Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý"

Transkript

1 Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter hesabýnda yaptý.dün Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu toplantýsýnda her iki alan hakkýnda kurul üyelerine bilgi veren Baþkan Külcü, sorunun çözüldüðünü açýkladý. 10 DA Türkiye, ABD'nin savaþýna ortak olmamalýdýr Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, son günlerde Türkiye'nin artan baskýlar karþýsýnda yorgunluk emareleri gösterdiðini ve direncinin zayýfladýðýný düþündürten geliþmelere þahitlik olduklarýný ifade ederek, "Bir taraftan emperyal güçlerin sýkýþtýrmalarý, diðer yandan içerideki tescilli Batýcý, iþbirlikçi ve Ýslam düþmaný koronun yaygaralarý karþýsýnda IÞÝD'e karþý mücadele edildiðini ispatlama adýna giderek daha tavizkar tutumlar sergileniyor. 3 DE Bülent Gökgöz 22 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ Ambalaj atýklarý ayrýþtýrýlacak Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Çorum Belediyesi ambalaj atýklarýný kaynaðýnda ayrýþtýrma ve toplama sürecini baþlatýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan lisans alarak bu konuda her türlü hazýrlýðýný tamamlayan Elit Çevre, Danýþmanlýk ve Mühendislik firmasýyla ambalaj atýklarýnýn... 3 DE Çorum-Osmancýk karayolu projesi hazýr Memur Sen'den Çözüm Süreci raporu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu tarafýndan Baþbakana sunulan Memur Sen'in çözüm sürecine iliþkin görüþlerini içeren rapor hakkýnda açýklama yaptý. Türkiye'nin, otuz yýllýk terör ve ona baðlý olarak DE Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda yeniden yapýlanmaya gidildi. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýldý yýlýnda kurularak Türkiye'de ilk 13 Meslek Yüksekokulu arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, bünyesinde açýlan istihdam odaklý programlarla birlikte gerek akademik ve idari kadro, gerekse öðrenci sayýsý açýsýndan büyük bir geliþme gösterdi. Kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasý ve eðitim kalitesinin daha da arttýrýlmasý açýsýndan Meslek Yüksekokulunun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýlmasýna iliþkin teklif Yükseköðretim Genel Kurul Toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. 5 DE Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.karayollarýnýn Çorum merkezindeki çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Külcü'ye bilgi veren Çetin, Çorum- Osmancýk karayolunun projesinin hazýr olduðunu, önümüzdeki dönemde ihaleye çýkabilecekleri açýkladý. Yapýmý devam eden Çorum-Ýskilip yolundaki son durumla ilgili de Baþkan Külcü'ye detaylý bilgiler aktaran... 3 DE Ahmet Saatçi CHP Milletvekili Köse'den yeni yargý paketine tepki! 4 DE Polisten kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirdi. Osmancýk D-100 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yaptýklarý aramada, 3800 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Konu hakkýnda 1 þüpheli ile ilgili 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü... 3 DE Atlas çiftçilerin sorunlarýný dinledi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerine devam ediyor. Cengiz Atlas geçtiðimiz hafta sonu ise Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan, Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti. 4 DE Su Sayaçlarý Endeks Okuma ihalesi yapýldý 2 DE SES, imzalarý Baþbakanlýða gönderdi 4 DE

2 YILDIZ HABER 2 Su Sayaçlarý Endeks Okuma ihalesi yapýldý Ýmsâk : 05:25 Güneþ : 06:51 Öðle : 12:32 Ýkindi : 15:29 Akþam : 18:00 Yatsý : 19:19 YILDIZ AJANDA Tarihçi Prof. Ýsmet Miroðlu'nun vefâtý (1997) - Kanije Müdâfaasý (1601) - Genel Nufüs Sayýmý (2000) Üç zümreye, üç þey çirkin düþer: 1-Ýdârecilere, sertlik, 2-Âlimlere, mal sevdasý, 3-Zenginlere ise cimriliktir. Molla Câmî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri BAYAN ELEMAN Beni Yakýþýna ARANIYOR Can Dostu Spor Merkezi ne Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu tam zamanlý çalýþacak bayan eleman aranýyor Adres:Bahçelievler mah. Þenyurt Cad. No:25 Telefon: ELEMAN ARANIYOR Demir doðrama, paslanmaz korkuluk ve alüminyum korkuluk iþinden anlayan kalfa ve ustalar alýnacaktýr. Müracaat: Þahin Paslanmaz Tel: ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Çorum Belediyesi, Su Sayaçlarý Endeks Okuma Personel Hizmet Alýmý iþi kapsamýnda 23 personel ve 3 adet en az 2012 model binek araç kiralanmasý hizmet alýmý ihalesi dün gerçekleþtirildi. Çorum Belediyesi Ýhale Salonu'nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirilen ihalenin yaklaþýk maliyeti 722 bin 288,27 TL olarak belirlendi. Ýki Yýldýz Turizm Ýnþ. Ltd. Þti.,Yasemen Turizm Ýnþ. Nak. Müh. Hizm. Taah. San. Tic. A.Þ., Ýlyas Çaðýran, Özyüce Turizm Sey. Paz. Tic. Ltd. Þti., Örnek Tur Turizm San. Tic.,Tektem Yem Ýlaç Tem. Güv. Pen. Gýda San. Tic. Ltd. Þti.,Ýmd Grup Tem. Gýda. Orm. Üretim Turizm Sos. Hizm. San. Tic. Ltd. Þti., Bina Sos. Hiz. Turizm Nak. Bölge Gýda Mak. Tek. San. Tic. Ltd. Þti., Piramit Makine Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti., AKG Grup Org. Ýnþ. Taah. Mak. Nak. Tem.Turizm Pet. Day. Tük. San. Tic. Ltd.,Haktak Ýnþ. Taah. Eðt. Turizm Sað. Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Þti., Anatolia Turgay Yýlmaz, Çizmeci Grup Ýnþ. Taah. Tic. Ltd. Þti., Körfezim Gýda Nak. Ýnþ. Turizm Tem. Ýth. Ýhr. San. Ltd. Þti.,Erbim Elektrik Elektronik Ýnþ. Tem. Gýda San. Tic. Ltd. Þti. ve Mehmet Ali Yýldýrým olmak üzere 16 firma ihaleye teklif verdi. Tektem Yem Ýlaç Tem. Güv. Pen. Gýda San. Tic. Ltd. Þti. ve Çizmeci Grup Ýnþ. Taah. Tic. Ltd. Þti. firmalarýnýn evraklarýnda eksik olmasý nedeniyle teklifleri geçersiz sayýldý. Özyüce Turizm Sey. Paz. Tic. Ltd. Þti. 643 bin 878,94 TL yaptýðý teklifle ihaleye en düþük teklifi sunan firma oldu. Komisyon Baþkaný Leyla Sayýn, evraklarýn incelenmesi ve tekliflerin deðerlendirilmesinden sonra firmalara ihale sonucunun bildirileceðini söyledi. Yasin YÜCEL O esrarlý yangýna bu can nasýl dayandý? Sahile vurdu kalbim,su yandý,kum da yandý. Bir mum gibi eriyip aktý uykusuzluðum, Ölüme baþkaldýran dertli uykum da yandý. Yurdundan mahrum edip dolaþtýrdýn Cem gibi. Ruhumla söndü alev,sonra ruhum da yandý. Kül oldu bir yiðidin figanýyla her umut. Bülbülün küllerine konan puhum da yandý. Böylesi bir yangýný görmedi Nemrut bile. Kaktüsün gölgesinde nazlý âhým da yandý. Âhýmdýr zannederdim en belalý kývýlcým, Kirpiðine dokunan kanlý âhým da yandý. Bir damla su ver bana ey çöl! Bari sen küsme. Kalmadý hiçbir þeyim bak,günahým da yandý. Yenilgiler bir tufan gibi çöktü üstüme. Ülkem yýkýldý heyhat! Ordugâhým da yandý. Köleleri her akþam duman kýldý gözlerin, Baþýma tâc ettiðim padiþahým da yandý. Ýlk defa böylesine tutuþtu gökkuþaðý. Renklerim siyah oldu ve siyahým da yandý. O'ndan baþka ne varsa yandý, Yandýk sen ve ben. O'nu göreyim diye,kýblegâhým da yandý. Nurullah Genç HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2740 2,2748 EUR 2,9132 2,9148 STERLiN 3,6412 3,6429 JPY YENi 2,1466 2,1477 SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Bakan Eroðlu yarýn Çorum'da Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu'nun Çorum programý belli oldu. 23 Ekim Perþembe günü Çorum'a gelecek olan Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu ilk olarak Valiliði ve Belediyeyi ziyaret edecek. Bakan Eroðlu daha sonra sýrasýyla Kuzey Kampsü 1. Etap inþaatý temel atma töreni, Hitit Üniversitesi Akademik Yýl açýlýþ töreni ve Koordinasyon toplantýsýna katýlacak ve kentten ayrýlacak. Yýlmaz MERT Yýl: 10 Sayý: 291 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ TEL: ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI ÞÝFA ECZANESÝ TEL: KUNDUZHAN SAÐLIK OCAÐI YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Türkiye, ABD'nin savaþýna ortak olmamalýdýr Özgür Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, son günlerde Türkiye'nin artan baskýlar karþýsýnda yorgunluk emareleri gösterdiðini ve direncinin zayýfladýðýný düþündürten geliþmelere þahitlik olduklarýný ifade ederek, "Bir taraftan emperyal güçlerin sýkýþtýrmalarý, diðer yandan içerideki tescilli Batýcý, iþbirlikçi ve Ýslam düþmaný koronun yaygaralarý karþýsýnda IÞÝD'e karþý mücadele edildiðini ispatlama adýna giderek daha tavizkar tutumlar sergileniyor. Ardý ardýna ABD'den yapýlan ziyaretler, Obama ile telefon görüþmeleri, Ýncirlik üzerine senaryolar karanlýk bir tünele doðru ilerlendiðinin iþaretleri gibi. Bu gidiþatýn yanlýþ ve tehlikeli olduðunun altýný çiziyoruz. Bu manzaraya bilhassa Kobani konusu üzerinden kopartýlan vaveyla da eklenenince durum çok daha vahim bir hal almakta. Bugün ABD'nin Kobani'deki PKK/PYD unsurlarýna silah yardýmýnda bulunduðunun açýklanmasýndan kýsa bir süre sonra Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu'nun Irak'tan gelen peþmerge unsurlarýnýn Kobani'ye geçiþine yardýmcý olunduðuna dair yaptýðý açýklama Türkiye'nin IÞÝD ile PKK/PYD arasýndaki savaþta doðrudan taraf olma yolunda olduðunu göstermekte. Gelinen yer itibariyle Türkiye Kobani'de çatýþan PKK/PYD unsurlarýnýn lojistik destek unsuru konumuna oturmuþ bir haldedir. Kobani'de savaþan taraflardan biri olan PKK/PYD'nin erzak ihtiyacýnýn düzenli olarak Türkiye'den karþýlandýðý biliniyor. Çatýþmalarda yaralanan yüzlerce PKK/PYD militanýnýn ki bunlarýn içinde Türkiye'de savaþmýþ ve aranýr duruma düþmüþ sayýsý belirsiz kiþinin olduðu da malumdur, sýnýrdan ambulanslarla taþýnýp Türkiye'deki muhtelif hastanelerde tedavi edildiklerini yetkililer iftiharla duyuruyorlar. Sakýn, kimse Hipokrat yemininden falan söz etmeye kalkýþmasýn! Düne kadar "Suriye'de yaralanan cihadçýlar, teröristler, IÞÝD militanlarý Türkiye'deki hastanelerde tedavi ediliyorlar!" diye kýyameti koparanlar insani ve ahlaki ilkeleri çoktan tükettiklerinden hiç inandýrýcý olamazlar" dedi. "Savaþan taraflardan birine erzak desteði, yaralýlarýný sahiplenme ve þimdi de dýþarýdan asker takviyesi Bu yapýlanlar Kobani'den gelen muhacirlere kapýlarýn açýlmasý, insani destek verilmesinden çok farklý þeylerdir" diyen Gökgöz, "Tüm bu manzara Türkiye'nin PKK/PYD'nin yanýnda ve IÞÝD'e karþý dolaylý biçimde savaþ yürüttüðü anlamýna gelmiyor mu? ABD'nin PKK/PYD'ye destek olmak amacýyla IÞÝD'e karþý Kobani'de havadan yürüttüðü askeri operasyona Türkiye de bu eylemleriyle karadan ortak olmuþ olmuyor mu? Türkiye taraf olmamasý gereken bir savaþa, açýk bir tuzaða sürükleniyor ve birileri de çýkýp bunu "Ama IÞÝD bizi de tehdit eden, bir terör örgütü, buna karþý harekete geçmek gerekmez mi?" diye meþrulaþtýrmaya çalýþýyor. IÞÝD'in ABD'den daha iþgalci ve tehlikeli olduðunu, daha fazla cana kýydýðýný kim söyleyebilir? Ayný þekilde IÞÝD'in terör örgütü olduðundan hareketle, IÞÝD'e karþý PKK/PYD'nin desteklenmesi gerektiðini söyleyenlerin de çeliþki içinde olduklarý gayet açýktýr! Türkiye'de Kürt kökenli kardeþlerimizin yoðun yaþadýðý illeri baský altýna alýp, halký sindiren kim? Ýnsanlarýn siyasi iradesini ipotek altýna alan, vergilendirme adý altýnda haraca kesen, yol kesen, arabalarý, evleri yakan, uyduruk mahkemeler kurup kendisine karþý çýkanlarý yargýlayan, öldüren kim? "Kobani düþerse" þantajýyla tehdit yaðdýran, "Kobani'de katliam yapýlýyor" iddiasýyla taraftarlarýný sokaða çaðýrýp katliam yapan kim? Bayram günü ülkenin dört bir yanýný yangýn yerine çeviren; sýrf Ýslami kimliðinden ötürü insanlarý vahþice, hunharca katleden, 16 yaþýndaki genci insanlýk dýþý iþkencelerle baþýný taþla ezerek öldüren, hamile kadýnýn hastaneye gitmesini engelleyerek çocuðunu düþürmesine neden olanlar kimler? Tüm bunlarý IÞÝD mi yaptý? Tüm bu iðrenç fiillerin, insanlýk suçlarýnýn failleri hiçbir þey olmamýþçasýna ortada gezecek, tehditlerine, cinayetlerine devam edecekler! Siz de kalkýp sýnýrýn bu tarafýnda tüm bu vahþeti, insanlýk suçlarýný iþleyen unsurlarý sýnýrýn öbür tarafýna geçtiklerinde destekleyeceksiniz, desteklenmelerine ön ayak olacaksýnýz ve bunu da uluslararasý kamuoyunun talebini karþýlamak þeklinde sunup savunacaksýnýz! Bu bile bile lades demektir, ayaklarýný sürüye sürüye de olsa tuzaða düþmek demektir! Irak'ta ve Suriye'de þu an yaþanmakta olan tüm sorunlarýn kaynaðý olan ABD'nin çözüm adý altýnda coðrafyamýzý daha fazla iþgal ve kan gölüne çevirmeye yönelik adýmlarýna eþlik etmek de, ayný þekilde PKK/PYD'nin Suriye Kürdistaný'nda hakimiyet savaþýna doðrudan ya da dolaylý yollarla destek vermek de Türkiye için açýk bir tuzaktýr. Türkiye'nin taraf olmamasý gereken bu savaþa bulaþmasý ve adaletten, hakkaniyetten uzak tutumlara savrulmasý Müslüman halklar nezdinde itibarýný kendi eliyle yitirmesi sonucunu doðurur. Ayrýca da bu yönelim ciddi risk kaynaðýdýr. Savaþan taraflardan birine verilen destek, diðer tarafýn misillemesine yol açabilir. IÞÝD'den 49 rehinesini sað salim geri alabilen Türkiye farklý gerekçelerle Irak'ta ve Suriye'de bulunan vatandaþlarýný tehlikeye atacak eylemlerden kaçýnmalýdýr. Kaldý ki, bin küsur kilometrelik bir sýnýr gerçeði atýlacak adýmlar hususunda mutlaka çok dikkatli olmayý gerektirmektedir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Hastane Ýnfeksiyonlarý'ný konuþtular Polisten kaçak sigara ve cep telefonu operasyonu Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü ekipleri düzenlediði operasyonda çok sayýda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirdi. Osmancýk D-100 karayolunda uygulama yapan polis ekipleri þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yaptýklarý aramada, 3800 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirdi. Konu hakkýnda 1 þüpheli ile ilgili 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü. Polis ekipleri daha sonra gerçekleþtirdikleri baþka bir operasyonda ise karayolu taþýmacýlýðý yapan bir týrda yaptýklarý aramada, gümrük kaçaðý olduðu tespit edilen 1989 adet cep telefon ile 1035 adet telefon yedek parçasý ele geçirdi. Bu operasyonda yakalanan 1 þüpheli hakkýnda da 5607 Sayýlý Kanuna Muhalefet Suçundan soruþturma yürütüldü. Haber Servisi Kamu Þefleri Derneði yönetime Çorum'dan üye Kamu Þefleri Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Özlem Akyüz, Kamu Þefleri Derneðinin olaðanüstü genel kurulunun, Ekim tarihleri arasýnda Alanya Happy Elegant Otel'de yapýldýðýný belirtti. Akyüz, Türkiye'nin 63 ilinde, çeþitli kamu ve kuruluþlarýnda görev yapan kamu þeflerinin temsilcilerinin katýlýmý ile yapýlan genel kurul ve sosyal etkinliklerin verimli geçtiðini kaydetti. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan yapýlan oylama da yeni yönetim kurulu belirlendi. Çorum Saðlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Þef Ertuðrul Kazak, genel merkez denetleme kurulu baþkanlýðýna seçildi. Genel Kurul'da alýnan karar ile Kamu þeflerinin özel hizmet tazminatlarýnda yaþadýklarý ekonomik hak kayýplarýnýn düzeltilmesi için, Danýþtay'da dava açýlmasýna ve ilgili yasal baþvuru ve avukatlýk hizmetlerine ivedilikle baþlatýlmasýna karar verildi. Türkiye'nin mevcut kamu kurum ve kuruluþlarýnda 33 bin kamu þefinin görev yaptýðý hatýrlatýlarak, kamu þeflerinin bu gününün ve geleceðinin teminatý olan Kamu Þefleri Derneði çatýsý altýnda örgütlenerek güç oluþturulmasý ve yasal hak mücadelesinin birlikte dayanýþma içerisinde yapýlmasý vurgulandý. Haber Servisi Prof. Dr. Mete Dolapçý Türk Hastane Ýnfeksiyonlarý ve Kontrolü Derneði bölge toplantýsýný Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Ýþbirliðinde Çorum'da yaptý. Anitta Otelde dün gerçekleþtirilen "Ýnfeksiyon Kontrol Ekibinin Karþýlaþtýðý Sorunlara "Olgular Eþliðinde" Çözüm Yaklaþýmlarý" baþlýklý toplantýya Prof. Dr. Nurcan Baykam Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Turgay Happani, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Prof. Dr. Nurcan Baykam, Uzman Dr. Derya Yapar, akademisyenle ve saðlýk personeli katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýnýn Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Nurcan Baykam yaptý. Baykam, salonunun doluluðunun kendisini çok mutlu ettiðini söyledi. Daha sonra konuþan Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý ise "Kendimizi ve asistanlarýmýzý eðitmekle yükümlüyüz. Hastanemize de týp fakültesi kurulduðunda büyük baþarýlar yakaladýk. Hasta sevk konusunu çok azlarda olduðunu görüyoruz" þeklinde kaydetti. Dolapçý, "Hastanemizle Týp Fakültemiz çok iyi ortak çalýþmalarý var. Vatandaþla bir olan bir týp fakültesi kurmaya çalýþýyoruz. Toplantýyý düzenleyen hocalarýmýza teþekkür ediyorum hepinize saygýlar sunuyorum" dedi. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan programýn panel bölümüne geçildi. Program soru-cevaplarýn ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL

4 YILDIZ HABER 4 Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER - 18 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Atlas çiftçilerin sorunlarýný dinledi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, köy ziyaretlerine devam ediyor. Cengiz Atlas geçtiðimiz hafta sonu ise Serban, Sarimbey, Çayhatap, Yenice, Tarhan, Budakören, Pembecik, Büyük Divan köylerini ziyaret etti. Ziyaret ettiði köylerde halkýn sorunlarýný dinleyen ülke ve dünya gündemini deðerlendiren Atlas, 12 yýllýk AK Parti iktidarý süresince girdi ve ürün fiyatlarýný karþýlaþtýrarak, köylünün yoksullaþtýrýldýðýný iddia etti.halkýn geçim sýkýntýsý ile boðuþtuðu günümüzde haramzadelerin lüks ve safahat içinde yaþamlarýný sürdürdüklerinden söz eden Atlas, adaletin, eþitliðin demokrasinin olmazsa olmazý olduðunu belirtti.ülkenin hem kötü yönetildiðini hemde kaynaklarýnýn yandaþlara peþkeþ çekildiðini iddia eden Atlas, haksýzlýðýn hukuksuzluðun son bulacaðýna inanýlmasý gerektiðini söyledi. Demokrasinin sandýk sonuçlarýna göre þekillendiðini söylen Atlas, yapýlanlarýn hesabýnýn halkýn iktidarýnda soracaklarýný anlattý. Haber Servisi CHP Milletvekili Köse'den yeni yargý paketine tepki! CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse, Ortaköy, Mecitözü, Aþdaðul Beldesi ve buralara baðlý köylerde ziyaretlerde bulundu. Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz'u da makamýnda ziyaret eden Milletvekili Tufan Köse gündemi deðerlendirdi. Hükümetin önceki gece Meclis'e sunduðu 35 maddelik yeni yargý paketiyle kendi ülkesinin ve vatandaþýnýn ayýðýna kurþun sýktýðýný iddia eden CHP Çorum Milletvekili Av.Tufan Köse, "Son yaþanan kýþkýrtma ve provokasyonlar gerekçe gösterilerek, en temel demokratik haklar kelepçelenmek isteniyor" þeklinde kaydetti. Köse, "Son yaþanan kýþkýrtma provokasyonlar gerekçe gösterilerek, en temel demokratik haklar, kiþisel özgürlükler hepsi kelepçelenmek isteniyor. Bir devlet kelepçesi takýlmak isteniyor. Neye? Bireysel hak ve özgürlüklere" dedi. Siyaseten aðýr olaylarýn yer aldýðý bir haftanýn tamamlandýðýný belirten Köse, HSYK seçimlerine deðindi. Köse, seçimlerde, "liyakat ve kýdem" yerine, "siyasi illiyet ve bir organizasyona baðlýlýk" gibi kavramlarýn ön plana çýkarýldýðýný öne sürerek, "Kýsaca, hukuk kavramý dýþýnda ne varsa bunlarýn belirleyici olduðu bir süreci yaþadýk ve bunlarýn getirdiklerine Türkiye'yi yargý alanýnda teslim etmiþ olduk" ifadelerini kullandý. Oluþacak kurulun, Türkiye'de görev yapacak hakim ve savcýlarý atayacaðýný hatýrlatan Köse, þöyle konuþtu: "Çeþitli odaklarla iliþkilendirilmiþ hakim ve savcýlar bu süreçlere nasýl yaklaþacaklar? Ne yazýk ki hukuk devleti, itina ile hukuk devleti olmaktan çýkartýlmýþtýr. Eðer bir devlet, hukuk devleti olma özelliðini yitirirse, devlet olma kavramý da tartýþmaya açýlýr. 'Yargý baðýmsýzlýðý, yargýç güvencesi, hukukun üstünlüðü, adil yargýlama...' Bunlar evrensel kavramlar ancak Türkiye'de karþýlýðýný bulan kavramlar deðil. Türkiye'de 'yargý baðlýlýðý, hukukun siyasetin emir kulu oluþu' söz konusu...suça ceza deðil, suçlu zannýyla ortaya getirilen kiþinin, siyasi kimliðine ya da pozisyonuna görev karar verileceði, aklanýp ya da cezalandýrýlacaðý bir dönem devlet eliyle yapýlandýrýlmýþ oluyor." Köse, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonra baþbakanlýk görevinin fiilen askýya alýndýðý bir dönemin yaþandýðýný ileri sürerek, "Ortada bir þahsiyet var, her konunun uzmaný. Her sýfatýn sahibi, her uygulamanýn emir vericisi. Türkiye'yi karýþtýrmaya bu sýfatlarla devam ediyor" deðerlendirmesini yaptý. Köse, þunlarý kaydetti: "Kendisine baþrol falan verilip, baþbakanlýk sýfatý yakasýna iliþtirildiðini zanneden bir de küçük Hüsamettin rolünde biri var Türkiye'de. Biraz karikatürize ediyoruz. Öyle ya, 'Muhatap alýn' diye baðýrýyor. Bir çýk bakalým þu küçük Hüsamettin rolünden. Sayýn Davutoðlu'nun yetkileri var ama kullanmasý mümkün deðil. Bir müsteþar bile atayamýyor. Yetki de eylem de Cumhurbaþkaný sýfatý taþýyan kiþinin ehliyetinde bulunuyor. Kaðýt üzerinde sadece baþbakan yazmasý, ona protokolde bir yer saðlýyor. Bütün özellik bu. Bizim anayasamýz cumhurbaþkanýný sorumsuz kiþi olarak tanýmlýyor. Mevcut baþbakaný bu kiþi maalesef figüran olarak kullanmaya sevk ediyor. Uygulamalar bu þekilde. Anayasadaki tarafsýzlýk ilkesi tamamen askýda, bütün kavramlar delik deþik. Sayýn Davutoðlu'nun siyaseten ergenliðe ulaþmasýný hepimiz istiyoruz. Bu söz alçaltýcý bir söz deðil. Tam tersine þu anda görev yaptýðý makamýn aðýrlýðýný ve sorumluluðunu taþýmasýný herkes bekliyor. Þu gölgeden çýkmasý lazým, ne kadar müsaade eder gölgenin sahibi onu bilmiyorum." Köse, yeni yargý paketi için kanunlarýn genel olduðu, kiþilere özel kanun çýkartýlamayacaðýný kaydederek "17-25 Aralýk operasyonlarýnda bakan ve çocuklarý rüþvet ve yolsuzluða bulaþanlarla ilgili soruþturma yapan savcý ve hâkimleri cezalandýrma, öncesini ödüllendirme" dedi yýlýnýn Mart ayýnda 'gizlilik kararý' diye tanýmlanan uygulamanýn son paketle yeniden getirildiðini anlatan Milletvekili Tufan Köse, þunlarý söyledi: "Henüz soruþturma kovuþturma aþamasýnda bir avukatýn dosyayý incelemede sakýnca görülmesi halinde savcý talebiyle hakim karar verebilecek. Biz yargýnýn eþit kurucu unsuruyuz ve mevcut süreci vekilinizle, vekalet aldýðýnýz kiþiyle ilgili soruþturma yürürken o dosyaya bakmayý sakýncalý sayan bir zihniyetle karþý karþýyaydýk. Mart ayýnda bu kaldýrýlmýþtý, gizlilik kararý verilemiyordu. Þimdi yeniden getiriliyor; 'Avukatýn dosya incelemesi soruþturmanýn amacýný tehlikeye düþürecekse savcýnýn talebi üzerine hakim kararýyla bu engellenebilir' deniliyor. Geçmiþte de bu vardý gizlilik kararý alýnabiliyordu. Hiçbir dosya gizli kalmadýðýný hatýrlatmak istiyorum. Bütün kamuoyunu ilgilendiren davalarda çarþaf çarþaf manþetlere taþýnýyordu, yaygýn medyada detaylarýna kadar tüm ifadelerine kadar açýklanýyordu ve avukat yoktu bu iþin içinde. Avukata güvenmemek, Cumhuriyet savcýsýna güvenmek, hakime güvenmek gibi bir þey olmaz. Bütün Avukatlar hakim savcý gibi yargýnýn eþit kurucu unsurudur. Bu savunmayý kýsýtlamayý amaçlýyor." Yargýnýn yaz boz tahtasýna döndürüldüðünü öne süren Köse, "Asliye ceza mahkemelerinde savcý vardý, kaldýrýldý sonra tekrar konuldu, þimdi bununla tekrar konuluyor. Özetle savunmayý yargýnýn dýþýnda býrakmak amaçlanýyor. Mevcut iktidar, yargýyý denetim altýnda tutmak ve mevcut muhaliflere iktidar aleyhine söz söyleme ihtimalinde bulunan kiþilere tavýrla beraber yargýyý kullanmak hevesinin ne kadar yaygýn ve ne kadar kararlý olduklarýný gösteriyor. Bütün bunlara karþý þunu söylüyorum; bu yargýyý daha çok denetim altýnda tutmak ve yargýda olan baðýmsýz yargýya adil yargýlama hakkýna yönelik kýsýtlamalara karþý ses çýkarma olasýlýðý en yüksek kurum olan barolar ve avukatlarýn haklarýný sýnýrlamak için bir adýmdýr" dedi.haber Servisi Mahiyetinde olan insanlarýn farklý bir becerileri varsa ( resim - þiir - yazý - müzik - fotoðraf vs.) ve bunu toplumun faydasýna kullanmaya çalýþýyorlarsa ayda yýlda bir takdir et. Yok, eðer yaptýklarýnda hata gözlemliyorsan yanýna çaðýr tatlý bir lisanla ikaz et. Þayet iyiye de kötüye de tamamen bi- haber olursan o insanlar üzülür, körelir, üretimden tüketime geçer. Eskiden bakkallarda açýk hesap veresiye yazýlýrdý. Þimdi marketten bir ekmek alýyorsun verdiðin parayý bozamayýp sonra býrakayým deyince kasiyer ''ekmeði býrak'' diyor. Belki onlarda haklýdýr. Sonra býrakayým deyip býrakmayanlar çýkýyor ki, onlarda ekmeði býrak diyorlar. O halde borcun büyüðü küçüðü olmaz, borcunu aksatma. Gelecekte yetkili olursan sakýn emri altýnda olanlarý toplum içinde ve özellikle arkadaþlarýnýn arasýnda azarlama. Eksik ve hatalarý varsa odana çaðýr istersen döv o kadar zorlarýna gitmez. Hiç kimsenin yanýnda görünmesine güvenme. Bir cümlelik sözünden ötürü karþýnda olurda sen de kendini yalnýz bulursun. O halde yanýnda olanlarýn karþýnda-karþýnda olanlarýn ise yanýnda olabileceðini asla unutma. Birini birine överken ' senden iyi olmasýn 'diye söze baþlama. Býrak daha iyi olsun. Ýyi insanlar ne kadar çoðalýrsa o kadar iyi olur. Ama insanlara birini överken diðerine sýnýr koyar. Özellikle köye kente gittiðinde toplum içerisinde cahil insanlarla konuþurken dikkat et. Ne konuþtuðundan bi-haber olan o kadar insan görürsün ki, 'þerefsizim, anam avradým olsun veya daha galiz küfürlerle '' konuþunca sen yanýnda konuþurken utanýrsýn. Birde aile ortamýnda ise yerin dibine girersin. Gerekirse bu tür insanlarý kýrmadan uyar ki bir baþka yerde azýcýkta olsa dikkat etmeye çalýþsýnlar. Toplum içerisinde konuþmaya alýþsýnlar. Ýnsanlarla konuþurken baltayý taþa vurmamak adýna biraz dikkatli olmaya çalýþ. En basiti, çocuklarýnýn senin üzerine düþmelerinden bahsederken karþýndaki insanýn belki de çocuðunun olmadýðýný düþün veya yazýn gittiðin tatilden bahsederken karþýndakinin evini zor geçindirebileceðini unutma. Kýsacasý, karþýndakini tanýdýktan sonra ayrýntýlarý konuþman baltayý taþa vurmandan kurtarýr.( tel: ) * MÝZAN çok olsa da günahýmýz, sensin bizim tek ilahýmýz mizanda aðýr bassýn sevabýmýz ne olur yardým ediver Allah'ým zihnimizde türlü türlü vesvese günahlardan alýþ-veriþ bol kese mizanda sevaplar hep aðýr düþe ne olur yardým ediver Allah'ým halimizi ayan-beyan bilen sensin gizlimizi - açýðýmýzý gören sensin mizanda sevap tarafý aðýr gelsin ne olur yardým ediver Allah'ým ahirette elbet kurulacak mizan günah aðýr gelirse, sonuç hüsran bize acý ya Rahim - ya Rahman ne olur yardým ediver Allah'ým SES, imzalarý Baþbakanlýða gönderdi Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Çorum Þubesi tarafýndan ekonomik kayýplarýn karþýlanmasý için baþlatýlan imza kampanyasý sona erdi. Kampanya da toplanan imzalar 21 Ekim 2014 tarihinde Baþbakanlýða gönderildi. Haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Çorum-Osmancýk karayolu projesi hazýr Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti.karayollarýnýn Çorum merkezindeki çalýþmalarý hakkýnda Baþkan Külcü'ye bilgi veren Çetin, Çorum-Osmancýk karayolunun projesinin hazýr olduðunu, önümüzdeki dönemde ihaleye çýkabilecekleri açýkladý. Yapýmý devam eden Çorum-Ýskilip yolundaki son durumla ilgili de Baþkan Külcü'ye detaylý bilgiler aktaran Karayollarý Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Ýskilip yönünden Çorum'a giriþin nasýl olacaðýyla ilgili de teknik deðerlendirmelerde bulundu. Çorum-Ortaköy yolu ile ilgili sýkýntýlarýn ele alýndýðý ziyarette yolla ilgili nelerin yapýlabileceðinin de konuþuldu. Ziyarette Çetin, Çorum-Mecitözü yolunun projesinin de tamamlanmak üzere olduðunu, Çorum Belediyesi olarak þehir içi trafik yükünün azaltýlmasý için Ortaköy yolunun uygun bir noktadan Ankara yoluna baðlantýsýnýn yapýlmasý gerekmekte olduðunu belirterek, Çorum'da yapýlan köprülerin durumunu da deðerlendirdiðini söyledi. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin'in Baþkan Külcü'yü ziyaretinde Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Karayollarý 73. Þube Þefi Þafak Allý da hazýr bulundu. Haber Servisi Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri Ambalaj atýklarý ayrýþtýrýlacak Çorum Belediyesi ambalaj atýklarýný kaynaðýnda ayrýþtýrma ve toplama sürecini baþlatýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'ndan lisans alarak bu konuda her türlü hazýrlýðýný tamamlayan Elit Çevre, Danýþmanlýk ve Mühendislik firmasýyla ambalaj atýklarýnýn evlerden toplanmasýna iliþkin protokol Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve ilgili firma yetkilisi Mustafa Kafa arasýnda imzalandý. Ambalaj atýklarý yönetmeliði gereði Çorum'da ambalajlarýn evsel atýklardan ayrýlmasý için üç aþamalý bir plan ön gördüklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Temizlik Ýþleri Müdürlüðümüz, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü ve yetkili firma temsilcileri hazýrlanan planý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na sunarak uygulama için süreci baþlatmýþ olacak. Ambalaj atýklarýnýn evlerde ve iþ yerlerinde ayrýþtýrarak toplanmasýnýn hazýrlýklarýný uzun süredir yürütüyoruz. Artýk bu protokolle birlikte son aþamaya geldik" dedi. -"BU UYGULAMAYLA ÇORUM, ÇEVRE TEMÝZLÝK HÝZMETLERÝNÝ TAÇ- LANDIRACAK"- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, temizlikte marka þehir olan Çorum'un bu uygulamayla çevreye ve temizliðe dair hizmetlerini taçlandýracaðýný söyledi. Çorum halkýnýn bundan sonra plastiði, camý, kaðýdý ve metali ayrý poþetlere koyarak biriktireceðini ve kendilerine en yakýn ambalaj konteynýra atacaðýnýn altýný çizen Baþkan Külcü, "Konutlarda buna iliþkin bir eðitim ve bilgilendirme Belediye personelimiz ve firma yetkilileri tarafýndan kýsa süre içerisinde yapýlacak. Yýlbaþýndan önce bu konudaki eðitimler tamamlanacak. Ambalaj konteynýrlarý mahallelere yerleþtirilecek ve uygulama baþlayacak. Ýlk etap olarak Buharaevler, Kale ve Mimar Sinan Mahallelerinden baþlamayý düþünüyoruz. Her yeni projede olduðu gibi bu projede de hemþehrilerimizden gerekli desteði alacaðýmýza inanýyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Kutsal topraklarda Hac ibadetini yerine getiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya hayýrlý olsun ziyaretleri devam ediyor. Uslu'yu Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamýnda ziyaret eden Milletvekilleri, Belediye Baþkanlarý, AK Parti Genel Merkez Yöneticileri ve dostlarý Hac ibadetlerinin hayýrlý olmasýný dileyerek, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teþekkür etti. Haber Servisi Yapý Ýþleri Genel Müdürü Kayhan'dan inceleme Hitit Üniversite MYO ikiye ayrýldý Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda yeniden yapýlanmaya gidildi. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okulu Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýldý yýlýnda kurularak Türkiye'de ilk 13 Meslek Yüksekokulu arasýnda yer alan Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, bünyesinde açýlan istihdam odaklý programlarla birlikte gerek akademik ve idari kadro, gerekse öðrenci sayýsý açýsýndan büyük bir geliþme gösterdi. Kaynaklarýn daha etkin ve verimli kullanýlmasý ve eðitim kalitesinin daha da arttýrýlmasý açýsýndan Meslek Yüksekokulunun Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrýlmasýna iliþkin teklif Yükseköðretim Genel Kurul Toplantýsýnda incelenerek uygun görüldü. Meslek Yüksek Okulunun yeni hizmet binalarýnýn inþasý da devam ediyor. Ýkiye ayrýlan MYO'da bölümlerin daðýlýmý ise þöyle oldu:teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Bilgisayar Programcýlýðý, Bilgisayar Programcýlýðý (Ý.Ö), Ýnþaat Teknolojisi, Ýnþaat Teknolojisi (Ý.Ö), Yapý Denetimi, Geleneksel El Sanatlarý (Ý.Ö), Seramik, Cam ve Çinicilik, Elektrik, Elektrik (Ý.Ö), Elektrik Enerjisi Üretim Ýletim ve Daðýtýmý, Otomotiv Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi (Ý.Ö), Mekatronik, Makine, Makine (Ý.Ö), Harita ve Kadastro, Harita ve Kadastro (Ý.Ö), Tekstil Teknolojisi (Ý.Ö), Mobilya ve Dekorasyon (Ý.Ö), Çevre Koruma ve Kontrol. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý (Ý.Ö), Ýþletme Yönetimi, Ýþletme Yönetimi (Ý.Ö), Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Yerel Yönetimler, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým, Emlak ve Emlak Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Ý.Ö), Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Ý.Ö), Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Sosyal Güvenlik." Haber Servisi Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürü Kasým Kayhan ve beraberindeki Genel Müdür Yardýmcýsý Murat Akýn Bingöl, Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Hizmetleri Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Tahsin Badem, Þube Müdürü Mehmet Paltun Belediye Baþkanlarý Toplantýsýna katýlmak üzere Amasya' ya giderken Çorum'da bir dizi incelemelerde bulundular. Kasým Kayhan inþaatý 2015 yýlýnda tamamlanacak olan Ýl Jandarma Komutanlýðý 50 Daireli Lojman Ýnþaatý ve 2 adet inþaatý ziyaret ederek son durum hakkýndan bilgi aldý. Kasým Kayhan'a ve beraberindekilere Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Seyitahmet Sancak'ta eþlik etti. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM DES, Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði Taslaðýný deðerlendirdi olan 40 yaþ sýnýrý kaldýrýlmalýdýr. Eðitim Personeli Planlama ve Deðerlendirme Kurulunda sadece yetkili sendikanýn deðil diðer sendikalarýn temsilcileri de bulunmalýdýr. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesine dönüþen okullarda görev yapan öðretmenlerin haklarý korunmalý, bu okullara atanmýþ sayýlmalýdýrlar. Sendika, siyasi iliþkiler gibi kýsacasý torpil ekseninde yapýlan görevlendirmeler objektif kriterlere baðlanmalý ve atama komisyonunca karar verilmelidir. Yeni açýlan eðitim kurumlarýna norm fazlasý öðretmenlerin baþvuru yapabilmesi, engellilerin yer deðiþikliðine yer verilmesi, can güvenliði mazeretine baðlý yer deðiþtirmelere imkan tanýnmasý, engelli yakýný olanlarýn da yer deðiþikliði imkanýndan yararlanabilecek olmasý ise sevindirici hususlardýr." Haber Servisi Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn paydaþlarýn görüþ ve önerilerine açtýðý Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði Taslaðý ile ilgili bir açýklama yaptý. Taslakta sevindirici bazý hususlarýn bulunmasýna raðmen geneli itibariyle öðretmenlerin aleyhine olduðunu belirten DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak "Bakanlýk öðretmen aleyhine bir yönetmelik daha çýkarmaya hazýrlanýyor, umarým uyarýlarýmýz dikkate alýnýr ve maðduriyetleri ortadan kaldýracak bir yönetmelik yayýmlanýr" dedi. Yönetmeliklerin tasarý aþamasýnda paydaþlarýn görüþlerine açýlmasýndan dolayý memnun olduklarýný ancak bunun göstermelik olmayýp yapýcý eleþtirilerin dikkate alýnarak makul bir yönetmelik çýkarýlmasýný beklediklerini belirten Ýbrahim Býçak açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Eþlerin ikisinin de öðretmen olmasý durumunda daha fazla hizmet ihtiyacý duyulan yere tayinlerin yapýlacak olmasý tam bir karýþýklýða, mesleki tükenmiþliðe yol açar. Öðretmenlerin hangi þehirde yaþayacaklarýna karar verme hakký Bakanlýðýn elinde olamaz. Bu maddeyi çýkarma amaçlarýnýn doðuda öðretmen açýðýný kapatmak olduðunu biliyoruz ancak yara bandý çözümlerle iþ yapmaktan vazgeçilmeli, makul ve kalýcý çözümler üretilmelidir. Öðretmenleri zorunlu bir þekilde istemedikleri þehirde mutsuz çalýþtýrmak yerine teþvik sistemi getirilerek öðretmenler istekli hale getirilmelidir. Öðretmenleri mutsuz olan bir Türkiye aydýnlýða çýkamaz, karanlýkta kalýr. Kamu personeli olmayan eþin üç yýl sigortalý olmasý þartý çok aðýrdýr. Aile bütünlüðüne, temel insan hak ve özgürlüklerine aykýrý bir maddedir. Kamu personeli dýþýnda bir eþle hayatlarýný birleþtiren öðretmenler adeta cezalandýrýlmak istenmektedir. Ýller arasý zorunlu rotasyonun sürgün anlamýna geldiðini defalarca belirtmiþtik. Tasarýya göre bakanlýk isabetli bir karar alarak iller arasý rotasyondan vazgeçmiþtir. Ayný kurumda en fazla 8 yýl çalýþýlabilecek ve il içinde uygulanacak olan rotasyon, çalýþanlarýn aile düzenini bozmayacak þekilde uygulanmalýdýr. Yine sýnýf öðretmenleri için süre hesaplanýrken ara sýnýftakilerin öðretmenlerinin deðiþtirilmemesine, öðrencilerinin ilkokul 4'ü tamamlamasýna dikkat edilmelidir. Doktora eðitimlerini tamamlayanlara 90, tezli yüksek lisans mezunlarýna 44, tezsiz yüksek lisansa 36 ek hizmet puaný verilmesi yerinde bir karardýr. Bu madde ile lisansüstü eðitime önem verdiðini göstermek isteyen bakanlýðýn tayinlerde öðrenim özrü ve iznine yer vermemesi ne büyük bir çeliþkidir. Her fýrsatta öðretmenin kendini geliþtirmediðinden þikayet etmeyi alýþkanlýk haline getiren yetkililer iþ kolaylýk saðlama konusuna geldiðinde sus pus olmaktadýrlar. Lisansüstü eðitim için haftanýn iki-üç günü þehir dýþýna gidip gelmekte olan öðretmenlerimizin olduðu biliyor ve bu maðduriyetlerinin acilen çözülmesini bekliyoruz. Ayrýca bulunduðu þehirde lisansüstü eðitim imkaný olmayan öðretmenlerimiz kendilerini geliþtirmek adýna ikinci bir üniversite eðitimini tamamlama yoluna gitmiþlerdir. Bu durumda olan öðretmenlerimize de ek hizmet puaný verilmesini talep ediyoruz. Kontenjanlarýn ülke genelinde dengeli daðýlýmý saðlayacak þekilde, hizmet bölgeleri ve illerin doluluk oranlarý dikkate alýnarak belirlenir ifadesi öðretmenlerin doðuda çakýlý kalmasýna neden olur. Hizmet bölgelerine göre farklý oranlarda kontenjan açýlmalýdýr. Merkezi sýnavla çocuðu ortaöðretim sýnavýný kazanan öðretmenlerin tayin haklarýna tasarýda yer verilmemiþtir. Öðretmenlerimizin kendi çocuklarýyla birlikte yaþayabilmeleri, onlarýn ihtiyaç ve istekleriyle yakýndan ilgilenmeleri kaçýnýlmaz bir haktýr. Tayinlerin sýkýntýlý olmasýnýn önemli nedenlerinden birisi de becayiþ hakkýnýn olmamasýdýr. Sistem üzerinden gayet kolay bir þekilde uygulanabilecek olan becayiþin bakanlýk tarafýndan ýsrarla neden kabul edilmediðini anlamýþ deðiliz. Öðretmenler 657 sayýlý devlet memurlarý kanununun 73. Maddesi hükümlerinden kaynaklanan haklarýný kullanabilmelidir. Ýlk defa öðretmenliðe atanacaklar için uygulanmaya devam edecek Zabýta'dan gýda denetimleri Ýskilip Belediyesi Zabýta Amirliði ekipleri, kentte bulunan alýþ veriþ merkezleri, fýrýnlar, marketler, kasaplar, pastaneler gibi gýda satýþý yapan yerleri aralýksýz denetliyor. Ýþyerlerinin temizliði, satýlan ürünlerin kalite ve son kullanma tarihleri, resmi belge kontrolü ile ammeye ait alanlarýn iþgal edilmesi gibi konularda incelemelerde bulunan ekipler, Ýskilip halkýnýn saðlýklý ve huzur içinde alýþveriþ yapmalarýna yardýmcý olmak için var gücüyle çalýþýyor. Ýskilip Belediyesi Zabýta Amirliði Ekipleri, yaptýklarý denetimlerde, halk saðlýðýný tehdit eden gýda ürünlerini imha ederek bunlarý vatandaþlara satmaya çalýþanlara gerekli yasal yaptýrýmlarý uyguladý. Zabýta Amirliðinden edinilen bilgiye göre kentte faaliyet gösteren 3 markette son kullanma tarihleri geçen gýda ürünlerinin toplanarak imha edildi. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 Memur Sen'den Çözüm Süreci raporu Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu tarafýndan Baþbakana sunulan Memur Sen'in çözüm sürecine iliþkin görüþlerini içeren rapor hakkýnda açýklama yaptý. Türkiye'nin, otuz yýllýk terör ve ona baðlý olarak geliþen sorunlarýn kökten ve kalýcý bir þekilde çözümüne yönelik siyasi ve toplumsal iradeyi gecikerek de olsa hayata geçirdiðini dile getiren Saatçi, "Çözüm Süreci, Milli Birlik ve Kardeþlik Projesi ile hayata geçirilen çözüm iradesinin ürünüdür. Çözüm süreci, bu sürecin varlýk nedenini oluþturan sorunlarýn etkilediði bütün toplumsal kesimlerin ve nihayetinde bireylerin katký ve eleþtirisine açýk bir hazýrlýk ve planlama aþamalarýyla istenen seviyede toplumsal desteðe sahiptir. Çözüm sürecinin en önemli ayaklarýndan biri, farklý ideolojilere, görüþlere ve paradigmalara sahip insanlarýn bir araya gelmesiyle oluþturulan Akil Ýnsanlar Heyeti'dir" dedi. Akil Ýnsanlar Heyeti tarafýndan yürütülen çalýþmalarýn, milletin Çözüm Süreci'ne bakýþýný, süreçten beklentilerini ve çözüme yönelik farklý kesimlerin kýrmýzý çizgi algýlarýný belirlemek ve bütün bunlara dair esnek bir bakýþ açýsý oluþturmak bakýmýndan önemli bir iþlev gördüðünü kaydeden Saatçi, "Türkiye'nin bütün illerinde ve büyük ilçelerinde gerçekleþtirilen etkinliklerle, toplumda sorunlarýn diyalogla, diyalogla üretilen üst-ortak akýlla çözülebileceði algýsý kuvvetlendirilmiþtir. Heyetin her biri farklý bölgelerle iliþkilendirilen gruplarýn, yürüttükleri çalýþmalarýn sonuç verisi olarak hazýrladýklarý raporlar; çözümü hayata geçirmenin sorunu devam ettirmekten daha kolay olduðu, çözümün mümkün olduðu anlayýþýnýn milletimiz tarafýndan da büyük oranda benimsendiðini ortaya koymuþtur. Bütün bunlarýn yanýnda, çözüm iradesi ve sürecinin hayata geçirilmesinden sonra, doðrudan terör eylemleri kaynaklý ölümlerin olmamasý ve þehit cenazesi gelmemesi gibi psikolojik eþiðin aþýlmasýný kolaylaþtýran ve inancý artýran ara sonuçlar da, Çözüm Süreci'nin ne kadar önemli olduðunu ortaya koymuþtur. Sürecin belirlendiði þekilde iþletilmesi ve olumlu sonuçlarýn alýnmasýndan sonra 6551 sayýlý "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleþmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" Meclis tarafýndan kabul edilerek yürürlüðe girmiþtir. Bu Kanunla birlikte, Çözüm süreci yasal bir zemine kavuþmakla kalmamýþ bu süreçte siyasi ve hukuki sorumluluk alanlara iliþkin yasal güvencelerin oluþturulmasý da saðlanmýþtýr. Kýsa sayýlabilecek bir sürenin sonunda da Bakanlar Kurulunca "Çözüm Süreci"nin somut uygulama alanlarýna yönelik idari düzenleme mahiyetindeki "Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleþmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Kapsamýnda Yürütülecek Çalýþmalara Ýliþkin Esaslar"ýn 1 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanmasýyla birlikte Süreç, hem yasa koyucu iradenin hem de siyasi iktidarýn belirlediði bir hukuki zeminde yürütülme imkanýna kavuþmuþtur. Bütün bu geliþmeler olumlu olmakla birlikte, çok yakýn siyasi geçmiþte Gezi Parký, Aralýk giriþimleri, 30 Mart seçimleri, Cumhurbaþkanlýðý seçimi ve komþu ülkelerde yaþanan kaos ortamý ve sýnýrýmýzýn çok yakýnýna kadar ulaþan, buna baðlý olarak geliþen iç savaþ ve çatýþmalarýn varlýðý, Çözüm Sürecine yönelik somut ve toplumsal ikna oluþturacak adýmlarýn istenilen seviyede atýlmasýný da engellemiþtir. Diðer taraftan, Çözüm Sürecine yönelik olarak kendisini "Kürtlerin tek temsilcisi" olarak konumlandýrma çabalarý sergileyen kiþi, örgüt ve partilerin bu çabalarýnýn karþýlýk bulduðu algýsýnýn oluþmasý da Sürecin istenilen seviyeye ulaþmasýný engellemiþtir. Ayrýca, "Çözüm Süreci'nin sabotaj ve provakasyonlara açýk" ve "Sürecin pamuk ipliðine baðlý" olduðu algýsýný kuvvetlendirecek eylemlerin varlýðý ve son dönemde gerçekleþtirilen terör eylemleri, esasen Çözüm iradesi ve sürecinin ne kadar elzem olduðunu gösteren bir tespiti de içinde barýndýrmaktadýr. Çözüm Sürecinin hukuki zeminini saðlamaya dönük yasal ve idari düzenlemelerin yürürlüðe girdiði ve iki önemli seçim sürecinin mevcut siyasi istikrarýn devamý yönünde millet iradesi oluþarak tamamlandýðý bir dönemin hemen akabinde Türkiye sýnýrlarý dýþýnda gerçekleþen olaylar, savaþlar, iç çatýþmalar ve örgüt içi çekiþmeler üzerinden Çözüm iradesine ve sürecine zarar verme potansiyelini de içinde barýndýran 6-7 Ekim olaylarý, Çözüm Süreci kapsamýnda sorumluluk alan ve özne kabul edilen kiþi, kurum, siyasi oluþum, platform ve sivil toplum örgütlerinin sayýsýnýn artýrýlmasý gerektiði yönündeki görüþlerin ne kadar doðru yaklaþýmlar olduðunu ortaya koymuþtur. Çözüm sürecinin, çok özneli bir birlik ve kardeþlik hedefi içerdiði, Akil Ýnsanlar Heyetinin yapýsýndan da anlaþýlmaktadýr. Ancak, bu yeterli deðildir. Çözüm Sürecini gerektiren sonuçlarýn ve sebeplerin doðrudan etkilediði kitlelerin, kurumlarýn, inanç ve siyasi gruplarýn da çözüm sürecinde doðrudan özne olarak katýlýmý ve katkýsý saðlanmalýdýr. Çözüm sürecinde önemli iþlev yüklenen bazý siyasi partilerin sokaðý çözüm olarak göstermesini doðru bulmuyoruz. Çözüm sürecini saðlýklý yürütmek ve milletimizin isteði doðrultusunda hayýrla sonuçlandýrmak için; çözümün sokak deðil demokrasi olduðu, çözümün terör deðil diyalog olduðu, çözümün kamplaþmak deðil çözüm için konuþmak olduðu ortak kararlýlýðý yansýtacak þekilde mutlaka ifade edilmelidir. Meþru ve hukuk tarafýndan korunan hak arama yöntemleri desteklenmeli, devlet otoritesi mutlaka saðlanmalý ancak bu otorite geçmiþin temel hak ve özgürlüklere gözlerini ve kulaklarýný týkayan ceberut devlet algýsýný çaðrýþtýrmayacak þekilde tesis edilmelidir. Bölgede etkin kamu hizmetinin ve kamu görevlilerinin hizmet sürekliliðinin saðlanmasý adýna, bölgede görev yapan kamu görevlilerine yönelik pozitif ayýrýmcýlýk unsurlarý hayata geçirilmeli, bölge illerinin sürgün bölgesi olduðu algýsý oluþturulmaksýzýn bölgenin kalkýnmasýna, huzura kavuþmasýna ve nihayetinde Çözüm Sürecinin istendik þekilde tekemmülüne katký saðlayan bir kamu hizmeti anlayýþý ve kamu görevlisi kitlesi bir an önce oluþturulmalýdýr. Bu noktada baþlangýçta da ifade edildiði gibi "Yeni Türkiye" iddiasý ve hedefi ortak bir üst akla ve yüksek sorumluluk alacak bir kurucu iradeye ihtiyaç duyuyor. Böylesi bir üst aklýn ve kurucu iradenin oluþmasýnýn ilk ayaðý da hiç þüphesiz Çözüm Sürecidir. Çözüm iradesinin ve sürecinin oluþumuna destek veren birlikteliðin kapsamý geniþletilmeli, "Kurucu Ýrade" sorumluluðuyla bu birliktelik; "Yeni Türkiye" hedefinin siyaseten ve hukuken en önemli aþamasýný ve yol haritasýný oluþturacak "Yeni Anayasa"nýn yapýmýný ve yazýmýný da gerçekleþtirmelidir" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Þahin'e kutlama ziyaretleri Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'e kutlama ziyaretleri sürüyor. Þahin'i dün de Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman, Belediye Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Mehmet Þen, sendika yöneticileri, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Abdulkadir Erdoðan ile Hayat Ambalaj Finansman Müdürü Orhan Vargeroðlu, Bülent Dursun ve Recep Ýnce ziyaret etti. Ziyarette misafirleri ile yakýndan ilgilenen Oda Baþkaný Tahsin Þahin, ziyaretlerinden dolayý misafirlerine memnuniyetini dile getirirken, Oda'nýn kapýsýnýn herkese açýk olduðunu kaydetti. Haber Servisi AK Parti'de Ýskilip delege seçimi yapýldý AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý geçtiðimiz hafta sonu olaðan kongre süreci öncesinde mahalle delege seçimlerini gerçekleþtirdi. Ýlçe'lerin nüfusuna ve partinin aldýðý oy oranýna göre belirlenecek olan delege sayýsý mahalle bazýnda seçimle ilan edilecek. AK Parti MKYK kararý çerçevesinde Ýlçe kongreleri 1 Kasým Aralýk 2015 tarihleri arasýnda yapýlmasý planlanýyor. Konu hakkýnda kýsa bir açýklama yapan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti de gerçekleþtirilen kongrelerin her birinin demokrasi örneði olduðunu dile getirerek, "Olaðan kongremiz öncesinde mahalle delege seçimlerimizi gerçekleþtiriyoruz. Delege seçimlerini gerçekleþtirerek AK Parti'nin demokrasiye verdiði önemi göstermiþ ve demokrasinin parti içerisindeki en güzel örneðini sergilemiþ oluyoruz" dedi. Haber Servisi Evim Moda Koltuk'tan yeni yere özel indirimler Ulu Cami karþýsýnda uzun süredir hizmet veren Evim Moda Koltuk Döþeme, ikinci el koltuk, çekyat, mutfak köþesi ve oturma gruplarýný istediðiniz þekilde yeniden döþüyor. Evim Moda Koltuk Döþeme ve Ýmalat Sahibi Celal Altavan, "50 yýllýk ustalýðým ve tecrübem var. Tecrübem ve ustalýðýmý birleþtirip fýrsatlar eþliðinde açtýðýmýz yeni iþ yerimizde de konforu ve rahatlýðý ön planda tutuyoruz. Ýkinci el koltuk, çekyat, mutfak köþesi ve oturma grubu döþemesi yapýyoruz. Açýlýþýmýza öze eski koltuklarý yüzde 25 indirimle alýp evinizin veyahut iþyerinizin rengine göre seçip sipariþ üzerine sýfýr koltuk veriyoruz. Müþterilerimize en iyi hizmet ve kaliteyi sunmayý amaçlýyoruz" þeklinde konuþtu. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ Müslüman Temizdir Avrupa'da bir Müslüman abdest alýrken, yanýna bir Yahudi yaklaþýr ve ona þöyle der: "Siz pis Müslümanlar kirli ayaklarýnýzý; ellerimizi yüzümüzü yýkadýðýmýz temiz yerlere koyuyorsunuz."müslüman: "Peki söyle bakalým sen YAÞAM günde kaç defa yüzünü yýkýyorsun."yahudi þaþýrýr ama cevap verir:"sabahlarý bir kez bazen ihtiyaç olursa iki defa."müslüman Avrupalý:"Biz Müslümanlar günde ayaðýmýzý 5 defa yýkýyoruz, þimdi söyle bakalým hangisi daha temiz, senin yüzün mü yoksa benim ayaklarým mý?" Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Anne adaylarýna diþ Saðlýðý uyarýsý Hamilelik sýrasýnda anne adaylarýnýn beslenme ve egzersiz konularýnda dikkatli olmalarýný öðütleyen uzmanlar, diþ saðlýðýnýn da bu kapsamda ihmal edilmemesi gerektiði uyarýsýnda bulundu. Annenin iltihaplý bir diþinin karnýndaki bebek üzerinde ciddi zararý olabileceðini belirten uzmanlar, hamilelik sürecinde de diþ tedavisinin mümkün olabileceðini kaydetti. Diþ Hekimi ve Protez Uzmaný Sevgen Eralp, hamilelik döneminde genelde çocuðun kemik yapýsýnýn ya da zekâsýnýn iyi olmasý için anne adaylarý beslenmelerine çok dikkat ettiðini belirterek hamilelikte bebeðin diþ geliþiminin 5. ve 6. haftalarda baþladýðýný söyledi. Eralp, "Aslýnda her zaman ihtiyacýmýz olan kalsiyum, fosfor, potasyum ve vitaminlere hamilelik döneminde daha çok ihtiyaç duyarýz. Diþ tomurcuklarýnýn yapýsýný güçlendirmek için de özellikle beslenmeye dikkat edilmelidir. 'Hamilelik sýrasýnda bebeðin kendisi için gerekli olan kalsiyumu annenin diþlerinden alarak annesinin diþlerinin çabuk çürümesine yol açtýðý, bu nedenle hamile annelerin diþ kaybýna uðradýðý' düþüncesi tamamen yanlýþtýr. Hamilelik sýrasýnda annenin diþlerinden kalsiyum kaybý olduðuna dair herhangi bir bilimsel kanýt yoktur." dedi. Hamilelik sýrasýnda diþlerin neden zarar gördüðü konusuyla ilgili bilgi veren Eralp, "Hamilelikte deðiþen hormonal yapý, diþ etlerini etkiler ve enfeksiyona yatkýn olmasýna sebep olur. Mevcut diþ eti sorunu hamilelikte daha belirgin hale gelir. Ýyi bir aðýz bakýmý ve C vitamini takviyesi ile rahatsýzlýk hafif bir þekilde atlatýlabilir. Fakat yine de hamile kalmadan önce, diþ ve diþ etlerinin bir diþ hekimi tarafýndan muayenesi yapýlýp, gerekli tedavilerin yapýlmasý gerekir. Hamilelikte çürük miktarýnýn artmasýnda bulantýlarýn etkisi vardýr. Bu tarz bulantýlarýn ardýndan hemen diþler fýrçalanmamalýdýr. Önce mutlaka suyla gargara yapýlmasý gerekir. Diþler yaklaþýk 20 dakika sonra fýrçalanmalýdýr. Bunun nedeni ise, aðýz ortamýna gelen mide içeriði, asidik bir ortam oluþturarak diþ minesinin çözünmesine sebep olur. Hemen sonrasýnda diþler fýrçalanýrsa çözünmüþ olan mine, mekanik olarak da zarar görecektir. Su ve tükürükle asidik ortam seyreltildikten sonra diþler fýrçalanmalýdýr." uyarýsýnda bulundu.diþ fýrçalamanýn bazen anne adaylarýnda mide bulantýsý gibi sonuçlar doðurabildiðini ifade eden Eralp, "Böyle bir durumda baþýmýzý aþaðý doðru eðerek diþlerimizi fýrçalamak, küçük baþlý diþ fýrçasý kullanmak bulantýyý ortadan kaldýrmada etkin olabilir. Planlý bir hamilelik süreci var ise, önce mutlaka diþ hekimine gidip genel bir kontrol yapýlmasý gerekir. Bu kontrol mutlaka panoramik röntgenle desteklenmelidir. Hamilelik süresince röntgen çekilemediðinden, bir problem olursa bu röntgen yardýmcý olacaktýr. Hamilelik döneminde ortaya çýkan diþ problemlerinin tedavisi mümkündür. Genellikle diþ çekilir mi? sorusu akla gelir. Evet, uygun bir anesteziyle diþ çekilir. Antibiyotik çok istemesek de gerekli durumlarda kullanýlýr. Çünkü iltihaplý bir diþin bebeðe daha çok zararý vardýr. Hamileliðin ilk üç ayýnda bebeðin organ geliþim evresi olduðu için, giriþimsel dental tedaviden kaçýnýlmalýdýr. Tedaviler ikinci üç aya ertelenmelidir. Eðer diþ ya da diþ eti iltihabý gibi acil bir durum var ise, var olan enfeksiyonun bebeðin geliþimini etkileyebileceði düþüncesi ön planda tutulmalý ve bir jinekoloðun önerileri doðrultusunda dental tedavi yapýlmalýdýr." diyerek tedavinin önemine iþaret etti. (CÝHAN) Yerli Dizi 20:00 20:00 20: li yýllarýn Ýzmir inin Gültepe semtinde yaþayan dört yakýn arkadaþ; Seyfi, Gülali, Fevzi ve Murat ýn gözünden, Gültepe sokaklarýnda yaþanan dertler, aþklar, hayal kýrýklýklarý, ihanetler, saklanan gerçekler ve hayata tutunmanýn büyük mücadelesi...saat : 20:00-22:15 (135 dakika) Tür : Dizi (Komedi, Dram) Oyuncular : Ayça Bingöl, Mete Horozoðlu, Ýlker Kýzmaz, Ekin Koç, Evrim Alasya, Tolga Sarýtaþ, Efe Akercan Yönetmen : Zeynep Günay Tan Dizi Benim Adým Gültepe Yýlanlarýn Öcü Kamuran, Fatma ile Ömer in otelde olduklarýný öðrenip onlarý bulmuþtur. Fatma, Kara Bayram ile kaçtýklarýný itiraf edemeyeceði için Kamuran ile konaða dönmeye mecbur kalýr. Zaten Ömer de Bayram ýn gelmeyeceðini düþünüyordur. Kamuran, Fatma'larý konaða getirdiðinde Hüsnü nün ve Þerife nin tavrý merak konusudur. Fatma ise Zahide nin ölümünün sorumlusu olarak kendini gördüðü için vicdan azabý çekmektedir. Þerife, Fatma nýn canýný yakmak için sinsice planlar kurarken fýrsat ayaðýna kadar gelmiþtir. Yerli Dizi Kara Para Aþk Elif ve Ömer, Roma dan Metin in onlara yem olarak býraktýðý Nedim ile döner. Kýzýnýn Metin in elinde olduðunu düþünen Nedim, korktuðu için konuþmaya niyeti yoktur. Metin in Nedim i özellikle arkasýnda býraktýðýna inanan Ömer ise sonunda Nedim i konuþturmayý baþarýr. Nedim in anlattýklarý, Ömer in yeni kapýlar açmasýna sebep olacaktýr. Nedim in kýzýný kurtarmak için operasyon düzenleyen Ömer ve Sami, çocuklarý ameliyat etmek üzere olan Doktor Giray ý suçüstü yakalar. Tayyar ve Giray arasýndaki baðlantýyý Elif sayesinde kuran Ömer, Giray ý konuþturmak zorundadýr. Hüseyin Yalýn Yalýn, beste çalýþmalarýný hýzlandýrdýktan sonra Kargo isimli müzik grubunun gitaristi Selim Öztürk'le beraber albüm hazýrlýklarýna baþladý. Selim Öztürk'ün prodüktörlüðünde kaydedilen, yine Kargo grubundan Serkan Çeliköz'ün klavyeyi, Burak Karataþ'ýn bateriyi üstlendiði ve tüm þarkýlarýn söz ve müziklerinin Yalýn'a ait olduðu Ellerine Saðlýk albümü 2004 yýlýnýn Mart ayýnda Universal Music etiketiyle piyasaya sürüldü. Albümün çýkýþ þarkýsý Zalim büyük ilgi gördü ve albüm ilk haftasýnda satýþ rakamýna ulaþtý. Ýlk ayýn sonunda satýþ rakamýna ulaþan Ellerine Saðlýk, 4 ay gibi kýsa bir sürenin sonunda satýþ barajýný aþtý.[4] Böylece Universal Music'in en çok satan albümler listesinde Guns N' Roses'dan sonra gelerek dördüncü sýraya yükselmiþtir.[5] Böylece MÜYAP'ýn "Yýlýn en çok satan albümleri" listesine girmiþ oldu.[6] Albüm dijital platformda da büyük ilgi görmüþ ve 1 milyon 700 bin adet þarký indirilmesiyle satýþ rekoru kýrmýþtýr. Böylece albümün dijital platformdan kazandýðý ciro 2 milyon dolarý bulmuþtur.[7] Zalim þarkýsýnýn ardýndan, Sonsuz Ol ve Günaydýn þarkýlarýna klip çeken Yalýn, bu üç þarkýsýyla da MTV World Chart Express programýnda birinci sýraya yükselmiþ, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerde de listelere girmiþtir. GÜLAÞ Malzemeler 1.5 Kg Kuþbaþý Et 2 Çorba Kaþýðý Tereyaðý 4 Çorba Kaþýðý Ýnce Doðranmýþ Soðan 1 Çorba Kaþýðý Un 1 Çorba Kaþýðý Tatlý Kýrmýzýbiber 1/2 Çay Kaþýðý Acý Kýrmýzýbiber 1 Çay Kaþýðý Kimyon 4 Adet Domates 1-2 Dal Maydanoz 1 Tatlý Kaþýðý Nane 1 Tatlý Kaþýðý Dereotu Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencerede tereyaðýný eritip eti ve ince doðranmýþ soðaný ilave edin. Soðanlar sararýnca un ve kýrmýzýbiberleri ekleyin. Kimyon ve tuz serpip karýþtýrýn. Tencerenin kapaðýný kapalý olarak bekletin.domateslerin kabuklarýný soyup küçük doðrayýn. Maydanoz, dereotu, ve naneyi ince kýyýn. Domates, maydanoz, dereotu ve naneyi yemeðe ekleyin. Etlerin üzerine çýkmayacak kadar su ilave edin.tencerenin kapaðýný kapatýp etler yumuþayýncaya kadar piþirin. Pilav veya haþlanmýþ patates ile servis yapýn. Günümüzde insanlar, yalnýzca fiyatý biliyorlar, Deðeri deðil. Oscar Wilde Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Alemin Kýralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata Alemin Kýralý Ana Haber Kara Para Aþk 23:40 Kim Milyoner Olmak Ýster? 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif 20:00 Rambo 2 Sinema 21:50 Düttürü Dünya 23:50 Haber Saati Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Yerli Dizi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Yerli Dizi Show Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:15 Büyük Risk Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Benim Adým Gültepe Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:50 Hava Durumu 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut Yerli Dizi 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Yetim Gönüller 23:00 Ötesiz Ýnsanlar

9 YILDIZ "Kamu eðitimi güçlendirilmeli" Eðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve Toplu Ýþ Sekreteri Sezgin Kundukan, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Dershaneler yasasý ile özel dershaneleri özel okullara dönüþtürmek için kamu kaynaklarýný bu doðrultuda harcarken özel dershanelerin boþalttýðý alaný doldurmak için yetiþtirme kurslarý açmaya baþladýðýný belirtti. Bu doðrultuda Milli Eðitim Müdürlüklerinin bazý okullarý kurs merkezi olarak belirleyerek öðrencilerin kurs ihtiyacýný kendi okullarýnda karþýlayabilmelerine imkan saðlamak yerine baþka okullara zorunlu olarak gönderme yolunu benimsediðini kaydeden Sezgin Kundukan, "Bunu yaparken öðrenci ve velilere yönelik olarak hangi kurslarýn açýlmasýný istersiniz? Bu kurslarý hangi öðretmenden ve hangi okulda almak istersiniz? gibi sorularýn yer aldýðý anket tarzý dilekçeler doldurtarak kamusal eðitimin nerelere taþýnmak istendiðini ortaya koymaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý okullar arasýndaki eþitsizlikleri, öðrencilerin kamusal eðitimden yararlanmasýndaki adaletsizlikleri ortadan kaldýracak atýlýmlar yapmak yerine okul ve öðretmenleri tercih etme kisvesiyle pazarlamaya yeltenmektedir. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn günü kurtaran eðitim politikalarý doðrultusunda Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü de okullardan öðrenci taleplerini almýþ ve Ekim ayý sonu itibarýyla açacaðý kurslarýn planlamalarýný yapmaya çalýþmaktadýr. Ancak hayata geçirilmeye çalýþýlan model daha önceki yýllarda denenmiþ ve sonuçsuzluðu açýk þekilde ortaya konmuþ dershane-okul modelidir. Bu modelle öðrenciler alýþýk olduklarý okul yerine evlerine daha uzak okullarda kurs almaya zorlanmaktadýr. Kurs merkezi okullarda deðiþik öðrenci profilleri sebebiyle öðrenciler birbirlerini olumsuz þekilde etkilemektedir. Kurs merkezi idarecilerinin öðrencileri tanýmamasý öðrencilerin devamýnýn saðlanmasýnda problemler yaratmakta ve öðrencilerin belli bir disiplin doðrultusunda merkezi sýnavlara hazýrlanmasýnýn önüne geçilmektedir" dedi. "Dershanelerin kapatýlmasý ve özel okula dönüþtürülmesi tartýþmalarýný, yýllardýr gördüðümüz gibi, kamusal kaynaklarýn eðitimin ticarileþtirilmesi ve her geçen gün daha fazla oranda piyasalaþtýrýlmasý için özel sermaye kesimlerine aktarýlmasý olarak deðerlendirmek gerekmektedir" diyen Kundukan, "Yapýlmasý gereken ise, kamusal kaynaklarýn yine kamusal bir hak olan eðitim için, özel çýkarlar deðil, halkýn yararý gözetilerek deðerlendirilmesi ve sadece eðitimde deðil, bütün alanlarda kamu harcamalarýnýn payýnýn arttýrýlmasý olmalýdýr. Bu doðrultuda öðrencilerimizin kurs ihtiyaçlarý kendilerine en yakýn ve en güvenli ortamlarda kendi okullarýnda ve kendi öðretmenleri aracýlýðýyla saðlanmalýdýr. AK Parti hükümetinin dershaneleri kapatacaðýz söylemleri ile bazý okullarý kurs merkezi olarak adlandýrýp dershanecilik yapmaya soyunmasýndaki asýl amacýnýn özel öðretimi özendirmek ve özel okullarý doðrudan kamu kaynaklarýyla desteklemek olduðu açýktýr. Hükümetin eðitim sisteminde bugüne kadar attýðý ticarileþtirme adýmlarýný, gelecekte yapacaklarýnýn teminatý olarak deðerlendirirsek, hepsi "kar etmek" amacýyla kurulmuþ, eðitim kurumu olmaktan çok birer "ticari iþletme" iþlevi gören özel okullarýn ve öðretim sisteminin kamu kaynaklarý ile desteklenmeye çalýþýldýðý açýktýr. Halktan toplanan vergilerin, kamu okullarý için harcanmayýp, çeþitli yöntemlerle özel okullara aktarýlmak istenmesi kabul edilemez ve karþýsýnda durulmasý gereken bir durumdur. Nitelikli bir eðitim sistemi oluþturmak için, tek baþýna eðitim sisteminin kamusal nitelikli olmasý ve kamu kaynaklarý tarafýndan finanse edilmesi yeterli deðildir. Kamu tarafýndan herkese eþit ve parasýz olarak sunulmasý gereken eðitimin bilimsel ve demokratik bir içerikte olmasý, kamusal, nitelikli bir eðitim sisteminin oluþturulmasý açýsýndan zorunludur. Bu anlamda Eðitim Sen`in yýllardýr savunduðu ve eðitim hakkýnýn temel sac ayaklarýný oluþturan kamusal, bilimsel, demokratik, laik eðitim talebi pratikte yaþam bulmadýðý sürece, eðitimde yaþanan sorunlarýn çözümünü saðlamak tek baþýna mümkün deðildir. Eðitim Sen, eðitim sistemi üzerinde oynanmak istenen oyunlarýn farkýndadýr ve kamuoyunun yanlýþ bilgilendirilerek siyasi iktidarýn eðitimi tamamen piyasaya endeksleyen giriþimlerin karþýsýnda bütün örgütlü gücüyle durmaya kararlýdýr" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Salim Uslu, Cemal Bor'un cenazesine katýldý Niðde eski Milletvekili Yýlmaz Cemal Bor (78) vefat etti. 16. Dönem ( ) Niðde Milletvekili Yýlmaz Cemal Bor için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; TBMM Baþkaný adýna Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, AK Parti Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ, CHP Grup Baþkanvekilleri M.Akif Hamzaçebi, Engin Altan, AK Parti ve CHP Milletvekilleri, merhum Bor'un ailesi, yakýnlarý ve sevenleri katýldý. Tören sonrasý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu TBMM adýna 16. Dönem Niðde Milletvekili merhum Yýlmaz Cemal Bor'un eþi, çocuklarý ve CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na baþsaðlýðý diledi. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Bor, Kaymakamlýk ve Emniyet Genel Müdürlüðü'nde þube müdürlüðü görevinde bulundu.haber Servisi Konya'yý gezdiler Osmancýk Kültür Turizm Derneðinin organizasyonu ile Konya'ya 2 günlük tur düzenlendi. Dernek Baþkaný Sakin Karakaþ'ýn kafile baþkanlýðýný yaptýðý 2 günlük Konya turunda Hz. Mevlana türbesi ve müzesi, Þems-i Tebrizi türbesi, Alaattin Tepesi ve Alaattin cami gezildi. Mevlana Kültür Merkezi'nde Semazen gösterilerini izleyen grup ikinci günde Kulesite, 80.Binde Devri Alem Parký, Tavusbaba türbesi ve Meram baðlarýný gezerek Osmancýk'a döndü. Haber Servisi HABER T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/120 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylann paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, Alacaklý ve 3. Þahýslarýn ihaleye iþtirak etmesi halinde ( Ýstanbul Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn KDV-2009/13 sayýlý uygulama tamimi gereðince) KDV den MUAF olunacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. Basýn No:1052 Resmi ilanlar de Orta Vadeli Programa tepki! Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan tarafýndan açýklanan ve dönemini kapsayan Orta Vadeli Programa tepki gösterdi. Gerek orta vadeli programda gerekse de bütçede özelleþtirme vurgusunun öne çýktýðýný kaydeden Ertuðrul Alper, "1986 yýlýndan 2003 yýlýna kadar 17 yýl içerisinde toplam 8 milyar dolarlýk özelleþtirme yapýlýrken AK Parti'nin 2012 yýlý sonuna kadar yaptýðý özelleþtirme miktarý 38 milyar dolardýr. Bu alanda AK Parti gözünü iyice karartmýþ olup ülkemizin biriktirmiþ olduðu tüm kamu mallarýnýn satýþý öngörülmektedir. Çalýþma hayatý açýsýndan durum daha iç karartýcý durumdadýr. Ýþgücü piyasasýnýn esnekleþtirilmesi, kiralýk iþçilik, alt iþverentaþeron uygulamalarý ve kýdem tazminatý fonu çalýþma hayatý için yapýlmasý planlanan düzenlemeler arasýnda yer almaktadýr. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek geçtiðimiz yýl Memur Sen'le imzalamýþ olduklarý toplu sözleþmeye atýfta bulunarak 2015 yýlý için kamu emekçilerine altý aylýk dönemlerde % 3+3 maaþ zammý yapýlacaðýný açýklamýþtýr. Memur Sen'le yapmýþ olduklarý anlaþma gereði 2014 yýlý için enflasyon farký kesinlikle verilmeyeceðini, önümüzdeki yýl enflasyon hedeflerinin tutmamasý halinde enflasyon farký vermeyi düþünebileceklerini ifade ederek iki buçuk milyon kamu emekçisi ile adeta alay etmiþtir. Kamuda olmayan fazla mesainin saat ücretine 9 kuruþluk artýþ yapýlýp 1 lira 63 kuruþa yükseltilirken milletvekillerinin maaþlarý 700 lira arttýrýlarak 7 bin 479 lira olan maaþlarý 8 bin 190 liraya çýkartýlmaktadýr. "800 TL iyi para bu parayla geçinilir" diyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'nýn halen bakanlýk koltuðunda oturduðu bir mecliste AK Parti iktidarý bu ülkenin emekçilerine hesap vermelidir" dedi. "Geçtiðimiz yýl imzalan toplu sözleþmeyi her fýrsatta satýþ sözleþmesi olarak eleþtiren bir anlayýþla dört koldan Ankara yürüyüþüyle, bordro yakma eylemleriyle ve geçtiðimiz yýl bütçe sürecinde yapmýþ olduðumuz 19 Aralýk grevi ile itirazlarýmýzý ortaya koyarken sonuçlarýný meþru görmediðimizi her fýrsatta dile getirdik" diyen Alper, "Bizim mücadele kültürümüzde kamu emekçilerine ihanet yoktur, aksine ihanet edenlerle mücadele etmek vardýr. Satýþ sözleþmesini kabul etmedik, etmiyoruz satýþ sözleþmesine imza atan þarlatanlarýn bile utana sýkýla eylem yapýp ek zam talep ettiði ilk kez temmuz ayýnda kamu emekçilerinin maaþ zammý almadýðý bir süreçte büro emekçilerinin insanca yaþam, güvenceli iþ güvenli gelecek mücadelesini yükseltmeye devam edeceðiz. AK Parti iktidarýný bir kez daha uyarýyor, 2014 yýlý 9 için tüm kamu emekçilerine enflasyon farký ödenmesini ve insanca yaþayabileceðimiz maaþ talebimizi dikkate almaya davet ediyoruz. Tüm kamu emekçileri gibi yargý emekçileri de yoksulluk sýnýrý rakamlarýnýn altýnda insanca yaþam taleplerini karþýlayamadýklarý bir ücret düzeyinde çalýþmaktadýrlar. Yargý hizmetinin bir bütün olduðundan hareketle yargý alaný da yapýlacak bir ücret düzenlemesinin kadro, derece ve kademeleri göz önüne alýnarak tüm yargý emekçilerine orantýlý olarak yapýlmalý bir bütün yargý emekçilerinin taleplerine yasa teklifinde yer verilmelidir. Yýllardýr yargý emekçilerinin taleplerinin takipçisi, yargý emekçilerinin mücadele örgütü ve onurlu sesi olarak gerek yargý emekçilerinin talepleri gerekse de baðýmsýz yargý demokratik Türkiye talebimiz için mücadelemizi yükseltmeye devam edeceðimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz" ifadelerini kullandý. Alper, taleplerini ise þöyle sýraladý: "Hâkim ve savcýlara yönelik yapýlacak TL'lik zam düzenlemesinin kapsamýnýn geniþletilerek tüm yargý emekçilerinin ve kamu avukatlarýnýn ücretlerinde derece-kademe ve kadrolarý dikkate alýnarak iyileþtirme yapýlmalý. Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir illerinde ödenmekte olan yol ücreti tüm illerde yargý emekçilerine ödenmeli. Performans Sistemi uygulamalarýna son verilmeli, baþta taþeron çalýþtýrma olmak üzere güvencesiz çalýþtýrma yasaklanmalý, 4B/, 4C, sözleþmeli ve taþeron statüsünde çalýþan yargý emekçileri kadroya geçirilmeli, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði koþullarý oluþturulmalý. Adli yýlýn açýlýþýnda yargý emekçilerine bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmeli, yemek, kreþ vb. sorunlarý çözülmeli, fazla mesai uygulamalarý ile ilgili olarak çýkarýlan Baþbakanlýk Genelgesinin uygulanmasý; fazla çalýþtýrma karþýlýðýnda ya izin kullandýrýlmasý ya da ücret ödenmeli, 6552 Sayýlý Torba Yasada Ek Madde 17'de belirtilen ve Adalet Bakanlýðýnda fazla çalýþma ücreti uygulamasýný yoðun olan mahkemeler ve bu mahkemelerde çalýþanlarýn %10'u ile sýnýrlandýran düzenlemenin kapsamý geniþletilerek bütün yargý emekçilerine (yoðun mahkeme ve %10 sýnýrlandýrmasýnýn kaldýrýlarak) iyileþtirme olarak ödenmeli. Tamamý bilgisayar kullanmakta olan Zabýt Kâtibi kadrolarýna sýnavsýz Veri Hazýrlama Kontrol Ýþletmeni kadrosu verilmeli. Mübaþirler Genel Ýdare Hizmetleri Sýnýfýna geçirilmeli. Yargý çalýþanlarý hakkýnda haksýz ve keyfi soruþturmalar açýlmasýna neden olan, 2802 sayýlý yasanýn 116. Maddesi kaldýrýlmalý. Banka promosyonlarý diðer kamu kurumlarýnda olduðu gibi hakim ve savcý ayrýmý yapýlmaksýzýn yargý emekçilerine eþit daðýtýlmalý, promosyon ihalesi Baþbakanlýk Genelgesine uygun olarak yapýlmalý." Haber Servisi

10 YILDIZ HABER 10 Best Yazýlým'dan yeni yazýlým Çorum'un tek yazýlým firmasý olan Best Yazýlým, güçlü kadrosu ile Çorum halkýna, kurum ve kuruluþlarýna hizmet vermeye devam ediyor. Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No:128'de bulunan ve 2002 yýlýndan bu yana çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Best Yazýlým, 7 kiþiden oluþan personeli ile Çorum'da çalýþmalarýný sürdürüyor. MÜSÝAD Kurucu Üyesi Mustafa Beyoðullarý ve Genç MÜSÝAD Kurucu Yönetim Üyesi Engin Avcý'nýn ortaklýðýnda çalýþmalarýn yapýldýðý Best Yazýlým bir ilke imza atýyor. Türkiye'nin sadece MÜSÝAD Çorum Þubesi'nde olan yazýlým ile MÜSÝAD Çorum Þubesi, Best Yazýlým'ýn hazýrladýðý 3 ayaklý yazýlým sistemi ile üyelerine daha iyi bir hizmet verecek. Þubede kullanýlan veri tabanlý ana yazýlým, web sitesinde yer alan üye bilgi sorgulama sistemi ve mobil uygulamalardan (Android- ÝOS) oluþan 3 ayaklý yazýlým sistemi birbiri ile entegre çalýþmakta ve bütün sistem þubede yer alan ana yazýlým ile kontrol edilebilmekte. Konu ile ilgili bilgi veren Best Yazýlým yetkililerinden Mustafa Beyoðullarý, yazýlýmla neler yapýlabileceðini anlattý. Bu yazýlým ile MÜSÝAD üyelerinin kendi aralarýnda daha kolay bir þekilde ticaret yapabileceklerini belirten Beyoðullarý, MÜSÝAD üyelerinin aramak istedikleri sektör, marka veya kiþiyi arama bölümünden rahatlýkla bulabileceklerini söyledi. Beyoðullarý, sistem ile yapýlacak olan toplantýlara mesaj göndermek yerine mobil uygulama üzerinden üyelerin toplantýya katýlýp katýlmayacaðýnýn görüntülenebileceðini ifade etti. 3 MÝLYON ÇÝFTÇÝYE HÝZMET Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan, Ziraat Odalarý Birliði'ne baðlý Ziraat Odalarý'na kayýtlý 3 milyon çiftçinin veri tabanýný tutan Best Yazýlým'ýn yaptýðý çalýþmalar kapsamýnda "Ýndirim kart" ile çiftçiler % 2 indirim ile mazot alýyor. Çorum'da birçok kurum-kuruluþ ve firmalarýn yazýlým iþlerini üstlenen Best Yazýlým, belediyelere, devlet kurumlarýna ve firmalara yaptýðý yazýlýmlarla kurumlarýn ve firmalarýn iþlerini hafifletiyor. Best Yazýlým'ýn Yaðmaksan firmasýna yaptýðý "Anlýk üretim sistemi" ile Yaðmaksan yetkilileri üretimleri, makinelerin çalýþma sistemlerini, hangi makinenin çalýþtýðýný, hangisinin çalýþmadýðýný canlý takip edebiliyor. Best Yazýlým'ýn ürettiði yeni yazýlýmla Ba/Bs ve Cari mutabakatlarý artýk web'den hýzlý bir þekilde yapmak mümkün. Hýzlý mutabakat ile mutabakat evraklarýna harcanan zaman ve maliyetler minimuma indirilebilir. Best Yazýlým tarafýndan oluþturulan sistemde bir iki günlük zamaný alan mutabakat iþleri web üzerinden sadece 10 dakika içerisinde yapýlabiliyor. Hýzlý mutabakat iþlerinizi adresinden kolaylýkla yapabilirsiniz. Haber Servisi Türk Ýþ'ten Vali Kara'ya tebrik Türk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Ýl Baþkaný Sefer Kahraman ve Türk Ýþ'e baðlý sendikalarýn temsilcileri Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Sefer Kahraman, Vali Kara'ya sendikanýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Kahraman, misyonlarý çerçevesinde iþ barýþýný koruyarak iç içe çalýþmalarýna devam ettiklerini dile getirdi. Türk Ýþ'in Türkiye'nin en eski ve en büyük sendikalarýndan biri olduðunu ifade eden Vali Kara, Türk Ýþ'in mücadeleyi her zaman haklý bir þekilde sürdürdüðünü söyledi.bahadýr YÜCEL YEDAÞ'tan kýrsalda elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle kýrsalda elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Akþemsettin Sitesi, Özgür yapý Kooparatifi, Esentepe Mahalesi, Daniþment Gazi Cadesi bir kýsmý, Salihler Sokak, Destan Sokak, Manas Sokak, Nenehatun Sokak, Þengüller Sokak, Þirinevler Sokak ve Þenyurt Mahallesi, Tubalar Sokak, Beltirler Sokak, Þht.Er Fuat Düþünceli Sokak, Papatya Sokak, Nergis Sokak, Selin Sokak, Gelincik Sokak, Soyanlar Sokaklar tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk Ýlçesinde Hýdýrlýk Mahallesinin tamamý, Yeni Mahalle, Tekke Caddesi, Papatya Apartmaný ve Huzur Apartmanlarý tarihlerinde saatleri arasýnda: Ýlçesi Meydan Mahallesi, Akþemseddin Caddesi tarihlerinde saatleri arasýnda: Alaca Ýlçesi Akören Köyü, Balçýkhisar Köyü, Ýsmailli Köyü, Karný- Kara Köyü, Gülderesi Köyü,Bolatçýk Köyü, Tutaþ Köyü, Yeni Köy, Seyitnizam Köyü, Bahçeli Köyü ve Güllü Mah.Killik Köyü, Gazipaþa Köyü, Altýntaþ Köyü, Belpýnar Köyleri, Hanife Kaplan Tarýmsal Sulama, Yasin Çapraz (Deðirmen), Ali Kýlýç (Deðirmen), Türkcell Baz Ýstasyonu (Bahçeli Köyü)." Haber Servisi Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter hesabýnda yaptý.dün Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu toplantýsýnda her iki alan hakkýnda kurul üyelerine bilgi veren Baþkan Külcü, sorunun çözüldüðünü açýkladý.kale'de istimlaklar tamamlanmasýna raðmen tescil sorunu yüzünden restorasyona geçilemiyordu. Buharaevler giriþinin solunda inþa baþlayan alanda ise kazý çalýþmalarý sýrasýnda Roma dönemine ait tarihi eserler bulunmuþ ve Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu bölgede yapýlaþmayý durdurmuþtu. Haber Servisi Kýlýçdaroðlu: Bu savcý hiçbir delili görmüyor 17 Aralýk soruþturmasýnda verilen takipsizlik kararýna tepki gösteren CHP Lideri Kýlýçdaroðlu ''247 milyar liralýk bir yolsuzluk var. Bu savcý hiçbir delili görmüyor'' dedi.chp Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. CHP Lideri'nin hedefinde hükümet vardý Aralýk soruþturmalarýna verilen takipsizlik kararlarýna tepki gösteren Kýlýçdaroðlu, ''Kararýn arkasýnda Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin olduðunu, kararýn savunucusunun onlar olduðunu bilmek zorundayýz'' dedi. Kemal Kýlýçdaroðlu konuþmasýnda, ''Ey hýrsýzlar, rüþvetçiler, rantçýlar, komisyoncular, kaçakçýlar; sakýn 'devleti de satýn aldýk, hukuku da satýn aldýk' diye düþünmeyin. Satýn aldýðýnýz þey Türkiye deðil, þerefini satýlýða çýkarmýþ adamlarýn kendisidir'' ifadesini kullandý. Hükümetin hazýrladýðý ''Ýç Güvenlik Paketi''ne de deðinen Kýlýçdaroðlu, ''Türkiye'yi yarý açýk cezaevine döndürmek istiyorlar. Ýtibarý olan, hukukun üstünlüðüne inanan bir Türkiye istiyoruz, baskýcý bir Türkiye deðil'' diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu'nun açýklamalarýndan öne çýkan satýr baþlarý þöyle: ''Bütün yurttaþlarýma sesleniyorum. Türkiye'ye bir sözümüz var Türkiye maðdurlarýn acý içinde adalet beklediði bir Türkiye olmayacaktýr. Türkiye canilerin elini kolunu salladýðý bir ülke olmayacak. Türkiye adalet bekleyen yurttaþlarýn sokaklarda özgürce gezdiði bir Türkiye olacaktýr. 15 gün önce 25 Aralýk için bir takipsizlik kararý verildi. 17 Aralýk için de takipsizlik kararý verildi. Kararýn arkasýnda Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin olduðunu, kararýn savunucusunun onlar olduðunu bilmek zorundayýz. 247 milyar liralýk bir yolsuzluk var. Bu savcý hiçbir delili görmüyor. 'SAVCI DEÐÝL, RIZA SARRAF'IN AVUKATI' Ona savcý diyoruz gerçek adý Rýza Sarraf'ýn avukatý. Sarraf kendine avukat deðil bir savcý bulmuþ. Neyi kapatýrsanýz kapatýn bu dosyalar kapatýlamaz. Bu dosyalarýn hesabýný gün gelecek vereceksiniz. Bazý suçlarýn zamanaþýmý yoktur. Savcý bir parantez açtý o parantez gün gelecek kapanacaktýr. Bizim tarihimizde hýrsýzlýðýn yeri yoktur.bizim yanýmýzda adalet için sokaða çýkýp öldürülen Ali Ýsmail Korkmaz'lar var. Ethem Sarýsülük için nasýl üzülüyorsak vahþice sokak ortasýnda öldürülen Yasin Börü için de üzülüyoruz. Ey hýrsýzlar, rüþvetçiler, rantçýlar, komisyoncular, kaçakçýlar; sakýn 'devleti de satýn aldýk, hukuku da satýn aldýk' diye düþünmeyin. Satýn aldýðýnýz þey Türkiye deðil, þerefini satýlýða çýkarmýþ adamlarýn kendisidir. ÝÇ GÜVENLÝK PAKETÝ Türkiye'yi yarý açýk cezaevine döndürmek istiyorlar. Biz mücadelemizi yapacaðýz. Yurttaþlarýma da þunu söyleyeyim; biz molotofkokteyli kullanýp, çevresine zarar veren insanlarý hiçbir zaman savunmadýk. Doðru bulmayýz, belediye otobüsü, kütüphane, halkevleri yakýlacak, insana zarar verilecek, kuyumcunun dükkaný yaðmalanacak doðru bulmayýz, doðru bulmayýz da biz iktidar deðiliz. Biz iktidar olsaydýk, onlarýn kulaklarýndan yakalar, adalete teslim ederdik. 'DAVULU BOYNUNDA TOKMAÐI BAÞKASINDA' Davulu boynuna asýlmýþ tokmaðý baþkasýnýn elinde bir hükümet var. Böyle hükümet olmaz seçimleri Türkiye için bir dönüm noktasýdýr. En karanlýk dönemlerde Türkiye'yi krizden çýkaran CHP olmuþtur. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz çok güzel projelerle halkýmýzýn karþýsýna çýkacaðýz.'' Aktif Sen'den 'Aktif Bebek' battaniyesi Aktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilciliði tarafýndan üyelerin yeni doðan bebeklerine 'Aktif Bebek' battaniyeleri hediye etmeye devam ediyor. Çeþmeören YÝBO'da görevli öðretmen Hakan Batan'ýn yeni doðan bebeðine 'Aktif Bebek' battaniyesi hediye edildi. Hediyesini hastanede takdim eden Aktif Sen Ýl Temsilcisi Adem Yücel, "Allah acý gün vermesin ama, acý tatlý her gününde yanlarýnda olmayý kendine vazife addeden sendikamýz kuruluþ tarihinden itibaren doðan her bebeðine Aktif Bebek diyerek yola çýkmýþtýr. Doðan Bebeklerin de sendikamýz ve üyelerimiz gibi hayatýn her alanýnda aktif olmasý temennisiyle, Allahtan bu evlatlarýmýzýn vatanýný ve milletini seven ve bu uðurda çalýþan hayýrlý insanlar olmasýný diliyoruz. Bugün Zeynep bebeðimize de Allahtan hayýrlar ihsan etmesini, adý gibi güzel yaþamasýný diliyoruz" dedi. Hediyesini alan Hakan Batan ise "Ýlk kez baba oluyorum. Allah bu tatlý duyguyu herkese nasip etsin. Ama onun yanýnda ikinci mutluluðum ise sendikamýzýn mutlu günümüzde yanýmýzda olarak bizi önere etmesidir. Bu yüzden eþim ve kendi adýma sonsuz teþekkürlerimi sunar ve Aktif Sen'li olmaktan gurur duyduðumu ifade etmek isterim" þeklinde kaydetti. Haber Servisi

11 YILDIZ SPOR 11 Pota'da Cumhuriyet kupasý heyecaný baþladý Okullar arasý Cumhuriyet kupasý maçlarý baþladý. Turnuvada oynanan iki karþýlaþmada Ýmam Hatip And lisesi ve Atatürk And lisesi takýmlarý ilk maçlarýný kazandýlar. Ýmamhatip And lisesi 56 Cumhuriyet Lisesi 45, Atatürk And lisesi 73 Samanyolu And lisesi 41 yenerek ilk maçlarýnda gali pgelen takýmlar oldular. Ýmamhatip And lisesi 56 Cumhuriyet Lisesi 45 Salon: Atatürk Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Furkan Alagöz Ýmam Hatip And Lis: Furkan-Çaðlayan-Sedat-Muhammet- Ýsmail-Furkan Çýrak-Yýlmaz-Ahmet-Taha-Emre Bülbül-Emrecan- Enes Cumhuriyet Lisesi: Kutay-Fikret-Fýrat-Burak-Eflak- Muhammet-Mustafa-Burak Görkem-Alptuð-Yusuf-Hamit-Kemal Periyodlar Atatürk And lisesi 73 Samanyolu And lisesi 41 Salon: Atatürk Hakemeler:Hakan Kaya-Candan Yýlmaz Atatürk AndLis: Anýl-Gökhan-Doðan Alp-Emrehan-Taha Berk- AtaberkKortak-Ayberk-Oytun-Sami-Ýsmail-Ataberk Orbay Samanyolu Özel And lisesi: Dursun-Ýbrahim-Hakan-Ali- Alperen-Batuhan-Semih Periyodlar Çatalca petrol peþinde Bozüyükspor'un ligden çekilmesiyle haftayý maç oynamadan hükmen 3-0 galip kapayan Çatalcaspor'da bugün deplasmanda oynanacak olan Batman Petrolspor maçýna kenetlendi. Takým olarak artýk kazanmaya baþlayan ve bunu ilerleyen haftalara da taþýmak isteyen Çatalcaspor'da biri hükmen olmak üzere üst üste alýnan galibiyetler, takýmýn moralini üst seviyelere taþýdý. Þimdi sýrada Batman Petrolspor maçýnýn olduðunu, bu zorlu deplasmandan da üç puanla dönmek için mücadele edeceklerini söyleyen Çatalcaspor Basýn Sözcüsü lokman Naroðlu, takým olarak buna hazýr olduklarýný söyledi. Kazandýkça takýmýn moralinin üst seviyelerde olacaðýný söyleyen Naroðlu, "Ligde ilk galibiyetimizi Ankara Tutap Þekerspor karþýsýnda aldýk. Ýkinci galibiyetimizi de hükmen kazanarak puanýmýzý 8'e çýkardýk. Bu iki tane üst üste gelen 6 puan bizlere camia olarak büyük moral oldu. Bu moral Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma kapsamýnda gözaltý kararý çýkarýlan emniyet mensuplarýnýn avukatlarý Ankara Emniyet Müdürlüðü önünde açýklama yaptý. Müvekkillerine itham edilen istihbarý dinlemelerin baþbakanýn talimatý ile baþlatýlan dinlemeler olduðunu belirten avukatlar, "Müvekkillerimiz kendilerine ve yaptýklarý iþlemlere sonuna kadar güvenmektedir. Bu soruþturmayý da gerçekleri ifade etmek ve bunlarý devletin resmi kayýtlarýna geçirmek için bir vesile olarak görmektedir." dedi.avukatlar, Ankara Emniyet Müdürlüðü önünde basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Ýddia edilenlerin hukuki olmayýp soyut ve yoruma dayalý olduðunu belirten avukatlar, "Müvekkillerimizin itham edildiði istihbarý dinlemeler bizzat baþbakanýn talimatý ve açýklamalarý üzerine baþlatýlan mesleki hiyerarþi içerisinde gerçekleþtirilen dinlemelerdir. Müfettiþler tarafýndan analiz programlarýna bakýlmadan dinlenen þahýslarýn örgütlerle irtibat ve iltisaklarýnýn bulunmadýðý iddiasý ileri sürülmüþtür. Þahýslarýn örgüt ve faaliyetlerle irtibat ve iltisak bilgileri mevcut olup gerçek ve doðrudur. Bu yönü ile soruþturma eksik yürütülmüþtür. Müfettiþler irtibat olmadýðýný söylemesine raðmen soruþturma kapsamýnda dinlenen þahýslar dahi bu irtibatýn gerçek olduðunu kabul sahadaki oyuncularýmýzý da yansýmýþ gözüküyor. Þimdi sýrada Batman Petrolspor maçý var. Bu deplasmandan da üç puanla ayrýlýp puanýmýzý 11 yapýp üst sýralara doðru týrmanýþýmýzý sürdürmeyi amaçlýyoruz. Takýma ve teknik ekibe olan güvenimiz tamdýr. Bu güvenin karþýlýðýný oyuncularýmýz sahada mücadeleleriyle ve kazandýklarý üç puanla vereceklerine inanýyoruz" þeklinde konuþtu. Çatalca sahasýna bakým Çatalcaspor'un maçlarýný oynayacaðý Ziya Altýnoðlu stadýna nihayet ilk kazma vuruldu. Saha zemininin kaldýrýlmasý, tribünlerdeki eksiklerin giderilmesi ve statta bulunan bazý eksiklerin de giderilmesi için gerekli çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Ýstanbul Ýl Spor Müdürlüðü ve Spor Toto Genel Müdürlüðü tarafýndan yapýmý hýzla devam eden Çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýnýn ligin ikinci devresine yetiþmesi için tüm imkanlarýn seferber edildiði söylendi. Çatalcaspor Basýn Sözcüsü Lokman Naroðlu, Stadýn yapýmýna katký sunan Ýstanbul Ýl Spor Müdürlüðü ve Spor Toto Genel Müdürlüðüne, ayrýca ihale dýþýnda olan çalýþmalarda Çatalca Belediye Baþkaný Cem Kara, Baþkan Yardýmcýsý Erhan Güzel, Ýlçe Spor Müdürü Aydýn Gürel'e ve bu çalýþmalara destek oylan herkese teþekkür ettiklerini söyledi. Naroðlu, Çatalca Ziya Altýnoðlu Stadýnýn ligin ikinci devreye hazýr olmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný ve en kýsa sürede bu çalýþmalarýn sona ereceðine inandýðýný söyledi. (Spor servisi) Polis avukatlarý: Dinlemeler, baþbakanýn talimatý üzerine gerçekleþtirildi etmiþlerdir." ifadelerini kullandý. Usulsüz dinlemeye sebebiyet vererek görevi kötüye kullanýldýðý iddiasýnýn hukuki temelden yoksun olduðunu vurgulayan avukatlar açýklamalarýný þöyle tamamladý: Gizlilik ilkesi içerisinde görev gereði yapýlmýþ istihbarý dinlemelerden dolayý herhangi bir maðduriyet bulunmamaktadýr. Ancak soruþturma baþlatýldýktan sonra istihbarý dinlenen þahýslarýn isimleri ve gizli belgelerin basýn yayýn organlarýnda yer almasýyla maðduriyetler oluþturulmuþtur. Bu yönüyle görevi kötüye kullanma suçunu failleri soruþturma evraklarýna sahip olanlar arasýnda aranmalýdýr. Müvekkiller Ömer Altýparmak ve ekibi PKK/KCC ile en etkin mücadelenin yapýldýðý ve örgütün eylem yapamaz hale geldiði dönemde Türk Silahlý Kuvvetleri'ne en saðlýklý istihbarat bilgilerini vermiþlerdir. 'Bu gözler ihaneti gördü' diyen Ömer Altýparmak ve ekibi gözaltýna alýnýrken terör örgütü yöneticileri barýþ havarisi olarak sunulmaktadýr. Müvekkillerimiz kendilerine ve yaptýklarý iþlemlere sonuna kadar güvenmektedir. Bu soruþturmayý da gerçekleri ifade etmek ve bunlarý devletin resmi kayýtlarýna geçirmek için bir vesile olarak görmektedir." Öðretmenlere rotasyon: Ayný okulda 8 yýl çalýþan baþka okulda görevlendirilecek Taslakta uzun bir süredir gündemde olan öðretmenler için rotasyon uygulamasýnýn kriterleri belirlendi. Taslaða göre öðretmenler, ayný eðitim kurumunda en fazla toplam 8 yýl görev yapabilecek. 8 yýlýný dolduran öðretmenler ders yýlýnýn sonunda en fazla 2 ay içinde il içinde tercihte bulunacak. Tercihte bulunmayan veya tercihlerine atanamayan öðretmenler de re'sen atanacak. Milli Eðitim Bakanlýðý, öðretmen atama ve yer deðiþtirme yönetmeliði taslaðýný yayýmlayarak, paydaþlarýn görüþ ve önerilerine açtý. Eðitim-öðretim hizmetlerinin etkin ve verimli bir þekilde yürütülebilmesi için öðretmenliðe yapýlacak atamalar ile öðretmenlerin yer deðiþtirmelerine iliþkin usul ve esaslarý düzenlenen yönetmelik, Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý resmi eðitim kurumlarýna öðretmen olarak atanacaklar ile bu eðitim kurumlarýnda görev yapan öðretmenleri kapsýyor. Taslaðýn 35. maddesinde öðretmenlerin ayný eðitim kurumunda azami çalýþma süresi belirlendi. Taslaða göre öðretmenler, ayný eðitim kurumunda en fazla toplam sekiz yýl görev yapabilecek. Ayný eðitim kurumunda toplam 8 yýl görev yapan öðretmenlerin atamalarý duyurunun ardýndan yapýlacak. Atama, sürenin dolduðu tarihin içinde bulunduðu ders yýlýnýn sonundan itibaren en fazla 2 ay içinde ayný ilde alanlarýnda öðretmen ihtiyacý bulunan eðitim kurumlarýna tercihleri doðrultusunda hizmet puaný üstünlüðüne göre yapýlacak. Tercihlerine atanamayanlar ile tercih yapmayanlarýn atamalarý ayný eðitim kurumundaki görev süresi en fazla olandan baþlamak üzere alanlarýnda öðretmen ihtiyacý bulunan eðitim kurumlarýna re'sen yapýlacak. Ayný eðitim kurumunda toplam 8 yýllýk görev süresini ders yýlýnýn dýþýnda tamamlayan öðretmenlerin atamalarý, 8 yýllýk görev süresini doldurduklarý tarihi takip eden ders yýlýnýn sona erdiði tarih itibarýyla yapýlacak. Kadrolarýnýn bulunduðu il içindeki eðitim kurumlarýnda alanlarýnda norm kadro açýðý bulunmayan öðretmenlerin yer deðiþtirme iþlemleri, ayný kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenecek. 8 yýllýk görev süresinin hesabýna; ayný eðitim kurumunda ikinci görev kapsamýnda yönetici olarak geçen görev süreleri hariç olmak üzere, yýllýk izin, hastalýk izni, aylýksýz izin, vekâlet, geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapýlmayan öðretmenlik görevleri de dâhil edilecek. Adý deðiþen, dönüþen veya birleþtirilen eðitim kurumlarýnda geçen sürelerin tamamý sekiz yýllýk görev süresinin hesabýnda dikkate alýnacak. ÖÐRETMENLER 25 TERCÝHTE BULUNACAK Birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapýlan eðitim kurumlarýnda görev yapanlar hariç olmak üzere, alaný sýnýf öðretmeni olan öðretmenlerden ara sýnýflarda görev yapmakta iken ayný eðitim kurumunda sekiz yýllýk görev süresini dolduranlarýn baþka eðitim kurumuna atamalarý, ayný öðrencilerle devam etmeleri þartýyla 4'üncü sýnýfý okuttuklarý ders yýlýnýn sona erdiði tarih itibarýyla yapýlacak. Yapýlacak atamalarda, öðretmenlere en fazla 25 eðitim kurumu tercih etme hakký verilecek. Duyuruda; alanlar itibarýyla boþ öðretmen kadrolarý, bu madde kapsamýnda atamasý yapýlacaklardan boþalacak muhtemel öðretmen kadrolarý, baþvurunun yapýlma þekli, baþvuru yeri ve süresi ile diðer hususlara yer verilecek.

12 22 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA Kýrýkhan maçý Gaziantep'te seyircisiz oynanacak Zonguldak Kömürspor'un Pazar günü Hatay temsilcisi Kýrýkhanspor'la oynayacaðý 9'uncu hafta maçýnýn oynanacaðý stat açýklandý. Normal fikstüre göre, Kýrýkhan Ýlçe Stadý'nda oynanmasý gereken karþýlaþma, ev sahibi Kýrýkhanspor'un Çorum belediyespor maçý sonrasýnda çýkan olaylar sebebi ile tarafsýz sahada seyircisiz oynama cezasý nedeniyle Futbol Federasyonu tarafýndan Gaziantep'e alýndý. Karþýlaþma, 26 Ekim Pazar günü saat 14.30'da GASKÝ Tesisleri'nde oynanacak. Kýrýkhan bu maçla iki maçlýk seyircisiz ve tarafsýz maç cezasýný da tamamlayacak. (Spor servisi) Bu maç alýnacak Çorum belediyespor bugün sahasýn da ankara temsilcisi Adliyespor'u konuk edecek. Karþýlaþma bugün saat 15:00 da Dr. Turhan kýlýçcýoðlu stadyumunda oynanacak. Maçý Ýstanbul bölgesi Ulusal hakemlerinden Erkan Yurtsever yönetecek. Çorum belediyespor ligin 8. Hafta maçýna Adlye spor karþýsýna puan cetvelinde 10 basamakta 10 puanýn sahibi olarak çýkacak. Konuk ekip ise, puan cetvelinde 1 maç eksiði ile 6.sýrada 12 puanýn sahibi olarak Çorum belediyespora konuk olacak. Adliyespor geçtiðimiz haftalarda batman da oynanmasý gerekn lig maçý batman ilinde çýkan olaylar sebebi ile ileri Futbol federesyonu tarafýndan ileri bir tarihe ertelenmiþti. Belediyespor 8. Hafta maçýna gelene kadar ligde en fazla berabere kalan 3 takýmdan biri oldu. Grupta en çok beraberlik alan takým Bursa nilüferspor olurken (6) maçta, Darýca gençlerbirliði (5) Çorum belediyespor ise (4) maç berabere kalan takýmlar oldular. Bozüyükspor'un ligden çekilmesi ile birlikte bu takým ile maç yapamadan puan alan takýmlar bir anda ligin liderlik konumu da deðiþtire biliyor. Çorum belediyespor 13. Hafta maçýnda Bozüyükspor maçýný oynamadan 3 puan ile kapatacak.ýki takýmda geçtiðimiz cumartesi günü oynadýklarý maçlarý Çorum belediyespor istanbul deplasmanýnda rakibi ile 1-1 berebare kalýrken, konuk ekip kendi sahasýnda Gaziosmanpaþa takýmýný 2-1 maðlup etti. Çorum belediyespor geride kalan 7 haftalýk maç programýnda ligin zirvesine oynayan takýmlar ile karþýlaþmalar yaptý. Ligin fikstür dezavnatajýný Adliye maçý ile birlikte fikstür avantýný lehine çevirerek galibiyetler serisini yakalamak istiyor. Adliye maçý sonrasýnda hafta sonu da kýrmýzý siyahlýlar Niðde deplasmanýn da Niðde belediyespor'a konuk olacak.çorum Belediyespor ligde zor gol atan zor gol yiyen bir ekip görüntüsünde. Rakipleri karþýnda pozisyon üretirken bu pozisyonlarý ceza alaný içinde gole çevirecek tecrübeli isimler olmasýna raðman bir türlü bu beceriyi sahaya yansýtamýyorlar. Çorum belediyespor bu maçta patlama yapmasý beklenirken hafta içinde maç oynanmasý ise, taraftarlarýn maça gelmesi açýsýnda zor olarak görülüyor. Zaten belediyespor'un tribünde yeterince taraftar topluluðu da bulumuyor. Artýk hem þehir, hem de taraftar grublarýnýn uyanmasý gerekiyor. Bu takým Çorum'u temsil ediyor.çorum Belediyespor ligin ilk yarýsýný en az puan kayýplarý ile tamamladýðý takdirde bu takýma alýnacak bir iki tane iþ bitirici forvet oyuncular ile ligde daha çok iyi iþler yapacaktýr. Belediyespor'un özellikle 13, 14 ve 15 hafta maçlarý ligdeki seyrini çok deðiþtirecektir. Çorum belediyedpor'un ilk yarýda kalan maç programý þöyle: Bugün Adliye (Ýç saha), Niðde Bld (D), Çatalça, Tuzla (D), Tutap þekerspor, Bozüyük (D Hükmen galip), belediyespor iki hafta üst üstte Çorum da Batman ve Gaziosmanpaþa takýmlarýný konuk edecek. Darýca (D) ilk yarýnýn son maçý ise iç sahada Bursa Nilüfer spor ile ilk yarý maçlarýný tamamalayacak. (Yasin Yücel) Cahit Terzi: Acýsýný Tire'den alýrýz Yavuz Ýncedal: Hedefimiz galibiyet Çorum belediyespor teknik direktörü yvuz Ýncedal bugün konuk edecekleri Adliyespor maçý ile ilgili olrak yaptýðý açýklamada " belediyespor olarak artýk bir patlama yapmamýz gerekiyor. Buda bugün konuk edeceðimiz Adliyespor maçý ile çýkýþ maçý olrak görüyoruz" dedi.ýncedal daha sonra þöyle konuþtu" ligin geride kalan 7 haftalýk periyodun da takým olrak iyi oynuyoruz. Ýyi paslar yapýyoruz ancak bunu bir türlü sonuca yansýtamýyoruz. Bugün konuk edeceðimiz adliyespor maçýnda futbolcularýmýndan patlama bekliyorum bunuda yapacak tecrübeye sahip bir oyuncu kadrosuna sahibiz. Mehmet akif oynayamacak, Osman Bodur'un ise maç saatine kadar durumu kritik forma giyip giymeyeceði maç saatinde bellei olacaktýr. Takým olarak tek düþüncemiz ve hedefimiz galibiyet, galibiyet baþka hiç bir düþüncemiz yok" diye konuþtu. (Yasin Yücel) Kömürspor'un teknik direktörü Cahit Terzi, Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda beklemedikleri 2 puan kaybýna uðradýklarýný fakat buna raðmen liderliðin korunmasýnýn teselli verici olduðunu ifade etti. Terzi, Darýca kaybýný Tire'yle telafi edeceklerini söyledi. Cahit Terzi, Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda iyi oynadýklarýný fakat 3 puan getirecek golü bulamadýklarýný söyledi. Futbolda 3 puana ulaþabilmek için golün olmazsa olmazlardan olduðunu vurgulayan Kömürspor'un patronu, "Darýca'da özellikle ikinci 45 dakika çok iyi mücadele ettik. Rakibimiz de iyi mücadele etti. Pozisyonlarýmýz var. Topu çerçeveyle buluþturmakta zorlandýk. Dolayýsýyla istediðimiz 3 puan alamadýk. Rakibi kalemizde gol izni de vermedik. Böyle olunca maçý berabere tamamladýk. Sonuçta 2 puan kaybettik. Ancak bu dünyanýn sonu deðil. Çok iyi bir kadromuz var. Lig uzun maraton. Zaman zaman böyle kayýplar yaþanacaktýr. Karamsarlýða kapýlmamak gerek. Ayrýca hala lider olduðumuzu hatýrlatmak istiyorum. Darýca beraberliðini þansýzlýk olarak görüyorum. Telafi edilebilecek bir beraberlik. Telafi için hiç beklemeyeceðiz, bugün Tire 1922'yle oynayacaðýmýz maçý kazanýp yolumuza kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz" dedi. (Spor servisi) Amatör spor haftasý için turnuva yapýldý Amatör spor haftasý etkinlikleri çercevesinde Atatürk kapalý spor salonunda masa tenisi turnuvasý il birinciliði maçlarý yapýldý Ekim tarihleri arasýnda yapýlan müsabakalar toplam 49 sporcu katýldý. 3 kategoride yapýlan yarýþmalarda yýldýzlar, gençler ve Veteranlar müsabakalar yaptýlar. Yarýþmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarý takdim edildi. Yarýþmalarda toplam 60 müsabaka yapýldý. (Spor servisi)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yol talepleri Karayollarý nda. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.

Yol talepleri Karayollarý nda. Karayollarý 7. Bölge Müdürü Mehmet Çetin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Yozgat Havaalaný son aþamaya geldi AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Baþer, Yozgat'ta yapýlmasý öngörülen bölgesel havaalaný ile ilgili çalýþmalarýn son aþamaya geldiðini, zemin etüt ve raporunun hazýrlanmasýnýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 07 Eylül 2017 Tarihi İtibariyle Eğitim Birimlerimizde Öğrenim Gören Öğrencilerin Dağılım Listesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat 22 32 60 36 60 57 106 71 248 196 444 İşletme 9 12 52 48 66 54 110 134 237 248 485 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 39 55 65 40 63 50 81 85 248 230 478 Maliye

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı