ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN. oldu u için ne kadar gurur duysa"

Transkript

1 Türkiye nin gözbebe i ASELSAN Türkiye böyle bir kurulufla sahip Haber Müdürümüz Dursun ERKILIÇ, oldu u için ne kadar gurur duysa Asilsen, olaca n ASELSAN bafll kl yaz s yla bu dev kuruluflun dününe, bugününe, yar n na dair; an - azd r Bu güzide kurulufl ile yolum üç defa kesiflti lar n, tespit ve de erlendirmelerini paylafl yor Duramad m yazd m YARIN Kuruldu unda küçük flimdi ise iridir Ülke dermans z kalsa o güçlüdür, diridir Pek görünmez ortada amma bizden biridir Zaptedilmez bir gücün simgesidir Aselsan Özgörevi (misyonu); milli fakat evrensel Baflta ordumuz sonra müflteriyle küresel Özgün ürün, sistemle varl k, kaynak sanki sel Zaptedilmez bir gücün simgesidir Aselsan Ülküsüyse (vizyonu); müflteri odakl d r Teknoloji öncüsü çal flan odakl d r Dünyada ilk elliye girmeye odakl d r Zaptedilmez bir gücün simgesidir Aselsan ISSN CUMHURBAfiKANI aday o de il, bu de il, flu de il Spor Toto Süper Lig'de flampiyonluk dü ümü çözüldü; Fenerbahçe, tüm olumsuzluklara ra men bir büyük baflar ya daha imza att ve ipi önde gö üsledi. Hay rl u urlu olsun. Bu flampiyonluk her bir Fenerbahçeli için çok de erli ama Baflkan Aziz Y ld - r m için bir baflka anlam ve öneme sahip kuflkusuz. Bunu bildikleri için futbolcular flampiyonlu u Y ld - r m a hediye etti. 0-0 sona eren Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maç n n bitifl düdü üyle birlikte tüm yurtta ve yurtd fl nda pek çok ülkenin flehrinde sar -lacivertli taraftarlar, meflaleler yak p, tezahüratlarda bulundu. Baflta siyasetçiler olmak üzere pek çok kifli ve kurulufl flampiyonlu unu ilan ede Fenerbahçe'yi tebrik etti. Taha K vanç Kimse k zmas n, kendimi yazd m 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 12. Sayfada 29 Nisan 2014 Sal Fiyat 25 Kr ERMEN LERLE ZZETL DOSTLUK Ermeni zulmünü anlatt bir bölüm, Müslüman ailelerin çocuklar n kesmelerine engel olup, Ermenilere vicdan dersi vermesi bab ndad r. Paragraf flöyle: "O muharebeler esnas nda, Ermeni fedaileri baz yerlerde çoluk çocu u kesiyorlard. Buna karfl Ermenilerin çocuklar da bazen öldürülüyordu. Bediüzzaman' n bulundu u nahiyeye binlerle Ermeni çocu u toplanm flt. Molla Said askerlere, "Bunlara iliflmeyiniz!" diye emretti. Daha sonra bu Ermeni çoluk çocu unu serbest b rakt ; onlar da, Ruslar n içerisindeki ailelerinin yan na döndüler. Bu hareket Ermeniler için büyük bir ibret dersi olup, Müslümanlar n ahlak na hayran kalm fllard. Bu hadise üzerine, Ruslar bizi istila ettiklerinde, fedai komitelerin reisleri Müslüman çoluk çocu unu kesmek adetini b rak p, "Madem Molla Said bizim çoluk çocuklar m z kesmedi, bize teslim etti; biz de bundan sonra Müslümanlar n çocuklar n kesmeyece iz" diye ahdettiler. Molla Said, bu sûretle o havalideki binlerle masumlar n felaketten kurtulmas n temin etmifl oldu. (Tarihçe-i Hayat, lk hayat,99) Durum tespiti: Bediüzzaman Ermeni konusu hakk nda ço unu Münazarat isimli eserinde olmak üzere toplam 12 yerde ifllemifltir. www. Konuya de inilen yerlerin özeti 12. SAYFADA Gazze, harap ve iflsiz Buras S rbistan Novi Pazar... S rbistan' n Boflnak nüfusun yo un olarak yaflad Sancak bölgesinde bulunan ve Genç Fenerbahçeliler ile kardefl taraftar olan Novi Pazar kentindeki ''FK Novi Pazar'' tak m n n taraftarlar, kent merkezinde "fiampiyonfenerbahçe" sloganlar att O.Hikmet Azizo lu Yaflama Akademik Bak fl 6. Sayfada gazetesi.com gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz Filistin merkezli nsan Haklar n Koruma Merkezi Müdürü Muhammed en-nahhal, Gazze'de geçen y l srail ambargosu nedeniyle 170 bin kiflinin iflsiz kald n söyledi. HABER 6. SAYFADA Mutlu etmeyen GEZ T RAFI! stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bir televizyon program nda sorular yan tlarken, Gezi olaylar nda sürecin kendileri taraf ndan iyi yönetilmedi ini belirterek, lk bafltaki çevreci gurubun samimi toplanmalar maalesef taraf - m zca çok da iyi yönetilemedi. lk günler daha iyi yönetilebilseydi belki buralara gelmezdi dedi. yi dan takip edebilirsiniz Gazetemiz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Perinçek ten Haflim K l ç a a r itham P Genel Baflkan Do u Perinçek, Anayasa Mahkemesi Baflkan Haflim K l ç n anayasal kurumlar de il, devletin içine yuvalanm fl suç örgütlerini savunan bir konuflma yapt n öne sürdü. HABER 12. SAYFADA Baflkan, k z ve torunlar Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin flampiyonlu unu ilan etmesinin ard ndan Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m, k z ve torunu ile birlikte poz verdi. Bu day uyar s TZD Baflkan Yetkin, "Bu y l bu dayda 2013 y l ndaki üretim seviyelerinin yakalanamayaca kesinleflti. Bu day üretimi anlam nda Türkiye'nin kendi kendine yetemeyece i ve ithalat n olabilece i yönündeki belirtiler netleflti" dedi HABER 7. SAYFADA Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi K M? Baflbakan Erdo an n Karaman'da, CHP'li de MHP'li de BDP li de aday m za sahip ç kacak deyince, bugüne kadar yap lan tüm tahmin ve yorumlar ters köfle ye yatt. HERKES N ADAYI Milletim kendi baflkan n, kendi cumhurbaflkan n seçecek. Baflbakan kendi baflkan n seçecek dediler. Cumhur halkt r, baflkan da halk n baflkan d r. Bunu anlamayacak haldeler diyerek, bir gönderme yapt ama as l ak lda kalan, CHP lilerin de MHP lilerin de BDP lilerin de sahip ç kaca bir aday vurgusu oldu. TERS KÖfiE BU MU? Biz de baflka gazeteler de bugüne kadarki haber ve yorumlar m zda Cumhurbaflkan Gül ve Baflbakan Erdo an etraf nda dönüp duran tahminler silsilesi s - ralad k. Baflbakan n ters köfle dedi i bu olsa gerek! Cumhurbaflkan aday Abdullah Gül ya da Recep Tayyip Erdo an de- ilse kim? Bu noktada, ters köfle olmamak için her iki ismin de muhtemel ve güçlü adaylar oldu unu vurgulamak gerek. Olmayacaklarsa aday kim? Aray n bulun! Dursun ERKILIÇ Fenerbahçeli futbolcular maç n ard ndan büyük sevinç yaflad. Fenerbahçeli oyuncular saha ortas nda futbolcu Alper Potuk'un saçlar n kesti. Çiftçinin gözü MAYIS TA Çiftçiler May s ya fllar n dört gözle bekliyor. Birçok bölgede çiftçi ya mur dualar na devam ediyor. Ya fl umudu sürüyor 7 DE 28 Nisan 2014 Resmi Gazete Gümrük ve Ticaret Bakanl na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Ayflenur SLAM n Vekâlet Etmesine Dair Tezkere Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans E itim- Ö retim ve S nav Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN 29 Nisan 2014 Salı Meltem Ekiz "Mandıra Filozofu" filmi çekildiği köyde gösterildi MUĞLA - "Mandıra Filozofu" adlı film, çekildiği Mlias ilçesine bağlı Çökertme köyünde gösterildi. Köy meydanında kurulan dijital ekranda gösterilen filmi Muğla Valisi Mustafa Hakan Güvençer, filmin senaristi Birol Güven ile oyuncular Rasim Öztekin, Müfit Can Saçıntı, Eser Eyüboğlu, Hakan Bulut, Begüm Öner ve vatandaşlar izledi. Güvençer, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, kentin tanıtımına katkı sağlayan film ekibine teşekkür etti. Senarist Birol Güven ise filmin, "Dünyadaki hırslarınızdan kurtulun" mesajını verdiğini söyledi. Çökertme köyü odaklı bir film yaptıklarını ifade eden Güven, "Son birkaç yıldır burada tatil yapıyorum. Burada bir film çekmek istemiştim. O hayalimi gerçekleştirdim. Şu anda filmi yarım milyondan fazla insan izledi. Bir milyonun üzerinde seyircisi olacak gibi gözüküyor. Beklentinin üzerinde. Filmin ilk günden artarak giden bir gişesi var. Bu, çok rastlanılan bir durum değil. Filmler genelde çok izlenir ve giderek düşer. Ama bizim filmimiz vasat başladı, giderek artıyor. Filmi izleyenler etkileniyor" dedi. Güven, dünyada mekan filmlerinin çok fazla olduğunu dile getirerek, "Kazablanka, Barcelona, Paris gibi mekan filmleri var. Ama bizim ülkemizde maalesef böyle filmler henüz yapılmadı. Bu filmle birlikte Çökertme'nin de dünya çapında tanınan bir yer olacağını düşünüyoruz. Çünkü 'Mandıra Filozofu' yurt dışında da gösterilecek. Yakında televizyon gösterimleri olacak. Dünyanın her yerinde gösterilecek. Biz de burada küçük bir Kazablanka etkisi yapmak istiyoruz" diye konuştu. Filmin oyuncularından Rasim Öztekin de eserde hırslardan arındırılmış duyguların verildiğini vurguladı. Oyuncu Müfit Can Saçıntı ise unutulan misafirpeferliğin Çökertme de görülebileceğini belirterek, herkesi köye davet etti. (AA) 21:30 ŞEHRİN AZİZLERİ 2 20:15 MELEKLER VE ŞEYTAN Orijinal Adı : The Boondock Saints 2: All Saints Day Yönetmen : Troy Duffy Oyuncular : Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, Billy Connoly Yapım : 2009 Aksiyon MacManus kardeşler, babaları ile İrlanda'nın sessiz vadilerinde saklanmaktadır ve eski kanunsuzluklarından temizlenmişlerdir. Fakat herkes tarafından sevilen bir rahibin, bir çete tarafından öldürülmesini n ardından kardeşler adaleti yerine getirmek için Boston'a kanlı bir savaş vermeye giderler. Sizin için seçtiklerimiz Orjinal İsmi:Angels And Demons Yönetmen:Ron Howard Oyuncular:Tom Hanks, Ewan Mcgregor, Ayelet Zurer Yapım Yılı:2009 Tür:Fantastik/ Macera Çok eski gizli bir kardeşlik örgütü, dünyayı yok edecek ölümcül yeni bir silah ve akıl almaz bir hedef Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon efsanevi gizli örgüt Illuminati'nin, hala faaliyette olup cinayetler işlediğini öğrenince şok geçirir. Parlak bir fizikçi olan Leonarda Vetra cinayete kurban gitmiştir. Sinema VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER "Hayat Sana Güzel" Başrollerini Şevket Çoruh, Hande Katipoğlu, Tuba Ünsal, Timur Acar ve Dilberay'ın paylaştığı filmin konusu özetle şöyle: "İstanbul'un büyük inşaat şirketlerinden birisinin sahibi olan Azmi, Güneydoğu Anadolulu toprak ağası çok zengin bir ailenin oğludur. Güzel eşi ve oğluyla yolunda giden, mutlu bir evliliğe sahiptir. Azmi'nin baş edemediği kabusu, ölüm korkusudur. Tahlillerinin sonucunu öğrenmek için gittiği hastanede, iki aylık ömrü kaldığını öğrenen Azmi, büyük bir şok geçirir. Kendisine cennet kapılarını açmak için hazırlıklar yapmaya başlar." "Joe" "George Washington" ile New York Film Critics Circle'da "En İyi İlk Film" ve Toronto Film Festivali'nde "Keşif Ödülü", "Yolların Prensi" ile 2013 Berlin Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen Ödülü" kazanan yönetmen David Gordon Green'in son filmi "Joe", sinemaseverlerle buluşacak. Uluslararası festivallerden tam not alan filmde, Oscar ödüllü oyuncu Nicolas Cage'e, Tye Sheridan, Adriene Mishler, Heather Kafka ve Ronnie Gene Blevins eşlik etti. "Rio-2" Dünya çapında izlenme rekorları kıran "Ice Age", "Ice Age: Dinozorların Şafağı" ve "Ice Age: Kıtalar Ayrılıyor" filmlerinin yönetmeni Carlos Saldanha'nın son filmi "Rio-2" vizyona girecek. Saldanha, doğduğu şehir Rio'yu bir bir kuşun hayat hikayesiyle beyaz perdeye taşıdığı filmin senaryosunu, Don Rhymer ile yazdı. Filmin müziği Brezilyalı besteci John Powell ve Brezilyalı efsane müzisyen ve filmin müzik yapımcısı Sergio Mendes'in rehberliğindeki ekiple oluşturuldu. "Hızlı ve Korkusuz" Yönetmen Mukunda Michael Dewil'in son filmi "Hızlı ve Korkusuz"un yapımcılığını, Ryan Haidarian ve Peter Safran üstlendi. Filmde, geçen yıl hayatını kaybeden Paul Walker ile Naima McLean, Gys de Villiers, Leyla Haidarian rol aldı. "Michael, son 5 yıl içinde hiç görmediği karısını görebilmek için tahliye koşullarını hiçe sayan bir eski suçludur. Havaalanından kiralığı araç, son dakika yaşanan bir elektrik kesintisi ile karışmıştır. Araçtan kendisine ait olmayan bir telefon sesi duyar. Kate Upton şaka kurbanı oldu DIŞ HABERLER -The Other Woman' adlı filmde rol alan Kate Upton, rol arkadaşları Cameron Diaz ve Leslie Mann'ın şakasının kurbanı oldu. 'The Other Woman' adlı filmde birlikte rol alan Cameron Diaz, Kate Upton ve Leslie Mann, filmlerinin tanıtımına hızla devam ediyor. Son olarak Seth Meyer ın televizyon şovuna katılan Diaz ve Mann, Kate Upton a yaptıkları şakanın fotoğrafını paylaştı. İki ünlü oyuncu, uçuşları sırasında uyuyan Upton ın yüzüne bıyık çizdi ve bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi. 42 yaşındaki Mann, Kate uçağa biner binmez uyudu. Ben asla uçaklarda uyuyamam. Bu yüzden çok sinirlendim sözleriyle şakayı açıklarken Diaz, Upton ın bıyığı çizdiği sırada kesinlike uyanmadığnı biri bebek gibi uyuduğunu belirtti.

3 ANKARA Gözde Kişin 3 29 Nisan 2014 Salı Peygamber sevgisi SALONA SIĞMADI Mamak ta Bilim Fuarı HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi nin, Hz. Peygamberin dünyaya gelişinin yıldönümü dolayısıyla düzenlemiş olduğu Kutlu Doğum Programı Mamak Belediyesi Kapalı Spor Salonu nda gerçekleşti. Program kapsamında Mamaklılar, Prof.Dr. Nihat Hatipoğlu ile buluştu. Programa Mamak Belediye Başkanvekili Faruk Gültekin, Ak Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve gencinden yaşlısına binlerce Mamaklı katıldı. Hatipoğlu, Peygamberimiz Hz. Muhammed in örnek hayatından kesitleri anlattığı konuşmasında İnsanlık tarihinin en büyük inkılapçısını her yıl nisan aylarında yeniden anıyoruz. Bizler de bunu bir vesile bilip, O nu tanıtmak için salonlara koşuyoruz. Bizlerle sizi buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum dedi. Başkanvekili Gültekin de, Yoğun programı arasında davetimize icabet edip, bizlere bu anlamlı günde doyumsuz bir peygamber sevgisi ve Kutlu Doğum heyecanı yaşatan hocamıza Mamaklılar adına teşekkür ederim dedi. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu nun, Hz. Peygamberin hayatından kesitleri ve örnek ahlakını anlattığı programa yoğun ilgi gösteren Mamaklılara 5 bin kişilik kapalı spor salonu da yetmedi. Hatipoğlu nu izlemeye gelen binlerce vatandaş salonda yer bulamayınca merdiven boşluklarından ve sahnenin önündeki alandan izledi. Program Grup Sahra nın okuduğu ilahilerle başladı. Ardından Mamak Belediyesi Semazen Topluluğu nun gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Sohbet havasında gerçekleşen programda Hatipoğlu, gönüllere bir kez daha taht kurdu. Yaklaşık 2 saat süren sohbet sırasında Hatipoğlu birlik, beraberlik ve barış mesajı verdi. Başkan Duruay, belediye personelini ziyaret etti HABER MERKEZİ - Belediye personelini ofislerinde ziyaret ederek tek tek kucaklaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, personele birer gül ve çikolata hediye etti. Gölbaşı Belediyesi nde çalışan personeller, mesaiye başladıkları ilk saatlerde Belediye Başkanı Fatih Duruay tarafından ziyaret edildi. Seçimleri kazanarak belediye başkanlığı görevine gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, görevinin ikinci haftasında belediye personelini çalışma ofislerinde ziyaret etti. Belediye personeli ile kucaklaşan Başkan Duruay, personele gül ve çikolata verip, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Belediye binasında bulunan çalışanlar ile tek tek el sıkışan ve kucaklaşan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, çalışanlara gül ve çikolata verip, Biz Gölbaşı Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin bireyleri olarak hepimizin görevleri var. Bunları yerine getirirken birbirimizle olan ilişkilerimizi güçlü tutmalı ve hep bir arada olmalıyız. Belediye başkanı olarak makam kapım sizler için sonuna kadar açık olacak. Ne zaman isterseniz gelebilir; sorunlarınızı, isteklerinizi iletebilirsiniz. Çalışmalarınız için hepinize kolaylıklar diliyorum şeklinde konuştu. Gölbaşı Belediye personeli de Başkan Fatih Duyruay ın ziyaretinden duydukları mutluluğu belirterek, Başkanımızın ziyareti bizi mutlu etti. Kendisinin bize karşı yaklaşımı ve iletişime açık oluşundan çok memnunuz. Ziyareti için çok teşekkür ederiz dedi. MAMAK- Mamak Suzan Mehmet Gönç Ticaret Meslek Lisesi 2. bilim fuarını düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK ın ortaklaşa düzenlendiği, 4006 Bilim Fuarını Destekleme Projesi kapsamında Mamak Suzan Mehmet Gönç Ticaret Meslek Lisesi bu yıl da Türkiye genelinde seçilen 1500 okul arasına girerek 2. Bilim Fuarlarını düzenledi. Üç gün süren fuarda;öğrenciler biyoloji, fizik, kimya, matematik, ingilizce ve müzik alanlarında yıl boyunca yaptıkları 28 projenin sonuçlarını sergileme olanağı buldu. Bu yıl üretilen projelerden 6 tanesi Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarında Dr. Ayfer Özışık tarafından ve 3 tanesi Başkent Üniversitesi Gen ve Transplantasyon Enstitüsü nde Doç Dr. Özlem Darcansoy İşeri tarafından yürütüldü. Açılışını Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş un yaptığı fuarda, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoteknoloji Topluluğu Öğrencileri de projelerini sundular. Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen fuarda projelere, Fizik öğretmeni Yusuf Ünal Durusoy, Biyoloji öğretmeni Betül Deçani Yol, Matematik Öğretmeni Ayşe Ünlü, İngilizce Öğretmeni Şerife Uçar Akbal ve Müzik Öğretmeni Makbule Gündoğdu Sezer danışmanlık yaptı. Başkan Yaşar, 14 yılı gözlemledi YENİMAHALLE- Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi, Ressam Gönül Karaca nın Dünden Bugüne adlı sergisine ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ın açılışını yaptığı sergi, 14 yıllık geçmişi sanatseverlerle buluşturdu. Resimlerimin hepsi kendi hayal gücümden oluşuyor diyen Karaca, yaptığı resimlerin hikâyesini Yaşar a anlatırken beğenisini de kazandı. Geçmiş, tuvale yansıdı Kendi hayallerini, üzüntülerini, sevinçlerini 14 yıl boyunca tuvale yansıtan Gönül Karaca, gerçekleştirdiği karma sergiyle sanatseverlerin ilgi odağı oldu. Yağlı boya ve baskı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarını sergileyen Karaca, manzara resimleriyle de ziyaretçilerin beğenisini topladı. Yaşar, dikkatle takip ettiği sergide resimlerin hikâyesini dinleyerek, Renkli bir iç dünyasına sahip ressam arkadaşımızı kutluyorum. Duygularını tuvale çok güzel aktarmış sözleriyle Karaca yı tebrik etti. Uçan Süpürge nin kadına şiddet isyanı HABER MERKEZİ - Başkan Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi nin ana sponsor olduğu festivallerden biri olan 17. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali nin tanıtım toplantısında sanatın devrimci bir eylem olduğunu, baskıya ve şiddete karşı bir duruşun ifadesi olduğunu belirterek, Kadına yönelik her türlü şiddete, eşitsizliğe karşı isyan ediyoruz. Baskı varsa demokrasi yoktur dedi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan ve Ankara İl ve Çankaya İlçe Başkanlıklarından kadın yöneticileri ve Çankaya Belediyesi Meclis üyelerinin de izlediği Kuğulupark ta yapılan tanıtım toplantısına eşi Kezban Hanım ve oğlu ile katılan Başkan Taşdelen, oluşturulan serbest kürsüden izleyicilere seslendi. Sanatsal bir sorumluluğu gerçekleştirmenin ötesinde bugün insani bir sorumluluğu yerine getirdiklerini söyleyen Alper Taşdelen, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali nin kadınların belleğine kazınmış acıya, sömürüye eşitliğe karşı bir meydan okuma olduğunu söyledi. Alper Taşdelen emeği geçenlere teşekkür ederek bitirdiği konuşmasının ardından eşi Kezban Taşdelen e mikrofon uzattı.

4 429 Nisan 2014 Salı Büyükşehir den ANKARA Gözde Kişin tabela vergisi HABER MERKEZİ - Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Cadde, bulvar ve meydanlar her türlü ilan ve reklamların vergileri için 1.taksit ödemeleri 30 Nisan Çarşamba günü sona erdiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, cadde, bulvar ve meydanlar üzerinde işyeri bulunan esnafın mağdur ve cezalı duruma düşmemesi için ilan ve reklam vergisinin 1. Taksit ödemelerinin 30 Nisan 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar yapmaları gerektiği belirtildi. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, kaydı olmayan ve ilk defa müracaat edecek olan mükelleflerin, müracaat esnasında yanlarında önceki yıllara ait ilçe belediyelerinin vermiş olduğu vergi tabelası veya fotokopisini de beraberlerinde getirmeleri gerektiğini kaydettiler. Ankara genelinde tabela kontrol denetimlerinin artırıldığını belirten yetkililer, kaçak ve vergisini ödemeyenlerin sıkı denetimlerle tespit edileceğini vurguladılar. Vatandaşların da duyarlı olmasını ISSN Yıl: Nisan 2014 Salı Sayı: Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ahmet TEKEŞ Spor Muhabiri Hakkı Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde KİŞİN, Magazin: Meltem EKİZ Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaşam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sağlık: Burcu KERİM, Kültür-Sanat: Aylin DEMİRHAN, Çevre: Sinem GÜRDOĞAN Dış Haberler: Yücel TANOL İnternet Editörü: Duygu UÇAR Yayın Sahibi Temsilcisi Yiğit YİĞİT İdari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yazı İşleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilciliği Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14 Ulus/ANKARA Tel: (0312) hatırlatması... GÜNLÜK SİYASİ GAZETE Yayın Sahibi İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş. Yazı İşleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSAĞAN İstihbarat Şefi Şenol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri İbrahim ARKLAN - Yasemin AYDOĞDU Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ İstanbul Temsilciliği Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad. No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ İSTANBUL Tel: (0212) Dağıtım: TURKUAZ DAĞITIMSAN. VE TİC. A.Ş. Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç) Basıldığı Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İmpress Web İstanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez. BELDE Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir. isteyen yetkililer, şikayetlerin Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne ait olan , , , , numaralı telefonlara yapabileceklerini kaydettiler. Cadde bulvar ve meydanlar üzerinde olup da birden fazla sokak kapısı olan çarşı, pasaj ve hanlarda bulunan işyerlerinin de ilan ve reklam vergilerini Büyükşehir Belediyesine yatırmaları gerektiğini belirten yetkililer, bu tür işyerlerindeki esnafın mağdur duruma düşmemeleri için ilçe belediyelerine kayıt yaptırmamaları gerektiğini ifade ettiler. Yetkililer, her türlü vergi, resim ve harçlarla ilgili ödemelerin Ankara Büyükşehir Belediyesi nin tahsilat.ankara.bel.tr internet adresine veya Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası ile İng Bank ın tüm şubelerine online olarak veya Hipodrom Caddesi No: 5 A Blok ta bulunan Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznelerine yatırılabileceğini söylediler. Hamamönü şenlendi HABER MERKEZİ Baharın gelmesiyle beraber vatandaşlar, soluğu Hamamönü nde aldı. Yediden yetmişe tüm Ankaralıların uğrak yeri olan Hamamönü, ailelerin, öğrencilerin ve çalışanların vazgeçemediği yerlerin başında geliyor. Hamamönü sadece Ankaralıları ağırlamakla kalmıyor, Türkiye nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlara da kapılarını açıyor. Tarihi Ankara evleriyle büyük ilgi toplayan Hamamönü, turistlerin de ilgi odağı Öğrenci Mustafa Uyanık, hemen hemen her gün öğlen tatilini Hamamönü nde geçirdiğini söyledi. Hamamönü nü Ankara nın en güzel yerlerinden biri olarak değerlendiren Uyanık, tarihi bölgenin herkes tarafından görülmesini tavsiye etti. Uyanık, arkadaşlarıyla beraber Hamamönü nde keyifli vakit geçirdiklerinin altını çizerek Sınav dönemlerindeki stresi buraya gelerek atıyoruz. Hamamönü tüm öğrencilerin buluşma mekânı diye konuştu. Hamamönü ne ailecek gezmeye gelen Pınar Bengi Boz ise Hamamönü nün son 10 yıllık süreçte büyük değişime uğradığını dile getirdi. Çocuklarıyla birlikte gezmek için Hamamönü nü tercih ettiklerini kaydeden Boz, tarihi Ankara evlerinden oldukça etkilendiklerini ifade etti. Boz sözlerini şöyle sürdürdü: Hamamönü nün eski halini de biliyorum. O zamanlar burada gezmek cesaret isterdi. Şimdi Ankara da gezilecek olan yerlerin başında Hamamönü geliyor. Burada gezerken kendimi deniz kıyısında bir şehirde hissediyorum. Hamamönü esnaflarından İrfan Namal ise baharla birlikte Hamamönü nün daha güzel olduğuna dikkati çekti. Baharın, Hamamönü esnafına bereket getirdiğini söyleyen Namal, turistlerin de bölgeye büyük ilgi gösterdiğini aktardı. Namal, gün içinde binlerce vatandaşın Hamamönü ne geldiğini hatırlatarak, bölgenin ticari açıdan da giderek geliştiğini sözlerine ekledi. Çankaya da mahallelerle iletişim müdürlüğü kuruluyor HABER MERKEZİ - Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen Çankayalı muhtarlarla bir araya geldiği kahvaltılı toplantıda mahalle hizmet birimlerinin çoğaltılacağını ve bir müdürlük olarak hizmet verileceğini müjdeledi. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu nda Çankayalı muhtarlar ve Başkan Alper Taşdelen i bir araya getiren kahvaltıya CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin, yönetim kurulu üyeleri ve Çankaya Belediyesi Meclisi üyeleri de katıldılar. Muhtarlar adına bir konuşma yapan Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Özdemir, muhtarların da çetin bir seçimden geçtiklerini ifade ederek, Çankaya Belediyesi gibi Çankayalı muhtarlar da Türkiye ye örnek olacak işlere imza atacaklardır, dedi. Özdemir ayrıca, Çankayalı muhtarlar adına rekor bir oy ile seçimden çıkan Taşdelen i kutladı. Özdemir in ardından kürsüye gelen Alper Taşdelen, muhtarlık seçiminin çok daha zorlu bir süreç olduğunu dile getirerek, seçimin ardından ziyarete gelen muhtarların bireysel talep yerine sadece mahalleleleri için istekleriyle kapısını çalmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Seçim kampanyasında kamu hizmeti vermeye talip olduklarına vurgu yaptığını hatırlatan Taşdelen, genel siyaset yerine mahallelelerin sorunlarını ve çözümlerini anlattığını, belediyecilik anlayışı olarak tüm Çankayalıları eşit yurttaşlık temelinde kucaklayacaklarını söyledi. Önümüzdeki beş yıl boyunca Çankaya yı ortak akılla muhtarlarla birlikte, ortak akılla yöneteceklerini söyleyen Taşdelen, muhtarların sorunları iletmek ve çözmek üzere her iş için ayrı ayrı müdürlüklerde kapı kapı gezmek zorunda olmadıklarını aktararak muhtarlar ve mahalleler ile ilgili bir müdürlük kuracaklarının müjdesini verdi. Belediyedeki yeniden yapılanma çalışmalarını en kısa sürede bitirerek seçimlerde gidilen her yere yeniden gitmek üzere sokağa çıkacağını aktaran Taşdelen, halkın 'siyasiler seçimden seçime gelirler' algısını yıkacaklarını, belediye başkanlarının sürekli halkın içinde olması gerektiğini söyledi. Başkanlık katını Ziya Gökalp Caddesi tarafına alt katlardan birine taşıyacağını söyleyen Taşdelen, ulaşılabilir bir Başkan olacağını ifade etti. Taşdelen in bu uygulamasıyla Başkanlık makamı katının altında bir Hoşgeldiniz Masası oluşturulacak ve vatandaşın iş ve işlemleri görevlendirilecek personel tarafından gerçekleştirilirken gerektiğinde vatandaş bir kat yukarı çıkıp Başkanla görüşebilecek. Taşdelen konuşmasında seçim dönemi olan beş yılın sonunda mahalleler arasındaki farkı kapatarak Tek Çankaya yı yaratacaklarını, Ümitköy den Zafertepe ye, İncek ten Cebeci ye her bölgeyi Avrupa standartlarında bir aşamaya taşıyacağını belirterek Bütün bunları yaparken sizlerin desteği hayati önem taşıyor. Çankaya da herkesin ve her kesimin işbirliği içinde bir araya gelip proje üretip ortak çalışmalar gerçekleştirmesine imkan sağlayacağım. Üniversitelerimizden, yüksekokullarımızdan, elçiliklerden, kamu kurumlarından; kısacası ilçenin bütün bileşenlerinden katkı alacağım. Yaşanabilir ve huzur dolu bir Çankaya yı el birliği ile yaratacağız. Herkesin yaşadığı yere karşı sorumluluğu vardır; ancak bizim gibi seçilmişlerin sorumluluğu daha fazladır. Bu sorumluluk çerçevesinde hiçbir mahalle; ya da muhtarlık arasında, bize oy versin vermesin, asla bir ayrım yapmayacağım. Siz nasıl herkesin muhtarı olup tarafsız bir biçimde hizmet ediyorsanız ben de aynı ölçüde tarafsız olacağım. Tek hedefim yepyeni ve sorunsuz bir Çankaya yaratmaktır şeklinde konuştu.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN 29 Nisan 2014 Sal ANKARA- YEfi M SERT KARA- ASLAN - Kan, fliddet, öfke, h rs ve ölüm soluyan savafl, en çok yetim ya da sakat b rakt çocuklara zarar veriyor, umutlar - n öldürüyor. Sahip olduklar, al flt klar, bildikleri her fleyi hayalleriyle birlikte ülkelerinde b rakan Suriyeli çocuklar, savafl n ruhlar nda açt klar derin yaralar Türkiye'de sarmaya çal fl yor. Suriye'de yaflad klar n AA muhabirine anlatmaya çal flan Muhammed, birkaç ay önce Halep'in bir köyünden Türkiye'ye geldi ini, annesi ve dört kardefli ile Antakya'da kiral k bir odada yaflad n söyledi. Babas n n, flarapnel parças yla bafl ndan yaraland n ve k smen haf zas n kaybetti ini anlatan Muhammed, "Bizi hat rlam - yor, babam beni tan m yor. Annem, o yüzden 'babam n Suriye'de kald n ' söylüyor. yi olacak, bizi yan na alacakm fl. Onu çok özledim" diye konufltu. Türkiye'de de Suriye'de de okula gitmedi ini ama okumay çok istedi ini vurgulayan Muhammed, ilerde doktor olup, herkese yard m etmenin hayalini kurdu unu anlatt. Muhammed, "Belki burada okuyaca m, annem öyle diyor. Doktor olup, babam kurtaraca m" dedi. Muhammed'in annesi ise savafltan en çok o lunun etkilendi ini, sürekli a lad - n belirterek, "O lum, genelde sessiz kalmay tercih ediyor. En büyük korkusu uçaklar. Uçak seslerinden çok korkuyor. Uçak sesi duydu unda ba rmaya bafll yor ve durmadan a l yor" ifadesini kulland. Annesinin bu sözleri üzerine Muhammed, "Mutluyum, çünkü burada uçak yok. Geceleri rahat yat yorum" dedi. "Çocuk olsam yeniden, bir tek düfltü üm için ac sa içim ve kalbim çok kofltu um zaman çarpsa sadece" diyor Cemal Süreya. Oysa Suriyeli çocuklar n yaralar toptan, tüfekten, bombadan; kalplerindeki korku füzeden, y k mdan savafltan... Suriyeli minikler, ruhlar ndaki yaralara Türkiye'de merhem buluyor Kardefllik köprüsü sayesinde denizi ilk kez gördüler MERS N- Yüksekova'ya ba l Dilektafl köyünden Anamur ilçesine gelen ilkokul ö rencileri, ilk kez gördükleri denizde tekne turuna kat ld. Anamur Vak fbank Atatürk Ortaokulu ö retmeni Berna Y lmaz öncülü ünde haz rlanan "El Ele Olal m, El Olmayal m" projesi kapsam nda ilçeye gelen Dilektafl lkokulu ö rencileri, mektuplaflt klar arkadafllar n n evlerine misafir oldu. Tekne turuna kat lan ö renciler, denizi ilk kez görmenin heyecan n yaflad. Vak fbank Atatürk Ortaokulu Müdürü Mustafa Cengiz, gazetecilere, kardefl okulun ö rencilerini misafir etmenin mutlulu unu yaflad klar n belirterek, "Ö rencilerimiz hemen kaynaflt. Bu sevgi bizi de mutlu etti. Yard mlaflma ve sevgi köprüsünün devam etmesini ve herkese örnek olmas n arzu ediyoruz" dedi. Dilektafl lkokulu Müdürü Y lmaz Kanat da projenin, do u ile bat y kaynaflt rma ve dayan flma amac yla hayata geçirildi ini ifade ederek, "Buradaki ö retmen arkadafllar m z ve ö rencilerimizi, may sta Yüksekova'da misafir edece iz. May sta Cilo Da lar nda kar olur" diye konufltu. Anamurlu ö renciler, proje kapsam nda toplad klar kitaplar bir süre önce Dilektafl lkokulu'na göndermiflti. (AA) Suriyeli 9 yafl ndaki Büflra da Halep'ten Türkiye'ye s nan çocuklardan biri. Savafltan kaçan Büflra, s n rda 4 gün bekledikten sonra Türkiye'ye geçerek, annesi, babas, yedi kardefli ve amcas yla Antakya'da tek göz odaya yerleflmifl. Burada kendini güvende hissetti ini ve ailesinin yan nda bulunmas ndan mutlu oldu unu belirten Büflra, "Burada kardefllerimle parka gidiyoruz, oyun oynuyoruz. Bu, çok ama çok güzel. Orada hiç d flar ç kam - yorduk" diye konufltu. Hemflire olmak istedi ini ifade eden Büflra, ülkesine dair en çok evini ve arkadafllar n özledi ini dile getirdi. Küçük bir k z çocu unun tüm masumlu uyla "Burada çok az elbisem var, benim bir sürü giysim vard. Onlar getirir misiniz" iste inde bulunuyor Büflra. (AA) Ayder in Ukrayna l gelini Karadeniz e afl k R ZE- SAL H YILDIRIM - Rusya'da 18 y l önce tan flt efliyle evlenerek Çaml hemflin'e yerleflen Ukrayna uyruklu Sevgi Alemdar (42), dünyaca ünlü Ayder Yaylas 'nda yapt market iflletmecili- inin yan s ra halk e itim merkezi kursunda kilim dokuyor. Sevgi Alemdar, AA muhabirine yapt aç klamada, efli Halil Alemdar (76) ile 1996 y l nda teyzesinin arac l yla Rusya'da tan flt belirterek, "Halil Bey ile Türkiye'ye gelerek hemen evlendik ve Türk vatandafl oldum. 18 y ld r Çaml - hemflin'de yafl yorum. Karadeniz'e afl m ve buran n insanlar n çok seviyorum. Bu yüzden ad m Sevgi koydular" dedi. Alemdar, 18 y ld r mutlu bir evlilik sürdürdüklerini anlatarak, "Eflim yaflça benden oldukça büyük. Evlili ime çok büyük emek verdim ve gerçekten mutluyum. El ifli yapmay çok seviyorum. El sanatlar na sahip ç kmaya çal fl yorum. Halk e itim merkezindeki kilim dokumac l kursuna devam ediyorum. Dokudu um kilime 'Gün Ifl ' ad n verdim. Çok üretkenim. Hayal gücüm çok genifl. Hayal gücümü kullanarak pano yap yorum. Boyama yap yorum. Dantel, çorap örüyorum. Elimden gelmeyen ifl yok" diye konufltu. Ayder Yaylas 'nda dükkan bulundu unu, orada da çal flt n ifade eden Alemdar, flunlar söyledi: "Çal flmay çok seviyorum. Kad n n çal flmas, ekonomik özgürlü- ü olmas çok güzel. Ayder Yaylas 'na dünyan n her yerinden turist geliyor. Dükkana gelenlerin ço u nereli oldu umu soruyor. nsanlara çok farkl geliyor. Bu memlekette yaflad m ve her türlü imkana sahip oldu um için çok flansl oldu- umu söylüyorlar, bana g pta ediyorlar." Halil Alemdar ise eflini çok sevdi ini dile getirerek, "fiansl oldu- umu düflünüyorum. Eflini sevmeyen insan zaten mutlu olamaz. Mutlu bir yuva kurduk ve ömür boyunca böyle olmas n temenni ediyorum" ifadelerini kulland. Çaml hemflin Halk E itim Merkezinde görev yapan usta ö retici Ayla Koflar, Sevgi Alemdar' n yaklafl k üç y ld r kilim dokumac l kursuna geldi ini kaydederek, "Kendisi gayet becerikli ve baflar - l. Kendisinden de yapt ifllerden de çok memnunuz. Kendisini çok iyi yetiflirdi. Buradaki kültürel bilgiye sahip. Kursta ö rencilerimizin yapt ürünleri Çaml hemflin'deki yöresel el sanatlar merkezinde sat fla sunuyoruz. Kursiyerlerimiz yapt klar ürünlerle hem ev ekonomisine katk da bulunuyor hem de kendilerini gelifltiriyorlar" dedi. (AA) YAfiAMA AKADEM K BAKIfi Orhan Hikmet AZ ZO LU TÜRK YE N N GÜÇLÜ VE SESS Z DEVR M 19.yüzy l n sonunda imparatorluklar ça sona ererken dünyam z 20. Yüzy lla birlikte yeni bir birey, toplum, devlet ve piyasa modeline do ru evrilmekteydi. Bu yeni model, devletlerin birbirine daha kapal, toplumlar n birbirinden daha kopuk, piyasalar n birbiriyle daha az iliflkili oldu- u, bireyin ise henüz tam olarak ortada olmad bir modeldi. 21. Yüzy lda ise bambaflka bir ça a; birey, toplum ve devlet iliflkilerinin çok daha farkl kuruldu u bir dünyaya do ru evrilmekteyiz. Küresellleflme süreçlerinin, kitle iletiflim araçlar n n, iletiflim ve biliflim teknolojilerinin yo un etkisi alt nda, kapal toplumlar n, devletlerin ve gruplar n eski hallerini sürdürebilme potansiyelleri gittikçe azalmaktad r. Bireylerin, toplumlar n ve piyasalar n çok daha iç içe geçti i ve klasik devlet egemenli inin eski anlam n kaybetti i günümüz dünyas nda demokrasi, insan haklar ve özgürlüklere ayk r uygulamalar sürdürebilmenin zorlu u ise gittikçe artmaktad r. Bu geliflmelerin ülkemizi de çok boyutlu olarak yak ndan etkiledi i rahatl kla gözlenmektedir. Nitekim Türkiye bu geliflmelere kay ts z kalmam fl, 11 Eylül sonras nda dünya genelinde güvenlikçi uygulamalar öne ç kmas na ra men, döneminde tarihinin en kapsaml demokratikleflme süreçlerinden birini gerçeklefltirmifltir. Ülkemizin geçmiflte karfl karfl ya oldu u en önemli sorunlardan birinin, millet ile devlet aras nda bir mesafe bulunmas ve yanl fl uygulama ve politikalar nedeniyle bireydevlet aras ndaki mesafenin giderek aç lmas oldu u bilinmektedir. Bu durum, büyük ölçüde ülkenin karfl karfl ya oldu u siyasal ve toplumsal sorunlar n çözümünün güvenlikçi paradigmaya mahkum edilmesinden kaynaklanm flt r. Uzun y llar boyunca vatandafllar n gerek demokrasi gerekse hak ve özgürlükler alan n n geniflletilmesi yönündeki en temel talepleri görmezden gelinmifl, hatta bunlar n dile getirilmesi engellenmifltir. Söz konusu güvenlikçi ve halka karfl mesafe koyan politikalar n, sorunlar n çözümü noktas nda yarar sa lamad, tam tersine bu sorunlar n büyümesine neden oldu u yaflanan pek çok ac tecrübeyle ortaya ç km flt r. Demokrasi standard n n yükseltilmesi ba lam nda yak n tarihimizde önemli reformlar hayata geçirilmifltir. Çok partili siyasal hayata geçildikten sonra, baflta Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemleri olmak üzere, demokratikleflme ve sivilleflme alanlar nda çok önemli ad mlar at lm flt r. Yak n dönemde at lan ad mlara bak ld nda ise y llar Avrupa Birli i(ab) uyum süreci ba lam nda gerçeklefltirilen ve temel haklar alan nda yenilikler getiren reformlar da oldukça önemlidir. Ancak reformlar n yo unlu u, kapsam, niteli i ve etkileri düflünüldü ünde, dönemi özel bir önem arz etmektedir. Bu dönemde, tamam demokratikleflme bafll alt nda ele al nabilecek sivilleflme, normalleflme, hukuk devleti ve insan haklar standartlar n n yükseltilmesi aç s ndan tarihi nitelikte reformlar gerçeklefltirilmifltir. Türkiye tarihinin en kapsaml sivilleflme ve demokratikleflme süreçlerinden birinin yafland bu dönemde askeri, bürokratik ve yarg sal vesayet rejimlerinin k skac nda, ola- an yaflam n hemen hemen her alan na getirilen afl r k s tlamalar birer birer kald r larak hayat n çok yönlü normalleflmesine yönelik çabalar kararl l kla sürdürülmüfltür. Kendi toplumunun ve dünyadaki geliflmelerin gerisinde kalan ve bu nedenle pek çok de iflimin önünde engel olan kamu bürokrasinin olumsuz etkileri azalt lm flt r. Demokratikleflme ad mlar, Türkiye özelinde 21. Yüzy - l n ilk on y l na damgas n vururken gelecek y llar n temel tart flmas gündemini de belirlemifltir. Özellikle 2009 sonras Milli Birlik ve Kardefllik Projesi sürecinde yo unlaflan bu tart flmalar, esasen devletin demokratiklefltirilmesini h zland rd gibi siyaset kurumunu da güçlendirmifltir. Bu süreçte hayata geçirilen ve millet ile devlet aras ndaki engelleri kald rmay amaçlayan düzenlemeler, son tahlilde devletin etkisini azalt p, sivil toplumun alan n geniflletmeyi ve bireyi öne ç karmay hedeflemektedir. Kürtler, Aleviler, Romal lar, gayrimüslim vatandafllar gibi çeflitli toplum kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler, toplumun bu sorunlarla yüzleflmesini sa larken; ayn zamanda sorunlar n serbestçe tart fl lmas na ve çözüm aray fllar n n h zlanmas na zemin haz rlam flt r. Milletimizin zenginli ini oluflturan etnik, dini ve kültürel farkl l klar 1990 l y llarda telaffuz dahi edilmezken, bu dönemin sonunda alabildi ine özgür ve dinamik bir tart flma ortam do mufltur. Türkiye, bu ortam sorunlar n aç kl kla konuflup tart flarak kendi demokratikleflme hamlelerini h zland rm flt r. Temel hak ve özgürlükler alan n geniflleten, insanlar n gündelik hayat n her alanda kolaylaflt ran ve devlete güven duygusunu pekifltiren bu ad mlar toplumun sadece bir kesimi için de il, tamam düflünülerek at lm flt r. Gerçeklefltirilen uygulamalardan, her alanda k skaç alt na al nmak istenen toplumun tüm kesimleri yararlanm flt r. Özgürlük ve demokrasi ç tas n yükselten ad mlarla terör eylemleri ve meflru talepler birbirinden ayr flt r lm fl, toplumun her kesimine karfl daha duyarl ve sorumlu yaklafl lm flt r. Önceki dönemlerdeki yanl fl uygulamalardan kaynaklanan ma duriyetlere son verilmifltir. Böylelikle, Türkiye nin, her bir vatandafl için daha özgür, güvenli, müreffeh ve huzurlu bir ülke haline gelmesi sa lanm flt r. Uzun zamand r tart fl lan ancak 2000 li y llarda somutlaflan demokratikleflme politikalar, bir taraftan toplumun sorunlarla yüzleflmesini sa larken, di er taraftan bir tür sosyal restorasyon ifllevi görmektedir. Dünyada yaflanan de iflim dalga boyunu yakalamak isteyen Türkiye nin, son on y lda yapt klar na bak ld nda, tüm bu ad mlar n bir tür sessiz devrim olarak nitelendirilmesi yanl fl olmayacakt r.

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR

GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR GÜL, BAfiBAKAN I BEKL YOR Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün sözleri siyaset kulislerinde, radyo mikrofonlar nda, televizyon ekranlar nda, gazete sütunlar nda ve sanal ortamda tart fl ld, tart fl l yor. Asl

Detaylı

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor

Yerel seçim bitti, tart flmalar sürüyor. Biz art k, bu tart flmalar kadar hizmetlerin de takipçisi olaca z. Randevulu Z YARET geliyor 6 VEK L tart flmas Yerel seçimlerde belediye baflkan seçilen 6 milletvekilinin TBMM üyeli- i sona erdi. Yaz okundu TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Bal - kesir Milletvekili Ahmet Edip U ur, AK Parti stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah

Fiyat 25 Kr Dünya enerji haritas n de ifltirecek olan karar ABD ve Irak a bildirildi fib RL. deklarasyonu. Cumhurbaflkan Abdullah Y ld r m'a ret floku fiike davas nda Yarg - tay Cumhuriyet Baflsavc l itirazlar reddetti. Dava dosyas stanbul 10. A r Ceza Mahkemesine gönderilecek. Fenerbahçe Kulübü Baflkan Aziz Y ld - r m' n cezas n

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas

Fiyat 25 Kr PARALEL aç klamas Hofl geldin Bal kesir Bal kesirspor'un, Spor Toto Süper Lig'e yükselmesinin ard ndan kentte büyük coflku yafland. K rm z -beyazl ekibin, stanbul Büyükflehir Belediyespor'u 2-1 yendi i maç n bitifl düdü

Detaylı

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin.

CHP, bozkurt u keflfetti! ABD: Pensilvanya da. SARIGÜL: Çileli bir yolculuk. Ülkücü and ile devrim marfl kol kola. yeni bir dönemin. ISSN 1308-7622 3 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr TOBB Baflkan Hisarc kl o lu: Yerelde yeni bir dönem bafllad TOBB Baflkan Rifat Hisarc kl o lu, milli iradenin sand a yans mas yla

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi;

Fiyat 25 Kr. Y ld z: Kediden rahats z de ilim dedi ve ekledi; ISSN 1308-7622 ACI MUZ! 4 Nisan 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr stanbul Ticaret Odas, 2014 Mart ay nda fiyat en çok artan ve azalan ürünleri aç klad. Buna göre, 2014 Mart ay nda TO'nun stanbul

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak

Ahmet Davuto lu, Yeni Türkiye nin yüzü TÜRK YE kazanacak ISSN 1308-7622 23 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kutlu yürüyüfl sürecek AK Parti Genel Baflkan aday ve D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, genel baflkan olmas halinde 12 y

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard

Bir tart flma ve Gazeteci Alev Çukurkavakl n n önerisi. Çankaya Köflkü MÜZE OLSUN. olsun! CHP, kavgas z-gürültüsüz kotard ISSN 1308-7622 D NLENEMEYECEK! Cumhurbaflkan Erdo an' n kullan laca n aç klad yerleflkede dinlemelere karfl özel önlemler al nd HABER 12. SAYFADA 6 Eylül 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat

Detaylı

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M

Yeni yetme ile ak sakall harman. YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle kuruldu TAR H DEV R-TESL M Yeni yetme ile ak sakall harman STE YEN KAB NE ISSN 1308-7622 62. HÜKÜMET HAYIRLI OLSUN 30 A ustos 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr YEN HÜKÜMET; 1 görev de iflikli i, 3 kabine d fl ve 4 yeni isimle

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r

ILK YERLI UCAK teslim icin haz r 9 MAYIS 2014 Cuma YIL:40 SAYI: 13956 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com lk A400M uça ATLAS, törenle teslim edilecek 23 Nisan Ortaokulu na KÜTÜPHANE AÇILDI Hay rsever Melek

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL

Ç lg n A USTOS heyecanl EYLÜL 23 A ustos 2014 Cumartesi Cumhurbaflkan seçilen AK Parti Genel Baflkan ve Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, MYK toplant s n n ard ndan yapt konuflmada, Partimiz içinde nifak, ayr flma, fitne ç kmas n bekleyenler,

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı