MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI"

Transkript

1 MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI Maden Mühendisliği Bölümünde; a) Stajlar, toplam en az 60 (altmıģ) iģ günü olup, her biri en az 30 (otuz) ar iģgünü olmak üzere Yeraltı ĠĢletme Stajı ve Açık ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Stajı Ģeklinde gerçekleģtirilir. b) Stajlar, Türkiye Kömür ĠĢletmeleri (TKĠ), Türkiye TaĢkömürü ĠĢletmeleri (TTK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Eti Maden ĠĢletmeleri gibi kurumlar, Komisyonun uygun göreceği diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluģları ile ERASMUS staj hareketliliği kapsamında yapılacak ikili anlaģmalarla yurt dıģındaki uygun yerlerde yapılabilir. c) Stajlar, dördüncü yarıyıl sonundan itibaren yapılır. Yeraltı ĠĢletme Stajı yapabilmek için Yeraltı Üretim Yöntemleri dersinin, Açık ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Stajı yapabilmek için de Açık İşletme Yöntemleri ile Cevher Hazırlama-I derslerinin alınmıģ olması zorunludur. d) Yeraltı ĠĢletme Stajı kömür, metalik ve endüstriyel hammaddelerin üretiminde kullanılan yeraltı üretim yöntemlerinin uygulandığı iģletmelerde yapılacak olup, yeraltı maden üretim yöntemlerinin tasarımlandırılması, üretim ve yardımcı iģlemlerin tanıtılması ile yeraltı madenciliğinin temel iģlemlerinin öğrenilmesi amaçlanır. Bu staj aģağıdaki aģamaları kapsar. Cevher yatağının ekonomik parametrelerinin (rezerv, mineral tipleri ve tenörler) incelenmesi. Yatakta yürütülmekte olan arama-araģtırma ve geliģtirme/hazırlık çalıģmalarının tanıtılması. Uygulanan üretim yönteminin tanıtılması ve yöntemin seçiminde değerlendirilen parametrelerin analizi. Kaya ortamının temel özellikleri ve gerilme yapısı. Ana ulaģım, nakliyat, havalandırma, su atımı ve kullanım açıklıklarının tasarımı ve tahkimatının analizi. Üretimde kullanılan birim iģlemlerin tanıtılması. Her iģlem için iģ yükü/tasarım parametrelerin analizi. Birim iģlemler için verimlilik ve maliyet analizleri. Ana ulaģım açıklığı ve ana ihraç sisteminin incelenmesi. Ana ulaģım açıklığının seçiminde temel alınan parametrelerin analizi ve ihraç sisteminin verimlilik ve maliyet analizleri. Uygulanan üretim sürecinin olası iģ güvenliği sorunlarının (grizu, tavan ve duvar göçmeleri, topuk duraylılıkları, su geliri gibi) araģtırılması. ĠĢletmede uygulanan üretim çalıģmalarının çevresel etkilerinin (tasman, atık su deģarjı, patlatma kaynaklı sismik etkiler) araģtırılması. ĠĢletmede kullanılan havalandırma sisteminin analizi. Havalandırma amaçlı izleme çalıģmalarının incelenmesi. Üretim bölgesi yükleme ve kat nakliyatı çalıģmalarının incelenmesi. Aydınlatma, haberleģme ve drenaj sistemlerinin incelenmesi. Drenaj sistemlerinin tasarımı. d) Açık ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Stajı temel olarak Açık ĠĢletme ve Cevher Hazırlama olmak üzere iki alanda yapılmak zorundadırlar. Bu iki alandan her birisinden en fazla 20 iģgünü kabul edilecektir. Bu alanlar aģağıda açıklanmaktadır. i. Açık iģletme: Kömür, metalik madenler ve endüstriyel hammaddelerin açık isletme yöntemleri ile üretiminin yapıldığı iģletmeler. BaĢlıca, açık isletme madenciliğinin planlanması/tasarımı ile açık iģletme üretim süreçlerinin ve üretim süreçlerinde uygulanan kontrol yöntemlerine iliģkin genel bilginin ve yaklaģımların kazandırılması amaçlanır. Bu alan aģağıdaki aģamaları kapsar: Cevher yatağının ekonomik parametrelerinin (rezerv, tenör, örtü/kazı oranı) incelenmesi. Arama-araĢtırma ve geliģtirme/hazırlık çalıģmalarının tanıtılması. ĠĢletmede basamak tasarımının incelenmesi. Kısa ve uzun dönem üretim planlarının analizi. Uygulanan üretim yönteminin tanıtılması. Üretimde kullanılan üretim süreçlerine (delmepatlatma, mekanize kazı yöntemleri gibi) ait birim iģlemlerin tanıtılması.

2 Uygulanan üretim süreçlerine ait üretim, verimlilik ve maliyet analiz yöntemleri ile bu yöntemler kullanılarak birim iģlemlerin verimlilik ve maliyet analizlerinin gerçekleģtirilmesi. ĠĢletmeye ait kısa ve uzun-dönem iģ planları. ĠĢ planlamasında kullanılan yöntem, yaklaģım ve parametrelerin tanıtılması. Uygulanan üretim yönteminin çevresel etkilerinin (dekapaj, patlatma kaynaklı sismik etkiler, su atımı) araģtırılması. ĠĢletmede kullanılan makine/ekipmanın tanıtılması. Ekipman iģletme-bakım metotları. Ekipman verimliliğinin kontrolü için kullanılan yöntemler. ġev duraylılığı ve drenaj amaçlı çalıģmaların tanıtılması. ii. Cevher hazırlama: Boyut küçültme, serbestleģtirme ve zenginleģtirme süreçlerinin uygulandığı cevher hazırlama tesisleri. Cevher zenginleģtirme süreçlerinin temel iģlemleri olan boyut küçültme (kırma, öğütme ve sınıflandırma) ve zenginleģtirme iģlemelerinde kullanılan süreç ve makinelerin tanıtılması, cevher zenginleģtirme süreçlerinin tasarımlandırılması, yönetilmesi ve kontrolüne yönelik yaklaģım ve yöntemlerin öğrenilmesi amaçlanır. Bu alan aģağıdaki aģamaları kapsar: Boyut küçültme sisteminin tasarımı ve kullanılan sistemin elemanlarının incelenmesi. Sisteme iliģkin kapasite, verimlilik ve ekonomik analizlerin gerçekleģtirilmesi. Sınıflandırma/ayırma iģlemelerinde kullanılan sistemin tanıtılması çalıģma performansının analizi. ĠĢletmede kullanılan zenginleģtirme yöntemlerinin incelenmesi. Kullanılan katı-sıvı ayırımı süreçleri, tasarım parametreleri ve performans analizleri. Susuzlandırma yöntemlerinin tanıtılması. Yöntemlere iliģkin tasarım parametreleri ve performans analizleri. ĠĢletmede uygulanan süreç (proses) kontrol yöntemleri ve sistemin çalıģma parametrelerinin analizi. ĠĢletmede (varsa) kullanılan otomasyon yöntemleri ve kullanılan süreçlerin tanıtılması. Sistemin çalıģma koģullarının analizi. Tesis atıklarının yönetimi ve çevresel etkilerin kontrolüne yönelik uygulamaların tanıtılması, bu yöntemlerin etkinliklerinin analizi.

3 NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ GENEL STAJ ĠLKELERĠ 1. Maden Mühendisliği Bölümü stajları Yeraltı ĠĢletme Stajı, Açık ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Stajı olmak üzere iki alanda yapılmaktadır. 2. Stajlar yapılan stajın mahiyetine uygun iģ yerlerinde yapılmalıdır. 3. Staj süresi toplam en az 60 iģgünüdür. Yeraltı ĠĢletme Stajı süresi en az 30 iģ günüdür. Açık ĠĢletme ve Cevher Hazırlama Stajı ise toplamda en az 30 iģgünü olup, her birisinden en fazla 20 iģgünü yapılabilecektir. 4. Öğrenci Ek-1 de verilen Staj Müracaat Dilekçesi ile staj yapacağı iģ yerine baģvuracak ve kabul edildiğine dair belgeyi Maden Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı na iletecektir. Öğrencilerin kendi buldukları yerlerde staj yapmaları ancak Staj Komisyonunun uygun görmesi halinde mümkün olacaktır. Ayrıca; Bölüm tarafından sağlanan staj yerleri Bölüm BaĢkanlığı tarafından ilan edilecektir. Öğrenci bir dilekçe ile Bölüm BaĢkanlığına baģvuracak, dağıtım iģlemi ise öğrenci tercihi, genel not durumu ve mezuniyet durumu gibi hususlar dikkate alınarak Staj Komisyonu tarafından yapılacaktır. 5. Staj yapılacak yerler öğrenciye patrik bilgi ve tecrübe kazandıracak yeterlilikte ve organizasyon düzeyinde olmalıdır. Maden Mühendisi olmayan iģletmelerde staj yapılamaz. 6. Staj yerleri belirlendiğinde, öğrenci, Mühendislik Fakültesi Öğrenci ĠĢlerinden, her bir staj için bir Staj Defteri ve iki Staj Değerlendirme Formu nu staja gitmeden önce alacaktır. 7. Öğrenci Staj Defteri ni aģağıdaki Staj Defteri Hazırlama Ġlkeleri ne ve her bir stajın kendi baģlığı altında aģağıda belirtilen ilkelere uygun olarak doldurup, iģ yerine her bir sayfasını onaylattıktan sonra, Staj Komisyonu tarafından ilan edilen tarihe kadar, Maden Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı na imza karģılığı teslim edecektir. 8. Öğrenci Staj Değerlendirme Form larını iģ yerine staja baģlarken teslim edecek ve iģ yeri bu formları staj sonunda doldurup onayladıktan sonra, bir tanesini kapalı zarf ile Maden Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı na en kısa sürede iletecektir. Staj Defteri Hazırlama Ġlkeleri 1. Öğrenci Staj Defteri nde sadece stajın her bir gününde yaptığı çalıģmaları günlük olarak kısaca açıklayacak ve bunların dökümünü, defterin baģındaki Günlere Göre Dağılım Çizelgesi nde belirtecektir. 2. Öğrenci Staj Defteri ne ek olarak, aģağıda her bir staj için belirtilen ilkelere uygun olarak Microsoft Word yazım programı ile Times New Roman yazı tipi ve 12 punto yazı tipi boyutuyla bir Staj Raporu hazırlayıp iģ yerine her bir sayfasını onaylattıktan sonra, Staj Komisyonu tarafından ilan edilen tarihe kadar, Maden Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı na imza karģılığı teslim edecektir. 3. Staj Raporu nda aģağıda her bir staj için belirtilen maddeler birer baģlık olarak bulunacak ve bunlar raporun baģında bir içindekiler kısmı oluģturulup sıralanacaktır.

4 AÇIK ĠġLETME 1. ĠġLETME HAKKINDA BĠLGĠLER - Adı - Yeri - Sahibi - KuruluĢ yılı ve tarihçesi - Organizasyon Ģeması - Ocak veya ocakların konumu 2. MADEN YATAĞI HAKKINDA BĠLGĠLER 2.1. Havzanın jeolojik yapısı 2.2. Cevherin oluģumu 2.3. Rezerv durumu 2.4. Havzanın coğrafik durumu 3. ÜRETĠM DURUMU 3.1. Üretilen cevherin özellikleri (cinsi, tenörü, fiziksel özellikleri, satıģ fiyatı, pazar durumu, kullanıldığı yerler vs.) 3.2. Üretim verileri (günlük, aylık ve yıllık) 3.3. Üretim kapasitesinin maksimum sınır ve üretim miktarını etkileyen dıģ faktörler (pazarlama durumu v.s.) 4. MAKĠNA PARKI VE TEÇHĠZAT 4.1. Delici makineler 4.2. Kazı makineleri 4.3. Yükleyiciler 4.4. Nakliyat araçları (kamyon, vagon, band v.s.) Not: Marka, fiyat, fiili kapasite, amortisman, yedek parça masrafları, yakıt giderleri v.s. anlatılacaktır. 5. DELME-PATLATMA YÖNTEMLERĠ 5.1. Kullanılan matkap çeģitleri ve özellikleri: 5.2. Kullanılan patlayıcı madde türleri, Ģarj miktarı ve Ģekilleri 5.3. AteĢleme elemanları (kapsül, fitil, yemleme, manyeto v.s.) 5.4. Delik düzenleri 5.5. AteĢleme düzenleri (seri devre, paralel devre, gecikmeli atım v.s.) 5.6. Delme ve patlatma maliyetleri 5.7. Patlayıcı Ģarj ve ateģleme esnasında alınması gereken emniyet tedbirleri 6. UYGULANAN AÇIK ĠġLETME YÖNTEMĠ 6.1. Genel (kesitler, basamak geniģlikleri ve yükseklikleri, basamak Ģev açıları nihai Ģev açısı v.s.) 6.2. Örtü-kazı (dekapaj) yöntemi 6.3. Cevher kazı yöntemi 6.4. Yükleme Ģekilleri 6.5. Nakliyat Ģekilleri 6.6. Harman sahasının durumu 7. STOK DURUMU - Kapasite - Harmanlama yapılıyorsa, nasıl yapılıyor? 8. EKONOMĠK DEĞERLENDĠRME - Kar zarar durumu - Yeni ve idame tarımları 9. ÇEVRE DURUMU 9.1. Çevreye ne gibi zararlar veriliyor? 9.2. Reklamasyon (arazinin tekrar eski hale getirilmesi veya çeģitli Ģekiller ile doğaya kazandırılması) çalıģmaları var mı? 9.3. ĠĢ sağlığı ve güvenliği ilgili alınan tedbirler 9.4. ĠĢ Güvenliği Risk Yönetimine iliģkin uygulamalar

5 10. ĠġLETME HAKKINDA GENEL DEĞERLENDĠRME - EleĢtiriler - Öneriler 11. SONUÇLAR

6 1. ĠġLETME HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1. ĠĢletmenin - Adı - Yeri - Sahibi - Konumu 1.2. Ocak veya ocakların yerleģim planları YERALTI ĠġLETMESĠ 2. MADEN YATAĞI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 2.1. Sahanın jeolojisi (sahanın jeolojik yapısı, damarların kalınlık veya yatımları, önemli arızalar) 2.2. Tenör ve Rezervi 2.3. Coğrafik konumu 3. YERALTI ĠġLETMESĠNDE HAZIRLIK ĠġLERĠ 3.1. Büyük hazırlıklar 3.2. Damar içi hazırlıkları 4. ÜRETĠM DURUMU 4.1. Ürünün niteliği (cinsi, kimyasal analizi, fiziksel özellikleri, birim satıģ fiyatı, kullanım alanları v.b.) 4.2. Tüvenan üretim kapasiteleri 5. YERALTI ÜRETĠM YÖNTEMĠ 5.1. Uygulanan üretim yöntemleri 5.2. Bu yeraltı üretim yöntemlerinin seçiminde değerlendirilen temel parametreler 5.3. Pano ve ayak boyutları, sayıları ve bunların belirlenmesi 6. YERALTINDA YAPILAN ĠġLER 6.1. Yapılan ve ileriki yıllar için planlanan büyük ve küçük hazırlıklar Kuyular, galeriler (derinlikleri, çapı ve açma yöntemleri) 6.2. KAZI YÖNTEMLERĠ Ayaklarda yapılan kazı çeģitleri Kullanılıyorsa Delme-patlatma -Delme makineleri -Patlayıcı madde cinsleri ve teknik özellikleri -Deliklerin delinmesi -Delik geometrisi (Delik düzeni) -Deliklerin doldurulması ve patlaması -Patlayıcı madde özgül Ģarj miktarı ve hesaplanması Kazı makineleri Günlük ilerleme miktarı 6.3. NAKLĠYE Ayakta uygulanan nakliye yöntemi -Nakliye vasıtasının boyutları ve kapasitesi Galeride uygulanan nakliye yöntemi - Nakliye vasıtasının boyutları ve kapasitesi Kuyularda nakliyat - Nakliye vasıtasının boyutları ve kapasitesi 6.4. TAHKĠMAT Ayakta, galeride ve kuyularda uygulanan tahkimat sistemi Kullanılan tahkimat malzemesi Her bir baģlıkta uygulanan tahkimat yöntemi ve bunların kesit görünüģleri Kullanılan tahkimat malzemelerin boyutları ve tüketim miktarı (m 3 /ton cevher) 6.5. HAVALANDIRMA, ZARARLI GAZLAR VE TUZLAR Havalandırma yöntemi Havalandırmada kullanılan ana makineler Havalandırma plan ve hava ölçüm yeri Havalandırma Ģebekesi hesabı Ocakta bulunan gazlar ve tuzlar - Ölçü aletleri ve özellikleri - Gaz ve tuzlara karģı alınan önlemler

7 - Korunma yöntemleri Ocak yangınları ve bunlara karģı alınan önlemler 6.6. SU DRENAJI 6.7. EKONOMĠK DEĞERLENDĠRME - Kar zarar durumu - Yeni ve idame tarımları 6.8. ÇEVRE DURUMU Çevreye ne gibi zararlar veriliyor? Reklamasyon (arazinin tekrar eski hale getirilmesi veya çeģitli Ģekiller ile doğaya kazandırılması) çalıģmaları var mı? ĠĢ sağlığı ve güvenliği ilgili alınan tedbirler ĠĢ Güvenliği Risk Yönetimine iliģkin uygulamalar 7. PERSONEL DURUMU 8. ĠġLETME HAKKINDA GENEL DEĞERLENDĠRME, ELEġTĠRĠ VE ÖNERĠLERĠNĠZ 9. SONUÇLAR

8 CEVHER HAZIRLAMA 1. ĠġLETME HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1.1 ĠĢletmenin -Adı -Yeri -Sahibi -Kurulduğu yıl ve kısa tarihçesi -Maden yatağına olan uzaklığı, yol-su-elektrik durumu -Kurulu ve aktif kapasitesi (ton/gün) -Mevcut çalıģma kapasitesi (ton/gün) -Tesisin kurulmasında kullanılan ekipmanların (firma adı, patent, teknoloji, v.s.) -Üretilen ürünlerin özellikleri (Kalite, fiyat, v.s.) -Üretim istatistikleri (gün, ay, yıllık) -Cevher nakliyatı hakkında kısa bilgi -Stoklama (Açık-kapalı, stoklama sistemleri, kırma, öğütme tesisine yapılan nakliyat) 2. CEVHER YATAĞI 2.1. Jeolojik yapısı 2.2. Rezervi (görünür, mümkün, muhtemel) 2.3. Coğrafi durumu (harita, Ģekil v.s.) 2.4. Madencilik çalıģmaları hakkında kısa bilgi (üretim yöntemi, nakliye v.s.) 2.5. Maden ocağı, kapasiteleri, açık ocak isimleri, katları, uzaklıkları v.s.) 3. CEVHER 3.1. Cevherin oluģumu, jenezi, parajenezi 3.2. Fiziksel özellikleri (sertlik, yoğunluk, elektrik, manyetik özellikleri, tane irilik dağılımı v.s.) 3.3. Kimyasal bileģimi 3.4. Minerolojik özellikleri 3.5. Cevherin serbestleģme derecesi (cevher minerali ve gang minerallerine göre serbestleģme tane boyutuna ulaģmak için gerekli öğütme süresi öğütme sonucu serbestleģme durumu ve kenetli tane durumu. Tane boyutu dağılımına göre cevher-gang tenör ve kenetlenme durumu 4. CEVHER HAZIRLAMA 4.1. Kırma ünitesi Kırıcı giriģi ve çıkıģı malzemenin özellikleri (sertlik, yoğunluk, tane boyut dağılımı, nem, kül, kimyasal bileģimi v.s.) Kırıcı özellikleri (boyutları, giriģ, çıkıģ, açıklıkları, motor gücü v.s.) Kırıcı çalıģma Ģekli (açık-kapalı devre, devreden yük, besleme Ģekli, elek kapasiteleri v.s.) 4.2. Öğütme ünitesi Öğütme makinesi giriģi ve çıkıģı malzemenin; - Özellikleri (tane irilik dağılımı, kimyasal bileģim, sertlik, yoğunluk, topaklanma, suda çözünürlük, su ile ĢiĢme, gözeneklilik, dilinim v.s.) Malzemenin iģ indeksi (kömür için Hardgrove indeksi) ve hesaplama yöntemi Öğütme makinesinin (kapasite, boyutları v.s.) Öğütme makinesi çalıģma Ģekli (Kritik hız, açık-kapalı, yaģ-kuru, devreden yük oranı, besleme oranı, katı %, hacim %, öğütme ortamı cinsi ve özellikleri, besleme ve çıkıģ Ģekilleri, malzeme ve su balansı, kullanılan ek malzeme özellikleri (kireç, reaktif v.s.) enerji tüketimi, astar cinsi, v.s Sınıflandırma ünitesi Sınıflandırma giriģi ve çıkıģı malzemenin -özellikleri -ayırma tane boyutu Sınıflandırma cihazı özellikleri 5. CEVHER ZENGĠNLEġTĠRME 5.1. Flotasyon yöntemi Tesiste uygulanan zenginleģtirme yöntemi hakkında kısa bilgi ve akım Ģemaları Flotasyon yöntemi cinsi (ters, sülfür flotasyonu, oksit flotasyonu v.s.) Flotasyona giren, kaba flotasyon, temizleme ve süpürme flotasyon ara kademelerindeki çıkan ürünlerin; - Tane boyutu dağılımı, kimyasal bileģim, pulp oranı, ph, vs. özellikleri) - Kullanılan reaktifler (toplayıcılar, köpürtücüler, canlandırıcılar, ph ayarlayıcılar) - Reaktif besleme Ģekli

9 Konsantre, artık ve ara ürünlerin özellikleri (tenör, yoğunluk, katı %, tane boyut dağılımı, v.s.) Flotasyon kullanılan ekipmanın - Hücre (selül) kapasiteleri, cinsi, motor güçleri, hava besleme Ģekli, karıģtırma hızları, seviye kontrolü ve köpük alma Ģekli - Pompalar ve yardımcı ekipman özellikleri Flotasyon tesisi verimi ve nasıl hesaplandığı 5.2. Manyetik ayırma Tesiste uygulanan zenginleģtirme yöntemi hakkında kısa bilgi ve akım Ģemaları Kullanılan manyetik ayırıcıların özellikleri (manyetik alan Ģiddeti, boyutları, ayırma Ģekli (yaģkuru) v.s.) kapasite, malzeme besleme oranı, katı-su balansları Manyetik ayırıcıya giren ve çıkan malzemenin özellikleri Konsantre ve artık özellikleri 5.3. Yoğunluk farkına dayalı yöntemler (jig, ağır ortam v.s.) Tesiste uygulanan zenginleģtirme yöntemi hakkında kısa bilgi ve akım Ģemaları Kullanılan cihazların ve sarf malzemelerin özellikleri Tesiste üretilen ürünlerin özellikleri ZenginleĢtirme cihazlarına, malzeme besleme Ģekilleri 6. TĠKĠNER 6.1. Kullanılan cihazların teknik özellikleri (çapı, tırmık dönme hızı, aktarılan su ve katı miktarı v.s.) 7. FĠLTRE 7.1. Kullanılan cihazların teknik özellikleri (kapasite, tipleri v.s.) 8. KONSANTRE STOKLAMA 8.1. Konsantrenin fiziksel ve kimyasal özellikleri 8.2. Stoklama sistemleri ve teknik özellikleri 9. TESĠSTEKĠ YARDIMCI EKĠPMAN (Pompalar, kompresörler v.s.) TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ 10. OTOMASYON (Derecesi, teknik ayrıntısı, çalıģma Ģekli v.s.) 11. LABORATUVAR VE KALĠTE KONTROL Ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerin belirlenmesinde uygulanan yöntemler, ölçme cihazları, su analizleri, artık barajı kontrol, tesis suyu geri dönüm özelliği v.s.) 12. ELEKTRĠK SĠSTEMĠ (Ana Ģebeke sistemi, transformatörler, topraklama sistemleri, aydınlatma, haberleģme, yangın alarmı v.s.) 13. EMNĠYET VE SAĞLIK ÜNĠTELERĠ 14. ORGANĠZASYON (ġeması, vardiya tertibi, iģçi sayısı, üretim programı, maliyetler, girdi fiyatları, yatırımlar, tamir-bakım üniteleri, araģtırma-geliģtirme çalıģmaları, iģçi eğitimi v.s.) 15. ÇEVRE KĠRLENMESĠ, ALINAN ÖNLEMLER VE UYGULAMA ġekġllerġ 16. TESĠSTE ÜRETĠM ESNASINDA KARġILAġILAN PROBLEMLER, ÇÖZÜM YOLLARI VE ÖNERĠLER 17. TESĠSTE ÖĞRENCĠLERDEN YAPILMASI ĠSTENEN UYGULAMA ÇALIġMALARI - Kırıcı giriģi ve çıkıģında bir vardiyada saat baģı numune alarak; temsili numunenin elek altı-elek üstü eğrilerini çizerek malın % 80 inin geçtiği elek açıklığını tespit ediniz. - Değirmen giriģi, değirmen çıkıģı, geri dönüģ yükü ve klasifikatör taģanından bir vardiyada saat baģı numune alarak; - Numunelerin pulp yoğunluğunu - BirleĢtirilmiĢ numunelerin elek analizi yaparak tesis çalıģma tane iriliğini baz alarak; geri dönüģ yükünü, değirmen verimini hesaplayınız. -Konsantre, artık ve besleme malından üç vardiyada saat baģı numune alarak, birleģtirilmiģ numunenin kimyasal analizini yaparak konsantratör verimini hesaplayınız. Elde ettiğiniz sonucu tesis ve planlanan verilerle karģılaģtırınız. -Konsantre ve artıktan numune alarak; numunenin çökelme süresini tesbit ediniz.

10 -Konsantre ve artıktan numune alınız ve mikroskopik inceleme yaparak; kenetlenme durumunu ve artıkta kaçak varsa hangi sebeplerden olabileceğini yorumlayınız. -Değirmen-klasifakatör devresinde; gerekli yerlerden numune alarak; olması gereken ve pratikte gerçekleģen su balansını bulunuz. -Tesiste karģılaģılan problemler hususunda sorumlu mühendisten bilgi alınız ve çözüm yolları hususunda yorum yapınız. 18. ĠġLETME HAKKINDA TEKNĠK VE STAJ KONULARINDA GENEL DEĞERLENDĠRME VE ÖNERĠLERĠNĠZ 19. SONUÇLAR

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KATI ATIK TOPLAMA ANKARA - 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı Kararı

Detaylı

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

PETROKİMYA ENTEGRE PROJE NİHAİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PK. 12 35801 ALĠAĞA-ĠZMĠR/TÜRKĠYE Tel: (0 232) 616 32 40 (10 Hat) 616 12 40 (8 Hat) Faks: (0 232) 616 12 48 616 14 39 616 24 90 P R O J E A D I PETROKİMYA

Detaylı

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ

KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ DEDEMAN MADENCİLİK SAN. VE TİC A.Ş KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI VE ZENGİNLEŞTİRME(FLOTASYON)TESİSİ BALIKESİR İLİ, BALYA İLÇESİ, KADIKÖY KÖYÜ ÇED Raporu Nihai ÇED Raporu BALIKESİR, Temmuz-2010 i Başlık Sayfası

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI

ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI ÇALDAĞ NİKEL MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. ÇALDAĞ KOMPLEKS MADENİ (NİKEL KOBALT DEMİR) PROJE DEĞİŞİKLİĞİ VE EK ÜNİTELER PROJESİ ÇED BAŞVURU DOSYASI SRK DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK A.Ş. ANKARA TEMMUZ 2013

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU TESİSLERİ ETÜT, FİZİBİLİTE VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASINA AİT TEKNİK ŞARTNAME 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3

Ek-7 (KAPAK) LOGO ... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE ... 3 (KAPAK) LOGO 1... 2 VERĠMLĠLĠK ARTIRICI PROJE... 3 4 1 2 3 4 Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin logosu yer alacaktır. Proje sahibi iģletmenin veya tüzel kiģinin adı veya ünvanı yazılacaktır. Proje

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM I 30 Haziran 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27274 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BELİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ BÖLÜM

Detaylı

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ

AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ AFET ve ACĠL DURUM PLANLAMA REHBERĠ 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ 1 Acil durum nedir? 2 Acil durum yönetimi nedir? 2 BÖLÜM 1 PLANLAMA SÜRECĠNĠN 4 AġAMASI 1. AġAMA: PLANLAMA EKĠBĠNĠN OLUġTURULMASI 4 Ekibin yapısı

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ

PROJE SAHĠBĠ. RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI. RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ PROJE SAHĠBĠ RIXOH INVESTMENT LTD. G. Mağusa TEL: 0392 225 71 58 PROJENĠN ADI RIXOH ORTAK GĠRĠġĠM GRUBU KKTC TERMĠNAL PROJESĠ Çevresel Etki Değerlendirme Raporu PROJE YERĠ Yeşilyurt - Lefke RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU

MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Yayın No:60 MADEN İŞLETMELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2012 PROGRAMLI TEFTİŞLERİ SONUÇ RAPORU Temmuz 2013, Ankara

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU

KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 1 KONYA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖREL ANALĠZ RAPORU 2 (2008) ĠÇĠNDEKĠLER GiriĢ 2 BÖLÜM 1 DÜNYA DA ANA METAL SANAYĠ SEKTÖRÜ 1.1 Sektörün Genel Tanımı... 3 1.2. Sektörün Dünyadaki Durumu. 8 BÖLÜM 2 TÜRKĠYE DE

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; pil ve akümülatörlerin üretiminden başlayarak nihai

Detaylı

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI

BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠR ĠġLETMEDE SÜREÇ ĠYĠLEġTĠRME VE TESĠS YERLEġĠM PLANLAMASI Eren ONAY Gökhan ġaman Proje DanıĢmanı Dr. Pınar Mızrak ÖZFIRAT

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu

IV.3.4.2 Sağlık. Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi ÇED Raporu Tablo 74. Amasra İlçesi Öğretmen ve Öğrenci Sayıları Öğretmen sayısı İlköğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 94 Ortaöğretim Okullarındaki Öğretmen Sayısı 47 Okul Öncesi Öğretmen Sayısı (Kadrolu) 2 Okul

Detaylı