AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR"

Transkript

1 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici 10. Madde ve tarihinde kabul edilen 6360 sayılı Kanunla kurulan Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Hizmetlerini yürütmek üzere tarihinde Aydın Büyükşehir Belediyesi nolu kararı ile kurulan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü su satışı ve atıksuların uzaklaştırılması hizmetleri ve septik çukurların boşaltılması ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını ve bu şekilde hesaplanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir. KONU Madde 2- ASKİ nin 2560 sayılı kuruluş yasasının 2 inci 6 üncü, 9 uncu, 13 üncü ve 23 üncü maddelerinde belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla bunların tahsili esasları bu yönetmelikte düzenlenir. KISALTMALAR VE TANIMLAR Madde 3- Bu yönetmelikte yer alan bazı kısaltmalar ve tanımlar aşağıda açıklanmıştır Genel Kurul: ASKİ Genel Kurulu 3.2. İdare: ASKİ Genel Müdürlüğü 3.3. Yönetim Kurulu: ASKİ Yönetim Kurulu 3.4. Tarife: Satış, hizmet, teminat ve yaptırımların parasal değerlerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır Şebeke: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir Priz: Abonenin bağlantı noktasındaki ana musluktur 3.7. Kolon: Her müstakil birime ayrı ve tek sayaçtan su bağlama işlemidir Sayaç: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır Kesme Aparatı: Su kesme işlemine yarayan aletlerdir Sayaç Kutusu: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur Dâhili Tesisat: Sayaçtan sonraki bina içi su tesisatıdır Kaçak Su Kullanma: Abone olmaksızın ASKİ ye ait su taşıyan borulardan veya yeraltı su kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma ve kullanma işlemidir.

2 3.13. Usulsüz Su Kullanma: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya su kullandırmasıdır Sözleşme: ASKİ ile abone arasındaki su satış şartlarını belirleyen ve taraflarca imzalanmış akittir Fesih: ASKİ ile abonenin arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir Abone: Şebekeden su kullanmak veya kullandırmak amacı ile su alan veya su kirleticisi olan, ASKİ Genel Müdürlüğü ile hizmet sözleşmesi yapan, gerçek ve tüzel kişilerdir Abone Yolu: Şebeke ile Abone arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır Atıksu: Evsel, endüstriyel, zirai ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder Evsel Atıksu: Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve de kullanımları sonucunda kirletilmiş ve özellikleri değişmiş sulardır Endüstriyel Atıksu: Evsel atıksular dışındaki, sanayi, imalathane, ticari işletme, küçük sanayi sitelerinin her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır Kanal: Atıksuları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki boru sistemleridir. a) ASKİ veya ilgili belediyesince yaptırılan resmi kanalizasyonlar b) Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. kanallar c) Gerçek veya tüzel kişilerce ASKİ kontrollüğünde yaptırılan tülani kanallar Kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilirler Atıksu Kaynakları: Kullanım veya faaliyetleri sonucunda atıksu üreten konut, sanayi kuruluşu, zirai alanlar, iş ve ticaret merkezleri, okul, hastane, otel ve spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları ve benzinlikler, fabrikalar, atölye ve imalathaneler ile benzeri yapılardır Atıksu Bağlantısı (Rabıt) : Atıksu kaynaklarının ürettiği atıksuları parselin cephe aldığı yol veya yollardan geçirilen ya da geçirilecek ve ASKİ ce belirlenecek en uygun kottaki kanalizasyon şebekesine ileten, komşu parsel hizalarını ihlal etmeyecek bir konumda ve parsel bacası ile irtibatlı, uygun boru ve meyille, fen ve sanat kaidelerine uygun döşenerek, akış yönünde ve uygun açı yaparak kanalizasyon şebekesine bağlanan parsel sahiplerinin mülkünde olan kanallardır Parsel Baca (Rögar) : Atıksu deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerindeki tretuvarda ve parsel içindeki atıksu bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır. a) Parsel bacaları içine insan girebilecek bir şekilde minimum (70x70) cm iç ebadında olacaktır b) Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun derinliği ile orantılı olarak değişkendir. c) Kapakları her an açılacak durumda olmalıdır.

3 3.25. Kontrol Bacası (Fenni Baca) : Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte ve de ASKİ standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş ya da edilecek olan kanal bacalarıdır Pompa Şartı: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atıksu bağlantısının yapılacağı ASKİ ce belirlenecek en uygun tabi akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen ya da edilecek binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atıksuların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atıksu kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir Alıcı Ortam (Mansap) : Kanalizasyon şebekeleri veya kolektörlerin taşıdığı atıksuların Kanun, Yönetmelik, Yönerge ve teknik usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir Kanalizasyon Durum Belgesi: İnşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir Müellif: ASKİ nin tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi vb. projeleri hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğunu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve de gerekli bilgilerle (tescil sicil no su, oda sicil no su vb.) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis) gerçek ve tüzel kişilerdir Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) : İlgili belediye başkanlıklarınca kanunların öngördüğü biçimde binanın yapım sorumluluğunu üstlenen teknik (mimar veya mühendis) kişidir Mükellef: Taşınmazın (parsel, bina vb.) tapu kayıtlarında sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerdir Vekil: ASKİ ye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırılabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir Ortak Kullanım Alanları (OKA) : Merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makina dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer (kazan) dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat vb. hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır. (m2) İşyeri: Dükkân, büro, yönetim merkezi, İşhanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuvar, otel, motel, lokanta, süpermarket, büfe, çay ocağı, kafe, kahvehane, yemek fabrikası, hipermarket, özel spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, hamam, sauna, kuaför benzinlik, eğlence kompleksleri, sinema vb. işyerlerini ifade eder Endüstri Tesisleri: Fabrika, atölye, imalathane, sanayi ve benzeri tesisleri ifade eder Kanal Kullanım Belgesi: ASKİ ce yeni su alacak binaların atıksu kanal bağlantısı veya atıksu çukuru bakımından görüş bildirilen belgedir. Bu belgeyi alan aboneler, içme ve kullanma suyu abonesi yapılır Atıksu Çukuru (Fosseptik) :

4 Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atıksu kaynaklarını ürettiği atıksuların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir Tülani Kanal: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atıksu kanalizasyon şebekesi yok ve teknik şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgilisi tarafından; onay ve kabulü ise ASKİ tarafından yapılmak şartı ile yerinde ilgilisine inşa ettirilen kanaldır Arıtma Tesisi: Atıksuların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önlem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile ASKİ nin kuracağı veya kirletici kaynaklardan ASKİ ce kurulması istenecek her türlü tesislerdir (C) Parçası: Atıksu bağlantı kanallarının, atıksu şebekesine 60 açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır Kanal Katılım Payı: Parselin yüz aldığı yoldaki kanal maliyetine iştirak payıdır Kanal Yapım Teminatı Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atıksu kanalizasyon şebekesi yok ve parsel sahibi kanalını yapmak istiyorsa, yapılacak kanal için alınan teminattır POB: Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli DKKR: Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat Bedeli KÖP: Kirlilik Önleme Payı Tasfiye: Abone hesabındaki borçların abone alacaklarından (İdareye verilen teminatlar) düşülerek mahsuplaşması suretiyle sözleşmenin sona erdirilmesidir HAKB: Havza Atıksu Kontrol Belgesi TARİFE ÇEŞİTLERİ Madde 4- Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 3 grupta toplanır Su ve Atıksu Tarifesi 4.2. Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi 4.3. Yaptırımlar Tarifesi ABONE TANIMI Madde 5- ASKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere Abone adı verilir. İki türlü abone vardır Su Abonesi: ASKİ nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan abonelerdir. Her su abonesi ayrı bir sözleşmeye gerek olmaksızın aynı zamanda atıksu abonesidir. Bu tip abonelere su tarifesi ile birlikte atıksu, hizmetler ve teminatlar, yaptırımlar tarifesi uygulanır Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atıksu) Tarifesi Uygulanacak Aboneler: ASKİ nin yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi tanımına giren abonelerdir. Bu tip abonelere atıksu, hizmetler ve teminatlar, yaptırımlar tarifesi uygulanır.

5 Kuyu, kaptaj havuz vb. tesislerden ve denizden su alma yapısıyla su temin ederek veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan, gerçek ve tüzel kişiler ASKİ ye başvurup abonelik sözleşmesi yapmak zorundadırlar. ABONE GRUPLARI Madde 6-Aboneler suyun kullanıldığı ve kirletildiği yerlere göre ve niteliklerine göre farklı uygulanan tarife bedellerine tabi olarak aşağıdaki gruplarda toplanmıştır Konut Aboneleri: Barınma gayesi ile oturulan yerlerde; a) İçme ve temizlik amaçlı su kullanan ve kirleten, b) Toplu veya Merkezi sistemle ısınma amaçlı su kullanan ve kirleten, c) Ortak mahal temizliği ve bahçe-çevre sulaması için su kullanan abonelerdir. d) Resmi kurumlara ait lojman ve misafirhaneler; cami ve ibadet yerlerinin lojman ve hizmet binaları, Muhtarlık Hizmet Binaları; Bakanlar Kurulu kararı veya kanun gereği kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile diğer dernek ve vakıfların ticari gaye gözetmeksizin kurmuş oldukları yurtlar da konut abonesi olarak tarifelendirilirler İşyeri Aboneleri: Gelir sağlamak amacı ile her çeşit meslek sanat faaliyeti ve zanaatın icra edildiği yerlerdir. Bürolar, bakkallar, muayenehaneler; ofisler, Fırınlar, kahvehaneler, kafeler, lokantalar, yemek fabrikaları, pastaneler, süpermarketler, hipermarketler, özel eğitim kurumları, özel kurslar, özel yurtlar, özel sağlık kurumları, mermerciler, yıkama yağlama istasyonları, benzinlikler, gazino, otel, motel, hamam, kesimhaneler ve diğer ticari faaliyette bulunan yerler; işyeri abonesi olarak adlandırılırlar Sanayi Aboneleri: Hammadde üreten veya şekil, nitelik, nicelik değiştirerek seri olarak mamul veya yarı mamul madde üreten tanımı (6.1) ve (6.2) fıkraları dışında kalan yerler ile Endüstriyel nitelikte kullanılmış su üreten yerler sanayi aboneleridir Resmi Aboneler: Genel ve katma bütçeye dâhil dairelere, Özel İdareler, Belediyeler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlara, silahlı kuvvetlere, üniversitelere ve bağlı okullarına, Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıflara (Kızılay vb.), Özel kanunla kurulmuş odalar ve birliklere ait (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan yerler resmi abonelerdir. Ticari ve Sınai amaçla kurulmuş KİT ler ve İDT ler Resmi abone kabul edilmezler Okul-Sağlık Kurumları-Spor Tesisleri Aboneleri: a) Kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı hastaneler, sağlık ocakları, dispanserler, klinikler ve poliklinikler ile laboratuvarlar; b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları c) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ne, Amatör Kulüpler Federasyonuna bağlı spor kulüplerine ait (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan lokal ve spor tesisleridir Dernek-Vakıf-Siyasi Parti Aboneleri: Dernekler, Vakıflar ve Siyasi Partilere ait ticari amaçla işletilmeyen (6.1), (6.2) ve (6.3) fıkraları dışında kalan yerler 6.7. Gemi Abonesi:

6 Yerli veya yabancı bandıralı gemilere su satan gerçek ve tüzel kişilerin sadece bu amaçla oluşturdukları suyolunda açılmış aboneliklerdir. Bu kişilerin kendi hizmet veya üretim birimlerinde kullandıkları su için ait oldukları abone grubundan abonelikleri açılır ve tarife uygulanır Park-Bahçe-Sera Abonesi: Resmi kurumlar, gerçek ve tüzel kişilere ait park, tarım amaçlı bahçe, bostan, fidanlık ve seralar 6.9. Havuz Abonesi: Gerçek ve tüzel kişilere ait, ticari amaçlı havuzlara ait abonelikler Besihane: Büyük ve Küçükbaş hayvan besihaneleri, tavuk-yumurta üretim çiftlikleri, balık üretim çiftlikleri vb. kesimhanesi olmayan hayvan yetiştirme yerlerine ait abonelikler Serbest Bölge Abonesi: Serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait yerlerdir. Bu abonelerden KDV alınmaz Özel Sözleşme Abonesi: ASKİ Genel Müdürlüğünün hizmet sınırları içerisinde kalan mülki birimler, toplu konut alanları, sanayi kuruluşları vb. yerlere yüksek su tüketimlerine bağlı olarak özel sözleşme ile su satılabilir. Bu tarz sözleşmeli yerler özel sözleşmeli abone olarak adlandırılır Geçici Aboneler: a) ASKİ hizmet alanı içerisinde kurulmuş bulunan geçici süre ile faaliyet gösteren sergi, fuar, sirk, panayır gibi geçici seyyar yerler ile mücbir sebeplerle oluşan geçici barınma yerleri; b) tarihine kadar yapı(inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinin birinin veya bir kaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanma izni alıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone gurubu dikkate alınarak geçici olarak su bağlanabilir. Bu kapsamda ilgili belediyeden su kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde abonelik iptal edileceğinden su bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz tarihinden önce yapılan abonelikler de ait olduğu guruba dönüştürülür. Geçici aboneler ait oldukları abone gurubuna göre tarifelendirilir Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atıksu) Tarifesi Uygulanacak Aboneler: Madde 5 (5.2) fıkrasında tanımlanan abonelerdir Kuyu Abonesi: ASKİ su dağıtım şebekesi dışında kendi imkânlarıyla açmış oldukları kuyulardan temin ettiği kuyu suyunu kullanan abonelerdir Ahır Abonesi: Ticari maksatlı olmayan hayvan yetiştirme yerleri ahır abonesidir Kaynak suyu abonesi: ASKİ nin sahip olduğu kaynak sularını işletenler, kaynak suyu abonesidir.

7 6.18.İnşaat/Şantiye Abonesi: Her türlü inşaat, maden arama, çeşitli amaçla kazı yapma ve bunun gibi sebeplerle gerçek veya tüzel kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek için veya bu etkinliklerini sürdürmeyi sağlayacak tesislerin yapılmasına imkân tanımak için kurdukları; faaliyetlerinin tamamlanmasıyla varlığı sona erecek tesislere, (şantiyeler) uygulanacak aboneliktir. YERALTI VE YERÜSTÜ SULARININ KULLANIMI Madde 7- İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan yüzey ve yer altı suyu kaynaklarının evsel, endüstriyel, tarımsal ve her türlü hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklanan atıksular ile kirlenmesini önlemek için, bu kaynaklar etrafında bulunan; kısa, orta, uzun mesafeli koruma alanları ile dereler mutlak koruma alanlarında alınacak tedbirlerle toplum sağlığının korunması için ASKİ Genel Müdürlüğü, 2560 sayılı kanun ile belirlenen görev ve yetki alanı içinde, hizmet sınırları içerisinde veya dışarısında, içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşıladığı bütün yerleşim yerleri ve bölgelerin yararlandığı ve yararlanacağı tüm yüzey ve yer altı su kaynaklarını korur; ayrıca bölge içindeki su kaynaklarının, deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yer altı sularının kullanılmış sularla ve endüstri atıkları ile kirlenmesini, bu kaynaklardan suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulmasını ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önler. (Havza Yönetmeliği 1 inci madde) Bu nedenle, Yer altı ve yerüstü sularının inşaat, sanayi vb. sektörlerde kullanılması için gerçek ve tüzel kişilere satılması ve taşınması ASKİ nin izin ve denetimine bağlıdır. Bu maksatla su satanlara, taşıyanlara, kullananlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar yönetmelikle tespit edilir. DİĞER HUSUSLAR Madde 8- ASKİ nin hizmet sınırları içerisinde bulunan cami ve ibadethanelerin Abone olmak ve sayaç taktırmak zorunluluğu vardır. Ancak, kendi ihtiyaçları için (Temizlik, Tuvalet, Gasilhane) kullanılan sulardan ücret alınmaz. Kendi ihtiyaçları dışında (ücretli tuvalet vb.) bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde ait oldukları abone ve tarife grubundan ücret tahakkuk ettirilir. Madde 9- ASKİ nin hizmet sınırları içerisinde bulunan halk çeşmeleri ile mezarlıklar içerisindeki çeşmelerden su ücreti alınmaz. Çeşmelerin tesisi için ASKİ den görüş alınır ve lüzum görüldüğünde çeşmenin açılmasına izin verilir. Bu tip yerlerle ilgili uygulanması gereken esaslar, Yönetim Kurulu nca onaylanacak yönerge ile belirlenir. Madde 10- Kuraklık, doğal afet veya başka bir sebeple şebekeye verilen günlük su miktarında düşme olması halinde, ASKİ su tasarrufunu sağlamak ve öncelikle konut abonelerine su vermek amacı ile bazı abonelerine su satışını geçici olarak durdurabilir. Madde sayılı kanunun 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında, kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticari indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanamaz. Madde 12- Özel sözleşme ile su satılan abonelerle yapılacak protokol-sözleşmelerde ASKİ Genel Müdürlüğü yetkilidir. Hangi kriterlere göre özel sözleşme yapılacağı, Yönetim Kurulu nca onaylanacak bir yönerge ile belirlenir. II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARI TARİFE BELİRLEME ESASLARI Madde 13- Su satışı ve atıksuların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde rol oynayan ana faktörlerden birincisi: Yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve en az % 10 karlılık oranıdır. İkinci ana faktör ise tahmini su satış miktarıdır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır Yönetim ve İşletme Giderleri: a) Enerji ve malzeme giderleri: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masrafları ile alüminyum, sülfat, mavi klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur.

8 b) Personel Giderleri: Yönetim Kurulu üyeleri, Denetçiler, devlet memurları kanununa tabi memurlar ile iş kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi ve sözleşmeli personelin aylıklarını, ikramiyelerini, yasa ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev yolluklarını ve her türlü diğer ücretlerini kapsar. c) Çeşitli Masraflar: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve öğretim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler; bakım, onarım, imalat giderleri, tevsi, atıksu, tasfiye giderleri gibi kalemlerinden meydana gelir Amortismanlar: Sabit bir kıymet olan tesislerin ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan ve miktarı yasa ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yapılacak yatırımlarla ilgili kredilerin yıllık anapara, para ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanmadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır Aktifleştirilemeyen Yenileme, Islah ve Tevsi Masrafları: Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen yenileme ıslah ve tevsi giderleri hesaba katılır Kar: (13.1), (13.2) ve (13.3) fıkralarındaki giderlerin toplamının % 10 undan az olmayan bir değer kar olarak ilave edilir. TAHMİNİ SU SATIŞ MİKTARI Madde 14-Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör: Üretilen sudan kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarı göz önünde tutulur. Su satış miktarının tahminine, gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. KADEMELİ TARİFE UYGULANMASI Madde 15- ASKİ su tasarrufunu teşvik etmek, az su tüketenlere sosyal destek sağlamak ve toplam su satış gelirlerini artırmak amacıyla Madde 6 ve fıkralarında belirtilen Abone gruplarına veya aynı abone grubu içerisinde yer alan abone tiplerine birlikte veya ayrı ayrı, suyu kullanma ve kirletme durumlarına göre kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını, uygulama zamanını ve tarifelerini tespite Genel Kurul yetkilidir. TARİFELERDE ARTIŞ ORANI Madde 16- Tarifelere uygulanacak artış veya azalış oranlarını belirlemeye ve artış oranını değiştirmeye Genel Kurul Yetkilidir. III. BÖLÜM SU SATIŞI VE ATIKSU TARİFESİ SU SATIŞ TARİFESİ Madde madde ve fıkralarında belirtilen abone gruplarına yapılacak su satış ücretinin, 13. madde ve fıkralarında belirtilen giderleri ve %10 undan aşağı olmayacak karı sağlayacak düzeyde olması esastır. İş yeri, Sanayi ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı tüketim olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanacak su satış tarifesi konutlara göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir.

9 6.madde ve fıkralarında belirtilen abone gruplarına ve türlerine hangi tarife ücretinin uygulanacağına Genel Kurul karar verir. KAYNAK SUYU VE ARITILMAMIŞ SU(HAMSU) TARİFESİ Madde 18-ASKİ sahibi bulunduğu kaynak sularını veya ham suları satış yerlerinde veya dağıtım şebekesi ile isteklilere satabilir. Bu nitelikteki sulara uygulanacak satış tarifesi, 19 uncu maddede belirtilen baremlere uygun olmak üzere, isteklinin dâhil olduğu abone grubunun su satış tarifesinin %10 unun altında olamaz. Bu orana uyularak hangi fiyattan su satılacağı Yönetim kurulunun onayına tabidir. Sözleşmeyi yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Kaynak sularının satışında uygulanacak usul ve esaslar, bir yönerge ile tespit edilerek Yönetim Kurulunun tasdikinden sonra uygulamaya konulur Sayılı Kanun gereği devir alınan köylerde uygulanacak su satış fiyatı en düşük su fiyatının %25 nin altında olamaz. Bu orana uyularak hangi fiyattan su satılacağı Yönetim kurulunun onayına tabidir. ÖZEL SÖZLEŞME TARİFESİ Madde 19- Yüksek miktarda su tüketenlere, ait oldukları abone grubunun 1. tarife bedelinin %25 ine kadar indirimli bedelle özel sözleşme ile su satışı yapılabilir. Buna göre; a) Alıcı tarafından taahhüt edilen su tüketim miktarı yıllık m 3 ten az olamaz. b) Su bedeli, her ayın sonunda sayaç üzerindeki endekse göre o ayda tüketilen su miktarı üzerinden tahakkuk ve tahsil edilir. c) Alıcı, yıllık m 3 taahhüdüne ait suyun bedelini sözleşme başlangıcında peşin ödemek isterse, sözleşme tarihindeki tarife bedelinden tahakkuk ve tahsilat yapılır. d) Yıllık tüketilen su miktarı m 3 e ulaşmadığı takdirde, aradaki fark sayaç endeksine ilave edilmek suretiyle m 3 e tamamlanır ve tamamlanan miktar için, tamamlandığı aydaki tarife bedeli üzerinden taahhüt farkı tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu bent Tarifeler Yönetmeliği nin 6.4 ve 6.5 maddelerinde tanımlanan abone gruplarına uygulanmaz. Bu abone grupları için aylık m 3 taahhüt tüketilmediğinde fiili tüketim ait olduğu abone grubunun indirimsiz fiyatı üzerinden tahakkuk ettirilir. Tüketimin m 3 ü aşması halinde müteakip aylar için o aydaki tüketim miktarı ve tarife bedeli üzerinden tahakkuk ve tahsilat yapmaya devam edilir. e) Genel Kurul kararıyla ASKİ Tarife Cetvelinde değişiklik olması halinde Özel Sözleşmeyle belirlenen bedel de aynı nispette arttırılır veya azaltılır. f) Yılsonu icmalinde sayacın son endeksi takip eden yılın ilk endeksi olarak dikkate alınır ve sözleşme yenilendiğinde aynı uygulamaya devam edilir. g) Yıllık, m 3 ve üzeri su tüketen sanayi abonelerinin tanker ve benzeri usullerle su kullanmaması, yer altı suyu kullanımı ve temininden vazgeçmesi, kuyusunu kapatması durumunda tarifesinin %50 sine kadar indirimli su satışı yapılabilir. h) Park Bahçe aboneliği ile ilgili özel su satış sözleşmesi yapılabilir. Bu maddede belirtilen özel sözleşmeli satışları yapmaya yönetim kurulunun onayı ile Genel Müdür yetkilidir. TOPLU SU SATIŞ TARİFESİ Madde 20- ASKİ Genel Müdürlüğü nün hizmet sınırları dışında kalan Belediyeler ve köylere kendi dağıtım şebekesiyle dağıtmak üzere belli noktalardan su satışı yapılanlara; satış fiyatı konut 1. tarife bedelinden az olamaz; şebekesi ASKİ tarafından yapılarak su satışı yapılacaksa, satış fiyatı konut 2. tarife bedelinden az olamaz Bu tip sözleşmeli satışları yapmaya Yönetim Kurulu onayı ile Genel Müdürlük yetkilidir. Sözleşmede belirtilen şekilde toplu su alan aboneler için, su satışı bedeli Genel Kurul kararıyla ASKİ Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması halinde aynı nispette uygulanır. Bu abonelerin borçlarına

10 diledikleri takdirde taksitlendirme yapılır. Taksitlendirmeye esaslar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak yönerge ile düzenlenip 48 inci ve 88 inci madde hükümleri uygulanır. ATIKSU TARİFESİ Madde 21- ASKİ nin hizmetlerinden faydalanan her abone, tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedeli ödemekle mükelleftir. Tüketilen beher m 3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; işbu Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen giderler ile 14. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak hesaplanan su m3 fiyatının bedeli ve oranı üzerinden abone grupları ve özelliklerine göre aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır a)ASKİ hizmet sınırları içerisinde bulunan su abonelerinden kanalizasyon sistemini kullanan ve / veya kullanacak olan sanayi grubu abonelerinden ait oldukları abone grubunun su tarife bedelinin %50 si oranında Kullanılmış Suların Uzaklaştırılma Bedeli" alınır. ASKİ nin isale hatlarından su temin etmeyip atıksu aboneliği tesis edilen Sanayi grubu abonelerinden ise sanayi abone grubunun su tarife bedelinin %50 si oranında kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli alınır. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uygun deşarj yapmadıklarının tespiti halinde kullanılmış suların uzaklaştırma bedeline ilaveten ilgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara göre ayrıca Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır. Giriş suyu ile birlikte kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli ödenmiş bulunan suyu buhar şeklinde temin ederek kullanan diğer işyeri ve sanayi grubu abonelerden ikinci defa kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli alınmaz. b) Kanalizasyon şebekesi bulunan yerlerde Sanayi grubu dışında kalan ve kullanılmış su (Atıksu) üreten, ASKİ nin kanalizasyon hizmetlerinden faydalanan veya kullanılmış sularını kanalizasyon şebekesi olduğu halde alıcı ortama deşarj eden veya fosseptikte biriktiren abonelerden ait olduğu grubun tarife cetvelinin %50 si oranında atıksu bedeli alınır; c) Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerde Sanayi grubu dışında kalan, evsel nitelikli atıksularını, alıcı ortama deşarj eden aboneler ile atıksularını fosseptikte biriktirip nihai bertarafı için ASKİ nin hizmetinden faydalanan abonelerden ait olduğu grubun tarife cetvelinin %50 si oranında atıksu bedeli alınır; d) Kanalizasyon şebekesi bulunmayan, kanalizasyon şebekesi bulunduğu halde sonu fosseptik veya atıksu arıtma tesisi ile sonlanmayan yerlerdeki evsel nitelikli atıksu üreten Orman Köyleri abonelerinden atık su bedeli alınmaz. Diğer Orman Köylerinden ise ait olduğu grubun tarife cetvelindeki bedelin %50 si oranında atıksu bedeli alınır. e) Atıksu arıtma tesisi işleterek atık sularını alıcı ortama deşarj eden mesken aboneleri ortak atıksu tesislerini işlettikleri sürece tarife cetvelindeki bedelin % 10 u oranında atıksu bedeli öderler. Arıtma tesisinin alıcı ortam deşarjlarını sağlayamaması halinde tarife cetvelindeki bedelin %50 si oranında atıksu bedeli alınır Su abonesi olmayan aboneler: ASKİ nin su hizmetlerinden yararlanmayıp, yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri, sanayi tanımına giren ve kuyu, kaptaj, havuz vb. tesislerden ve denizden su alma yapısıyla su temin ederek veya tankerle yer altı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişilerden alınacak atıksu bedeline esas olarak: a) Konutların ayda 15 m 3 su tükettikleri varsayılır. b) İşyeri, Sanayi, Resmi Daireler ve şantiye tanımına giren kuruluşlar için su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar veya çalışan insan sayısı ve işyerinin özellikleri veya emsallerine göre hesaplanacak miktar esas alınır. c) Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat, 21.1.a, 21.1.b, 21.1.c, 21.1.d maddelerine göre hesaplanan değerdir.

11 d) Bu abone türüne uygulanacak olan diğer esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir Su kullanan ancak kanal bağlantısı olmayan abonelerden alınacak atıksu bedeline esas olarak a) ASKİ nin su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış sularını onaylanmış projelere göre yapılmış atıksu çukurlarına boşaltan abonelerden, Kullanılmış suların uzaklaştırılması ve nihai bertarafı (vidanjör hizmeti vb.) hizmetine karşılık dâhil olduğu abone gurubuna uygulanan birim fiyatı üzerinden kullandıkları su ( m 3 ) kadar kullanılmış suların uzaklaştırma (Atıksu) Bedeli alınır. a) ASKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmamasına rağmen, herhangi bir şekilde su kullanan ve kullanılmış sularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden tesis ve işletmelerin özellikleri dikkate alınarak, varsa sayaçla ölçülen sarfiyat üzerinden, yoksa sayaç taktırıncaya kadar çalışan personel sayısına veya kendi grubundaki emsallerine göre üretiminin niteliğine bağlı olarak hesaplanan su tüketimi üzerinden kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli alınır. Endüstriyel nitelikte kullanılmış su oluşturan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır. b) Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat, 21.1.a, 21.1.b, 21.1.c, 21.1.d maddelerine göre hesaplanan değerdir. c) Endüstriyel nitelikte atıksu oluşturan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğinde belirtilen Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır. d) ASKİ nin görev alanı içerisinden ya da dışarıdan aboneliği olmayıp vidanjörle getirilen kullanılmış suları, ASKİ nin görev alanı içindeki arıtma tesisi ya da kanallara veya alıcı ortamlara deşarj edenlere deşarj ettikleri atıksu miktarı ve aşağıda belirtilen oranlara göre tahakkuk yapılır. - Endüstriyel nitelikli kullanılmış sular (atıksular): Sanayi kaynaklı kullanılmış su (atıksu) birim fiyatı; deşarjın yapıldığı aya ait Atıksu Tarife Cetvelindeki grubunda belirtilen birim fiyatın 10 katıdır. - Sanayi/Ticarethane kaynaklı evsel nitelikli kullanılmış sular: Deşarjın yapıldığı aya ait Atıksu Tarife Cetvelindeki grubunda belirtilen birim fiyatın 5 katıdır. - Mesken kaynaklı evsel nitelikli atıksular: Deşarjın yapıldığı aya ait Atıksu Tarife Cetvelindeki grubunda belirtilen birim fiyatın 10 katıdır. f) ASKİ nin görev alanı içerisinde olan ve aboneliği bulunan kuruluşlardan gelen endüstriyel nitelikli, tehlikeli madde ihtiva etmeyen ve konsantrasyonu %5 i geçmeyen atıkların bertaraf birim fiyatı, Sanayi 1 tarifesindeki kullanılmış suyun uzaklaştırılması (atıksu) birim fiyatının 20 katıdır Atıksu bedeli alınmayacak aboneler: 6.Maddenin,(6.7),(6.8),(6.10),(6.16),(6.17), (6.18) fıkralarında sayılan; 6.1 fıkrasının (c) bendinde yer alan abonelerden; atıksu bedeli alınmaz. IV. BÖLÜM HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ YENİ ABONE TESİS BEDELİ VE AYLIK BAKIM ÜCRETİ

12 Madde 22- Yeni Abone Tesis Bedeli ve Bakım Ücreti: İlk defa yapılan abonelik için Yeni Abone Tesis Bedeli alınır. Bu bedel; abonenin ait olduğu abone grubunda ve yürürlükte bulunan tarife cetvelindeki bedeldir. Tüzel kişiliği devam eden köy ve beldelerde şebeke suyu kullanılmıyorsa yeni abone tesis bedeli, abone grubuna göre yürürlükte bulunan tarife cetvelindeki bedelin yarısı kadardır Sayılı Kanun gereği su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ Genel Müdürlüğü ne bağlanan köy ve beldelerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni abone tesisi bedeli alınmaz Bakım Ücreti: Her türlü bakım işleri için abonelerden abonenin tabi olduğu su satış tarifesi (atıksu bedeli dâhil) 1 m 3 miktarı karşılığı bakım ücreti alınır. Bu bakım bedeli abonelerden su bedeli tahakkuk ettirilen dönemler için alınır. ABONELİ DEVRİNDE ALINACAK BEDEL Madde 23- Bir aboneliğin ilk defa açılıp kapatılmasından sonra aynı abonelik üzerinde yeni aboneliğin oluşması halinde abonelik tesis ve devir bedeli alınmaz. SAYAÇ SÖKME-TAKMA BEDELİ Madde 24- Sayaç yerinin değiştirilmesi, sayacın bakıma alınması, muayenesi; bozuk, patlak ve ekonomik ömrü dolmuş sayaçların sökülmesi, sayaç takılması vb. durumlarda Sayaç Sökme-Takma Bedeli alınır. Sayaç Sökme - Takma Bedeli, (1 x işçi/saat) + (1 x şoför/saat) formülüyle hesaplanır ve ASKİ Genel Kurulu tarafından belirlenir. SAYAÇ BAKIM VE ONARIM BEDELİ Madde 25- Bozuk ve patlak sayaçların sökülmesi, tamiri, takılması ve kontrolü için Sayaç Bakım Bedeli alınır. Sayaç Bakım Bedeli; (Komple sayaç mekanizmasının değiştirilmesi halinde doğacak gider) + (1 x teknisyen/saat) + (Sayaç Sökme Takma Bedeli) formülüyle hesaplanır ve ASKİ Genel Kurulu tarafından belirlenir. SAYAÇ MUAYENE BEDELİ Madde 26- Sayacının doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikâyet eden abonenin su sayacı muayene edilir. Muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, İlgili Bakanlık teşkilatına müracaatın sonucunda ödenmiş olan meblağlar ile sayaç söküp takmaya ilişkin işçilik bedelleri göz önünde bulundurularak aboneden tahsil edilir. Muayene esnasında onarım yapılmış ise Sayaç Bakım-Onarım Bedeli ayrıca tahsil edilir. ABONE TEMİNAT BEDELİ Madde 27- Sözleşme imzalayan her su abonesinden bir tahakkuk dönemindeki su ve atıksu tüketim bedelini karşılayacak kadar güvence bedeli (teminat) alınır. a) Konut ve işyeri abonelerinde 30 m3 su tüketim miktarının, özel sözleşmeli ve toplu su satışı aboneleri hariç sanayi ve diğer abonelerde ise, işyerinin ve sanayinin büyüklüğü, çalışan personel sayısı ve üretimde suyun rolü, emsal işletmeler dikkate alınarak, bulunacak su tüketim miktarının, beyanları da göz önüne alınarak, su tarifesindeki 1. tarife bedeli ile çarpılmak suretiyle bulunan tutar kadar teminat bedeli alınır. Sanayi abonelerinden 3 tahakkuk döneminde görülecek ortalama sarfiyat ile ilk alınan teminat su tüketim miktarı karşılaştırılır. Fark büyük ise teminata ilave yapılır. b) Özel sözleşme ve Toplu su satışı ile ilgili büyük su kullanıcılarının aboneliklerinde teminat bedeli olarak, sözleşmelerinde taahhüt edilen aylık tüketim miktarı karşılığı teminat bedeli alınır. Bu teminat bedeli 1,5 milyar TL nin altında olması halinde defaten ve nakden, bu bedeli geçmesi halinde geçen kısım için % 50 fazlasıyla teminat alınır.

13 c) İnşaat halindeki binalar için; Resmi, özel kurum ve kuruluşların bir yükleniciye ihale ve emanet usulüyle yaptırdığı inşaatlar ile kooperatif, yap-sat, toplu konut, temel ruhsatı 150 m 2 nin üstünde ve katsayısı 5, bağımsız birimi 5 in üstünde olan diğer inşaatlardan 150 m 3 su tüketim miktarı karşılığı teminat alınır. 150 m 2 nin altındaki konut ve işyeri vb. inşaatlarından ise 30 m 3 su tüketim miktarı karşılığı teminat bedeli alınır. d) 6 ıncı maddede belirtilen abonelerden (6.4) ve (6.5) fıkralarında yer alanlarından güvence bedeli alınmaz. e) Tüketimin; bir yıllık gözetimi sonucu güvence bedelinin esas alındığı miktarı aştığının veya altında kaldığının saptanması durumunda; güvence, yeni tüketim miktarına kadar yükseltilir. f) Abone Teminat Bedelinin tahsili ve iadesi ile ilgili esaslar Yönetim Kurulunca onaylanacak yönerge ile belirlenir. SU VE KANALİZASYON TESİSLERİ YATIRIM HARCAMALARINA KATILMA PAYI Madde Sayılı kanunun 87. ve 88. maddeleri gereği bir programa göre yapılacak yeni içme, kullanma, endüstri suyu ve kanalizasyon yatırımları ile mevcutlarının genişletilmesi (tevsi) ve iyileştirilmesi (ıslahı) maksadıyla yapılan harcamalar ile istek üzerine ASKİ Genel Müdürlüğü nce yapılacak işlerin toplam yatırım giderleri, tesisin hizmet edeceği saha dâhilindeki gayrimenkullerin sahiplerinden su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı olarak alınır. Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı = KP Tesislerden faydalanacak Gayrimenkulün Yola Nazaran Arsa Cephesi = L Gayrimenkulün faydalanacağı Su veya Kanal Hattına 1 Metre/Maliyet = T Gayrimenkulün Bağımsız Daire Adedi =D Su Ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları: KP = ((L x T) / D)/2 Formülüne göre hesaplanan değerdir. Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payı hesaplanırken asgari 4 daire baz alınarak hesaplama yapılır. Bu değer gayrimenkulün vergi değerinin %2 sini geçemez. ASKİ sorumluluk alanında içmesuyu dağıtım ve kanalizasyon toplama tesisleri bulunmayan mahallerde, bu tesislerin ASKİ nin projelerine ve teknik görüşüne uygun olmak, ASKİ Genel Müdürlüğünün onayı alınmak ve şebeke bağlantısı ASKİ tarafından yapılmak şartıyla en yakın uç noktalara kadar tesis eden abonelerden içmesuyu ve kanalizasyon katılım payları alınmaz. Şebeke ve tesisler abonelik sözleşmesinin yapımı tarihinden itibaren ASKİ Genel Müdürlüğünün mülkiyetine geçer. Madde 29- Su ve kanalizasyon tesisleri harcamalarına katılma payları, faydalanacak su kanal hattının cephe uzunluğu ve çapına göre; uygulanacağı yılın ASKİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası rayiç fiyatları esas alınarak her iki hizmet için ayrı ayrı hesap edilir. İbadet yerlerine resmi park ve bahçelere, genel çeşmelere, genel tuvaletlere ve köy sınırları içindeki ahır aboneleri ile köy yerleşim alanı dâhilindeki bahçe abonelerine katılma payları tahakkuku yapılmaz. Resmi aboneler haricindeki bahçe abonelerinden sadece su katılım payı alınır. Bahçe aboneliğinin mesken, işyeri veya diğer abone tiplerine dönüştürülmesi durumunda ayrıca kanal katılım payı da alınır. SU VE KANALİZASYON DURUM BELGESİ Madde 30- Yapı içinde belediyeden ruhsat isteyen gerçek ve tüzel kişiler daha önce ASKİ den su ve kanalizasyon durumu hakkında belge almak zorundadır. ASKİ o yerdeki su ve kanalizasyon şebekesine göre su ve kanalizasyon durum belgesi verir. Yapıların durum belgesi alınmadan veya tesisatın durum belgesine aykırı olarak yapılması hallerinde imar mevzuatının ruhsatsız yapılar hakkında hükümleri uygulanır. İmar planlarının hazırlık safhasında alt yapı tesisleriyle uyum yönünden ASKİ nin de görüşünü almak şarttır.

14 İNCELEME Madde 31-Su ve kanalizasyon durum belgesi için gerekli inceleme, Genel Müdürlüğü nün uygun göreceği birim tarafından yapılır. MADDE 32- a) Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onay Bedeli (POB): 2560 sayılı Kanuna istinaden Kanalizasyon sistemine verilmesi mahzurlu maddelerle, içme-su havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ile Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve ilgili tebliğler çerçevesinde proje onay bedeli alınır. b) Deşarj Kalite Kontrol Ruhsat (DKKR) Bedeli: Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ve Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği esaslarına uygun atıksu deşarj eden işletmelerden DKKR bedeli alınır. c) Havza Atıksu Kontrol Belgesi (HAKB): Su Havzaları Koruma Yönetmeliği esaslarına uygun olarak, içme suyu havzalarında bulunan işletmelerden HAKB bedeli alınır. POB ve DKKR bedelleri yürürlükteki tarife cetvelinde gösterilen bedeldir. HAKB bedeli, tarifede bulunan DKKR bedelidir. Madde 33-Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km de; 2 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Tekniker, 2 Şoförün yerinde yapacağı çalışma için; (10 Mühendis/saat) + (6 Tekniker/saat) + (10 Şoför/saat) + (1 Daktilo/saat) + (1 Memur/saat) ücret tutarı karşılığında onaylanır. Madde 34-Su hatlarını, İmar Yasası nın 23 üncü maddesindeki şartlar nedeniyle kanalın yapımını üstlenenler projelerini ASKİ Genel Müdürlüğü ne yaptırmak istediklerinde; Su hattının veya kanalın km/tülü; (16 x mühendis/saat) + (4 x harita mühendisi/saat) + (4 x alet operatörü/saat) + (12 x şoför/saat) + (6 x teknik ressam/saat) + (1 x memur/saat) ücret tutarı kadar bedel alınarak projesi düzenlenir. Ancak bu bedel 1 km lik proje düzenleme bedelinin %30 undan az olamaz. Madde inci maddeye göre tesis harcamalarına katılım payı alınan gayrimenkullerden imar kanununun 23. maddesinde ön görülen katılım payı alınmaz. KEŞİF BEDELİ(TESİSSAT MUAYENE BEDELİ) Madde 36- Abonenin ilk su almak üzere müracaatı sırasında ASKİ tarafından yapılacak keşfe ait alınacak keşif bedeli abonenin ait olduğu abone grubundaki ve yürürlükteki tarife cetvelinde yazan bedeldir. KANAL YAPIM TEMİNAT BEDELİ Madde sayılı İmar Yasası nın 23 üncü maddesi uyarınca imar durumu verilmiş taşınmazların atıksu bağlantı projeleri: a) Taşınmaz sahibince, kanalın yapılması talep ediliyorsa, yapımı gerekli kanal (metre) ile İller Bankası birim fiyatlarına göre belirlenmiş kanal metre/tül fiyatı çarpılarak bulunacak miktar kadar kanal yapım bedeli alınır. b) Yapımı gerekli kanalın projesi kabul işlemi tamamlandıktan sonra 30 inci maddede belirtilen ücret karşılı onaylanır. Cephesinde kanal bulunmayan taşınmaz için yapımı gerekli kanalın taşınmaz sahibince üstlenilmesi halinde aynı yol izlenir. Özel ve Tüzel kişilerle yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak amacı ile İller

15 Bankası birim fiyatlarına göre hesaplanmış tesis keşif bedelinin % 10 u kadar kanal yapım teminat bedeli alınır. Teminat bedeli tesisin ASKİ ce kabul işleminden sonra geri verilir. KANAL YAPIM VE BAĞLANTI KANALI BEDELİ Madde 38-İdarenin yapmakla yükümlü olduğu ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanalın bedelinin tamamını İdareye yatırması veya İmar Yasası nın 23 üncü maddesine tabi olan yerlere istek ve İdarenin kabulü halinde kanal bedelinin % 25 inin peşin yatırılması, % 75 inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi halinde (karşılığı teminat olarak yatırılması koşulu ile) İdarece gerçekleştirilir. Madde 39- Taşınmazların bağlantı bedeli, taşınmaz sahibinden alınarak ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. a) Bağlantı bedeli olarak proje onayı sırasında 3 m. Derinliğinde 30 cm. Çapındaki kanalın 5 metre/tulünün İller Bankası birim fiyatıyla tutarı güvence olarak alınır. İşin sonunda yapım tutarına göre teminatta artan miktarı geri ödenir. Yetişmemişse eksiği tahsil edilir. b) 38. maddenin uygulandığı durumlarda ayrıca kanal bağlantı teminatı alınmaz. VİDANJÖR VE VAKUMLU ARAÇ TARİFESİ Madde 40- Vidanjörün bir seferlik çekim bedeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre şöyle hesaplanır. Vidanjör satın alma bedelinin amortisman saat emsali ( ) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine yakın gideri, şoför, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik cari bedeli eklenerek bulunacak miktara % 10 kar ilave edilip vidanjörün bir saatlik çekim bedeli saptanır. İki saat içinde bir seferlik çekim ve boşaltım yerine taşınıp boşaltılacağı kabul edilerek bir seferlik çekim için iki saatlik bedel tahakkuk ettirilir. Bu bedelin tahsiliyle ilgili esaslar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak bir yönerge ile belirlenir. ASKİ Genel Müdürlüğü dışında içme ve kullanma suyu ile atıksu nakil amacıyla faaliyette bulunan vidanjör ve benzeri araçların işlemleri Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesi hükümlerine göre yapılır. Fosseptiği olan aboneden, Su veya Atıksu abonesi olarak Atıksu bedeli alınıyorsa Vidanjör hizmeti ücretsiz verilir. KANAL TEMİZLEME VE TAMİR TARİFESİ Madde 41- a)bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan atıksu abonelerinin kanalı kanal temizleme aracı ile açılır. Kanalizasyon şebeke hattından binaya ait parsel bacasına kadar olan atık su hattı tıkanmalarına yapılan müdahalelerden kanal temizleme hizmet bedeli alınmaz. Ancak, parsel bacası ile bina arasındaki atıksu hattında meydana gelen tıkanmalara yapılan müdahaleler karşılığında ise aşağıdaki tabloda yazılı bedeller alınır. 1-5 adet konut için, [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)] 6-10 adet konut için, 2 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)] 11 + adet konut için, 3 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)] 1-5 adet ticarethane için, 3 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)] 6-10 adet ticarethane için, 4 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)] 11 + adet ticarethane için, 5 x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)] Fabrikalar için, 10x [(1 x şoför/saat) + (2 x işçi / saat)]

16 b) Bağlantı kanalları herhangi bir nedenle kırılan atıksu abonelerinin kanal arızasını gidermek, tamir etmek, bağlantısını yapmak için işçilik hizmeti karşılığında kanal tamir bedeli alınır. Bu bedel çalışılan saat ve işçi sayısıyla 1 işçi/saat ücretinin çarpılması suretiyle hesaplanır ve işin gereği kullanılmış olan kompresör, kepçe, asfalt kesme makinesi vb. aletlerin kullanıldıkları saat ücreti de ilave edilerek tarife bedeli üzerinden tahsil edilir. İŞ MAKİNALARI KİRA BEDELİ Madde 42- ASKİ nin mülkü olan iş makinası ve cihazlarının kendi hizmeti dışında özel ve tüzel kişilerin kullanımına verilmesi ile ilgili şartlar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak bir yönerge ile belirlenir. Amortisman, yakıt, teknik personel, operatör, şoför, işçi, memur masrafları gider toplamına en az %10 ilave edilmek suretiyle iş makinası kira tarifesi yapmaya ASKİ Genel Kurulu yetkilidir. LABARATUVAR HİZMETLER TARİFESİ Madde 43- Her türlü su tahlillerinin ASKİ tarafından yapılmasında; personel, malzeme, amortisman ve diğer hizmet giderlerine en az %10 ilave edilerek tarife yapmaya ASKİ Genel Kurulu yetkilidir. Laboratuvar hizmetlerinin ASKİ dışında bir başka yere yaptırılması halinde ücreti; hizmet için ödenecek meblağa en az %10 ilave edilmesi suretiyle aboneden tahsil edilir. Numune Alma Tutanağı ile ilgili kişi ve kuruluşlara tahakkuk ettirilen analiz ücretlerinin tutanakta belirtilen ödeme süresi numune alma tarihinden itibaren 1 ay olup, bu süreyi aşan tarihlerde ödeme yapan kişi veya kuruluşlara aylık ASKİ tarafından uygulanan yasal gecikme zammı tahakkuk ettirilir. SANAYİ VE ATIKSU ARIRMA TESİSİLERİ Madde sayılı Kanuna göre kanalizasyon şebekesine verilmesi mahzurlu maddelerle, içme suyu ve havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan ASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ve Yönergesi hükümlerinin etkinliğinin arttırılması esasına yönelik olarak; a)mevcut veya yeni kurulacak her türlü endüstri kuruluşları ASKİ nin talep edeceği bilgi ve belgeleri temin etmekle mükelleftir. Kurum sorumlusu tarafından verilen bilgi ve evrakın tetkiki neticesinde ASKİ tarafından arıtma seviyesi belirtilmiş bir arıtma tesisi istenmesi halinde mükellefin her türlü mesuliyeti kendisine ait olmak üzere ASKİ tarafından verilen süre içinde teknik raporu, detay proje seviyesinde hazırlanmış inşaatın başlangıç ve bitiş tarihlerini kapsayacak taahhüt edilmiş bir iş programını ASKİ Genel Müdürlüğü ne verir. b)tesise işletme ruhsatı verilmeden arıtma tesisinin detay projesinde belirtildiği şekilde inşa edilmiş olması ve kuruluşun deneme çalışmaları sırasında ASKİ teknik elemanları tarafından periyodik olarak alınacak atıksu numunelerinin analizi neticelerinin arıtma tesisinin proje ekinde teknik raporda belirtilen parametre değerlerini tutturması gerekir. Aksi halde ASKİ Genel Müdürlüğü AKD Yönetmeliği hükümleri uygulanır. c)endüstri kuruluşlarının arıtma tesisini, İdareye verdiği iş programına göre, müddeti içinde inşa etmemesi ve ayrıca üretime geçmesi halinde ASKİ Genel Müdürlüğü AKD Yönetmeliği hükümleri uygulanır. d)proje onaylanırken; Akaryakıt satış ve servis istasyonları, garajlar ve otoparklara ait çamur kapanı, benzin ayırıcı, lokanta ve yemek servisi yapılan otel, okul ve fabrika gibi tesislere ait çamur kapanı, yağ ayırıcı, çöktürme havuzu vb. için tarifede belirtilen bedel alınır.

17 Bu kuruluşlar bu yönetmeliğin içinde yer alan kanalizasyon şebekesi, arıtma tesisi, atıksu deşarj vs. İle ilgili işletme giderlerine ASKİ tarafından tespit edilecek bir oran dâhilinde iştirak etmeye mecburdurlar. e)aski nin su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmayan, büyük miktarda atıksu üretip (Q> m3/gün) atıksularını ilgili SKKY deşarj limitlerine göre arıtarak alıcı ortama doğrudan veren sanayi kuruluşlarından; denetim hizmet ve çevre koruma yatırımlarına katkı payı olarak, aylık ,00 YTL den az olmamak üzere tahakkuk ettirilecek miktarı, tespit etmeye ASKİ Yönetim Kurulu yetkilidir. Bu sanayi kuruluşlarının deşarj değerlerinin SKKY ne uygun olmaması durumunda ayrıca Kirlilik Önlem Payı (KÖP) tahakkuku yapılır. TEMİNAT BEDELİ TÜRLERİ Madde 45-Bu yönetmelik hükmü gereği, Teminat olarak alınacak bedellerin türleri aşağıda belirtilmiştir. a-)para ve Devlet Tahvilleri, b-)banka Teminat Mektubu, c-)1. veya 2. derece ipotek, ancak; yapı kullanma izin belgesinden evvel 1. veya 2. derece ipoteklerle, para, devlet tahvili ve banka teminat mektubuyla değiştirilebilir. V.BÖLÜM YAPTIRIMLAR TARİFESİ SU KAPAMA Madde 46- Borçlarını süresi içerisinde ödemeyen abonelere 7 gün zarfında borçlarını ödemelerini bildiren ihbarname verilir. 7 günün sonunda borcunu ödemeyenlerin suyu kapatılır ve borcu yasal yoldan tahsil edilir. Yeraltı suyu kullanarak atıksu bedelini ödemeyen abonelerin su kaynağı iptal edilerek mühürlenir. Borçlu ayrıca su hizmetlerinden yararlanıyor ise şebeke suyu kesilir. Borç yasal yollardan tahsil edilir. Borcunu ödemeden aboneliği terk edenlerin diğer bir abonelikte kullandıkları su kapatılır. Borcu yasal yollardan tahsil edilir. Su veya atıksu borcunun dışında Bu Yönetmelikteki sayılan ve ödenmesi gereken bedelleri ödemeyenlerin de suları kesilir. Borcu yasal yollardan tahsil edilir. SU AÇMA Madde 47- Borcun ödenmemesi durumunda veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeni ile abonenin suyu prizden, sayaçtan veya ana şebekeden kapatılmış ise suyun açılması için borçlar ile birlikte veya yasa ve yönetmeliklere aykırı davranış nedeninin ortadan kalkması ile birlikte Su Açma Bedeli alınır. Su açma bedeli (1 x Şoför/saat) + (1 x işçi/saat) + (1 x Memur/saat) olarak, yürürlükteki tarifesine göre alınır. GECİKME ZAMMI Madde 48-Bildirimde belirtilen son ödeme tarihine kadar borçlarını ödemeyen tüm abonelerin tahakkuk etmiş borçlarına; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlara göre, gecikme zammı tahsil edilir. Gecikme zammına dair indirim, artırım, kaldırma ve yüzdeleri değiştirmeye, uygulama devrelerini tespit etmeye, Yönetim Kurulu yetkilidir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir. KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANMAK

18 Madde 49-Abone olmaksızın su dağıtım şebeke hattından veya şube yolundan İdareye ait kuyu veya kaynaktan delerek, boru döşeyerek, motor bağlayarak vb. surette su temin etmek, abone olup da sayaçsız veya sayacı işletmeyecek herhangi bir tertibatla su kullanmak, işlenmesi yasak olan fiillerden olup, aynı zamanda su hırsızlığı suçunu oluşturduğundan, bu gibiler hakkında kaçak su kullanmaktan yasal soruşturma yollarına başvurulur. Kaçak su kullanma fiilini işleyenlerin İdareye başvurup gereğini yapmaları ve cezalarını ödemeleri, İdarenin yasal soruşturma yollarına başvurmasını engellemez. Usulsüz Su Kullanımı: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya su kullandırmasıdır. Abone olmaksızın ancak sayaçtan geçirerek su kullananlar da usulsüz su kullanmaktadır. Kaçak ve usulsüz su kullanımı olayı en az iki İdare personeli tarafından mahallinde yapılacak araştırma ve soruşturma sonucu bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta kaçak ve usulsüz su kullanımın ve bağlantının şekli, ölçümlenen su miktarı, kaçak ve usulsüz su kullanımının süresi varsa başka bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir. Bilenlerin yazılı ve imzalı beyanları temin edilmeye çalışılır, inandırıcı delil ve belgeler değerlendirilir, kaçak bağlantı kaldırılır. Tutanak 3 suret olarak hazırlanır. İlgilinin de imzası alınarak bir suret ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi durumunda tutanak üzerine bu durum tespit edilerek bağımsız bölümüne veya işyerine veya yöneticisine bırakılır. Bu şekilde düzenlenen ve bırakılan tutanak bildirim yerine geçerlidir. Hakkında tutanak düzenlenen kullanıcı 7 gün içerisinde İdareye başvurup tutanakta belirtilen fiiliyle ilgili işlemleri yapmak ve hesaplanacak cezayı ödemek zorundadır. Yapmaması halinde abonesi olanların abone sözleşmesi iptal edilerek güvence bedelleri gelir kaydedilir. İdarenin alacağı kalırsa yasal yollardan tahsil edilir. Abonesi olmayanlar hakkında doğrudan yasal soruşturma yollarına başvurulur. Madde 50- Abonesiz Su Kullanan Meskenler Tespit Edildiğinde; a)sayacı varsa ve sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir. b)ayrıca, 50 m 3 su bedeli karşılığı ceza olarak tahsil edilir. c) Sayacı yoksa tespit edilebilmişse o tarihten, edilememiş ise 12 aydan beri, ayda 15 m 3 su tüketildiği farz edilerek, yürürlükteki konut tarifesinin ve tonun 3 katı bedelle tahsil edilir. Bu hesap (12 ay x 15 m 3 ) x ( Tarife bedeli x 3) formülüyle yapılır. d) (a) ve (b) fıkralarındaki kullanıcılar hakkında hemen tutanak tanzim edilir. 7 günde ödeme yapılmazsa suları kesilir, kanuni işleme başlanır. Madde 51-Abonesiz Su Kullanan İşyeri, Sanayi Kuruluşu, İnşat ve Diğer Aboneler Tespit Edildiğinde; a)sayacı varsa ve sayacı işleterek su kullanıyorsa, kayıtlı endeks yürürlükteki tarifesinin 2 katı bedelle tahsil edilir. b)sayacı yoksa maliyedeki açılış ve inşaat ruhsatının tarihi kaçak su kullanımın başlangıcı olarak kabul edilir. Ayda en az 30 m 3 su tüketildiği varsayılarak yürürlükteki tarife bedelinin 3 katı bedelle tahsil edilir. c) (b) fıkrası hükmündeki fiili işleyenlerin inşaat sahipleri olması halinde, kullandıkları su miktarı: Toplam İnşaat alanı/2=m 3 formülünden hesaplanır. Yapılan inşaat imalatları için hazır beton fatura tarihlerinin veya Yapı Denetim elemanları tarafından tutulan Beton Döküm Tutanaklarından beton döküm tarihleri belirlenerek beton sulamak için kullandıkları su miktarı formülüne göre hesaplanır. d) a) ve (b) fıkralarındaki kullanıcılar hakkında hemen tutanak tanzim edilir. Ödeme yapılmazsa suları kesilir, kanuni işleme başlanır.

19 Madde 52-Abonesi olup da sayaçsız su kullanan aboneler tespit edildiğinde; tüketmiş oldukları su miktarı, son endeksli tahakkuku takip eden tarihten itibaren 78 inci maddedeki ortalama tahakkuk miktarına göre hesaplanır ve yürürlükteki tarifesinin 3 katı bedelle tahsil edilir. Abonesi ve sayacı olup da sayaçtan geçirmeksizin herhangi bir tertibatla (çatı arasında, merdiven boşluğunda, bodrumda ve binanın bahçesinde bulunan musluk vb. su kullananlara ise, kullanım süresinin tespit edilebilmesi durumunda o tarihten, tespit edilememesi durumunda 3 aydan beri su tükettiği farz edilerek abone grubuna göre, Tarife Yönetmeliğinde belirtilen abone grubunun yürürlükteki 2. Tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk yapılır ve tahsil edilir. Abonesi ve sayacı olup da sayaçtan geçirmeksizin herhangi bir tertibat ile su kullananlara ise, kullanım süresinin tespit edilebilmesi durumunda o tarihten, tespit edilememesi durumunda ise 12 aydan beri meskenler için ayda 15 m 3, diğer aboneler için ise ayda 30 m 3 su tükettiği farz edilerek abone grubuna göre, Tarife Yönetmeliğinde belirtilen abone grubunun yürürlükteki 2. Tarifesi üzerinden 3 katı bedel ile tahakkuk yapılır ve tahsil edilir. Madde 53- Abonenin sayacı söküp ters bağladığı tespit edildiğinde; abonenin türüne göre 50. ve 51. maddelerde belirtilen m3 su kullanımları 2 katı bedelle ve 54.maddede belirtilen ceza ile birlikte alınır. Madde 54- Donarak patlayanların dışında İdarenin haberi olmadan sayacın çalışmasının engellendiği, devre dışı bırakıldığı, söküldüğü, yerinin değiştirildiği, mührünün kopartıldığı, İdare tarafından sayaç rekorlarına takılan kelepçelerin söküldüğü, başka bir sayaçla değiştirildiği tespit edildiğinde; 250 YTL ceza alınır ve abonenin türüne göre 50 incı ve 51 inci maddelerde belirtilen m3 su kullanımları yürürlükteki (2 nci) tarifesi üzerinden tahsil edilir. Sayacın başka bir sayaçla değiştirilmesi veya herhangi bir sebeple sökülmesi veya takılması durumunda, sökülen sayacın ve takılan sayacın markası, numarası, çapı, kayıt ettiği su miktarı saptanır ve kayda geçirilir. Abone yapılan işleme bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edebilir. Aksi halde tespit edilen miktarı sayılır. Aboneler su sayaçlarını İdarenin belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdür. Sayacı kasten kıran, kullanılmayacak hale getiren, donmaya karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan, yok eden abonenin sayacının yerine İdare tarafından yeni sayaç takılır ve bedeli tahsil edilir. Sayacının bozuk olduğu bildirilen Abone 7 gün içerisinde takılacak yeni su sayacını ASKİ Genel Müdürlüğü standartlarına göre dışarıdan da alabilir. Sayaç üzerindeki mühürün abone müdahalesi haricinde kendiliğinden (oksitlenme vb. sebeplerle) kopmuş olması ve bunu idareye bildirmesi halinde sayaçtaki mevcut endeks geçmiş dönem su tüketimleriyle uyum arz etmesi kaydıyla yukarıdaki ceza uygulanmaz. Madde 55- İdarece kesilen suyu açarak kullananlar tespit edildiğinde; 100 TL ceza miktarı uygulanır, tekerrürü halinde ceza miktarı 2 katı olarak uygulanır ve abonenin suyu şebekeden kesilir. Sayaçsız olarak kullanım söz konusu ise abonenin türüne göre 50 inci ve 51 inci maddelerde belirtilen m 3 su kullanımları yürürlükteki (2 nci) tarifesi üzerinden tahsil edilir Madde 56- Abonesi olup da ASKİ şebekesinden temin ettiği suyu daimi veya geçici bağlantı yaparak veya naklederek bir başkasına satanlar ile satın alanlara, kullandıranlar ile kullananlar tespit edildiğinde her birine ve ayrı ayrı olmak üzere, aşağıda yazılı olduğu şekliyle cezalı işlem yapılır; a) Bağlantı sayaçtan sonra yapılmışsa usulsüz su verenin son tahakkuk miktarının 3 katı su tüketim bedeli abonenin türüne göre yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir. b) Bağlantı sayaçtan evvel yapılmış ise, Kaçak Su kullananlara uygulanan işlemler yürütülür ve tüketmiş oldukları su miktarı, son endeksli tahakkuku takip eden tarihten itibaren 78 inci

20 maddedeki ortalama tahakkuk miktarına göre hesaplanır ve yürürlükteki tarifesinin 10 katı bedelle birlikte tahsil edilir. Usulsüz veya kaçak bağlantı kaldırılır. Yasal İşlemler başlatılır. c) Gemilere su satışı söz konusu olduğunda; satış, su sayaçtan geçirilerek yapılmışsa son tahakkuk miktarının 10 katı yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir. d) Gemilere su satışı sayaçtan geçirmeden yapılıyorsa Kaçak Su kullananlara uygulanan işlemler yürütülür ve tüketmiş oldukları su miktarı, son endeksli tahakkuku takip eden tarihten itibaren 78 inci maddedeki ortalama tahakkuk miktarına göre hesaplanır ve yürürlükteki tarifesinin 10 katı bedelle birlikte tahsil edilir. Usulsüz veya kaçak bağlantı kaldırılır. Yasal İşlemler başlatılır. Madde 57- Abonenin abone yolunun yerinin değiştirildiği, abone yolunda veya şebekede tahribat yapıldığı, lüzumsuz müdahalelerde bulunulduğu tespit edildiğinde; yapanların suyu kapatılır, haklarında devlet malına karşı suç işleyenlere dair kanuni işlem yapılır, zararın giderilmesi için yapılan harcamalar ödettirilir. Madde 58- ASKİ ye bilgi vermeksizin işyeri veya başka bir aboneye dönüşen konut aboneleri tespit edildiğinde; 100-YTL ceza alınır ve dönüştükleri tarihten itibaren tüketmiş oldukları suya karşılık tespit tarihinde yürürlükte bulunan işyeri tarifesi üzerinden su tüketim bedeli alınır. BOZUK SAYAÇLAR VE VANALAR Madde 59- Abonelerin sayaç ve vanalarında arıza tespit edildiğinde idare tarafından 2 nüsha düzenlenen bir iş emri ile sayaç ve/veya vana sökülüp, yerine yenisi takılır. İş emri aboneye imzalatılır ve bir nüshası aboneye bırakılır. Sayaç sökme takma bedeli ve/veya vana ve işçilik bedeli bir sonraki faturaya ilave edilir. Ekonomik ömrünü doldurmuş su sayaçları kurumca değiştirildiği takdirde su sayaç ücreti alınmaz.(en az 10 yıllık kullanım süresi dolmuş sayaçlar, bozuk sayaçlar, tamiratı mümkün olmayan sayaçlar vb.) Abonenin ASKİ standartlarına göre dışarıdan temin edeceği sayaçlar da işçilik bedeli karşılığında ASKİ personeli tarafından takılır. Sayacın bozuk olduğu tahakkuk yapılırken tespit edilirse abonenin son tüketimi, 78 inci maddedeki ortalama tahakkuk miktarına göre hesaplanır, tahakkuk ettirilir ve bozuk sayaç ibaresi ile faturada bildirim yapılır. Vana işçilik bedeli; (3xİşçi/saat) + (1xŞoför/saat) formülü ile hesaplanır. Bozuk sayaç ve vanaların değiştirilmesi, sayaçların muayeneye alınması, ön ödemeli (kartlı )sayaç takılması konusunda uygulanacak usul ve esaslar, bir yönerge ile düzenlenerek Yönetim Kurulunun tasdikinden sonra uygulamaya konulur. KAÇAK VE USULSÜZ KANAL BAĞLANTISI VE ATIKSU DEŞARJI Madde 60- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması (Atıksu) Aboneliği Yapmayanlar İle Kaçak ve Usulsüz Kanal Bağlantısı Yapanlar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar ve Tarifesi ASKİ ye ait su şebekesi haricinde kuyu, kaptaj havuz vb. tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek deşarj edenler, ASKİ nin kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırma hizmetlerinden (vidanjör hizmeti vb.) faydalananlar ile nihai bertaraf hizmetlerini (Arıtma vb.) alanlar, alacak olanlar tükettikleri kadar suyu kirleteceklerinden ASKİ ile Kullanılmış Suların Uzaklaştırılmasına ilişkin Atıksu abonelik sözleşmesi yapmak; bunların nihai bertarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış Suların Uzaklaştırma Bedelini ödemek mecburiyetindedirler Tüketilen beher m 3 su üzerinden alınan kullanılmış suların uzaklaştırma bedeli; işbu Yönetmeliğin 13. maddesinde belirtilen giderler ile 14. maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak hesaplanan su m3 fiyatının bedeli ve oranı üzerinden abone grupları ve özelliklerine göre uygulanır. Atıksu Abonelik Sözleşmesi yapmadan kanalizasyon şebekesinden faydalananlar, nihai bertaraf hizmeti verilenler ve verilecek olanlar tespit edildiğinde, haklarında hemen tutanak tanzim edilir. Bu

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmelik; 31 Mart 2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Ek-1. T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU ADI TANIMI DAYANAĞI Ek1 SUNUM SÜRECİNDE 1 Yeni Abonelik Hizmeti Verilmesi İçmesuyu veya kullanılmış suların uzaklaştırılması (atıksu) hizmeti verilen kullanıcılara Abonelik Verilmesi 5,6 ve 21. Maddeler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara,

YÖNETMELİK. a) Kentsel veya endüstriyel atıksuların toplanması, arıtılması, deşarjı veya geri kazanımı ve ıslahına ilişkin yatırımlara, 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27742 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SU ve ATIKSU HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI, TAKİP ve TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLARIN MALİ YAPIYA ETKİSİ ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Fatih YILDIZ Çevre Mühendisi Abone İşleri Avrupa 1. Bölgesi Dairesi Başkanı fyildiz@iski.gov.tr

Detaylı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-Bakanlar Kurulunun 13.03.2014 tarih ve 2014/6072

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016

OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI. Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 OSB LERDE ATIKSU YÖNETİMİ VE MEVZUAT UYGULAMALARI Ercan GÜLAY Daire Başkanı Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bursa 2016 1 SUNUM PLANI Atıksu Mevzuatı OSB lerde Mevcut Durum OSB lerde Atıksu Sorunları

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları Su iştirak, şube yolu ve kazı ruhsat bedeli Su sayacı kontrol talebi, Sayaç muayene ve Sayaç

Yapılaşmalarda katılma payı uygulamaları Su iştirak, şube yolu ve kazı ruhsat bedeli Su sayacı kontrol talebi, Sayaç muayene ve Sayaç İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar... 1 İKİNCİ BÖLÜM... 7 Tarife Tespit Esasları, Çeşitleri, Uygulanması ve Abone Türleri... 7 Tarife tespit esasları... 7 Tarife çeşitleri

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69 T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ( ASKĠ) ASKİ Genel Kurulunun 21/11/2012 tarih tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ GELİR MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2006 GÖREVİ 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Kanunu ve diğer kanunlarla belirlenen her türlü gelir kaleminin tahakkuk ve tahsilatını

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİSKİ) TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİSKİ) TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TİSKİ) TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar

ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ.. BÖLÜM Genel Esaslar ASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM Genel Esaslar AMAÇ : Madde-1 : 2560 Sayılı İSKİ Kuruluş Yasası na 3305 sayılı Yasa ile eklenen Ek-4 madde uyarınca kurulan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ Genel Kurulu Sayı: 5 16.05.2014 Konu:2014 Yılı Ek Ücret Tarifesi KARAR a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,18 Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 16 1.12.2014 Konu:2015 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2015 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,24 dönemde

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ

2014 MALĠ YILI ÜCRET TARĠFESĠ MADDE 1 : ĠÇMESU SATIġ TARĠFESĠ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için..... 2,42 b) Şehit Ailelerinin birinci derece yakınlarına ve Gazilere (durumlarını belgelemek ve yalnızca 1 abonelik verilmesi suretiyle) % 50 indirimli tarife

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TARİFELER YÖNETMELİĞİ

TARİFELER YÖNETMELİĞİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA:

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : 10 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI KONUNUN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI SONUCUNDA: T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı : 10 29/11/2013 Öz: Tarifeler Yönetmeliği. GENEL KURUL KARARI Meski Genel Müdürlüğünün 20/11/2013 tarihinde saat 14.00 da Büyükşehir Belediye

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İ S K İ G E N E L M Ü D

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1 : İÇME SU SATIŞ TARİFESİ ASKİ Genel Kurulu Sayı: 33 30.11.2015 Konu:2016 Mali Yılı Ücret Tarifesi A. KARAR 2016 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ a) Konutlardan 1 aylık dönemde beher m3 için....... 2,42 b) Belediyelere bağlı park, bahçe,

Detaylı

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TASLAĞA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİNCİ SEVİYE SÜREÇLERİNE GÖRE DENETİM EVRENİ İÇME SUYUNUN YÖNETİLMESİ 01 İçme Suyunun Yönetilmesi (Ham Su Temin Edilmesi) 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI Su Proje Şube Müdürlüğü 01.01 Su Kaynaklarının Projelendirilmesi

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücretleri Yönetmeliği Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı