dilekçeleri zimmet karşılığı Müdür tarafından konunun içeriğine göre ilgili Şefliğe şikayeti havale eder. Sözlü gelen şikayetler, mavi masaya yönlendirilmektedir. E-posta aracılığı ile Fen İşleri Müdürlüğü ne gelen talepler ise ayrı bir klasörde sorumlu Raportör tarafından arşivlenir. Havalesi yapılan evrak, Raportör tarafından yerinde tetkik edilerek çözüm yolları aranır. Şikayete konu olan sorun Belediyemizin görev alanına giren konularda ise program dahilinde çözülür, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor ise sorunun giderilmesi için kurum ve kuruluşlarla veya şahıslarla konularına göre yazışma yapılır ve bu yazışmalarda da Müdürlük yazışma kuralları uygulanır. Bahse konu edilen yazışma kuralları, aynı zamanda e-posta aracılığıyla yapılan yazışmalarda da geçerlidir. Tüm yazılar, konularına göre yazışma klasörlerinde arşivlenir. 6.2 UlaĢım ve Altyapı ġefliği : Rabıt Bağlantı Ruhsatının Verilmesi Yeni inşaatlara yapılacak kanal rabıt bağlantısı için talep sahibi şahıslar veya şirketler; dilekçe, inşaat yapı ruhsatı fotokopisi, İSKİ tastikli kazı tranşe ruhsatı ve gerekirse mimari projenin İSKİ tastikli kanal vaziyet planı

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 fotokopisi ile oluşturduğu dosya ile Fen İşleri Evrak Kayıta müracaat eder. Fen İşleri Müdürüne havaleye giden dosya tekrar evrak kayıttan UlaĢım ve Altyapı ġefliği ne zimmetle verilerek kayıt defterine kaydedilir ve ilgili şef tarafından raportörlere havale edilir. Raportör, kanal bağlantı ruhsatını hazırlamak için kazı yapılacak yere dosya ile tetkike gider. Yerinde kanal bağlantısının nasıl yapılacağını belirler, projesine uygun şekilde yapılacak kanal bağlantısının ana kanalla olan uzaklığını ölçer, F22.01 üzerine krokisini çizer. Metrajı ve zemin kaplama cinsine göre yılın başında belirlenen tranşe birim fiyat tarifesine göre yol kaplama bedeli ve teminatını hesaplar. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmek üzere F22.02 üzerine yol kaplama bedeli ve teminatını yazar, idarelere (İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TELEKOM) bilgi vermek amacı ile F22.01 müracaatçıya verilerek idarelere evrakın onaylatılması istenir. Bu işlemler yapıldıktan sonra F22.01 ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılan yol kaplama bedeli ve teminat makbuzları Ulaşım ve Altyapı birimindeki dosyası ile birleştirilerek raportör ve ilgili Şef tarafından imzalanarak Fen İşleri Müdürü ne imzaya sunulur. İmzadan çıkan ruhsat müracaat dosyası, bilgisayardaki F22.05 formuna işlenir. Kazı yapılacak gün ruhsat üzerine yazılır ve kazı yapılabilmesi için müracaatçı kurum, şahıs ve kuruluşlara Müdür onaylı F22.01 in bir nüshası verilir. Müracaatçıya ruhsatın kazı mahallinde bulundurulması söylenir ve arşivlenir. Ayrıca haftanın son iş gününde hafta içinde kayıt edilen ruhsatları gösteren F22.05 bilgisayar çıktısı iki nüsha olarak alınır. Tranşe üst kaplamasının (asfalt yama) yapılabilmesi için Yol Yapım Amirliği ne imza karşılığı bir tanesi verilir diğer nüsha arşivlenir Kanal Arıza Ruhsatlarının Verilmesi Mevcut yeraltı tesislerinde meydana gelen arızalar için müracaatçı şahıs veya şirketler bir dilekçe ile Fen İşleri Evrak Kayıta müracaat eder deki işlemler aynen uygulanır Resmi Kurumlara Ruhsat Verilmesi Resmi kurum ve Kuruluşların (İSKİ-AYEDAŞ-İGDAŞ-TELEKOM) kendi alt yapı tesis arıza ve şahıslar için yapacakları abone kazıları için ilgili kurumca düzenlenen F22.01 elden verildiği gibi bazen de bir üst yazıya kendi ruhsat formlarını ekleyerek bu kurumlarca posta ile gönderilir. Posta ile gelen evrak, Fen İşleri Müdürlüğü evrak kayıta gelir. Kayıt tarafından Ulaşım ve Altyapı Şefi ne zimmet karşılığı verilir. Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu kurumlar arasından sadece AYEDAŞ tan ruhsat harcı ve teminat alır. İGDAŞ ve TELEKOM un, ruhsatlarını aldığı ve ruhsat harcı ile teminatlarını yatırdıkları kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi dir. İSKİ ise ruhsatını bizden almakta olup herhangi bir harç ve teminat yatırmamaktadır. Tüm alt yapı kurum ve kuruluşları, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nü yaptıkları kazı tranşe işlerinden kanunen bilgilendirmek zorundadırlar. Kurum ve kuruluşların raportörleri tarafından kazı yapılacak yerin krokisi kendi formları üzerine çizilir, form üzerinde metrajı ve zemin kaplama cinsi belirtilir. Ulaşım ve Altyapı raportörü tarafından Metrajı ve zemin kaplama cinsine göre tranşe birim fiyat tarifesine göre yol kaplama bedeli ve teminatı hesaplanır. Mali

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmek üzere form üzerine yol kaplama bedeli ve teminatı yazılır, diğer altyapı kuruluşlarına bilgi vermek amacı ile Ruhsat formu ilgilisine verilerek ilgili altyapı kuruluşlarına onaylatılması istenir Teminatların Ġadesi Her yılın başında belirlenen tarifelere göre alınan teminatlar, ruhsat bitim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iade edilir. Yatırılan teminatın iadesi için şahıs kurum ve kuruluşlar dilekçe ile teminatın iadesi başvurusunda bulunur. Ulaşım ve Altyapı birimine havale edilir. İlgili şef tarafından raportöre havale edilir. Raportör, kazının Alt Yapı Yönergesinin belirtilen tranşe kapatma hususlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü ne teminat iadesinin yapılabilmesi için gereken teminat iade yazısını yazar ve bu yazı arşivlenir Ruhsatsız Yapılan Kazılar Ruhsatsız tranşe açıldığı ve arıza nedeniyle fiilen işe başladıktan sonra en geç 3 iş günü içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü Kalemine dilekçe ve ekleriyle oluşturulan dosya ile müracaat edilmediği takdirde ruhsatsız kazılara 1997/3 Sayılı Alt Yapı Hizmetleri Yönergesine göre belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ruhsatsız (Kaçak) kazı tespitinde tranşe ölçülür, F22.03 üzerine kazının krokisi çizilir. Kazının metrajı ve kaplama cinsi yazılır. Encümen Başkanlığı na gönderilecek yazı, cezai işlem uygulanabilmesi için yapılan tahribatın tranşe birim fiyatlarına göre maliyeti hesaplanarak sevk yazısı ile birlikte Fen İşleri Müdürü ne imzaya sunulur. Fen İşleri Müdürü ve ilgili Başkan Yardımcısı nın imzasını müteakip Belediye Başkanı na imzaya gönderilir. Belediye Başkanı ndan imzadan çıktıktan dosya Fen İşleri Kayıta gelir. Buradan Encümen Başkanlığı na gönderilen sevk yazısı ve eklerinden oluşan dosya Encümende görüşülerek karara bağlanır. Encümen Kararı alındıktan sonra dosya Fen İşleri Müdürlüğü ne gelir. Fen İşleri Müdürlüğü ne gönderilen Encümen Kararı, Fen İşleri Müdürü nden Ulaşım ve Altyapı birimine havale olur. Buradaki dosyası ile birleşir. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne Encümen Kararının uygulanabilmesi için dosya gönderilir. Dosya, Encümen Karar klasöründe arşivlenir Ruhsatsız Kazıların Ruhsata Bağlanması 1997/3 sayılı yönerge gereği arıza nedeniyle ruhsatsız tranşe açıldığı zaman fiilen işe başladıktan sonra en geç 3 iş günü içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Kayıta dilekçe ve ekleri ile oluşturulan dosya ile Kurum, Kuruluş ve şahıslar müracaat ettiği taktirde ruhsatsız kazılar cezai işlem uygulanmadan ruhsata bağlanır Kaçak Toprak Dökümü Halinde Yapılan ĠĢlemler Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif yol, meydan, arsa gibi yerlere toprak ve moloz dökmek yasaktır. Buna rağmen döküm yapan muhtelif kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanır. Kaçak döküm yapanların tesbit edilmesi halinde, ilgililere söz konusu toprak ve molozların kaldırılması için gereken yazı yazılır. Yasal sürede işlemin gerçekleşmemesi durumunda kaçak döküm miktarı Müdürlük teknik elemanlarınca ölçülür. Döküm alanı belirlendikten sonra söz konusu toprak veya molozların uzaklaştırılması için yapılacak harcama miktarı hesaplanır. Encümen Başkanlığı na gönderilecek yazı, cezai işlem uygulanabilmesi için sevk yazısı ile birlikte Fen İşleri Müdürü ne imzaya sunulur. Fen İşleri Müdürü ve ilgili Başkan Yardımcısı nın imzasını müteakip Belediye Başkanı na imzaya gönderilir. Belediye Başkanı ndan imzadan çıktıktan sonra dosya Fen İşleri Kalemine gelir. Buradan Encümen Başkanlığı na gönderilen sevk yazısı ve eklerinden oluşan dosya

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 Encümen de görüşülerek karara bağlanır. Encümen Kararı alındıktan sonra dosya Fen İşleri Kalemine geri gelir. Encümen Kararı, Fen İşleri Müdürü tarafından Ulaşım ve Altyapı birimine havale olur. Buradaki dosyası ile birleşir. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne Encümen Kararının uygulanabilmesi için Müdürlük yazışma kurallarına uygun olarak gönderilir. Dosya arşivlenir Enkaz Bedeli Talepleri Yapılan İmar planlarında İmar Yasasının ilgili Maddesinin uygulanması sonucu; yol, yeşil alan, v.b. kamuya ve Belediye ye ayrılan alanlarda kalan yapıların kaldırılması söz konusu olduğunda ilgili müdürlüklerce enkaz bedeli tespiti talep edilir. Fen İşleri Müdürünce Enkaz Bedeli Tespit komisyonu oluşturulur ve bu komisyon 3 teknik elemandan oluşur. Bu komisyon yapının bulunduğu yere giderek binanın varsa bahçede bulunan değerli ağaçların ölçüm ve tespitlerini Park Bahçeler Müdürlüğü nden 1 teknik elemanla birlikte yapar. Mali Hizmetler Müdürlüğü nden yapı sahibinin Emlak beyanı olup olmadığını araştırır. Buradan ve kişilerin beyanından binanın kaç yıllık yapı olduğunu tespite çalışır. Toplanan komisyon; enkaz bedeli tespiti istenen yapı için (varsa değerli ağaçları da dikkate alarak) Bayındırlık Bakanlığı ndan her yıl yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri tebliğini kullanarak, yıpranma payı indirimini de hesaplayarak enkaz bedel raporunu düzenler. Düzenlenen raporun bir örneğini enkaz bedeli klasörüne kaldırıp, bir örneğini de enkaz bedelinin belirlenmesini isteyen Müdürlüğe gönderilmek üzere hazırladığı üst yazıya ekler. Müdürü onayı ile ilgili Müdürlüğe Evrak Kayıt zimmetle gönderir. 6.3 Yapı ĠĢleri ġefliği : Ġhale Hazırlıkları Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer alan yatırımların ihale usulü ile sonuçlandırılması için ilgili yasa gereğince yapılacak yatırımın yaklaşık maliyeti, poz tarifleri, Mahal listeleri, pursantaj listesi, özel teknik şartnameleri ve ihale onay formu ihale hazırlık elemanı tarafından hazırlanır. Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Ayrıca ihale komisyon asil ve yedek üyeleri, Müdürün teklifi ve Belediye Başkan Yardımcısı nın onayı ile görevlendirilir. Onayı müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğünden ödenek alınır. adresinden ihale kayıt numarası alınır. İhale ilanı hazırlanır. Gerek kamu ihale bülteninde ve gerekse yerel gazetede ilanı yayınlattırılır. İdari şartnameleri düzenlenir. İhale dosyaları yüklenicilere satışa sunulur. İhale dosyalarını İhale komisyonu üyelerine dağıtılır. İhale Komisyonu tarafından İhalenin yapılmasını müteakip ihale ita amirine (MÜDÜR) onaylattırılır. İta amirince onaylanmadığı takdirde ihale iptal edilir. İhale sonrası ilgili kanuna göre yasal yazışmalar yapılır ve sözleşmeye davet yazıları yükleniciye gönderilir Kesin Teminat ve SözleĢme Yüklenici Kesin teminatı (İhale bedelinin %6 sı) Banka Teminat Mektubu olarak getirdiği takdirde bir dilekçe ekinde Evrak Kayıta teslim eder. Havaleyi müteakiben üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne muhafaza edilmesi amacıyla gönderilir. Kesin teminat nakit veya teminat olarak kabul edilen diğer değerli kağıtlar şeklinde verilecekse direkt olarak yüklenici Mali Hizmetler Müdürlüğüne kesin teminatı yatırarak, alındı belgesini Fen İşleri ne getirir. Dosyanın içinde muhafaza edilir. İhale bedeli üzerinden alınacak sözleşme pulu ve karar pulu bedelleri Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılır. KİK payı ise ilgili Banka şubelerine yüklenici tarafından yatırılır. Mali Hizmetler Müdürlüğü nden alınan tüm makbuzların fotokopileri İhale dosyalarına konur.

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 Sözleşme dosyaları sözleşmenin yapılması için notere götürür. Noter huzurunda ihale dosyaları içinde bulunan sözleşmeyi İta amiri, Başkan Yardımcısı ve Yüklenici imzalar. Dosyaların içinde bulunan tüm evraklar noter tarafından onaylanır. Onaylanmış olan İhale dosyalarının bir sureti noterde kalır, diğer suret Fen İşleri Müdürlüğü nde dosyayı hazırlayan teknik elemana teslim edilir. Sözleşmenin noterde yapılması zorunluluğu yoksa gene sözleşme İta amiri, Başkan Yardımcısı ve Yüklenici tarafından imzalanır Kontrol Mühendislerinin Görevlendirilmesi İhale Dosyasında belirtilen işin niteliğine ve gereklerine uygun eğitimi almış personel işlerin yürütülmesi için, Fen İşleri Müdürü tarafından yazılı olarak görevlendirilir ĠĢyeri Teslimi Sözleşmenin yapılmasını müteakip sözleşmede yazılı gün içerisinde işyeri teslimi yapılarak 3 nüsha F22.04 tanzim edilir. Yüklenici, kontrol mühendisi ve Yapım İşleri Şefi tarafından imzalanır, Müdür tarafından onaylanır. Bir nüshası Yükleniciye verilir. Diğer nüshalar İhale Dosyasında saklanır. Yüklenici bu form ile S.S.K ya müracaat ederek, işyeri açılışı yapar ĠĢ Programı İşyeri teslimi yapılan Yüklenici tarafından hazırlanan iş programı yasal süresi içinde idareye verilir. Yüklenici, Kontrol Mühendisi ve Yapı İşleri Şefi tarafından imzalanır, Müdür tarafından onaylanır ĠĢe BaĢlama ve Yürütülmesi İş yeri teslimi yapılan Yüklenici gerekli makina, teçhizatı ve malzemeyi temin ederek çalışma alanına getirir. Projelere uygun olarak imalatlara başlar. Yüklenici imalatları iş programında belirtilen sürelerde yapmakla sorumludur. Kontrol mühendisi kendine verilen ihale dosyasını, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesini sağlar ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre Kontrol Mühendisi tarafından sürekli yerinde kontrol edilir. İlgili kontrol mühendisi ayrıca F22.12 formunu Şef ile birlikte hazırlar Ara HakediĢler Yüklenici sözleşme ve eki olan şartnamelerdeki hükümlere ve iş programına göre yaptığı işlerden doğan alacakları için dilekçe ile Evrak Kayıta başvurur. Havale işlemlerinden sonra evrakı Evrak Kayıt, Kontrol Mühendisine zimmetle teslim eder. Bu başvuru sonucunda yapılmış olan imalatlara göre kontrol mühendisi 3 nüsha halinde hakedişleri yüklenici ile birlikte düzenler. Bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü nce ita emri düzenlenerek, ita amiri ve Başkan Yardımcısı na onaylattırılır. Onaylanan ita emri dosya ile birlikte ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Ayıca Kontrol Mühendisi, İhaleli İnşaat işlerinde F22.09 formunu düzenler ve dosyasında arşivlenir ĠĢin Tamamlanması İş bitiminde Yüklenici dilekçe ile Fen İşleri Müdürlüğü ne müracaat ederek işin tamamlandığını belirterek geçici kabulünün yapılmasını talep eder. Dilekçe havale işlemlerinden sonra Kontrol Mühendisine zimmetle teslim

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 edilir. Kontrol mühendisi işin tamamlanıp, tamamlanmadığını kontrol eder ve tamamlandığını tespit ettiği takdirde gelen dilekçeye karşılık olarak Müdürlük Makamı na işin geçici kabule hazır olduğunu belirten bir belge düzenler. Belge, Kontrol Mühendisi ve Yapı İşleri Şefi tarafından imzalanarak Müdürlük makamına sunulur. Müdür, Geçici Kabul Heyetini belirler. Belirlenen Geçici Kabul Heyeti, Başkan Yardımcılığı Makamı nın onayına sunulur Geçici Kabul Onaylanan heyet iş yerine gelerek yüklenici tarafından yapılan işleri kontrol eder ve işlerdeki eksiklikler yoksa geçici kabul yapılarak onaya (Belediye Başkanı) sunulur. Eksiklikler varsa tespit edilir geçici kabul tutanağında belirtilerek kabul yapılır. Biten işlerle ilgili iş bitirmeler düzenlenir ve Başkanlık onayına sunulur Kesin Hesap Tanzimi İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra Yüklenici bir dilekçe ile kesin hesaplarının yapılması için Evrak Kayıta dilekçe ile müracaat eder. Havale işlemleri yapıldıktan sonra Evrak Kayıt dilekçeyi zimmetle Kontrol Mühendisine teslim eder. Kesin hesap dosyaları kontrol mühendisleri ve yüklenici tarafından müştereken 3 nüsha olarak hazırlanıp ve Yapı İşleri Şefi, Müdür, Başkan Yrd. tarafından imzalanır. Bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ita emri düzenlenerek, Müdür ve ita amirine onaylattırılır. Onaylanan ita emri dosya ile birlikte ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir Kesin Kabul Kesin hesabı onaylanmış işlerin geçici kabulünden 12 ay sonra yüklenici işin kesin kabulünün yapılmasını için bir dilekçe ile Evrak Kayıta müracaat eder. Havale işlemlerinden sonra ilgili kontrol mühendisine dilekçeyi zimmetle teslim eder. Kesin Kabul Heyeti ni Müdür tespit eder. Kesin kabul teklif belgesi hazırlanır, üst makama sunulur. Heyet onayının alınmasını müteakip Kesin kabul heyeti, kesin kabul yaparak üst makamlara onaya sunulur Teminat Ġadesi S.S.K. ilişiksizlik belgesi gelen işin kesin hesabı ve kesin kabulü onaylanmışsa tamamı, sadece geçici kabul ve kesin hesabı onaylanmışsa yarısı müteahhide iade edilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir Yapı ĠĢleri ġefliği Yol Yapım Ekiplerinin ÇalıĢma Esasları Yapı İşleri Şefi ne bağlı olarak çalışırlar. Müdür tarafından onaylanmış çalışma programına göre Belediyeye ait iş makinası kamyon ekipman ve malzeme kullanarak yol, alt yapı, tamir bakım onarım işlerini yaparlar. F22.11 formu Yapı İşleri Şefi tarafından hazırlanır. Ekipler için, iş makinaları ve binek araçları için Yapı İşleri Şefliği Günlük Çalışma Programı F22.06 hazırlanır., Yapı İşleri Şefliği elemanı tarafından 5 nüsha olarak yazılır. Sırası ile 1 nüshası Fen İşleri Müdürü ne, Başkan Yardımcısı na, Yol Bakım Ekip Başı, Yapı İşleri Şefi ne (Makinaların kontrolü için) gönderilir. Aylık faaliyet raporuna konur. Bir nüsha da kontrol için ilan tahtasına asılır. Fen İşleri Müdürü nün kararıyla işe hangi gün başlanacaksa, işin niteliğine göre malzeme bir gün önceden, personel ise günün sabahında, çalışma sahasına sevk edilir.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 Ekip Başı, işin niteliğine göre Ekibini koordine eder. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra veya yapılırken gün içerisinde yapılan işler kontrol edilir. Bu yapılanlar günlük çalışma programına işlenir, hazırlanan Günlük faaliyetler ay sonunda toplanarak Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporu F22.07 olarak düzenlenir. Ayrıca mahalle bazında Yol Yapım Mahalleler Bazında Aylık Faaliyet Raporu F22.08 düzenlenir. Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporu nda hangi mahalleye hangi faaliyetin yapıldığının aylık dökümünü verir. Aylık faaliyet raporu ekine Raportör tarafından mahalleler bazında sokaklardaki yapılan işler ve sokaklarda kullanılan malzemenin görülmesi için detaylandırılır. Hazırlanan Aylık Faaliyet Raporu iki nüsha olarak çoğaltılır. Bir nüshası Fen İşleri Müdürü bilgisine sunulur. Diğer nüsha ise aylık faaliyet raporları dosyasında saklanır. On iki ay süresince hazırlanan Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporları yıl sonunda toplanarak Yol Yapım Yıllık Faaliyet Raporu F22.11 olarak düzenlenir. Görevlendirilen operatör ve şoförlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında uymaları gereken kurallar ilgili talimatlar ile belirlenmiş ve kendilerine tebliğ edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğüne ait malzeme ve ürünler Ürünlerin Korunması ve Depolanması Prosedürü PR-15.0 a göre muhafaza edilmektedir Yağmursuyu Kanal ÇalıĢması Yağmur suyu kanal ihtiyacı olan sokaklar belirlenir. Aciliyet durumuna göre programa alınır. Çalışma yapılacak sokak hakkında alt yapı kuruluşlarından alt yapının mevcudu hakkında bilgi alınır. Alt yapı kuruluşlarından alınan bilgi doğrultusunda, mevcut tesisatlara zarar vermeden yağmur suyu kanalının döşeneceği hat belirlenir ve malzeme (boru, baca elemanı, kum çimento, dağ kumu, yağmur su ızgarası) ikmali depodan yapılır. Asfalt yol ise döşenecek boru çapına göre asfalt kesme makinası ile asfalt kesilir. Çalışmanın yapılacağı yol gerekirse, yolun tamamı ya da bir şeridi trafiğe kapatılır. Gerekli emniyet tedbirleri için, yönlendirme levhaları ve ikaz şeritleri çekilir. Kesim yapacak personel gerekli koruyu eşyaları kullanarak (çizme, eldiven gözlük koruyucu maske vb.) işe başlar. Kanal makinası ile mansaptan itibaren tranşe açılmaya başlanır, çıkan hafriyat döküm sahasına nakledilir. Hafriyat esnasında kaya veya taş çıkarsa, kırıcı makina veya kompresör ile kırılır. Tranşe istenilen derinlikte açıldıktan sonra 10 cm kum serilir ve projesine göre döşenir. Projesinde gösterilen yerlere muayene bacaları yapımı için temel betonu dökülür. Baca yüksekliğine göre baca çemberleri yerleştirilir, üzerlerine baca koniği ve pik döküm baca kapağı konur. Her bacadan projesine göre 20 lik büzlerden ızgara bağlantısı yapılır. Izgara altyapıları projesine göre yapılır. Genelde yerinde dökme olduğu gibi prefabrik de olabilir. Izgara bağlantıları ve döşenen büzlerin üzerine uygun malzeme serilerek sıkıştırılır. 7 cm asfalt payı bırakılır Yağmur Suyu Baca, Izgara Tamiri ve Temizliği İlçe sınırlarında bildirilen veya tespit edilen mevcut Yağmur suyu bacalarında meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiri veya içinde biriken teresubatın temizliği Yol Yapım Amirliği elemanlarınca yapılır. Arızanın durumuna göre Prefabrik baca koniği ve Prefabrik gövde elemanları değiştirilerek ve asfalt kotuna getirilerek yapımı tamamlanır. Yağmur suyu ızgaralarının periyodik olarak temizliği yapılır. Tıkalı bulunan yağmur suyu kanallarının açılması için Kuka ile gerekli çalışmalar yapılarak açılması sağlanır. Açılamadığı durumlarda kanalın yenilenmesi yoluna gidilir.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa Yağmur suyu Baca Kapakları ve Izgaralarının Yol Kaplama Kotuna Getirilmesi Tamir ÇalıĢmaları Baca Kapakları ve Izgaraların yollarda yapılan asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle yükseltilmesi-alçaltılması gerektiği durumlarda yapılan çalışmalardır. Yükseltilmesi veya alçaltılması gereken Baca kapakları ve Izgaraların etrafı Asfalt Kesme Makinası ile kesilir. Asfalt Kompresörle kırılarak baca kapağı veya ızgara çıkartılır. Yükseltme yapılacak ise Prefabrik beton elemanlar ile yükseltilerek asfalt kotuna getirilir alçaltılma yapılacaksa gerekli kırma yapılarak mevcut asfalt kotu seviyesine indirilir, çevresi tekrar asfaltlanır. Bu çalışmalar yapılırken gerekli emniyet tedbirleri alınır ve emniyet şeridi ile çalışma sahası çevrilir Atık Su Kanal ÇalıĢması Atık Su Kanal çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSKİ) sorumluluğunda olmasına rağmen acil durumlarda vatandaştan gelen talep üzerine bu çalışma yapılmaktadır. Atık su kanalı yapılacak sokak belirlenir. Fen İşleri Müdürlüğünde görevli teknik personel (Harita mühendislerince) sokağın nivelmanı çıkarılarak kanal projesi hazırlanır. Çalışma yapılacak sokak hakkında diğer alt yapı kuruluşlarından alt yapı mevcudu hakkında bilgi alınır. Alınan bilgiler doğrultusunda, mevcut tesisatlara zarar vermeden Atık su kanalının döşeneceği hat belirlenir. Gerekli malzeme ikmali yapılır. Yol asfalt ise döşenecek boru çapına göre asfalt kesme makinası ile asfalt kesilir. Sabah görev dağılımı yapılan araç, kanal ekibi ve iş makinası çalışmanın yapılacağı alana gönderilir. Çalışmanın yapılacağı yol gerekirse, yolun tamamı ya da bir şeridi trafiğe kapatılır. Gerekli emniyet tedbirleri için, yönlendirme levhaları ve ikaz şeritleri çekilir. Kanal Makinası ile mansaptan itibaren tranşe açılmaya başlanır, çıkan harfiyat döküm sahasına nakledilir. Hafriyat esnasında kaya veya taş çıkarsa, kırıcı makina veya komprasör ile kırılır. Tranşe istenilen derinlikte açıldıktan sonra 20cm kum serilir ve gerekli eğimi verilerek, beton büzler projesine göre döşenir. Döşenen büzlerden her parsele (bina veya arsa) parsel bağlantısı yapılır. Açılan kanallarda, yerin durumuna göre belirli aralıklarla bacaların yapımı için, baca tabanına beton yapılır, baca yüksekliğine göre baca çemberleri yerleştirilir, üzerlerine baca koniği ve pik döküm baca kapağı konur. Döşenen kanal uygun malzeme ile doldurularak kompaktörle sıkıştırılır Atık Su Baca tamiri ve Temizliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSKİ) sorumluluğunda olmasına rağmen acil durumlarda durumlarında vatandaştan gelen talep üzerine bu çalışma yapılmaktadır. Arızanın durumuna göre Prefabrik Baca koniği ve Prefabrik gövde elemanları değiştirilerek asfalt kotuna getirilerek yapımı tamamlanır. Baca temizliği baca içerisinde biriken teresubat maddeleri çıkartılarak temizliği sağlanır. Tıkalı bulunan Atık su kanallarının açılması için Kuka ile gerekli çalışmalar yapılarak açılması sağlanır. Açılamadığı durumlarda kanalın yenilenmesi yoluna gidilir Kuka ve Vidanjör ÇalıĢması Kanallarda meydana gelen arıza ve tıkanıklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalardır. Kuka çalışmaları, Kuka araçını, kanal ve baca ekibinden görevlendirilen personel ile yapılır. Kanallarda meydana gelen tıkanıklıkların

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10 giderilmesi ve arıza yerinin tespiti için kuka çalışması yapılır. Vidanjör ise tıkalı kanal veya zeminde birikmiş olan suların çekiminde kullanır Ġstinat Duvarı İstinat duvarı yapımı toprak kaymasını önlemek, amacıyla yapılan duvarlardır. İstinat duvarının yapılacağı istikamet belirlenir ve yerinde işaretlenir. Projesine uygun olarak taş duvar veya betonarme olarak yapılır. Yapılacak istinat duvarının genişliğine göre Temel pabucunun hafriyatı yapılır. Tabana 10 cm kum serilir ve projesine göre inşa edilir. Yapılan duvarın arkası iri taşlı grovat malzeme ile doldurulur Yol Açılması ve Islahı ÇalıĢmaları Yol açılması ve ıslahı çalışmalarının yapılacak yerin İmar durumuna göre yolun Fen İşleri Müdürlüğünde görevli teknik personel (Harita mühendislerince) imar planı ve kadastral planına göre aplikasyonu yapılır. Kırmızı ve siyah kodlar tespit edilerek işaretlenir. İşgalli yerlere bu esnada tebligat verilir ve boşaltılır. İş makinaları çalışmaya başlandığında, yarma yapılacak yerlerin harfiyatı döküm sahasına nakledilir. Dolgu yapılacak yerlere balast malzeme temin edilerek serilir ve sıkıştırılır. Dere yatağı geçişi var ise derenin maksimum su taşıma seviyesi düşünülerek uygun çaptaki künkler döşenir veya menfez yapılır.. Harfiyat ve dolgu işleri bittikten sonra açılan yolun tamamına katkılı malzeme (kırmataş+bağlayıcı) malzeme grayder ile serilir ve silindir ile sıkıştırılır Bordür ve Tretuar ÇalıĢmaları İmar Planına göre yol ve kaldırım genişliklerinin tespiti yapılır. Fen İşleri Müdürlüğünde görevli teknik personel (Harita mühendislerince) İmar sınırları işaretlenir. Tecavüzlü olan sınırların tebligatları yapılarak yıkımı sağlanır. İlgili kamu kurumlarından elektrik ve telefon havai hatlarının yeraltına alınması yazılı olarak istenir. Bu çalışmaların tamamlandığı yerlerde bordür ve tretuar ihtiyacı olan yerlere bordür ekibi çalışma alanına götürülür. Asfalt Yollarda mevcut kaldırım var ise hafriyatı yapılır ve sökülen bordürler depoya gönderilir. Kaldırım genişliğine göre gerektiği yerlerde asfalt Asfalt Kesme Makinası ile kesilir. Kompresör ile asfalt kırılarak bordür altı yastık betonu yeri 20/30 cm hazırlanır. Yastık betonu atılarak bordürlerimiz yolun asfalt kotundan 20cm yüksek kalacak şekilde ipi çekilerek dizilir. Bordür aralarının derzleri yapılır. Tretuarların stabilize dolgusu 16 cm boşluk kalacak şekilde yapılarak kompaktör ile sıkıştırılır. Sıkıştırılan stabilize üzerine 10cm kum serilir, 6cm lik kilitli parkeler döşenir. Tekrar kompaktör ile döşenen taşlar sıkıştırılır ve parke taşları arasına perdah kumu serilerek boşluklarının süpürge ile doldurulması sağlanır. Tretuar arkasında kalan boşluklar parke ile bağlantı yapılması için 300 doz beton ile dolgusu yapılır. Tretuarlarda su akışının sağlanması için parke taşları yola doğru gerekli eğim verilerek döşenir. Sokak başlarında puset ve özürlü geçişleri için geçiş yerleri asfalt kotu ile sıfır yapılır Parke Yol Yapımı Eğimli yollarda ve seçilen özel pilot bölgelerde yol kaplaması olarak parke yol yapılır. Alt yapı kuruluşarı ile gerekli yazışmalar yapılarak alt yapıların tamamlanması istenir. Alt yapı çalışmaları yapılan yollara eğer üzerinde mevcut kaplaması var ise sökülür. Stabilizasyonu yapılarak, silindir ile sıkıştırması yapılır. Üzerine 10cm kum serilerek 8cm lik parke taşlar döşenir. Üzerine perdah kum serilerek kompaktör ile sıkıştırması

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 1 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: 5 Şubat 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26778 Bayındırlık ve Đskân Bakanlığından: YÖNETMELĐK YAPI DENETĐMĐ UYGULAMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü nün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Hazırlayan Zabıta Müdürü Kontrol Belediye Başkanı Onay Op. Dr. Altınok ÖZ Belediye Başkanı Revizyon No:03 & 01.01.2010 Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 13 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı. MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Maliye Yüksek Eğitim Merkezi BaĢkanlığı MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ ANKARA Temmuz 2011 ĠÇĠNDEKĠLER MALĠYE YÜKSEK EĞĠTĠM MERKEZĠ BAġKANLIĞI ĠġLEM YÖNERGESĠ

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TABLOSU KIRKLARELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 Emlak Beyannamesi 1Tapu

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar )

T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) T.C. KUŞADASI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ) Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sultangazi

Detaylı

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu

Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu Kestel Belediye Başkanlığı 2008 Yılı Faaliyet Raporu BURSA KESTEL BELEDİYESİ Kestel İlçesi Bursa merkezinde Osmangazi,Yıldırım,Nilüfer,Gemlik Gürsu,Mudanya ile birlikte 7 merkez ilçe olarak Bursa Büyükşehir

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Erdemli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE-1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün, Kuruluş, Görev ve Çalışma Esaslarını düzenler. MADDE 2 : Kapsam Bu Yönetmelik

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Teşkilat Yapısı Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmelik, nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma

Detaylı

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ

I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A-MİSYON,VİZYON MİSYONUMUZ Tarihi ve doğal dokuya özen göstererek, sosyal ve kültürel etkinliklerde aktif rol oynayarak; yasalarla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde; tüm kaynakları

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı