Marakeş Bildirgesi. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Marakeş Bildirgesi. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)"

Transkript

1 Marakeş Bildirgesi INTERNATIONAL FEDERATION OF SURVEYORS (FIG)

2 Marakeş Bildirgesi ANKARA Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO)

3 İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/ Kızılay / ANKARA Tel: (PBX) Faks: GSM: web: e-posta: Bu bildiri, ilk kez 2004 te FIG tarafından Danimarka da İngilizce olarak yayımlandı. Türkçe çeviri HKMO tarafından yapıldı. Yayına Hazırlayan: Dr. Orhan Ercan 1. Baskı ISBN: Teknik Hazırlık & Baskı Hermes Tanıtım Ofset Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cad. No: 105 İskitler / ANKARA Tel: Mayıs Ankara

4 Sunuş Geçmişten günümüze kent ve kır kalkınmasına dair çok boyutlu sorunlar, Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) tarafından yüzyılın hemen başında dünya gündemine taşınmış, FIG in 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Fas ın Marakeş şehrinde gerçekleştirmiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi başlıklı 2. Bölgesel Konferans sonucunda, elinizde bulunan Marakeş Bildirgesi hazırlanmıştır. Bu bildirgenin ortaya koyduğu temel meseleler ve getirdiği çözüm önerileri, birçok harita mühendisleri birliği ve çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından da kabul edilmiştir. Nitekim kent ve kır kalkınması, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de sürdürülebilirlik açısından önemini korumaktadır. Özellikle kent ve kır etkileşiminin yarattığı bu sorunlar, toplumsal, siyasal, ekonomik, hukuki ve ekolojik temelleri olup, ulaşım, iletişim, enerji ve temel altyapı hizmetleri gibi bir çok konuda öncelikle toplumcu bir anlayışla görünür kılınmayı, çağımızın gelişkin bilgi ve teknolojisi ışığında ele alınmayı ve biz harita mühendislerinin çalışan ya da idareci olarak esaslı katılımıyla çözülmeyi beklemektedir. Bilimsel ve mesleki açıdan yüzyılı aşkın deneyime sahip FIG in etkin bir üyesi olan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, kent ve kırın sürdürülebilirlik açısından kalkınmasına ilişkin sorunları dünya ülkelerinden örneklerle bilimsel olarak ortaya koyan, kent ve kırın hem mekânsal hem de yönetimsel olarak birbirine bağlılığını göz ardı etmeden planlı, yerel ve yöresel kalkınmanın bütüncül politikalarla sağlanması gerektiğini öngören ve tüm bunlar ışığında dünyamızı daha yaşanılır kılmayı amaçlayan bu bildirgeyi, ülkemizde ölçmecilik ve haritacılık faaliyetlerinin gelişme- 3

5 si, değerli meslektaşlarımıza yol göstermesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara faydalı olması açısından önemsemektedir. İlk olarak Danimarka da İngilizce olarak yayımlanan bu bildirgenin Türkçeye çevrilmesini öneren, yayın sürecini yöneten ve Odamız Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanlığı nı yürüten Sayın Dr. Orhan Ercan a ve metnin çevrilmesinde emeği geçen oda çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yapılan çalışmanın layıkıyla önemsenmesini, ülkemiz, halkımız ve mesleğimiz adına yararlı olmasını diliyoruz. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 43. Dönem Yönetim Kurulu 4

6 Yayına Hazırlayanın Önsözü konulu 2. FIG Bölgesel Konferansı, 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Fas ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilmiştir. Arap Harita Mühendisleri Birliği (AUS), Arap Kentsel Kalkınma Enstitüsü (AUDI) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları konferansa destek vermiştir. Kent-kır arası etkileşim dün olduğu gibi bugün de içinde pek çok konuyu barındırmaktadır. Kent-kır etkileşimi yelpazesi; ulaşım, iletişim, enerji ve temel hizmetler gibi gerekli altyapılarla sağlanacak olan maddi gelirlerin, ürünlerin, hizmetlerin, kişilerin ve bilginin hareketinden ve paylaşılmasından oluşmaktadır. Yapay çevre ile doğal çevrenin uyumunun ve entegrasyonunun sağlanmasında ana amaç, ekoloji ile ekonomi çatışmasını olabildiğince minimum düzeyde tutabilmek ve aralarındaki dengeyi toplum yararına kurabilmektir. Bu tür dengenin kurulabilmesi için (yapay) yerleşim merkezleri ile onların etrafında yer alan (doğal) yaşam destek sistemleri arasındaki ilişkileri iyi incelemek gerekir. Bu bildirgenin odaklandığı temel konular; kentsel gelişme ve genişleme ile birlikte; kırsal göç de dâhil olmak üzere, kent-kır ilişkileridir. UN-HABITAT, 2015 e gelindiğinde dünya nüfusunun % 60 ının kentlerde yaşayacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Marakeş Bildirgesi ise; eğer söz konusu sorunların üzerine eşgüdümlü yaklaşımlarla gidilmesi ve bunlara zamanında müdahale edilmesi isteniyor ise, kapsamlı ulusal arazi politi- 5

7 kalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulunmaktadır. Marakeş bildirgesi, birbiriyle örtüşen ve yakından ilgili olan üç alt konuyu da ele almaktadır: Bunlar; (i) Kurumsal ve Yönetişimsel Kavramlar, (ii) Arazi ve Doğal Kaynak Altyapıları ile (iii) Kapasite Belirleme ve Geliştirme konularıdır. Bu konularda hazırlanan her bölüm rehberlik sunmakta, yönlendirme ve çıkarımlarda bulunmakta, sorunlara ve çözümlerine ilişkin yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Ülkemizde yaklaşık yarım yüzyıldır uygulanmakta olan planlı kalkınma sürecinin özellikle son yıllarında, merkezi karar unsurlarının olabildiğince yerel karar unsurlarına doğru kaydırılması; eşgüdümün ve bütüncül yaklaşımların ağırlık kazanması; katılımcılık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin öne çıkması gözlemlenmiştir. Bu gelişmelerin uzantı basamakları olmak üzere, yerel ve yöresel kalkınmayı öncelikle ele alan planlama yaklaşımlarına ağırlık verilmiş olup; kamu hizmetlerine ve özel sektör faaliyetlerine verimlilik ve etkinlik kazandırmak üzere, kalkınmanın mekânsal boyutu da içerilecek şekilde planlanmasına ve yönlendirilmesine geçilmiştir. GAP Bölge Kalkınma İdaresi nin kurulması, çevre düzeni planlarının üretilmesi, bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması bu doğrultuda atılmış adımlardır. Makro düzeyde mekânsal planlama boşluklarının yakın gelecekte üretilecek ülke fiziki plan ile bölgesel planlarla doldurulması öngörülürken, mikro ölçekte ve yerel düzeyde de yaşanan mekânsal eksikliklerin giderilmesi hazırlanacak arazi kullanım planlarıyla gerçekleştirilecektir. Ülkemizde olduğu gibi birçok ülkede kentsel ve kırsal alanlar arasında farklı arazi politika ve yönetimlerinin izlendiği gözlenmektedir. Bu farklılık sosyal yaşamdan ekonomiye kadar doğanın ve yaşanabilir çevrenin oluşturulması hususunda olumsuzluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu neden- 6

8 le başta Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) olmak üzere pek çok uluslararası kuruluş ortak bir arazi politikasının gerekliliğine ve bütüncül bir yaklaşımın ivediliğine vurguda bulunmaktadır. Konferans sonucu ortaya çıkarılan dersler ve yol göstermeler Afrika ve Arap ülkelerinde yaşanan kent-kır arasındaki karşılıklı ilişkilerin durumuna göre biçimlendirilmiş ise de; çözüm bulunamamış böylesine karmaşık bir konuda yoğun tartışmaların yaşandığı Avrupa yı da kapsamak üzere, konferans bulgularının ülkemize uyarlanmasını yapmak yine de mümkündür. TMMOB Harita Kadastro Mühendisleri Odası FIG in etkin bir üyesidir. HKMO, FIG tarafından organize edilen etkinlikler ve sonucu ortaya çıkan bu tür evrensel bildirgelerin sektörümüze kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda yapılan bu çalışmanın devamı da getirilerek uluslararası boyutta benzeri önemli çalışmalar Oda yayını olarak dilimize çevrilip üyelerimizin bilgisine sunulacaktır. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesindeki desteklerinden dolayı başta Genel Başkan Sayın Ertuğrul CANDAŞ ile Genel Merkez Yöneticilerine teşekkürler eder, faydalı olabilmesi dileğiyle tüm meslektaşlarımıza saygılar sunarım. Dr. Orhan ERCAN Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı 7

9

10 Önsöz 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Fas ın Marakeş şehrinde Sürdürülebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi başlığı altında gerçekleştirilen 2. FIG Bölgesel Konferansı, Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes (ONIGT) ve Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu (FIG) tarafından düzenlenmiştir. Arap Harita Mühendisleri Birliği (AUS), Arap Kentsel Kalkınma Enstitüsü (AUDI) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu gibi çeşitli Birleşmiş Milletler kuruluşları konferansa destek vermiştir. Konferansın amacı, kent-kır ilişkilerine odaklanarak seçilmiş bazı sorunlara ışık tutmak ve bu karmaşık konu hakkında farkındalığı artırmak olmuştur. Konferansta ayrıca, arazi politikası ve arazi yönetimi arasındaki sıkı ilişkilere de açıklık getirilmeye çalışılmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemde kent-kır arası etkileşimin gündemi oldukça geniş olup, kapsamında birçok konuyu barındırmaktadır. Söz konusu etkileşim yelpazesi; ulaşım, iletişim, enerji ve temel hizmetler gibi gerekli altyapılarla sağlanacak olan maddi gelirlerin, ürünlerin, hizmetlerin, kişilerin ve bilginin hareketinden ve paylaşılmasından oluşmaktadır. Altyapı, kent-kır kalkınmasının bel kemiğidir. Fakat; bu hizmetin sağlanması, çoğu zaman arazinin ve doğal kaynakların dengeli kullanımını gerektirmektedir. Yolların, güzergahların ve enerji hatlarının peyzajı kesmesi, özellikle kırsal alanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Önemli altyapı ihtiyaçlarının sağlanması sırasında zorunlu olarak yitirilen değerler, hem kentsel hem de kırsal toplum çıkarlarının dengeli yaklaşımla gözetilmesini ve ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirmektedir. Onların ortak geleceğinin garanti altına alınması; ancak bu gereğin yerine getirilmesiyle, mümkündür. 9

11 Arazinin insana sunduğu çeşitli kullanım türleri nedeniyle, birçok ülkede kentsel ve kırsal alanlar arasında farklı arazi politika ve yönetimlerinin izlendiği gözlenmektedir. Kent ve kır kesimleri için sürekliliği olan bir arazi geliştirme yaklaşımı her ne kadar siyasal, yasal, sosyo-ekonomik ve ekolojik boyutların karmaşık birlikteliğini içerse de, kentsel ve kırsal mekanlarda insan yerleşimlerinin esenliği ve refahı, ancak ortak bir arazi politikasının izlenmesi ve sürdürülebilir arazi yönetimine destek verecek kapsamlı bir politikanın benimsenmesiyle mümkündür. Birçok uluslararası kurum ve sivil toplum örgütü, arazinin sürdürülebilir gelişimini ve toplum refahını sağlanması açısından; hem kentsel hem de kırsal alanlar için, ortak bir arazi politikasının gerekliliğine ve bütüncül bir yaklaşımın ivediliğine vurgu yapmaktadır. Bazılarını Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlarla birlikte gerçekleştirdiği daha önceki ortak yayınlarında olduğu gibi; Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu nun (FIG) bu yayını da, önemi ve küresel boyutu olan bir konuya odaklanmaktadır. Bir sivil toplum örgütü olarak FIG; Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kavramına olduğu kadar, adil ve barışçıl bir dünyanın inşa edilmesi hedefine de destek vermek arzusundadır. Marakeş Bildirgesi; Aralık 2003 te Fas ta yapılan 2. FIG Bölgesel Konferansı ndan çıkan sonuçları ve önerileri yansıtmaktadır. Amaç; politikacılara, üst düzey yöneticilere, meslek kuruluşlarına ve karar mercilerine, sürdürülebilir doğanın ve yaşanabilir barınmanın dengeli birlikteliğini gerçekleştirmek yolundaki çabalarına destek vermektir. Her ne kadar anılan konferansta yol göstermeler ve çıkarılan dersler Afrika ve Arap ülkelerinde yaşanan kent-kır arasındaki karşılıklı ilişkilerin durumuna göre biçimlendirilmiş ise de; çözüm bulunamamış böylesine karmaşık bir konuda yoğun tartışmaların yaşandığı Avrupa yı da kapsamak üzere, konferans bulgularının dünyanın birçok yerinde uyarlanmasını yapmak yine de mümkündür. 10

12 Teşekkür Marakeş Bildirgesi, Marakeş Konferansı da görevlendirilen uzman bir heyet tarafından hazırlanmıştır. Bu heyetin başkanlığını Gerhard Muggenhuber (3. FIG Komisyonu Başkanı, Mekânsal Bilgi Yönetimi, Ölçübilim ve Haritacılık Federal Ofisi, Avusturya) yapmış olup; Stig Enemark - Aalborg Üniversitesi, Danimarka [esas itibarıyla 5. Bölüm ün sorumlusu], Mohamed Ettarid Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Rabat, Fas [esas itibarıyla 4. Bölüm ün sorumlusu], Rob Mahoney - Ticaret Bilgisi Yönetimi, Birleşik Krallık [esas itibarıyla 3. Bölüm ün sorumlusu], ve Reinfried Mansberger - Doğal Kaynaklar ve Uygulamalı Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Viyena-Avusturya, heyette görev alan diğer üyelerdir. Bu belge temelde 2-5 Aralık 2003 te Fas, Marakeş de yapılan 2. FIG Bölgesel Konferansı nda sunulan metinlere dayanmaktadır. Özellikle açılış konuşmalarında FIG Başkanı Prof. Holger Magel in Sürdürülebilir Kalkınma için Kent-Kır İlişkisi ve UN-HABITAT ın Kent Ekonomisi ve Finans Birimi Şefi ve aynı zamanda İzleme ve Araştırma Bölümü vekil Müdürü Dr. Don Okpala nın Sürdürülebilir Kalkınma ve İstihdam Yaratımında Olumlu Kent-Kır İlişkilerinin Teşviki: UN-HABITAT ın Rolü başlıklı sunumları, belgenin hazırlanmasına esas oluşturmuştur. Konferansta yer alan diğer açılış konuşmaları ve açıklayıcı bildiriler de, bu bildirgenin kurgulanmasında büyük katkı sağlamıştır. Bunlar arasında Dr. Chukwudozie Ezigbalike (UNECA), Prof. Paul van der Molen (7. FIG Komisyonu Başkanı - Kadastro ve Arazi Yönetimi), David Palmer (FAO), Prof. Stig Enemark (Danimarka), Abebe Solomon Haile (Etiyopya) ve Yaacoub Saade (Lübnan) tarafından yapılan sunumların bu kapsamda özel yerleri bulunmaktadır. 11

13 Şunu peşinen belirtmek gerekir ki; bizim bu yayın kapsamında, mekân kavramını ve bağlamını ifade etmek için kullandığımız iki kelimeli kentkır sözcüğü, birinin diğerinden daha önemli olduğunu ima etmek için türetilmiş değildir. Bu açıklamaya; metinlerde ve konuşmalarda, bunlardan herhangi birine öncelik veren bir anlayışımızın olmadığını belirtmek için gerek duyulmaktadır. Söz konusu sözcükte ebedi bir gerçeğin içerildiğini düşünen okuyuculara Fransa Başbakanı Edgar Faure nin şu sözlerini hatırlatmak isterim: Kırsal alanlar nefes alamazsa, şehirler boğulacaktır. Marakeş Bildirgesi nin özünde; bilahare düzenlenecek iki etkinlikte yer almak yatmaktadır. Bunlar; Eylül 2004 te Barselona da Dünya Kent Forumu ile 1-4 Kasım 2004 te Nairobi de Kalkınma Yaklaşımında Kır-Kent İlişkilerinin İyileştirilmesine Yönelik Stratejiler ve Yerel Ekonomik Gelişmenin Teşviki Üzerine Bölgeler Arası Konferans tır. Yapıcı ve kolaylaştırıcı çalışmalarıyla bu yayının gerçekleşmesine katkıda bulunan ehil heyet üyelerine ve tüm diğer uzmanlara, FIG adına teşekkürlerimi sunuyorum. Prof. Dr. Ing. Holger Magel FIG Başkanı 1 Ağustos

14 Yönetici Özeti Keşif, herkesin gördüğü fakat kimsenin düşünmediği şeydir. Albert Szent-Györgyi 2-5 Aralık 2003 tarihlerinde Marakeş, Fas ta Sürdürebilir Kalkınma İçin Kent-Kır İlişkisi başlığı altında gerçekleştirilen 2. FIG Bölgesel Konferansı nın amacı; FIG in uluslararası gündemde giderek kabul gören kent-kır ilişkisine odaklı çeşitli konuları ele almak ve bu kapsama gerçekçi ve pragmatik girdiler sağlamak olmuştur. Konferans sırasında; kent-kır ilişkisine dair sorunların dünyanın farklı yerlerinde farklı biçimlerde ortaya çıkmakta olduğu anlaşılmış ve sorun çözümüne yönelik yaklaşım ve önerilerin belirli özel ve yerel koşullara uyarlanabilecek genel ilkeler şeklinde yapılması gerektiği konusunda bir fikir birliği oluşmuştur. Bu bildirgenin odaklandığı temel konular; kentsel gelişme ve genişleme ile birlikte; kırsal göç de dâhil olmak üzere, kent-kır ilişkileridir. UN-HABITAT, 2015 e gelindiğinde dünya nüfusunun % 60 ının kentlerde yaşayacağı öngörüsünde bulunmaktadır. Marakeş Bildirgesi ise; eğer söz konusu sorunların üzerine eşgüdümlü yaklaşımlarla gidilmesi ve bunlara zamanında müdahale edilmesi isteniyor ise, kapsamlı ulusal arazi politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulacağı uyarısında bulunmaktadır. Söz konusu politikaların, gerçek mesleki deneyimler üzerine yapılandırılmasının gerektiği de ayrıca vurgulanmaktadır. Esasında bu tür bir görüş, UN-HABITAT ve UNEP in, kent-kır ikilemine son vermek yönündeki çağrısına ilişkin tartışmaların ve gelişmelerin özüne karşıdır. Konferansın görüşü; kent-kır ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiği yönündedir. Mevcut sorunların dinamik doğası da geçmişin her zaman için 13

15 geleceğe iyi bir rehber olamayabileceğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, sorunlara zamanında ve etkinlikle müdahale etmek söz konusu ise, esas olan; ilişkilerin düzenlenmesinde yeni ve buluşçu çözümlere yönelmek olmalıdır. Belge ayrıca, birbiriyle örtüşen ve yakından ilgili olan üç alt konuyu da ele almaktadır: Bunlar; (i) Kurumsal ve Yönetişimsel Kavramlar, (ii) Arazi ve Doğal Kaynak Altyapıları ile (iii) Kapasite Belirleme ve Geliştirme konularıdır. Bu konularda hazırlanan her bölüm rehberlik sunmakta, yönlendirme ve çıkarımlarda bulunmakta, sorunlara ve çözümlerine ilişkin yaklaşımlar ortaya koymaktadır. Marakeş Bildirgesi, bu konuların ve sorunların tekil ve yalıtılmış yaklaşımlarla çözümlenemeyeceğinin altını çizmekte ve bu dokümanla kent-kır ilişkisinin gelişimi için kaçınılmaz olan bütüncül bir anlayışa katkıda bulunmayı öngörmektedir. Amaçlanan; ülkeleri, Kent-Kır İlişkileri Hakkında Marakeş Bildirgesi nin ruhuna uygun eylemlerde bulunmaya özendirmektir. 14

16 İçindekiler 1. Giriş Kavramsal Odak Kent-Kır İlişkileri Kentsel Genişleme ve Kırsal Göç Arazi Politikası Arazinin Geliştirmesi Kurumsal ve Yönetişimsel Kavramlar Amaç Kapsam Yön Bulmak Ders Çıkartmak Yol Almak Arazi ve Doğal Kaynak Altyapısı Amaç Kapsam Yön Bulmak Ders Çıkartmak Yol Almak Kapasite Belirlemek ve Geliştirmek Amaç Kapsam Yön Bulmak Ders Çıkartmak Yol Almak Marakeş Bildirgesi Kaynakça

17

18 Kent-Kır İlişkileri Üzerine Marakeş Bildirgesi FIG ve onun Marakeş Konferansı ndaki ortakları, dünyanın farklı yerlerinde kent-kır ayrımının olduğunu kabul etmekte ve bu sorunu ele alma yönteminde varılabilecek bir uzlaşmanın, dünya genelinde kabul edilebilir ölçüde insani yaşam koşullarının oluşturulabilmesi için büyük önem taşıdığına inanmaktadır. Marakeş Bildirgesi, ulusal ölçekte kapsamlı bir arazi politikasının geliştirilmesini ve bu politikanın içeriğinde de aşağıda belirtilen konuların yer almasını önermektedir: Kaliteli yönetişimin sağlanmasına yönelik kurumsal ve yönetsel eylemler, Sürdürülebilir arazi yönetimini desteklemek üzere; arazi kullanım hakkının, arazi değerinin ve arazi kullanım türünün yönlendirilmesini ve kontrolünü gerçekleştirecek arazi idare mekanizmaları, Toplumsal, kurumsal ve bireysel düzeyde kapasite belirleme ve geliştirme araçları. FIG ve onun Marakeş Konferansı ndaki ortakları, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan kent-kır arasındaki olumlu ilişkilerin, dünya çapında kaliteli yönetişimin gerçekleştirilmesinde merkezi bir öneme sahip oldukları inancındadır. Bu inanç; insanlığın mutluluğu için gerekli olan ekonomi-toplum-çevre dengesini güçlendirme konusunda FIG in de diğer sivil toplum örgütleri gibi küresel, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde verdiği katkılarda, bir dayanak noktası olmaktadır. 17

19 1. Giriş Şimdi besbelli mühim bir gerçek var; yerküre bir uzay gemisidir ve kullanım kılavuzu yoktur. R. Buckminster Fuller Kırsaldan kent yaşamına doğru bir hareketlenmenin, gelecek on yıllarda devam edeceği ve giderek de artacağı yönünde belirtiler bulunmaktadır. Kentsel ve kırsal kesimler arasındaki etkileşim sürecinin göz ardı edilerek bunların iki farklı kutupmuş gibi tanımlanmasında başvurulan katı ayırımcılığı sürdürme eğilimi ise, geçmişten bugüne devam etmektedir. Kırsal nüfusun iş bulmak ve yaşam standartlarını yükseltmek umuduyla kentlere göç etmesi sonucu, arazilerin önemli bir kısmının kırsal nitelikten kentsel niteliğe geçiş süreci içerisinde olduğu bilinmesine rağmen, böyle bir ayırımcılığı yine de anlayışla karşılamak mümkündür. Kentsel ve kırsal kesimlerin ekonomik, sosyal ve çevresel yönden birbirileri ile bağımlılık ilişkisi içinde bulundukları ve bu alanların gelişebilmeleri için karşılıklı ilişkilere ve dengeli yaklaşımlara ihtiyaçları olduğu günümüzde büyük ölçüde kanıksanmıştır. Kırsal gelişmenin, kentsel gelişmeden tümüyle farklı bir şekilde ele alınması artık geçerliliğini yitirmiş olup; bunun yerine, kent-kır ilişkisini temel alan yaklaşımlar benimsenmektedir. Kent-kır ilişkisi derken genelde kastedilen; (özel ya da kamusal) sermayenin, (göç yahut günü birlik gidip gelmelerle) kişilerin ve (ticaret yoluyla) malların kentsel ve kırsal alanlar arasındaki akışı olmaktadır. Bu akışa ayrıca düşüncelerin, bilgilerin ve yeniliklerin yansıtılması ve yaygınlaştırılmasını da eklemek gerekmektedir. 18

20 Kent-kır ilişkilerinin çok boyutluğu İlişkiler ve bağlantıların kökeni yalnızca topolojik anlamda bir komşuluktan ibaret değildir. Kalkınmanın hızlandırılması için, çok boyutlu ve disiplinler arası yaklaşımlara yönelinmesi kaçınılmazdır. Çünkü insanlığın refahını sağlayacak olan; doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı sağlamak üzere ekonomik, sosyal ve çevresel içerikli kent-kır ilişkilerinde tematik bağlantıların kurulmasından başka bir şey değildir. Altyapı yatırımlarının gerekliliği Ulaşım ve iletişim, enerji ve temel hizmet akışları gibi faaliyetler için gerekli altyapı donanımları, kent ve kırın birlikte gerçekleştirdikleri gelişme sürecinin omurgasını oluşturmaktadır. Başta ulaşım olmak üzere; altyapıya yapılacak yatırımlar kırsal üretimi pekiştirmekte olup, erkeklerin ve kadınların pazarlara, iş olanaklarına ve kamu hizmetlerine erişimini mümkün kılmaktadır. İnsan yerleşimlerini kırsal ve kentsel diye ayırmanın basitliği Mega kentler ve köyler, bir sürekliliğin yalnızca en uç kutuplarını temsil etmektedir. Bunlar yelpazenin bir ucunda yer alan mega kentler ile diğer ucunda yer alan köyler olmaktadır. Böylesine bir yerleşim yelpazesinin içinde kentten kıra olduğu gibi kırdan kente yönelen geçişleri ve akışları kademeli ve aşamalı süreçler halinde görmek mümkündür. Kent ve kır arasında karşılıklı bir devamlılığın ve sürekliliğin olduğunu ve her ikisini bir birine bağlayan ara yapıların da bu yelpaze içinde yan yana yer aldığını kabul etmek gerekir. Küçük yerleşimlerdeki yaşam koşullarının geliştirilmesine destek olacak potansiyellerin harekete geçirilme olanağını göz ardı etmek, gelecekte 19

21 insan çoğunluğunun yaşam alanını göz ardı etmekle eşanlamlı olmaktadır. Dolayısıyla, hükümetlerin; hem ulusal hem de yerel ölçekte gerçekleştirdikleri gelişme ve kalkınma hamlelerinin kentsel ve kırsal alanlarda ne denli etkileri olduğunu ve izledikleri politikalarının yoksulluğu ortadan kaldırmak için ne oranda etkin rol oynayabileceklerini bilmeleri çok önemlidir. Bu bağlamda, kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ilişkinin ve bu ilişkilerin doğasında yatan çeşitliliğin çok daha iyi anlaşılması ve potansiyelin de çok daha iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Bölgesel ve tematik çeşitliliğin önemi Çeşitlikte kısıtlar, çözüm üretiminde yetersizliklerle eşanlamlı düşmektedir. Küresel gözlemler sonucu elde edinilen bulgularının genelleştirilmesi ve bunların standartlaşmış diğer küresel eylem planlarının oluşturulmasında birer genel girdi olarak kullanılması, artık mümkün değildir. Ülkelerin, bölgelerin ve tematik zorlukların her yerde ve her zamanda eşdeğerde algılanması artık söz konusu olmamaktadır. İnsan aklı çoğu zaman; kent-kır arası varsayılan bir sürekliliği kabul etse bile, yine de işin kolayına kaçarak kent-kır farklılaşmasını öne süren kategorik tanımlamalara yönelebilmektedir. Bu tür kategorilerin oluşmasına yönelik bazı tanımlamalar şu örneklerle verilebilir; 1. Ekonomik başarıya odaklı hızlı gelişme gösteren mega kentler (tipik olarak Asya bölgelerinde), 2. Gelişmeyi koordine etmek üzere, insanların yerleşim süreçlerini arazi kullanım planına dayandıran yönetim yaklaşımları (tipik olarak Avrupa bölgelerinde) 3. Temelde kırsala odaklanan ve kentleşme aşamasında düşük düzeyde kent-kır arası bir koordinasyon sergileyen kalkınma yaklaşımı (tipik olarak Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde). 20

22 Ancak; yukarıdakilere benzer farklılaşmalar ne yazık ki, tematik olduğu kadar mekânsal ilişkiyi de gözden kaçırma riski taşımaktadır. Bu nedenle; dikkatleri, böylesine yetersiz kategorik tanımlamalar yerine, daha dinamik tanımlamaların yapılmasına çevirmek gerekmektedir. Alınacak her kararda göz önünde bulundurulması gereken tek gerçek, herkesin yerküre uzay gemisinde beraber yer aldığıdır. Bu belge; kent ve kırda sürdürülebilir yaşam koşullarına ilişkin kararlara bir temel oluşturmaya çalışırken, aşağıda belirtilen üç sütuna dayalı bir gelişme modeline odaklanmaktadır: Kurumsal Yapılar ve Yönetişim Arazi ve Doğal Kaynak Altyapıları Kapasite Belirleme ve Geliştirme İdeal durumlarda; kültürel bir birlik içinde yaşamlarını sürdüren insanlar, kent ve kırda sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmak üzere Kaliteli Yönetişim ve Kaliteli Arazi Politikası geliştirir. Şekil 1, bu ilişkiyi basitleştirilmiş bir görünümde yansıtmaktadır. Şekil 1: Kent-Kır İlişkisinin Basitleştirilmiş Şeması (Grafi k: Stig Enemark) 21

23 2. Kavramsal Odak Bilmek iki türlü mümkündür. Ya doğrudan bir şeyin kendisini biliriz, ya da onu bulabileceğimiz yeri biliriz. Samuel Johnson Kent-kır ayrımı, aşağıda belirtildiği üzere bir takım temel konuları kapsamaktadır: - Kent-kır ilişkileri: Bu kapsamda yer alan önemli referanslar, ilkin kentsel ve kırsal alanların ihtiyaçları arasındaki farklılığa değinmektedir. Akabinde de; söz konusu ihtiyaçların sürdürülebilir bir yaklaşımla sağlanabilmesi için kentsel ve kırsal kesimler arasında etkin altyapı bağlantıları kurulurken, dengeli bir politik yaklaşımın izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir - Kentsel genişleme ve kırsal göç: Bu kapsamda yer alan konular ise; kent varoşlarında ortaya çıkan sorunlara değinmekte olup, bu sorunların üstesinden sürdürülebilir arazi kullanımı ve etkin denetim sistemleriyle gelinebilmesi için kapsamlı bir arazi politikasının gerektiğine işaret etmektedir. Bu tür sorunlar dünyanın farklı bölgelerinde farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Bu farklılıklar; bir yandan gelişmiş ülkelere bir yandan da gelişmekte olan ülkeler ile geçiş döneminde olan ülkelere bakıldığında, daha da belirginleşmektedir. Dolayısıyla; tüm ülkelerin eşdeğerde sorun kapsamına dâhil edilebilmesi, biraz çetrefilli bir konu olmaktadır. Çünkü her ülkenin kendi gelişmişlik düzeyi ile sahip olduğu yetenekli insan gücünün nitelik ve nicelliklerine bağlı olarak, farklılık göstereceği açıktır. Bu 22

24 nedenle; temelde kent-kır ayrımına giderek sorunları ele almaya çalışan yaklaşımlar, yalnızca ilkesel bazda geçerli olabilmekte fakat özelde yetersiz kalabilmektedir. Kırdan kente göç ve bunun sonucunda ortaya çıkan yarı-kentleşmiş çevrelerin genişlemesi doğal olarak kasabalardaki, şehirlerdeki ve megakentlerdeki yaşamı etkilemektedir. Kırdan kente göç hareketi, Şekil 2 de kavramsallaştırılmıştır. Şekil 2: Kavramsal Şema (Grafi k: Stig Enemark) 23

25 2.1. Kent-Kır İlişkileri Kentsel ve kırsal alanlar arasındaki ekonomik, demografik ve çevresel farklılıkların yanı sıra; bu alanlar arasında benzerliklerin saptanmasına girildiğinde, kentsel alanlar ile kırsal alanların esasında yerleşim sisteminin iki uç noktasını oluşturduğu algısına dayanmak gerekmektedir. Kentsel yerleşimler ile kırsal yerleşimler bir yelpazede uç noktaları oluştururken, bunların arasında yer alan kesimler de sistemdeki kademeli geçişlerin özelliklerini yansıtmaktadır. Böylesine bir algıya dayanan yaklaşımlarda; kent ve kır ilişkilerinin karşılıklı akışlar halinde gerçekleştiği açıklanmakta ve kalkınma süreçlerinde bu karşılıklı akışların sürekli geliştirilerek, kent ve kır ilişkilerinin güçlendirilmesi gereği vurgulanmaktadır. Aynı algıyla, sürdürülebilir bir kentsel gelişme sürecinin kırsal kesim ile olan ilişkisine bakıldığında; izlenmesi gereken politikanın, kırsal üretimi geliştiren ve ürünleri pazara eriştiren fiziki, ekonomik ve sosyal altyapı yatırımlarının arttırılması olduğunu söylemek mümkündür. Kalkınma sürecinde kentleşmenin kaçınılmazlığını kabul ederken, kırsal kesimdeki insanların makul standartlarda yaşamalarını sürdürebilmelerinin teminat altına alınmasını da göz ardı etmemek gerekir. Kırsal alan koşullarının, orada yaşayanlarca kabul görecek ve kendi yaşam tarzlarına uyacak şekilde oluşturulması en doğal haklarıdır. 24

26 Şekil 3: Kırsal Yerleşim, Malawi, 2002 (Fotoğraf: Stig Enemark) Kırsal kalkınma, kırdan kente göçü önleyici politikalara yönelmek yerine; tam aksine, kırsal nüfusun ekonomik ve sosyal koşullarının gelişmesi ve kırsal alanların, tarımsal ya da tarım-dışı üretim yoluyla ekonomik olarak kalkınması ihtiyacını dikkate almalıdır. Gelişmiş kırsal bir altyapı; kentsel alanlar ve tüketim pazarları için olduğu kadar, kırsal alanlardaki üretkenliğin arttırılması için de gerek duyulan bir hizmet ve bir ihtiyaçtır. Yani gelişmekte olan ülkelerde acilen karşılanması gereken ihtiyaç, gerçekçi kentsel-kırsal ve mekânsal altyapı politikalarının, ulusal ölçekte yerleşim politikalarıyla uyumlu bir şekilde oluşturulması, planlara yansıtılması 25

27 ve uygulanmasıdır. Dolayısıyla; gelişmekte olan birçok ülkede, kentsel ve kırsal altyapılar arasındaki uçuruma odaklanmak, Marakeş Konferansı nda Don Okpala tarafından ortaya konulduğu gibi; hükümetlerin giderek azalacağına, daha çok artması gereken kamu temelli hizmet ve eylemlerini gerektirmektedir. Kentsel kalkınmanın kırsal kalkınmadan ayrı olması gerektiği yönündeki eski ortodoks türü yaklaşımın; her iki kesim arasında seyreden ve birbirilerini tamamlayıcı nitelik taşıyan insan, sermaye, mal ve hizmetler, istihdam, bilgi ve teknoloji akışı dikkate alındığında, bugünkü gerçeklere uymadığı görülmektedir. Kırsal ve kentsel alanların ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan birbirileri ile karşılıklı bağımlılık ilişkisi içerisinde olduklarını ret etmek mümkün değildir.. Görünen şudur ki; artık kararlı bir kent-kır politikasının dışında başka bir alternatif söz konusu değildir. Kırsal temsilciler ve kırsal alanlar, kasabalara ekonomik ilerlemenin merkezleri yahut motorları gözüyle bakmakta ve böylesine bir yaklaşıma ihtiyaç duymaktadır. Kentler ise; kendi çıkarlarını ilgilendirdiği kadarıyla, kırsal alanları kendi yaşamları için vazgeçilmez olarak görmeli ve onları gereksinmelidir. Yani her iki kesimin eş derecede katılımcı ortaklıklar gerçekleştirmesi en doğru yaklaşım olacaktır. Başta siyasi sebeplerle olmak üzere; tek-taraflı kalkınma ne zaman desteklenmiş ve buna ne zaman müsamaha edilmişse; Prof. Magel in 2003 te Marakeş de belirttiği üzere, denge hep bozulmuştur. Cenevre de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nin ECOSOC 2003 oturumundaki sözleriyle; kırsal gelişmeyi, kalkınma gündeminin merkezine oturtmayı ihmal etme döneminin ardından şunu belirtmek gerekmektedir; dünyadaki kırsal alanlar, ihtiyaçların en yüksek olduğu fakat sefaletin de en ağır yaşandığı alanlardır. Bu mesaj özellikle Afrika için önemlidir; 26

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve ÇEVRE 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların çevre alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE: TEORİK BİR İNCELEME H. Hayrettin TIRAŞ ÖZET İnsanoğlu yüzyıllar boyunca doğayı sınırsız bir kaynak olarak görmüş, onu hor kullanmış, kirletmiş ve çevre sorunlarının ortaya

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR

«İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR «İSTİHDAM POLİTİKALARINDA GELİŞTİRİLECEK ÖNCELİKLİ EYLEMLER» HAKKINDA ORTAK RAPOR İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 3 II. AKDENİZ ORTAK ÜLKELERİNDE (PPM) EKONOMİK VE SOSYAL AÇIDAN GENEL DURUM... 4 III. İSTİHDAM

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006

SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI 2004-2006 ARAŞTIRMA BULGULARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV) SİVİL TOPLUM VE HAYIRSEVERLİK ARAŞTIRMALARI

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU

DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) BÖLGESEL GELİŞME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU İL GELİŞME STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ALT KOMİSYONU RAPORU Ankara, 2006 İÇİNDEKİLER KATILIMCILAR LİSTESİ... i GİRİŞ... 1 1.

Detaylı

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\

kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Kurumsal Yönetim Serisi kéçáê=_ì=hìêìãë~ä v åéíáã\ Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri nin yayınlanmış olduğu 1999 yılından bu yana, ülkemizde konuya

Detaylı

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR

Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Belediye Kalkınma Stratejisi Süreci Uygulamacılar için elkitabı BU ESER BİR VNG INTERNATIONAL ÜRÜNÜDÜR Kalite stratejik planlama ve strateji gerçekleştirmenin, bir belediyenin gelişimini yönlendiren bir

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA PLANI (2010-2013) Ankara İÇİNDEKİLER Sayfa No İçindekiler Tablolar Haritalar Ekler Kısaltmalar Sunuş i iii iv v vi ix GİRİŞ 1 1. GENEL ÇERÇEVE 3 1.1. Kırsal

Detaylı

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN

2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2011-2015 ADANA TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN BAŞKAN DAN Ticarette başarı, işini iyi yapmanın ötesinde daha iyi yapmaya çalışmayı zaruri kılmaktadır. Bu olgu günümüzde sürekli iyileşme olarak nitelendirilmekte

Detaylı

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ

5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ 5449 SAYILI KALKINMA AJANSLARININ KURULUŞU, KOORDİNASYONU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN GENEL GEREKÇESİ Ulusal kalkınmanın, çeşitli toplum kesimleri ve bölgeler arasında dengeli bir işbölümü ile gerçekleştirilmesi

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi. Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Haklarımızı Talep Etmek İçin: Geçim Güvenliği, İnsan Hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Caroline Moser, Andy Norton, Tim Conway, Claire Ferguson, Polly Vizard Sivil Toplumun

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI

TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TR21 TRAKYA BÖLGESİ 2014-2023 BÖLGE PLANI TASLAĞI TRAKYA 07 Haziran 2013 1 2 - TR 21 Trakya Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı Taslağı İÇİNDEKİLER TABLOLAR 11 ŞEKİLLER 14 KISALTMALAR 15 SUNUŞ 17 TR21 TRAKYA

Detaylı

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ

AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ Başarılı Turizm Yönetimi 1 2 AVRUPA DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN PROJE YÖNETİMİ 3 Avrupa da Sürdürülebilir Kalkınma için Proje Yönetimi İlk basım:

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ

METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ METROPOL KENT SAMSUN DA KENTLİLİK BİLİNCİ Bu Rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı nın desteklediği Metropol Kent Samsun da Kentlilik Bilinci Araştırma Projesi

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu SOSYAL

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı