T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ E.S.K.Ġ. ESKĠġEHĠR SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NO : TEPEBAġI BÖLGESĠ VE MUHTELĠF MAHALLELERDE KANALĠZASYON-YAĞMURSUYU ĠNġAATI ĠġĠNE AĠT Ö Z E L T E K N İ K Ş A R T N A M E ĠġĠN ADI : TEPEBAŞI BÖLGESİ VE MUHTELİF MAHALLELERDE KANALİZASYON-YAĞMURSUYU İNŞAATI ĠġĠN BULUNDUĞU YER :ESKİŞEHİR

2 GENEL HÜKÜMLER : Bu Ģartnamede yazılı ĠDARE EskiĢehir Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü nü YÜKLENĠCĠ sözleģmeye konu yapım iģini yükümlenen gerçek ve tüzel kiģileri tanımlar. 1- KAZI ĠġLEMĠ : Asfalt kesme iģlemi tamamlandıktan sonra kontrol mühendisinin bilgisi dahilinde ve kazılacak kanalla ilgili muflu beton boru ve kum - çakıl vb. malzemelerin hazır olduğu görüldükten sonra kazıya baģlanacaktır. Kontrol mühendisinin bilgisi dıģında kazılan kanal durdurulur ve bu imalatlara ait hiçbir bedel ödenmez. ġevli Kazılarda Hendek Kazı GeniĢlikleri H DA ġev Açısı h tg= h kum /u u=h kum /tg h kum çakıl b=b0-( (2*h kum )/tg) (h kum =0 ise b=b 0 ) b b>da b0 H>1,75 => b 0 > 0,80 H<1,75=> b 0 > 0,60 1-) ØDA < 40 cm ise ġevli hendeklerde : Ġksalı hendeklerde : b o =Ød + 2 x 20 (cm) b 0 =Ød + 2 x x 5 (cm) 2-) 40 cm < ØDA < 70 cm ise 60 den yatık Ģevli hendeklerde : b 0 = Ød + 2 x 20 (cm) 60 den dik Ģevli hendeklerde : b 0 = Ød + 2 x 35 (cm) Ġksalı hendeklerde : b 0 = Ød + 2 x x 5 (cm) 3-) ØDA > 70 cm ise 1

3 60 den yatık Ģevli hendeklerde : b 0 =Ød + 2 x 45 (cm) 60 den dik Ģevli hendeklerde : b 0 =Ød + 2 x 60 (cm) Ġksalı hendeklerde : b 0 =Ød + 2 x x 5 (cm) HENDEK TABAN GENĠġLĠKLERĠ Boru Anma Et Boru DıĢ < 60 0 ' den yatık < 60 0' den dik Çapı Kalınlığı Çapı h<1,75 h>1,75 h<1,75 h>1,75 d (mm) s (mm) DA (mt) b 0 (mt) b 0 (mt) b 0 (mt) b 0 (mt) Ø ,21 0,61 0,80 0,61 0,80 Ø ,27 0,67 0,80 0,67 0,80 Ø ,39 0,79 0,80 0,79 0,80 Ø ,50 0,90 0,90 1,20 1,20 Ø ,61 1,01 1,01 1,31 1,31 Ø ,73 1,13 1,13 1,43 1,43 Ø ,85 1,25 1,25 1,55 1,55 Ø ,96 1,88 1,88 2,16 2,16 Ø ,09 1,99 1,99 2,29 2,29 Ø ,20 2,10 2,10 2,40 2,40 < 60 0 den yatık Ģevler > 60 0 den dik Ģevler Tatbikatta yukarıda belirtilen geniģliklerden daha az açılan hendeklerin bedelinin ödenmesi fiili geniģliğe göre yapılır. Herhangi bir sebepten yukarıda belirtilenlerden daha fazla geniģlikte açılması halinde fazlası için herhangi bir (kazı, dolgu, taģıma vs.) bedel ödenmez. Baca kazı geniģlikleri Ģevli, Ģevsiz veya iksalı her ne Ģekilde açılırsa açılsın 2.50 x 2.50 mt alınır. 1.1) Kazı sırasında çıkan kaya blokları, asfalt blokları vb. malzemeler döküm yerine taģınacaktır. Zemin cinsi batak, balçık ise boru ferģi yapılmadan kontrolörlüğün bilgisi dahilinde zemin tahkimatı yapılacaktır. 1.2) Kazıdan çıkan malzeme kontrollüğün bilgisi dahilinde nakledilecek veya dolguya uygunsa dolguda kullanılacaktır. Toprak nakliye miktarları proje ölçüleri esas alınmak suretiyle tespit edilecek, boru hacmi ve malzemeli bakım nedeniyle, çıkacak hafriyat fazlası karģı nakliye esas teģkil edilecektir. Kazı ve imla miktarları profillere göre tespit edilecektir. Kazıdan çıkan malzeme dolguda kullanılacaksa 30 cm tabakalar halinde serilecek kompaktör veya 8-12 kg lık tokmaklarla sıkıģtırılacaktır. 2

4 1.3) Kazı sırasında rastlanacak bina enkazı, asfalt, beton veya kaya parçaları kazı içersinde mutaala edildiğinden ayrıca ödeme yapılmayacaktır. Patlayıcı kullanılması gereken hallerde ilgili dairelerden izin alınıp atıģ sırasında tüm emniyet tedbirleri YÜKLENĠCĠ tarafından alınacaktır. 1.4) Dere yataklarında mevcut su veya yeraltı suyuna rastlandığında hendeğe suyun girmesi derivasyon kanalı, motopomp vb. gibi çalıģmalarla engel olunacak motopomp çalıģtırılması esnasında atılacak su en yakın kapalı veya açık mecraya borular ile verilecektir. Hendekte su içersinde çalıģma yapılmayacak, su tahliyesinden sonra çalıģma yapılacaktır. 1.5) Kazı sırasında dere yataklarından, ağaçlı ve bitkili güzergahtan geçerken, ağaçların kesilmesi icap ederse, vatandaģa ödemeyi YÜKLENĠCĠ yapacak, YÜKLENĠCĠ ye ise birim fiyattan ESKĠ ce ödenecektir. 1.6) YÜKLENĠCĠ kazıdan önce ve kazı sırasında yeraltı tesisleri için ilgili kuruluģlardan izin alarak gerekli tedbirleri alacaktır. Kazı sırasında yeraltı tesislerine zarar verilmeyecektir. Zarar verirse ESKĠ den bir bedel talep etmeyecektir. ĠĢ sahasını devamlı kontrol altında tutacak, doğabilecek kazalar ve arızalardan bütünüyle YÜKLENĠCĠ sorumlu olacaktır. 1.7) Hafriyat (kazı) için her Mahallede ayrı ayrı zemin klası tesbiti yapılacaktır. Ödemeler buna göre olacaktır. 1.8) Hafriyat (kazı) Birim Fiyatı her cins zemin, her geniģlik ve derinlikte yapılacak hafriyatı içermekte olup arazide yapılan etüt sonucu klas tespiti yapılmıģ ve cinslerine göre 2007 yılı Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı birim fiyatlarından alıntı yapılarak, yapılacak bölümler için tek fiyat olarak hesaplanmıģtır. 1.9) Kazının devamı sırasında her cins ve boyutlardaki foseptik geçilirken foseptik hacmine girmeden önceki kazı kesiti foseptik boyunca sabit kabul edilerek ödemeye esaslanır. 1.10) Kazı kesitlerine rastlansın veya rastlanmasın çalıģma yapılan yerlerdeki her cins ve boyutdaki fosseptikler çökeltilecek veya boģaltılarak kazı artığı ile doldurulacaktır. Bunun karģılığında herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 2- ĠKSA VE ġev ĠġLERĠ : Yüklenici yapmakta olduğu iģler dolayısıyla meydana gelebilecek kaza ve çöküntülerden sorumludur. Hendekler ve inģaat çukurları profillerde gösterilen derinliğe kadar kazılırken durum ve Ģartların gerektirdiği gibi iksa edilerek desteklenecek veya Ģevli kazı yapılacaktır. YÜKLENĠCĠ kaya ve benzeri kendini tutabilecek veya Ģevli açılmıģ zeminler dıģında hangi derinlikte olursa olsun açılacak olan hendeklere herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın iksa yapmak zorundadır. Bunun için iģin baģında en az 40 mt boyunda bir hendeğe yeterli olacak Ģekilde iksa malzemesi hazır bulundurulacaktır. Aksi takdirde iģe baģlatılmaz veya iģ durdurulur. 3

5 Ġller Bankası Kanalizasyon ĠnĢaatına Ait Özel Teknik ġartname si (EK - 4) ve buna bağlı olarak Ġçme ve Kullanma Suyu Boru Hatlarının DöĢenmesine Ait Teknik ġartname sinde belirtilen teknik konular geçerli olmak üzere ; Yüklenici iģ yapacağı sahayı çok iyi inceleyerek ve aģağıdaki hususları önemle dikkate alarak yapacağı tenzilat ve zamda dikkatli olmalıdır. 2.1) Yüklenici derin olan hendek kazılarında gerekli iksa yaparak ; çalıģanların bizzat iģin kendisinin, yaya ve vasıta trafiğinin emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca iksa yaparak yol altyapısının ve yol kaplamasının tahrip olmasını ve zarara uğramamasını sağlayacaktır. Yolda kazı geniģliği dıģında yapacağı hasar ve zayiatların tekrar eski durumuna getirilmesi için gerekecek bedeller hakediģinden kesilir. 2.2) Yüklenici yapmakta olduğu iģler dolayısıyla meydana gelebilecek kaza ve çöküntülerden sorumludur. Hendekler ve inģaat çukurları profillerde gösterilen derinliğe kadar kazılırken durum ve Ģartların gerektirdiği gibi iksa edilerek destekleyecek veya Ģevli kazı yapılacaktır. Ġksa veya Ģev yapılması sırasında fiyat mukayesesi yapılacak ve Genel Müdürlüğün onayı alınarak ucuz olan uygulanacaktır. Ancak, altyapı geçerli nedenler olursa yine Genel Müdürlük oluru alınarak fiyat mukayesesi yapılmasına gerek kalmaksızın iksa uygulaması yapılacaktır. ġevli kazı yapılması mümkün olabilecek yerlerde Ģevli iksa mukayesesine göre Ģevli kazı yapmak daha ucuz çıkarsa (iksasız) Ģevli kazı bedeli ödenir. Ancak iksa ile kazı yapılırken kazı kenarları her ne sebeple olursa olsun Ģevli olarak açılırsa Ģev kazı miktarı hesaplanmasında göz önüne alınmaz. ÇalıĢma paylarına hesaplanacak hendek geniģliklerine göre kazı hesabı yapılır. YÜKLENĠCĠ 1,5 mt den derin olan iksa yapılması gerekli görülen zeminlerdeki herhangi bir ikaza gerek kalmaksızın iksa yapmak zorundadır. Bunun için iģin baģında en az 40 mt lik bir hendeğe yeterli olacak kadar iksa malzemesi hazır bulunacaktır. Aksi taktirde iģe baģlatılmaz veya iģ durdurulur. 2.2.a) Yüksekliği 1,5 mt den daha az olan hendek kazılarına kesinlikle iksa bedeli verilmez. Buna karģılık yüklenici 1,5 mt den daha az derin olan hendek kazılarında da gerekli yerlerde iksa yaparak ; çalıģanların, bizzat iģin kendisinin, yaya veya vasıta trafiğinin emniyetini sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca hendek derinliği 1,5 mt den daha az olmasına rağmen yine gerekli yerlerde yeterli iksa yapılarak yol alt yapısının yol kaplamasının tahrip olmamasını ve zarara uğramamasını sağlayacaktır. Yolda kazı geniģliği dıģında hasar ve zayiatların tekrar eski durumuna getirilmesi için gerekecek bedeller hakediģinden kesilir. 2.2.b) Kazı malzemesinin hendeğe akmasını önlemek veya baģka nedenlerle zeminin seviyesinden daha yukarıda yapılan iksa uzantıları ödemede dikkate alınmaz. 2.2.c) YÜKLENĠCĠ iksa iģinin bitiminde Kontrol Mühendisi ile birlikte hendeği gezecek, 1,5 mt den daha derin hendeklerde ve gerek görülen yerlerde Ģekil ve usulüne göre yapılan uygun olan iksalar ataģmana geçirilecektir. 1,5 mt den derin olsa bile hatalı ve gereksiz veya yapılmamıģ iksalar için YÜKLENĠCĠ hiçbir talepte 4

6 bulunamayacağı gibi yapılmayan ve hatalı yapılan bu iksalardan dolayı ĠDARE nin bu konuda bir uyarısı olsun veya olmasın doğabilecek kaza ve çöküntülerden direkt olarak YÜKLENĠCĠ sorumludur. Ödemelerle ilgili olarak birim fiyat esasları cari olacak, bulunamayan konularda ise TS 2519, DIN 4124 deki hususlar geçerli olacaktır. 2.3) Ġki baca arasında arazinin çok düzgün olması nedeniyle kot ve ara mesafeyi gösteren baģka nokta (kazık) teģkil edilmemiģ ise ; kazık miktarları, baca eksenleri arasında teģkil edilen kazıkların kot ve mesafeleri dikkate alınarak hesaplanır. Ġki baca arasında, profilde arazi düzgün olmamasına rağmen projelendirme sırasında ara kazıklar teģkil edilmemiģse bile, kazı miktarlarını mümkün olduğu kadar hassas hesaplamak için ara kazıklar teģkil edilerek kot ve ara mesafeleri ataģmana iģlenir. 2.4) ĠDARE yapılan iksayı doğabilecek kazaları önleyici bir tedbir olarak dikkate alır. Bu bakımdan zamanında ve gerektiği gibi yapılmayan, arkalarında boģluk bulunan ve zamanından önce sökülmesi dolayısıyla meydana gelen zarar ve ziyandan YÜKLENĠCĠ sorumludur. Ġksa malzemeleri için hiçbir suretle kereste vs. fiyat farkı ödenmez. 2.5) Ġksa yapılan hendeklerde iksa söküm iģi imla sırasında kademeli olarak yapılacaktır. Hendek iksasının sökülmesinde cidar için tehlike görülen yerlerden iksa sökülmeyecek iksa kerestesinden toprak içine terk mecburiyetinde kalınan malzeme için YÜKLENĠCĠ ye ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 2.6) YÜKLENĠCĠ kazı iģini bitiminde kontrol mühendisi ile birlikte hendeği gezecek, yapılan iksalar fotoğraflarla belgelenecek ve ataģman ekinde sunulacaktır. Hatalı yapılan iksalardan dolayı (ĠDARE nin bu konuda bir uyarısı olsun veya olmasın) doğabilecek kaza ve çöküntülerden direkt olarak YÜKLENĠCĠ sorumludur. 3. BETON BORU, NĠTELĠĞĠ VE DÖġENMESĠ ĠġĠ : 3.1) Yüklenici iģe baģlamadan önce kullanacağı beton ve betonarme borunun detay projesini ve boruda kullanacağı malzemeleri ĠDARE nin onayına sunacak, gerekli onay alındıktan sonra borular kullanılacaktır. Yüklenicinin verdiği boru detayı ve kullanacağı malzemeler için ĠDARE nin vereceği onay, yüklenicinin Ģartnamelerde öngörülen sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 3.2) Beton borular sülfata dayanıklı çimento ve sülfata dayanıklı kalker esaslı kırmataģ kum-çakıl malzeme kullanılarak imal edilecektir. Sülfata dayanıklı olması Ģartıyla sadece 0-3 mm kum malzemesi kırmataģ olmayabilir, borular 500 dozlu beton ile imal edilecektir. 3.3) ġartnamede ön görülen mukavemetin sağlanması kaydıyla borulara gösterilenden daha az demir konursa bu durumda bizzat konan demir dikkate alınarak yeniden analiz yapılır ve yeni fiyat tespit edilir. ġartnamede gösterilenden fazla demir konması halinde fazla konan demir için ilave bir bedel ödenmez. Gösterilen boru et kalınlıkları minimum olup arttırılabilir, arttırılan et kalınlığı nedeniyle ilave bir bedel ödenmez. 5

7 3.4) Boru için öngörülen mukavemetlerin sağlanması amacıyla boru et kalınlıkları artırılsa bile kullanılan betonun küp mukavemeti 250 kg/cm² den daha düģük olmamalıdır. 3.5) Ġmalatlarda kullanılacak basınçsız pissu ve yağmursuyu beton boruları Ģekline göre düz beton boru (8.8) uç ve en kesit biçimine göre muflu tabansız, cidarına göre normal cidarlı olup, T.S.E.821 ve DIN 4032 normlarına uygun olacaktır. 3.6) Boruların iç ve dıģ yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz köģe ve kenarları düzgün kırıksız ve çapaksız bulunacak, beton dokusunun görünüģü homojen olacaktır. Boruların alın yüzünün gönyeden en çok ayrılan noktasında ölçülecek gönyeden ayrılma miktarı Ø200 mm ye kadar 4 mm, Ø200 mm den büyük çaplarda ise 16 mm yi geçmemek üzere boru çapının %1 inden fazla olmayacaktır. 3.7) Beton borularda kullanılacak beton 500 dozlu olacak yapıcının özel yapım ve kür koģulları sağlayacak. 28 günden önce kullanılacak borularda 28 günlük beton mukavemet ve malzeme özelliklerini taģıyacaktır. Boru yapımında kullanılan en büyük agrega çapı boru et kalınlığının 1/3 ünden fazla olmayacak ve boru sathında bünyesinden boģluklar, kum yapıģması, kabarcık ve çatlaklar bulunmayacağı gibi hatalar yapımdan sonra herhangi bir yolla düzeltme yoluna gidilmeyecektir. 3.8) YÜKLENĠCĠ beton boruların her parti alımı ve yapısında kontrollük teģkilatına gösterecek, gerektiğinde belli oranda beton borudan kırmak suretiyle malzeme dokusu yüzeyinin muayenesi yapılacaktır. Ayrıca kontrollük teģkilatı malzeme tahlilini, sızdırmazlık deneyini ve mukavemet kontrolünü masrafı YÜKLENĠCĠ ye ait olmak üzere yaptırılabilecektir. 3.9) YÜKLENĠCĠ Ģantiyeye gelen veya imal ettiği boruları kullanmadan önce muayene ederek kırık, çatlak, muf ve uçları kırılan boruları kullanmayacak, ayrı bir yere istif ederek derhal Ģantiye alanından uzaklaģtırılacaktır. 3.10) B. Boruların DöĢenmesi : a) Muflu boruların birbirlerine eklenmesinde DIN 4060 normuna uygun elastomer contalar kullanılacaktır. b) Borular mufları akıģ yönünün aksine gelmek ve hendeğin en derin yerinden baģlamak üzere kuruda döģenir. Mufların içi muf içine giren boru uçları bilhassa temiz ve kuru olacaktır. Borularda conta ile bağlanma yapılacaksa borunun ucu döģenmiģ boruların muf dibine sıkıca dayanacak biçime sokulur. Contalar önceden hendek dıģında DIN 4060 uygun kalınlık ve çapta hazırlanıp boru uç kısmına geçilerek mufun içersine sokulacaktır. c) Boru yerleģtirildikten sonra hendek dolgusu yapılır. Yanlarından sıkıģtırılırken boru altında topaklar meydana gelmemesine ve boru bağlantılarının sarsılarak gevģememesine dikkat edilerek sızdırmazlık sağlanmıģ olacaktır. 3.11) Sızdırmazlık Deneyi : Kontrollük teģkilatı gerekli gördüğü yerlerde veya hattın bütününde tüm masrafları YÜKLENĠCĠ ye ait olmak üzere sızdırmazlık deneyi yaptırılacaktır. 6

8 a) Deney iki baca arasında su doldurmak suretiyle yapılacaktır. Deney sırasında su basıncı baca yüksekliğine kadar, baca yüksekliği müsait ise en çok 5 mt olacak ve içinde hava kalmayacak Ģekilde doldurulacak ve bu durumda 15 dakika beklenerek mecra ve ek yerleri incelenerek arızalar tespit edilecektir. Sızdırmazlık deneyi sırasında eksilen su kadar ilave edilecek ve bu ilave suyun miktarı sıhhatli olarak ölçülecektir. Deneyin kabule Ģayan olması için 15 dakikalık deney süresinde mecraları içi yüzeylerinin beher m² sine isabet eden kaçakların aģağıda gösterilen değeri aģmaması gereklidir. Daire Kesitli Borular ve Yerinde Dökme Mecraları Yumurta Kesitli Boyutlar : Islak Ġç Yüzeyin : Islak Ġç Yüzeyin (Ġç Çapı) : Beher m² sinde : Beher m² sinde Anma Çapı : DüĢen Su Kaçağı Boyutlar : DüĢen Su Kaçağı (mm) : (litre) dm³ (mm) : (litre) dm³ ,60 30 x 450 ile 0, , x , x 900 ile 0,40 DN 1000 için 0, x x 1350 ile 0, x 1800 NOT : Cetvel değerler mecranın deneyden önce 24 saat suyla dolu tutulması haline göredir. Deneye giren bacaların sızdırmazlığı ayrıca bir deneyle tespit edilerek mecraların sızma değerlerinin hesabında dikkate alınabilir. 4- YERĠNDE DÖKME ĠMALATLARI : 4.1) Beton borular ve bacalar vb. yerinde dökme betonla imal edilecekse dökülecek beton cinsi sözleģme ve Ģartname projelerde belirtilen Ģekilde olacaktır. Beton betoniyerle karıģtırılarak hazırlanacaktır. Beton yapılması ile dökülmesi arasındaki zaman hiçbir suretle yarım saatten fazla olmayacaktır. 7

9 Yapılan betonun miktarı ne olursa olsun döküm iģi hendeğe oluklarla yapılacaktır. Beton girdi malzemesini, kum ve çakılın granülümetresini her zaman ve her konum için kontrollük teģkilatı tespit eder ve beton deneylerinin yapılması hakkını muhafaza eder. Bu konuda YÜKLENĠCĠ bir bedel talep edemez. 4.2) Yerinde dökme kollektörler için dökülen beton tekniğinin gerektirdiği aletlerle imal edilerek yerleģtirilecek ve sıkıģtırılacaktır. Kalıp alındıktan sonra beton yüzleri üzerinde boģluklar görünmeyecek, yüzey düzgün ve pürüzsüz olacaktır. Kollektör bu sızdırmazlık nitelikte imal edilinceye kadar ve gereken sürede sürekli rutubetli kalacak Ģekilde sulanacaktır. 4.3) Kollektör kalıp betonunun tokmaklanması veya vibratörle sıkıģtırılması sırasında deforme olmayacak Ģekilde kalıp tahkimata alınacaktır ve kalıplar beton yeterli mukavemete eriģtikten sonra çıkarılacaktır. 5- HENDEK DURUMU VE DOLGUNUN YAPILMASI : Hendek durumu ; hendek, yataklama, kundaklama ve dolgulamaya göre doldurulur. Bu iģlemler öncelikle stabilize uygunluğu kontrollükçe kabul edilip idarece onaylanmak kaydıyla ise kazıda çıkan malzeme kullanılacaktır. a) Yataklama : Gerekli yerlerde yastık beton yapılır veya tuvenan serilir. Kayalık ve iri taģlı zeminlerde taban daha derin kazılmak suretiyle tuvenan malzeme doldurularak yataklama yapılır. Kontrollük gerekli gördüğü yerlerde yastık betonu veya gömlek betonu yaptırabilir. Bataklık veya turba gibi taģıma durumu zayıf olan zeminlerde taban 50 cm ye kadar değiģtirilir. Gerekirse beton yastık, zemin tahkimatı veya kazık çakma vb. tedbirler alınacaktır. 200 mm Ø Anma 600 mm için a = 15 cm 700 mm Ø Anma ve büyük için a = 20 cm yataklama yapılacak b) Kundaklama : Beton borunun dinamik yük, darbe vb. tesirlere maruz kalmaması için döģeme iģlemi bittikten sonra boru üstü 15 cm ye kadar, uygun malzeme ile (tuvenan) kundaklama yapılacaktır. c) Dolgu : 5. maddedeki gibi uygulanır. 6- ĠġĠN YAPILMASINDA UYGULANACAK GENEL ESASLAR : Ġller Bankası KANALĠZASYON ĠNġAATINA AĠT ÖZEL VE TEKNĠK ġartname sinde (Ek-4) belirtilen genel esaslar geçerli olmak kaydı ile ; 8

10 a) Çok zorunlu sebepler olmadıkça ve olabilecek zorunlu sebepler tutanakla tespit edilerek kontrol mühendisinin izni alınmadıkça iki baca arasında malzeme serilmesi - boru döģenmesi, dolgu iģi aynı anda yapılmayacaktır. Bu imalatların birisi tamamen bittikten sonra, sırası gelen imalata baģlanacaktır. Ġki baca arasında ; b) Tüm kazı tamamlanacak, iki baca arası en az 10 m. Ara ile kazı kotları kontrol edilerek projede gösterilen profilin sağlanacağından emin olunacaktır. Herhangi bir nedenle proje de değiģiklik yapılması gerekirse kontrol edilen kotlarla iki baca arasında, eğimin her noktada aynı olduğundan emin olunacaktır. c) Kazı tamamlandıktan sonra tuvenan serilmesi (gerekiyorsa) tamamlanacak ve tesviye yapılacaktır. Kuru, taģıma gücü elveriģli olan taģsız hendek tabanlarında genellikle özel önlemler gerekmez. Ancak kontrol mühendisi gerekli gördüğü takdirde tuvenan serilebilir. Serilecek tuvenan içinde boruya zarar verebilecek irilikte malzeme bulunmayacak, var ise ayıklanacaktır. d) Ġki baca arasında malzeme serilmesi gerekmiyorsa hendek taban tesviyesi tamamlandıktan sonra boru döģenmesine baģlanacak ve boru döģenmesi tamamlanacaktır. Boru döģenmesi tamamlandıktan sonra hendeğin kundaklama ve dolguya hazır olduğu kontrol mühendis tarafından görüldükten sonra baģlanacaktır. Boru döģenmesi sırasında boruların yerinden oynamamasını sağlamak Ģeklinde yataklama daha sonra üstünden 15 cm ye kadar kundaklama yapılır. e) Ġki Baca arasında döģenmiģ boruların (hem prefabrik hem yerinde dökme borularda) konumu plan ve profilde gergin ip özelliğini taģıyacaktır. Plan ve profilde boru ekseninde kabul edilebilir maksimum sapmalar. Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500 mm borular için : +3 cm Ø 500 mm borular için : +5 cm f) Boru hattı özenle yataklanmadan ve kundaklanmadan hendek dolgusuna geçilmeyecektir. Dolgu malzemeleri hendeğe cm lik tabakalar halinde serilecek ve dolgu sıkıģtırılması tam sağlanacak Ģekilde kompaktörle tamamlanacaktır. Yapılan dolgular, ister yol bölgesinde ister yol dıģında olsun, tekniğe ve Ģartnameye uygun olarak ve ileride en ufak bir oturmaya meydan vermeyecek Ģekilde yapılacaktır. Dolgunun usulüne uygun yapıldığı YÜKLENĠCĠ ve Kontrol Mühendisi arasında düzenlenecek bir tutanakla teģkil edilecek, buna istinaden ödenmesi yapılacaktır. Ancak her ne kadar bu tespit yapılsa bile gözden kaçabilecek hatalı iģlemlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü çöküntü ve bunun neticesinde doğabilecek zararların sorumlusu YÜKLENĠCĠ olacaktır. g) Dolgu tamamlandıktan sonra, çalıģma yapılan bütün yerler düzeltilerek, temizlenerek iģe baģlamadan önceki haline getirilir. Kazı geniģliği dıģında kalan ve kazıdan çıkan malzemenin dökülmesi veya baģka nedenlerle kirletilen ve bozulan asfalt, tretuvar kaplamaları ve bordürlerin eski haline getirilmesi, gerekirse yıkanarak temizlenmesi, yükleniciye aittir ; bu iģler için yükleniciye bir bedel ödenmez. Kazı 9

11 geniģliği içinde kalan asfalt, tretuvar kaplaması, bordür gibi imalatların eski haline getirilmesi yükleniciye ait değildir, ancak bu gibi imalatların alt kotuna kadar olan dolgular tamamlanacaktır. Kazıdan çıkan malzemenin dolgu olarak kullanılmadığı yerlerde, prensip olarak tüm hendek dolguları uygun stabilize malzeme ile yapılacaktır. Stabilizeye malzeme fiyat farkı verilmez. 7-) PROJE HESAP AÇISI : a) Bu iģe ait proje Ġller Bankası Kanalizasyon ĠĢlerinin planlanması ve projelerinin hazırlanmasına ait talimatname Ġller Bankası Kanalizasyon Projesi Özel ġartnamesi ve ilgili diğer teknik Ģartnameler ile bu Ģartnameler haricinde kalan teknik hususlar için Türk Standartlarına ve gereği halinde (DIN) normlarına uygun olarak yapılabilecek ve Ġdare onayına sunulacaktır. b) Projelere ait telif hakkı Ġdareye ait olup, bunların örnek alınması veya aynen baģka iģlere ait projelerde kullanılması münhasıran Ġdarenin iznine bağlı olup, Yüklenicinin bu projeler üzerinde hiç bir hakkı kalmaz. c) Proje kontrollarının yapılmıģ ve projenin tasdik edilmiģ olması ilgili YÜKLENĠCĠ yi sorumluluktan kurtarmaz. d) Yüklenicinin yapacağı projede göz önüne alacağı hususlar : Yüklenici proje ön raporlarında bölgenin haritasında imar planının ve Ģebeke taslağının son duruma uyup uymadığı bütün yerleģimler ile sokak ve değiģiklikler, gecekondu önleme bölgeleri ile afet yerleģim sahalarını kapsayıp kapsamadığı imar planında olup ta açılmamıģ sokak ve caddeler varsa kamulaģtırılacak veya irtifak hakkı (geçiģ) alınacak yerler raporda belirtilecektir. Ayrıca açılmamıģ yolların profilleri ve yol mihfer kazıklarını YÜKLENĠCĠ ilgili Belediye Ġmar Müdürlükleri ile iliģkiye geçerek çıkartılacak profillere göre akar kotlar tespit edilecektir. e) Yüklenici projelerde her sokak, cadde açıktan akan mecra veya dere yataklarını ölçülerek dayanmasına ve mecraların temizlenmesi için suyun ĢiĢirilmesinden dolayı bina içlerinde geri tepme olmamasına özellikle dikkat edecektir. Boyuna kesitler yol eğimi dikkate alınarak yapılacak, boyuna ölçülere dayanılarak çıkartılacaktır. Yüklenici yol altında bulunan yer altı tesislerinin (Telefon, Elektrik, Havagazı, Ġçmesuyu, mevcut kanalizasyon fosseptik) tespit edilecektir. Yeraltı konumuna göre güzergah takvimi olarak geçilecek gerektiğinde sondaj çukurları yeterli derinlikte açılacak ve sokaktaki yer altı tesislerinin gerçek durumları tespit edilecektir. Kanalizasyon projesi hazırlanırken dikkate alınacaktır. f) ĠĢin tatbikat projeleri (ĠDARE) tarafından verilirse ; ĠDARE nin verdiği projelerde eksiklik, hata ve tamamlanması gereken diğer hususlar olursa veya ĠDARE tarafından yeni proje yapımı istenirse YÜKLENĠCĠ projelerdeki bu eksiklik, hata ve tamamlanması gereken hususlar ile yeni proje yapımının hiç bir bedel talep etmeden yapmakla yükümlüdür. 10

12 Projelerde uygulama için tamamlanması gereken hususlar iģe baģlamadan ve iģin devamı süresince tespit edilerek ĠDARE ye bildirilecek ve ĠDARE ile varılan mutabakata göre, projeler tamamlanacaktır. 8- ĠġLETME PROJELERĠ : ĠĢin sonunda kabulden evvel (tasfiye veya fesih halleri dahil) iģletme projeleri tamamlanmıģ olarak tasdik için ĠDARE ye verilecektir. ĠĢletme projeleri tasdik edilmeden geçici kabul yapılmaz. ĠĢletme projeleri iģ bitim tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde idareye verilecektir. Ġdareye verilmediğinde (%0,01) TL/gün gecikme cezası kesilecektir. ĠĢletme projeleri ve röper krokileri 1 tk. orijinal 5 tk. ozalit kopya olarak ĠDARE ye teslim edilecektir. 8.1) ĠĢletme projesi hazırlanması iģi gerekli tüm arazi çalıģmalarını içeren röper krokilerini, nirengi ve poligon, rasat defterleri ve hesapları, nivelman defteri vb. yüklenici tarafından ĠDARE ye verilecektir. 8.2) Bütün some ve bacaların koordinatları hesaplanacak ve imar veya hali hazır paftaya iģlenecektir. Baca röperleri en az 3 (üç) noktadan alınarak röper krokilerine iģlenecektir. 8.3) Bütün kot koordinatlar ülke kot ve koordinatlarına bağlı hesaplanacaktır. geçerlidir. 8.4) Bu iģle ilgili olarak Ġller Bankasının Özel ve Teknik ġartnameleri 8.5) ĠĢletme Projesinde Gösterilecek Bilgiler ; Akar kot Baca kapak üst kotu Bacanın iki tarafında kalan hatların sapma açısı (planda) Baca kapak merkezinin koordinatları Boru çapı, cinsi Eğim Bacaların en az 3 (üç) sabit noktaya röperleri Cadde, sokak isimleri Cadde ve sokağın iki yanında kalan kapı numaraları, ada/parsel numaraları (imarlı değilse kadastro ada/parsel numarası) Topoğrafik bilgiler (nirengi, Rs, bunların koordinatları) Gerekebilecek diğer bilgiler (güzergaha tekabül eden diğer altyapı tesisleri vs.) Kot ve koordinatları ülke kot ve koordinatlarına bağlı olacaktır. Baca röperleri ülke koordinatlarına göre alınıp bir diskette toplanarak Genel Müdürlüğümüze verilecektir. 11

13 ĠĢletme projelerine esas olacak değerler dolgu iģlemleri yapılmadan önce kayda geçilecektir. 9- DĠĞER HUSUSLAR : a) Baca yerlerindeki hafriyat kesiti büyümesi verilen teklifler içinde düģünüleceğinden ataģmana geçilse bile ödeme yapılmaz. Hafriyat icmal hesaplarında yüksek iki baca arasında kot değerlerine göre sahalar ortalaması metodu uygulanacaktır. b) Yerinde dökme beton ve betonarme borularda dilatasyon derzleri detay tip ve projelerinde belirtilecek en az iki baca arasında bir derz yapmak suretiyle uygulanacaktır. ĠDARE zeminin elveriģsiz olması halinde derz adedini artırabilecektir. c) Pik kapak ve ızgaralar ile ilgili detaylar ile teknik Ģartnamesi verilecektir. ĠDARE arazideki duruma göre bu kapakları koydurup koydurmamakta serbest olup gerektiğinde yağmursuyu ızgara ve bacası yaptırılacaktır. d) YÜKLENĠCĠ iģ için gerekli olan (AtaĢman, Röleve defteri, YeĢil defter, HakediĢ cetveli vs.) kırtasiye ihtiyacını ĠDARE nin vereceği örnekler doğrultusunda bastırıp temin edecektir. e) Beton elemanları veya her türlü sulama suyu ihtiyacı için gerekli olan suyun temini açısından ĠDARE yer göstermek zorunda olmayıp bu konuda herhangi bir bedel ödemeyecektir. e.1) YÜKLENĠCĠ, yerinde dökme kollektörler, bacalar veya beton borular için ahģap kalıp yerine çelik veya benzeri kalıp kullanıldığı takdirde YÜKLENĠCĠ ye sadece ahģap kalıp bedeli ödenir. e.2) Aynı güzergahtan pissu ve yağmursuyu hatları yapılacak ise, beton borular aynı hendek içinde döģenecektir. Ġki boru arasında mesafe ise iki borunun çalıģma paylarının toplamı olacaktır. Ancak bu mesafe 60 cm den küçük olmayacaktır. e.3) Yolların kaplama onarımlarının yüklenici tarafından yapılması halinde ; Yol kaplamaları hendek üst geniģliği ; Asfalt - Beton - Stabilize - Blokaj ; Hendek üst geniģliği aynı Adi parke - Adi kaldırım ; + 2 x 0,15 (mt) Mozaik parke ; + 2 x 0,10 (mt) den fazla sökülmeyecektir. Yapılan iģlerin bedellerinin ödenmesinde yukarıdaki hendek geniģliklerine göre sökülmesi gereken yol alanı esas olacaktır. Bu alan krokilerle ataģman defterine geçirilecek ve hesabı buna göre yapılacaktır. Ancak inģaat ve ameliye sırasında yüklenicinin sebebiyet vermediği hallerde inģaat hendeğinin yanlarında husule gelecek çöküntü ve arızaların düzeltilmesi bedeli yine ataģmana geçirilmek suretiyle ayrıca ödenecektir. Yol kaplamalarının hacimleri kazı hacminden düģülecektir. Yol kaplama kalınlığı iksa bedeli ödenmeyecektir. 12

14 f) ĠDARE malzemelerinin ihrazat ve figuresi için yer göstermek zorunda olmayıp bu hususlarda ayrıca yükleme ve boģaltma nakliye ödenmez. Doldurulan boģlukların sıkıģtırılması ayrıca malzemeli bakımı yapılacaksa malzemenin figuresi ve serilmesi YÜKLENĠCĠ ye aittir. ĠDARE ihrazat bedeli... VERMEYECEKTĠR... Bu bakımdan YÜKLENĠCĠ herhangi bir itirazda bulunamaz. Eğer ihrazat verilirse bu tarihten sonraki malzeme fiyat farkları dikkate alınmaz. g) Muayene ve Izgara Bacaları : g.1) Projelerde belirtilen tip, kesit ve Ģekilde muayene baca ve ızgara bacası yapılacaktır. ĠDARE gerek gördüğü takdirde vereceği tip, kesit ve detaylara göre imalat yaptıracaktır. g.2) Kullanılacak beton 500 dozlu olup ANALĠZ pozundan ödenecektir. Kalıp ise Ġller Bankası Birim fiyatlarından Eğri yüzeyli seri kalıp yapılması pozundan ödenecektir ( ). g.3) Muayene baca içlerinin temizlik için pikten mamul basamaklar projesinde görüldüğü Ģekilde ĢaĢırtmalı olarak konulacaktır. g.4) ĠDARE gerekli gördüğü yerlerde muayene ve ızgara bacalarına teçhizat yaptırabilecektir. h) Tatbikat projesinde tadilat gereken yerlere yapılacak olan tadilat projesinde proje standartlarına uyulacaktır. NAKLĠYELER : h.1) ĠDARE keģiflere esas 20 yılı özel birim fiyat analizleri cetvelinde nakliye analizleri belirlenmiģ olup, bu analizler ödemeye esas olarak ihale dosyasında mevcuttur. h.2) Nakliyesi yapılacak malzemelerden gerek ĠDARE ambar ve parklarından alınan ve gerekse boru hattı güzergahına gönderilen yada imalatçı YÜKLENĠCĠ depolarından alınacak boruların indirilmesi ve güzergah boyunda tarifelerindeki Ģartlara uygun olarak depolanması yükleniciye aittir. Boru ve özel aksamın yüklenici tarafından alınması halinde fabrikadan gelen boru önce idareye teslim edilecek, burada tespit ve sayım iģlemleri yapıldıktan sonra boru hattı güzergahına yüklenici tarafından götürülecektir. i) Yağmursuyu pik ızgara ve muayene baca kapağı ile çerçeveleri hakkında teknik Ģartlar ; i.1) Yağmursuyu pik ızgara ve muayene baca kapağı ve çerçeveleri pik olarak açılır kapanır, orta ve ağır trafik yüklerine göre dayanıklı olacak Ģekilde ĠDARE ce verilecek imalat resimlerine göre yapılacaktır. i.2) Yağmursuyu pik ızgara ve çerçeveleri TSE 1479 normuna uygun ĠDARE ce verilecek numuneye göre (TSE 1479 madde çizelge 3) mm tolerans dahilinde ve muayene baca kapağı, çerçevesi de TSE 1478 normuna uygun (TSE 1478 madde çizelge 3) aynı tolerans dahilinde rahatça açılıp kapanabilir Ģekilde imal edilip alıģtırılmıģ olacaktır. 13

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

KANALİZASYON SİSTEMLERİ

KANALİZASYON SİSTEMLERİ KANALİZASYON SİSTEMLERİ DERS NOTU Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 KAYSERİ 1 GİRİŞ İçme ve kullanma suyunu temin eden sistemin abonelere

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri)

İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İNŞAAT İMALATLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (İş Kalemleri) İş Grubu: ĠnĢaat Ġmalatları Sayfa: 1 1 El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 5-10 cm (10 cm dahil) beher ağaç için Teknik Tarifi: Kazı alanı içine

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05 ġubat 2008/26778 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MARDĠN SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARĠFELER VE ABONE HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, 13.03.2014 Tarih ve 2014/6072

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R

Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları BÖLÜM 1 G E N E L E S A S L A R TS 2510 (Nisan 1977) TS 11386 (Nisan 1994) Kârgir Duvarlar Hesap ve Yapım Kuralları Bacalar-Konut ve Benzeri Binalar İçin-Tasarım ve Yapım Kuralları III- MAKİNE TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 Kapsam

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2005-31.12.2005) Mart 2006 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

ĠÇĠNDEKĠLER. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar ĠÇĠNDEKĠLER Ġçindekiler DeğiĢiklik Çizelgesi Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler, Binaların Kullanımı ve Tehlike Sınıfları ĠKĠNCĠ BÖLÜM Görevler, Yetkiler, Sorumluluklar ve Yasaklar

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SU ALMA YAPILARI PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı