4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ"

Transkript

1

2 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

3 ÜLKEMİZİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Dünya üzerinde belirlenen 37 flora bölgesinden 3 ü (Avrupa-Sibirya, İran-Turan, Akdeniz) Türkiye de temsil edilmektedir. Yapılan tespitlere göre yurdumuzda ; 9000 den fazla bitki, 132 memeli, 454 kuş, 106 sürüngen, 345 balık türü ile birlikte toplam canlı türü yaşamaktadır. Geçmişten günümüze tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da bir çok bitki ve hayvan türü yok olmuş, bir çok tür de bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

4 Avrupa-Afrika Kuş Göç Yolları Haritası Türkiye üzerinden iki ana kuş göç yolu geçmektedir; 1-Tekirdağ üzerinden Güneydoğu ya kıvrılan göç yolu, 2-Çoruh Vadisi üzerinden güneye inen göç yolu, Bu iki ana göç yolu Hatay-Belen üzerinde birleşerek Afrika ya ulaşır.

5 ULUSLAR ARASI SÖZLEġMELER 1992 Rio Zirvesi (Çevre ve Kalkınma Konferansı) Gündem 21 Orman Prensipleri Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İklim Değişikliği Sözleşmesi

6 AV VE YABAN HAYATI ĠLE DOĞRUDAN ĠLGĠLĠ SÖZLEġMELER 1- PARİS Sözleşmesi, (1950) 1966 Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşmesi- 2- BERN Sözleşmesi, (1979)-1984 Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi 3- RAMSAR Sözleşmesi, (1971) 1994 Özellikle Su kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak alanlar Hakkında Sözleşme 4-CITES (Washington) Sözleşmesi, (1975) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme- 5-BONN Sözleşmesi, (1979) Yabani Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunması Sözleşmesi 6-AEWA, (1995) Afrika-Avrasya Göçmen Su kuşları Antlaşması) rupa Birliği Direktifleri

7 SözleĢmeler Neler Ġçeriyor Tür koruma Avlanmanın yasaklanması, insani olmayan usullerle avlanma, üreme,kışlama ve göç dönemlerinde koruma, yabancı türlerin sokulmaması Habitat-YaĢam Alanlarının Korunması Ticaret Yasağı Yaban hayvanlarının veya bunlardan elde edilen ürünlerin (et, deri, post,boynuz Vb.) satıģının disipline edilmesi TEMEL ĠLKELER Katılımcılık, Kırsal Fakirlikle Mücadele, Toplumun Bilinçlendirilmesi

8 ANAYASA: Anayasamızın 56' ncı maddesinde; herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaģların ödevidir... denmektedir.

9 4195 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa, tarihinde yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu dur. Kanun Bölüm ve Madde baģlıkları itibarı ile; Türlerin korunması için gerekli tedbirleri, BozulmuĢ ekosistemlerin rehabilitasyonu ve korunması için yasal düzenlemeleri, Ġzin verilen avlanma metotları ile kaçak avcılığın kontrol edilmesiyle ilgili tedbirlerin yasalarla güçlendirilmesini, Merkez Av Komisyonu nun katılımcı bir yaklaģımla tekrar organize edilmesini,

10 4195 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU Uygun av ve yaban hayatı yönetim planları olan avlakların kurulmasını, Yaban hayvanları için kurtarma merkezlerinin kurulmasını, Avlakların iģletilmesinin Bakanlıkça gerçek veya tüzel kiģilere verilmesini, Avlakların iģletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan köy tüzel kiģilikleri ve belde belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karģılığı iģbirliği yapılmasını, Avcılık belgesi alınması için zorunlu sınav sisteminin getirilmesini,

11 4195 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU Faydalanan öder prensibi çerçevesinde finansal kaynak yaratılmasını, Yaban hayatı konularında halkın bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonda zorunlu programların yapılmasını, Yabancıların avcılık belgesi almalarında eģitlik prensibini, Yaban hayvanlarının ve trofelerinin ticaretinde uluslararası sözleģmelerle uyumlu düzenlemeleri, Yaban hayvanı üretimi ile ilgili düzenlemeleri, Av suçları için uygulanabilir ve caydırıcı cezaları içeren hükümleri içermektedir.

12 4915 sayılı Kanunda Avrupa Birliği ve Uluslararası SözleĢmelere Uyum Nesli tehlike altında olan türlerin korunması (Md.4) YaĢam alanlarının korunması ve rehabilitasyonu(md.4 YHKS-YHYS) Korunan türlerin ve ürünlerinin ticaretinin yasaklanması, ekzotik türlerin giriģinin (Md.18) üretiminin (Md.19) denetlenmesi Ġnsani olmayan avlanma metodlarının yasaklanması (Md.6 avlanma esas ve usulleri) Avlanma sezonu (Md.5) El konulan veya bakıma muhtaç yaban hayvanları için Kurtarma Merkezi kurulması (Md.4) Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi (Md.4 Yayın zorunluluğu)

13 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

14 Av Koruma ve Kontrolü Av ve yaban hayatının korunmasında koruma faaliyetlerinin; 1- Hangi zamanda? 2- Nerede? 3- Nasıl yapılmalıdır? hususları önem arz etmektedir.

15 Av Koruma ve Kontrolü En iyi koruma ve kontrol; 1-Yasak ve usulsüz avcılığın bulunduğu sahaların doğru seçilmesi, 2- Etkili istihbarat kaynakları, 3-Uyumlu, mevzuata hakim bir koruma ve kontrol ekibi, 4-Görev alanımızda bulunan avcı dernekleri, jandarma ve köy muhtarları ile iģbirliği, 5-Uygun yakalama yönteminin kullanılması, ile olur.

16 Av Koruma ve Kontrolü Ġyi bir korumanın temeli iyi bir planlamadır. Planlamanın temeli ise bilgidir: Ġlimizin dağlarını, ormanlarını, ovalarını, nehirlerini,sazlık ve sulak alanlarını, göllerini, Ġnsanlarını, Ġlimizde hangi hayvanların yaģadığını, Hayvanların biyolojik özelliklerini, yaģama ortamını, Avcıların alıģkanlık ve davranıģlarını, mevsimlere göre Avcı yoğunluğunun dağılımını, Mevzuatı BĠLMEK gereklidir. Bilgi, iyi planlama yapmayı, doğru kararlar almayı, uygulamada kısıtlı kaynaklara ve giderlere rağmen baģarılı olmayı sağlayacaktır

17 Av Koruma ve Kontrolü Suç ve Kabahatlerin takibi; 4915 sayılı Kanununun 20. maddesinde düzenlenmiģtir. Buna göre; Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık (Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri) ve Orman Genel Müdürlüğünce yapılır tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile tarihli ve 2803 sayılı Jandarma TeĢkilât, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

18 Av Koruma ve Kontrolü 20. maddede; Genel kolluk ile, av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye, yasaklanan fiillerin konusunu oluģturan veya bu fiillerin iģlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanılması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eģya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir.

19 Av yasağına aykırı hareket edenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyenler vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine vebunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülür ve Kabahatler Kanununun 40 ıncı maddesine göre iģlem yapılır. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy muhtarları da aynı yetkiyi haizdir. denilmektedir.

20 Av Koruma ve Kontrolü 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Göre Görevliler; Av koruma memurları Saha bekçileri Orman Genel Müdürlüğü personeli Polis, Jandarma Bunların olmadığı yerlerde Kır ve köy bekçileri, Muhtarlar

21 Av Koruma ve Kontrolü 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 1.Maddesinde : Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaģama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliģtirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalıģan memurları, ifade eder. Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve iģçi statüsünde çalıģan personeli, Ġfade eder. ġeklinde tanımlanmıģtır.

22 Madde 20: Suçların takibi Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av suçlarının takibi ve üretim yapan yerlerin denetimi yetkisi Bakanlık (Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri) ve Orman Genel Müdürlüğüne verilmiģtir. Av koruma memurları yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında suç zaptı düzenlemeye ve silâh, alet ve ekipmanlar ile canlı, cansız av hayvanlarını, av hayvanlarının bizatihi avında kullanılan suç vasıtalarını kime ait olursa olsun Muhafaza Altına Almaya (zapt etmeye) ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir.

23 Madde 21: Yasaklara Uymama Madde 22:Özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi Madde 23:İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma Madde 24:Avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma Madde 25:Yabancılarla ilgili yasaklara uymama Madde 26: Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama Av suçları için genellikle idari para cezası verilmektedir. Sadece Kanunun 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenlere, zehirle avlananlara ağır para cezası verilir. Ağır para cezaları yetkili mahkemelerce verilir. Ağı para cezasını gerektiren suçlar için idari para cezası kararı alınmaz.

24 Koruma ve kontrolde Ģu hususlar dikkate alınmalıdır: Avlanma yasayla verilmiģ bir haktır, (4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 3/21. maddesinde ; Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kiģilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koģulları ile elde ettiği hakkı, olarak tanımlanmıģtır.) Buna göre, gerekli belge ve Ģartlara sahip olan T.C. vatandaģları avlanma hakkını mevzuata uymak Ģartı ile kullanabilirler. Avlak sahası dahilinde; Av Tüfeği kılıfından çıkarıldığı an ya da içine fişek konduğu an avlanma eylemi başlamıştır. Av tüfeği, hem içi boş hem de kılıfı içerisinde olmadığı müddetçe hiçbir avcı Avlanmadığını iddia edemez ve ifadesi dikkate alınmaz

25 BU BAĞLAMDA; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununda -yaban hayvanlarını ölü yada canlı olarak avlanmaya çalıģma, avlanma eylemi olarak tanımlandığından (4915 SK. 2/26 ve 27. Bentleri), yani av hayvanı vurulmamıģ olsa bile fiil avlanma tanımı içinde olduğundan, teģebbüsün de cezalandırılması gerekmektedir Yani ele geçirilen av hayvanına bakılmaksızın kabahatlilerin -avlak sahasında avlanma fiilinde bulunuyor olmaları ) Ġdari Yaptırım Kararlarını gerektirmektedir. (Kara avcılığı kanunu ve MAK kararı gereği avlanma teģebbüsünün /fiilinin oluģmaması için av tüfeğinin hem boģ olması hem de kılıfı içinde bulunduruluyor olması gerekmektedir. Eğer avlaklarda av tüfeği tüfek kılıfından çıkarılmıģ ise yada içinde fiģik bulunduruluyor ise ister av hayvanı öldürmüģ olsun ya da canlı ele geçirmiģ olsun ister hiç av hayvanı ele geçirememiģ/vurulmamıģ olsun)

26 Avcılık Belgesi Örneği

27 Kontrolün amacı: Avlanmanın avlanma hakkına sahip kiģiler tarafından yapılmasını sağlamak, Avlanma hakkına sahip olan kiģilerin de mevzuat içinde hareket etmesini sağlamak, Av ve yaban hayatının sürekliliğini sağlamak, Avcılığın doğaya zarar vermeden, sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, Yaban hayatı kaynaklarından kırsal kalkınmaya destek vermek, Temel amaç: Yaban hayatını korumak ve sürdürülebilir avcılıktır.

28 Av Koruma Kontrolü Yapılırken; 1-Avcılık belgesi ile avlanma izin kartının olup olmadığı kontrol edilmelidir, Av yapılan mevkiinin ava açık olup olmadığına bakılmalıdır, 2-Avlanma zamanına ve avlanma dönemine uyup uymadığı kontrol edilmelidir, 3-Avcının vurmuģ olduğu av hayvanı var ise, korunan tür olup olmadığı ile limit dahilinde avlanıp avlanmadığı da kontrol edilmelidir, 4-Avcının tüfeği, yarı otomatik veya pompalı ise takozlu olup olmadığına bakılmalıdır. Zira haznesi ikiden fazla fiģek alan pompalı ve yarı otomatik tüfeklerin avda kullanılması, avlaklarda ve vasıtada bulundurulması yasaktır. 5-Yivsiz tüfek ruhsatının kendisine ait olup olmadığına bakılmalıdır. 6-Avlaklarda kullanılması ve bulundurulması yasak olan; mühre, ses ve ıģık sistemleri, ağ, kafes, usulsüz gümede avlanmak v.b. ile avlanıp avlanılmadığı kontrol edilmelidir. Özetlersek Kanun ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına göre avcının yasal av yapıp yapmadığı yapılacak kontrollerle denetlenmelidir.

29 Kabahat unsuru yukarıdaki durumlarda oluģmuģ olursa -Bu ve benzeri durumlarda avcı/avcılar derhal avdan men edilerek, avda kullanmıģ oldukları eģya ve araçlar kabahatin konusunu oluģturduğu takdirde (Kanunun 6. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan haznesi iki fiģek alacak Ģekilde sınırlandırma yapılmamıģ tüfekler, canlı mühreler, teyp-akümülatör-hoparlör-mp3 çalar, 6.0 Volt ve üzeri projektör, ağ-kafes vb.) bunlara el konularak muhafaza altına alınır ve ilgili/ilgililer hakkında av kabahat tutanağı düzenlenmelidir. (vurulmuģ/yaralı canlı/cansız av hayvanları ile birlikte) -Fişek, avcı yeleği, dürbün, 6.0 Volt altında çalışan el fenerleri, düdük, av tüfeği kılıfı ve sahibince kullanılmakta olan ruhsatlı çift kırma av tüfekleri kabahatin konusunu teşkil etmediğinden kabahatlilere iade edilebileceği gibi diğer kabahati nedeniyle avdan men edilmesi gereken durumlarda avdan men etme kapsamında geçici olarak muhafaza altına alınabilir.

30 2521 sayılı Kanun kapsamında kabahatin konusunu oluģturmayan av tüfeği avda kullanılmıģ ise; Avda kullanılan, yivsiz av tüfeği ruhsatı bulunan, silah baģkasına ait ise; Yivsiz av tüfeği ruhsatı yok ise, Bu durumlarda avcı avdan hemen men edilerek, avda kullandıkları bu silahlara el konulur ve 2521 sayılı Kanun hükümlerine göre iģlem yapılmak üzere ruhsat verme yetkisine sahip ĠçiĢleri Bakanlığı mahalli teģkilatı veya Jandarma teģkilatınateslim edilir.

31 4915 Sayılı Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiil Ve Aykırılıklar; 4/1. Maddesi Uyarınca; 1) Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, 2) Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiģtirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, 3) Yavru ve yumurtalarının toplanması, 4) Yuvalarının dağıtılması, 5) Memelilerin kıģ uykusunda rahatsız edilmesi, 6)Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması Kanunen yasaklanmıģtır.

32 5/1-2. Maddesi Uyarınca; Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma, 12/3. Maddesi Uyarınca; Avlanmanın açık olduğu avlaklarda; avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına uymama, (olağan üstü hava koşullarında vs. avın kapatılması) 4/4. Maddesi Uyarınca; Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine barınmasına üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama alanlarını zehirleme, 5/3 Maddesi Uyarınca; Ulusal ve yerel Radyo ve Televizyonların yayın zorunluluğuna uymama,

33 11. Maddesi Uyarınca; Yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluģ amaçları dıģında iģletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile iģletenlere, 12. Maddesi Uyarınca; Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma, 12/2. Maddesi Uyarınca; Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara, (YHKS, YHGS, ÜĠ)

34 6/2. Maddesi Uyarınca; Yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanma, (Zehirle avlanma hariç) 6/2. Maddesi Uyarınca; MAK Kararı ile avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerin avlaklarda bulundurulması, pazar ve ticarethanelerde satıģı yasağına uymama, 6/3. Maddesi Uyarınca; Av hayvanlarının taģınması, avlanma gayesi dıģında mücadele kapsamında kiģilerin kendilerini, tarlalarını, sürülerini korumak maksadı ile avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve araçları taģıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiģ hayvanlarla ve avlanma zamanı dıģında avlanma esaslarına uymama, 6/2. Maddesi Uyarınca; Zehirle avlanma,

35 14/2. Maddesi Uyarınca; Avcılık belgesini almadan avlanma, (yerli avcılar) 14/1-2. Maddesi Uyarınca; Avlanma izni olmadan avlanma, (yerli avcılar) 14/4. Maddesi Uyarınca; Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlanma, (yabancı avcılar) 14/2. Maddesi Uyarınca; Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlanma,

36 Avlanma Limitleri Avcı baģına bir av günü için, türlere göre avlanma limitleri -Bıldırcın 10 -Üveyik 8 -Karatavuk 3 -Güvercin (kaya güver.) 6 -Çulluk(orman çulluğu) 4 -Saksağan 15 -Tahtalı,sakarmeke, yaban kazı 3 er -Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, Toplam: 2

37 -YeĢilbaĢ, boz ördek, fiyu, kirik (çamurcun),macar ördeği, tepeli patka, karabaģ, elmabaģ patka, çıkrıkçın, kara ördek ve aıtıngöz(toplam avlanma limit içinde karar ördek, karabaģ pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı, 1 adetten fazla olamaz.) Toplam: 6 -Küçük karga, ekinkargası, kara leģkargası ve leģkargası Toplam:15 -Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek KuĢu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kiģiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) Yılda Toplam: 4

38 MEMELĠLER -Yabani TavĢan, 1 er -AdatavĢanı, sansar (kayasansarı, ağaç sansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüģ avında avcı baģına) 2 Ģer -Yaban domuzu (sürek avında avcı baģına), (sürekçiler av yapamaz) 2 -Çakal 1 -Tilki 2

39 Maddeleri Uyarınca; Bu Kanunla yasak edilen fiilleri iģleyenler derhal avdan men edilir. Bunların bizatihi avda kullandıkları suç alet ve ekipmanların kabahatin konusunu oluģturması durumunda (haznesi sınırlandırılmamıģ otomatik tüfek, ağ, teyp, projektör vb.) suç aletleri, kime ait olursa olsun idarece el konularak muhafaza altına alınmasına ve mahalli mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir. Canlı ve cansız av hayvanlarının da mülkiyeti kamuya geçirileceği, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahalarına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, masrafı yapı ve tesisi kurana ait olmak üzere, ilgili idare tarafından yıktırılacağı, Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında iki yıldan beģ yıla kadar hapis cezasına hüküm olunacağı kanunla belirlenmiģtir.

40 El konulan ve bulundurulması suç oluģturan silâhlar (avda kullanılan ruhsatsız yivli silahlar 6136 sayılı Kanununa göre suç olduğundan) soruģturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığına intikal ettirilir. El Konulan Av Hayvanları; Canlı av hayvanları hemen, yaralı av hayvanları tedavi edildikten sonra tutanak düzenlenerek doğaya salınmalıdır. Cansız olarak el konulan av hayvanları ile ilgili olarak veteriner hekimden rapor alınmalıdır. Veteriner Hekim raporunda el konulan av hayvanının gıda olarak tüketilmesinde sakınca var ise uygun yöntemlerle av hayvanı imha edilmeli (gömme, yakma vb) dir. Gıda olarak tüketilmesinde sakınca yok ise Ġl Müdürlüğünce av hayvanın mülkiyeti kamuya geçirilmelidir. Mülkiyeti kamuya geçirilen av hayvanının satıģı yapılarak döner sermayeye gelir kaydedilir.

41 SUÇ / KABAHAT UNSURUNUN BULUNMASI; Sırasıyla - AVDAN MEN ETMEYĠ, - EL KOYMAYI VE MUHAFAZA ALTINA ALMAYI - SUÇ / KABAHAT TUTANAĞI TANZĠMĠNĠ GEREKTĠRĠR

42 KABAHAT TUTANAĞI TANZĠMĠ Av kabahat tutanağı olay mahallinde tutulmalıdır. Olay geliģme sırası ile ayrıntılı olarak anlatılarak kabahat unsurları belirtilmelidir. Yer, tarih, gün ve zaman (saat) tutanakta belirtilmelidir. Tutanağı düzenleyenler, tanıklar ve kabahatliler tarafından imzalanmalıdır. Kabahatliler imzadan imtina ediyorlarsa, sanıkların isimlerinin altına imzadan imtina ettikleri yazılarak tutanağı düzenleyenler tarafından imzalanmalıdır.

43 Kimlik bilgileri ( TC kimlik numarası, Vergi numarası) ve adresleri doğru ve tam yazılmalıdır. Av kabahati iģleyenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılmalıdır. Av kabahatinde kullanılan eģya ve araçlar kabahatin konusunu oluģturuyorsa bunların cinsi, markası, varsa numarası, özellikleri yazılarak el konulmalı, kabahatin konusunu oluģturmadığı için el konulmayan eģya ve araçlarla ilgili de neden el konulmadığına dair tutanakta bilgiye yer verilmelidir. ĠĢlenen yasa dıģı fiiller ile ihlal edilen Kanun maddeleri yazılarak kabahat tutanakta tarif edilmelidir.

44 Avlanmanın yasaklandığı sahalarda av yaparken yakalanan ancak henüz av hayvanı vurmamıģ bir avcı hakkında tutulan kabahat tutanağında, sanığın avlanma eylemine baģladığına dair bazı bulguların yazılmamıģ olması, sanığın cezalandırılmamasına sebep olabilmektedir. Bir olayda, tutanakta bazı ayrıntıların yazılmamıģ olması, sanığa o sahada piknik yapmak için bulunduğu savunmasını yapmasına imkan vermiģ ve tutanakta sanığın beyanının aksini gösteren bir beyan bulunmamasından dolayı, "sanıkların avlanmalarını gösterir hareketlerinin bulunmaması, dolayısı ile Kanunda belirtilen kabahat unsurları oluģmadığı düģünülerek takibata yer olmadığına" karar verilmiģtir. Bu örnek olayda, kabahatliler tüfeklerinin boģ olduğunu ifade etmiģler, tutanakta bunun aksini gösteren bir beyan da bulunmadığından kabahatlilerin avlanma yapmadıklarına karar verilmiģtir.

45 Halbuki tutanaklarda tüfeklerinin dolu vaziyette zapt edildiği ve görevlilerce boģaltıldığı ayrıntısının, Sanıkların yakalandığı sahanın piknik yapmaya olanaklı bir saha olmadığını gösteren ayrıntıların, sahaya vasıta ile gelmelerine rağmen araçlarından uzakta olduklarının, Sanıkların üzerlerinde normal giysilerinin olmayıp arazide kamufle olmalarını sağlayan özel avcı elbiselerinin olduğu ve bellerinde av fiģekliğinin olduğunun, Arazide av tüfeği ile atıģ pozisyonunda iken görüldüğünün, Tüfeklerine el konulduğunda namlusunun sıcak olduğu ve barut koktuğu,

46 Kabahatlilerin avlanma eylemini yaptıkları yerde boģ fiģek bulunduğu, fiģeklerin de henüz yeni kullanıldığı ve barut koktuğu gibi avlanma eyleminin gerçekleģtirilmekte olduğunu gösteren yukarıdaki örneklere benzer hareketlerin ve bulguların yazılmıģ olması ve kabahat unsurlarının oluģtuğunu gösteren beyanların yazılması kararda dikkate alınacak ve kabahatliler hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Bu nedenle tutanaklar düzenlenirken avlanmanın yapıldığı ile ilgili her türlü beyan ve bulgular tutanağa yazılmalıdır. Kabahat tarifi her ne kadar kısa ve öz olması gerekirse de kabahatin oluģtuğunu gösteren tüm deliller belirtilmelidir. Birden fazla kabahat bir arada iģlenmiģse her biri ayrı ayrı belirtilmelidir. (iģlenen her kabahat için ayrı ceza verilmektedir). Tutanakta kabahatlinin beyanlarına da yer verilmelidir. (kabahatlinin; kimlik bilgilerine ait beyanlarına itibar edilmemelidir! Sadece bilgi olarak kaydedilmelidir).

47 AV SUÇLARINDA EL KONULAN SUÇ ALETLERĠ VE GEREÇLERĠ ĠLE SUÇTA KULLANILAN MOTORLU VASITALARININ ZAPT EDĠLMESĠ 4915 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince; Kabahatte/ Suçta kullanılanlar, kabahatin konusunu teģkil edenler, kullanılmak üzere hazırlananlar veya kabahattin iģlenmesi ile elde edilenler, kime ait olursa olsun mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere El Konularak muhafaza altına alınmasını gerektirir. Av kabahatinde/suçunda kullanılan araç ve gereçler ile av hayvanlarının avlanmasında bizatihi kullanılan (nakil vasıtası olarak kullanılması hariç) vasıtaların zapt edilmesi ve satıģları ile ilgili olarak Orman Kanunun 84. maddesinin uygulanması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde gerekli iģlemler yapılır.

48 MOTORLU VASITALAR HANGĠ HALLERDE ZAPT EDĠLEBĠLĠR? Av suçlarında bizatihi kullanıldığı (motorlu vasıta ile av hayvanına çarparak öldürmek, yaralamak, motorlu vasıtanın farı ile gece avı yapmak yada motorlu vasıtanın aküsüne bağlı olarak projektör kullanarak gece avı yapmak, atmaca avında atmacayı yakalama için motorlu vasıtası suç aracı olarak kullanmak gibi.) tespit edilen ve zapt edilen motorlu vasıtalar, 4915 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince zapt edilebilmektedir.

49 MÜLKĠYETĠ KAMUYA GEÇĠRĠLEN ARAÇLARIN SATIġINI KĠM YAPAR? 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefette ele geçirilerek Muhafaza Altına alınan ve kabahatin konusunu teģkil eden, Av tüfekleri, teyp/mp3 çalar gibi ses yayın sistemleri v.s. araç ve gereçler; Mahalli Mülki Amir Olur u ile Mülkiyeti Kamuya Geçirilir ve akabinde 6831 sayılı Orman Kanununun 84. maddesi uygulanarak il müdürlükleri ve bağlı birimleri tarafından satıģlarının yapılması gerekmektedir. SatıĢ ile ilgili 6831 sayılı Kanununun 84. maddesi ve bu maddenin uygulanmasıyla ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar da göz önünde bulundurularak uygun Ģekilde yerine getirilmesi gerekir.

50 ĠLĠMĠZDE YAPILAN ÇALIġMALAR ĠLE ĠLGĠLĠ FOTOĞRAFLAR

51 D.K.M.P. (DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR) MÜHENDĠSLĠĞĠ Av ve Yaban Hayatı Yönetmeliği kapsamında; -Her türlü ele geçirilen veya İl Müdürlüğümüze teslim edilen her tür Av Yaban Hayvanları, yaralı olsun ya da olmasın en kısa sürede Veteriner Hekimlerin de yardımlarıyla tedavi ve bakımları yapılarak yeniden doğal ortama salınmakta olup doğal yaşama yeniden adapte olamayacak olanlar ise Bakanlığımız Rehabilitasyon merkezlerine gönderilmektedirler. -Ağır kış şartlarında, yaban yaşama destek ve katkı amaçlı yemleme çalışmaları yapılmakta olup ilimiz dahilinde av yaban hayvanlarının yoğunluk arz ettiği mevkiilere yem atılmaktadır. -Usülsuz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele edilmektedir.

52 4915 SAYıLı KARA AVCıLıĞı KANUNUNA MUHALEFET EDEN KIġILER HAKKıNDA UYGULANAN ĠDARI PARA CEZALARI Yıllar Ġtibariyle Vize Yaptıran ve Avlanma Kartı Alan Avcı Sayısı

53 Ġl Müdürlüğümüzde; yaralı ele geçirilen av yaban hayvanlarının doğaya salınmak üzere ilk müdahalelerinin ve iyileģtirme çalıģmalarının yapıldığı geçici barınma merkezi bulunmaktadır.

54 YARALI KARACA

55

56

57

58 TEKRAR DOĞAYA SALINIRKEN

59 YENĠDEN DOĞAYA KATILIM

60

61

62

63

64

65

66

67 AĞIR KIġ ġartlarindakġ YEMLEME ÇALIġMALARI

68

69 YEMLEME ÇALIġMALARI

70

71

72

73 AV KORUMA-KONTROL

74

75

76 AVCILIKTA KULLANILAN USULSÜZ GÜMELER

77 USULSÜZ GÜMELER ĠMHA EDĠLĠRKEN

78

79

80 2010 YıLıNDA VERILEN AVCıLıK SERTIFIKALARı

81 AVCILIK KURS SONU SINAVLARI

82

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI. Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 2014-2015 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :20.05.2014 Karar No : 13 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3. maddesi doğrultusunda, Orman ve Su İşleri

Detaylı

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI

ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI . ORMANLARIN KANUN DIġI MÜDAHALELERDEN KORUNMASI ESASLARI TEBLĠĞ NO: 293 ORMAN ZARARLILARIYLA MÜCADELE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 0 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Tanımlar SU ÜRÜNLERİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 4729 ĠġYERĠ AÇMA VE ÇALIġMA RUHSATLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/7/2005 No : 2005/9207 Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/4/1930 No: 1593 4/7/1934 No: 2559 14/6/1989 No: 3572

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Nisan 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29329 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu Kanun Numarası: 1380 Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Şümul: Madde 1 - (Değişik:15/5/1986-3288/1 md.) Bu Kanun su ürünlerinin korunması,

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR. Crimes Against Animals

HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR. Crimes Against Animals Hayvanlara Yönelik İşlenen Suçlar 903 HAYVANLARA YÖNELİK İŞLENEN SUÇLAR Crimes Against Animals Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ Giriş Doğanın bir bütün olarak yaşaması, ekolojik dengenin korunması, insanlar

Detaylı

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ

HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ HUKUKUMUZDA ZOR VE SİLAH KULLANMA YETKİSİ M. Bedri ERYILMAZ * Ayhan BOZLAK 1. Giriş Toplumsal güvenliğin sağlanması için öncelikle önleyici görevleri yerine getirme ve bundan sonuç alınamaması halinde

Detaylı

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ

2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Beştepeler Mah. 31. Sok. No:3 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA Tel: 0312 215 00 33 pbx Belgegeçer: 0312 215 01 81 E.Mail: ormuh@ormuh.org.tr 2023 e DOĞRU 2. DOĞA VE ORMANCILIK SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRİSİ Orman

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini

Detaylı

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, şiddete

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2009 BAKIRKÖY BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUġ Belediye Meclisimizin Saygın Üyeleri, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucunda oluģan yeni meclisimizi en içten duygularımla kutlar, ilçemizin

Detaylı

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK AFETLERE İLİŞKİN ACİL YARDIM TEŞKİLATI VE PLANLAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 01/04/1988-88/12777 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 15/05/1959-7269 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü. ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü ÖZEL GÜVENLĠK DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÖZEL GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ BĠRLEġTĠRĠLMĠġ GENELGESĠ ANKARA-2012 İçindekiler 1. GENELGEDEKĠ TANIM VE KISALTMALAR... 1 2. ÖZEL

Detaylı