T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L T E K N İ K Ş A R T N A M E ĠġĠN ADI : TEPEBAŞI BÖLGESİ VE MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON-YAĞMURSUYU İNŞAATI ĠġĠN BULUNDUĞU YER :ESKİŞEHİR

2 GENEL HÜKÜMLER : Bu Ģartnamede yazılı ĠDARE EskiĢehir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü nü YÜKLENĠCĠ sözleģmeye konu yapım iģini yükümlenen gerçek ve tüzel kiģileri tanımlar. 1- KAZI ĠġLEMĠ : Asfalt kesme iģlemi tamamlandıktan sonra kontrol mühendisinin bilgisi dahilinde ve kazılacak kanalla ilgili muflu beton boru ve kum - çakıl vb. malzemelerin hazır olduğu görüldükten sonra kazıya baģlanacaktır. Kontrol mühendisinin bilgisi dıģında kazılan kanal durdurulur ve bu imalatlara ait hiçbir bedel ödenmez. ġevli Kazılarda Hendek Kazı GeniĢlikleri H DA ġev Açısı h tg= h kum /u u=h kum /tg h kum çakıl b=b0-( (2*h kum )/tg) (h kum =0 ise b=b 0 ) b b>da b0 H>1,75 => b 0 > 0,80 H<1,75=> b 0 > 0,60 1-) ØDA < 40 cm ise ġevli hendeklerde : Ġksalı hendeklerde : b o =Ød + 2 x 20 (cm) b 0 =Ød + 2 x x 5 (cm) 2-) 40 cm < ØDA < 70 cm ise 60 den yatık Ģevli hendeklerde : b 0 = Ød + 2 x 20 (cm) 60 den dik Ģevli hendeklerde : b 0 = Ød + 2 x 35 (cm) Ġksalı hendeklerde : b 0 = Ød + 2 x x 5 (cm) 3-) ØDA > 70 cm ise 1

3 60 den yatık Ģevli hendeklerde : b 0 =Ød + 2 x 45 (cm) 60 den dik Ģevli hendeklerde : b 0 =Ød + 2 x 60 (cm) Ġksalı hendeklerde : b 0 =Ød + 2 x x 5 (cm) HENDEK TABAN GENĠġLĠKLERĠ Boru Anma Et Boru DıĢ < 60 0 ' den yatık < 60 0' den dik Çapı Kalınlığı Çapı h<1,75 h>1,75 h<1,75 h>1,75 d (mm) s (mm) DA (mt) b 0 (mt) b 0 (mt) b 0 (mt) b 0 (mt) Ø ,21 0,61 0,80 0,61 0,80 Ø ,27 0,67 0,80 0,67 0,80 Ø ,39 0,79 0,80 0,79 0,80 Ø ,50 0,90 0,90 1,20 1,20 Ø ,61 1,01 1,01 1,31 1,31 Ø ,73 1,13 1,13 1,43 1,43 Ø ,85 1,25 1,25 1,55 1,55 Ø ,96 1,88 1,88 2,16 2,16 Ø ,09 1,99 1,99 2,29 2,29 Ø ,20 2,10 2,10 2,40 2,40 < 60 0 den yatık Ģevler > 60 0 den dik Ģevler Tatbikatta yukarıda belirtilen geniģliklerden daha az açılan hendeklerin bedelinin ödenmesi fiili geniģliğe göre yapılır. Herhangi bir sebepten yukarıda belirtilenlerden daha fazla geniģlikte açılması halinde fazlası için herhangi bir (kazı, dolgu, taģıma vs.) bedel ödenmez. Baca kazı geniģlikleri Ģevli, Ģevsiz veya iksalı her ne Ģekilde açılırsa açılsın 2.50 x 2.50 mt alınır. 1.1) Kazı sırasında çıkan kaya blokları, asfalt blokları vb. malzemeler döküm yerine taģınacaktır. Zemin cinsi batak, balçık ise boru ferģi yapılmadan kontrolörlüğün bilgisi dahilinde zemin tahkimatı yapılacaktır. 1.2) Kazıdan çıkan malzeme kontrollüğün bilgisi dahilinde nakledilecek veya dolguya uygunsa dolguda kullanılacaktır. Toprak nakliye miktarları proje ölçüleri esas alınmak suretiyle tespit edilecek, boru hacmi ve malzemeli bakım nedeniyle, çıkacak hafriyat fazlası karģı nakliye esas teģkil edilecektir. Kazı ve imla miktarları profillere göre tespit edilecektir. Kazıdan çıkan malzeme dolguda kullanılacaksa 30 cm tabakalar halinde serilecek kompaktör veya 8-12 kg lık tokmaklarla sıkıģtırılacaktır. 2

4 1.3) Kazı sırasında rastlanacak bina enkazı, asfalt, beton veya kaya parçaları kazı içersinde mutaala edildiğinden ayrıca ödeme yapılmayacaktır. Patlayıcı kullanılması gereken hallerde ilgili dairelerden izin alınıp atıģ sırasında tüm emniyet tedbirleri YÜKLENĠCĠ tarafından alınacaktır. 1.4) Dere yataklarında mevcut su veya yeraltı suyuna rastlandığında hendeğe suyun girmesi derivasyon kanalı, motopomp vb. gibi çalıģmalarla engel olunacak motopomp çalıģtırılması esnasında atılacak su en yakın kapalı veya açık mecraya borular ile verilecektir. Hendekte su içersinde çalıģma yapılmayacak, su tahliyesinden sonra çalıģma yapılacaktır. 1.5) Kazı sırasında dere yataklarından, ağaçlı ve bitkili güzergahtan geçerken, ağaçların kesilmesi icap ederse, vatandaģa ödemeyi YÜKLENĠCĠ yapacak, YÜKLENĠCĠ ye ise birim fiyattan ESKĠ ce ödenecektir. 1.6) YÜKLENĠCĠ kazıdan önce ve kazı sırasında yeraltı tesisleri için ilgili kuruluģlardan izin alarak gerekli tedbirleri alacaktır. Kazı sırasında yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Zarar verirse ESKĠ den bir bedel talep etmeyecektir. ĠĢ sahasını devamlı kontrol altında tutacak, doğabilecek kazalar ve arızalardan bütünüyle YÜKLENĠCĠ sorumlu olacaktır. 1.7) Hafriyat (kazı) için her Mahallede ayrı ayrı zemin klası tesbiti yapılacaktır. Ödemeler buna göre olacaktır. 1.8) Hafriyat (kazı) Birim Fiyatı her cins zemin, her geniģlik ve derinlikte yapılacak hafriyatı içermekte olup arazide yapılan etüt sonucu klas tespiti yapılmıģ ve cinslerine göre 2007 yılı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı birim fiyatlarından alıntı yapılarak, yapılacak bölümler için tek fiyat olarak hesaplanmıģtır. 1.9) Kazının devamı sırasında her cins ve boyutlardaki foseptik geçilirken foseptik hacmine girmeden önceki kazı kesiti foseptik boyunca sabit kabul edilerek ödemeye esaslanır. 1.10) Kazı kesitlerine rastlansın veya rastlanmasın çalıģma yapılan yerlerdeki her cins ve boyutdaki fosseptikler çökeltilecek veya boģaltılarak kazı artığı ile doldurulacaktır. Bunun karģılığında herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 2- ĠKSA VE ġev ĠġLERĠ : Yüklenici yapmakta olduğu iģler dolayısıyla meydana gelebilecek kaza ve çöküntülerden sorumludur. Hendekler ve inģaat çukurları profillerde gösterilen derinliğe kadar kazılırken durum ve Ģartların gerektirdiği gibi iksa edilerek desteklenecek veya Ģevli kazı yapılacaktır. YÜKLENĠCĠ kaya ve benzeri kendini tutabilecek veya Ģevli açılmıģ zeminler dıģında hangi derinlikte olursa olsun açılacak olan hendeklere herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın iksa yapmak zorundadır. Bunun için iģin baģında en az 40 mt boyunda bir hendeğe yeterli olacak Ģekilde iksa malzemesi hazır bulundurulacaktır. Aksi takdirde iģe baģlatılmaz veya iģ durdurulur. 3

5 Ġller Bankası Kanalizasyon ĠnĢaatına Ait Özel Teknik ġartname si (EK - 4) ve buna bağlı olarak Ġçme ve Kullanma Suyu Boru Hatlarının DöĢenmesine Ait Teknik ġartname sinde belirtilen teknik konular geçerli olmak üzere ; Yüklenici iģ yapacağı sahayı çok iyi inceleyerek ve aģağıdaki hususları önemle dikkate alarak yapacağı tenzilat ve zamda dikkatli olmalıdır. 2.1) Yüklenici derin olan hendek kazılarında gerekli iksa yaparak ; çalıģanların bizzat iģin kendisinin, yaya ve vasıta trafiğinin emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca iksa yaparak yol altyapısının ve yol kaplamasının tahrip olmasını ve zarara uğramamasını sağlayacaktır. Yolda kazı geniģliği dıģında yapacağı hasar ve zayiatların tekrar eski durumuna getirilmesi için gerekecek bedeller hakediģinden kesilir. 2.2) Yüklenici yapmakta olduğu iģler dolayısıyla meydana gelebilecek kaza ve çöküntülerden sorumludur. Hendekler ve inģaat çukurları profillerde gösterilen derinliğe kadar kazılırken durum ve Ģartların gerektirdiği gibi iksa edilerek destekleyecek veya Ģevli kazı yapılacaktır. Ġksa veya Ģev yapılması sırasında fiyat mukayesesi yapılacak ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak ucuz olan uygulanacaktır. Ancak, altyapı geçerli nedenler olursa yine Genel Müdürlük oluru alınarak fiyat mukayesesi yapılmasına gerek kalmaksızın iksa uygulaması yapılacaktır. ġevli kazı yapılması mümkün olabilecek yerlerde Ģevli iksa mukayesesine göre Ģevli kazı yapmak daha ucuz çıkarsa (iksasız) Ģevli kazı bedeli ödenir. Ancak iksa ile kazı yapılırken kazı kenarları her ne sebeple olursa olsun Ģevli olarak açılırsa Ģev kazı miktarı hesaplanmasında göz önüne alınmaz. ÇalıĢma paylarına hesaplanacak hendek geniģliklerine göre kazı hesabı yapılır. YÜKLENĠCĠ 1,5 mt den derin olan iksa yapılması gerekli görülen zeminlerdeki herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın iksa yapmak zorundadır. Bunun için iģin baģında en az 40 mt lik bir hendeğe yeterli olacak kadar iksa malzemesi hazır bulunacaktır. Aksi taktirde iģe baģlatılmaz veya iģ durdurulur. 2.2.a) Yüksekliği 1,5 mt den daha az olan hendek kazılarına kesinlikle iksa bedeli verilmez. Buna karģılık yüklenici 1,5 mt den daha az derin olan hendek kazılarında da gerekli yerlerde iksa yaparak ; çalıģanların, bizzat iģin kendisinin, yaya veya vasıta trafiğinin emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca hendek derinliği 1,5 mt den daha az olmasına rağmen yine gerekli yerlerde yeterli iksa yapılarak yol alt yapısının yol kaplamasının tahrip olmamasını ve zarara uğramamasını sağlayacaktır. Yolda kazı geniģliği dıģında hasar ve zayiatların tekrar eski durumuna getirilmesi için gerekecek bedeller hakediģinden kesilir. 2.2.b) Kazı malzemesinin hendeğe akmasını önlemek veya baģka nedenlerle zeminin seviyesinden daha yukarıda yapılan iksa uzantıları ödemede dikkate alınmaz. 2.2.c) YÜKLENĠCĠ iksa iģinin bitiminde Kontrol Mühendisi ile birlikte hendeği gezecek, 1,5 mt den daha derin hendeklerde ve gerek görülen yerlerde Ģekil ve usulüne göre yapılan uygun olan iksalar ataģmana geçirilecektir. 1,5 mt den derin olsa bile hatalı ve gereksiz veya yapılmamıģ iksalar için YÜKLENĠCĠ hiçbir talepte 4

6 bulunamayacağı gibi yapılmayan ve hatalı yapılan bu iksalardan dolayı ĠDARE nin bu konuda bir uyarısı olsun veya olmasın doğabilecek kaza ve çöküntülerden direkt olarak YÜKLENĠCĠ sorumludur. Ödemelerle ilgili olarak birim fiyat esasları cari olacak, bulunamayan konularda ise TS 2519, DIN 4124 deki hususlar geçerli olacaktır. 2.3) Ġki baca arasında arazinin çok düzgün olması nedeniyle kot ve ara mesafeyi gösteren baģka nokta (kazık) teģkil edilmemiģ ise ; kazık miktarları, baca eksenleri arasında teģkil edilen kazıkların kot ve mesafeleri dikkate alınarak hesaplanır. Ġki baca arasında, profilde arazi düzgün olmamasına rağmen projelendirme sırasında ara kazıklar teģkil edilmemiģse bile, kazı miktarlarını mümkün olduğu kadar hassas hesaplamak için ara kazıklar teģkil edilerek kot ve ara mesafeleri ataģmana iģlenir. 2.4) ĠDARE yapılan iksayı doğabilecek kazaları önleyici bir tedbir olarak dikkate alır. Bu bakımdan zamanında ve gerektiği gibi yapılmayan, arkalarında boģluk bulunan ve zamanından önce sökülmesi dolayısıyla meydana gelen zarar ve ziyandan YÜKLENĠCĠ sorumludur. Ġksa malzemeleri için hiçbir suretle kereste vs. fiyat farkı ödenmez. 2.5) Ġksa yapılan hendeklerde iksa söküm iģi imla sırasında kademeli olarak yapılacaktır. Hendek iksasının sökülmesinde cidar için tehlike görülen yerlerden iksa sökülmeyecek iksa kerestesinden toprak içine terk mecburiyetinde kalınan malzeme için YÜKLENĠCĠ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 2.6) YÜKLENĠCĠ kazı iģini bitiminde kontrol mühendisi ile birlikte hendeği gezecek, yapılan iksalar fotoğraflarla belgelenecek ve ataģman ekinde sunulacaktır. Hatalı yapılan iksalardan dolayı (ĠDARE nin bu konuda bir uyarısı olsun veya olmasın) doğabilecek kaza ve çöküntülerden direkt olarak YÜKLENĠCĠ sorumludur. 3. BETON BORU, NĠTELĠĞĠ VE DÖġENMESĠ ĠġĠ : 3.1) Yüklenici iģe baģlamadan önce kullanacağı beton ve betonarme borunun detay projesini ve boruda kullanacağı malzemeleri ĠDARE nin onayına sunacak, gerekli onay alındıktan sonra borular kullanılacaktır. Yüklenicinin verdiği boru detayı ve kullanacağı malzemeler için ĠDARE nin vereceği onay, yüklenicinin Ģartnamelerde öngörülen sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3.2) Beton borular sülfata dayanıklı çimento ve sülfata dayanıklı kalker esaslı kırmataģ kum-çakıl malzeme kullanılarak imal edilecektir. Sülfata dayanıklı olması Ģartıyla sadece 0-3 mm kum malzemesi kırmataģ olmayabilir, borular 500 dozlu beton ile imal edilecektir. 3.3) ġartnamede ön görülen mukavemetin sağlanması kaydıyla borulara gösterilenden daha az demir konursa bu durumda bizzat konan demir dikkate alınarak yeniden analiz yapılır ve yeni fiyat tespit edilir. ġartnamede gösterilenden fazla demir konması halinde fazla konan demir için ilave bir bedel ödenmez. Gösterilen boru et kalınlıkları minimum olup arttırılabilir, arttırılan et kalınlığı nedeniyle ilave bir bedel ödenmez. 5

7 3.4) Boru için öngörülen mukavemetlerin sağlanması amacıyla boru et kalınlıkları artırılsa bile kullanılan betonun küp mukavemeti 250 kg/cm² den daha düģük olmamalıdır. 3.5) Ġmalatlarda kullanılacak basınçsız pissu ve yağmursuyu beton boruları Ģekline göre düz beton boru (8.8) uç ve en kesit biçimine göre muflu tabansız, cidarına göre normal cidarlı olup, T.S.E.821 ve DIN 4032 normlarına uygun olacaktır. 3.6) Boruların iç ve dıģ yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz köģe ve kenarları düzgün kırıksız ve çapaksız bulunacak, beton dokusunun görünüģü homojen olacaktır. Boruların alın yüzünün gönyeden en çok ayrılan noktasında ölçülecek gönyeden ayrılma miktarı Ø200 mm ye kadar 4 mm, Ø200 mm den büyük çaplarda ise 16 mm yi geçmemek üzere boru çapının %1 inden fazla olmayacaktır. 3.7) Beton borularda kullanılacak beton 500 dozlu olacak yapıcının özel yapım ve kür koģulları sağlayacak. 28 günden önce kullanılacak borularda 28 günlük beton mukavemet ve malzeme özelliklerini taģıyacaktır. Boru yapımında kullanılan en büyük agrega çapı boru et kalınlığının 1/3 ünden fazla olmayacak ve boru sathında bünyesinden boģluklar, kum yapıģması, kabarcık ve çatlaklar bulunmayacağı gibi hatalar yapımdan sonra herhangi bir yolla düzeltme yoluna gidilmeyecektir. 3.8) YÜKLENĠCĠ beton boruların her parti alımı ve yapısında kontrollük teģkilatına gösterecek, gerektiğinde belli oranda beton borudan kırmak suretiyle malzeme dokusu yüzeyinin muayenesi yapılacaktır. Ayrıca kontrollük teģkilatı malzeme tahlilini, sızdırmazlık deneyini ve mukavemet kontrolünü masrafı YÜKLENĠCĠ ye ait olmak üzere yaptırılabilecektir. 3.9) YÜKLENĠCĠ Ģantiyeye gelen veya imal ettiği boruları kullanmadan önce muayene ederek kırık, çatlak, muf ve uçları kırılan boruları kullanmayacak, ayrı bir yere istif ederek derhal Ģantiye alanından uzaklaģtırılacaktır. 3.10) B. Boruların DöĢenmesi : a) Muflu boruların birbirlerine eklenmesinde DIN 4060 normuna uygun elastomer contalar kullanılacaktır. b) Borular mufları akıģ yönünün aksine gelmek ve hendeğin en derin yerinden baģlamak üzere kuruda döģenir. Mufların içi muf içine giren boru uçları bilhassa temiz ve kuru olacaktır. Borularda conta ile bağlanma yapılacaksa borunun ucu döģenmiģ boruların muf dibine sıkıca dayanacak biçime sokulur. Contalar önceden hendek dıģında DIN 4060 uygun kalınlık ve çapta hazırlanıp boru uç kısmına geçilerek mufun içersine sokulacaktır. c) Boru yerleģtirildikten sonra hendek dolgusu yapılır. Yanlarından sıkıģtırılırken boru altında topaklar meydana gelmemesine ve boru bağlantılarının sarsılarak gevģememesine dikkat edilerek sızdırmazlık sağlanmıģ olacaktır. 3.11) Sızdırmazlık Deneyi : Kontrollük teģkilatı gerekli gördüğü yerlerde veya hattın bütününde tüm masrafları YÜKLENĠCĠ ye ait olmak üzere sızdırmazlık deneyi yaptırılacaktır. 6

8 a) Deney iki baca arasında su doldurmak suretiyle yapılacaktır. Deney sırasında su basıncı baca yüksekliğine kadar, baca yüksekliği müsait ise en çok 5 mt olacak ve içinde hava kalmayacak Ģekilde doldurulacak ve bu durumda 15 dakika beklenerek mecra ve ek yerleri incelenerek arızalar tespit edilecektir. Sızdırmazlık deneyi sırasında eksilen su kadar ilave edilecek ve bu ilave suyun miktarı sıhhatli olarak ölçülecektir. Deneyin kabule Ģayan olması için 15 dakikalık deney süresinde mecraları içi yüzeylerinin beher m² sine isabet eden kaçakların aģağıda gösterilen değeri aģmaması gereklidir. Daire Kesitli Borular ve Yerinde Dökme Mecraları Yumurta Kesitli Boyutlar : Islak Ġç Yüzeyin : Islak Ġç Yüzeyin (Ġç Çapı) : Beher m² sinde : Beher m² sinde Anma Çapı : DüĢen Su Kaçağı Boyutlar : DüĢen Su Kaçağı (mm) : (litre) dm³ (mm) : (litre) dm³ ,60 30 x 450 ile 0, , x , x 900 ile 0,40 DN 1000 için 0, x x 1350 ile 0, x 1800 NOT : Cetvel değerler mecranın deneyden önce 24 saat suyla dolu tutulması haline göredir. Deneye giren bacaların sızdırmazlığı ayrıca bir deneyle tespit edilerek mecraların sızma değerlerinin hesabında dikkate alınabilir. 4- YERĠNDE DÖKME ĠMALATLARI : 4.1) Beton borular ve bacalar vb. yerinde dökme betonla imal edilecekse dökülecek beton cinsi sözleģme ve Ģartname projelerde belirtilen Ģekilde olacaktır. Beton betoniyerle karıģtırılarak hazırlanacaktır. Beton yapılması ile dökülmesi arasındaki zaman hiçbir suretle yarım saatten fazla olmayacaktır. 7

9 Yapılan betonun miktarı ne olursa olsun döküm iģi hendeğe oluklarla yapılacaktır. Beton girdi malzemesini, kum ve çakılın granülümetresini her zaman ve her konum için kontrollük teģkilatı tespit eder ve beton deneylerinin yapılması hakkını muhafaza eder. Bu konuda YÜKLENĠCĠ bir bedel talep edemez. 4.2) Yerinde dökme kollektörler için dökülen beton tekniğinin gerektirdiği aletlerle imal edilerek yerleģtirilecek ve sıkıģtırılacaktır. Kalıp alındıktan sonra beton yüzleri üzerinde boģluklar görünmeyecek, yüzey düzgün ve pürüzsüz olacaktır. Kollektör bu sızdırmazlık nitelikte imal edilinceye kadar ve gereken sürede sürekli rutubetli kalacak Ģekilde sulanacaktır. 4.3) Kollektör kalıp betonunun tokmaklanması veya vibratörle sıkıģtırılması sırasında deforme olmayacak Ģekilde kalıp tahkimata alınacaktır ve kalıplar beton yeterli mukavemete eriģtikten sonra çıkarılacaktır. 5- HENDEK DURUMU VE DOLGUNUN YAPILMASI : Hendek durumu ; hendek, yataklama, kundaklama ve dolgulamaya göre doldurulur. Bu iģlemler öncelikle stabilize uygunluğu kontrollükçe kabul edilip idarece onaylanmak kaydıyla ise kazıda çıkan malzeme kullanılacaktır. a) Yataklama : Gerekli yerlerde yastık beton yapılır veya tuvenan serilir. Kayalık ve iri taģlı zeminlerde taban daha derin kazılmak suretiyle tuvenan malzeme doldurularak yataklama yapılır. Kontrollük gerekli gördüğü yerlerde yastık betonu veya gömlek betonu yaptırabilir. Bataklık veya turba gibi taģıma durumu zayıf olan zeminlerde taban 50 cm ye kadar değiģtirilir. Gerekirse beton yastık, zemin tahkimatı veya kazık çakma vb. tedbirler alınacaktır. 200 mm Ø Anma 600 mm için a = 15 cm 700 mm Ø Anma ve büyük için a = 20 cm yataklama yapılacak b) Kundaklama : Beton borunun dinamik yük, darbe vb. tesirlere maruz kalmaması için döģeme iģlemi bittikten sonra boru üstü 15 cm ye kadar, uygun malzeme ile (tuvenan) kundaklama yapılacaktır. c) Dolgu : 5. maddedeki gibi uygulanır. 6- ĠġĠN YAPILMASINDA UYGULANACAK GENEL ESASLAR : Ġller Bankası KANALĠZASYON ĠNġAATINA AĠT ÖZEL VE TEKNĠK ġartname sinde (Ek-4) belirtilen genel esaslar geçerli olmak kaydı ile ; 8

10 a) Çok zorunlu sebepler olmadıkça ve olabilecek zorunlu sebepler tutanakla tespit edilerek kontrol mühendisinin izni alınmadıkça iki baca arasında malzeme serilmesi - boru döģenmesi, dolgu iģi aynı anda yapılmayacaktır. Bu imalatların birisi tamamen bittikten sonra, sırası gelen imalata baģlanacaktır. Ġki baca arasında ; b) Tüm kazı tamamlanacak, iki baca arası en az 10 m. Ara ile kazı kotları kontrol edilerek projede gösterilen profilin sağlanacağından emin olunacaktır. Herhangi bir nedenle proje de değiģiklik yapılması gerekirse kontrol edilen kotlarla iki baca arasında, eğimin her noktada aynı olduğundan emin olunacaktır. c) Kazı tamamlandıktan sonra tuvenan serilmesi (gerekiyorsa) tamamlanacak ve tesviye yapılacaktır. Kuru, taģıma gücü elveriģli olan taģsız hendek tabanlarında genellikle özel önlemler gerekmez. Ancak kontrol mühendisi gerekli gördüğü takdirde tuvenan serilebilir. Serilecek tuvenan içinde boruya zarar verebilecek irilikte malzeme bulunmayacak, var ise ayıklanacaktır. d) Ġki baca arasında malzeme serilmesi gerekmiyorsa hendek taban tesviyesi tamamlandıktan sonra boru döģenmesine baģlanacak ve boru döģenmesi tamamlanacaktır. Boru döģenmesi tamamlandıktan sonra hendeğin kundaklama ve dolguya hazır olduğu kontrol mühendis tarafından görüldükten sonra baģlanacaktır. Boru döģenmesi sırasında boruların yerinden oynamamasını sağlamak Ģeklinde yataklama daha sonra üstünden 15 cm ye kadar kundaklama yapılır. e) Ġki Baca arasında döģenmiģ boruların (hem prefabrik hem yerinde dökme borularda) konumu plan ve profilde gergin ip özelliğini taģıyacaktır. Plan ve profilde boru ekseninde kabul edilebilir maksimum sapmalar. Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500 mm borular için : +3 cm Ø 500 mm borular için : +5 cm f) Boru hattı özenle yataklanmadan ve kundaklanmadan hendek dolgusuna geçilmeyecektir. Dolgu malzemeleri hendeğe cm lik tabakalar halinde serilecek ve dolgu sıkıģtırılması tam sağlanacak Ģekilde kompaktörle tamamlanacaktır. Yapılan dolgular, ister yol bölgesinde ister yol dıģında olsun, tekniğe ve Ģartnameye uygun olarak ve ileride en ufak bir oturmaya meydan vermeyecek Ģekilde yapılacaktır. Dolgunun usulüne uygun yapıldığı YÜKLENĠCĠ ve Kontrol Mühendisi arasında düzenlenecek bir tutanakla teģkil edilecek, buna istinaden ödenmesi yapılacaktır. Ancak her ne kadar bu tespit yapılsa bile gözden kaçabilecek hatalı iģlemlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü çöküntü ve bunun neticesinde doğabilecek zararların sorumlusu YÜKLENĠCĠ olacaktır. g) Dolgu tamamlandıktan sonra, çalıģma yapılan bütün yerler düzeltilerek, temizlenerek iģe baģlamadan önceki haline getirilir. Kazı geniģliği dıģında kalan ve kazıdan çıkan malzemenin dökülmesi veya baģka nedenlerle kirletilen ve bozulan asfalt, tretuvar kaplamaları ve bordürlerin eski haline getirilmesi, gerekirse yıkanarak temizlenmesi, yükleniciye aittir ; bu iģler için yükleniciye bir bedel ödenmez. Kazı 9

11 geniģliği içinde kalan asfalt, tretuvar kaplaması, bordür gibi imalatların eski haline getirilmesi yükleniciye ait değildir, ancak bu gibi imalatların alt kotuna kadar olan dolgular tamamlanacaktır. Kazıdan çıkan malzemenin dolgu olarak kullanılmadığı yerlerde, prensip olarak tüm hendek dolguları uygun stabilize malzeme ile yapılacaktır. Stabilizeye malzeme fiyat farkı verilmez. 7-) PROJE HESAP AÇISI : a) Bu iģe ait proje Ġller Bankası Kanalizasyon ĠĢlerinin planlanması ve projelerinin hazırlanmasına ait talimatname Ġller Bankası Kanalizasyon Projesi Özel ġartnamesi ve ilgili diğer teknik Ģartnameler ile bu Ģartnameler haricinde kalan teknik hususlar için Türk Standartlarına ve gereği halinde (DIN) normlarına uygun olarak yapılabilecek ve Ġdare onayına sunulacaktır. b) Projelere ait telif hakkı Ġdareye ait olup, bunların örnek alınması veya aynen baģka iģlere ait projelerde kullanılması münhasıran Ġdarenin iznine bağlı olup, Yüklenicinin bu projeler üzerinde hiç bir hakkı kalmaz. c) Proje kontrollarının yapılmıģ ve projenin tasdik edilmiģ olması ilgili YÜKLENĠCĠ yi sorumluluktan kurtarmaz. d) Yüklenicinin yapacağı projede göz önüne alacağı hususlar : Yüklenici proje ön raporlarında bölgenin haritasında imar planının ve Ģebeke taslağının son duruma uyup uymadığı bütün yerleģimler ile sokak ve değiģiklikler, gecekondu önleme bölgeleri ile afet yerleģim sahalarını kapsayıp kapsamadığı imar planında olup ta açılmamıģ sokak ve caddeler varsa kamulaģtırılacak veya irtifak hakkı (geçiģ) alınacak yerler raporda belirtilecektir. Ayrıca açılmamıģ yolların profilleri ve yol mihfer kazıklarını YÜKLENĠCĠ ilgili Belediye Ġmar Müdürlükleri ile iliģkiye geçerek çıkartılacak profillere göre akar kotlar tespit edilecektir. e) Yüklenici projelerde her sokak, cadde açıktan akan mecra veya dere yataklarını ölçülerek dayanmasına ve mecraların temizlenmesi için suyun ĢiĢirilmesinden dolayı bina içlerinde geri tepme olmamasına özellikle dikkat edecektir. Boyuna kesitler yol eğimi dikkate alınarak yapılacak, boyuna ölçülere dayanılarak çıkartılacaktır. Yüklenici yol altında bulunan yer altı tesislerinin (Telefon, Elektrik, Havagazı, Ġçmesuyu, mevcut kanalizasyon fosseptik) tespit edilecektir. Yeraltı konumuna göre güzergah takvimi olarak geçilecek gerektiğinde sondaj çukurları yeterli derinlikte açılacak ve sokaktaki yer altı tesislerinin gerçek durumları tespit edilecektir. Kanalizasyon projesi hazırlanırken dikkate alınacaktır. f) ĠĢin tatbikat projeleri (ĠDARE) tarafından verilirse ; ĠDARE nin verdiği projelerde eksiklik, hata ve tamamlanması gereken diğer hususlar olursa veya ĠDARE tarafından yeni proje yapımı istenirse YÜKLENĠCĠ projelerdeki bu eksiklik, hata ve tamamlanması gereken hususlar ile yeni proje yapımının hiç bir bedel talep etmeden yapmakla yükümlüdür. 10

12 Projelerde uygulama için tamamlanması gereken hususlar iģe baģlamadan ve iģin devamı süresince tespit edilerek ĠDARE ye bildirilecek ve ĠDARE ile varılan mutabakata göre, projeler tamamlanacaktır. 8- ĠġLETME PROJELERĠ : ĠĢin sonunda kabulden evvel (tasfiye veya fesih halleri dahil) iģletme projeleri tamamlanmıģ olarak tasdik için ĠDARE ye verilecektir. ĠĢletme projeleri tasdik edilmeden geçici kabul yapılmaz. ĠĢletme projeleri iģ bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde idareye verilecektir. Ġdareye verilmediğinde (%0,01) TL/gün gecikme cezası kesilecektir. ĠĢletme projeleri ve röper krokileri 1 tk. orijinal 5 tk. ozalit kopya olarak ĠDARE ye teslim edilecektir. 8.1) ĠĢletme projesi hazırlanması iģi gerekli tüm arazi çalıģmalarını içeren röper krokilerini, nirengi ve poligon, rasat defterleri ve hesapları, nivelman defteri vb. yüklenici tarafından ĠDARE ye verilecektir. 8.2) Bütün some ve bacaların koordinatları hesaplanacak ve imar veya hali hazır paftaya iģlenecektir. Baca röperleri en az 3 (üç) noktadan alınarak röper krokilerine iģlenecektir. 8.3) Bütün kot koordinatlar ülke kot ve koordinatlarına bağlı hesaplanacaktır. geçerlidir. 8.4) Bu iģle ilgili olarak Ġller Bankasının Özel ve Teknik ġartnameleri 8.5) ĠĢletme Projesinde Gösterilecek Bilgiler ; Akar kot Baca kapak üst kotu Bacanın iki tarafında kalan hatların sapma açısı (planda) Baca kapak merkezinin koordinatları Boru çapı, cinsi Eğim Bacaların en az 3 (üç) sabit noktaya röperleri Cadde, sokak isimleri Cadde ve sokağın iki yanında kalan kapı numaraları, ada/parsel numaraları (imarlı değilse kadastro ada/parsel numarası) Topoğrafik bilgiler (nirengi, Rs, bunların koordinatları) Gerekebilecek diğer bilgiler (güzergaha tekabül eden diğer altyapı tesisleri vs.) Kot ve koordinatları ülke kot ve koordinatlarına bağlı olacaktır. Baca röperleri ülke koordinatlarına göre alınıp bir diskette toplanarak Genel Müdürlüğümüze verilecektir. 11

13 ĠĢletme projelerine esas olacak değerler dolgu iģlemleri yapılmadan önce kayda geçilecektir. 9- DĠĞER HUSUSLAR : a) Baca yerlerindeki hafriyat kesiti büyümesi verilen teklifler içinde düģünüleceğinden ataģmana geçilse bile ödeme yapılmaz. Hafriyat icmal hesaplarında yüksek iki baca arasında kot değerlerine göre sahalar ortalaması metodu uygulanacaktır. b) Yerinde dökme beton ve betonarme borularda dilatasyon derzleri detay tip ve projelerinde belirtilecek en az iki baca arasında bir derz yapmak suretiyle uygulanacaktır. ĠDARE zeminin elveriģsiz olması halinde derz adedini artırabilecektir. c) Pik kapak ve ızgaralar ile ilgili detaylar ile teknik Ģartnamesi verilecektir. ĠDARE arazideki duruma göre bu kapakları koydurup koydurmamakta serbest olup gerektiğinde yağmursuyu ızgara ve bacası yaptırılacaktır. d) YÜKLENĠCĠ iģ için gerekli olan (AtaĢman, Röleve defteri, YeĢil defter, HakediĢ cetveli vs.) kırtasiye ihtiyacını ĠDARE nin vereceği örnekler doğrultusunda bastırıp temin edecektir. e) Beton elemanları veya her türlü sulama suyu ihtiyacı için gerekli olan suyun temini açısından ĠDARE yer göstermek zorunda olmayıp bu konuda herhangi bir bedel ödemeyecektir. e.1) YÜKLENĠCĠ, yerinde dökme kollektörler, bacalar veya beton borular için ahģap kalıp yerine çelik veya benzeri kalıp kullanıldığı takdirde YÜKLENĠCĠ ye sadece ahģap kalıp bedeli ödenir. e.2) Aynı güzergahtan pissu ve yağmursuyu hatları yapılacak ise, beton borular aynı hendek içinde döģenecektir. Ġki boru arasında mesafe ise iki borunun çalıģma paylarının toplamı olacaktır. Ancak bu mesafe 60 cm den küçük olmayacaktır. e.3) Yolların kaplama onarımlarının yüklenici tarafından yapılması halinde ; Yol kaplamaları hendek üst geniģliği ; Asfalt - Beton - Stabilize - Blokaj ; Hendek üst geniģliği aynı Adi parke - Adi kaldırım ; + 2 x 0,15 (mt) Mozaik parke ; + 2 x 0,10 (mt) den fazla sökülmeyecektir. Yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde yukarıdaki hendek geniģliklerine göre sökülmesi gereken yol alanı esas olacaktır. Bu alan krokilerle ataģman defterine geçirilecek ve hesabı buna göre yapılacaktır. Ancak inģaat ve ameliye sırasında yüklenicinin sebebiyet vermediği hallerde inģaat hendeğinin yanlarında husule gelecek çöküntü ve arızaların düzeltilmesi bedeli yine ataģmana geçirilmek suretiyle ayrıca ödenecektir. Yol kaplamalarının hacimleri kazı hacminden düģülecektir. Yol kaplama kalınlığı iksa bedeli ödenmeyecektir. 12

14 f) ĠDARE malzemelerinin ihrazat ve figuresi için yer göstermek zorunda olmayıp bu hususlarda ayrıca yükleme ve boģaltma nakliye ödenmez. Doldurulan boģlukların sıkıģtırılması ayrıca malzemeli bakımı yapılacaksa malzemenin figuresi ve serilmesi YÜKLENĠCĠ ye aittir. ĠDARE ihrazat bedeli... VERMEYECEKTĠR... Bu bakımdan YÜKLENĠCĠ herhangi bir itirazda bulunamaz. Eğer ihrazat verilirse bu tarihten sonraki malzeme fiyat farkları dikkate alınmaz. g) Muayene ve Izgara Bacaları : g.1) Projelerde belirtilen tip, kesit ve Ģekilde muayene baca ve ızgara bacası yapılacaktır. ĠDARE gerek gördüğü takdirde vereceği tip, kesit ve detaylara göre imalat yaptıracaktır. g.2) Kullanılacak beton 500 dozlu olup ANALĠZ pozundan ödenecektir. Kalıp ise Ġller Bankası Birim fiyatlarından Eğri yüzeyli seri kalıp yapılması pozundan ödenecektir ( ). g.3) Muayene baca içlerinin temizlik için pikten mamul basamaklar projesinde görüldüğü Ģekilde ĢaĢırtmalı olarak konulacaktır. g.4) ĠDARE gerekli gördüğü yerlerde muayene ve ızgara bacalarına teçhizat yaptırabilecektir. h) Tatbikat projesinde tadilat gereken yerlere yapılacak olan tadilat projesinde proje standartlarına uyulacaktır. NAKLĠYELER : h.1) ĠDARE keģiflere esas 20 yılı özel birim fiyat analizleri cetvelinde nakliye analizleri belirlenmiģ olup, bu analizler ödemeye esas olarak ihale dosyasında mevcuttur. h.2) Nakliyesi yapılacak malzemelerden gerek ĠDARE ambar ve parklarından alınan ve gerekse boru hattı güzergahına gönderilen yada imalatçı YÜKLENĠCĠ depolarından alınacak boruların indirilmesi ve güzergah boyunda tarifelerindeki Ģartlara uygun olarak depolanması yükleniciye aittir. Boru ve özel aksamın yüklenici tarafından alınması halinde fabrikadan gelen boru önce idareye teslim edilecek, burada tespit ve sayım iģlemleri yapıldıktan sonra boru hattı güzergahına yüklenici tarafından götürülecektir. i) Yağmursuyu pik ızgara ve muayene baca kapağı ile çerçeveleri hakkında teknik Ģartlar ; i.1) Yağmursuyu pik ızgara ve muayene baca kapağı ve çerçeveleri pik olarak açılır kapanır, orta ve ağır trafik yüklerine göre dayanıklı olacak Ģekilde ĠDARE ce verilecek imalat resimlerine göre yapılacaktır. i.2) Yağmursuyu pik ızgara ve çerçeveleri TSE 1479 normuna uygun ĠDARE ce verilecek numuneye göre (TSE 1479 madde çizelge 3) mm tolerans dahilinde ve muayene baca kapağı, çerçevesi de TSE 1478 normuna uygun (TSE 1478 madde çizelge 3) aynı tolerans dahilinde rahatça açılıp kapanabilir Ģekilde imal edilip alıģtırılmıģ olacaktır. 13

15 i.3) Izgara, baca kapağı ve çerçevelerinin bütün yüzeyleri düzgün, döküm boģluğundan arı ve deformesiz olacaktır. i.4) Izgara, baca kapağı ve çerçeveleri 20 kg/mm² çekme 25 ton kırılma mukavemetli olarak dökme demirden imal edilecek olup pik cinsi HP2 Pik olacaktır. i.5) Döküm sathında ve bünyesinde döküm boģlukları, çuruf kum yapılması, kabarcık ve çatlak bulunmayacağı gibi hatalar, dökümden sonra herhangi bir yolla düzeltilme yoluna gidilmeyecektir. i.6) Izgara, muayene baca kapağı ve çerçevelerinin üzerine ĠDARE nin vereceği punto ebatlarına uygun ĠDARE KANAL ve yağmursuyu için ĠDARE YAĞMURSUYU ibaresi kabartmalı olarak yazılacaktır. i.7) Satıhlar kum püskürtme ile temizlenerek, yolluk dipleri ve çapakları kesme ve taģlama suretiyle düzgün bir Ģekilde düzeltilmiģ olacaktır. Kumla temizlendikten sonra herhangi bir tecrit (boya) e tabi tutulmayacaktır. i.8) Muayene baca kapağı ve çerçevesi (TS 1478) minimum 130 kg, ızgara ve çerçeveleri (TS 1479) minimum 128 kg ağırlığında kasalı, menteģeli ve pikten mamul olarak Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı birim ve rayiçlerinden ( poz no) ödeme yapılacaktır. i.9) Izgara ve baca kapağı çerçeveleri YÜKLENĠCĠ ce her parti dökümden ve satın alımından ĠDARE ye haber verecek. Kontrollük teģkilatı gerek görürse malzemeden 1/100 oranında kırmak suretiyle malzeme dokusunun ve döküm boģluğunun muayenesi yapılacaktır. Gerekirse malzeme tahlilini ve mukavemet kontrolünü masrafları YÜKLENĠCĠ ye ait olmak üzere yaptırılacaktır. ĠDARE gerekirse tip kesitlerde değiģiklik yapacaktır. Malzemeler yapılacak tartı tutanağından sonra ödemeye tabi tutulacaktır. 9- SözleĢme eki iģbu Özel Teknik ġartname 9 ana maddeden müteģekkil olup yüklenici bu maddelere aynen uymakla yükümlüdür. OKUDUM KABUL ETTĠM 14

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

TEKLİF İSTEMEYE DAVET

TEKLİF İSTEMEYE DAVET TEKLİF İSTEMEYE DAVET İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Adı, Adresi Telefon-Faks No Piyasa Fiyat Araştırmasını Yapan Personelin Adı, Unvanı : Karabük İl Özel İdaresi- Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 0 370 415 1722-412

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM. TEKNĠK ġartname DĠĞER HUSUSLAR .. ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSELTĠCĠLĠ PLATFORM TEKNĠK ġartname I. KONU II. KAPSAM III. ISTENEN ÖZELLIKLER IV. NAKLİYE V. MUAYENE VE KONTROL VI. GARANTİ DĠĞER HUSUSLAR I. KAPSAM II. TEKLİF EKİNDE VERİLECEK

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA MEYDANLARI BİRİM FİYAT ANALİZLERİ 2014 MEYDAN YAPIM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FİYATLARI POZ NO 15.001/H

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II YILI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Yapı İşleri Müdürlüğü -II- 2005 YILI YAPI -YOL VE KANALİZASYON İŞLERİ BİRİM FİYAT ANALİZLERİ (01.01.2002 tarihinden itibaren ihale edilen

Detaylı

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI

FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI FORE KAZIK En basit tanımlamayla, fore kazık imalatı için önce zeminde bir delik açılır. Bu deliğe demir donatı yerleştirilir. Delik betonlanarak kazık oluşturulur. FORE KAZIĞIN AVANTAJLARI 1) Temel kazısı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/167988 A 1 B 2 Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 KGM/2200/T-1 Her cins ve zeminde yarma ve yan ariyet kazısı ve altgeçit

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2013 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 4.5, 6 ve 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, KARE TAŞ, KUMLAMALI TAŞ, KÜP TAŞ,

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI

KURUMSAL KİMLİK ÜRÜN KALİTE BELGELERİMİZ. - TS 821 EN 1916 : BETON / BETONARME ve SÜRME BORULAR - TS EN 1917 / AC : BETON MUAYENE BACALARI VE ODALARI KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze ve Tuzla fabrikalarında Altyapı

Detaylı

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ

APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ APLİKASYON ve KAZI İŞLERİ Zemin hakkında gerekli etütlerin yapılması ve bilgi edinilmesinden sonra yapının projesi hazırlanır. Hazırlanan projenin uygulanabilmesi inşaat sahasının kenarlarının arsa üzerinde

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü BORDÜR, PARKE TAŞI VE YAĞMUR OLUĞU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Bordür, Parke Taşı Ve Yağmur Oluğu Alımı İşi 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü 2011 YILINDA ÇORLU MÜCAVİR ALANINDA İHTİYAÇ DUYULAN YAYA VE ARAÇ YOLLARININ 8 CM'LİK KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE OLUK TAŞI İLE DÖŞETİLMESİ İŞİ TEKNİK

Detaylı

Mukayeseli Keşif Cetveli

Mukayeseli Keşif Cetveli Sayfa :1 Sıra No Poz No Tanımı i 1.Keşif 1 14.002 EL İLE SERT TOPRAK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞLUKL.DOLD URULMASI M3 9337.73 1.71 15,967.52 0.00 0.00 15,967.52 2 14.003 EL İLE YUMUŞAK KÜSKÜLÜK KAZILMASI,SER.DÜZ.BOŞL.DOLDUR

Detaylı

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ

RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI RİZE BALSU SEL VE HEYELAN KONTROL PROJESİ www.cem.gov.tr 2012 PROJE YERĠ 2 Akma heyelanlı alanlar YağıĢ, yüzeysel akıģa geçmeden, toprak içerisine infiltre olmadan açık

Detaylı

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin)

BİRİM FİYAT ANALİZLERİ ( Tarihinden Önceki İşler İçin) No Poz No Tanımı Birimi Birim Fiyat B.F. Tarihi 1 07.005/1 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 1 KM.YE NAKLİ TON 1.29 01/01/2006 2 07.005/2 1 TON YÜKÜN KAMYONLA 2 KM.YE NAKLİ TON 1.83 01/01/2006 3 07.005/3 1 TON YÜKÜN

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA

YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA YAPI ELEMANLARI DERS SUNUMLARI 4. HAFTA 1 IV.1.1. Basit Kanallarda İksa Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların

Detaylı

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ Bu sözleşme, bir taraftan (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2015 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla,

Sayın Yetkili; İhaleye teşriflerinizi bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, Sayın Yetkili; Birliğimizce, kapalı zarf veya faks fiyat teklifi alınmak suretiyle, Mürefte Kooperatifimize kurulmak üzere, takas yöntemi ile 1 Adet 50 ton kapasiteli Elektronik çukur tip eski kantar satılacak,

Detaylı

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi Yemekhane Binası Çevre Düzenlemesi Yapım İşi Teknik Şartnamesi 1 1. İŞİN KONUSU VE YERİ Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT CETVELİ 2013 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den önce ihaleye çıkılan işler için geçerli olup 1.1.2002

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV

YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV YAPI İŞLERİNDE DERİNLİK VE SU ZAMMI ÖDENMESİ, İKSA - ŞEV I.) DERİNLİK ZAMMI: Tüm Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşlerinde Birim Fiyat Tarifleri ve Eki Fiyat Cetvellerindeki koşullara göre her cins zeminde

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden önce ihale edilen veya ihalesi

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE

TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE T.C. KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ F İ R M A K A Ş E S İ TEKLİF İSTEME MEKTUBU ÜYE ÜYE ÜYE Süleyman CÜCE Ahmet YOĞURT Bülent ALKAN Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU SİLAH FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ KIRIKKALE İŞ TAKİP ÇALIŞMA OFİSİ VE TABANCA AMBARI TADİLATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Fabrikamız Üretim Müdürlüğü İş Takip Çalışma Ofisi ve Tabanca Ambarı tadilatı işi. 2. TEKNİK ÖZELLİKLER A. YIKIM, SÖKÜM VE ÖRÜM İŞLERİ 1) Planda kesik çizgilerle belirtilen duvar yıkılacaktır.

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER

PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER PROJE VE RUHSAT AŞAMASINDA VERİLECEK HİZMETLER 1. Zemin Etüdü Raporunun Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 28.06.1993 tarih ve 393 sayılı genelgesiyle uygulanmaya konulan Zemin ve Temel Etüdü Raporunun

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ

4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ 4. BÖLÜM NAKLİYE ANALİZLERİ İNŞ 404 Yapı Yönetimi 2 4. NAKLİYE ANALİZLERİ İnşaatta kullanılacak bazı malzemelere üretildikleri ya da temin edildiği (fabrika, depo veya ocakta) yer ile şantiye arasındaki

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI

ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI 1 ORMANCILIKTA SANAT YAPILARI SANAT YAPISI NEDİR? 2 Orman yollarının yapımında bu yollara zarar veren yer üstü ve yer altı sularının yol gövdesinden uzaklaştırılması amacıyla yüzeysel ve derin drenaj yapılması;

Detaylı

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi),

3. Alım için sıklaştırma noktaları (tamamlayıcı nokta, ara ve dizi nirengi), ÖLÇME BİLGİSİ 2 DERS NOTLARI YER KONTROL NOKTALARI Genel Bilgi Bir alanın ve üzerindeki örtülerin harita veya planının yapılabilmesi için yeryüzünde konumu sabit ve koordinat değerleri belli bir takım

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY 1 TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR. 3 2. TEDARİK EDİLECEK ÜRÜNÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 3. GARANTİ KAPSAMI. 4 4. CEZAİ KAPSAM.4 5.

Detaylı

ALTYAPI ÜRÜNLER - Parsel Baca Takımları

ALTYAPI ÜRÜNLER - Parsel Baca Takımları KURUMSAL KİMLİK. Prekast (taşınabilir) beton elemanları sektöründe, üretim, pazarlama ve satış sonrası destek hizmetleri alanında faaliyet gösteren Standart Beton Boru ; Gebze fabrikalarında Altyapı ve

Detaylı

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BİNA VE BİNA TÜRÜ YAPILAR İÇİN ZEMİN ETÜT HİZMETLERİ İÇİN ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 MADDE 1. KAPSAM Bu özel teknik şartname, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılacak zemin etüt hizmetleri kapsamında

Detaylı

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ TRANŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ TRANŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ TRANŞE TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mini Tranşe uygulaması özel durumlarda (Normal kazının uygun olmadığı durumlarda) asfalt zeminlerde uygulanır. 2.Tranşe açılacak güzergahın

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I DEVLET SU LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü Barajlar ve HES Dairesi Ba kanlı ı B R M F YAT CETVEL 2010 Bu fiyatlar, 1.1.2002 den sonra ihaleye çıkılan i ler için geçerli olup 1.1.2002 den

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SIHHİ TESİSAT MALZEMELERİ ALINMASI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME 1. PVC-U BORULARI VE EK PARÇALARI (ATIK SU) TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1.1 İmal edilecek

Detaylı

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU

ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK 1. KONU ASANSÖR BAKIM VE ĠġLETME YÖNETMELĠĞĠ ÇERÇEVESĠNDE DERĠNCE BELEDĠYE SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN YAPILARDAKĠ ASANSÖRLERĠN YILLIK PERĠYODĠK KONTROLÜ ĠÇĠN TEKNĠK ġartname Madde 1. KONU Bu şartnamenin konusu;

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2

PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE BETONARME YAPI ELEMANLARI İLE İLGİLİ TEKNİK ŞARTNAME... 2 1 GENEL... 2 2 PROJELER... 2 3 ÜRETİM... 2 4 PREFABRİKE ELEMANLARIN STOKLANMASI... 3 5 PREFABRİKE ELEMANLARIN TAŞINMASI...

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi,

KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ. Sakarya Üniversitesi, KALIP TEKNOLOJİLERİ İP İSKELESİ Sakarya Üniversitesi, Tanım Bina köşe kazıklarının yerlerinin temel kazısı sırasında kaybolmaması, kazı alanının belirlenmesi, temel genişlikleri ile temel duvarına ait

Detaylı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı

İnşaat Nakliye iş kalemleri/iş grupları için Örnek Analiz Formatı Format 1 grubu 1 in Adı: 8 Cm Yüksekliğinde Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Parke Taşı İle Döşeme Kaplama Yapılması i: M² i forklift ile yüklemeboşaltma+alt zeminin mekanik malzeme ile beslenmesi+taş

Detaylı

TİCARET VE SANAYİ ODASI

TİCARET VE SANAYİ ODASI SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI VE SAMSUN TİCARET BORSASI ODA/BORSA YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATI KAZI, HAFRİYAT VE ZEMİNİNE BETONARME FORE KAZIK YAPILMASI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME C TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI

YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 202/78437 YaĢlı Gündüz Bakım Evi Yapılması ĠĢi ĠġĠNE AĠT SÖZLEġME TASARISI Madde - SözleĢmenin tarafları.. Bu Sözleşme, bir tarafta KONAK BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan

Detaylı

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR

1. KONU ve KAPSAM 2. TANIMLAR 1. KONU ve KAPSAM Bu teknik şartname, TÜLOMSAŞ (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.) de revizyonu yapılan tamir ve bakım gerektiren her türlü Lokomotif buatlarının tamir ve temizliği işi ile ilgili

Detaylı

TCDD 2. BÖLGE YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ WM-170 TİPİ POZ OTOLARINA AİT DİFERANSİYEL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TCDD 2. BÖLGE YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ WM-170 TİPİ POZ OTOLARINA AİT DİFERANSİYEL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD 2. BÖLGE YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ WM-170 TİPİ POZ OTOLARINA AİT DİFERANSİYEL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlayan: Ersin ÖNCÜ Mühendis Tarih: 28.05.2015 Kontrol: Selman ÇELİKER Mühendis Onay: Sezgin

Detaylı

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ İNŞAA EDİLECEK DEMİRYOLU GÜZERGÂHLARINDA YAPILACAK KÖPRÜ VE MENFEZLERİN UYGULAMA PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2007

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE... /... /2014 Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :...... Açık Tebligat A dresi:...

Detaylı

ĠSMET KAPTAN MAHALLESĠNDE MUHTELĠF SOKAKLARDA YOL DÜZENLEMESĠ YAPILMASI ĠġĠ NE AĠT. MAHAL LĠSTESĠ (ÖZEL TEKNĠK ġartname)

ĠSMET KAPTAN MAHALLESĠNDE MUHTELĠF SOKAKLARDA YOL DÜZENLEMESĠ YAPILMASI ĠġĠ NE AĠT. MAHAL LĠSTESĠ (ÖZEL TEKNĠK ġartname) ĠSMET KAPTAN MAHALLESĠNDE MUHTELĠF SOKAKLARDA YOL DÜZENLEMESĠ YAPILMASI ĠġĠ NE AĠT MAHAL LĠSTESĠ (ÖZEL TEKNĠK ġartname) I-) 1362,1364,1365,1371,1372,1373,1385 SOKAKLAR. [A]-YIKIM, SÖKÜM VE KAZILAR : Sokaklardaki

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ

Yrd.Doç.Dr. Mert EKŞİ PEYZAJ YAPILARI 1 DERSİ Zemin hazırlığı Peyzaj Mimarlığında Zemin Kaplamaları Zemin hazırlığı Derinlik Öngörülen trafiğe Toprak koşullarına İklime Döşeme malzemesine bağlıdır. Yrd.Doç.Dr. Mert Eksi İstanbul

Detaylı

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELDE SU YALITIMI. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELDE SU YALITIMI Yapıların zeminle temas eden bölümlerinin

Detaylı

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011

BAYINDIRLIK VE ĠSKAN BAKANLIĞI YAPI ĠġLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 YAPI MALZEMELERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI NİSAN 2011 DOĞAL TAġ ÜRÜNLERĠ STANDARTLARI VE PĠYASA GÖZETĠMĠ VE DENETĠMĠ (89/106/EEC) DOĞAL TAġ STANDATLARI TS EN 12058 Doğal TaĢ Ürünleri Yer ve Merdivenler Ġçin Kaplama

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2

İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2. 1.1 Genel... 2 İÇİNDEKİLER 1 TERFİ MERKEZİ PROJE YAPIM TEKNİK ŞARTNAMESİ... 2 1.1 Genel... 2 1.2 Pompa İstasyonları Ön Raporlarının Hazırlanmasında Yapılacak Çalışmalar... 2 1.2.1 Jeoteknik Etütler... 2 1.2.2 Harita

Detaylı

"ÖRNEKTİR" 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma

ÖRNEKTİR 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma 16.07.2007 Tarihinden 20.07.2007 Tarihine kadar bir haftalık çalıģma Pazartesi ġirket Tanıtımı ve Fabrika Oryantasyonu 1 5 9 Salı Fabrika Bilgileri / YerleĢim Planı 5 7 9 ÇarĢamba Fabrika Bilgileri / Organizasyon

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon

Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Kanalizasyon Şebekesi ÇEV 314 Yağmursuyu ve Kanalizasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Kanalizasyon Şebekesi Kullanılmış sular, kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisine

Detaylı

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Balıklıdere Bölümü Arasında (Km:4+000-Km:4+350) Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı İşi TŞ NO SAYFA NO : 1 / 5 ŞARTNAME 1- İşin Adı, Yeri ve Amacı a)- ADI: Nato Boru Hattının Deplase Edilmesi Yapımı

Detaylı

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME 1 Alt temel malzeme Makineli Alt temel malzemenin gerekli şantiye yerine kadar nakli, temini, temini, nakli, (yükleme, boşaltma vb.., dahil); 30'ar cm. aralıklarla tabaka tabaka serilmesi, serilmesi sulanması,

Detaylı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı

BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI. 3. Bölüm. Öğr. Gör. Mustafa KAVAL Afyon Meslek Yüksekokulu İnşaat Programı BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI 3. Bölüm 1 BETONARME KALIPLARININ SINIFLANDIRILMASI Kalıp Malzemeleri Bir kalıp sistemini meydana getiren kısımlar kaplama ve kalıp iskelesi olmak üzere ikiye ayrılır.

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü KOMPOZİT DÖKÜM KALDIRIM SINIR ELEMANI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1 1. İŞİN KAPSAMI 1.1 Kompozit döküm kaldırım sınır elemanı Alımı İşi 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ

DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı DSİ 2015 YILI BİRİM FİYAT CETVELİ Bu birim fiyatlar; 01.01.2002 tarihinden sonra ihaleye çıkılan işlerde

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

MALIN CİNSİ Karışık (Kağıt Karton, Plastik, Kağıt-Karton Plastik Metal Cam

MALIN CİNSİ Karışık (Kağıt Karton, Plastik, Kağıt-Karton Plastik Metal Cam PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Komisyonumuza havale edilen 31.08.2016 tarih ve 51234714/311.08.01/1348 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ifadeli Başkanlık önergesi incelendi. 31.12.2014 tarih ve

Detaylı

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır.

Müze denetiminde olan yapıların yıkımında, yüklenici tarafından, müzeden bir elemanın hazır bulundurulması sağlanacaktır. 92 ADET YAPININ YIKILMASI İŞİ; 92 ADET RUHSATSIZ VE RUHSAT VE EKLERiNE AYKIRI YAPILAN YAPININ YIKILMASI, RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK YIKILAN İMALATLARIN YENİDEN YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Yüklenici

Detaylı

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME

Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME Y TİPİ AYDINLATMA DİREĞİ TEKNİK ŞARTNAME 1. STANDARTLAR Bu şartname kapsamındaki dekoratif aydınlatma direkleri aşağıda verilen Türk Standartların yürürlükteki en son baskılarına göre imal ve test edilecektir.

Detaylı

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Yüzeyaltı Drenaj (Subsurface Drainage) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Neden gerekli? Hat üstyapısının drenajı için Yer altı suyunu kontrol etmek için Şevlerin drene edilmesi için gereklidir. Yüzeyaltı drenaj,

Detaylı

MAHAL LĠSTESĠ (ÖZEL TEKNĠK ġartname)

MAHAL LĠSTESĠ (ÖZEL TEKNĠK ġartname) KÜLTÜR MAHALLESĠNDE MUHTELĠF SOKAKLARDA YOL DÜZENLEMESĠ YAPILMASI ĠġĠ NE AĠT MAHAL LĠSTESĠ (ÖZEL TEKNĠK ġartname) 1-) 1375, 1377, 1381,1383, KIZILAY, MUSTAFA MÜNĠR BĠRSEL, SOKAKLAR [A]-YIKIM, SÖKÜM VE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI

2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İHALE DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYISAL HALİHAZIR HARİTA BİRİM FİYATLARI İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ANKARA - 2013 AÇIKLAMALAR : 1- Bu birim fiyatların kullanıldığı hesaplardaki

Detaylı

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK

DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK KONU: SUNUM YAPAN: DERİVASYON VE DİPSAVAK TASARIMI İnş. Y. Müh. MURAT IŞILDAK Sunum İçeriği o Derivasyon Tipleri ve Kullanıldıkları durumlar Açık kanallı derivasyon Kondüvi (Aç-kapa Tünel) Tünel o Alpaslan

Detaylı

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

ETÜT PROJE VE ÇEVRE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA Karayolları Genel Müdürlüğü T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KARAYOLLARI YERSEL VE FOTOGRAMETRİK HARİTA, PROJE, KÖPRÜ, PEYZAJ, TRAFİK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İŞLERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ VE TARİFLERİ

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF SOKAKLARDA BARİYER VE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ NE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF SOKAKLARDA BARİYER VE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ NE AİT ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME T.C. KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF SOKAKLARDA BARİYER VE ENGELLİ RAMPASI YAPILMASI İŞİ NE AİT [A]-YIKIM, SÖKÜM VE KAZILAR: ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME Mevcut Tretuvarların önünde

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK SPOR SAHALARI MAHAL LİSTESİ HAZİRAN 2011 1 AÇIK TENİS KORTU AÇIK BASKETBOL SAHASI VE AÇIK VOLEYBOL SAHASI SAHA VE EKİPMAN ÖZELLİKLERİ Akrilik spor sahaları imalatı Tenis

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı YÜKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu : I GİRİŞ YÜKSEK FEN KURULU KARARI... Anonim Şirketi tarafından ihale edilerek birim fiyat sözleşmeye bağlanan İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi ile ilgili olarak görüş istemidir.

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

YERINDE KURLEME METODU İLE BORU HATLARINI YENİLEME SİSTEMİ (CIPP)CURED IN PLACE PIPE

YERINDE KURLEME METODU İLE BORU HATLARINI YENİLEME SİSTEMİ (CIPP)CURED IN PLACE PIPE TANIM YERINDE KURLEME METODU İLE BORU HATLARINI YENİLEME SİSTEMİ (CIPP)CURED IN PLACE PIPE Yaklasık 30 yılı aşkın bir süredir pek çok ülkede içine insan girmesi söz konusu olmayan veya daha büyük çaplarda,

Detaylı