Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile"

Transkript

1 Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Horst Bacia Sayõn Başkan, Bayanlar ve Bayar, Sevgili meslektaşlarõm! Türkiye konusunda bir suskunluk var. Bu suskunluk neredeyse korkutucu derecede. Almanya daki (ve Avrupa daki) günlük gazetelerin manşetlerinde, radyo ve televizyonlardaki haber programlarõnda son aylarda Türkiye neredeyse hiç gündeme gelmiyor. Özellikle bugün burada konuşacağõmõz konu ile ilgili olarak yok: Türkiye ve Avrupa. Umarõm bu teşhis, Alman medyasõnda Türkiye hakkõnda diğer aday ülkeler olan Bulgaristan veya Romanya ya oranla daha fazla haber çõk- 59

2 Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile tõğõ yönünde meslektaşõm Pazarkaya tarafõndan dün yapõlan tespitle bir çelişki oluşturmaz. Bir yõl önce Almanya da Türkiye nin Avrupa Birliğine üye olup olamayacağõ veya olmasõ gerekip gerekmediği konusunda hararetli tartõşmalar yapõldõ. Büyük bir enerji ve duygusallõkla yürütülen bu tartõşma, bugün büyük ölçüde sönümlenmiş durumda. Argümanlar değişti, karar -müzakere görüşmelerine 3 Ekimde başlanmasõna rağmen- ertelendi. Eğer Almanya daki politik manzarayõ belirli bir uzaklõktaki Brüksel den doğru olarak gözlemleyebiliyorsam, tanõnmõş politikacõlar arasõnda bu konuya düzenli olarak değinen yalnõzca bir tek politikacõ var. O da CSU-Başkanõ ve Bavyera Başbakanõ Edmund Stoiber. Şansölye Angela Merkel, son zamanlarda Avrupa Politikasõna ilişkin iki konuşma yaptõ. Bu konuşmalar retorik ve içerik bakõmõndan fazla iddialõ olmamasõna rağmen, yine de dikkatle incelenmelidir. 9 Mayõs ta, Schuman-Gününde Bayan Merkel Batõ Alman Radyosunun Avrupa Forumunda bir konuşma yaptõ. (Schuman-Gününde AB, kurucularõndan Robert Schuman õ anõyor.) 11 Mayõstaki ikinci konuşma, Parlamentoda bir hükümet beyanõydõ. Her iki metni de bir kez daha okudum. İlk konuşmada Türkiye den hiç söz edilmiyordu; daha doğrusu direkt olarak hiç söz edilmiyordu. Federal Şansölye, AB nin genişlemesi konusunda burada aynen alõntõ yapacağõm sadece şu iki cümleyi kullandõ: Genişleme konusu oldukça karmaşõk bir konudur, çünkü eğer entegrasyonu tamamen durdurmak veya geriletmek istemiyorsak, Avrupa nõn sõnõrlarõnõn nereden geçtiğini söylemek zorundayõz. Bir yandan güvenilir olmak -ki bu bir sorun değil- ve verdiğimiz sözleri tutmaya çalõşmak zorundayõz. Ancak öte yandan belirli ülkelere üyeliklerinin yakõn bir gelecekte mümkün olmadõğõnõ söylemek zorunda kalacağõz". 60

3 Horst Bacia Şansölyenin bu sözlerle neyi ifade etmek istediğini herkes kendisi çõkarabilir ve çõkarmalõdõr. Bu sözler çok yönlü anlamlar içermektedir - ve aynõ zamanda tipiktir. Federal Hükümetin -ve diğer 25 üye ülkenin- AB nin genişlemesi ve Türkiye nin üyeliğine ilişkin tavõrlarõ açõsõndan tipiktir. Avrupa nõn sõnõrlarõnõn nasõl belirleneceği, hangi vaatlerin tutulacağõ - Bayan Merkel, verilen sözlerin yerine getirilmeye çalõşõlacağõnõ söylemekle, bu cümleyi muğlaklaştõrõyor- ve hangi ülkelere üyeliklerinin yakõn bir gelecekte mümkün olmadõğõnõn söyleneceği konularõ, tartõşmalõ kalmaktadõr. Burada kesin bir ifade yoktur. Ancak: Anlaşõldõğõ kadarõyla, Avrupa nõn sõnõrlarõnõn belirlenmesi konusunda da Federal Şansölye hangi ülkelerin AB üyesi olamayacağõnõ belirtecek kadar ileri gitmemektedir. Hükümet açõklamasõ biraz daha nettir. Ancak Bayan Merkel burada da genişleme konusuna kõsaca değinmektedir. Burada açõkça ifade etmek istiyorum: Ne söz vermişsek bu konuda hep birlikte hareket ediyoruz- yerine getirilecektir." Üyelik müzakerelerinin tek yönlü bir yol olmadõğõ da önemlidir. Kriterlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu husus Türkiye için olduğu kadar, Hõrvatistan için de geçerlidir. Burada birbirine bağlantõlõ işler söz konusu değildir. Sadece iki ülke katõlõm müzakerelerine aynõ günde başladõ diye, her ikisi de aynõ günde müzakereleri tamamlayacak diye bir kural yoktur. Her ülke, kendini yansõttõğõ şekliyle muamele görme hakkõna sahiptir". Federal Şansölyenin söylediği bunlar. Ayrõca Birbirine bağlantõlõ işler" ifadesi açõkça 2009 yõlõnda AB ye üye olmak ve Türkiye nin de hazõr olmasõnõ beklemek istemeyen Hõrvatistan için kullanõlmõştõr. Bayan Mer- 61

4 Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile kel in açõklamalarõndan, koşullarõ yerine getirdiği takdirde Türkiye nin üye olabileceği anlamõ da çõkmaktadõr. Bir konuyu açõklõğa kavuşturmak zorundayõz. İmtiyazlõ ortaklõk" kavramõ -bu kavram geçen sonbaharda Almanya daki Federal Parlamento seçimleri sõrasõnda birlik partileri tarafõndan tartõşõlmõştõr- her iki konuşmada da yer almamaktadõr. Bu bir yandan birlik partilerinin ve sosyal demokratlarõn oluşturduğu koalisyon hükümetinin içerisindeki disiplinden kaynaklanõyor olabilir. Ancak öte yandan, Türkiye nin AB ye katõlõmõ konusunda, destekleyenlerin, şüphecilerin ve kesinlikle karşõ çõkanlarõn katõlõm müzakerelerinin başlatõldõğõ 3 Ekim i 4 Ekim e bağlayan gece mevcut olan koşullarla birlikte yaşayabileceklerini göstermektedir. Zor bir doğumdu bu. O günkü olaylarõ tam olarak izleyebilenler hatõrlayacaklardõr. Katõlõm müzakerelerinin başlangõç tarihi olarak 3 Ekim, daha Aralõk 2004 te Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanlarõ tarafõndan tespit edilmişti. Buna rağmen, dõşişleri bakanlarõnõn müzakere çerçevesinin metni üzerinde anlaşmaya varabilmeleri için, AB nin çok zor aldõğõ kararlarda sõkça görüldüğü gibi, 2 ve 3 Ekim günleri gecede devam eden yorucu görüşmelerinin yapõlmasõ gerekmiştir. Bakanlar Konseyinin dönem başkanõ olarak en çok yorulan İngiliz dõşişleri bakanõ Straw, otuz saatlik görüşme sürecinde sadece üç saat uyuyabildiklerini belirtmiştir. Bakanlar, 3 Ekim Pazar günü öğleden sonra nihayet sonuç üzerinde anlaşmaya vardõklarõnda, Türk Hükümeti açõk bir biçimde zaman harcõyordu. Ankara da öncelikle müzakerelere aday olarak başlanmasõnõn gerçekten kabul edilip, edilmeyeceği değerlendirilmek isteniyordu. Dõşişleri Bakanõ Gül, ancak gece yarõsõnõ 25 dakika geçe müzakerelerin 62

5 Horst Bacia resmi açõlõşõna yetişmiştir. O sõrada sadece Londra da 3 Ekimdi. Straw yarõ şaka yarõ ciddi dönem başkanlõğõ saatinin geçerli olduğunu söylemiştir. Londra saatine göre müzakerelere tam zamanõnda başlandõ. Ancak o gece gelişmeler pek iç açõcõ değildi. Bu konuda şu söylenebilir: Koşulsuz ve kucak açõlarak birliğe alõnacak bir aday ülke, başka türlü karşõlanõrdõ. Özellikle küçük Avusturya, bütün gücüyle pişmiş aşa su katmaya çalõştõ. Genel yorgunluğa rağmen, Viyana Hükümeti son dakikaya kadar müzakere adayõnõn metninde üyeliğe ilişkin bir alternatife daha açõk bir biçimde atõfta bulunulmasõ konusunda õsrar etmiştir. İmtiyazlõ ortaklõk" kavramõnõn ise tek başõna destekçisi olmak istemiyordu. Ağustos ayõndaki seçimler sõrasõnda Bayan Merkel ve Bay Stoiber, AB nin Hõristiyan Demokrat ve Muhafazakar Parti ve Hükümet Başkanlarõna bir mektup yazarak, bu kavramõn müzakere çerçevesine dahil edilmesi için çaba sarf etmişlerdi. Kuşkusuz bu girişimle çok fazla taraftar toplayamadõlar. Ve kõsa süre sonra Avusturya nõn bu talebi nedeniyle 25 üye devlet içinde yalnõz kaldõğõ anlaşõldõ. Ancak Avusturya õsrarõnõ 3 Ekime kadar sürdürdü. Dõşişleri bakanõ Plassnik Müzakerelerin hedefi üyeliktir" cümlesinin çõkarõlmasõ için õsrarla mücadele etti. Fakat sonuçta bu cümle metinde kaldõ. Viyana hükümetinin boşa giden bu çabalar konusunda neden bu kadar mücadele ettiği, benim için de bir bilmece idi ve bugün de öyledir. Ayrõca Viyana Hükümeti, AB nin Türkiye ile hem üyelik, hem de üyeliğe ilişkin bir alternatif görüşmesini eşzamanlõ olarak nasõl yapabileceğini inandõrõcõ biçimde açõklayamadõ. Yoksa bu kendi ülkelerindeki kamuoyuna karşõ bir siyasi tiyatro muydu? Ya da resmen asla iti- 63

6 Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile raf edilmeyen birbirine bağlantõlõ işlerden birisi miydi? Çünkü Viyana daki hükümet, Avusturya için tarihsel ve coğrafi nedenlerden ötürü özel bir öneme sahip olan Hõrvatistan ile müzakerelere başlanmasõndan yanaydõ. Uzun gidiş gelişlerden sonra, sonuçta üye devletler tarafõndan müzakere adayõ ülkeler için tespit edilen metin, AB Komisyonunun 2004 sonbaharõnda tavsiye ettiği eski metne çok yakõn bir metin olarak kabul edildi. Ve bütün bunlar yeterince karmaşõktõr. Eski öneride bile, o zamandan beri alõnan her kararda gündeme gelen birkaç formülasyon vardõr. Buna göre Türkiye ile yapõlan katõlõm görüşmeleri Sonucu önceden garanti edilemeyen, ucu açõk bir süreçtir". Her ilerlemeyi Türkiye nin yapacağõ reformlarõn hõzõ belirleyecektir. Ayrõca topluluk müktesebatõnõn benimsenmesi sõrasõnda uzun geçiş süreleri, özel düzenlemeler ve bazõ durumlarda (işgücünün serbest dolaşõmõ gibi) süresi belli olmayan koruyucu hükümler getirilebilecektir. Müzakerelerin ancak AB dönemine ait topluluk bütçelerinin finansal çerçevesi hakkõnda mutabakata vardõğõnda ve Türkiye nin AB üyeliğinin birliğe hangi mali yükleri getirebileceği hususu açõklõğa kavuştuğunda sona erdirilebilecek olmasõ, önemli olan bir diğer koşuldur. Bu müzakere konsepti ile Türkiye nin AB ye girişi bu da AB de kabul edilmiş bir yöntemdir- güncel politikanõn ufkunun dõşõna itilmektedir. Bu belirli bir rahatlama getirmektedir. Almanya daki politikacõlarõn - ve sadece oradakilerin değil- çok başka, acil sorunlarõ var ve bundan sonraki seçimleri düşünüyorlar. Türkiye konusu şimdilik gündemden çõkõyor. Bir sonraki gelişmelere kadar bu cephede sükunet hüküm sürecek. Alman-Türk ve Türk-Avrupa ilişkilerinde yakõn geçmişte hüküm süren fazla õsõnmõş havanõn belirli bir soğuma göstermesi, taraflarõn tü- 64

7 Horst Bacia mü için çok faydalõdõr. Türkiye şimdi en azõndan, koşullarõ yerine getirdiği takdirde AB ye gireceğine dair açõk güvenceyi kanõt gösterebilir. Bu iyi haber. Fakat bir de kötü haber var. Bunlar, Fransa ve Hollanda daki anayasa referandumlarõnõn başarõsõzlõğa uğramasõdõr. Türk dostlarõmõzdan çoğu belki de bu olumsuz halkoylamasõ sonuçlarõnõn korkutucu etkisinin bilincinde değildir. Sanõrõm, Avrupa bilincindeki bir şoktan söz edersek, abartmõş olmayõz. On yõllar boyunca üye ülkelerin halklarõnda var olan Avrupa entegrasyonuna karşõ olumlu tutum, olumsuza dönmüştür. Ve bunun nedeni açõkçasõ 1 Mayõs 2004 te aniden ve henüz hazmedilemeyen 10 ülkenin genişlemeye dahil edilmesidir. Şimdi herkes AB nin bir kabul sorunu olduğundan söz etmektedir. Ve politikacõlar gelecekte şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla halkõn düşüncesini dikkate almak zorunda kalacaklardõr. Avrupa nõn sõnõrlarõ ve AB kimliği sorunlarõ şimdi çok daha belirgin biçimde ortaya çõkmõştõr. Şimdiye kadar teknokratik yollarla otomatik olarak yeni üyelerin kabulü, gelecekte artõk mümkün olmayacaktõr. Bunu Bulgaristan ve Romanya şimdiden hissetmeye başladõlar. Bu haftanõn başõnda AB komisyonu her iki ülkenin de söz verildiği gibi 1 Ocak 2007 de birliğe katõlabileceklerini teyit etmiştir. Ancak bu ülkelere üyelik için öngörülen koşullarõ kesin bir biçimde yerine getirmeleri gerektiği de açõk bir dille bildirilmiştir. Bu kesin ölçüt Türkiye için de geçerlidir. Daha şimdiden bazõ üye ülkeler, sõrada bulunan müzakere konusunun ilk iki bölümüne - Bilim ve araştõrma" ve Eğitim ve kültür"- ek koşullarõn getirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin Fransa, Eğitim ve Kültür bölümüne siyasi katõlõm kriterlerinin de eklenmesi yönünde õsrar etmektedir. Bu çerçeveden bakõldõğõnda, öncelikle söz konusu olan Kürt kökenli T.C. yurttaşlarõnõn haklarõdõr. 65

8 Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile AB ile Türkiye ilişkilerindeki önemli kriz noktalarõndan biri olan ve halen çözüme kavuşturulmamõş olan Kõbrõs õn tanõnmasõ, sonbaharda ciddi bir sorun olarak ortaya çõkabilecektir. Genişlemeden sorumlu komiser Rehn, birbirini izleyen iki süreçten söz etmektedir. Aramõzda bulunan ve konunun ayrõntõlarõnõ bilmeyenler için bir kez daha kõsa bir açõklama yapmak istiyorum. Birliğin devlet ve hükümet başkanlarõ, müzakerelere başlamanõn ön koşulu olarak Türkiye den gümrük birliğinin 1 Mayõs 2004 te AB ye üye olan bütün ülkelere genişletilmesini öngören ve ortaklõk anlaşmasõnõn ek protokolünün imzalanmasõnõ daha Aralõk 2004 te istemişlerdir. Bu uzlaşmayla -ki Başbakan Erdoğan bunu uzun ikna çabalarõndan sonra kabul etmişti- Ankara, Lefkoşe deki Kõbrõs Rum Kesimi hükümetinin dolaylõ yollarla Kõbrõs Cumhuriyeti nin temsilcisi olarak tanõnmasõ yolunda altõn bir köprü inşa etmiş olacaktõ. Ancak Türk Hükümeti açõkça bu köprüden geçmek istemiyordu. Protokolün imzalanmasõ ile eşzamanlõ olarak geçen yõlõn Temmuz ayõnda bir açõklama yayõnlandõ ve bu açõklamada bu maddenin hiçbir biçimde" Kõbrõs Cumhuriyetinin tanõnmasõ anlamõna gelmediğinin altõ çizildi. Kanõmca bu büyük bir hata idi. Çünkü AB de bu açõklamaya bir karşõ açõklama yapmak zorunda kaldõ; farklõ bir şey de yapamazdõ zaten. Birlik bu açõklamasõnda ek protokolün şartsõz olarak uygulanmasõnda õsrarlõ olduğunu bildirdi ve Türkiye den liman ve havaalanlarõnõ Kõbrõs Cumhuriyetinin gemi ve uçaklarõna açmasõnõ talep etti. Bu taleplerin incelenmesi 2006 yõlõ içerisinde yapõlacaktõr. AB nin bu talepleri yerine getirilmezse -ki Türkiye bunlarõ yerine getirmeyi hiç düşünmemektedir- büyük bir tartõşmanõn çõkmasõ kaçõnõlmazdõr. Türk tarafõnda bu davranõşõn haklõ nedenleri olabilir. Fakat, 66

9 Horst Bacia Kõbrõs Rum Kesimi hükümetinin AB üyesi olduğu gerçeğinin de bilincinde olmak gerekmektedir. AB ortaklõk hakkõna kabule ilişkin müzakerelerin yürütüleceği 35 başlõğõn her birinde de üye devletlerin müzakerelerin başlatõlmasõna ve geçici olarak durdurulmasõna oybirliği ile karar vermeleri gerekmektedir. Bu durum Kõbrõs Cumhuriyetine müzakereleri istediği zaman bloke etme olanağõ vermektedir. Bana öyle geliyor ki, AB ile Türkiye ilişkilerinde gelecek yõllardaki en büyük zorluk mevcut belirsizlikten kaynaklanacaktõr: Türkiye bir taraftan sürekli olarak reform iradesinin varlõğõna ilişkin kanõtlar getirmek zorunda kalacaktõr. Öte yandan, bütün koşullarõ yerine getirse bile, Türkiye nin sonunda AB ye üye olup olmayacağõ kesin değildir. Gelecekte AB ye üye olacak adaylar (Hõrvatistan hariç) konusunda, sadece Fransa daki referandumun sonuçlarõnõ düşünmek yeterlidir. Başkan Chirac hatta bunun anayasaya kapsamõnda düzenlemesini bile sağlamõştõr. Türkiye bu çelişki ve gerilimleri uzun yõllar boyunca taşõmaya hazõr ve istekli midir? Çünkü esas sorun -Türkiye AB ye ait olsun veya olmasõnüye devletler arasõnda halen bir konsensüsün bulunmamasõdõr. Bu kararõ, bir Alman atasözünde dile getirildiği gibi, müzakerelerin başlamasõ ertelemiş, fakat ortadan kaldõrmamõştõr. 67

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu

Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu REDE Avrupa Kimliği ve Değerler Oryantasyonu Sayın Emre Kocaoğlu, Sayın Büyükelçi, Ekselansları, Sayın Milletvekilleri, Sevgili Spengler! Bu akşam Türk Demokrasi Vakfı ve Konrad Adenauer Vakfının ortaklaşa

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU

YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR ORTA VADELİ İSTİKRAR PROGRAMINA DOĞRU Haziran 1995 ( Yayõn No: TÜSİAD T / 95, 6 180 ) ÖNSOZ TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve işadamlarõ Derneği) kurulduğu 1971 yõlõndan bu yana Türkiye'nin

Detaylı

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden

Stratejik Bak fl. Stratejik Bak fl. Dr. Y lmaz Argüden Stratejik Bak fl Stratejik Bak fl Dr. Y lmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk Yayõnlarõ No: 5 Stratejik Bakõş Yazan Dr. Yõlmaz Argüden ARGE Danõşmanlõk A.Ş. Her hakkõ saklõdõr. Bu Kitabõn hiçbir kõsmõ yayõncõsõnõn

Detaylı

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2568 ÖİK: 584 HAYATBOYU EĞİTİM VEYA ÖRGÜN OLMAYAN EĞİTİM ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR *

CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * CUMHURİYETİN 75. YILINDA, BÜTÇE DİSİPLİNİ AÇISINDAN GENELLİK VE BİRLİK İLKELERİNDEN SAPMALAR * GİRİŞ Ferhat Başkan ÖZGEN ** İnsanlar toplum halinde yaşarlar. Sürekli birbirleriyle ilişki halindedirler.

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 66 Mart 2013 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE NİN AB ÜYE ÜLKE VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE POLİTİKASI AB ÜYE ÜLKE VATANDAŞLARININ TÜRKİYE YE VİZESİZ SEYAHATİNE İLİŞKİN SENARYO Melih ÖZSÖZ İKV Araştırma

Detaylı

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR

MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR TÜRKİYE DEKİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER MEVCUT DURUM VE POLİTİKALAR 1 İÇİNDEKİLER KULLANILAN KISALTMALAR LİSTESİ... ÖNSÖZ... DEĞERLENDİRME VE BAŞLICA ÖNERİLER... BÖLÜM 1 TÜRKİYE'DEKİ KÜÇÜK VE ORTA

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2518 ÖİK: 536 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2000 Ö N S Ö Z Devlet Planlama Teşkilatõ nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 Sayõlõ Kanun Hükmünde

Detaylı

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi.

Harun GÜNDÜZ * Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI: TATİLDE VEYA ARA VERMEDE TOPLANTI THE CONVENING OF THE GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY DURING THE ADJOURNMENT OR RECESS Harun GÜNDÜZ * 1 Özet:

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 137 Çocuk Haklarõna Dair Sözleşme ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 20 Kasõm 1989 tarih ve 44/25 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve katõlõma açõlmõştõr. Sözleşme

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn

SINIRLANDIRILMASI * mevcuttur. Ama konu, devlet gücünün sõnõrlandõrõlmasõ ile ilgili olduğundan, bu yayõnlarõn TÜRKİYE DE İÇ BORÇ SORUNU VE İÇ BORÇLARIN SINIRLANDIRILMASI * Ferhat Başkan ÖZGEN GİRİŞ İç borçlanma ile ilgili yazõlanlara ve bu konuda yetkililerin görüşlerine bakõldõğõnda, Türkiye de iç borç sorununun

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

tepav İLERLEME RAPORU 2014 Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok! Ekim2014 N201424 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav İLERLEME RAPORU 2014 Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok! Ekim2014 N201424 DEĞERLENDİRMENOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı DEĞERLENDİRMENOTU Ekim2014 N201424 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Nilgün Arısan Eralp 1 Direktör, TEPAV AB Enstitüsü İLERLEME RAPORU 2014 Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok! Bu sene Avrupa

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Genel Sekreter in Kıbrıs taki Müzakerelerin Durumu ile ilgili Değerlendirme Raporu nun ön kopyası Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgisi için ekte

Genel Sekreter in Kıbrıs taki Müzakerelerin Durumu ile ilgili Değerlendirme Raporu nun ön kopyası Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgisi için ekte Genel Sekreter in Kıbrıs taki Müzakerelerin Durumu ile ilgili Değerlendirme Raporu nun ön kopyası Güvenlik Konseyi üyelerinin bilgisi için ekte sunulmaktadır. Bu rapor S/2011/112 sembolüyle Güvenlik Konseyi

Detaylı

YENİ SAYIŞTAY KANUNU NU YASALAŞMA SÜRECİNİN; BASINDA YER ALAN HABERLER VE TBMM DE YAPILAN GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ SAYIŞTAY KANUNU NU YASALAŞMA SÜRECİNİN; BASINDA YER ALAN HABERLER VE TBMM DE YAPILAN GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ SAYIŞTAY KANUNU NU YASALAŞMA SÜRECİNİN; BASINDA YER ALAN HABERLER VE TBMM DE YAPILAN GÖRÜŞMELER IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet IŞIN Sayıştay Denetçisi Bu çalışma iki kısımdan oluşmakta olup, ilk

Detaylı

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME 37 İŞKENCE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRİ İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralõk 1984 tarih ve39/46 sayõlõ Kararõyla kabul edilip imza, onay ve

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum

Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Türkiye nin Avrupa Birliği ne Katılım Müzakerelerinde Son Durum Şu ana kadar AB ile katılım müzakerelerinde on üç fasıl müzakereye açılmış ancak sadece bir fasıl, bilim ve araştırma, geçici olarak kapatılmıştır.

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI. : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EKİM 2013 AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI KONUŞMACILAR : Mehmet Nadi ABBASOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi) : Uğur DOĞAN (Gelir İdaresi Daire Başkanı) : Veli

Detaylı

AB ye HAYIR! ama AEB ye 1 EVET! Hasan Gürak www.hasmendi.net hasmendi@gmail.com 1 AEB (Avrupa Ekonomik Bölgesi): AB ve EFTA nın oluşturduğu ekonomik işbirliği bölgesi. 1 AB Avrupa Birliği İkinci Dünya

Detaylı

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara

Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği. 04-05 Mayıs 2011. Ankara Almanya ya Türk Göçünün 50. Yılında Türk Alman İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği 04-05 Mayıs 2011 Ankara İÇİNDEKİLER Selamlama ve Açılış 5 Jan SENKYR Konrad-Adenauer-Stiftung Türkiye Temsilcisi Açılış

Detaylı