TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE"

Transkript

1 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığı TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE 1

2 TRAFİK DENETİMLERİNDE VE TRAFİK KAZALARINDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE Onay Tarihi :31/10/2011 Onay Makamı : İçişleri Bakanı BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, trafik denetimlerinde; denetim öncesi, denetim anı ve sonrasında, trafik kazalarında ise; kaza mahalline intikal ve sonrasında yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esasları ile trafiği yönetme ve düzenleme hareketlerini belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge; a) Trafik denetimleri veya kazalarında, araç trafiğinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi, yavaşlatılması veya durdurulması için gerekli olan araç, gereç ve teçhizat ile karayolunda önlem alma yöntemleri ve trafik personelinin davranış usul ve esaslarını, b) Karayollarında (otoyol, devlet yolu, il yolu, servis yolu, bağlantı yolu, bulvar, cadde, sokak vb.), karayolu dışındaki alanlardan kamuya açık olanlar ile park, bahçe (okul, tesis, kurum bahçesi), park yeri ve garaj (havaalanı, hastane, alışveriş merkezi, tesiskurum vb. açık kapalı otoparkı gibi), yolcu ve eşya terminali, servis ve akaryakıt istasyonlarında karayolu taşıt trafiği için faydalanılan yerlerde, erişme kontrollü karayolunda (otoyol) ve para ödenerek yararlanılan karayollarının kamuya açık kesimlerinde ve belirli bir karayolunun bağlantısını sağlayan deniz, göl ve akarsular üzerinde taşımacılık yapan araçların karayolu araçlarına ayrılan kısımları (feribot, sal ve vapurlarda araçların bulunduğu bölümlerde) ile hemzemin geçitlerde meydana gelen trafik kazalarını, Kapsar. Dayanak MADDE 3- Bu Yönerge, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 10/07/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 05/01/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve bu Kanunlara bağlı Yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Algılanan yakalanma riski duygusu: Sürücünün, herhangi bir trafik kuralına uymama durumunda, trafik polisi tarafından yakalanma olasılığını öznel olarak değerlendirmesini, b) Bildirme görevlisi: İhbarlı denetimde kural ihlali yapan yol kullanıcılarını, havadan veya yerden tespit ederek çevirme ekibine bildiren sivil veya resmi ekip veya personeli, c) Çevirme ekibi: Trafik kural ihlalinde bulunanları bu yönerge doğrultusunda şerit daraltması yaparak durdurmak ve gerekli yasal işlemleri yapmak üzere karayolu kenarında konuşlanmış olan trafik ekibini, 2

3 ç) Denetim ekibi: Seyir halinde veya sabit, resmi veya sivil olarak karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulması amacıyla denetim yapan ekibi, d) Elektronik trafik denetleme sistemleri: Karayollarında trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak ve trafik kural ihlallerini tespit etmek amacı ile kullanılan elektronik, dijital cihaz veya cihazlar bütününden oluşan, sabit veya taşınabilir denetim sistemlerini, e) Emniyet şeridi: Otoyol veya bölünmüş karayollarında; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma veya kaza incelemesi amacıyla kullanılmak üzere ayrılmış olan ve yol eksenine paralel oluşturulan yol bölümünü, f) Delil: Bir olayın; kim ya da kimler tarafından, ne zaman, nerede, nasıl ve neyle gerçekleştiğini belirlemeye yarayan iz ve bulguları, g) Denetim alanı: Genel olarak araç ve sürücülerinin denetim amacıyla durdurulduğu veya tespit edilen trafik kural ihlallerinin karşılığı olan yasal işlemlerin yapıldığı, işaretlerle belirlenmiş ve güvenliği sağlanmış karayolu bölümünü, ğ) Denetim cebi: Araçların denetlenmesi amacıyla taşıt yoluna bitişik olarak oluşturulmuş olan, ancak denetim dışı zamanlarda da araçların duraklama, park etme veya zorunlu hallerde kullanabileceği karayolu bölümünü, h) İhbarlı denetim: Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan yol kullanıcılarının tespit edilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekip veya görevlisinin, karayolunda hareket halinde veya sabit bulunarak ve resmi veya sivil olarak tespit ettiği kural ihlalini muhabere cihazlarıyla çevirme ekibine bildirmek suretiyle yapılan denetimi, ı) İşaret ve yön tayini: Karayolu trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesini sağlamak amacı ile görevlilerin trafiği yönetme hareketlerini, i) İşaretçi personel: Bir aracı durdurmak veya bir başka istikamete yönlendirmek için standart trafik yönetim işareti veren özel donanımlı ve kıyafetli personeli, j) Kaza yeri inceleme: Kazanın neden ve nasıl meydana geldiğini, kim ya da kimlerin kural ihlalinde bulunduğunu belirlemek, kaza yerinde delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz ve emareyi çeşitli yöntemlerle araştırmak, tespit etmek, kayıt altına almak, fikir, kanaat ve sonuç elde etmek amacıyla yapılan incelemeyi, k) Merkez: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı nı, l) Promil: 100 mililitre kandaki alkol miktarının miligram cinsinden gösterilmesini, m) Sabit denetim: Trafik ekip veya görevlisinin, karayolu kenarında belirli ve güvenli bir noktada sabit bulunmak suretiyle, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın önceden belirlenen ve trafik denetim programında belirtilen denetim türlerine yönelik araçların tamamının veya sondaj usulü seçilen bir kısmının durdurularak, aracın ve sürücüsünün denetimini, n) Seyir halinde denetim: Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan veya gerekli şartları yerine getirmeyen yol kullanıcılarının tespit edilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekibinin karayolunda hareket halinde iken yaptığı denetimi, o) Şerit daraltma: Trafik denetimi veya trafik kazasında, araçların yavaşlatılması veya durdurulması ve karayoluna güvenli bir şekilde tekrar katılımının sağlanması amacıyla, bu yönergede belirtilen trafik araç, gereç ve yöntemleri kullanılarak alınan önlemler bütününü, ö) Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerini, p) Trafik denetimi: Yol kullanıcılarının trafik kurallarına uyup uymadıklarını, araçları ve araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve sürücülere ait belgeleri denetleyerek, eksiklik veya aykırılık durumunda gerekli işlemleri yapmayı, r) Trafiğin düzenlenmesi: Karayollarında can ve mal güvenliğini temin etmek üzere, trafiğin kurallara uygun olarak düzenli ve güvenli bir şekilde akışını sağlamayı, s) Trafik kazası: Karayolu üzerinde hareket halinde olan, bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve/veya maddi hasar ile sonuçlanan olayları, 3

4 ş) Trafik kazası tespit tutanağı: Trafik kazasının oluş nedenlerini, yol ve çevre şartlarını, iz ve delillerini, tarafların davranış şekillerini ve sürücülere, araca ve diğer yol kullanıcılarına ait bilgiler ile kazanın özetini ve krokisini de içeren, adli tahkikata, istatistikî bilgilere ve sigorta hukukuna esas olmak üzere trafik zabıtasınca düzenlenen, ancak bilirkişi raporu yerine geçmeyen, meydana gelen trafik kazasına müdahale eden görevliler tarafından olay bütünlüğünün değerlendirilerek, sonucunu kanaat olarak belirttikleri Ölümlü/Yaralanmalı Trafik Kazası Tespit Tutanağı ile Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağını, t) Yol kapanı: Trafikte güvenlik güçlerinin tüm uyarılarına rağmen durmayan araçların, emniyetli bir şekilde durdurulmasını sağlamak amacıyla üretilmiş maddi güç aracını, u) Yol kullanıcısı: Karayolu trafiğinde yer alan sürücü, yaya, yolcu ve hayvanları, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Trafik Denetim Şekilleri Genel hususlar MADDE 5- (1) Uyulması gereken ortak hükümler; a) Emniyet Teşkilatı Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu, Kabahatler Kanunu, 18/07/1997 tarihli ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile 11/06/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve bu Yönerge ile diğer ilgili kanun, yönetmelik, yönerge, genelge, emir ve talimatlar, bütün trafik personeli tarafından okunur, bilgi sahibi olunur ve güncel olarak takip edilir. b) Denetim personeli, takoğraf, alkolmetre, radar, tablet bilgisayar gibi denetim araç ve gereçlerini kullanmayı bilmesi sağlanır, personelin eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda birim amirlerince de gerekli planlama ve çalışmalar yapılır. c) Ekip araçlarının bagaj ve iç bölümlerinde görev ve hizmetin yapılmasında ihtiyaç duyulan araç ve gereçler dışında malzeme olmamalıdır. ç) Trafik kural ihlalleri, şüpheye meydan vermeyecek şekilde tespit edilecek ve mümkün olan hallerde teknik cihazların (Fotoğraf makinesi, kamera, video, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE), Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi(KGYS) gibi) kullanımına özen gösterilir. d) Denetim personeli görev esnasında trafik akımını sürekli izler. e) Trafiğin düzenlenmesi, yönetimi ve araç dışında denetim faaliyeti yürüten personel gündüz ve gece yansıtıcılı ikaz yeleklerini/yağmurluklarını giyecek, geceleri ise el fenerini mutlaka kullanılır. f) Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalar ile geceleri denetim ekiplerinin tepe lambaları ve ışık donanımları açık tutulur. g) Trafik denetimlerinde, araç ve sürücüye ait belgelerin PolNet Bilgi Sistemi veri tabanından sorgulamaları yapılır ve kural ihlali olsun ya da olmasın Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu Ek 1 tanzim edilerek, kural ihlalinde bulunan sürücüye ihlal edilen trafik kuralını ve risklerini açıklanır, gerekli tutanak/tutanaklar düzenlenir. ğ) Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formundaki bilgilerin elektronik ortamda tutulması halinde, Ek 1 formu tanzim edilmez. h) Görevlendirilen trafik denetim ekipleri izinsiz olarak sorumluluk güzergahlarından ayrılmaz. Ekip personeli, en az bir görevli trafiği izlemek ve telsiz muhaberesini dinlemek üzere araçta bulunacak şekilde sıra ile ihtiyaç giderir. I) Sabit veya seyir halinde denetimler ile trafik kazalarına müdahale dışında trafiği izlemek amacıyla sabit olarak bulunan ekipler, karayolunda yol kullanıcıları tarafından rahatlıkla görülebilecek yer, konum ve pozisyonda trafik akışını etkilemeyecek ve tehlikeye 4

5 düşürmeyecek alanlarda ve her an karayoluna çıkabilecek şekilde (otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında yola 90 derece açıyla) konuşlanır. Denetim şekilleri MADDE 6- (1) Trafik denetimleri aşağıdaki şekillerde yapılır. Her bir denetim şekli tek başına yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. a) Seyir Halinde Denetim, b) İhbarlı Denetim, c) Sabit Denetim, d) Elektronik Sistemlerle Denetim. Seyir halinde denetim MADDE 7- (1) Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan veya gerekli şartları yerine getirmeyen yol kullanıcılarının tespit edilmesi, karayolu yapısı üzerinde veya kenarında trafik güvenliğini etkileyen olumsuzlukların (Yolda heyelan, çukur, çökme, dökülmüş, düşmüş fiziki engeller vb.) tespit edilerek giderilmesi amacı ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekibinin kendi sorumluluk alanı içerisinde hareket halinde bulunarak yaptığı denetim şeklidir. (2) Seyir halinde denetim yöntemi uygulanırken; a) Denetim ekibi sorumlu olduğu karayolu güzergâhında seyir halinde bulunarak, bu güzergâhı kullanan yol kullanıcıları üzerinde Algılanan Yakalanma Riski duygusunun geliştirilmesini sağlanır. b) Trafik kural ihlalinde bulunanlara bu Yönergede belirtilen araç yavaşlatma ve durdurma yöntemlerine uygun olarak müdahale edilir, müdahale edilemediği durumlarda aracın gidiş istikametindeki ekip ya da görevlilere bildirilerek müdahale edilmesi sağlanır. c) Karayolu üzerinde veya kenarında trafik güvenliğini etkilediği tespit edilen engel veya olumsuzluklar mümkün ise ekip personeli tarafından bertaraf edilir, bunun mümkün olmaması halinde ise, ilgili kurum veya kuruluşa bilgi verilerek engel veya olumsuzluklar giderilinceye kadar mahallinde gerekli tedbirler alınır. İhbarlı denetim MADDE 8- (1) Denetim faaliyetinde bulunan resmi veya sivil trafik ekip veya görevlisinin karayolunda hareket halinde veya sabit bulunarak tespit ettiği trafik kural ihlalini muhabere cihazlarıyla çevirme ekibine bildirmesi suretiyle yapılan denetim şeklidir. (2) İhbarlı denetim yöntemi uygulanırken; a) Birim amiri tarafından ihbarlı denetimin yapılacağı yol kesimi ve hangi trafik kural ihlallerinin denetleneceği belirlenir. b) Denetimin yapılacağı yol kesiminin her iki yönünde ayrım ve katılım yollarının olmamasına özen gösterilir. c) Bildirme ekibi/görevlisi, seyir halinde olabileceği gibi taşıtların plakalarını görebileceği bir yerde sabit olarak da bulunabilir. ç) Yeterli ekip ve personel bulunması halinde, iki yönlü karayollarında iki yönde iki ayrı çevirme ekibi ile çalışılabilir. d) Bildirme ekibi / görevlisi tarafından kural ihlali tespit edilen araçların plaka, cins ve rengi gibi tanımlayıcı özellikleri ile ihlal edilen trafik kuralı çevirme ekibine bildirilir ve Araç İhbar Kayıt Formu Ek-2 ye kayıt edilir. e) Çevirme ekibi, bildirme ekibi/görevlisi tarafından bildirilen aracı, diğer yol kullanıcılarını tehlikeye düşürmeyecek şekilde bu Yönerge de belirtilen araç yavaşlatma ve durdurma yöntemlerine uygun olarak durdurur. f) İşlemler tamamlandıktan sonra, denetime tabi tutulmuş olan aracın güvenli bir şekilde karayolu trafiğine katılımı sağlanır. 5

6 Sabit denetim MADDE 9- (1) Trafik ekip veya görevlisinin, karayolu kenarında ve güvenli bir yerde bulunmak suretiyle, kural ihlali yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın önceden trafik denetim programında belirtilen denetim türlerine yönelik araçların tamamının veya rastgele seçilen bir kısmının durdurularak, aracın, sürücüsünün ve bunlara ait belgelerin denetlenmesi ile tespit edilen ihlallere ilişkin risk ve müeyyidelerin açıklandığı ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığı denetim şeklidir. (2) Sabit denetim yöntemi uygulanırken; a) Birim amiri tarafından sabit denetim yapılacak karayolu kesimi, zamanı ve hangi araçlar üzerinde hangi denetimlerin yapılacağı önceden belirlenir. b) Sabit denetim yapılacak karayolu kesiminde ekip araç / araçlarının konuşlanacağı ve denetime tabi tutulacak araçların depolanacağı yeterli ve güvenli alan olmasına özen gösterilir. c) Denetim alanı için, tüm yönlerden ve en uzun mesafeden görülebilecek geometrik yapıya (eğimsiz, virajsız) sahip, telsiz, telefon ve diğer haberleşme ve sorgulama cihazlarının kesintisiz ve anlaşılabilir şekilde çalışabileceği karayolu kesimleri seçilir. ç) Viraj, kavşak, köprü ve tünel gibi görüşün azaldığı yerler, kaplamanın daraldığı ya da trafik işaretlemeleri ile geçmenin yasaklandığı yol kesimleri ve yol zemininin karlı veya buzlu olduğu durumlar ile görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda zorunluluk olmadıkça sabit denetim yapılmaz. d) Otoyollarda acil ve zorunlu haller dışında sabit denetim şekli uygulanmaz. e) Denetimin uygulanacağı yol kesiminde, bu Yönergede (Ek-4/A, Ek-4/B, Ek-5/A, Ek-5/B, Ek-6, Ek-7) belirtilen yolun durumuna uygun şerit daraltma yöntemi uygulanır. f) Çevirme ekip aracı; denetim cebi bulunmayan tek yönlü karayolunda yol eksenine ve araçların gidiş istikametine göre 45 derece, denetim cebi bulunan karayolunda ise 90 derece açıyla konuşlandırılır. g) Aynı anda denetime tabi tutulacak araç sayısı; personel durumu ve denetim alanının kapasitesi dikkate alınarak belirlenir, ancak aynı anda denetime tabi tutulacak araç sayısı personel sayısından fazla olamaz. ğ) Denetlenmiş ve işlemleri tamamlanmış olan aracın güvenli bir şekilde tekrar karayolu trafiğine katılımı sağlanır. Elektronik sistemlerle denetim MADDE 10 - (1) Yapılan trafik kural ihlallerinin elektronik trafik denetleme sistemleri kullanılarak izlenip tespit edilmesi suretiyle yapılan denetim şeklidir. (2) Elektronik sistemlerle denetim yöntemi uygulanırken; a) Tespitin gerçek zamanlı olarak yapılması halinde, varsa haberleşme cihazları vasıtasıyla ihlalde bulunan aracın seyir istikametindeki ekip ya da görevlilere bildirimde bulunmak suretiyle aracın durdurulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılması sağlanır. b) Kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın bilgileri PolNet Bilgi Sistemi veri tabanındaki bilgilerle karşılaştırılmak suretiyle kontrol edilir. c) Tespit edilen araç plakası ile PolNet Bilgi Sistemi veri tabanındaki bilgileri teyit edilen araçlar hakkında Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesine istinaden cezai işlem uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Araç Yavaşlatma ve Durdurma Yöntemleri Seyir halinde denetim sırasında araçların yavaşlatılması ve durdurulması MADDE 11- (1) Seyir halinde yapılan denetim sırasında trafik kural ihlali tespit edilen araç sürücüleri yavaşlatılıp durdurulurken; a) Durdurulacak araç sürücüsü uzun - kısa hüzmeli ışıkla, tepe lambası yakılır, megafon veya siren (duyulur ve görünür sesli ve ışıklı cihazlar) kullanılarak ikaz edilir, 6

7 mümkün ve müsait ise hedef aracın solundaki şeride geçilerek ekip aracının sağ önünde oturan personel tarafından Polis Dur Geç levhasının DUR kısmı sürücüye gösterilir, megafonla hızını azaltması ve uygun bir yerde durması uyarısında bulunulur. b) Araç güvenli bir yerde durdurulduktan sonra, ekip aracı durdurulan aracın, en az 10 metre gerisinde durdurularak, ekip aracının tepe lambası ve ışık donanımı ile dörtlü flâşörleri yakılır. c) Ekip personeli tarafından durdurulan araç sürücüsü; gün durumuna göre aracının iç ve dış (park) ışık donanımını açması ve araçtan inmeksizin beklemesi, el frenini çekmesi, motoru durdurması, ellerini direksiyon simidi üzerine görünür vaziyette koyması ve ani hareketler yapmaması yönünde megafonla uyarılır. ç) Ekibin üç kişiden oluşması durumunda; arka koltukta oturan görevli aracın sağ tarafından inerek durdurulan araca müdahale eder, sürücünün yanında oturan görevli ise araçtan inerek gerekli koruma tedbirleri alınır. d) Ekibin iki kişiden oluşması durumunda, durdurulan aracın denetimi ekip sürücüsü tarafından yapılır, diğer görevli tarafından ise gerekli koruma tedbirleri alınır. e) Durdurulan aracın sürücüsüne, denetim görevlisi tarafından durdurulma nedeni açıklanır, incelenmek amacıyla araca ve sürücüye ait belgeler istenir ve araç etrafında dolaşılarak Ek-3 de belirtildiği şekilde basit ve temel teknik denetim yapılır. f) Denetime tabi tutulmuş ve işlemleri tamamlanmış olan aracın güvenli bir şekilde karayolu trafiğine katılımı sağlanır. g) Araç sürücüsü, polisin dur ikazını almış olmasına rağmen durmaz ve araçla kaçmaya başlar ise, bu Yönergenin 13 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda hareket edilir. Şerit daraltarak araç yavaşlatma ve durdurma yöntemi MADDE 12- (1) Şerit daraltarak araç yavaşlatma ve durdurma yöntemi; karayolunun, denetim veya kaza alanı istikametine, trafik işaret ve gereçleri ile işaretlenmek suretiyle daraltılıp, trafik akım hızının yavaşlatılması, geçişlerin kontrollü bir şekilde sağlanması ve gerektiğinde araçların durdurulması işlemidir. a) Şerit daraltma işlemine başlanılmadan önce, uyarı amacıyla trafiğin geliş istikameti yönünde Ek-4/A, Ek-4-B, Ek-5A, Ek-5/B, Ek-6 ve Ek-7 ye uygun, trafiği tehlikeye düşürmeyecek ve araç sürücüleri tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde yolun her iki tarafına karşılıklı olarak Trafik Kontrol/Kaza Levhası yerleştirilir. Şerit daraltmanın başladığı yer ile Trafik Kontrol/Kaza Levhası arasındaki mesafe karayolunun azami hızı, yol, gün, hava ve trafik durumu dikkate alınarak arttırılır. b) Şerit daraltma işlemi sırasında, bu Yönergede tanımlanan araç ve gereçler (Trafik Kontrol/Kaza Levhası-koni-dominit lamba vb.) kullanılır. c) Bölünmüş karayolunda şerit daraltma yapılırken; trafik işaret ve gereçleri (Konidominit lamba vb.), trafik akımının geldiği yönde ve Trafik Kontrol/Kaza Levhası ndan sonra denetim noktasına doğru yerleştirilir, görev sonunda ise bu işaretler tersi yönde ve personelin yüzü ve cephesi akan trafiğe dönük olacak şekilde toplanır. ç) İki yönlü karayolunda şerit daraltma yapılırken, trafik işaret ve gereçleri (koni, dominit lamba vb), denetimin yapılacağı yönde ve Trafik Kontrol/Kaza Levhası ndan sonra denetim noktasına doğru yerleştirilir, görev sonunda ise bu işaretler tersi yönde ve personelin yüzü ve cephesi akan trafiğe dönük olacak şekilde toplanır. d) İşaretleme görevini ifa eden personelin yüzü, işaretlemeyi yaparken veya kaldırırken bulunduğu şerit itibarıyla mutlaka akan trafiğin geliş istikametine bakar. e) Yağışlı, kapalı ve sisli havalarda ve geceleri mutlaka dominit lambalar kullanılır yol kullanıcılarının denetim/kaza alanına gelmeden önce uyarılmaları sağlanır. f) Yol, gün, hava ve trafik durumuna göre intikal ve fren mesafesinden oluşan Durma Mesafesi uzunluğu göz önüne alınarak, işaretçi personel tarafından önce yavaşlatma (Ek-19/A ve Ek-19/B) sonra da dur işareti (Ek-8/A ve Ek-8/B) verilir. 7

8 g) Zorunluluklar halinde, çift yönlü karayolunda taşıt trafiğinin tamamen durdurulması işlemi, her iki yön için birer personel tarafından yapılır. ğ) Kaza ve denetim alanlarında, denetim personeli ile diğer sürücü ve yolcuların güvenlikleri açısından gerekli görülen ilave tedbirler de alınır. h) Araç sürücüsü ikazı almış olmasına rağmen durmaz ve araçla kaçmaya başlar ise 13 inci madde hükümleri doğrultusunda hareket edilir. (2) Gece yapılacak denetimlerde, yukarıdaki fıkrada belirtilen önlemlere ek olarak denetim personeli ve denetime tabi tutulacak yol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması için aşağıdaki tedbirler alınır. a) Denetim personeli tarafından mutlaka reflektif yelek/yağmurluk giyilir. b) Ekip otosunun tepe lambaları çalışır durumda bulundurulur. c) İşaretçi personelce el feneri ve ışıklı işaret çubuğu kullanılır. ç) Denetim alanı olarak varsa aydınlatılmış denetim cepleri ya da yol kesimleri tercih edilir. d) Bu Yönergenin ekinde bulunan (Ek-4/A, Ek-4/B, Ek-5/A, Ek-5/B, Ek-6, Ek-7) ve karayolu yapısına göre belirlenmiş şerit daraltma yöntemlerinden uygun olanı kullanılır. Şerit daraltma mesafesi ve kullanılacak gereçlerin sayısı denetim personeli tarafından arttırılabilir. Dur ikazına uymayan ve kaçan araçların yol kapanı ile durdurulması MADDE 13- (1) Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda hüküm altına alınan zor kullanma yetkisi kapsamında; polisin dur ikazlarına uymayan ve kaçan araçların durdurulması amacıyla yol kapanı kullanılabilir. (2) Yol kapanının kullanılmasında, karayolunu kullanan diğer araçların ve dur ikazına uymayan aracı takip eden polis araçlarının zarar görmemesi için azami dikkat ve özen gösterilir. Kapanın kullanılacağı, diğer görevli ekiplere bildirilir ve kapan kullanılacak yol güzergâhı trafiğe kapatılır. Yol kapanı kullanılması gereken şüpheli araç ile takip ekibi arasındaki mesafe en az 75 metre olmalıdır. (3) Yol kapanları, ekip personelinin güvenliği, çevredeki insanların can ve mal güvenliği ile şüphelinin güvenliğinin sağlanabileceği düzgün zeminli asfalt veya beton yollarda kapan atma metodu ile parke veya kilit taşı döşeli yollar ile bozuk zeminli yollarda ise, kapanı önceden yerleştirmek suretiyle yayma metodu ile kullanılır. (4) İçinde rehine veya yolcu bulunan veya tehlikeli madde taşıyan araçlara karşı yol kapanı kullanmaya karar vermeden önce, oluşabilecek riskler göz önünde bulundurulur. (5) İki tekerlekli araçlara yol kapanı kullanılması ölüm ve yaralanma riskini arttıracağından; iki tekerlekli araçların ve şüphelinin oluşturduğu tehlike ile kapan kullanmanın oluşturacağı tehlike beraber değerlendirilir. (6) Kapan kullanmanın gerekliliğine, gerçekleştirilen eylem, tehlike veya zarar ile oluşabilecek diğer tehlike ve riskler değerlendirilerek orantılılık ilkesi ışığında orada bulunan görevli ekip/ekiplerin amiri tarafından karar verilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Denetim Türleri, Trafik Denetimlerinde ve Şerit Daraltmada Kullanılacak Ekipmanlar ve Denetim Personelinin Yol Kullanıcılarıyla İletişimi Trafik denetimleri sırasında incelenecek ortak hususlar MADDE 14- (1) Yapılacak denetimler sırasında tespit edilen eksiklik ve kural ihlallerinin karşılığı olan işlem tesis edilerek, Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu Ek 1 e kaydedilecek, Ek 1 formlarının, sorgu sırasında otomatik olarak oluşturulması halinde tanzim edilmez. 8

9 (2) İhtiyaç duyulması halinde, bu Yönergede belirtilen denetim türlerine yenileri ilave edilebilir. (3) Bütün trafik denetimleri sırasında aşağıda belirtilen hususlar üzerinde de gerekli incelemeler yapılır. a) Sürücü ve varsa yolcuların (kullanması gerekenlerin) emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı kontrol edilir. b) Araca ait belgelerin kontrolü; 1)Tescil ve Trafik Belgesi, 2) Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, c)sürücüye ait belgelerin kontrolü; 1) Sürücü belgesi, ç) Alkol kontrolü; 1) Şüphe edilmesi halinde sürücünün alkol durumu teknik cihaz ile, d)yük ve yolcu kontrolü; 1)Taşıma sınırı üzerinde yük ve yolcu alınıp alınmadığı, e) Araçlarda bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçlerin kontrolü; 1) Yangın söndürme cihazı, 2) İlk yardım çantası ve malzemeleri, 3) Tekerlek takozu, 4) Çekme halatı, 5) Zincir (Karlı ve buzlu günler için), 6) Stepne (Şehirlerarasında yolcu taşıyan motosiklet ve lastik tekerlekli traktörler hariç bütün motorlu araçlarda) 7) Arka işaret levhası (traktör römorkları, kamyon ve çekicilerin arka kısmında) (ECE 69-70), 8) Koruma çerçevesi (Bütün araçlarda arka koruma çerçevesi bulunacaktır. M ve N1 kategorisi araçlarda, arkada, yerden yükseklik 55 cm den az ise, bu şart aranmaz. Ayrıca yarı römork çekicileri ile işlevi itibarı ile arka koruma çerçevesi takılması mümkün olmayan araçlarda aranmaz) 9) Reflektör, 10) Far ve sinyal yedek lambaları ile şasi kabinli araçlar hariç uzunluğu 6 metreyi geçen araçlarda yan pozisyon lambaları, Kontrol edilir. f) Teknik kontrol; 1) Fren sisteminin çalışıp çalışmadığı, 2) Far, ışık ve sinyal araçlarının çalışıp çalışmadığı, 3) Lastikler ve diş derinliği (4 ten az tekerleği olan araçlarda 1 mm, 4 ve daha fazla tekerleği olan araçlarda 1,6 mm nin altında olamaz), 4) Yakıt veya yağ sızıntısı olup olmadığı, 5) Sileceklerin çalışıp çalışmadığı, 6) Kaportada ağır hasar olup olmadığı, 7) Camlarda kırık veya büyük çatlaklar ile renkli film vb olup olmadığı, Kontrol edilir. (4) Trafik denetimleri sırasında, yapılmakta olan denetim türüne uymayan, ancak trafik kural ve yasaklarına aykırılığı açıkça tespit edilenler hakkında da gerekli yasal işlemler yapılır. Yük taşıyan araçlar ve sürücülerinin denetimi (K 1) MADDE 15 (1) Yük taşıyan araçlar ve sürücülerinin denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Araca ait belgeler; 1) Ülkemizde tescilli araçlar için Yetki Belgesi Taşıt Kartı, 2) Uluslararası taşıma yapan araçlar için TIR karnesi, 9

10 b) Sürücüye ait belgeler; 1) Türk vatandaşları için SRC belgesi, c) Yüke ait belgeler; 1) Sevk İrsaliyesi, 2) Fatura, 3) Bölünemeyen ve karayolundan başka şekilde taşınması mümkün olmayan yükleri taşıyan araçlar için Özel Yük Taşıma İzin Belgesi, ç) Takoğraf Kontrolü; 1) Çalışıp çalışmadığı, 2) Kalibrasyon ayarının uygun olup olmadığı, 3) Müdahale edilip edilmediği, 4) Sürücü belgesinin cihaza takılı olup olmadığı ile kullanan sürücüye ait olup olmadığı (elektronik cihazlarda), 5) Mekanik takoğraflarda diyagram kartının; aracı kullanan sürücü/sürücülere ait olup olmadığı, cihaza uygun olup olmadığı, üzerindeki bilgilerin (Sürücünün adı soyadısürücü belge numarası-aracın plakası-yola çıkılan yer-başlangıç km.si) yazılıp yazılmadığı, 6) Sayısal takoğraf cihazına takılı sürücü kartının aracı kullanan sürücüye ait olup olmadığı veya sürücü kartının hasar görüp görmediği, süresinin geçip geçmediği, 7) Sayısal takoğraf cihazına sinyal gönderen sensörün; aracın şanzımanı üzerinde bulunup bulunmadığı, mühürlü olup olmadığı, sensöre herhangi bir müdahalede (mıknatıs, devre, düğme vb.) bulunulup bulunulmadığı, 8) Sayısal takoğraf cihazından alınacak, Teknik Veri Çıktısı ile Servis Kontrol Formundaki veya Kalibrasyon Etiketindeki bilgilerin birbirini tutup tutmadığı (şase no, en son kalibre eden yer, kalibre tarihleri, kalibre değerleri, lastik çapları vb.), 9) Çalışma ve dinlenme sürelerine uyulup uyulmadığı, hız ihlali yapılıp yapılmadığı, Kontrol edilir. d) Aşırı/Hatalı yükleme kontrolü; 1) Makasları aşırı sehim-ters eğim yapmış (Sehim: Basit eğilme gösteren bir yapı elemanının eğilme göstermeden önceki çubuk ekseni durumuyla elastik eğri durumu arasındaki deformasyon miktarıdır.), lastik tabanları kaplamaya yayılmış ve yanak yükseklikleri azalmış, kasasında çökme görülen, kasasına ilave yapılmış olan, aşırı gürültü ve duman çıkartan araçların; 1.1) Sevk irsaliyesi veya fatura bilgileri, 1.2) Şüphe halinde varsa lodometre ile yoksa öncelikle kamu kurum veya kuruluşlarına ait olanlar olmak üzere gerçek veya tüzel kişilere ait uygunluk belgeli kantara götürülerek ağırlıkları, 1.3) Gabari ölçüleri, 1.4) Değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak ve gürültü çıkaracak şekilde yükleme yapılıp yapılmadığı, 1.5) Yük üzerine veya araç dışına yolcu alınıp alınmadığı, 1.6) Özel izinle taşınması gereken yükler için İzin Belgesi alınıp alınmadığı ve gerekli şartlara uygun taşınıp taşınmadığı, Kontrol edilir. Yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerinin denetimi (K 2) MADDE 16- (1) Yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerinin denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Araca ait belgeler; 1) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, 2) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, 3) Yetki Belgesi Taşıt Kartı (Ülkemizde tescilli araçlar için), b) Sürücüye ait belgeler; 1) Türk vatandaşları için SRC belgesi, 10

11 c) Takoğraf Kontrolü; 1) Çalışıp çalışmadığı, 2) Kalibrasyon ayarının uygun olup olmadığı, 3) Müdahalede bulunulup bulunulmadığı, 4) Elektronik takoğraflarda, sürücü belgesinin cihaza takılı olup olmadığı ile kullanan sürücüye ait olup olmadığı, 5) Mekanik takoğraflarda diyagram kartının; aracı kullanan sürücü/sürücülere ait olup olmadığı, cihaza uygun olup olmadığı, üzerindeki bilgilerin (Sürücünün adı soyadısürücü belge numarası- aracın plakası-yola çıkılan yer-başlangıç km.si) yazılıp yazılmadığı, 6) Sayısal takoğraf cihazına takılı sürücü kartının aracı kullanan sürücüye ait olup olmadığı, sürücü kartının hasar görüp görmediği, süresinin geçip geçmediği, 7) Sayısal takoğraf cihazına sinyal gönderen sensörün; aracın şanzımanı üzerinde bulunup bulunmadığı, mühürlü olup olmadığı, sensöre herhangi bir müdahalede (mıknatıs, devre, düğme vb.) bulunulup bulunulmadığı, 8) Sayısal takoğraf cihazından alınacak, Teknik Veri Çıktısı ile Servis Kontrol Formundaki veya Kalibrasyon Etiketindeki bilgilerin birbirini tutup tutmadığı (şase no, en son kalibre eden yer, kalibre tarihleri, kalibre değerleri, lastik çapları vb.), 9) Çalışma ve dinlenme sürelerine uyulup uyulmadığı, hız ihlali yapılıp yapılmadığı, d) Taşıma sınırı üzerinde yolcu alınıp alınmadığı, Kontrol edilir. Radarla hız denetimi (K 3) MADDE 17 - (1) Radarla hız denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen veya varsa Karayolları Genel Müdürlüğü, UKOME veya İl Trafik Komisyonlarınca o yol kesimi için belirlenmiş hız limitlerinin aşılıp aşılmadığı, 1) Takoğraf kullanması zorunlu olan araçların hız limitini aşması durumunda, radar ölçüm sonucu ile takoğraf kayıtları karşılaştırılarak müdahalede bulunulup bulunulmadığı, Kontrol edilir. (2) Hız denetimleri sırasında, tespiti halinde diğer trafik kural ihlalleri hakkında da gerekli yasal işlemler yapılır/yaptırılır. edilir. Sürücülerin alkol durumunun denetimi (K 4) MADDE 18 - (1) Alkol denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Sürücülerin yasal sınırlar üzerinde alkol alıp almadığı teknik cihaz ile kontrol Motosiklet ve motorlu bisikletler ile sürücü ve yolcularının denetimi (K 5) MADDE 19 (1) Motosiklet ve motorlu bisikletler ile sürücü ve yolcularının denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Koruyucu tertibatların kontrolü; 1) Koruma başlığı, 2) Koruma gözlüğü, Kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilir. Emniyet kemeri ve koruyucu tertibat denetimi (K 6) MADDE 20 (1) Emniyet kemeri ve koruyucu tertibat denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Sürücü ve varsa yolcuların emniyet kemeri/koruyucu tertibat (Çocuk bağlama sistemi) kullanıp kullanmadığı kontrol edilir. 11

12 Trafik ışık ve işaret ihlallerinin denetimi (K 7) MADDE 21 - (1) Trafik ışık ve işaret ihlallerinin denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Yol kullanıcılarının trafik ışık ve işaretlerine uyup uymadıkları kontrol edilerek, ihlali tespit edilenler durdurulur ya da aracın gidiş istikametinde bulunan ekip ya da görevliye bildirilmek suretiyle haklarında gerekli işlemler yapılır. b) İhlalde bulunan aracın durdurulamaması halinde, tescil plakası üzerinden gerekli cezai işlem uygulanır. Kazalara müdahalede denetlenecek hususlar (K 8) MADDE 22 - (1) Kazalara müdahale sırasında denetlenecek hususlar; a) Araca ait belgeler; 1) Aracın cins ve kullanım amacına göre zorunlu sigortalar, 2) Ülkemizde tescilli araçlar için gerekiyorsa Yetki Belgesi ve Taşıt Kartı, b)sürücüye ait belgeler; 1) Türk vatandaşları için gerekiyorsa SRC belgesi, Kontrol edilir. c) Sürücü ayakta ve ağır yaralı değil ise, alkol durumu kaza mahallinde teknik cihaz ile kontrol edilecek, yaralı ve sağlık kuruluşunda ise alkol durumunun tespitinin sağlık kuruluşunca yapılması sağlanır. d) Takoğraf kontrolü; 1) Bulundurulması zorunlu araçlar için takoğraf cihazı üzerinde gerekli kontroller yapılır. 2) Takoğraf kayıtları alınamıyorsa, cihaz sökülerek en yakın ve yetkili teknik servise ivedilikle götürülerek kayıtlara ulaşılması sağlanır. e)taşıma sınırı üzerinde yük veya yolcu alınıp alınmadığı, alındı ise sayı, miktar veya ölçüsü tespit edilip trafik kazası tespit tutanağında belirtilir. f) Araçlarda bulundurulması zorunlu malzeme ve gereçler kontrol edilir. Resmi araçların denetimi (K 9) MADDE 23 - (1) Resmi araçların denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) Araca ait belgeler; 1) Taşıt Görev Emri bulunup bulunmadığı, 2) Aracın gideceği yerin Taşıt Görev Emrinde belirtilip belirtilmediği, 3) Usulüne uygun şekilde düzenlenmiş Görevli levhasının bulunup bulunmadığı, 4) Hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtların (237 sayılı Taşıt Kanununa bağlı 1 sayılı cetvelde belirtilenlere tahsis olunacak taşıtlar hariç) ön camına, 35 puntodan az olmamak kaydıyla Resmi hizmete mahsustur ibaresi yazılı bir levhanın görünür bir şekilde konulup konulmadığı, b) Aracın; 1) Belirtilen güzergâhta olup olmadığı, 2) Yan tarafında ait olduğu kurum veya kuruluşun adı ile Resmi Hizmete Mahsustur ibaresinin yazılı olup olmadığı, Kontrol edilir. c) Yukarıda belirtilen hususlara uymayan resmi taşıt seferinden alıkonulmayacak, ancak Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hususlara uymayan resmi taşıtlar hakkında gerekli işlemler (trafikten men dahil) yapılır. Diğer denetimler (K 10) MADDE 24 - (1) Belirtilen denetim türleri haricinde birimlerin sorumluluk alanlarındaki mahalli koşullar, trafik yoğunluğu ile personel araç ve gereç durumları göz önünde bulundurularak Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapacakları (park yasağı, 12

13 yakın takip, hatalı sollama, yayalar tarafından yapılacak kural ihlalleri vb.) diğer denetim ve cezai işlemleri içermelidir. Okul servis araçlarının denetimi (K 11) MADDE 25 - (1) Okul servis araçlarının denetimi sırasında incelenecek hususlar; a)araca ait belgeler; 1) Özel İzin Belgesi, 2) Bakım ve Onarım Takip Formu, b) Sürücüye ait belgeler; 1) Gerekiyorsa SRC belgesi, c) İlköğretim öğrencilerinin taşınması sırasında rehber personel bulunup bulunmadığı ve şartlarının uygun olup olmadığı, d) Teknik denetim; 1) Öğrencilerin biniş ve inişleri sırasında DUR yazılı lambanın bulunup bulunmadığı ve yakılıp söndürülmesinin fren tertibatından ayrı olarak kullanılıp kullanılmadığı, 2) OKUL TAŞITI yazısının bulunup bulunmadığı, 3) Öğrencilerin kullanabileceği cam ve pencerelerin sabit olup olmadığı, 4) Kapıların sürücü tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde olup olmadığı, 5) Her koltukta emniyet kemeri bulunup bulunmadığı, Kontrol edilir. Terminallerde yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerinin denetimi (K 12) MADDE 26 - (1) Terminallerde yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve sürücülerinin denetimi sırasında incelenecek hususlar; a) K 2 denetimi yapılırken bakılması gereken hususların tümüne bu kontrol türünde de bakılır. Denetim personelinin yol kullanıcılarıyla iletişimi MADDE 27- (1) Denetim personelinin davranış şekilleri aşağıda belirtilmiştir. a) Denetim sırasında durdurulan araç sürücülerine karşı sakin, soğukkanlı, saygılı bir üslup kullanılır. b) Sürücüye yapmış olduğu trafik kural ihlali veya durdurulma nedeni açık ve net bir şekilde söylenir. c) Sürücü ve yolculara gereksiz sorular sorulmayacak ve yersiz konuşmalar (ne iş yapıyorsunuz, nerelisiniz, nereye gidiyorsunuz vb.) yapılmaz. ç) Denetlenecek sürücüye "iyi günler, iyi yolculuklar, beyefendi / hanımefendi lütfen evraklarınızı verir misiniz! şeklinde hitap edilir. d) Trafik idari para cezası karar tutanağında belirtilen ceza miktarının 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, ceza tutarında ¼ oranında indirim uygulanacağı hatırlatılır. e) İdari yaptırım kararına karşı 15 gün içerisinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebileceği bildirilir. f) Denetim sonucunda, sürücüye teşekkür ederim, iyi yolculuklar denilerek, güvenli bir şekilde trafiğe katılımı sağlanır. Trafik denetimlerinde ve şerit daraltmada kullanılacak ekipmanlar MADDE 28- (1) Trafik birim amirleri tarafından; alkolmetre, radar gibi ölçüm işlemlerinde kullanılmakta olan tüm araç ve gerecin kalibrasyonlarının (ölçümleme) yapılıp yapılmadığı takip edilecek; tepe lambası, el feneri, ışıklı işaret çubuğu, trafik kontrol levhası, ışıklı veya yansıtıcı uyarıcılar (koni, dominit lamba vb.) gibi tüm denetim araç ve gereçlerinin temiz, bakımlı ve her an kullanıma hazır tutulması sağlanır. (2) Trafik denetimlerinde ve şerit daraltmada kullanılacak araç, gereç ve teçhizatlar; a) Reflektif yelek, 13

14 b) Işıklı veya yansıtıcı uyarıcılar (koni, dominit lamba vb), c) Işıklı veya yansıtıcı uyarıcılı Trafik Kontrol/Kaza Levhası, ç) El feneri, d) Yardımcı ışıklar (Işıklı Çubuk-Polis Dur Geç Levhası vb), e) Alkolmetre ve üfleme çubuğu, f) Reflektif yağmurluk, eldiven, çizme, g) Güvenlik şeridi bandı, ğ) Mesafe ölçer (metre,turmetre), h) Fotoğraf makinesi, el kamerası, ı) Yol kapanı (Uygun görülecek ekiplerde). BEŞİNCİ BÖLÜM Sürücülerin Alkol, Uyuşturucu ve Keyif Verici Madde Kullanım Durumlarının Denetimi Alkol denetiminde dikkat edilecek hususlar MADDE 29- (1) Alkol denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir; a) Ölçülen değerin gerçek alkol düzeyi olması için, alkol alımı ile ölçüm yapılan zaman arasında en az 20 dakikalık zaman geçmiş olmasına özen gösterilir. (Sürücü alkol aldıktan hemen sonra alkol testine tabi tutulur ise, sonuç yüksek bir değer çıkabilmektedir. Bunun nedeni, cihaza nefes üflenirken, ağız içerisinde (dişlerde, damakta, dilde) bulunan alkolün de gönderilmesidir. Bu değere ağız alkolü denilmektedir. Alkolmetre ile ölçüm yapan personel, ağız alkolü etkisinden arındırılmış ve doğrudan akciğerlerin derinliklerinden üflenmiş nefes olmasını sağlamak için, sürücünün son alkolü alma süresi üzerinden en az 20 dakika geçmesi beklenilmelidir.) b) Uyuşturucu veya keyif verici doğal veya sentetik psikotrop madde almış olarak araç kullandığı tespit edilenler, almış oldukları maddenin cins, miktar ve etki derecesine bakılmaksızın araç kullanmaktan men edilecek ve haklarında Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem yapılır. c) Görevli personele karşı hakaret, mukavemet, tehdit gibi suç veya suçların olması durumunda, gerekli yasal işlemler kararlılıkla yapılır. ç) Şartları oluşmuşsa alkol etkisi altında araç kullanan şahıs hakkında ayrıntılı tutanak tanzim edilerek, Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesi gereğince yasal işlem yapılır. (2) Alkol almış sürücülerin kanlarındaki alkol miktarının tespiti esasları; a) Alkollü olarak araç kullandığından şüphe edilen sürücüler; alkol tespitine ilişkin tarih, saat ve ölçüm sonucu ile cihaza ait seri numarasını gösterir çıktı verebilen ve kalibrasyon (ölçümleme) ayarı yapılmış teknik cihazlarla kontrol edilir. b) Trafik kazalarında kazaya karışan sürücülerin alkol durumları, kaza tespit tutanağını tanzim eden görevlilerce, alkol tespitine ilişkin bu fıkranın (a) bendindeki özelliklere sahip teknik cihazlarla olay yerinde tespit edilerek, trafik kazası tespit tutanağına yazılır. c) Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karışmış olmakla birlikte, ölü veya yaralı olmayıp da kaza yerinde bulunan sürücü/sürücüler zaman geçirmeksizin bu fıkranın (a) bendindeki özelliklere sahip teknik cihazlarla nefes-alkol testine tabi tutulur. Sürücünün yaralandığı durumlarda ise; durumunun aciliyeti gibi sebeplerle teknik cihazla ölçümün mümkün olmaması halinde; bu sürücülerin sevk edildikleri sağlık kuruluşlarınca kan almak suretiyle alkol tespitlerinin yapılması sağlanır. ç) Sürücü/sürücülerin kaza anında ya da sonrasında hayatını kaybettiği durumlarda ise, Cumhuriyet Savcısının bilgisi ve talimatları doğrultusunda alkol durumlarının ilgili sağlık kuruluşu veya adli tıp kurumunda tespit edilmesi sağlanır. 14

15 d) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen özelliklere sahip teknik cihazla alkol ölçümü yapılmasını sürücünün istememesi veya teknik cihazlarla yapılan ölçüm sonucuna itiraz etmesi hallerinde; Karayolları Trafik Yönetmeliği ile ilgili genelge ve talimatlar doğrultusunda hareket edilir. (3) Uyuşturucu veya keyif verici madde almış olanların tespiti esasları; a) Herhangi bir uyuşturucu, uyutucu veya keyif verici ve benzeri özelliklere sahip psikotrop madde almak suretiyle araç kullandığı şüphesi olan sürücülerin durumları varsa öncelikle teknik cihaz kullanılmak suretiyle tespit edilir. Teknik cihaz bulunmaması veya teknik cihazla yapılan ölçümde sonucun pozitif çıkması halinde bu sürücülerin, tıbbi yönden incelenmek, kan veya idrar analizleri yapılmak üzere, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluşlarına olay anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet Savcılıkları aracılığı ile sevki sağlanır. b) Bu sürücülerin kan veya idrar tahlilini yaptırmak üzere yukarıdaki yerlere bizzat sevkinin mümkün olmaması halinde; olay anından itibaren en geç 24 saat içerisinde Cumhuriyet savcısının talimatı alınarak Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş özel ya da resmi bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun olarak aldırılacak kan veya idrar örneği, adli tıp kurumu olan yerlerde bu kuruma, olmayan yerlerde ise Sağlık Bakanlığına bağlı tahlil yapabilecek teknik ve tıbbi imkânlara sahip olan sağlık kuruluşlarına gönderilerek durum tespit ettirilir. Alkol test cihazı kullanımı ve ölçüm işlemi: MADDE 30- (1) Alkol denetimine başlanmadan önce gerekli ekipmanlar (donanım) hazırlanarak, ölçüm yapmak için aşağıdaki yöntem takip edilir; a) Görev öncesi alkol test cihazının doğru ölçüm yapıp yapmadığı ve kalibrasyonu (ölçümleme) kontrol edilir. b) Ölçülen değerin gerçek alkol düzeyi olması için, alkol alımı ile ölçüm yapılan zaman arasında en az 20 dakikalık zaman geçmiş olmasına özen gösterilir. c) Her sürücü için ayrı bir alkol üfleme çubuğu kullanılır. ç) Sürücünün ayakta veya rahat bir konumda üfleme yapması sağlanır. d) Üfleme cihazı görevli tarafından tutularak, sürücüden düzenli ve bir defada kuvvetli üfleme yapması istenilir. e) Ölçüm sonucunda dijital ekranda görülen değer sürücüye/sürücülere gösterilecek ve kanındaki alkol oranı promil olarak söylenir. f) Sürücülerin alkol oranlarının belirtilmesinde %70 alkollü gibi yanlış ifadeler kullanılmaz, 0.70 promil alkollü olduğunuz tespit edilmiştir şeklinde açıklama yapılır (0.70 promil demek insan vücudundaki 1 litre kanda 0.7 gram alkol bulunması demektir.). g) Yasal sınırın üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücülere yapılacak yasal işlemler açıklanır. Ölçüm sonrasında çıkan değer tutanaklara promil cinsinden yazılır, ğ) Yapılan işlemler sırasında seri hareket edilerek sürücülerin gereksiz yere denetim mahallinde bekletilmemesi sağlanır. h) Kullanılan alkol üfleme çubukları gelişigüzel çevreye atılmaz. ı) Yapılan denetimde araç ve sürücü bilgilerinin, PolNet Bilgi Sistemi veri tabanından sorgulamaları yapılır ve kural ihlali olsun ya da olmasın Ek 1 formu tanzim edilerek, trafik kural ihlali tespit edilen sürücülere gerekli yasal işlem uygulanır. i) Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması gerektiği hallerde, düzenlenecek geri alma tutanağı sürücüye imzalattırılır, imza etmekten kaçınanlar için imza etmedi şeklinde not düşülerek tutanağın bir sureti sürücüye verilir, süresi sonunda sürücü belgesini alabilmesi için yapması gerekenler anlatılır. j) Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkol aldığı tespit edilerek sürücünün araç sürmeden men edildiği durumlarda, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 125 inci maddesi doğrultusunda işlem yapılır. 15

16 k) Sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınması işleminin PolNet Bilgi Sistemi veri tabanına kaydedilmesi sağlanır. l) Sürücü belgeleri resmi kimlik statüsünde olduğundan muhafazasına ve teslim edilmesine özen gösterilir ve geçici olarak geri alma süresi sonunda ilgilisine tutanak karşılığı teslim edilir. m) Sürücü belgesinin geri alma süresi sonunda başka bir trafik kuruluşundan alınmasının talebi halinde, düzenlenecek geri alma tutanağına kayıt düşülerek ve süresi sonunda ilgiliye teslim edilmek üzere, ilgili trafik kuruluşuna gönderilerek teslimi sağlanır. Alkol test cihazlarının kalibrasyonu ve kayıtlarının tutulması MADDE 31- (1) Alkol test cihazları ile doğru ölçüm yapabilmesi ve ölçüm kayıtlarının alınabilmesi için; a) Alkol test cihazlarının belirlenen (kullanma talimatındaki teknik özelliğine göre) sürelerde veya belirlenen ölçüm sayılarında mutlaka kalibrasyon ayarı yaptırılır. b) Alkol test cihazlarının yapılan kalibrasyon ayarları (ölçümleme) kayıt altına alınır, c) Alkolmetre test cihazının hafızasındaki ölçümlere ilişkin kayıtlar, bilgisayar ortamına aktarılarak ve iki (2) yıl süre ile muhafaza edilir. ç) Bu cihazlarda arıza olması halinde vakit geçirilmeksizin tamir ve bakımı cihetine gidilir ve yapılan işlemlere ilişkin süreç belgelenir. d) Bilgisayar ortamına aktarılan kayıtlar, birim amiri tarafından haftada en az bir defa olmak üzere ilgili tutanaklarla (ceza, geri alma vb.) karşılaştırılarak kontrolü yapılır ve buna dair tutanak tanzim edilir. e) Trafik kuruluşlarının yapmış oldukları alkol denetimleri ve sonuçlarına ilişkin kayıtlar her ay, trafik hizmetlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcısı/yardımcıları başkanlığında trafik kuruluşlarının müdür, amir ve uygun görülecek personelinden oluşturulacak komisyonca da kontrol edilir ve tutanağa bağlanır. Yapılan bu kontrollere ilişkin sonuç raporu ilgili trafik birimine gönderilir. ALTINCI BÖLÜM Radarla Hız Denetimleri Radarla hız denetimi MADDE 32- (1) İhbarlı denetim yöntemlerinden biri olan radarla hız denetimi, radar ekibi ile birlikte bir veya birkaç çevirme ekibinin katılımıyla yapılır. (2) Denetim yapılacak karayolu için Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinde öngörülen veya varsa UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) ile İl Trafik Komisyonlarınca o yol kesimi için belirlenmiş hız limitleri esas alınır. (3) Hız denetimleri öncelikle, hız ihlallerinin yoğun olarak yapıldığı veya bu ihlaller nedeniyle kazaların sıklıkla meydana geldiği karayolu kesimlerinde yapılır. Radarla hız denetimi yöntemleri MADDE 33 - (1) Radarla hız denetim yöntemleri aşağıda belirtilmiştir. a) Tek Yöne Tek Ekiple Radarla Hız Denetimi; yalnız bir yöne gitmekte olan araçların hız ihlalinin sabit veya seyir halindeki radar ekibiyle belirlenerek, aynı yöndeki çevirme ekibine bildirilmesi ile yapılan denetim biçimidir. b) İki Yöne İki Ekiple Radarla Hız Denetimi; ekip ve personelin yeterli olması halinde, en az iki çevirme ekibi ve bir radar ekibinin kullanıldığı, radar aracının sabit veya seyir halinde her iki yöne seyreden taşıtların hızlarını ölçüp, belirlediği ve ihlalleri her iki yönde şerit daraltarak önlem almış olan çevirme ekiplerine bildirmesi suretiyle yapılan denetim biçimidir. c) Çevirme Ekibi Olmaksızın Radar Ekibince Bizzat Yapılan Hız Denetimi; radar ekibinin, çevirme ekibi olmaksızın seyir halinde veya sabit olarak yaptığı ve hız ihlalinde 16

17 bulunduğunu tespit ettiği araçların sürücülerini imkân dâhilinde bu Yönergenin 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen yöntemle durdurmak, durdurma imkânının olmadığı hallerde ise Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi uyarınca trafik kuralı ihlali tespit edilen aracın tescil plakasına cezai işlem uygulamak suretiyle gerçekleştirdiği hız denetim biçimidir. ç) Gece Yapılacak Radarla Hız Denetimi; bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen yöntemlerle gece yapılan denetim biçimidir. 1) Gece yapılan hız denetimlerinde aydınlatılmış alanlar kullanılır, bu alanların kısıtlı olması veya hiç olmaması durumunda ise radar aracının seyir halinde ve araçların gidiş istikametine doğru olacak şekilde denetimlerin yapılması sağlanır. 2) Çevirme ekibi aydınlatılmış ve sürücüler tarafından rahatlıkla görebilecek bir yerde konuşlandırılır. 3) Gece radar ekipleri en az iki personelden oluşturulur. Radarla hız denetimlerinde dikkat edilecek hususlar MADDE 34- (1) Radarla hız denetimlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilir; a)radar operatörü tarafından, radar cihazının kalibrasyonu; denetim yapılacak günlerde denetim öncesinde günde bir kez kalibrasyon çatalı (ölçümleme) yöntemiyle, ayda bir kez de araç ile test etmek suretiyle yapılır. Yapılan kalibrasyon işlemi ve sonucuna dair tutanak düzenlenir. b) Tüm radar cihazlarının her bakım-onarımdan sonra ve son sertifikalandırılma tarihinden itibaren yılda bir kez Haberleşme Dairesi Başkanlığına bağlı bölge telsiz teknisyenliklerinde kalibrasyonunun yaptırılması ve sertifikalandırılması sağlanır. c) Radar aracında en az iki personel görevlendirilir, sabit denetimlerde zorunluluk hallerinde bir personel (operatör) de görevlendirilebilir. ç) Değişik Sabit denetim yapılması durumunda radar aracı, karayolunda trafiği tehlikeye düşürmeyecek şekilde konuşlandırılır. d) Radar ekibi ile çevirme ekibi arasında muhaberenin sağlanmasından sonra denetime başlanılır. e) Radar ekibi, çevirme ekibi ve personelinin sayısını ve denetim alanının araç kapasitesini dikkate alarak çevirme ekibiyle irtibatlı bir şekilde bildirim yapar. f) Radarla hız denetimi süresince görüntü kayıt ve hız ölçüm cihazları kapatılmaz. Ancak, yoğunluk nedeniyle çevirme ekibinin talebi üzerine bildirime ara verilebilir. Bildirime ara verilen süre içerisinde hız ihlali tespit edilen araçların tescil plakaları ve diğer bilgileri, radar bildirim görevlisi tarafından Radar Bildirim Formuna (Ek-9) kaydedilir ve Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesine istinaden bu araçların tescil plakalarına cezai işlem uygulanır. Kayıt sırasında muhabere ve kayıt işlemlerini etkileyici veya engelleyici ses ve görüntü cihazları (radyo, müzik çalar vb.) kullanılmaz. g) Bildirimde bulunan radar ekip personeli, hız ihlali tespit edilen araca ait bilgileri Radar Bildirim Formu na (Ek 9) yazarak çevirme ekibine bildirir. ğ) Radar operatörü tarafından bildirilen araçlara ait bilgiler, çevirme ekibi tarafından Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu na (Ek 1) kaydedilir, araç alındıktan sonra araç ve sürücüsü PolNet Bilgi Sistemi veritabanından sorgulanır. h) Hız ihlali yapan sürücülerin, uygulanan cezai müeyyideye itiraz etmesi halinde, sürücü radar görevlisinin yanına kesinlikle gönderilmez, radar görevlisi de çevirme ekibinin yanına çağrılmaz. Hız kayıtlarını görmek isteyen sürücülere, 01/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde yazılı müracaatta bulunabilecekleri ve Kabahatler Kanunu nun 27 nci maddesi doğrultusunda itiraz için sulh ceza mahkemesine başvuruda bulunabilecekleri belirtilir. Dilekçe ile müracaat edilmesi halinde, ihlale ilişkin fotoğraf / fotoğraflar da gönderilir. ı) Takoğraf bulundurma ve kullanma zorunluluğu olan araçların hız ihlali nedeniyle denetime tabi tutulmaları sırasında; 1) Araçta bulunan takoğrafın uygun ve çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilir, 17

18 2) Takoğraftan 24 saatlik rapor ve/veya hız grafiği alınır. 3) Alınan rapor veya hız grafik bilgileri, radar ekibince bildirilen hız ihlali ile karşılaştırılır. 4) Radar tespit bilgileri ile takoğraf kayıtları arasında farklılık görülmesi halinde, durum bir tutanakla tespit edilir, takoğraf cihazının markasına göre yetkili servisle irtibata geçilerek gerekli incelemesi yaptırılır. Servisin vereceği raporda cihazın hatalı ölçüm veya bilgi vermesini sağlayan müdahale aparatları veya yazılımların varlığının belirtilmesi halinde, aracın sürücüsü hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi hükmü gereğince yasal işlem yapılır. i) Ani hız ve sürüş değişikliği gösteren araçlarda radar cihazının yerini belirleyen algılayıcı cihaz bulunup bulunmadığı araştırılacak, tespit edilmesi halinde, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddesi hükmü gereğince yasal işlem yapılır. j) Görev bitiminde; Radar Bildirim Formu (Ek 9) ile Araç Denetim ve Sürücü Sorgulama Formu (Ek 1) ile gerektiğinde radar görüntü kayıtları birim amiri tarafından incelenir, form kullanılan durumlarda formun ilgili bölümü imzalanır. k) Radarla yapılan hız denetimlerine dair görüntü kayıtları ve formlar, il emniyet müdürünce görevlendirilecek bir emniyet müdür yardımcısı, şehir içi ve bölge trafik müdürleri ve diğer uygun görülecek rütbeli personelin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından ayda en az bir defa kontrol edilerek tutanağa bağlanır ve muhafaza edilir. l) Hız Etüt Sayımı sonuçları kontrol edilerek, hız ortalamalarının araç cinslerine göre o yol kesimi için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenen limitlerin üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, gerekli tedbirler planlanarak uygulamaya konulacaktır. Ölçme ve değerlendirme MADDE 35- (1) Yol kullanıcılarının trafik kuralı ihlalleri ile bu kural ihlalleri sonucu meydana gelen trafik kazalarının önlenmesine yönelik (ihlal ve trafik kaza nedenleri, zamanları, hangi sıklıkla yapıldığı) yapılacak olan altyapı, kontrol, eğitim vb. konulardaki çalışmalara esas olmak üzere; belirlenecek aynı gün ve saat dilimlerinde her ay trafik kural ihlalleri ve kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde, yol kullanıcıları tarafından fark edilmeyecek şekilde; a) Radar cihazlarıyla araç cinsleri (otomobil, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici) için ayrı ayrı ortalama hız değerlerinin tespiti yapılarak Ek-10 da belirtilen Hız Etüt Sayım Formu, b) Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanım oranının tespiti yapılarak Ek-11 de belirtilen Emniyet Kemeri Etüt Sayım Formu, c) Motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı kullanım oranının tespiti yapılarak Ek-12 de belirtilen Koruma Başlığı ve Koruma Gözlüğü Etüt Sayım Formu, ç) Kırmızı ışık ihlal oranının tespiti yapılarak Ek- 13 te belirtilen Kırmızı Işık ihlali Etüt Sayım Formu, d) Sürücülerin seyir halinde iken cep telefonu kullanım oranının tespiti yapılarak Ek- 14 te belirtilen Cep Telefonu Kullanımı Etüt Sayım Formu, Doldurulur. (2) Yapılan tespit sonuçları bir önceki ayın sonuçları ile karşılaştırılır ve gerekli tedbirler planlanarak uygulamaya konulur. YEDİNCİ BÖLÜM Ekip Faaliyetleri ve Denetim Programı Ekip faaliyetleri ve denetim programı MADDE 36- (1) Her ekibin günlük genel faaliyetini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla birimince Ekip Görev ve Faaliyet Formu Ek- 15 düzenlenir. 18

19 (2) Ekip personeli tarafından göreve çıkarken alınan Ekip Görev ve Faaliyet Formu, görev bitiminde doldurularak bağlı bulunulan birime teslim edilir. (3) Ekip Görev ve Faaliyet Formu (Ek- 15) aşağıdaki şekilde düzenlenir; a) Ekip ve personele ait bilgiler ile görevin; güzergâhı, tarihi ve saati formun I inci Bölümüne yazılır. b) Ekip personelini ve aracını göreve sevk ettiğine dair formun II nci Bölümündeki Ekibi Göreve Sevk Eden Birim Amirinin/Vekilinin alanı birim amiri veya vekili tarafından imzalanır. c) Göreve çıkmadan önce ekibin aracı, gereci, teçhizatı ve personeli, göreve sevk eden birim amiri/vekili veya görevlendireceği personel tarafından gerek bu Yönergede gerekse diğer genelge ve talimatlarda belirtilen hususlara uygun olup olmadığı husunda kontrol edilerek, uygun olması halinde Bölüm III e yazılarak imzalanır. Ancak, kentin büyüklüğü, görevin önemi ve yoğunluğu gibi nedenlerle ekiplerin belirli bir merkezden göreve çıkartılmasının mümkün olmaması durumunda, görev değişimi güzergâhta uygun bir yerde yapılabilir ve bu ekipler birim amirleri/vekili veya görevlendireceği personel tarafından güzergâhta denetlenebilir. ç) Sıralı amirler veya merkez denetleme ekiplerince yapılan görev başı kontrollerde görülen hususlar Bölüm IV e açık olarak yazılarak imzalanır. d) Ekibe, merkezden gönderilen denetim programı veya aylık denetim çizelgesine göre verilen denetim görevlerinin yeri, saati ve şekli Bölüm V e yazılır. e) Ekibe günlük denetim programındaki görevleri dışında verilen diğer görevler varsa, Bölüm VI ya yazılır. f) Ekibin görev süresince kontrol ettiği araç ve sürücü sayısı ile ceza miktarları ve yapılan diğer yasal işlemlere ilişkin sayısal bilgiler Bölüm VII ye yazılır. g) Ekibin görev süresince uyguladığı cezaların maddelere göre dağılımı Bölüm VIlI e yazılır. ğ) Cumhuriyet savcılığına sevk edilenler hakkındaki istatistikî bilgiler ile geri alınan sürücü belgelerine ilişkin sayısal bilgiler Bölüm IX a yazılır. h) Her ekip için Ekip Görev/Faaliyetleri ve Denetim Programı dosyası açılır ve Ekip Görev ve Faaliyet Formları (Ek 15) değerlendirmeye esas olmak üzere, tarih sırasına göre dosyasında muhafaza edilir. Denetim programı hazırlanırken dikkat edilecek hususlar MADDE 37 - (1) Bölge, il ve ilçe trafik denetleme kuruluşlarının denetim programları; elde edilen istatistiksel veriler, analizler, sayımlar, önceki çalışma sonuçları ve Trafik Hizmetleri Başkanlığınca belirlenen denetim şekil ve sayıları dikkate alınarak, trafik denetleme hizmetlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Trafik Denetleme Şube Müdürü/Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü ile sıralı trafik amir ve memurlarından oluşturulacak bir komisyon tarafından hazırlanır. (2)Denetim programları hazırlanırken; a) Komşu il trafik denetleme kuruluşları ile koordine sağlanmasına, b) Denetim yeri olarak, kazaların yoğunlaştığı karayolu güzergâhları ve kara noktalar ile trafik kurallarının en çok ihlal edildiği yol kesimlerinin tercih edilmesine, c) Trafik kazalarının oluşumuna ve sonuçlarına en fazla neden olduğu tespit edilen (hatalı sollama, yakın takip, aşırı hız, şerit ihlali, kırmızı ışık ihlali ve alkollü olarak araç kullanma gibi) kural ihlallerine yönelik denetim türlerinin seçimine, ç) Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen emir ve genelgelerin yerine getirilmesine, Dikkat edilir. (3) Denetim programı denetimin türünü, yerini, saatini ve hangi ekip tarafından yapılacağını içerir. 19

20 (4) Komisyon tarafından hazırlanan denetim programları İl Emniyet Müdürü tarafından onaylanır. (5) Emniyet Genel Müdürlüğünden gönderilen özel denetim programları var ise, bu programlar da titizlikle uygulanır ve sonuçları takip edilir. Özel düzenleme programları MADDE 38- (1) Trafik güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla; a) Milli ve dini bayramlarda, b) Devlet törenlerinde, c) İl ve ilçelerin kurtuluş günlerinde, ç) Yöresel festival ve şenliklerde, d) Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, e) Sportif faaliyetlerde, f) Trafik Haftası ve benzeri etkinliklerde, Özel düzenleme programları hazırlanarak uygulanır. (2) Bu programların hazırlanması ve uygulanması sırasında diğer yol kullanıcılarının trafik problemleri yaşamamasına, denetim ve tanzim görevlilerinin ise normal görevlerinin aksatılmamasına özen gösterilir. (3) Karayolunun bir bölümünün veya tamamının trafiğe kapatılmasının gerektiği durumlarda, alternatif güzergâhlar belirlenerek, trafik kuruluşları ve gerektiğinde basın yayın kuruluşları aracılığıyla yol kullanıcıları önceden bilgilendirilir, alternatif güzergâhlarda trafik akışını engelleyecek unsurlar ortadan kaldırılır. Karma görevler MADDE 39 - (1) İl genelinde veya ilin belli bir bölgesinde adlî ve önleme aramaları kapsamında yürütülecek görevler sırasında, trafiğin yavaşlatılmasına ve durdurulmasına yönelik olarak bu Yönergede belirtilen bütün tedbirler alınır. (2) Trafiğin yavaşlatılması veya durdurulması ile görevlendirilen işaretçi personelin, trafik personeli olmasına öncelik verilir. Ancak, trafik personelinin bulunmaması durumunda, başka bir birimde görevli üniformalı personel görevlendirilebilir. Görevlendirilecek personelin bu Yönergede belirtilen koşullara uygun hareket etmesi sağlanır. SEKİZİNCİ BÖLÜM Trafiğin Yönetiminde Gece/Gündüz Durumuna Göre İşaret ve Yön Tayini, Düdük Kullanımı ve İşaret ile Trafiğin Tanzim ve Yönetim Yöntemleri Görevli personelin işaret ile trafiği tanzim ve yönetme hareketleri MADDE 40- (1) Araç ve yaya trafiğinin düzenli ve güvenli bir şekilde değişik istikametlere yönlendirilmesini veya durdurulmasını sağlamak amacı ile trafik görevlisinin vereceği işaret ve yön tayini aşağıdaki şekillerde yapılır. a) Yolun Trafiğe Açılması/Kapatılması; 1) Trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe kapalı, sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar ise trafiğe açıktır (Ek: 16/A). 2) Sağ veya sol yandaki trafiğe daha hızlı hareket etmesini ikaz etmek için her iki kol (Ek: 16/B), sağ veya sol koldan biri (Ek-16/C veya Ek-16/D) yere paralel biçimde yanlara açılabileceği gibi, her iki kol vücuda dik vaziyette aşağıya da bırakılabilir (Ek-16/A). Görevli her iki durumda da, yola dik olarak (aşağıya) bıraktığı kolunu Ek-17/A veya Ek- 17/B dekilerden biri ile birleştirerek de verebilir. 3) Bu durumlarda trafik, kolların istikametinde bulunan yollara açıktır. b) Trafiğin Bütün İstikametlere Kapatılması; 20

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞINA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : 11088401-2966/32065-.24/S 28/05/2013 Konu : 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişikliği. Bakanlık Genelge No: 2013/26 EGM Genelge No : 2013/49

Detaylı

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporlarına göre dünyada; Dünyada, her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte, 50 milyon

Detaylı

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları

8 MART EHLİYET SINAVI Trafik ve Çevre Soruları - 1-1. Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler? A) Adli tıp B) Kazazede C) Trafik psikolojisi D) İlk yardımcı 2. I- Araçların

Detaylı

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

2. Şekildeki karayolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 1. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?

Detaylı

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ

Nisan ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ Nisan 2015 - ANTALYA OKUL SERVİS ŞOFÖRLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ SEMİNERİ 2 OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ 28 Ağustos 2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmi Gazete 3 Yasal Dayanaklar: 26.09.2011 tarihli

Detaylı

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları

SİRKÜLER 29.07.2015. Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları 29.07.2015 Sirküler No : TMGD-07-15/002 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı denetimlerinde uygulanacak İdari Para Cezaları SİRKÜLER Sıra No Yönetmelik Maddesi Yönetmelik maddesinin hükmü

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF TRAFİK VE İLK YARDIM DERSİ YILLIK PLANI PAMUKKALE İLÇESİ DENİZLİ LİSESİ ANADOLU 12.SINIF YILLIK PLANI ÜNİTE 1: TRAFİK TEŞKİLATI 1.Trafik teşkilatı hakkında temel bilgileri 2. Trafik düzenini sağlayan unsurları TRAFİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/68/AT)

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU TRAFİK KURALLARI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK USUL VE ESASLAR 1. AMAÇ VE GENEL ESASLAR 1.1. Trafik kuralları ve uygulamalarının amacı Kampus ta trafik kazalarını önlemek, park etme

Detaylı

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ

HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ-GEÇME KURALLARI, TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI GEÇME KURALLARI TAKİP MESAFESİ HIZ SINIRLARI Şehirlerarası karayollarında 90 km/s, otoyollarda 120 km/ s hızı geçmemek üzere motorlu araçların cins ve

Detaylı

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 1. Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? A) Yakıt tüketiminin artması B) Yakıt tüketiminin düşmesi C) Motorun sarsıntılı çalışması D) Motorda yağlamanın

Detaylı

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ

T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ T. C. BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ Madde 1: Amaç Bu Yönergenin amacı; hizmet alım sözleşmesine istinaden çalışan veya kadrolu şoför veya görevli personel ile bunların haricinde

Detaylı

(2) Seyir ve Park Kuralları

(2) Seyir ve Park Kuralları T.C. TRAFİK KURALLARI (1) Uyulması Gereken Kurallar 1. Üniversitenin yönetimi altındaki yerlere özel araçla girecek Öğrenci, İdari ve akademik personelin otopark kullanımı, güvenlik ve giriş kontrolünün

Detaylı

TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI

TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ www. guvenlik@itu.edu.tr İTÜ TRAFİK: 0212 285 77 77 TRAFİK BİLGİ KİTAPÇIĞI Kitapçığın amacı, İstanbul Teknik Üniversitesinin yönetimi altındaki

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Taşıt Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Taşıt Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Taşıt Yönergesi Mart 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar... 1 Hukuki Dayanak... 1 İKİNCİ

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/62/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILMA YERİ İLE İLGİLİ TİP

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT. 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNUN AMAÇ VE KAPSAMI MEVZUAT 2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 18 haziran 1985 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AMAÇ 2918 sayılı karayolları trafik kanunu;karayollarında

Detaylı

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? 2. Karda güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 1. Güvenli sürüş açısından motorlu araçlarda en önemli faktör nedir? A) Sürücünün araçları iyi tanıması B) Sürücünün uzun yıllar araç kullanması C) Sürücünün araca hâkim olması D) Sürücünün aracı yeni

Detaylı

YÖNETMELİK TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 Karayolları Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TÜNEL İŞLETME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Senato Kabul Tarihi: 13/08/2015 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönerge, Ordu Üniversitesinin yönetimi altındaki yerleşke alanları içerisinde trafik düzeninin ve güvenliğinin

Detaylı

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI

6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI 6) YOL ÇİZGİLERİ VE DİGER İŞARETLEME ELEMANLARI Yol Çizgileri araçların düzen ve güvenli şekilde seyretmelerini sağlamak amacı ile üzerine Çizilen çizgilerdir Ayrıca park yeri olarak ayrılmış alanlarda

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU DİREKSİYON EĞİTİMİ DERSİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı özel motorlu taşıt sürücüleri kursları direksiyon eğitimi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliği yönünden; Yüzüncü Yıl Üniversitesinin yönetimi altındaki alanlar içinde trafik düzeninin sağlanması

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ RESMİ TAŞIT KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Rektörlük Makam hizmetlerine tahsis edilen taşıtların

Detaylı

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Trafik Bilgi İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Akaryakıt İstasyonu Karayolu kenarında, araçların ihtiyacı olan akaryakıt istasyonu bulunduğunu bildirir ve yerini gösterir. Ana

Detaylı

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz

Sağa Tehlikeli bir viraj Sağa tehlikeli bir viraja yaklaşıldığını bildirir. hız azaltır Vites öndeki araç geçilmez. Duraklama ve park etme yapılmaz 1)TEHLİKE UYARI IŞARETLERİ Karayolundan yararlananlara yol ve yakın çevresi ile ilgili trafik bilgileri vermek, yasaklama, ve kısıtlamaları bildirmek güvenli ve düzenli ortamı, sağlamak amacı ile tesis

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü TEHLİKELİ MAL TAŞIMACILIĞI SÜRÜCÜ SINAV SORULARI (28 TEMMUZ 2013) SRC 5 (TEMEL EĞİTİM)

Detaylı

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri)

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri) Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünün 2017/TMKTDGM-03/DENETİM sayılı Genelgesi (Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli

Detaylı

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, radyasyon

Detaylı

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ

RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan: RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.7.2010-27658 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU

ARAÇ PROJE ONAY GRUP BAŞKANLIĞI OKUL SERVİS ARACI TEKNİK MUAYENE RAPORU Doküman ULM-03-FR-04-035 Tadilatı Yapan Firmanın Adı Adresi Adı Soyadı MMO Sicil Yetkili Mühendisin SMM Büro Adı Büro Adresi ARAÇ BİLGİLERİ Marka Tip Ticari Adı Plaka Kategori/ Sınıf Araç Tanıtım Numarası

Detaylı

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2

-KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR DİLER... 2 -KURUMLAR- ATAKAN SÜRÜCÜ KURSU BAŞARILAR 2 Sürücü kurslarında ; İlk yardım, Trafik ve çevre bilgisi ve Motor dersleri verilir. Sürücü kursunu bitiren ve yapılan sınavlarda başarılı olanlara sürücü sertifikası

Detaylı

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazete (Asıl) 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 ÖNSÖZ Yön. No: 18 Yür.Tarihi: 01.01.2007 Değ.Tarihi: / /200. Değ.No: 0. Sayfa:0/11 DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Etiler Ankara : 212 61 20 SAYI : B.11.2.DHM.0.10.04.00/ KONU : Ambulans Kullanma

Detaylı

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri İÇİNDEKİLER Madde 3-

Detaylı

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar

Altında ilave panel levha var ise sürücüler belirtilen hususlara uymak zorundadırlar 4) DURAKLAMA VE PARK ETME İŞARTLERİ Park Etmek yasaktır Bu levhanın bulunduğu yol kesimlerinde park etmenin yasaklanmış olduğunu bildirir. Duraklamak serbesttir Ancak duraklama 5 dakikayı geçerse Park

Detaylı

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ

ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1/6 ARAÇ TAHSİS VE KULLANIM DEĞİŞİKLİK KAYDI REV TARIH SAYFA DEĞİŞİKLİK TANIMI 00 - Sayfa No : 2/6 1- AMAÇ Bu prosedürün amacı, Emek Boru (prosedürde Şirket olarak anılacaktır) bünyesinde çalışan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KORUMA VE GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK YÖNERGESİ 25.03.2010 tarih ve 2010/76 sayılı Senato kararı ile kabul edilmiştir. Amaç ve Kapsam ONDOKUZ MAYIS ÜNERSİTESİ TRAFİK YÖNERGESİ

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KOCAELİ İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT ÇEKİCİLER VE KURTARICILARIN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KOCAELİ İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT ÇEKİCİLER VE KURTARICILARIN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KOCAELİ İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE AİT ÇEKİCİLER VE KURTARICILARIN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Karar No : 19 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Karar No : 19 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments

Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Tehlike Uyarı İşaretleri Feb 15, 2011 // by admin // Genel // No Comments Açılan Köprü Karayolu üzerindeki trafik zaman zaman durdurulduğunu, açılabilen köprü bulunduğunu gösterir. Yavaşlanıp durulur.

Detaylı

Sayı : / /03/2017 Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri GENELGE (2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM)

Sayı : / /03/2017 Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri GENELGE (2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM) 1/2 T.C. Sayı : 27401505/010.06.01-26547 28/03/2017 Konu: Tehlikeli Madde Taşımacılığı Denetimleri GENELGE (2017 / TMKTDGM - 03 / DENETİM) Bilindiği üzere; tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin,

ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI. Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, ŞOFÖRLERİ İÇİN HAZIRLANMIŞ TAZELEME VE PSİKO DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 1. AMAÇ: Hazırlanan bu eğitim programı ile. şoförlerinin, a. Kişisel yeteneklerinin ve bilgi seviyesinin farkına varması, b. Güvenli

Detaylı

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? 1. Hizmet sözleşmenin karşı tarafa herhangi bir bildirim de bulunmadan sona erdirilmesi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Fesih B) Feshi ihbar C) Sözleşme D) Grev 2. Dört zamanlı motorlarda çalışma

Detaylı

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TIR İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 3) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Personel Servisi Değerlendirme Formu

Personel Servisi Değerlendirme Formu 1. AMAÇ Sayfa: 1 / 5 Bu çalışmanın amacı firmamızın güvenliği açısından uygunluğunu denetlemek ve eksikliklerin belirlenerek giderilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır. 2. FİRMA BİLGİLERİ Ünvanı : Adresi

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013)

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük Uygulanacak İdari Para Cezası

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 21.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28504 (mükerrer) TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT) Amaç BİRİNCİ

Detaylı

GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK KURS PROGRAMI

GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK KURS PROGRAMI 1. KURUMUN ADI : 2. KURUMUN ADRESİ : 3. KURUCUNUN ADI : GÜVENLİ SÜRÜCÜLÜK KURS PROGRAMI 4. PROGRAMIN ADI : Güvenli Sürücülük 5. PROGRAMIN DAYANAĞI : Bu program; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,

Detaylı

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI

KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI KARMA KASKO SİGORTASI ASISTANS HİZMETİ ÖZEL ŞARTLARI Hususi ve Kamyonet Kullanım Tarzları İçin Geçerli Yardım Hizmeti Özel Şartları A)Yardım Hizmeti Özel Şartları A. 1. Lehtar /lar Sigorta poliçesinde

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü. Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.01/ 69668 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2014/KDGM- 10/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 21902444-010.06.02-81364 04/12/2015 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/KDGM- 06/GENEL) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu nun 26 ncı maddesinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ĠDARĠ PARA CEZALARI (01.01.2013-31.12.2013) Yükümlülüğü Getiren Madde MADDE 4 İşverenin

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESĠ 2017 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Karabük Üniversitesinin sahip olduğu

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer)

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 2461 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları

Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Hız Limitleri - Radar ve Ortalama Hız Cezaları Trafikteki araçlara ait hız limitleri ve bu hızların aşılmasını radar kontrolü (mobil ve sabit) ile tespit edilmesi durumundaki ceza miktarı bilgilerine burada

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer)

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer) Çevre Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2872-9.8.1983 / Khk/443 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 5 Ocak 2002 - Sayı: 24631 (1. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - Öğrenim Belgesi (Belgenin aslı veya sürücü kursu veya okulundan tasdikli fotokopisi) 2 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 )

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. 2 Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ŞİKÂYETİN KONUSU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. 2 Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ŞİKÂYETİN KONUSU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 03.2013/587 KARAR TARİHİ : 05/02/2014 RET KARARI ŞİKÂYETÇİ : H.M.M ŞİKÂYET EDİLEN İDARE: 1- İçişleri Bakanlığı 2 Denizli Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ŞİKÂYETİN

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013

TABLOLAR DİZİNİ. Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri. Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Yıllara Göre Trafik Kaza Bilgileri Tablo 2: Yerleşim Yeri Durumuna Göre Ölümlü ve Yaralanmalı Trafik Kaza Bilgileri - 2013 Tablo 3: Yıllar İtibariyle Meydana Gelen Ölümlü ve Yaralanmalı

Detaylı

Ehliyet Alacaklar Dikkat!

Ehliyet Alacaklar Dikkat! Ehliyet Alacaklar Dikkat! MEB, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Buna göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava

Detaylı

www.aractiponay.net MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

www.aractiponay.net MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ Amaç TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (70/222/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1-

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Yükümlülük Maddesi Ceza Maddesi 4/1-a 26/1-a 4/1-b 26/1-a 6/1-a 6/1-b 6/1-c 6/1-ç 6/1-d Yerine Getirilmeyen

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI MADDE 4 Yükümlülüğü Getiren Madde Ceza Maddesi Yerine Getirilmeyen Yükümlülük İşverenin genel yükümlülüğü 4/1-a 26/1-a

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS İÇİ TRAFİK KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, can ve mal güvenliğini temin için Aksaray Üniversitesi

Detaylı

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/80/AT) BİRİNCİ BÖLÜM 21 Aralık 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28504 (Mükerrer) YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN KUMANDALARI, İKAZLARI VE GÖSTERGELERİNİN TANITIMI

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM YÖNERGESĐ DMĐ Hukuk Müşavirliği DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MOTORLU ARAÇLAR KORUYUCU BAKIM VE KULLANIM

Detaylı

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU Kanun Numarası : 2918 Kabul Tarihi : 13/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/10/1983 Sayı : 18195 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç : Madde

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI

28 EYLÜL 2013 SRC 5 TEMEL EĞİTİM SORULARI 1. Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir? A. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı B. İçişleri Bakanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 6 Şubat 203 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 2856 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN

Detaylı

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ

KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ KARAYOLU VE TRAFİK GÜVENLİĞİ MUSTAFA IŞIK KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VE PROJE ŞUBESİ MÜDÜRÜ ŞİŞLİ 10 CAN KAYBI SOMA 301 CAN KAYBI VAN 604 CAN KAYBI JAPONYA 15.828 CAN KAYBI ÖLÜ

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. 1 Yeni Sürücü Belgesi verme işlemi 2 Fark Sürücü Belgesi verme işlemi 1 - M.T.S. Kursu'na Müracaat Formu (Ek-2 ) 2 - Sürücü Olur Raporu (Son 1 yıl içerisinde Aksaray'dan alınmış ve sınıfına uygun olmalı.)

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel

İnsan faktörü: Ceyhun Yüksel Ulaşım; Deniz yolu, hava yolu, demir yolu ve kara yolu ile sağlanmaktadır. Ulaşım türleri arasında en yoğun kullanılan kara yolu ulaşımıdır. Kara yollarında çok sayıda ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı

Detaylı

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

ACİL DURUM YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 5/1 Hazırlayan İnceleyen Onaylayan Hastane Müdürü Kalite Yönetim Direktörü Başhekim 1.AMAÇ Bu Prosedürünün amacı; Özel Çevre Hastanesi birimlerini etkileyecek acil durumları tespit etmek, acil

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü SAYI :98694136 22691.12.2012 KONU :Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2013/KDGM- 01/GENEL) 4925 sayılı

Detaylı

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ

ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ 1. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dâhil 9

Detaylı