Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý"

Transkript

1 Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter hesabýnda yaptý.dün Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu toplantýsýnda her iki alan hakkýnda kurul üyelerine bilgi veren Baþkan Külcü, sorunun çözüldüðünü açýkladý. 10 DA Türkiye, ABD'nin savaþýna ortak olmamalýdýr Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, son günlerde Türkiye'nin artan baskýlar karþýsýnda yorgunluk emareleri gösterdiðini ve direncinin zayýfladýðýný düþündürten geliþmelere þahitlik olduklarýný ifade ederek, "Bir taraftan emperyal güçlerin sýkýþtýrmalarý, diðer yandan içerideki tescilli Batýcý, iþbirlikçi ve Ýslam düþmaný koronun yaygaralarý karþýsýnda IÞÝD'e karþý mücadele edildiðini ispatlama adýna giderek daha tavizkar tutumlar sergileniyor. 3 DE Bülent Gökgöz 22 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Ambalaj atýklarý ayrýþtýrýlacak Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Çorum Belediyesi ambalaj atýklarýný kaynaðýnda ayrýþtýrma ve toplama sürecini baþlatýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan lisans alarak bu konuda her türlü hazýrlýðýný tamamlayan Elit Çevre, Danýþmanlýk ve Mühendislik firmasýyla ambalaj atýklarýnýn... 3 DE Çorum-Osmancýk karayolu projesi hazýr Memur Sen'den Çözüm Süreci raporu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu tarafýndan Baþbakana sunulan Memur Sen'in çözüm sürecine iliþkin görüþlerini içeren rapor hakkýnda açýklama yaptý. Türkiye'nin, otuz yýllýk terör ve ona baðlý olarak DE Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda yeniden yapýlanmaya gidildi. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýldý yýlýnda kurularak Türkiye'de ilk 13 Meslek Yüksekokulu arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, bünyesinde açýlan istihdam odaklý programlarla birlikte gerek akademik ve idari kadro, gerekse öðrenci sayýsý açýsýndan büyük bir geliþme gösterdi. Kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasý ve eðitim kalitesinin daha da arttýrýlmasý açýsýndan Meslek Yüksekokulunun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýlmasýna iliþkin teklif Yükseköðretim Genel Kurul Toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. 5 DE Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.karayollarýnýn Çorum merkezindeki çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Külcü'ye bilgi veren Çetin, Çorum- Osmancýk karayolunun projesinin hazýr olduðunu, önümüzdeki dönemde ihaleye çýkabilecekleri açýkladý. Yapýmý devam eden Çorum-Ýskilip yolundaki son durumla ilgili de Baþkan Külcü'ye detaylý bilgiler aktaran... 3 DE Ahmet Saatçi CHP Milletvekili Köse'den yeni yargý paketine tepki! 4 DE Polisten kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirdi. Osmancýk D-100 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yaptýklarý aramada, 3800 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Konu hakkýnda 1 þüpheli ile ilgili 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü... 3 DE Atlas çiftçilerin sorunlarýný dinledi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerine devam ediyor. Cengiz Atlas geçtiðimiz hafta sonu ise Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan, Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti. 4 DE Su Sayaçlarý Endeks Okuma ihalesi yapýldý 2 DE SES, imzalarý Baþbakanlýða gönderdi 4 DE

2 YILDIZ HABER 2 Su Sayaçlarý Endeks Okuma ihalesi yapýldý Ýmsâk : 05:25 Güneþ : 06:51 Öðle : 12:32 Ýkindi : 15:29 Akþam : 18:00 Yatsý : 19:19 YILDIZ AJANDA Tarihçi Prof. Ýsmet Miroðlu'nun vefâtý (1997) - Kanije Müdâfaasý (1601) - Genel Nufüs Sayýmý (2000) Üç zümreye, üç þey çirkin düþer: 1-Ýdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdasý, 3-Zenginlere ise cimriliktir. Molla Câmî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BAYAN ELEMAN Beni Yakýþýna ARANIYOR Can Dostu Spor Merkezi ne Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu tam zamanlý çalýþacak bayan eleman aranýyor Adres:Bahçelievler mah. Þenyurt Cad. No:25 Telefon: ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Çorum Belediyesi, Su Sayaçlarý Endeks Okuma Personel Hizmet Alýmý iþi kapsamýnda 23 personel ve 3 adet en az 2012 model binek araç kiralanmasý hizmet alýmý ihalesi dün gerçekleþtirildi. Çorum Belediyesi Ýhale Salonu'nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 722 bin 288,27 TL olarak belirlendi. Ýki Yýldýz Turizm Ýnþ. Ltd. Þti.,Yasemen Turizm Ýnþ. Nak. Müh. Hizm. Taah. San. Tic. A.Þ., Ýlyas Çaðýran, Özyüce Turizm Sey. Paz. Tic. Ltd. Þti., Örnek Tur Turizm San. Tic.,Tektem Yem Ýlaç Tem. Güv. Pen. Gýda San. Tic. Ltd. Þti.,Ýmd Grup Tem. Gýda. Orm. Üretim Turizm Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Þti., Bina Sos. Hiz. Turizm Nak. Bölge Gýda Mak. Tek. San. Tic. Ltd. Þti., Piramit Makine Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti., AKG Grup Org. Ýnþ. Taah. Mak. Nak. Tem.Turizm Pet. Day. Tük. San. Tic. Ltd.,Haktak Ýnþ. Taah. Eðt. Turizm Sað. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Þti., Anatolia Turgay Yýlmaz, Çizmeci Grup Ýnþ. Taah. Tic. Ltd. Þti., Körfezim Gýda Nak. Ýnþ. Turizm Tem. Ýth. Ýhr. San. Ltd. Þti.,Erbim Elektrik Elektronik Ýnþ. Tem. Gýda San. Tic. Ltd. Þti. ve Mehmet Ali Yýldýrým olmak üzere 16 firma ihaleye teklif verdi. Tektem Yem Ýlaç Tem. Güv. Pen. Gýda San. Tic. Ltd. Þti. ve Çizmeci Grup Ýnþ. Taah. Tic. Ltd. Þti. firmalarýnýn evraklarýnda eksik olmasý nedeniyle teklifleri geçersiz sayýldý. Özyüce Turizm Sey. Paz. Tic. Ltd. Þti. 643 bin 878,94 TL yaptýðý teklifle ihaleye en düþük teklifi sunan firma oldu. Komisyon Baþkaný Leyla Sayýn, evraklarýn incelenmesi ve tekliflerin deðerlendirilmesinden sonra firmalara ihale sonucunun bildirileceðini söyledi. Yasin YÜCEL O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý? Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý. Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum, Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý. Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi. Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý. Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandý. Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý. Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým, Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý. Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme. Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yýkýldý heyhat! Ordugâhým da yandý. Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin, Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý. Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý. Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý. O'ndan baþka ne varsa yandý, Yandýk sen ve ben. O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý. Nurullah Genç HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2740 2,2748 EUR 2,9132 2,9148 STERLiN 3,6412 3,6429 JPY YENi 2,1466 2,1477 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Bakan Eroðlu yarýn Çorum'da Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun Çorum programý belli oldu. 23 Ekim Perþembe günü Çorum'a gelecek olan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu ilk olarak Valiliði ve Belediyeyi ziyaret edecek. Bakan Eroðlu daha sonra sýrasýyla Kuzey Kampsü 1. Etap inþaatý temel atma töreni, Hitit Üniversitesi Akademik Yýl açýlýþ töreni ve Koordinasyon toplantýsýna katýlacak ve kentten ayrýlacak. Yýlmaz MERT Yýl: 10 Sayý: 291 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL: ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI ÞÝFA ECZANESÝ TEL: KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Türkiye, ABD'nin savaþýna ortak olmamalýdýr Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, son günlerde Türkiye'nin artan baskýlar karþýsýnda yorgunluk emareleri gösterdiðini ve direncinin zayýfladýðýný düþündürten geliþmelere þahitlik olduklarýný ifade ederek, "Bir taraftan emperyal güçlerin sýkýþtýrmalarý, diðer yandan içerideki tescilli Batýcý, iþbirlikçi ve Ýslam düþmaný koronun yaygaralarý karþýsýnda IÞÝD'e karþý mücadele edildiðini ispatlama adýna giderek daha tavizkar tutumlar sergileniyor. Ardý ardýna ABD'den yapýlan ziyaretler, Obama ile telefon görüþmeleri, Ýncirlik üzerine senaryolar karanlýk bir tünele doðru ilerlendiðinin iþaretleri gibi. Bu gidiþatýn yanlýþ ve tehlikeli olduðunun altýný çiziyoruz. Bu manzaraya bilhassa Kobani konusu üzerinden kopartýlan vaveyla da eklenenince durum çok daha vahim bir hal almakta. Bugün ABD'nin Kobani'deki PKK/PYD unsurlarýna silah yardýmýnda bulunduðunun açýklanmasýndan kýsa bir süre sonra Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun Irak'tan gelen peþmerge unsurlarýnýn Kobani'ye geçiþine yardýmcý olunduðuna dair yaptýðý açýklama Türkiye'nin IÞÝD ile PKK/PYD arasýndaki savaþta doðrudan taraf olma yolunda olduðunu göstermekte. Gelinen yer itibariyle Türkiye Kobani'de çatýþan PKK/PYD unsurlarýnýn lojistik destek unsuru konumuna oturmuþ bir haldedir. Kobani'de savaþan taraflardan biri olan PKK/PYD'nin erzak ihtiyacýnýn düzenli olarak Türkiye'den karþýlandýðý biliniyor. Çatýþmalarda yaralanan yüzlerce PKK/PYD militanýnýn ki bunlarýn içinde Türkiye'de savaþmýþ ve aranýr duruma düþmüþ sayýsý belirsiz kiþinin olduðu da malumdur, sýnýrdan ambulanslarla taþýnýp Türkiye'deki muhtelif hastanelerde tedavi edildiklerini yetkililer iftiharla duyuruyorlar. Sakýn, kimse Hipokrat yemininden falan söz etmeye kalkýþmasýn! Düne kadar "Suriye'de yaralanan cihadçýlar, teröristler, IÞÝD militanlarý Türkiye'deki hastanelerde tedavi ediliyorlar!" diye kýyameti koparanlar insani ve ahlaki ilkeleri çoktan tükettiklerinden hiç inandýrýcý olamazlar" dedi. "Savaþan taraflardan birine erzak desteði, yaralýlarýný sahiplenme ve þimdi de dýþarýdan asker takviyesi Bu yapýlanlar Kobani'den gelen muhacirlere kapýlarýn açýlmasý, insani destek verilmesinden çok farklý þeylerdir" diyen Gökgöz, "Tüm bu manzara Türkiye'nin PKK/PYD'nin yanýnda ve IÞÝD'e karþý dolaylý biçimde savaþ yürüttüðü anlamýna gelmiyor mu? ABD'nin PKK/PYD'ye destek olmak amacýyla IÞÝD'e karþý Kobani'de havadan yürüttüðü askeri operasyona Türkiye de bu eylemleriyle karadan ortak olmuþ olmuyor mu? Türkiye taraf olmamasý gereken bir savaþa, açýk bir tuzaða sürükleniyor ve birileri de çýkýp bunu "Ama IÞÝD bizi de tehdit eden, bir terör örgütü, buna karþý harekete geçmek gerekmez mi?" diye meþrulaþtýrmaya çalýþýyor. IÞÝD'in ABD'den daha iþgalci ve tehlikeli olduðunu, daha fazla cana kýydýðýný kim söyleyebilir? Ayný þekilde IÞÝD'in terör örgütü olduðundan hareketle, IÞÝD'e karþý PKK/PYD'nin desteklenmesi gerektiðini söyleyenlerin de çeliþki içinde olduklarý gayet açýktýr! Türkiye'de Kürt kökenli kardeþlerimizin yoðun yaþadýðý illeri baský altýna alýp, halký sindiren kim? Ýnsanlarýn siyasi iradesini ipotek altýna alan, vergilendirme adý altýnda haraca kesen, yol kesen, arabalarý, evleri yakan, uyduruk mahkemeler kurup kendisine karþý çýkanlarý yargýlayan, öldüren kim? "Kobani düþerse" þantajýyla tehdit yaðdýran, "Kobani'de katliam yapýlýyor" iddiasýyla taraftarlarýný sokaða çaðýrýp katliam yapan kim? Bayram günü ülkenin dört bir yanýný yangýn yerine çeviren; sýrf Ýslami kimliðinden ötürü insanlarý vahþice, hunharca katleden, 16 yaþýndaki genci insanlýk dýþý iþkencelerle baþýný taþla ezerek öldüren, hamile kadýnýn hastaneye gitmesini engelleyerek çocuðunu düþürmesine neden olanlar kimler? Tüm bunlarý IÞÝD mi yaptý? Tüm bu iðrenç fiillerin, insanlýk suçlarýnýn failleri hiçbir þey olmamýþçasýna ortada gezecek, tehditlerine, cinayetlerine devam edecekler! Siz de kalkýp sýnýrýn bu tarafýnda tüm bu vahþeti, insanlýk suçlarýný iþleyen unsurlarý sýnýrýn öbür tarafýna geçtiklerinde destekleyeceksiniz, desteklenmelerine ön ayak olacaksýnýz ve bunu da uluslararasý kamuoyunun talebini karþýlamak þeklinde sunup savunacaksýnýz! Bu bile bile lades demektir, ayaklarýný sürüye sürüye de olsa tuzaða düþmek demektir! Irak'ta ve Suriye'de þu an yaþanmakta olan tüm sorunlarýn kaynaðý olan ABD'nin çözüm adý altýnda coðrafyamýzý daha fazla iþgal ve kan gölüne çevirmeye yönelik adýmlarýna eþlik etmek de, ayný þekilde PKK/PYD'nin Suriye Kürdistaný'nda hakimiyet savaþýna doðrudan ya da dolaylý yollarla destek vermek de Türkiye için açýk bir tuzaktýr. Türkiye'nin taraf olmamasý gereken bu savaþa bulaþmasý ve adaletten, hakkaniyetten uzak tutumlara savrulmasý Müslüman halklar nezdinde itibarýný kendi eliyle yitirmesi sonucunu doðurur. Ayrýca da bu yönelim ciddi risk kaynaðýdýr. Savaþan taraflardan birine verilen destek, diðer tarafýn misillemesine yol açabilir. IÞÝD'den 49 rehinesini sað salim geri alabilen Türkiye farklý gerekçelerle Irak'ta ve Suriye'de bulunan vatandaþlarýný tehlikeye atacak eylemlerden kaçýnmalýdýr. Kaldý ki, bin küsur kilometrelik bir sýnýr gerçeði atýlacak adýmlar hususunda mutlaka çok dikkatli olmayý gerektirmektedir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Hastane Ýnfeksiyonlarý'ný konuþtular Polisten kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirdi. Osmancýk D-100 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yaptýklarý aramada, 3800 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Konu hakkýnda 1 þüpheli ile ilgili 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü. Polis ekipleri daha sonra gerçekleþtirdikleri baþka bir operasyonda ise karayolu taþýmacýlýðý yapan bir týrda yaptýklarý aramada, gümrük kaçaðý olduðu tespit edilen 1989 adet cep telefon ile 1035 adet telefon yedek parçasý ele geçirdi. Bu operasyonda yakalanan 1 þüpheli hakkýnda da 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü. Haber Servisi Kamu Þefleri Derneði yönetime Çorum'dan üye Kamu Þefleri Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Özlem Akyüz, Kamu Þefleri Derneðinin olaðanüstü genel kurulunun, Ekim tarihleri arasýnda Alanya Happy Elegant Otel'de yapýldýðýný belirtti. Akyüz, Türkiye'nin 63 ilinde, çeþitli kamu ve kuruluþlarýnda görev yapan kamu þeflerinin temsilcilerinin katýlýmý ile yapýlan genel kurul ve sosyal etkinliklerin verimli geçtiðini kaydetti. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan yapýlan oylama da yeni yönetim kurulu belirlendi. Çorum Saðlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Þef Ertuðrul Kazak, genel merkez denetleme kurulu baþkanlýðýna seçildi. Genel Kurul'da alýnan karar ile Kamu þeflerinin özel hizmet tazminatlarýnda yaþadýklarý ekonomik hak kayýplarýnýn düzeltilmesi için, Danýþtay'da dava açýlmasýna ve ilgili yasal baþvuru ve avukatlýk hizmetlerine ivedilikle baþlatýlmasýna karar verildi. Türkiye'nin mevcut kamu kurum ve kuruluþlarýnda 33 bin kamu þefinin görev yaptýðý hatýrlatýlarak, kamu þeflerinin bu gününün ve geleceðinin teminatý olan Kamu Þefleri Derneði çatýsý altýnda örgütlenerek güç oluþturulmasý ve yasal hak mücadelesinin birlikte dayanýþma içerisinde yapýlmasý vurgulandý. Haber Servisi Prof. Dr. Mete Dolapçý Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði bölge toplantýsýný Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýþbirliðinde Çorum'da yaptý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen "Ýnfeksiyon Kontrol Ekibinin Karþýlaþtýðý Sorunlara "Olgular Eþliðinde" Çözüm Yaklaþýmlarý" baþlýklý toplantýya Prof. Dr. Nurcan Baykam Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Prof. Dr. Nurcan Baykam, Uzman Dr. Derya Yapar, akademisyenle ve saðlýk personeli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýnýn Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam yaptý. Baykam, salonunun doluluðunun kendisini çok mutlu ettiðini söyledi. Daha sonra konuþan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý ise "Kendimizi ve asistanlarýmýzý eðitmekle yükümlüyüz. Hastanemize de týp fakültesi kurulduðunda büyük baþarýlar yakaladýk. Hasta sevk konusunu çok azlarda olduðunu görüyoruz" þeklinde kaydetti. Dolapçý, "Hastanemizle Týp Fakültemiz çok iyi ortak çalýþmalarý var. Vatandaþla bir olan bir týp fakültesi kurmaya çalýþýyoruz. Toplantýyý düzenleyen hocalarýmýza teþekkür ediyorum hepinize saygýlar sunuyorum" dedi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan programýn panel bölümüne geçildi. Program soru-cevaplarýn ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER - 18 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Atlas çiftçilerin sorunlarýný dinledi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerine devam ediyor. Cengiz Atlas geçtiðimiz hafta sonu ise Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan, Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiði köylerde halkýn sorunlarýný dinleyen ülke ve dünya gündemini deðerlendiren Atlas, 12 yýllýk AK Parti iktidarý süresince girdi ve ürün fiyatlarýný karþýlaþtýrarak, köylünün yoksullaþtýrýldýðýný iddia etti.halkýn geçim sýkýntýsý ile boðuþtuðu günümüzde haramzadelerin lüks ve safahat içinde yaþamlarýný sürdürdüklerinden söz eden Atlas, adaletin, eþitliðin demokrasinin olmazsa olmazý olduðunu belirtti.ülkenin hem kötü yönetildiðini hemde kaynaklarýnýn yandaþlara peþkeþ çekildiðini iddia eden Atlas, haksýzlýðýn hukuksuzluðun son bulacaðýna inanýlmasý gerektiðini söyledi. Demokrasinin sandýk sonuçlarýna göre þekillendiðini söylen Atlas, yapýlanlarýn hesabýnýn halkýn iktidarýnda soracaklarýný anlattý. Haber Servisi CHP Milletvekili Köse'den yeni yargý paketine tepki! CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse, Ortaköy, Mecitözü, Aþdaðul Beldesi ve buralara baðlý köylerde ziyaretlerde bulundu. Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'u da makamýnda ziyaret eden Milletvekili Tufan Köse gündemi deðerlendirdi. Hükümetin önceki gece Meclis'e sunduðu 35 maddelik yeni yargý paketiyle kendi ülkesinin ve vatandaþýnýn ayýðýna kurþun sýktýðýný iddia eden CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse, "Son yaþanan kýþkýrtma ve provokasyonlar gerekçe gösterilerek, en temel demokratik haklar kelepçelenmek isteniyor" þeklinde kaydetti. Köse, "Son yaþanan kýþkýrtma provokasyonlar gerekçe gösterilerek, en temel demokratik haklar, kiþisel özgürlükler hepsi kelepçelenmek isteniyor. Bir devlet kelepçesi takýlmak isteniyor. Neye? Bireysel hak ve özgürlüklere" dedi. Siyaseten aðýr olaylarýn yer aldýðý bir haftanýn tamamlandýðýný belirten Köse, HSYK seçimlerine deðindi. Köse, seçimlerde, "liyakat ve kýdem" yerine, "siyasi illiyet ve bir organizasyona baðlýlýk" gibi kavramlarýn ön plana çýkarýldýðýný öne sürerek, "Kýsaca, hukuk kavramý dýþýnda ne varsa bunlarýn belirleyici olduðu bir süreci yaþadýk ve bunlarýn getirdiklerine Türkiye'yi yargý alanýnda teslim etmiþ olduk" ifadelerini kullandý. Oluþacak kurulun, Türkiye'de görev yapacak hakim ve savcýlarý atayacaðýný hatýrlatan Köse, þöyle konuþtu: "Çeþitli odaklarla iliþkilendirilmiþ hakim ve savcýlar bu süreçlere nasýl yaklaþacaklar? Ne yazýk ki hukuk devleti, itina ile hukuk devleti olmaktan çýkartýlmýþtýr. Eðer bir devlet, hukuk devleti olma özelliðini yitirirse, devlet olma kavramý da tartýþmaya açýlýr. 'Yargý baðýmsýzlýðý, yargýç güvencesi, hukukun üstünlüðü, adil yargýlama...' Bunlar evrensel kavramlar ancak Türkiye'de karþýlýðýný bulan kavramlar deðil. Türkiye'de 'yargý baðlýlýðý, hukukun siyasetin emir kulu oluþu' söz konusu...suça ceza deðil, suçlu zannýyla ortaya getirilen kiþinin, siyasi kimliðine ya da pozisyonuna görev karar verileceði, aklanýp ya da cezalandýrýlacaðý bir dönem devlet eliyle yapýlandýrýlmýþ oluyor." Köse, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra baþbakanlýk görevinin fiilen askýya alýndýðý bir dönemin yaþandýðýný ileri sürerek, "Ortada bir þahsiyet var, her konunun uzmaný. Her sýfatýn sahibi, her uygulamanýn emir vericisi. Türkiye'yi karýþtýrmaya bu sýfatlarla devam ediyor" deðerlendirmesini yaptý. Köse, þunlarý kaydetti: "Kendisine baþrol falan verilip, baþbakanlýk sýfatý yakasýna iliþtirildiðini zanneden bir de küçük Hüsamettin rolünde biri var Türkiye'de. Biraz karikatürize ediyoruz. Öyle ya, 'Muhatap alýn' diye baðýrýyor. Bir çýk bakalým þu küçük Hüsamettin rolünden. Sayýn Davutoðlu'nun yetkileri var ama kullanmasý mümkün deðil. Bir müsteþar bile atayamýyor. Yetki de eylem de Cumhurbaþkaný sýfatý taþýyan kiþinin ehliyetinde bulunuyor. Kaðýt üzerinde sadece baþbakan yazmasý, ona protokolde bir yer saðlýyor. Bütün özellik bu. Bizim anayasamýz cumhurbaþkanýný sorumsuz kiþi olarak tanýmlýyor. Mevcut baþbakaný bu kiþi maalesef figüran olarak kullanmaya sevk ediyor. Uygulamalar bu þekilde. Anayasadaki tarafsýzlýk ilkesi tamamen askýda, bütün kavramlar delik deþik. Sayýn Davutoðlu'nun siyaseten ergenliðe ulaþmasýný hepimiz istiyoruz. Bu söz alçaltýcý bir söz deðil. Tam tersine þu anda görev yaptýðý makamýn aðýrlýðýný ve sorumluluðunu taþýmasýný herkes bekliyor. Þu gölgeden çýkmasý lazým, ne kadar müsaade eder gölgenin sahibi onu bilmiyorum." Köse, yeni yargý paketi için kanunlarýn genel olduðu, kiþilere özel kanun çýkartýlamayacaðýný kaydederek "17-25 Aralýk operasyonlarýnda bakan ve çocuklarý rüþvet ve yolsuzluða bulaþanlarla ilgili soruþturma yapan savcý ve hâkimleri cezalandýrma, öncesini ödüllendirme" dedi yýlýnýn Mart ayýnda 'gizlilik kararý' diye tanýmlanan uygulamanýn son paketle yeniden getirildiðini anlatan Milletvekili Tufan Köse, þunlarý söyledi: "Henüz soruþturma kovuþturma aþamasýnda bir avukatýn dosyayý incelemede sakýnca görülmesi halinde savcý talebiyle hakim karar verebilecek. Biz yargýnýn eþit kurucu unsuruyuz ve mevcut süreci vekilinizle, vekalet aldýðýnýz kiþiyle ilgili soruþturma yürürken o dosyaya bakmayý sakýncalý sayan bir zihniyetle karþý karþýyaydýk. Mart ayýnda bu kaldýrýlmýþtý, gizlilik kararý verilemiyordu. Þimdi yeniden getiriliyor; 'Avukatýn dosya incelemesi soruþturmanýn amacýný tehlikeye düþürecekse savcýnýn talebi üzerine hakim kararýyla bu engellenebilir' deniliyor. Geçmiþte de bu vardý gizlilik kararý alýnabiliyordu. Hiçbir dosya gizli kalmadýðýný hatýrlatmak istiyorum. Bütün kamuoyunu ilgilendiren davalarda çarþaf çarþaf manþetlere taþýnýyordu, yaygýn medyada detaylarýna kadar tüm ifadelerine kadar açýklanýyordu ve avukat yoktu bu iþin içinde. Avukata güvenmemek, Cumhuriyet savcýsýna güvenmek, hakime güvenmek gibi bir þey olmaz. Bütün Avukatlar hakim savcý gibi yargýnýn eþit kurucu unsurudur. Bu savunmayý kýsýtlamayý amaçlýyor." Yargýnýn yaz boz tahtasýna döndürüldüðünü öne süren Köse, "Asliye ceza mahkemelerinde savcý vardý, kaldýrýldý sonra tekrar konuldu, þimdi bununla tekrar konuluyor. Özetle savunmayý yargýnýn dýþýnda býrakmak amaçlanýyor. Mevcut iktidar, yargýyý denetim altýnda tutmak ve mevcut muhaliflere iktidar aleyhine söz söyleme ihtimalinde bulunan kiþilere tavýrla beraber yargýyý kullanmak hevesinin ne kadar yaygýn ve ne kadar kararlý olduklarýný gösteriyor. Bütün bunlara karþý þunu söylüyorum; bu yargýyý daha çok denetim altýnda tutmak ve yargýda olan baðýmsýz yargýya adil yargýlama hakkýna yönelik kýsýtlamalara karþý ses çýkarma olasýlýðý en yüksek kurum olan barolar ve avukatlarýn haklarýný sýnýrlamak için bir adýmdýr" dedi.haber Servisi Mahiyetinde olan insanlarýn farklý bir becerileri varsa ( resim - þiir - yazý - müzik - fotoðraf vs.) ve bunu toplumun faydasýna kullanmaya çalýþýyorlarsa ayda yýlda bir takdir et. Yok, eðer yaptýklarýnda hata gözlemliyorsan yanýna çaðýr tatlý bir lisanla ikaz et. Þayet iyiye de kötüye de tamamen bi- haber olursan o insanlar üzülür, körelir, üretimden tüketime geçer. Eskiden bakkallarda açýk hesap veresiye yazýlýrdý. Þimdi marketten bir ekmek alýyorsun verdiðin parayý bozamayýp sonra býrakayým deyince kasiyer ''ekmeði býrak'' diyor. Belki onlarda haklýdýr. Sonra býrakayým deyip býrakmayanlar çýkýyor ki, onlarda ekmeði býrak diyorlar. O halde borcun büyüðü küçüðü olmaz, borcunu aksatma. Gelecekte yetkili olursan sakýn emri altýnda olanlarý toplum içinde ve özellikle arkadaþlarýnýn arasýnda azarlama. Eksik ve hatalarý varsa odana çaðýr istersen döv o kadar zorlarýna gitmez. Hiç kimsenin yanýnda görünmesine güvenme. Bir cümlelik sözünden ötürü karþýnda olurda sen de kendini yalnýz bulursun. O halde yanýnda olanlarýn karþýnda-karþýnda olanlarýn ise yanýnda olabileceðini asla unutma. Birini birine överken ' senden iyi olmasýn 'diye söze baþlama. Býrak daha iyi olsun. Ýyi insanlar ne kadar çoðalýrsa o kadar iyi olur. Ama insanlara birini överken diðerine sýnýr koyar. Özellikle köye kente gittiðinde toplum içerisinde cahil insanlarla konuþurken dikkat et. Ne konuþtuðundan bi-haber olan o kadar insan görürsün ki, 'þerefsizim, anam avradým olsun veya daha galiz küfürlerle '' konuþunca sen yanýnda konuþurken utanýrsýn. Birde aile ortamýnda ise yerin dibine girersin. Gerekirse bu tür insanlarý kýrmadan uyar ki bir baþka yerde azýcýkta olsa dikkat etmeye çalýþsýnlar. Toplum içerisinde konuþmaya alýþsýnlar. Ýnsanlarla konuþurken baltayý taþa vurmamak adýna biraz dikkatli olmaya çalýþ. En basiti, çocuklarýnýn senin üzerine düþmelerinden bahsederken karþýndaki insanýn belki de çocuðunun olmadýðýný düþün veya yazýn gittiðin tatilden bahsederken karþýndakinin evini zor geçindirebileceðini unutma. Kýsacasý, karþýndakini tanýdýktan sonra ayrýntýlarý konuþman baltayý taþa vurmandan kurtarýr.( tel: ) * MÝZAN çok olsa da günahýmýz, sensin bizim tek ilahýmýz mizanda aðýr bassýn sevabýmýz ne olur yardým ediver Allah'ým zihnimizde türlü türlü vesvese günahlardan alýþ-veriþ bol kese mizanda sevaplar hep aðýr düþe ne olur yardým ediver Allah'ým halimizi ayan-beyan bilen sensin gizlimizi - açýðýmýzý gören sensin mizanda sevap tarafý aðýr gelsin ne olur yardým ediver Allah'ým ahirette elbet kurulacak mizan günah aðýr gelirse, sonuç hüsran bize acý ya Rahim - ya Rahman ne olur yardým ediver Allah'ým SES, imzalarý Baþbakanlýða gönderdi Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi tarafýndan ekonomik kayýplarýn karþýlanmasý için baþlatýlan imza kampanyasý sona erdi. Kampanya da toplanan imzalar 21 Ekim 2014 tarihinde Baþbakanlýða gönderildi. Haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Çorum-Osmancýk karayolu projesi hazýr Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.karayollarýnýn Çorum merkezindeki çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Külcü'ye bilgi veren Çetin, Çorum-Osmancýk karayolunun projesinin hazýr olduðunu, önümüzdeki dönemde ihaleye çýkabilecekleri açýkladý. Yapýmý devam eden Çorum-Ýskilip yolundaki son durumla ilgili de Baþkan Külcü'ye detaylý bilgiler aktaran Karayollarý Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Ýskilip yönünden Çorum'a giriþin nasýl olacaðýyla ilgili de teknik deðerlendirmelerde bulundu. Çorum-Ortaköy yolu ile ilgili sýkýntýlarýn ele alýndýðý ziyarette yolla ilgili nelerin yapýlabileceðinin de konuþuldu. Ziyarette Çetin, Çorum-Mecitözü yolunun projesinin de tamamlanmak üzere olduðunu, Çorum Belediyesi olarak þehir içi trafik yükünün azaltýlmasý için Ortaköy yolunun uygun bir noktadan Ankara yoluna baðlantýsýnýn yapýlmasý gerekmekte olduðunu belirterek, Çorum'da yapýlan köprülerin durumunu da deðerlendirdiðini söyledi. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin'in Baþkan Külcü'yü ziyaretinde Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Karayollarý 73. Þube Þefi Þafak Allý da hazýr bulundu. Haber Servisi Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri Ambalaj atýklarý ayrýþtýrýlacak Çorum Belediyesi ambalaj atýklarýný kaynaðýnda ayrýþtýrma ve toplama sürecini baþlatýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan lisans alarak bu konuda her türlü hazýrlýðýný tamamlayan Elit Çevre, Danýþmanlýk ve Mühendislik firmasýyla ambalaj atýklarýnýn evlerden toplanmasýna iliþkin protokol Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ilgili firma yetkilisi Mustafa Kafa arasýnda imzalandý. Ambalaj atýklarý yönetmeliði gereði Çorum'da ambalajlarýn evsel atýklardan ayrýlmasý için üç aþamalý bir plan ön gördüklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü ve yetkili firma temsilcileri hazýrlanan planý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na sunarak uygulama için süreci baþlatmýþ olacak. Ambalaj atýklarýnýn evlerde ve iþ yerlerinde ayrýþtýrarak toplanmasýnýn hazýrlýklarýný uzun süredir yürütüyoruz. Artýk bu protokolle birlikte son aþamaya geldik" dedi. -"BU UYGULAMAYLA ÇORUM, ÇEVRE TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝNÝ TAÇ- LANDIRACAK"- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, temizlikte marka þehir olan Çorum'un bu uygulamayla çevreye ve temizliðe dair hizmetlerini taçlandýracaðýný söyledi. Çorum halkýnýn bundan sonra plastiði, camý, kaðýdý ve metali ayrý poþetlere koyarak biriktireceðini ve kendilerine en yakýn ambalaj konteynýra atacaðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Konutlarda buna iliþkin bir eðitim ve bilgilendirme Belediye personelimiz ve firma yetkilileri tarafýndan kýsa süre içerisinde yapýlacak. Yýlbaþýndan önce bu konudaki eðitimler tamamlanacak. Ambalaj konteynýrlarý mahallelere yerleþtirilecek ve uygulama baþlayacak. Ýlk etap olarak Buharaevler, Kale ve Mimar Sinan Mahallelerinden baþlamayý düþünüyoruz. Her yeni projede olduðu gibi bu projede de hemþehrilerimizden gerekli desteði alacaðýmýza inanýyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamýnda ziyaret eden Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, AK Parti Genel Merkez Yöneticileri ve dostlarý Hac ibadetlerinin hayýrlý olmasýný dileyerek, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teþekkür etti. Haber Servisi Yapý Ýþleri Genel Müdürü Kayhan'dan inceleme Hitit Üniversite MYO ikiye ayrýldý Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda yeniden yapýlanmaya gidildi. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýldý yýlýnda kurularak Türkiye'de ilk 13 Meslek Yüksekokulu arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, bünyesinde açýlan istihdam odaklý programlarla birlikte gerek akademik ve idari kadro, gerekse öðrenci sayýsý açýsýndan büyük bir geliþme gösterdi. Kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasý ve eðitim kalitesinin daha da arttýrýlmasý açýsýndan Meslek Yüksekokulunun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýlmasýna iliþkin teklif Yükseköðretim Genel Kurul Toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. Meslek Yüksek Okulunun yeni hizmet binalarýnýn inþasý da devam ediyor. Ýkiye ayrýlan MYO'da bölümlerin daðýlýmý ise þöyle oldu:teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý (Ý.Ö), Ýnþaat Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi (Ý.Ö), Yapý Denetimi, Geleneksel El Sanatlarý (Ý.Ö), Seramik, Cam ve Çinicilik, Elektrik, Elektrik (Ý.Ö), Elektrik Enerjisi Üretim Ýletim ve Daðýtýmý, Otomotiv Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi (Ý.Ö), Mekatronik, Makine, Makine (Ý.Ö), Harita ve Kadastro, Harita ve Kadastro (Ý.Ö), Tekstil Teknolojisi (Ý.Ö), Mobilya ve Dekorasyon (Ý.Ö), Çevre Koruma ve Kontrol. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Ý.Ö), Ýþletme Yönetimi, Ýþletme Yönetimi (Ý.Ö), Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Yerel Yönetimler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Emlak ve Emlak Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Ý.Ö), Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ý.Ö), Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Sosyal Güvenlik." Haber Servisi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürü Kasým Kayhan ve beraberindeki Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Akýn Bingöl, Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Tahsin Badem, Þube Müdürü Mehmet Paltun Belediye Baþkanlarý Toplantýsýna katýlmak üzere Amasya' ya giderken Çorum'da bir dizi incelemelerde bulundular. Kasým Kayhan inþaatý 2015 yýlýnda tamamlanacak olan Ýl Jandarma Komutanlýðý 50 Daireli Lojman Ýnþaatý ve 2 adet inþaatý ziyaret ederek son durum hakkýndan bilgi aldý. Kasým Kayhan'a ve beraberindekilere Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak'ta eþlik etti. Haber Servisi

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı