FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FEN ĠġLERĠ ÇALIġMA PROSEDÜRÜ"

Transkript

1 Hazırlayan Fen İşleri Müdürü Kontrol Başkan Yardımcısı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi Sayfa 1 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün yürüttüğü faaliyetlerde, yetki, yöntem ve sorumlulukları tanımlamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nün verdiği tüm hizmetleri kapsar. 3. TANIMLAR Alt yapı : Yeraltı Kanalları (atık su kanalı, yağmur suyu kanalı) Üst Yapı : Bordür, Parke, Yol, Tretuar imalatları. Sınai Ġmalat : Özel proje gerektiren donatı imalatları (Dere ıslahı, Köprü v.b.) Bina inģaatı : Belediye ye ait binaların yapım işleri. Rekreasyon : Herhangi bir düzenleme yapılmamış projelerde, uygulama öncesi ıslah edilmesi gereken boş alanların ıslah edildikten sonra düzenlenmesi işi. 4. SORUMLULAR Belediye Başkanı Başkan Yardımcıları Fen İşleri Müdürlüğü Birim Yöneticileri Yönetim Temsilcisi 5. ĠLGĠLĠ DOKÜMANLAR Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliği Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi Kamu İhale Kanunu Standart Formları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Tranşe Ruhsat Formu F22.01 Tahakkuk Formu F22.02 Kaçak Kazı Formu F22.03 Yer Teslim Tutanağı F22.04 Ruhsat Kayıt Çizelgesi F22.05 Yol Yapım Günlük Çalışma Programı F22.06 Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporu F22.07 Yol Yapım Mahalleler Bazında Aylık Faaliyet Raporu F22.08 İhaleli İşler Faaliyet Planlama ve Takip Çizelgesi F22.09

2 Yürürlük Tarihi Sayfa 2 Yol Yapım Faaliyet Planlama ve Takip Çizelgesi F22.10 Yıllık Faaliyet Raporu F22.11 İhaleli Yapı İşleri Raporu F22.12 Kazı İşleri Güvenlik Talimatı T22.01 Dokuman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü PR-01.0 Ürünlerin Korunması ve Depolanması Prosedürü PR-15.0 Veri Analizi Prosedürü PR PROSEDÜRÜN UYGULANIġI 6.0. FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA ESASLARI Belediyemiz sınırları yaşayan kişilerin fiziki ve sosyal yaşamını sağlıklı ve mutlu sürdürmelerini sağlamak için gerekli, yol, kanal, tretuar, hizmet binaları, semt konakları gibi tesislerin inşa edilmesini ve bakımını sağlar. Tüm alt yapı kuruluşları ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordinasyonu sağlayarak İlçemizdeki yatırımların takibini sağlar. Ayrıca bazı yatırımlar, Yapım İhaleleri yapmak suretiyle gerçekleşmektedir. 6.1 Gelen-Giden Evrak : Müdürlüğümüze gelen yazı ve dilekçelere bilgisayar ortamında kayıt numarası verilir. Fen işleri Müdürü çalışma yapılması için Şeflere veya Raportöre havale eder. Havale edilen evraklar zimmet defterine kayıt edilerek ilgililerine verilir. Konu, ilgili personel tarafından incelenerek sonuçlandırılır. Yazışma gerektiği takdirde yazı, yazışma kurallarına göre, ilgili personel tarafından yazışma tekniğine uygun olarak yazılır ve imzalanır. İlgili Şef ve Müdür e onaylatılır ve onay sonrası eğer Teknik Başkan Yardımcısı ve Başkan onayı gerekiyor ise onayları alınarak kayda girer. Kayıt işlemi yapıldıktan sonra eğer dış yazışma ise evrakın bir nüshası kalem memuru tarafından arşivde dosyasına, bir nüshası zimmet defterine işlenerek Kurumlara veya vatandaşa Yazı İşleri Müdürlüğü kanalıyla ilgili gönderilir. Müdürlüğümüze Gelen ġikayetler ; Fen İşleri Müdürlüğü evrak kayıta gelen şikayet dilekçeleri zimmet karşılığı Müdür tarafından konunun içeriğine göre ilgili Şefliğe şikayeti havale eder. Sözlü gelen şikayetler, mavi masaya yönlendirilmektedir. E-posta aracılığı ile Fen İşleri Müdürlüğü ne gelen talepler ise ayrı bir klasörde sorumlu Raportör tarafından arşivlenir. Havalesi yapılan evrak, Raportör tarafından yerinde tetkik edilerek çözüm yolları aranır. Şikayete konu olan sorun Belediyemizin görev alanına giren konularda ise program dahilinde çözülür, diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiriyor ise sorunun giderilmesi için kurum ve kuruluşlarla veya şahıslarla konularına göre yazışma yapılır ve bu yazışmalarda da Müdürlük yazışma kuralları uygulanır. Bahse konu edilen yazışma kuralları, aynı zamanda e-posta aracılığıyla yapılan yazışmalarda da geçerlidir. Tüm yazılar, konularına göre yazışma klasörlerinde arşivlenir. 6.2 UlaĢım ve Altyapı ġefliği : Rabıt Bağlantı Ruhsatının Verilmesi Yeni inşaatlara yapılacak kanal rabıt bağlantısı için talep sahibi şahıslar veya şirketler; dilekçe, inşaat yapı ruhsatı fotokopisi, İSKİ tastikli kazı tranşe ruhsatı ve gerekirse mimari projenin İSKİ tastikli kanal vaziyet planı

