MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA. 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk. Eylül/Ekim/Kasım 93'te"

Transkript

1

2

3 Eylül/Ekim/Kasım 93'te 1 Merhaba Yeni nsan/ Baki Altın 6 Al Gözlerim Sende Kalsın/ Hayati Azim 14 Veba/ Tolga Karadeniz 17 Korku/ brahim Karaca 23 Munzur: Bir Dü ün E v i / Harun U y a r 24 Toroslarda Bekleyece iz Sizi/ Gülay Esen 26 ki Damla Gözya ıydık Sakallarımızda Hasan Bayar 30 Hiç Durmadan/ Grup Yorum 34.Devrim çin Sinema, Y ı l m a z Güney ve Y o l Sadık Çelik 36 ki Koço lu Gürle tiriyor syan Ate ini Ender Selçuk 38 Bir Foto raf: Siirt/ Engin Kaban 40 Nota: Reber/ Grup Yorum 42 Haber-Yorum ÖN KAPAK : SULEIMAN M A N S O U R ARKA KAPAK : C HAT ARAL MERHABA Durmadan dinlenmeden yürüyoruz. Kar ıla tı ımız her engeli bir deneyim olarak görüyoruz. Altetti imiz her ihanet hedefe bir adım daha arınarak yakla manın belgesi olarak geçiyor tarihimize. Yarattı ımız örnek de erler, yılmadan, usanmadan geçmi imizi ve gelece imizi sahiplenmeyi ö retiyor bize. Düzenin koku mu lu u, yaratmak istedi i bencille mi, bireycile mi ve yalnızca tüketmeye programlanmı insan tipinin kar ısında yine aynı toplumun içinde ama de erleriyle bamba ka, yepyeni bir insan örne i yaratıyor mücadelemiz. Sabırlı, payla an, emek harcayan 'yeni insan'acı ve zulüm düzenini sona erdirecek devrimin motoru, habercisidir. gal altındaki topraklarda, emperyalizmin ve siyonizmin a ır teknolojik silahlan kar ısında, ta la sapanla direnirken en önemli dayana ı me rulu u, mazlumlu uydu Filistin halkının. Kendi ülkesinde sürgün, kendi ülkesinde tutsaklı ı ya adı onyıllarca. Sabırla, inatla yeti tirdi çocuk generallerini. Zulmün kar ısında dimdik durdu. Kazanılan mevziler Filistin halkınındır. imdi onun mücadelesini emperyalizme pazarlayan Arafat önderli inin de il. Ya anan ihanet ise burjuva önderli e aittir. Filistin halkına de il. Filistin halkı, emperyalist barı a teslim olmayacak. Hızlı büyüyor Filistinli çocuk generaller. Hızlı büyüyecek. Ve bu ihanetin yüzüne tükürecek. Kapa ımızı Filistin. halkının mücadelesine ve gelece ine adıyoruz. Suleiman Mansour, Filistin'in ulusal renklerini -siyahı, kırmızıyı, ye ili ve beyazı- yasaklandı ı için kullanamamı tablosunda. Biz, mücadelesine verdi imiz deste in bir sembolü olsun diye, logomuzun renkleriyle tamamlıyoruz tabloyu. 76 yıl sonra bir kıvılcım dü üyor Moskova sokaklarına. 76 yıl sonra kızıl bayrak, 76 yıl sonra Lenin, Stafin; 76 yıl sonra sosyalizm, yeniden zulme sömürüye ba kaldırının tarihini ba latıyor Rusya'da. Tükenen revizyonizm. Yeni bir dünya, e it, özgür bir dünya kurma tutkusu tükenmiyor. Kaldı ı yerden bir iz bulup kendine, yeniden, yeniden yaratıyor kendini küllerin arasından. Onu sahiplenen yeni insanın elinde ekilleniyor. Taptaze, dipdiri bir ruh oluyor. Umut oluyor gelece i için ülkenin. Dergimizin yayın hazırlıktan bitti i baskıya girmek üzere oldu u sıralarda,3 Kasım 1993 çar amba günü, Diyarbakır büromuz polis tarafından basıldı. Arama belgesi olmamasına kar ın 5 saat boyunca büromuz didik didik arandı, talan edildi. Ar ivlerimize ve kasetlerimize el koyuldu. 5 saat sonra "aranan bir ahıs" için geldiklerini söyleyip gittiler. Gerçekte aranan bir ahıs yoktu. Aradıkları "tanıklar" vardı. ktidarın Lice'de estirdi i terör ve katliam sonrası stanbul'dan giden gözlem heyeti kentten henüz ayrılmı tı. Aralarında OKM ve Tavır temsilcilerinin de bulundu u heyeti a ırlayan kurumlardan biri de Diyarbakır büromuzdu. Polis baskınının nedeni gayet açıktı. ktidar, katliamlarını bir demagoji perdesi ardına gizlemek istiyordu. Oysa kamuoyunun duyarlılı ı ve te hir çabası, bu perdeyi çoktan yırtmı tı. Devlet cinayetine tanık bırakmak istemiyordu. Aradı ı "tanıklar"dı. Herkes 'tanık' olmalıdır. "Ya adı ı dönemin tanı ı" olmak bu katliamların,hak gasplarının tanı ı olmaktır. Ve yakasına yapı maktır suçlu olanın. Dostlukla! TAVIR 1

4 2 TAVIR evrimcinin görevi devrim yapmaktır"..." ki üç daha fazla Vietnam!" (Che) Canlılar ya ayabilmek için beslenmeye gereksinim duyarlar. Bu bir zorunluluktur. Yeni insanın besinlerinden birisi olan kararlılık da, hep diri, güçlü ve canlı kalabilmesi için daha ba ka besinler ister. Kararlılı ın besinleri inanmak, güvenmek ve sava maktır. Halk arasında söylenen "Dü mez kalkmaz bir Allah" sözü, insano lunun ba ına her ey gelebilir gerçekli inin yanında, istedi inde insano lunun yapamayaca ı ey yoktur gerçekli ini de anlatır. stemek, irade, inanç i idir. nanmak, gerçekle mesi u runa senin hayatını, tüm maddi ve manevi varlı ını ortaya koydu un devrim davasına olabildi ince sarılmaktır, onu savunmaktır. Sıradan insanların o lu kızı olur: devrimcilerin ebeli ini yaptı ı devrim, devrimcilerle halkın gerçek evladıdır. Gelecek, istikbal ondadır, güvenece imiz, çalı ıp çabalayaca ımız, uzanıp tutaca ımız, ate- ini sürekli harlayaca ımız umuttur devrim. Devrimci mücadelede kararlılık tuttu undan fazlasını koparmaktır. Devrime olan inanç, emekle, canla, kanla ve binbir çe it yaratıcı mücadele biçimleriyle yo ruldu u için, hamuru, gökten inip gelecek ve insanları kurtaracak olan "mehdi" ye olan inançtan çok farklıdır. Onda bilinemezcilik, anla ılmazlık, belirsizlik yoktur. Materyalist yorumla, diyalektik yöntemle bilimsel olarak tarihimiz didik didik edilmi tir. Her ey göz önüne serilmi tir. Gerekli olanlar ayıklanıp öne çıkarılmı tır. "Strateji" diye bir yapı kurulmu tur, yol çizilmi tir! Bu, namlunun so uklu u ve sıcaklı ı kadar gerçektir. Artık bunun emekle, mücadele ile, mücadeledeki tüm acıları, mutlulukları, özlemleri, umutları, kayıpları, geçici yenilgi ve mevzi zaferleri geçe geçe devrime uzanılaca ına olan inançtır. Bu inanç canlıdır, hareketlidir, elle tutulabilirdir, bedellidir. Sıkıca sarılındı ında kararlılık artar, kararlılık nitelikçe peki tikçe inanç çeliklesin Devrimci mücadele, devrimcilerin birbirlerine, kendilerine, halkına, di er emekçi halklara ve devrimin istikbaline güvenle ilerleyebilir. Kararlılı ın içindeki ev sahibidir güven. Bu ev sahibinin morali yüksek oldu unda kararlılık parıldar bir kılıç gibi. Bu ev sahibinin sorunları en aza indi inde kararlılı ın yüzünde yenilmezlik okunur. Haklı bir meydan oku- yu ifadesi hiç silinmez olur yüzünden. Evet, güven kendine güvendir öncelikle, kendi içindeki sava ı kazanmı olmanın getirdi i devrimci dinginlik, kendinden eminliktir. Sen kendi içindeki kapitalizme ve onun bütün uzantılarına kar ı sava ı kazandı ında, ve bu sava ın baltalarını gömmeyip sürekli biledi inde,"dı "a kar ı sorunların varlı ı, senin için normal bir i olur. Kendi sava ını kazanan devrimci kendine güvenen devrimci haline gelir. Kendisine güvenen, ba ka devrimcilerin güven ya da güvensizlikleri nedeniyle de kendine güvenir. Devrime ve halka zaten güven söz konusu oldu undan, devrimin ordusuna, partisine güvenir. Kaldı ki devrimcinin devrimcili ini sürdürebilmesi için, kendisinin ba kalarına ne kadar güvenip güvenmedi i bir yerde pek de önemli olmaz: devrimci örgütlülü ün tek tek devrimcilere güvenmesi esastır. Bunun yolu dahi, devrimcinin kendisine güveni sonucu, örgütlülü e de bu güveni yüksek biçimde ta- ımı olmasıyla gerçekle ebilir. Kendi omuzuna güvenen ba kasının omuzuna yaslanmasını bilir. Sırtını sırtına vererek silah ku anabilir, bir an bile tereddüt etmeden. Kararlılı ın içeri inde inanç ve güven bulunmakla birlikte, kararlılı ın kendisi de güveni geli tirmenin en dinamik, devrimci iteneklerinden birisidir. Zaten, inanç, güven ve kararlılık birbirinden soyutlanarak tek ba ına ele alınamazlar, o zaman hemen renk, biçim ve giderek do rultu de i tirmeye meylederler. Devrimcili in, yenile menin tüm ö eleri birbiri ile koparılamaz ili ki içindedir. Örne in, devrimin, devrimci örgütlenmenin adaletine, hukukuna, geleneklerine gerekti i gibi inanmayan, inancı zayıflayan bir devrimcinin, bu de erleri kararlılıkla savunaca ını

5 beklemek yanlı tır, kendini aldatmaktır. nançla kararlılık, güvenle kararlılık, ahlak-adalet iie kararlılık, sözünde durma gerçekçi olma, saflı ını koruma ile kararlılık arasında, tüm bunların birbiri arasında, birbirini etkileyen, koparılamaz zincirler vardır. Tüm zincirlerin dü manı oian devrimciler, yolda lık zinciri ile birbirine ba lıdırlar. Devrimci mücadele ile yenilenirken, devrim yolunda sayısız zorluklarla, engellerle kar ıla ıyorsun. Bunlar dü manın açıktan çok yönlü saldırıları ba ta olmak üzere, içimizdeki dü manın seni geriye çeken, bir aya ının, elinin hep kapitalizmde kalmasını isteyen talepleridir. Yukarıda çerçevelemeye çalı tı ımız kararlılık, seni her bir engelde, zorlukta yıkımda aya a kaldıracak olan yegane güçtür, bunu unutmamalısın. Öncelikle hiç bir zaman tökezlememeye çalı acaksın, kararlılı ın ve bunu besleyen unsurlar tökezlemene izin vermeyecek. Diyelim ki tökezledin. Bu sefer ikincisine izin vermemek üzere hemen do rulup ko maya devam etmelisin; ilkinin dersiyle üstelik. "Eyvah, ben tökezledim, tökezliyorum, artık benden adam olmaz" türünden dü ünceler, beyninde yuvalanabilmi kapitalist burjuva dü manın kalbinin kula ına fısıldadı ı gericilik propagandasıdır. Buna asla izin vermeyeceksin. Sen de biliyorsun ki, iç dü manla sınıf dü manının vurucu güçleri i birli ine giri erek, önce seni tökezletti, kararlılı ını sınadı, imdi de dü ene vurmaya çalı- ıyorlar. Önce paslı balyozu kullandılar, sonra da kendi ellerinle bo azına sarılmanı istiyorlar. Gün olur üzerine 12'ler a ırlı ınca Çöker de kur uni karanlık Koparılırsan güne inden Eyvahlama hemen dört bir yanı Solası de il öyle birdenbire A kın yüce nefesi Kılıçlanmı mısır püskülleri gibi Su so ur toprak so ur so ur hava ve hatta Donabilir vatanın teri alınlarda Ve güne ten koparılan Ate deryaları so ur da So utulmaz hiç bir zaman Güne inden koparılan Bir hücre ki Cihan de er bir sevda ile sava an! Kavgada dü memeye çalı- acaksın, dü memek esas olacak. Mücadele eden bir devrimci bir kaç kez dü ebilir veya ilk dü ü ü son dü ü olabilir! Devrimin motive etti i, devrimci bilincin "Kalk yürü" dedi i sese kulak vermelisin. Dü enle kalınmaz, ölenle ölünmez bilirsin, her dü ünde güvey her cenazede ölü olmanın küçük-burjuvaya özgü oldu unu da ya ar görürsün! Mücadele de tökezlemek, dü mek, istenmeyen bir trajedidir, geçici yenilgiler de öyle, de il mi? Engebe diyoruz, i te engebe gerçekli inden birisi de bu "Ki isel" yazgıdır. Devrimci teorin ve tecrüben, devrim yürüyü ünü tamamlama kararlılı- ın sana bunu a mayı söylemiyor muydu? O zaman, dü- üp kalkmak, kalkıp soluklanmak, soluklanıp tekrar ko mak eylemlili ini içindeki devrimin sesine kulak vererek sürdürmelisin. Dü ülen yerde çakılıp kalmak ve tövbe billah buradan artık ileri gidemem ben demek, statükoya sarılmaktır: mücadele içinde bir yerde donup kalmaktır, biliyorsun. Ve seni geçip giden mücadele ile birlikte yolda larına "Size güle güle" demektir, de il mi? Dü tü ün yerde ne var? Biraz, devrimcilik biraz düzen, devrimin hızı seni geçip gitmi. Biraz ondan biraz bundan, uzla macılıktır, düzenle içindeki devrimi barı tırmaktır, buna izin verilir mi hiç? Üstelik çakılıp kaldı ın yerde de yalnız de- ilsin. Hayat öyle sahipsiz de- il ki hiçbir a amasında. Ba ka toplumsal aktörleri de var. Onlar sana hiç devrimden yana yer açarlar mı sanıyorsun? Elinden tutup seni de daha geriye, kendi "dünyalarfna götürmek isteyecekler, geri çekeceklerdir. Sen bir kere nasıl olsa geri durmaya, donmaya izin vermi sin, bu görülmü, anla ılmı, ikinci-üçüncü adımlar neden atılmasın diye sana asılacaklardır. Sen de kararlılı ından taviz verdi in için pek fazla direnemeyeceksin. Bu içinden çıkıp geldi in kapitalizm bataklı ına dönü tür. Bir de dü ülen yerden kalkıp hızla tekrar ileriye atılmak yolu vardır, kararlılı ın yanında inanç, güven, ahlak, adalet duygu ve dü üncelerini de besleyen bir devrimci ise bu yolu tutacaktır. Tekrar tekrar ileriye do ru ko mak potansiyeline sahip olmadı ın zaman, ihanet ve dönü potansiyeline yer açıyorsun demektir: ne yapalım, toplumsal yasalar arada derede kalmaya, vaziyeti idare etmelere eninde sonunda pek izin vermiyor! Bu nedenlerle diyoruz ki, kararlılık devrime uzanmada en büyük silahlardan birisidir. Kararlılı ının zayıflamasına izin vermek, bu silahın ate gücünün zayıflamasına izin vermektir. Nerede görülmü tür, giderek ate gücü azalan silahlarla, "bireysel trajedilerden kurtulmak? Gün olur üzerine 12'ler a ırlı ınca Çöker de kur uni karanlık Koparılırsan Bir hücrenin sava ından Eyvahlama hemen dört bir yanı TAVIR 3

6 Tek bir fener de kalsa a kın gücü Tutu turmaya yeter unutma Bir ucundan karanlı ı... Devrim yürüyü ü büyük "felaketlerle de kar ıla abilir, kar ıla ıyor. Mahir ve yolda larının tutsaklık ko ullarında en fazla acı çekmelerine yol açan, Münir-Yusuf hizbinin parti devrimci çizgisini tasfiye etmeleri ve partinin en büyük güç kaybına u ramasına neden olan revizyonist, fırsatçı, ahlaksız, adaletsiz müdahaleleri gibi... O günleri anlayabilmek, gözlerde, yüreklerde ve beyinlerde canlandırabilmek için, bugünkü "felaket"e bakmak yeterlidir Devrimci önderli e kar ı yapılan fırsatçı, ahlaksız, adaletsiz darbenin yol açtı ıolumsuzluklar çok yazıldı, çizildi. Dahası ya ayarak gördük, devrim yürüyü ümüzü geriye çekti, çok yönlü "zamansız" alçaklıklarla yüzyüze geldik. Tüm bu olumsuzlukların gerisinde dü manın amansız saldırıları vardır, ondan ba ımsız de ildir. Yani iç dü man her zaman sınıf dü manının üvey evladı olmu tur, onun amarlarıyla do umu gerçekle mi tir. te böylesi günlerde felaket tellallı ı yapmak, biliyorsun ki, olmayacak i lerdir. Ya am a kımızı kamçılayan irade ve kararlılı ı zayıflatmak, kararlılıktan taviz vermek, güvenden üphe duymak, sava mak ve mücadele etmekten geri durmak, hem bireysel hem örgütsel düzeyde içimizdeki dü mana yol vermektir. Kendini kenara çekip, buyurun geçin demektir. Burada uzla mak, barı mak da a ılır ve giderek i birli i ortaya çıkar. (Bu potansiyel bir tehlikedir.) Devrimci-yeni yanımız kararlılıkla, böylesi durumlarda öne atılmalı, yenilenmenin ve geli menin kar ısındaki dü man güçleri ezmelidir. Devrimci vicdanla, adaletle, ahlakla, e itimle, kültürle, güvenle, geleneklerle, sözle eylemle beslenen devrimci kararlılık: tüm tökezlemelere, dü melere, yalpalamalara ra men biz Che'nin sözlerine layık devrimciler olmaya götürecek tek güçtür. Çepeçevre ku atılır da Zifiri karanlık derya üzre Bir kaptan ki vah i dalgalarla... Tek bir fener yol gösterir Rotayı a ıran gemilere Unutma! Yeni insan, bugün, her eye ra men devrim yürüyü ünde kararlı olan insandır. Kararlılı ını, devrimci adaletin gerçekle mesine, devrimci ahlakın yerle mesine, devrimci kültürün yaygınla masına, devrimci geleneklere yenilerinin eklenmesine, devrimin onurunun yücelmesine ko an insandır. 4 T A V I R

7 tanımsız bir katliamın iiridir bu anlatamam sı maz dizelere imgeler lal olur susar çaresiz sözcükler ırmak olsa ça lasa göllere sı maz ta ar denizlere bir sabah ırnak'ta afak sökerken afak sökerken ba ladı deh et su uyur ku uyur insan uyurken indi tepelerden a a ı vah et ay sustu yıldızlar sustu gök sustu ey mazlum halkım yadsınan millet sen rüyaların derin sularındayken tank ile top ile zulüm konu tu Kürdistan'ımın ırnak ehrinde kıyametsiz kopardılar kıyamet bir yanda insan ölüleri yatar upuzun bir yanda katledilmi i mi hayvan le leri ba lamı koku maya etleri bir kediler dola ıyor bombo sokaklarda sahipsiz köpekler dola ıyor bir de... bir de i galcilerin ya macı askerleri ma azalar dükkanlar yıkılmı yakılmı sayısız evler alevler kızıl kartallar gibi gö e do ru kanat çırparken ırnak bu ulu gözlerinden u run u run kan dökerken ilansız bir sava tablosudur gör insanlık gör iyi bak kalkmı göç ediyor ırnak göçüyor tankların topların ate inden göçüyor zalimlerin serinden göçüyor ölülerini geride bırakarak ne zaman bitecek bu acılar ne zaman ne zaman dinecek gö sümde sızı hepinizin yerine ben öleydim oy yeter ki istenmeyen bir konuk gibi ölüm erkenden çalmasın kapınızı IRNAK'TA KANLI AFAK Mehmet ERCAN T A V I R 5

8 A mcamı hapishaneye ziyarete gitti imiz gün. Telefon kulübesinden biraz daha büyükçe bir yer. Annem cam bölmelerin ötesindeki amcamla konu uyor. Benim orada oldu umu unuttular. Sen amcamın ardında duvara yaslanmı sın. Oradan gökyüzünü göremedi ini bilsem de gökyüzünü seyretti ini dü- ünüyorum. Omuzlarına dökülen kestane saçların özenle taranmı. Dı arıda rüzgar yok. Olsa da geçemez bu camlardan. Esse diyorum yinede. Esiyor. Saçların uçu uyor imdi. O esintiler senin gözlerinde. I ıltılarını gönderiyorsun gülümseyi- inde. Ben de sana gülümsüyorum. Annem "Bir ihtiyacın var mı?" diye soruyor amcama. Elini uzatıyorsun camların içinden. Dokunuyorsun gözlerime. Amcam benim orada oldu umu anımsadı. Bir sana, bir de bana bakıyor. "Gel" diyor sana. "Bu Barbara: Bu yaramaz da benim ye enim, Barbara sviçreli." " sviçre çok uzak mı Barbara?" "Uzak." Anneme bakıyorsun sonra. Gözlerindeki rüzgarlar hüzüne bırakıyor yerini. "Çetin'in cenazesine gittiniz mi?" diye soruyorsun. Suçluluk duygusu yüklenmi sesiyle "gidemedim" diyor annem. "Kalabalık olmalıydı, iyi bir tören yapılmalıydı onlara. Neden ikisini yanyana gömmediler?" Babam fabrikada çalı ıyor. O gittikten sonra uyanırım ben. Annemle kahvaltı yaparız. kindi vakti de annem çıkar evden. Bir i yerinin temizli ini yapıyor. Bazen beni de götürür oraya. Babam eve geldi inde kuca ına alıp öper beni. Yüzü yorgun, elleri yorgun. Korkarım dü ürecek diye. Mutfa a gider sonra. Annem bula ıkları yıkamadan gitmi se kendi kendine söylenir. Evde yemek yoksa daha da kızar. Ama anneme yemek yapmadın mı diye sormuyor çoktandır. Babam sordu un- GÖZLER M daysa annem kara yüzünü daha da karartıp, "Para mı bırakıyorsun eve? Bıraktı ın parayla ekmek alınmaz. Temizli e de gitmesem..." diye tersler babamı. Seni hapishanede gördü- ümden aylar sonraydı. Annemle babam kavga ediyorlardı yine. Babam "bu evin pisli i deli edecek beni" derken annem burnundan solumaya ba lamı tı bile. "Elin evinde elektrik süpürgesi, otomatik çama ır makinası..." "Makinasız temizlenmez mi bu ev? Yeti miyor i te..." "Temizlenmez. Yeti mezmi, elin erkekleri nasıl yeti tiriyor ha? Erkek ol da yeti tir." Anneme benim yanımda vurmaz babam. Kapı çalınmasaydı vururdu belki de. Erkek misin sözcü ü çok sinirlendirir onu. Ko up kapıyı açıyorum. Hapishane camlarının ötesinden gülümsedi ince bakıyorsun gözlerime.. O görü memizden sonra görmemi tim seni. Fakat annem her ziyaret gününden sonra senden söz ediyordu. Babam bile tanıyor artık seni. "Barbara geldi." diye ba ırıyorum. Evdeki sert hava yumu uyor birden. Geldi ine öylesine seviniyorum ki. Annemin sevinci ise daha bir ba ka. Seni görmenin yanında, sorunlarını, babamla olan kavgalarını anla- SENDE KALSIN Hayati AZ M tabilece i, kendine yanda çıkacak birinin gelmesinin sevinci bu. Annem anlattıkça babam önüne bakıyor. Annemi dinliyorsun sessizce. Anlattıkları bitti inde "sen haksızsın" diyorsun. Annem a kın. "O dokuz saat çalı ıyor, sen dört saat çalı ıyorsun. Bir de e ine bula ık yıka dersen e itlik olmaz ki." "Nasıl kadınsın sen? Sandım ki benden yana tavır alırsın." "Biz haklıdan yanayız her zaman, e ten dosttan yana de- il." Sabah babam i e gitmi ti. Kar ı kom umuz Barbara'yı görmü olmalı. "Misafirin mi var? diye sesleniyor anneme. "Kaynımın karısı gelmi " "Almanya'dan mı?" "Ne getirmi, neler getirmi?" Annem, Barbara'nın getirdi- i eyleri saymadan önce elini birkaç defa sallayıp uzun bir "o" çekti. "Bana etek ceket çocu a da üst ba..." Oysa Barbara bana bir çikolata getirmi ti. Annemin saydıklarını duydukça gülüyordu. Ben yalan söyledi imde annem a zıma vururdu. "Barbara, annemin a zına vuralım mı? Bak yalan söylüyor" " imdilik uyaralım." Bu kızı seviyor insan. Mahsunlu unu, gülü ünü... Yaban- 6 T A V I R

9 cılı ını bile. Hem bir yabancı; hem bir abla, bir karde ten daha yakın. Sen haksızsın demesi bile incitmiyor insanı. Gülüm, yabancı gölüm, yaban gülüm. Eve gelirken ayaklarım geri geri giderdi sanki. Nazım da olmasa hiç gelesim olmayacak. Yaban Gülü evdeyken ko asım geliyor i dönü lerinde. Özlüyorum onu. Az sonra kapıyı açacak diyorum. En güzel gülümsemeleriyle merhaba diyecek. Zile basıyorum. Barbara evde yok. Bilsem ki Yaban Gülü evde yok neden basayım zile? Anahtarı çıkarmak zor de il ya çantadan. Az sonra bir neden bulur tepi iriz yine adamla. Yaban Gülü'ne sorsan ben haksızım. Elin karıları bir giydi ini bir daha giymez. Nerde kaldı bu kız? Gecikmezdi hiç bu kadar. "Aramadı mı?" diyorum. "Aramadı diyor." E imin gözlerinde de bir kaygı var. Ba ına bir ey gelmesin sakın. Burada olsaydı imdi. Böyle dört saat temizli e gitmekle olmaz. "Sizin sorunlarınız daha çok ekonomik. Paranız yetmedi i için kavga ediyorsunuz" derdi. Sonra da hem kararlı, hem sevecen mimiklerini takıp; "proleter olacaksın" diye eklerdi. Benim dilim de dönmez u sözcü e, Ne demek o diye sorardım." çi demek, i çi. Hadi birlikte söyleyelim. Pro-leter..." Saat ilerledikçe kaygılarım artıyor. Ya ba ına bir ey geldiyse sözcüklerini kovmaya çalı manın bir yararı yok. Nazım da yanındaydı üstelik. Ya ba larına bir i... Bu gün Kadınlar Günü demi ti sabahleyin. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Arkada lar enlik düzenlemi birlikte gidelim. Nasıl da sevecendi bu sözü söylerken. Biraz heyecan da vardı sesinde. Gelmeni çok istiyordu. Ba- ın a rıyordu, biraz yorgundun. "Gelemem hastayım" dedin. Gidebilirdin aslında. Kadınlar Günü de neymi dedin için için. Kırılmı mıdır sana? Evet biraz kırgındı. "Biz de Nazım'la gideriz" dedi. Yaban Gülü gittikten sonra daha da a rıdı ba ın. Ya ba ına bir i geldiyse!? Ya ba larına. Telefon çalıyor. E inle birlikte ko uyorsunuz telefona. Onun sesi. "Ne oldu?" diyorsun. Hiç diyor önce. Gülü ünü duyuyorsun kaybolduk derken. "Sokak sokak dola tık bulamadık evi." "Biliyor musun anne?" diyor Nazım. "Tiyatro oynadılar orda Barbara da konu ma yaptı. Hem de Türkçe. Herkes nasıl alkı ladı görecektin." "Biz kadınlar; sınıfsal ve ulusal baskıların yanında özel baskılar ve cinsel baskılar altındayız. Bu baskı emperyalist düzenin hakim oldu u heryerde vardır. Kapitalist toplum kadınlara ekonomik ba ımsızlık hazırlamı tır ama ne insan, ne kadın, ne de e olarak kendi ki ili- ini ya ayabilme olana ı yoktur. Kadın meta toplumunda meta olarak ya amaya mahkumdur. Yarı feodal toplumda..." Barbara çayını bitirip mutfa- a geçti. O ne zaman evde bir i yapmaya kalksa, annem hemen kar ı çıkardı. Barbara da her zaman oldu u gibi "Ben oturup sen çalı ırsan, ikimizin zamanı da bo a geçecek, i leri birlikte yapalım" dedi. ler bitince bana Dersim'i anlatırsın. Barbara'nın kendine özgü aksanıyla R'leri biraz yutup, harfini uzatarak Dersim demesi annemin ho una gider, aynı sözcü ü bir kaç kez tekrarlatırdı. Annemin Alman gelinimiz olarak tanıttı ı Barbara kom uların dikkatini çekiyor, Barbara mutfa a girdikçe, kar ı kom umuz uzaktan uza a da olsa onunla konu ma olana ı yakalıyordu. "Ho geldin, ho geldin!" Barbara da annemin yalanları açı a çıkar endi esiyle kom ularla fazla konu muyordu. Ho geldin diyen kadını ba- ıyla onaylayıp, "Ja" dedi. "Kom ucum Türkçe bilmiyor mu bu gelin?" "Çok az biliyor, çok az." "Kaç çocu un var, kaç?" Kadın pe i sıra soru sordukça Barbara sessizce annemden aldı ı yanıtları kar ı kom uya iletiyordu. "Dersim'i, Munzur'u anlatacaktın bana." "Sen sviçrelisin Türkçen kıt, ben Kürdüm Türkçem kıt. imdi ben nasıl anlatayım Munzur'u sana!" "Kader arkada ıyız seninle. Sen anlat, tane tane anlatırsan anlarım." "Karlar ya ar memleketime evler boyu. Birbirine kenetlenmi da ları, tepeleri dü ün. Gözünü alır, bakamazsın. Sanırsın ki tüm dünya beyaza bürünmü. Sıcaklar bastırdıkça eriyip da ların doruklarına çekilir. A ustos sıca ında doruklara uzanır da gözlerin, serinlikler çöker içine." Sen tanıyorsun karları Barbara. Alp Da ları'ndan tanıyorsun. Fakat o stanbul'da, yelde- irmenine dü en kar taneleri farklıydı di erlerinden. Evde yalnızdın o gün. Çetin vardı bir de. Sen yalnız oldu unu dü ünmü tün. Çeviri yapıyordun o gün belki de. Bo a zaman harcamazsın sen. Bo a harcamamı tın ki. Camın önüne oturmu tun geceden. Sokak lambasının ı ı ında dans eden karları izlemi tin. Alp Da ları'na özlem de ildi bu biliyordun. Kanatlanıp Munzur'a konardı belki o kar tanelerinden biri. Sonra Çetin'i anımsadın. Kartopu oynayalım dedi içindeki çocuk. Çetin a kındı. Dikkat çekeriz diyordu. Güldü, içindeki çocuk bahçeye ko tu. Çetin de. "Anlatsana, Munzur'u anlatıyordun." "Nasıl anlatırım sana Munzur'un doruklarında gezinen bulutları. Sanırsın ki Munzur'un ba ına ak kelebekler konmu. Nasıl anlatırım Munzur'un eteklerine de in çöken dumanı. Sanırsın ki Munzur Da ı yastadır, için için tutu mu, Nasıl anlatırım sana kayaları, yarları... Ye ili nasıl anlatırım sana. Do uda gördü ün ye ilin bütün tonlarını dü ün. Me e a açları- TAVIR 7

10 nı, palamutları. Çiçekleri; nergis, menek e, yaban gülü." "Neden sustun?" "Yaban Gülü diyesim geldi sana. Vazgeçtim. Dayanıksızdır o gül. Tez açar tez de kocar. Rüzgar sallayı verse bir dalını, döküverir pembe taçlarını." Daha konu acaktı. Barbara'ya baktı hüzünlenmi gözleriyle. Yaban Gülü bu kız gerçekten. Bizler i bulaca ız diye yabanellere giderken sı ınmacı o l m a k için sıraya girerken, Y a - ban Gülü buraya gelip devrimcilik yapacak. Olacak i de il. Yabanın parası bizim gibi mi? Oralarda çalı ıp kat kat ev dikti millet. Kaloriferli daireler aldı. Bizim buradan giden alır da, bu kız alamaz mı? Gider bu kız. Gider bu Yaban Gülü. Durmaz buralarda. Hele bir sıkılcım görmesin. Ba layan mı var, alır ba ını gider. Arkasına bile bakmaz hem de. Onbe gün i kencehane de, sekiz ay hapishanede kaldı bu kız. Gitmiyor i te. "Sana da i kence yaptılar mı Yaban Gülü?" Bu soru Barbara'nın yüzün- de duygu karma ası yüklemi ti. Acı yüklüydü ço uncası, biraz hüzün, biraz utanç..tüm bunları bastırma çabası buruk bir gülümseme. "Neden yapmasınlar ki?" "Ne bilim i te Avrupalısın diye." "He ya öyle dediler. Ho gel-din dediler, çay verdiler bir de!" Çetin yoktu evde. Yataktan kalkmaya fırsat bulamadın. P o - lisleri kar ında gördün. Yabancı uyruklu birini göreceklerini ummuyorlardı belki. Yataktan de il de uyku tulumundan kalkmaya zaman bulamadın. Uyku tulumunu halının üstüne serip yatıyordun. Gerilla olacaktın sen. Aklınca da da yatmaya alı tırıyordun kendini. Çetin nasıl da gırgıra almı tı seni. "Giderken halıyı da götür" demi ti. "Orada uyku tulumunu nereye sereceksin sonra." ncinmi tin. Çetin de üsteliyordu: "Kayaların üstünde nasıl yatarsın" diyordu. Nice sonra ayırdına varmı tın aka yaptı ının. O an evde olsaydı Çetin. Onun da yapacak bir eyi olmaz mıydı senin gibi? Bir- eyler yapmak istiyorsun yapamıyorsun. Tokatlar patlıyor bedeninde. Burada olsaydı Çetin. Hiçbir ey yapamasanız gülerdiniz. "Uyku tulumunu al ubede gerekli olacak" derdi, "Halıyı almayı da unutma." Tekme tokat götürüyorlar seni. lk iki gün gözaltındaki öteki insanlardan birisin. Susaca ım diyorsun kendi kendine ve susuyorsun. fade vermek tutanakları imzalamak yok. kinci gün ö leden sonra sana kar ı tutumları de i- iyor. Konsoloslu- un devreye girdi ini hissediyorsun. Seninle görü mek isteyen bir avukat var. Güven duymuyorsun. Kimin ne oldu unu ayırt etmek güç o an. Polisin avukatı olabilir, "belki de polisdir" diyorsun. Onunla da görü müyorsun. O zamandan sonra daha iyi davranıyorlar sana. Kimin i kence görmek gibi bir iste i olabilir ki? Yine de ayrıcalıklı olmak incitiyor seni. kencedeki devrimcilerin acıyı haykıran ba ırtıları daha çok kanatıyor içini. Yüzündeki hüznü atıp Güllü'ye bakıyorsun. "Sen bo ver imdi i kenceyi. Munzur'u anlatıyordun. Kader arkada ım benim." "Anlatamıyorum ki. Kayaların arasından fı kıran suyu, yani gözeleri nasıl anlatırım sana? Elini sokacaksın o suya. So u unu duyumsayacaksm. A ustosun ortasında elini dondurur. E ilip içeceksin. Bir kuzu keseceksin gözelerin ba ında. Burada iki lokma yese insan tıkanıp kalır. Munzur'un suyundan içtimi doymak bilmiyor insan. Bir kuzuyu bitiririz ikimiz. Sen gülüyorsun ama öyle i te. Yaza gidelim mi seninle Yaban Gülü?" "Gidelim. Kuzu da keser miyiz?" "Keseriz ya." "Peki köylüler nasıl kar ılar beni. Yabancıyım diye yadırgarlar mı?" "O nasıl söz Gülüm, Yaban Gülüm? Ben ki bu cahil ba ımla yadırgamamı ım seni. Köylüler neden yadırgasın. Sıcaktır memleketimin insanı. Benden daha çok severler seni. Konuk oldun diye sevinir, ba tacı eder, lokmasını, suyunu bölü ür. Bölü ür de ne? Önce seni doyurur, sonra kendi oturur sofraya." "Ama ben Türkçeyi konu amıyorum. Oraya gidersem Kürtçe de ö renmem gerek." " ngilizce, talyanca, Fransızca, Almanca biliyorsun. Türkçeyi de biliyorsun sayılır. Daha ne? Bir Kürtçeyi mi ö renemeyeceksin? Hem Dersim'de Türkçe bilen çok. Ö renmesen de olur." Ö renip de ne yapacak? 8 T A V I R

11 Gider bu kız. Yaban Gülü ne de olsa. Gider mi gerçekten? Ya o hakimlerin, savcıların kar ısında duru u. Gazeteciler a layıp sızlanaca ını beklerken o çıktı savunma yaptı: Ondokuz mayıs günü Kamuoyunda Hasanpa a Operasyonu olarak bilinen kanlı operasyon sonrasında gözaltına alındım. çi sınıfı bilimi olan Marksizm-Leninizn-Mao Zedung dü üncesi bilimine inanıyoruz. Emperyalist zincirin en zayıf halkasından koparılması gerçe ine uygun olarak, mücadelenin boyutlandı ı ülkelerin hareketlerine destek vermeyi enternasyonal bîr görev olarak görüyorum. "Barbara Abla benimle oynar mısın?" "Peki oynayalım. Ne oynamak istiyorsun?" "Sen hangi oyunu seviyorsun onu oynayalım." "Harita oyunu oynayalım. stersen önce haritamızı asalım. Haritada Dersimi bul. Sonra oraya gidelim. Oradan da senin köyüne." "Tokat, Sivas, Gümü hane, Tunceli... i te buldum." Topkapı'dan otobüse biniyoruz hava sıcak ve sıkıntılı. Terlemi im. Elim Barbara'nın elinde oldu undan daha çok terliyor. Ama bırakmak istemiyorum. Otobüsteyiz. Barbara'ya bakıyorum, O da terlemi. "Dersim'e vardı ımızda bana uçurtma yapar mısın Barbara?" "Yaparım" diyor. "Kuyru unu ben yapaca ım. Tüm renklerden takaca ım, sarı, kırmızı, mavi... Munzur'a çıkarız. Barbara orası rüzgarlı olur. Çok uzun bir ip almalıyız yanımıza. sviçre'de senin de uçurtman var mı?" "Hayır yoktu. Bu ikimizin uçurtması olsun." Uçurtman yoktu senin. Belki vardı da, anımsamıyorsun. Anımsadı ın ey düzenin sana ö reneceksin diye dayattı ı ders kitaplarına geli en tepkilerindi. Günden güne artan tepkiler. Sen var olan her eyini payla mak istiyorsun. Dilini bilmedi in birisiyle kar ıla tı ında onunla konu- amamanın acısını duyuyorsun. Dil payla manın ba langıcı. Ö renmek istiyorsun tüm dilleri. "Saklambaç oynayalım mı Barbara?" "Oynayalım. Bak bakalım haritaya neredeyiz imdi?" "Bolu Da larında." "Önce bir ey içelim sonra oynarız. Yorulduk de il mi?" Her tarafımız çam a acı, iri Kozalaklar dalları a a ıya çekiyor. A açların arasında tahta bir masa var. Bu bizim evdeki masa. Ayaklarımızın altında çimenler büyümü. Çimenlerin içinde kurumu iki çatallı ince ince yapraklar. Odun topluyoruz önce, kurumu yaprakları da katıyoruz içine. Barbara ate- i yakıyor. Yumurta ha lıyor. Çayı demliyor. Çocuk ımarıyor. Anne " ımartma" diyor. "Biliyor musun Barbara, ö retmen beni dövdü. u kula ımı çekti. Bu yana ıma da tokat attı." "Gel öpeyim geçsin" diyorsun Nazım'a. öpüyorsun çocu- un kula ıyla yana ını. Çoktan geçmi ti o tokatın acısı. ncitmi li i kalmı tı sadece. O da uçup gidiyor sen öperken. Kin duyuyorsun ö retmene. Kinin ö retmenden çok daya ı hala bir e itim aracı olarak görmelerine. ki gün sonra veli toplantısına gidiyorsun. E arplı, fistanlı, pardesülü kadınların arasında sırıtıyorsun biraz. Ö retmen Nazım'ın velisi kim dedi inde benim diyorsun. Ö retmen de a ırıyor çat pat Türkçe konu- an birini kar ısında görünce. Akrabam diyorsun. "Dersleri iyi ama Nazım çok yaramazlık yapıyor." diyor. "Nazım evde özgür bir çocuk, yaramazlık yapabilir. Fakat siz ona bir anne, bir abla gibi yakla ırsanız..." Dayak üzerine uzunca bir süre konu uyorsunuz ö retmenle. Oradan ayrılırken onu etkiledi ini biliyorsun. Bundan böyle dövmeyecek Nazım'ı. Öteki çocukları bile... "Barbara sen neden devrim- ci oldun?" Gülümsüyorsun. Ne de güzel bir soru bu. Nazım gibi akıllı bir çocuk sorabilir böylesi soruları. Nasıl yanıtlayaca ını dü ünürken kapitalizmle olan çeli kilerin geçiyor dü üncelerinden birer birer. Sistemin çarkları arasına karı ıvermek teknolojinin üretti i mallara sahip olmaya çabalarken para kazanan bir robota dönü mek. Sonu yok ki teknolojinin üretti i malların, her yıl yeni yeni modeller... Sen de hep daha iyisine sahip olmak için çalı acaksın. Rahat oldu unun ayrımına bile varmadan. Ya landıkça, üretime katkın azaldıkça veya senin i ini senden daha iyi yapan biri çıktı- ında kenara kenara itileceksin. Madamla e i öyle de illerdi ama. Bir Cafe açmı lardı. Belki onlar da böyle korumaya çalı ıyorlardı kendilerini. Sen orada serviste çalı ıyordun. Aranızdaki çeli kileri en aza indirgemi tiniz. Patron i çi çeli kilerini ya- amıyordunuz. Birlikte omuzlamı tınız i i. Cafeyi ba ka bir yere ta ımak zorunda kalmı tınız. Yeni bir çevreydi orası. Üst katta siyasi polisin bürosu vardı. Cafeye polisler gelip gidiyordu. Konu malarından bir eyler kapabilir miyim diye dü ünüyordun. Ne de çabuk ö rendiler senin devrimci biri oldu unu. Madam'a seni i ten atmalarını söylemi lerdi. Madam kabul etmemi ti bunu. Gerekirse kafeteryayı kapatıp ba ka bir yerde yeniden açardı. Ama yine de atmazdı seni i ten. "Neden devrimci oldun?" Nasıl yanıtlamalı imdi bu soruyu? Nasıl anlatılır yedi ya ındaki çocu a neden devrimci olundu u? "En güzel dünyayı devrimciler kuracak da onun için devrimci oldum. O en güzel dünyada insanlar birbirlerini söndürmeyecekler. Hiç kimse açlıktan ölmeyecek. O zaman televizyonda gözleri sinekli, karnı i, kolları bacakları eriyip bir deri bir kemik kalmı yürüyemeyen çocuklar görmeyeceksin." TAVIR 9

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009

Yıl: 3 Sayı: 33. Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Yıl: 3 Sayı: 33 Aylık Somuncu Baba Çocuk Dergisi - Eylül 2009 Tezhip: Betül OKKA (Bir Ayet) Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, do runun ve do ruyu e riden ayırmanın açık delilleri olarak Kur an ın indirildi

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

32 Yıl Sonra Taksim'de...

32 Yıl Sonra Taksim'de... Sayı: 388 32 Yıl Sonra Taksim'de... Ba kanlar Kurulumuz Abant'ta Toplandı Ba bakan Yardımcısı Arınç TÜRK- 'i Ziyaret Etti MPM Genel Kurulu Yapıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı Bölge ve l Temsilcileri

Detaylı

GAZETE YAZILARI 5 ASAF SAVA AKAT 1998 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.

GAZETE YAZILARI 5 ASAF SAVA AKAT 1998 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu. ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 5 1998 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr Ç NDEK LER OCAK 1998 3 UMUT FAK R N EKME 1998 DE REEL EKONOM TEMMUZ 1998 80 1998 DE

Detaylı

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM

SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM Ç NDEK LER ASAF SAVA AKAT ÖNSÖZ 1. SHP PART PROGRAMI DE MEL D R 3 2. ÖRGÜTTE YEN L K VE PART Ç DEMOKRAS 92 3. PART Ç E T M VE ÖRGÜTLENME 100 SOSYAL DEMOKRAS GÜNDEM 4. TEKNOLOJ VE PART Ç DEMOKRAS 109 5.

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI Anılardan Bir Demet Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI SAĞLIK SEN YAYINLARI: 2 Sağlık Sen Adına Sahibi: Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mahfuz SUNAR Genel

Detaylı

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her

Detaylı

HASTALIK HİKÂYEM 2014. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN

HASTALIK HİKÂYEM 2014. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN HASTALIK HİKÂYEM 2014 Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Hasan KAVRUK Prof. Dr. Saffet TÜZGEN ISBN : 978-605-85726-3-8 Baskı : Pasifik Ofset Cihangir Mah. Güvercin Cad. No: 3/1 Baha İş Merkezi

Detaylı

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler

Üçümüzün cebinde felaketten kurtardığımız konyaklar ve viski vardı. İçtik. Güzel bir gece oldu. Enkazın üstünden ve altından çeşitli sesler AYYAŞ GAZİ Bugünlerde yalnızca depremi konuşuyorlar. Onları dinlemiyorum. Benim bir şişe şarabım var. Hikayeleri daha güzel. Her yer enkaz. Her yer çocuk. Her yer leş. Doğrusu bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyor.

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

Yar Yayınları: 99. Roman-Oyun Dizisi: 40

Yar Yayınları: 99. Roman-Oyun Dizisi: 40 Yar Yayınları: 99 Roman-Oyun Dizisi: 40 Bilgesu Erenus SAMUR KÜRK Belgesel Oyun UZAYAN YOLCULUK Kısa Oyun Türkiye Yayını: YAR YAYINLARI Ağustos 2004, İstanbul Baskı: Can Matbaacılık Kapak Resmi: Balaban,

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

AKATALPA ÖYKÜ. Temmuz 2010 - Sayı 11 Akatalpa Öykü ISSN 1305-7685 Akatalpa Şiir ve Eleştiri Dergisinin Parasız Ekidir AŞK.

AKATALPA ÖYKÜ. Temmuz 2010 - Sayı 11 Akatalpa Öykü ISSN 1305-7685 Akatalpa Şiir ve Eleştiri Dergisinin Parasız Ekidir AŞK. AKATALPA ÖYKÜ Temmuz 2010 - Sayı 11 Akatalpa Öykü ISSN 1305-7685 Akatalpa Şiir ve Eleştiri Dergisinin Parasız Ekidir AŞK Sencer Aydın Diyelim, öyle bir adam, öyle bir yaradılış gördük ki elinde bir hazine

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

Aydınlık 14 Haziran 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 68 GEÇEN HAFTA 72.742 OKURA ULAŞTIK. Gazetesi nin ücretsiz ekidir. Devrim okuyoruz. Fotoğraf: Irmak Mete

Aydınlık 14 Haziran 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 68 GEÇEN HAFTA 72.742 OKURA ULAŞTIK. Gazetesi nin ücretsiz ekidir. Devrim okuyoruz. Fotoğraf: Irmak Mete PAydınlık. Aydınlık KITA 14 Haziran 2013 Cuma Yıl: 2 Sayı: 68 Gazetesi nin ücretsiz ekidir GEÇEN HAFTA 72.742 OKURA ULAŞTIK Devrim okuyoruz Fotoğraf: Irmak Mete Aydınlık KİTAP 14 HAZ RAN 2013 CUMA 3 Dünyanın

Detaylı

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma

KOMPOZ SYON B LG LER. A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma A. KÂ IT DÜZEN 1. Kâ d n alt ve üst k s mlar nda yeterli bo luk b rak lmas 2. Sat rlar kayd rma 3. Yaz ba l n n uygun yere yaz lmas 4. Paragraflar aras bo luklar 5. Sözcükleri do ru ve e it aral klarla

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik

çinin Kitapl Çal ma Ya am nda Kas m-aral k 2009 TÜRK- 'in Gündeminden 2010 Y l n n Ba lama Vuru u: Açl k S n r 812.- Lira Ethem Ezgü'yü Kaybettik Say : 387 eker Fabrikalar n n Özelle tirilmesine Tepki tfaiye çisi Direniyor Asgari Ücrete Günde 1 Lira Zam Türkiye Kurumu Genel Kurulu Yap ld SGK Genel Kurulu Yap ld TÜRK YE Ç SEND KALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete

: Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete Kitabın Adı Derleyen Dizgi Baskı Cilt Kapak Tasarım Yayın Kurulu : İNEGÖL ŞİİRLERİ : Turhan ŞAHİN : Özkan DURAN : Genç Ajans - Genç Gazete : Ömer Naci ŞAHİNCİ : Ahmet BAYHAN - Turhan ŞAHİN - Ensar MACİT

Detaylı

ACİLİN ÖYKÜSÜ. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Başar CANDER Prof. Dr. Hasan KAVRUK

ACİLİN ÖYKÜSÜ. Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Başar CANDER Prof. Dr. Hasan KAVRUK ACİLİN ÖYKÜSÜ Hazırlayanlar Prof. Dr. Cengiz YAKINCI Prof. Dr. Başar CANDER Prof. Dr. Hasan KAVRUK AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ 2015 AKADEMİSYEN TIP KİTABEVİ Yayın Dağıtım ve Pazarlama A. Ş Halk Sk. 5/A Yenişehir/ANKARA

Detaylı

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz!

Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16. Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kumsuz! Van'da kardeşini kucakla, ırkçılığı lanetle! sayfa 3 & 16 Liseli Genç'in ilk sayısı çıktı! Kasım 2011 / Sayı: 25 Devrimci İşçi Partisi nin merkezi yayın organıdır. www.gercekgazetesi.net Fiyatı: 1 TL Kumsuz!

Detaylı

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006

YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 EK M 2006 EK M 2006 YIL 28 SAYI 333 ISSN 1300-1566 steyen Ramazan da dahi kinle-nefretle oturup kalksın, isteyen iman ve slâm gerçe i kar ısında bulantılar ya asın, isteyen ı ı a lânetler ya dırsın, isteyen sevgiye,

Detaylı

TECRİTİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR

TECRİTİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR 1 İnsan Hakları Derneği TECRİTİ YAŞAYANLAR ANLATIYOR Hapishane Mektupları 2 İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi Tunalı Hilmi Cad. No: 104/4 Kavaklıdere / ANKARA Tel-Fax : 466 49 13-14 1. Baskı 2006 / Ankara

Detaylı

Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com

Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com Ahmet Ümit _ Çıplak Ayaklıydı Gece Kitaplar, uygarlığa yol gösteren ışıklardır. UYARI: www.kitapsevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluşma noktasından herkese merhabalar... Cehaletin yenildiği, sevginin,

Detaylı

AKATALPA. Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Mehmet Mümtaz TUZCU. Mahir KARAYAZI KENDİMİ ZOR TUTUYORUM

AKATALPA. Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685. Mehmet Mümtaz TUZCU. Mahir KARAYAZI KENDİMİ ZOR TUTUYORUM AKATALPA Ekim 2013 - Sayı 166 Aylık Şiir ve Eleştiri Dergisi ISSN 1305-7685 Mehmet Mümtaz TUZCU HİN ŞARKININ GARBINA BİR ALÜFTE GÜFTE SEÇMİŞ KİME NE Neden ılgar şarkıma, neden mızrapta caygir Dandik sandık

Detaylı

Editörler: Sennur Sezer & Jaklin Çelik. Anlatılan bizim hikayemiz...

Editörler: Sennur Sezer & Jaklin Çelik. Anlatılan bizim hikayemiz... Editörler: Sennur Sezer & Jaklin Çelik Anlatılan bizim hikayemiz... Anlatılan bizim hikâyemiz... Petrol-İş Kadın Dergisi Kadın Öyküleri Yarışması 2007 Öykülerden Seçmeler Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri

Detaylı

Başörtüsünü yasaklayanlar, Alevilerin taleplerini yok

Başörtüsünü yasaklayanlar, Alevilerin taleplerini yok Yaşasın İşçilerin Uluslararası Mücadele Birliği işçi dayanışması Uluslararası İşçi Dayanışması Derneği Bülteni 15 Kasım 2010 No:32 Başörtüsüne ve Kürtçeye Özgürlük, Alevilerin Talepleri Karşılansın! Düzen

Detaylı