DETAILED REGISTER OF THE PRIZREN SANCAK FROM 1571

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DETAILED REGISTER OF THE PRIZREN SANCAK FROM 1571"

Transkript

1

2 INSTITUTE OF HISTORY Monographs Volume 58 TATJANA KATIĆ DETAILED REGISTER OF THE PRIZREN SANCAK FROM 1571 Editor-in-chief Tibor Živković Director of the Institute of History Belgrade 2010

3 ISTORIJSKI INSTITUT Посебна издања kwiga 58 ТАТЈАНА КАТИЋ ОПШИРНИ ПОПИС ПРИЗРЕНСКОГ САНЏАКА ИЗ ГОДИНЕ urednik Direktor Istorijskog instituta Beograd 2010

4 САДРЖАЈ Предговор... 7 Извори и литература Списак илустрација Закон за санџак Призрен и околину Попис Призренског санџака Нахија Призрен Нахија Хоча Нахија Жежна Нахија Трговиште Нахија Бихор Вакуфи Призрена Табеле насеља по нахијама Имена хришћана Призренског санџака Речник термина Индекс истакнутих личности Индекс места Conclusion

5 ПРЕДГОВОР Од четрдесетих година XX века, када се почело с објављивањем катастарских пописних дефтера Османског царства, па до данас, научној и широј јавности представљен је знатан број ових драгоцених извора. 1 За територије, већински или мањински насељене српским становништвом, урађено је више критичких издања катастарских дефтера, незаобилазних у свим потоњим османистичким, али и медиевистичким истраживањима. 2 1 Од пионирских радова треба издвојити: Fekete L., Az esztergomi szandzsak 1570, evi adoösszeirasa, Budapest 1943; Djikia C. C., Defter-i mufassal-i vilayet-i Gürcistan, Tbilsi 1947; Inalcik H., Hicri 835 tarihli suret-i defter-i sancak-i Arvanid, Ankara Међу најобимнијим издањима пописа за европски део Царства су: Káldy-Nagy G., A Gyulai szandzsák és évi összeírása, Békéscsaba 1982; Исти, A Budai szandzsák évi összeírásai, Budapest 1985; Стојановски А., Опширен пописен дефтер за Солунскиот санџак од 1568/69 година, 1-2, Турски документи за историјата на македонскиот народ, Скопје 2002; Kolodziejckyk D., The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681). Defter-i Mufassal-i Eyalet,i Kamanice, Cambridge 2003, и други о којима ће бити података у наредним напоменама. 2 Šabanović H., Krajište Isa-bega Ishakovića. Zbirni katastarski popis iz godine, Sarajevo 1964; Hadžibegić H., Handžić A., Kovačević E., Oblast Brankovića. Opširni katastarski popis iz godine, Sarajevo 1972; Бојанић Д., Фрагменти једног збирног и једног опширног пописа видинског санџака из друге половине XV века, посебан отисак из Miscellanea 2, Београд 1973; Иста, Видин и Видинският санджак през век, София 1975; Тричковић Р., Два турска пописа Крајине и Кључа из године, посебан отисак из Miscellanea 2, Београд 1973; Đurđev B., Hadžiosmanović L., Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojević, 2, Sarajevo 1973; Соколоски М., Стојановски А., Опширни пописни дефтери од XV век, Турски документи за историјата на македонски народ (скраћ. ТДИМ), том I-IV, Скопје ; Исти, Опширни пописни дефтери од XVI век за кустендилскиот санџак од година, ТДИМ, том V, 1-4, Скопје ; Исти, Опширен пописен дефтер за скопскиот санџак од година, ТДИМ, том VI, 1-2, Скопје 1984, 1988; Pulaha S., Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë 1974; McGowan B. W., Sirem Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Ankara 1983; Aličić A., Poimenični popis sandžaka vilajeta Hercegovina, Sarajevo 1985; Handžić A., Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka iz i godine, Sarajevo 1986; Stojaković M., Braničevski tefter. Poimenični popis pokrajine Braničevo iz godine, Beograd 1987; Đorđević J., Dračevica i Riđani sredinom XVI vijeka, Beograd 1997;

6 Њихов број, међутим, још ни издалека није задовољавајући. Чињеница да не постоје критичка издања ни једног катастарског пописа централне и дела западне Србије, односно Смедеревског санџака, изузев неколико мањих извода 3 говори томе у прилог. Иста је ситуација и са пописима Призренског, 4 Крушевачког 5 и неких других санџака. Катастарски пописни дефтер Призренског санџака из године 6 један је од три сачувана опширна (mufassal), поименична пописа. Од преостала два, један је сачињен у време султана Сулејмана Законодавца, средином XVI века, а други године Handžić A., Buzov S., Kupusović A., Opširni popis Bosanskog sandžaka iz godine, 1-3, Sarajevo 2000; Hafizović F., Popis sandžaka Požega godine, Osijek 2001; Spaho F., Opširni popis Kliškog sandžaka iz godine, Sarajevo 2007; Aličić A., Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69. godine, Mostar Шабановић Х., Турски извори за историју Београда, Београд 1964; Аличић A., Турски катастарски пописи неких подручја западне Србије, 1-3, Чачак 1984; Васић М., Зиројевић О., Стојановски А., Попис Нишког кадилука из 1498, Споменик CXXXI (1992), ; Зиројевић. О, Попис манастира Смедеревског санџака из 1516, Саопштења XXVI (1994), Недостатак критичког издања барем једног дефтера Смедеревског санџака осећа се и поред студије Миљковић-Бојанић Е., Смедеревски санџак Земља насељастановништво, Београд Резиме збирног пописа Призренског санџака из године, кога је сачинио сам писар, објавила је Zirojević O., Vučitrnski i Prizrenski sandžak u svetlosti turskog popisa 1530/31. godine, Gjurmime Albanologjike 2, (1968), ; иста је наведени резиме, скупа са резимеом пописа, с краја прве пол. XVI века, објавила у Вучитрнски и Призренски санџак у време владавине Сулејмана Величанственог, Историјски часопис XIX (1972), Фрагменте опширног пописа из године издао је Pulaha S., Popullsia shquiptare e Kosovës gjatë shek. XV XVI, Tiranë 1984 (критички осврт на његов рад дао је Пешикан М., Стара имена из Доњег Подримља, Ономатолошки прилози VII (1986), 1-119). Фрагменти сумарног пописа из године и опширног, насталог средином XVI века, објављени су код Катић Т., Трговиште у османским пописима Призренског санџака из 1530, c.1550 i године, Мешовита грађа XXVII (2006), Објављивани су и поједини делови детаљног пописа из године, али о томе ће више бити речи у тексту који следи. 5 Зиројевић О., Ерен И., Попис области Крушевца, Топлице и Дубочице у време прве владавине Мехмеда II ( ), Врањски гласник IV (1968), ; Зиројевић О., Крушевачки санџак у светлости турског пописа 1530/31. године, Лесковачки зборник, VIII, 1968, ; Иста, Лесковац и његова нахија од до године, Лесковачки зборник XXIII, 1983, ; Vasić M., Sumarni defter sandžaka Aladža Hisar (Kruševac), POF XXVIII-XXIX (Sarajevo 1980),

7 за владе Мурата III. 7 Поред ових постоји и неколико сажетих (icmâl), 8 као и пописа џизје, који такође садрже податке о насељима и становништву. 9 Дефтер из године није непознат научној јавности. Закон за санџак Призрен и околину, убележен на првим страницама овог пописа, објављен је у два наврата. Прво у издању Хасана Калешија 10, а потом и у издању Османских закона. 11 Турско издање урађено је само са једном грешком, док их се код Калешија поткрало неколико крупнијих и ситнијих. 12 Интересовање за катастарски дефтер Призренског санџака из 1571, нагло је порасло 80-их година XX века, када је Момчило Стојаковић, рано преминули сарадник Историјског института, током студијског боравка у Истанбулу, снимио првих 185, од укупно 433 пагиниране стране дефтера. Фотокопирани материјал обухватио је села нахија Призрен и Хоча и прва три села нахије Жежна. Податке о насељима у околини Призрена и Хоче саопштио је касније, у веома обимној и темељито урађеној студији, Митар Пешикан, Стара имена из Доњег Подримља. 13 Уз помоћ података из повеља и на основу данашње микротопонимије, успешно је дешифровао и убицирао већину места, уз незнатан број грешака Defterhâne-i Âmire Tahrîr Defteri, no. 495 (TD 495), Istanbul, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi. У даљем тексту ће сви катастарски пописни дефтери из Османског архива Председништва Владе у Истанбулу, бити навођени под скраћеницом TD. 7 Опширни попис, завршен око године, чува се такође у Истанбулу, у претходно наведеном архиву, под сигнатуром TD 368, док се попис из чува у Анкари, T. C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi no 55 (KКА 55). 8 За године: (TD 92 и TD 167. Овај последњи објављен је у виду факсимила, с именским регистрима. 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530), II, Ankara 2004.), 1568/69. (TD 738), (TD 1029) и 1599/1600. годину (TD 664). 9 Опш. вид. предговор 167 Numaralı Muhâsebe-i vilâyet-i Rûm-ili defteri (937/1530), Kaleši H., Jedna prizrenska i dve vučitrnske kanunname, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije II (1957), Akgünduz А., Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, VII, Istanbul 1994, О томе више у оквиру мог превода Призренске кануннаме. 13 Ономатолошки прилози VII (1986), М. Пешикан је, уз то, исправио и бројна погрешна читања и убикацију С. Пуљахе, Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë 1974; Popullsia shquiptare e Kosovës gjatë shek. XV XVI, Tiranë 1984, који се такође бавио истраживањем овог подручја.

8 Годину дана после Пешикановог, из штампе је изашао рад Гордане Томовић, у коме су убицирана села нахије Жежна. 15 Ауторка је, трагајући за забелом Чрмањ манастира Сопоћани, који се налазио негде на Рогозни, прихватила сугестију М. Пешикана, да подробније испита деветнаест села нахије Жежна, која је обухватала управо тај простор. Уз помоћ Момчила Стојаковића, који јој је прочитао турске називе из дефтера, и Душанке Бојанић, која је допунила постојеће податке, успешно је идентификовала већину нахијских села. Снимљени материјал призренског дефтера прегледала је и Олга Зиројевић и извукла податке о црквама и манастирима, које је потом, током архивског истраживања у Истанбулу, допунила и подацима из преосталих нахија, Трговишта и Бихора, као и са онима садржаним у ранијем опширном попису, састављеном око године. 16 Том приликом снимила је странице дефтера из 1571, на којима се налази списак села Трговишке и Бихорске нахије. У наредним годинама Зиројевић је објавила попис самог града Призрена (стр ) и листу села поменуте две нахије (стр и ). 17 Већина насеља Трговишта и Бихора опстала је од турског времена до данас и антропогеографски је обрађена у радовима Милисава Лутовца. 18 Ослањајући се на поменутог аутора, као и на истраживања Петра Ж. Петровића 19, Зиројевић је обавила, углавном, успешну убикацију. Тамо где јој то није пошло за руком, унела сам одговарајуће исправке или допуне, што је истакнуто напоменама Г. Томовић, Сопотски забел Чрмањ, Историјски часопис XXXIV (1987), И поред тога што нахија Жежна није комплетно снимљена, убикација је била могућа на основу списка села, који је сам писар сачинио испред пописа сваке нахије. 16 Цркве и манастири у Призренском санџаку, Косовско-метохијски зборник 1 (1990), Призрен у дефтеру из године, Историјски часопис XXXVIII (1991), ; Кроз Бихорску нахију године, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића XIV (1992), ; Насеља нахије Трговиште године, Новопазарски зборник 18, (1994), Ибарски Колашин, Насеља и порекло становништва, књ.34 (1954), ; Рожаје и Штавица, Насеља и порекло становништва, књ.37 (1960), ; Бихор и Корита, антропогеографска испитивања, Насеља и порекло становништва књ. 40, Београд Рашка, антропогеографска проучавања, I, Београд С обзиром да је огроман број села на територији Призренског санџака познат, што из повеља, што из радова етнолога, нисам наводила изворе за убикацију

9 * * * Подаци о настанку дефтера налазе се у самом рукопису, у његовом уводном делу, као и међу одлукама царског Дивана. Пописивање територије Призренског санџака наредио је још султан Сулејман I ( ). 21 То се догодило, највероватније, одмах после пада Ђуле, 30. августа 1566, када је, због освајања нових територија у јужној Угарској и успостављања Ђула санџака, требало изнова пописати цео Темишварски беглербеглук, односно извршити нову административну поделу Баната. 22 Како је султан Сулејман одмах потом умро, 23 посао је обављен у време његовог сина Селима II ( ). Истовремено са санџацима Темишварског беглербеглука на простору Баната, пописани су и неки други санџаци у његовом саставу, који су се налазили знатно јужније Вучитрнски 24 и Крушевачки, 25 као и неки санџаци Румелијског беглербеглука: Призренски, Дукађински и Скадарски. На основу царске заповести упућене Дукађинском санџакбегу Касиму у јесен 1568, сазнајемо да је он, у својству дефтер-емина, био задужен да спроведе попис ова три румелијска санџака. 26 Пошто је обавестио Порту да је пописивање наведених територија завршено, наређено му је да најпре издвоји све кориснике царских хасова и да обави расподелу хасова санџакбеговима. Потом да, у складу с евиденцијом провинцијских коњичких снага коју води румелијски беглербег, изврши расподелу прихода заслужним заимима и тимарницима, пазећи притом да што мање буде заједничких, ортачких тимара како раја не би била изложена евентуалном насиљу. 27 насеља, изузев у случајевима када је утврђивање положаја насеља резултат истраживачког рада наведених аутора: М. Пешикана, Г. Томовић и О. Зиројевић. 21 Вид. уводни део овог пописа. 22 Катић С., Кнежевачко Потисје под турском влашћу у: Историја Новог Кнежевца и околине, Нови Кнежевац 2003, Султан Сулејман I Величанствени (Законодавац) умро је током опсаде Сигета, 6. септембра 1566., недељу дана после освајања Ђуле Mühimme Defteri, III, 184, h Mühimme Defteri, I, 59, h За попис Крушевачког санџака био је задужен Мевлана Лутфи, кадија Модаве, у Банату. (7. Mühimme Defteri, III, 143, h. 2260) Mühimme Defteri, III, 175, h Исто. Очигледно је да су становници села, чије су приходе делила два или више тимарника, у пракси често били жртве злоупотреба истих, који су, сваки понаособ, тражили за себе пун износ пореза.

10 Расподела поседа трајала је дуго, јер је требало упоредити податке из старог пописа са новим, затим доделити приходе у складу с препорукама румелијског беглербега и издати берате свим тимарницима, као и лицима с посебним статусом (кнезовима, примићурима, соколарима, ешкинџијама и другим). Најзад, када је после скоро две године цео посао завршен, писар, извесни Али б. Мустафа, написао је коначну, редиговану и допуњену верзију дефтера, која је предата султану Селиму II у првој недељи године. 28 Разлога за пописивање наведених санџака јужно од Дунава има више. У борбама у Угарској и Ердељу учествовале су спахије тимарници из читаве Румелије. Многи од њих страдали су у борбама па су њихови тимари остали упражњени; неки се нису одазвали позиву свог алајбега, одн. санџакбега те су стога изгубили право на посед, а неки су се нарочити истакли и заслужили повећање прихода. Поред тога, могуће да је дошло и до знатнијег смањења броја становника, услед сеобе, епидемија и др., а тиме и нивоа привредне производње односно износа прикупљаних пореза. Сеоба српског становништва у Банат почела је од оснивања Темишварског ејалета године, да би после освајања Ђуле попримила масовне размере. Разлог су биле знатне пореске олакшице (плаћање џизје и спенџе по кући, а не по глави пореског обвезника) и напуштена плодна земља коју су колонисти запоседали. 29 * * * Структура дефтера Призренског санџака из године по странама изгледа овако: 4-10 увод и кануннама, 13 - списак нахија, нахија Призрен, нахија Хоча, нахија Жежна, нахија Трговиште, нахија Бихор и призренски вакуфи. Остале стране су празне. 28 Вид. уводни текст пописа. 29 Београдски кадија је године известио да су сеобом највише захваћени санџаци Смедерево, Крушевац, Зворник и Видин, због чега су, средином новембра исте године, уведене даноноћне страже на дунавским скелама и дуж обале које су спречавале прелазак у Банат. Катић С., Кнежевачко Потисје под турском влашћу у: Историја Новог Кнежевца и околине, Нови Кнежевац 2003, 150.

11 Пописом је обухваћено укупно 541 село са свим пореским обвезницима и њиховим натуралним и новчаним давањима. Сви порези, па и натурални, израчунати на основу трогодишњег просека, изражени су у новцу, односно у акчама (аспрама), мада то изреком није наведено пошто се подразумева. Укупан збир прихода није увек тачно утврђен, а најчешће се ради о заокруживању своте или случајним омашкама насталим приликом обрачунавања или преписивања података. 30 Још једна непрецизност је приметна код регистровања неожењених пунолетних мушкараца. Писар није доследно означавао неожењене (словом м, одн م., тур. mücerred) пошто је на крају сваког села дао њихов укупан збир. С обзиром на то да није сматрао да је важно да и у поименичном списку истакне ту чињеницу, ни у овом издању није указивано на места где има одступања у укупном броју неожењених и броју ознака њиховог статуса испод појединачних имена; са становишта плаћања личног пореза спенџе, није било разлике; и ожењени и неожењени давали су по 25 акчи. Сва лица у овом дефтеру пописана су тако што је уз лично име додат још један идентификациони податак, најчешће очево име, а ређе ознаке попут доселац, преселац. 31 Занимања су истакнута само код соколара, муслимана Призрена и попова, али и ту има изузетака. Удовице су уписане само именом, наравно уз назнаку да су удовице. Очево име је просто додато личном имену, без уметања одреднице син, и то у номинативу У мањем броју случајева уписано је у присвојном генитиву (Николин, Јовин, Ђурин, Радоњин), као присвојни придев са суфиксом ов, ев (Данетов, Ђорђев, Милатов), или са наставком ић (Милошевић, Ненадић, Николић, Обрадовић), који је у ово време ознака очинства а не родовско име или презиме. 32 Код муслимана, између личног и очевог имена стоји одредница син, одн. бин, која је у преводу дата у скраћеном облику б. 30 Сви збирови у попису су проверени и тачне вредности унете у напомене. 31 Ознака сиромах, која се појављује на неколико места, није у функцији показатеља имовинског стања јер већина таквих лица има у поседу баштине, већ надимка и стога сам је писала великим словом. За стварно сиромашне писар је користио арапску реч fakru l-hal. 32 М. Пешикан, Зетско-хумско-рашка имена на почетку турског доба, Београд 1984, 56.

12 Да би што верније пренела изворни текст, задржала сам номинатив патронима (Петар Вукадин, Коста Никола), намерно избегавајући мењање по падежима, које би створило недоумицу око стварног облика имена. 33 Да би избегла мењање по падежима такође сам и израз der yed, у руци, ознаку припадања, власништва, преводила као држи је, нпр. баштина Лукач држи је Димитар Дојчин, а не баштина Лукача у руци Димитра Дојчина или Лукачева баштина у руци Димитра Дојчиновог. Приликом ишчитавања личних имена срела сам се с уобичајеним проблемима за ову врсту османске грађе. Арапска ортографија, посебно уколико је без дијакритичких тачака, што је најчешћи случај, ствара дилеме око облика имена. Неразликовање слова доводи до тога да се исти запис може читати на више начина: б, и, ј, н, п, т (Петко-Нико-Ненко-Бенко, Даба-Дане-Даја, Станко-Стајко, Ранко-Рајко), о и у (Воја-Вуја), финалног ч, тј. ич, -ица (Радич-Радица, Јович-Јовица), р, з, ж (Бора-Божа) итд. У свим наведеним случајевима опредељивала сам се према вероватноћи, односно према потврдама имена у ћирилским и латиничним споменицима и према резултатима досадашњих ономастичких истраживања. Сходно томе одлучила сам се за варијанте Радич и Јовица, а не Радица и Јович; чешће сам користила старије облике Рајко и Стајко, него Ранко и Станко; због врло фреквентвеног имена Дабижив, била сам склонија облику Даба, као његовој изведеници, него Дане (Дана), јер се име Данило не среће у овом попису. Кад је реч о имену Петко-Нико-Ненко-Бенко, примат има словенско, народно, име Петко. Међутим, како је име Нико, скраћени облик од Никола, врло често у Црној Гори 34, у нахији Бихор сам на више места употребила име Нико. Такође сам се увек опредељивала за варијанту Нико када је уз њега друго име албанско (Нико Ђин, Дода Нико). Код насеља с влашким становништвом често сам користила и варијанту Ненко, као старо влашко име, засведочено средњовековним повељама, односно Бенко, заступљено у југозападним областима Призренског санџака које гравитирају ка Скадру. 35 У сваком случају, нисам желела да се определим само за 33 Нпр. у преводу баштина Радивоја, није јасно да ли се власник зове Радивој или Радивоје, што је у ономастичким истраживањима битно. 34 Đurđev B., Hadžiosmanović L., Dva deftera Crne Gore iz vremena Skender-bega Crnojević, 2, Sarajevo Ljubić Š., Skadarski zemljišnik od 1416, Starine JAZU, XIV (1882),

13 једну варијанту имена, макар уз ограду да су могућа и другачија читања, него сам користила и друге облике, како би представила разноврсност именослова, која је у овим крајевима била присутна. У највећем броју случајева, ипак, није било дилеме. Османски писар био је добар познавалац локалних језика и врло прецизно је правио разлику између сличних хомонима. На пример, име Власко пише са садом,(ص) а Влашко са шином ;(ش) име Радан са елифом (ا) а Раден без; на исти начин прави разлику између Вукаљ и Вукља; такође Вукља пише са кафом,(ق) а млађи облик овог имена Вукеља са кефом.(ك) Некада комбинацијом слова н и ј, одн. л и ј, исписује наше њ и љ (Domanik стога треба читати Домањек а не Доманић), али најчешће користи само једно слово за неколико наших гласова ن - н, њ; ل - л, љ; ك - к, ћ, ђ; ح - х, џ, ч, ц. Наведена слова читала сам у складу с нашим изговором; Радосаљ а не Радосал 36, Пружња а не Пружна, Црноча а не Чрноча. Исто сам поступила и у услучају типизираних записа попут Оливир, Димитри, Петри, Павел, Јако, Мате, Симон. У овом дефтеру то су Оливер, Димитар, Петар, Павле, Јаков, Матеј, Симеун. За ретка имена консултовала сам радове Т. Маретића 37 и М. Грковић. 38 Многа стара, превасходно влашка имена, имају своју потврду у средњевековним изворима и билa су предмет ономасти - чких анализа па их зато нисам посебно објашњавала. У напо - менама сам дала објашњења само за она најређа имена, односно она која нисам моглa да нађем код наведених, већ других аутора или која су резултат мог домишљања. Албанска имена транскрибовала сам уз помоћ издања најстаријег пописа Албаније 39, затим пописа Скадарског санџака из године 40, као и интернет сајтова посвећених албанском именослову. Неопходна објашњења везана за одређену врсту пореза, земљишних поседа, статуса појединаца и слично, дала сам на крају књиге у оквиру Речника термина. 36 О приимку саљ вид. М. Пешикан, Д. Бојанић, Попис Заорјенског племена Риђана с краја XV века, Зборник за оријенталне студије 1, Београд 1992, О народним именима и презименима у Хрвата и Срба, Рад ЈАЗУ, LXXXI - LXXXII (1886). 38 Имена у Дечанским хрисовуљама, Нови Сад 1983; Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у XIV веку, Београд Inalcik H., Hicri 835 tarihli suret-i defter-i sancak-i Arvanid, Ankara Pulaha S., Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë, 1974.

14 На крају желим да се захвалим свима који су ми својом подршком и саветима помогли у раду. Нарочиту захвалност дугујем господину Сакипу Бајхану из Истанбула, искреном пријатељу, на кога сам увек могла да се ослоним током архивских истраживања у Турској. Он ми је помогао да комплетирам стра - нице дефтера, поставши због мене araştırmacı. Teşekkürler! Татјана Катић

15 ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 167. Muhâsebe Defteri 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530), II, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 69, Defter-i Hâkâni Dizisi: IX, Ankara Mühimme Defteri 7 Numaralı Mühimme Defteri ( / ), I- IV, Ankara Bojanić, Zakoni Bojanić D., Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd Букумирић, Ономастика Букумирић М. Из ономастике јужне Метохије, Ономатолошки прилози V, Грковић, Речник имена Грковић М., Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства у XIV веку, Београд Задужбине Косова Задужбине Косова, споменици и знамења српског народа, Призрен- Београд Зарковић, Метохија Зарковић Б., Хотачка метохија, Приштина-Лепосавић - Косовска Митровица, Зиројевић, Кроз Бихорску нахију Зиројевић О., Кроз Бихорску нахију године, Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, XIV (1992), Зиројевић, Нахија Трговиште Зиројевић О, Насеља нахије Трговиште године, Новопазарски зборник 18, (1994), Зиројевић, Призрен 1571.године Зиројевић О., Призрен у дефтеру из године, Историјски часопис XXXVIII (1991), Зиројевић, Цркве и манастири Зиројевић О., Цркве и манастири у Призренском санџаку, Косовскометохијски зборник 1, Београд 1990, 137. Ивановић, Властелинство манастира Арханђела Ивановић Р., Властелинство манастира св. Арханђела код Призрена, Историјски часопис, VIII (1959), ,

16 Kaleši, Kanunname Kaleši H., Jedna prizrenska i dve vučitrnske kanunname, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, II (1957), Kaleši, Redžep, Prizrenac Kukli-beg Kaleši H., Redžep I., Prizrenac Kukli-beg i njegove zadužbine, Prilozi za orijentalnu filologiju, VIII-IX (1960), Лутовац, Ибарски Колашин Лутовац М., Ибарски Колашин, Насеља и становништво, 34 (1954), Лутовац, Рожаје и Штавица Лутовац М., Рожаје и Штавица, Насеља и становништво, 37 (1960), Лутовац, Бихор и Корита Лутовац М., Бихор и Корита, антропогеографска испитивања, Београд Maretić, O narodnim imenima Маретић Т, О народним именима и презименима у Хрвата и Срба, Рад ЈАЗУ, LXXXI - LXXXII (1886). Медојевић, Бјелопољски крај Ј. Медојевић, Становништво и насеља Бјелопољског краја, Бијело Поље Насеља и становништво Области Бранковића Група аутора (уредник М. Мацура), Насеља и становништво Области Бранковића године, Београд Oblast Brankovića Hadžibegić H., Handžić A., Kovačević E., Oblast Brankovića, opširni katastarski popis iz godine, Sarajevo Osmanlı Kanunnâmeleri Akgünduz А., Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, VII, Istanbul 1994, Пешикан, Имена Доњег Подримља Пешикан М., Стара имена из Доњег Подримља, Ономатолошки прилози, VII (1986), Pulaha, Defteri Pulaha S., Defteri i regjistrimit të sanxhakut të Shkodrës i vitit 1485, Tiranë Светоарханђеловска хрисовуља С. Мишић, Т. Суботин-Голубовић, Светоарханђеловска хрисовуља, Београд TD 5m Defterhâne-i Âmire Tahrîr Defteri (TD), nu. 5m, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi, Istanbul (Сумарни попис Призренског санџака из 1477/78. године необјављен) TD 368 Defterhâne-i Âmire Tahrîr Defteri (TD), nu. 368, Başbakanlık Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi, Istanbul (Опширни попис Призренског санџака око године необјављен)

17 Томовић, Чрмањ Томовић Г., Сопотски забел Чрмањ, Историјски часопис XXXIV (1987), Hadžibegić, Podaci o stočnom fondu Hadžibegić H., Zvanični podaci o stočnom fondu na području Novog Pazara, Trgovišta i Bihora iz godine, Istorijski Zapisi, god. XXII, knj. XXVI, vol. 4 (1969), Šabanović, Krajište Šabanović H., Krajište Isa-bega Ishakovića. Zbirni katastarski popis iz godine, Sarajevo Шкриванић, Властелинство св. Стефана у Бањској Шкриванић Г., Властелинство Св. Стефана у Бањској, Историјски часопис VI (1956),

18 СПИСАК ИЛУСТРАЦИЈА Карте: 1) Насеља нахије Призрен 32, 33 2) Насеља нахије Хоча 163 3) Насеља нахије Жежна 252 4) Хас и нахија Жежна, с рудницима на Рогозни и у Подбуковику 268 5) Насеља нахије Трговиште 272, 273 6) Насеља нахије Бихор 426, 427 7) Верско-етничка структура Призренског санџака (по нахијама) Фотографије: 1) Селим II ( ) 22 2) Призренска тврђава 158, 159 3) TD 495, ) Остаци старог Трговишта 274 5) Mанастир Сопоћани, црква Св. Тројице 421 6) Спахије у ратној опреми 422 7) TD 495, ) Мехмед-пашин хамам у Призрену 550

19 Сва похвала припада Алаху, који је створио часну оловку пре него што је створио висока небеса, и написао имена својих створења у свеску Књига судбине 1, и диктирао и записао, без мањкавости, укупни иметак својих робова сходно дужине њихових живота, и украсио Своју чврсту власт потписом. Реци: Алаху мој, који сву власт имаш. Ти власт ономе коме хоћеш дајеш 2, па је Њему сва похвала на многобројним благодатима и Њему је сва похвала и на овом и на оном свету. 3 И нека је спас ономе који је у свему као у име Бога, Свемилосног и Самилосног, тј. Мухамед Одабрани, нека је њему Алахов спас и мир, и његовој родбини, друговима и миљеницима који су на небу, да упуте на прави пут као звезде водиље. 4 И надаље, са владарских двери, од падишаха, Алахове сенке и царског прага, шаха над шаховима, Уточишта среће, покојног и од греха опроштеног султана Сулејмана њему милост и опроштај, нека му се чува красота до Судњег дана, стигла је објављена и обелодањена заповест коју треба послушати, да се детаљно попише санџак Призрен. У складу с дивним ферманом кога слуша цео свет попис реченог санџака обављен је у време султана два мора и владара два копна, Уточишта света и... оштећено, онога који влада земљама уздуж и попреко, и који управља спровођењем закона сунета 5 и фарза 6, султана сина султана, султана Селим-хана сина Сулејманхана сина Селима-хана - нека му вечни Бог учини влада вину трајном, обасјану сунцем и месецом и бескрајном мудрошћу сазвежђа Малог Медведа. Према ономе што је захтевала садржина његовог красног и срећног фермана, дужност емина обавио је најубогијима слични санџакбег Касим, а дужност писара слуга најпонизнији Али б. Мустафа. Послато и предато Високој Порти и Дивану, захваљујући Божијим благословима и милосрђу, у првој декади месеца Шабана године 978. (29. XII I 1571). Завршено уз Божију помоћ. 1 Дословно Помно Чувана плоча, Kur an, поглавље Al-Burûĝ 85, ајет Kur an, поглавље Ali Imrân 3, ајет Kur an, поглавље Al-Qaşaş 28, ајет 70 4 За превод уводног пасуса у кануннаму, на арапском језику, захваљујем се господину Заки Шалтафу, директору предузећа за преводилачке, макролингви - стичке и семиотичке услуге Логополис из Београда. 5 Усмена традиција, предање о свему ономе што је пророк Мухамед говорио, чинио или одобрио да се чини. 6 Обавезе које налаже исламска вера свим својим верницима.

20 Kanunnama prizrenskog sanxaka 25 Закон за санџак Призрен и околину [8] [1] Од ожењеног и неожењеног неверничког рајетина узима се по 25 акчи спенџе. [2] Од пшенице, јечма и других житарица које се мере мерицом узимају се ушур и седмина или осмина саларије. [3] Товар наведеног санџака износи шест истанбулских мерица. 7 [4] Товар пшенице, наута, сочива, грахорице и боба рачуна се по 40 акчи, а товар јечма, зоби и крупника по 21 акчу, како је и уписано у старом дефтеру. У самом Призрену и његовој нахији, као и у осталим нахијама реченог санџака, већи товар у важећој употреби износи десет истанбулских мерица а мањи осам истанбулских мерица. Овако се ради још од давних дана. [5] Пошто је то тако, одлучено је да се товар пшенице, наута, сочива, ораха и боба рачуна по 50 акчи, товар јечма по 24 акче, товар грахорице и проса 8 по 40 акчи, ражи 36 акчи а зоби и крупника 9 по 20 акчи. [6] Утврђено је да чабар шире износи 32 акче. 10 [9] [7] За винограде у самом Призрену, за које се од вајкада даје [ресум] на дунум, опет је уписано да се, према старом обичају, дају по четири акче за сваки дунум. 7 Други део овог члана закона, као и први део следећег, је код Калешија испу - штен, па гласи: товар поменутог санџака према истанбулској кили (мерици) одређен је по 40 акчи, а товар јечма, овса, каплуџа (крупника) по 21 акчу. Kanunname, Код Калешија, пиринач, Исто, Код Калешија, кукољ (отровна коровска биљка). Исто. 10 У турском издању погрешно стоји 36 акчи. Osmanlı Kanunnâmeleri, 708.

21 26 Kanunnama prizrenskog sanxaka [8] За нахијске винограде који су изван града и за винограде у нахији Хоча, од давнина се даје [ресум] на дунум пошто су плодоносни; уписано је по шест акчи за дунум. 11 [9] Стари је закон да се за ширу држи монопол од два месеца и десет дана. Ако спахија жели може да држи два месеца одједном, а ако жели месец дана у једној сезони а месец дана у другој. [10] Свака рајинска кућа која има виноград даје господару земље по пет акчи ресума на корито. Стари је закон и да сваки ожењен даје по пет акчи траварине, по две акче ресума на повртњак и по две акче ресума на дрва. [11] У старом дефтеру уписана је на свако село извесна сума на име пољачине. Према реченом начину исто је поново утврђено за нахије Призрен и Хоча, али је за нахије Трговиште, Жежна 12 и Бихор, приликом новог пописа, одлучено да се од сваке куће ожењеног, на име пољачине, узима по две акче ресума за чување шума, како је то од давнина чињено. Зато је уписано да они, према старом начину, како су од вајкада давали, и даље дају по две акче ресума за чување шума. [10] [12] Од млинова који мељу брашно током целе године узима се 30 акчи, од оних који раде пола године 15 акчи и од ваљавица 15 акчи. [13] Од свиња које лутају изван села (yabanda) узима се ресум од једне акче на сваке две свиње, а од сваке свиње коју раја тови и закоље ради јела и продаје узима се по једна акча. 11 У Калешијевом издању испуштен износ од шест акчи за дунум. Kanunname, Код Калешија, Серсерне (!). Исто, 293.

22 [14] Списак села нахије Призрен 1. Хасови падишаха, владара света у самом Призрену 2. село Коруша село Плањани село Горњи Вранић село Дворан село Чревоглажда село Свети Петар село Скоробижде село Бусина село Грековце село Стратиновце село Ђиновце село Селце сами Призрен село Љубижда село Мала Љубижда село Мушутиште село Пећани село Мали Пећани село Доња Сопина село Вележа село Велики Речани село Суха Река село Мала Суха Река 25. село Љубиње село Влашња село Доњи Оштрозуб село Поповљане село Горњи Гунцат село Доњи Гунцат село Трње село Лишани село Заплужан село Средња Улишница село Краштани село Заградечка Хоча село Горња Саврова село Доња Саврова село Малчитова село Мухољани село Гељанце село Јешкова село Љутоглав село Букош село Локвица село Стрецка село Мучникова село Љешта село Лесковац село Јаховац село Братјанова село Чајдрак село Драјчина село Јавор село Мала Драјчина село Доња Улишница село Неброгоште мезра Ђурко поред наведеног села, село Градичевица мезра Корабник село Љубојна село Горич село Мали Речани село Попас 1200

23 30 Nahija Prizren [15] 65. село Прозрак дербенд село Горња Сопина мезра Гражданик село Нашиц село Доња Радиловица село Војинц село Смаћ село Јажинце село Маришева село Доња Србица село Манастирица село Врбичани село Љубојевце село Будакова село Захум село Стојча, друго име Лутовица, село Горњи Оштрозуб село Шпинадија село Мађирце село Себечани, друго име Грнчар, село Пониква село Горња Србица село Липочева село Новасел село Нешаница село Сеник село Пагаруша село Трпеза село Врчевица село Крушчица село Живјане село Нистра село Новак село Цапарце село Црнча село Јабланица село Остружна село Љубижна мезра Горња Радиловица село Горња Улишница село Требатница мезра Поуска мезра Покравник село Дојнице село Лика село Тупце мезра Руденце село Лопужник мезра Крчма село Домањек мезра Потерка село Влашки Дреновац са мезром Кореница село Орлад село Рибар мезра села Рибар, земљиште које држе у близини Халаша, село Медведце село Вршевце село Црепоље село Лалетић мезра Винора 500

24

25

26 34 Nahija Prizren [24] Нови детаљни попис санџака Призрен 1. Хасови падишаха, Уточишта света Сами Призрен Приход од ресума на вагу за мерење свиле у самом Призрену Приход од јавног складишта 1 меда и масла у самом Призрену 5000 Приход од воскаре 2 призренског кадилука 1500 Приход од непотраживане заоставштине, одлутале стоке, одбеглих робова, робе без власника и несталих ствари 4000 Укупно Село Коруша 3, припада Призрену Марко Пејо; Цветко Никола; Дабижив Богавац; Лукач Богавац; Вељан Дабижив; Димитар Никола; Павле Михаило; Бојо Димјо; Раја Црепан; Симеун Раја; Бучин Марко; Јован Стојан; Бошко Новак; Јован Ђурин; Јова Марко; Воја Марко; Марко Војин; Комлен Војин; Рајко Војин; Петар Димитар; Павле Димитар; баштина Боја Марко држи је Петар Димитар; Никола Јован; Станко Никола; Филип Дабижив; Аврам Дабижив; Ђура Никола; Димитар поп; Лукач Димитар; Никола Којчин; Тома Никола; Лукач Никола; Марко Ненко; баштина Влах држе је житељи овог села. Кућа 27 Неожењених без броја 1 Тур. kapan; јавно складиште робе за трговину навелико, где се роба сабирала а потом постепено продавала трговцима на мало и занатлијама. У дворишту или испред складишта стајала је јавна вага за мерење, капан, по коме се и само складиште звало капан-хан или само капан. D. Bojanić, Turski zakoni i zakonski propisi iz XV i XVI veka za smederevsku, kruševačku i vidinsku oblast, Beograd, 1974, Кућу за израду воска направили су још Которани, вероватно почетком XIV века. Новаковић Ст., Законски споменици српских држава средњега века, Београд 1912, Кориша, 6 km североисточно од Призрена.

27 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 35 [25] Махала Прештица 4 Ђура Никола; Јова Михаило; Груба Михаило; Никола Ђурин; Јован Никола; Раја Никола; Јован Костадин; Никола Јован; Јован Марко; Богдан Радич; Васиљ Којчин; Димитар Васиљ; Стојан Васиљ; Вучић Костадин; Манојло Вучић; Никола Костадин; Станисав Никола; Лукач Дапчин; Димитар Дојчин; Михаило Димитар; Симеун Димитар; Марко Војин; Стамат Стојко; Воја Стојко; Матеј Ђуричин; Илија Димитар; Ђурко Илија; Ђуро калуђер; Нестор Ђура; Михаило Петар; Вуја Петар; Тодор Димитар; Јаков Степа; Дамјан Јаков; Стојко Филип; Петар Ђурин; Путник Кривић; баштина Лукач држи је Димитар Дојчин; баштина Марко држи је Вучић Костадин; удовица Јела. Кућа 32 Неожењених 7 Удовица 1 Махала Белогунци 5 Пејо Јован; Воја Јован; Димитар Јован; Цветко Јован; Јова Никола; Димитар Јован; Богдан Ђурин; Михаило Богдан; Јова Ђурин; Ђура Јова; Димитар Ђура; други Димитар Ђурин; поп Вучић; Раја поп; Стојко Војин; Петар Војин; Степа Раја; Марко Раја; Пејчин Ђурин; Младен Пејчин; Јова Младен; Нико Пејчин; Аврам Пејчин; Петар Јовин; Вујица Петар; Којча Петар; Никола Јован; Манојло Никола; Мило Ђурин; Петко Брајко; Радоје доселац; Михаило Петко; Јаков Пејо; Доброје Јаков; Пејчин Божидар; Степа Пејчин; Воја Ковач; Димитар Дабижив из села Селце 6 ; Тоша Дабижив; Филип Ђурин; баштина Димитар држи је Пејчин Божидар; баштина Радован држао је Пејчин а сада Димитар поп; баштина Марко држао је Димитар а сада Вучић Костадин; баштина Јова Ковач држи је Воја Ковач; баштина Протић држи је Цветко; баштина Влатковић у рукама житеља махале Пакостинци. 7 Кућа 35 Неожењених 11 4 Могуће да име везе са планином Брешта, источно од Корише. Код Пешикана, Имена Доњег Подримља, Прешница, неидентификовано. 5 Од влашког имена Белгун. Неубицирано. 6 Вид. 13. село Призренске нахије. 7 Средњовековно Пакостино, заселак Корише, као и Бусино (вид. 9. село Призренске нахије). Данас не постоји; вероватно се временом спојило с Коришом. Ивановић, Властелинство манастира Арханђела, 350.

28 36 Nahija Prizren Баштине муслимана Баштина Пртошевић у рукама џиндије Диване Хасана, чифт; баштина Поповић држи је џиндија Абди, чифт; баштина обрисано [држи је] џиндија, чифт; баштина Павле држи је Ибрахим обрисано, чифт; баштина у рукама халифе Ахмеда, чифт; [26] баштина Туган држао је јаничар а сада без имена, чифт; баштина Радисав држи је Мустафа б. Искендер, чифт; баштина Угрин држи је Рамазан б. Ејнебеги, чифт; баштина Иван држи је Оруч б. Абдулах, чифт. Муслиманских баштина 9 Кућа и баштина 94 Неожењених 25 Удовица 1 Приход спенџа ресум на чифт 198 рајински ресум са удовицом 2981 пшеница товара јечам товара раж товара зоб товара просо товара грахорица товара 2 80 шира чаброва ресум на корито 420 траварина 470 ресум на повртњак 188 ресум на дрва 188 свињарина 100 ушур од лана 80 ушур од купуса 80 ушур од кошница 100 ушур од воћа 80 ресум на свилене чауре 38 надокнада за сено 100 млин, жрвања 11 ресум Зиројевић, Цркве и манастири, 134, претпоставља да је посвећена Богородици. У Кориши су постојале две цркве Свете Богородице, од којих је црква Покрова Пресвете Богородице срушена до темеља године, од стране непознатих лица албанске националности.

29 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 37 црква Благовештење 8 припада поменутом [селу] 40 манастир Свети Марко 9 у рукама монаха овог манастира 2 винограда у селу Љубижда 10 ; 2 винограда у селу Кориша на месту Мердин; 4 њиве у близини овог манастира годишњи приход 100 У старом дефтеру је уписано 50 акчи, али пошто је додато увећање, уписано је 100 акчи. нијабет, младарина, пољачина и друго 240 Укупно Село Плањани 12, припада Призрену Али б. Мехмед син Ахмеда, чифт; Ахмед б. Али неожењен; Стојан Богдан; Продан Богдан; Марко Стојан; Никола Радисав; баштина Радомир држи је Продан Богдан са кадијиним хуџетом; Димитар Рајко; Јова Димитар; Петко Димитар; Никола Јован; Милош Никола; Стојко Петко; Димитар Никола; Михаило Димитар; Јован Петко; Димитар Јован; Боја Јован; Лазар Степан; Степан Лазар; Михаил Драја; Тодор Петко; Петко Михаило; Димитар Тодор; Бојо Ђуро; Рајо Јовица; Никола Јован; Димитар Раја; Васиљ Никола; Томаш Дабижив; Дабо Томаш; Димитар Томаш; Станисав Димитар; Никола Станисав; Јаков Бенко; баштина Божидар Степан држи је удовица Мара; Јован Милош; Михаило Јован; Петко Јован; Никола Богдан; Стојко Никола; Лука Божидар; Димитар Лука; Јова Лука; Стојко Јован; Дојчин Јован; Јаков Стојко; Никола Богдан; Јован Никола; Бојо Никола; Рајо Бојо; Димитар Божидар; Бојо Степан; Јован Бојо; Стојан Јован; [27] Петар Даба; Стојко Петко; Михаило Петко; Владисав Бојан; Ђуро Владисав; Стојан Ђуро; Дојчин Владисав; Станко Божидар; Димитар Божидар; Станисав Божидар; Стојко Јован; Јова Стојко; Богдан Стојан; Брајко Бојо; Павле Брајко; Вујо Божидар; Богосав Божидар; баштина Јован Димитар; баштина Богосав у рукама становника села; баштина Богдан држе је становници села; баштина Ђура држе је становници села; 9 Манастир св. Марка Коришког на стени изнад Коришке реке, недалеко од села, из XV века, сравњен са земљом године, када и црква Богородице, од стране истих починиоца.. 10 Уписана под ред. бр Тачно 1501 акча. 12 Плањане, југоисточно од Призрена, у Средачкој жупи..

30 38 Nahija Prizren баштина Драговић у рукама становника села; баштина Ђура држи је Миле; црква Богородица 13 ; удовица Тодорa; удовица Оља. Чифт 1 Кућа и баштина 58 Неожењених 19 Удовица 2 Црква 1 Приход спенџа ресум на чифт и неожењене 28 рајински ресум 1962 пшеница товара јечам товара раж товара крупник и зоб товара грахорица товара 2 80 шира чаброва ресум на корито 100 траварина 295 ресум на повртњак 118 ресум на дрва 118 свињарина и Божић 41 ушур од ораха товара 1 50 ушур од лана 80 ушур од купуса 100 ушур од кошница 160 ушур од боба и белог лука 40 млин, 2 жрвња 60 млин, оштећен, 1 хаса земин 180 надокнада за сено 150 нијабет, младарина, тапија на земин и пољачина 120 Укупно Сматра се да је подигнута у другој половини XVI века, али с обзиром да је уписана у овом, као и у попису насталом око године, време изградње треба померити даље у прошлост. Зиројевић, Цркве и манастири, 134. Данас у Плањанима постоји само црква Вазнесења Господњег. 14 Тачан збир је 7960 акчи.

31 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 39 Муселеми овог села Пејо Богдан; Марко Радисав 15 ; Никола Младен Радисав; Јаков Петар; Ђуро Димитар Наведени муселеми су браћа и братанци Ибрахим-аге, бившег капу-аге 16. Они су изјавили да у рукама имају царске заповести, на основу којих су ослобођени плаћања харача, спенџе, овчарине и свих изванредних намета и обичајних терета, што је и уписано у стари дефтер. Сада су речене зимије, с обзиром да су муселемски синови и синови њихових синова, изнова замолиле часну заповест да буду ослобођени горенаведеног као и пре. Стога су и у нови дефтер уписани да су муселеми, на стари начин [са старим повластицама прим. аут.]. [28] 4. Село Горњи Вранић 17, припада Призрену Матеј Ђурко; Степан Матеј; Раја Матеј; Стојко Јаков; Тома Стојко; Пејо Ђурко; Живко Пејо; Димитар Ђурко; Костадин Димитар; Петар Димитар; Цветко Стојан; Јова Стојан; Петар Јован; Степан Рајин; Никола Степан; Јоца Степан; Стојко Пејо; Младен Стојко; Дабижив Никола; Никола Дабижив; Лазар Цветко; Цветко Лазар; Јова Лазар, Никола Степа; Вучић Никола; Ђура Цветко; Раја Ђура, Димитар Ненада; Боја Димитар; Дабижив Рајин; Јован Дабижив; Степан Дабижив; Петар Дабижив; Јован Вучић; Ђура Јован; Јован Дане; Михаило Јован; Никола Михаило; Петар Јован; Пејо Марко; Никола Марко; Ђура Пејо; Јаков Никола; Којча Јован; Боја Којчин; Станко Вучић; Никола Станко; Никола Петар; Младен Никола; Вучић Никола; Станко Петко; Степан Рајин; Цветко Пејо; Матеј Пејо; Петар Дабижив; Стане Петар; Миха Војин; Јаков Миха; Boja Јован; Станко Boja; Божидар Бранко; Стане Божидар; Јован Стојко; Јован Петко; Степа Јован; поп Јован; Петар Јова; Дамјан Јовин; Степан Вукац; Димитар Степан; Вукац Степан; Миленко Петко; Станко Миленко; Стојан Дабижив Васиљ; Никола Богдан; Димитар Никола; баштина Владисав држе је становници села; баштина Караџа држе је Сулејман и Худаверди, синови Мусе Караџе и Дабижив, син Рељина; баштина Ружа држао је Дабижив а сада Петар Дабижив; баштина Боја..асаљ (?) држао је поп Јован а сада Јован Дане. Кућа 64 Неожењених Држи једну хаса ливаду у селу Горачева, у Хочанској нахији (вид. под ред. бр. 50). 16 Дворјанин високог ранга, врховни бели евнух двора. Бели евнуси чували су унутрашња, трећа врата султановог сараја и бринули се о чистоћи дворских одаја. 17 Средњовековно село Вранић, данас Вранићи, југоисточно од Суве Реке, код изворишта Вранићке реке.

32 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 51 млин, 7 жрвања 210 баџ на вино 300 хаса земин 100 надокнада за сено 100 нијабет, младарина, пољачина и друго 650 Укупно [37] Хасови призренског санџакбега 14. Сами Призрен Махала Стара џамија 35 Хаџи Хасан трговац; Хаџи Хасан бакалин; Хаџи Хусејин сукнар; Хусејин чизмеџија; Музафер свилар; Хасан свилар; Ахмед имам; Мехмед б. Муса масер; Хасан б. Хусејин кројач; Али бакалин; Хасан касапин; Ризван Хасан дрндар 36 ; Хаџи Дервиш трговац; Хасан Абдулах бакалин; Мехмед б. Хасан; Синан Абдулах сиромашан; Мехмед б. Махмуд имам; Мустафа поткивач; Али телал; Ферхат берберин; Мустафа кројач; Меми сукнар; Осман кројач; Махмуд б. Касим сиромашан; Мустафа б. Хаџи сиромашан; Хасан баждар 37 ; Кејван трговац; Ахмед б. Мехмед трговац; Јусуф берберин; Ахмед б. Махмуд баждар; Мехмед б. Мустафа кројач; Мустафа Сефер; Хаџи Месих трговац; Ајас поткивач; Џафер самарџија; Мехмед чизмеџија; Мехмед б. Сефер ученик медресе; Хаџи Ибрахим мујезин; Мустафа папучија; Мустафа бакалин; Хасан хлебар; Илијас масер; Али поткивач; Мустафа сукнар; Мустафа самарџија; Осман б. Мурат сиромашан; Махмуд б. 35 Стара џамија, некадашња катедрална црква Призрена посвећена Успењу Богородице, познатија као црква Богородице Љевишке. У турско доба звали су је.и Џума џамија; под овим именом помиње се у вакуф-нами Кукли-бега из 1537/8. године. Kaleši H., Redžep I., Prizrenac Kukli-beg i njegove zadužbine, Prilozi za orijentalnu filologiju, VIII-IX (1960), У опширном попису Призренског санџака, састављеном око године, заведена је као Џамија султана Мехмеда-хана. (TD 368, 43). Погрешна је претпоставка да је до конверзије цркве у џамију дошло тек у XVIII веку. Задужбине Косова, Пуцар, занатлија који се бави пуцањем, одн. дрндањем памука и вуне и прављењем јоргана и дебелих антерија. 37 Службеник који наплаћује баждарину, баџ, врсту унутрашње царине.

33 52 Nahija Prizren Мехмед; Али грнчар; Мустафа поткивач; Илијас самарџија; Насух масер; Дауд Али кројач; Мустафа чобанин сиромашан; Јусуф берберин; Али Исмаил сиромашан; Мустафа рабаџија; Илијас рабаџија; Мустафа Абдулах сиромашан; Кејван Абдулах рабаџија; Хусејин рабаџија; Хасан кројач; Махмуд кројач; Хусејин самарџија; Ибрахим хамамџија 38 ; Бехрам дрводеља. Кућа 65 Махала Љевиша 39, припада махали Стара џамија Рамазан касапин; Мехмед телал; Татарин Хизир касапин; Хасан самарџија; Хаџи Али суфија 40 сиромашан; Будак Хоџа сиромашан; Хасан б. Шуџа кројач; Мустафа б. Али произвођач ланеног уља 41 ; Дервиш Аџем 42 просјак; Хасан лукар 43 ; Мурат мујезин месџида Љевиша 44 ; Ахмед б. Мурат кројач; Хусејин капар 45 ; Али Хусејин сиромашан; Махмуд б. Сулејман; Реџеп казаз; Хаџи Тајиб свећар; Мустафа свилар; Иса кројач; Пири берберин; Хаџи Синан трговац; [38] Хаџи Касим поткивач; Ибрахим берберин; Махмуд берберин; Мустафа самарџија; Махмуд сарач; Али халваџија; Мустафа кувар; Мурат бравар; Ахмед мујезин месџида Терџуман 46 ; Билал травар; Арапин поткивач; Коџа мујезин сиромашан; Меми б. Касим трговац; Хасан б. Абдулах мутевелија; Осман Турак капар; Хусејин Абдулах. Кућа 37 Махала Ајас-бег Хасан имам; Хусејин имам; Јолџи Абдулах сиромашан; Меми Абдулах кројач; Хасан б. Искендер кројач; Мустафа б. Али свилар; Мехмед сарач; 38 Управник хамама, јавног купатила. 39 Добила је име по цркви Богородице Љевишке, односно Старој џамији, из чије махале се, ширењем града, и издвојила као посебна урбана целина. 40 Исламски мистик. 41 Тур. bezirger. 42 Персијанац, или било који не-персијанац рођен у Ирану. 43 Мајстор који израђује лукове. 44 Погрешна је претпоставка Зиројевић, Цркве и манастири, 246, да је ово некадашња црква Богородице Љевишке. 45 Тур. takkeci, од тога наш турцизам таћаџија, занатлија који израђује лаке подкапе које се носе испод главне капе (сарука, чалме, кавука, феса). 46 Тур. tercüman, преводилац.

34 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 53 Иса касапин; Јусуф табак; Хусејин свилар; Хизир касапин; Махмуд б. Абдулах; Ахмед б. Абдулах берберин; Курд Абдулах сиромашан; Хасан Абдулах рабаџија; Меми Мустафа свилар; Уруџ Мустафа свилар; Хасан Хусејин рабаџија; Хусејин Илијас кројач; Јусуф Абдулах сиромашан; Курд б. Абдулах човек Мустафа-бега; Мехмед б. Хамза сиромашан; Али масер; Јусуф бравар; Бешир чизмеџија; Кара Хусејин кројач; Хизир кројач; Муса сукнар; Мустафа табак; други Мустафа табак; Али чизмеџија; Хасан табак; други Хасан пашмакчија; Кејван берберин; Хизир сарач; Али касапин; Хусејин Абдулах сиромашан; Ахмед б. Хаџи сиромашан; Мустафа касапин; Хасан пашмакчија; Хасан чизмеџија; Меми кројач. Кућа 42 Махала Хаџи Касим, припада махали Ајас-бег Хусам халифа имам; Искендер сапунџија; Мустафа сукнар; Мурат папучија; Мустафа касапин; Пири Абдулах; Хусејин трговац; Ахмед кројач; Мустафа кројач; Али сукнар; Муса Абдулах; други Муса кројач; Ибрахим сукнар; Синан кувар; Мурат б. Хаџи Касим; Мустафа трговац; Али сукнар; Сулејман сукнар; Хасан кројач; Мустафа грнчар; Ахмед дунђер; Илијас табак; Мустафа сукнар; Хасан сукнар; Хусејин табак; Бехрам сукнар; Омер поткивач; Муса сукнар; Али сукнар; Дервиш кројач; Хасан трговац; Мустафа трговац; Јусуф сабљар; Хусејин табак; Али сукнар; Мустафа обућар; Али рабаџија;... (5 имена нечитко, избрисано мастило); [39] Бехрам рабаџија; Џанфеда касапин; Ибрахим сукнар; Мустафа кувар; Омер сукнар; Јусуф Абдулах сиромашан; Ибрахим хлебар; Фируз кувар; Хусејин будаласт сиромашан; Хасан Абдулах сиромашан. Кућа 52 Махала јазиџи Синан, другим именом емин Мехмед 47 Хасан б. Абдулах пашмакчија; Хасан сарач; Хусејин сарач; Али Нух свилар; Хусејин Абдулах мухтесиб; Мустафа Хасан папуџија; Мустафа касапин; Хусејин касапин; Синан Мурат; Касим табак; Хасан б. Бали сабљар; Хасан б. Али кириџија; Меми б. пашмакчија; Јусуф Али; Меми б. Абдулах сукнар; Ахмед Абдулах сиромашан; Ибрахим Абдулах 47 Емин Мехмед је, 30-тих година XVI века, био управник тада још увек активног рудника Кориша. Istanbul Başbakanlık Arşivi, Maliyeden Müdevver Defteri no 656, 314.

35 54 Nahija Prizren рабаџија; Ахмед Абдулах рабаџија; Хусејин Абдулах рабаџија; Мустафа Хусрев; Ибрахим Хусрев сиромашан; Мустафа Абдулах рабаџија; Али Абдулах рабаџија; други Али Абдулах рабаџија; Хусејин сукнар; Хасан сукнар; Хасан Абдулах сиромашан; Махмуд б. Ахмед сукнар; Мустафа табак; Уруџ сабљар; Мустафа Абдулах табак; Меми рабаџија; Али рабаџија; Хусејин надничар; Хусејин Абдулах бакалин; Хасан б. Касим; Мустафа Абдулах сиромашан; Хусејин кројач; Хусејин касапин; Хусејин Абдулах сиромашан; Осман рабаџија; Ибрахим грнчар; Али Абдулах сиромашан; Али рабаџија; Ахмед Абдулах сиромашан; Искендер Абдулах кириџија; Џафер Абдулах кириџија; Мустафа Абдулах рабаџија; Хасан рабаџија; Шабан Абдулах; Али Хасан; Хусејин свилар; Лутфи рабаџија; Мустафа капар; Меми Абдулах; Сулејман Абдулах; Јусуф сапунџија; Хасан б. Абдулах свилар; Меми б. Хасан сиромашан; Хусејин свилар; Али Абдулах сиромашан; Јусуф Абдулах сиромашан; Сулејман Али кројач; Али казаз; Хасан Абдулах сиромашан; Мустафа Ферхат бакалин; Али кројач; Хасан шустер 48 ; Мехмед Абдулах сиромашан; Хусејин шустер; Мехмед кројач; Али рабаџија; Хасан берберин; Мустафа Абдулах сиромашан; Хусејин кириџија; Мустафа Абдулах надничар; Хајдар свилар; Ахмед Јусуф; Јусуф Али. Кућа 79 Махала Чаршија, другим именом Јакуб-бег... (првих пет имена уништено од влаге); Мулаибати имам месџида Хаџи Рамазана; Дауд мујезин месџида чаршије; [40] Јусуф мујезин месџида чаршије; Хајрудин Илијас; Хаџи Мехмед мухтесиб; Хусрев мухтесиб; Данијал мухтесиб; Хусејин мухтесиб; Ферхат трговац; Џафер сапунџија; Хајдар сарач; Иса касапин; Увејс халваџија; Хасан трговац; Еврен кројач; Мехмед б. Абдулах ослобођени роб; Ибрахим Абдулах ослобођени роб; Синан кројач; Али кројач; Хамза б. Хаџи; Кадри трговац; Хасан-баша трговац; Меми б. Мурат трговац; Иса свећар; Меми свилар; Сулејман кројач. Кућа 31 Махала Курила 49 изван старог дефтера Ахмед мујезин месџида терзија; Хасан кројач; Рустем пашмакчија; Ејнебег касапин; Халил кројач; Хусејин рабаџија; Меми кувар; Хизир 48 Овако и у оригиналу, şuşter, обућар. 49 Влашко име Курил; данас је Курило крајња источна махала Призрена.

36 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 55 Бали касапин; Мустафа свилар; Хајдар свилар; Ахмед казаз; Али Абдулах касапин; Али бравар; Перихан произвођач ланеног уља; Перване рабаџија; Хасан самарџија; Рамазан касапин; Ахмед пашмакчија; Мехмед масер; Синан трговац; Хаџи Махмуд бојаџија; Али касапин; Хусејин Хоџа сиромашан; Хусејин мутевелија; Хусејин ткач сиромашан; Џафер рабаџија; Перване рабаџија; Хусејин Абдулах сиромашан; Сефер табак; Мустафа масер; Ахмед рабаџија; Хусејин бозаџија 50 ; Осман касапин; Хусејин Коч рабаџија; Махмуд сукнар; Хасан сарач; Хусејин дунђер; Али свилар; Илијас рабаџија; Сејди казаз; Махмуд телал; Мустафа свилар; Хасан капар; Исхак Илијас сиромашан; Али свилар; Мустафа свилар; Хусејин свилар; Хајдар касапин; Рамазан халифа мујезин месџида Хасан-челебије; Хасан берберин; Хусејин кројач; Омер халифа сиромашан; Илијас хлебар; Хизир рабаџија; Хасан капар; Хусејин пашмакчија. Кућа 56 Махала Табаци, изван старог дефтера Илијас чизмеџија; Мустафа кириџија; Мустафа кројач; Хусејин сукнар; Кара Хасан рабаџија; Хусејин кројач; Јусуф продавац овчијих глава; Хусрев табак; Ахмед табак; Ибрахим табак; Пири табак; Ахмед кириџија; Јусуф табак; Хусејин кириџија; Мустафа табак; Мехмед бакалин; Уруџ чизмеџија; Нусрет телал... (два имена оштећена влагом); Искендер табак; [41] Ахмед кројач; Кара Мурат табак; Мустафа табак; Хасан табак; Мемидуш табак; Рамазан табак; Меми сукнар; Хусејин сукнар; Ибрахим табак; Меми б. Исмаил кројач; Меми табак; Меми кројач; Хасан Ширмерд; Мустафа табак; Хусејин табак; Арслан сукнар; Илијас табак; Муса табак; Ахмед бакалин; Али табак; Мустафа пашмакчија; Мустафа мујезин; Ахмед кројач; Хусејин кечеџија 51 ; Хајрудин сукнар; Хусрев табак; Билал сарач; Меми табак; Осман кројач; Хајдар мујезин; Уруџ кројач; Јусуф табак; Курд бакалин; Атаилах мујезин; Хусејин кројач; Меми кројач; Хусам имам; Мустафа бојаџија; Омер табак; Мустафа хатиб; Меми кечеџија; Ахмед кечеџија; Мустафа касапин; Јусуф кечеџија; Ибрахим табак. Кућа Онај који производи и продаје бозу, киселкасто освежавајуће пиће од кукуру - зног брашна. 51 Занатлија који од остругане длаке с говеђих кожа или од вуне, прави кечета, врсту капе.

37 56 Nahija Prizren Приход од ушура муслимана у самом Призрену пшеница товара јечам товара раж товара мешаница товара ресум на дунуме муслиманских винограда, за сваки дунум по 4 акче 500 приход од ливада муслимана 420 ушур од кошница 180 Млинови муслимана и вакуфски млинови у махали Старе џамије, 9 жрвања; у махали Чаршије 4 жрвња; у махали табака 4 жрвња. Укупно 17 жрвања ресум 510 Ливада која припада вакуфу покојног Мехмед-бега б. Хизир Куке, од плодова дрвећа које је на њој годишња надокнада за ушур 100 Ливада Мустафе-бега б. Мехмед-бега, од плодова дрвећа које је на њој годишња надокнада за ушур 60 Укупно 5720 Хришћани у самом Призрену Махала Стари пазар, припада наведеном Михаило Јован; Димитар Михаило; Андрија Михаило неожењен; Симеун Ђорђе; Јован Симеун неожењен; Васиљ Костадин; Михаило Васиљ неожењен; Михаило Боја; Јован Михаило; Петри Јано; Никола Јано; Гаврил Нико неожењен; Никола Којин; Степан Никола неожењен; Ђура Тодор;...(четири имена уништена влагом); Степан соколар; баштина Иван држи је он; [42] баштина Јанко држи је Новак; баштина Боја држи је Ђон; баштина Калица држи је Јано Грк; баштина Димитар држи је Јован; баштина Марко држе је Пејо и Деја; удовица Вида. 52 Кућа 12 Баштина 6 Неожењен 7 Соколар 1 52 Није уврштена у укупан збир.

38 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 57 Махала Мамзић 53 другим именом Хасан-челебија Недељко калуђер; Михаило Недељко неожењен; поп Павле из села Рамање 54 ; Никола поп неожењен; Стојко самарџија; Петар самарџија неожењен; Јован соколар; Симеун његов син, неожењен; Никола Михаило; Јован Димитар; Раја преселац; Тома Раја неожењен; Јован Ишван; Јован Љешовић; Станисав Сиромах; Степа Ђорђе; Симеун поп; Пејо Милосав; Ђуро Калина 55 ; Исаило Ђуро неожењен; Вујо Божидар из села Плањани 56 ; Јован Вујо неожењен; Петар Костадин; Степа Јеличић; Цветко Вукашин; Димитар Цветко неожењен; Јаков Томица; Цветко Јаков; Рајко преселац; Иван Јован; Степа Јован; Тана Ликац; Димитар Пихома; Јован Лука; Миран Јован неожењен; Бојо Никола; Дамјан Милован; Јован Милован неожењен; Стојан Мамзић; Миле Стојан; Цветко Миле неожењен; Симеун поп; Димитар Симеун; Степа Димитар; Јован Костић; Петар Јован; Тодор Јован неожењен; Бежан Јован неожењен; Богдан преселац; Грујо Стојан; Дапча Давид; баштина Марко држи је Нина према старом дефтеру; удовица Јелка; удовица Стоја; удовица Стаја; удовица Вељка. Кућа 38 Неожењен 13 Удовица 4 Соколар 1 Махала Васиљ, припада поменутом Никола Бојо из села Равна Дубрава 57 ; Којо Никола неожењен; Јован Ђура; Јован Никола; Илија Никола; Стамат Јован неожењен; Ђура Јован; Којо Ђурко; Симеун Јован; Бојо Мојша; Никита Бојо неожењен; Ђуро Бојо неожењен; Гаврил Јован; Миладин преселац; Боја терзија; Петар Јован; Јован Петар неожењен; Стојко Грубо; Јован Стојко неожењен; Петраш Никола; Никола Петраш неожењен; Јован Петраш неожењен; Никола Горанац; Петар Никола неожењен; Јован Иван; Иван Јован неожењен; Димитар преселац; Пејо Ђурко; [43] Димитар Воја; Радоња рабаџија; Петар Лука; Никола Лука неожењен; Крагуј преселац; Михаило поп; Милош преселац; баштина 53 У једном ћирилском споменику из уписана као Мамзи махала. Задужбине Косова, Сада Ромаја или Рамаја, северозападно од Призрена, на десној страни Б. Дрима, источно од Дамјана. 55 Данас постоји потес Калина у атару села Велика Хоча. 56 Треће по реду село Призренске нахије. 57 Друго по реду уписано село Хочанске нахије.

39 58 Nahija Prizren Никола у рукама Јована; баштина Кола држи је Груба; баштина Никола држи је Радисав; црква Богдан 58 држи је поп Мојша; удовица Рада; удовица Димитра; удовица Јела; удовица Милица. Кућа 23 Баштина 4 Неожењених 12 Удовица 4 Махала Кука другим именом Курила Андрија Нина; Јова Андра неожењен; Ђин Нина; Доч Нина; Нина Гика неожењен; Ђин Кола; Тола Биц доселац; Тола Биц неожењен; Кола Гика; Јован Никола; Кола Никола неожењен; Кола Нико; Нико Кола неожењен; Тола Биц; Степа Биц неожењен; Богосав преселац из Плањана; Љум Пренд; Ђон Пренд; Пренд Пута; поп Богица; Јован поп; Стојан Петар; Стамат Петар неожењен; Кола Нико; удовица Чубра; удовица Милка. Кућа 16 Неожењених 8 Удовица 2 Махала Чаршија другим именом Петар Никола поп Никола; Исаило поп; Степан Исаило неожењен; Михаило Вук; Јован Михаило неожењен; Давид Павле; Ђура ћурчија; Јован Вук; Јован Јован неожењен; Јован Димитар; Стамат Којчин; Нестор Којчин неожењен; Цветко Ђорђе; Пејо Цветко неожењен; Воја Ђуро; Ломо Воја неожењен; Радисав Воја неожењен; Михаило Јован; Стамат Михаило неожењен; Гаврил Михаило неожењен; Петар кујунџија; Стамат казанџија; Остоја Строја; удовица Каја; удовица Станка; удовица Стана. Кућа 14 Неожењених 9 Удовица 3 Махала Богој рибар, припада поменутом Вукашин Васиљ; Јован Вукашин неожењен; Миха Грк; Јован Лазар; Пејо Ђура; Воја преселац, Никола Воја неожењен; Јова Пејо; Биц Кука; Никола Биц неожењен; Атанас Биц неожењен; Никола Биц неожењен; поп Воја доселац из села Сушић 59 ; Атанас поп неожењен; поп Латин; 58 Неидентификована црква у којој је, вероватно, раније служио неки поп Богдан или је задужбина неког богатог Призренца Богдана (у другој половини XIV века најбогатији призренски трговац и протовестијар краља Вукашина био је чувени Богдан Киризмић). У махали Богоја рибара уписане су такође цркве по личним именима, без или са одредницом поп. 59 Непознато.

40 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 59 Степан Никола; Никола Степан неожењен; Вуча терзија; Никола Вуча неожењен; Цветко преселац; Стамат Цветко неожењен; [44] Вука Ђурић; Артемије Вука неожењен; Ђурић Михаило; Тома Влајко соколар; Петар Степан соколар; Новак Степан; Гаврил Новак неожењен; Дејан Ђон; Пејо Ђон неожењен; црква Влатко; црква попа Латина; црква попа Степана; црква Никола; удовица Петруша. Кућа 20 Неожењених 12 Соколара 2 Удовица 1 Махала Радомир, припада поменутом Нико Цуце; Никола Цуце; Филип Нико неожењен; Јован Нико; Јован Петруша; Димитар Стојко; Стојан преселац; Пејо ћурчија; Павле Пејо неожењен; Стојан Пејо неожењен; Јован ћурчија; Манојло Јован; Богдан Ђин; Никола Богдан неожењен; Тодор преселац; Димитар преселац; Миладин Димитар неожењен; Никола преселац; Мило Богица; Петар Богица неожењен; Симеун Богица неожењен; Прибак калуђер; Кузма Прибак неожењен; Стојан Јеремија; Лало преселац; Аврам Лало неожењен; Ивко преселац; Тома Раде; Исајло Раде неожењен; поп Филип; Михаило поп неожењен; Јован поп неожењен; Петар преселац; Петар Батрич; Никола Петар неожењен; Богдан Петар; Иван Петар; Мило Грк; Петраш Мило неожењен; Марко Ђуро; Крека Ђуро неожењен; Војо Јаков; Тома Војо неожењен; Вука Драг; Ђуро Вука; Петраш Дикља 60 ; Рајко Брајко; Никола преселац на Богдановој баштини; Цветко Петко; Стамат Цветко неожењен; Тома казанџија; Ђуро Димитар; Цветко Ђуро неожењен; Јован Цветан; Ђуро Лазар; Јован Лазар; Лука Лазар; Михаило Цветко; Јован Цветко неожењен; Марко Милача; Стојан Пометко 61 ; Никола Пометко неожењен; Пејо поп; Младен Никола; Цветко Јован; Димитар преселац на Степановој баштини; баштина Богдан у рукама Николе преселца; баштина Никола држи је Ђурко; баштина Дида држи је Петро; баштина Пејо држи је Јова; баштина Димитар држи је Пејо соколар на основу старог дефтера; Никола Матеј; Павле Првојан; удовица Комлена; удовица Цвета; удовица Јела; удовица Јовица; удовица Дамјанa, удовица Петруша; удовица Јелка. Кућа 53 Неожењених 20 Соколарска баштина 1 Удовица 7 [45] Махала јазиџи Синан, другим именом емин Мехмед Вука Марин; Дата Вака; Марк Ник; Нина Бард; Нана Нина; Кола Нина; Пал Деда; Кола Јанка; Божић Кола неожењен; Кола Брик; Петар Кола 60 Изведено од Дика, попут Дикан, Дикић, Дикосав. 61 Име забележено у хрисовуљама.

41 60 Nahija Prizren неожењен; Гика Нина; Нина Гика неожењен; Биц Дода; Ђин Бушат; Марк терзија; Кука Дода; Приц Кука неожењен; Доч Јупа; Кола Доч неожењен; Кола Биба из села Шаља; Биба Кола неожењен; Дода хлебар; Доч Бард; Нина Доч неожењен; Пејо Ђон; Марко Пејо неожењен; Петар Раде; Никола Раде; Дода Задрима 62 ; Богица Марко; Марко Богица неожењен; Андра Пренд; Илија Лика; Биба хлебар; Степа Доч; удовица Прендa; удовица Петра; удовица Јана. Кућа 26 Неожењених 10 Удовица 3 Махала Пантелијa 63, изван старог дефтера Јован Кола; Нина Кола; Баца Кола; Нина Нина неожењен; Кола Нина неожењен; Андра Гика; Петар Михаило; Димитар Михаило; Михаило Петар неожењен; Гика Пипа; Пипа Гика неожењен; Кола Пипа; Степа Кола неожењен; Пал Нина; Степа Доч; Кола Доч; Нана Ђурко; Ђура Нина; Тита Гика Дом из села Домовиште 64 ; Цветко Грк; Атанасије Цветко; Јова Кола; Марин Чонтић; Деса преселац из села Домовиште; Манојло Стојо; удовица Стоја; удовица Мара. Кућа 22 Неожењених 7 Удовица 2 Махала Придворица, изван дефтера Путник Ђакон; Ђорђе преселац; Боја Ђорђе неожењен; Ђурић Бојко; Мијаљ Ђурић неожењен; Атанас Ђурић неожењен; Мијаљ сарач; Димитар Милован неожењен; Лула Мијаљ неожењен; Тома Стамат; Јован килиндирџија 65 ; Петар преселац из Приштине; Никола Тодор; Симеун Никола неожењен; Нана Нина; Манојло Никола; Аранид Пејчин; соколар Гаврил; Димитар Бољета; Петар Стојко; митрополитска црква 66. Кућа 14 Неожењених 6 Соколар 1 62 Уместо имена оца, као ближа ознака наведена област порекла. 63 И данас у Призрену постоји истоимена махала. 64 Југозападно од Паштрика, у Албанији. 65 Занатлија који израђује килиндире, кондире, тј. металне врчеве за воду, вино и др. 66 Није нам познато која је од призренских цркава, у овом периоду била седиште митрополије.

42 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 61 [46] Махала Ајас Лука, другим именом Изкућан Пал Груба; Марко Груба; Младен Пал неожењен; Дода Гика Љеш; Вељан Лика; Петар Лика; Пејо преселац из села Опез 67 ; Пал Доч; Јован Доч неожењен; Јован Пејо; Петар Дида; Петар Кола; Никола Петар неожењен; Гаврил Петар неожењен; Петар Гика; Кола терзија из села Куштендин 68 ; Ђура Кола; удовица Петруша. Кућа 13 Неожењених 4 Удовица 1 Хајмани у махали Пантелија Доч Бајра; Деда Доч; Пал Деда неожењен; Божић Јован кнез; Марко Божић неожењен; Павле Божић неожењен; Степа Доч; Богдан Доч; Дејан Доч неожењен; Воја Доч неожењен. Приход спенџа особа 366, удовица 27, хајмана 10 укупно 9373 пшеница товара јечам товара мешаница товара просо товара грахорица товара шира чаброва ресум на корито 500 траварина 1305 ресум на повртњак 522 ресум на дрва 522 ушур од кошница 306 приход од монопола 3500 приход од ресума на бачве, баџ на вино износи за сваку бачву по 15 акчи 2500 приход од ледаре 300 приход од кланице, на четири грла 69 узима се по једна акча 1250 рајински млинови у махали Богој рибар, 4 жрвња; у махали Придворица 6; укупно 10 жрвања Непознато. 68 Куштендил јужно од Призрена. 69 Овде се мисли само на овце и козе (тур. davar).

43 110 Nahija Prizren ушур од лана 18 надокнада за сено 40 укупно нијабет, младарина, пољачина и друго 36 Укупно Село Прозрак 143, припада Призрену део већ наведеног тимара У реченом дербендском селу уписано је осамнаест дербенџија; сваки од њих даје за баштину по десет акчи спенџе, по једну балу 144 пшенице и по једну балу јечма, баџ на вино, бадухаву 145 и казне и глобе. Пошто је тако заведено у стари дефтер, ових осамнаест рајетина дербенџија је заведено на описани начин. Дабижив Брајко; Младен Дабижив неожењен; Радисав Брајко; Стојан Радисав; Петар Миличин; Димитар Петар; Ђура Доброје; Радисав Стојко; Јован Тодор; Пејо Добровић; Стојан Димитар; Која Стојан; Димитар Јован; Ђура Димитар; Јаков Степан; Петко Ђурица; Петар Петко; Димитар Петко неожењен. Кућа 16 Неожењених 2 [80] Приход спенџа по пшеница товара јечам товара баџ на вино 194 укупно нијабет, младарина, тапијска такса и друго 200 Укупно У списку села Призренске нахије грешком је уписано 1200 акчи прихода. 143 Налазило се западно од Урошевца, у близини села Језерце. Гора Прозрак помиње се у српским средњовековним изворима (Архиепископ Данило II, Животи краљева и епископа српских, изд. Ђ. Даничић, Загреб 1866, 213) и у путопису Јастребова, руског конзула у Призрену. Према његовим наводима, на Прозраку је, својевремено, била караула. Туда је ишао пут од Призрена до Неродимља у трајању од 6 ½ сати. У народу су Прозрак и Неродимка чешће називане Језерским планинама. И. С. Ястребов, Стара Сербія и Албанія, Споменик СКА, XLI (1904), 52, 102, Тур. denk, пола коњског товара. 145 Бадухава, назив за групу дажбина, која је, у зависности од области, обухва - тала крвнину (новчану казну за крвне деликте) и порезе као што су: младарина, пољачина, ресум на тапију, казне и глобе и друго.

44 Op{irni popis Prizrenskog sanxaka iz godine 111 Раја реченог села Прозрак Заведени су у овом селу: Павле доселац; Димитар Тодор; Матеј Нико; Тома Димитар; Јаков Николин; Раја Угрин; Радисав Јован; Никола Петко; Димитар Богдан; Пејо Јован; Стојанча Пејо неожењен; Никола Јован неожењен. Кућа 10 Неожењених 2 Приход спенџа 300 пшеница товара јечам товара мешаница товара траварина 50 ресум на повртњак 20 ресум на дрва 20 ушур од кошница 25 свињарина и Божић 10 ушур од купуса 22 надокнада за сено 28 укупно нијабет, младарина, пољачина и друго 45 Укупно Тимар Хусејина 66. Село Горња Сопина 147, припада Призрену Стана Ђурко; Цветко Војин; Даба Петар; баштина Димитар држао је Михаил а сада Даба Петар; Марко Ђурко; Јова Марко; баштина Јагаш држи је Марко Ђурко; Ђура Димитар; Пејо Димитар; Димјо Тодор; Стамат Никола; Јовица Војин; Никола Војин; Јовица Никола; Тоша Дабижив; баштина Никола држи је Тоша Дабижив; Никола Јован; Цветко Јован; Раја Иван; Јовица Раја; Нина преселац; Бојица Нина; Стане Дабижив; Павле Стане; Павле Јован; Раде Јован; Младен Богдан на очевој баштини; Димјо Михаило; Јовица Петко на баштини Радисава; баштина Пејчин држи је Стојко; баштина Дамјан држи је Стане Дабижив; баштина Стојко у рукама становника села; баштина Лазар 146 Тачан збир је 1320 акчи. 147 Могуће да се налазило на месту данашњег села Дубрава, 1,5 km од Сопине. Зарковић, Метохија, 134.

45 112 Nahija Prizren држи је преселац; Која Димитар на очевој баштини; баштина Вучко Стојко; баштина Божић; удовица Мара; удовица Цвета; удовица Недељка. Кућа и баштина 36 Неожењених празно Удовица 3 [81] Приход села Горња Сопина спенџа са удовицама 918 пшеница товара јечам товара 24,5 588 раж товара зоб товара просо товара 2 80 грахорица товара 1 40 шира чаброва ресум на корито 80 траварина 150 ресум на повртњак 60 ресум на дрва 60 свињарина 20 ушур од лана 35 ушур од купуса 40 ушур од воћа 20 ушур од кошница 50 надокнада за сено 60 рајински млин, 2 жрвња 30 млин ћехаје Мустафе, 3 жрвња 45 хаса ливада 1, држи је ћехаја Мустафа, приход 60 [хаса] земина 2 приход 200 виноград ћехаје Мустафе, 6 дунума 36 нијабет, младарина, пољачина и друго 116 чифтлик заима ћехаје Мустафе, годишњи приход 120 Укупно Мезра Гражданик 148, припада Призрену део истог тимара Речену мезру притежавао је покојни мевлана Сузи 149. Неколико хајмана дошло је и настанило се на овој мезри, а господару земље плаћају из године у годину 250 акчи, у надокнаду за ушур од житарица и осталих 148 Данас село Гражданик, западно од Призрена. У средњем веку Ограђеник. 149 Сузи Челебија, чувени османски песник, био је дервиш накшибендијског реда. Он је у Призрену успоставио свој вакуф, који се састојао од месџида с основном

46 [118] Списак села нахије Хоча 1. Сама Пазар Хоча Село Равна Дубрава Село Доња Хоча Село Плочица Село Сламодража Село Велики Раховац Село Мали Раховац Село Рибник Село Студенчани Село Оптеруша Село Целина Село Жалчиште Село Ратковац Село Момуша Село Турјак Село Влчитрн Село Диничина Село Брестовац Мезра Петрошица у близини села Доња Хоча Село Горња Блатица 21. Село Доња Блатица Село Радостева Село Медведце Село Доње Ретимље Село Мируша Село Црни Луг Село Хамовац Село Горње Поточане Село Доње Поточане Село Зирзева Село Самопис Село Пуски Дол Село Поповић Мезра Космај поред наведеног села Село Брадотин Дол Село Пустосел Мезра Белопоље Село Добродољан Село Драгачина Село Семетиште Село Кострец Мезра Браишинце поред нав. села, изван дефтера Село Горња Тумичина Село Доња Тумичина Село Горње Понорце Мезра Крушчица у близини претходног села Село Ношпаљ Село Подлужје Село Доње Понорце Село Горачева Село Лабићева Село Јанчиште Село Милановић, без раје Село Зојић Село Серош Село Дањани Село Врањак Село Поповац Село Лесковац Село Давидол Село Дреновац Село Бања Село Мала Бања Село Горње Ретимље 5500

47 162 Nahija Ho~a [119] 65. Село Штавица Село Горња Круша Село Доња Круша Село Дубљан Село Ногавица Село Кобиља Глава Село Крамовик Село Славинац Село Духље Мезра Дивјак у близини реченог села Село Нукшор Село Непробиште Село Мрасор Село Сопнић Село Гелаћева Село Белоцрква Село Владиловић Мезра Рупљане поред реченог села Село Избиште Село Горњи Рибник Село Доња Брњача Мезра Горња Брњача у близини наведеног села Село Мачина Село Гостулин Село Голишева Село Брато(в)чаница, без раје Село Брестовац Село Сињане Село Уљар Село Пиране Мезра Петковац крај села Радостева, изван старог дефтера Нијабет нахија Призрен и Хоча 8000

48

49 TD 495,

50 [183] Списак села нахије Жежна 1. село Рогозна село Бирово село Бањска дербенд село Придворица село Црнац село Мијачиновић село Дубокова село Вучје село Гребно село Захова село Угракиник село Јошаница село Горње Гњеждане село Доње Гњеждане село Грубовица село Чрљан село Поповце село Шмрека село Извор 900

51 NOVI PAZAR Podbjeq NASEQA NAHIJE [u}enovci Osojani (Oslovica) a Cvetwe Ujni~e Beberu{a Tolci 1118 Pedeq Le~ LEGENDA Cerovik Trnava Cepeq 1231 Zahova Zlati Kamen R o preko 100 ku}a pusta sela i mezre od ku}a tvr ava od ku}a Bu eva naseqe u drugoj nahiji od ku}a Luka nesigurna ubikacija od1-9ku}a Visinska skala Babudavica m g o Rogozna Mihali} z n [ipova Crnac Dubokova Junak Izvor Grebno ^rqan G.- -Gwe`dane D.- Gri`ani Ugrakinik Grubovica Popovce Jo{anica Mija~inovi} Pridvorica Birovo Vu~je Leposavi} Ibar Bawska Razmera 1: Jo{evik 15 km

52 [200] Списак села нахије Tрговиште 1. само Трговиште село Себечева село Велика Корита село Мала Корита село Набој село Суходол село Засмрча село Доња Лукавица село Грахова село Закамен село Велика Тузина село Мала Тузина село Долова село Бишани село Ђерекар село Радетина село Ломница село Злоглав село Леч село Црепуља село Доња Биханица село друга Биханица село Злати Камен мезра Градчац у близини овог села село Цепељ село Драга село Црпско село Горња Ликоцрева село Доња Ликоцрева село Доња Башча село Букојевица село Жабрени село Пештера село Годова село Вучја село Сутје село Храсна село Међугорје село Режевић село Слатина село Црноча село Добриње село Цветановић село Бела Црква село Девреч село Горњи Нељуди село Дубова село Буђева село Марина Дубрава село Велика Речица мезра Дижева село Белица село Тврдишева село Братјаковић село Хранотић село Медељ село Рудница мезра Рабреница друго име Букојева, изван старог дефтера село Црнча манастир Трумина Свети Никола у близини села Осојане село Шућеновци село Доњи Нељуди село Горња Башча село Рожај 4500

53 270 Nahija Trgovi{te [201] 65. село Горња Лукавица село Дмитрова црква село друга Дмитрова Црква село Лескова Глава село Мојстир, друго име Петрад село Драгиње село Жупа село Липица село Веље Поље село Симирађ село Осојани, друго име Ословица село Јездревић село Попић село Бороштица село Шпиљан село Расовац село Саш село Мојстир село Црна Крпа село Детан село Мала Точилова село Кочарник мезра Сипче у близини села Суходол, изван дефтера село Церовик село Радуша село друга Радуша село Камичица село Велика Точилова село Баљенова село Горњи Рамош село Доњи Рамош село Славковић село Врујак село Дуљеби село Јаребице село Боројевик село Шароња Лукавица село Крње Јеле село Врбасић село Подбјељ село Горњи Грачани мезра Чаровина, изван дефтера село Доњи Грачани село Ходојевић село Гњила село Пружња село Лука село Бабудавица село Михалић село Војнова село Јошевик село Горанџа село Шавци село Јунак село Шипова са махалом Доброшевина село Вилиште село Каменица друго име Рибарић село Варева манастир Варева у близини поменутог села село Беберуша село Островица село Каловић село Доња Бикова село Долац село Доњи Попић село Трнава село Трапоња село Дољани 3800

54 Op{irni popis prizrenskog sanxaka iz godine 271 [202] 133. село Божанић село Црниш село Црниш село Златаревина село Цветње село Грижани, без раје село Свибовница село Прибојевци, без раје село Курјак, без раје село Ујниче село Забрђани село Толци у близини села Ујниче без раје село Горња Бикова село Блажевје село Рушци, без раје село Педељ село Мала Речица мезра Црвена Локва манастир Света Тројица село Окошан нијабет нахије Трговиште, изузев слободних [тимара] село Превелика, застарели износ

55 SJENICA NASEQA NAHIJE TRGOVI[TE [tavaq Trijebine Vapa Duga Poqana Bele Vode Slavkovi} Jelenak 1617 V. Re~ica Kami~ica Me ugorje a 1416 G i Cvetanovi} Hranoti} H o m 1461 Homar TVRDI[EVA q e 1499 P E v a Bu eva Hrasna Pru`wa Go{eva Crpsko Vrh Sredwa Brda [itovac Qe{nica Paquh Crhaq Crni{ Negobradina Orahova Sipawe Kradenik [ M. Korita 1616 Dragulin V. KORITA Dobrodol Hezan Vr{eva Brod Tucawe Godo~ani Crvena Lokva Ponor Bor Lagator T PE[TERA Savina Borja Daj{ica Reka V. Tuzina M. Tuzina E Boro{tica Belica \erekar Krsta~a 1755 R Krwe Jele Bratjakovi} Re`evi} Devre~ Leskova Glava Suhodol D. Ramo{ Sip~e Naboj DOLOVA Hum 1469 G. Ramo{ Crna Krpa D. Ba{~a Bi{ani G. Ba{~a Radetina Lomnica Bela Crkva Grahova Zloglav Zasmr~a Ro`aj H BUKOJEVICA Ostrovica Rudnica Dubova Lipica -Lukavica D.- Radu{a G.- Dmitrova Crkva- Veqe Poqe - druga V.- M.- -To~ilova [arowa Lukavica Jarebica u 1403 Sa{ Vu~ja Detan Ibar ^arovina Baqenova m Godova Ko~arnik Duqebi D. Bihanica [piqan Crn~a MARINA DUBRAVA Gwila Zakamen Pogled 2154

56 Qudska r. Ra{ka G. Bikova D. Bikova R A 1118 [ K D. Popi} Borojevik Vojnova NOVI PAZAR Podbjeq -Gra~ani Zabr ani D.- [avci Vareva Hodojevi} G.- Zlatarevina Oko{an G.- [u}enovci Trgovi{te Doqani Osojani D.- -Likocreva (Oslovica) Crno~a Vrbasi} Goranxa Di`eva SEBE^EVA Slatina Dolac Sutje Beberu{a Bla`evje Cvetwe A Pedeq Tolci Le~ Cerovik Trnava Ujni~e Cepeq 1231 Ra{ka Zahova Zlati Kamen R o LEGENDA Rudnica 0 g o preko 100 ku}a od ku}a od ku}a od ku}a od 1-9 ku}a Rogozna [ipova z n Visinska skala a Ibar Crnac G.- -Gwe`dane Dubokova D.- Grebno ^rqan Ugrakinik Le{ak Izvor Grubovica Gri`ani pusta sela i mezre tvr ava Bu eva naseqe u drugoj nahiji Luka nesigurna ubikacija m Popovce Jo{anica Mija~inovi} Pridvorica Birovo Vu~je 2017 Pan~i}ev vrh Leposavi} Dmitrova Crkva Mihali} Junak Vrujak Dobriwe Simira I B A R S Mojstir (Petrad) Popi} Kamenica (Ribari}) Jezdrevi} Babudavica K I K O L Luka Vili{te Bawska Jo{evik DRAGA Mojstir Zubin Potok Ibar Zve~an 1750 A [ I N M o k r ag o r a S u v a p l. Crepuqa Ru{ci Razmera 1: km

57 Остаци старог Трговишта на локалитету Пазариште код Н. Пазара

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ

Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр. 235-244 (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp. 235-244 (2006) Оригинални научни рад УДК 622.342 (497.11) (093) 1664 Срђан КАТИЋ ОБНАВЉАЊЕ РУДНИКА НОВИ БЕЗИСТАН У ТРЕПЧИ 1664. ГОДИНЕ

Detaylı

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ *

ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXX стр. 15-22 MISCELLANEA, vol. XXX pp. 15-22 УДК : 661.832.43(560)"1521"(093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАПОВЕСТ О ПРОИЗВОДЊИ ШАЛИТРЕ У РУМЕЛИЈИ 1521. ГОДИНЕ * Апстракт:

Detaylı

Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ

Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXVII, стр. 273-281 (2006) MISCELLANEA, XXVII, pp. 273-281 (2006) Оригинални научни рад УДК 799 (282.243.7) (093) 15 Драгана АМЕДОСКИ ЗАКУП РИБОЛОВА ДУНАВСКЕ МОРУНЕ У XVI ВЕКУ Риболов је

Detaylı

ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ ГОДИНЕ

ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ ГОДИНЕ МЕШОВИТА ГРАЂА, XXXI, стр. 109-122 (2010) MISCELLANEA, XXXI, p. 109-122 (2010) УДК: 622.342:347.453](497.11) 1585 (093) Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд ЗАКУП РУДНИКА И ХАСОВА ТРЕПЧЕ 1585. ГОДИНЕ

Detaylı

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ *

ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ ВОЈСКЕ У РУМЕЛИЈИ 1686/87. ГОДИНЕ * МEШОВИТА ГРАЂА, књ. XXXII стр. 219-242 MISCELLANEA, vol. XXXII pp. 219-242 Татјана КАТИЋ Историјски институт Београд Срђан КАТИЋ Историјски институт Београд УДК : 355.221(=511.161)"16"(093) ЗИМОВАЊЕ ОСМАНСКЕ

Detaylı

HOMO HOMINI LUPUS EST

HOMO HOMINI LUPUS EST ПАВЛЕ ЗЕЛИЋ HOMO HOMINI LUPUS EST Овог петог децембра 1912. године, на Старој планини не чује се скоро ништа. Нема канонада топова из даљине, праскања пушака и оштрих команди. Мирно је. Ипак, ту и тамо

Detaylı

ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ

ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ Александар АТАНАСОВ АНТОНОВ УНИВЕРЗИТЕТ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, СОФИЈА ЗАШТИТА ТРИ СПОМЕНИКА ТУРСКОГ ДОБА У БУГАРСКОJ Резиме Градска цивилизациjа на Балкану после ХV века сачињавала је у Османском царству целину

Detaylı

ЈЕДНА ОСМАНСКA НАРЕДБA О ВОЈНОМ УНИШТЕЊУ СРБИЈЕ ИЗ ГОДИНЕ *

ЈЕДНА ОСМАНСКA НАРЕДБA О ВОЈНОМ УНИШТЕЊУ СРБИЈЕ ИЗ ГОДИНЕ * UDC 94(560:497.1) 1807 281.911(560:497.11) 1807 Недељко В. Радосављевић Оригиналан научни рад Историјски институт примљено: 1. јул 2012 Београд прихваћено: 1. октобар 2012 nedjo.radosavljevic@gmail.com

Detaylı

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ против Србије. (представка број 21794/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 26. март године

ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ против Србије. (представка број 21794/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР. 26. март године ДРУГО ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЗОРИЦА ЈОВАНОВИЋ против Србије (представка број 21794/08) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 26. март 2013. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним чланом 44. став 2. Конвенције.

Detaylı

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период

АХМЕТ ШЕРИФ. Област на истражување Историја на османско-турскиот период АХМЕТ ШЕРИФ научен советник/редовен професор во Одделението за историјата на Македонија во време на осмалиско-турското владеење (до почетокот на XIX век) Област на истражување Историја на османско-турскиот

Detaylı

ÖNSÖZ On yedi yıl boyunca kısa masalların yanında hep lirik şiir çevirisi yaptım. Bir gün Makedonya PEN Merkezi nin başkanı Kata Kulavkova, DIVERSITY nin internet sayfası için Özcan Karabulut tan birkaç

Detaylı

Yayınlanan Bazı Tahrir Defterleri Bibliyografyası (Ottoman Tax Registers)

Yayınlanan Bazı Tahrir Defterleri Bibliyografyası (Ottoman Tax Registers) Yayınlanan Bazı Tahrir Defterleri Bibliyografyası (Ottoman Tax Registers) Kaynak : University of Connecticut http://www.ottoman.uconn.edu/bibliography/published_tahrirs.htm Aličić, S. Ahmed. 2008. Sumarni

Detaylı

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија

ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK. Министерствп за култура на Република Македпнија ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО-ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA-TÜRKÇE SÖZLÜK Министерствп за култура на Република Македпнија Марија Лепнтиќ Mariya Leontik ОСНОВЕН МАКЕДОНСКО ТУРСКИ РЕЧНИК TEMEL MAKEDONCA TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

БИЛАНС УСПЕХА. Реализација. Планирано за текућу _2013 годину. претходној 2012 години

БИЛАНС УСПЕХА. Реализација. Планирано за текућу _2013 годину. претходној 2012 години ПредузЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ СЕНТА Матич 8139679 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА Р. бр. ПОЗИЦИЈА у претходној 2012 години ирано за текућу _2013 годину _II текуће године _II_/ текућа година 1 Пословни

Detaylı

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА

СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА НОРМА НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ТРАНСКРИПЦИЈАТА НА ТУРСКИТЕ ЛИЧНИ ИМИЊА доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Според стандарднојазичната норма на македонскиот јазик странските лични имиња

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between. YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY Istanbul, Republic of Turkey. and ı5u YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve UNIVERSITY OF BANJA LUKA Banja Luka, Bosna-Hersek ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Bosna-Hersek arasında

Detaylı

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА. Нaзив зeмљe Р/Б. 1. Aустриja. 4. Црнa Гoрa. 5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ. Четвртак, 29. мај године БАЊА ЛУКА.  Нaзив зeмљe Р/Б. 1. Aустриja. 4. Црнa Гoрa. 5. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Detaylı

ISSN ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA. NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006)

ISSN ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA. NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006) ISSN 0350-5650 ISTORIJSKI INSTITUT ME[OVITA GRA\A MISCELLANEA NOVA SERIJA Kw. XXVII (2006) Redakcioni odbor PETAR V. KRESTI], ANDRIJA VESELINOVI], ALEKSANDAR KRSTI] Odgovorni urednik dr PETAR V. KRESTI]

Detaylı

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум.

FERAH ALÜMİNYUM TİC.LTD.ŞTİ Компанија од Турција специјализирана за производство на алуминиумски делови (додатоци) и други производи од алуминиум. СПИСОК НА ТУРСКИ КОМПАНИИ УЧЕСНИЦИ на Македонско-турскиот бизнис-форум со Бизнис-асоцијацијата ТУМСИАД од Истанбул, Турција Стопанска комора на Македонија (сала 1 и сала 4 на 5-ти кат) 17 јуни 2013 година,

Detaylı

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù

а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù а а а а а мэкъэзещ ünlü a a а â (-) мэкъэзещ ünlü â б б б б б мэкъэзэращ ünsüz b b b в в в в в мэкъэзэращ ünsüz v v v г г г г г мэкъэзэращ ünsüz g g g гỳ гỳ IуыпшIэ макъ dudaksı gù г г г г г мэкъэзэращ

Detaylı

SIRP KÜLTÜRÜNDE OSMANLI DAMGASI

SIRP KÜLTÜRÜNDE OSMANLI DAMGASI Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-2 (Temmuz-Aralık) (Balkan Özel Sayısı-II), s.44-56 Sırp Kültüründe Osmanlı Damgası / M. MARINKOVIĆ SIRP KÜLTÜRÜNDE OSMANLI DAMGASI Ottoman Seal in Serbian Culture

Detaylı

MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ REFLECTION OF THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MACEDONIAN PATRONYMIC GLOSSARY

MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ REFLECTION OF THE ISLAMIC CIVILIZATION IN THE MACEDONIAN PATRONYMIC GLOSSARY MAKEDON SOYADLARINA YANSIYAN İSLAM MEDENİYETİNİN ETKİLERİ Doç. D-r. Mariya Leontiç Özet: 15 ile 19 yüzyıllar arasında Makedonya Osmanlı İmparatorluğu nun idaresi altında bulunduğundan dolayı İslam medeniyeti

Detaylı

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК

ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК оригинален научен труд УДК 811. 163.3 367.625.5 811.512.161 367.625.5 ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ сум ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК И ПОМОШНИОТ ГЛАГОЛ i- ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија Леонтиќ Филолошки факултет, Универзитетот

Detaylı

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ

П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У ГОДИНИ Република Србија УСТАВНИ СУД П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2010. ГОДИНИ Београд, март 2011. године 2 П Р Е Г Л Е Д РАДА УСТАВНОГ СУДА У 2010. ГОДИНИ 1 УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Преглед рада Уставног суда, који

Detaylı

EUT1106AOW... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42

EUT1106AOW... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42 EUT1106AOW...... PL ZAMRAŻARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR ЗАМРЗИВАЧ УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 TR DONDURUCU KULLANMA KILAVUZU 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..................................................

Detaylı

ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Клучни зборови: лични заменки, падеж, македонски, турски. 1. Вовед

ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Клучни зборови: лични заменки, падеж, македонски, турски. 1. Вовед Марија ЛЕОНТИЌ ЛИЧНИТЕ ЗАМЕНКИ ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Апстракт: Македонскиот и турскиот јазик имаат специфични, но исто така и заеднички или слични граматички карактеристики. Во македонскиот

Detaylı

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЧОКИ, на кат.парц.бр 1033 и 3182 у к..о. Чока

ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У ЧОКИ, на кат.парц.бр 1033 и 3182 у к..о. Чока Република Србија А.П. Војводина О П Ш Т И Н А Ч О К А ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЧОКА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, РАЗВОЈ, УРБАНИЗАМ, ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ И СТАМБЕНО

Detaylı

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI ELBOR MAKİNE SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ. PLASTİK BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI PLASTIC PIPE BUTT WELDING MACHINE MAKİNANIN ÖZELLİKLERİ KULLANIM AMACI Alın kaynak makineleri, ısıtma sistemi kullanılarak, makine

Detaylı

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014

YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (YDS) (İlkbahar Dönemi) BULGARCA 6 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад

НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад НИС А.Д. Нафтна индустрија Србије Нови Сад Периодични сажети консолидовани финансијски извештаји са стањем на дан 30. септембра. и 31. децембрa. године, и за период од девет месеци који се завршио на дан

Detaylı

YENİ UYGUR ALFABESİ. Hazırlayan: İsa SARI / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları / / Sayfa: 2/5

YENİ UYGUR ALFABESİ. Hazırlayan: İsa SARI / Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ders Notları /  / Sayfa: 2/5 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ - I DERS NOTLARI 3. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com YENİ UYGUR ALFABESİ Kiril Lâtin Büyük Küçük Büyük Küçük A a A a Б б B b В в V v Г г G

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Prof. Dr. Mahmut ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Zeki GÜREL İştip 2016 Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Makedonya İştip Gotse Delçev Üniversitesi Filoloji Fakültesi Kitabın Adı: Makedonya

Detaylı

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА

NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА NOVUS LIFE JAKA НОВУС ЛАЈФ ЈАКА AMAÇ, ЦЕЛТА, TAKDİM PLANI РАСПОРЕД НА ПРЕЗЕНТАЦИЈА AHKUT İNŞAAT HAKKINDA ÖZET BİLGİ, КРАТКО ЗАПОЗНАВАЊЕ НА АХКУТ ИНШААТ, NEDEN AHKUT İNŞAAT, ЗОШТО АХКУТ ИНШААТ, TAKDİM PLANI

Detaylı

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги...

İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА. Önsöz... 8 Предговор Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler Корисни информации за комплетот книги... İÇİNDEKİLER СОДРЖИНА Önsöz... 8 Предговор... 9 Kitapla Setiyle İlgili Açıklayıcı Bilgiler... 10 Корисни информации за комплетот книги... 11 Leksik Temalar ve Gramer Birimleri... 12 Лексички теми и граматички

Detaylı

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ

TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ TATAR DİLİNİN AÇIKLAMALI SÖZLÜĞÜ Muna YÜCEOL ÖZEZEN Tatar Tiliniñ Añlatmalı Süzligi, (Baş Redaktör: F. Ë. Ganiyev), Tatarstan Respublikası Fenner Akadimiyası G. İbrahimov İsimindëgi Til, Ëdëbiyat Hëm Sëngat

Detaylı

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ 1955.

БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ 1955. Драгојла Цветковић БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА О НИКОЛИ ЦВЕТКОВИЋУ 1955. Мр Слободан А. Младеновић, Рад Гимназије од 1953 до 1979. године, у књизи Сто година Лесковачке Гимназије (1879 1979), Лесковац, 1979,

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız MT3120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız MT3120. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın MT3120 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli güvenlik

Detaylı

ПОЗДРАВИ. Здраво MERHABA мер(х)аба. Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н. Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар!

ПОЗДРАВИ. Здраво MERHABA мер(х)аба. Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н. Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! ПОЗДРАВИ Здраво MERHABA мер(х)аба Добро утро! GÜNAYDIN! гјунајд`н Добар ден! İYİ GÜNLER! ији ѓунлер! Добро вечер! İYİ AKŞAMLAR! ији акшамлар! Што правиш? NASILSINIZ? нас лс н з? Добар сум, благодарам İYİYİM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Gülşah VARDAR HAMAMCIOĞLU Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Ar. Gör. Gülşah Sinem AYDIN Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı EŞYA

Detaylı

Podgorica nın Kısa Bir Tarihçesi

Podgorica nın Kısa Bir Tarihçesi Podgorica nın Kısa Bir Tarihçesi The Short History of Podgorica Adnan Pepiç Özet Podgorica bugün Karadağ Cumhuriyeti nin başkentidir. Aynı zamanda bu cumhuriyetin en büyük şehridir. Verimli Zeta ovasında

Detaylı

МИЛИВОЈУ МИШИ РАДАКОВИЋУ

МИЛИВОЈУ МИШИ РАДАКОВИЋУ ЛЕГЕНДИ СРПСКОГ ЛУТКАРСТВА МИЛИВОЈУ МИШИ РАДАКОВИЋУ Миливоје Радаковић рођен је 16.12.1925. у чиновничкој породици у Бачком Брегу код Сомбора. Рано је остао без оца и одрастао код рођака у Сомбору где

Detaylı

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ

YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ YETERLi VE ADIL TEMSiL İLKESİNİN UYGULAMASI: VATANDAŞ ALGISI ПРИМЕНА НА НАЧЕЛОТО НА СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ: ПЕРЦЕПЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF ADEQUATE AND EQUITABLE REPRESENTATION:

Detaylı

: ( ) ,

: ( ) , 1 3 0 8 0 8 0 8 0 2 0 3 0 0 0 6 0 8 0 1 0 8 0 7 0 8 0 6 0 8 0 6 0 8 0 4 0 5 0 6 0 8 0 1 0 8 0 6 0 1 0 5 0 6 0 6 0 6 0 7 0 6 0 8 0 5 0 4 0 8 0 8, 0 9 0 6 0 6 0 3 0 4 0 8 0 6 0 7 0 4 0 4 0 6 0 6 0 5 0 6

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-I

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-I ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATLARI-I EDB405U KISA ÖZET DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 1 1. ÜNİTE Çağdaş Türk Edebiyatlarının Oluşum Süreci ve Gelişim

Detaylı

İçindekiler. 7 Telefon Defteri Arama kaydı Önemli güvenlik talimatları 3. 9 Tekrar arama listesi 18

İçindekiler. 7 Telefon Defteri Arama kaydı Önemli güvenlik talimatları 3. 9 Tekrar arama listesi 18 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın D4550 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler 1

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no: , Bostancı, Kadıköy, İstanbul - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

Kırcaali Haber. HÖH Kırcaali Milletvekili. Adayları. Бюлетина 4. Sabır Taşı ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС SEZAY MARKET

Kırcaali Haber. HÖH Kırcaali Milletvekili. Adayları. Бюлетина 4. Sabır Taşı ОТ ФОРМАЛНО ЧЛЕНСТВО КЪМ РЕАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС SEZAY MARKET Sipariş ile mutfak ve mobilya Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2 GSM: 0887 958 729 Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın. Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon

Detaylı

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R.

MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R. 2 MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE YAŞAYAN ETNİK TOPLULUKLAR DİL- LERİNİN KULLANILMASI ALANINDAN MİLLİ YASA MEVZUATINA AİT R E H B E R Haziran 2009 yılı Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan etnik topluluklar dillerinin

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa: ISSN:

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa: ISSN: TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2015 Yıl:3, Sayı:6 Sayfa:140-154 ISSN: 2147-8872 MAKEDON HALK TÜRKÜLERİNDE TÜRKÇE ALINTILARIN FONETIK ÖZELLİKLERİ Özet Fatma Hocin *

Detaylı

ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ТУРЦИЗМИТЕ КАКО ЈАЗИЧНА И КУЛТУРНА НИШКА ПРИ ПРЕВОД НА ЛИТЕРАТУРНИ ТЕКСТОВИ ОД ТУРСКИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК доц. д-р Марија Леонтиќ Апстракт: Многу преведувачи при превод на литературни текстови од странски

Detaylı

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER

KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Rame MANAJ-Refike SÜLÇEVSİ* KOSOVA DEVLET ARŞİVİNDE VAR OLAN VAKFİYELER Günümüz Kosova da ilk devlet arşiv kurumu, 1948 yılında Bölge Eğitim ve Kültür Müdürlüğü çerçevesinde Arşiv Merkezi olarak kurulmuştur.

Detaylı

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M550 M555

Genişletilmiş kullanım belgeleri. Her zaman yardıma hazırız M550 M555 Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/welcome Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın M550 M555 Genişletilmiş kullanım belgeleri İçindekiler

Detaylı

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS

BAŞSİAD BAŞİSKELE SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ 19-22.03.2015 MAKEDONYA ÜSKÜP/ KOSOVA-PRİŞTİNE TRIP EXHIBITOR LISTS Barat Endüstriyel Mühendislik Barış ARAT BKM Uluslararası Belgelendirme Eğitim Yazılım İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Şener ÖZEN Başaraneller Makina İmalat ve Otomotiv San.Ltd.Şti. Erdinç KÜÇÜKATEŞ Избор на

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER. recinin Cebel'den başlaması nedeniyle gururlu ve onurlu olduklarını dile getiren

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER. recinin Cebel'den başlaması nedeniyle gururlu ve onurlu olduklarını dile getiren МАРС 55 ООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти GSM: 0884067245 GSM: 0884067246 KIRCAALİ HABER 21 Mayıs 2014 Yıl: 8 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 231 Fiyatı 0,80 Lv. Cebel Olayları

Detaylı

AKÇELİK.

AKÇELİK. DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM HADDEHANE ÇELİKHANE Yıllık 500.000 ton / yıl kapasiteye sahip haddehanemizde, uluslararası standartlarda 0.8 0.32mm arası nervürlü inşaat betonarme çubuk üretimi gerçekleştirilmektedir.

Detaylı

Kırcaali Haber. Kültür ve Eğitim Bayramı gibi günler kutlanır. Bunlar vatanımızın resmi bayramlarıdır. Ülkenin her çapında törenler

Kırcaali Haber. Kültür ve Eğitim Bayramı gibi günler kutlanır. Bunlar vatanımızın resmi bayramlarıdır. Ülkenin her çapında törenler Kırcaali Haber gazetesine Tüm Postanelerde Abone Olabilirsiniz! Yaprak dökümü ndeki Fikret i duygulandıran buluşma Slavi nin Şovu adlı program ekibinin davet ettiği, yaklaşık 30 yıldır göremediği yakın

Detaylı

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ

ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ АНТАЛИЈА-ЧАРТЕР ЛЕТОВИ ПО НЕВЕРОЈАТНИ ЦЕНИ ДВЕ ДЕЦА БЕСПЛАТНО ВО ХОТЕЛ Цена по лице 09 јуни 16 јуни 23 јуни 30 јуни 7 јули 10 јули 14 јули BARBAROSS BEACH 4* Side AI 370 /F. 370 /F. /F. /F. /F. 406 /F.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

Kırcaali Haber. Yedi kızın bir gecede yaptığı mabet

Kırcaali Haber. Yedi kızın bir gecede yaptığı mabet İzmir den bir dost İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Federasyon çatısı altında faaliyet gösteren İzmir Avrasya Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Serbest

Detaylı

XV. VE XVI. YÜZYIL SARAYBOSNA VAKIFLARI

XV. VE XVI. YÜZYIL SARAYBOSNA VAKIFLARI Dr. Behija ZLATAR* XV. VE XVI. YÜZYIL SARAYBOSNA VAKIFLARI Bugünkü Saraybosna nın yerinde Osmanlılardan önce de yerleşim vardı, ancak şehirleşmesi Gazi İsa Bey İshakoviç in vakıflarıyla başlamıştır. Ondan

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 32, Kasım 2016, s. 341-351 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 19.09.2016 10.11.2016 Arş. Gör. Yasin KARADENİZ

Detaylı

У сла ву Ви шњи ћу. Шест струч них ра до ва. Ба шти на Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција. Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам

У сла ву Ви шњи ћу. Шест струч них ра до ва. Ба шти на Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција. Тре ћи по ре ду Ме ђу на род ни сајам Среда, 31. октобар 2012. 21 ШИД МО РО ВИЋ - ОДР ЖА НИ 33. ВИ ШЊИ ЋЕ ВИ ДА НИ У сла ву Ви шњи ћу Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ција Ви шњи ће ви да ни по че ла је про те клог пет ка по ди за њем Ви шњиће

Detaylı

Kırcaali Haber. Kırcaali. Belediyesi. Gelecekte hastalanmak yok! Sayfa 5 de. web sitesi Mehmet Fikri nin.

Kırcaali Haber. Kırcaali. Belediyesi. Gelecekte hastalanmak yok! Sayfa 5 de. web sitesi  Mehmet Fikri nin. Sipariş ile mutfak ve mobilya Kırcaali, Veselçani, Ardinska No2 GSM: 0887 958 729 Saygıdeğer bayanlar, siz siz olun..! Mutfak tasarımınızı işin uzmanına bırakın. Trakya Üniversitesi mobilya ve dekorasyon

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 393

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 393 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 393 Moğol Yazısının Tarihî Gelişimi ve Moğolların Kullandıkları Alfabeler Historical Development of Mongolian Script and Alphabets Which Were Used by Mongols Feyzi ERSOY

Detaylı

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ

İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ A. İNSAN İLİŞKİLERİNDE GELİŞMELER... 1 B. ÖRGÜTLERDE İNSAN İLİŞKİLERİ... 4 1. İnsan İlişkilerinin Amacı... 9 2. İnsan İlişkilerinde Temel İlkeler... 9 3.

Detaylı

2

2 1 2 3 4 5 6 AVRUPA DĠLLERĠ ÖĞRETĠMĠ ORTAK ÇERÇEVE PROGRAMINA, KARġILAġTIRMALI DĠL BĠLGĠSĠNE VE KARġILAġTIRMALI KÜLTÜRE DĠKKAT EDĠLEREK HAZIRLANAN GEL TÜRKÇEYĠ VE MAKEDONCAYI SEVELĠM, GEL TÜRKÇEYĠ VE MAKEDONCAYI

Detaylı

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија

ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК. Марија Леонтиќ Универзитет Гоце Делчев,Филолошки факултет, Штип, Македонија оригинален научен труд УДК: 811.163.3ʼ367.332.6/.7:811.512.161ʼ367.332.6/.7 УДК: 811.512.161ʼ367.332.6/.7:811.163.3ʼ367.332.6/.7 ГРАМАТИЧКА СТРУКТУРА НА РЕЧЕНИЦАТА ВО МАКЕДОНСКИОТ И ВО ТУРСКИОТ ЈАЗИК Марија

Detaylı

О П Ш Т И Н E Б А Ч К А П А Л А Н К А ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА

О П Ш Т И Н E Б А Ч К А П А Л А Н К А ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н E Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XLVI Број 13 /2011 21. април 2011. године ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ПРИСТУПАЧНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА ПЕРИОД

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adres Mr. N. Summerbee Tyres of Manhattan. 335 Main Street New York NY 92926 Türkçe adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy Rhodes 212

Detaylı

Bosna-Hersek teki Osmanlı Tarihi Çalışmaları

Bosna-Hersek teki Osmanlı Tarihi Çalışmaları Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2010, 231-244 Bosna-Hersek teki Osmanlı Tarihi Çalışmaları Fatma SEL TURHAN * DÖRT YÜZYILDAN fazla süren tarihî geçmişiyle Osmanlı Bosnası, zengin

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016

TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE ÜLKELER BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ve İİB BAŞLICA MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK ARALIK 2016 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatı II. Mal Grupları

Detaylı

Kırcaali Haber. aradıklarını söyledi. Başkan: Dıjdino Pepelişte yol bölümünün. iyileştirilmesini yaparken, gelecekte oraya

Kırcaali Haber. aradıklarını söyledi. Başkan: Dıjdino Pepelişte yol bölümünün. iyileştirilmesini yaparken, gelecekte oraya DEMOKRASİ KOŞULLARINDA EĞİTİMİMİZ Üzerinde duracağım konu içeriği ile çok miktarda ciddi ve hayati önem taşıyan problemler kapsamaktadır. Böyle bir yazıda onları ayrıntılarıyla işlemek imkansız olduğundan,

Detaylı

По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново за дома. Да го избереме заедно!

По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново за дома. Да го избереме заедно! РОЦИ А Д О П И Н Ќ И БОЖ ЗА СЕКОЈ ДОМ w w w.teleshop.mk По традиција Божиќ не се празнува без ништо ново дома. Да го избереме едно! I1 БОЖИЌНИ ПОДАРОЦИ ЗА СЕКОЈ ДОМ Изкуствено аранжирај ја масата! наместо

Detaylı

Клучни зборови: Нусрет Дишо, детска литература, расказ, Црниот Исмет, животни.

Клучни зборови: Нусрет Дишо, детска литература, расказ, Црниот Исмет, животни. ПРОЗНОТO ТВОРЕШТВО НА НУСРЕТ ДИШО УЛКУ Проф. д-р. Махмут Челик Апстракт Турската литература во Република Македонија во својот развој до денес бележи три свои основни периоди: 1. Турска литература во Македонија

Detaylı

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика

УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ. ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика УНИВЕРЗИТЕТ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика Штип, 2010/2011 ВОСПИТАНИЕ списание за образовна теорија и практика год. 7, број 11 2010/2011

Detaylı

THR9 Ex - Safety Instructions. THR9 Ex - Безбедносни инструкции. THR9 Ex - Bezbednosna uputstva. THR9 Ex - Güvenlik Talimatları

THR9 Ex - Safety Instructions. THR9 Ex - Безбедносни инструкции. THR9 Ex - Bezbednosna uputstva. THR9 Ex - Güvenlik Talimatları THR9 Ex - Safety Instructions EN THR9 Ex - Безбедносни инструкции MK THR9 Ex - Bezbednosna uputstva SR THR9 Ex - Güvenlik Talimatları TR SI - PS470BMLAA0 0/203 EN MK SR TR 0/203 SI - PS470BMLAA0 THR9 Ex

Detaylı

First prize. for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett. Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska

First prize. for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett. Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska First prize for the translation from English into Macedonian of parts from Dodger by Terry Pratchett Gjurgica Ilieva and Marija Spirkovska ЧИСТАЧОТ Тери Прачет ПОГЛАВЈЕ 1 Во која се запознаваме со нашиов

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K

İÇİNDEKİLER I. G E N E L O L A R A K İÇİNDEKİLER I. GENEL OLARAK 1 A. Bilirkişinin Gerekliliği 1 B. Usul Kanunlarında Bilirkişilik 2 II. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN KAPSAMI 5 A. "Genel ve Hukuki Bilgi" (Bilirkişiye

Detaylı

Azerbaycan Türklerinin günümüze kadar kullanmış olduğu alfabeleri dönemlere göre şu şekilde tasnif etmek mümkündür: 1. Köktürk alfabesi: (VII.-X. yüzy

Azerbaycan Türklerinin günümüze kadar kullanmış olduğu alfabeleri dönemlere göre şu şekilde tasnif etmek mümkündür: 1. Köktürk alfabesi: (VII.-X. yüzy Dünden Bugüne Azerbaycan da Alfabe Erdal KARAMAN Özet Azerbaycan da, son seksen yıl içerisinde dört defa alfabe değiştirilmiştir. On dokuzuncu yüzyılın sonlarında Azerbaycan da alfabe tartışmaları başlar.

Detaylı

Цель и содержание заданий. Усвоение новой лексики. Правильные составления предложений. Отработать технику чтения. Привить навыки устной речи

Цель и содержание заданий. Усвоение новой лексики. Правильные составления предложений. Отработать технику чтения. Привить навыки устной речи График изучения материалов для подготовки к занятиям Темы занятий (практические, СРСП) Задание на СРС Цель и содержание заданий Рекомендова нная литература Форма контроля Сроки сдачи Мак с. бал л в % 1

Detaylı

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI

Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI 1 2 3 4 Mariya Leontiç MAKEDONCA-TÜRKÇE VE TÜRKÇE-MAKEDONCA KONUŞMA KILAVUZLARININ TÜRKÇE VE MAKEDONCANIN ÖĞRENİLMESİNDE YARARLARI Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında kültür, eğitim ve bilim

Detaylı

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına

Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına IX Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK ün anısına X XI Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK 1932-2009 XII XIII Prof. Dr. TURGUT AKINTÜRK ÜN ÖZGEÇMİŞİ 1932 yılında Aydın / Reşadiye de doğmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi

Detaylı

BULGARİSTAN DA TÜRKOLOG OLMAK

BULGARİSTAN DA TÜRKOLOG OLMAK BULGARİSTAN DA TÜRKOLOG OLMAK NİKOLA GEORGİEV POPOV (Pehçevo, 1892-Sofya, 1975) Nikola Popov 23 Eylül 1892 yılında Makedonya nın Pehçevo kasabasında doğdu. Ortaokulu doğduğu kasabada, liseyi de Selânik

Detaylı

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Sayın Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adres Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikan adres formatı: sokak numarası+sokak ismi ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu Mr. Adam Smith Smith's

Detaylı

LEHÇE VE MAKEDONCA YA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA -LEHÇE VE MAKEDONCA DA ADLAR-

LEHÇE VE MAKEDONCA YA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA -LEHÇE VE MAKEDONCA DA ADLAR- LEHÇE VE MAKEDONCA YA YÖNELİK KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA -LEHÇE VE MAKEDONCA DA ADLAR- Seda Köycü Özet Hint-Avrupa dil ailesine dahil olan Slav dilleri akraba diller olup fonetik ve gramatik yapıları

Detaylı

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER

Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти KIRCAALİ HABER МАРС 55 ООД Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти GSM: 0884067245 GSM: 0884067246 KIRCAALİ HABER Yıl: 8 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 230 Fiyatı 0,80 Lv. Yabancı işadamları, Kırcaali

Detaylı

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Selçuk Kürşad Koca * Özet

MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON ATASÖZLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIKLAR Selçuk Kürşad Koca * Özet TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2017, Yıl:5, Sayı:9 Geliş Tarihi: 11.02.2017 Kabul Tarihi: 22.02.2017 Sayfa:293-308 ISSN: 2147-8872 MAKEDONYA TÜRK ATASÖZLERİ VE MAKEDON

Detaylı

TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK

TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK TÜRKÇE-MAKEDONCA KĠTAPLARIN TÜRK DĠLĠNĠN ÖĞRETĠLMESĠNDE VE TÜRK EDEBĠYATININ TANITILMASINDA ETKEN OLARAK Doç. Dr. Mariya Leontiç Özet: Son dönemde Türkiye ile Makedonya arasında her alanda iş birliği gelişti.

Detaylı

OSMANLI DÜNYASINDA YENİ PAZAR (XV-XVIII y.y.)

OSMANLI DÜNYASINDA YENİ PAZAR (XV-XVIII y.y.) . Doç. Dr. Recep ŞKRİYEL OSMANLI DÜNYASINDA YENİ PAZAR (XV-XVIII y.y.) 94(497.11) 14/17 (1.01 Original scientific article) Doç. Dr. Recep ŞKRİYEL Novi Pazar Devlet Üniversitesi (Sancak, Sırbıstan) Edebiyat

Detaylı

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ

EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI BİLDİRİM CETVELİ EK-1 YABANCI PARA NET GENEL POZİSYON / ÖZKAYNAK STANDART ORANI MEVDUAT BANKASI A.Ş./KALKINMA VE YATIRIM BANKASI Kapanış Kuru: Hesaplama Tarihi: Sıra No Hesap Kodu Hesap Adı DÖVİZ VARLIKLARI Bin YTL I -

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Roni 9 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına gelmektedir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BULGARİSTAN IN UĞRADIĞI İKİNCİ ULUSAL BUHRAN

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BULGARİSTAN IN UĞRADIĞI İKİNCİ ULUSAL BUHRAN Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Yıl: 2015/1-2, Cilt:14, Sayı: 27-28 Sf. 27-32 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE BULGARİSTAN IN UĞRADIĞI İKİNCİ ULUSAL BUHRAN Ceng z HAKOV* 1912-1913 yılları arasında Balkanlar da

Detaylı

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz.

Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Sultan Orhan 4 Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması, ortaklaşa bilgi edinmek ve eğlenmek anlamına

Detaylı

İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Geliştirme

İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Geliştirme İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Geliştirme İnsanlık değerleri açısından bir utanç olarak nitelendirebilecek insan ticaretinin dünya gündemindeki önemi, uluslararası sorumluluklar bakımından gün geçtikçe

Detaylı

Haydi İşe Gidelim. Aude Maryan. Brunel Mançek. Metin: Çizimler:

Haydi İşe Gidelim. Aude Maryan. Brunel Mançek. Metin: Çizimler: Haydi İşe Gidelim 10 Metin: Çizimler: Aude Maryan Brunel Mançek Bizim İlk Kütüphanemiz deki bu hikayenin ilk sayfalarına hoş geldiniz. Öğrencilerimizle veya çocuklarımızla birlikte resim kitaplarının okunması,

Detaylı

Sırp, Karadağ ve Hırvat Tarih Yazıcılığında Osmanlı İmparatorluğu *

Sırp, Karadağ ve Hırvat Tarih Yazıcılığında Osmanlı İmparatorluğu * Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 8, Sayı 15, 2010, 715-730 Sırp, Karadağ ve Hırvat Tarih Yazıcılığında Osmanlı İmparatorluğu * Ema MILJKOVIC ** çev. Banu Şennur Ermiş OSMANLI HAKİMİYETİ altındaki

Detaylı