4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ"

Transkript

1

2 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

3 ÜLKEMİZİN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Dünya üzerinde belirlenen 37 flora bölgesinden 3 ü (Avrupa-Sibirya, İran-Turan, Akdeniz) Türkiye de temsil edilmektedir. Yapılan tespitlere göre yurdumuzda ; 9000 den fazla bitki, 132 memeli, 454 kuş, 106 sürüngen, 345 balık türü ile birlikte toplam canlı türü yaşamaktadır. Geçmişten günümüze tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi yurdumuzda da bir çok bitki ve hayvan türü yok olmuş, bir çok tür de bugün yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

4 Avrupa-Afrika Kuş Göç Yolları Haritası Türkiye üzerinden iki ana kuş göç yolu geçmektedir; 1-Tekirdağ üzerinden Güneydoğu ya kıvrılan göç yolu, 2-Çoruh Vadisi üzerinden güneye inen göç yolu, Bu iki ana göç yolu Hatay-Belen üzerinde birleşerek Afrika ya ulaşır.

5 ULUSLAR ARASI SÖZLEġMELER 1992 Rio Zirvesi (Çevre ve Kalkınma Konferansı) Gündem 21 Orman Prensipleri Biyolojik ÇeĢitlilik SözleĢmesi Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi İklim Değişikliği Sözleşmesi

6 AV VE YABAN HAYATI ĠLE DOĞRUDAN ĠLGĠLĠ SÖZLEġMELER 1- PARİS Sözleşmesi, (1950) 1966 Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşmesi- 2- BERN Sözleşmesi, (1979)-1984 Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi 3- RAMSAR Sözleşmesi, (1971) 1994 Özellikle Su kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak alanlar Hakkında Sözleşme 4-CITES (Washington) Sözleşmesi, (1975) Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Ticaretinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme- 5-BONN Sözleşmesi, (1979) Yabani Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunması Sözleşmesi 6-AEWA, (1995) Afrika-Avrasya Göçmen Su kuşları Antlaşması) rupa Birliği Direktifleri

7 SözleĢmeler Neler Ġçeriyor Tür koruma Avlanmanın yasaklanması, insani olmayan usullerle avlanma, üreme,kışlama ve göç dönemlerinde koruma, yabancı türlerin sokulmaması Habitat-YaĢam Alanlarının Korunması Ticaret Yasağı Yaban hayvanlarının veya bunlardan elde edilen ürünlerin (et, deri, post,boynuz Vb.) satıģının disipline edilmesi TEMEL ĠLKELER Katılımcılık, Kırsal Fakirlikle Mücadele, Toplumun Bilinçlendirilmesi

8 ANAYASA: Anayasamızın 56' ncı maddesinde; herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaģama hakkına sahiptir. Çevreyi geliģtirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaģların ödevidir... denmektedir.

9 4195 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa, tarihinde yürürlüğe giren 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu dur. Kanun Bölüm ve Madde baģlıkları itibarı ile; Türlerin korunması için gerekli tedbirleri, BozulmuĢ ekosistemlerin rehabilitasyonu ve korunması için yasal düzenlemeleri, Ġzin verilen avlanma metotları ile kaçak avcılığın kontrol edilmesiyle ilgili tedbirlerin yasalarla güçlendirilmesini, Merkez Av Komisyonu nun katılımcı bir yaklaģımla tekrar organize edilmesini,

10 4195 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU Uygun av ve yaban hayatı yönetim planları olan avlakların kurulmasını, Yaban hayvanları için kurtarma merkezlerinin kurulmasını, Avlakların iģletilmesinin Bakanlıkça gerçek veya tüzel kiģilere verilmesini, Avlakların iģletilmesi amacıyla bu avlaklarda sahası bulunan köy tüzel kiģilikleri ve belde belediyeleri ile koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karģılığı iģbirliği yapılmasını, Avcılık belgesi alınması için zorunlu sınav sisteminin getirilmesini,

11 4195 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU Faydalanan öder prensibi çerçevesinde finansal kaynak yaratılmasını, Yaban hayatı konularında halkın bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonda zorunlu programların yapılmasını, Yabancıların avcılık belgesi almalarında eģitlik prensibini, Yaban hayvanlarının ve trofelerinin ticaretinde uluslararası sözleģmelerle uyumlu düzenlemeleri, Yaban hayvanı üretimi ile ilgili düzenlemeleri, Av suçları için uygulanabilir ve caydırıcı cezaları içeren hükümleri içermektedir.

12 4915 sayılı Kanunda Avrupa Birliği ve Uluslararası SözleĢmelere Uyum Nesli tehlike altında olan türlerin korunması (Md.4) YaĢam alanlarının korunması ve rehabilitasyonu(md.4 YHKS-YHYS) Korunan türlerin ve ürünlerinin ticaretinin yasaklanması, ekzotik türlerin giriģinin (Md.18) üretiminin (Md.19) denetlenmesi Ġnsani olmayan avlanma metodlarının yasaklanması (Md.6 avlanma esas ve usulleri) Avlanma sezonu (Md.5) El konulan veya bakıma muhtaç yaban hayvanları için Kurtarma Merkezi kurulması (Md.4) Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi (Md.4 Yayın zorunluluğu)

13 4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNU ve AV KORUMA VE KONTROLÜ

14 Av Koruma ve Kontrolü Av ve yaban hayatının korunmasında koruma faaliyetlerinin; 1- Hangi zamanda? 2- Nerede? 3- Nasıl yapılmalıdır? hususları önem arz etmektedir.

15 Av Koruma ve Kontrolü En iyi koruma ve kontrol; 1-Yasak ve usulsüz avcılığın bulunduğu sahaların doğru seçilmesi, 2- Etkili istihbarat kaynakları, 3-Uyumlu, mevzuata hakim bir koruma ve kontrol ekibi, 4-Görev alanımızda bulunan avcı dernekleri, jandarma ve köy muhtarları ile iģbirliği, 5-Uygun yakalama yönteminin kullanılması, ile olur.

16 Av Koruma ve Kontrolü Ġyi bir korumanın temeli iyi bir planlamadır. Planlamanın temeli ise bilgidir: Ġlimizin dağlarını, ormanlarını, ovalarını, nehirlerini,sazlık ve sulak alanlarını, göllerini, Ġnsanlarını, Ġlimizde hangi hayvanların yaģadığını, Hayvanların biyolojik özelliklerini, yaģama ortamını, Avcıların alıģkanlık ve davranıģlarını, mevsimlere göre Avcı yoğunluğunun dağılımını, Mevzuatı BĠLMEK gereklidir. Bilgi, iyi planlama yapmayı, doğru kararlar almayı, uygulamada kısıtlı kaynaklara ve giderlere rağmen baģarılı olmayı sağlayacaktır

17 Av Koruma ve Kontrolü Suç ve Kabahatlerin takibi; 4915 sayılı Kanununun 20. maddesinde düzenlenmiģtir. Buna göre; Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve bu Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Bakanlık (Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri) ve Orman Genel Müdürlüğünce yapılır tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyet Kanunu ile tarihli ve 2803 sayılı Jandarma TeĢkilât, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

18 Av Koruma ve Kontrolü 20. maddede; Genel kolluk ile, av yasaklarının takibi ile görevli olan av koruma memurları ve saha bekçileri bu kanunda belirtilen yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında tutanak düzenlemeye, yasaklanan fiillerin konusunu oluģturan veya bu fiillerin iģlenmesi suretiyle elde edilen canlı veya cansız hayvanlar ve bunların türevleri ile avlanmada kullanılması veya avlaklarda, pazaryeri ve ticarethanelerde bulundurulması yasak olan eģya ve vasıtalara el koymaya ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir.

19 Av yasağına aykırı hareket edenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılır. Hüviyeti tespit edilemeyenler vakit geçirilmeksizin hüviyeti tespit edilebilecek en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine vebunlarla da tespiti mümkün olmazsa en yakın zabıta merkezine götürülür ve Kabahatler Kanununun 40 ıncı maddesine göre iģlem yapılır. Görevli memurların bulunmadığı yerlerde, kır ve köy bekçileri ile köy muhtarları da aynı yetkiyi haizdir. denilmektedir.

20 Av Koruma ve Kontrolü 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Göre Görevliler; Av koruma memurları Saha bekçileri Orman Genel Müdürlüğü personeli Polis, Jandarma Bunların olmadığı yerlerde Kır ve köy bekçileri, Muhtarlar

21 Av Koruma ve Kontrolü 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 1.Maddesinde : Av koruma memurları: Bu Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaģama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliģtirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalıģan memurları, ifade eder. Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve iģçi statüsünde çalıģan personeli, Ġfade eder. ġeklinde tanımlanmıģtır.

22 Madde 20: Suçların takibi Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av suçlarının takibi ve üretim yapan yerlerin denetimi yetkisi Bakanlık (Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri) ve Orman Genel Müdürlüğüne verilmiģtir. Av koruma memurları yasaklara aykırı hareket edenleri avlanmadan men etmeye, haklarında suç zaptı düzenlemeye ve silâh, alet ve ekipmanlar ile canlı, cansız av hayvanlarını, av hayvanlarının bizatihi avında kullanılan suç vasıtalarını kime ait olursa olsun Muhafaza Altına Almaya (zapt etmeye) ve bu amaçla yakalamaya görevli ve yetkilidir.

23 Madde 21: Yasaklara Uymama Madde 22:Özel avlakların kuruluş amacı dışında işletilmesi Madde 23:İzinsiz veya yasak yerlerde avlanma Madde 24:Avlanma esaslarına uymama ve belgesiz avlanma Madde 25:Yabancılarla ilgili yasaklara uymama Madde 26: Av ve yaban hayvanı ticareti yasağına uymama Av suçları için genellikle idari para cezası verilmektedir. Sadece Kanunun 18 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları ve 19 uncu madde gereğince Bakanlığın koyacağı esaslara, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince av ve yaban hayvanlarının beslendikleri ve barındıkları ortamı zehirleyenlere, zehirle avlananlara ağır para cezası verilir. Ağır para cezaları yetkili mahkemelerce verilir. Ağı para cezasını gerektiren suçlar için idari para cezası kararı alınmaz.

24 Koruma ve kontrolde Ģu hususlar dikkate alınmalıdır: Avlanma yasayla verilmiģ bir haktır, (4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 3/21. maddesinde ; Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kiģilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koģulları ile elde ettiği hakkı, olarak tanımlanmıģtır.) Buna göre, gerekli belge ve Ģartlara sahip olan T.C. vatandaģları avlanma hakkını mevzuata uymak Ģartı ile kullanabilirler. Avlak sahası dahilinde; Av Tüfeği kılıfından çıkarıldığı an ya da içine fişek konduğu an avlanma eylemi başlamıştır. Av tüfeği, hem içi boş hem de kılıfı içerisinde olmadığı müddetçe hiçbir avcı Avlanmadığını iddia edemez ve ifadesi dikkate alınmaz

25 BU BAĞLAMDA; 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununda -yaban hayvanlarını ölü yada canlı olarak avlanmaya çalıģma, avlanma eylemi olarak tanımlandığından (4915 SK. 2/26 ve 27. Bentleri), yani av hayvanı vurulmamıģ olsa bile fiil avlanma tanımı içinde olduğundan, teģebbüsün de cezalandırılması gerekmektedir Yani ele geçirilen av hayvanına bakılmaksızın kabahatlilerin -avlak sahasında avlanma fiilinde bulunuyor olmaları ) Ġdari Yaptırım Kararlarını gerektirmektedir. (Kara avcılığı kanunu ve MAK kararı gereği avlanma teģebbüsünün /fiilinin oluģmaması için av tüfeğinin hem boģ olması hem de kılıfı içinde bulunduruluyor olması gerekmektedir. Eğer avlaklarda av tüfeği tüfek kılıfından çıkarılmıģ ise yada içinde fiģik bulunduruluyor ise ister av hayvanı öldürmüģ olsun ya da canlı ele geçirmiģ olsun ister hiç av hayvanı ele geçirememiģ/vurulmamıģ olsun)

26 Avcılık Belgesi Örneği

27 Kontrolün amacı: Avlanmanın avlanma hakkına sahip kiģiler tarafından yapılmasını sağlamak, Avlanma hakkına sahip olan kiģilerin de mevzuat içinde hareket etmesini sağlamak, Av ve yaban hayatının sürekliliğini sağlamak, Avcılığın doğaya zarar vermeden, sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini sağlamak, Yaban hayatı kaynaklarından kırsal kalkınmaya destek vermek, Temel amaç: Yaban hayatını korumak ve sürdürülebilir avcılıktır.

28 Av Koruma Kontrolü Yapılırken; 1-Avcılık belgesi ile avlanma izin kartının olup olmadığı kontrol edilmelidir, Av yapılan mevkiinin ava açık olup olmadığına bakılmalıdır, 2-Avlanma zamanına ve avlanma dönemine uyup uymadığı kontrol edilmelidir, 3-Avcının vurmuģ olduğu av hayvanı var ise, korunan tür olup olmadığı ile limit dahilinde avlanıp avlanmadığı da kontrol edilmelidir, 4-Avcının tüfeği, yarı otomatik veya pompalı ise takozlu olup olmadığına bakılmalıdır. Zira haznesi ikiden fazla fiģek alan pompalı ve yarı otomatik tüfeklerin avda kullanılması, avlaklarda ve vasıtada bulundurulması yasaktır. 5-Yivsiz tüfek ruhsatının kendisine ait olup olmadığına bakılmalıdır. 6-Avlaklarda kullanılması ve bulundurulması yasak olan; mühre, ses ve ıģık sistemleri, ağ, kafes, usulsüz gümede avlanmak v.b. ile avlanıp avlanılmadığı kontrol edilmelidir. Özetlersek Kanun ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararlarına göre avcının yasal av yapıp yapmadığı yapılacak kontrollerle denetlenmelidir.

29 Kabahat unsuru yukarıdaki durumlarda oluģmuģ olursa -Bu ve benzeri durumlarda avcı/avcılar derhal avdan men edilerek, avda kullanmıģ oldukları eģya ve araçlar kabahatin konusunu oluģturduğu takdirde (Kanunun 6. Maddesinin ikinci fıkrasında sayılan haznesi iki fiģek alacak Ģekilde sınırlandırma yapılmamıģ tüfekler, canlı mühreler, teyp-akümülatör-hoparlör-mp3 çalar, 6.0 Volt ve üzeri projektör, ağ-kafes vb.) bunlara el konularak muhafaza altına alınır ve ilgili/ilgililer hakkında av kabahat tutanağı düzenlenmelidir. (vurulmuģ/yaralı canlı/cansız av hayvanları ile birlikte) -Fişek, avcı yeleği, dürbün, 6.0 Volt altında çalışan el fenerleri, düdük, av tüfeği kılıfı ve sahibince kullanılmakta olan ruhsatlı çift kırma av tüfekleri kabahatin konusunu teşkil etmediğinden kabahatlilere iade edilebileceği gibi diğer kabahati nedeniyle avdan men edilmesi gereken durumlarda avdan men etme kapsamında geçici olarak muhafaza altına alınabilir.

30 2521 sayılı Kanun kapsamında kabahatin konusunu oluģturmayan av tüfeği avda kullanılmıģ ise; Avda kullanılan, yivsiz av tüfeği ruhsatı bulunan, silah baģkasına ait ise; Yivsiz av tüfeği ruhsatı yok ise, Bu durumlarda avcı avdan hemen men edilerek, avda kullandıkları bu silahlara el konulur ve 2521 sayılı Kanun hükümlerine göre iģlem yapılmak üzere ruhsat verme yetkisine sahip ĠçiĢleri Bakanlığı mahalli teģkilatı veya Jandarma teģkilatınateslim edilir.

31 4915 Sayılı Kanuna Göre Kabahat Sayılan Fiil Ve Aykırılıklar; 4/1. Maddesi Uyarınca; 1) Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması, 2) Yaban hayvanlarının üreme, tüy değiģtirme ve göç dönemlerinde rahatsız edilmesi, 3) Yavru ve yumurtalarının toplanması, 4) Yuvalarının dağıtılması, 5) Memelilerin kıģ uykusunda rahatsız edilmesi, 6)Lüzumu halinde yaban hayvanlarının kendilerinden, yavru ve yumurtalarından korundukları süre içinde faydalanma ve zararlı olanları ile mücadele esaslarına uyulmaması Kanunen yasaklanmıģtır.

32 5/1-2. Maddesi Uyarınca; Avlanma süreleri ve avlanma miktarları dışında avlanma, 12/3. Maddesi Uyarınca; Avlanmanın açık olduğu avlaklarda; avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava kapatılması yasağına uymama, (olağan üstü hava koşullarında vs. avın kapatılması) 4/4. Maddesi Uyarınca; Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine barınmasına üremesine ve korunmasına imkan veren doğal yaşama alanlarını zehirleme, 5/3 Maddesi Uyarınca; Ulusal ve yerel Radyo ve Televizyonların yayın zorunluluğuna uymama,

33 11. Maddesi Uyarınca; Yapılan denetimlerde özel avlakların kuruluģ amaçları dıģında iģletildiğinin tespiti halinde, avlak sahibine veya bu avlakları kiralamak sureti ile iģletenlere, 12. Maddesi Uyarınca; Avlaklarda izin almadan avlanma ve MAK Komisyonunca avlanmaya yasaklanan avlaklarda avlanma, 12/2. Maddesi Uyarınca; Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13 üncü bentlerinde tanımlanan saha ve istasyonlarda avlananlara, (YHKS, YHGS, ÜĠ)

34 6/2. Maddesi Uyarınca; Yasaklanan avlanma esas ve usulleri ile avlanma, (Zehirle avlanma hariç) 6/2. Maddesi Uyarınca; MAK Kararı ile avda kullanılması yasaklanan araç ve gereçlerin avlaklarda bulundurulması, pazar ve ticarethanelerde satıģı yasağına uymama, 6/3. Maddesi Uyarınca; Av hayvanlarının taģınması, avlanma gayesi dıģında mücadele kapsamında kiģilerin kendilerini, tarlalarını, sürülerini korumak maksadı ile avlanma izni olmadan avlanmada kullanılan silahları ve araçları taģıma veya köpek bulundurma ile eğitilmiģ hayvanlarla ve avlanma zamanı dıģında avlanma esaslarına uymama, 6/2. Maddesi Uyarınca; Zehirle avlanma,

35 14/2. Maddesi Uyarınca; Avcılık belgesini almadan avlanma, (yerli avcılar) 14/1-2. Maddesi Uyarınca; Avlanma izni olmadan avlanma, (yerli avcılar) 14/4. Maddesi Uyarınca; Yabancı avcılık belgesi ve geçici avcılık belgesi almadan avlanma, (yabancı avcılar) 14/2. Maddesi Uyarınca; Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini yanında bulundurmadan avlanma,

36 Avlanma Limitleri Avcı baģına bir av günü için, türlere göre avlanma limitleri -Bıldırcın 10 -Üveyik 8 -Karatavuk 3 -Güvercin (kaya güver.) 6 -Çulluk(orman çulluğu) 4 -Saksağan 15 -Tahtalı,sakarmeke, yaban kazı 3 er -Kınalı keklik, kum kekliği ve kaya kekliği, Toplam: 2

37 -YeĢilbaĢ, boz ördek, fiyu, kirik (çamurcun),macar ördeği, tepeli patka, karabaģ, elmabaģ patka, çıkrıkçın, kara ördek ve aıtıngöz(toplam avlanma limit içinde karar ördek, karabaģ pakta ve altıngöz kılkuyruk sayısı, 1 adetten fazla olamaz.) Toplam: 6 -Küçük karga, ekinkargası, kara leģkargası ve leģkargası Toplam:15 -Serçe ve Kızılsırtlı Örümcek KuĢu (Atmaca yakalamak amacıyla, Atmacacılık sertifikası sahibi kiģiler tekrar doğaya canlı olarak bırakmak kaydıyla yakalayabilir.) Yılda Toplam: 4

38 MEMELĠLER -Yabani TavĢan, 1 er -AdatavĢanı, sansar (kayasansarı, ağaç sansarı), yaban domuzu (bek ve yürüyüģ avında avcı baģına) 2 Ģer -Yaban domuzu (sürek avında avcı baģına), (sürekçiler av yapamaz) 2 -Çakal 1 -Tilki 2

39 Maddeleri Uyarınca; Bu Kanunla yasak edilen fiilleri iģleyenler derhal avdan men edilir. Bunların bizatihi avda kullandıkları suç alet ve ekipmanların kabahatin konusunu oluģturması durumunda (haznesi sınırlandırılmamıģ otomatik tüfek, ağ, teyp, projektör vb.) suç aletleri, kime ait olursa olsun idarece el konularak muhafaza altına alınmasına ve mahalli mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecektir. Canlı ve cansız av hayvanlarının da mülkiyeti kamuya geçirileceği, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdeki yaban hayatı koruma ve geliģtirme sahalarına izinsiz olarak kurulan yapı ve tesisler, masrafı yapı ve tesisi kurana ait olmak üzere, ilgili idare tarafından yıktırılacağı, Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün yok olması ya da ekolojik dengenin bozulması tehlikesine neden olunması halinde, failler hakkında iki yıldan beģ yıla kadar hapis cezasına hüküm olunacağı kanunla belirlenmiģtir.

40 El konulan ve bulundurulması suç oluģturan silâhlar (avda kullanılan ruhsatsız yivli silahlar 6136 sayılı Kanununa göre suç olduğundan) soruģturma evrakı ile birlikte Cumhuriyet BaĢsavcılığına intikal ettirilir. El Konulan Av Hayvanları; Canlı av hayvanları hemen, yaralı av hayvanları tedavi edildikten sonra tutanak düzenlenerek doğaya salınmalıdır. Cansız olarak el konulan av hayvanları ile ilgili olarak veteriner hekimden rapor alınmalıdır. Veteriner Hekim raporunda el konulan av hayvanının gıda olarak tüketilmesinde sakınca var ise uygun yöntemlerle av hayvanı imha edilmeli (gömme, yakma vb) dir. Gıda olarak tüketilmesinde sakınca yok ise Ġl Müdürlüğünce av hayvanın mülkiyeti kamuya geçirilmelidir. Mülkiyeti kamuya geçirilen av hayvanının satıģı yapılarak döner sermayeye gelir kaydedilir.

41 SUÇ / KABAHAT UNSURUNUN BULUNMASI; Sırasıyla - AVDAN MEN ETMEYĠ, - EL KOYMAYI VE MUHAFAZA ALTINA ALMAYI - SUÇ / KABAHAT TUTANAĞI TANZĠMĠNĠ GEREKTĠRĠR

42 KABAHAT TUTANAĞI TANZĠMĠ Av kabahat tutanağı olay mahallinde tutulmalıdır. Olay geliģme sırası ile ayrıntılı olarak anlatılarak kabahat unsurları belirtilmelidir. Yer, tarih, gün ve zaman (saat) tutanakta belirtilmelidir. Tutanağı düzenleyenler, tanıklar ve kabahatliler tarafından imzalanmalıdır. Kabahatliler imzadan imtina ediyorlarsa, sanıkların isimlerinin altına imzadan imtina ettikleri yazılarak tutanağı düzenleyenler tarafından imzalanmalıdır.

43 Kimlik bilgileri ( TC kimlik numarası, Vergi numarası) ve adresleri doğru ve tam yazılmalıdır. Av kabahati iģleyenler, olay yerinde gerekli tutanaklar düzenlendikten sonra derhal serbest bırakılmalıdır. Av kabahatinde kullanılan eģya ve araçlar kabahatin konusunu oluģturuyorsa bunların cinsi, markası, varsa numarası, özellikleri yazılarak el konulmalı, kabahatin konusunu oluģturmadığı için el konulmayan eģya ve araçlarla ilgili de neden el konulmadığına dair tutanakta bilgiye yer verilmelidir. ĠĢlenen yasa dıģı fiiller ile ihlal edilen Kanun maddeleri yazılarak kabahat tutanakta tarif edilmelidir.

44 Avlanmanın yasaklandığı sahalarda av yaparken yakalanan ancak henüz av hayvanı vurmamıģ bir avcı hakkında tutulan kabahat tutanağında, sanığın avlanma eylemine baģladığına dair bazı bulguların yazılmamıģ olması, sanığın cezalandırılmamasına sebep olabilmektedir. Bir olayda, tutanakta bazı ayrıntıların yazılmamıģ olması, sanığa o sahada piknik yapmak için bulunduğu savunmasını yapmasına imkan vermiģ ve tutanakta sanığın beyanının aksini gösteren bir beyan bulunmamasından dolayı, "sanıkların avlanmalarını gösterir hareketlerinin bulunmaması, dolayısı ile Kanunda belirtilen kabahat unsurları oluģmadığı düģünülerek takibata yer olmadığına" karar verilmiģtir. Bu örnek olayda, kabahatliler tüfeklerinin boģ olduğunu ifade etmiģler, tutanakta bunun aksini gösteren bir beyan da bulunmadığından kabahatlilerin avlanma yapmadıklarına karar verilmiģtir.

45 Halbuki tutanaklarda tüfeklerinin dolu vaziyette zapt edildiği ve görevlilerce boģaltıldığı ayrıntısının, Sanıkların yakalandığı sahanın piknik yapmaya olanaklı bir saha olmadığını gösteren ayrıntıların, sahaya vasıta ile gelmelerine rağmen araçlarından uzakta olduklarının, Sanıkların üzerlerinde normal giysilerinin olmayıp arazide kamufle olmalarını sağlayan özel avcı elbiselerinin olduğu ve bellerinde av fiģekliğinin olduğunun, Arazide av tüfeği ile atıģ pozisyonunda iken görüldüğünün, Tüfeklerine el konulduğunda namlusunun sıcak olduğu ve barut koktuğu,

46 Kabahatlilerin avlanma eylemini yaptıkları yerde boģ fiģek bulunduğu, fiģeklerin de henüz yeni kullanıldığı ve barut koktuğu gibi avlanma eyleminin gerçekleģtirilmekte olduğunu gösteren yukarıdaki örneklere benzer hareketlerin ve bulguların yazılmıģ olması ve kabahat unsurlarının oluģtuğunu gösteren beyanların yazılması kararda dikkate alınacak ve kabahatliler hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Bu nedenle tutanaklar düzenlenirken avlanmanın yapıldığı ile ilgili her türlü beyan ve bulgular tutanağa yazılmalıdır. Kabahat tarifi her ne kadar kısa ve öz olması gerekirse de kabahatin oluģtuğunu gösteren tüm deliller belirtilmelidir. Birden fazla kabahat bir arada iģlenmiģse her biri ayrı ayrı belirtilmelidir. (iģlenen her kabahat için ayrı ceza verilmektedir). Tutanakta kabahatlinin beyanlarına da yer verilmelidir. (kabahatlinin; kimlik bilgilerine ait beyanlarına itibar edilmemelidir! Sadece bilgi olarak kaydedilmelidir).

47 AV SUÇLARINDA EL KONULAN SUÇ ALETLERĠ VE GEREÇLERĠ ĠLE SUÇTA KULLANILAN MOTORLU VASITALARININ ZAPT EDĠLMESĠ 4915 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince; Kabahatte/ Suçta kullanılanlar, kabahatin konusunu teģkil edenler, kullanılmak üzere hazırlananlar veya kabahattin iģlenmesi ile elde edilenler, kime ait olursa olsun mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere El Konularak muhafaza altına alınmasını gerektirir. Av kabahatinde/suçunda kullanılan araç ve gereçler ile av hayvanlarının avlanmasında bizatihi kullanılan (nakil vasıtası olarak kullanılması hariç) vasıtaların zapt edilmesi ve satıģları ile ilgili olarak Orman Kanunun 84. maddesinin uygulanması hakkındaki yönetmelik çerçevesinde gerekli iģlemler yapılır.

48 MOTORLU VASITALAR HANGĠ HALLERDE ZAPT EDĠLEBĠLĠR? Av suçlarında bizatihi kullanıldığı (motorlu vasıta ile av hayvanına çarparak öldürmek, yaralamak, motorlu vasıtanın farı ile gece avı yapmak yada motorlu vasıtanın aküsüne bağlı olarak projektör kullanarak gece avı yapmak, atmaca avında atmacayı yakalama için motorlu vasıtası suç aracı olarak kullanmak gibi.) tespit edilen ve zapt edilen motorlu vasıtalar, 4915 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince zapt edilebilmektedir.

49 MÜLKĠYETĠ KAMUYA GEÇĠRĠLEN ARAÇLARIN SATIġINI KĠM YAPAR? 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefette ele geçirilerek Muhafaza Altına alınan ve kabahatin konusunu teģkil eden, Av tüfekleri, teyp/mp3 çalar gibi ses yayın sistemleri v.s. araç ve gereçler; Mahalli Mülki Amir Olur u ile Mülkiyeti Kamuya Geçirilir ve akabinde 6831 sayılı Orman Kanununun 84. maddesi uygulanarak il müdürlükleri ve bağlı birimleri tarafından satıģlarının yapılması gerekmektedir. SatıĢ ile ilgili 6831 sayılı Kanununun 84. maddesi ve bu maddenin uygulanmasıyla ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar da göz önünde bulundurularak uygun Ģekilde yerine getirilmesi gerekir.

50 ĠLĠMĠZDE YAPILAN ÇALIġMALAR ĠLE ĠLGĠLĠ FOTOĞRAFLAR

51 D.K.M.P. (DOĞA KORUMA VE MĠLLĠ PARKLAR) MÜHENDĠSLĠĞĠ Av ve Yaban Hayatı Yönetmeliği kapsamında; -Her türlü ele geçirilen veya İl Müdürlüğümüze teslim edilen her tür Av Yaban Hayvanları, yaralı olsun ya da olmasın en kısa sürede Veteriner Hekimlerin de yardımlarıyla tedavi ve bakımları yapılarak yeniden doğal ortama salınmakta olup doğal yaşama yeniden adapte olamayacak olanlar ise Bakanlığımız Rehabilitasyon merkezlerine gönderilmektedirler. -Ağır kış şartlarında, yaban yaşama destek ve katkı amaçlı yemleme çalışmaları yapılmakta olup ilimiz dahilinde av yaban hayvanlarının yoğunluk arz ettiği mevkiilere yem atılmaktadır. -Usülsuz ve kaçak avlanan avcılarla mücadele edilmektedir.

52 4915 SAYıLı KARA AVCıLıĞı KANUNUNA MUHALEFET EDEN KIġILER HAKKıNDA UYGULANAN ĠDARI PARA CEZALARI Yıllar Ġtibariyle Vize Yaptıran ve Avlanma Kartı Alan Avcı Sayısı

53 Ġl Müdürlüğümüzde; yaralı ele geçirilen av yaban hayvanlarının doğaya salınmak üzere ilk müdahalelerinin ve iyileģtirme çalıģmalarının yapıldığı geçici barınma merkezi bulunmaktadır.

54 YARALI KARACA

55

56

57

58 TEKRAR DOĞAYA SALINIRKEN

59 YENĠDEN DOĞAYA KATILIM

60

61

62

63

64

65

66

67 AĞIR KIġ ġartlarindakġ YEMLEME ÇALIġMALARI

68

69 YEMLEME ÇALIġMALARI

70

71

72

73 AV KORUMA-KONTROL

74

75

76 AVCILIKTA KULLANILAN USULSÜZ GÜMELER

77 USULSÜZ GÜMELER ĠMHA EDĠLĠRKEN

78

79

80 2010 YıLıNDA VERILEN AVCıLıK SERTIFIKALARı

81 AVCILIK KURS SONU SINAVLARI

82

İHBAR 0412 251 23 05-06

İHBAR 0412 251 23 05-06 İHBAR 0412 251 23 05-06 ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR) İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Şanlıurfa Yolu 3. Km (Dedaş Bitişiği) DİYARBAKIR Tel: 0412 251 23 05-06 DİYARBAKIR

Detaylı

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR AV YASAKLARI KONUSUNDA ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR Ülkemizde kara avcılığını düzenleyen temel yasa 11.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Kanun)dur.

Detaylı

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir.

Avcı Başına Bir Günlük Avlanma Limitleri Belirlenmiştir. BAKANLIKTAN DUYURU 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesine dayanılarak 03 Mayıs 2017 tarihinde toplanan Merkez Av Komisyonu, 2017-2018 Av Döneminde avcılığın düzenlenmesine ilişkin 16 sayılı

Detaylı

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza

Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Liça balığı avlayan amatör balıkçıya ceza Bodrum Sahil Güvenlik ekipleri, yasak sahada avlanarak Liça balığı avlayan kişiye para cezası uyguladı. Bodrum da yasak sahada halk arasında çıplak, akya, çatal

Detaylı

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI

2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI Karar Tarihi : 21/02/2013 Karar No: :1 2013-2014 AV DÖNEMİ ISPARTA İL AV KOMİSYON KARARI 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali yardımcısı Mestan DENİZ başkanlığında,

Detaylı

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ,GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi

Detaylı

Kara Avcılığı Kanunu

Kara Avcılığı Kanunu Kara Avcılığı Kanunu Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ

FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ FLORA, FAUNA TÜRLERİ VE YABAN KUŞLARININ KORUNMASI TÜZÜĞÜ (13.2.2014 R.G. 33 EK III A.E. 99 Sayılı Tüzük) ÇEVRE YASASI (18/2012 ve 30/2014 Sayılı Yasalar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu,

Detaylı

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak.

- Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. Çevre Koruma Faaliyetleri - Sorumluluk bölgesinde her türlü dere ve akarsuların kirlilik düzeyinin kontrolünü yapmak. - Orman envalinin izinsiz tahribatının önüne geçilmesi ve kaçak yapılaşmanın engellenmesini

Detaylı

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YABAN HAYATI DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013 1 AV VE YABAN HAYVANI ÜRETEN ÖZEL ÜRETĠM TESĠSLERĠNĠN TABĠĠ OLDUKLARI MEVZUAT Ülkemizde av ve yaban hayvanı üretmek isteyen kamu kurum ve kuruluģları ile gerçek ve

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

Bıldırcın... Üveyik... Karatavuk, öter ardıç

Bıldırcın... Üveyik... Karatavuk, öter ardıç Karar Tarihi :.../.../2015 Karar No: : 2015-2016 AV DÖNEMİ SİVAS İL AV KOMİSYON KARARI (ÖRNEK DİSPOZİSYON) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Vali ve/veya Vali yardımcısı...

Detaylı

KARA AVCILIĞI KANUNU

KARA AVCILIĞI KANUNU KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun No: 4915 Kanun Kabul Tarihi: 01/07/2003 Resmi Gazete Tarihi: 11/07/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25165 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ

Detaylı

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI

Resmî Gazete KARAR 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI 26 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27592 KARAR Çevre ve Orman Bakanlığından: 2010-2011 AV DÖNEMİ MERKEZ AV KOMİSYONU KARARI Karar Tarihi :18.05.2010 Karar No : 9 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÜREÇ BİLGİLERİ FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÜREÇ BİLGİLERİ FORMU T.C. ORMAN V SU İŞLRİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA V MİLLİ PARKLAR GNL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÇ BİLGİLRİ FORMU Yayın Tarihi : Revizyon Tarihi: 3.02.204 Süreç No: /2 Revizyon No: SÜRÇ SORUMLUSU ÜST BİRİM: ALT BİRİM: AV

Detaylı

KARA AVCILIĞI KANUNU

KARA AVCILIĞI KANUNU 8501 KARA AVCILIĞI KANUNU Kanun Numarası : 4915 Kabul Tarihi : 1/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/2003 Sayı : 25165 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Kanun No. 4915 Kabul Tarihi : 1.7.2003

Kanun No. 4915 Kabul Tarihi : 1.7.2003 Kara Avcılığı Kanunu Kanun No. 4915 Kabul Tarihi : 1.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1.Dilekçe 1. 2.Avcı

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi :

Kanun No Kabul Tarihi : Kara Avcılığı Kanunu Kanun No. 4915 Kabul Tarihi : 1.7.2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETLERDE ĐSTENĐLEN BELGELER VE ĐŞ BĐTĐRME SÜRELERĐ

VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETLERDE ĐSTENĐLEN BELGELER VE ĐŞ BĐTĐRME SÜRELERĐ VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETLERDE ĐSTENĐLEN BELGELER VE ĐŞ BĐTĐRME SÜRELERĐ DOĞA KORUMA VE MĐLLĐ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 HĐZMETĐN ADI ĐSTENEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) Avcı Eğitim

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

4915 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, , KARA AVCILIĞI KANUNU

4915 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, , KARA AVCILIĞI KANUNU 8518 4915 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE Değiştiren Kanunun/ İptal Eden Anayasa Mahkemesinin

Detaylı

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010

TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU. Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 TÜTÜN VE ALKOL PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU Uzman Naime DOĞAN 05 EKĠM 2010 REKLAM, PROMOSYON, SPONSORLUK ĠLE ĠLGĠLĠ YASAL DÜZENLEMELER, EKSĠKLĠKLER VE ÖNERĠLER 2 Tütün Kontrol Çerceve SözleĢmesi 4207 sayılı

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN BAZI MADDELERİ DEĞİŞİYOR Son torba yasanın yayınlanması ile birlikte 6331 sayılı İSGK bazı maddeleri yeniden revize ediliyor. **İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Madde 13. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak isteyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak zorundadır.

Madde 13. Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri kurmak isteyenler, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından izin almak zorundadır. Su Ürünleri Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 4950 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 4950 Kabul Tarihi : 22.7.2003

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ MERKEZİ AV KOMİSYONU BÜTÇESİ VE BÜTÇENİN KULLANIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ [(26.11.2009 R.G. 203 EK III A.E. 805 Sayılı Tüzüğün), (26.2.2013 R.G. 32 EK III A.E. 92) Sayılı Tüzükle Birleştirilmiş

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda düzenlenen cezai ve idari yaptırımlar ile sorumluluk hükümleri; İhale dışı bırakılacak olanlar, İhaleye katılamayacak BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAKLARI Uzm.Dr.Rukiye BERKEM S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SATIN ALMA İŞLEMLERİ (İhale) KURSU I. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TESPĠT ÇĠZELGESĠ

DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI TESPĠT ÇĠZELGESĠ KAPSAMINDA VERĠLEN SĠLAH TAġIMA RUSATLARI TAMAMLANDIKTAN SONRA CAN GÜVENLĠĞĠ NEDENĠ ĠLE VERĠLECEK SĠLAH TAġIMA RUSAT ĠġLEMLERĠNĠN TAMAMLANMASI (30) Ġġ GÜNÜ DĠNAR ĠLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HĠZMET STANDARTLARI

Detaylı

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

26 Aralık 2014 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: 26 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29217 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİLİMSEL ÇALIŞMA, DENEME VE ÇEŞİT ISLAHI AMACIYLA BİTKİ, BİTKİSEL ÜRÜN VE DİĞER MADDELER İLE ZARARLI ORGANİZMALARIN

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki

Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Çevre ve Orman Bakanlığından: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve iş BiTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLi PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HiZMETiN TAMAMLANMA SÜRESi (EN GEÇ)

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU 1 Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU 9085 ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası : 5262 Kabul Tarihi : 1/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERELERİ Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine ilişkin işlemler 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Su Ürünleri Ruhsat

Detaylı

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1)

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) 6611 EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU (1) Kanun Numarası : 3160 Kabul Tarihi : 28/2/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU

İL HAYVAN SAĞLIK ZABITASI KOMİSYONU Sayı, tarih 2.12.2007 Konu Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarını GÖREVE DAVET Adana Valiliği Yüksek Makamına 3285 sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliği ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma

Detaylı

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2)

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) Çevre ve Orman Bakanlığından: 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENELGE (2006/2) (24 Ocak 2006 tarih ve 26059 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 2872 sayılı

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür?

1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? 1. Üzerinde silinti/kazıntı bulunan TIR Karneleri gümrük idarelerinde nasıl işlem görür? A) Gümrük idarelerince kabul edilmez B) Gümrük idarelerince kabul edilir C) Gümrük idarelerince yenisi verilir D)

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI ĠÇĠNDEKĠLER BağıĢ nedir? BağıĢ toplama mevzuatı BağıĢlar için düzenlenmesi gereken evraklar Yardım nedir? Yardım toplama mevzuatı Yardımlar için düzenlenmesi gereken

Detaylı

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri

29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri 1 29.06.2011 Tarih ve 645 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, Merkezi Manisa olan, İzmir, Aydın ve Muğla İllerini Kapsayan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü Kurulmuştur. 2 Şube Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AV VE YABAN HAYATI DAİRESİ BAŞKANLIĞI (16. KAT) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER. 1. Dilekçe,

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER. 1. Dilekçe, 2521 Sayılı Kanun Verilen Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 2. Sağlık raporu, 4. Adli sicil beyanı, 5. Son 6 ay içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf, İstenilen belgeler tamamlandıktan sonra (Devir alacaklar

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU. Kanun Numarası : 5262. Kabul Tarihi : 1/12/2004. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659

03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU. Kanun Numarası : 5262. Kabul Tarihi : 1/12/2004. Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 03.12.2004 / 25659 ORGANİK TARIM KANUNU Kanun Numarası : 5262 Kabul Tarihi : 1/12/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 3/12/2004 Sayı :25659 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 08 Kasım 2004 Resmî Gazete Sayı : 25637 YÖNETMELİK YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI

DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI DURSUN AKTAĞ DAİRE BAŞKANI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI, GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI İLE YAPTIRIMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 6 ŞUBAT 2015 CUMA R.G SAYI: 29259 AMAÇ

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

İSTENİLEN BELGELER. ADRES :Kaymakamlık TEL :0252 261 70 44 TEL :0252 262 40 03 FAKS :0252 261 70 44 FAKS :0252 262 12 17

İSTENİLEN BELGELER. ADRES :Kaymakamlık TEL :0252 261 70 44 TEL :0252 262 40 03 FAKS :0252 261 70 44 FAKS :0252 262 12 17 HİZMETİN TAMAMLAMA 2.Sağlık Raporu, ) Yivli Av Tüfeği Ruhsatı 3.T.C.Kimlik Numarası, 4.Adli Sicil Beyanı, 5.Son 6 Ay İçinde Çekilmiş 4 (adet) Fotoğraf, 6.Avcılık Belgesi, Devir alacaklar için, dosya İl

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI

İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI İSTANBUL VALİLİĞİ İL BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYON KARARI KARAR NO : 2011/1 KARAR TARİHİ : 03.11.2011 TOPLANTI YERİ : İstanbul Valiliği Ek Hizmet binası Toplantı Salonu 1. Su ürünleri av yasaklarına

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 14.06.2010 / 67-1 KOOPERATİFLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : 3 Haziran 2010 Tarihli Ve 5593 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir?

DİKKAT: ORMANCILIK HUKUKU sayılı Orman Kanununa göre ormanın hukuki tanımı hangisidir? DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı :B.18.0.ÇYG.0.06.01-010.06.02-7968-29919 15 MAYIS 2009 Konu :Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2009/13) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KANUN NO: 4957 TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 24 Temmuz 2003 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 1 Ağustos 2003 - Sayı: 25186 MADDE 1.- 12.3.1982 tarihli ve 2634

Detaylı

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI

SEPETÇĠ REHABĠLĠTASYON-KIZILĠNLER VE ERENKÖY AĞAÇLANDIRMA PROJE SAHALARINDA ĠġÇĠ GÜCÜ ĠLE FĠDAN BAKIMI İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çevre Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Çevre Ve Orman Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Ağaçlandırma Proje Sahalarında İşçi Gücü İle Fidan Bakımı Hizmeti Alınacaktır

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

ORGANİK TARIM KANUNU

ORGANİK TARIM KANUNU ORGANİK TARIM KANUNU Kanun No: 5262 Kabul Tarihi : 1.12.2004 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; tüketiciye güvenilir, kaliteli ürünler sunmak üzere organik ürün ve girdilerin

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :B.18.0.ÇYG.0.04.01.159.06/ Konu :Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Yetki Devri GENELGE (2008/06) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56 ncı maddesinde; Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede

Detaylı

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU S.NU. HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Tüm Vatandaşlar İçin Ortak Belgeler; 1. Dilekçe, 2. Sağlık raporu,

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kafkas Üniversitesi Deney Hayvanları

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ

KARAPARA AKLANMASININ ÖNLENMESİ Kanun Adı : Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 SayIlI Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi HakkInda Kanunda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 Sayılı Maliye BakanIığının Teşkilat ve Görevleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI

AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI AV YÖNETİMİ DİNAMİK RAPOR TASARIM ve SONUÇLARI Sürüm 1.0 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI VERİ YÖNETİMİ VE BİLGİ SİSTEMLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 26 Haziran 2015 Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015 5846 Sayılı

Detaylı