3 Yürürlük Tarihi Sayfa 3 fotokopisi ile oluşturduğu dosya ile Fen İşleri Evrak Kayıta müracaat eder. Fen İşleri Müdürüne havaleye giden dosya tekrar evrak kayıttan UlaĢım ve Altyapı ġefliği ne zimmetle verilerek kayıt defterine kaydedilir ve ilgili şef tarafından raportörlere havale edilir. Raportör, kanal bağlantı ruhsatını hazırlamak için kazı yapılacak yere dosya ile tetkike gider. Yerinde kanal bağlantısının nasıl yapılacağını belirler, projesine uygun şekilde yapılacak kanal bağlantısının ana kanalla olan uzaklığını ölçer, F22.01 üzerine krokisini çizer. Metrajı ve zemin kaplama cinsine göre yılın başında belirlenen tranşe birim fiyat tarifesine göre yol kaplama bedeli ve teminatını hesaplar. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmek üzere F22.02 üzerine yol kaplama bedeli ve teminatını yazar, idarelere (İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TELEKOM) bilgi vermek amacı ile F22.01 müracaatçıya verilerek idarelere evrakın onaylatılması istenir. Bu işlemler yapıldıktan sonra F22.01 ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılan yol kaplama bedeli ve teminat makbuzları Ulaşım ve Altyapı birimindeki dosyası ile birleştirilerek raportör ve ilgili Şef tarafından imzalanarak Fen İşleri Müdürü ne imzaya sunulur. İmzadan çıkan ruhsat müracaat dosyası, bilgisayardaki F22.05 formuna işlenir. Kazı yapılacak gün ruhsat üzerine yazılır ve kazı yapılabilmesi için müracaatçı kurum, şahıs ve kuruluşlara Müdür onaylı F22.01 in bir nüshası verilir. Müracaatçıya ruhsatın kazı mahallinde bulundurulması söylenir ve arşivlenir. Ayrıca haftanın son iş gününde hafta içinde kayıt edilen ruhsatları gösteren F22.05 bilgisayar çıktısı iki nüsha olarak alınır. Tranşe üst kaplamasının (asfalt yama) yapılabilmesi için Yol Yapım Amirliği ne imza karşılığı bir tanesi verilir diğer nüsha arşivlenir Kanal Arıza Ruhsatlarının Verilmesi Mevcut yeraltı tesislerinde meydana gelen arızalar için müracaatçı şahıs veya şirketler bir dilekçe ile Fen İşleri Evrak Kayıta müracaat eder deki işlemler aynen uygulanır Resmi Kurumlara Ruhsat Verilmesi Resmi kurum ve Kuruluşların (İSKİ-AYEDAŞ-İGDAŞ-TELEKOM) kendi alt yapı tesis arıza ve şahıslar için yapacakları abone kazıları için ilgili kurumca düzenlenen F22.01 elden verildiği gibi bazen de bir üst yazıya kendi ruhsat formlarını ekleyerek bu kurumlarca posta ile gönderilir. Posta ile gelen evrak, Fen İşleri Müdürlüğü evrak kayıta gelir. Kayıt tarafından Ulaşım ve Altyapı Şefi ne zimmet karşılığı verilir. Fen İşleri Müdürlüğü, söz konusu kurumlar arasından sadece AYEDAŞ tan ruhsat harcı ve teminat alır. İGDAŞ ve TELEKOM un, ruhsatlarını aldığı ve ruhsat harcı ile teminatlarını yatırdıkları kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi dir. İSKİ ise ruhsatını bizden almakta olup herhangi bir harç ve teminat yatırmamaktadır. Tüm alt yapı kurum ve kuruluşları, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü nü yaptıkları kazı tranşe işlerinden kanunen bilgilendirmek zorundadırlar. Kurum ve kuruluşların raportörleri tarafından kazı yapılacak yerin krokisi kendi formları üzerine çizilir, form üzerinde metrajı ve zemin kaplama cinsi belirtilir. Ulaşım ve Altyapı raportörü tarafından Metrajı ve zemin kaplama cinsine göre tranşe birim fiyat tarifesine göre yol kaplama bedeli ve teminatı hesaplanır. Mali

4 Yürürlük Tarihi Sayfa 4 Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmek üzere form üzerine yol kaplama bedeli ve teminatı yazılır, diğer altyapı kuruluşlarına bilgi vermek amacı ile Ruhsat formu ilgilisine verilerek ilgili altyapı kuruluşlarına onaylatılması istenir Teminatların Ġadesi Her yılın başında belirlenen tarifelere göre alınan teminatlar, ruhsat bitim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde iade edilir. Yatırılan teminatın iadesi için şahıs kurum ve kuruluşlar dilekçe ile teminatın iadesi başvurusunda bulunur. Ulaşım ve Altyapı birimine havale edilir. İlgili şef tarafından raportöre havale edilir. Raportör, kazının Alt Yapı Yönergesinin belirtilen tranşe kapatma hususlarına uygunluğu kontrol edildikten sonra Mali Hizmetler Müdürlüğü ne teminat iadesinin yapılabilmesi için gereken teminat iade yazısını yazar ve bu yazı arşivlenir Ruhsatsız Yapılan Kazılar Ruhsatsız tranşe açıldığı ve arıza nedeniyle fiilen işe başladıktan sonra en geç 3 iş günü içerisinde Fen İşleri Müdürlüğü Kalemine dilekçe ve ekleriyle oluşturulan dosya ile müracaat edilmediği takdirde ruhsatsız kazılara 1997/3 Sayılı Alt Yapı Hizmetleri Yönergesine göre belirtilen cezai işlemler uygulanır. Ruhsatsız (Kaçak) kazı tespitinde tranşe ölçülür, F22.03 üzerine kazının krokisi çizilir. Kazının metrajı ve kaplama cinsi yazılır. Encümen Başkanlığı na gönderilecek yazı, cezai işlem uygulanabilmesi için yapılan tahribatın tranşe birim fiyatlarına göre maliyeti hesaplanarak sevk yazısı ile birlikte Fen İşleri Müdürü ne imzaya sunulur. Fen İşleri Müdürü ve ilgili Başkan Yardımcısı nın imzasını müteakip Belediye Başkanı na imzaya gönderilir. Belediye Başkanı ndan imzadan çıktıktan dosya Fen İşleri Kayıta gelir. Buradan Encümen Başkanlığı na gönderilen sevk yazısı ve eklerinden oluşan dosya Encümende görüşülerek karara bağlanır. Encümen Kararı alındıktan sonra dosya Fen İşleri Müdürlüğü ne gelir. Fen İşleri Müdürlüğü ne gönderilen Encümen Kararı, Fen İşleri Müdürü nden Ulaşım ve Altyapı birimine havale olur. Buradaki dosyası ile birleşir. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne Encümen Kararının uygulanabilmesi için dosya gönderilir. Dosya, Encümen Karar klasöründe arşivlenir Ruhsatsız Kazıların Ruhsata Bağlanması 1997/3 sayılı yönerge gereği arıza nedeniyle ruhsatsız tranşe açıldığı zaman fiilen işe başladıktan sonra en geç 3 iş günü içerisinde Belediyemiz Fen İşleri Kayıta dilekçe ve ekleri ile oluşturulan dosya ile Kurum, Kuruluş ve şahıslar müracaat ettiği taktirde ruhsatsız kazılar cezai işlem uygulanmadan ruhsata bağlanır Kaçak Toprak Dökümü Halinde Yapılan ĠĢlemler Belediyemiz sınırları içerisindeki muhtelif yol, meydan, arsa gibi yerlere toprak ve moloz dökmek yasaktır. Buna rağmen döküm yapan muhtelif kişi veya kuruluşlara yaptırım uygulanır. Kaçak döküm yapanların tesbit edilmesi halinde, ilgililere söz konusu toprak ve molozların kaldırılması için gereken yazı yazılır. Yasal sürede işlemin gerçekleşmemesi durumunda kaçak döküm miktarı Müdürlük teknik elemanlarınca ölçülür. Döküm alanı belirlendikten sonra söz konusu toprak veya molozların uzaklaştırılması için yapılacak harcama miktarı hesaplanır. Encümen Başkanlığı na gönderilecek yazı, cezai işlem uygulanabilmesi için sevk yazısı ile birlikte Fen İşleri Müdürü ne imzaya sunulur. Fen İşleri Müdürü ve ilgili Başkan Yardımcısı nın imzasını müteakip Belediye Başkanı na imzaya gönderilir. Belediye Başkanı ndan imzadan çıktıktan sonra dosya Fen İşleri Kalemine gelir. Buradan Encümen Başkanlığı na gönderilen sevk yazısı ve eklerinden oluşan dosya

5 Yürürlük Tarihi Sayfa 5 Encümen de görüşülerek karara bağlanır. Encümen Kararı alındıktan sonra dosya Fen İşleri Kalemine geri gelir. Encümen Kararı, Fen İşleri Müdürü tarafından Ulaşım ve Altyapı birimine havale olur. Buradaki dosyası ile birleşir. Mali Hizmetler Müdürlüğü ne Encümen Kararının uygulanabilmesi için Müdürlük yazışma kurallarına uygun olarak gönderilir. Dosya arşivlenir Enkaz Bedeli Talepleri Yapılan İmar planlarında İmar Yasasının ilgili Maddesinin uygulanması sonucu; yol, yeşil alan, v.b. kamuya ve Belediye ye ayrılan alanlarda kalan yapıların kaldırılması söz konusu olduğunda ilgili müdürlüklerce enkaz bedeli tespiti talep edilir. Fen İşleri Müdürünce Enkaz Bedeli Tespit komisyonu oluşturulur ve bu komisyon 3 teknik elemandan oluşur. Bu komisyon yapının bulunduğu yere giderek binanın varsa bahçede bulunan değerli ağaçların ölçüm ve tespitlerini Park Bahçeler Müdürlüğü nden 1 teknik elemanla birlikte yapar. Mali Hizmetler Müdürlüğü nden yapı sahibinin Emlak beyanı olup olmadığını araştırır. Buradan ve kişilerin beyanından binanın kaç yıllık yapı olduğunu tespite çalışır. Toplanan komisyon; enkaz bedeli tespiti istenen yapı için (varsa değerli ağaçları da dikkate alarak) Bayındırlık Bakanlığı ndan her yıl yayınlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri tebliğini kullanarak, yıpranma payı indirimini de hesaplayarak enkaz bedel raporunu düzenler. Düzenlenen raporun bir örneğini enkaz bedeli klasörüne kaldırıp, bir örneğini de enkaz bedelinin belirlenmesini isteyen Müdürlüğe gönderilmek üzere hazırladığı üst yazıya ekler. Müdürü onayı ile ilgili Müdürlüğe Evrak Kayıt zimmetle gönderir. 6.3 Yapı ĠĢleri ġefliği : Ġhale Hazırlıkları Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinde yer alan yatırımların ihale usulü ile sonuçlandırılması için ilgili yasa gereğince yapılacak yatırımın yaklaşık maliyeti, poz tarifleri, Mahal listeleri, pursantaj listesi, özel teknik şartnameleri ve ihale onay formu ihale hazırlık elemanı tarafından hazırlanır. Müdür ve Belediye Başkan Yardımcısı tarafından imzalanır. Ayrıca ihale komisyon asil ve yedek üyeleri, Müdürün teklifi ve Belediye Başkan Yardımcısı nın onayı ile görevlendirilir. Onayı müteakip Mali Hizmetler Müdürlüğünden ödenek alınır. adresinden ihale kayıt numarası alınır. İhale ilanı hazırlanır. Gerek kamu ihale bülteninde ve gerekse yerel gazetede ilanı yayınlattırılır. İdari şartnameleri düzenlenir. İhale dosyaları yüklenicilere satışa sunulur. İhale dosyalarını İhale komisyonu üyelerine dağıtılır. İhale Komisyonu tarafından İhalenin yapılmasını müteakip ihale ita amirine (MÜDÜR) onaylattırılır. İta amirince onaylanmadığı takdirde ihale iptal edilir. İhale sonrası ilgili kanuna göre yasal yazışmalar yapılır ve sözleşmeye davet yazıları yükleniciye gönderilir Kesin Teminat ve SözleĢme Yüklenici Kesin teminatı (İhale bedelinin %6 sı) Banka Teminat Mektubu olarak getirdiği takdirde bir dilekçe ekinde Evrak Kayıta teslim eder. Havaleyi müteakiben üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne muhafaza edilmesi amacıyla gönderilir. Kesin teminat nakit veya teminat olarak kabul edilen diğer değerli kağıtlar şeklinde verilecekse direkt olarak yüklenici Mali Hizmetler Müdürlüğüne kesin teminatı yatırarak, alındı belgesini Fen İşleri ne getirir. Dosyanın içinde muhafaza edilir. İhale bedeli üzerinden alınacak sözleşme pulu ve karar pulu bedelleri Mali Hizmetler Müdürlüğü ne yatırılır. KİK payı ise ilgili Banka şubelerine yüklenici tarafından yatırılır. Mali Hizmetler Müdürlüğü nden alınan tüm makbuzların fotokopileri İhale dosyalarına konur.

6 Yürürlük Tarihi Sayfa 6 Sözleşme dosyaları sözleşmenin yapılması için notere götürür. Noter huzurunda ihale dosyaları içinde bulunan sözleşmeyi İta amiri, Başkan Yardımcısı ve Yüklenici imzalar. Dosyaların içinde bulunan tüm evraklar noter tarafından onaylanır. Onaylanmış olan İhale dosyalarının bir sureti noterde kalır, diğer suret Fen İşleri Müdürlüğü nde dosyayı hazırlayan teknik elemana teslim edilir. Sözleşmenin noterde yapılması zorunluluğu yoksa gene sözleşme İta amiri, Başkan Yardımcısı ve Yüklenici tarafından imzalanır Kontrol Mühendislerinin Görevlendirilmesi İhale Dosyasında belirtilen işin niteliğine ve gereklerine uygun eğitimi almış personel işlerin yürütülmesi için, Fen İşleri Müdürü tarafından yazılı olarak görevlendirilir ĠĢyeri Teslimi Sözleşmenin yapılmasını müteakip sözleşmede yazılı gün içerisinde işyeri teslimi yapılarak 3 nüsha F22.04 tanzim edilir. Yüklenici, kontrol mühendisi ve Yapım İşleri Şefi tarafından imzalanır, Müdür tarafından onaylanır. Bir nüshası Yükleniciye verilir. Diğer nüshalar İhale Dosyasında saklanır. Yüklenici bu form ile S.S.K ya müracaat ederek, işyeri açılışı yapar ĠĢ Programı İşyeri teslimi yapılan Yüklenici tarafından hazırlanan iş programı yasal süresi içinde idareye verilir. Yüklenici, Kontrol Mühendisi ve Yapı İşleri Şefi tarafından imzalanır, Müdür tarafından onaylanır ĠĢe BaĢlama ve Yürütülmesi İş yeri teslimi yapılan Yüklenici gerekli makina, teçhizatı ve malzemeyi temin ederek çalışma alanına getirir. Projelere uygun olarak imalatlara başlar. Yüklenici imalatları iş programında belirtilen sürelerde yapmakla sorumludur. Kontrol mühendisi kendine verilen ihale dosyasını, sözleşme ve eklerine, şartnamelere, uygulama projelerine, fen ve sanat kurallarına ve iş programına uygun olarak yürütüp süresinde bitirilmesini sağlar ve Bayındırlık İşleri Kontrol Yönetmeliğine göre Kontrol Mühendisi tarafından sürekli yerinde kontrol edilir. İlgili kontrol mühendisi ayrıca F22.12 formunu Şef ile birlikte hazırlar Ara HakediĢler Yüklenici sözleşme ve eki olan şartnamelerdeki hükümlere ve iş programına göre yaptığı işlerden doğan alacakları için dilekçe ile Evrak Kayıta başvurur. Havale işlemlerinden sonra evrakı Evrak Kayıt, Kontrol Mühendisine zimmetle teslim eder. Bu başvuru sonucunda yapılmış olan imalatlara göre kontrol mühendisi 3 nüsha halinde hakedişleri yüklenici ile birlikte düzenler. Bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğü nce ita emri düzenlenerek, ita amiri ve Başkan Yardımcısı na onaylattırılır. Onaylanan ita emri dosya ile birlikte ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Ayıca Kontrol Mühendisi, İhaleli İnşaat işlerinde F22.09 formunu düzenler ve dosyasında arşivlenir ĠĢin Tamamlanması İş bitiminde Yüklenici dilekçe ile Fen İşleri Müdürlüğü ne müracaat ederek işin tamamlandığını belirterek geçici kabulünün yapılmasını talep eder. Dilekçe havale işlemlerinden sonra Kontrol Mühendisine zimmetle teslim

7 Yürürlük Tarihi Sayfa 7 edilir. Kontrol mühendisi işin tamamlanıp, tamamlanmadığını kontrol eder ve tamamlandığını tespit ettiği takdirde gelen dilekçeye karşılık olarak Müdürlük Makamı na işin geçici kabule hazır olduğunu belirten bir belge düzenler. Belge, Kontrol Mühendisi ve Yapı İşleri Şefi tarafından imzalanarak Müdürlük makamına sunulur. Müdür, Geçici Kabul Heyetini belirler. Belirlenen Geçici Kabul Heyeti, Başkan Yardımcılığı Makamı nın onayına sunulur Geçici Kabul Onaylanan heyet iş yerine gelerek yüklenici tarafından yapılan işleri kontrol eder ve işlerdeki eksiklikler yoksa geçici kabul yapılarak onaya (Belediye Başkanı) sunulur. Eksiklikler varsa tespit edilir geçici kabul tutanağında belirtilerek kabul yapılır. Biten işlerle ilgili iş bitirmeler düzenlenir ve Başkanlık onayına sunulur Kesin Hesap Tanzimi İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra Yüklenici bir dilekçe ile kesin hesaplarının yapılması için Evrak Kayıta dilekçe ile müracaat eder. Havale işlemleri yapıldıktan sonra Evrak Kayıt dilekçeyi zimmetle Kontrol Mühendisine teslim eder. Kesin hesap dosyaları kontrol mühendisleri ve yüklenici tarafından müştereken 3 nüsha olarak hazırlanıp ve Yapı İşleri Şefi, Müdür, Başkan Yrd. tarafından imzalanır. Bir üst yazı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir. Mali Hizmetler Müdürlüğünce ita emri düzenlenerek, Müdür ve ita amirine onaylattırılır. Onaylanan ita emri dosya ile birlikte ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir Kesin Kabul Kesin hesabı onaylanmış işlerin geçici kabulünden 12 ay sonra yüklenici işin kesin kabulünün yapılmasını için bir dilekçe ile Evrak Kayıta müracaat eder. Havale işlemlerinden sonra ilgili kontrol mühendisine dilekçeyi zimmetle teslim eder. Kesin Kabul Heyeti ni Müdür tespit eder. Kesin kabul teklif belgesi hazırlanır, üst makama sunulur. Heyet onayının alınmasını müteakip Kesin kabul heyeti, kesin kabul yaparak üst makamlara onaya sunulur Teminat Ġadesi S.S.K. ilişiksizlik belgesi gelen işin kesin hesabı ve kesin kabulü onaylanmışsa tamamı, sadece geçici kabul ve kesin hesabı onaylanmışsa yarısı müteahhide iade edilmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilir Yapı ĠĢleri ġefliği Yol Yapım Ekiplerinin ÇalıĢma Esasları Yapı İşleri Şefi ne bağlı olarak çalışırlar. Müdür tarafından onaylanmış çalışma programına göre Belediyeye ait iş makinası kamyon ekipman ve malzeme kullanarak yol, alt yapı, tamir bakım onarım işlerini yaparlar. F22.11 formu Yapı İşleri Şefi tarafından hazırlanır. Ekipler için, iş makinaları ve binek araçları için Yapı İşleri Şefliği Günlük Çalışma Programı F22.06 hazırlanır., Yapı İşleri Şefliği elemanı tarafından 5 nüsha olarak yazılır. Sırası ile 1 nüshası Fen İşleri Müdürü ne, Başkan Yardımcısı na, Yol Bakım Ekip Başı, Yapı İşleri Şefi ne (Makinaların kontrolü için) gönderilir. Aylık faaliyet raporuna konur. Bir nüsha da kontrol için ilan tahtasına asılır. Fen İşleri Müdürü nün kararıyla işe hangi gün başlanacaksa, işin niteliğine göre malzeme bir gün önceden, personel ise günün sabahında, çalışma sahasına sevk edilir.

8 Yürürlük Tarihi Sayfa 8 Ekip Başı, işin niteliğine göre Ekibini koordine eder. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra veya yapılırken gün içerisinde yapılan işler kontrol edilir. Bu yapılanlar günlük çalışma programına işlenir, hazırlanan Günlük faaliyetler ay sonunda toplanarak Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporu F22.07 olarak düzenlenir. Ayrıca mahalle bazında Yol Yapım Mahalleler Bazında Aylık Faaliyet Raporu F22.08 düzenlenir. Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporu nda hangi mahalleye hangi faaliyetin yapıldığının aylık dökümünü verir. Aylık faaliyet raporu ekine Raportör tarafından mahalleler bazında sokaklardaki yapılan işler ve sokaklarda kullanılan malzemenin görülmesi için detaylandırılır. Hazırlanan Aylık Faaliyet Raporu iki nüsha olarak çoğaltılır. Bir nüshası Fen İşleri Müdürü bilgisine sunulur. Diğer nüsha ise aylık faaliyet raporları dosyasında saklanır. On iki ay süresince hazırlanan Yol Yapım Aylık Faaliyet Raporları yıl sonunda toplanarak Yol Yapım Yıllık Faaliyet Raporu F22.11 olarak düzenlenir. Görevlendirilen operatör ve şoförlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında uymaları gereken kurallar ilgili talimatlar ile belirlenmiş ve kendilerine tebliğ edilmiştir. Fen İşleri Müdürlüğüne ait malzeme ve ürünler Ürünlerin Korunması ve Depolanması Prosedürü PR-15.0 a göre muhafaza edilmektedir Yağmursuyu Kanal ÇalıĢması Yağmur suyu kanal ihtiyacı olan sokaklar belirlenir. Aciliyet durumuna göre programa alınır. Çalışma yapılacak sokak hakkında alt yapı kuruluşlarından alt yapının mevcudu hakkında bilgi alınır. Alt yapı kuruluşlarından alınan bilgi doğrultusunda, mevcut tesisatlara zarar vermeden yağmur suyu kanalının döşeneceği hat belirlenir ve malzeme (boru, baca elemanı, kum çimento, dağ kumu, yağmur su ızgarası) ikmali depodan yapılır. Asfalt yol ise döşenecek boru çapına göre asfalt kesme makinası ile asfalt kesilir. Çalışmanın yapılacağı yol gerekirse, yolun tamamı ya da bir şeridi trafiğe kapatılır. Gerekli emniyet tedbirleri için, yönlendirme levhaları ve ikaz şeritleri çekilir. Kesim yapacak personel gerekli koruyu eşyaları kullanarak (çizme, eldiven gözlük koruyucu maske vb.) işe başlar. Kanal makinası ile mansaptan itibaren tranşe açılmaya başlanır, çıkan hafriyat döküm sahasına nakledilir. Hafriyat esnasında kaya veya taş çıkarsa, kırıcı makina veya kompresör ile kırılır. Tranşe istenilen derinlikte açıldıktan sonra 10 cm kum serilir ve projesine göre döşenir. Projesinde gösterilen yerlere muayene bacaları yapımı için temel betonu dökülür. Baca yüksekliğine göre baca çemberleri yerleştirilir, üzerlerine baca koniği ve pik döküm baca kapağı konur. Her bacadan projesine göre 20 lik büzlerden ızgara bağlantısı yapılır. Izgara altyapıları projesine göre yapılır. Genelde yerinde dökme olduğu gibi prefabrik de olabilir. Izgara bağlantıları ve döşenen büzlerin üzerine uygun malzeme serilerek sıkıştırılır. 7 cm asfalt payı bırakılır Yağmur Suyu Baca, Izgara Tamiri ve Temizliği İlçe sınırlarında bildirilen veya tespit edilen mevcut Yağmur suyu bacalarında meydana gelen çökme ve bozulmaların tamiri veya içinde biriken teresubatın temizliği Yol Yapım Amirliği elemanlarınca yapılır. Arızanın durumuna göre Prefabrik baca koniği ve Prefabrik gövde elemanları değiştirilerek ve asfalt kotuna getirilerek yapımı tamamlanır. Yağmur suyu ızgaralarının periyodik olarak temizliği yapılır. Tıkalı bulunan yağmur suyu kanallarının açılması için Kuka ile gerekli çalışmalar yapılarak açılması sağlanır. Açılamadığı durumlarda kanalın yenilenmesi yoluna gidilir.

9 Yürürlük Tarihi Sayfa Yağmur suyu Baca Kapakları ve Izgaralarının Yol Kaplama Kotuna Getirilmesi Tamir ÇalıĢmaları Baca Kapakları ve Izgaraların yollarda yapılan asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle yükseltilmesi-alçaltılması gerektiği durumlarda yapılan çalışmalardır. Yükseltilmesi veya alçaltılması gereken Baca kapakları ve Izgaraların etrafı Asfalt Kesme Makinası ile kesilir. Asfalt Kompresörle kırılarak baca kapağı veya ızgara çıkartılır. Yükseltme yapılacak ise Prefabrik beton elemanlar ile yükseltilerek asfalt kotuna getirilir alçaltılma yapılacaksa gerekli kırma yapılarak mevcut asfalt kotu seviyesine indirilir, çevresi tekrar asfaltlanır. Bu çalışmalar yapılırken gerekli emniyet tedbirleri alınır ve emniyet şeridi ile çalışma sahası çevrilir Atık Su Kanal ÇalıĢması Atık Su Kanal çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSKİ) sorumluluğunda olmasına rağmen acil durumlarda vatandaştan gelen talep üzerine bu çalışma yapılmaktadır. Atık su kanalı yapılacak sokak belirlenir. Fen İşleri Müdürlüğünde görevli teknik personel (Harita mühendislerince) sokağın nivelmanı çıkarılarak kanal projesi hazırlanır. Çalışma yapılacak sokak hakkında diğer alt yapı kuruluşlarından alt yapı mevcudu hakkında bilgi alınır. Alınan bilgiler doğrultusunda, mevcut tesisatlara zarar vermeden Atık su kanalının döşeneceği hat belirlenir. Gerekli malzeme ikmali yapılır. Yol asfalt ise döşenecek boru çapına göre asfalt kesme makinası ile asfalt kesilir. Sabah görev dağılımı yapılan araç, kanal ekibi ve iş makinası çalışmanın yapılacağı alana gönderilir. Çalışmanın yapılacağı yol gerekirse, yolun tamamı ya da bir şeridi trafiğe kapatılır. Gerekli emniyet tedbirleri için, yönlendirme levhaları ve ikaz şeritleri çekilir. Kanal Makinası ile mansaptan itibaren tranşe açılmaya başlanır, çıkan harfiyat döküm sahasına nakledilir. Hafriyat esnasında kaya veya taş çıkarsa, kırıcı makina veya komprasör ile kırılır. Tranşe istenilen derinlikte açıldıktan sonra 20cm kum serilir ve gerekli eğimi verilerek, beton büzler projesine göre döşenir. Döşenen büzlerden her parsele (bina veya arsa) parsel bağlantısı yapılır. Açılan kanallarda, yerin durumuna göre belirli aralıklarla bacaların yapımı için, baca tabanına beton yapılır, baca yüksekliğine göre baca çemberleri yerleştirilir, üzerlerine baca koniği ve pik döküm baca kapağı konur. Döşenen kanal uygun malzeme ile doldurularak kompaktörle sıkıştırılır Atık Su Baca tamiri ve Temizliği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İSKİ) sorumluluğunda olmasına rağmen acil durumlarda durumlarında vatandaştan gelen talep üzerine bu çalışma yapılmaktadır. Arızanın durumuna göre Prefabrik Baca koniği ve Prefabrik gövde elemanları değiştirilerek asfalt kotuna getirilerek yapımı tamamlanır. Baca temizliği baca içerisinde biriken teresubat maddeleri çıkartılarak temizliği sağlanır. Tıkalı bulunan Atık su kanallarının açılması için Kuka ile gerekli çalışmalar yapılarak açılması sağlanır. Açılamadığı durumlarda kanalın yenilenmesi yoluna gidilir Kuka ve Vidanjör ÇalıĢması Kanallarda meydana gelen arıza ve tıkanıklıkların giderilmesi için yapılan çalışmalardır. Kuka çalışmaları, Kuka araçını, kanal ve baca ekibinden görevlendirilen personel ile yapılır. Kanallarda meydana gelen tıkanıklıkların

10 Yürürlük Tarihi Sayfa 10 giderilmesi ve arıza yerinin tespiti için kuka çalışması yapılır. Vidanjör ise tıkalı kanal veya zeminde birikmiş olan suların çekiminde kullanır Ġstinat Duvarı İstinat duvarı yapımı toprak kaymasını önlemek, amacıyla yapılan duvarlardır. İstinat duvarının yapılacağı istikamet belirlenir ve yerinde işaretlenir. Projesine uygun olarak taş duvar veya betonarme olarak yapılır. Yapılacak istinat duvarının genişliğine göre Temel pabucunun hafriyatı yapılır. Tabana 10 cm kum serilir ve projesine göre inşa edilir. Yapılan duvarın arkası iri taşlı grovat malzeme ile doldurulur Yol Açılması ve Islahı ÇalıĢmaları Yol açılması ve ıslahı çalışmalarının yapılacak yerin İmar durumuna göre yolun Fen İşleri Müdürlüğünde görevli teknik personel (Harita mühendislerince) imar planı ve kadastral planına göre aplikasyonu yapılır. Kırmızı ve siyah kodlar tespit edilerek işaretlenir. İşgalli yerlere bu esnada tebligat verilir ve boşaltılır. İş makinaları çalışmaya başlandığında, yarma yapılacak yerlerin harfiyatı döküm sahasına nakledilir. Dolgu yapılacak yerlere balast malzeme temin edilerek serilir ve sıkıştırılır. Dere yatağı geçişi var ise derenin maksimum su taşıma seviyesi düşünülerek uygun çaptaki künkler döşenir veya menfez yapılır.. Harfiyat ve dolgu işleri bittikten sonra açılan yolun tamamına katkılı malzeme (kırmataş+bağlayıcı) malzeme grayder ile serilir ve silindir ile sıkıştırılır Bordür ve Tretuar ÇalıĢmaları İmar Planına göre yol ve kaldırım genişliklerinin tespiti yapılır. Fen İşleri Müdürlüğünde görevli teknik personel (Harita mühendislerince) İmar sınırları işaretlenir. Tecavüzlü olan sınırların tebligatları yapılarak yıkımı sağlanır. İlgili kamu kurumlarından elektrik ve telefon havai hatlarının yeraltına alınması yazılı olarak istenir. Bu çalışmaların tamamlandığı yerlerde bordür ve tretuar ihtiyacı olan yerlere bordür ekibi çalışma alanına götürülür. Asfalt Yollarda mevcut kaldırım var ise hafriyatı yapılır ve sökülen bordürler depoya gönderilir. Kaldırım genişliğine göre gerektiği yerlerde asfalt Asfalt Kesme Makinası ile kesilir. Kompresör ile asfalt kırılarak bordür altı yastık betonu yeri 20/30 cm hazırlanır. Yastık betonu atılarak bordürlerimiz yolun asfalt kotundan 20cm yüksek kalacak şekilde ipi çekilerek dizilir. Bordür aralarının derzleri yapılır. Tretuarların stabilize dolgusu 16 cm boşluk kalacak şekilde yapılarak kompaktör ile sıkıştırılır. Sıkıştırılan stabilize üzerine 10cm kum serilir, 6cm lik kilitli parkeler döşenir. Tekrar kompaktör ile döşenen taşlar sıkıştırılır ve parke taşları arasına perdah kumu serilerek boşluklarının süpürge ile doldurulması sağlanır. Tretuar arkasında kalan boşluklar parke ile bağlantı yapılması için 300 doz beton ile dolgusu yapılır. Tretuarlarda su akışının sağlanması için parke taşları yola doğru gerekli eğim verilerek döşenir. Sokak başlarında puset ve özürlü geçişleri için geçiş yerleri asfalt kotu ile sıfır yapılır Parke Yol Yapımı Eğimli yollarda ve seçilen özel pilot bölgelerde yol kaplaması olarak parke yol yapılır. Alt yapı kuruluşarı ile gerekli yazışmalar yapılarak alt yapıların tamamlanması istenir. Alt yapı çalışmaları yapılan yollara eğer üzerinde mevcut kaplaması var ise sökülür. Stabilizasyonu yapılarak, silindir ile sıkıştırması yapılır. Üzerine 10cm kum serilerek 8cm lik parke taşlar döşenir. Üzerine perdah kum serilerek kompaktör ile sıkıştırması

11 Yürürlük Tarihi Sayfa 11 yapılır. Bordür ile parke taşları arasında kalan boşluklar beton ile doldurulur. Yağmur suyu ızgaralarına suyun gideceği şekilde parke taş döşenirken eğim verilir Parke Yol ve Tretuarların Tamiri Yol ve Tretuarda çöken veya bozulan kısımların sökümü yapılır. Sökülen taşların kenarları temizlenir ve fırçalanır. Çöken kısımların dolgusu yapılır ve kompaktör ile sıkıştırılırak parke taşları döşenir Asfalt Yol Kaplama Yapımı Yol açılması ve ıslahı çalışmalarının yapılacak yerin İmar durumuna göre yolun İmar Planlarına göre parsellerin terklerinin yapılıp ve İmar istikametinde problem olup olmadığı araştırılır yeni terkler var ise yıkımı yapılır. İşgalli yerlere bu esnada tebligat verilir. Çalışma yapılacak sokak için alt yapısının tamamlanmış olması öncelikli şarttır. Bu konu ile ilgili olarak Alt Yapı Kuruluşları ile gerekli bilgilendirme yazışmaları yapılarak. Asfalt yapılacak yol üzerinde kendilerine ait çalışma, programlarında olup olmadığının tespiti Alt yapı yapacak kuruluşlarından gelen teknik elemanlar tarafından yapılan inceleme ile alt yapının yeterli olup olmadığı hakkında bilgi alınır. Alt yapı çalışması yapılması gerekiyor ise acilen çalışmalarını tamamlamaları istenir. Eğer asfalt kaplanacak yolda daha önceden asfalt var ise kazınması gereken yerler asfalt kazıma makinası ile kazılır. Yolun temizlenmesi ve süpürülmesinden sonra Distribitör ile astar atılır. Bu sırada başşoför ile koordine edilen araçlar asfalt plentine giderek sıcak asfaltı iş sahasına getirirler. Finişerin yol eğim ayarları yapılır ve getirilmiş olan sıcak asfalt finişerin (Asfalt serme makinasına) haznesine boşaltır. Finişer sıcak asfaltın serimini yapar. Finişer ile yola serilen asfaltın sıkıştırması periyodik olarak silindir ile yapılır. Silindiraj süresince bir noktadan silindirin en az 7-8 defa geçmesi gerekir. Yol çalışması yapılan bölüm sıcak asfaltın soğuyana kadar trafiğe kapalı tutulması sağlanır TranĢe Üzeri Asfalt Tamir ÇalıĢması Asfalt Yol tamiri yapılacak yol belirlenir. Altyapı kuruluşlarının çalışmalarından sonra betonlanmış ve asfalt payı bırakılmış tranşeler süpürge ile temizlenir. Asfalt Yama Ekibi tarafından asfalt yama çalışmaları yapılmaktadır. Betonlanmış kısımlara komple asfalt atılarak, tranşenin dolgusu bombeli şekilde yapılır. Dolgusu yapılan tranşenin asfaltı silindir ile sıkıştırılır. Asfalt Yollarda meydana gelen çökme veya bozulmalarda bozulan kısımlar kazınır. Çökme var ise mevcut malzeme çıkarılarak yerine stabilize malzeme sıkıştırılır. Kazılan yolun temizliği yapılır. Temizlenen kısma astar atılarak asfalt döküm işi tamamlanır Acil Asfalt Tamir ĠĢleri Acil asfalt tamir işlerini Asfalt robot ekibi ve Robot aracı tarafından yapılır. Robot aracı her sabah plente giderek sıcak asfalt alır. Asfalt robot ekibi ile birlikte acil olan talep ve şikayetler doğrultusunda küçük asfalt yamaları kompaktör ile asfalt sıkıştırılır. Ulaşım ve Alt Yapı Şefliği çalışmalarında kırılması gerek görülen yerlerde kompresör makinası ile kırımlar yapılmaktadır Sokak Levhası Montaj ve Dikimi Ulaşım ve Alt Yapı Şefi levha dikilecek yerler için tabela dikme ekibini görevlendirir. Levha dikilecek sokaklara ilgili tabelalar daha önceden hazırlanmış projeler üzerinde tespit edilmiş noktalara taslak krokiler çizilerek tabelalar dikilir. Tabela ekibi ile tabelanın dikileceği bölgeye gidilerek kroki üzerinde belirtilen noktalar trafik

12 Yürürlük Tarihi Sayfa 12 yasasına uygun mesafelerde tretuar üzerine araçların ve yayaların görebileceği noktalara dikilir. Ancak trafik levhaları boru direk veya omega direklere kelepçe ile bağlantısı yapılır. Direkler, zemine cm derinlikte bir çukura mıcırlı harç ve kırık bordür taşları ile sıkıştırılarak sağlamlaştırılır. Meydana gelen eskime veya tamiratlarda da aynı yöntemler uygulanır Muhtelif inģaat iģleri Ahşap veya çelik kalıp işleri, Soğuk Demir Bağlanması, Duvar Yapımı, beton dökümü, sıva, Demir baba ve beton babaların montajı, muhtelif bina onarımları, ahşap çatı, merdivenli yol yapımı v.b. gibi uzmanlık isteyen işleri de Yol Yapım Amirliği talep geldiği zaman yerine getirmektedir Kar ve Buz Ġle Mücadele ÇalıĢmaları Kış aylarında Afet Koordinasyon Merkezinden alınan hava tahmin raporu doğrultusunda vardiyalar oluşturularak kar yağışı esnasında ve buzlanma olduğu zamanlarda Tuz serpme aracı kamyon üzerinde ekip ile tuz serpme, grayder ile yoğun kar yağışlarında küreme yolları ile karla mücadele edilmektedir. Merkezi yerlerde ekipler kaldırımlarda kar temizleme ve nakletme işleri yapılmaktadır. Köprü, viyadük ve kavşaklarda su tankerleri ile üre atılmak üzere önlemler alınmaktadır Kayıtların Saklanması Bu Prosedür kapsamında tüm kayıtlar, Doküman ve Kayıtların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak saklanır. 7. DAĞITIM Başkan Başkan Yardımcıları Fen İşleri Müdürlüğü Birim Yöneticileri Yönetim Temsilcisi

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI

AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI UYGUN İSE AMASYA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı İŞ AKIŞ ŞEMASI BAŞKAN yaklaşık gizli ve maliyet gizli KONTROL AMİRİ YAPI DENETİM GÖREVLİSİ YÜKLENİCİ TALEP SAİBİ KURUM YAPI İŞLERİ TEKNİK

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU

İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO: İŞM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönetmelik Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması :

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı. 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 1. İhale İnşaat Grubu İş Akış Şeması : Proje Grubunun Yaptığı veya Denetlediği Mimari Projenin Statik olarak denetlenmesi İnşaat grubu olarak yapılan değişikliklerin

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim

Detaylı

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık

T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanım Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönetmelik Efeler Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı

Yapı yıkım izni. İstinat duvarı izni. Ruhsat öncesi alınacak izinler. Hafriyat izni. Vaziyet planı onayı YAPI İZİNLERİ Yapı yıkım izni İstinat duvarı izni Ruhsat öncesi alınacak izinler Hafriyat izni Vaziyet planı onayı Yapı yıkım izni; İmar kanunu kapsamında işlem gören yıkılacak derecede tehlikeli yapılar

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul

Detaylı

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı?

Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat. Müracaat dosyası ve eklerinin uygunluğu incelenir. Evet. Belgelerde uygunsuzluk var mı? İFRAZ - TEVHİT UYGULAMASI Dilekçe ve ekleriyle beraber müracaat GEREKLİ BELGELER Serbest çalışan bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanan teknik dosya 1.Dilekçe 2.Güncel Tapu Kaydı 3.Güncel İmar Çapı

Detaylı

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ

HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ HARCAMA VE ÖDEME İŞLEMLERİ DOK. NO: BİD-İ-11 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlem Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları Ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İşlem Amacı Harcama ve

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması

İŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğü nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A N O VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ A-AMAÇ VE KAPSAM: Bu Yönerge Teknik Büro Koordinatörlüğünün görevlerini tanımlamak ve verilen görevlerin yürütülme şekillerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI 1 GELEN EVRAK İLE İLGİLİ Giriş sayısı verilmesi 15 dakika İŞLEMLER İdare Amirinin incelemesine sunulması. İdare amirinin evrakı inceleyip ilgili kişiye havale etmesi İdare amirinin evrakı havale ettiği

Detaylı

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik Büro Koordinatörlüğü. GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

KOCAELİ DEFTERDARLIĞI Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik Büro Koordinatörlüğü. GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ KOCAELİ DEFTERDARLIĞI Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Teknik Büro Koordinatörlüğü GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ OCAK 2016 TEKNİK BÜRO KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ A-AMAÇ ve

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ

MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE, KESİN HESAP VE R. BİRİMİ İŞ SÜREÇLERİ BÜTÇE GİDERLERİ ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ Üniversitenin Harcama Birimlerinden gelen Ödeme Emri Belgesi teslim alınır. Yetkililerin İmzası tam mı? Mevzuatta

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S I R A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmarla ilgili gelen

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç ve kapsam Bu yönerge, İzmir Büyükşehir

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. DERĠNCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DERĠNCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DERĠNCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ

ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ. YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ ĠL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER VE Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ YAPIM ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ödenek Teminine Esas YaklaĢık Maliyet (Tüm resmi kurumların yapım ve onarım

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci

4734'e Göre Açık İhale Usulü İle Yapım İşleri İşlem Süreci SamsunDefterdarlığı İhtiyacının Tespiti Yapım İşinin Belirlenmesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Keşif Çıkattırılması Keşfe Göre Ödenek Talebi ve Temini İta Amirinden Yaklaşık Maliyet Komisyonunun

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Meclis Karar No: 134/2013 Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fen

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ. Başla DOĞRUDAN-TEMİN MAL ALIM SÜRECİ - İlgili birim Birimin ihtiyacının ortaya çıkması ve gerekli ödeneğin olması - 5434 sayılı ihale kanunu 22 d maddesi - Müdür Harcama yetkilisi piyasa araştırılması için görevlileri

Detaylı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI 1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT İSKÂN BİRİMİ İŞ DENEYİM BELGESİ DÜZENLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI GEREKLİ BELGELER ÖZEL SEKTÖRE TAAHHÜTTE BULUNAN YÜKLENİCİLER GEREKLİ BELGELER İLE BİRLİKTE BAŞVURUNUN ALINMASI BAŞVURUDA YER ALAN TÜM İŞLERİN YERİNDE KONTROL

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün görev,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar

Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek Evraklar 1. Örnek Dilekçe.. (Ek-1) 2. HKMO dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında imzalanan TİP-2 Sözleşme...

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı

1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 3. Hizmet Binası 4. Ulaşım İletişim - Vardiya 5. Teknolojik Alt Yapı 1. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 2. Personel Durumu 1 - Zabıta Müdürü 1 - Zabıta Amiri 1 - Zabıta Komiser Yardımcısı 12 - Zabıta Memuru 2 - Büro Memuru 5 - Özel Güvenlik 1- Araç Şoförü Olmak üzere İlçemizde mevcut

Detaylı

Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin İşlem Süreci

Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin İşlem Süreci Samsunlığı Milli Emlak Müdürlüğü Yapım İşleri İçin Doğrudan Temin Süreci İhtiyacının Doğması Yapım İşinin Belirlenmesi Yapım İşinin Ne Şekilde Yapılacağına Karar Verilmesi Yapım İşinin Çevre ve Şehircilik

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

İşlem/İş Akış Şeması Sorumlular Faaliyet Dokümantasyon

İşlem/İş Akış Şeması Sorumlular Faaliyet Dokümantasyon Teknik Yatırım Kapsamında Talep Edilen İşler İş Akış Şeması GENEL GÖREV BİLGİLER Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat ve Görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Teknik nın görevleri tanımlanmıştır.

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI

İÜ İDARİ ve MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA (İHALE) BÜROSU MAL / HİZMET ALIMLARI PERSONELİ GÖREV TANIMI Adı Soyadı Unvanı / Görev Unvanı Amiri Üst Amiri Vekili Nitelikler Görev ve Sorumluluklar Seher CAN ÇEVİK Bilgisayar İşletmeni / Satınalma (İhale) Bürosu Mal / Hizmet Alımları Personeli Şube Müdürü Nüket

Detaylı

Sayfa No 1/6 1.AMAÇ : Personel Şube (Sicil Servisi) İşlemlerinin ÇKYS-İKYS den yapılmasını sağlamak 2.UYGULAMA SORUMLUSU : Personel Şube Sicil Servisi Çalışanları 3.1.UYGULAMA ŞEKLİ : 3.1-Çalışanlara ait

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı